MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM"

Átírás

1 MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM KŐBÁNYAI MOCORGÓ ÓVODA Budapest, Kőbányai út 30.

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető 1 II. Gyermekkép, óvodakép 4 II. 1 Gyermekkép 4 II. 2 Óvodakép 5 II.2.1. Óvodánk sajátos arculata 5 II.2.2 Értékeink 7 II.2.3 Alapelveink értékeink tükrében 8 II.2.4 Óvodánk nevelési programjának fejlesztési célrendszere 9 III. Óvodánk nevelési feladatai 13 III.1 Egészséges életmód alakítása 13 III.2 Az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása 19 III.3 Az anyanyelvi- értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 24 III.3.1 Anyanyelvi fejlesztés 24 III.3.2 Értelmi fejlesztés megvalósulása a nevelésben 27 IV. Az óvodai élet megszervezése 30 IV..1. Személyi feltételek 30 IV.1.1 Integrációt biztosító személyi feltételrendszer 31 IV.2 Az intézményben biztosított tárgyi feltételek 32 IV.2.1 Integrációt biztosító tárgyi feltételrendszer 32 IV.3 Nevelésünk rendszere 33 IV.3.1 Óvoda-iskola átmenet 34 IV.3.2 Az óvodai élet szervezése 35

3 V. Az óvoda kapcsolatai 37 V.1 Család-óvoda 38 V.2 Szülői Szervezet 39 V.3 Fenntartó 39 V.4 Általános iskolák 40 V.5 Szakmai kapcsolatok 40 VI. Az óvodai élet tevékenységi formái 41 VI. 1 A játék 41 VI. 2 Komplex esztétikai nevelésünk kiemelt területei 44 VI. 2.1 Vers, mese 45 VI. 2.2 Ének, zene, énekes játék 47 VI. 2.3 Rajzolás, mintázás, kézi munka 50 VI.3 Mozgás 52 VI.4 Külső világ tevékeny megismerésére nevelés 56 VI.4.1 Külső világ tevékeny megismerése környezeti tartalommal 56 VI.4.2 Külső világ tevékeny megismerése matematikai tartalommal 62 VI.5 Munka jellegű tevékenységek 64 VI.6 A tevékenységekben megvalósuló tanulás 66 VII. Különleges gondozást igénylő gyermekek integrációja 69 VII.1. Az enyhén értelmi fogyatékos gyermek 76 VII.2 Beszédhibás gyermek 77 VII.3 A testi fogyatékos gyermek 78 VII. 4 Gyengén látó 80 VII.5 Enyhén hallás sérült 80 VII.6 Beilleszkedési nehézséggel küzdő gyermek (autisztikus, hiperaktív) 81 VII.7 Kapcsolattartás az integráltan nevelhető SNI gyermekek ellátását segítő szakemberekkel és intézményekkel 82 VIII. Óvodai esélyegyenlőség 85 IX. Gyermekvédelem 86

4 Megismerés Állóképesség Valóság Óvodai Pedagógiai Program I. Bevezető Helyi Óvodai Programunkban világossá kívánjuk tenni pedagógiai filozófiánkat, melyek meghatározzák pedagógiai céljainkat, alapelveinket, az ebből adódó feladatainkat, tevékenységi köreinket. Mindezt a gyermekeket megillető jogok, alapvető szabadságok tiszteletben tartásával kívánjuk megvalósítani. Egyre nagyobb felelősséget jelent a nyugodt, biztonságos óvodai légkör megteremtése, a különbözőségekből adódó egyenlő hozzáférés biztosítása, különös tekintettel az SNI, a BTM, a hátrányos helyzetű és migráns gyerekekre. Óvodánkban biztosítani kívánjuk a gyermekek óvását-védését, személyiségfejlesztését, szocializációját, a befogadás, gondoskodás és a különös védelem figyelembevételével. Törekszünk arra, hogy a gyermekeknek élmény-és tapasztalatszerzésén keresztül gazdagodjon érzelemviláguk, a tevékenységekben megvalósuló tanulás során bővüljenek ismereteik, fejlődjenek alapkészségeik és kulcskompetenciáik. Mindehhez innovatív pedagógiai szemléletű, aktív óvodapedagógusokból álló nevelőtestület, jogaikkal és kötelességeikkel élni tudó szülők, és jól működő intézményi és intézményközi kapcsolatrendszer szükséges. Az európai uniós tagállamok a tudás alapú társadalom megteremtését tűzték ki célul. E célok eléréséhez a hangsúly az alapkészségek és a kulcskompetenciák fejlesztésére tevődik át, hiszen ezek révén válhat bárki képessé az egész életen át tartó tanulásra. Az óvodánkba járó gyermekek az itt szerzett tapasztalatokkal, tudással, önállósággal, önbizalommal, sikeressé válhatnak: a közvetlen természeti és társadalmi környezetben történő, életkoruknak megfelelő eligazodásban, kompetensekké válnak személyüket érintő döntések meghozatalában, az óvodáskor végére képessé válnak az iskolai élet alapozó szakaszának megkezdésére. Óvodai programunkban vállaljuk mindezek megvalósításának felelősségét Budapest Kőbányai út 30 1

5 Megismerés Állóképesség Valóság Óvodai Pedagógiai Program Megismerés - Állóképesség Valóság: óvodai programunk készítésekor alapoztunk a magyar óvodapedagógia értékeire, a helyi óvodai értékekre, módszertani tapasztalatainkra, pedagógiai törekvéseinkre, kultúránkra, és a helyi sajátosságokra. A név jelentése: MEGISMERÉS Óvodapedagógus részéről A gyermek képességeinek megismerését, fejlesztését, valamint a tevékenységekben megvalósuló tanulás sokféle lehetőségének biztosítását. gyermek részéről Megismerési vágyának kielégítését (befogadást), élmény-és érzelem világának, képességeinek és ezáltal személyiségének fejlődését ÁLLÓKÉPESSÉG Óvodapedagógus részéről gyermek részéről A gyermek szomatikus és pszichés képességeinek fejlesztését nációs képesség fejlődését Növekedést, fiziológiai, erőnléti és koordi- VALÓSÁG Óvodapedagógus részéről Pozitív érzelmekkel átszőtt tapasztalat-és élményszerzési lehetőségek biztosítása. gyermek részéről A világ felfedezését, és az ebben történő eligazodást Programunk az egyes gyermeket állítja középpontba, akinek lételeme a mozgás, az aktív érdeklődés az őt körülvevő közeli és távolabbi környezet iránt. Sajátos rendszere lehetővé teszi a gyermekek eltérő igényeinek, különbözőségének figyelembevételét. Biztosítja a fejlesztésben az egyéni képességekre történő odafigyelést, valamint az egészséges életvitel, az embert körülvevő természeti és társadalmi környezethez való pozitív viszony megalapozását. A gyermekek életkori, szocio-kultúrális különbségeiből adódóan nagyobb hangsúlyt kapott programunkban a játék, a külső világ tevékeny megismerése, a mozgás, a néphagyomány-őrzés, és a komplex esztétikai nevelés, a befogadás, a különbözőségek elfogadása. Kielégítjük a gyermekek alapvető szükségleteit. Biztosítjuk a kisgyermek számára a szabad játék, játékos tevékenység lehetőségét, mint az örömszerzés és a fejlesztés eszközét. Törekszünk a tevékenységben megvalósuló tanulás élményszerűvé tételére. A mozgásigény kielégítése az alapja nevelő munkánknak. Miközben a gyermekek mozognak, tapasztalatokat gyűjtenek, fejlődik csont- és izomrendszerük, akarati, és testi képességeik fejlődnek, mozgásuk koordinálódik, és óvodáskor végére lezárul a szenzomotoros integráció. A természeti, társadalmi környezettel való együttélés megalapozásával a gyermekek a személyiségfejlődését és a kulcskompetenciáik kialakulását segítjük elő Budapest Kőbányai út 30 2

6 Megismerés Állóképesség Valóság Óvodai Pedagógiai Program Koruknak, képességeiknek megfelelően a gyermekek tevékenyen résztvesznek a természetsarok, a kerti növény és állatvilág gondozásában, virágok ültetésében, ápolásában, környezetük szépítésében, óvásában. A tevékenységekben való részvétel biztosítja a tapasztalat-és élményszerzés lehetőségét, ismeretkörük, tapasztalataik, tudásuk bővülését, a nyelvi, kommunikációs, kognitív, szociális képességek fejlődését A természet szépségeinek felfedezése mellett, a néphagyományőrzés, az ének-zene, énekes játék, vers, mese, rajzolás, mintázás, kézi munka, mozgás teszi komplexé esztétikai nevelésünket. Óvodai nevelésünk szintereinek és kereteinek megteremtésében törekszünk a biztonságos környezet, a nyugodt légkör kialakítására, a gyermek alapvető szükségleteinek kielégítésére, a gondoskodás és a különleges védelem biztosítására. NEVELÉSFILOZÓFIÁNK: A MI ÓVODÁNK AZ, AHOL A GYERMEKEK KÖRÜL FOROG A VILÁG! A KŐBÁNYAI MOCORGÓ ÓVODA NEVELŐI KÖZÖSSÉGE 1101 Budapest Kőbányai út 30 3

