Hatályos: tól

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hatályos: 2014.05.06-tól"

Átírás

1 Hatályos: tól A Pedagógiai Program alapja a 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és a 363/2012 (XII.17.) kormányrendelete az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról

2 Kedves Olvasó! Abban a reményben állítottuk össze óvodánk Pedagógiai programjának anyagát, hogy betekintést nyerhessenek intézményünk működésébe. Megkíséreltük összefoglalni mindazt, amit mi, óvodapedagógusok fontosnak tartottunk megfogalmazni az óvodáskorú (3-6/7 éves) gyermekek nevelésében. Pedagógiai programunk kidolgozásakor azon munkálkodtunk, hogy létrehozzunk egy esélyegyenlőséget biztosító, optimizmust, toleranciát sugárzó, szakmailag és feltételrendszerében megalapozott, jól felépített pedagógiai rendszert. Programunkban jól ötvözhető a magyar óvodapedagógia értékeinek megőrzése és a másság tolerálása (pedagógiai és fizikai értelemben) különös tekintettel a megkésett beszédfejlődésű gyermekek integrált óvodai nevelésére. A program kidolgozása során kerestük azokat a módszereket, lehetséges megoldási módokat, melyek építenek az 5-7 éves gyermekek együttműködési szintjeire, melyek segítségével komplex folyamatok végig vitelére, probléma szituációkban megoldások keresésére lesznek alkalmasak. A folyamat során fejlődésüket támogatja, hogy tapasztalatokat gyűjtenek, más, újszerű élethelyzetekben gyakorolják azokat, ezáltal további élményeket szereznek. A jó gyakorlat lehetőséget teremt a probléma felismerésére, alkalmat ad a tervezésre, szervezésre, előkészítésre, a teendők végiggondolására, majd önálló-, vagy csoportdöntések meghozatalára. A közösen meghatározott célok és feladatok megvalósításán keresztül a gyermek személyes igényeire, élményeire, fejlődési tempójára építünk. Olyan programot igyekeztünk megalkotni, mely a gyermekek szeretetére, tiszteletére épül, amellyel célunk az önállóan, függetlenül dönteni, cselekedni képes nemzedék felnevelése; kreatív, problémamegoldó gondolkodású, segítőkész, toleráns ember formálása. 1

3 Óvodánk hatékony és eredményes nevelést kínál az intézményünket választó szülők óvodáskorú gyermeke számára. Nevelőtestületünk képzettsége, felkészültsége, elhivatottsága, gyermekközpontú szemlélete szeretetteljes, családias és esztétikailag is igényes, biztonságot nyújtó óvodai légkört tud biztosítani. Nevelőmunkánkat a saját magunk által már 1993-tól megalapozott, 1996-ban kidolgozott és jóváhagyott, és azóta többször módosított program szerint végezzük. Célunk, hogy alkotó, családias légkörben, toleráns, elfogadó attitűddel segítsük a gyermekek személyiségfejlődését úgy, hogy minden gyermek önmaga lehetőségeihez viszonyítva optimálisan fejlődjön, és alkalmassá váljon arra, hogy iskolai tanulmányait megkezdhesse. Óvodánk vezetése, óvodapedagógusai, munkatársai olyan személyek, akik nyitottak, szakmailag igényesek, ezért folyamatosan fejlesztik, továbbképzik magukat. Programunk fejlesztése, gondozása folyamatos. Nevelési szemléletünk egységes azon a választott pedagógiai területen, amelyen érintett KÜLDETÉSÜNK, hogy a ránk bízott gyermek olyan intézményi környezetben fejlődhessen, amely maximális esélyt biztosít számára az egészséges felnőtté váláshoz. Azt valljuk, hogy egy gyermek egészséges fejlődésében a lélek egészsége, a gyermek természethez fűződő viszonya, vagy a társadalomba való beilleszkedésének képessége legalább annyira meghatározó, mint az egészséges életmód klasszikus elemei, a táplálkozás és a testmozgás. Hiszünk benne, hogy programunk a gyermekek javát szolgálja, hiszen munkánk középpontjában mindig a gyermek érdeke áll, és ha a pedagógiai programunkban megfogalmazottakat helyesen építjük be a nevelés folyamatába, akkor a reánk bízott gyermekek személyisége egészségesen a sérült funkciók pedig optimális lehetőségek között fejlődnek. A gyermekek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége és ebben az óvodák kiegészítő és esetenként hátránycsökkentő szerepet töltenek be. Éppen ezért mindnyájunknak nagy a felelősségünk! Fogadjuk el a gyermeket 2

4 olyannak amilyen, hiszen hatalmas teher a gyermek számára a túlzott elvárás. Ha kell, nyújtsunk segítő kezet. Fontos, hogy mellette álljunk, és nyugodtan, szeretettel mutassuk a helyes utat, és adjuk meg a lehetőséget az egészséges önmegvalósításra. Céljainknak közösnek kell lennie az örömteli gyermekkor megteremtésében. Ennek megvalósítása érdekében számítunk segítő együttműködésükre. Az óvoda Pedagógiai programja megtekinthető, és áttanulmányozható az óvodavezetői irodában. Segítő együttműködésükre számít, köszönettel: az óvodavezető és a nevelőtestület 3

5 1. Bevezető 1999-ben törvényi kötelezettségüknek tettek eleget az óvodák, amikor megalkották a helyi pedagógiai programjaikat. A kidolgozott, minősített, illetve az alternatív programok által megteremtődtek a feltételei az adaptálásnak is. Függetlenül attól, hogy melyik programkészítési módot alkalmazták az óvodák, figyelembe kellett venniük az alapprogram fejezeteiben leírtakat, valamint a gyermekek, a közösség, a közvetlen környezet igényeit, a nevelőtestületek közös pedagógiai elgondolásait. Az aktualizált helyi Pedagógiai program megírásakor a helyi igények és szükségletek ismeretében fogalmaztuk meg nevelési feladatainkat. Nevelőtestületünk helyzetfeltáró- és elemző tevékenysége alapján tudott dönteni a programkészítés módjáról, a tartalmi jellemzők kiemelésének kérdéseiről. A gyermek fejlődő személyiség, életkori szakaszonként másmilyen. Minden életkorban más-más szükségletei vannak. Ezzel magyarázható, hogy minden gyermek egyszeri és megismételhetetlen. Legfontosabb feladatunk a gyermekek megismerése, hiszen a fejlesztés csak az egyéni szükségletek, képességek ismeretében valósítható meg. Ennek kiemelésével óvodánk helyi Pedagógiai programja tehát olyan dokumentum, amely helyzetelemzésre építve tartalmazza az óvoda nevelési koncepcióját: mindazokat az értékeket, melyek meghatározzák nevelési sajátosságaink alapelveit. Helyi pedagógiai programunkban kifejtésre került az óvoda teljes ciklusára (3-6/7 éves korra) vonatkozó nevelés, a fejlődés segítése, a fejlesztés elvei, folyamatai nagyobb távlatokban és részleteiben is. Rögzítésre került benne a nevelési idő, a szervezeti keretek területeinek, az óvoda kapcsolatrendszerének, az erőforrások (tárgyi és személyi feltételek) szükségleteinek felsorolása. A programalkotás feladataira koncentrálva, a pedagógiai elképzelések alkotó érvényesítésének folyamatában alkotta meg nevelőtestületünk az óvoda helyi pedagógiai programját. 4

6 Felvetődtek az alábbi kérdések: Társadalmunknak milyen emberekre van szüksége? Milyen a gyermekkép - milyen a Mi gyermekképünk? Milyen a jövőképünk? Hogyan gondolkodunk a gyermeki személyiség változásairól, a hátrányok kompenzálásáról, az esélyegyenlőségről óvodai nevelés folyamatában, ha a nevelés társadalmilag meghatározott tevékenység, mely felkészíti a felnövő generációt az életre a szellemi-szociális, manuális értékek mentén? A befogadó pedagógia még nem vált általánossá, amikor alkalmazását megcéloztuk az óvodai nevelés folyamatában. A prevenció, a hátránykompenzálás, a rehabilitáció lehetőségeit kerestük, és azt integrált óvodai nevelés keretében, valamint egymásra épített pedagógiai eljárásokkal kívántuk megvalósítani az integrálható - elsősorban a megkésett beszédfejlődésű - gyermekek óvodai nevelését. Minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy megkapja a neki megfelelő gondoskodást és nevelést. Olyan nyitott és rugalmas rendszerben fejlődhessen, mely igazodik egyéni szükségleteihez, életkori- és egyéni sajátosságaihoz, fejlődési üteméhez évi CXC. törvény a Köznevelésről, és a 363/2012.(XII.17) kormányrendelet az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról maguk után hozta az óvodai nevelés tartalmának változásait, melyek nem hagyták érintetlenül a helyi dokumentumok tartalmát sem. Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában meghatározott tartalmi elemek különböző hangsúlyokkal találhatók meg a Pedagógiai Programunkban. Abból indulunk ki, hogy az óvoda a köznevelési rendszer jól működő eleme, melynek része pedagógiai programunk is. Helyi pedagógiai programunk tartalma megfelel a jogszabályban foglaltaknak. 5

7 A pedagógiai program jogszabályi háttere: A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény A kormány 363/2012.(XII.17.) kormányrendelete Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról A 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról A 32/2012.(X.8.) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve 2003.évi CXXV. Törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 2011.évi CLXXIX. Törvény a nemzetiségek jogairól Az évi XXXI. Törvény a Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról Az 1998.évi XXVI. Törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségének biztosításáról Alapító Okirat 6

8 Mottó: "Szépen magyarul, szépen emberül" Győri László 1.1. Küldetésnyilatkozat Az ép és sajátos nevelési igényű gyermekek együttneveléséhez kapcsolódó értékek elfogadása, toleráns, empatikus nevelői attitűd, optimális idejű beiskolázással az örömteli gyermekkor biztosítása minden gyermek számára Óvodánk bemutatása; óvodai nevelésünk rendszere Óvodánk bemutatása Az óvoda neve: Szombathelyi Benczúr Gyula Utcai Óvoda Székhelye, telefonszáma: 9700 Szombathely, Benczúr Gyula u. 2. Tel.: 94/ Működési területe: Szombathely Megyei Jogú Város Közigazgatási Területén az önkormányzat által meghatározott működési körzet alapján, kötelező felvételt biztosító óvoda. 7

