Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM"

Átírás

1 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM

2 A BÖLCSŐDE ADATAI Az intézmény neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága Törpike Bölcsőde Székhelye: 7622 Pécs, Vargha Damján u. 2. Telephelye: 7622 Pécs, Vargha Damján u. 2. Telefon: 06-72/ Mobil: 06-30/ Fenntartó: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Bölcsőde vezetője: Harmath Lászlóné Mobil: 06-30/

3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ Az intézmény minőségpolitikája Bölcsődénk pedagógiai hitvallása Bölcsődénk jellemzői A bölcsőde és környezete Az intézmény alapfeladata és egyéb szolgáltatásai A szolgáltatás igénybe vételének módja, a szolgáltatásról szóló tájékoztatás formája A szolgáltatást igénybe vevők célcsoportja, összetétele és az ellátandó terület Az igénybe vevők és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályok A szolgáltatást nyújtók folyamatos szakmai felkészültsége biztosításának módja, formái Bölcsődénk személyi feltételei Bölcsődénk tárgyi feltételei NEVELÉSI, GONDOZÁSI PROGRAM Nevelő, gondozó munkánk célja Nevelő, gondozó munkánk alapelvei A családi nevelés elsődlegességének tisztelete A gyermeki személyiség tiszteletének elve A nevelés és gondozás egységének elve Az egyéni bánásmód elve A stabilitás elve Az aktivitás, az önállósulás segítésének elve Az egységes nevelő hatások elve Nevelő, gondozó munkánk feladatai Egészségvédelem, az egészséges életmód megalapozása Az érzelmi fejlődés és a szocializáció segítése A megismerési folyamatok fejlődésének segítése Nevelő, gondozó munkánk megszervezésének elvei Kapcsolat a szülőkkel 16 2

4 4.2.Beszoktatás (adaptáció)- szülővel történő fokozatos beszoktatás Saját kisgyermeknevelő rendszer Gyermekcsoportok szervezése Napirend A bölcsőde kapcsolatai más intézményekkel A bölcsődei nevelés, gondozás főbb helyzetei Gondozás Játék Mozgás Alkotó tevékenység Tanulás 20 KIEMELT NEVELÉSI, GONDOZÁSI PROGRAMOK Bölcsődei nyílt nap Interkulturális nevelés Gyermekekről készült bölcsődei életképek készítése, elektronikus kapcsolattartás A gyerekek fényképének használata jel helyett Családi délelőttök, délutánok Szülői hírlevelek, ismertetők, tájékoztatók szerkesztése, gyermekekről készült bölcsődei életképek készítése Búcsúztató 23 KIEMELT FELADATOK SNI-s gyermekek gondozásának feltétele intézményünkben Gyermekvédelem DOKUMENTÁCIÓ.. 25 ALAPELLÁTÁSON TÚLI SZOLGÁLTATÁSOK.. 26 ELLENŐRZÉS, ÉRTÉKELÉS RENDSZERE MELLÉKLETEK Megállapodás Időszakos gyermekfelügyelet szakmai programja

5 BEVEZETŐ Bölcsődénk helyi nevelési, gondozási programja: A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja az ENSZ Emberi jogok nyilatkozata, az ENSZ Egyezmény a gyermek jogairól, az Európa Tanács Miniszterek Bizottsága Rec. (2002) 8-as ajánlása a tagállamok számára a napközbeni gyermekellátásról, az évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról, 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekvédelmi vállalkozói engedélyezésről, a pszichológiai és a pedagógiai kutatások eredményei, az első életéveknek a későbbi fejlődés szempontjából is meghatározó szerepének elismerése, a bölcsődei nevelés-gondozás története alatt felhalmozott emberi és szakmai értékek, ezeken belül is hangsúlyozottan A bölcsődei nevelés-gondozás minimumfeltételei és a szakmai munka részletes szempontjai c. kiadvány (OCSGYVI, 1999), valamint a módszertani levelek, útmutatók, ajánlások, a bölcsődei ellátás nemzetközileg elismert gyakorlata figyelembevételével készült, mind emellett megtartva intézményünk szakmai önállóságát, a családok és a fenntartó elvárásaihoz és a helyi lehetőségekhez igazodva. 1. Az intézmény minőségpolitikája Munkaközösségünk elsődleges feladataként ismeri el és teremti meg a szeretetteljes, nyugalmat árasztó környezetet, melyben felnőtt és gyermek egyaránt biztonságban, otthonosan érzi magát. 4

6 Célunk a módszertani elvárásokra alapozva, olyan rugalmas, családi nevelést, szokásrendszert figyelembe vevő nevelési-gondozási tevékenység alkalmazása, mely a gyermek vidám, tevékeny, harmonikus és kiegyensúlyozott fejlődését, testi-lelki egészségét biztosítja. 2. Bölcsődénk pedagógiai hitvallása A humanista szemléletet képviselve, multikulturális társadalmunkban az interkulturális nevelést állítottuk pedagógiánk középpontjába. Fontosnak tartjuk a különböző kultúrából, szociokulturális közegből érkező családok, csoportok közötti jó kapcsolat kialakítását, az egyének közötti kulturális különbözőségek megértését, elfogadását. Felvállaltuk, hogy alaptevékenységünk és bölcsődei szolgáltatásaink mellett nagy hangsúlyt fektetünk szakmapolitikánk megfogalmazásakor arra, hogy nyitottak leszünk más kultúrák és életstílusok felé, tiszteljük, és ápoljuk a bennük rejlő értékeket. Folyamatosan arra törekszünk, hogy gyermekeink személyiségfejlődéséhez szükséges tárgyi- és személyi feltételeket megteremtsük, s hogy fejlődésüket együttes élmény biztosításával nyomon kövessük. A kialakult gazdasági- és kulturális tendenciák következtében a különböző társadalmi rétegekből érkező gyermekek fejlettségi szintje nagyon eltérő. Az alacsonyabb státuszú, hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű szülők gyermekei depriváltak az önmegvalósítás, és a közösségi ellátásokhoz való hozzájutás terén, mely meghatározza életesélyeiket, életvitelüket. Tudatosan törekszünk az esélyteremtésre a pozitív hatások felerősítésével, elfogadó, személyiségüket tiszteletben tartó, szeretetteljes attitűddel. A gyermek elfogadása szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze, nem csak szeretik, de olyannak szeretik, amilyen Hermann Alice 5

7 3. Bölcsődénk jellemzői 3.1. A bölcsőde és környezete Bölcsődénk Pécsett, a keleti városrészben (48-as tér), központi helyen üzemel. A bölcsőde az 1900-as évek elején épült, a Zsolnay család építtette a gyárban dolgozó asszonyok, anyák gyermekeinek. A gyermekek felügyeletét apácák látták el. Később csecsemőotthonként üzemelt, majd anyatejgyűjtő állomásként. A Törpike Bölcsőde több funkciót ellátó, kétszintes, műemlék jellegű épület. Az alsó szinten óvoda, és területi szociális iroda, az emeleten pedig a Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága, és gazdasági irodái, valamint a 60 férőhelyes bölcsőde működik. A bölcsőde nem rendelkezik saját udvarral, a gyermekek szabad levegőn való tartózkodását, az óvoda udvarán oldjuk meg. Autóbusszal és személyautóval egyaránt jól megközelíthető a városból vagy a városkörnyékről érkező családok számára Az intézmény alapfeladata, és egyéb szolgáltatásai Az 1980-as évektől működik bölcsődeként, kezdetben 80, majd 70, jelenleg, 2011 áprilisától 60 férőhellyel üzemel. A bölcsőde feladata a gyermekjóléti alapellátás keretében, a gyermekek napközbeni ellátása, nevelése-gondozása. A kisgyermekek napközbeni ellátását 6 csoportszobában, 14 szakképzett kisgyermeknevelő látja el. A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény értelmében alapfeladata, a személyes gondoskodás keretein belül, a gyermekjóléti alapellátás rendszerében biztosítani 20 hetes kortól 3, illetve 4 éves korig, sajátos nevelési igényű gyermekek esetében 5, illetve 6 éves korig a kisgyermekek napközbeni ellátását- nevelését, gondozását, felügyeletét, étkeztetését, korai fejlesztését -, bölcsődei alapellátás formájában. Alapellátáson túli szolgáltatásai: időszakos gyermekfelügyelet üzemeltetése 20 hetes kortól 6 éves korig, valamint étkeztetést biztosítunk a bölcsődénkkel egy épületben lévő óvodának A szolgáltatás igénybe vételének módja, a szolgáltatásról szóló tájékoztatás formája Bölcsődébe felvehető minden olyan kisgyermek, akinek szülei, nevelői, gondozói valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani a napközbeni ellátást. 6

8 A gyermek bölcsődébe történő felvételét kérheti: - a szülő, Egyéb esetekben a szülő hozzájárulásával kezdeményezheti: - a védőnő - a háziorvos, házi gyermekorvos - a szakértői és rehabilitációs bizottság - a szociális gondozó és családgondozó - a gyermekjóléti szolgálat - a gyámhatóság A gyermekvédelmi törvény 42/ A. -sa értelmében a bölcsődei felvételnél előnyben kell részesíteni a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket. Az intézmény szolgáltatásáról, az intézményt igénybevevő szülők - szórólapok, - tájékoztató füzetek, - telefonos tájékoztatás, 72/ / web: - védőnői hálózat, - szociális gondozó és családgondozó, - gyermekjóléti szolgálat, - gyámhatóság, - háziorvosi, és gyermekorvosi tájékoztatás útján tájékozódhatnak. Bölcsődei beíratás: Május elején kampányszerű beíratás, ettől eltekintve a nevelési évben folyamatos, igény szerinti beíratás van. Beiratkozás után a szülő szóbeli, és írásbeli tájékoztatást kap az intézmény házirendjéről, a csoport napirendjéről. A tájékoztatás teljes körű információt tartalmaz az ellátás igénybevételének módjáról, feltételeiről, gyermekére vonatkozó nyilvántartásokról, azokba 7