7 Megismerés Állóképesség Valóság Óvodai Pedagógiai Program II. Gyermekkép, óvodakép II. 1. Gyermekkép Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó, a gyermeki személyiség tiszteletén, megbecsülésén alapszik. Az óvodáskor szenzitív időszak a különbözőségek elfogadásában, sajátosságunk, hogy SNI gyerekek integrált nevelését is felvállalja. Törekszünk arra, hogy az óvodánkból kikerülő gyermekek a különbözőséggel természetes módon együtt éljenek, életkori sajátosságának megfelelően empatikus, a másikra odafigyelő csoporttárs. Az inkluzív, a szabad játék elsődlegességét elismerő, az élmények feldolgozását támogató környezetben, maga is befogadó, elfogadóvá, együttműködővé válik. Meggyőződésünk, hogy a gyermekek személyiségfejlesztését hatékonyan, a különbözőség, az egyéni képességek, szükségletek, pozitív attitűdök, szokások, minták, készségek, ismeretek figyelembevételével valósíthatjuk meg. Tudatosan kerüljük a sztereotípiákat, különös tekintettel a nemi identitás kialakulására, feladatunk a nemi identitás erősítése mellett a nemi szerepek határainak tágítása. Törekszünk a nemek társadalmi egyenlőségével kapcsolatos előítéletek lebontására, ezt személyes példával kívánjuk megvalósítani. Minden gyermek egyedi, önálló individuum, ugyanakkor szociális lény. A gyermekek megismerése alapvető feladatunk. A gyermekek aktuális fejlettségi szintjét, fejlődésüknek nyomon követését az intézmény minőség irányítási programjában rögzített mérési módszerekkel valósítjuk meg. Elengedhetetlennek tartjuk, hogy az óvodánkba járó gyermekeket otthonosság, derűs, befogadó légkör, érzelmi biztonság és egymás tiszteletén alapuló magatartási minta vegye körül. Kiemelten fontos, hogy óvodásainkat a felnőttekkel és társaikkal való kapcsolatok során pozitív, kedvező hatások, élmények érjék. Célunk olyan gyermekek nevelése, akik saját döntéseikben kompetensek, és emellett képesek az együttműködésre. Az egyéni képességeik kibontakoztatásával, az egyenlő hozzáférés elvének és az inkluzivitás érvényesülésével megalapozzuk az egészséges személyiségfejlődést és a többséggel történő együttélés képességét. Az óvodánkból kikerülő gyermekek legyenek életkoruknak megfelelően önállóak. Legyenek képesek konfliktusaikat agresszivitás nélkül kezelni, tudjanak kapcsolatot teremteni, együttműködni. Pozitív érzelemmel forduljanak környezetük iránt. Tudják, hogy minden élőlényre szükség van, és mindennek és mindenkinek helye van a természetben, a világban Budapest Kőbányai út 30 4

8 Megismerés Állóképesség Valóság Óvodai Pedagógiai Program Gyermekképünk kialakításának feltételeként valljuk: Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek, Megtanulnak türelmesnek lenni. Ha a gyerekek bátorítva élnek, Megtanulnak bizalommal élni. Ha a gyerekek megdicsérve élnek, Megtanulják megbecsülve érezni magukat. Ha a gyerekek méltóságban élnek, Megtanulják az igazságot. Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat, Megtanulnak hinni. Ha a gyerekek hitelesen élnek, Megtanulják, mit jelent szeretni. Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek, Megtanulják megkeresni a szeretetet a világon. Dorothy Law Holtz: Egy élet a kezedben II. 2 Óvodakép II Óvodánk sajátos arculata A környezet bemutatása: a gyermekek a legközelebbi lakótelepekről érkeznek. Az óvodánk környezetében új lakások épülnek, a régi lakótelep is fiatalodik. Egyre több külföldi gyermek költözik körzetünkbe. A legtöbb szülő Magyarországon képzeli el gyermeke jövőjét. Ez tükröződik a család nevelésében is. A gyermekek már itt születtek, a nevelésüket magyar nevelőre bízzák, illetve magyar nevelési intézménybe járatják őket. A lakótelepi lakások kis alapterületűek, játszótér nincs, vagy szennyezet. Kevés az aktivitást igénylő mozgás. Az óvodánkba kerülő gyermekek mozgásigénye nagy, mozgásfejlettsége viszont különböző, sok esetben tapasztalhatjuk, hogy mozgásuk a korukhoz képest bizonytalan. Ezért a mozgáskészséget tervszerűen fejlesztjük elsősorban a feltételek biztosításával (idő, hely, eszköz) az edzés, kondicionálás, testséma, koordinációs képességfejlesztés területére figyelve. A lábstatikai betegségek megelőzése, a tartásjavítás az óvodai mozgásfejlesztés napi feladatai közé tartozik. A környezet megismerésére nevelésben: a természethez való kapcsolódás az alap. Talán sohasem volt ekkora szükség a környezettudatos magatartás kialakítására, hogy olyan gyerekeket neveljünk, akik képesek szeretni, óvni, tisztelni a természeti és társadalmi környezetet Budapest Kőbányai út 30 5

9 Megismerés Állóképesség Valóság Óvodai Pedagógiai Program Ennek az attitűdnek a megalapozására törekszünk a külső világ tevékeny megismerésére neveléssel, a természeti ünnepek élményszerű megszervezésével, a kerti munkával. Környezettudatos magatartás kialakítása csak megfelelő tárgyi környezetben lehetséges. Hangsúlyos a felnőtt modell szerepe, és felelőssége. Óvodai nevelésünk komplex részeként beépítjük a gyermekek életkori sajátosságainak figyelembevételével a népszokásokat, népi tevékenységeket. A kézműves technikákkal ismerkedés a kreativitást, vizuális képességeket, a népi mondókák, versek, mesék, anyanyelvi nevelésünk, a népdalok, népi gyermekjátékok zenei nevelésünk anyagát adják. A népszokások, hagyományőrzés jegyében szervezett ünnepeink során átélt tevékenységek nemcsak az érzelmi kötődés, hanem egy komplex személyiségfejlődés elősegítői is. A népi műveltség megalapozása a nemzeti érzés kialakításához, erősítéséhez ad tartalmat. A folyamatos napirend alkalmazásával elegendő idő jut a különböző tevékenységekre és azok gyakorlására, társas kapcsolatok alakítására. SNI gyermekek integrálásának lehetőségét az alapító okiratunk 2002 óta tartalmazza. A három hétéves gyermek sajátja, hogy a megtapasztalt események, történések, közösségi és egyéni élményeik kihatnak a későbbi társadalmi szemléletük alakulására. Ezért fontos, hogy már ebben a korai, előítéletektől mentes életszakaszban megtapasztalják társaik különbözőségét. Nevelésfilozófiánkból adódóan alapvető a befogadó attitűd, hogy a más nemzetiségű, etnikumú és a sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű gyermekek együtt nevelkedjenek. Fejlesztésük is elsősorban a természetes élethelyzetekben, a csoporttal együtt élve, együtt tevékenykedve történjen. Az óvoda és környezete által nyújtott adottságok maximális kihasználására építve alakítjuk óvodánk pedagógiai arculatát. Valljuk, hogy a környezet nagyon fontos személyiségformáló erő, ezért az óvoda épületének, udvarának rendet, légkörének biztonságot, szeretetet, harmóniát kell sugároznia a gyermek számára. Az óvodán kívül is keressük és megmutatjuk a szépet, jót, hiszen a gyermek ennek ellenkezőjét is gyakran megtapasztalja, megismeri a világot olyannak, amilyen. Az óvoda udvarán nyugalom, ősfák, növények sokasága, melyek egyben az állatok élőhelyei, fogadja a belépőt. A nagy udvar egész évben biztosítja eszközeivel, területi adottságaival a levegőzés, pihenés, mozgás és a különböző tapasztalatszerző tevékenységek feltételeit. Mindezt kiegészíti a Népliget közelsége, valamint a Növény- és Állatkert egyszerű megközelíthetősége. A gyermeki tevékenységre esztétikusan kialakított hely biztosított. Sportpálya, KRESZ park, pancsoló medencék, kerti tó, konyhakert, virágoskert, tűzrakó hely, saját udvarrész homokozóval, udvari játékeszközökkel. Az udvari eszközök kiválasztásánál figyelünk, hogy változatos, különböző mozgásformát kínáló eszközök közül választhassanak a gyerekek, melyek fából, kötélből készült stabil és mobil elemekből álló szabványi előírásoknak megfelelőek legyenek. Szerepjátékhoz a feltételek adottak pl. babaházak. Kinti étkezéshez, pihenéshez biztosít lehetőséget a fedett terasz Budapest Kőbányai út 30 6

10 Megismerés Állóképesség Valóság Óvodai Pedagógiai Program Az óvodakert állandó gondozást, karbantartást igényel, melyben képességeinek megfelelően mindenki részt vállal, és ebben a gyerekek is aktívan részt vesznek a számukra megfelelő méretű kerti szerszámok használatával. A fentiek alapján elmondhatjuk, hogy a gyerekek fejlődéséhez és a neveléshez a feltételek optimálisak. Mindezt annak a célnak a megvalósítása érdekében tesszük, alakítjuk, hogy gyermekeink az óvodáskor végére képessé váljon az iskolai élet alapozó szakaszának megkezdésére. II Értékeink Személyes példákkal törekszünk: a természeti értékeink megismerésére, megszerettetésére: a környezettudatos magatartás elsajátítására, növény- és állatvédelemre humanista értékek közvetítésére, erkölcsi normák kialakítására. Egymás méltóságának tiszteletben tartására, elfogadásra, bizalomra, toleranciára, empátiára magyarságtudat alakítására, az anyanyelvi kultúra és kulturális értékeink megismertetésére Elvárt személyiségjellemzők tudatos fejlesztése: esztétikus megjelenés, kommunikációs kultúra, felelősségvállaló, őszinte, lelkiismeretes, humánus, empatikus, önzetlen, megértő és megbízható, igazságos magatartás, mely önismerettel, önkontrollal párosuljon. Az óvodapedagógusi személyiség követelményei óvodánkban: Sajátos óvodai értékeinkkel azonosulni tudó, azokat tudatosan közvetítő együttműködő, együtt érző, segítőkész, megfontolt, a gyermekeket önmagáért szerető tudatos, határozott, rugalmas, nyitott, őszinte, kötelességtudó döntőképes, kreatív, érdeklődő, igényes, toleráns, önfejlesztő személyiség innovatív pedagógiai törekvések befogadása az intézmény dokumentumaiban meghatározottak szerinti nevelő és adminisztrációs munka a nevelőmunka hatékonyságának érdekében a módszertani szabadság biztosítása megvalósíthatósága érdekében magas fokú módszertani kultúra elérése Budapest Kőbányai út 30 7

