TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése"

Átírás

1

2

3 TARTALOMJEGYZÉK sorszám Megnevezés Oldalszám Bevezető 5 I. Helyzetkép 6 1. Óvodánk bemutatása 6 2. Az óvoda személyi és tárgyi feltételei 7 II. A program felépítése 8 1. Gyermekképünk 8 2. Óvodaképünk 8 3. Óvodai nevelésünk célja A nevelési cél érdekében az óvoda egészére 9 vonatkozó feladatok 3.2. Alapelveink Nevelési módszereink Specifikumaink Kompetencia alapú nevelésünk Óvodánk csoportszerkezete Az óvodai élet szervezése Teljes körű egészségfejlesztési program Teljes körű egészségfejlesztési program rendszere Teljes körű egészségfejlesztési program tartalma Nevelés tervezése Dokumentumok vezetése Gyerekek fejlettségi állapotának nyomon követése, 31 mérése, értékelése 8. Befogadás A nevelés keretei Játék A tevékenységekben megvalósuló tanulás Értelmi képességek, képességfejlesztés és 51 differenciálás 9.4. Kiemelt figyelmet különleges bánásmódot igénylő 56 kiemelten tehetséges gyerek: Tehetséggondozás 9.5. Munka jellegű tevékenységek Szabadidős tevékenységek Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés Komplex tevékenységek rendszere Anyanyelvi nevelésünk A külső világ tevékeny megismerése: matematikai tartalmú tapasztalatok A külső világ tevékeny megismerése: természeti 79 emberi tárgyi tartalmú tapasztalatok Környezettudatos pedagógiánk Művészeti tevékenységek Verselés, mesélés Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 91

4 2 sorszám Megnevezés Oldalszám 10.5 Mozgás Jó gyakorlatainkról Ünnepeink, rendezvényeink, jeles napok Óvodánk kapcsolatrendszere Partnereink Óvoda-család kapcsolat Óvoda-iskola kapcsolat Kapcsolattartás más intézményekkel Gyermekvédelem az óvodában 108 III. Óvodai program a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek számára 113 a) Különleges bánásmódot igénylők ( autista) 114 b) Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 129 gyermekek nevelése c) Egyéb kiemelt figyelmet, különleges bánásmódot igénylő nem sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 130 IV. Mellékletek számú A program végrehajtásához szükséges, a 135 nevelőmunkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke 2. számú Egységes értelmezést segítő fogalomtár számú Gyermekek interjú kérdései teljeskörű 146 egészségprogram méréséhez 4. számú Dokumentáció minta esetleíráshoz számú Dokumentáció minta a kiemelt figyelmet, különleges bánásmódot igénylő:- kiemelten tehetséges gyerekek azonosításának folyamatához, illetve fejlesztéséhez. 157

5 3 BEVEZETÉS Pedagógiai Programunk törvényi háttere 363/2012.(XII.17.) Kormányrendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 32/2012.(X.8.) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról Az évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról CXXV. Törvény az egyéni bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról Fábián Katalin: Tevékenységközpontú óvodai nevelési program Helyi nevelési programunk készítésekor a Tevékenységközpontú óvodai nevelési program koncepciójára építettünk, beépítve és hangsúlyozva a helyi értékeinket, sajátosságainkat. A kiemelt figyelmet, különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű (autista, középsúlyos értelmi fogyatékos) gyermekeink esetében, a gyógypedagógiai csoportban is a nevelés általános célkitűzéseinek megvalósítására törekszünk.

6 4 I. HELYZETKÉP 1. Az óvodánk bemutatása Óvodánk a város szélén, dinamikusan fejlődő lakótelepi és kertségi környezetben található. Tömegközlekedési eszközökkel, autóval jól megközelíthető. Az épület korszerű, minden csoportnak tágas foglalkoztató és öltöző-mosdó helyisége van. Ezen túl több közös tér biztosítja a szabadidős programok színvonalas szervezését. A parkosított, jól felszerelt udvar és a 70m 2 -es tornaterem tapasztalatszerzésre, mozgásfejlesztésre és rendezvények lebonyolítására ad kitűnő lehetőséget. Közel a Sportuszoda, sportcsarnok, a Nagyerdő, melyek kitűnő lehetőséget biztosítanak a mozgásra. Az épületben nagyméretű személylift van, ami sérültek akadálymentes közlekedését segíti az óvoda három szintjén. Óvodásaink a város, különböző pontjairól érkeznek szeptembere óta egy, a 2014/15-ös nevelési évtől a megnövekedett igény alapján- újabb gyógypedagógiai csoportban foglalkozunk autista, autisztikus jegyeket mutató, középsúlyos értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekekkel. A csoportok működéséhez minden személyi és tárgyi feltétel, speciális fejlesztő program biztosított. Alapító okiratunk szerint - szabad férőhely esetén-, integrált körülmények között befogadunk más sajátos nevelési igényű gyermekeket is. A dolgozók befogadó attitűddel, jó hangulatú, családias légkörben együtt dolgozó közösséget alkotnak. A nevelőtestület életkor és érdeklődés szerint különböző, színes egyéniségekből áll. A közösségünkre jellemző, hogy innovatív, az új iránt fogékony és nyitott a partnerek felé. Széleskörű szakmai kapcsolatokkal rendelkezünk. Partneri igény szerint, három jó gyakorlatunkkal referencia-intézményi szerepet is betöltünk régiónkban. Sokszínű tevékenységek biztosításával, egyénre szabott fejlesztő programmal gondozzuk a tehetséget és felzárkóztatjuk a lemaradókat. Óvodánkban kiemelten, hagyományokra építetten kezeljük az egészségmegóvást, melyben hangsúlyos szerep jut a szabadidős tevékenységek szervezésének. Ebben mintát, példát adunk a családoknak is. Az óvodánkban a mai kornak megfelelő az infrastruktúra, melyet folyamatos Fejlesztéssel, felújítással, pályázatokkal, alapítvány útján, illetve a kötelező eszközés felszerelési norma beszerzéseivel biztosítottunk

7 5 2. AZ ÓVODA SZEMÉLYI és TÁRGYI FELTÉTELEI Munkakörök PEDAGÓGUS: óvodavezető Óvodavezető-helyettes Gyógypedagógus Óvodapedagógus Jelenlegi létszám 1 fő 1 fő 1 fő 15 fő Összesen: 18 fő Nevelő és oktató munkát közvetlenül 8 fő segítő: dajka 8 fő Gyógypedagógiai 2 fő 2 fő asszisztens óvodatitkár 1 fő EGYÉB: Konyhai kisegítő-tálalós 2 fő 2 fő - fűtő-udvaros 2 fő 2 fő Összesen: 33 fő Pedagógiai programunk megvalósításához a személyi feltételek biztosítottak. Arra törekszünk, hogy az óvodapedagógusok olyan képzéseken vegyenek részt, melyek céljaink megvalósítását segítik. Továbbképzési stratégiánk területei: o egyéni képesség-és kompetenciafejlesztés, szakmai megújító képzések o jó gyakorlataink szabadidő szervezés, informatika, SNI gyerekek integrálása o gyógypedagógiai (logopédus, fejlesztő pedagógus, mozgásfejlesztő, beszédfejlesztő) irányultság és ezek kiemelt támogatása. A tárgyi feltétek biztosítottak, de az elhasználódásuk miatt folyamatos cserére van szükség. A nevelőmunkát segítő eszközök és felszerelések beszerzése folyamatosan történik, a pedagógiai program végrehajtásához szükséges jegyzék a mellékletben található.

8 6 II. A program felépítése 1. GYERMEKKÉPÜNK Óvodánkban elsősorban nyitott, kiegyensúlyozott, érzelmekben és élményekben gazdag, szellemi, értelmi és biológiai értelemben is egyedi személyiségű gyermekeket szeretnénk nevelni, akik rendelkeznek kezdeményező és együttműködő képességgel, képesek az egymással, illetve: a felnőttekkel való toleranciára, kulturált kommunikációra. Fontosnak tartjuk az egyéni bánásmód és a személyiség komplex fejlesztésének elvét, melynek alkalmazásával igyekszünk gyermekeink kompetencia készségeit, képességeit kibontakoztatni, különösen segíteni a gyermek pozitív énképének kialakulását, kreatív, öntevékeny, önmegvalósító, önállóan dönteni tudó személyiségjegyeik kialakulását. Arra törekszünk, hogy gyermekeinkben alapozódjon meg az, hogy hogyan kell egyéniségüknek megfelelően esztétikumot, multi-és interkulturális értékeket, szépséget felfedezni, az őket körülvevő világban környezettudatosan élni. Szeretnénk, ha gyermekeink egyéni érdeklődésüknek megfelelő alapozással tájékozottak lennének az informatika világában. 2. ÓVODAKÉPÜNK: Gyermekeinket élményekben gazdag, esztétikus, optimális feltételeket biztosító, vidám, biztonságot adó környezetben, gyermekközpontúságot, befogadó nevelést és egyenlő hozzáférést adó óvodában neveljük, ahol az óvodapedagógusok vallják a játék különösen a szabad játék - primátusát, képesek a gyermekek számára érzelmi és tárgyi biztonságot, otthonos légkört, tartalmas programokat, tevékenységeket biztosítani. Óvodánkban legnagyobb hangsúlyt fordítunk az érzelmi dominanciára különösen a gyermekek önazonosságának megőrzésére, ápolására, erősítésére -, a játékos tevékenységrendszerre, a szabadidős kultúra megalapozására, a gyermeki önmegvalósítás, önkifejezés megerősítésére, a gyerekek egészséges életvitelének megalapozására, másodlagos szocializációjuknak biztosítására. Fontosnak tartjuk, hogy óvodánkban az anyanyelvi nevelés áthassa az egész óvodai életet, a gyermekek folyamatosan, egyéniségüknek megfelelően elégítsék ki kommunikációs és kooperációs igényüket. Az eltérő motiváltságu szükségletek kielégítését, olyan inklúziók megtartásával végezzük, mint az interkulturális nevelésen alapuló integráció és a differenciálás pedagógia koncepciójának konkrét biztosítása, megvalósítása. A sajátos nevelési igényű gyermekeink fejlődését speciális, a hátrányok kiegyenlítését segítő környezetben, inkluzív szemlélettel, optimális feltételek mellett biztosítjuk. Óvodánk bizalmon nyugvó, a befogadó attitűdhöz megfelelő környezetet biztosító, teljesítménykényszertől mentes, családokkal szemben nyitott, együttműködő, a gyerekek nevelésében pótolhatatlanságukat hangsúlyozó. Helyi pedagógiai programunk az Óvodai nevelés országos alapprogramja, a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és Az Autizmus Kutatócsoport Szolgáltató Központjának Szakmai Programja figyelembe vételével készült, építve az óvoda eddigi sajátos értékeire, hagyományaira.

