TISZACSEGEI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TISZACSEGEI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM"

Átírás

1 TISZACSEGEI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Többszörösen átdolgozott változat Csupán két dolog van, amit gyermekeinknek, tanítványainknak adhatunk: a gyökerek és a szárnyak. (Lactantius) KÉSZÜLT: AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJA ALAPJÁN 2013

2 2 Az óvoda jellemző adatai Az óvoda hivatalos elnevezése: Városi Óvoda és Bölcsőde. Az óvoda pontos címe, telefonszáma: 4066 Tiszacsege Óvoda u. 3/A. szám (52) Az óvoda fenntartója, címe, telefonszáma: Tiszacsege Város Önkormányzata 4066 Tiszacsege Kossuth út 5. szám (52) Az óvodai csoportok száma: 7. Az intézmény vezetője, a program benyújtója: Kótiné Losonczi Zsuzsanna

3 3 TARTALOM: BEVEZETÉS. 5. HELYZETELEMZÉS AZ ÓVODA MAKRO ÉS MIKROKÖRNYEZETE.7. - HELYZETKÉP SZEMÉLYI FELTÉTELEK TÁRGYI FELTÉTELEK A GYERMEKEK KÉPESSÉGEI, CSALÁDI HÁTTÉR.10. HELYI LEHETŐSÉGEK, MELYEK MEGALAPOZZÁK A HATÉKONY NEVELŐI MUNKÁT.10. I. ÉLETFA ÓVODAI NEVELÉS CÉLJA ÉS FELADATAI: A SZÜKSÉGLETEK SZEREPE A NEVELÉSI CÉL ELÉRÉSÉBEN A TEVÉKENYSÉGEK SZEREPE A NEVELÉSI CÉL ELÉRÉSÉBEN A KÉPESSÉGEK SZEREPE A NEVELÉSI CÉL ELÉRÉSÉBEN A KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGIAI FEJLESZTÉS 20. II. III. A TUDATOS FEJLESZTÉS FELTÉTELEI..21. A FEJLESZTÉS TARTALMA JÁTÉK ÉS TANULÁSI TEVÉKENYSÉG TÁRSAS ÉS KÖZÖSSÉGI TEVÉKENYSÉG MUNKATEVÉKENYSÉG EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD..34. IV. A KOMPLEX KÉPESSÉGFEJLESZTÉS RENDSZERE A KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE ÉLŐ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZET MATEMATIKA MŰVÉSZETI NEVELÉS ANYANYELVI ÉS IRODALMI NEVELÉS VIZUÁLIS NEVELÉS ZENEI NEVELÉS HAGYOMÁNYÁPOLÁS NÉPHAGYOMÁNY ÁPOLÁS, NÉPSZOKÁSOK ÓVODAI HAGYOMÁNYOK MOZGÁS, MOZGÁSOS JÁTÉK, MINDENNAPI TESTNEVELÉS 55. V. A KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉS PROGRAMJAI A KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉS A BEVEZETÉS ÜTEMEZÉSE A KOMPETENCIA ALAPÚ ÓVODAI NEVELÉS CÉLJA ÉS FELADATA A KOMP ALAPVETÉSEI MÓDSZERTANI JELLEMZŐI A KOMPETENCIA ALAPÚ ÓVODAI PROGRAMCSOMAG HASZNÁLATÁNAK ELŐNYEI AZ INTEGRÁCIÓS NEVELÉS PROGRAMJA ELŐZMÉNYEK HEFOP PÁLYÁZAT BGR AZ INTEGRÁCIÓS NEVELÉS CÉLJA, FELADATA AZ INTEGRÁCIÓS NEVELÉS GYAKORLATA NEMZETISÉGI NEVELÉSI PROGRAM

4 4 A. HELYZETKÉP 62. B. A TISZACSEGEI ROMÁK KÖRÉBEN MA IS ÉLŐ HAGYOMÁNYOK, SZABÁ- LYOK C. A FEJLESZTŐ PROGRAM INDOLOTSÁGA 64. D. PEDAGÓGIAI PROGRAM SNI TÖRVÉNYI HÁTTÉR ÁLTALÁNOS CÉLJAINK, ALAPELVEINK NEVELÉSI FELADATAINK A GYERMEKEK SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSÉ- BEN FEJLESZTŐ PROGRAM MÓDSZEREINK A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK FEJLESZTÉ- SÉBEN SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK..70. VI. VII. VIII. IX. A NEVELÉS TERVEZÉSE ÉS IDŐKERETEI.71. KAPCSOLATAINK MÁS NEVELÉSI SZÍNTEREKKEL AZ ÓVODA BELSŐ ELLENŐRZÉSI ÉRTÉKELÉSI RENDSZERE AZ ÓVODA GYERMEKVÉDELMI FELADATAI..91. MELLÉKLETEK.95.

5 5 BEVEZETÉS A VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÜLDETÉSNYILATKOZATA A tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde két intézményegységében a Bóbita Óvodában és a Napsugár Bölcsődében óvodás korú, illetve kisgyermekek nevelése és gondozása történik, helyi szakmai program alapján, a mindenkor hatályos törvényi szabályozásnak megfelelően. Az intézmény valamennyi dolgozója elkötelezett a minőségirányítás iránt, ennek értelmében folyamatosan figyelemmel kísérjük partnereink igényeit, és igyekszünk eleget tenni reális elvárásaiknak. A vezetés célja, hogy intézményünk szakmai célkitűzéseinek megvalósulása egyben partnereink elégedettségét szolgálja. Ennek érdekében figyelemmel kísérjük a folyamatosan változó szociális környezetet, partnereink reális elvárásait, az alkalmazottak szakmai fejlődésének, illetve az intézményi innovációnak a lehetőségeit. Minőségcéljaink elérését a tudatos és tervszerű szakmai munka, valamint az elkötelezett, együttműködésre kész, magas szintű szakmai tudással rendelkező testület szavatolja. Általános nevelési alapelveink: 1. A gyermeki személyiség feltétel nélküli elfogadása és tisztelete. 2. A gyermekek közötti adottság, és fejlődésbeli különbségek elfogadása. 3. A gyermekek hátrányos (szociális és egyéb) helyzetéből származó lemaradások enyhítése, ennek érdekében a minél korábbi intézményes gondozás, nevelés támogatása. 4. A gyermeki szükségletek középpontba állítása. 5. A teljes gyermeki személyiség fejlesztése, ennek érdekében hatékony együttműködés kialakítása a gyermek fejlődése szempontjából kompetens szakemberekkel, intézményekkel. 6. Az egyéni képességszintek eltérő fejlettségi fokának elfogadása. 7. A gyermekek mérésen alapuló differenciált, személyre szabott fejlesztésének, illetve tehetséggondozásának megvalósítása. 8. A szülőkkel, családdal, mint legfontosabb partnerrel való folyamatos, hatékony együttműködés kialakítása. 9. A szülőknek, gyermekük fejlődésével kapcsolatos korrekt, konkrét mérési eredményekre épülő tájékoztatása. Célunk, hogy a gyermekeket a családdal közösen neveljük, a szülőket bevonva fejleszszük, közös értékeket képviselve. Fontosnak tartjuk, hogy a településen élő hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára minél korábban biztosítsuk az intézményes gondozást és nevelést, ezzel is segítve hátrányaik kompenzálását, esélyegyenlőségük megteremtését. Kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy a gyermekek számára zökkenőmentessé tegyük a két intézményegység bölcsőde és óvoda közötti átmenetet, ezért egyrészről hasonló szabályrendszer kialakítására törekszünk figyelembe véve a gyermekek életkori sajátosságaiból adódó eltéréseket, másfelől a kapcsolattartás változatos formáit alkalmazzuk: pl. látogatások, közös programok, átadó megbeszélések. Szintén kulcsfontosságúnak tartjuk az óvoda iskola átmenet megkönnyítését, ezért változatos módszerekkel, élményszerű programokkal,

6 6 illetve a pedagógiai munka összehangolásával igyekszünk zökkenőmentessé tenni az iskolába lépést. Ehhez szervesen kapcsolódik a gyermekek főként a halmozottan hátrányos helyzetűek utánkövetésének rendszere, melyet a fejlesztő folyamatok visszacsatolásaként értelmezünk, és mint ilyen, lényeges információkkal szolgál a minőségi munka folyamatos biztosításában. A z ÉLETFA TISZACSEGEI NEVELÉSI PROGRAM többszörösen átdolgozott változata átfogja a teljes óvodáskor nevelő fejlesztő munkáját. Programunk a Közoktatási Törvényt és módosításait, az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramját, az Óvodai Integrációs Programot, a Kompetencia Alapú Óvodai Programcsomag részeit valamint a Nemzeti és Etnikai Kisebbség Óvodai Nevelésének irányelveit követve, az 1999-ben elfogadott HOP teljes körű beválás vizsgálata alapján készült, figyelembe véve az elmúlt ciklus pedagógiai tapasztalatait, a nevelőtestület innovatív törekvéseit és partnereink elégedettségét. (A gyermeki, szülői, tanítói, dolgozói és fenntartói kérdőívek és azok kiértékelése megtalálható a MIP ben.) Programunk középpontba állítja a gyermeket, családi körülményeivel együtt, ezt alapul véve, személyiségének széleskörű fejlesztésével készíti fel a társadalmi életre. Elsődlegesnek tartjuk a tevékenységeken keresztül történő nevelést, a differenciált fejlesztést, melynek alapjául a részképességstruktúrát tekintjük. A jelképünkké választott életfa szimbolizálja a gyermeki személyiséget, melynek fejlődését genetikai adottságok, az érés, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen befolyásolják; az Affolteri fa modell teszi szemléletessé az egyéni fejlődés alakulását, melyben döntő jelentőségű a család és az óvoda segítő együttműködése.