11 Megismerés Állóképesség Valóság Óvodai Pedagógiai Program II Alapelveink értékeink tükrében OAP alapján elvárható értékek Gyermekközpontúság, a gyermeki személyiséget elfogadás, tisztelet, szeretetet, megbecsülés és bizalom övezi Szociális kompetenciák fejlesztése, az iskolai élet megkezdéséhez szükséges személyiségjegyek fejlesztése Derűs, biztonságot adó, befogadó légkör gyermek szeretete, tiszteletben tartása, megbecsülése. A fejlődő személyiséget megillető gondoskodás és különleges védelem, az egyenlő hozzáférés megvalósításával. Életkoronként és egyénenként változó testi, lelki szükségletek kielégítése A harmonikus személyiségfejlődés elősegítése A gyermeki személyiség teljes kibontakoztatása, érzelmi alapokon nyugvó nevelés megvalósítása A gyermek egyéni képességeinek kibontakoztatása Tevékenységekben megvalósuló nevelési, tanulási folyamat A szabad játék kiemelt szerepe, mint ami semmivel nem pótolható gyermeki tevékenység Multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetősége. A migráns gyerekek óvodai nevelésében biztosítani kell az Óvodánkra jellemző hozzáadott értékek Meglévő értékeink és a jól működő gyakorlat összhangjára való törekvés - komfortérzet megjelenése Mindenkinek önmagához, saját képességeihez viszonyított nevelése, fejlesztése, hogy az óvodás kor végére minden gyermek elérje az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet, és szociálisan is érettek legyenek az iskola alapozó szakaszának megkezdésére. A gyermeket önmagáért szerető, megértő, empatikus, befogadó nevelői magatartás A másságot elfogadó inkluzív pedagógiai szemléletű nevelői közösség. Inkluzió, szükség szerinti prevenció, korrekció, kompenzáció, a hátrányok csökkentése, valamint az egyenlő bánásmód elvének megvalósítása Esztétikus, biztonságot nyújtó környezet Egészséges életmódra nevelés szokásainak kialakítása, lelki egészség erősítése, egészségmegőrzés szokásainak megalapozása, egészséges ételek megszerettetése. A gyermekekről való gondoskodás színvonalas megvalósítása szakképzett dajkák segítségével A gyermeki kíváncsiság kielégítése, érdeklődésének felkeltése, motiváltságának, kreativitásának fejlesztése és a tanulási képességek megalapozása Önállóságra nevelés az öntevékenység biztosításával Az egyéni érésen alapuló fejlődés - nyomon követésével, egyénre szabott fejlesztéssel, Tapasztalatszerzésre épülő nevelési, tanulási folyamatban a helyi környezeti, természeti értékeink megismertetése, és megszerettetése, a környezettudatos életszemlélet megalapozása sokféle tevékenységhez eszközöket biztosítunk. A játék, mint komplex tevékenység elősegíti a testi, szociális, értelmi képességek egyéni és életkor specifikus fejlődését Lehetőség nyílik a tapasztalatszerzésre, a megélt élmények újra átélésére, közös élmények örömének átélésére. Az anyanyelvi nevelés kiemelt feladatainak megvalósítása kooperáció, vagy együttműködési képesség fejlesztése, toleráns viselkedési formák elsajátítása Multikultúrális ismereteink bővítésével, a különbözőség elfogadásával a migráns gyerekek befogadásával biztosítjuk az emberi jogok és alapvető szabadságok védelmét Budapest Kőbányai út 30 8

12 Megismerés Állóképesség Valóság Óvodai Pedagógiai Program önazonosság megőrzését Az óvodapedagógus modell szerepe Életvitelünkkel, személyiségünkkel, felkészültségünkkel mintát nyújtunk, értéket közvetítünk: 1. személyes példánkkal 2. munkavégzésünkkel 3. felkészültségünkkel 4. óvodavezető személye: demokratikus vezetői stílus, innovatív szemlélet, elhivatottság, gyermekszeretet, felkészültség, képzettsége, elkötelezettség a minőségi munka iránt, úgy önmaga, mint a nevelésben résztvevőkkel szemben II Óvodánk nevelési programjának fejlesztési célrendszere Célunk sokoldalú képességfejlesztéssel a gyermeki személyiség egészére irányuló fejlődés elősegítése. Törekszünk arra, hogy gyermekeink gazdag tapasztalatszerezési lehetőségek élményszerű átélésével, természeti és társadalmi környezetüket szerető, életet tisztelő és védő, esztétikára fogékony, az egészséges életviteli szokásokat megtartó személyiséggé váljanak. Sajátosságunk az integráció és migráció megvalósítása az óvodai nevelés keretein belül. Nevelésünk alapelvei Olyan befogadó rendszert kell kifejlesztenünk, amely tiszteletben tartja az embert, a családot, a multikulturális különbségeket. A különbözőség elfogadása az óvodapedagógus részéről, az érési szintek, életkori sajátosságok figyelembevétele az óvodai nevelés gyakorlatában. Minden gyermek (SNI, nemzeti, etnikai kisebbséghez tartózó, migráns) a csoport teljes jogú tagjaként vegyen részt az óvodai életben. Lényeges, hogy az óvodapedagógus ismerje meg és feltétel nélkül fogadja el a gyermeket. Ez alapfeltétele a biztonságot sugárzó óvodai légkör eléréséhez. Az egyéni képességek fejlesztésénél a tehetségek kibontakoztatása. A gyermeknek pozitív megerősítésre van szüksége a reális énképének, önbizalmának kialakulásához. A siker ébren tartja érdeklődését, aktivitását, így ez, a személyiségfejlődésé lényeges eleme. A gyermekek védelme érdekében olyan légkört, pedagógiai helyzetet kell teremteni, amely kizárja, hogy egy gyermek bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetbe kerüljön. A gyermek tisztelete, elfogadása, szeretete, megbecsülése A gyermekek alapvető szükségleteinek kielégítése Az individuum és a közösség egymásra hatásának erősítése Tapintat, nyitottság, őszinteség, rugalmasság az együttnevelésben. Tehetséggondozás Helyi sajátosságokból fakadó nevelési elveink 1101 Budapest Kőbányai út 30 9

13 Megismerés Állóképesség Valóság Óvodai Pedagógiai Program A gyermeki személyiség fejlesztéséért felelősségvállalás elve. Alapelv: a gyermek személyisége tevékenykedés közben fejlődik és tevékenységben ismerhető meg, fő tevékenységi köre a szabad játék. Minden gyermekben meg kell találni az értékeset, a jó tulajdonságokat, amelyek a nevelés alapját szolgálják. Az óvodapedagógus - gyermek kapcsolatban alapelv a gyermek elfogadása, tisztelete, szeretete, megbecsülése és gyermek iránt érzett bizalom A család elsődleges nevelő hatásának előítélettől mentes elfogadása és tiszteletben tartása. a különbözőség elvének érvényesítésével. A hatékony nevelőmunka érdekében szülőkkel történő együttnevelés. Az óvodánkban folyó nevelőmunka tervezésében a rendszerességnek, következetességnek, fokozatosságnak és folyamatosságnak kell megvalósulnia. Prevenció alkalmazása: tanulási zavarok megelőzése, tehetséggondozás gyermekvédelem, egészségvédelem baleset-megelőzés egészségre káros szokások kialakulásának megelőzése Kompenzáció: sajátos nevelést igénylő gyerekeknél. Az élménynyújtásban, nevelési, tanulási szituációk teremtésénél érvénye süljön a fokozatosság, rendszeresség, folyamatosság Az együttműködő magatartási formák és viselkedési módok szokássá alakítása az egységes szokás- és szabályrendszer alkalmazásával Inkluzív nevelés. Programunk alapelvként tekinti, hogy A fizikailag, szellemileg vagy társadalmilag hátrányos helyzetű gyermekeknek meg kell kapniuk az állapotuk és helyzetük által megkövetelt kezelést, nevelést és speciális gondozást. (A gyermek jogai az ENSZ által 1959-ben deklarált közlemény alapján) A speciális nevelési szükségletű gyermeket nevelő szülő joga, hogy gyermeke óvodai, iskolai neveléséhez, oktatásához a szükséges feltételeket lakóhelyén teremtsék meg. Ennek egyik lehetséges módja az óvodai inkluzív nevelés. Az inkluzív pedagógia az, ami valódi alapját képezi annak a fajta együttélésnek, amelyben nem kisebbségekről és nem többségekről van szó, hanem emberekről, gyerekekről. (Dr. Bakonyi Anna) Valljuk, hogy minden gyermeknek joga van a szeretetre, az emberi kapcsolatokra, a védettségre, a biztonságra, a megértésre, emberi méltóságának tiszteletben tartására, az önkifejezésre. Mindezt biztosítjuk számára annak érdekében, hogy a szocializációs folyamatban az esélyegyenlőség, az azonos hozzáférés elvei megvalósuljanak. Tehetséggondozás Részletezve az 1. SZ. MELLÉKLETBEN CÍME: TEHETSÉG PROGRAM Migráció 1101 Budapest Kőbányai út 30 10