9 Tevékenysége: Az óvodai nevelés, felkészítés a gyermekek 3. élet-évétől az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig. Az óvodában folyó pedagógiai munka az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, és a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve szerint készített Pedagógiai Program alapján történik. Alaptevékenysége, speciális feladatai: óvodai nevelés sajátos nevelési igényű, (elsősorban megkésett beszédfejlődésű) gyermekek óvodai nevelése és integrált ellátása Gazdálkodási jogköre: Részben önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Befogadóképessége: 109 fő Az óvodai csoportok száma: 4 csoport Fenntartója, címe, telefonszáma: Szombathely, Megyei Jogú Város Önkormányzata 9700 Szombathely, Kossuth L. u Tel.: 94/ Nevelőtestületünk: a jogszabályban és helyi rendeletekben meghatározott státusz szerinti létszám - óvodapedagógus alapképesítés mellett, közoktatás vezető óvodapedagógus, fejlesztő pedagógus és pedagógiai irányultsághoz kapcsolódó szakmódszertani képesítések (zeneterápiás személyiségfejlesztő-, Sindelar, rajzszakos, ének-karvezetés szakos tanár, differenciált személyiségfejlesztés, tehetséggondozás és drámapedagógia) 8

10 Óvodakrónika Intézményünk nagy múltú 1948 óta működő - kertvárosi óvoda. Az óvodaépület Kámon községben (akkor még önálló közigazgatási település) épült un. Schuszter villa. Igazi óvodakert volt. Pagodatetős, borostyánnal befuttatott villaépület három szoba, konyha, előtér - parkosított udvarral, bukszus-sövénnyel leválasztott gyümölcsös kerttel - mai szemmel is - ideális feltételeket biztosított a gyermekeknek. Vegyes életkorú, fős csoportokban, jól elkülöníthető, napirendhez kötődő tevékenységi színterekkel működött. Az 50-es évek végéig a tízórait otthonról hozták, az óvoda csak a folyadékot biztosította a gyermekeknek. A gyümölcsös kert termése frissen került az asztalra, s jutott belőle a téli időszakra is. Az óvoda működésének fontos támogatója volt a közeli Takarógyár (később LATEX), mely az anyák nagy részének munkahelyét jelentette. Az óvodások ez időben gyakori szereplői voltak a gyár rendezvényeinek. Az óvoda 1967-ig tanügyigazgatási szempontból a helyi Általános Iskolához tartozott ig a Maros utcai óvoda tagintézményeként látta el a gyermekek nevelését. Önállósága től biztosított. Az óvoda 1998-ban ünnepelte működésének 50. jubileumát. Külső megjelenésében 1972-ben,1992-ben,1998-ban jelentősen megváltozott. Óvodánk, több lépcsőben átalakított családi léptékű - épületét tágas, nagy zöldfelületű udvar veszi körül, mely a mozgásfejlesztő játékokkal, a szilárd burkolattal együtt jól szolgálja a gyermekek mozgásigényének kielégítését. A berendezés és az épület egyaránt esztétikus bár nem korszerű - a mai igényeknek mégis megfelelő. Óvodánk szakmai munkáját a gyermekszeretet, a tisztelet, a megbecsülés és a másság elfogadása jellemzi. A gyermekek egyéni képességeinek, értékeinek kibontakoztatását helyezzük előtérbe, személyiség-fejlődésük, illetve fejlesztésük során. Az innováció és a kreatív gondolkodás elengedhetetlen nevelőtestületünk tagjai körében, hiszen pedagógiai programunk fontos részét képezi. Jellemző ránk a tudás és az ismeretek hatékony megszerzésére, gyarapítására és annak felhasználására való törekvés. Ezt a pedagógusi munkát szakképzett dajkák 9

11 segítik, akiket elhivatottság, a gyermeki személyiség tiszteletben tartása jellemez. Az óvoda-pedagógusok és a dajkák munkája a gyermekek harmonikus fejlesztése és a nevelési célok maradéktalan megvalósítása érdekében minden esetben összehangoltan történik. Intézményünkben több mint 15 éve - saját lehetőségeink, pedagógiai tapasztalataink és a felmerülő igények figyelembe vételével - egyéni intézményi profil kialakítását kezdeményeztük, és speciális nevelő programunkkal egészítettük ki az óvodában folyó nevelő-oktató tevékenységet. A közvetlen társadalmi környezet igényeinek, szükségleteinek, valamint a nevelőtestület beállítódásának figyelembe vételével jöhetett létre az óvoda sajátos arculatát meghatározó fejlesztő programunk. Megvalósítását már kipróbáltuk, éreztük eredményeit, hiányosságait, bővítési lehetőségeit. Így mire el kellett készíteni az óvoda Helyi nevelési programját, addigra már gyakorlatra épült programterv állt rendelkezésünkre ben kétfajta pedagógiai szemlélet jelent meg nevelési rendszerünkben. Egyrészt megjelentek az integrációs törekvések három csoportban, másrészt civil kezdeményezésre, egy csoportban a Waldorf pedagógia elvei alapján neveltünk október 1-től az óvoda pedagógiai programja mind a 4 csoportban az anyanyelvi nevelés kiemelt szerepét hangsúlyozó, az integrált nevelést megvalósító pedagógiai program. Egyik program sem helyezhető a másik elé, mindegyik út jó, alkalmas a gyermekek nevelésére, tanítására, de talán a programnál is fontosabb a pedagógus személye, stílusa, egyénisége. Úgy érezzük, hogy a pedagógiai kulturáltság és az elvárható tolerancia ötvöződik az integrált nevelésre vállalkozó programunk megvalósításában. Jelenleg helyi Pedagógiai programunk 4 csoportban valósítja meg a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését. Fő törekvésünk a prevenció, a tanulási zavar kialakulásának megelőzése, a fejlesztés és az optimális idejű beiskolázás. A kiemelt figyelmet érdemlő gyermekek száma nem csökken, segíteni csak úgy tudunk rajtuk, ha a különböző szakemberek együttműködéséről nem csak beszélünk, hanem gyakorlatban meg is valósítjuk. 10

12 Fő célunk, hogy a gyermeki ismeretszerzés, személyiségfejlesztés ne iskolás módon és módszerekkel valósuljon meg, hanem a szakszolgálati ellátás szükség szerinti rész-szegregációját leszámítva - játékosan, tapasztalati úton, tevékenységekben, élethelyzetekbe ágyazottan, az óvodás gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodva. Fontos számunkra, hogy figyelembe vegyük a gyermekek egyéni fejlődési ütemét, képességét, tehetségét, szociokulturális hátterét, segítsük őket tehetségük kibontakoztatásában, valamint hátrányos helyzetükből fakadó felzárkóztatásukban. Ehhez szükséges a gyermekek és környezetük minél teljesebb megismerése, fejlődésük nyomon követése. Érzelmi biztonságot teremtünk a gyermekek számára, amely alapja a testi, érzelmi, erkölcsi és szellemi fejlődésüknek, kreatív személyiséggé válásuknak. Minden gyermeket saját képességeinek megfelelően a lehető legmagasabb szintre igyekszünk eljuttatni. Pedagógiai programunk a kiemelt anyanyelvi nevelés és integrált nevelés mellett - felvállalja egyrészt a hagyományok ápolását, másrészt az általános magyar kultúra továbbadását a gyermekek fejlettségi szintjének megfelelően. Helyi pedagógiai programunkból minden érdeklődő tájékozódhat óvodánk nevelésfilozófiájáról, gyakorlati munkájáról, személyi és tárgyi helyzetéről, speciális szolgáltatásainkról. Továbbá arról a pedagógiai értékről, amely neveltségben, tudásban, szociális érettségben megjelenő értéktöbblet Óvodai nevelésünk rendszere Pedagógiai programunk bevezetése új szervezeti kultúra megjelenését, mozgásba hozását teszi szükségessé. Azáltal, hogy a nevelőtestület elkötelezte magát egy közös cél mellett, felvállalta, hogy a kiválasztott értékek eléréséért együttműködve, egymástól tanulva dolgoznak. A minőség, a céloknak való megfelelés, a közvetlen és közvetett partnerekkel való együttműködés alapkövetelménnyé vált a helyi pedagógiai program megvalósításában. 11

13 A helyi nevelési célok képzése két szinten folyik: egy igen átfogó, társadalmi értékeket és érdekeket hordozó nevelés-filozófiai szinten, és egy konkrétabb, gyakorlati szinten Nevelőtestületünk közösen alkotta meg, és szükség szerint kontrolálja helyi pedagógiai programját. Ráépülő nevelőmunkánk összhangban van az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjával és a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvében megfogalmazottakkal. Az általános érvényű és a sajátos nevelési feladatok átszövik az óvodai nevelés teljes rendszerét. Egymásra épülnek, egymással szorosan összefüggnek és komplex módon érvényesülő tevékenységekben valósulnak meg. Óvodánk sajátossága a programunkban megfogalmazottak szerint folyó intenzív beszédfejlesztés, a - külső szakemberek által biztosított - szakszolgálati feladatok ellátása és összehangolása az integrált ellátásban megvalósítható pedagógiai eljárásokkal. Mint azt a következő modell tükrözi, óvodai nevelésünk célja és feladatai meghatározzák a nevelés alapvető kereteit, a gyermeki tevékenységet, a fejlesztés tartalmi eszközeit és a kapcsolatokat. E fő területekben megvalósult feladatok hatására létrejön a fejlődés eredménye. Az elért eredmény meghatározó jelentőségű a cél és a feladatok kialakításánál. 12

14 Óvodai nevelésünk rendszere és modellje CÉL FELADAT KAPCSOLATOK személyi, tárgyi, környezeti feltételek Óvodai nevelésünk feladatai: - az egészséges életmód alakítása - az érzelmi, erkölcsi nevelés és szocializáció - az értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása - integrált óvodai nevelés, felzárkóztatás, tehetséggondozás nevelési folyamat tervezése A nevelési folyamatok a nevelés tartalma Anyanyelvi nevelés Az óvodai élet tevékenységformái: játék, munka, tanulás Művészeti nevelés: mese, vers ének, zene, énekes játék, gyermektánc, rajzolás, festés, mintázás, kézimunka Intenzív beszédfejlesztés, integrációs program és logopédiai terápia Külső világ tevékeny megismerése: - a környezet megismerésére, nevelés, környezetvédelem - a környezet téri, formai és mennyiségi összefüggései Mozgás, egészséges életmód: szabad mozgás, mindennapos testnevelés, testnevelés A fejlődés várható főbb jellemzői az óvodáskor végére (eredménye) 13

