Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/"

Átírás

1 K A S T É L Y P E D A G Ó G I A I Ó V O D A P R O G R A M J A Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/

2 Tartalomjegyzék I. Pedagógiai programunk törvényi háttere... 1 I.1. Az óvoda adatai... 3 II. MŰKÖDÉSI ÉS SZAKMAI HELYZETELEMZÉS JŐVŐKÉP AZ ÓVÓDAI NEVELÉS CÉLJA, ALAPELVEK AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATA (INTEGRÁCIÓ) AZ ÓVODA FUNKCIÓI INTEGRÁCIÓ, INTEGRÁCIÓS NEVELÉS Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése Beilleszkedési, tanulási, magatartási (BTM) zavarral küzdő gyermekek nevelése A migráns gyermekek interkulturális nevelése: Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelése Kiemelten tehetséges gyermekek nevelése A NEVELÉS KERETEI Egészséges életmód alakítása Érzelmi nevelés és szocializáció Anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés GYERMEKI TEVÉKENYSÉG FORMÁK Játék Tevékenységekben megvalósuló tanulás Verselés, mesélés Ének, zene, énekes játék, gyermektánc Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka Mozgás, mozgásos játékok Külső világ tevékeny megismerése, matematika Munka jellegű tevékenységek AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI Szervezeti és időkeretek Napirend Hetirend Dokumentáció A gyermek fejlődésének nyomon követése Alapszolgáltatások Személyi feltételek Tárgyi feltételek AZ ÓVODA SAJÁTOS FELADATAI Gyermekvédelmi feladatok Szociálisan hátrányos helyzetben lévő gyermekek felzárkóztatása AZ ÓVODA KAPCSOLATRENDSZERE A FEJLŐDÉS VÁRHATÓ EREDMÉNYE ÓVODÁSKOR VÉGÉN (ISKOLAKEZDÉS)... 91

3 I. Pedagógiai programunk törvényi háttere 1. Jelen módosítás alapja a 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és a 363/2012 (XII.17.) kormányrendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról. 2. Gyermekvédelmi törvény 3. Felcsút Községi Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletei, a község Fejlesztési terve 4. Intézményünk Alapító Okirata 5. Intézményünk belső szabályzatai / Gyermekvédelem, SZMSZ, Házirend, Szülői Szervezet SZSZ/ 1

4 Előszó helyett Én boldog pillanataimban gyermeknek érzem magamat, és akkor derűs a szívem, ha munkámban játékot fedezek föl. Félek a játszani nem tudó emberektől és mindig azon leszek, hogy az emberek játékos kedve el ne lankadjon, hogy azok a szűkös életfeltételek, melyek a játék kedvét és lehetőségét szegik, megszűnjenek /József Attila/ 2

5 I.1. Az óvoda adatai Az óvoda hivatalos elnevezése: KASTÉLY ÓVODA Az óvoda pontos címe: 8086, Felcsút Fő u. 56. Az óvoda telefon és fax száma: Az óvoda címe: Az óvoda működési területe: Az óvoda fenntartója: Az óvoda alapító okiratának száma: Az Alapító okirat kiegészítése: Az óvodai csoportok száma: Az óvoda befogadó képessége: Felcsút Felcsút Községi Önkormányzat 8086, Felcsút Fő u. 76. Tel: XII. 17/ÖKT 38/1997.III.04 67/2009.(VII.14) ÖKT 88/2009. (IX. 28.) ÖK sz. határozat négy 90 fő 3

6 II. MŰKÖDÉSI ÉS SZAKMAI HELYZETELEMZÉS Óvodánk helyzetképe, jellemzői Óvodánk a falut átszelő fő út mellett, egy régi, szép épületben található. Nem óvodának épült, valamikor egy tehetős család nyári kastélya volt, de belső átalakítása, ma jól szolgálja a gyermekek testi, lelki fejlődését, megfelelő ellátását. A közelmúltban bővítésre is sor került, és megújult a régi épület is. Tornaszobát kaptunk, és megépült a negyedik csoport, a hozzátartozó kiszolgálóhelyiségekkel. A logopédiai foglalkozások is elkülönítve, csak a célt szolgáló helyiségben zajlanak. A teljes megújulást követően, óvodánk felvette a KASTÉLY ÓVODA nevet, utalva ezzel a múltra, és a jelenlegi kinézetre. Az udvar felszereltsége kiváló. Tágassága miatt, rendkívül alkalmas mozgásra, játékra, rendezvények megtartására. A játékeszközöket sikerült lecserélni, korszerűsíteni, szabványosíttatni. Az eszközök beszerzésének anyagi forrását pályázati pénzekből, és rendezvényeink bevételéből sikerült előteremteni, az önkormányzati kereteken felül. Óvodánk jellegét nagymértékben befolyásolják az idejáró gyermekek életkörülményei, a családok eltérő pedagógiai szokásai. Ezért nagyon fontos a jó kapcsolattartás a szülőkkel, hogy velük egyetértésben neveljük a ránk bízott gyermekeket. A falu lélekszáma folyamatosan emelkedik, sok új ház épül, és ezzel együtt bővül a fiatal családok száma. Ezért vált szükségessé az óvoda bővítése is. A szülőkkel való kapcsolattartást nevelőmunkánk kiemelt területének tekintjük. A szülői értekezletek szakmai tartalma, a közvetlen beszélgetések, közös rendezvények szervezése, a példamutatás és megértés, nagyban hozzájárul eredményes nevelésünkhöz, és ahhoz, hogy kiérdemeljük és megtartsuk a szülők bizalmát. Személyi feltételek Óvodánk alkalmazotti közössége stabilnak mondható. Szinte mindenki a faluban lakik. A negyedik csoport működésével, négy új dolgozó kezdte meg nálunk a munkáját. Fiatalok, szakképzettek. A dolgozói létszám: 18 fő. Az óvodapedagógusok száma: 9 fő, valamennyien felsőfokú végzettséggel rendelkeznek. A dajkák száma: 4 fő, mindegyikük rendelkezik dajka szakképzettséggel szeptemberétől pedagógiai asszisztenst is foglalkoztatunk, napi 8 órában. Négy csoporttal működünk, a csoportok nagyrészt életkor szerinti összetételűek. A körülmények teszik szükségessé, hogy egy kiscsoport, két részben osztott, (kis és középső) és egy nagycsoport működik. A gyermekekkel két óvónő és egy dajka foglalkozik csoportonként. Az óvónők heti váltásban dolgoznak. A pedagógiai asszisztens a két kiscsoportban dolgozik. 4

7 Az óvodában heti két alkalommal logopédus foglalkozik a gyermekekkel. Igény szerint hittanoktatást is tartanak az egyházak képviselői, a pedagógiai időn kívül. Az SNI-s gyermekekkel gyógypedagógus foglalkozik az adott szakvéleményen feltüntetett időkeretben. Tárgyi feltételek Az óvoda szakmai szempontból a jól felszerelt óvodák közé tartozik. Folyamatosan tudunk fejleszteni is. Az óvoda belső arculata esztétikus, apránként szereztük be a modern fabútorokat, színes textíliákat, új ágyakat. A bővítéssel tágas és világos lett az épület, a csoportszobák színes falakat kaptak. Négy csoportszobával, tornaszobával és saját főzőkonyhával rendelkezünk. Játékszereket évente kétszer vásárolunk. Tavasszal az udvari játékokat, ősszel pedig a foglalkozásokhoz szükséges eszközöket, fejlesztőjátékokat vesszük meg. Az udvar 2010 nyarán teljesen megújult. Óvodánk rendelkezik számítógéppel, fénymásolóval. A csoportok tévével, videóval, cd-s magnóval és DVD lejátszóval. A pedagógiai program előzményei 1999 ben nevelőtestületünk elkészítette helyi pedagógiai programunkat. Programunk Nagy Jenőné: Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel című, választható óvodai programjára épült. A pedagógiai programból azt vettük át, amivel teljes mértékben azonosulni tudtunk, és azt, amit a mi óvodánkban meglévő feltételek mellett meg tudunk valósítani. A program kiválasztásánál figyelembe vettük az önkormányzat és a szülők elvárásait, kéréseit. Az időközben módosított közoktatási törvény, a változó rendelkezések, törvényi megfeleltetés, valamint a pedagógiai programunk felülvizsgálata és értékelése után úgy döntöttünk, hogy a pedagógiai programot átláthatóbbá tesszük, szerkezetét kissé megváltoztatjuk. Ez 2004-ben meg is történt. Leginkább az a cél vezérelt bennünket, hogy gyermekeink számára minél tartalmasabb, örömtelibb, vidámabb és boldogabb óvodás éveket biztosítsunk. Úgy készítsük fel őket az iskolás évek kihívásaira, hogy közben meghagyjuk számukra a felhőtlen gyermekkor lehetőségét. A 2010-es módosításra pedig, az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának változásai miatt van szükség. A 2013-as módosításra az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának változásai és a Köznevelési Törvény hatályba lépése miatt van szükség. A módosítás után a program még inkább gyermekközpontú, személyközpontú és játékközpontú lett. Gyermekközpontú, mert biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit. Személyközpontú, mert a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására törekszik. Játékközpontú, mert - a mással nem helyettesíthető szabad játékot helyezi mindenek fölé. 5