14 Megismerés Állóképesség Valóság Óvodai Pedagógiai Program A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek óvodai nevelésében biztosítani kell az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését, nyelvi nevelését, a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét. A hazájukat elhagyni kényszerülő családok gyermekeinek óvodai nevelésében biztosítani kell az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, a interkulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelmét. Az identitás, a gyökerekhez tartozás többnyire nagyon mély, kitörölhetetlen, ezért meghatározó az ember életvitelében. Mégis az a tapasztalat, hogy az identitás sem abszolút, megmásíthatatlan, változatlan, hanem az ember élete során, éppen az életmódja, a szocializációja által lehet képlékeny. pl. lehet valaki több nemzetiségű. Ez utóbbi sokszor nehezíti az ember életét, pont a nem is tudom, hova tartozom érzés miatt, ugyanakkor az is igaz, hogy mások életét pedig gazdagítani tudja ez az állapot, ha elfogadja az illető azt, hogy többfelé is lehet biztonságosan tartozni, vagy azt, hogy a kisebbséghez tartozás nem kell, hogy kisebbségi érzéssel párosuljon. Egyik óvodásunk így vélekedik magáról: sárga az anyám, fekete az apám, és én magyar vagyok. (A szülők letelepedtek.) A külföldi állampolgárságú, nem magyar ajkú gyerekek együttes gondozása, nevelése számunkra azzal a hozadékkal jár, hogy gyermekeink megtanulnak eligazodni egy más ország, egy más nemzet értékei, normái, szabályai között. A magyar gyerekek nyitottakká válnak mások befogadására, elfogadására, az együttélés formáinak megélésére. Cél: az integrációt úgy kívánjuk megvalósítani, hogy a bevándorló gyerekek saját népükhöz való csoport identitását tiszteletben tartjuk. Multi-kulturális szemlélet: a multikultúrális nevelés figyelembe veszi a sokszínű, sokféle kulturális háttérrel rendelkező társadalomban megfogalmazódó eltérő igényeket, szükségleteket, a plurális értékeket. Alapelv: értékként kezeljük a gyerekek állampolgársága, anyanyelve közötti különbségeket. A kultúra őrzését, átörökítését egyetemes emberi jogként kezeljük, ebben nagy segítséget jelent a 2012-ben nyert TÁMOP B-11/1 sz. pályázat, melynek fenntarthatóságát 5 évig biztosítja a fenntartó. Feladat: az integráció során arra törekszünk, hogy az óvodapedagógus, a tevékenységek megszervezésekor a csoportjába járó külföldi gyerekek országáról, olyan tudáselemeket (hagyomány, zene, szokások stb.) közvetítsen, amelyeket a magyar anyanyelvű gyerekek is megértenek, és kötni tudnak a már meglévő magyar vonatkozású ismereteikhez. A nem magyar kultúrák megismertetésével csökkenteni kívánjuk a bevándorló gyerekek testi, lelki, szociális előítéletekből származó kirekesztettség érzését. A bevándorló gyerekek értékességét egyediségükben, individualitásukban keressük. A nem magyar ajkú gyerekeknél a magyar nyelv elsajátítását óvodai nevelés tevékenységeibe integráltan segítjük, kiemelten a gondozásban, önkiszolgálásban, a játékban. A tevékenységformák végzése során a gyerekek egymásra gyakorolt hatása felerősödik. Az ajánlott, felkínált tevékenységek során a felnőtt beszédpéldát nyújt utánzási lehetőséget adva a gyerekek számára. A csoporton belül történő egyéni bánásmóddal, képességek fejlesztésével segítjük a gyermekek az integrációját, nyelvelsajátítását Budapest Kőbányai út 30 11

15 Megismerés Állóképesség Valóság Óvodai Pedagógiai Program Magyarország értékeihez való pozitív kötődés kialakítása. Értékközvetítő munkánk során a magyar zene és hagyományok, a magyar népmese és vers bemutatásakor megteremjük a gyerekek számára azokat a helyzeteket, amelyekben pozitív élményeket, tapasztalatot szerezhetnek. A saját nemzeti identitás, anyanyelv és kultúra megőrzését támogatjuk, a lehetőségekhez képest minden befogadott kisgyerek (anyanyelvével megegyező nyelvet beszélő társsal) a saját anyanyelvét is gyakorolhatja. Részletezve a 2. SZ MELLÉKLETBEN CÍME: INTERKULTURÁLIS PEDAGÓGIAI PROGRAM A MIGRÁNS GYERMEKE- KET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA Romák integrációja Óvodánk körzetében nagyon kis létszámban élnek roma családok, akik már nem vallják magukat cigánynak, nem őrzik hagyományaikat. A felvett gyermek létszámból a roma gyermekek aránya nem éri el a 10%-ot. Cél az integrációban, hogy olyan életközösséget kívánunk számukra biztosítani, ahol boldog, kiegyensúlyozott, óvodás gyerekek lehetnek. Megélhetik a többséghez tartozás és az elfogadás élményét, a különbözőség tiszteletét. Feladataink: Amennyiben ápolja a család etnikai hagyományait, a szokásaikat megismerjük. A roma családokkal megismertetjük értékeinket, hagyományainkat, Helyes viselkedésmintákat közvetítünk a kudarc, a vélemény-különbözőség, a bírálat elviselésére, a társak előtti pozitív megerősítésekkel. A vágyak késleltetésére is megtanítjuk a gyerekeket, és a helyes étkezési, higiénés, érintkezési kultúra kialakítására törekszünk. Fontos, hogy a szülő biztonságban érezze gyermekét az óvodánk falain belül, ezáltal megéreztetjük, hogy nem nélkülözhetik az intézményes nevelés segítségét. A gyerek elfogadása, az ingyenes étkezés, a rendszeres nevelési segély motiválja a roma szülőt, hogy igénybe vegye az intézményes nevelést. A gyermekvédelmi felelős feladatai a hátrányos helyzetű, migráns vagy etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek esetében részletesen az óvodai esélyegyenlőségi programban található Budapest Kőbányai út 30 12

16 Megismerés Állóképesség Valóság Óvodai Pedagógiai Program Az óvodai nevelés általános feladatai III. Óvodánk nevelési feladatai Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése, személyiség fejlődésének és szocializációjának biztosítása. Ezen belül: az egészséges életmód alakítása, az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása, az anyanyelvi- értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása. III. 1 Egészséges életmód alakítása Programunk lényeges eleme a gyermek életkori sajátosságaiból fakadó mozgásigény kielégítése, egyéni teljesítőképességének figyelembe vétele mellett a térbeli tájékozódás, mozgáskészség tervszerű fejlesztése. A mozgás szeretetére építő életmód megalapozása. A gyermekcsoporthoz kialakított napirend és ennek rugalmas kezelése. A gyermekről egyéni és életkori sajátosságainak megfelelő gondoskodás, testápolás. Az egészséges fejlődéséhez optimális tárgyi feltételek biztosítása környezet- esztétika és higiénia, A környezet szeretetére, védelmére, óvására való nevelés A primer prevenció szolgálja az egészségnevelésben: a betegség megelőzését, a szervezet edzését, a stressz-hatások kezeléséhez szükséges képesség kialakítását. Egészséges életmódra aktivizálás. Edzésnél a természet adta lehetőségek rendszeres kihasználása. A szervezet fejlődésének - növekedés, gyarapodás -, testi képességek kialakulásának elősegítése, valamint mozgásműveltség fejlesztése. Fontos az odafigyelés, az egyenletes terhelés a tevékenységekben. A biológiai fejlettség, életkori sajátosságok figyelembe vételével, megfelelően differenciált terheléssel fejleszthetők a gyermeki képességek. Alulterhelés, amely elmarad a megfelelő biológiai lehetőségektől, gátjává válik a teljesítmény alakulásának. A túlterhelést is kerülni kell. Részletezve a 3. SZ. MELLÉKLETBEN CÍME: EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 1101 Budapest Kőbányai út 30 13

17 Megismerés Állóképesség Valóság Óvodai Pedagógiai Program - Gondozás A gondozás az óvodai nevelés egyik alapvető tevékenysége, mely hozzájárul a gyermek fejlődéséhez, egészségének megőrzéséhez, jó közérzetéhez. Megteremti a nevelési hatások kedvező érvényesülésének feltételeit. elősegíti az egész személyiségfejlődést. Nevelő hatása a gondozási műveletek önálló gyakorlásában és a képességek differenciált fejlesztésében valósul meg. Célja: a kisgyermek szükségleteinek kielégítése, testi gondozása, egészségvédelme, egészséges életmódbeli szokások kialakításának segítése. A gondozás bensőséges gyermek - felnőtt kapcsolatra épül, érzelmi töltést adva a szokások, szabályok belsővé válását segítik. Óvodánk feltételrendszere, szokásrendje maximálisan elősegíti a gyermekek életkorának megfelelő egészséges fejlődést. Elősegítjük a testi képességeik fejlődését és megalapozzuk az egészséges életvezetési és egészség-megőrzési szokásokat. Az óvodapedagógus feladatai a gondozás terén: Teremtse meg az egészséges óvodai környezetet. Alakítson ki nyugodt, szeretetteljes, kiegyensúlyozott légkört. Gondoskodjon a gyermek megfelelő gondozottságáról. Nyújtson segítséget - igény szerint - a gondozási tevékenységek megoldásában, a szokások kialakításához és a készségszint eléréséhez. Használja ki a gondozási tevékenységben rejlő képességfejlesztést, pl. önállóság, segítőkészség, alkalmazkodóképesség kialakításában. Az óvodapedagógus a gondozási műveletek nevelő hatásának érvényesítését segítse elő kommunikációs, ismeretnyújtó, beszélgető helyzetekkel, amelyek segítik a gyermeket a veszélyhelyzet felismerésében, a cselekvő magatartás kialakításában. A gyermek egészséges gondozása céljából működjön együtt a családdal, vegye figyelembe a családból hozott egészségügyi-, étkezési szokásokat, ízlést. Elégítse ki a gyermek alapvető fizikai - és érzelmi szükségleteit. Ösztönözze a gyermekeket abban, hogy teendőit az óvodapedagógussal együttműködve, de egyre önállóbban végezze! Kirándulások, séták alkalmával gondoskodjon a gyermekek szükségleteinek higiénikus kielégítéséről. Szűrővizsgálatok alkalmával - óvoda orvos, fogorvos - beszélje meg a prevencióval kapcsolatos teendőket. Otthonról hozott szokásbeli rendellenességek, egyszerűbb pszichés hibák korrekciója pszicho-higiénés nevelés Szorgalmazza a szülőknél az egészség megóvására figyelést - szükséges kezelések elvégzését /Pl. fogorvosi kezelés, védőoltások/. A gyermek testi épségének védelme és a baleset-megelőzés szükségessé teszi a felnőtt, elsősorban az óvodapedagógus - dajka gyermekszerető partnerkapcsolat állandó kontrollját, a tevékenységekben segítést. Szervezze meg a gyerekek életritmusát (napirendjét), alakítson ki ezen alapuló szokásokat. /elegendő idő a gyermekeknek a tevékenységekhez, egyéni tempójú fejlődéshez/ Budapest Kőbányai út 30 14