9 való betekintés lehetőségéről, a családok jogait képviselő érdekképviselet működéséről, az ellátás során keletkezett panaszjog gyakorlásának módjáról, fizetendő személyi térítési díjról. Ezt követően a gyermek törvényes képviselője a gyermek ellátására vonatkozóan megállapodást köt a az intézménnyel. Érdekképviseleti fórum: A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény értelmében, a bölcsődei ellátásban részesülők érdekeinek védelmében az intézmény érdekképviseleti fórumot köteles működtetni. A fórum tagjai: - a csoportokat képviselő szülők - a bölcsődét képviselő gondozónők - a fenntartó önkormányzat delegáltja Az aktuális tagok névsorát jól látható helyen a szülők tudomására kell hozni. Az érdekképviseleti fórum feladata: Az intézménnyel jogviszonyban állók és az ellátásra jogosultak érdekeinek védelme. A hozzá benyújtott panaszok és a hatáskörébe tartozó ügyek vizsgálata, döntés. Intézkedések kezdeményezése a fenntartónál, a gyermekjogi képviselőnél, illetve más hatáskörrel rendelkező szervnél. Az intézmény alaptevékenységével összhangban végzett szolgáltatások tervezésére, működtetésére, valamint az ebből származó bevételek felhasználására vonatkozó javaslattétel. A házirend elfogadásánál egyetértési jog gyakorlása. Gyermekjogi képviselő: Neve: Csuhai Józsefné Elérhetősége: mobil: 0620/ cím: Fogadó óra: Ideje: Minden hétfő: 9-14 óráig 8

10 Helye:7621 Pécs, Baranya Megyei Önkormányzat Széchenyi tér 9. Feladata: A gyermekek jogainak védelme, képviselete, ügyeik intézése, azokban a jogszabály által meghatározott intézményekben, amelyek a gyerekek oktatásával, nevelésével, gondozásával foglalkoznak A szolgáltatást igénybe vevők célcsoportja, összetétele és az ellátandó terület A bölcsőde a családban nevelkedő- 20 hetestől- 3 éves korú- gyermekek szakszerű gondozását és nevelését végző intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, a bölcsődei gondozási- nevelési év végéig maradhat a bölcsődében. A gyermekek védelméről, és a gyámügyi igazgatásról szóló XXXI. törvény 42. (1) bekezdés értelmében, amennyiben a gyermek még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. életévének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében. A Törpike Bölcsőde szolgáltatási területe Pécs keleti városrésze, de a város minden részéről fogadja a kisgyermekes családok érkezését. A beiratkozó családok jelentős része alacsony státuszú, hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű, sok közülük családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat ajánlásával íratja gyermekét bölcsődénkbe. Ebből kifolyólag napi kapcsolatban állunk a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szakszolgálatokkal. Kisebb arányban jó szociokulturális környezetben élő családok gyermekei is igénybe veszik szolgáltatásainkat, különösen a környéken dolgozó, és tanuló szülők Az igénylők, és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályok A bölcsődei ellátás kérelmezésekor annak feltételeiről a gyermek törvényes képviselőjét minden esetben tájékoztatni kell. Az ellátás során biztosítani kell az egyenlő bánásmódhoz, az élethez, emberi méltósághoz, faji-, vallási hovatartozáshoz való jogot a gyermeknek, és a családjának is. Az ellátást igénybevevő családját megilleti a személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével kapcsolatos titokvédelem. 9

11 Különösen a gyermekeket, akik életkoruknál fogva kiszolgáltatottak. A szülőknek joguk van az intézmény működésével, gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez. Az igénylő családok számára ismertté kell tenni a gyermekjogi képviselő, valamint a gyermekvédelmi felelős nevét, elérhetőségét, és hivatali idejét. A gyermekjogi képviselő a személyes gondoskodást nyújtó ellátást biztosító intézményi elhelyezést igénybevevő számára biztosít segítséget jogai gyakorlásában. A gyermekvédelmi felelős preventív családvédelmi munkájáról a szülőket tájékoztatni kell. Az intézményben nem állhat alkalmazásban olyan személy, akivel szemben a gyermekek védelméről, és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény kizáró tényezője áll fenn. Az intézmény dolgozónak munkahelyi etikáját az intézmény Etikai Kódexe fogalmazza meg. Az alaptörvény nemzeti eszméi valamennyi dolgozó számára ismertetve vannak. Ezen alaptörvény rendelkezései az intézmény alkalmazotti közösségeiben érvényesek, írott formában is elérhetőek. Az intézmény dolgozóit, és vezetőjét panasztétel esetén - a kivizsgálási időszak végéigmegilleti munkáltatójuk, és fenntartójuk védelme. A dolgozók magánéletének védelme, a személyes adataik kezelésében mérvadó. A család, és a házasság intézményének védelme az alkalmazotti közösség munkaszervezése során figyelembe veendő tényező. Különös védelem illeti meg a várandós anyát, a kisgyermeket nevelő anyát a munkahelyen. A dolgozók érdekeinek figyelembevétele nem befolyásolhatja hátrányosan a bölcsődei ellátásban részesülő kisgyermekek érdekeit A szolgáltatást nyújtók folyamatos szakmai felkészültsége biztosításának módja, formái A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységet végző szakemberek számára 2001-től került bevezetésre a kötelező szakmai továbbképzés, melyet évi III. tv. szabályoz, a részletes szabályokat a 9/2000. (XIII.4.) SZCSM. rendelet tartalmazza. Továbbképzési időszak tartama: től a továbbképzési rendszerbe először belépők esetében 7 év, től a továbbképzési rendszerbe először belépők esetében 5 év. 10

12 Továbbképzési kötelezettség: Egy továbbképzési időszak alatt (5 év) felsőfokú iskolai végzettség (főiskola, egyetem) esetén 80, egyéb szakképesítés esetén 60 továbbképzési pontot (kreditet) kell megszerezni. A továbbképzési kötelezettséget a dolgozók minősített továbbképzésen való részvétellel teljesíthetik, melynek mérése pontozással történik. - A személyes gondoskodást nyújtó intézmény vezetője éves továbbképzési tervet készít, ennek figyelembe vételével történi a továbbképzésben való részvétel. Az intézmény vezetője ezzel párhuzamosan elkészíti a továbbképzésben részt vevők helyettesítésére vonatkozó tervet is. - Készül 5 éves továbbképzési terv is. - Intézményünk rendelkezik éves nevelési és házi továbbképzési programtervvel. A házi továbbképzési programok a nevelési év céljaira épülnek. Ezek alkalmával havi szinten tartunk esetbemutatót, esetmegbeszélést. - Önképzés céljából a dolgozók gyakran veszik igénybe az intézmény, illetve a Tudásközpont könyvtárát egy-egy szakirodalom tanulmányozására. - Szaktanácsadóink, pszichológus, gyógypedagógus kollégák a kért témakörben előadásokat tartanak a dolgozóknak. - Részt veszünk a Családsegítő és Gyermekjóléti Szakszolgálat esetkonferenciáin, gyermekvédelemmel kapcsolatos előadásain. - Kisgyermeknevelőink esetenként részt vesznek egy-egy bölcsődénkbe járó gyermek fejlesztésén, a Korai Fejlesztő által biztosított rehabilitációs foglalkozásokon. - Bölcsődeorvosunk kampányszerű előadásokat, tájékoztatókat tart a gyermekbetegségekről, és megelőzésük lehetőségeiről Bölcsődénk személyi feltételei Az intézmény dolgozóinak létszáma: 24 Intézményvezető Intézményvezető helyettes/szakgondozónő Kisgyermeknevelő Élelmezésvezető Konyhalány Szakácsnő 1fő 1fő 13fő 1fő 2fő 2fő 11

13 Dajka/kisegítő 4fő A gyermek optimális, sokoldalú fejlődéséhez, és egészséges szocializációjához elengedhetetlen a személyi állandósság, a biztonságos, érzelem gazdag, szeretetteljes környezet. Ezt próbáljuk biztosítani a saját kisgyermeknevelő rendszer kialakításával. Ezen elv alapján egy kisgyermeknevelőnek 5-6 úgynevezett saját gyermeke van, akinek gondozását- nevelését a megszokott ütemben és ritmusban látja el, elősegítve ezzel a kiszámíthatóságot, és a helyes szokásrendszer kialakítását. A gyermek és gondozója között kialakult bizalom, és érzelmi kapcsolat fontosságát mutatja a saját kisgyermeknevelő rendszeren belül, hogy a minden gyermekkel, egészen az óvodába kerüléséig saját kisgyermeknevelője foglalkozik. A technikai személyzet a négy egységben dajkai feladatokat ellátva segíti a kisgyermeknevelők munkáját, a gyermekek felügyeletével. Mind a négy kolléga rendelkezik a feladat ellátásához szükséges oklevéllel, ismerik, és szeretik a gyerekeket. Intézményünk széleskörű szakmai apparátussal rendelkezik: pszichológus, nevelés lélektani szakértő, dietetikus, gyógypedagógus, szociálpedagógus, művészetterapeuta, kisgyermeknevelők stb. A szakemberek tanácsadással, egyéni és csoportos beszélgetésekkel, életviteli-, életmód tanácsokkal segítik a gyerekeket nevelő családokat. A bölcsőde orvos heti rendszerességgel látogatja a bölcsődénkbe felvett gyermekeket. Szükség esetén szakorvosi vizsgálatot, tüneteiktől függően egyéb terápiát javasol számukra, nyomon követi egészséges fejlődésüket, rendszeresen vezeti a státuszlapokat. Az élelmezéssel kapcsolatos adminisztrációt, nyersanyag bevételét, raktározását és a főzéshez való kiadását az élelmezésvezető látja el. Élelmezéssel, étlapkészítéssel kapcsolatos feladat ellátását dietetikus felügyeli Bölcsődénk tárgyi feltételei Intézményünk 60 férőhellyel működik, 4 egységből (Katica, Pillangó, Kismackó, Süni csoport), ezen belül 6 csoportszobából áll. A gondozási egységek (kivéve csecsemő csoport: 1 csoportszoba- 1 fürdőszoba- 1 terasz) 2 csoportszobából és 1 fürdőszobából ( ami egyben az öltöző, és átadó is) állnak. Legkisebb csoportszobánkban (21,4 m 2 ) időszakos gyermekfelügyeletet üzemeltetünk. Csoportszobáink (40-45 m 2 ) tágas játszóteret biztosítanak gyermekeink számára, hangulatosak, otthonosan berendezettek. 12