8 6

9 1. JŐVŐKÉP Törekszünk arra, hogy tudatos, tervszerű pedagógiai munkánk hatására gyermekeink érzelmileg derűs, vidám, mozgásban jól koordinált, edzett, játékban kreatív, ötletes, esztétikumában igényes, szépet észrevevő, környezetében az összefüggéseket meglátó, értő, szociális készségekben együttműködő, átérző, jól kommunikáló, azaz sokoldalú személyiséggé váljanak Óvodakép Intézményünk gyermekközpontú. Mi kíváncsiak vagyunk a gyermekekre, hogy milyenek testi, lelki, szellemi értelemben, és törekszünk arra, hogy megteremtsük számukra a kedvező és inger dús környezetet, melyben szabadon kibontakoztathatják egyéniségüket. Erősítjük azokat a személyiségjegyeket, amelyek megkönnyítik az iskolai közösségbe történő beilleszkedést. Pedagógiai munkánkban arra törekszünk, hogy a gyermekeket környezettudatos magatartásra neveljük, amihez elengedhetetlen a dolgozók és a szülők példamutató modellje is. Tudjuk, hogy életkori sajátosságból adódóan, ebben az időszakban a gyerekek elsődleges tevékenysége a játék, a szabad játék. A játékban élményeit, vágyait dolgozza fel, miközben ismereteket, készségeket sajátít el. Éppen ezért a gyermekek fejlesztésében személyiségük alakulásában készségeik, képességeik fejlesztésében erre alapoztunk, és alapozunk, igazodva az egyéni képességekhez. Mindezeket szem előtt tartva, törekszünk a gyermeki szükségletek kielégítésére, a sokszínűségre, az igényességre, mind a tartalomban, mind a módszerekben, mind pedig az eszközök sokféleségében. Természetesen a többi gyermeki tevékenységnek is létfontosságú szerepe van a személyiségformálás szempontjából, így a verselésnek, mesélésnek, éneknek, énekes játéknak, táncnak, rajzolásnak, mintázásnak, mozgásnak, külső világ tevékeny megismerésének, munka jellegű tevékenységeknek, valamint a tanulásnak is. Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete biztosítja az óvodás korú gyermekek fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit. Az óvodában, miközben az teljesíti a funkcióit, - óvó, védő, szociális, nevelő, személyiségfejlesztő - a gyermekekben megteremtődnek a következő életszakaszba (a kis iskolás korba) való átlépés belső pszichikus feltételei. Az óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítésére törekszik, biztosítva minden gyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő hátrányai csökkenjenek. Nem ad helyet semmiféle előítélet kibontakozásának. Pedagógiai programunkban kiemelt pedagógiai feladatnak tekintjük a mozgást és az anyanyelvi nevelést. A hazájukat elhagyni kényszerülő családok (migráns) gyermekeinek óvodai nevelésében biztosítjuk az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, a multikulturális nevelésen alapuló társadalmi integráció lehetőségét, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságok védelmét. Óvodánk pedagógiai felfogása befogadó, viselkedésünk megértő, nyitott a más ajkúak nyelve és kultúrája iránt. 7

10 Sikeres nevelőmunkánk garanciája, hogy nevelőtestületünk sokoldalúan képzett, hivatásukat tisztelő és szerető pedagógusokból áll. Ennek megfelelve a kollégák szakmai felkészültsége jó. Mindannyiunk igénye a folyamatos önképzés. Nevelőtestületünk kész az innováció befogadására Gyermekkép A mosolygós, vidám, elégedett gyermekből, mosolygós, türelmes, elégedett felnőtt lesz! Óvodai nevelésünk a gyermekek érdekeit helyezi mindenek fölé, ennek megfelelően a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására törekszik, befogadó, és biztosítja minden gyermek számára az egyenlő hozzáférés esélyét. Feladatunk az iskolai beilleszkedés közvetett segítése a tanulási készségek, képességek differenciált fejlesztésével. Az iskolai beilleszkedés közvetett segítésében az óvoda kiegészíti a családi nevelést. Nem adunk helyet az előítéletek kibontakozásának sem társadalmi, sem nemi, sem egyéb értelemben. Gyermekképünk alapgondolata, hogy a kisgyermek mással nem helyettesíthető, szellemi, erkölcsi és biológiai értelemen is egyedi személyiség és szociális lény egyszerre. Fejlődését genetikai adottságai, a környezete, valamint a nevelés együttesen határozza meg. Óvodai nevelésünk során olyan kompetenciákat kívánunk kialakítani gyermekeinkben, amelyek lehetővé teszik számukra, a zökkenőmentes átmenetet az iskolai életre. Milyenné váljon, az általunk nevelt kisgyermek? Olyan gyermekké, aki kíváncsi, érdeklődő, egészséges, vidám. Aki gazdag érzelemvilággal rendelkezik. Aki biztonságban, szeretetben érzi magát. Aki fogékony a szépre, képes azt meglátni, átérezni. Aki tiszteli és becsüli az emberi és természeti értékeket. Aki maximálisan elfogadja a másságot és toleráns. Aki befogadó és elfogadja az erkölcsi, magatartási normákat. Akinek ismeretanyaga a szabad játék során folyamatosan bővül, s képes azokat a gyakorlatban alkalmazni. Aki képes megfelelni, az iskolai kihívásoknak. 8

11 2. AZ ÓVÓDAI NEVELÉS CÉLJA, ALAPELVEK Kiindulópontunk és egyben alapállásunk változatlanul: Az óvodai nevelés célja az, hogy elősegítse az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakoztatását, a hátrányok csökkenését, az életkori és egyéni sajátosságok valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével (ide értve a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátását is). (ONAP) Ennek megfelelően célunk: Az óvodások sokoldalú harmonikus fejlődése, a gyermeki személyiség kibontakozása, a hátrányok csökkentése, az életkori és egyéni sajátosságok valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevétele (ideértve a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátását is). A gyermekek az óvodában a 3-4 évet barátságos, derűs környezetben töltsék el, és érezzék jól magukat. Élvezzék a mással nem helyettesíthető szabad játék örömét. Elegendő idő biztosítása a gyermek alapvető tevékenységére, a játékra. A művészetek eszközeivel ismerkedjenek a világgal, fedezzék fel azt. Anyanyelvi nevelés egész napot átszövő prioritásának biztosításával a kommunikáció fejlesztése. Fontos feladatunk a környezettudatos nevelés. Mozgáskultúra alakítása, fejlesztése. A gyermekek sajátítsák el a legalapvetőbb viselkedési és magatartási formákat. Nagy hangsúlyt kapjon az egyéni (individuális) fejlesztés, az egyéni képességek mind magasabb színtű kifejlesztése. Testileg, lelkileg és szociálisan legyenek érettek az iskolakezdésre. Az eltérő fejlettségi ütem és az egyéni képességek figyelembevételével az iskolai beilleszkedés közvetett elősegítése. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztése Az egészséges életvitelhez szükséges szokások megalapozása. Megalapozott és következetes, rugalmasan kezelt szokásrendszer. 9

12 Az óvodai nevelésünk alapelvei: A gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés övezze. Nevelésünk segítse a gyermek személyiségfejlődését, és egyéni képességeinek kibontakoztatását. Pedagógiai alapelveink szerint a gyermekeket megilleti a különleges védelem és gondoskodás. Törekszünk a különböző pedagógiai módszerek alkalmazására, biztosítjuk az óvodapedagógusok módszertani szabadságának érvényesülését, segítjük az innovatív pedagógiai törekvések megvalósítását. Nevelőtestületünk az értékek, a hagyományok, a helybeli szokások megőrzése mellett, nyitott az újra, képes a megújulásra, a változtatásra. A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet töltenek be. Általunk még fontosnak tartott elvek: A gyermek mindenekfelett álló érdekének elve. A gyermeket övezze tisztelet, bizalom, megbecsülés és szeretet. A feltétel nélküli elfogadás elve. Esélyegyenlőség biztosításának elve. A hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve (kizárás, korlátozás, zaklatás, jogellenes elkülönítés). Életkori és egyéni sajátosságok figyelembe vételének elve (differenciált bánásmód, egyéni szükségletek). Óvodánk inklúzív (befogadó) szemlélettel, gyermekközpontú pedagógiai attitűddel a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik, az egyenlő hozzáférés lehetőségének biztosításával, ideértve a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelését is. Tapasztalatszerzés elve ( a gyermek abból okul leginkább, amit maga lát, maga tapasztal és figyel, nem pedig attól lesz értelmes, hogy elhiszi nevelője magyarázatait. ) Fontos feladatnak tartjuk, hogy a migráns (hazájukat elhagyni kényszerülő) gyermekek esetében megvalósuljon az interkulturális nevelés, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelmének figyelembevételével. Szem előtt kell tartanunk a szülőföldhöz való kötődés jogát és fontosságát, az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését és a társadalmi integrálás elősegítését. 10