9 7 3. AZ ÓVODAI NEVELÉSÜNK CÉLJA: Az esélyegyenlőség biztosításával az óvodáskorú gyerekek teljes személyiségének, egyéni ütemű fejlődésének, a nevelési-tanulási folyamatok, valamint az iskolára alkalmassá tevő kompetenciák életszakaszhoz szükséges kompetenciák - önállóságra neveléssel, öntevékenységek biztosításával, sikeres tevékenységek által való elérése, kiemelve a környezettudatosságra és az egészséges életmódra nevelés területét. Kiemelt figyelmet, különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű (autista) gyermekeknél az egyéni képességek, fejlettségek, kompetenciák mellett megvalósítható legjobb szociális adaptációk elérése A NEVELÉSI CÉL ÉRDEKÉBEN AZ ÓVODA EGÉSZÉRE VONATKOZÓ FELADATAINK: Az egészséges életmód alapvető szokásainak alapozása: - a gyermek testi-lelki szükségleteinek maximális figyelembe vételével. Az érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása: - a gyerekek közti kommunikációs és kooperációs képességek fejlesztésével, az erkölcsi értékek alapozása toleráns viselkedési formák elsajátításával, közös élmények biztosításával, szokások, normarendszerek stabilizálása. Értelmi nevelés megvalósítása: alapvető és kulcskompetenciák fejlesztése, tevékenykedtetés, cselekedtetés, sikeres tevékenység előtérbe helyezésével. A szülőföldhöz kötődés identitás erősítése, multikulturális értékrend kialakítása. Komplex gondolkodásmód alakítása: - a környező világ összetett folyamatainak felfedeztetése. Környezettudatos szemléletmód alakítása: - esztétikus, harmonikus, tiszta környezet dominanciájának érvényesítésével. A beszédkedv fenntartása valamennyi óvodai tevékenység során. A beszédhibák korrigálása mintaadással, sok beszélgetéssel. Az egyéni sajátosságokhoz igazodó inkluzív pedagógia érvényesítése (esélyt adó, egyéni eltérést toleráló, életkori jellemzőkön belüli, ill. azokon túli eltérések). A kiemelt figyelmet, különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű gyerekek állapotának megfelelő, különleges gondozási igény kielégítése: - speciális környezetének, fejlesztésük optimális feltételének, kommunikációs, szociális, kognitív fejlesztésének folyamatos biztosítása.

10 ALAPELVEINK Gyermek és nevelésközpontúság, illetve befogadó nevelés elve. A játék kiemelt szerepének preferálása (minden tevékenységgel kapcsolatban). Nevelésünk fő meghatározója: esélyegyenlőség megteremtése egységesség együttműködés kölcsönös tisztelet autonómia gyermeki érdeklődés felkeltése, folyamatos fenntartása gyermeki aktivitásra építés az egyenlő hozzáférés megteremtése (egyenlő bánásmód, esélyegyenlőség) altruizmus A játékosság elve (a gyermek játékos alaptermészetére építünk). Tevékenység, cselekvésközpontúság elve (legfontosabb a tevékenységek belső motiváltságra építése). A gyermeki szükségletek figyelembe vételének elve, különösen kiemelve a gondozást, a speciális szükségletek kielégítését. Egyenlő hozzáférés elve. Egyenlő bánásmód elve. Esélykülönbségek csökkentésének elve. Érzelmi dominancia elve (döntésképesség, közös élmények, közös szokások, közös normarendszerek). Spontaneitás (folyamatos tevékenységre, tapasztalatszerzésre ihlető környezet) elve. Inklúziós szemlélet (integráció, differenciálás, egyenlő esélyteremtés) Nyitott, családokkal együtt nevelő óvoda, ahol érvényesül az intervenciós gyakorlat

11 9 Gyermeki személyiségfejlesztésünk: individualizált tudatos kompetencia alapú tevékenységeken keresztül történő természetes komplexitásra épülő egyéni teherbíró képességet figyelembe vevő (önmagához való fejlesztés) egészséges önérvényesítést támogató különleges gondozást, fejlesztést figyelembe vevő belső fegyelemre építő Frekventáltan alakítjuk a gyermekek kreativitását (a gyermeki gondolkodásban és cselekvésben a sajátos látás és megoldásmód hangsúlyozása). Együttműködés elve (az óvoda minden partnerével). A nemek társadalmi egyenlőségével kapcsolatos előítéletek lebontásának támogató elve NEVELÉSI MÓDSZEREINK: a) Direkt: / közvetlenül hat a gyerekre / - segítségadás - magyarázat - ösztönzés - biztatás - helyeslés - mintaadás / modellkövetés / - személyes példaadás - tudatosítás - ellenőrzés, értékelés / folyamatos megfigyelés, beszélgetés / - meggyőzés - megerősítés / szokásalakítás / - dicséret - figyelmeztetés - gyakoroltatás - követelés b) Indirekt: / közösségen keresztül hat a gyerekre / - meggyőzés - felvilágosítás - beszélgetés - perspektíva adása - hagyományok alakítása

12 SPECIFIKUMAINK: Valóságos tevékenységekre való felkészítés, a mindennapi élethelyzetekben folytatott kooperációban és kommunikációban. Négyes feladatrendszerben történő tevékenykedtetés: - komplex tevékenységek, környezettudatos szemléletmód. A szabadidő sajátos szervezése, hasznosítása. A természetről, az egészséges életvitelről vallott felfogásunk:- egészségközpontú szemléletmódunk, egészségfejlesztési programunk. Informatikai nevelés. Kiemelt figyelmet, különleges bánásmódot igénylő autisztikus jegyet, mutató, ill. értelmi (enyhe és középsúlyos) fogyatékosságot (és az egyéb pszichés fejlődés zavarait) mutató gyerekek különleges gondozásának és készségeik kompenzációs fejlesztésének, speciális egyéni motivációs rendszerüknek kialakítása: - egyéni integrálási lehetőségük biztosítása KOMPETENCIA ALAPÚ NEVELÉSÜNK Óvodapedagógusaink programunk szellemének megfelelően, módszertanilag megújulva követik a kompetencia, ill. a kompetenciafejlesztést. Célunk: a gyermeki személyiséget átfogó személyiségjegyek szokások, érzelmek, ismeretek, képességek oly módon történő fejlesztése, hogy sikeres cselekvések által, adott helyzetben megfelelő tudással, készségekkel, helyesen alkalmazott hozzáállással, vagyis kompetenciákkal rendelkezzenek a gyerekek. Felfogásunk szerint ezek a kompetenciák, képességek pszicho motoros, kognitív, affektív-összességéből állnak, melyeket gyakorlatunkban alapvető, ill. kulcskompetencia területek alá sorolunk. Óvodai nevelésünk területén legfontosabb, alapvető kompetenciának tartjuk a kognitív mely minden kompetencia működés alapja,-, ill. a személyes kompetenciát és ezek fejlesztését. Az Európai Unió élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciái közül programunk tartalmának megfelelően-, ill. annak figyelembe vételével, hogy az óvoda a kompetencia fejlesztés területén is alapozó funkciókat lát el- a következőket tartjuk számunkra fontosnak: anyanyelvi kommunikáció matematikai és természettudományos kompetencia szociális kompetencia kulturális kifejezőkészség kompetenciái

13 11 Véleményünk szerint a gyerekek az ismeretátadás és képességfejlesztés segítségével akkor jutnak igazán jól működő gyakorlati tudáshoz, ha: a fejlesztési célok egyénre szabottak a gyerekek belső késztetéseire alapozottak tevékenységeken keresztül, tevékenységek által megvalósítottak, gyakorlatorientáltak tartalmilag differenciáltak problémaközpontúak gondolkodásra, felfedező tanulásra buzdítóak a pedagógus gyerek együttműködésén alapszik változatos módszereket, eszközöket, értékeléseket használunk Meggyőződésünk, hogy a kompetenciafejlesztésnek az ismeretátadás mellett a gyakorlatban nagy hangsúlyt kell fektetnünk a tevékenységeken alapuló, használható készségek, képességek kiművelésére, meg kell kezdenünk alapozni a helyzetnek megfelelően cselekedni tudó gyermeki személyiséget. Törekszünk sokoldalú és hatékony egyéni képességfejlesztésre, ezek eredményeinek szintjeit abban mérjük, hogy a gyerekek mennyire képesek a különböző tevékenységek végzésében képességeiket érvényesíteni. Programunk megfelel a kompetencia központúságnak, mert cél, feladat és tevékenységrendszere, szemlélete pedagógiai tevékenységstruktúrája, eszköz, módszer és értékelési rendszere koherens a kompetencia alapú nevelés feltételeivel, elvárásaival. Eddigi gyakorlatunk: - a tevékenység által történő fejlesztés nem más, mint kompetenciafejlesztés, ezt folytatva célirányosan alapoznunk kell a programunknak megfelelő alapvető és kulcskompetenciákat. Fejlesztésünk komplex személyiségfejlesztés, ezért egyes képességek több kompetencia területen is megjelennek. Az óvónők alapvető feladatai a kompetenciafejlesztésben: fejlesztésközpontú szemlélet rendszerben történő gondolkodás céltudatosabb pszichológiai és módszertani ismeretszerzés, tervezés, felkészülés átgondoltabb mérési, értékelési kultúra A programban jelölt nevelési területek után megadottak azok az alap-és kulcskompetencia területek, ill. a területeken belül súlyozva (* fontos; ** nagyon fontos, *** legfontosabb) azok a képességek, melyek kompetenciafejlesztést igényelnek.