14 Korszerű, megfelelő mennyiségű játékkészletünk jó lehetőséget biztosít a gyermekek színes játéktevékenységéhez. Mozgásigényük kiélésére, mozgásfunkciójuk fejlesztésére jól felszerelt tornaszobával rendelkezünk. Alkotóvágyuk, kreativitásuk kiélése céljából alkotószobát rendeztünk be, melyet minden alkalommal lelkesen vesznek birtokba a gyerekek. Bölcsődénk saját főzőkonyhával rendelkezik, napi négyszeri étkezést biztosít. A konyhai kapacitás 250 főre engedélyezett. Tárgyi feltételeinkhez tartozik egy bölcsődevezetői iroda, egy élelmezésvezetői iroda, öltözők és raktárak. NEVELÉSI, GONDOZÁSI PROGRAM 1. Nevelő, gondozó munkánk célja A családi nevelést segítve a gyermek fizikai- és érzelmi biztonságának megteremtésével, odaforduló szeretettel, elfogadással, viselkedési minták nyújtásával, tapasztalatszerzési lehetőség biztosításával, egyéni kompetenciájának figyelembevételével segíteni harmonikus fejlődését. Hátrányos helyzetű gyermek életében a hátrányok és következményeik enyhítésére törekvés, szükség esetén más intézményekkel, szakemberekkel együttműködve. A nemzeti/etnikai hovatartozás tiszteletben tartásával, a másság elfogadásával, a gyermek személyiségének szabad kibontakozásával igyekszünk elősegíteni a gyermek identitásának kialakulását. Kiemelt feladatunk a gyermekek védelme, a korai prevenció, a problémákkal küszködő családok segítése, támogatása. 2. Nevelő, gondozó munkánk alapelvei 2.1. A családi nevelés elsődlegességének tisztelete A gyermek nevelése elsősorban a család feladata, és kötelessége. A szolgáltatásainkat igénybevevő családok értékeire alapozva, ismerve a szokásaikat, és hagyományaikat, közösen szervezzük intézményünk családi programjait. 13

15 2.2. A gyermeki személyiség tiszteletének elve A gyermeket mint fejlődő személyiséget a kisebb körű kompetenciából fakadó nagyobb segítségigénye/ráutaltsága miatt különleges védelem illeti meg. Értékközvetítő és értékteremtő pedagógiánkban teret kap a gyermek személyiségének teljes kibontakoztatása, kompetenciái kiélése, a gyermek teljes, feltétlen elfogadása A nevelés és gondozás egységének elve A nevelés és a gondozás elválaszthatatlan egységet alkot, minden gondozási tevékenység során nevelünk Az egyéni bánásmód elve A gyermek fejlődéséhez alapvető feltétel a felnőtt őszinte érdeklődése, figyelme, megbecsülése, a gyermek kompetenciájának elismerésén alapuló választási lehetőség biztosítása az egyes élethelyzetekben, a pozitív megnyilvánulások támogatása, megerősítése, elismerése. A kisgyermeknevelő elfogadja, tiszteletben tartja a gyermek, vallási, nemzetiségi/etnikai, kulturális stb. hovatartozását, és a lehetőségek szerint segíti az identitástudat kialakulását, és fejlődését, segíti a saját és a más kultúra és hagyományok megismerését, és tiszteletben tartását. A családi kulturális különbözőségek tiszteletben tartása, egymás kultúrájának megismerése és elfogadása céljából évről évre több kulturális programot szervezünk, melyek erősítik intézményünk interkulturális jellegét A stabilitás elve A gyermek személyi és tárgyi környezetének állandósága növeli érzelmi biztonságát. Fontos szerepe van a nyugodt, szeretetteljes, családias légkörnek. A gyermekeket fokozatosan szoktatjuk hozzá az új helyzetekhez, segítve ezzel alkalmazkodásukat, a változások elfogadását, az új dolgok megismerését, a szokások kialakulását. Bölcsődénkben a biztonság nyújtása természetszerűleg magában foglalja a fizikai és a pszichikai erőszak minden formájától való védelmet is. 14

16 2.6. Az aktivitás, az önállósulás segítésének elve Biztonságos és tevékenységre motiváló személyi és tárgyi környezet megteremtése, a próbálkozásokhoz elegendő idő biztosítása, a gyermek meghallgatása, véleményének figyelembe vétele, a kompetenciájának megfelelő mértékű döntési lehetőség biztosítása, a bölcsődei nevelés- gondozás egyik kiemelt feladata. Pedagógiai szemléletünk kiindulópontja, hogy a gyermek kompetenciáit nem fejleszteni kell, meg kell teremteni a fejlődéséhez, tapasztalatszerzéséhez szükséges eszközöket, melyek biztosításával minden gyermek saját ütemében, érdeklődési körének megfelelően fejlődik. A gyermeki önállóság kialakítását kisgyermeknevelőink példamutatással, élményszerzés lehetőségének biztosításával segítik Az egységes nevelő hatások elve Kisgyermeknevelőink egyetértenek az alapvető értékekben, erkölcsi normákban és célokban a gyermek nevelése-gondozása, fejlesztése tekintetében. Nézeteiket, nevelői gyakorlatukat egyeztetik munkájuk eredményessége érdekében. 3. Nevelő, gondozó munkánk feladatai A bölcsődei nevelés- gondozás feladata a gyermek testi és pszichés szükségleteinek kielégítése, a fejlődés elősegítése 20 hetestől 3 éves korig. Sajátos nevelési igényű gyermek esetében az optimális fejlődés elősegítésére való törekvés a hátrányok és következményeik enyhítésével, valamint habilitációjuk, és rehabilitációjuk segítése gyógypedagógus irányítása alapján 6 éves korig Egészségvédelem, az egészséges életmód megalapozása Minőségileg és mennyiségileg, koruknak megfelelő étrend, melyről az intézmény dietetikusa és élelmezésvezetője gondoskodik. Az egészségvédelem, egészségnevelés, a környezethez való alkalmazkodás és alapvető kulturhigiénés szokások kialakításának elősegítése (testi-lelki harmónia kialakulását és megőrzését segítő napirend - ezen belül: étkezés, tisztálkodás, ürítés, öltözködés, alvás, levegőzés, mozgás, játék). 15

17 3.2. Az érzelmi fejlődés és a szocializáció segítése Elfogadás, szeretet biztonságos környezet, türelem, odafordulás, esélyteremtés. Legfontosabb a gyermek teljes elfogadása, hogy olyannak szeretik, amilyen. Nevelési programunk a gyermekek fejlesztésén túl, a családokkal való kommunikációs nehézségek kiküszöbölésére, valamint a roma, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek integrációjának segítésére épül. A roma gyerekek integrációs törekvéseiben sokat segítetnek az előadások népük kultúrájáról, a cigányság történelmi múltjáról, jelenéről, a családok által elvárt nevelési-gondozási szokásokról A megismerési folyamatok fejlődésének segítése Természetes anyagok behozatala, megismertetése a csoportba. Pl. termények, ágak, levelek, gyümölcsök, stb. Az udvar részleges hiányából adódóan, intézményükben ez kardinális feladat. Az agyaggal való ismerkedés, kukoricamorzsolás, a gyümölcsök behozatala, tisztítása, gyümölcssaláta készítése, elfogyasztása, a termények ragasztása, falevelekről lenyomat készítés, levélpréselés stb., a gyerekek körében örömteljes tevékenység és fontos tapasztalatszerzési lehetőség egyben. Kisgyermeknevelőink támogató- bátorító odafigyeléssel, megerősítéssel az önkifejezés lehetőségeink megteremtésével ösztönzik a gyermek tevékenységét, ezáltal fejlődik döntési, véleményalkotási- és választásra való képessége. 4. Nevelő, gondozó munkánk megszervezésének elvei 4.1. Kapcsolat a szülőkkel A szülőkkel való kapcsolattartásnak, tájékoztatásnak több formája van, pl.: személyes beszélgetés a reggeli érkezéskor, a gyermek távozásakor, szülő-gyerek programok alkalmával, tájékoztató füzetek, szülői hírlevelek készítésén keresztül, aktuális, szülőket érdeklő kérdésekben. A szülők és a bölcsőde folyamatosan, kölcsönösen tájékoztatják egymást a gyermek fejlődéséről; ez alapvető fontosságú a személyre szóló bölcsődei nevelés- gondozás kialakításában, és a családokat is segíti a gyermek nevelésében. A szülőkkel való partneri kapcsolat kialakítása elengedhetetlen feltétele a gyermekek harmonikus fejlődésének. Családlátogatás: a beszoktatás előtt vagy első héten, előzetes egyeztetést követően. 16

18 Szülőcsoportos beszélgetések: napi beszélgetések, tájékoztatások, fogadó óra. Szervezett programok: szülő gyermek csoportos foglalkozások 4.2. Beszoktatás (adaptáció)- szülővel történő fokozatos beszoktatás A szülővel történő fokozatos beszoktatás a szülő jelenléte megkönnyíti az új helyzethez való alkalmazkodást, és biztonságot ad a kisgyermeknek. A beszoktatás alkalmat ad a kisgyermeknevelőnek arra, hogy fokozatosan megismerje a gyermek szokásait, viselkedését. A kettőjük között fokozatosan kialakuló érzelmi kötődés segíti a gyermeket új környezetének elfogadásában, átsegíti őt az esetlegesen kialakuló adaptációs stressz-reakciókon Saját kisgyermeknevelő rendszer A saját kisgyermeknevelő -rendszer a személyi állandósság elvén alapul, mely azt jelenti, hogy a gyermeket beszoktatásától kezdve a bölcsődébe járás egész időtartama alatt az ő saját kisgyermeknevelője gondozza. Ezáltal részesül minden gyermek egyéni bánásmódban, figyelembe véve sajátos igényeit, szokásait, problémáit Gyermekcsoportok szervezése A bölcsődei gyermekcsoport létszámát jogszabályok határozzák meg. Ez alapján 2 év alatt 12 fő, 2 év fölött 14 fő gondozható egy csoportban, illetve sajátos nevelési igényű gyermekeket is ellátó csoportban 10 fő. Az ennél magasabb létszám szakmailag nem fogadható el, mert kevesebb lehetőség nyílik az egyéni bánásmódra, valamint nagyobb a csoport alapzaja, így a konfliktus kialakulásának lehetősége. Életkor szerint homogén és vegyes csoportok egyaránt előfordulnak, illetve tapasztalataink szerint az utóbbi időben egyre több vegyes csoport kialakítására van szükség Napirend A jól szervezett, folyamatos és rugalmas napirend a gyermeknek biztonságérzetet és kiszámíthatóságot biztosít, megteremti az aktivitás és az önállósodás lehetőségét. Az egymást követő ismerős események biztosítják a nyugodt, folyamatos gondozás feltételeit, elősegítik a gyermek tájékozódását, és kiiktatják a felesleges várakozási időt. 17