13 3. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATA (INTEGRÁCIÓ) Az óvodáskorú gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvoda kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet tölt be. Az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakozásának elősegítésére, megerősítésére kell irányulnia, az emberi jogok és a gyermeket megillető jogok tiszteletben tartásával oly módon, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen színvonalas nevelésben. Alapvető pedagógiai feladatunk az óvodáskorú gyermek testi-lelki szükségleteinek a kielégítése, fejlődésének biztosítása, nyomon követésének dokumentálása. A pedagógiai célok megvalósulásának érdekében nevelőmunkánkkal az alábbiakra kell törekednünk. Testi fejlődés terén arra törekszünk, hogy Legyenek egészséges, edzett, gyermekek. Mozgásuk legyen összerendezett. Alakuljanak ki a megfelelő egészségügyi szokásaik. Ismerjék meg és fel alapvető testi szükségleteiket, azokat legyenek képesek kielégíteni. Érzelmi- szociális képességek fejlesztése: Legyen vonzó a gyermek számára az óvoda. Alakuljanak ki az emberi együttélés alapvető szokásai- szabályai (Pl. köszönés stb.) Segítse az óvoda az érzelmekre épülő kapcsolatteremtő képességek kialakulását (Pl. barátság, figyelmesség, segítőkészség) Alapozza meg a feladattudat, a feladattartás képességének kialakulását. Mentális- értelmi képességek fejlesztése terén arra törekszünk, hogy A környező valóságot tapasztalati úton ismerjék meg, az összefüggéseket legyenek képesek meglátni az óvodapedagógus irányításával. Észlelési és finommotorikai képességeik fejlődjenek. Egyszerű gondolkodási műveleteket tudjanak alkalmazni. Megtartó emlékezetük működjön. Önálló feladatmegoldó képességeik kialakuljanak. Gondolataikat, érzéseiket legyenek képesek kifejezni (beszélgetések kezdeményezése). 11

14 1. AZ ÓVODA FUNKCIÓI 1. Óvó- védő funkció Cél: - minden gyermek testi, lelki, szellemi védelme, ápolása, erősítése, fejlesztése és ezek harmóniájának megteremtése, - a gyermekek biztonságos, higiénés környezetben való környezettudatos nevelése. Ennek érdekében feladat: Gyermekvédelmi törvény alkalmazása, a gyermek jogainak érvényesítése. Korai prevenció. Együttműködés a védőnővel, a gyermekjóléti szolgálattal, egyéb szakemberekkel. 2. Szociális funkció Cél: - a családban és a társadalomban jelentkező hiányosságok kompenzálása, a családok pozitív befolyásolása, - minden gyermek találja meg helyét az óvodai közösségben. Ennek érdekében feladat: Gondozási feladatok ellátása. Egészséges életmód szokásainak alakítása. Természetbeni és pénzbeli támogatás javaslata a gyermek és a családok szükségleteinek megfelelően. Családlátogatások rendszeres szervezése. Pedagógiai, gyógypedagógiai, stb. tanácsadáson való részvétel elősegítése. 3. Nevelő- személyiség fejlesztő funkció Cél: - Mindazon képességek kibontakoztatása, mely közvetetten segíti az iskolai közösségbe történő beilleszkedéséhez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését. - Az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása. Ennek érdekében feladat: Az eltérő kultúra befogadása, érzelmi és értelmi képességek megalapozása. Együttélés, nyitottság, a valós életre orientálás elsajátítása, tolerancia. Identitás tudat alapjainak lerakása. A társadalmi érintkezés normáinak kialakítása, kommunikáció. Esélyegyenlőség lehetősége az iskolai tanulás megkezdéséhez. 12

15 2. INTEGRÁCIÓ, INTEGRÁCIÓS NEVELÉS Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelése 5.1. Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése Sajátos nevelési igényű gyermek: az a gyermek, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság alapján: a.) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd. Cél: Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában megfogalmazott lehetőségek alapján, az integrált nevelés során a sérült illetve lassabban fejlődő funkciók lehető legkorábbi és leghatékonyabb, folyamatosan biztosított speciális fejlesztése mellett a gyermekek életminőségének javítása, beilleszkedésük segítése, melynek eredménye a saját magát elfogadó teljes életet élő, boldog gyermek. Feladat: Óvodába kerülés során a sajátos nevelési igényű gyermekekről a szakszolgálatoktól (gyógypedagógiai, orvosi, pszichológiai) szakvélemény kérése, beszerzése. Együttműködés a Gyógypedagógiai Szakszolgálattal (kontroll vizsgálat kérése, kompenzációs lehetőségek bővítése). Integrált nevelés rendszerének fogyatékosságból eredő speciális fejlesztő tevékenység megszervezése az óvodai nevelés időkeretein belül szakember irányításával. Személyi és tárgyi feltételek biztosítása specifikusan. Empatikus magatartás, a másság elfogadása és elfogadtatása a szülőkkel és a gyermekekkel, a másságot elfogadó környezet megteremtése. Érzelmi élet gazdagítása (élmények, mintakövetés, szocializáció). Értelmi képességek területén megmutatkozó hiányosságok, eltérések kiegyenlítése. Pszichikus funkciók, részképességek fejlesztése. Sokoldalú, harmonikus személyiségfejlesztés differenciált módszerekkel. Egyéni fejlesztés, gyógypedagógiai terápia (szakember) kétszemélyes kapcsolatban, mikro-, illetve makró csoportosan. Előzetes diagnosztizálás, fejlettségi szint felmérése óvodába kerülés után. Együttműködés a pedagógiai szakszolgálatokkal szakvélemény, kontrolvizsgálat, az óvodapedagógusok részére szaktanácsadás (Szakértői Bizottság, Pedagógiai tanácsadó) Együttműködés a családdal másság elfogadása gyógypedagógiai tanácsadáscsaládlátogatás. 13

16 A fejlesztés alapelvei - A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését kizárólag megfelelő képzettségű szakember láthatja el. - A fejlesztés feladatait integráltan, csoporton belül az óvónők minden esetben a megfelelő szakember útmutatásai alapján végezhetik. - Az óvodai nevelés általános célkitűzéseinek megvalósítására a sérülés mértékének megfelelően törekszünk. - Ennek érdekében a napirend során mindig csak annyi segítséget adunk a gyermek számára, hogy önállóan tudjon tevékenykedni. Gyakorlati útmutató: Az óvodapedagógusok mindent kövessenek el, hogy az integrálható gyermekek megtalálják helyüket a csoportban. Segítsenek a kapcsolataik kialakításában. Kövessék figyelemmel a szakemberek munkáját. Az integrált nevelés során csak olyan fejlesztést szolgáló feladatokat vállaljanak fel, amelynek szakmailag eleget tudnak tenni. Lehetőség szerint vonják be az óvodapedagógusok a gyermeket a közös játékba, tevékenységekbe. Segítsék, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek szükségletei is kielégítést nyerjenek. Inkluzív szemlélettel kell alakítani a gyermekekben rejlő empátiás készséget, az elfogadó magatartást, ezen belül a toleranciát, a türelmességet, a figyelmességet, a segítőkészséget. A napirend során mindig csak annyi segítséget kapjon a kisgyermek, hogy önállóan tudjon cselekedni. Az óvónő ismerje fel és gondozza a gyermekben rejlő kiemelkedő teljesítményt, azt a területet, amiben a gyermek tehetséges. Feladatvállalás az integrált nevelés terén A sajátos nevelési igényű gyermeknek joga, hogy állapotának megfelelő speciális ellátásban részesüljön. Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése során a cél, az olyan feltételek biztosítása, amely a gyermekek speciális nevelési szükségleteihez, életkori, érési sajátosságaihoz igazodik. Cél, hogy támaszt nyújtsunk, és az érzelmi biztonságon túl, szolgáljuk a harmonikus személyiségfejlesztést, a testi, értelmi, szociális fejlesztést, s egyben arra törekszünk, hogy speciális terápiák, módszerek alkalmazásával, segítsük a gyermekek fejlődését. Ezekkel a gyermekekkel, a feladat ellátásához szükséges képzettséggel, végzettséggel rendelkező szakember foglalkozik. Valljuk, hogy nem a közösségből kiszakítva, hanem a többi gyermek között, párhuzamos tevékenységként kezdeményezett fejlesztőjáték a legjobb formája a fejlesztésnek. Az óvónőknek olyan befogadó csoportlégkört kell kialakítaniuk, amelyben a gyermekek magatartása kizárja a hátrányos megkülönböztetést, zaklatást, megfélemlítést, megalázást. 14

17 Az óvodáskor végére a sajátos nevelési igényű gyermeket is el kell juttatnunk oda, hogy szívesen járjon óvodába, hogy csoporton belül megtalálja a helyét és ne kerüljön peremhelyzetbe. Örömmel vegyen részt a speciális tevékenységekben és kimutatható fejlődésen menjen át Beilleszkedési, tanulási, magatartási (BTM) zavarral küzdő gyermekek nevelése A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel (BTM) küzdő gyermekek ellátását az érvényben lévő Közoktatási Törvény alapján meghatározottak szerint végzi az intézmény. Ellátandók azok a gyermekek, akik a Nevelési Tanácsadó által megállapított és szakvéleménnyel dokumentált beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel (BTM) küzdenek. Cél: az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában megfogalmazott lehetőségek alapján, az egyéni fejlesztés biztosítása mellett az integrált nevelés során a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek enyhítése. Feladat: Az ismeretanyag hatékony beépüléséhez szükséges jártasságok, készségek kialakítása illetve megerősítése. Az ismeretelsajátítás folyamatát gátló, gyengébben fejlett, diszharmonikus működést mutató részképességek megerősítése. A motiváció növelése A fejlesztés alapelvei a BTM-es gyermekek egyéni fejlesztésének ellátása megfelelő képzettségű szakemberrel, (fejlesztő pedagógus) a megfelelő eredmény elérése érdekében hatékonyan működő team-munka kiépítése a különböző ismeretekkel rendelkező szakemberek egymást kiegészítő és megerősítő munkája (fejlesztő pedagógus-óvodapedagógus gyógypedagógus- logopédus) megfelelő szakember útmutatásai alapján végzett integrált fejlesztés szükség szerint kapcsolatfelvétel külső szakemberekkel (pl.: pszichológus, nevelési tanácsadó szakembere, orvos stb) a család bevonása a fejlesztést biztosító tevékenységekbe A fejlesztés formái és lehetőségei a törvényben biztosított időtartamban egyéni fejlesztés, felzárkóztatás differenciálás az integrált nevelés során a szabad játéktevékenység lehetőségeinek, illetve a családi tér lehetőségeinek irányított kihasználása A különböző színtereken a fejlesztő, felzárkóztató tevékenység párhuzamosan, egymást kiegészítve, megerősítve folyik! Egyéni fejlesztés: Az egyéni fejlesztési terv személyre szólóan, az adott feladatellátást igénylő gyermekre vonatkoztatva kerül kidolgozásra. Az egyéni fejlesztési terv kidolgozása során figyelembe kell venni: 15