18 Megismerés Állóképesség Valóság Óvodai Pedagógiai Program Tevékenységek és időtartamuk a napirendben Időtartamok Tevékenységek Játék, szabadon választott tevékenységek, egyéni fejlesztések, kezdeményezések, gondozási tevékenységek, folyamatos reggeli ig Játék, szabadon választott tevékenységek, kezdeményezések, tevékenységekbe megvalósuló tanulás, egyéni fejlesztések, mindennapos mozgás, testápolási teendők végzése, öltözködés Szabad játék, szabadon választott tevékenységek a csoportszobában, illetve a szabadban, tevékenységekbe megvalósuló tanulás, séták szervezése, egyéni fejlesztések Átöltözés, testápolási teendők elvégzése, terítés, ebédelés, teremrendezés Pihenés folyamatos ébredés öltözködés, testápolási teendők végzése, folyamatos uzsonna, teremrendezés Játék, szabadon választott tevékenységek, egyéni fejlesztések A napirend folyamatosságával és rugalmasságával alkalmazkodunk a gyermekek életkoronként is eltérő szükségleteihez, életritmusához, kívánt tevékenységek megválasztásához. Állandóságot az étkezésekhez az étel csoportba kerülésének időpontja ad. A folyamatos étkeztetéssel megteremtjük az egyéni tempójú fejlődéshez a feltételeket és lehetőségeket. A napirend lehetővé teszi a kisebb csoportokban tevékenykedő gyermekek megfigyelését, fejlesztését. A gyermekekre figyelés lehetőségével az egyéni fejlesztés lehetőségeit teremtettük meg. Pedagógiai asszisztens - dajka óvodapedagógus együttműködése a gondozásban: A nevelőmunka feltételeinek megteremtésében, gondozási feladatok ellátásában az óvodapedagógust a dajka segíti. A segítségadásban meghatározó az óvodapedagógus útmutatása. A tevékenységekben való részvételnél a dajka vegye figyelembe a gyermek életkorát és egyéni fejlettségét, egyéni képességeit. A dajka nevelőmunkában való részvétele, az egészséges életmódra nevelés szokásrendszerének kialakítása terén: segíti az óvodapedagógust az egészségügyi szokások kialakításában, szabályok automatizálásában, az óvoda óvó-védő funkciójának teljesítése során csoport szoba és berendezéseinek tisztántartása, rendjének megteremtése, kulturált étkezés feltételei, és étkezés elsajátítatásában segíti a gyermeket, 1101 Budapest Kőbányai út 30 15

19 Megismerés Állóképesség Valóság Óvodai Pedagógiai Program öltözőszekrény, öltöző, mosdók rendje, tisztasága, valamint a gyermekek igényeit szolgáló környezet - kialakításában való aktív részvétel az önállóságra nevelés elveinek megvalósításával segítsen a gondozásban: az étkezés, öltözködés, ruhák rendben tartása, mosdó használat, a tisztálkodás, testápolás, a gyerekekről kapott információt a felettesei felé való továbbítása, az intézményben szerzett információt szakmai titokként kezelje; a gyermekről felvilágosítást a szülőnek az óvodapedagógus adhat udvari játékok használata, játékok tisztasága. Egészséges életmód tevékenységi területei Étkezés Étkezésre minimum 1 órás időkeretet biztosítunk. Ez lehetővé teszi, hogy a gyermek igényének, tevékenységének megfelelően üljön asztalhoz és egyéni tempóban, nyugodtan fogyaszsza el az ételt. Egymásra nem várnak. A kultúrált étkezési módok, szokások, szabályok megismerésében segítséget kapnak az óvodapedagógustól és a dajkától. Étkezésnél egyéni igényeket figyelembe veszünk. Allergia esetén külön diétás ételszállításról gondoskodik a fenntartó. A mindennapokban konyhánk tárgyi eszközökkel, segíti a közvetlen élmény- és tapasztalatszerzés, cselekedtetés feltételeinek megteremtését. Így maguk a gyermekek is tevékenyen részt vesznek az egészséges ételek készítésében, - pl. káposztasavanyítás, gyümölcs-, zöldség saláta, kompótkészítés. Óvodánk víztisztítóval rendelkezik, a nap folyamán a gyermekek részére folyamatosan tisztított vizet adunk iváshoz. Testápolás A folyamatos napirend biztosítja, hogy adott időben kevés gyermek tartózkodik a mosdóban. Így nyugodtan végezhetik a tevékenységüket, több segítséget kaphatnak dajkától, óvodapedagógustól. Lehetőség van a különböző higiénés szokásokkal érkező gyermekek egyéni szükségleteit figyelembe venni a nevelés folyamatában. Az intimitás megőrzése, a természetes viselkedés az óvodapedagógusra, dajkára vonatkoztatva egyaránt elvárt követelmény. A betegség megelőzés és az egészség megőrzés szokásainak kialakítása elsődleges feladatunk a fertőzésveszély csökkentése érdekében folyékony szappant biztosítunk a mosakodáshoz. Levegőtisztítók üzemeltetése a csoportokban. Öltözködés Az öltözködésnél az óvodapedagógus a pedagógiai asszisztens, a dajka nyújt segítséget, lehetőséget adva a gyermekeknek egymás segítésére is. Ebben az egymásra figyelő légkörben a gyermekek nyugodtak és gyorsabban önállósodnak. A gyermekek egészségének védelmére a csoportszobában a váltócipőt és váltó ruhát kérünk a szülőktől. Az egészségmegőrzés érdekében elvárásunk a családtól a napi tiszta, a szabad mozgást biztosító kényelmes ruha, udvari mozgáshoz szabadidő ruha. A délutáni pihenéshez 4 éves kortól ajánlott a pizsama Budapest Kőbányai út 30 16

20 Megismerés Állóképesség Valóság Óvodai Pedagógiai Program Pihenés, alvás Időkeretek: 3-4 évesek számára 2, 20 óra 4-5 évesek számára 2 óra 5-7 évesek számára 1 óra Nyugodt, csendes 60 perces lazító pihenés 5-8 éves korban is szükséges. Az ebéd folyamatossága és az előre előkészített fekvőhelyek lehetővé teszik a megjelölt időkeretek, egyéni alvásszükségletnek legjobban megfelelő alkalmazását. A kevesebb pihenést igénylő gyermekek, ha maguktól felébrednek, vagy 60 perc pihenés elteltével felkelhetnek. Társaik nyugodt alvását nem zavarva uzsonnához készülhetnek vagy az asztalnál óvónő által kijelölt tevékenységet végezhetnek. A több alvást igénylő gyermekek tovább alhatnak a napirendben minimálisan meghatározott időnél. Edzés A szabadlevegőn történő edzés során lehetőséget biztosítunk arra, hogy a gyermek állóképessége a korának megfelelő szintre fejlődjön. Az óvoda udvara évszakok függvényében biztosítja az edzéshez a feltételeket. Módunk van arra, hogy nyáron reggel 7 órakor az udvaron fogadjuk a gyermekeket. A levegőzést mozgásos játékkal, kondicionáló tevékenységekkel egybekapcsolva tesszük a gyermekek számára vonzóvá. Kedvezőtlen időjárás esetén a tornaszoba nyújt lehetőséget az intenzív mozgásra. Télen is minimálisan 1 óra levegőzés szükséges, kivétel a - 10 C, erős szél, eső esetén. Nyáron van lehetőség a vizes edzésre pancsolás, zuhanyozás, vizes játékok szervezésével. A napfürdőzés és vizes edzés alkalmazásakor az egyéni érzékenységre, az edzés - pihenés időarányaira külön figyelünk és árnyékos helyen az aktív pihenést szorgalmazzuk. Füves, homokos területen mezítlábas járásra biztatjuk a gyermekeket. Mozgás A mozgás jelentős szerepet tölt be az egészséges életmódra nevelésünkben. A változatos mozgáslehetőségek, melyet programunkban biztosítunk, kedvezően befolyásolja a gyermek szervezetének fejlődését. A tornaszoba, és az udvar változatos eszközei, tiszta biztonságos környezete szolgálja a gyermekek különböző mozgásigényének kielégítését. Részletesen a mozgás fejezetben. A szervezett séták, kirándulások az élmény-és tapasztalatszerzést kapcsolják össze a szabadban végzett mozgással. Az óvodapedagógus feladatai: Folyamatos megfigyeléssel kövesse nyomon a gyermek növekedését, fejlődését együttműködve a speciális szakemberekkel. Intézményünkben a tehetséggondozási program keretében lehetőséget adunk a kiemelkedő képességű gyermekeknek szervezett keretek között történő intenzív mozgáson keresztül a tehetség kibontakoztatására. Az Óvoda és a család nevelésének összehangolása érdekében igény szerint ajánljon napirendet a szülőknek. Biztosítsa a gyermekek alapvető fizikai, érzelmi szükségleteinek kielégítését 1101 Budapest Kőbányai út 30 17