19 A napirend kialakításánál minden csoportban figyelembe vesszük a gyermekek számát, korát, fejlettségi szintjét, évszakot, az időjárást, egyéb feltételeket. A napirend kialakításának fontos feltétele a személyi állandósság, tárgyi feltételek, valamint a kisegítő személyzet összehangolt munkája A bölcsőde kapcsolatai más intézményekkel Intézményünk hálózaton belül kapcsolatban áll a régió többi bölcsődéjével. - Családsegítő- és Gyermekjóléti Szakszolgálat - Korai fejlesztő Központ, - Tanulási képességet Vizsgáló Rehabilitációs és Szakértői Bizottság, - Nevelési Tanácsadó, - Gyermek ideggondozó - Gyámhivatal, - Rendőrség, - Bíróság, - Civil- és nonprofit szervezetekkel, egyházakkal, mint támogatókkal. - Vargha Damján úti Óvoda A bölcsőde és az óvoda egy épületen belül van. Igyekszünk minél szorosabb kapcsolatot kialakítani, minél több közös programot szervezni. Óvoda bemutatókat rendezünk bölcsődénkbe járó szülőknek. 5. A bölcsődei nevelés, gondozás főbb helyzetei A nevelés, gondozás valamennyi helyzetének célja, a gyermek testi-lelki harmóniájának elősegítése, melyhez hozzátartozik a személyi- és tárgyi környezettel való összhang is, ezért a nevelés, gondozás valamennyi helyzetében lehetőséget kell biztosítani a kisgyermek számára, hogy érdeklődésének, pillanatnyi pszichés szükségleteinek megfelelően ismerkedhessen személyi- és tárgyi környezetével úgy, hogy viselkedési mintát és segítséget kaphasson a helyes, tapintatos, figyelmes kapcsolatkezelés kialakításához. 18

20 5.1. Gondozás Bensőséges, interakciós helyzet a gyermek és a kisgyermeknevelő között, melynek elsődleges célja a gyermek testi szükségleteinek kielégítése. A gondozás (öltözködés, pelenkázás, WC használat, kézmosás, étkezés) és a játék a bölcsődei élet egyenrangúan fontos helyzetei, amelyekben lényeges a gyermek szabad aktivitás igényének és kompetencia érzésének erősítése. A gyermek személyiségének alakulása szempontjából fontos a felnőtt kommunikációjának hitelessége, érzelmi töltetése Játék A játék a gyermek legfontosabb tevékenysége, önkifejezésének eszköze. A gyermek játékán keresztül ismeri meg az őt körülvevő világot, lehetőséget ad a gyermeknek társas kapcsolatai fejlődésére, kompetenciái fejlesztésére. A gyermek számára örömforrás, melyben észrevétlenül begyakorolhat és elsajátíthat bizonyos szerepeket, viselkedési- és kommunikációs mintákat Mozgás A nagymozgás és az elmélyült, nyugodt játék, zavartalan lehetőségét biztosítják a különböző játéksarkok (torna sarok, építő, pihenő olvasó, babakonyha, fodrász, stb ). A tárgyi környezet és a játékeszközök meghatározzák a gyermek fejlődését. Saját udvar hiányában igyekszünk nagy gondot fordítani a nagymozgást elősegítő és fejlesztő eszközök bővítésére. Mozgásigényük kiélésére Bölcsődénk helyzetéből kifolyólag, az ebből adódó hátrányok enyhítésére tornaszoba kialakítását tervezzük a gyerekek mozgásszükségletének, mozgásvágyának kiélésére 5.4. Alkotó tevékenység Nevelési programunkban kiemelt helyen szerepel a gyermekek kreativitásának, alkotásvágyának, kíváncsiságának kielégítése. Az alkotás szabad alakulása szempontjából fontosak a játékos, teremtő mozzanatok, a gyermeki fantázia, az én csinálom öröme. A finommotorika és az alkotás színtere az alagsorban lévő kreatív szobánk. 19

21 A kreatív szobát az időjárás függvényében, rossz idő esetén veszik birtokba a gyerekek, meghatározott terembeosztás szerint, minden alkalommal egy-egy csoport, maximum 6 gyermek, kisgyermeknevelőjével. A bölcsődénkkel egy épületben lévő óvoda szakmai programját az évszakok váltakozása, a hozzájuk kapcsolótó ünnepek, hagyományok őrzésére, illetve a környezeti, életviteli, hétköznapi ismeretek nyújtására helyezi. Célunk, olyan munkaterv kidolgozása a jövőre nézve, melyben teret kap az erre épülő pedagógiai szakmai nevelés összehangolása Tanulás Legfontosabb irányítója a személyes kíváncsiság és érdeklődés. A kisgyermek elsősorban játékán, tapasztalatain keresztül tanul. A tanulás megvalósulhat utánzással, mintakövetéssel, spontán játékos tapasztalatszerzéssel, pedagógiailag szervezett, direkt módon. (SNI-s gyermekek esetében), valamint a kisgyermeknevelő és a gyermek interakcióiból származó ismeretszerzés, és szokás kialakítás alkalmával. KIEMELT NEVELÉSI, GONDOZÁSI PROGRAMOK A magas színvonalú szakmai ismeretekkel rendelkező szakembernek, gondozónőnek, bármely életvitelű, műveltségszintű családdal együtt kell működnie a gyermek fejlődése érdekében. Ezért nagyon fontos körültekintően megszervezni és biztosítani az együttműködés kereteit, formáit, lehetőségeit. A családoknak érezniük kell, hogy a bölcsőde nyitott feléjük, el kell nyerni bizalmukat, együttműködésre kell bírni őket. Erre a legjobb, leg kötetlenebb lehetőség egy-egy közös rendezvény, ünnep szervezése, mely közvetlenebb, nyitottabb formában ad lehetőséget egymás megismerésére. Minden rendezvényünk, programunk nyitott a szülők, hozzátartozók számára. A szülők nem csupán résztvevői, szervezői, aktív részesei, alakítói a programoknak, ezzel is igyekszünk elősegíteni a partneri kapcsolat kialakulását, a szülői kompetencia fejlődését. 1.Bölcsődei nyílt nap Bölcsődénkbe látogató szülők számára betekintést nyújtunk bölcsődénk, csoportjaink napirendjébe, tevékenységébe. 20

22 Nyíltnapjainkat munkanapra szervezzük, célunk ezzel az, hogy az érdeklődő családok ne csak benézzenek az üres csoportokba, hanem együtt tölthessenek velünk egy vidám délelőttöt. 2.Interkulturális nevelés Bölcsődénkbe jelentős számban jár roma és hátrányos helyzetű gyermek. Elsődleges céljaink közé tartozik társadalmi integrációjuk, szocializációjuk segítése. Megismerkedni a cigányság történelmi múltjával, jelenével, hagyományaival, hiedelemvilágával, a család szerkezetével, nevelési szokásaival. Identitásuk megerősítését segítő eszközök biztosítása, beszerzése. (pl. mesekönyv, hangkazetta, természetes anyagok, kosarak stb.) Az interkulturális nevelés keretében fontos feladatnak tekintjük a vizuális, művészeti nevelést. Heti rendszerességgel tervezünk szülő-gyerek kreatív programokat a délutáni órákban a szülők igényeihez igazodva, elsősorban ünnepekhez kötötten. Tevékenységek között szerepel: festés, üvegfestés, nemezelés, karácsonyi fenyődísz, adventi koszorúkészítés a szülőkkel, gyerekekkel közösen. Kreatív programjainkat előzetes igényfelmérést követően tervezzük, klub-jellegű, családias légkörben. Alapvető feladatunk olyan családias légkörű bölcsődét működtetni, ahol partneri kapcsolat van az intézmény és a család között, az ellátás összhangban van a gyermek és a szülők igényeivel. A családi kulturális különbözőségek tiszteletben tartása, egymás kultúrájának megismerése és elfogadása céljából évről évre több kulturális programot szervezünk, melyek erősítik intézményünk interkulturális jellegét. Ilyen pl. a Kultúrák Találkozója című rendezvényünk, ahol fellépnek roma táncosok, magyar néptánc csoportok, a keleti kultúrát bemutató hastáncosok, a gyermeknek pedig táncházat tartunk. Minden kultúrából egy-egy jellegzetes ételt kínálunk az érdeklődőknek. Nevelési programunk a gyermekek fejlesztésén túl, a családokkal való kommunikációs nehézségek kiküszöbölésére, a roma, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek integrációjának segítésére épül. A roma gyerekek integrációs törekvéseiben sokat segítetnek az előadások népük kultúrájáról, a cigányság történelmi múltjáról, jelenéről, a családok által elvárt nevelési-gondozási szokásokról. Intézményünkbe járó roma származású szülők is szívesen mesélnek családjaik szokásairól, napi rutinjaikról. 21

23 Megszerzett ismereteinkre építve igyekeztünk kultúrájuknak, népviseletüknek megfelelő játszóruhákat, roma és magyar nyelven íródott (kétnyelvű) mesekönyveket, hangkazettákat, cd-ket beszerezni. A gyerekek szívesen fogadják, ha anyanyelvükön szólnak hozzájuk, ha pár soros beás vagy lovári nyelven íródott cigány mesével kedveskedik nekik a kisgyermeknevelő. 3.Gyermekekről készült bölcsődei életképek készítése, elektronikus kapcsolattartás A gyermekek bölcsődés tevékenységéről, életéről pillanatképeket készítünk, melyeket a faliújságon helyezünk el, illetve kérésre ben továbbítunk a szülők részére. 4. A gyerekek fényképének használata jel helyett Gyermekeink én-azonosságának erősítésére, én-képük fejlődése céljából bölcsődénkben bevezetésre kerül a gyerekek fényképhasználata jel helyett. Az ehhez szükséges nyomtatót beszereztük, PR. tevékenységgel megbízott kisgyermeknevelőnk folyamatosan fényképezi az érkező gyerekeket. Az elkészült képeket nyomtatás után laminálja, így biztosítva vízhatlanságukat. Identitásuk fejlődése szempontjából fontosak a csoportszobákban elhelyezett, családjáról, róla készült fényképek, saját tulajdonát képező ruhák, játékok, különböző tárgyak. Ezek azt az érzést keltik a gyermekben, hogy a szeretett emberek, tárgyak vele vannak, nem hagyják őt magára, bármikor megérintheti őket, beszélhet hozzájuk. 5. Családi délelőttök, délutánok. Bölcsődénkben mára már hagyományőrző módon, minden évben várva-várt program a gyermekek és felnőttek körében egyaránt a Mikulásváró családi délelőtt, valamint a Farsangi délelőtt, melyen a kisgyermeknevelők is jelmezbe öltözve vígadnak a családokkal. Zenés, szórakoztató családi délutánjaink, kreatív családi programjaink célja a szabadidő hasznos eltöltésén túl, a közösségi összetartás, az egymás, gyermekeink iránti értő figyelem fontosságának hangsúlyozása. 22