15 2. Óvodai nevelésünk célja, elvei 2.1. Gyermekképünk Óvodánk különleges sajátossága miatt, - melyben az integrált óvodai nevelés pedagógiai szemlélete valósul meg - gyermekképünket a következőképpen fogalmazhatjuk meg: Mindenekelőtt az emberi személyiségből indulunk ki, mely szerint minden ember egyedi, mással nem helyettesíthető individuum, szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség és szociális lény egyszerre. Fejlődését genetikai adottságok, az érés törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen befolyásolják. Az óvodás gyermeknek sajátos, életkoronként és egyénenként változó testi és lelki szükségletei vannak, melyet igyekszünk olyan gyermekközpontú, befogadó, magas színvonalú és szeretetteljes neveléssel kibontakoztatni, melyben meglévő hátrányai csökkennek. Olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, akik harmóniában élnek önmagukkal és környezetükkel. Képesek - életkoruknak megfelelő ismeretanyag birtokában - önérvényesítésre és önmegvalósításra, rácsodálkozni a világra. Szeretnénk segíteni a megkésett beszédfejlődésű, fejlődési ütemükben eltérő gyermekeket is, megőrizve számukra a gyermekkor örömét. A sajátos nevelési igényű gyermek is teljes értékű ember. Joga, hogy megfelelő, elfogadó, ugyanakkor fejlesztő hatású környezetben éljen, fejlődjön. A gyerekek fogadják el, tolerálják a kiemelt figyelmet, sajátos bánásmódot igénylő társaikat, a gyengébbekhez való közeledés és segítőkészség legyen természetes számukra. Ezért olyan pedagógiai környezetet kell kialakítania az óvodának, ahol a másság felé fordulás mindenkinek természetes, és nincs helye az előítéleteknek. Az óvodáskorú gyermek viselkedését érzelmei befolyásolják. Ezért fontos, hogy a vele kapcsolatba kerülő gyermekekkel és felnőttekkel pozitív, kedvező hatások, élmények érjék. Nevelési cél, hogy a gyermek az óvodapedagógusokban és az óvodában dolgozókban társra, ha kell, természetes támaszra találjon. 14

16 Célunk, hogy gyermekeink váljanak kreatív, magabiztos személyekké, akik jól érzik magukat társaikkal, és a közösségnek színes, építő tagjai. Érzelmeket kifejezni tudó, mások iránt együtt érző, toleráns jegyeket hordozzanak. A gyermek számára biztonságot nyújt a megalapozott és következetes, ám rugalmasan kezelt szokásrendszer. Segít neki abban, hogy a körülötte lévő szűkebb és tágabb környezetben az emberi érintkezés alapvető szabályait elsajátíthassa. A szokásrendszeren és az együttélésből fakadó interakción keresztül fejlődik normarendszere, amely a további fejlődési szakasznak, az iskoláskornak az alapja, s egyben a felnőtté válás feltétele is. Célunk, hogy testi egészségben, boldog felszabadult lélekkel éljék át első ébredéseiket, nyiladozásukat az óvodai évek alatt - mely meghatározó a későbbi életükre, személyiségjegyeik kibontakozására. Nagyon fontos, hogy a gyermekeknek legyen idejük saját tempójuk szerint felfedezni a világot, feldolgozni tapasztalataikból származó élményeiket Óvodaképünk Az óvodánk arculatát a szülők igényéből, a társadalmi természeti környezet meghatározottságából, az óvónők szakirányú végzettségéből és szakmai irányultságából kiindulva, az anyanyelvi nevelés, a megkésett beszédfejlődésű gyermekek integrált óvodai nevelése határozzák meg. Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. Az óvoda, mint a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítője a harmadik életévtől az iskolába lépésig. Pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete biztosítja a neveléshez szükséges feltételeket és teljesíti az óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő funkcióit. 15

17 Az óvoda környezeti tényezői: Földrajzi választóvonalat képez az óvoda D-i homlokzata felöli rohonci vasúti töltés, mely elválasztja a kertvárost a lakóteleptől. Fő közlekedési út mellett, de mégis védett helyen fekszik. Az épülethez nagy óvodakert tartozik. Az intézményhez tartozó gyerekek 90%-a családi házas övezetből jár óvodánkba, a többi lakótelepi, valamint az integrált ellátás kapcsán irányított gyermek. Mivel családi házas övezet a vonzáskörzet nagyobb része, sok a többgenerációs együttélés (tetőtér beépítés, toldalék megoldás), amely kedvezően hat a gyerekek személyiségfejlődésére. Nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb és ingergazdagabb környezet veszi őket körül. A szülők átlag életkora év körül mozog, iskolai végzettségüket tekintve dominál a középfokú végzettség és a statisztikák alapján egyharmaduk vállalkozást folytat. Életszínvonaluk szélsőséges. A családok növekvő mértékű szociális veszélyeztetettsége, és az egzisztenciális gondok következtében kialakult családi funkciózavarok, hátrányosan befolyásolják a gyermekek érzelmi fejlődését, akiknek felzárkóztatása, egészséges nevelése fő feladatunkká vált (több egyéni törődés, a családoknak erkölcsi, érzelmi és anyagi támogatás biztosítása). Gyermeklétszámunk egy része ép intellektusú, de retardált beszéd-fejlődésű, eltérő készségfejlődésű gyermek. A szülői elvárásoknak, igényeknek megfelelően óvodánk felvállalja az integrálható pedagógiai profilunkhoz igazodó - sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, intenzív fejlesztését. Az óvodánkba járó gyerekek szülei igényt tartanak speciális tanfolyam jellegű foglalkozásokra is. Az óvodai életszervezés védelme mellett azokat a programunkhoz illeszthető igényeket vesszük figyelembe, amik óvodapedagógusok részvételével szervezhetők. Óvodánk felvételi rendje alkalmazkodik a köznevelési törvényhez és a helyi önkormányzati rendeletekhez. Elsősorban körzeti feladatokat látunk el, emellett a 16

18 Vas Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által irányított elsősorban megkésett beszédfejlődésű gyermekeket fogadunk. Az óvodába való felvétel előzetes jelentkezés alapján történik. Az óvodai felvételről, és a csoportbeosztásról az óvodavezető dönt. Nevelési év: szeptember 1-től - augusztus 31-ig tart A foglalkoztatási időkeretek: Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének határozatában foglaltak szerint a nyitvatartási idő: napi 10,5 óra. A napi nyitvatartási idő kezdete és vége a szülői igényekhez igazodóan változhat, ezért a munkaterv tartalmazza. Csoportszervezési formáink: életkor szerinti, részben osztott és/vagy vegyes korcsoportszervezés Csoportjaink szervezési elve a közel azonos életkorú gyermekek azonos csoportba történő besorolása. Így óvodánk többnyire homogén csoportokkal működik. Ezt elsősorban a pedagógiai program színvonalas megvalósítása, és a csoportok által szervezett egyéb programok sokrétűsége teszi szükségessé, de többnyire az óvodánkat igénybe vevő szülők kéréseként is domináns igény. A tevékenységek szervezésére a csoportok, illetve az egyén fejlettségének figyelembevételével kerül sor. Az óvodai csoportok egyéb programjaikat a szülői és a gyermeki igények, az életkori sajátosságok és az óvónők aktivitása, rugalmassága figyelembevételével szervezik. 17

19 Óvoda csoportok Óvoda helyiségei Kiszolgáló helyiségek óvónő Személyi feltételek technika speciális segítők kicsi 4 csoportszoba tálaló konyha felnőtt öltöző 1 fő pedagógiai asszisztens logopédus, gyógypedagógus középső nagy részben osztott vagy vegyes 4 gyermek öltöző 3 mosdó 1 tornaszoba iroda (vezetői) iroda (gazdasági) felnőtt mosdó, WC pince, játékraktár nevelői szoba logopédiai foglalkoztató 9 fő 1 fő óvodatitkár orvos, védőnő 4 fő dajka 1 fő fűtő óvodai szolgáltatásokat ellátó szakemberek Helyi sajátosságunk céljainak, feladatainak megvalósítására a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szombathelyi Tagintézményének munkatársai látják el a szakszolgálati ellátást. (logopédus, gyógypedagógus) 2.3. Óvodai nevelésünk célja Programunk segíti: a gyermekek fejlődési folyamatainak programozását a képességek fejlődési lehetőségeinek feltárását a kortársi kapcsolatok, gyermeki közösségek alakítását a gyermek egész szocializációjának alakítását a társadalom számára hasznos az egyén számára fontos tulajdonságok kialakítását 18

20 Általános célok: Óvodai nevelésünk fő célja, hogy pedagógiai programunk elősegítse az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakozását, a hátrányok csökkentését az életkori és egyéni sajátosságok, az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével, (ideértve a kiemelt figyelmet igénylő gyermek ellátását), továbbá, a harmonikus személyiség fejlesztése, az esetleges magatartásproblémák lehetőség szerinti megelőzése, a tanulási képességeket meghatározó pszichikus funkciók megalapozása, továbbá, az egészséges életmódra nevelés, a testi nevelés; az egészségmegőrzés szokásainak kialakítása; a környezettudatos magatartáshoz, a környezet védelméhez és megóvásához, a fenntarthatósághoz kapcsolódó szokások kialakítása. Alapvető cél egyrészt az integrált óvodai nevelés megvalósítására olyan környezet teremtése, ahol egészséges és megkésett beszédfejlődésű gyermekek kommunikációs készsége, alkalmazkodó képessége, együttműködése ép minta hatására fejlődik, továbbá, hogy biztosítsuk az intézményen belül a szegregációmentességet; az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését; az intézmény szolgáltatásaihoz való hozzáférés egyenlőségét. Célunk a gyermekek készségeinek, képességeinek, életkoruknak, egyéni adottságaiknak megfelelő megalapozása, kibontakoztatása és fejlesztése. melynek során a 3-6/7 éves gyermeknél a szülőkkel együttműködve, az egyéni és életkori sajátosságokat figyelembe véve, a fejlesztési lehetőségeket maximálisan kihasználva, a szükséges módszerek komplex alkalmazásával az iskolai tanulás képességét alapozzuk meg. Célunk a szocializáció megalapozása, a mindennapi élettel járó közösségi szabályok elfogadtatása, viselkedési kultúra átadása, optimális idejű beiskolázás, biztonságot, nyugalmat sugárzó környezetben esélyegyenlőség és örömteli gyermekkor biztosítása minden gyermek számára. 19