18 - a Nevelési Tanácsadó szakvéleményét - saját megfigyeléseket - a gyermekkel foglalkozó más szakemberek tapasztalatait - a szülőkkel folytatott beszélgetés kapcsán kapott információkat - A fejlesztés tervezésének időkerete: Az egyéni fejlesztési terv készítése folyamatos a gyermek fejlődési ütemének figyelembevételével, az egyéni igényekhez igazodva. A fejlesztés tervezésének tartalmi elemei: A fejlesztési folyamat tervezésekor figyelembe kell venni, hogy az érzékelés-észlelés, mozgás, beszéd és gondolkodás egymástól elválaszthatatlanul működő folyamatok. A gondolkodás az észlelésbe ágyazódva, a cselekvésen keresztül indul meg, s a verbalitás irányában teljesedik ki. Az érzékelés-észlelés és mozgás komplex, kiegyensúlyozott működése elengedhetetlen feltétele a fogalmi szintű megismerésnek, mely az ismeretanyag elsajátításának bázisa. Ennek megfelelően kiindulópontunk a percepciós (érzékelés-észlelés) és kognitív (megismerő-észlelő) területek mozgáson keresztül történő fejlesztése, a verbális (szóbeli) szint folyamatos működtetése mellett. A fejlesztés folyamata: Egyéni szükséglettől függően a bázisfunkciók megerősítése: Észlelési területek együttműködése Mozgás, finommozgás (az észlelési és motoros rendszer együttműködése) Téri orientáció (saját testen és térben való tájékozódás) Nyelvi készségek, beszédszerveződés Emlékezet általános fejlesztés a közvetlen emlékezet fejlesztés a megtartó emlékezet fejlesztése a célzott, a részterületnek megfelelő fejlesztés pl: vizuális emlékezet Figyelem általános fejlesztés a figyelem terjedelmének fejlesztése a figyelem koncentráltságának biztosabbá tétele a célzott részterületnek megfelelő fejlesztés pl: figyelem Készségfejlesztés a megerősített bázisfunkciók segítségével az összetettebb működést igénylő területek fejlesztése (pl: írás készség, számolás-készség stb.) Motiváció-fejlesztés sikerélményhez juttatás segítségével a motiváció megerősítése reális én-kép kialakítása mentálhigiénés szempontok érvényesülése A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére: - Egészséges énkép, és önbizalom alakul ki. 16

19 - Növekszik a kudarctűrő-képesség, kialakul a feladattudat. - Fejlődik az önállóság, az alkalmazkodó képesség. - Fejlődik a szocializációs készség. - Rendeződik a látás, hallás, mozgás koordináció. - Fejlődik az érzékelés-észlelés, a figyelem, az emlékezet. - Összehangoltabbá válik a gondolkodás és a beszéd. - Pontosabbá válik a testséma, stabillá válik a dominancia. Feladatvállalás a logopédia terén Logopédiai ellátás során a beszédjavítás célja, hogy biztosítsa a gyermekek számára azt a feltételrendszert, amely figyelembe veszi a beszédhiba és kommunikációs zavarok kisgyermekkori tüneteinek változatosságát, a speciális szükségleteket, az egyéni teherbíró képességeket, a fejlődés egyéni ütemét, alkalmazkodva az egyéni sajátosságokhoz. A beszédjavító óvodai fejlesztés egyéni, kiscsoportos formában, kötött keretek között a szülők bevonásával (otthoni gyakorlás) történik. Az intenzív, sérülés specifikus, sokoldalú fejlesztés az óvodai alapprogram megvalósításán túl, foglalkozási körökhöz kötötten valósítható meg. Az alapozó foglalkozások (mozgás- és kommunikációfejlesztés, anyanyelvi fejlesztés, viziomotoros készség fejlesztés) biztosítják, hogy e gyermekek számára is kialakuljon a sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, értelmi és szociális érettség. Az óvoda hagyományos felszerelésein túl, biztosítani tudjuk az egyéni foglalkozató szobát és tornaszobát. A logopédiai tükrön kívül álló tükröt is használunk, valamint szükség van, speciális tornaszerekre, a finommotorikai fejlesztést szolgáló eszközökre, fejlesztő játékokra. A logopédiai óvodai fejlesztést a mi óvodánkban logopédus tanár végzi, akinek a munkáját az óvodapedagógus segíti A migráns gyermekek interkulturális nevelése: Alapelveink: A migráns gyermekek a magyar gyermekekkel azonos feltételek mellett vehetik igénybe az óvodai nevelést. Az egyéni bánásmód elvét az ő nevelésükben is érvényesíteni kell. A bevándorló családból érkező gyermekek értékességét egyediségükben, individualitásukban keressük. A migráns gyermekek neveléséből adódó óvónői feladatok: Felkészülés a gyermek fogadására úgy, hogy felveszi a kapcsolatot a gyermek szüleivel is. Szükség esetén tájékozódik és információkat gyűjt a gyermek kultúrájával, vallásával, nemzetiségével kapcsolatban. 17

20 A migráns gyermek érzelmi biztonságának megteremtése, a vele való nevelési feladatok meghatározása, az irányok kijelölése. Segíteni kell a gyermeket a magyar nyelv elsajátításában. Ennek leghatékonyabb eszköze a játék, tere pedig maga a gyermekközösség Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelése Pedagógiai feladataink: Feltáró munka elvégzése. Veszélyeztetett, illetve nehezen nevelhető gyermekek kiszűrése. A hátrányos helyzetű gyermekek egyéni differenciált, felzárkóztató fejlesztése. Szakmai hálózattal a kapcsolattartás fenntartása. Szülői értekezleten a szülők gyermekneveléssel kapcsolatos elméleti ismeretének bővítése, viták indítása szakirodalom ajánlása, szakember meghívása Kiemelten tehetséges gyermekek nevelése Pedagógiai feladataink: A tehetségígéretes gyermekek azonosítása, komplex fejlesztése, életútjának nyomon követése Minden gyermek egyéni képességstruktúrájából az erős oldal megtalálása (legjobb, legügyesebb, legkiemelkedőbb) Cél: Általános képességek megalapozása Sokféle tevékenység lehetőségének biztosítása Az erős és gyenge oldal fejlesztése Kreativitás fejlesztése Énkép erősítése Élményszerző programok szervezése Elfogadó, biztonságos légkör megteremtése A tehetséges gyermekek fejlesztése: Pántlika népi játékok és táncok műhelymunka Ügyes kezek kézműves műhelymunka Mozgás, PEK-torna Barangoló program 18

21 6. A NEVELÉS KERETEI 4.1. Egészséges életmód alakítása 4.2. Érzelmi nevelés és szocializáció 4.3. Anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRÓL ÁLTALÁBAN Az egészséges életmód kialakítása az óvodai nevelés alapvető tevékenysége. Alapvető szükségleteket elégít ki, amelyek elősegítik a kisgyermek fejlődését. Az egészség - az egészség az emberek semmi mással nem pótolható, alapvető értéke, nélküle sem egyéni, sem társadalmi lét, sem kultúra nem valósítható meg. - az egészség a testi, lelki és társkapcsolati jólétet, az aktív alkalmazkodó és teljesítőképességet foglalja magában. - az egészségvédő és egészségfejlesztő magatartás elérésének feltétele azoknak az alapképességeknek az elsajátítása, amelyek az egészséget védik, fejlesztik. - az egészség védelme, karbantartása tanítható - az egészség megtartása, fejlesztése az életre, sikerre vonatkozó kompetenciák kialakítására épül, amely feltételezi a személyiség (testi, érzelmi, értelmi, akarati és társkapcsolati viselkedés) megismerését, gyakorlással erősíti a különböző élethelyzetekben a testi, lelki edzettséget, pótolja, kiegészíti az egészségvédő képességet, továbbá attitűddé alakítja az egészségvédő magatartást. Egészségfejlesztési feladatok - az óvodai nevelés immanens része az egészségfejlesztésre és az egészségkárosodás megelőzésére irányuló egészségnevelő tevékenység. - mindkét egészségfejlesztési feladat mind a testi, mind a lelki nevelő tevékenységre vonatkozik. - az egészségfejlesztés akkor lesz hatékony, ha teljes körű, ami azt jelenti, hogy át kell hogy hassa az óvodai élet egészét - fontos, hogy minden gyermek részt vegyen benne, hogy a nevelőtestület aktívan munkálkodjon ebben, hogy megvalósuljon a felvilágosítás, hogy feltárjuk és elhárítsuk a vészhelyzeteket, hogy betartsuk a munka és balesetvédelmi előírásokat. - bevonjuk a szülőket és a lehetséges civilszervezeteteket, az óvoda társadalmi környezetét is. Feltételei: Egészséges környezet biztosítása: Környezeti higiénia - a környezeti higiéniára nevelés magába foglalja az óvoda tisztaságának a megóvását, szépítését. A termek szellőztetését, a helyes fűtés és világítás biztosítását, az udvar tisztántartását, a mellékhelyiségek takarítását. A természet megvédését, a hulladékkezelést, az energiával való takarékosságot. 19