14 12 4. AZ ÓVODÁNK CSOPORTSZERKEZETE Az óvoda hagyományait, az óvodapedagógusok hozzáállását, a szülők igényeit figyelembe véve óvodánkban törekszünk az osztott, homogén (kis, középső, nagycsoport és a 4 évig óvodába járók) csoportok kialakítására, de a beiratkozások során felvételt nyert gyerekek életkori összetétele miatt részben osztott, osztatlan, heterogén csoportok is kialakulnak. A csoportszerkezet kialakításakor törekszünk arra, hogy a csoportok között megfelelő legyen a hátrányos helyzetű gyerekek aránya. A gyógypedagógiai csoportunkba szakértői véleménnyel kerülhetnek be a gyerekek, ezért vegyes korosztály a jellemző. A heterogén, részben osztott csoportokban nem nagy az életkori különbség, hisz egymáshoz közelálló életkorú gyermekek kerülnek egy csoportba. Indokoltság esetén további óvodai nevelésben maradó gyermekek esetében a tevékenységek szervezésének az általános óvodai irányelvek megtartása mellett magasabb szintűnek kell lenni. A csoportokban meg kell oldani az adott tevékenységek homogén korosztállyal való gyakorlását, a különböző korosztályokkal és a különbözőséget mutató társakkal való viselkedésmódok elsajátítását. Ezért: Az óvodai élet mindennapjaiban lehetőséget kell biztosítani a csoportok közötti átjárhatóságra, egymással történő kommunikációra, kooperációra. A nagy udvarunk adta lehetőséget továbbra is ki kell használni a különböző korcsoportok közös tevékenységeire, együttjátszására.

15 13 5. AZ ÓVODAI ÉLET SZERVEZÉSE A gyermekek egészséges fejlődését, fejlesztését óvodánkban a rugalmas keretű, rendszerességet, biztonságot, kiegyensúlyozott légkört adó változatos tevékenységeket biztosító napi-és heti rend kialakítása teszi lehetővé. Nálunk a csoport napi és heti rendjének kialakítása az óvónők kompetenciája. Intézményünkben a napirend párhuzamosan végezhető differenciált tevékenységrendszer, ami: - rugalmas keretű - folyamatos - helyi szokásokat, adottságokat figyelembe vevő - a szabad játékot preferáló - a tevékenységek feltételeit, helyes arányait biztosító - a szabad levegőn való tartózkodást biztosító - a mozgási lehetőségeket hangsúlyozó - a különböző tevékenységekhez idomuló - a gyermek egyéni szükségleteihez igazodó Hisszük, hogy az elmélyült, érdeklődéssel, belső motivációval folytatott tevékenységhez, valódi aktivitáshoz, nyugalom, kellemes miliő, értelmes fegyelem szükséges. A szeptember 01-től május 31-ig terjedő időszak napirendjét a fentiek szerint, a gyermekek biológiai (életkor, alvás-mozgásigény, étkezés rendszeres időpontja), társas szükségleteit szem előtt tartva kell az óvodapedagógusoknak kialakítania. Mivel a nevelés nem zárul le május 31.-én, ezért a nyári időszak napirendjének is (június 01-től augusztus 31-ig) tartalmasnak, a gyermeki szabadságot tekintetben tartónak, gondosan megtervezettnek kell lennie. Az óvodapedagógusnak ebben az időszakban is kötelessége, hogy a gyermekek számára kötetlen formában, az évszak örömeit, lehetőségeit kihasználó tevékenységeket biztosítson. A napirendben az egyes tevékenységre fordított idő rugalmasan változtatható, a körülmények, az évszakok, váratlan események stb. hatására, de tartalmaznia kell állandó, mindig ismétlődő elemeket is. Heti rend: Nálunk a heti rend kötetlen és szabadon választott tevékenységek folyamatos, rugalmas rendszere, melynek kialakítása minden csoportban óvónői kompetencia. Óvodánkban a heti rendnek: - a gyermekek fejlődéséhez igazodva változónak kell lennie - erősítenie kell a csoportok szokásrendszerének alapozását - segítenie kell a csoportok életritmusának ütemezését A heti rend összeállításának elvei: - a befogadás ideje alatt fokozottan érvényesülnie kell a lazább, rugalmasabb heti rend alkalmazásának. A nagycsoportos gyerekek esetében törekedni kell a napi-és heti rend pontosabb betartására.

16 14 6. TELJESKÖRŰ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM Intézményünk egészségnevelő programját egy olyan folyamatnak tekintjük, ahol élethelyzeteket alapozunk meg konkrét, reális céllal, a gyerekek életkori sajátosságait figyelembe véve. Ezért fő célunk: Felelősséggel fejleszteni gyermekeink azon képességeit, melyek birtokában képesek lesznek arra, hogy fokozott kontroll alatt tartsák saját egészségüket, vagyis javítsák, alakítsák azt. Helyzetelemzésünk alapján például genetikai tényezők problémái, környezeti tényezők, életmód, egészségügyi ellátásrendszer hiányossága, szűrővizsgálatok nem túl jó eredménye, szülői attitűdök hiányosságainak megismerése az egészséges életmód terén kiemelten fontos feladatnak tartjuk.: az egészségfejlesztésű modellünket holisztikus szemlélettel kezelni, tiltó, figyelemfelhívó módszerek helyett hitelessé, vonzóvá tenni az egészség megóvását, az egészség örömteli megélését, a harmonikus élet, az egészség értékként való kezelését, biztosítani a megfelelő feltételeket, tevékenységeket, pedagógusi példamutatást:- kezeljék, közvetítsék az egészséges életvitel elveit, minden lehetőséget felhasználni az egészségnevelésre, vonzó életvezetési alternatívák nyújtása, alapozni a gyerekek egészséges életstratégiájának kialakítását, fokozottan figyelni az egyéni adottságok (hallás, látás, mozgás, hiperaktivitás) kezelésére olyan készségeknek a fejlesztését, amivel a gyerek egészségét képes megőrizni, védeni élete folyamán, kialakítani a beteg, sérült, fogyatékkal élő emberek iránti elfogadó és segítőkészséget. Legfontosabb elveink: Természet és társadalom harmóniájának elve (természet-épített környezetember harmóniája). Testi-lelki egészség elve (az egészséges élet igényének kialakítása, értékként kezelése). Rendszerszemléletre nevelés elve (problémalátás-megoldás, kompetenciák). Fenntarthatóság elve: - szűkebb-és tágabb környezet iránti személyes attitűdök. Társas készségek fejlesztésének elve (érzelem, erkölcs, konfliktuskezelés, döntési képesség, együttműködés stb.).

17 15 Egészségnevelésünk színterei, megjelenési formái Szükségesnek tartjuk, hogy minden óvodai területnek része legyen. Így: Környezeti nevelés: ember és környezete, környezetvédelem, harmónia a természettel. Mozgás-testnevelés:- állandó szerves része a mindennapoknak. Művészeti tevékenységek. A művészetek esztétikai csatornáin a gyerekek szellemére, lelkére való hatás azért, hogy alakítsa kreativitásukat, alapozza az emberhez méltó életminőség kialakításának kompetenciáit. Kirándulások, séták: ember- környezet kapcsolata, testedzés. Szabadidős tevékenység: testi-lelki feltöltődés, kikapcsolódás. Gyümölcsnapok: egészséges táplálkozás. A komplex egészségnevelés: például hétfői beszélgető nap (egészséges életmód, együttélési szabályok megtartása stb.). Fontosnak tartjuk, hogy egészségnevelő programunkat partnereinkkel védőnő, orvos, fogorvos, konyha) is megismertessük. Célunk, feladataink megvalósítása érdekében egészségfejlesztési programunkat a következő felépítés szerint működtetjük:

18 16 Az egészség nem minden, de az egészség nélkül minden semmi. ( Artur Schopenhauer) 6.1. TELJESKÖRŰ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM RENDSZERE Egészségvédelemre nevelés Testi nevelés 1. Prevenció 1. Mindennapi szükségletek: - gondozás a) a gyermekek egészségének védelme: betegségek megelőzése a) Egészséges életmód, higiénés szokások alapozása b) testi-lelki egészség megóvása egészség megőrzési c) mozgásigény szokások alapozása kielégítése b) egészséges és 2.Testedzés, biztonságos környezet kondicionálás megteremtése c) a környezettudatos magatartás szokásainak alakítása a) mindennapi d) baleset megelőzés mozgás e) egészségpropaganda b) a gyermeki testi képességek fejlődésének elősegítése 2.Korrekció a) Speciális testi-lelki nevelési feladatok ellátása b) szakemberek segítségének igénybe vétele ( szükség szerint) c) egészségfejlesztő testmozgás Mentálhigiénés nevelés 1. egészséges életvezetés 2. érzelmi, erkölcsi, közösségi nevelés, szocializáció a. m m TESTI-LELKI SZOCIÁLIS ÉRETTSÉG ELÉRÉSE