21 Speciális célok: Célunk a megkésett beszéd, - eltérő készségfejlődésű részképesség - zavaros gyermekek integrált óvodai nevelése; jó beszédkészség, nyelvi képességek megalapozása, az ismeretek adekvát funkcionálása. A sérült képességek kompenzációja, korrekciója, az ép funkciók maximális fejlesztése, egyénre szabott speciális készségfejlesztés integráltan (csoporton belül), logopédiai-, gyógypedagógiai ellátás részszegregációban (egyéni és mikro-csoportos formában). Az életkornak és egyéni fejlettségnek megfelelő alapkészségek, tudásszint, valamint megfelelő, harmonikus mozgásszint elérése, a szociokulturális hátrányok kompenzálása (szükség szerint az ellátási rendszerbe kapcsolással), és a megmutatkozó tehetség kibontakoztatása. A kiemelt figyelmet érdemlő, a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű, a tehetséges gyermekek inkluzív-, integrált nevelése mellett, az óvodai ellátásban megjelenő migráns (multikulturális vagy interkulturális) gyermekek beilleszkedésének, identitástudatának segítése. Az egészséges és sérült gyermekek kommunikációs készségének, alkalmazkodó képességének, együttműködésének fejlesztése a szükséges speciális módszerek, technikák, terápiás eljárások szakszerű megválasztásával és alkalmazásával a sérült funkciók megsegítésére Óvodai nevelésünk alapelvei Az alapelvek érvényesítése során figyelembe kell venni: a magyar nemzeti kultúrát, a hagyományokat; a magyar óvodapedagógia eddigi progresszív eredményeit; az ONOAP irányelveit; a fejlődéslélektan tudományos megállapításait; az inkluzív pedagógia cél- és feladatrendszerét; a játék, az érzelmek, az erkölcs meghatározó szerepét; 20

22 a gyermek fejlődésének nyomon követését; az iskolára alkalmasság fejlettségi szintjeit. Általános alapelvek: A kisgyermek emberi méltóságának és jogainak biztosítása és tiszteletben tartása. A gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi. Nevelésünk lehetővé teszi és segíti a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek egyéni képességeinek kibontakozását érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes gondoskodás és különleges védelem mellett. A pedagógiai önállóságra épülő, sokszínű nevelési eljárásunkban jusson kifejezésre a szakmai autonómia, az óvoda általános és speciális értékeinek végig vitele, szem előtt tartva a gyermek egyéni és életkor specifikus jellemzőit. A testi, szociális és értelmi képességek alakításánál a gyermeki közösségben végezhető sokszínű, és mással nem helyettesíthető játék domináljon. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek differenciált fejlesztése, fejlődésének segítése, és az egyenlő hozzáférés biztosítása. Túlzott elvárások helyett érzelmi biztonság nyújtása, az egyéni fejlődési ütem figyelembe vétele. Minden gyermek önmagához képest fejlődjön! A gyermek iránt támasztott igények, követelmények azonos elvek szerint valósuljanak meg. Legyen mindenkor követésre méltó az óvónő és a gyermekekkel foglalkozó felnőttek - magatartása, beszéde. Speciális alapelvek: Fontosnak tartjuk, hogy azok a különböző etnikumú, kultúrájú, vagy a többségtől valamilyen szempontból eltérő gyerekek, akik felnőtt életüket várhatóan különféle társadalmi szerepekben egymással együttműködve töltik el, már az óvodában elsajátítsák az együttműködés készségeit. 21

23 Az együttnevelkedés, befogadás, az inkluzív nevelés elve magába foglalja a bármiféle hátránnyal, testi vagy lelki sérüléssel élő gyerekek közösségben nevelését. A sérülés-specifikus ellátás során figyelembe vesszük a 3-6/7 éves gyermekek fejlődési és személyiségfejlődési jellemzőit, és a nevelési, fejlesztési célokat ennek rendeljük alá. Biztosítjuk a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek beilleszkedését, szem előtt tartva az esélyegyenlőséget. Az óvodai nevelés alapprogramjában meghatározott alapfeladatokon túl kiemelten foglalkozunk a prevenciós és korrekciós munkával, és a tehetséggondozással. Törekszünk az alkalmazott módszerekkel olyan szociális és kognitív fejlettségi szintre eljuttatni a gyermeket, hogy képessé váljon az iskolakezdésre. Migráns gyermekek nevelése során igyekszünk megismerni - és figyelembe venni - a sajátos étkezési szokásokból, vallási különbségekből, kulturális hovatartozásból adódó különbségeket. Igény szerint időszakos ellátást biztosítunk - az identitástudat megtartása érdekében és az anyanyelv gyakorlására - a külföldön élő, de magyar (szünidőt itt töltő) gyermekek részére. 3. Óvodai nevelésünk feladatai Általános feladatok: Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Ezen belül: Az egészséges életmód alakítása. Az érzelmi, erkölcsi, közösségi nevelés és a szocializáció biztosítása. Az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása. A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása. Megfelelő szakemberek bevonásával - a szülővel, az óvodapedagógussal együttműködve - speciális szakellátás. 22

24 Prevenciós és korrekciós nevelési feladatok ellátása. Ellátjuk azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, amelyek biztosítják a gyermekek személyiségének fejlődését, közösségi életre történő felkészítését, a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek differenciált nevelését, fejlődésének segítését, a gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységet. Komplex pedagógiai ellátással biztosítjuk a halmozottan hátrányos-, hátrányos helyzetűek eredményes nevelését/oktatását, a szociális hátrányok kompenzálását, a gyermekek esélyegyenlőségének elő-mozdítását. A korszerű, inkluzív pedagógia, differenciáló módszertan és kulcskompetenciákat fejlesztő programok mellett, kiemelt szerepet kap óvodai nevelésünkben a szülőkkel való együttműködés. Az otthon és az óvoda világának közelítésével a szülők és nevelők közötti kölcsönös tisztelet alapján törekszünk a gyermekek esélyegyenlőségének megvalósítására, melyben az óvodapedagógusoknak helyzetüknél és képzettségüknél fogva kiemelt szerepük és felelősségük van. Legfontosabb feladat szülők, nevelők és gyermekek együttműködése az önmagát irányítani tudó individuum alakulásának segítésében. További feladat: egyrészt a gyermek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, bővítése, különböző tevékenységekben és élethelyzetekben való gyakorlása, másrészt az értelmi képességek (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás) és a kreativitás fejlesztése. Speciális feladatok Integrált óvodai nevelésre vonatkozó nevelési feladatunk a sajátos nevelési igényű gyermekek beilleszkedésének segítése, a gyermekek emberi méltóságának és jogainak biztosítása, érzelmi biztonság nyújtása, továbbá a nyelvi fejlődésben akadályozott, retardált beszédfejlődésű, eltérő részképesség fejlődésű gyermekek szakellátásával a tanulási zavar kialakulásának megelőzése. 23

25 Programunk szellemében a gyermekek életkori és egyéni sajátosságaikra alapozva, tervszerű, konkrét feladatsorokkal tudatosan megválasztott, fejlesztő módszerekkel kibontakoztatjuk a 3-7 éves gyermekek beszéd és kommunikációs képességét úgy, hogy azok megfeleljenek az iskolakészültség követelményeinek. Az anyanyelvi nevelésen belül fontosnak tartjuk: a beszédindítást, a beszédkedv fenntartását, a gyermekek meghallgatását, a gyermeki kérdések érvényesülését, a válaszok igénylését, a gyermeki tapasztalatok, ismeretek rendszerezését, bővítését, értelmi képességek fejlesztését; érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás fejlesztését; a logopédiai terápiához kapcsolódó automatizálás segítését. A pedagógia feladata olyan módszerek kikísérletezése, amelyek biztosítják, hogy az ilyen együttnevelésből az előnyös helyzetű gyermekek is profitáljanak, az ő képességeik, személyiségük fejlődését is segítse a másság megismerése Nevelési feladatok az egészséges életmód alakítása, az érzelmi, erkölcsi nevelés és szocializáció, valamint az értelmi fejlesztés területén Az egészséges életmódra nevelést, az egészséges életvitel igényének alakítását, a gyermek szociális személyiségjegyeinek fejlesztését a nevelési folyamatban kiemelt jelentőségűnek tartjuk Az egészséges életmód alakítása Az egészséges életmód alakítása magában foglalja a szomatikus, pszichikus és szociális harmóniát. Törekszünk az alapvető emberi jogok és emberi szükségletek tiszteletben tartására. Biztosítjuk a gyermekek testi-lelki és szociális jólétét, érvényre juttatva az egészségtudatos szemléletet és a preventív gondolkodást. 24

26 Elemei: mozgás, edzés gondozás egészség és biztonságos környezet biztosítása a környezettudatos életvitel, környezetvédelem és óvás Ennek érdekében fontos: A gyermek szomatikus, mentális és pszichés fejlődésének elősegítése. A gyermek gondozása, testi szükségleteinek és mozgásigényének fenntartása és kielégítése. Harmonikus, összerendezett mozgásfejlődésének elősegítése. A gyermeki viselkedésben jelentkező zavarok, lelki sérülések kiszűrése, okok feltárása, segítségadás módjának meghatározása, szükség esetén korrekció, prevenció. Egészségének védelme, állóképességének növelése/edzése az egészséges életmód, testápolás, egészségmegőrzés szokásainak megalapozása. Testi épségük megóvása, balesetvédelem szabályainak betartása környezetük védelmével. A környezettudatos életvitel, a természeti környezethez, az ember alkotta környezethez, és saját belső személyes környezetéhez való harmonikus viszony kialakítása és fenntartása. Óvodapedagógusaink feladata: A gondozás és egészséges életmódra nevelés során az egészséges életmód kialakítását a helyes életritmus, a táplálkozás, testápolás, az öltözködés, a mozgás, edzés, pihenés megszervezésével és az ezekhez kapcsolódó szokások kialakításával biztosítjuk. Az egészséges életmódra nevelés csak úgy eredményes, ha minden óvónő egységes, korszerű egészségfelfogással és ökológiai szemléletmóddal rendelkezik, ha ez a feladat a mindennapi nevelőmunka szerves részét képezi. 25

27 Ennek érdekében: Biztosítjuk a higiénikus - esztétikus, gazdag tevékenységet kínáló környezetet, gondoskodunk a megfelelő minőségű és mennyiségű tárgyi eszközökről és azok karbantartásáról, számba vesszük az adott feltételeket. Megteremtjük az aktív elfoglaltság és a pihenés helyes arányát, életkoruknak megfelelő ritmus kialakítását. Figyelemmel kísérjük a gyermek egészségében bekövetkezett változásokat, törekszünk a testi és lelki tényezők összhangjára. Együttműködünk a családdal, törekszünk a családi és óvodai gondozási szokások összehangolására, szociális kapcsolatok harmóniájára. Felfedeztetjük a szűkebb és tágabb környezet élő és élettelen környezeti értékeit, ezzel aktív természet és környezetvédelmet alapozunk meg komplex cselekvések útján Mozgás, edzés A gyermekek alapvető szükséglete, egész óvodai életüket átszövi, amelyre kellő időt és teret biztosítunk biztonságos környezetben. Célunk a gyermek természetes, harmonikus mozgásának fejlesztése játékos formában. A rendszeres mozgás, a természetes mozgáskedv fenntartása. A mozgásigény kielégítése során megalapozódik a mozgás szeretetére épülő egészséges életvitel és életmód. Feladatunk: A szülőkkel együttműködve, a gyermekek egyéni érdeklődésének, temperamentumának figyelembe vételével differenciált (prevenció, tehetséggondozás) mozgáslehetőség biztosítása, illetve közös mozgásos programok szervezése. A gyermekek mozgásigényének kielégítését és fejlesztését elsősorban a szabadban végezhető mozgásos tevékenységekkel biztosítjuk. 26