7 7 HELYZETELEMZÉS Az óvoda makro- és mikrokörnyezete: iszacsege Hajdú Bihar megye nyugati részén a környékbeli nagyobb városoktól (Miskolc, Debrecen, Nyíregyháza) kb. 60 km-re lévő, 5500 fős város. A lakosság döntő többsége növénytermesztéssel, állattenyésztéssel (őstermelőként) foglalkozik. Az önkormányzat által fenntartott intézményekben közel 250 fő dolgozik. Az ÁFÉSZ, a NAGÉV, a Papírgyár, a Halfeldolgozó üzem, valamint a varrodák és a mezőgazdasági vállalkozások biztosítanak munkalehetőséget a lakosság számára. Az elmúlt években egyre több falusi turizmussal és vendéglátással foglalkozó kezdeményezés indult el. A munkanélküliek aránya a munkaképes lakosság számarányán belül megközelíti a 30 % - ot. A nagyarányú munkanélküliség, a családok romló anyagi, szociális helyzete törvényszerűen kihat a mentális és egészségügyi állapotra, s tovább fokozza az itt élő emberek hátrányait. A lakosságon belül 20% -ot meghaladó etnikai kisebbség a fent említett nehézségek mellett fokozott és speciális problémákkal is küzd. A nehéz életkörülmények, a korlátozott munkalehetőségek miatt a település megtartó képessége csökkent, a fiatalok elvándorlása fokozódott. Ez különösen azért szomorú, mert a magasabban kvalifikált réteg településünktől távol keresi a megélhetési lehetőséget. Mindezek ellenére az óvodáskorú gyermekek száma stagnál, ugyanakkor évről évre jelentősen emelkedik a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban cigány gyermekek aránya. Ennek a problémának a hatékony megoldását szolgálja a Belső Gondozási Rendszer, melynek kiépítését óvodánk nevelőtestülete 2001-ben kezdte meg, valamint a BGR szemléletmódjával több ponton is illeszkedő Integrációs Pedagógiai Rendszer, melynek alkalmazását 2004 ben, konzorciumi együttműködés keretében indítottunk el. A es nevelési évben kipróbálásra került a Kompetencia Alapú Óvodai Programcsomag, melyet részleteiben építettünk be helyi nevelési programunkba. Helyzetkép: T Személyi feltételek: Óvodánkban valamennyi óvónő felsőfokú és főiskolai végzettséggel rendelkezik. Innovatív törekvéseink és céljaink megvalósításának érdekében támogatjuk az óvodapedagógusok továbbtanulását, önképzését, elsősorban pedagógus szakvizsga megszerzését. Fontosnak tartjuk az egymástól való tanulás biztosítását, egymás erősségeinek meg, illetve elismerését, ezért működtetjük a belső hospitálások rendszerét. A szakmai kihívások, innovatív törekvések teljesítésében az egyik leghatékonyabb módszernek a team munkát tartjuk, ennek megfelelően több team et is működtetünk. A pedagógiai önállóságot biztosítja, hogy az óvoda élén szakmailag független intézményvezető áll. A nevelőtestület azonos célokért, azonos elvek alapján, változatos módszerekkel dolgozik, szakképzett dajkák segítségével. A gyermekek számára követendő minta az igényes nevelői és emberi magatartás. Az óvónőkre jellemző szakmai igényesség feltétele az eredményes, megújulásra kész nevelői magatartásnak és munkának

8 8 Az óvodapedagógusok képzettsége: Az óvoda vezetőjét hatékonyan segítik a nevelőmunka szervezésében, irányításában, ellenőrzésében a munkaközösség vezetők. A munkaközösségek feladatait a mindenkori igények és aktualitások határozzák meg. A feladatok elosztásánál meghatározó az óvónő többlettudása (MIP: Kompetencia térkép), emberi és szakmai képességei, igényessége. A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek érdekeit intézményi szinten a gyermekvédelmi felelős, az óvoda iskola átmenetért felelős team és az intézményi környezeti csoport team képviseli. Tárgyi feltételek: 2010-ben intézményünk uniós forrásból épült, a kor elvárásainak mindenben megfelelő, tágas, jól felszerelt épületbe költözött. Az új környezet új lehetőségeket biztosít számunkra: 1. A bölcsőde és óvoda egy épületben kap helyet, mely hatékonyabbá teheti mind a szakmai együttműködést, mind a gyermekek számára az intézményváltást. 2. Korszerű, komplex mozgásformák fejlődését lehetővé tevő játékokkal felszerelt játszóudvar, tágas külső terasz. 3. Optimális alapterületű, gyermekbarát csoportszobák, modern fejlesztő eszközök. 4. Tágas, szakszerűen berendezett tornaszoba. 5. Kényelmes, barátságos öltözőhelységek, pelenkázóval felszerelt fürdőszoba. 6.Orvosi, és elkülönítő szoba. 7. Alternatív energiaforrásokat felhasználó, környezettudatos építészeti megoldások. 8. Kényelmes, tágas parkoló, biztonságos megközelíthetőség. És még egy dolgot: felelősséget. - az új épület és berendezési eszközeinek használatában, a kulturált környezet megőrzésében és továbbfejlesztésében, - a másság elfogadása és az integrációs nevelés hagyományának folytatásában, - az új tárgyi feltételek között hatékonyan megvalósítható tehetséggondozásban, - a környezetvédelem íratlan szabályainak betar(ta)tásában, a szelektív hulladékgyűjtés bevezetésében, - a pedagógiai kihívások keresésében és azok megvalósításában, a szakmailag előremutató innovációk befogadásában, létrehozásában. Az óvoda nevelési elvei hatékonyabban juthatnak érvényre a gyakorlatban az új létesítmény adta lehetőségek között, valamennyi partnerünk megelégedését szolgálva. A gyermekek gondozása, nevelése 7 óvodai csoportban folyik. Az óvodában közel 170 gyermeket nevelünk évente fős csoportlétszámokkal. A gyermekekkel foglalkozó óvodapedagógusok száma 15, munkájukat 7 dajka és technikai személyzet segíti. A fokozatos elszegényedés következtében egyre inkább jellemző, hogy kevés hangsúlyt kapnak az érzelmi kapcsolatok. A csökkenő kulturális lehetőségek és igények hátrányosan befolyásolják a gyermeki fejlődést. Mindezek tudatában külső, belső környezetünket úgy alakítjuk, hogy az családias, pozitív értékeket és érzelmeket sugárzó legyen. Az intézmény külső és belső tereinek főként a csoportszobák alakításánál elsődleges szempont, hogy

9 9 biztonságosak, barátságosak, ingergazdag légkört biztosítóak legyenek, célunk tehát a gyermekbarát környezet biztosítása.. Legfőbb törekvésünk, hogy a ránk bízott kisgyermekek az óvodában töltött 3-5 évüket boldogan, kiegyensúlyozottan, biztonságban éljék. Mindent megteszünk azért, hogy a szülő nyomon követhesse gyermeke óvodai fejlődését, megfigyelhessen, kérdezhessen, kérhessen, javasolhasson, kezdeményezhessen, vagyis közösen, egymást segítve neveljünk. Gyermekeink harmonikus fejlődését szolgáló magasabb színvonalú nevelés tárgyi és szellemi feltételeinek, ingergazdagabb környezetének kialakítása, és az ehhez szükséges anyagi források biztosítása érdekében nevelőtestületünk 1997 ben létrehozta a Vackor Tiszacsegei Óvodai Alapítványt. Az intézménynek jól felszerelt főzőkonyhája van, melyet vállalkozásban működtet a fenntartó.. Az épületekben a tálalást, takarítást a dajkák végzik. A takarításhoz megfelelő számú és minőségű eszköz áll rendelkezésükre. Udvarunk az óvoda gyermeklétszámához viszonyítva megfelelő, viszont az új környezet nem biztosít számunkra árnyékos területeket, ezért törekszünk a fásításra, árnyékolók telepítésére, valamint a gyermekek mozgásigényének kielégítésére olyan mászókákat igyekszünk telepíteni, melyek változatos mozgáslehetőséget biztosítanak. Céljainkat pályázatokból, önkormányzati és szülői segítséggel, bevételes rendezvények szervezésével kívánjuk elérni. A gyermeki kreativitás fejlődéséhez, a képzelet fejlesztésére, a társadalmi szerepek gyakorlására az óvodapedagógusok minden lehető eszközt biztosítanak a gyermekeknek (bábok, rongyos láda, színes papírok, közösen gyűjtött termések, stb.), melyek mindenkor elérhetőek számukra. A vizuális neveléshez a szülők rajzlapokat, színes papírokat, színes ceruzát, ecsetet, festéket, zsírkrétát ajánlanak fel. A csoportszobákat, a gyermekek által használt helyiségeket az óvodapedagógusok a gyermekekkel közösen készített képekkel, dísztárgyakkal teszik otthonossá, hangulatossá, barátságossá. A tárgyi feltételek javítására minden pályázati lehetőséget kihasználunk. Alapelveink: - Ahol megtehetjük, a gyermekek mindvégig ugyanabban a csoportszobában élik óvodás életüket. Kiscsoporttól iskolába lépésig a gyermekeket ugyanazok az óvónők nevelik, jelenleg kétheti műszakváltással - Arra törekszünk, hogy minden gyermek elérje az iskolai életmódra való alkalmasságot, ennek érdekében hatékony mérési eljárásokat alkalmazunk, illetve az ehhez kapcsolódó egyéni bánásmódot, differenciált részképességfejlesztést preferáljuk - A gyermekekkel óvodába érkezésüktől távozásukig óvónő foglalkozik. - A csoportban együtt dolgozó óvónők személye csak kényszerítő hatásra változik. Ez biztosítja azt, hogy együttműködésük emberileg és szakmailag is a lehető legharmonikusabb lehessen.