24 Húsvétváró családi délelőtt: Ez a rendezvény is a szülők aktív közreműködésével, szervezésével valósul meg. Kreatív programjaink (tojásfestés kézzel, ecsettel, tenyérrel stb.) mellett, fészekkészítésbe vonjuk be a szülőket, gyerekeket, nyuszi simogatót rendezünk. Gyermeknap: A leg gondosabban, aprólékosabban megtervezett ünnepünk. A teljes nap a gyermekek élményszerzésének biztosításáról, érdekes, figyelemfelkeltő, szórakoztató műsorokról, tevékenységekről szól. 6. Szülői hírlevelek, ismertetők, tájékoztatók szerkesztése, gyermekekről készült bölcsődei életképek készítése A fontosabb eseményekről, változásokról, szórólapok formájában, illetve faliújságon (minden csoport átadó-fürdőszobájában elhelyezett) keresztül is tájékoztatjuk a szülőket, a napi szóbeli ismertetésen, beszélgetéseken kívül. Gyermekeik bölcsődés tevékenységéről, életéről, pillanatképeket készítünk, melyeket a faliújságra, folyosóink falára kiteszünk. Fogadtatásuk nagyon jó a szülők és gyerekek körében is, nap, mint nap boldog elégedettséggel nézegetik. Elektronikus kapcsolattartás: Internetes világunkban a leggyorsabb, s egyben a tájékoztatás leg szélesebb körben elterjedt eszköze az ben történő információnyújtás, adatszolgáltatás, a gyerekek napi tevékenységéről való tájékoztatás, vagy kérésre egy-egy pillanatkép továbbítása gyermekükről. 7. Búcsúztató A nevelési év utolsó, nagyszabású rendezvénye az óvodába menő gyerekek búcsúztatója. A gyerekekkel, szülőkkel közösen eltöltött időszak méltó befejezéseként, ünnepi uzsonnát követő zenés gyermekműsorral, légvárral kedveskedünk a gyerekeknek, ezzel maradandó élményeket nyújtva a búcsúzó családoknak. Terveink között szerepel a szülők beilleszkedését segítő, közösségi programok bevezetése heti rendszerességgel, a délutáni órákban. Az adódó problémák oldására, feszültségek levezetésére jó alkalomnak kínálkozik a szülőknek-nevelőknek szerveződő aerobik. A gyermekek felügyeletéről játszó csoportban kisgyermeknevelőink gondoskodnak, míg szüleik egészség megőrző testedzés keretében vidám társaságban, hasznosan töltik szabadidejüket. 23

25 KIEMELT FELADATOK Bölcsődénkben, egészséges gyermekekkel közös csoportban, az egészségestől eltérő fejlődésű gyermekek számára is biztosítunk napközbeni ellátást, amennyiben az erre a célra kijelölt korai fejlesztést végző intézmények létszáma telített. A sajátos nevelési igényű gyerekek spontán integrációval kerülnek intézményünkbe. Átlagtól eltérő fejlődésmenetüket a kisgyermeknevelő a beszoktatás folyamán felismerve, jelzi a bölcsődevezetőnek, aki értesíti az intézmény gyógypedagógusát. 1.SNI-s gyermekek gondozásának feltétele intézményünkben - a gyermek közösségbe integrálható - megfelelő intézményi tárgyi és személyi feltételek, - fejlesztésüket utazó gyógypedagógus végzi a kisgyermeknevelők bevonásával - csak próbaidővel lehet felvenni A gyermek szakértői bizottsági vizsgálatát a szülő beleegyezésével, a bölcsőde kezdeményezi. A javaslat megérkezését követően, ha mód van rá, a gyermek a fejlesztésre kijelölt, korai fejlesztést végző bölcsődében kerül elhelyezésre. 2.Gyermekvédelem Bölcsődénkbe 50%-ban hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű családok gyermekei járnak, így folyamatos kapcsolatban állunk a Családsegítő és Gyermekjóléti Szakszolgálatokkal. Szükségesnek tartjuk, hogy minél több információt, ismeretet szerezzünk a szociális segítségnyújtás, a pedagógiai munka terén, hogy tudásunkkal, tanácsainkkal, támogatásunkkal segítséget nyújthassunk a hozzánk forduló családok számára. Ennek érdekében részt veszünk különböző továbbképzéseken, fórumokon, szakmai konferenciákon, valamint fontosnak tartjuk az önképzés lehetőségét. Gyakran tapasztaljuk, hogy a felfokozott életritmus, a nehéz gazdasági, anyagi helyzet, a munkanélküliség, szegénység következményeként a szülők frusztráltak, elkeseredettek, tanácstalanok. 24

26 Látjuk, hogy sokszor nem képesek anyai szerepükben helytállni, bizonytalanok gyermekük nevelése terén. A bölcsődei szakember fontos feladata, hogy kiszűrje a segítségre, támogatásra szoruló családokat, a gyermek fejlődését hátráltató, veszélyeztető körülményeket, és ennek tudatában szakszerű tanácsaival, a család számára nyújtott támogatással, enyhítse a hátrányokat, illetve a szükséges lépések megtételével (ha lehetséges) megszüntesse azokat. Kisgyermeknevelőként elsődlegesnek tartjuk a gyermekek védelmét, a korai prevenciót, a problémákkal küszködő családok segítését, támogatását. Részt veszünk a gyermekjóléti szolgálat, szervező és koordináló tevékenységében a napközbeni alapellátás jelzőrendszereként. Rendszeresen képviseljük intézményünket (bölcsődénkbe járó gyermekek problémáját érintő) esetkonferenciáikon, esetenként gyermekvédelemmel kapcsolatos előadásaikon. Napi kapcsolatban állunk, telefonos és személyes kapcsolat terén, különösen a Belvárosi, Meszesi Családsegítő szolgálattal, tekintve, hogy a legtöbb támogató levéllel érkező gyermek ebből a két városrészből érkezik. DOKUMENTÁCIÓ Kisgyermeknevelői munkánk fontos részét képezi a dokumentáció, melyet a ránk bízott gyermekek fejlődésének nyomon követése, a fejlődés mérhetősége és segítése céljából vezetünk. A folyamatos, rendszeres, objektíven megfogalmazott és rögzített, hiteles feljegyzések segítik a kisgyermeknevelő munkáját, hátrányos helyzetű gyermek esetében a hátrányok és következményeik enyhítésére irányuló intézkedéseket, és semmiképpen nem a gyerekek minősítését szolgálják. A dokumentáció vezetésével és őrzésével a személyiségi jogokat, valamint az adatvédelmi szabályokat a legmesszebbmenőkig figyelembe vesszük. A szülő, kérésére bármikor betekintést nyerhet a gyermekével kapcsolatos dokumentációba, melynek vezetéséhez írásbeli beleegyezését adta. A kisgyermeknevelő saját csoportján belül a következő dokumentációkat köteles naprakészen vezetni: csoportnapló, gyermekekről vezetett napi jelenléti kimutatás, bölcsődei gyermek egészségügyi törzslap (1 éves korig havonta, 1 éves koron túl negyedévente vezetve), fejlődési lap, percentil tábla, tájékoztató füzet, családlátogatásokról feljegyzés, beszoktatás folyamata és annak összefoglalása. Intézményünkben a magas színvonalú nevelés-gondozás biztosítására, a gyermek mérhető fejlődésének elősegítése érdekében a kisgyermeknevelőink minden évben, novemberre 25

27 elkészítik saját csoportjuk komplex nevelési-gondozási tervét, gyermekre lebontva, s ezt figyelemmel kísérve kezdik el a gyermek tudatos fejlesztését, nevelését-gondozását. Nagy hangsúlyt fektetünk munkánk értékelésére, elemzésére. Ennek érdekében több esetbemutatást, esetmegbeszélést tervezünk, közös megoldáskereséssel, szaktanácsadói, esetleg pszichológusi segítség igénybevételével. ALAPELLÁTÁSON TÚLI SZOLGÁLTATÁSOK A bölcsődei ellátásban nem részesülő gyermekek és családjaik számára nyújtott szolgáltatás intézményünkben az időszakos gyermekfelügyelet. ELLENŐRZÉS, ÉRTÉKELÉS RENDSZERE A bölcsődei ellenőrző, értékelő tevékenység elsődleges felelőse a bölcsődevezető. Értékelésének hatékonysága, és teljes körűsége érdekében az ellenőrzésbe bevonhatja kisgyermeknevelőit, az egyes nevelési- gondozási egységbe kinevezett csoportvezetőit. A dolgozó munkájának hatékonyságát, szakmai tudását, munkához való hozzáállását a bölcsődevezető évente minősíti. A tudatosan átgondolt koncepcióra épülő nevelési program elkészítése egy iránytű számunkra, képet ad arról, hogy honnan hová akarunk eljutni. Újabb átgondolást, aprólékos tervezést igényel, hogy mi módon, hogyan tesszük ezt. A pedagógiai programot a bölcsőde nevelőtestülete 5 évre tervezi. MELLÉKLETEK 1.sz. melléklet: Megállapodás 2. sz. melléklet: Házirend 26