28 A gyermekek edzettségét aktív lég-, víz- és napfürdővel, szabadban végzett mozgással alakítjuk. (Téli hónapokban is elengedhetetlen.) Nagycsoportban rendszeres úszásoktatással eddzük a gyermekeket, megalapozzuk a vízbiztonság megszerzését. Megteremtjük az udvari tornaeszközök, játszóeszközök variálásával a változatos mozgáslehetőségeket, balesetmentes óvodai környezetben. Megteremtjük az önállóság gyakorlásának feltételeit. A mindennapos testnevelés rendszeressége és a napirendbe való beillesztése, kiemelt feladatként kezelendő. Az óvónő feladata, hogy ehhez változatos eszközöket biztosítson, a testnevelés foglalkozás főgyakorlatának alapelemeit megjelenítse. A tornaszobát rendszeresen használjuk a gyermekek tervezett; spontán és terápiás mozgásfejlesztéséhez, harmonikus, egészséges testi fejlesztéséhez. Figyelembe vesszük a gyermekek egyéni, élettani szükségleteit. Az integrált nevelésünkben kiemelt szerepet kap a csoportban végzett mozgásfejlesztés. Nagymozgásokból kiindulva haladunk az eszközhasználatot igénylő finom mozgások felé. Edzettségük érdekében változatos mozgásformákat, mozgásos játékokat kezdeményezünk, növeljük a szabadban tartózkodás idejét és az aktív tevékenységek szintjét motoros koordinációfejlesztéssel (spontán lehetőségek és tervezett, szervezett, irányított formák). Sétákat, kirándulásokat szervezünk, minden alkalommal ügyelve a természeti környezet megismerésére, védelmére. Megfelelő gyakorlatokkal a helyes testtartás kialakítására és a tartáshibák megelőzésére törekszünk. Figyelünk arra, hogy a mindennapos testnevelés középpontjában a sok mozgással járó, vidám hangulatú játék álljon, mivel fontos feladatunk a mozgás megszerettetése. 27

29 A mindennapos szervezett mozgás tartalma: - futó,- ugró,- szökdelő,- szerepes fogó,- játékos utánzó,- szabályjáték legyen A mozgásos játék kiválasztásának szempontja mindig az a hatás, amit el szeretnénk érni a játék során. A mozgásos játékkal tudatosan fejlesztjük: a szabálytudatot, téri tájékozódást, testsémát, oldaliságot, figyelmet, gyorsaságot, állóképességet, egyensúlyérzéket, tempóérzéket, erőnlétet, alkalmazkodóképességet, kreatív gondolkodást Gondozás A gondozás az óvodai nevelésben nagyon fontos szerepet tölt be, hiszen a kisgyermek alapvető szükségleteinek kielégítését jelenti, hozzájárul egészségük megőrzéséhez, jó közérzetük kialakításához. Különösen védjük a gyermekek érzékszerveit, ápolásukhoz tiszta eszközöket, nyugodt feltételeket teremtünk. A gondozás elemei: egészséges táplálkozás testápolás öltözködés pihenés, alvás a. Egészséges táplálkozás Az egészséges táplálkozás óvodáskorban a növekedés és fejlődés elengedhetetlen feltétele. A korszerű táplálkozás alapanyagait (barna kenyér, korpa, müzli, stb.) igyekszünk megszerettetni gyermekeinkkel, megalapozzuk a korszerű táplálkozás igényét. Együtt készítünk zöldségtálat, kompótot, gyümölcssalátát, szörpöt, stb. Új ízekkel, ételekkel, italokkal ismertetjük meg a gyermekeket. Különös figyelmet fordítunk az esztétikus terítésre (textil abrosz, egyéni teríték/alátét, gyermek méretű edények, kosarak, szalvéták, stb.) 28

30 Figyelemmel kísérjük az étrendet, szükség szerint javaslatot teszünk a változtatásra. Egész nap során biztosítjuk a folyadékot. Gyümölcs- és zöldségnapokat tartunk heti rendszerességgel, a szülők segítségével. Szerepjátékkal (boltos, piacos, konyhás) elmélyítjük és bővítjük ismereteiket és szokásaikat ezen a területen. Beszélgetünk az ételfajták fontosságáról és szervezetükre gyakorolt hatásairól. b. A testápolás A testápolás műveletei közben az óvónő - a nevelő munkát segítő dajka - és gyermek közötti bensőséges kapcsolat elmélyítését segítjük. Szükség szerint megtanítjuk a hiányzó higiénés szokásokat, testápolási szerek rendeltetésszerű használatát. Különös gondot fordítunk a helyes fogápolás elsajátítására. c. Az öltözködés Az öltözködés védekezés az időjárás változásai ellen, de egyúttal fejleszti a gyermek ízlését, önállóságát is. A szülőkkel együtt a célszerű, többrétegű, kényelmes ruhák használatát alakítjuk ki. Óvodánkban ajánljuk a váltócipő, pizsama, melegítő és váltóruha használatát. d. A pihenés, alvás A pihenés, alvás az óvodás gyermek életkori szükséglete. Biztosítjuk a nyugodt pihenés feltételeit. Tiszteletben tartjuk a gyermekek egyéni alvási szokásait. 29

31 Elalvás előtt halk dúdolással, zenével, rövid mesével nyugtatjuk a gyermekeket. A csoportszoba megfelelő szellőztetésével jó levegőt biztosítunk. Alvó játékkal segítjük megnyugtatásukat, de balesetvédelmi okból ügyelünk arra, hogy puha és kellő méretű legyen A dajka feladata A dajka az óvodai gondozó-nevelő munka aktív segítője. A fejlesztő hatás eredményessége érdekében a dajkának is rendelkeznie kell azokkal a személyiségjegyekkel, és el kell fogadnia azokat az elveket, melyek ezt a tevékenységet, és ezt a tevékenységet végző személyt jellemzik. A jó óvónő és dajka a gyermekkel való hosszantartó nevelési folyamatban azonosulási mintát (modellt) nyújthat a gyermekeknek. Azonban, hogy modell legyen a gyermekek számára, tudnia kell "önmagát adni", spontán, szabad módon kell viselkednie. Nemcsak a személyesség és a természetes viselkedés fontos a jó modellszerephez, hanem a megfelelő hitelesség is. Mindez a szavak, a tettek és az érzelmek egységét jelenti a mindennapi tevékenységben. Mindig igyekezzenek tetteikkel és szavaikkal kifejezni, hogy a gyermekek közötti egyéni különbségek, az eltérő fejlettségi szint, a feladatmegoldásban megfelelő teljesítménykülönbség természetes jelenség. Senki sem kaphat semmiféle címkét, megkülönböztető jelzőt, vagy elmarasztalást, mert a többségtől eltérő külsejű, vagy az adott helyzetben másképpen gondolkodik, cselekszik, másképpen fejezi ki magát, teljesítménye, magatartása különbözik a többiektől. A pedagógiai munkát közvetlen segítő dajkákat rendszeresen tájékoztatjuk a nevelési feladatokról, az optimális segítségadás módjáról: Rendelkezzen megfelelő szintű pedagógia, pszichológiai felkészültséggel. Legyen megértő a dajka, ismerje a gyermekek gondolat- és érzelemvilágát. Legyen gyermekszerető, rendelkezzen személyes vonzerővel. Legyen toleráns beállítottságú, aki nem sürgeti a lassabban öltözködő 30

32 tisztálkodó, tevékenykedő gyermeket, tiszteletben tartja a gyermek egyéni tulajdonságait. Ugyanakkor az elfogadás, a megértés, a tolerancia nem belenyugvást jelent, hanem kiindulási alapot a segítséghez, a fejlesztéshez. Lássa meg a gyermekben a saját legjobb lehetőségét, azt a pozitív tulajdonságot, mely csak reá jellemző, és arra építve, annak "előhívására" törekedve válassza meg a ráhatás formáját. Segítse, hogy az óvodai csoporttal eltöltött idő legyen élmény a gyermekeknek. A következetesség a nevelésben nagyon fontos pedagógiai elv. Az elv megvalósulásának legyen segítője, egységesen lépjenek fel a nevelési folyamatban. Rendelkezzen tiszta, szép kiejtéssel. A mondatok ne legyenek túl hosszúak és bonyolultak. Kerülje a szavak kicsinyített alakját, a harmadik személyű megszólítást (A dajkának is az egyes szám második személyében használatos módon kell szólnia a kisgyermekhez.) Felelős az (óvodapedagógusokkal együtt) a gyermekek test - lelki védettségéért és óvásáért. Aktívan közreműködik a gyermek önkiszolgálásában, a játék- és munka jellegű tevékenységek előkészítésében, együttvégzésében, a gyermekek napirendjének betartásában, segédkezik a napirendben megjelölt feladatok megvalósításában. Biztosítja az óvodai élet környezeti (tárgyi, higiénés) feltételeit. Segít a fejlesztő tevékenységekhez kapcsolódó szervezési feladatokban. Ellátja a gondozási feladatokat (pl. étkezés, öltözködés, mosdó használat). Segít felügyelni a megbetegedő gyermeket. Felügyeletet lát el sétán, kiránduláson, külső programokon. 31