10 10 A gyermekek képességei: Mind Életfa helyi nevelési programunk, mind holland eredetű minőségbiztosítási rendszerünk a Belső Gondozás Rendszere legfontosabb alapelve a gyermek középpontba állítása. Ennek feltétele a gyermek megismerése, azaz képesség és személyiségstruktúrájának feltérképezése, majd a gyermek személyiségéhez illeszkedő, differenciált fejlesztés megvalósítása. Cél, hogy minden gyermek elérje, illetve megközelítse potenciális képességszintjét, nem csupán a későbbi iskolai tanulást megalapozó képességek területén, hanem szocio emocionális téren egyaránt, hogy képessé váljon az egész életen át tartó tanulásra. A gyermek egyúttal a szociokulturális háttér megismerését szolgálják az óvodai mérések, melyek az életkori sajátosságokhoz igazodva elsősorban irányított megfigyelések. Saját kidolgozású anamnéziseink (Anamnézis I. és II.), az Egyéni fejlődési napló vezetéséhez kapcsolódó megfigyeléseink és vizsgálataink mellett a Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer (Difer). A sajátos szükségletű (különös tekintettel a beilleszkedési zavarokkal küzdő, valamint a részképesség gyengeséget mutató) gyermekek egyéni, differenciált fejlesztése mindenekelőtt az óvodai csoporton belül történik, ugyanakkor speciális fejlesztő pedagógus által vezetett foglalkozásban is részesülnek. Az egyéni fejlesztés folyamatában a szülőket legfontosabb partnereinknek tekintjük, a Sindelar féle terápiában erre különös hangsúllyal építünk. Pedagógiai programunk és Belső Gondozási Rendszerünk céljainak megvalósításában nélkülözhetetlen teljes munkakörben a fejlesztő pedagógus és a belső gondozó speciális szakmai tudása. Helyi lehetőségek, melyek megalapozzák a hatékony nevelői munkát: Természeti adottságok: Tiszacsege a Hortobágyi Nemzeti Park és a Tisza folyó közvetlen határában terül el, természetvédelmi területek által körbezárva, melyek számos lehetőséget biztosítanak a közvetlen megfigyelésre, tapasztalatszerzésre, környezetvédelmi nevelés alapjainak megteremtésére. A lakosság falusi jellegből kifolyóan fő megélhetési forrását a növénytermesztés és az állattenyésztés jelenti, így a gyermekek nap mint nap átélhetik a növényekről, állatokról való gondoskodás fontosságát. Óvodánk közvetlen környezetében erdők, holtágak, szikes területek, mezők és szántók találhatók, ahol óvodásaink közvetlen tapasztalás útján ismerhetik meg a különböző életközösségeket. Tiszacsege értékei (melyek bekapcsolhatók a nevelőmunkába). Termál strand (fürdési lehetőségek, vízhez szoktatás). Átkelési lehetőségek a Tiszán (komp). Hajójárat a Tiszán (kirándulások szervezése). Falumúzeum (hagyományápolás). Tüzelős ól (hagyományápolás).

11 11 Népi kismesterek (kosárfonó, korongozó, szövő). Tisza - parti tábor (kirándulások, rendezvények). Szabadidőpark (testedzés). Sportpálya (testedzés). Az iskola gyakorlókertje, szántóföldek, gyümölcsösök (mezőgazdasági munkák). Művelődési Ház (kultúrprogramok). Könyvtári látogatások. Kiállítások. Óvodánk munkaközösségei: A Mentálhigiénés munkaközösség működése a pedagógusok önismeretének fejlesztésére és konfliktus kezelő technikák elsajátításának segítésére alakult. Belső továbbképzésként óta működik óvodánkban mentálhigiénés munkaközösség, melyet szakirányú diplomával rendelkező pedagógus vezet. A munkaközösség eddigi tevékenysége volt, hogy a napi munka során adódó problémás esetek megbeszélésével a tagok szakmai segítséget nyújtsanak egymásnak. A munkaközösség célja, hogy a különböző empátiás, kommunikációs és személyiségfejlesztő játékok, szituációs gyakorlatok által fejlődjön a pedagógusok önismerete, konfliktuskezelő technikáik tárháza bővüljön. A pedagógusok új módszerek, csoportszervezési vezetési ismeretek birtokába jussanak, melyekkel nem csak a gyermekközösséget, hanem a szülők csoportját is szabadabb, közvetlenebb stílusban, de hatékonyan tudják szervezni és összefogni. A csoportban lezajló csoportdinamikai folyamatok hatására fejlődjön személyiségük, s ezáltal interperszonális kapcsolataikban szakmai és magánéleti hitelesek és sikeresek legyenek. A Hagyományőrző munkaközösség működése a magyar népi kultúra és a multikulturális értékek közvetítését segíti. Hagyományőrző munkaközösségünk évek óta feladatának tekinti a magyar népi kultúra elemeinek beépítését az óvoda mindennapjaiba. Felvállalja a multikulturális értékek közvetítését, a cigány gyermekek identitástudatának támogatását, mert nevelőtestületünk vallja, megismerni gyökereiket, kultúrájuk valódi elemeit szükségszerű, hiszen e nélkül megítélésük differenciálatlan és felszínes. Feladatunknak tekintjük, hogy a gyermekeknek minél több alkalmat biztosítsunk az élményszerű megismerésre és alkotó részvételre. Tudatosítanunk kell, hogy a nemzedékeken át létrehozott hagyomány összeköt a múlttal, és segít kiigazodni a jelenben. A munkaközösség tagjai számára a cigány kultúra elmélyültebb megismerésében a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a cigány művészeti csoportok, és az általános iskola cigány népismereti szakembere nyújt segítséget.

12

13 I. Életfa Óvodai Nevelés célja és feladatai: A z Életfa óvodai nevelés a gyermek középpontba helyezését és az óvoda nevelési funkciójának kiteljesítését tekinti alapvető feladatának. A gyermeki személyiséget úgy definiáljuk, mint az egyedi, megismételhetetlen, mással nem helyettesíthető indivídum és szociális lény aktivitását. A gyermek fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, a belső fejlődés az érés sajátos törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg. Az óvoda nevelő intézmény, s mint ilyen a gyermeki személyiség kibontakoztatására, nevelésére, fejlesztésére törekszik. A fejlődést lehetővé teszi, elősegíti tudatosan tervezett, szervezett nevelési helyzetek megteremtésével. Programunk a 3-7 éves korú gyermekek szociális életképességét (életre nevelését) minden későbbi fejlődés alapjaként kezeli, a pedagógiai célok és feladatok centrumába tudatosan a szociális, értelmi, verbális és testi képességek fejlesztését állítja, képessé teszi a gyermeket az élethosszig tartó tanulásra. Az óvoda a pedagógiailag segített, ösztönzött szocializáció minél teljesebb megvalósítására törekszik. A kisgyermeknek ahhoz, hogy boldoguljon, meg kell tanulnia beszélni, közlekedni, a környezet adta keretek között tevékenykedni, az eszközöket használni, a társakkal együtt működni, el kell lesnie a mindennapi élet adta szerepeket, magatartás mintákat. Ez, akárhogyan is nézzük, komplex életfeladat, a szociális tanulás intenzív formája. Ennek egy részét eltérő kulturális színvonalon a családok teljesítik. Az óvoda azonban nem csupán kiegészítő szerepet játszik az elsődleges szocializáció folyamatában, hanem arányos fejlesztését, intenzitásának fokozását, magasabb színvonalra emelését is vállalja, azaz: kiegészíti, kiterjeszti, felerősíti a szociális tanulást. A társadalom és az egyén kölcsönviszonyának valamiképpen a nevelés fogalmában is tükröződnie kell. Felfogásunk szerint a nevelés a társadalom számára szükséges egyéni képességek intenzív fejlesztése. Képességközpontú nevelésünk azonos hangsúlyt fektet a szociális, az értelmi, a verbális és a testi képességek fejlesztésére. E négy képességterület formálódása egymást feltételezve és kiegészítve segíti a teljes gyermeki személyiség alakulását.

14 14 Életfa óvodai nevelés célja: 1. Életkompetenciák kialakítása, a teljes gyermeki személyiség fejlődésének biztosítása a részképességek kiemelt támogatásával. 2. A helyi hagyományok, multikulturális tartalmak átörökítésével, hagyományőrző életmóddal óvodás kor végére megalapozzuk a hagyományőrző szemléletmódot. 3. A sajátos nevelési igényű valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű különös tekintettel a roma származású gyermekek esélyegyenlőségének megteremtése, a sikeres iskolakezdés biztosítása. 4. A társadalmi érzékenység tudatos fejlesztése, a kommunikáció és kooperáció kiemelt fejlesztése. 5. Az egészséges életmódra nevelés; az egészségtudat, valamint a helyes étkezés és testápolás szokásainak kialakítása. 6. Környezetvédelemi nevelés; a környezettudatos magatartás alapjainak kialakítása. 7. A közös értékek közvetítésével példamutatással - segítjük a gyermekek erkölcsi fejlődését. 8. Hangsúlyt fektetünk az átmenetek megkönnyítésére, az egyes életszakaszok közötti éles határvonalak eltörlésére. ( bölcsőde-óvoda ; óvoda-iskola ) Óvodásaink szociális fejlődését biztosítják azok a nevelési alaphelyzetek, amelyek a különböző tevékenységeket, együttműködési formákat, fejlesztő hatásokat és fejlődési lehetőségeket együttesen tartalmazzák. A gyermeki megismerés alapja 3-7 éves korban a folyamatos érzékelés, tapasztalás és cselekvés. Az óvodáskort szenzitív periódusnak tekintjük, ekkor zajlanak le ugyanis azok az érési folyamatok, melyek segítségével a gyermek rendkívül gyors ütemben fejlődik, illetve fejleszthető. Programunk középpontba állítja a gyermeket, a fejlesztés alapjának a gyermeki szükségleteket és az óvodáskori adottságokat tekinti. Valljuk, hogy a gyermeket minden életkori szakaszban orientálni kell valamire, vezetni kell valahová. Tehát az óvoda feladata nem a szűken vett iskolára való előkészítés, hanem az életre nevelés, mely a tevékeny életre alapozott nevelőmunka útján valósítható meg a tevékenységek által.