28 3. sz. melléklet: Időszakos gyermekfelügyelet szakmai programja 1.sz. melléklet: Megállapodás Megállapodás szociális szolgáltatás igénybevételéről amely létrejött egyrészről: Pécs Megyei Jogú Város Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága Székhelye: 7622 Pécs, Vargha D. u. 2. Képviselője: Dorsics Orsolya Igazgató, Adószáma: ; (a továbbiakban Intézmény), valamint a gyermek neve, szül. adatok: TAJ száma: kiskorú képviseletében eljáró szülő,gondviselőneve:, adóazonosító: lakcíme: tel: törvényes képviselő (a továbbiakban igénybevevő) a között intézményi elhelyezés biztosítása tárgyában az alábbiak szerint: 1. Az intézmény az igénybevevő jelen előterjesztett kérelme és csatolt igazolásai alapján biztosítja fent nevezett kiskorú intézményi felvételét. 2. A szolgáltatás típusa: bölcsődei ellátás, amelynek helye: Bölcsőde. 3. A bölcsődei ellátás kezdete: év, -hó nap, az ellátás határozott időtartamra szól, előreláthatólag év, hó, napig tart. 4. A bölcsőde a gyermek, kiskorú számára az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: bölcsődei nevelés-gondozás, étkeztetés, egyéb:. 5. Az Igénybevevő a bölcsődei szolgáltatásért személyi térítési díjat köteles fizetni, mely két részből áll, egyrészt: 5.1.Étkezési díjból, amelynek összege: 330 Ft/nap+27% ÁFA=419,1 Ft/nap, (másrészt:) 5.2.Gondozási díjból, amelynek összege: 250 Ft/nap. 5.3.Fentiek alapján az Igénybevevő által fizetendő személyi térítési díj napi összege: ( együtt) 669,1 Ft fő/ nap. 27

29 6. A személyi térítési díj havi összege igénybe vevőnként nem haladhatja meg a család egy főre jutó havi nettó jövedelmének 25%-át. A jövedelmi viszonyok változásait igénybevevő köteles 15 napon belül a gondozás helye szerint illetékes bölcsőde vezetőjének írásban bejelenteni. A bejelentéshez csatolni kell az új személyi térítési díj megállapításának alapjául szolgáló jövedelmi/kereseti igazolásokat. 7. Az igénybevevő vállalja, hogy a személyi térítési díj havi összegét a tárgyhónapban az Intézmény által meghatározott időpontban előre befizeti az intézményi/bölcsődei házirendben írt módon. Az Igénybevevő a gyermeke távollétének bejelentését követő második naptól díjvisszatérítésre jogosult, de kizárólag az étkezési díj esetében. Az Igénybevevő tudomásul veszi, hogy a gondozási díjat a bölcsőde minden nyitvatartási napjára meg kell fizetnie. Az Igénybevevő tudomásul veszi, hogy a személyi térítési díj havi összege a mindenkor hatályban lévő közgyűlési rendeletnek megfelelően évente egy alkalommal módosulhat. 8. Igénybevevő elfogadja továbbá azon tényt is, hogy a 3. pontban meghatározott időtartam lejártával, ill. az alábbi törvényi feltételek megvalósulása esetén a bölcsődei szolgáltatás megszűnik. a. A bölcsődei nevelési év végén (augusztus 31.), ha a gyermek a harmadik életévét május 31-ig betöltötte, b. ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa nem javasolja, bölcsődében gondozható negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig. c. meg kell szüntetni annak a gyermeknek az ellátását, aki a bölcsőde orvosának szakvéleménye szerint egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható, illetőleg magatartászavara veszélyezteti a többi gyermek fejlődését. 9. A megállapodást kötő felek egyetértenek abban, hogy jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a tárgykört érintő hatályban lévő törvények és azok végrehajtási rendeletei, ill. az intézmény által kiadott házirend szabályai az irányadók. 10. A bölcsődei szolgáltatást igénybevevő szülő/gondviselő úgy nyilatkozik, hogy jelen megállapodás átvételekor a bölcsőde Házirendjében írtakat is megismerte és tudomásul vette. Szerződő felek a megállapodásban írtakat átolvasták, tartalmát megértették, és úgy írják alá, hogy az megfelel kölcsönös és egybehangzó akaratuknak. Pécs, április 1... Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága igazgatója szülő/gondviselő, törvényes képviselő 28

30 Intézményi szolgáltatás iránti kérelem APA /nevelőszülő/ neve: Szül. hely, idő: Foglalkozása:... Munkahely: Munkaviszonyban áll:...-tól 2. GYES mellett.. órában dolgozik:..-tól 3. Felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója:...-tól 4. Egyéb:.. ANYA /nevelőszülő/ neve:. Szül. hely, idő: Foglalkozása:... Munkahely: Munkaviszonyban áll:...-.tól 2. GYES mellett.. órában dolgozik:..-tól 3. Felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója:...-.tól 4. Egyéb:.. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Pécs, 20 Aláírás:.. Bölcsődevezető információja: Dátum:.. Ph. aláírás Felvehető:. Megjegyzés:.... Dátum: Ph.. Dorsics Orsolya igazgató Nyilatkozat Alulírott.. nyilatkozom, hogy az 1997.évi XXXI. törvény 33. -a (2) bekezdése értelmében a bölcsődei ellátás tartalmáról, feltételeiről, az intézmény által rólam és a gyermekemről vezetett nyilvántartásokról, az intézmény házirendjéről, panaszjogom gyakorlásának módjáról, a szülői érdekképviseleti fórumról a tájékoztatást megkaptam. Mint gyermekem törvényes képviselője tudomásul veszem, hogy az évi XXXI. tör vény 33.. (3) bekezdés b) és c) pontja értelmében a gyermekvédelmi törvény alapján vezetett nyilvántartásokhoz adatot szolgáltatni, valamint a jogosultsági feltételekben és a természetes személyazonosító adatokban történő változásokról az intézmény vezetőjét értesíteni kötelességem. A nyilatkozat mellékletét képezi: 1 db házirend. Hozzájárulok és engedélyezem, hogy gyermekemről az intézményben készített fotókat és videofelvételeket a bölcsőde szakmai anyagaiban (Szakmai Program, tájékoztató, faliújság, szakmai előadások, konferenciákon, honlapon, kiadványokon, szakmai filmeken, stb.) felhasználhassa, és nyilvánosságra hozhassa. Pécs, 2010 szülő aláírása 29

HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA Készítette: Vajai Lászlóné Bölcsődevezető Módosítva: 2016. március 20. 2012. március 29. 1 Tartalomjegyzék I. Alapadatok II. Általános rész 1. Bölcsőde definíciója,

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM 2015 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A bölcsőde alapfeladata... 5 1.2. A bölcsőde helyi

Részletesebben

2. melléklet. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata. Kisgyermek Szociális Intézmények. Fészek Bölcsőde. Szakmai program

2. melléklet. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata. Kisgyermek Szociális Intézmények. Fészek Bölcsőde. Szakmai program 2. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények Fészek Bölcsőde Szakmai program Engem ne emeljen fel senki ha nem tud addig tartani, míg tényleg megnövök.. Guggoljon

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Érvényes a DAOP-4.1.3/B-09-2009-0009 című pályázat indikátortáblázatban meghatározott időtartamra 2011.08.31-től 2016.08.31-ig Nevelési-gondozási

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. GYERMEKKÉP... 3. 2. INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 3. 2.1.Ellátandó célcsoport jellemzői... 4. 3. SZERVEZETI FELTÉTELEK... 4.

TARTALOMJEGYZÉK 1. GYERMEKKÉP... 3. 2. INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 3. 2.1.Ellátandó célcsoport jellemzői... 4. 3. SZERVEZETI FELTÉTELEK... 4. TARTALOMJEGYZÉK 1. GYERMEKKÉP... 3. 2. INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 3. 2.1.Ellátandó célcsoport jellemzői... 4. 3. SZERVEZETI FELTÉTELEK... 4. 3.1. Az intézmény alapvető feladata...4. 3.2. Bölcsőde működési

Részletesebben

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015.

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Tartalomjegyzék Ellátandó célcsoport és ellátandó terület jellemzői... 6 A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS CÉLJA, FELADATAI...

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online. KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu SZAKMAI PROGRAM BÖLCSŐDE 2012-2017 Intézményvezető: Bölcsőde szakmai

Részletesebben

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység SZAKMAI PROGRAM

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység SZAKMAI PROGRAM Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység. SZAKMAI PROGRAM Tartalomjegyzék: I. Az intézmény adatai: 3.o. II. A bölcsőde szakmai programját meghatározó jogszabályok, irányelvek 4.o. III. Az intézmény

Részletesebben

Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Napsugár Bölcsőde Szakmai Programja Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeked, mert ez a jövő Őrizd szüleid egészségét, mert a múlton épül fel a jelen

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Szakmai Program 2016. Készítette: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Szakmai Program 2016. Készítette: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető Kerekegyháza Város Önkormányzata Szakmai Program 2016. Készítette: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető A bölcsőde alapadatai Intézmény neve: Kerekegyerdő Bölcsőde Rövidített neve: Bölcsőde Székhelye:

Részletesebben

" A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel.

 A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel. " A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel." ( Mérei Ferenc ) Elfogadta: a Bárdudvarnoki Óvoda-Bölcsőde nevelőtestülete ----------------

Részletesebben

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottsága E l n ö k é t ő l 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Ikt.sz.: 1/987-1/2011/I. Tárgy: Búza utcai bölcsőde

Részletesebben

GÓLYAHÍR bölcsőde Szakmai Programja

GÓLYAHÍR bölcsőde Szakmai Programja DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT GÓLYAHÍR bölcsőde Szakmai Programja Készült: 2015.09.01. 1 TARTALOM 1.Intézmény feladata, tevékenysége o 1.1Intézmény alapfeladata o 1.2.Az alapellátás mellett működő

Részletesebben

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde. Bölcsődei Szakmai Program

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde. Bölcsődei Szakmai Program Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Szakmai Program A gyökerek persze nem látszanak, de tudod azok tartják a fát. (görög költő) Edelény 2015. Tartalomjegyzék INTÉZMÉNY ADATAI... 3. BÖLCSŐDÉNK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

Bölcsődei Szakmai Program 2016-2019

Bölcsődei Szakmai Program 2016-2019 Fekete István Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Szakmai Program 2016-2019 Az intézmény neve: Fekete István Óvoda és Bölcsőde Intézmény címe: 3571 Alsózsolca, Fekete István u. 7. Elérhetőségek: Tel./Fax.: 06/46-406-605

Részletesebben

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Pedagógiai Program Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda ADATLAP Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2016. Készítette: Lukácsné Ódor Olga szaktanácsadó 1083 Budapest, Szigetvári u. 1. Tel./fax: +36-1/210-9188;