21 Megismerés Állóképesség Valóság Óvodai Pedagógiai Program Ösztönözze a gyermekeket abban, hogy teendőit az óvodapedagógussal együttműködve, de egyre önállóbban végezze! Gondoskodjék az egészséges, biztonságos környezeti és tárgyi feltételekről. A gyermeki tevékenységekhez kapcsolódó veszélyforrásokra hívja fel a gyermekek és dajka figyelmét. Az ehhez kapcsolódó viselkedési formákat tanítsa meg, dokumentálja ennek tényét, idejét a csoportnaplóban. Győződjön meg az elsajátítás eredményességéről. A csoportban dolgozó óvodapedagógusok, a dajkák bevonásával határozzák meg a gondozási feladatok pontos menetét, a gyakorlás és rögzítés érdekében. Az egészséges életmódra nevelés tevékenységei során, az óvodapedagógus tudatosan használja a tevékenységben megvalósuló tanulási képességek fejlesztését. Az egész nap folyamán kísérje figyelemmel a gyermekek egészségi állapotát, az ápolásra, speciális gondozásra szoruló gyerekek szüleivel tartson folyamatos és rendszeres kapcsolatot az együttnevelés érdekében. A gyermekek tevékenységei: A gyermek óvodába lépéstől önállóan táplálkozik, fokozatosan megtanulja a táplálkozással kapcsolatos önkiszolgálási teendőket. A gyermek naponta többször mosakszik, fésülködik, fogat mos. Kezdetben segítséggel, később önállóan orrot fúj. Megtanulja kezelni a vízcsapot, WC-t. Egyre önállóbban öltözködik, érzékeli és jelzi a hőmérsékletváltozás miatti ruha szükségletét. Sokat mozog. Részt vesz a szervezett mozgás tevékenységekben. Évszaktól, időjárástól függően a lehető legtöbbet tartózkodik a szabadban. Délután alvásigényének megfelelő ideig alszik. Fejlesztés várható eredményei óvodáskor végére gondozás területén A testápolási szokásoknak megfelelően a gyerek teljesen önállóan, felszólítás nélkül mosakodik, fogat mos, fésülködik. Zsebkendőt önállóan használja. Testi szükségleteinek kielégítését szándékosan irányítani képes. Tisztálkodási eszközökre vigyáz, tisztántartja, helyére teszi. Önállóan öltözik, vetkőzik, ki-be gombolja ruháját, cipőjét befűzi, beköti. A ruháját esztétikusan összehajtva a szekrénybe helyezi. Ügyel saját külsejére, melyben megjelenik gondozottságra, szépre törekvés. Önállóan eldönti, hogy mennyi ételt fogyaszt, önállóan tölti a folyadékot a kancsóból. Esztétikusan terít. Készségszinten használja az evőeszközöket, kulturáltan étkezik. Étkezés közben halkan beszélgetnek. Környezetében igyekszik mindenütt rendet tartani. Társát figyelmezteti testi épségének megóvása érdekében, veszély esetén felnőtt segítségét kéri Budapest Kőbányai út 30 18

22 Megismerés Állóképesség Valóság Óvodai Pedagógiai Program Eszközjegyzék Kulturált étkezési eszközök, terítéshez, étkezéshez Tisztálkodási eszközök, Öltözőszekrény Fektetők, ágyneműk, pizsamák, Párologtató, légtisztító, víztisztító, levegő tisztítók Tornaszoba tornaszerek Pancsoló medence, kerti zuhany, Homokozók, udvari tornaszerek III. 2 Az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása Szocializáció, érzelmi nevelés Célja: Gyermekeink a társas együttélés alapvető szokásrendszerének kialakításával, az emberi normák elsajátításával aktív, teljes tagjai legyenek a gyermekközösségnek, ahol megtanulnak társaikkal együttműködni és a különbözőséget elfogadni. Abban a szociális térben, amelyet az óvoda biztosít fejlődnek szociális képességeik és készségeik. A szocializáció a gyermek születésekor kezdődik családi környezetben. Óvodába lépéskor az új környezet elfogadásához az új örömforrások átélése vezethet el legtermészetesebben, amelynek alapja az érzelmi biztonság és az egyéni szükséglet kielégítése. Az óvodás gyermek mások cselekvésének eredményét megfigyelve tanul. Utánzás útján sajátít el magatartásmódokat, értékeket. A csoport hatása annál jelentősebb, minél gazdagabb lehetőséget nyújt az egyénnek a sokszínű tevékenységre, a társas együttműködésre, szerepvállalásra, élményszerzésre. A közösségben az együttes tevékenység, másokra figyelés biztosítja a közösségi magatartás fejlődését. Fokozódik a gyerekek aktivitása, önállósága, az együttműködés érdekében kölcsönös engedményekre is készek, maguk is alakítják a közösségi szokásokat. Nyitottak és képesek az adott tevékenység elvégzéséhez szükséges fegyelemre. A nevelés hatására alakul ki a tettek mind objektívebb megítélése, a gyerekek véleménye másokról és önmagukról, valamint az igényük, hogy az egyéni teljesítményeket, a közösen végrehajtott feladatokat a közösség szempontjából mérlegeljék. Az óvodapedagógus feladatai a szocializáció terén: Teremtsen otthonos környezetet, amely támogatja az önkifejezést és az autonómiát, lehetőséget biztosítva a gyermek egyéniségének kibontakoztatására, énkép alakítására. Az óvodapedagógus ismerje meg a gyermekek egyéni adottságait az egyéni differenciálás alkalmazása érdekében (anamnézis, rendszeres megfigyelés segítségével) Az óvodapedagógus - modell, aki kialakítja és fejleszti a közösségi szokásokat, példát mutat a különbözőség elfogadására, konfliktus kezelésére. Az óvoda valamennyi felnőtt dolgozójának magatartása legyen határozott, őszinte, szeretetteljes, elfogadó - minta értékű. Gyermek - felnőtt kapcsolatban az óvodapedagógus alapozza meg és alakítsa ki a kapcsolattartás alapvető normáit stabil szokás- szabályrendszer ki Budapest Kőbányai út 30 19

23 Megismerés Állóképesség Valóság Óvodai Pedagógiai Program alakításával, a kívánt viselkedési módokat - udvariassági szokásokat, a társas élet szabályaihoz való alkalmazkodást. A gyermekek kapcsolatainak alakulását kísérje fokozott figyelemmel, megerősítéssel segítse a kapcsolatok érzelmi stabilizálását. A visszahúzódó gyermekeket közös tevékenységekbe való bevonással segítse az "együtt lenni jó" élményének megéléséhez. Ismeri és érti a felnőttek és a gyermekek metakommunikációs jelzéseit (elismerés, nem tetszés, biztatás, öröm, szomorúság, bánat) Az óvodapedagógus ismerje meg a gyermekek egyéni adottságait az egyéni differenciálás alkalmazása érdekében (anamnézis, rendszeres megfigyelés segítségével) Az óvodapedagógus - modell, aki kialakítja és fejleszti a közösségi szokásokat, példát mutat a "másság" elfogadására, konfliktus kezelésére. Az óvoda valamennyi felnőtt dolgozójának magatartása legyen határozott, őszinte, szeretetteljes, elfogadó - minta értékű. A gyermekeket közös tevékenységekbe való bevonással segítse az "együtt lenni jó" élményének megéléséhez. Elemezze, vizsgálja a gyermekek társas kapcsolatát, hogy a gyermek szocializációjához a legmegfelelőbb pedagógiai módszert tudja választani. Dajka pedagógia asszisztens - óvodapedagógus együttműködése a szocializációban A dajka, pedagógiai asszisztens részvétele, az adott közösség szokás- szabályrendszerének kialakításában: a csoport szokás-szabályrendszerével kialakított viselkedési normák erősítése, megtartása a kapcsolattartás alapvető szabályainál a különleges bánásmódot igénylő gyerekek esetében, empatikus, megértő magatartást tanúsítson, helyes viselkedési minta közvetítése az udvariassági szokások, és a segítés, tolerancia, együttérzés gyakorlásához, a társas élet szabályaihoz alkalmazkodás elősegítése. a gyermekek igényeit szolgáló biztonságos és támogató légkör kialakításában való pozitív attitűddel való részvétel. az együttes tevékenységekben a gyermekek érdeklődésére számot tartva megmaradjanak az örömforrás feltételei. Az új dolgok megértése, elfogadása, a rácsodálkozás, vagy a kellemes élmény újraélésének, ismétlésének lehetősége. A problémák megoldásával együtt járó sikerélmény. Szocializáció tevékenységi területei Közvetlen környezetben: A csoportban közösen átélt élmények változtatják az adott gyermek viselkedésmódjait, lehetővé téve az önértékelés, önismeret kialakulását, a közösen végzett tevékenységekben összehasonlítási lehetőséget kínálva. A gyermek tevékenységi vágyának kielégítésével gyakorolja a felnőttekkel és társakkal a kapcsolattartás szabályait, tapasztalatot szerez a konfliktusok megoldásában. A felnőttekkel (szülő, vendég, óvoda dolgozója), csoporttársakkal való kapcsolat alapja az egymás iránti 1101 Budapest Kőbányai út 30 20

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011

PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011 PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011 1 PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetkép...

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Rózsa úti tagóvoda Helyi pedagógiai program Szolnok 2010 Módosítás időpontja:2013.03.31. Érvénybe lépés ideje:2013.09. 1 Tartalom 1. HELYZETELEMZÉS 4 2. A SAJÁTOS PEDAGÓGIAI ARCULAT:

Részletesebben

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Pedagógiai Program Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda ADATLAP Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS ÓVODA 1119 BUDAPEST, PAJKOS U. 35. Az intézmény OM azonosítója: 034459 Intézményvezető: Csályiné Schön Mária Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 031423 ÓVODÁNK ADATAI Neve: KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA Címe: 3384 KISKÖRE, BÉKE ÚT 9-11. Telefon/fax: 36/358-211 Fenntartója: KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Címe: 3384 KISKÖRE, SZÉCHENYI ÚT 24. Alapító

Részletesebben

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kautzky Lászlóné intézményvezető Molnár Miklósné általános vezető helyettes A tagintézmények vezetői és nevelőtestületei Tartalomjegyzék 1. HELYZETKÉP...