15 15 A nevelési cél elérésének feltételei: Programunk kitűzött nevelési célját a gyermek szükségleteinek, tevékenységeinek és képességeinek figyelembevételével, a gyermek egyéni adottságaiból kiindulva lehetséges megvalósítani. 1. A szükségletek szerepe a nevelési cél elérésében: A gyermek fejlődő személyiség, ezért sajátos, életkoronként, életkori szakaszonként és egyénenként változó testi, lelki szükségletei vannak. A szükségletek kielégítésében, a gyermeki személyiség alakulásában a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezetnek meghatározó szerepe van. A környezeti hatások közül a család szerepe igen jelentős, hiszen a család az első szocializációs szintér, mely a kisgyermeket formálja. A családi hatások a legtöbb esetben nem tudatosan tervezettek, sokkal inkább jellemző rájuk, hogy spontán módon valósítják meg a társadalomba való bevezetés feladatait. Természetesen a különböző kultúrájú családok másként viszonyulnak a gyermekhez, a gyermeknek a családban elfoglalt helyéhez és más-más szerepet szánnak neki a családi életen belül. Intézményünkben magas a cigány gyermekek száma. Eltérő szociokulturális és erkölcsi normarendszerük miatt különleges odafigyelést igényelnek. Feladatunk a többségi és kisebbségi normarendszer különbségeinek csökkentése. Emellett jelentős a halmozottan hátrányos helyzetűek aránya, akik esetében a hátránykompenzálás érdekében a minél korábbi beóvodázás a cél. Fejlődésük támogatásában kiemelt jelentőséggel bír a szülők partnerré tétele, az egységes értékrend alapján megvalósuló nevelés. A családi nevelés mellett az óvodának igen nagy szerepe van a másodlagos szocializáció során. Az óvoda a családénál tágabb, tagoltabb szocializációs erőteret hozhat létre. Tudatosan alakítja, építi, kombinálja azokat a nevelő hatásokat, amelyekben az együttműködés és a társas érintkezés elemi formái integráns egységet, szerves, kölcsönös kapcsolatot alkotnak. Az óvoda nem a spontán szocializációnak, hanem a pedagógiailag determinált személyiség fejlődésnek a színtere, ahol az elemi kooperációs és kommunikációs formák tudatos kibontakoztatása folyik. Az óvodáskorú gyermekek érzelmi állapotát, befolyásolhatóságát nagymértékben a családi légkör határozza meg. A lelki egészség megóvása érdekében szükséges az érzelmi alapigények kielégítése, pl. a biztonságérzet, védettségérzet a feltétele annak, hogy a gyermek a környezete iránt érdeklődést mutasson, kezdeményezzen, más emberekhez is kötődjön. Szeretetteljes légkörben, feszültségek, megalázás nélkül, bátorító megerősítő interakcióban valósulhatnak meg az egészséges életmódra nevelés céljai. Az óvodában a gyermek egyéni igényeit megértéssel fogadni, és empátia készséget mutatni ugyanúgy hozzátartozik az érzelmi neveléshez, mint a kiegyensúlyozott, harmonikus alaphangulat kialakítása. Az olyan óvodai atmoszféra, amelyik sokoldalú érzelmi kifejezéseket és pozitív élményeket tesz lehetővé, hozzájárulhat a gyermek boldog alaphangulatának kifejlődéséhez és ezzel együtt a másik megértéséhez. Azok a gyermekek pedig, akik viselkedési nehézségekkel és zavarokkal küzdenek (agresszivitás, gátlás) különösen sok figyelmet és megértő nevelői magatartást igényelnek. Az ő fejlesztésükben még fontosabb szerepet töltenek be a korszerű pedagógiai módszerek és eljárások, mint például a drámapedagógia, vagy a mentálhigiéné speciális eszközeinek alkalmazása, illetve a kompetencialapú fejlesztés.

16 16 Az érzelmi nevelés feladatai: - A szeretet és kötődés képességének fejlesztése - Az önmaga és mások iránti tisztelet, megbecsülés érzésének fejlesztése - A különbözőség elfogadására és elfogadtatására való képesség fejlesztése - Az élménybefogadás képességének fejlesztése - Az érzelmek kifejező képességének fejlesztése - Az ösztönök és az érzelem irányításának fejlesztése - Az érzelmi zavarok tompítása, leépítése - A társadalmi érzékenység tudatos fejlesztése, az általános erkölcsi normák átadása - A lelki egészség megóvása (pszichés klíma biztosítása; érzelmi biztonság, tevékenységszükséglet kielégítése; rugalmas napirend, derűs légkör biztosítása; differenciált bánásmód). A fejlesztés tehát azután kezdődik, miután a gyermek beilleszkedett a csoportba, jól érzi magát, alapvetően derűs, vidám légkör veszi körül, megismerkedett a felnőttekkel és a gyerekekkel, azaz bátran, biztonságosan mozog az őt körülvevő környezetben. A gyermekek gondozása az óvodai nevelőmunka alapvető feladata; olyan sajátos nevelési feladat, melynek színvonalas megvalósítása nemcsak a gyermek személyiségének fejlesztését alapozza meg, de lehetővé teszi annak a kedvező környezeti hatásnak a kialakulását, ami a gyermek további fejlődéséhez nagymértékben hozzájárul. Az óvodapedagógus feladatai a gyermeki szükségletek kielégítésében: - Az egészséges, gyermekbarát óvodai környezet megteremtése - A nyugodt, kiegyensúlyozott, családias, szeretetteljes óvodai légkör kialakítása - A gyermek megfelelő gondozottságának biztosítása - A gyermek alapvető testi, lelki szükségleteinek kielégítése - A személyes példamutatás 2. A tevékenységek szerepe a nevelési cél elérésében: A gyermek személyisége és a tevékenysége kölcsönösen egymásra hatva fejlődnek. A. A gyermeki személyiség fogalma: A gyermeki személyiséget úgy definiáljuk, mint az egyedi, megismételhetetlen, mással nem helyettesíthető individuum és szociális lény aktivitását. Személyisége komplex tevékenységek által fejleszthető a leghatékonyabban.

17 17 A gyermeki tevékenység fogalma összefoglalható az alábbiakban: - Valamilyen belső szükséglet kielégítésének vagy külső követelmény teljesítésének eszköze - Képesség felhasználás, képességfejlesztés eszköze - Az egyén kompetenciájának megnyilvánulása B. A nevelő hatás belső a tevékenység tartalmából eredő feltételei: - Az egyén számára érdekes, a csoport számára fontos, hasznos tevékenység legyen (aminek hasznosságát egyre szélesebb közösség ítélheti meg) - A célkitűző és a célmegvalósító tevékenység egysége érvényesüljön - A tevékenységrendszer teljessége zavartalan legyen, elégítse ki a gyermekek akciószükségletét, oldja meg az adott gyermekközösség valamennyi feladatát. C. A nevelő hatás pedagógiai feltételei: - A tevékenység pedagógiai előkészítése (ráhangolás, tudatosítás, stb.) közös feladata az óvodapedagógusnak, dajkának és az egész óvodai környezetnek - A tevékenység pedagógiai megszervezése az óvoda dolgozói részéről szakmai tudatosságot igényel. - Semmit se végezzünk el a gyermek helyett, de mindenben segítsünk, amikor arra szüksége van, ezzel biztosítjuk önállóságát, kompetenciamotívumának fejlődését. - A tevékenység pedagógiai értékelése ugyancsak alapvető feladata az óvodapedagógusnak. A siker, sikertelenség okai, a jól vagy rosszul megválasztott tevékenységi mód, az együttműködés megléte vagy hiánya, stb. lehet az önértékelés kiinduló alapja, a reális énkép és önértékelés előfeltétele. D. A személyiség felfogható az egyénre jellemző tevékenységek hierarchiájaként: A gyermekek számára meg kell adni a lehetőséget az önállóan választott, belsőből fakadó tevékenységre. A gyermeki tevékenység szervezésekor figyelembe kell venni a 3-7 éves korú gyermek személyiségének jellemzőit. Bármilyen mozgás, cselekvés, változás felkelti a gyermek figyelmét, és utánzásra ösztönzi. A megismerési vágy, a kíváncsiság életkori sajátossága az óvodáskorú gyermeknek. A gyermek tevékenysége gyakran változik, ennek következtében egy adott tevékenység általában rövid ideig tart és nincs mindig összhangban a kitűzött céllal. Az óvodapedagógusnak tudnia kell, hogy az életkor és az egyéni adottság nagymértékben meghatározzák a gyermeki tevékenység minőségét és mennyiségét, tehát ezt figyelembe véve segítheti elő a tevékenységek minél szélesebb kibontakoztatását a csoportban. A 3-7 éves korú gyermek életmegnyilvánulásaiban nem különül el élesen a játék, munka, tanulás. A gyermek számára a játék lehet munka is és fordítva. A közösségért végzett feladat lehet játék, esetleg szabadidő kellemes eltöltése. Ebből kiindulva a gyermeki tevékenységek közül az önfeledt, szabad játéknak kell a legnagyobb teret biztosítani.

18 18 Az óvodapedagógus feladatai a tevékenységek megszervezésében: Lehetőség szerint: - biztosítson minél változatosabb, többfajta tevékenység egy időben történő gyakorlásához megfelelő feltételeket (idő, hely, eszközök, ötletek, biztonságos környezet megteremtése) - a tevékenységek megszervezésében támaszkodjon a gyermekek tapasztalataira, a gyermekek aktuális élményvilágára - élmények nyújtásával segítse elő a minél sokrétűbb és minél komplexebb tevékenységformák kialakulását az óvodai csoportban 3. A képességek szerepe a nevelési cél elérésében Óvodai nevelésünk a részképességek fejlődésének tudatos fejlesztését, a kompetenciák támogatását jelenti, annak érdekében, hogy a gyermekek az iskolai életmód és tanulás sikerességén túl, egyéni életük alakításában kompetensek, vállalt társadalmi szerepeikben sikeresek legyenek. Az egyéni képesség és kompetencia részben cél, az önmegvalósítás mértéke, részben pedig a társadalmi létezés eszköze, a társadalmi haladás feltétele, forrása. A tevékenységszervezés és a képességfejlesztés kölcsönös kapcsolatban áll egymással. Ennek értelmében az óvodapedagógus feladata, hogy olyan tevékenységeket biztosítson a gyermek számára, melyben aktivizálja meglévő képességeit, ugyanakkor alapot biztosít a magasabb szintű képességek kialakulásának. A nevelés - orientáló tevékenység is, - tevékenységszervezés is, - képességfejlesztés is. A lehetséges emberi képességek és tulajdonságok száma szinte végtelen; ezeket képtelenség lenne áttekinteni és külön külön formálni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lennének a nevelés szempontjából kitüntetett képességosztályok. A Kompetencia Alapú Óvodai Programcsomag a képességeket négy alapvető csoportba sorolja: - szociális képesség - verbális képesség - értelmi képesség - testi képesség. Ez az osztályozás teljes mértékben tartalmazza az egyes részképességeket, felsorolásuk megtalálható a KOMP alapdokumentumában.