Részletesebben

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szakmai Programja

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szakmai Programja Tatabányai Egyesített Bölcsődék 2800 Tatabánya, Mártírok útja 27. Tatabányai Egyesített Bölcsődék Szakmai Programja A nevelésben a kisgyermekkor sokkal fontosabb a következő éveknél. Amit ez a kor elront,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Törcsvár Utcai Óvoda 1112 Budapest Törcsvár utca 19-21. Az intézmény OM azonosítója: 034463 Intézményvezető: Steixnerné Strausz Ildikó Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

Baktalórántházai Zengő Erdő Óvoda, Bölcsőde és Egységes Óvoda- Bölcsőde Nyírjákói tagintézménye Pedagógiai Programjának melléklete

Baktalórántházai Zengő Erdő Óvoda, Bölcsőde és Egységes Óvoda- Bölcsőde Nyírjákói tagintézménye Pedagógiai Programjának melléklete Baktalórántházai Zengő Erdő Óvoda, Bölcsőde és Egységes Óvoda- Bölcsőde Nyírjákói tagintézménye Pedagógiai Programjának melléklete Egységes Óvoda- Bölcsődei csoport Szakmai program Tartalom 1.Az intézmény

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNEK GONDOLATAI A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMHOZ. BEVEZETŐ 5. oldal INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA

AZ INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNEK GONDOLATAI A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMHOZ. BEVEZETŐ 5. oldal INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA AZ INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNEK GONDOLATAI A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMHOZ 3. oldal BEVEZETŐ 5. oldal INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 6. oldal Intézmény adatai 6. oldal Intézmény szervezeti felépítése 9. oldal Az óvoda jellemzői

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 031423 ÓVODÁNK ADATAI Neve: KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA Címe: 3384 KISKÖRE, BÉKE ÚT 9-11. Telefon/fax: 36/358-211 Fenntartója: KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Címe: 3384 KISKÖRE, SZÉCHENYI ÚT 24. Alapító

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. OM: 034481 PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL Készítette: Kovács Zsuzsa Érvényes: 2013. szeptember 01-től Készült: 5/2 eredeti példányban

Részletesebben

Kivonat a Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. január 27-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. január 27-i ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. január 27-i ülésének jegyzőkönyvéből: 13/2011. (I.27.) sz. önkormányzati határozat: A Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde bölcsődei

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása... 6 1. Az óvoda jellemző adatai...

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM KŐBÁNYAI MOCORGÓ ÓVODA 1101. Budapest, Kőbányai út 30. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető 1 II. Gyermekkép, óvodakép 4 II. 1 Gyermekkép 4 II. 2 Óvodakép 5 II.2.1.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS BÖLCSŐDÉJE MŰKÖDÉSÉRŐL, SZAKMAI MUNKÁJÁRÓL 2014-2015

BESZÁMOLÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS BÖLCSŐDÉJE MŰKÖDÉSÉRŐL, SZAKMAI MUNKÁJÁRÓL 2014-2015 BESZÁMOLÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS BÖLCSŐDÉJE MŰKÖDÉSÉRŐL, SZAKMAI MUNKÁJÁRÓL 2014-2015 Készítette: Dancza Istvánné bölcsődevezető Tartalomjegyzék Az intézmény adatai... 1 Intézményünk ellátó rendszerben

Részletesebben

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS ÓVODA 1119 BUDAPEST, PAJKOS U. 35. Az intézmény OM azonosítója: 034459 Intézményvezető: Csályiné Schön Mária Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1

MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 I. Az Intézmény jellemző adatai... 2 1. Az intézmény neve... 2 2. A pedagógiai program jogháttere... 3 II. Bevezető...

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Szociális Szolgálatával kapcsolatos döntések meghozataláról A Képviselő-testület a Nyírbátor

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÉS VILONYAI TAGÓVODÁJA 2013. 1 TARTALOM ADATLAPOK 3 I. BEVEZETÉS 6. II. GYERMEKKÉP 7. III. BEMUTATKOZÁS 8 IV. ÓVODA

Részletesebben

Nagykáta Városi Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programja

Nagykáta Városi Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programja Nagykáta Városi Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programja Nagykáta 2015 A nagykátai Városi Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programja a Komplex prevenciós program adaptálásával Tartalomjegyzék I. Pedagógiai

Részletesebben

Szent László Óvoda Kisvárda

Szent László Óvoda Kisvárda MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Szent László Óvoda Kisvárda TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA... 5 3. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGPOLITIKA... 8 4. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉNEK HOSSZÚTÁVRA SZÓLÓ ELVEI...

Részletesebben

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM OM AZONOSÍTÓ: 036472 WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM 9700 Szombathely, Márton Áron u.58. 2013. -1- Tartalom Bevezető 3.o. I. A MI ÓVODÁNK 5.o. 1. Az óvodánk jellemző adatai 5.o. 2. Programunk küldetése,

Részletesebben

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 034610 Székhely: 1163 Budapest Cziráki u. 8-10. Telephelyei: Lándzsa 1163 Bp. Lándzsa u. 23. Vadvirág 1. 1163 Bp. Borotvás

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Rózsa úti tagóvoda Helyi pedagógiai program Szolnok 2010 Módosítás időpontja:2013.03.31. Érvénybe lépés ideje:2013.09. 1 Tartalom 1. HELYZETELEMZÉS 4 2. A SAJÁTOS PEDAGÓGIAI ARCULAT:

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015.

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015. PESTERZSÉBETI 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, 2015. Az óvodai pedagógiai program törvényi és jogszabályi háttere: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

Budafok Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat 1221 Budapest Városház tér 11.

Budafok Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat 1221 Budapest Városház tér 11. 1221 Budapest Városház tér 11. Beszámoló a 2015. év szakmai munkájáról Készítette: Csepeliné Faragó-Tóth Gabriella intézményvezető Budapest, 2016. május 09. Tartalomjegyzék I. Statisztikai adatok a 2015.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. (Hermann Alice) Készítette:

Részletesebben

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22.

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Intézmény OM - azonosítója: 030871 Készítette: a Faragó Utcai Óvoda nevelőtestülete Legitimációs eljárás

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ BÚZAVIRÁG TAGÓVODA Kaposvár 2009 107 1. AZ ÓVODA ADATAI: Az

Részletesebben

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágyi Nyitnikék Óvoda OM 200 722 Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágy, 2013. Hortobágyi Nyitnikék Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hortobágy Nyitnikék Óvoda 4071 Hortobágy, Erdei Ferenc

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:032920 2014 Napközi Otthonos Óvoda 2133 Sződliget, Vörösmarty u. 8-12. Intézmény OM azonosítója: 032920 Készítette: Hanákné Durján Ilona óvodavezető

Részletesebben

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. Az óvoda jellemző adata 1 1.1. Az óvoda személyi feltétel 3 1.2. Óvoda tárgyi dologi feltétele 6 1.2.1. Az óvoda épületének legfőbb jegyei 6 1.2.2. Az

Részletesebben

HATVANI VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA

HATVANI VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA HATVANI VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 AZ ÓVODA ADATAI... 3 1. BEVEZETÉS... 4 1. 1. ÓVODAKÉP... 4 1. 2. ÓVODÁNK CÉLJA... 4 1. 3. AZ ÓVODA ALAPVETŐ

Részletesebben

Négy Évszak Óvoda és tagóvodáinak pedagógiai programja 2015.

Négy Évszak Óvoda és tagóvodáinak pedagógiai programja 2015. "Vigyük be gyermekeink életébe azt a biztonságot adó szeretetet, megértést és megbecsülést, ami egyedüli remény arra, hogy belőlük is boldog és igaz emberek legyenek" (Hermann Alice) PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

A TULIPÁNOS ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA 2013.

A TULIPÁNOS ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. A TULIPÁNOS ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. Gyomaendrőd Tartalomjegyzék I. Bevezetés 4. 1. Az óvoda adatai 5. 2. Az óvoda bemutatása 6. II. Az integráció elméleti megközelítése 7. 1. Gondolatok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2013. június 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2013. június 26-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-315/2013. ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2013. június 26-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Ferencvárosi Egyesített

Részletesebben

KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. kötet I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalomjegyzék A KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK KIADMÁNYOZÁSA... 1 1. BEVEZETÉS... 1

Részletesebben

MOZGÁS JÁTÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM

MOZGÁS JÁTÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM 49/1. LILIOM ÓVODA 1094 Budapest, Liliom u. 15. 36-1-215-00-97 liliomovoda@freemail.hu MOZGÁS JÁTÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM A programot készítette: Liliom Óvoda Testülete A program benyújtója: Végh Edit Óvodavezető

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

Beszámoló a CSODA-VÁR Bölcsőde működéséről

Beszámoló a CSODA-VÁR Bölcsőde működéséről Beszámoló a CSODA-VÁR Bölcsőde működéséről A közoktatási megállapodás értelmében a CSODA VÁR Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány által fenntartott Bölcsőde évente egy alkalommal köteles beszámolni működéséről.

Részletesebben

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013.

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda Intézmény címe: 1155. Budapest Tóth István u. 98. OM azonosító: 201537 Helyi Óvodai Program 2013. 1 Tartalom ÓVODAI ADATLAP... 3 I. ÓVODÁINK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

Szabadszállási ÁMK. Tóth Erzsébet Óvoda, Bölcsőde. Intézményegység. Szervezeti és Működési Szabályzata

Szabadszállási ÁMK. Tóth Erzsébet Óvoda, Bölcsőde. Intézményegység. Szervezeti és Működési Szabályzata 1. számú belső melléklet Szabadszállási ÁMK Tóth Erzsébet Óvoda, Bölcsőde Intézményegység Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 BEVEZETŐ Szervezeti és Működési Szabályzat célja: A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és működési szabályzata Újszász, 2013. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Az intézmény általános jellemzői és általános rendelkezései... 4 2.1.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A VÁSÁRTÉRI BÖLCSŐDE ÉVES MŰKÖDÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ A VÁSÁRTÉRI BÖLCSŐDE ÉVES MŰKÖDÉSÉRŐL BESZÁMOLÓ A VÁSÁRTÉRI BÖLCSŐDE ÉVES MŰKÖDÉSÉRŐL 2011-2012-es nevelési év Készítette: Varjú Judit intézményvezető A bölcsőde a családban nevelkedő 20 hetes - 3 éves korú - gyermekek nappali felügyeletét,

Részletesebben

OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA 5900 OROSHÁZA LEHEL U. 23

OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA 5900 OROSHÁZA LEHEL U. 23 1 TARTALOM BEKÖSZÖNTŐ... 3 HELYI NEVELÉSI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSÁNAK INDOKLÁSA... 4 ÓVODA ADATAI... 6 AZ ÓVODA BEMUTATÁSA... 8 ERŐSSÉGEINK ÉS SAJÁTOSSÁGAINK... 14 J Ö V Ő K É P Ü N K... 22 Ó V O D A K É P

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 4 A GYAKORLÓ ÓVODA ADATAI... 5 I. BEVEZETŐ... II. GYERMEKKÉP... 1. Gyermekkép...