19 A teljes körű egészségfejlesztési program tartalma EGÉSZSÉGVÉDELEMRE NEVELÉS 1.Prevenció a) Egészségvédelmi és a betegségmegelőzési szokásaink tartalma: A fertőző betegségek (cseppfertőzés), Fontosnak tartjuk az élelmiszerek pl. gyümölcsök folyóvíz alatti mosását, különböző tárgyak (játékok, bútorok stb.) rendszeres fertőtlenítését, a zsebkendő használatát és utána a kézmosást. Az egyszerűbb rendellenességek kifejlődésének megelőzése: az érzékszervi hibák kialakulásának megelőzése (rendszeres látás, hallás szűrővizsgálatok) beszédhibák felfedezése, szakemberhez történő irányítás tartás-rendellenességek felderítése, korrekciója (heti rendszerességgel lábtorna a csoportokban). b.) Meggyőződésünk, hogy az egészséges és biztonságos környezet csak derűs, nyugodt légkörben, a gyermeki szükségletek kielégítésével biztosítható. Fontos, hogy a gyerekek környezetébe a balesetmentességet biztosított esztétikus, szín harmonikus, gazdag, sokféle tevékenységet biztosító eszközök kerüljenek. Biztosított legyen a megfelelő egészségvédelmi szokások betartásának (pl. szellőztetés, megfelelő hőmérséklet, árnyékos-napos udvarrész) lehetősége. c.) A környezettudatos magatartás szokásalakításának tartalma a külső világ tevékeny megismerése: természeti-emberi- tárgyi tartalmú tapasztalatszerzés fejezetben található. d). Az egészségnevelés megvalósulása szempontjából alapvető feladatunk a gyereke testi épségének megóvása, ezért rendszeresen tartanunk kell tudatos baleset-megelőzési felvilágosítást a veszélyérzet képességének kialakítása érdekében, a következő tartalommal: baleseti helyzetek felismertetése, közlekedési szabályok gyakorlása, új eszköz esetén az eszköz használatának bemutatása (új udvari játék, kerti szerszámok stb.) balesetvédelmi oktatás: figyelem felhívás balesetveszélyes helyzetekre (pl. séták, kirándulások alkalmával)

20 18 e).. Egészségpropagandánk: Hisszük, hogy az egészségnevelési, programunk csak akkor lesz eredményes, ha szorosan együttműködünk a családdal, a szülőkkel. A program hatékony működtetése érdekében fontosnak tartjuk, hogy az óvodánk egészségfejlesztési pedagógiai tevékenysége kapcsolatban legyen a gyerekek egészségügyi szakhálózati tevékenységével. Pl. szűrések, tisztasági vizsgálat stb. Az együttműködés formái: tanácsadói szolgálat: Családsegítő Központok igénybevétele, családterápia Szakszolgálatok. egészségfejlesztő szerep betöltése. A sajátos nevelési igényű gyermekek szüleinek családterápia. védőnő, orvos, ÁNTSZ tájékoztatás: szülői értekezleteken aktuális kérdésekben óvodai nyílt napok keretében előadások, fórumok szervezése neves előadók részvételével filmvetítés, vita, kiadványok, könyvek, tájékoztatók ajánlása rendezvények a szülők és gyerekek számára családi egészségnapok óvodai egészségnapok tömegsport, kirándulások, túrák 2.Korrekció Ha a gyerekben a betegség a prevenció ellenére kialakul, vagy veleszületett a probléma, akkor szükségesnek tartjuk az egyéni igénynek megfelelő speciális testilelki feladatok alkalmazását. úgy, mint: kiemelten kezelni a szülőkkel a bizalomra épülő jó kapcsolattartást, fokozottan figyelni az inkluzív környezet megteremtésére, fenntartására, nem vagy csak szükség szerint, alkalmanként végezni szegregációt. A testi-lelki egészség helyreállításához a problémának megfelelően szükség szerint igénybe kell venni a szakemberek segítségét is, ezzel felgyorsítjuk, hatékonyabbá tesszük azt a habilitációs folyamatot, mely ismét alkalmassá teszi a gyereket az egészség örömteli megélésére.

21 19 TESTI NEVELÉS Óvodánkban a testi nevelést az egészséges életmód kialakításának egyik domináns elemeként kezeljük, mely nálunk magába foglalja a gondozásról vallott nézeteinket, a test, a szervezet felfedezésére vonatkozó nevelési felfogásunkat, a mozgásszokások alakításáról vallott elképzeléseinket Mi a gyerekek óvodai gondozását a nevelés szerves részének, alapvető szükségletkielégítő tevékenységnek és a gyermeki egészségmegóvás fontos feltételének tekintjük. Ezért nálunk a gondozási teendők ellátásának alapvető elvei: a gyermeki önállóság biztosítása (egyéni képesség szerint) a türelmes, kiváró, de mégis ösztönző óvónői magatartás, a fokozatosság, következetesség betartása, a család-óvoda összehangolt gondozás gyakorlása. Higiénés nevelésünk tartalma: Személyi higiénés nevelés: testápolás - igény kialakítás o önálló kézmosás begyakorlása o kéztörlés minden mosdás után szárazra o fogápolás, szájhigiéne o zsebkendő használata, o WC - használat szükséglet szerint egészséges ruházat, helyes öltözködés: o a ruházat igazodjon az időjáráshoz, biztosítsa a gyermek szabad mozgását, óvjon a sérülésektől o a szokások alakításánál építünk a gyerek más tevékenységeire is Környezethigiéniára nevelés: a helyiségek, csoportszobák higiéniája legyen tiszta levegő elégséges megvilágítás megfelelő hőmérséklet a felszerelések higiéniája balesetmentes, ép játékeszközök megfelelő tárolás / pl. gyurmák, festékek / folyamatos takarítás / dajkai feladat / az udvar higiéniája gondozott, ápolt növényzet felásott, fellocsolt homokozó a szépítés higiéniája- esztétikai nevelés élősarkok, virágok, akváriumok rendszeres gondozás, ápolás az év minden szakában kulturált étkezés higiéniája esztétikus terítés kulturált étkezés, esztétikus eszközök a szervezet edzése, egészségfejlesztő testmozgás végzése:- ajánlott a tornaruha használata.

22 20 Hisszük, ha sérült a gyerek lelke, akkor egészsége is sérülhet. Ezért fontosnak tartjuk gyerekeinket megtanítani arra, hogy: pozitív dolgokat, eseményeket örömmel éljék át, a negatív dolgokat viszont ne csak külsőként szemléljék, hanem igyekezzenek a problémákat megoldani. Szükségesnek tartjuk a gyerekek testének rendszeres edzését, amit nemcsak a mozgásigény egyik kielégítési formájának tartunk, hanem a lelki egészség megóvás fontos elemének is. (pl. az idegrendszerre pozitívan hat). A gyermeki mozgásigény kielégítése óvodai nevelésünkben nagy hangsúlyt kap, áthatja az egész óvodai tevékenységrendszert, így hatékonyan segíti a gyerekek egészségmegőrzését. Az óvodánkban folyó kondicionálás, testedzés, sportolás tartalma: Mozgásszokások alakítása: az alapvető mozgáskészségek kimunkálása, mozgástevékenység megvalósítása, az önálló testedzésre történő nevelés, aktív pihenés biztosítása. A mindennapi mozgás, a gyermeki testi képességek fejlődésének elősegítése, a mozgásanyag tartalmi kidolgozásának szempontjai a program mozgás fejezetében található. Az óvodapedagógus feladatai az egészségvédelemre és testi nevelés terén: - a gondozási feladatok megoldása - motoros képességek fejlesztése, egészség-megóvási prevenció, - szokások alakítása, - gyermekhez igazodó, gyermeki önállóságot tiszteletben tartó segítségadás, - a mozgás feltételeinek folyamatos biztosítása, újítása, - mozgásaktivitás növelése, fejlesztése- egészség megóvási készségek kialakítása - gyermeki pihenés kedvező feltételeinek megteremtése - minden tanév elején szükség szerint év közben is- a gyermek életkorának megfelelő tartalommal balesetvédelmi oktatás megtartása a gyermekek részére, amiről írásos dokumentáció készüljön a csoportnaplóban - együttműködés az egészségügyi szolgálattal a szűrővizsgálatok elvégzésében, - a szülők egészségmegőrző szemléletének alakítása, felvilágosító munka, - egészséges és biztonságos környezet biztosítása - speciális testi-lelki feladatok ellátása. ÓVODÁS KOR VÉGÉRE: - Képesek legyenek szükségleteiket önállóan kielégíteni. Rendelkezzenek szilárd szokásrendszerrel: személyi, környezeti higiénia terén. - Váljon igényűkké a rendszeres mozgás. - Ismerjenek alapvető baleset-megelőzési szabályokat (közlekedés, udvaron, játszótér, kirándulás stb.).