22 Természeti környezet Víz az élethez nélkülözhetetlen. A gyermekek napi vízigénye legalább 2-3 liter melyet a nap folyamán, szükséglettől függően biztosítani kell. Talaj a gyorsan fejlődő, nagy mozgású gyermeki szervezet számára létfontosságú, hogy rendszeresen tartózkodjanak a levegőn. A gyermekek mozgásfejlődése érdekében gyepesített talaj szükséges, amit időjárástól függően érdemes locsolni, nyáron többször is. Minden homokozót, használaton kívül, le kell takarni. A homokozót naponta fel kell ásni. A gyermekek segíthetnek télen a hó eltakarításában, tavasszal az udvar előkészítésében, bekapcsolódhatnak a tavaszi munkákba (ültetés, öntözés, gyomlálás). Ilyenkor a munkához szükséges megfelelő eszközöket biztosítani kell. Óvodánkban az udvar teljes egészében füves. Levegő az anyagcsere folyamathoz, az élethez nélkülözhetetlen a levegő, melynek hőmérséklete naponta és évszakonként ingadozik. A szervezet hőszabályozással védekezik, ezért van jelentősége a megfelelő öltözködésnek. A hirtelen légköri változások befolyásolják a szervezet működését. Melegfront: ingerlékenység, nyugtalanság, szapora pulzus. Hidegfront: csökkenő pulzus, aluszékonyság, bágyadtság. A levegő szennyezés egyik forrása a por, melynek csökkentését épületen belül, portalanítással, porszívózással, épületen kívül pedig rendszeres locsolással lehet csökkenteni. Mesterséges környezet Épület- a gyermek akkor érzi jól magát, ha otthonos barátságos környezet veszi körül. Folyamatosan figyelni kell az épület állagának esetleges változásait, különös figyelemmel a baleset megelőzés szempontjaira. A felújítás során elkészült egy viszonylag magas lépcsősor is ezért, a baleset- megelőzés szempontjából, nagyobb odafigyelést igényel a gyerekek közlekedése. Udvar Az óvoda játszóudvara áttekinthető. Van elegendő hely a futkározásra, a különböző mozgásformák gyakorlására, labdajátékokra, stb. Kijelölt helye van a nyugodtabb játéknak, pl. könyvnézegetés, rajzolás, szerepjátékok, sőt kaptak a gyermekek egy udvari rajztáblát is. Az udvaron használt játékeszközöknek a felújítással lett megfelelő tároló helye, amelyet az óvodapedagógusok segítségével a gyermekek tartanak rendben. A baleset- megelőzésre minden esetben nagy hangsúlyt kell fektetni. A baleset megelőzés szabályozása az SZMSZ ben, a csoportnaplóban, és a Házirendben lelhető fel. Belső helyiségek és berendezések a csoportszobák lehetőség szerint legyenek úgy kialakítva, hogy derűs nyugodt légkört árasszanak, és a gyermekek sokoldalú tevékenységéhez alkalmasak legyenek. A dekoráció legyen ízléses, tartalmazzon valamiféle funkciót, és ne akadályozza a tisztántartást. Az öltözőben jellel ellátott 20

23 szekrények álljanak a gyermekek rendelkezésére. A váltócipő, váltóruha cseréje is történjen meg. Személyi higiéniai helyiségek a mosdó, WC helyiségek kedvező feltételeket teremtsenek a helyes egészségügyi szokások kialakításához. Fontos, hogy elegendő szappan, körömkefe, WC papír, stb, álljon a gyermekek rendelkezésére, melynek kialakított helye legyen. Az egyéni eszközök legyenek jellel ellátva. Az egészséges és tiszta környezet fennmaradásának legfontosabb feltétele a megfelelő eszközökkel végzett rendszeres és alapos takarítás. Takarítás az óvoda helyiségeit, udvarát és kertjét olyan állapotban kell tartani, hogy azt az összes létesítményeivel együtt a gyermekek állandóan használhassák. Tisztántartásuk mindenkinek kötelező. Az ezzel kapcsolatos feladatokat a dolgozók munkaköri leírása tartalmazza! Környezeti tényezők: Megvilágítás mivel a gyermeki tevékenységek a szemet erősen igénybe veszik, szükséges a megfelelő világítás (erőssége, egyenletessége, káprázatmentessége). A rossz világítás kifáradáshoz, teljesítmény csökkenéshez vezet. Természetes megvilágítása a csoportszobáknak megfelelő, elegendő ablakfelület van. Az új terem különösen optimális, hisz minden oldalról kapja a természetes fényt. A mesterséges megvilágítás fénycsövekkel történik, amelyek üzemeltetése gazdaságos és a megkövetelt Lux elérést biztosítja. Klíma (hőmérséklet) A csoportszobákban télen az átlagos hőmérséklet a gyermek testmagasságában C legyen. Szellőztetés naponta többször van szükség 5-10 percig tartó szellőztetésre. Különösen fontos az étkezés utáni, lefekvés előtti alapos és alvás alatti folyamatos szellőztetés. A sok mozgással járó tevékenységet mindig nyitott ablaknál tanácsos végeztetni úgy, hogy a gyermeket közvetlen hideg levegő ne érje. Fűtés Az időjárásnak és a külső hőmérsékletnek megfelelően kell az óvoda fűtését biztosítani, a melegvíz szolgáltatást pedig a napi igényeknek megfelelően. A csapokból kevert víz folyhat csak. Zaj A kellemes, pszichés komfortklíma kialakulását erősen befolyásolják a zajhatások. Az erős környezeti zaj (külső, belső) nehezíti a beszéd érthetőségét, kifáradáshoz vezet, a központi idegrendszer tevékenységét negatívan befolyásolja. Zavarja az alvást, pihenést, csökken az étvágy, romlik az emésztés. Az állandó erős zajszint átmeneti, vagy tartós halláscsökkenést okozhat. A csoport légkörére jellemző, hogy milyen hangerő uralkodik a teremben. A kultúrált beszédmodor kialakítása ezért fontos nevelői feladat. Ahol gyakori a hangoskodás, kiabálás, dobálás, ott a nyugtalanság, az agresszív viselkedés is könnyebben felüti a fejét. 21

24 6.1. Egészséges életmód alakítása Célja: Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása, a gyermek testi fejlődésének elősegítése ebben az életkorban kiemelt jelentőségű. Az egészséges életmódra nevelés célja a gyermekek egészséges életvitelének alakítása, testi fejlődésük elősegítése, egészségük óvása, megőrzése. Az egészséges életmódra nevelés a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása, belső igénnyé fejlesztése. Az óvodai nevelés feladatai: A gyermekek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése. A harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése A gyermeki testi képességek fejlődésének segítése A gyermekek egészségének védelme, edzettségének biztosítása, óvása, megőrzése A gyermekek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges, esztétikus és biztonságos környezet biztosítása. A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a környezettudatos magatartás megalapozása. A migráns gyermekek esetében, tiszteletben kell tartani a multikulturális szokások megőrzésének lehetőségét és a szülőföldhöz való kötődés jogát. Megfelelő szakemberek bevonásával a szülővel, az óvodapedagógussal együttműködve speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása. Ezen a nevelési területen is fontos a pedagógus modellértékű szerepe, valamint az óvónőgyermek és a gyermek-dajka közötti jó kapcsolat. Fontos feladat a szülőkkel való együttműködés a testi, lelki nevelésben. Sikerkritérium: A testápolási szokásoknak megfelelően a gyermekek önállóan, felszólítás nélkül tisztálkodnak, szappant, körömkefét használnak, fogat mosnak és fésülködnek. A tisztálkodási eszközökre vigyáznak, tisztán a helyére teszik. Zsebkendőjüket önállóan használják, észreveszik, ha szükség van rá. Megfelelően használják a WC- t, vigyáznak rendjére. A gyümölcs és zöldség napok szervezése, Új ízekkel való ismerkedés, ismeretlen italféleségek kóstolása, az elkészítésben is részt vehetnek a gyerekek (saláta, gyümölcstál) Önállóan eldöntik, hogy mennyi ételt fogyasztanak, valamint önállón folyadékot öntenek a kancsóból. Esztétikusan terítenek, higiénikusan étkeznek. Biztonságosan használják a kanalat, villát és kést. Szükség szerint használják a szalvétát. Étkezés közben halkan beszélgetnek. Teljesen önállóan öltözködnek, ruhájukat ki- begombolják, a cipőjüket bekötik. A ruhájukat gondosan összehajtogatva a helyére teszik, öltözőszekrényüket, annak környezetét rendben tartják. Ügyelnek környezetük esztétikumára, a rend megőrzésére, ill. annak helyre állítására törekszenek. Ügyelnek saját külsejükre, melyben megjelenik a szépre, ízlésesre törekvés. 22