33 Egészség és biztonságos környezet biztosítása A gondozási, mozgási, edzési, mozgásfejlesztési feladatok megfelelő megvalósítása segíti a gyermekek egészségének megóvását, és megőrzését. Különleges figyelmet fordítunk a környezet tisztaságára (takarítás, fertőtlenítés, mosás), a balesetmentes tárgyi környezetre. Óvodapedagógusaink feladatai: A gyermekek testi épségének biztosítása biztonságos berendezési tárgyakkal, játékeszközökkel, azok állandó ellenőrzésével, karbantartásával, szükség szerinti cseréjével. Szükséges az óvónő állandó kontrollja, figyelemmel kísérése minden gyermeki tevékenység közben. Fordítson megkülönböztetett figyelmet a szemüveges, a mozgás ügyetlen gyermekekre. Úgy alakítsa a gyermeki szokásokat, hogy megtanuljanak vigyázni saját és mások testi épségére. A környezet tisztaságának, a szükség szerinti fertőtlenítésének, a gyermekek megfelelő öltözékének, a folyamatos légcserének, a megfelelő páratartalomnak, a nyugtató hatású, ízléses környezetnek a biztosítása. Anamnézis felvétel a gyermekek egészségi állapotáról. A ritkán előforduló betegségek (allergia, asztmatikus tünetek, lázgörcs) kezelésének elsajátítása. Figyel a gyermek testi-lelki állapotának változásaira, szükség esetén értesíti az óvoda orvosát, illetve a gyermek szüleit. A mentális problémákkal küzdő gyermekek fejlődése érdekében kapcsolatot tart a nevelési tanácsadó szakembereivel, szükség esetén tanácsukat, segítségüket kéri. 32

34 A környezettudatos életvitel, környezetvédelem és óvás Fontosnak tartjuk annak érzékeltetését, hogy tiszta, egészséges környezetben az élet minősége javul. Az elhanyagolt környezet rontja az alkalmazkodás lehetőségét, az ember egészségét. Óvodapedagógusaink feladatai: Természethez, állatokhoz, növényekhez fűződő pozitív kapcsolat kialakítása. Életviteli értékek, szokások rögzítése, kialakítása: mozgás, egészséges táplálkozás, derűs, harmonikus életvitel. Az élet tiszteletére nevelés. Természetvédelem: a természet része vagyunk, nem tulajdonosa! Az élővilág sokszínűségének, értékeinek felfedeztetése. Ne árts! Vigyázz rá! Szelektív hulladékgyűjtés. Részt vétel hulladékgyűjtési akciókban, a családok bevonásával. Komforttechnikával (víz, villany, fűtés) kapcsolatos magatartási szokások alakítása. Együttműködésre, a másság elfogadására, az empátiára épülő megértésre nevelés. Alakítsa a gyermek én-re irányuló mentálhigiénéjét (önmaga elfogadása, pozitív gondolkodás, önismeret, igényesség, önszabályozás, bizalom mások és önmaga iránt, kreativitás). A fejlődés jellemzői iskolába lépéskor: Önállóan mosakodnak, törölköznek, figyelmeztetés nélkül kezet mosnak, amikor csak szükséges. Körömkefével tisztítják a körmüket. Ruhájuk ujját felés letűrik, begombolják, kikapcsolják. Használják a WC-t. Vigyáznak a WC, a mosdók rendjére, a tisztálkodási eszközöket a helyére teszik. Fogat mosnak, a fogápoló szereket tisztán, rendben tartják. Hajukat rendben tartják, szükség esetén segítséget kérnek. 33

Szombathelyi Szivárvány Óvoda

Szombathelyi Szivárvány Óvoda Szombathelyi Szivárvány Óvoda OM: 036462 Epochális rendszerű pedagógiai programja TARTALOMJEGYZÉK BEKÖSZÖNTŐ 1. KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK... 1. oldal 2. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA... 2. oldal 2.1. Óvodánk személyi

Részletesebben

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény neve: Szabályzat típusa: Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai program Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK Küldetésnyilatkozat 3 I. Bevezető 5 I.1. Óvodánk bemutatása 5 II. Gyermekképünk, Óvodaképünk 9 II.1. Gyermekképünk 9 II.2.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA . tel/fax: 229-2359 XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA TÜNDÉRKERT TAGÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA T a r t a l o m j e g y z é k B EVEZETÉ S... 4 1. HELYZETKÉP... 5 1.1. Az intézmény adatai...5 1.2. Az Egyesített

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Lépésről-lépésre Pedagógia Programja

A Pátyolgató Óvoda Lépésről-lépésre Pedagógia Programja A Pátyolgató Óvoda Lépésről-lépésre Pedagógia Programja Készült: 1999. PEDAGÓGIAI PROGRAM Pátyolgató Óvoda 2071. Páty Rákóczi utca 19. Intézmény OM - azonosítója: 032940 Készítette:.. intézményvezető aláírás

Részletesebben

Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja

Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja Alsóvárosi Óvoda OM 032742 * 2600. Vác, Vám u. 11. ( /Fax: 06-27/317-092 E-mail: ovoda.alsovarosi@gmail.com Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja I. BEVEZETŐ Az óvodai nevelés országos alapprogramja

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 TARTALOM Bevezető 1. Az óvoda működését meghatározó és a szakmai dokumentumok 1.1. Az óvoda működését meghatározó jogszabályok 1.2. Szakmai dokumentumok

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a

Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a Szivárvány Tagóvoda 3534 Miskolc, Kacsóh P. út 8. Vadász úti Tagóvoda 3518 Miskolc, Vadász u. 2. Helyi Pedagógiai Programja Miskolc, 2013. augusztus 15. OM:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek!

PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek! PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek! Az intézmény OM azonosítója: 034454 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 1 / 2016. ( 03.01.)

Részletesebben

Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK

Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1.oldal Küldetésnyilatkozat 2. oldal Óvodánk bemutatása... 3-4. oldal Gyermekkép, óvodakép 5-6. oldal Óvodánk irányítási és szervezeti felépítése 6-7.

Részletesebben

KOMLÓI EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4

KOMLÓI EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 KOMLÓI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KOMLÓI EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 Székhely: 7300 Komló, Tompa Mihály u. 14. Tagintézmény:

Részletesebben

Keveháza Utcai Óvoda 034453 Pedagógiai Program 2013 19./2013.(08.30.)

Keveháza Utcai Óvoda 034453 Pedagógiai Program 2013 19./2013.(08.30.) Pedagógiai Program Keveháza Utcai Óvoda 1119 Budapest, Keveháza u. 4. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034453 Tóth Ildikó Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 19./2013.(08.30.)

Részletesebben

BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében

BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében 1072 Budapest, Akácfa utca 32. Telefon/fax: 06 1 321-3675 Honlap: www.bobitaovoda.hu E-mail: bobitaovi@mail.datanet.hu Az

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3

Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3 ha úgy érezzük, hogy valaki őszintén elfogad olyannak, amilyen vagyok, akkor máris hajlandó vagyok elmozdulni: elgondolkozni, hogyan szeretnék megváltozni, fejlődni, mássá válni, még inkább azzá, amivé

Részletesebben

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja Budapest, 2015. augusztus 3. Buc-Horváth Gabriella óvodavezető 1 I. BEVEZETŐ 216/2011.(V.19.) ÖK. számú határozat alapján a 2011/2012. nevelési

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítva 2015. szeptember 21.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítva 2015. szeptember 21. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA 2013 Módosítva 2015. szeptember 21. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 3 2. A program célrendszere... 5 2.1. Alapvető

Részletesebben

GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 LEHEL UTCAI TAGÓVODA... 7 I. BEVEZETÉS... 8 II. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP... 9 III. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI... 10 IV. AZ ÓVODAI

Részletesebben

Intézmény OM azonosítója: 030269

Intézmény OM azonosítója: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Intézmény OM azonosítója: 030269 Intézményvezető: Nevelőtestületi

Részletesebben

Pedagógiai Program 2014.

Pedagógiai Program 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény adatai 6. 2. A programmódosítás indokoltsága 6. 2. 1. Intézményi innovációs folyamatok 6. 2. 2. Partneri elvárások 7. 2. 3. Törvényi hivatkozások 7. 3. Helyzetelemzés 8.

Részletesebben

J Á T É K V A R Á Z S

J Á T É K V A R Á Z S KÖLCSEY UTCAI ÉS LIGETI SORI ÓVODA J Á T É K V A R Á Z S PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Békéscsaba JÁTÉKVARÁZS Pedagógiai Program Tartalom Az Óvoda adatai 4. Törvényi szabályozások....6. Alapelveink....7. I.

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE:... 3 A GYAKORLÓ ÓVODA ADATAI... 4 I. BEVEZETŐ... 7 II. GYERMEKKÉP... 8 1.

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÉS VILONYAI TAGÓVODÁJA 2015 1 ADATLAP Az óvoda megnevezése: Címe: Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde

Részletesebben

MESEVÁR ÓVODA Čuvarnica Čarobni Dvorac

MESEVÁR ÓVODA Čuvarnica Čarobni Dvorac MESEVÁR ÓVODA Čuvarnica Čarobni Dvorac PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM 036464 Szombathely, Gagarin út 10. 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezető I. Az óvodai nevelésünk célja, feladata, rendszere, elvei 1.1. Gyermekkép,

Részletesebben

Pedagógiai Program. Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Budapest, 2013. 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. Készítette: Antalics Hajnalka óvodavezető

Pedagógiai Program. Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Budapest, 2013. 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. Készítette: Antalics Hajnalka óvodavezető Iktatószám: 324/2/2013. Hárslevelű óvoda, Nyitva van a kapuja, Én oda most bemegyek, Gyertek Ti is gyerekek! Pedagógiai Program Budapest, 2013. Kőbányai Hárslevelű Óvoda 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5.

Részletesebben

a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program

a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program Intézmény fenntartója: Semmelweis Egyetem Székhely: 1085 Budapest, Üllői út 26. Pedagógiai

Részletesebben

LEPSÉNYI ÁMK NAPRAFORGÓ ÓVODÁJA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDÉJE PEDAGÓGIAI PROGRAM

LEPSÉNYI ÁMK NAPRAFORGÓ ÓVODÁJA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDÉJE PEDAGÓGIAI PROGRAM LEPSÉNYI ÁMK NAPRAFORGÓ ÓVODÁJA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDÉJE ÓVODÁNK ADATAI Neve: Lepsényi ÁMK Napraforgó Óvodája Egységes Óvoda-Bölcsődéje OM azonosító: 201961 Címe: 8132 Lepsény Fő u. 97 Telefon/fax: +36

Részletesebben

Pedagógiai programja Sülysáp 2015.