23 21 MENTÁLHIGIÉNÉS NEVELÉSÜNK Óvodánk nevelési rendszerének legmeghatározóbb eleme a mentálhigiénés nevelés. Valljuk, hogy totális személyiségfejlesztés csak egészséges gyermek esetében történhet. A mi felfogásunkban az egészség a gyermek testi, lelki és szociális-jóléti állapotát jelenti. Számunkra a mentálhigiénés nevelés a gyermek lelki egészségén és védelmén kívül jelenti a megfelelő érzelmi, erkölcsi, közösségi és szocializációs fejlődés biztosítását, a környezetével, önmagával és társaival kialakított harmóniáját. Meggyőződésünk, hogy a gyermek lelki egészségének, egészséges életvezetésének alapja (családon kívül): az érzelmi biztonságot adó, mozgásban gazdag, egészséges napirend, életrend, korszerű táplálkozási és higiénés szokások szerint működő aktív, örömteli tevékenységeket biztosító óvodai élet, helyes, következetes, egységes, stabil szokásrendszer a jó családi és munkahelyi légkörben dolgozó lelkileg egészséges óvodapedagógus. Szükségesnek tartjuk az érzelmileg sérült, pszichés fejlődés, valamint tanulási, beilleszkedési zavarral küzdő gyerekek problémájának prevencióját, korrekcióját. Ez a Pedagógiai Szakszolgálattal együttműködve, az óvodában integrált körülmények között, szakirányú végzettséggel rendelkező kolleganők bevonásával valósul meg. Intézményünkben befogadjuk, elfogadjuk a sajátos nevelési igényű gyermekeket, toleráljuk, tiszteletben tartjuk különbözőségüket, a problémájuknak megfelelő speciális eljárásokkal, gyógypedagógus segítségével fejlesztjük őket. Mentálhigiénés nevelésünk alapelve az érzelem dominanciájának az elve, melynek érvényesítésével a gyermek minden észlelésére, tapasztalására úgy tekintünk, mint érzelmeiknek alapjára. Valljuk, hogy a gyermek életében az érzelmeknek uralkodó szerepük van, így tulajdonképpen motivációként jelen vannak a gyerekek életében, tetteiben, alapvetően meghatározzák a gyermek környezethez, személyekhez, tárgyakhoz, önmagukhoz való viszonyát. Mi az érzelmek minden fajtáját figyelembe véve az életkor szerinti differenciálódást (intellektuális, esztétikai, erkölcsi - morális) egyformán szükségesnek tartjuk kezelni és fejleszteni. Erre legsikeresebbnek tartjuk a játékot és a különböző gyermeki tevékenységeket, megnyilvánulásokat. Meggyőződésünk, hogy gyermekeinknek egyaránt meg kell tapasztalniuk pozitív-és negatív emóciókat, melyeket a gyermeki szocializáció különböző fokain, különböző módokon (pl. hang, testmozgás, mimika) kifejezésre is kell tudni juttatniuk, mert azt valljuk, hogy a tapasztalatok nagyon meghatározzák a gyermekek szocializációját. Fontosnak tartjuk a gyermeki felelősségérzés képességének megalapozását.

24 22 Ezért szükséges számukra biztosítani a különböző választási, döntési, helyzetmegoldási lehetőségeket, melynek során meg tanulhatják irányítani saját érzelmeiket és megtapasztalhatják, hogy az érzelmeken kívül más vezérlőelvek is vannak. Mi a gyermekek elsődleges szocializációja során kialakult értékekre támaszkodva teremtünk olyan pedagógiai szituációkat, állandó értékrendet, mellyel fejlesztjük a gyermek énképének, személyiségtudatának kialakulását, illetve erősítjük önkifejező, önérvényesítő törekvéseiket. Ezért szükségesnek tartjuk a - gyermek fejlődése érdekében - a családból hozott hibásan működő szokások, életérzések, erkölcsi normák koordinálását, illetve annak megláttatását, hogy az emberek különböznek egymástól. Ezért elfogadjuk a gyerekek különböző életmódjából, kultúrájából, szülői hátteréből adódó eltérő szokásokat, de szükségesnek tartjuk a a közösségben való tevékenykedés együttélési alapnormáinak betartását. Tehát erkölcsi nevelésünk alapjának tekintjük a betartható szokás-és szabályrendszerhez való alkalmazkodást. Az erkölcsi és közösségi nevelésünk terén nem célunk az egyformásítás, de célunk a modellkövetéssel történő szabálykövetésre nevelés, az együttműködés, az egymásra figyelés, segítségadás, az együttélési szabályok megtartásának képességalapozása, cselekvésre késztető légkörben, jó közérzettel. Fontosnak tartjuk a személyiségfejlődés folyamán alakuló egyéni fejlettségnek megfelelő önértékelési, ill. társak értékelési képességének formai és tartalmi megalapozását, a gyermeki jellem alakulásának pozitív irányba történő irányítását. Óvodai csoportjaink közösségének kialakításában alapvetően meghatározónak tekintjük az utánzásra, cselekvésre épülő szociális tanulás folyamatát. Ebben a folyamatban hangsúlyozzuk az óvodapedagógus és a dajka modell szerepét, hiszen nekik kell a szociális, erkölcsi szokások szabályait közvetíteni a gyermek felé, ezáltal a gyermek itt tanulja meg azokat a szerepeket, viselkedési formákat, közösségi normákat, mely a társas közösségi tevékenységeik meghatározóivá kell, hogy váljanak. Elvünk, hogy: az óvodai gyermekközösség tevékenységeken keresztül alakul. a tevékenységeknek a gyermek egyéni és közös élményeit kell erősíteni, az óvodapedagógus-gyermek, gyermek-dajka, gyermek-gyermek kapcsolatot pozitív attitűd, érzelmi töltés jellemezze egymás személyiségének tolerálása szükséges a viselkedés szilárd szokásrendszerét kell kialakítani, a felnőtti megítélésnek értékekre, szokásokra azonosnak kell lennie. Valljuk, hogy óvodánkban egyéniségek alkotják a csoportok közösségeit, akiknek biztosítani kell akarataik, vágyaik, érzelmeik közösségi kereteken belüli megvalósítását.

25 23 Meggyőződésünk, hogy a társas viselkedés keretei között kell kialakítanunk a gyermeki önkontrollt, szabálytudatot, mert így lesznek képesek igazodni a környezetük normáihoz, így erősödik viselkedésük önszabályozó rendszere., viselkedésük így fogja tükrözni magatartásukat. Egészségközpontú szemléletmódunk alapján hisszük, hogy a gyermek eredményes értelmi nevelésének biztosítéka a lelkileg is egészséges gyermek. Az óvodapedagógus általános feladatai a gyermek mentálhigiénés nevelésében: az egészséges életvitel, érzelmi, erkölcsi, közösségi nevelés, szocializáció terén: - Az egészséges életvezetés kompetencia képességeinek alapozása. - Az életvezetési hibák elkerülésére nevelés. - Empatikus, a gyermek személyiségét övező bizalom, együtt érző, támogató óvónői magatartás megvalósítása. - Biztonságot nyújtó, derűs, családias, toleráns, különbözősséget elfogadó környezet biztosítása. - Szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás, együttműködés megvalósítása. - A gyermek teljes személyiségének és mikrokörnyezetének megismerése. - Hitelesség, őszinteség. - A szeretet, a törődés, az egymás iránti figyelmesség, tisztelet képességeinek fejlesztése. - Az érzelmi megnyilvánulások felismerésének és az arra való reagálások képességének fejlesztése. - Az élménybefogadás képességének fejlesztései, közös élményekre épülő tevékenység szervezésével. - A gyermekek indulat megnyilatkozásainak kezelése. - Az érzelmi zavarok tompítása, leépítése. - A családi szocializáció mulasztásából adódó korrekció. - A különbözősség elfogadására nevelés. - Közösségi élet és magatartás szokás- és normarendszerének alapozása. - A modellkövetéssel történő szabálykövetésre nevelés. - Értékközvetítő, pozitív jellemformálás. - Felnőtt-gyermek demokratikus partnerviszony kialakítása. - Szociális tanulás feltételeinek, szituációinak kezdeményezése. - A családokkal való együttnevelés biztosítása.

26 24 AZ ÓVODÁS KOR VÉGÉRE: - Váljanak nyitottá, a természeti és emberi környezetben megnyilatkozó jóra és szépre, tiszteljék és becsüljék azt, érzelmeikben tudják kifejezni. - Ösztönözze a gyermeket, az aktív sikerhez kapcsolódó érzelmek, az új helyzetek kezelésének képessége - Képesek legyenek gyakorolni: az egymásra figyelés, a segítségadás konkrét formáit az együttérzés : - kudarc, fájdalom, bánat esetén az örömszerzés módjait, igazmondást, felelősségérzetet, társas érintkezést, kommunikáció technikáit, a művészi, esztétikai élményekhez, erkölcsi szokásokhoz kapcsolódó érzelmek átélését, egyéni fejlettségnek megfelelően a reális értékelést, önértékelést az önkontrollt együttműködés, együttélés szabályait a felelősségérzés képességét a különböző választási és döntési helyzetek lehetőségeit A teljes körű egészségfejlesztési programunk korszerű és hatékony működtetése érdekében szükségesnek tartjuk a program területének évenkénti mérését, az eredménytől függően esetleges korrekcióját. A gyerekek mérése 18 pontos interjúkérdéssel történik, melynek a 9, 10 és 11. kérdésére a választ az óvodapedagógus adja, megfigyelései alapján. A kérdőív értékelése után szükséges a hatékonyság növelése érdekében az óvodapedagógus által végzett területek szintjének megállapítása is. Szintek: - tudatosságvállalás (nincs, átlagos, jó, kiemelkedő) - a téma iránti érdeklődés (nincs, esetenként előfordul, folyamatosan van), - környezettudatos magatartás, életvitel (nincs meg a szokás - szabályrendszer alakulóban van, egyéni fejlettséghez mérten megvan) - az egészségmegőrzés értékként kezelése (nincs, esetenként előfordul, egyes területeken van, életkornak, egyéni fejlettségnek megfelelően van). Ismétlődő mérés esetén van-e ismeret vagy attitűdváltozás (igen, ha igen mi az; nem). Van-e cselekedeteikben változás? (igen, ha igen mi az; nem). A mérőlap a függelékben található.