19 19 A tevékenység több szempontból is bázisa a képességfejlesztésnek: - A tevékenység a kifejlesztett képesség forrása (mivel a képességek tevékenység közben fejlődnek) - A tevékenység nemcsak forrása, hanem célja is a képességek fejlesztésének (a képesség, meghatározott tevékenységekre való alkalmasság) - A tevékenység a képességfejlesztés eszköze (az adekvát képességek csak konkrét tevékenységek által formálhatók) - A tevékenység a kifejlesztett képességek felhasználásának, kifejtésének színhelye (a képességek csak meghatározott tevékenységekben nyilvánulnak meg) A képesség és a tevékenység annyira mély és genetikus kapcsolatban áll egymással, hogy csak a reáltevékenységekre alapozott nevelésnek lehet igazi esélye a sikeres képességfejlesztésre, hiszen minden képesség valamilyen tevékenységre való alkalmasság, és a képességek csak tevékenységekben fejlődhetnek ki és nyilvánulhatnak meg. Ez az általános képességekre is érvényes. Nincs olyan általános képesség, amelynek ne valamilyen konkrét tevékenység lett volna az eredeti forrása. A kommunikációra és a kooperációra való képességet a gyermek ezek egymással összefüggő folyamatában és gyakorlása közben szerezheti meg. Az óvodapedagógus feladatai a képességek fejlesztésében: - Folyamatosan biztosítsa a gyermekek számára, a képességeik kibontakoztatásához szükséges tevékenységek gyakorlásának lehetőségeit. - A folyamatos megfigyelés és a mérőeszközök alkalmazása útján alkosson tiszta képet a gyermek meglévő képességeiről, azt folyamatosan regisztrálja; ennek ismeretében törekedjen a képességek differenciált fejlesztésére. - Minden gyermek képességét önmagához a saját lehetőségeihez viszonyítva igyekezzen tudatosan és tervszerűen fejleszteni annak érdekében, hogy elérje, de legalább megközelítse potenciális képességszintjét.

20 20 4. A kompetencia alapú pedagógiai fejlesztés A kompetenciaalapú fejlesztés esetében a hangsúly az ismeret attitűd képesség hármas egységére helyeződik, vagyis a kompetenciára. A programcsomag segíti: az élethosszig tartó tanulás megalapozását; a hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének biztosítását; hatékonyan támogatja az Oktatási Minisztérium középtávú fejlesztési stratégiáját. A programcsomag célja az óvodák jó gyakorlatának megőrzése mellett, a magyar óvodapedagógiában fellelhető hiányok feloldása. A pedagógiai fejlesztés célja (a hiány területek feloldásának eszközei): az óvoda iskola átmenet tartalmilag újszerű kidolgozása; az integráció és a differenciálás elterjesztése; a játék központi szerepének, valamint a játék érzelem erkölcs metodikai kapcsolatának érvényesítése. A fent megjelölt, országos viszonylatban problémásnak ítélt területek kidolgozásában, alkalmazásában óvodánk már gyakorlatot szerzett, hiszen: az óvoda iskola átmenet problémakörével kapcsolatban a Belső Gondozói Rendszer kiépítése során jelentős ismeretekre tettünk szert, mind elméletben, mind gyakorlatban. Ennek továbbfejlesztéseként elkészítettük a gyermekek utánkövetésének rendszerét, illetve az óvoda iskola átmenet általunk alkalmazott rendszerének adaptálásával meghatároztuk a bölcsőde óvoda átmenet megkönnyítését szolgáló folyamatot is. a BGR rel való ismerkedés során figyeltünk fel a differenciálás lehetőségeire, s alkalmazzuk annak változatos formáit azóta is; több HEFOP pályázatban is részt vettünk, melyek az integráció elterjesztését célozták, az Óvodai Integrációs Program megvalósítása gyakorlatként működik óvodánkban; a játék érzelem erkölcs elválaszthatatlan együttese kimondatlanul is részét képezi óvodai gyakorlatunknak, mentálhigiénés munkaközösségünk kiemelten is foglalkozik a témakörrele. A TÁMOP / pályázati program keretében a es nevelési évben bevezetésre került a Kompetencia Alapú Óvodai Programcsomag. A kipróbálási szakasz tapasztalatai alapján, 2010-ben az ÉLETFA helyi nevelési programba beépítjük a KOMP alapvetéseit, alapelveit, pedagógiai koncepcióit.

21

22 II. A tudatos fejlesztés feltételei: A 3-7 éves korú gyermek fejlesztése a nevelési céloknak megfelelően a nevelési folyamatban valósul meg. A nevelési folyamat a környezettel való állandó és szoros kapcsolatban zajlik. A nevelési folyamatban a gyermek spontán fejlődése, érése és a nevelési céloknak megfelelő tudatos fejlesztése egymást kiegészítve érvényesülnek. A tudatos fejlesztés az óvodapedagógus által irányított, befolyásolt, de nem kizárólagosan tőle függő folyamat. A társadalmi, gazdasági környezet, a helyi lehetőségek, a gyermekcsoport életkora, összetétele, a szülők igényei mind befolyással vannak a fejlesztés tartalmára. A tudatos fejlesztést az objektív és szubjektív feltételek ugyancsak jelentősen befolyásolják. Az objektív (külső) feltételekhez hozzátartozik az óvoda épülete, annak berendezései, az óvoda udvara és a gyermeket körülvevő környezet. Objektív feltételeink megfelelőek óvodás gyermekeink testi lelki szükségleteinek kielégítésére, és fejlődésének elősegítésére. Távlati céljaink az objektív feltételek javítására: Ennek a nevelési programnak a megvalósítása nem igényel különleges feltételeket, de a minőségi munkához szükségünk van a meglévő feltételek folyamatos javítására. Ez nemcsak az egészséges életmód feladatainak megvalósítását teszi könnyebbé, hanem kellemesebbé is varázsolná a gyermekek környezetét. Udvarunk alakítását tudatosan végezzük, hogy egyaránt biztosítva legyen a napos és árnyékos, valamint füves és kavicsos terület. Udvari játékaink folyamatos cseréje több funkciós játékeszközökre lehetővé teszi a gyermekek sokoldalú mozgásfejlődését és maximálisan kielégít i mozgásigényüket, óvja biztonságukat. Azokat az élettereket, helyeket, amelyeket a gyermekek birtokolnak, használnak, igyekszünk úgy alakítani, hogy az számukra a legbiztonságosabb, és minden tevékenységük végzéséhez megfelelő, esztétikus legyen. (csoportszobák, öltözőrész, mosdók, udvar stb.) Nem csak a biztonságra, esztétikumra, hanem a kellő tisztaságra is fokozottan odafigyelünk. A környezetünk alakításában, ápolásában, megóvásában a gyermekek is tevékenyen részt vesznek. Igyekszünk biztosítani a csoportok közötti átjárhatóságot, az óvoda udvaron és az óvoda épületében egyaránt. Ez segíti elő azt a pedagógiai célunkat, hogy a kooperáció és kommunikáció az egész nap folyamán kölcsönösen és akadálytalanul megvalósuljon.

23 23 A tudatos fejlesztés szubjektív feltételei: 1. Az óvodapedagógus és a gyermek aktív együttműködése. A hangsúly az aktív, kétpólusú együttműködésre kerül. Az aktív nevelés tevékenységközpontú és tevékenységre alapozott nevelés. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a gyermekeknek éppúgy lehet véleménye, elképzelése, ötlete, javaslata, mint a felnőttnek. Mindezeket igyekszünk beépíteni a fejlesztési elképzelésünkbe. A gyermeket ugyanis saját környezete, saját tapasztalatai, élményei befolyásolják, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni a nevelés folyamatában, éppen ellenkezőleg, ezekre az élményekre, tapasztalatokra szükséges ráépíteni, megtervezni a gyermeki tevékenységeket. A fejlesztés során abból indulunk ki, ami a gyermeket körülveszi, foglalkoztatja és érdekli. Ezzel válik lehetővé a gyermek aktivitásának bekapcsolása a nevelés folyamatába. 2. Az óvodapedagógus modell szerepe Óvodai nevelési programunk az óvodapedagógust kulcsfontosságú szereplőnek tekinti a nevelési folyamatban. A gyermek utánzási hajlamából adódóan az óvodapedagógus minta, modell értékű. Óvodáskorban, de későbbi életkorokban is a példa a leghatásosabb nevelő erők egyike. Éppen ezért nagyon fontos, hogy mit és hogyan mond a pedagógus, miként viselkedik, hogyan öltözködik, stb. Különösen 3-4 éves korban meghatározó a pedagógus személyisége, hiszen kezdetben a gyermek teljesen kritikátlanul, válogatás nélkül utánoz, kizárólag a szeretett és érzelmileg hozzá legközelebb álló felnőtt kedvéért. Sok múlik tehát azon, milyen értékeket közvetít az óvodapedagógus, a gyermek környezete és azon belül elsősorban a család. Gyakran előfordulhatnak értékkonfliktusok a család és az óvoda között. Ilyenkor az óvodapedagógusnak rendkívül tapintatosan és kizárólag a gyermek érdekeit figyelembe véve kell közelítenie a megoldás felé. A gyermek már megtanult és magával hoz bizonyos értékeket a családból, melyeket az óvodában is tiszteletben kell tartani. Az óvónő biztonságot és harmóniát sugárzó egyénisége meghatározza a gyermeki személyiség fejlődését. A biztonságérzet egyik biztosítéka a testi kapcsolat, az ölelés szorossága. Az óvodában még 6-7 éves korban is igénylik a gyermekek a gyakori simogatást, szeretgetést, ölelést. A gyermek és az óvodapedagógus aktív együttműködése a felnőttől is másfajta beállítódást, viselkedést igényel. El kell fogadnia, hogy nemcsak ő irányíthatja a gyermeket, hanem a gyermek is hat rá. Kapcsolatuk aktív és kölcsönös. Ez a pedagógusi magatartás feltételezi az önállóság, rugalmasság, döntési képesség, helyzetfelismerő képesség meglétét. Hisszük, hogy olyan nevelő képes a gyermekeket az életre, az önálló gondolkodásra serkenteni, aki maga is rendelkezik ezekkel a képességekkel. A programunkkal dolgozó óvodapedagógus legyen kreatív, fantáziadús, rugalmas, empatikus, tudjon alkalmazkodni a gyermeki kezdeményezéshez, folyamatos önképzéssel fejlessze képességeit.