Pedagógiai programja Sülysáp 2015. A CSICSERGŐ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Pedagógiai programja Sülysáp 2015. - 2 - Az intézmény adatai Az intézmény neve: Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda címe: 2241 Sülysáp Vasút u. 88. Az intézmény jellege:

Részletesebben

Helyi Nevelési Programja

Helyi Nevelési Programja Miskolci Diósgyőri Óvoda, a Miskolci Diósgyőri Óvoda Bulgárföldi Tagóvodája, a Miskolci Diósgyőri Óvoda Stadion Sport Tagóvodája valamint a Miskolci Diósgyőri Óvoda Lorántffy Zsuzsanna Tagóvodája Helyi

Részletesebben

JÁSZTELEKI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

JÁSZTELEKI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA JÁSZTELEKI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Módosította: a Jászteleki Százszorszép Óvoda Nevelőtestülete Tartalom Bevezető... 4 Óvodánk adatai... 6 Törvényi hivatkozások... 7 Helyzetelemzés... 8

Részletesebben

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény bemutatása.. 6 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési múltjának bemutatása... 8 1.3. A minőségügyi rendszer dokumentumainak felépítés. 10 1.4. A MIP-hez

Részletesebben

Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Gézengúz Óvoda tagóvodai programrésze

Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Gézengúz Óvoda tagóvodai programrésze Nekünk minden gyermek fontos Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Gézengúz Óvoda tagóvodai programrésze SZOLNOK 2013. A helyi nevelési programot benyújtó intézmény: SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK GÉZENGÚZ

Részletesebben

SZIHALMI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSŐDE, ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SZIHALMI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSŐDE, ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SZIHALMI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSŐDE, ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. TARTALOM JEGYZÉK INTÉZMÉNY ADATAI...5 TÖRVÉNYI MEGFELELTETÉS...6 ELŐSZÓ...7 I. BEVEZETÉS...7 1. Az intézményünk bemutatása...7 2. Nevelőmunkánk

Részletesebben

A Felsőtárkányi Óvoda Pedagógiai Programja 2013.

A Felsőtárkányi Óvoda Pedagógiai Programja 2013. A Felsőtárkányi Óvoda Pedagógiai Programja 2013. OM: 201938 3324 Felsőtárkány Ady E. út 59. Tartalomjegyzék I. A mi óvodánk II. Programunk küldetése filozófiája III. Gyermekkép, óvodakép IV. Az óvoda nevelési

Részletesebben

GYOMAENDRŐD-CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA KISTÉRSÉGI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYOMAENDRŐD-CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA KISTÉRSÉGI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD-CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA KISTÉRSÉGI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2012 AZ ÓVODA ADATAI Név: GYOMAENDRŐD-CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA KISTÉRSÉGI ÓVODA OM-azonosító: Székhelye: Százszorszép Óvoda

Részletesebben

Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény

Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény Belvárosi Óvoda HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2010. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az óvoda adatai 4 Bevezető 5 1.1.Az óvoda bemutatása 6 Gyermekkép

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010

SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010 Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Napsugár Óvoda és Bölcsőde Csanádpalotai Bölcsőde Tagintézménye SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010 Készítette: Kovács Jánosné Tagintézmény vezető 1 Szakmai program 2005-2010-ig

Részletesebben

Pedagógiai Program Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ Óvoda Pécs

Pedagógiai Program Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ Óvoda Pécs Pedagógiai Program Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ Óvoda Pécs Az óvoda hivatalos elnevezése: Rövidített név: Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ Apáczai Óvoda és ÁMK Az óvoda pontos

Részletesebben

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6 HA JÓ a kezdet Pedagógiai program 2016 Készítette: a Pécsi Baptista Gyülekezet Szakmai Csoportja

Részletesebben

SZENTGOTTHÁRD ÉS KISTÉRSÉGE EGYESÍTETT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE 9970 SZENTGOTTHÁRD, KOSSUTH L. U. 14. OM azonosító: 036456

SZENTGOTTHÁRD ÉS KISTÉRSÉGE EGYESÍTETT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE 9970 SZENTGOTTHÁRD, KOSSUTH L. U. 14. OM azonosító: 036456 SZENTGOTTHÁRD ÉS KISTÉRSÉGE EGYESÍTETT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE 9970 SZENTGOTTHÁRD, KOSSUTH L. U. 14. OM azonosító: 036456 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYÖKEREK ÉS SZÁRNYAK Szentgotthárd, 2015. szeptember 01. napjától

Részletesebben

Többsincs Óvoda és Bölcsőde

Többsincs Óvoda és Bölcsőde Többsincs Óvoda és Bölcsőde 2194. Tura, Dózsa György utca 2. Telefon: 06 28 580 495 E-mail: tobbsincsovi@tura.hu OM azonosító: 201261 A T Ö B B S I N C S Ó V O D A É S B Ö L C S Ő D E Ó V O D A I P E D

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI 1. A KÖZNEVELÉS FELADATA ÉS ÉRTÉKEI A hazánk Alaptörvényében megfogalmazott feladatokat szem előtt

Részletesebben

AZ ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA NEVELŐTESTÜLETÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

AZ ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA NEVELŐTESTÜLETÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA NEVELŐTESTÜLETÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 4 1. Helyzetkép az óvodáról... 4 2. Az óvoda személyi és tárgyi feltételei... 5 3. Gyermekképünk...

Részletesebben

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. 1 Tartalom 1. Helyzetelemzés... 5 1.1. Bevezető... 5 1.2. Küldetés... 5 1.3. A társadalmi

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015.

Pedagógiai Program 2015. Pedagógiai Program Készítette: Törő Krisztina közoktatási szakértő Elfogadta: Pálmajori Nefelejcs Óvoda Nevelőtestülete Jóváhagyta: Horváth Józsefné Intézményvezető 2015. Tartalom 1. Bevezetés 4. 1.1 Rólunk

Részletesebben

A RÓZSA MAGÁNÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 201404. Kelt: Budapesten, 2013. augusztus 27. Változatszám: 1.2

A RÓZSA MAGÁNÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 201404. Kelt: Budapesten, 2013. augusztus 27. Változatszám: 1.2 A RÓZSA MAGÁNÓVODA OM: 201404 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kelt: Budapesten, 2013. augusztus 27. Változatszám: 1.2 TARTALOMJEGYZÉK A Rózsa Magánóvoda adatai 4 A pedagógiai program alapjául szolgáló jogszabályok,

Részletesebben

GÖDREI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

GÖDREI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. GÖDREI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Jogszabályi háttér... 4 2. Küldetésnyilatkozatunk... 5 3. Intézményi helyzetkép... 6 3.1 Működési keretek... 6 3.2 Történetiség...

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁTÉKSZIGET Óvoda Szombathely, Győzelem u. 1/a MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Geositsné Gerencsér Lucia óvodavezető Fodor Imréné minőségügyi megbízott Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3 1.

Részletesebben

Pedagógiai hitvallásunk 2.

Pedagógiai hitvallásunk 2. Tartalomjegyzék Pedagógiai hitvallásunk 2. I. Nevelési program 4. 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1.1. A köznevelés feladata

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE. Pedagógia Program OM: 030796

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE. Pedagógia Program OM: 030796 MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE Pedagógia Program OM: 030796 Derecske 2015. 1 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 4 2. TÖRVÉNYI HIVATKOZÁS... 5 3. AZ ÓVODA ADATAI... 6 4. HELYZETELEMZÉS... 8 4.1. TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETÜNK,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 4334 Hodász, Széchenyi u. 1-3. sz. 44/350 377 44/550-062 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. Készítette: Tóthné Darabánt Anikó Kiegészítésre került: 2010.

Részletesebben

Pedagógiai Program GYERMEKLÉPTEKKEL. Mozogva ismerkedj, tapasztalj türelemmel, együttérzéssel, szeretettel. Kőbányai Csupa Csoda Óvoda

Pedagógiai Program GYERMEKLÉPTEKKEL. Mozogva ismerkedj, tapasztalj türelemmel, együttérzéssel, szeretettel. Kőbányai Csupa Csoda Óvoda Pedagógiai Program GYERMEKLÉPTEKKEL Mozogva ismerkedj, tapasztalj türelemmel, együttérzéssel, szeretettel Kőbányai Csupa Csoda Óvoda 1101 Budapest, Kőbányai út 38. sz. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ...

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA 2010. TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 1. Az óvoda adatai 2. Bemutatkozás 2.1. Általános ismertető 2.1.1. Az óvoda személyi feltételei 2.1.2.

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓSI KONDUKTÍV ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SZIGETSZENTMIKLÓSI KONDUKTÍV ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT SZIGETSZENTMIKLÓSI TANKERÜLET SZIGETSZENTMIKLÓSI KONDUKTÍV ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Somogyi Sándorné Szigetszentmiklós, 2013. augusztus 22. Egymás tisztelete

Részletesebben

EGÉSZSÉG - KÖRNYEZET - HAGYOMÁNY

EGÉSZSÉG - KÖRNYEZET - HAGYOMÁNY A BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA EGÉSZSÉG - KÖRNYEZET - HAGYOMÁNY NEVELÉSI PROGRAM /RÖVIDÍTETT VÁLTOZAT/ NEVELÉSÜNK ALAPJAI Hagyjátok megérni a gyermekkort a gyermekekben

Részletesebben

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ INTÉZMÉNY Páneurópa Általános Iskola Paneuropa Grundschule székhelye: 1238 Budapest Táncsics M. u. 25-33. fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA

ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA 1.1. A gyógypedagógiai ellátás területei Óvodánk a sajátos nevelési igényű (hallássérült, valamint súlyos beszéd- és nyelvfejlődési zavarral, részképesség zavarral

Részletesebben

AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI

AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI JOGSZABÁLYI HÁTTÉR A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről rendelkezése értelmében az óvodák Helyi Pedagógiai Programjuk alapján végzik szakmai munkájukat. A 2005-ben alapított Kazincbarcikai

Részletesebben

2013. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Pedagógiai

2013. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Pedagógiai 2013. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Pedagógiai Tartalom TÖRVÉNYI HÁTTÉR... 4 Az óvodai nevelési program törvényi és jogszabályi háttere:... 4 Rendeletek... 4 Kormányhatározat...

Részletesebben

K É K V I R Á G MÓDOSÍTOTT ÓVODAI PROGRAM

K É K V I R Á G MÓDOSÍTOTT ÓVODAI PROGRAM K É K V I R Á G MÓDOSÍTOTT ÓVODAI PROGRAM ÉRVÉNYES: 1999. szept.1-től MÓDOSÍTVA: 2013. augusztus 31. KÉSZÜLT: Kőbányai Kékvirág Óvoda 1107. Budapest X. Kékvirág utca 5. Jóváhagyta: Béres Péterné óvodavezető

Részletesebben

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA A A GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. A 2 TARTALOM GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

Részletesebben

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Mottó: ha az ifjak gondozása és nevelése a helyes úton halad, akkor az állam hajója biztosan halad előre, ha ellenben baj van a nevelés körül,

Részletesebben

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015.

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Tartalomjegyzék Ellátandó célcsoport és ellátandó terület jellemzői... 6 A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS CÉLJA, FELADATAI...