25 Az ágyneműt segítséggel összehajtják. A pszichohigénés nevelés feladatai: A lelki egészség fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges készségek és képességek kiművelését öleli fel. Főbb területei: az egészséges napirend gyakorlása, hibás viselkedési módok kezelése, stressz hatások kompenzációja, a magatartások érzelmi vezérlésére való készség, segélykiáltások megértése. A fejlesztés főbb feladatai: - társas-társadalmi beilleszkedés megvalósítása - normatartás elsajátítása és a tevékenység önellenőrzésének gyakorlása. Gyakorlati útmutató a gyermekek gondozása, testi szükségletük, mozgásigényük kielégítése Az óvodapedagógus a gyermek felvétele után lehetőleg még a nyári időszakban készítsen a gyermekekről anamnézist. Ezzel indítja el az ismerkedés folyamatát. Elsősorban a gyermekek testi szükségleteire helyezze a hangsúlyt. A testi szükséglet kielégítése megalapozza a gyermekek jó közérzetét, ami minden tevékenységhez elengedhetetlen. A növekedés, fejlődés üteme minden gyereknél más és más. Ezért az óvodapedagógus a gyerekekkel együtt folyamatos megfigyeléssel, pl. testsúly, magasság stb. összehasonlítható mérésekkel segítse az egyéni jellemzők, sajátosságok feltárását. A gyermekek gondozásának feltétele az óvodapedagógus és a gyermek, valamint a gyermek és a dajka közötti meghitt, megértő viszony, a természetes testközelség megléte. A gyermekek attól fogadnak el gondoskodást, akik őszinte, hiteles viselkedéssel, bizalomkeltő metakommunikációs jelzésekkel közelednek feléjük, és tapintatot, elfogadást, megértést közvetítenek. Ilyen feltételek mellett megismerhetők a gyermekek igényei, családból hozott szokásai. A gondozás folyamatában lényeges a fokozatos szoktatás és gyakorlás. Az óvodapedagógus a szülőkkel együtt a gyermekek önálló testápolás, étkezés, öltözködés szokásainak szintjét az óvodába lépés pillanatától kezdve kísérje figyelemmel. A beszoktatás ideje alatt az óvodapedagógus a dajkák, a pedagógiai asszisztens bevonásával minden gyermekkel együtt végezze a teendőket, hogy megtanulhassák az egészséges életmód szokásainak sorrendjét és azok fogásait. A gyermekek a napi háromszori étkezéssel, tápanyagszükségletük 3/4 részét az óvodában kapják. Ezért az óvónő kísérje figyelemmel a gyermekek étrendjét, hogy kellően változatos és megfelelő tápanyag összetételű legyen. Az étkezési szokásokat úgy alakítsák ki, hogy minél kevesebb várakozási idő maradjon, jól szervezetten, lehetőleg a folyamatosság módszerével éljenek. Az ételek higiéniai és közegészségügyi okból, ½ óránál tovább ne legyenek a teremben. A gyermekeknek különböző táplálkozási szokásaik vannak. A felnőttek ismerjék meg a szülők segítségével ezeket, és kellő toleranciával nézzék el a kezdeti étvágytalanságot, válogatást. Később ösztönözzék a gyermekeket, de ne kényszerítsék az ételek elfogyasztására. Biztosítsák, hogy a nap bármely tevékenységében és időszakában ihassanak. A testápolás a gyermekek tisztaságigényének kialakítását szolgálja. Az óvodapedagógus a gyermekek ápolása közben beszélgessen a gyermekekkel, s csak akkor segítsen nekik, ha szükségük van a segítségre. Ezen a téren is nagy különbségek mutatkoznak a gyermekek között. 23

26 Az óvoda és a család gondozási szokásainak összehangolása segít az azonos elvek betartásában. A felnőttek különös gonddal védjék a gyermekek érzékszerveit. A bőrápoláshoz, fogmosáshoz, hajápoláshoz, az orr tisztán tartásához, a WC használatához a felnőttek teremtsék meg az intim feltételeket úgy, hogy a gyermekek fokozatosan, egyre önállóban végezhessék ezeket a teendőket. Az időjárásnak megfelelő öltözködés védi a gyermekeket. Az óvodapedagógus következetesen kérje a szülőket, hogy több rétegűen öltöztessék gyermekeiket. Fontos meggyőzni a szülőket a praktikus, ízléses öltözés előnyeiről. Türelmes meggyőző munkával, a szülők jó partnerekké válhatnak. A mindennapos szabad mozgás nélkülözhetetlen eleme az óvodai életnek. Biztosítsuk, hogy a gyermekek a természetes nagymozgásokat, mozgáselemeket, egyénileg, szabadon ismételhessék a sokféle mozgásfejlesztő eszközökön. Emellett a néhány percig tartó szervezett mozgásos tevékenységek jól szolgálják a gyermekek mozgáskoordinációs fejlesztését. A napi kocogás ajánlott az óvoda udvarán. A gyermeke alvásigényének egy részét az óvoda elégíti ki. A nyugodt pihenés feltétele a csend és a biztonság. Az elalvás előtti mesélés, és az azt követő altatódalok dúdolása, kondicionáló reflexként hat. Ha lehet, minden alkalommal éljék át a gyermekek az altatódalok hatására kialakult szendergés állapotát. A gyermekek alvásigénye különböző. Félórai nyugodt pihenés után az óvodapedagógus tegye lehetővé, hogy a nem alvó (5-6-7 éves) gyermekek felkelhessenek, és csendes tevékenységet folytathassanak. Májustól kezdve az iskolába felvett gyermekeknek legyen lehetőségük csak akkor pihenni, ha igényük van rá. Ezzel is segítjük a gyermekeket az iskolai élet szokásaihoz. Gyakorlati útmutató a gyermekek egészségének védelme, edzettségének biztosításához Az óvodában megbetegedett gyermeket fokozott gondoskodással, elkülönítve ápolja a felnőtt mindaddig, míg szülei nem érkeznek meg. Ez feltétlenül fontos láz, hányás, kiütés, hasmenés, bőrpír, erős köhögés esetén. A fertőzések terjedését gyakori szellőztetéssel, edzéssel, megfelelő öltözködéssel, külön törölköző használatával igyekezzünk gátolni. Három- négy éves gyermekeknél gyakran előfordul, hogy alvás alatt bepisilnek. Ennek oka általában pszichés eredetű, ezért a leszoktató eljárások zömmel eredménytelenek. A felnőttek óvakodjanak a gyermekek megszégyenítésétől. Csakis tapintatos, szeretetteljes bánásmód, és a szülőkkel való partneri, jó emberi kapcsolat szüntetheti meg az okokat. Négy- öt éves korban kialakuló alakváltozás, hirtelen növekedés gyakran okoz hanyag testtartást. A szervezett mozgásos tevékenységek, különösen a rövid, prevenciós fejlesztő tornák, a mozgásigény kielégítése, segít a gerinc deformitások megelőzésében. A lábboltozatot erősítő, fejlesztő mozgással a lúdtalpas gyermek lábtarása javítható. A gyermekek egészséges életmódját úgy lehet biztosítani, ha mindennapi edzési lehetőségük van. Erre legtöbb lehetőséget a szabadban tartózkodás biztosít, mely növeli a gyermekek ellenálló képességét. Mozgás szükségletük kielégítése érdekében az óvodapedagógus szervezzen napi kocogó- futó lehetőségeket. 24