Részletesebben

ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 2 Tartalomjegyzék JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 5 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI... 6 1. KÖSZÖNTŐ... 7 2. BEVEZETŐ... 9 2.1. HITVALLÁSUNK... 9 2.2. GYERMEKKÉP... 10 2.3. ÓVODAKÉP...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése TARTALOMJEGYZÉK sorszám Megnevezés Oldalszám Bevezető 5 I. Helyzetkép 6 1. Óvodánk bemutatása 6 2. Az óvoda személyi és tárgyi feltételei 7 II. A program felépítése 8 1. Gyermekképünk 8 2. Óvodaképünk

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011

PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011 PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011 1 PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetkép...

Részletesebben

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013.

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2 1.1 Nevelőmunkánk jogszabályi háttere 2 1.2 Az óvodánk adatai 2 1.3 Óvodánk bemutatása 3 1.4

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Beszámolót készítette: Boros Imréné intézményvezető

Részletesebben

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kautzky Lászlóné intézményvezető Molnár Miklósné általános vezető helyettes A tagintézmények vezetői és nevelőtestületei Tartalomjegyzék 1. HELYZETKÉP...

Részletesebben

Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK

Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1.oldal Küldetésnyilatkozat 2. oldal Óvodánk bemutatása... 3-4. oldal Gyermekkép, óvodakép 5-6. oldal Óvodánk irányítási és szervezeti felépítése 6-7.

Részletesebben

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733 1 TARTALOM Bevezetés 4. Törvényi szabályozás 1.Bemutatkozás 5. 1.1. Cecei Óvoda 6. 1.2. Vajtai Óvoda 6. 2. Pedagógiai alapelveink 7. 2.1.Küldetésnyilatkozat 7. 2.2.Gyermekkép 7. 2.3.Óvodakép 9. 2.4.Jövőkép

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2015. 0 Hatálya kiterjed: A Lakhegy Erdőszéli Óvoda minden dolgozójára, a megbízott vagy együttműködő partnereire. Bevezető Az intézmény a jogszabályi

Részletesebben

BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 Intézmény neve: BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény 3240 Parád, Kossuth L. u. 128. Tel., Fax:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála 1 Tartalom I. BEVEZETŐ 4 1. Nevelőtestületünk választott mottója: 4 2. Az óvoda jellemző adatai: 4 3. Törvényi szabályozás 4 4. Óvodánk rövid bemutatása

Részletesebben

APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI PROGRAMJA

APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI PROGRAMJA TŰZ ben fa parazsa volnék. VÍZ - ben puha moha volnék LÉG - ben jegenyefa volnék FÖLD - ön anyám fia volnék. ( Weöres Sándor) APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI PROGRAMJA HATÁLYBA LÉPÉS DÁTUMA:

Részletesebben

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM - 2 - "Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövõ. Õrizd szüleid egészségét! -

Részletesebben

JAVASLAT. Pásztó Város Önkormányzat Óvodájának BESZÁMOLÓJÁNAK. elfogadására

JAVASLAT. Pásztó Város Önkormányzat Óvodájának BESZÁMOLÓJÁNAK. elfogadására . Tel./fax.: 32/460-365 Iktatószám: 1-101/2011 A döntés egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT Pásztó Város Önkormányzat Óvodájának BESZÁMOLÓJÁNAK elfogadására Készült: a képviselő-testület 2011.

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény. OM azonosító: 030 999. Szervezeti és működési szabályzat

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény. OM azonosító: 030 999. Szervezeti és működési szabályzat Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény OM azonosító: 030 999 Szervezeti és működési szabályzat 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő az alapító okiratában

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Orbánhegyi Óvoda 2013. Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek, szeressétek a gyermekeimet. (Szabó Lőrinc: Ima a gyerekekért)

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Orbánhegyi Óvoda 2013. Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek, szeressétek a gyermekeimet. (Szabó Lőrinc: Ima a gyerekekért) PEDAGÓGIAI PROGRAM Orbánhegyi Óvoda 2013. Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek, szeressétek a gyermekeimet. (Szabó Lőrinc: Ima a gyerekekért) Tartalom 1. BEVEZETÉS 4 1.1. Alapprogram elve 4 2. HELYZETKÉP

Részletesebben

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA ALBERTFALVAI ÓVODA Készítette: Khoórné Rápolthy Beáta Budapest, 2015.05.26. 1 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. Gyermekek napközbeni ellátása Bölcsődei ellátás

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. Gyermekek napközbeni ellátása Bölcsődei ellátás 1 12. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ Gyermekek napközbeni ellátása i ellátás keret-szakmai programja 2013 A Miskolc Környéki Önkormányzati

Részletesebben

Pedagógiai program. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Pedagógiai program. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2015 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program Hódmezővásárhely, 2015. augusztus 28. Megyesi Istvánné

Részletesebben

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ K A S T É L Y P E D A G Ó G I A I Ó V O D A P R O G R A M J A Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ Tartalomjegyzék I. Pedagógiai programunk törvényi háttere...

Részletesebben

LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Ikt.szám: 62-52/2016. OM: 030869 LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Debrecen 2016.01.27. 1 TARTALOM 1. ÓVODÁNK ADATAI 4. oldal ÓVODAKÉP 5. oldal GYERMEKKÉP 5. oldal 2. ÓVODÁNK JELLEMZŐI 6. oldal 2.1. Személyi

Részletesebben

Pedagógiai Program. Terney Béla Kollégium. 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624

Pedagógiai Program. Terney Béla Kollégium. 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624 Pedagógiai Program Terney Béla Kollégium 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 6 2. HELYZETFELTÁRÁS ÉS ÉRTÉKELÉS...

Részletesebben

3170. SZÉCSÉNY, MAGYAR ÚT 13. BESZÁMOLÓ A 2014-2015-ÖS TANÉVRŐL KÉSZÍTETTE: MENDER ANDREA MÁRIA INTÉZMÉNYVEZETŐ

3170. SZÉCSÉNY, MAGYAR ÚT 13. BESZÁMOLÓ A 2014-2015-ÖS TANÉVRŐL KÉSZÍTETTE: MENDER ANDREA MÁRIA INTÉZMÉNYVEZETŐ SZÉCSÉNYI CSEPEREDŐ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 3170. SZÉCSÉNY, MAGYAR ÚT 13. BESZÁMOLÓ A 2014-2015-ÖS TANÉVRŐL KÉSZÍTETTE: MENDER ANDREA MÁRIA INTÉZMÉNYVEZETŐ Szeptemberben második tanévünket kezdtük el, mint önálló,

Részletesebben

BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM

BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 Intézményünk adatai Neve: Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Címe: 5630 Békés, Baky utca 4. Telefon/fax: 06 66 411 680 Fenntartója: Békési

Részletesebben

Szombathelyi Napsugár Óvoda Sonnenstrahl Kindergarten. Óvodai Pedagógiai Program OM azonosító: 036471

Szombathelyi Napsugár Óvoda Sonnenstrahl Kindergarten. Óvodai Pedagógiai Program OM azonosító: 036471 Szombathelyi Napsugár Óvoda Sonnenstrahl Kindergarten Óvodai Pedagógiai Program OM azonosító: 036471 Készítette: Óvoda Nevelőtestülete Szombathely, 2013. augusztus 28. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. B E V E Z E

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium 1191 Budapest Kisfaludy u. 28. 2014. szeptember Tartalom Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium Pedagógiai Program 2014. 1. BEVEZETÉS... 3 2.

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010

SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010 Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Napsugár Óvoda és Bölcsőde Csanádpalotai Bölcsőde Tagintézménye SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010 Készítette: Kovács Jánosné Tagintézmény vezető 1 Szakmai program 2005-2010-ig

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A VÁSÁRTÉRI ÓVODA ÉVES MŰKÖDÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ A VÁSÁRTÉRI ÓVODA ÉVES MŰKÖDÉSÉRŐL BESZÁMOLÓ A VÁSÁRTÉRI ÓVODA ÉVES MŰKÖDÉSÉRŐL 2011-2012-es nevelési év Készítette: Varjú Judit intézményvezető Tisztelt Képviselő-testület! A Vásártéri Óvoda vezetőjeként beszámolómban tájékoztatni kívánom

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2010

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2010 ELTE SPECIÁLIS GYAKORLÓ ÓVODA ÉS KORAI FEJLESZTŐ MÓDSZERTANI KÖZPONT OM AZONOSÍTÓ: 034374 AZ ELTE SPECIÁLIS GYAKORLÓ ÓVODA ÉS KORAI FEJLESZTŐ MÓDSZERTANI KÖZPONT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2010 ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A FEKETE ISTVÁN ÓVODA ÉS A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA ORFŰ 2010. TARTALOM Bevezető 1.Az óvoda adatai 2. Helyzetkép az óvodáról 2.1.Alapelveink 2.2.Gyermekképünk 2.3. Pedagógusképünk 2.4.

Részletesebben

PMJV Kisgyermek Szociális Intézmények Csoda Bölcsőde. 1. melléklet

PMJV Kisgyermek Szociális Intézmények Csoda Bölcsőde. 1. melléklet PMJV Kisgyermek Szociális Intézmények Csoda Bölcsőde 1. melléklet 2016 A nevelésben a kisgyermekkor sokkal fontosabb a következő éveknél. Amit ez a kor elront, vagy elmulaszt később helyrehozni nem lehet.

Részletesebben

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai Program 4. sz. melléklet VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5.

Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5. Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5. OM:203055 Kollégium Pedagógiai Programja 2015 0 Bevezetés A

Részletesebben

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Tartalom I. Bevezető Helyzetkép II. Gyermekkép, Óvodakép Gyermekkép Óvodakép III. Az óvodai nevelés feladatai Az egészséges életmód alakítása

Részletesebben