24 24 3. Az óvónő és a dajka együttműködése Programunk megvalósítása során a dajka a pedagógiai munka közvetlen segítője, munkája összehangolt az óvodapedagóguséval. A dajka egyike a gyermeket nevelő felnőttnek, aki éppúgy, mint az óvodapedagógus, magatartásával, teljes lényével, beszédstílusával, öltözködésével hatást gyakorol a kisgyermekre. Ahhoz, hogy a nevelési folyamatban a dajka közvetlenül és tevékenyen részt vehessen, elsősorban arra van szükség, hogy megfelelő szinten tájékoztatva legyen az óvoda és az adott óvodapedagógusok nevelési elképzeléseit, módszereit illetően. Tudnia kell, hogy milyen célok érdekében, hogyan kívánják az óvónők a gyermekcsoport fejlesztését megvalósítani. A hatékony együttműködés kialakításában döntő szerepe van az óvodapedagógusnak, aki közvetlen felettese a csoportban dolgozó dajkának. 4. A környezetben élők hatásai A helyi nevelési rendszer kialakításának elengedhetetlen feltétele az óvoda környezetében élők véleményének, javaslatainak, kifogásainak vagy dicséretének ismerete. Figyelembe veszszük a szülők észrevételeit, visszajelzéseit, törekszünk reális igényeik kielégítésére. Fontosnak tartjuk, hogy a szülők ismerjék módszereinket, célkitűzéseinket. Kapcsolattartásunk a bizalomra, őszinteségre épül. Ennek feltétele az óvoda nyitottsága.

25 25

26 III. A fejlesztés tartalma: A tevékenységek által nevelődő gyermek felnőve aktív része lesz saját természeti és társadalmi környezete kialakításának. Programunk tartalma tevékenységeken keresztül jut érvényre és a nevelési folyamat feladatai által valósul meg. A feladatok elemeit a nevelés foglalja keretbe, amelyek a gyakorlatban nem különülnek el egymástól. 1.Gyermeki tevékenységek: 1.1. Játék és tanulási tevékenység 1.2.Társas és közösségi tevékenység 1.3. Munkatevékenység 2.Az egészséges életmódra nevelés A gyermek életmegnyilvánulásaiban sohasem különülnek el a különböző tevékenységek, azok komplex módon, egymást kiegészítve jelennek meg. Figyelembe kell venni ezt a komplexitást és az egymást átszövő feladatokból kiindulva kell a tervezést átgondolnunk. Miután a tanulást a nevelés részének tekintjük, ezért a nevelés és a tanulás tervezésében is a komplex gondolkodásmód, az egymáshoz való kapcsolódás és nem a nevelési területek szétdarabolása a szándékunk A játék és a tanulási tevékenység A játék a 3-7 éves korú gyermek alapvető, mindennapjait átszövő tevékenysége. A játék nemcsak azért kitűnő talaja a fejlesztésnek, mert általa szinte észrevétlenül tanul a gyermek, hanem azért is, mert a játékban kiélheti, kipróbálhatja, feldolgozhatja és gyakorolhatja az életben előforduló szituációkat, az őt érő élményeket. Ugyanakkor megoldási módokat kaphat bizonyos élethelyzetekben való viselkedésre, megnyugodhat, kiélheti szorongásait, problémáit és újraélheti kellemes élményeit. A környező világról, sőt a világegyetem egészéről is a játékon keresztül közvetíthetjük a legtöbb ismeretet a kisgyermek felé. A játék tehát olyan komplex tevékenységforrás, amelyet az óvodapedagógusnak tudatosan kell felhasználnia a nevelés folyamatában céljai eléréséhez. Az óvodapedagógus tudatossága természetesen sohasem irányulhat a gyermekre, hiszen kitalált és erőltetett úgynevezett játékos módszerekkel nem helyettesíthető a szabad játék. A gyermeki tevékenységet különösen a játékban nem szabad szűken értelmeznünk. A játéktevékenység tág értelmezése lehetővé teszi, hogy nemcsak a tárgyi, manuális vagy mozgáshoz kapcsolt tevékenységeket ismerjük el, hanem a szellemi alkotást is tevékenységként fogjuk fel. A gyermek gondolatban megalkotja, kitalálja a játék szereplőit és bármilyen eszközzel vagy tárggyal helyettesíti azokat. Minden gyermeki tevékenység beleértve a játékot is felosztható spontán és az óvodapedagógus által irányított tevékenységre. Nagyon fontosnak tartjuk olyan hangulatok, ingerek tárgyi lehetőségének megteremtését, melyeknek hatására a gyermekek spontán játéka, tevékenysége önmagától beindul. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy nincs szükség a pedagógus által kezdeményezett vagy irányított játéktevékenységre, hiszen köztudott, hogy 3 éves kor táján még kifejezetten igényli a gyer-

27 27 mek a felnőttel való együttjátszást. A nevelési folyamat intenzív képességtermelő jellege ugyanis alapvetően attól függ, hogy milyen szélességben és mélységben képes az óvoda a gyermeki öntevékenység rendszerét kiépíteni. A legfőbb biztosíték az önfejlődés és önfejlesztés motívumainak, képességeinek, készségeinek kialakulására, a gyermek által megtervezett játéktevékenység. Jót és jól játszani ez a gyermek dolga az óvodában. Az óvodapedagógus feladata megfigyelni a gyermekek játékát, felhasználni azt saját nevelési céljai elérése érdekében és szükség esetén, indirekt módon befolyásolni. A játék kicsiben maga az élet; az, amit a kisgyermek felfog, és rekonstruálni képes az őt körülvevő világból. Éppen ezért az életre nevelés is a játékból indul ki, és a játék segítségével teljesedhet ki. Programunk alapelve, hogy minél több időt, alkalmat és lehetőséget biztosítsunk a gyermekeknek az elmélyült, szabad játékra. A játéktevékenységekhez szükséges feltételeket, ötleteket és eszközöket azonban az óvodapedagógusnak kell biztosítania. Külön szót érdemel az élmények szerepe a játékban. Az élmény, legyen az a gyermek egyéni élménye, melyet a családból, a környezetéből hoz az óvodás, vagy legyen az óvodai társakkal átélt élmény, rendkívüli jelentőséggel bír az életre való felkészítés, a társadalmi érzékenység fejlesztésének folyamatában. A különböző szituációk megteremtése, az élménynyújtás, az óvónő tudatos, átgondolt munkáját feltételezi. Indirekt módon így lehet a gyermeki világot befolyásolni. Természetesen a gyermek spontán élményszerzése éppen olyan fontos, mint a pedagógus által irányított, megtervezett. A lényeg, hogy a gyermekek élményeiket tevékenységekben éljék meg. A játék tehát, mint az óvodáskorú gyermek alaptevékenysége olyan lehetőséget jelent az óvodapedagógus számára, amit tudatosan felhasználhat a gyermekek fejlesztése érdekében. Legfőbb célkitűzéseinket szem előtt tartva olyan tulajdonságok fejlődhetnek ki a gyermekben a játék folyamatában, ami később a társadalomba való beilleszkedését nagymértékben elősegítheti (társakkal való együttjátszás, játékon belüli önállóság, másik gyermek játékának tiszteletben tartása, kezdeményező képesség kibontakoztatásának lehetősége, mások mozgósításának képessége). Az óvodapedagógus feladatai a játékkal kapcsolatban: - Nyugodt légkör biztosítása, az elmélyült, szabad játék feltételeinek megteremtése. - A napirenden belül elegendő idő és hely biztosítása a játék számára. - A játékhoz szükséges eszközök, anyagok biztosítása, mely sok esetben feltételezi az óvónő kreativitását. - Ötletek, lehetőségek, pedagógiai helyzetek teremtése a sokszínű játék kialakulásához. - A megjelenő játékfajták tartalmának, minőségének gazdagítása. - Az egyéni élményeken túl, közös élményszerzési lehetőségek kihasználása a játék fejlesztése érdekében. - Szükség esetén bekapcsolódás a játékba, együttjátszás a gyermekekkel (ha ezt indokoltnak érezzük, ha ezt a gyermek igényli, ha a játék továbbfejlesztése indokolja, ha a konfliktust nem tudják a gyerekek önállóan megoldani, ha technikai segítségadásra van szükségük). - Olyan játékszituációk teremtése, melyben a gyermek ismeretei, tapasztalatai bővülnek, képességeik fejlődnek. - A gyermeki játék önállóságának tiszteletben tartása, annak érdekében, hogy saját elgondolásaikat megvalósíthassák, fantáziájuk, hangulataik, érzelmeik szabadon megnyilvánulhassanak. - Folyamatos figyelemmel kísérése annak, hogy az alapvető viselkedési, udvariassági szokásokat a játék keretében, folyamatában is tartsák be

HATVANI VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA

HATVANI VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA HATVANI VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 AZ ÓVODA ADATAI... 3 1. BEVEZETÉS... 4 1. 1. ÓVODAKÉP... 4 1. 2. ÓVODÁNK CÉLJA... 4 1. 3. AZ ÓVODA ALAPVETŐ

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála 1 Tartalom I. BEVEZETŐ 4 1. Nevelőtestületünk választott mottója: 4 2. Az óvoda jellemző adatai: 4 3. Törvényi szabályozás 4 4. Óvodánk rövid bemutatása

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása... 6 1. Az óvoda jellemző adatai...