27 A gyermekek meghatározott futópályán önmaguk döntsék el, mennyit futnak. A felnőttekkel együtt végzett rendszeres kocogások, futások, ösztönzően hatnak rájuk, és fokozzák a szív jó vérellátását, a rugalmasságot és az állóképességet. A gyermekek a víz edző hatását is érezzék meg az óvodában. Jó idő esetén, az óvoda udvarán pancsoljanak. Gyakorlati útmutató a gyermekek fejlődéséhez szükséges esztétikus, egészséges környezet meg teremtéséhez Az óvoda feltételrendszere befolyásolja a gyermekek egészséges életmódjának szintjét. A tárgyi környezet, ha megfelel az egészségügyi előírásoknak, ha esztétikus, nyugtató hatású színharmóniát áraszt, ha egyedi, praktikus megoldásokat tartalmaz, kiváló alapot ad az óvodai nevelőmunkához. Az óvoda egyik legfontosabb fejlesztési területe az óvoda udvara. Az a célszerű, ha különböző csoportokba járó gyermekek együtt játszhatnak, ugyanakkor legyen egy- egy állandó hely, ahol a gyermekek megtalálhatják saját óvodapedagógusukat. Az udvar esztétikus szépségét a növények ízlésesen kialakított együttese adja. Óvodánkban rengeteg fű, fa, bokor, virág pompázik egész évben. A bejáró díszburkolatot kapott, új kapu, járdák és kandeláberek teszik széppé környezetünket. A négy csoportra van három homokozónk, ami bőségesen elegendő. A labdajátékokhoz megfelelő nagyságú terület áll a gyermekek rendelkezésére. Az óvoda udvarán van olyan udvarrész, ahol a gyermekek énekes játékokat játszhatnak, ill. bábozásra, dramatizálásra nyílik lehetőségük. A beszélgetésekre, és egyéb tevékenységekre padok, asztalok vannak elhelyezve. Az óvoda épületét a nevelési fejlesztési feladatok megvalósítása érdekében esztétikusan, ízlésesen kell berendezni. A több funkciót betöltő csoportszoba legyen alkalmas szabad játékra, étkezésre, alvásra, pihenésre. A barátságos, otthonos, esztétikus környezet biztosítja a gyermekek jó közérzetét, s egyben jó mintát ad a szülőknek is. Óvodánk külső és belső kinézetében is megújult, így nagyon szép és esztétikus. A csoportszoba megvilágításához használjuk ki a természetes fényt, tűző nap esetén használjuk a sötétítő függönyöket. Az óvodapedagógus az esztétikai tevékenységekhez alakítson ki kuckókat a csoportszobában. Tervezzen meg egy esztétikus, igazi mesebirodalmat, amely a személyes perceknek, bábozásnak, drámajátékoknak, mesélésnek a színtere. Legyen meghatározott helye a zenei képességfejlesztés eszközeinek is. Szükséges egy olyan sarok is, ahol a gyermekek nyugodtan festhetnek, mintázhatnak, rajzolhatnak, barkácsolhatnak, és mindent megtalálnak, ami a vizuális téri alkotáshoz szükséges. A séták folyamán gyűjtött kincsek, a gyermekek által gondozott növények is kerüljenek egy helyre. A tornaszoba legyen a mozgásos játékok színtere, rendezvények helyszíne. Az öltözők biztosítsanak nyugodt feltételeket az öltözéshez, vetkőzéshez. A szülőknek az öltözőben legyen egy esztétikus általános tájékoztatási tábla. A mosdóban megfelelő méretű eszközök segítik a szükségletek kielégítését. A fürdőszobai tevékenységek szokásait jelenítsék meg képi formában is a szokások rögzítése és az otthoni gyakoroltatások elősegítésére. A folyosón, a gyermekek szemmagasságában kialakított galérián, a saját alkotások a gyönyörködést, rácsodálkozást szolgálják, még a szülőknél is. 25

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Intézmény neve: Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Intézmény e-mail címe: fazekasisk@gmail.com Kitöltő neve:

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka óvoda TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2015/16-OS TANÉVRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A 2015/16-OS TANÉVRŐL TÁJÉKOZTATÓ A 2015/16-OS TANÉVRŐL Tisztelt Szülők! A 2015-16-os tanévben is az alapfokú művészeti iskolában térítési díj, illetve tandíj ellenében vehetik igénybe az alapfokú művészetoktatást. Ha a tanuló

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON KŐVÁRI EDIT VIDÉKFEJLESZTŐ SZOCIÁLIS MUNKÁS, AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETÉSÉNEK ELNÖKE SZÜKSÉGLETEK KIELÉGÍTETTSÉGE AUTIZMUSBAN Szint Jól

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR 3. számú melléklet MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR Az intézmény neve/címe: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium; Nyíregyháza, Széchenyi u. 29-37. Tanár Név: Születési hely, idő: Anyja neve:

Részletesebben

Beszámoló a. Vadvirág Körzeti Óvoda

Beszámoló a. Vadvirág Körzeti Óvoda Beszámoló a Vadvirág Körzeti Óvoda Esélyegyenlőségi tervének megvalósulásáról 2008 2013. Készítette: Barcza Béláné Óvodavezető A Vadvirág Körzeti Óvoda Esélyegyenlőségi terve a különleges bánásmódot igénylő,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2015.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2015. ALAPÍTÓ OKIRAT 2015. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4. ALAPÍTÓ OKIRAT Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

Közzétételi lista Mezőtúri Városi Intézmény Csoda-vár Központi Óvoda. Intézménnyel kapcsolatos általános információk

Közzétételi lista Mezőtúri Városi Intézmény Csoda-vár Központi Óvoda. Intézménnyel kapcsolatos általános információk Közzétételi lista Mezőtúri Városi Intézmény Csoda-vár Központi Óvoda Az adatok a 2014.10.01. statisztika szerint A Mezőtúri Városi Intézmény a 229/2012. (VIII.28) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Tanévnyitó értekezlet 2013/2014. Pedagógiai munkaterv

Tanévnyitó értekezlet 2013/2014. Pedagógiai munkaterv Mesevár Óvoda Magyarbánhegyes Árpád u. 48. Tanévnyitó értekezlet 2013/2014 Pedagógiai munkaterv OM azonosító: 201 932 Készítette: PH. Legitimációs eljárás: A 2013/2014 nevelési év munkaterve a nevelőtestület

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

Esélyteremtés együtt! - munkaerő-piacifejlesztő programok bemutatása a KIVF-1.6/ST-11-04 miniprojekten keresztül

Esélyteremtés együtt! - munkaerő-piacifejlesztő programok bemutatása a KIVF-1.6/ST-11-04 miniprojekten keresztül Esélyteremtés együtt! - munkaerő-piacifejlesztő programok bemutatása a KIVF-1.6/ST-11-04 miniprojekten keresztül Szolnoky-Papp Eszter tanácsadó, Ygen Humánerőforrás Központ Hotel Corvin*** 2013.május 16.

Részletesebben

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: U-17846/2012 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: U-17846/2012 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: U-17846/2012 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2328-3/2015. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: CEGLÉDBERCEL 2009. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Bemutatkozás 1.1. Funkció, ellátási kötelezettség...4 1.2. Kapcsolatrendszer..4 2. Tartalmi összetevők 2.1. A bölcsődei

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE. : 1042 Bu da pest, Istvá n ú t. 14. /Fa x:+36-1 - 231-3141, +36-1 -231-3151

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE. : 1042 Bu da pest, Istvá n ú t. 14. /Fa x:+36-1 - 231-3141, +36-1 -231-3151 Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE : 1042 Bu da pest, Istvá n ú t. 14. /Fa x:+36-1 - 231-3141, +36-1 -231-3151 e-ma il: msza bolcs@u jpest.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Előterjesztés. Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 28-i ülésére

Előterjesztés. Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 28-i ülésére Előterjesztés Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 204. május 28-i ülésére Tárgy: Az óvodai nevelés szakmai feladatellátásához köthető személyi változások, és az ehhez kapcsolódó kiadások

Részletesebben

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE. a Képviselő-testülethez

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) 464 068 E-mail: foldesovoda@gmail.com OM azonosító: 030993 Iktatószám:../2015. 21. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata Önkormányzata Képviselő-testületének 9/015. (V.7.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde alapító okiratának módosításáról A Képviselő-testület I. - elhatározza, hogy a Nyírbátori Óvoda,

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

Gyere velem oviba! Oroszlány Város Óvodái 2012

Gyere velem oviba! Oroszlány Város Óvodái 2012 Gyere velem oviba! Oroszlány Város Óvodái 2012 Kedves Szülők! Az óvodába lépés fontos esemény a család számára. Érthető, hogy izgalommal telnek ezek az első napok, hetek, amikor a kisgyermek először válik

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Továbbképzési és vizsgaközpont ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT KONZULENS TANÁR: Dr. Szinger Veronika

Részletesebben

Térségi Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Igazgatótanácsa 6760 Kistelek Ifjúság tér 3.

Térségi Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Igazgatótanácsa 6760 Kistelek Ifjúság tér 3. Térségi Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Igazgatótanácsa 6760 Kistelek Ifjúság tér 3. Faragó Klára Igazgató Tisztelt Igazgató Asszony! Az Oktatási Közlöny 2008. 09.08.-án megjelent számában meghirdetett

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező):

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 1 Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 2 Kedves Hallgató! Kezében a Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó szak hospitálási naplóját tartja, amellyel könnyíteni és rendszerezni

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ és KUTATÓ KÖZPONT Szombathely NEVELÉSI TANÁCSADÓ

Nyugat-magyarországi Egyetem REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ és KUTATÓ KÖZPONT Szombathely NEVELÉSI TANÁCSADÓ Nyugat-magyarországi Egyetem REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ és KUTATÓ KÖZPONT Szombathely NEVELÉSI TANÁCSADÓ Nevelési tanácsadó logopédus szabadidő TKVSZRB civil szervezet tehetséggondozás Gyermekjóléti

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

15. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére

15. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére 15. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok

Részletesebben

Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról

Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról Jegyzőlakás ingyenes használatbavételének engedélyezése Rendszeresen tartunk sérült illetve gerinc-, vagy tartásproblémákkal

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 29-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Családsegítő

Részletesebben

2015-2016-os nevelési év előkészítése

2015-2016-os nevelési év előkészítése Készítette: Icsu Ferencné intézményvezető 2015-2016-os nevelési év előkészítése Napsugár Óvoda és Bölcsőde Minden tiszteletünk legyen a múlté, de a jövő kedvéért vessük le divatjamúlt zekénket. (Celestin

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2013. Csolnok és Környéke Körzeti Egységes Óvoda - Bölcsőde Sári Tagóvoda. Időpont: 2013.09.06.

BESZÁMOLÓ 2013. Csolnok és Környéke Körzeti Egységes Óvoda - Bölcsőde Sári Tagóvoda. Időpont: 2013.09.06. Csolnok és Környéke Körzeti Egységes Óvoda - Bölcsőde Sári Tagóvoda BESZÁMOLÓ 2013 Időpont: 2013.09.06. Készítette: Lakics Gyuláné tagintézményvezető Tartalom: I. Bevezető II. Gyermeklétszám adatok III.