27 25 Teljes körű egészségfejlesztés kompetenciái ALAPVETŐ KOMPETENCIÁK Személyes Kognitív - az egészség értékként kezelésének képessége - betegség megelőzésének képessége egészség megóvásának képessége - érzékelés, észlelés - higiénés szokások betartásának képessége - figyelem, - étkezési szokások betartásának képessége - emlékezet - szükségleti igények kielégítésének képessége - gondolkodás - balesetmegelőző képesség - problémamegoldó - viselkedés képessége képesség - önállóság - tanulási képességek - frusztrációs tolerancia képessége - koordinált mozgás képessége - finommotoros képesség - ügyesség, pontosság, gyorsaság - együttélési képesség - együttműködési képesség - éntudat - önbizalom - tolerancia - empatikus képesség - szabályt megtartó képesség - konfliktuskezelő képesség - értékelési képesség ( ön-és társ) - egymásra figyelési képesség - etikus viselkedés képessége - segítségnyújtás képessége - erőfeszítés képessége - önmotivációs képesség - döntési képesség

28 26 - kooperációs képesség - kommunikációs képesség - kreativitás - érzelmi kifejezőképesség - felelősségvállalás képessége (gondolkodásban és cselekvésben) - szabadság megismerésének képessége - akaraterő képessége - vitakészség - véleményalkotó képesség - önzetlenség, figyelmesség, - környezettudatos magatartás - életstratégia alakító képesség

29 27 7. A NEVELÉS TERVEZÉSE Óvodánkban a tervezés alapja a gyermekcsoport ismerete, ezen belül az egyes gyermekek fejlettségi szintje. A célból és a négyes feladatrendszerből következően a tervezésnél az inklúzió szemléletét alkalmazzuk (differenciálás, esélyteremtés, egyénre való tervezés). A tervezés előkészítő folyamatában fontosnak tartjuk a következő makro-tényezők figyelembe vételét: a gyermekek folyamatos megfigyelését, mérését élményeik meghallgatását, a társakkal való közös élmények, tapasztalatok nyújtását, a helyi sajátosságok szem előtt tartását. Alapelvünk, hogy a tervezésnek a tevékenységekből kiindulva, a nevelés-tanulás komplex egymásra hatására figyelve, a PDCA ciklusra építve, a spontán és tudatos hatások együttesének alkalmazásával, az egyes gyerek eltérő fejlődési ütemére való figyeléssel kell megvalósulnia. Törekednünk kell arra, hogy a gyermeki globális látásmódnak megfelelően komplex formában tervezzük meg az óvodai nevelést. Tervezésünk legfontosabb rendező elvei a természet jeles napjai - mely magába foglalja a négy évszak, ünnepek-hagyományok eseményeit - is, illve kompetencia szemléletünk. Ezek ismeretében kell megtervezni az óvodai élet egészét, - a gyermekek napirendjét, heti rendjét, életmódját, közös élményeit, tapasztalatszerző megfigyeléseit. Tervező munkánk követendő szempontjai: rugalmas keretű napirend tevékenységeket tartalmazó heti rend tudatos anyaggyűjtés éves tematikus tervkészítés / újonnan induló kiscsoport esetén november hónaptól / havi tervezés heti tervezés kooperatív technikák alkalmazása kompetencia alap önreflexió Nálunk a tervezés: projektrendszerű, bipoláris, mert nemcsak az óvónő tervez, hanem a gyermek is aktív részese az alkotás, a kitalálás, felfedezés, a felismerés és megoldás együttes élményének. Gyermekeinket ért spontán és tudatos hatások tartalmát, közvetítésének alkalmait, módjait a gyermekek egyéni pszichikai jellemzőit, önmagukhoz mért fejlődésük figyelembe vételével folyamatosan, különböző óvodai dokumentumokban rögzítjük. Ilyen a személyiséglap, egyéni fejlesztő terv, nevelési terv, egészségterv, szükség szerinti tehetséggondozási terv, értékelő feljegyzések, éves tematikus terv, havi pedagógiai program, heti terv, napirend, heti rend. Ezt rögzítjük, elemezzük, értékeljük:- majd az értékelés eredményeire építve történik a tervezés következő ciklusának elkészítése.

30 Dokumentumok vezetése A csoportra vonatkozó minden neveléssel kapcsolatos dokumentum saját tervezésű, elektronikus úton kinyomtatott csoportnaplóban található. A napló kiállítása óvodapedagógusi kompetencia alapján történik: kézzel írott vagy elektronikus formában, a törvény által előírt tartalommal. A gyógypedagógiai csoportban, ill. minden integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek esetében az általános csoportra vonatkozó tervezésen túl a fogyatékosság típusának megfelelő fejlesztő program és egyéni fejlesztő terv készítése szükséges. A tervezés elvei: Kompetencia szemléletű. Projektrendszerű. A tervezés tükrözze a program szellemiségét (élményszerű óvodai élet, tevékenységközpontúság, játékosság, környezettudatos szemlélet stb.) A tervezés nélkülözhetetlen eleme a tudatos nevelőmunkának. A tervezésnek lehetnek olyan mozzanatai, amit nem szükséges írásban rögzíteni. Jelentős mértékben építünk a gyermeki spontán ötletekre, tapasztalatokra. A tervezést anyaggyűjtés előzi meg: - kiemelten ügyelve a multikulturális értékekre. Nem halmozzuk az ismeretanyagot, a meg lévőkre építve, alaposabb, többoldalú tapasztalatszerzést tervezünk. A nevelés - tanulástervezést komplex egységként kezeljük. Nem szükséges vázlat írása. Az óvónő önállósága messzemenően érvényesül a tervezés kivitelezése során. A gyerekcsoportok tervét az egy csoportban dolgozó óvónők együtt készítik el, közösen felelősek a terv megvalósításáért. A fejlesztőprogramok készítésekor szükséges a csoport óvónői közötti egyeztetés, szükség szerint gyógypedagógusával való megbeszélés, illetve szakvélemények (ha van) figyelembe vétele.

31 A gyerekek fejlettségi állapotának nyomon követése, mérése, értékelése: Csoportjainkban az óvodába lépés pillanatától nyomon követjük a gyerekek fejlődését. Kötelező a bemeneti mérés, amit egy diagnosztikus / helyzetfeltáró / értékelés követ. Óvodásainknál elsődleges és legfontosabb mérési eszköz a megfigyelés, amit kiemelten a játékban, de a gyerek minden más tevékenysége közben is alkalmazunk. Minden óvodapedagógus saját csoportjában végzi megfigyeléseit, rendszeresen vezeti azokat a gyermek személyiséglapján. Az objektivitás érdekében szükségesnek tartunk direkt mérések elvégzését is. Ilyen például a: - Prefer preventív mérés - Tudáspróba (nevelőtestület által kidolgozott kimeneti mérés) A méréseket minden esetben elemzésnek, értékelésnek kell követnie. Fontos megállapítani, hogy a gyerek önmagához képest, illetve a 3-7 éves korában a kimenethez iskolára alkalmas, iskolára kész) képest, mely területeken fejlett, hol van lemaradás. A mérésekből, elemzésekből, értékelésekből rendelkezésünkre álló adatokra támaszkodva a fejlesztés irányát, módját meghatározó egyéni fejlesztési tervet kell készíteni, amit a tervezési ciklus végén számszerű adatokkal (pl. a gyerekek által készített rajzokkal, feladatlapokkal) alátámasztott, szakszerű, szöveges értékeléssel kell ellátni. Erről a szülőt is tájékoztatni kell. Az értékelés jellegétől függően lehet formatív / folyamatos fejlesztést, formálást segítő / ill. szummatív / összegző, minősítő /. Alapelveink: objektivitásra törekvés (tényszerű adatok) érvényesség (azt mérjük, amit mérni szeretnénk) a mérés eredménye nem lehet megpecsételés a gyermek számára alapértéknek tekintjük a gyerekek saját ütemét és önmagukhoz mért fejlődését a mérést-értékelést meghatározott rend szerint végezzük Az óvoda mérési rendjét a következő táblázat tartalmazza:

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ K A S T É L Y P E D A G Ó G I A I Ó V O D A P R O G R A M J A Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ Tartalomjegyzék I. Pedagógiai programunk törvényi háttere...

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:032920 2014 Napközi Otthonos Óvoda 2133 Sződliget, Vörösmarty u. 8-12. Intézmény OM azonosítója: 032920 Készítette: Hanákné Durján Ilona óvodavezető

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. (Hermann Alice) Készítette:

Részletesebben

PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011

PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011 PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011 1 PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetkép...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála 1 Tartalom I. BEVEZETŐ 4 1. Nevelőtestületünk választott mottója: 4 2. Az óvoda jellemző adatai: 4 3. Törvényi szabályozás 4 4. Óvodánk rövid bemutatása

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 4 A GYAKORLÓ ÓVODA ADATAI... 5 I. BEVEZETŐ... II. GYERMEKKÉP... 1. Gyermekkép...

Részletesebben

ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 2 Tartalomjegyzék JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 5 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI... 6 1. KÖSZÖNTŐ... 7 2. BEVEZETŐ... 9 2.1. HITVALLÁSUNK... 9 2.2. GYERMEKKÉP... 10 2.3. ÓVODAKÉP...