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2010/2011-ES NEVELÉSI ÉV

BESZÁMOLÓ 2010/2011-ES NEVELÉSI ÉV BESZÁMOLÓ 2010/2011-ES NEVELÉSI ÉV 1. Az óvoda működési feltételei 1.1 Statisztikai adatok: Férőhelyek száma Beíratottak száma Tanköteles korú gyermekek száma Tankötelezett korú, de a szülő kérésére óvodában

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Pedagógiai Program Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda ADATLAP Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert

Részletesebben

Szent László Óvoda Kisvárda

Szent László Óvoda Kisvárda MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Szent László Óvoda Kisvárda TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA... 5 3. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGPOLITIKA... 8 4. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉNEK HOSSZÚTÁVRA SZÓLÓ ELVEI...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése TARTALOMJEGYZÉK sorszám Megnevezés Oldalszám Bevezető 5 I. Helyzetkép 6 1. Óvodánk bemutatása 6 2. Az óvoda személyi és tárgyi feltételei 7 II. A program felépítése 8 1. Gyermekképünk 8 2. Óvodaképünk

Részletesebben

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM KŐBÁNYAI MOCORGÓ ÓVODA 1101. Budapest, Kőbányai út 30. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető 1 II. Gyermekkép, óvodakép 4 II. 1 Gyermekkép 4 II. 2 Óvodakép 5 II.2.1.

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM 2015 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A bölcsőde alapfeladata... 5 1.2. A bölcsőde helyi

Részletesebben

Hétszínvirág Óvoda, Bölcsőde, Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 4065 Újszentmargita, Rákóczi u. 134. /fax 52/214-021 HELYI NEVELÉSI PROGRAM

Hétszínvirág Óvoda, Bölcsőde, Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 4065 Újszentmargita, Rákóczi u. 134. /fax 52/214-021 HELYI NEVELÉSI PROGRAM Hétszínvirág Óvoda, Bölcsőde, Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 4065 Újszentmargita, Rákóczi u. 134. /fax 52/214-021 HELYI NEVELÉSI PROGRAM Tartalomjegyzék I. ÓVODÁNK ADATAI, BEMUTATÁSA..... II.

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013.

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2 1.1 Nevelőmunkánk jogszabályi háttere 2 1.2 Az óvodánk adatai 2 1.3 Óvodánk bemutatása 3 1.4

Részletesebben

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kautzky Lászlóné intézményvezető Molnár Miklósné általános vezető helyettes A tagintézmények vezetői és nevelőtestületei Tartalomjegyzék 1. HELYZETKÉP...

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI PROGRAMJA

APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI PROGRAMJA TŰZ ben fa parazsa volnék. VÍZ - ben puha moha volnék LÉG - ben jegenyefa volnék FÖLD - ön anyám fia volnék. ( Weöres Sándor) APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI PROGRAMJA HATÁLYBA LÉPÉS DÁTUMA:

Részletesebben

Pedagógiai Program. Terney Béla Kollégium. 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624

Pedagógiai Program. Terney Béla Kollégium. 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624 Pedagógiai Program Terney Béla Kollégium 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 6 2. HELYZETFELTÁRÁS ÉS ÉRTÉKELÉS...

Részletesebben

PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011

PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011 PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011 1 PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetkép...

Részletesebben

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység SZAKMAI PROGRAM

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység SZAKMAI PROGRAM Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység. SZAKMAI PROGRAM Tartalomjegyzék: I. Az intézmény adatai: 3.o. II. A bölcsőde szakmai programját meghatározó jogszabályok, irányelvek 4.o. III. Az intézmény

Részletesebben

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS ÓVODA 1119 BUDAPEST, PAJKOS U. 35. Az intézmény OM azonosítója: 034459 Intézményvezető: Csályiné Schön Mária Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. Az óvoda jellemző adata 1 1.1. Az óvoda személyi feltétel 3 1.2. Óvoda tárgyi dologi feltétele 6 1.2.1. Az óvoda épületének legfőbb jegyei 6 1.2.2. Az

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Beszámolót készítette: Boros Imréné intézményvezető

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:032920 2014 Napközi Otthonos Óvoda 2133 Sződliget, Vörösmarty u. 8-12. Intézmény OM azonosítója: 032920 Készítette: Hanákné Durján Ilona óvodavezető

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. OM: 034481 PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL Készítette: Kovács Zsuzsa Érvényes: 2013. szeptember 01-től Készült: 5/2 eredeti példányban

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4.

BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4. TERM. TÁRSA- ÉNEK- ZENE MESE- VERS MUNKA JÁTÉK MOZGÁS MOZGÁS DALOM EMBER RAJZOLÁS KÉZI- MATE- MATIKA BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. CSALÁD BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online. KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu SZAKMAI PROGRAM BÖLCSŐDE 2012-2017 Intézményvezető: Bölcsőde szakmai

Részletesebben

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágyi Nyitnikék Óvoda OM 200 722 Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágy, 2013. Hortobágyi Nyitnikék Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hortobágy Nyitnikék Óvoda 4071 Hortobágy, Erdei Ferenc

Részletesebben

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 031423 ÓVODÁNK ADATAI Neve: KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA Címe: 3384 KISKÖRE, BÉKE ÚT 9-11. Telefon/fax: 36/358-211 Fenntartója: KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Címe: 3384 KISKÖRE, SZÉCHENYI ÚT 24. Alapító

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÉS VILONYAI TAGÓVODÁJA 2013. 1 TARTALOM ADATLAPOK 3 I. BEVEZETÉS 6. II. GYERMEKKÉP 7. III. BEMUTATKOZÁS 8 IV. ÓVODA

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM Szent István Körúti Általános Iskola és Speciális Szakiskola OM: 036045 Jászberény 2015. Hinni benne, hogy képes növekedni, akarni, hogy előre haladjon. Bolondul remélni:

Részletesebben

Szombathelyi Szivárvány Óvoda

Szombathelyi Szivárvány Óvoda Szombathelyi Szivárvány Óvoda OM: 036462 Epochális rendszerű pedagógiai programja TARTALOMJEGYZÉK BEKÖSZÖNTŐ 1. KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK... 1. oldal 2. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA... 2. oldal 2.1. Óvodánk személyi

Részletesebben

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015.

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015. PESTERZSÉBETI 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, 2015. Az óvodai pedagógiai program törvényi és jogszabályi háttere: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. (Hermann Alice) Készítette:

Részletesebben

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető:.. neve Legitimációs eljárás

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Törcsvár Utcai Óvoda 1112 Budapest Törcsvár utca 19-21. Az intézmény OM azonosítója: 034463 Intézményvezető: Steixnerné Strausz Ildikó Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások

Részletesebben

Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016.

Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016. Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016. TARTALOMJEGYZÉK Tartalom TARTALOMJEGYZÉK... 1 Bevezető... 2 A település bemutatása... 2 II. Az óvoda jellemző adatai... 4 III. Helyi Nevelési

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015.

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. 1. Nevelési program 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A Nyíregyházi Szakképző

Részletesebben

BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 Intézmény neve: BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény 3240 Parád, Kossuth L. u. 128. Tel., Fax:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat ARANY FOKOZAT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4090 Polgár, Zólyom út 14. Tartalom Preambulum 2. oldal Nevelési Program 9. oldal I. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Szakmai Program 2016. Készítette: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Szakmai Program 2016. Készítette: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető Kerekegyháza Város Önkormányzata Szakmai Program 2016. Készítette: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető A bölcsőde alapadatai Intézmény neve: Kerekegyerdő Bölcsőde Rövidített neve: Bölcsőde Székhelye:

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2010/2011. tanév ÓVODÁK ARÉNA ÓVODA

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2010/2011. tanév ÓVODÁK ARÉNA ÓVODA A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2010/2011. tanév ÓVODÁK 1. sz. melléklet ÖMIP célok ARÉNA ÓVODA A fenntartó minden intézményre érvényes céljai: - Az óvodák programkínálatukkal, családias

Részletesebben

LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Ikt.szám: 62-52/2016. OM: 030869 LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Debrecen 2016.01.27. 1 TARTALOM 1. ÓVODÁNK ADATAI 4. oldal ÓVODAKÉP 5. oldal GYERMEKKÉP 5. oldal 2. ÓVODÁNK JELLEMZŐI 6. oldal 2.1. Személyi

Részletesebben

A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2012 A legtöbb, amit gyermekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak. ( Johann Wolfgang Goethe ) 2 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Név: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2015 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon

Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 I. Intézményi szint 1. Bevezetés 12 2. Közös

Részletesebben

OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA 5900 OROSHÁZA LEHEL U. 23

OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA 5900 OROSHÁZA LEHEL U. 23 1 TARTALOM BEKÖSZÖNTŐ... 3 HELYI NEVELÉSI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSÁNAK INDOKLÁSA... 4 ÓVODA ADATAI... 6 AZ ÓVODA BEMUTATÁSA... 8 ERŐSSÉGEINK ÉS SAJÁTOSSÁGAINK... 14 J Ö V Ő K É P Ü N K... 22 Ó V O D A K É P

Részletesebben

Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest, Köztársaság tér 1. Telefon: 283-0819 Telefax: 421-5627 E-mail: gyermekkert@t.online.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest, Köztársaság tér 1. Telefon: 283-0819 Telefax: 421-5627 E-mail: gyermekkert@t.online.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest, Köztársaság tér 1. Telefon: 283-0819 Telefax: 421-5627 E-mail: gyermekkert@t.online.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Dr. Schiller Istvánné óvodavezető a Minőségirányítási

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNEK GONDOLATAI A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMHOZ. BEVEZETŐ 5. oldal INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA

AZ INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNEK GONDOLATAI A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMHOZ. BEVEZETŐ 5. oldal INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA AZ INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNEK GONDOLATAI A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMHOZ 3. oldal BEVEZETŐ 5. oldal INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 6. oldal Intézmény adatai 6. oldal Intézmény szervezeti felépítése 9. oldal Az óvoda jellemzői

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7. OM azonosító: 038420 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7. OM azonosító: 038420 PEDAGÓGIAI PROGRAM Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7. OM azonosító: 038420 PEDAGÓGIAI PROGRAM Ha célod nagy, de eszközeid szerények, úgy cselekedj mégis! Cselekvésed által

Részletesebben

M ÁLYI ÓVODA és EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE

M ÁLYI ÓVODA és EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE M ÁLYI ÓVODA és EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013-2017 1 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Az intézmény hivatalos neve: Mályi Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Székhely: 3434 Mályi Móra Ferenc utca

Részletesebben

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22.

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Intézmény OM - azonosítója: 030871 Készítette: a Faragó Utcai Óvoda nevelőtestülete Legitimációs eljárás

Részletesebben

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015.

