Keveháza Utcai Óvoda Pedagógiai Program /2013.(08.30.)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Keveháza Utcai Óvoda 034453 Pedagógiai Program 2013 19./2013.(08.30.)"

Átírás

1 Pedagógiai Program Keveháza Utcai Óvoda 1119 Budapest, Keveháza u. 4.

2 Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: Tóth Ildikó Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 19./2013.(08.30.) Bagdi Lászlóné A dokumentum jellege: Nyilvános Érvényes: A kihirdetés napjától, visszavonásig. Verziószám: 5./2010. módosított változat Készült: 7./1. példány 2

3 TARTALOMJEGYZÉK Az óvoda adatai Az óvodai helyi nevelési program készítésének alapvető dokumentumai I. Bevezetés II. Nevelésfilozófiánk Nevelési alapelveink Óvodakép Gyermekkép Jövőkép III. Az óvodai nevelés feladatai Az óvodai nevelés célja Az óvodai nevelés általános feladatai Az egészséges életmód alakítása Testápolás Öltözködés Táplálkozás Pihenés Testnevelés, mozgás, testedzés Az érzelmi nevelés ás a szocializáció Óvodai ünnepeink, hagyományaink Az anyanyelvi nevelés és az értelmi fejlesztés IV. Az óvodai élet megszervezésének elvei Személyi feltételek Tárgyi feltételek Az óvodai élet megszervezése Napirend (Javaslat) Hetirend (Javaslat) Az óvoda működését befolyásoló dokumentumok Az óvodai nevelés tervezésének dokumentumai Az óvoda kapcsolatai Család és óvoda Az óvoda külső kapcsolatai

4 V. Az óvodai élet, tevékenységi formái Játék Vers-mese Ének, zene, énekes játékok Rajzolás, mintázás, kézimunka Mozgás Külső világ tevékeny megismerése Munkajellegű tevékenységek Tevékenységekben megvalósuló tanulás VI. Montessori jellegű nevelési program megvalósulása a vegyes életkorú csoportokban Alapelvek Montessori jellegű nevelés célja Montessori jellegű nevelés feladata Az előkészített környezet Montessori jellegű nevelés területei Montessori jellegű nevelés tevékenységi formái A fejlesztéséhez szükséges eszközrendszer A csendjáték Személyi feltételek Tárgyi feltételek VII. Inkluzív nevelés Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése, fejlesztése Hátrányos helyzetű, kisebbségi, és más nemzetiségű gyermekek integrálása VIII. Gyermekvédelem IX. Szolgáltatások X. Zárógondolat Függelék Irodalomjegyzék

5 Az óvoda adatai Az intézmény neve: Keveháza Utcai Óvoda Székhelye: 1119 Budapest, Keveháza utca 4. OM azonosító: Telefon/fax: címe: Honlap: Típusa: Óvoda Jogszabályban meghatározott közfeladata: Gyermekek nevelése hároméves kortól a tankötelezettség kezdetéig. Az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja a napközbeni ellátással összefüggő feladatokat, a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésével, ellátásával együtt. Az óvoda csoportjainak száma: 6 Működési köre: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata által kijelölt körzete Irányító és fenntartó szervének neve, székhelye: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő testülete Székhelye: Budapest, Bocskai u A közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény Alapító Okirat száma: /2012.(IV.19.)XI.ÖK. 5

6 A Pedagógiai Program készítésének alapvető dokumentumai évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről - 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról - 137/1996. (VIII,28.) Korm. Rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló - 255/2009. (XI,20.) és 221/2010. (VII. 30.) Korm. Rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 137/1996. (VIII,28.) Korm. Rendelet módosításáról - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról - 32/2012. (X.8.) EMMI rendelet A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról - 32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról - Közalkalmazottak Jogállásáról Szóló Törvény - A XI. kerület Újbuda Önkormányzat rendeletei és határozatai - Az óvoda alapító okirata - Az óvoda Helyi Nevelési Programja - Az intézmény belső szabályzatai - Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata - Nevelési Oktatási intézmények kötelező eszközeiről szóló 11/1994.(VI. 8.) sz. MKM rendelet - Önkormányzati Közoktatási Intézményrendszer Minőségirányítási programja - Önkormányzati Esélyegyenlőségi Program 6