Részletesebben

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013.

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2 1.1 Nevelőmunkánk jogszabályi háttere 2 1.2 Az óvodánk adatai 2 1.3 Óvodánk bemutatása 3 1.4

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Törcsvár Utcai Óvoda 1112 Budapest Törcsvár utca 19-21. Az intézmény OM azonosítója: 034463 Intézményvezető: Steixnerné Strausz Ildikó Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:032920 2014 Napközi Otthonos Óvoda 2133 Sződliget, Vörösmarty u. 8-12. Intézmény OM azonosítója: 032920 Készítette: Hanákné Durján Ilona óvodavezető

Részletesebben

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ K A S T É L Y P E D A G Ó G I A I Ó V O D A P R O G R A M J A Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ Tartalomjegyzék I. Pedagógiai programunk törvényi háttere...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése TARTALOMJEGYZÉK sorszám Megnevezés Oldalszám Bevezető 5 I. Helyzetkép 6 1. Óvodánk bemutatása 6 2. Az óvoda személyi és tárgyi feltételei 7 II. A program felépítése 8 1. Gyermekképünk 8 2. Óvodaképünk

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016.

Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016. Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016. TARTALOMJEGYZÉK Tartalom TARTALOMJEGYZÉK... 1 Bevezető... 2 A település bemutatása... 2 II. Az óvoda jellemző adatai... 4 III. Helyi Nevelési

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015.

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. 1. BEVEZETÉS...4 2. BEMUTATKOZÁS...8 2.1 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI:...8 2.2. AZ ÓVODA SZEMÉLYI ERŐFORRÁSAI...13...13 2.3. AZ ÓVODA DOLOGI-TÁRGYI

Részletesebben

Egészségnevelési elvek az óvodai pedagógiai programban

Egészségnevelési elvek az óvodai pedagógiai programban Egészségnevelési elvek az óvodai pedagógiai programban ISMERKEDÉS személyes játékos bemutatkozás szakmai bemutatkozás ki, honnan jött, milyen program alapján dolgoznak, stb. BEVEZETŐ HOP-ban az egészséges

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM 2015 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A bölcsőde alapfeladata... 5 1.2. A bölcsőde helyi

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 Intézmény neve: BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény 3240 Parád, Kossuth L. u. 128. Tel., Fax:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. OM: 034481 PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL Készítette: Kovács Zsuzsa Érvényes: 2013. szeptember 01-től Készült: 5/2 eredeti példányban

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda. Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda. Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735 PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Törvényi háttér... 4 Az óvoda

Részletesebben

ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 2 Tartalomjegyzék JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 5 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI... 6 1. KÖSZÖNTŐ... 7 2. BEVEZETŐ... 9 2.1. HITVALLÁSUNK... 9 2.2. GYERMEKKÉP... 10 2.3. ÓVODAKÉP...

Részletesebben

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító 201394 2013. p.h. Készítette: Matejkáné Székely Szilvia óvodavezető Cím: 2081 Piliscsaba, Bajcsy-Zs. u. 33. Tartalomjegyzék Törvényi hivatkozások,

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése:

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése: Intézményünk bemutatása: I. BEVEZETŐ Óvodánk 1973 óta négy csoporttal működik, 100 fő befogadására alkalmas. 1998. április 17-étől intézményünk a Bóbita Óvoda nevet viseli. Az óvodát nagy területű, parkosított

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála 1 Tartalom I. BEVEZETŐ 4 1. Nevelőtestületünk választott mottója: 4 2. Az óvoda jellemző adatai: 4 3. Törvényi szabályozás 4 4. Óvodánk rövid bemutatása

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Érvényes a DAOP-4.1.3/B-09-2009-0009 című pályázat indikátortáblázatban meghatározott időtartamra 2011.08.31-től 2016.08.31-ig Nevelési-gondozási

Részletesebben

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Tartalom I. Bevezető Helyzetkép II. Gyermekkép, Óvodakép Gyermekkép Óvodakép III. Az óvodai nevelés feladatai Az egészséges életmód alakítása

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása... 6 1. Az óvoda jellemző adatai...

Részletesebben

MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1

MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 I. Az Intézmény jellemző adatai... 2 1. Az intézmény neve... 2 2. A pedagógiai program jogháttere... 3 II. Bevezető...

Részletesebben

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM - 2 - "Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövõ. Õrizd szüleid egészségét! -

Részletesebben

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013.

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda Intézmény címe: 1155. Budapest Tóth István u. 98. OM azonosító: 201537 Helyi Óvodai Program 2013. 1 Tartalom ÓVODAI ADATLAP... 3 I. ÓVODÁINK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 034610 Székhely: 1163 Budapest Cziráki u. 8-10. Telephelyei: Lándzsa 1163 Bp. Lándzsa u. 23. Vadvirág 1. 1163 Bp. Borotvás

Részletesebben

CORVINA ÁLTALÁNOS ISKOLA P R O G R A M

CORVINA ÁLTALÁNOS ISKOLA P R O G R A M CORVINA ÁLTALÁNOS ISKOLA P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 1 1. Bevezető A Corvina Általános Iskola az alábbi intézményegységekből épül fel: Corvina Óvoda és Általános Iskola Mátyás Király Általános Iskolája

Részletesebben

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22.

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Intézmény OM - azonosítója: 030871 Készítette: a Faragó Utcai Óvoda nevelőtestülete Legitimációs eljárás

Részletesebben

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. Az óvoda jellemző adata 1 1.1. Az óvoda személyi feltétel 3 1.2. Óvoda tárgyi dologi feltétele 6 1.2.1. Az óvoda épületének legfőbb jegyei 6 1.2.2. Az

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium 1191 Budapest Kisfaludy u. 28. 2014. szeptember Tartalom Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium Pedagógiai Program 2014. 1. BEVEZETÉS... 3 2.

Részletesebben

Szent László Óvoda Kisvárda

Szent László Óvoda Kisvárda MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Szent László Óvoda Kisvárda TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA... 5 3. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGPOLITIKA... 8 4. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉNEK HOSSZÚTÁVRA SZÓLÓ ELVEI...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. (Hermann Alice) Készítette:

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online. KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu SZAKMAI PROGRAM BÖLCSŐDE 2012-2017 Intézményvezető: Bölcsőde szakmai

Részletesebben

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység SZAKMAI PROGRAM

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység SZAKMAI PROGRAM Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység. SZAKMAI PROGRAM Tartalomjegyzék: I. Az intézmény adatai: 3.o. II. A bölcsőde szakmai programját meghatározó jogszabályok, irányelvek 4.o. III. Az intézmény

Részletesebben

BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM

BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 Intézményünk adatai Neve: Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Címe: 5630 Békés, Baky utca 4. Telefon/fax: 06 66 411 680 Fenntartója: Békési

Részletesebben

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015.

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015. PESTERZSÉBETI 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, 2015. Az óvodai pedagógiai program törvényi és jogszabályi háttere: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388

Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9. : 210-0086; fax.: 210-0086 E-mail: egyesitett.jvovoda@gmail.com

Részletesebben

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde. Bölcsődei Szakmai Program

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde. Bölcsődei Szakmai Program Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Szakmai Program A gyökerek persze nem látszanak, de tudod azok tartják a fát. (görög költő) Edelény 2015. Tartalomjegyzék INTÉZMÉNY ADATAI... 3. BÖLCSŐDÉNK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

TISZACSEGEI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

TISZACSEGEI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM TISZACSEGEI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Többszörösen átdolgozott változat Csupán két dolog van, amit gyermekeinknek, tanítványainknak adhatunk: a gyökerek és a szárnyak. (Lactantius) KÉSZÜLT: AZ ÓVODAI NEVELÉS

Részletesebben

Budapest, 2014. Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen és hiábavaló marad.

Budapest, 2014. Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen és hiábavaló marad. A Budapesti Kolping Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Sportgimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Olaszi Általános Iskola TARTALOMJEGYZÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM... 1 NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 7 1.1 intézményi szakmai alapdokumentuma... 7 1.2 Iskolai alapítvány...

Részletesebben

" A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel.

 A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel. " A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel." ( Mérei Ferenc ) Elfogadta: a Bárdudvarnoki Óvoda-Bölcsőde nevelőtestülete ----------------

Részletesebben

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A FEKETE ISTVÁN ÓVODA ÉS A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA ORFŰ 2010. TARTALOM Bevezető 1.Az óvoda adatai 2. Helyzetkép az óvodáról 2.1.Alapelveink 2.2.Gyermekképünk 2.3. Pedagógusképünk 2.4.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁS

PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁS Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda Általános Iskola és Gimnázium 6300.Kalocsa Asztrik tér 1. Tel:(78) 462-380 Mellék:252,253 Fax:(78)466-950 E-mail cím: nagyasszonyunkovi@gmail.com OM azonosító:027743 PEDAGÓGIAI

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja Nevelési terv Miskolc, 2013. 1 1. Küldetésnyilatkozat Iskolánk, a Zrínyi Ilona Gimnázium, Miskolc város és környékének elismert, népszerű és eredményesen működő

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ BÚZAVIRÁG TAGÓVODA Kaposvár 2009 107 1. AZ ÓVODA ADATAI: Az

Részletesebben

Nagykáta Városi Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programja

Nagykáta Városi Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programja Nagykáta Városi Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programja Nagykáta 2015 A nagykátai Városi Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programja a Komplex prevenciós program adaptálásával Tartalomjegyzék I. Pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kovács Margit Óvoda Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Tagóvoda Mónus Illés utcai Tagóvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 KOVÁCS MARGITÓVODA ÉS TAGÓVODÁI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETKÉP.