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. 1. BEVEZETÉS...4 2. BEMUTATKOZÁS...8 2.1 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI:...8 2.2. AZ ÓVODA SZEMÉLYI ERŐFORRÁSAI...13...13 2.3. AZ ÓVODA DOLOGI-TÁRGYI

Részletesebben

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013.

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda Intézmény címe: 1155. Budapest Tóth István u. 98. OM azonosító: 201537 Helyi Óvodai Program 2013. 1 Tartalom ÓVODAI ADATLAP... 3 I. ÓVODÁINK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 3704 Berente, Posta u. 7. Készítette: Gyenesné Kovács Enikő ÁMK igazgató További tagok: Bánáti Veronika /Művelődési Ház vezető/ Orosz Jánosné

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2008/2009. tanév ÓVODÁK ARÉNA ÓVODA

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2008/2009. tanév ÓVODÁK ARÉNA ÓVODA A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2008/2009. tanév ÓVODÁK ARÉNA ÓVODA A szervezeti felépítés átalakítását nem terveztük. ÖMIP célok A fenntartó minden intézményre érvényes célja -

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító 201394 2013. p.h. Készítette: Matejkáné Székely Szilvia óvodavezető Cím: 2081 Piliscsaba, Bajcsy-Zs. u. 33. Tartalomjegyzék Törvényi hivatkozások,

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése:

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése: Intézményünk bemutatása: I. BEVEZETŐ Óvodánk 1973 óta négy csoporttal működik, 100 fő befogadására alkalmas. 1998. április 17-étől intézményünk a Bóbita Óvoda nevet viseli. Az óvodát nagy területű, parkosított

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Lépésről-lépésre Pedagógia Programja

A Pátyolgató Óvoda Lépésről-lépésre Pedagógia Programja A Pátyolgató Óvoda Lépésről-lépésre Pedagógia Programja Készült: 1999. PEDAGÓGIAI PROGRAM Pátyolgató Óvoda 2071. Páty Rákóczi utca 19. Intézmény OM - azonosítója: 032940 Készítette:.. intézményvezető aláírás

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium 1191 Budapest Kisfaludy u. 28. 2014. szeptember Tartalom Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium Pedagógiai Program 2014. 1. BEVEZETÉS... 3 2.

Részletesebben

" A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel.

 A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel. " A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel." ( Mérei Ferenc ) Elfogadta: a Bárdudvarnoki Óvoda-Bölcsőde nevelőtestülete ----------------

Részletesebben

MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1

MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 I. Az Intézmény jellemző adatai... 2 1. Az intézmény neve... 2 2. A pedagógiai program jogháttere... 3 II. Bevezető...

Részletesebben

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ K A S T É L Y P E D A G Ó G I A I Ó V O D A P R O G R A M J A Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ Tartalomjegyzék I. Pedagógiai programunk törvényi háttere...

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

Pedagógiai Program 2013

Pedagógiai Program 2013 Pedagógiai Program 2013 Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hatályos: 2013. szeptember 1-től, 2018. augusztus 31-ig 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Rózsa úti tagóvoda Helyi pedagógiai program Szolnok 2010 Módosítás időpontja:2013.03.31. Érvénybe lépés ideje:2013.09. 1 Tartalom 1. HELYZETELEMZÉS 4 2. A SAJÁTOS PEDAGÓGIAI ARCULAT:

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM

BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 Intézményünk adatai Neve: Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Címe: 5630 Békés, Baky utca 4. Telefon/fax: 06 66 411 680 Fenntartója: Békési

Részletesebben

JAVASLAT. Pásztó Város Önkormányzat Óvodájának BESZÁMOLÓJÁNAK. elfogadására

JAVASLAT. Pásztó Város Önkormányzat Óvodájának BESZÁMOLÓJÁNAK. elfogadására . Tel./fax.: 32/460-365 Iktatószám: 1-101/2011 A döntés egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT Pásztó Város Önkormányzat Óvodájának BESZÁMOLÓJÁNAK elfogadására Készült: a képviselő-testület 2011.

Részletesebben

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szakmai Programja

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szakmai Programja Tatabányai Egyesített Bölcsődék 2800 Tatabánya, Mártírok útja 27. Tatabányai Egyesített Bölcsődék Szakmai Programja A nevelésben a kisgyermekkor sokkal fontosabb a következő éveknél. Amit ez a kor elront,

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2013 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

Hatályos: 2014.05.06-tól

Hatályos: 2014.05.06-tól Hatályos: 2014.05.06-tól A Pedagógiai Program alapja a 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és a 363/2012 (XII.17.) kormányrendelete az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról Kedves Olvasó!

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k: "Képes segíteni a tanulók iskolai tanulmányi munkáját, a tanulók tudományos fogalmainak, fogalomrendszereinek

Részletesebben

Baktalórántházai Zengő Erdő Óvoda, Bölcsőde és Egységes Óvoda- Bölcsőde Nyírjákói tagintézménye Pedagógiai Programjának melléklete

Baktalórántházai Zengő Erdő Óvoda, Bölcsőde és Egységes Óvoda- Bölcsőde Nyírjákói tagintézménye Pedagógiai Programjának melléklete Baktalórántházai Zengő Erdő Óvoda, Bölcsőde és Egységes Óvoda- Bölcsőde Nyírjákói tagintézménye Pedagógiai Programjának melléklete Egységes Óvoda- Bölcsődei csoport Szakmai program Tartalom 1.Az intézmény

Részletesebben

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde. Bölcsődei Szakmai Program

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde. Bölcsődei Szakmai Program Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Szakmai Program A gyökerek persze nem látszanak, de tudod azok tartják a fát. (görög költő) Edelény 2015. Tartalomjegyzék INTÉZMÉNY ADATAI... 3. BÖLCSŐDÉNK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

MOZGÁS JÁTÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM

MOZGÁS JÁTÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM 49/1. LILIOM ÓVODA 1094 Budapest, Liliom u. 15. 36-1-215-00-97 liliomovoda@freemail.hu MOZGÁS JÁTÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM A programot készítette: Liliom Óvoda Testülete A program benyújtója: Végh Edit Óvodavezető

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Rábatamási, 2012.

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Rábatamási, 2012. KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Rábatamási, 2012. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. GYERMEKKÉPÜNK 1.2. ÓVODAKÉPÜNK 1.3. PEDAGÓGUSKÉPÜNK: ÓVÓNŐI ATTITŰD 2. BEMUTATKOZÁS 2.1. AZ ÓVODA

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15. PEDAGÓGIAI PROGRAM Nevelési program helyi tanterv Átdolgozott változat 2014.09.15. Készült és átdolgozásra került a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,

Részletesebben

BÁTAI ÁMK PEDAGÓGIAI MŰVELŐDÉSI PROGRAM

BÁTAI ÁMK PEDAGÓGIAI MŰVELŐDÉSI PROGRAM 1 Mottó: Tárd ki a karjaidat a változásnak, De ne engedd el az értékeidet. /Dalai láma üzenete/ BEVEZETŐ Tisztelt Olvasó! Ön a Bátai ÁMK pedagógiai-művelődési programját tartja a kezében. E dokumentum

Részletesebben

MUNKATERV (2015-2016-os tanév)

MUNKATERV (2015-2016-os tanév) MUNKATERV (2015-2016-os tanév) Szentgyörgyiné Szlovák Mária igazgató 1 A Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskola intézményi munkaterve Tartalomjegyzék

Részletesebben

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA Pedagógiai Programja 2015 BEVEZETÉS... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. 1. Az iskola rövid története... 4 1. 2. Nevelési alapcélok,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA OM AZONOSÍTÓ : 028181 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1..ÓVODÁNK ADATAI Neve: Gádoros Nagyközség Képviselő testületének Napköziotthonos

Részletesebben

A Béke Utcai Általános Iskola Pedagógiai programja

A Béke Utcai Általános Iskola Pedagógiai programja A Béke Utcai Általános Iskola Pedagógiai programja 2013 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 II. A BÉKE UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA BEMUTATÁSA 5 III. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 8 III.1. Nevelő oktató

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kovács Margit Óvoda Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Tagóvoda Mónus Illés utcai Tagóvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 KOVÁCS MARGITÓVODA ÉS TAGÓVODÁI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETKÉP.

Részletesebben

CSERTÁN SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSERTÁN SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSERTÁN SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Preambulum A Csertán Sándor Általános Iskola személyiségközpontú és gyermekközpontú intézménynek vallja magát, nagy súlyt helyez a gyermekek

Részletesebben

A TULIPÁNOS ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA 2013.

A TULIPÁNOS ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. A TULIPÁNOS ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. Gyomaendrőd Tartalomjegyzék I. Bevezetés 4. 1. Az óvoda adatai 5. 2. Az óvoda bemutatása 6. II. Az integráció elméleti megközelítése 7. 1. Gondolatok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programjának módosítása Előadó: Wohlfart

Részletesebben

Pedagógiai program. Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk. jóváhagyta: Danka Adél igazgató

Pedagógiai program. Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk. jóváhagyta: Danka Adél igazgató Pedagógiai program Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk jóváhagyta: Danka Adél igazgató Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató

Részletesebben

KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. kötet I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalomjegyzék A KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK KIADMÁNYOZÁSA... 1 1. BEVEZETÉS... 1

Részletesebben

Arany János Általános Iskola Pedagógiai programjának melléklete

Arany János Általános Iskola Pedagógiai programjának melléklete Pedagógiai programjának melléklete SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK FEJLESZTŐ PROGRAMJA 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 3 2. Alapelvek, célok az SNI tanulók ellátásában... 3 2.1. Alapelvek... 4 2.2.

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a

Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a Szivárvány Tagóvoda 3534 Miskolc, Kacsóh P. út 8. Vadász úti Tagóvoda 3518 Miskolc, Vadász u. 2. Helyi Pedagógiai Programja Miskolc, 2013. augusztus 15. OM:

Részletesebben

HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA Készítette: Vajai Lászlóné Bölcsődevezető Módosítva: 2016. március 20. 2012. március 29. 1 Tartalomjegyzék I. Alapadatok II. Általános rész 1. Bölcsőde definíciója,

Részletesebben