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

Időszaki szakmai beszámoló

Időszaki szakmai beszámoló Időszaki szakmai beszámoló 2015. JANUÁR TÁMOP-3.3.10.A-12-2013-0055 azonosító számú A hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének elősegítése a Földes Ferenc Gimnáziumban A teljesítés helye: Földes

Részletesebben

Mosolits Lászlóné. Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet

Mosolits Lászlóné. Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Mosolits Lászlóné Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Indokok Forrás: Skrabski Árpád- Kopp Mária: A bizalom, mint a társadalmi tőke központi jellemzője Indokok 1000 emberből két óra alatt mindössze

Részletesebben

Egésznapos iskola vagy tanoda?

Egésznapos iskola vagy tanoda? Egésznapos iskola vagy tanoda? A 2013-as tanoda monitoring-program fő eredményeinek továbbgondolása Lannert Judit Országos Neveléstudományi Konferencia, 2014, Debrecen 1 Kérdés: A tanodába járás összefüggésben

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

S hogy miért a cím: Jó úton-lóháton? Röviden szeretném magyarázatként bemutatni a ló és lovaglás hatásait

S hogy miért a cím: Jó úton-lóháton? Röviden szeretném magyarázatként bemutatni a ló és lovaglás hatásait Jó úton-lóháton Évmilliókkal ezelőtt, mikor még a ló kutya-nagyságú volt, ébersége miatt választotta társául az ember. Sok sok év gondoskodás után nagyobbra nőttek, teherhordókká váltak, mígnem egy napon

Részletesebben

TÁMOP-3.3.9.B-12/2-2012-0006 Fehérhegyi Második Esély Iskola

TÁMOP-3.3.9.B-12/2-2012-0006 Fehérhegyi Második Esély Iskola TÁMOP-3.3.9.B-12/2-2012-0006 Fehérhegyi Második Esély Iskola A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása Második esély típusú programok támogatása

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu Tájékoztató a Dobozi Mesekert Óvoda magyar nyelvű cigány kulturális neveléséről Magyar nyelvű cigány kulturális nevelés: A nemzetiségi nevelésnek jelen kell lenni valamennyi olyan óvodában, ahol legalább

Részletesebben

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely 2011.február Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely Pedagógiai munkát segítık rendszere kulturális intézmények gyermekjóléti szolgálat iskola iskola pszichológus civilek szakszolgálatok tehetséggondozó

Részletesebben

Csibi Enikő 2012. április 11.

Csibi Enikő 2012. április 11. A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és a gyermekvédelem intézményeinek együttműködése A speciális szükségletű gyermekek felzárkóztatása érdekében Csibi Enikő 2012. április

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4 /08/2 Önálló intézményi innováció A Siker kulcsa

TÁMOP 3.1.4 /08/2 Önálló intézményi innováció A Siker kulcsa TÁMOP 3.1.4 /08/2 Önálló intézményi innováció A Siker kulcsa 1.1 Helyzetelemzés: Iskolánk jellegzetesen lakótelepi iskola, azonban nem csak a beiskolázási körzetéből, hanem a város más területeiről is

Részletesebben

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 8124 Káloz, Óvoda u. 2. Tel.: 25-506-405 OM azonosító: 029998 Különös közzétételi lista: Bölcsődei gondozók: 2 fő Bölcsődei kisegítő: 1 fő Óvodapedagógusok száma: 9 fő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottságának 2011. július 5-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottságának 2011. július 5-ei ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-425/2011. ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottságának 2011. július 5-ei ülésére Tárgy: A Csicsergő Óvoda helyi nevelési programja módosításának

Részletesebben

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Kovácsné Bögödi Beáta 2011. 02.28. EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Szolnok Városi Óvodák

Részletesebben

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX 2014 Tartalomjegyzék Az Etikai Kódex alkalmazási köre... 3 Magatartás az Egyesületben, illetve azon kívül... 3 A jogszabályok betartása... 3 Kapcsolat

Részletesebben

TÁMOP-3.2.1.B -11/1-2012-0001 pályázati projekt

TÁMOP-3.2.1.B -11/1-2012-0001 pályázati projekt Hiánypótló program a pénzügyi, gazdasági és gazdálkodási edukációban 2012-ben megkezdte működését a Középiskolások Országos Pénzügyi és Gazdasági Oktatóközpontja (O.K. Központ) TÁMOP-3.2.1.B -11/1-2012-0001

Részletesebben

Zöld Óvoda címpályázat

Zöld Óvoda címpályázat Zöld Óvoda címpályázat Miért jó zöld óvodának lenni? Müllerné Nagy Krisztina Miért jó Zöld Óvodának lenni?» Komoly szakmai rangot jelent, mit csak egy önként vállalt megmérettetéssel lehet elérni, hiszen

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY A TOLMÁCS BÁNK ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY A TOLMÁCS BÁNK ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY A TOLMÁCS BÁNK ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Készítette: Radicsné Pintér Ilona közoktatási szakértő Szakértői igazolvány száma: 007007 02 3152 Nemti, Kossuth út 148. Telefon:

Részletesebben

Tájékoztatás a művészetoktatásban igénybe vehető díjkedvezményről

Tájékoztatás a művészetoktatásban igénybe vehető díjkedvezményről Tájékoztatás a művészetoktatásban igénybe vehető díjkedvezményről Kedves Szülők! Kedves Diákok! Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önöket arról, hogy az alapfokú művészetoktatásban a hatályos jogszabályok

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Megkezdődött a tanév. Az első osztályos kisgyerekek tele tudásvággyal jönnek az iskolába. Tanítóink szervezik a napi megismerő munkát, hogy a gyerekek

Részletesebben

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón Susánszky Éva, Szántó Zsuzsa Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Kutatási célkitűzések A fiatal felnőtt korosztályok pszichés állapotának

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1913. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT A Jászsági Óvodai Intézménynek, mint a Jászsági Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Köznevelési Intézmény jogutód Intézményének a Jászsági Többcélú Társulás Társulási Tanácsa

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete

A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete 1989-ben alakult, azzal a céllal, hogy hatékony segítséget nyújtson Miskolcon és vonzáskörzetében

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vinczéné Szunyogh Judit SNI gyermek ellátása

Részletesebben

Anyanyelvi nevelés az óvodában, a Montessori pedagógia eszközrendszerével

Anyanyelvi nevelés az óvodában, a Montessori pedagógia eszközrendszerével Anyanyelvi nevelés az óvodában, a Montessori pedagógia eszközrendszerével Konzulens tanár: Dr. Szinger Veronika Készítette: Zsideiné de Jonge Kinga Mottó: Az emberiség csak akkor lesz képes problémáit

Részletesebben

II. rész. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

II. rész. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról II. rész A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2012. szeptember 1-jén érvényes és kihirdetett állapotának és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2012. augusztus 1-jén hatályos

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv Intézményi Esélyegyenlőségi intézkedési terv Bevezetés Az Európai Uniós elvárások alapján minden lehetséges téren feladat a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése. Az esélyegyenlőség

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október Tárgy: Tájékoztató a 2008/2009. tanévkezdés tapasztalatairól, a személyi és tárgyi feltételek alakulásáról. Készítette: Mozgay

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

XXII. kerületi Egyesített Óvoda Alapító okiratának módosítása

XXII. kerületi Egyesített Óvoda Alapító okiratának módosítása Az I. Normatív határozati javaslat 1. számú melléklete XXII. kerületi Egyesített Óvoda Alapító okiratának módosítása Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete a XXII. kerületi

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T DEMECSERI TÜNDÉRKERT ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A TULIPÁNOS ÓVODA 2008/2009 ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ A TULIPÁNOS ÓVODA 2008/2009 ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL BESZÁMOLÓ A TULIPÁNOS ÓVODA 2008/2009 ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL Készítette: Giricz Ilona óvodavezető A Tulipános Óvoda fenntartója 2008. október 30-tól a Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft. I. Működési feltételek:

Részletesebben

4. (13) bekezdés: A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között

4. (13) bekezdés: A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között Közösségi szolgálat Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 40 (13) bek., 97 (2.) bek. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv: ALAPÍTÓ OKIRAT Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

A kiteljesedett, boldog élet 7 összetevője.

A kiteljesedett, boldog élet 7 összetevője. A kiteljesedett, boldog élet 7 összetevője. És ahogy őket 365 napon keresztül erősíteni tudod Hogy érzed most magad az aktuális életkerekedet látva? Örülsz, vagy néhány dolog elgondolkodtat? Esetleg egyik-másik

Részletesebben

Család, barátok, közösségek a testi, lelki és szociális jól-lét kapcsolata városi fiatal felnőttek körében

Család, barátok, közösségek a testi, lelki és szociális jól-lét kapcsolata városi fiatal felnőttek körében Család, barátok, közösségek a testi, lelki és szociális jól-lét kapcsolata városi fiatal felnőttek körében Busa Csilla*, Tistyán László*, Kesztyüs Márk*, Füzesi Zsuzsanna** *Fact Alkalmazott Társadalomtudományi

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Újhartyán Város Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Újhartyán Város Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Újhartyán Város Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. május 29-ai ülésére 1. napirendhez

Részletesebben