Részletesebben

MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁT

MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁT MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmazza: MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁT PEDAGÓGIAI ELVEINK Ha a gyerekek toleráns légkörben

Részletesebben

UDVAR 3. IPR AZ ÓVODÁBAN 4. AZ ÓVODAI SZOKÁSRENDSZER KIALAKÍTÁSA

UDVAR 3. IPR AZ ÓVODÁBAN 4. AZ ÓVODAI SZOKÁSRENDSZER KIALAKÍTÁSA 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ II. GYERMEKKÉP ÓVODAKÉP III. ÓVODAI NEVELÉSÜNK IRÁNYELVEI 1. AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD KIALAKÍTÁSA 2. AZ ÉRZELMI NEVELÉS, SZOCIALIZÁCIÓ 3. AZ ANYANYELVI NEVELÉS, ÉRTELMI FEJLESZTÉS

Részletesebben

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17.

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERV 2011. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. 1 JANKÓ JÁNOS

Részletesebben

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOMJEGYZÉK Az óvoda adatai 4 1. BEVEZETŐ 6 1. 1. Programunk alapelve 7 1. 2 Kiindulási pontjaink 7 1. 3.Gyermekkép 7 1. 4. Óvodakép

Részletesebben

Igali ÁMK Margaréta Óvoda Igal

Igali ÁMK Margaréta Óvoda Igal Igali ÁMK Margaréta Óvoda Igal Az intézmény 2009. szeptember 1.-i dátummal egyesítéssel jött létre a Speciális Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, valamint a Margaréta Óvoda Igal és Tagóvodái,

Részletesebben

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Tel.: 30/386-8195 Tel/fax: 92/371-025 E-mail: iskola@zalalovo.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: a Zalalövői Általános Iskola Nevelőtestülete 2013.

Részletesebben

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENTENDRE 2013 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 031423 ÓVODÁNK ADATAI Neve: KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA Címe: 3384 KISKÖRE, BÉKE ÚT 9-11. Telefon/fax: 36/358-211 Fenntartója: KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Címe: 3384 KISKÖRE, SZÉCHENYI ÚT 24. Alapító

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Villányi Kikerics Óvoda Kindergarten Kikerics Willand 7773 Villány, Rákóczi Ferenc u. 19. 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Villányi Kikerics Óvoda Kindergarten Kikerics Willand 7773 Villány, Rákóczi Ferenc u. 19. 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM Villányi Kikerics Óvoda Kindergarten Kikerics Willand 7773 Villány, Rákóczi Ferenc u. 19. 2013. Intézményvezető: Kincses Tamásné neve Intézmény OM - azonosítója: 202259 Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

PÁLYÁZAT OM 034501. A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA. Készítette: Gallina Ilona

PÁLYÁZAT OM 034501. A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA. Készítette: Gallina Ilona OM 034501 PÁLYÁZAT A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA Készítette: Gallina Ilona 1 2014. Alkossa meg a gyermek a tudást, ne készen kapja! A kész tudás szükségtelenné teszi, hogy

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28.

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. Tartalomjegyzék A. Nevelési program...2 1 A nevelő-oktató munka alapelvei, területei...6

Részletesebben

MESE-VÁR Óvoda és Bölcsőde. Helyi Óvodai Nevelési Program. Derecske

MESE-VÁR Óvoda és Bölcsőde. Helyi Óvodai Nevelési Program. Derecske MESE-VÁR Óvoda és Bölcsőde Helyi Óvodai Nevelési Program Derecske 2010 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS.....3. 2. TÖRVÉNYI HIVATKOZÁS... 4. 3. AZ ÓVODA ADATAI......5. 4. HELYZETELEMZÉS.....9. 4.1. DERECSKE....9.

Részletesebben

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Bevezető Az iskola jogi státusa TARTALOM I. Nevelési program 1. Alapelveink 7.o. 2. Képzési szakaszok,

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

A gyermek szeme a jövő tükre, jaj annak, aki elhomályosítja. ( Juhász Gyula: Holmi )

A gyermek szeme a jövő tükre, jaj annak, aki elhomályosítja. ( Juhász Gyula: Holmi ) Madarasi Szivárvány Óvoda EZERSZÍN HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM MADARASI SZIVÁRVÁNY ÓVODA 2013 A gyermek szeme a jövő tükre, jaj annak, aki elhomályosítja. ( Juhász Gyula: Holmi ) 2 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...5

Részletesebben

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM I. BEVEZETŐ... 4 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Kiskőrösi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Integrált Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola Kiskőrös PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Készítette: Kiskőrös, 2011. augusztus 15. Utolsó módosítás:

Részletesebben

ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 2 Tartalomjegyzék JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 5 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI... 6 1. KÖSZÖNTŐ... 7 2. BEVEZETŐ... 9 2.1. HITVALLÁSUNK... 9 2.2. GYERMEKKÉP... 10 2.3. ÓVODAKÉP...

Részletesebben

Kommunikációra épülő személyiségközpontú, képességfejlesztő PEDAGÓGIAI PROGRAM

Kommunikációra épülő személyiségközpontú, képességfejlesztő PEDAGÓGIAI PROGRAM Kommunikációra épülő személyiségközpontú, képességfejlesztő PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Óvodánk adatai...3. 2.Óvodánk bemutatása...4. 2.1 Gyermekképünk...4. 2.2. Óvodánk sajátos arculata, szerkezetének

Részletesebben

Őzikés Óvoda Pedagógiai programja

Őzikés Óvoda Pedagógiai programja Őzikés Óvoda Pedagógiai programja Mosonmagyaróvár 2013 A gyermekszem A gyermekszem : virág, csillag oltalom Csupa játék, csupa mosoly, izgalom. A gyermekszem : tág világ és kikelet Ha rád néz, földeríti

Részletesebben

HÉTKÖZNAPI VARÁZSLATOK

HÉTKÖZNAPI VARÁZSLATOK HÉTKÖZNAPI VARÁZSLATOK Helyi kiegészítı pedagógiai program az Országos Közoktatási Minisztérium által minısített Hétköznapi varázslatok (Óvodai nevelés Freinet-elemekkel) címő programhoz Budapest, 2013.

Részletesebben

A ZÖLD ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette:A zöld óvoda nevelőtestülete

A ZÖLD ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette:A zöld óvoda nevelőtestülete ZÖLD ÓVODA 2100 Gödöllő, Batthyány u 34-36. OM azonosító: 032708 Tel: 06 28 510-750 06 20 9 175-114 e-mail:zoldovi@gmail.com A ZÖLD ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette:A zöld óvoda nevelőtestülete GöDÖLLŐ

Részletesebben

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium érvényes Pedagógiai Programját

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől Tartalom 1. Nevelési program... 6 1.1 ISKOLÁNK ARCULATA...

Részletesebben

Mender Andrea Mária intézményvezető Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások: Véleménynyilvánító: Véleménynyilvánító: fenntartó

Mender Andrea Mária intézményvezető Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások: Véleménynyilvánító: Véleménynyilvánító: fenntartó MUNKATERV 2015/2016 Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde 3170. Szécsény, Magyar út 13. Intézmény OM azonosítója: 202343 Készítette:.. Mender Andrea Mária intézményvezető Legitimációs eljárás Az érvényességet

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal. 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja 8. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal. 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja 8. oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 5. oldal 1. Általános elvek 5. oldal 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal 3. Az intézmény jogi státusza 6. oldal 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja

Részletesebben

NAGYKANIZSA KÖZPONTI RÓZSA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Hatályos: 2013.szeptember 01.

NAGYKANIZSA KÖZPONTI RÓZSA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Hatályos: 2013.szeptember 01. NAGYKANIZSA KÖZPONTI RÓZSA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályos: 2013.szeptember 01. Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 3 1. ADATLAP... 4 1.2. A helyi nevelési program módosításának törvényi háttere... 5 2. AZ

Részletesebben

ÓVODAI NEVELÉS A M VÉSZETEK ESZKÖZEIVEL

ÓVODAI NEVELÉS A M VÉSZETEK ESZKÖZEIVEL ÓVODAI NEVELÉS A M VÉSZETEK ESZKÖZEIVEL HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM azonosító: 036785 Jóváhagyta: Hujber Jánosné óvodavezet 2013. augusztus 27. T ARTALOMJEGYZÉK BEVEZET... 2 ADATLAP... 3 HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM

BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 Intézményünk adatai Neve: Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Címe: 5630 Békés, Baky utca 4. Telefon/fax: 06 66 411 680 Fenntartója: Békési

Részletesebben

I R Á N Y E LV E K. 1.1. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésében

I R Á N Y E LV E K. 1.1. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésében I R Á N Y E LV E K 1. Általános elvek A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve 1.1. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésében

Részletesebben

LURKÓFALVA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM FÜZESGYARMAT

LURKÓFALVA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM FÜZESGYARMAT LURKÓFALVA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM FÜZESGYARMAT 2015 OM azonosító: 201933 ÖNÁLLÓAN MKÖDÖ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 1 LURKÓFALVA ÓVODA Nevelési Programja OM azonosító: 201933 FÜZESGYARMAT 2015. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ZICHYÚJFALU, 2004. Összesen: 101 oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Iskolánkról 3. Nevelési program 4. I. Pedagógiai alapelveink 4. II. Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015.

Pedagógiai Program 2015. Pedagógiai Program Kozmzutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2015. 1 Nevelési

Részletesebben

P i r o s k a Ó v o d a 1171 Budapest, Pesti út 368.

P i r o s k a Ó v o d a 1171 Budapest, Pesti út 368. P i r o s k a Ó v o d a 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatál yba lépés dátuma: 2013.05.31 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÓVODÁNK JELLEMZŐ ADATAI... 2 2. BEVEZETÉS... 3 3. GYERMEKKÉP,

Részletesebben

SZALKSZENTMÁRTONI BÓBITA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.09.01.

SZALKSZENTMÁRTONI BÓBITA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.09.01. 1 SZALKSZENTMÁRTONI BÓBITA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.09.01. 2 Törvényi előírások figyelembe vétele Programunk a módosított 363./2012.(XII.17.) számú Kormány rendelet értelmében, az i nevelés országos

Részletesebben

S Ü N I Ó V O D Á K. 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. 1126 Budapest XII. Orbánhegyi út 18. Tel/fax: 355-4994 OM: 034481

S Ü N I Ó V O D Á K. 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. 1126 Budapest XII. Orbánhegyi út 18. Tel/fax: 355-4994 OM: 034481 S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. 1126 Budapest XII. Orbánhegyi út 18. Tel/fax: 355-4994 OM: 034481 SÜNI ÓVODÁK NEVELÉSI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL 2010 1 TARTALOMJEGYZÉK AJÁNLÁS

Részletesebben