Részletesebben

HATVANI VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA

HATVANI VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA HATVANI VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 AZ ÓVODA ADATAI... 3 1. BEVEZETÉS... 4 1. 1. ÓVODAKÉP... 4 1. 2. ÓVODÁNK CÉLJA... 4 1. 3. AZ ÓVODA ALAPVETŐ

Részletesebben

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM KŐBÁNYAI MOCORGÓ ÓVODA 1101. Budapest, Kőbányai út 30. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető 1 II. Gyermekkép, óvodakép 4 II. 1 Gyermekkép 4 II. 2 Óvodakép 5 II.2.1.

Részletesebben

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS ÓVODA 1119 BUDAPEST, PAJKOS U. 35. Az intézmény OM azonosítója: 034459 Intézményvezető: Csályiné Schön Mária Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

" A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel.

 A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel. " A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel." ( Mérei Ferenc ) Elfogadta: a Bárdudvarnoki Óvoda-Bölcsőde nevelőtestülete ----------------

Részletesebben

DR. MOLNÁR ISTVÁN ÓVODA, ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, RADNÓTI M. U. 5. TEL.

DR. MOLNÁR ISTVÁN ÓVODA, ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, RADNÓTI M. U. 5. TEL. DR. MOLNÁR ISTVÁN ÓVODA, ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, RADNÓTI M. U. 5. TEL.: - FAX: 52/561-847, 561-848 E-mail: intezet@ovisk-hboszormeny.sulinet.hu

Részletesebben

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító 201394 2013. p.h. Készítette: Matejkáné Székely Szilvia óvodavezető Cím: 2081 Piliscsaba, Bajcsy-Zs. u. 33. Tartalomjegyzék Törvényi hivatkozások,

Részletesebben

1 oldal a 1 oldalból

1 oldal a 1 oldalból RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22.

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Intézmény OM - azonosítója: 030871 Készítette: a Faragó Utcai Óvoda nevelőtestülete Legitimációs eljárás

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM Szent István Körúti Általános Iskola és Speciális Szakiskola OM: 036045 Jászberény 2015. Hinni benne, hogy képes növekedni, akarni, hogy előre haladjon. Bolondul remélni:

Részletesebben

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013.

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda Intézmény címe: 1155. Budapest Tóth István u. 98. OM azonosító: 201537 Helyi Óvodai Program 2013. 1 Tartalom ÓVODAI ADATLAP... 3 I. ÓVODÁINK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733 1 TARTALOM Bevezetés 4. Törvényi szabályozás 1.Bemutatkozás 5. 1.1. Cecei Óvoda 6. 1.2. Vajtai Óvoda 6. 2. Pedagógiai alapelveink 7. 2.1.Küldetésnyilatkozat 7. 2.2.Gyermekkép 7. 2.3.Óvodakép 9. 2.4.Jövőkép

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. OM: 034481 PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL Készítette: Kovács Zsuzsa Érvényes: 2013. szeptember 01-től Készült: 5/2 eredeti példányban

Részletesebben

BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében

BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében 1072 Budapest, Akácfa utca 32. Telefon/fax: 06 1 321-3675 Honlap: www.bobitaovoda.hu E-mail: bobitaovi@mail.datanet.hu Az

Részletesebben

MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1

MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 I. Az Intézmény jellemző adatai... 2 1. Az intézmény neve... 2 2. A pedagógiai program jogháttere... 3 II. Bevezető...

Részletesebben

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015.

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. 1. BEVEZETÉS...4 2. BEMUTATKOZÁS...8 2.1 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI:...8 2.2. AZ ÓVODA SZEMÉLYI ERŐFORRÁSAI...13...13 2.3. AZ ÓVODA DOLOGI-TÁRGYI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Törcsvár Utcai Óvoda 1112 Budapest Törcsvár utca 19-21. Az intézmény OM azonosítója: 034463 Intézményvezető: Steixnerné Strausz Ildikó Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások

Részletesebben

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015.

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015. PESTERZSÉBETI 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, 2015. Az óvodai pedagógiai program törvényi és jogszabályi háttere: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3.

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRVÉNYI HÁTTERE... 5 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 7 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI,

Részletesebben

Szombathelyi Szivárvány Óvoda

Szombathelyi Szivárvány Óvoda Szombathelyi Szivárvány Óvoda OM: 036462 Epochális rendszerű pedagógiai programja TARTALOMJEGYZÉK BEKÖSZÖNTŐ 1. KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK... 1. oldal 2. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA... 2. oldal 2.1. Óvodánk személyi

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÉS VILONYAI TAGÓVODÁJA 2013. 1 TARTALOM ADATLAPOK 3 I. BEVEZETÉS 6. II. GYERMEKKÉP 7. III. BEMUTATKOZÁS 8 IV. ÓVODA

Részletesebben

BÁTAI ÁMK PEDAGÓGIAI MŰVELŐDÉSI PROGRAM

BÁTAI ÁMK PEDAGÓGIAI MŰVELŐDÉSI PROGRAM 1 Mottó: Tárd ki a karjaidat a változásnak, De ne engedd el az értékeidet. /Dalai láma üzenete/ BEVEZETŐ Tisztelt Olvasó! Ön a Bátai ÁMK pedagógiai-művelődési programját tartja a kezében. E dokumentum

Részletesebben

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 034610 Székhely: 1163 Budapest Cziráki u. 8-10. Telephelyei: Lándzsa 1163 Bp. Lándzsa u. 23. Vadvirág 1. 1163 Bp. Borotvás

Részletesebben

LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Ikt.szám: 62-52/2016. OM: 030869 LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Debrecen 2016.01.27. 1 TARTALOM 1. ÓVODÁNK ADATAI 4. oldal ÓVODAKÉP 5. oldal GYERMEKKÉP 5. oldal 2. ÓVODÁNK JELLEMZŐI 6. oldal 2.1. Személyi

Részletesebben

A Rehabilitációs Pedagógiai Program elkészítésénél közreműködtek: Szeverényi Sándor intézményvezető Tóth Istvánné gyógypedagógus Tornai Klaudia

A Rehabilitációs Pedagógiai Program elkészítésénél közreműködtek: Szeverényi Sándor intézményvezető Tóth Istvánné gyógypedagógus Tornai Klaudia Rehabilitációs Pedagógiai Program Gyógypedagógiai Nevelési Oktatási Intézmény Fejlesztő Nevelést Oktatást Végző Iskola Marcali 2o13. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza A Rehabilitációs Pedagógiai

Részletesebben

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágyi Nyitnikék Óvoda OM 200 722 Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágy, 2013. Hortobágyi Nyitnikék Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hortobágy Nyitnikék Óvoda 4071 Hortobágy, Erdei Ferenc

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása... 6 1. Az óvoda jellemző adatai...

Részletesebben

BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 Intézmény neve: BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény 3240 Parád, Kossuth L. u. 128. Tel., Fax:

Részletesebben

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése:

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése: Intézményünk bemutatása: I. BEVEZETŐ Óvodánk 1973 óta négy csoporttal működik, 100 fő befogadására alkalmas. 1998. április 17-étől intézményünk a Bóbita Óvoda nevet viseli. Az óvodát nagy területű, parkosított

Részletesebben

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM OM AZONOSÍTÓ: 036472 WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM 9700 Szombathely, Márton Áron u.58. 2013. -1- Tartalom Bevezető 3.o. I. A MI ÓVODÁNK 5.o. 1. Az óvodánk jellemző adatai 5.o. 2. Programunk küldetése,

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4.

BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4. TERM. TÁRSA- ÉNEK- ZENE MESE- VERS MUNKA JÁTÉK MOZGÁS MOZGÁS DALOM EMBER RAJZOLÁS KÉZI- MATE- MATIKA BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. CSALÁD BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA

Részletesebben

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 031423 ÓVODÁNK ADATAI Neve: KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA Címe: 3384 KISKÖRE, BÉKE ÚT 9-11. Telefon/fax: 36/358-211 Fenntartója: KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Címe: 3384 KISKÖRE, SZÉCHENYI ÚT 24. Alapító

Részletesebben

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Pedagógiai Program Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda ADATLAP Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

TISZACSEGEI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

TISZACSEGEI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM TISZACSEGEI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Többszörösen átdolgozott változat Csupán két dolog van, amit gyermekeinknek, tanítványainknak adhatunk: a gyökerek és a szárnyak. (Lactantius) KÉSZÜLT: AZ ÓVODAI NEVELÉS

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15. PEDAGÓGIAI PROGRAM Nevelési program helyi tanterv Átdolgozott változat 2014.09.15. Készült és átdolgozásra került a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online. KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu SZAKMAI PROGRAM BÖLCSŐDE 2012-2017 Intézményvezető: Bölcsőde szakmai

Részletesebben

MOZGÁS JÁTÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM

MOZGÁS JÁTÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM 49/1. LILIOM ÓVODA 1094 Budapest, Liliom u. 15. 36-1-215-00-97 liliomovoda@freemail.hu MOZGÁS JÁTÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM A programot készítette: Liliom Óvoda Testülete A program benyújtója: Végh Edit Óvodavezető

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA OM AZONOSÍTÓ : 028181 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1..ÓVODÁNK ADATAI Neve: Gádoros Nagyközség Képviselő testületének Napköziotthonos

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM

BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 Intézményünk adatai Neve: Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Címe: 5630 Békés, Baky utca 4. Telefon/fax: 06 66 411 680 Fenntartója: Békési

Részletesebben

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető:.. neve Legitimációs eljárás

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. Az óvoda jellemző adata 1 1.1. Az óvoda személyi feltétel 3 1.2. Óvoda tárgyi dologi feltétele 6 1.2.1. Az óvoda épületének legfőbb jegyei 6 1.2.2. Az

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 11. o. Az intézmény küldetésnyilatkozata