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4.

BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4. TERM. TÁRSA- ÉNEK- ZENE MESE- VERS MUNKA JÁTÉK MOZGÁS MOZGÁS DALOM EMBER RAJZOLÁS KÉZI- MATE- MATIKA BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. CSALÁD BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 4 A GYAKORLÓ ÓVODA ADATAI... 5 I. BEVEZETŐ... II. GYERMEKKÉP... 1. Gyermekkép...

Részletesebben

APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI PROGRAMJA

APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI PROGRAMJA TŰZ ben fa parazsa volnék. VÍZ - ben puha moha volnék LÉG - ben jegenyefa volnék FÖLD - ön anyám fia volnék. ( Weöres Sándor) APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI PROGRAMJA HATÁLYBA LÉPÉS DÁTUMA:

Részletesebben

DR. MOLNÁR ISTVÁN ÓVODA, ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, RADNÓTI M. U. 5. TEL.

DR. MOLNÁR ISTVÁN ÓVODA, ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, RADNÓTI M. U. 5. TEL. DR. MOLNÁR ISTVÁN ÓVODA, ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, RADNÓTI M. U. 5. TEL.: - FAX: 52/561-847, 561-848 E-mail: intezet@ovisk-hboszormeny.sulinet.hu

Részletesebben

Városmajori Óvodák. Magvető pedagógiai program

Városmajori Óvodák. Magvető pedagógiai program Városmajori Óvodák 2 Budapest Hegyvidék XII. kerület Önkormányzat Városmajori Óvodák Pedagógiai Programja Magvető 1122 Budapest, Városmajor utca 59/b. Tel: 202-2566 e-mail: ovodavezeto@varosmajorovi.bp12ker.hu

Részletesebben

Óvodai Pedagógiai Program

Óvodai Pedagógiai Program 2013. Óvodai Pedagógiai Program Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda - Óvoda Tagintézménye Tartalomjegyzék 1. Óvodánk adatai, helyzetkép... 4 1.1 Óvodánk adatai... 4 1.2 Helyzetkép... 5

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Rábatamási, 2012.

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Rábatamási, 2012. KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Rábatamási, 2012. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. GYERMEKKÉPÜNK 1.2. ÓVODAKÉPÜNK 1.3. PEDAGÓGUSKÉPÜNK: ÓVÓNŐI ATTITŰD 2. BEMUTATKOZÁS 2.1. AZ ÓVODA

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÉS VILONYAI TAGÓVODÁJA 2013. 1 TARTALOM ADATLAPOK 3 I. BEVEZETÉS 6. II. GYERMEKKÉP 7. III. BEMUTATKOZÁS 8 IV. ÓVODA

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

Tarbáné Kerekes Ágnes közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító: 034 388

Tarbáné Kerekes Ágnes közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító: 034 388 Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9. : 210-0086; fax.: 210-0086 E-mail: egyesitett.jvovoda@gmail.com

Részletesebben

K É K V I R Á G MÓDOSÍTOTT ÓVODAI PROGRAM

K É K V I R Á G MÓDOSÍTOTT ÓVODAI PROGRAM K É K V I R Á G MÓDOSÍTOTT ÓVODAI PROGRAM ÉRVÉNYES: 1999. szept.1-től MÓDOSÍTVA: 2013. augusztus 31. KÉSZÜLT: Kőbányai Kékvirág Óvoda 1107. Budapest X. Kékvirág utca 5. Jóváhagyta: Béres Péterné óvodavezető

Részletesebben

Négy Évszak Óvoda és tagóvodáinak pedagógiai programja 2015.

Négy Évszak Óvoda és tagóvodáinak pedagógiai programja 2015. "Vigyük be gyermekeink életébe azt a biztonságot adó szeretetet, megértést és megbecsülést, ami egyedüli remény arra, hogy belőlük is boldog és igaz emberek legyenek" (Hermann Alice) PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM OM AZONOSÍTÓ: 036472 WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM 9700 Szombathely, Márton Áron u.58. 2013. -1- Tartalom Bevezető 3.o. I. A MI ÓVODÁNK 5.o. 1. Az óvodánk jellemző adatai 5.o. 2. Programunk küldetése,

Részletesebben

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető:.. neve Legitimációs eljárás

Részletesebben

Német Nemzetiségi Óvoda Pedagógiai Program Taksony

Német Nemzetiségi Óvoda Pedagógiai Program Taksony Német Nemzetiségi Óvoda Pedagógiai Program Taksony Intézmény OM azonosítója: 032980 Készítette: Olasz Erika óvodavezető Legitimációs eljárás,- az érvényességet igazoló aláírások: Az 58/2013 (VIII.27) határozatszámon

Részletesebben

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (iskolai és autista tagozat) (1095 Budapest, Gát u. 6. és Thaly Kálmán u. 17/I.) OM 038417 KLIK: 194022 Jóváhagyta: Tőkés Sándor

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁT

MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁT MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmazza: MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁT PEDAGÓGIAI ELVEINK Ha a gyerekek toleráns légkörben

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat ARANY FOKOZAT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4090 Polgár, Zólyom út 14. Tartalom Preambulum 2. oldal Nevelési Program 9. oldal I. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015.

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. 1. Nevelési program 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A Nyíregyházi Szakképző

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. 2 Tartalom Bevezető... 4 Iskolánkról... 5 Jogi státusz... 5 Az iskola működési rendje...

Részletesebben

SZENTGOTTHÁRD ÉS KISTÉRSÉGE EGYESÍTETT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE 9970 SZENTGOTTHÁRD, KOSSUTH L. U. 14. OM azonosító: 036456

SZENTGOTTHÁRD ÉS KISTÉRSÉGE EGYESÍTETT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE 9970 SZENTGOTTHÁRD, KOSSUTH L. U. 14. OM azonosító: 036456 SZENTGOTTHÁRD ÉS KISTÉRSÉGE EGYESÍTETT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE 9970 SZENTGOTTHÁRD, KOSSUTH L. U. 14. OM azonosító: 036456 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYÖKEREK ÉS SZÁRNYAK Szentgotthárd, 2015. szeptember 01. napjától

Részletesebben

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágyi Nyitnikék Óvoda OM 200 722 Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágy, 2013. Hortobágyi Nyitnikék Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hortobágy Nyitnikék Óvoda 4071 Hortobágy, Erdei Ferenc

Részletesebben

MOZGÁS JÁTÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM

MOZGÁS JÁTÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM 49/1. LILIOM ÓVODA 1094 Budapest, Liliom u. 15. 36-1-215-00-97 liliomovoda@freemail.hu MOZGÁS JÁTÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM A programot készítette: Liliom Óvoda Testülete A program benyújtója: Végh Edit Óvodavezető

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai programja Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Lásd a kereskedelemben a vendéget, a vendéglátásban a kereskedelmet!

Részletesebben

Szombathelyi Szivárvány Óvoda

Szombathelyi Szivárvány Óvoda Szombathelyi Szivárvány Óvoda OM: 036462 Epochális rendszerű pedagógiai programja TARTALOMJEGYZÉK BEKÖSZÖNTŐ 1. KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK... 1. oldal 2. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA... 2. oldal 2.1. Óvodánk személyi

Részletesebben

OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA 5900 OROSHÁZA LEHEL U. 23

OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA 5900 OROSHÁZA LEHEL U. 23 1 TARTALOM BEKÖSZÖNTŐ... 3 HELYI NEVELÉSI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSÁNAK INDOKLÁSA... 4 ÓVODA ADATAI... 6 AZ ÓVODA BEMUTATÁSA... 8 ERŐSSÉGEINK ÉS SAJÁTOSSÁGAINK... 14 J Ö V Ő K É P Ü N K... 22 Ó V O D A K É P

Részletesebben

VÁROSI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

VÁROSI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA VÁROSI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013 Újszász Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország Kodály Zoltán TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 4 1.1. A programmódosítás

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I. Kötet

Tartalomjegyzék. I. Kötet 0 Tartalomjegyzék I. Kötet I. BEVEZETÉS 3 II. AZ ISKOLA JOGI STÁTUSA 3 NEVELÉSI PROGRAM III. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI 5 IV. SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA MESE ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. Készítette: Tóthné Szatmári Ágnes BEVEZETÉS Alapprogramunk a hazai nevelés hagyományaira, értékeire, a pedagógiai és pszichológiai kutatások eredményeire, a magyar

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG ÓVODÁNK NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG ÓVODÁNK NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ ANYAG ÓVODÁNK NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL HELYZETKÉP AZ ÓVODÁRÓL I. AZ ÓVODA KÖZVETLEN TERMÉSZETI KÖRNYEZETÉRŐL ÉS TÁRGYI FELSZERELTSÉGÉRŐL. a.) A természeti környezetről: Óvodánk Buda egyik legszebb

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM 2010-2015 A BÖLCSŐDE ADATAI Az intézmény neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Beszámolót készítette: Boros Imréné intézményvezető

Részletesebben

2013. SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK

2013. SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5919 Pusztaföldvár Táncsics u. 65.) PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ...5 1.1. A pedagógiai program célja, feladata...6 1.2. Jogszabályi

Részletesebben

Helyi tanterv. Osztályfőnöki

Helyi tanterv. Osztályfőnöki Helyi tanterv Osztályfőnöki A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek összhangban

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2015 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

A TULIPÁNOS ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA 2013.

A TULIPÁNOS ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. A TULIPÁNOS ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. Gyomaendrőd Tartalomjegyzék I. Bevezetés 4. 1. Az óvoda adatai 5. 2. Az óvoda bemutatása 6. II. Az integráció elméleti megközelítése 7. 1. Gondolatok

Részletesebben