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat ARANY FOKOZAT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4090 Polgár, Zólyom út 14. Tartalom Preambulum 2. oldal Nevelési Program 9. oldal I. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI

MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI Művészeti Óvoda 6000 Kecskemét Hosszú utca 3. Tel: 76/483-320, Fax: 76/504-630 E-mail cím : hosszuovi@kmoi.hu MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI - 1 - Művészeti Óvoda 6000 Kecskemét Hosszú utca

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Rózsa úti tagóvoda Helyi pedagógiai program Szolnok 2010 Módosítás időpontja:2013.03.31. Érvénybe lépés ideje:2013.09. 1 Tartalom 1. HELYZETELEMZÉS 4 2. A SAJÁTOS PEDAGÓGIAI ARCULAT:

Részletesebben

Pedagógiai Program 2013

Pedagógiai Program 2013 Pedagógiai Program 2013 Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hatályos: 2013. szeptember 1-től, 2018. augusztus 31-ig 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Egészségnevelési elvek az óvodai pedagógiai programban

Egészségnevelési elvek az óvodai pedagógiai programban Egészségnevelési elvek az óvodai pedagógiai programban ISMERKEDÉS személyes játékos bemutatkozás szakmai bemutatkozás ki, honnan jött, milyen program alapján dolgoznak, stb. BEVEZETŐ HOP-ban az egészséges

Részletesebben

Pedagógiai program 2013-2018

Pedagógiai program 2013-2018 Pedagógiai program 2013-2018 Nyírteleki Általános Iskola 4461 Nyírtelek Iskola u. 2. 1 Tartalom 1 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013.

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2 1.1 Nevelőmunkánk jogszabályi háttere 2 1.2 Az óvodánk adatai 2 1.3 Óvodánk bemutatása 3 1.4

Részletesebben

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM - 2 - "Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövõ. Õrizd szüleid egészségét! -

Részletesebben

APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI PROGRAMJA

APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI PROGRAMJA TŰZ ben fa parazsa volnék. VÍZ - ben puha moha volnék LÉG - ben jegenyefa volnék FÖLD - ön anyám fia volnék. ( Weöres Sándor) APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI PROGRAMJA HATÁLYBA LÉPÉS DÁTUMA:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Székesfehérvár, Munkácsy Mihály utca 10. 1 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb

Részletesebben

Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016.

Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016. Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016. TARTALOMJEGYZÉK Tartalom TARTALOMJEGYZÉK... 1 Bevezető... 2 A település bemutatása... 2 II. Az óvoda jellemző adatai... 4 III. Helyi Nevelési

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Pedagógiai program Sárvári Tankerület Répcelak 1 2013 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015.

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. 1. Nevelési program 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A Nyíregyházi Szakképző

Részletesebben

M ÁLYI ÓVODA és EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE

M ÁLYI ÓVODA és EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE M ÁLYI ÓVODA és EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013-2017 1 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Az intézmény hivatalos neve: Mályi Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Székhely: 3434 Mályi Móra Ferenc utca

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Beszámolót készítette: Boros Imréné intézményvezető

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Orbánhegyi Óvoda 2013. Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek, szeressétek a gyermekeimet. (Szabó Lőrinc: Ima a gyerekekért)

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Orbánhegyi Óvoda 2013. Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek, szeressétek a gyermekeimet. (Szabó Lőrinc: Ima a gyerekekért) PEDAGÓGIAI PROGRAM Orbánhegyi Óvoda 2013. Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek, szeressétek a gyermekeimet. (Szabó Lőrinc: Ima a gyerekekért) Tartalom 1. BEVEZETÉS 4 1.1. Alapprogram elve 4 2. HELYZETKÉP

Részletesebben

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény neve: Szabályzat típusa: Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai program Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

II. TANTÁRGYI TANTERVEK

II. TANTÁRGYI TANTERVEK II. TANTÁRGYI TANTERVEK AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam) A 11/2008, (II.8.)OKM rendelettel módosított 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott

Részletesebben

Pedagógiai program. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Pedagógiai program. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2015 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program Hódmezővásárhely, 2015. augusztus 28. Megyesi Istvánné

Részletesebben

Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola Pedagógiai Programja. Pedagógiai Program

Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola Pedagógiai Programja. Pedagógiai Program Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola Pedagógiai Programja Pedagógiai Program 0 1.INTÉZMÉNYI ADATOK 1.1 Alapadatok Hivatalos neve: Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola Székhelye: 4562 Vaja, Leiningen út

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE. Pedagógia Program OM: 030796

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE. Pedagógia Program OM: 030796 MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE Pedagógia Program OM: 030796 Derecske 2015. 1 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 4 2. TÖRVÉNYI HIVATKOZÁS... 5 3. AZ ÓVODA ADATAI... 6 4. HELYZETELEMZÉS... 8 4.1. TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETÜNK,

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2010

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2010 ELTE SPECIÁLIS GYAKORLÓ ÓVODA ÉS KORAI FEJLESZTŐ MÓDSZERTANI KÖZPONT OM AZONOSÍTÓ: 034374 AZ ELTE SPECIÁLIS GYAKORLÓ ÓVODA ÉS KORAI FEJLESZTŐ MÓDSZERTANI KÖZPONT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2010 ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon

Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 I. Intézményi szint 1. Bevezetés 12 2. Közös

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE:... 3 A GYAKORLÓ ÓVODA ADATAI... 4 I. BEVEZETŐ... 7 II. GYERMEKKÉP... 8 1.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA ALBERTFALVAI ÓVODA Készítette: Khoórné Rápolthy Beáta Budapest, 2015.05.26. 1 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda

Részletesebben

HÉTKÖZNAPI VARÁZSLATOK

HÉTKÖZNAPI VARÁZSLATOK HÉTKÖZNAPI VARÁZSLATOK Helyi kiegészítı pedagógiai program az Országos Közoktatási Minisztérium által minısített Hétköznapi varázslatok (Óvodai nevelés Freinet-elemekkel) címő programhoz Budapest, 2013.

Részletesebben

Sarkadi Általános Iskola

Sarkadi Általános Iskola Sarkadi Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015. 0 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei... 3 1.1.1. Az nevelő-oktató munkánk sajátos pedagógiai

Részletesebben

A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2012 A legtöbb, amit gyermekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak. ( Johann Wolfgang Goethe ) 2 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Név: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu

Részletesebben

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bocskai István Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u.

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bocskai István Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u. Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bocskai István Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u. 2 Tel/fax: (54) 430-084 e-mail:bocskai@bocskai-bker.sulinet.hu web. www.bocskaigimnazium.hu

Részletesebben

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola 2011. július 2-ával

Részletesebben

Pedagógiai Program (Nevelési Program)

Pedagógiai Program (Nevelési Program) Mecsekaljai Iskola Testnevelési Általános és Középiskolája Pedagógiai Program (Nevelési Program) BEVEZETŐ AZ ISKOLA MOTTÓJA: A sport megtanít arra, hogyan lehet győzni és emelt fővel veszíteni. A sport

Részletesebben

Angyalkert Magán Óvoda 6000. Kecskemét, Bánk Bán u. 5. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.

Angyalkert Magán Óvoda 6000. Kecskemét, Bánk Bán u. 5. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 Tartalomjegyzék: 1. Helyzetkép.3 2. Jövőképünk....6 3. Óvodai nevelésünk sajátos jellemzői.7 4. Óvodai nevelésünk feladatai... 9

Részletesebben

KAPOSVÁRI KLEBELSBERG KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM OM 040652 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KAPOSVÁRI KLEBELSBERG KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM OM 040652 PEDAGÓGIAI PROGRAM o l d a l 1 KAPOSVÁRI KLEBELSBERG KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM OM 040652 7400 Kaposvár, Álmos vezér u.1. PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Gálovics Edit szakmai igh. vezetésével a nevelőtestület o l d a l 2 A magyar

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ BÚZAVIRÁG TAGÓVODA Kaposvár 2009 107 1. AZ ÓVODA ADATAI: Az

Részletesebben

Hétszínvirág Óvoda, Bölcsőde, Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 4065 Újszentmargita, Rákóczi u. 134. /fax 52/214-021 HELYI NEVELÉSI PROGRAM

Hétszínvirág Óvoda, Bölcsőde, Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 4065 Újszentmargita, Rákóczi u. 134. /fax 52/214-021 HELYI NEVELÉSI PROGRAM Hétszínvirág Óvoda, Bölcsőde, Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 4065 Újszentmargita, Rákóczi u. 134. /fax 52/214-021 HELYI NEVELÉSI PROGRAM Tartalomjegyzék I. ÓVODÁNK ADATAI, BEMUTATÁSA..... II.

Részletesebben

VÁROSI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

VÁROSI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA VÁROSI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013 Újszász Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország Kodály Zoltán TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 4 1.1. A programmódosítás

Részletesebben

Pedagógiai program 7. sz. melléklet EGÉSZSÉG ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM. Dr. Benczéné Csorba Margit főigazgató

Pedagógiai program 7. sz. melléklet EGÉSZSÉG ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM. Dr. Benczéné Csorba Margit főigazgató Pedagógiai program 7. sz. melléklet EGÉSZSÉG ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM 2015 Dr. Benczéné Csorba Margit főigazgató Tartalomjegyzék 1. EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM... 3 1.1. Az iskola egészségnevelési szemlélete...

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁS

PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁS Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda Általános Iskola és Gimnázium 6300.Kalocsa Asztrik tér 1. Tel:(78) 462-380 Mellék:252,253 Fax:(78)466-950 E-mail cím: nagyasszonyunkovi@gmail.com OM azonosító:027743 PEDAGÓGIAI

Részletesebben