7 I. BEVEZETÉS A Keveháza Utcai Óvoda, 1967 óta fogadja a gyermekeket a Kelenföldi lakótelep szélén, kellemes zöldövezeti környezetben. A szülőkre a nevelési folyamatban, mint együttnevelő partnerekre számítunk és támaszkodunk. Velük közösen keressük a gyermekek fejlesztéséhez a legmegfelelőbb módszereket, eljárásokat és eszközöket. A gyermek nevelésében a család elsődleges szerepe megmarad az óvodás évek alatt is, de a gyermek fejlődéséért immár a család és az óvoda egyaránt felelőssé válik. A nevelésben társunk a szülő. A befogadás sikeressége az óvoda valamennyi dolgozójának és a családnak közös sikere. Az óvodába való beilleszkedés hosszú folyamat, fontos, hogy ebben az időszakban a gyermeket szerető gondoskodás vegye körül, mert az óvodába lépő gyermek természetes igénye, hogy biztonságban érezze magát, és hogy játszhasson. Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve segíti a gyermekek harmonikus fejlődését. Ezért alapvető, hogy folyamatos, és tartalmas együttműködést alakítsunk ki a szülőkkel. Az épület egyemeletes, hat csoport működését biztosítja, a hozzá tartozó kiegészítő helyiségekkel együtt. Az intézmény környezeti viszonyai, képzett nevelői, a nevelőmunkát segítő dolgozó biztosítékul szolgálnak arra, hogy a rájuk bízott gyermekek nevelését, a családi nevelést megerősítve végezhessék. Nevelési Programunk alapja a játék, a tapasztalatszerzés és az élménynyújtás, amelyek segítségével egészséges életmódra és életvitelre neveljük gyermekeinket változatos tevékenységformák segítségével. A Keveháza Utcai Óvoda kollektívája, amely összetartó, aktív és vidám közösség, a boldogan játszó gyermekeket helyezi a középpontba. Pedagógusaink és dajkáink nyitottak a világra, nevelési módszereik változatosak, ismereteik sokrétűek. Szeretik és tisztelik az embert, a természetet, s ezt közvetítik a gyermekek felé. Úgy irányítjuk nevelőmunkánkat, hogy a régi hagyományainkat követve, az érvényben lévő Alapprogram alapelvei szerint és a Montessori jellegű nevelés módszereivel, eszközeivel bővítjük nevelési lehetőségeinket. Legfontosabb feladatunk az egyénre szabott fejlődési tempó biztosítása, testi és szellemi téren egyaránt. Célunk, hogy az óvodáskor végére, iskolára alkalmas gyermeket bízzunk szüleikre. 7

8 II. NEVELÉS FILOZÓFIÁNK Egy szabadság szerető hazában a tökéletes nevelés kötelesség. Gróf Széchenyi István Nevelés filozófiánk fontos elemei, a családi nevelés elsődlegessége, a gyermeki jogok tiszteletben tartása és érvényesítése, az óvodapedagógus és dajka modell szerepének elismerése, egymás igényeinek tiszteletben tartása, a nevelő hatások egységének érvényesítése, valamint a társas kapcsolatokra való odafigyelés. Nevelőtestületünk egységesen vallja, hogy az óvodás korú gyermek csak szeretetteljes, harmonikus környezetben képes fejlődni. Óvodánk úgy szeretne megfelelni a társadalmi igényeknek, hogy közben a gyermek nevelése során testileg, értelmileg, erkölcsileg és érzelmileg egészséges életvitelhez nyújtson mintát a családnak. Reményeink szerint minden gyermek a számára legmagasabb szinten bontakoztathatja ki képességeit, a beszélő környezet hatására. Törekszünk minél több időt biztosítani a gyermekek szabad játékához, melyben a gyermekek előzetes tapasztalataira is építünk, biztosítva ezzel, annak a lehetőségét, hogy a játék legyen az elsődleges tanulási színtér. Mindezt a multikulturális értékek megismerése és megtartása, valamint az egyenlő hozzáférés megteremtése által kívánjuk biztosítani. Nevelési alapelveink Nevelési alapelvünk a gyermekszeretet. A harmonikus, nyugodt, egymásra figyelő óvodai életben a játékot tartjuk elsődlegesnek. Erre alapozzuk a gyermekek igényeihez, életkori sajátosságaihoz, testi képességeihez igazított tevékenységeket, tapasztalatszerzéseket. Hangsúlyozzuk a családdal való együttműködést, a nyílt és jó szándékú párbeszédet. Fokozott hangsúlyt fektetünk az érzelmi biztonság és a szociális készség kialakítására. Törekszünk arra, hogy a gyermek jól érezze magát az óvodában, találja meg a helyét a csoport közösségében, tevékenykedjen, kommunikáljon. A nevelés eszközei közül a játék tevékenységet tartjuk a legfontosabbnak, általa tudjuk leginkább elsajátíttatni az alap kompetenciákat. Óvodánk szokásszabályrendszerét úgy alakítjuk ki, hogy gyermekeink későbbi életük során, kompetens módon tudják azt alkalmazni. A migráns gyermekek óvodai nevelésében támogatjuk és biztosítjuk a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét. 8

9 Óvodakép Az óvodai nevelésünk célja, a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlesztése, egyéni, differenciált bánásmóddal, az egyéni sajátosságok figyelembe vételével, a családi nevelés kiegészítéseként, a gyermeki szabadjáték hangsúlyozásával és segítségével. Az általuk fejlődő kompetenciák a későbbiekben az iskolai életbe való, zökkenő mentesebb beilleszkedésüket segíthetik majd elő. A nevelőmunka sokoldalúsága biztosítja a gyermeki személyiség kibontakozását. Programunk óvodaképe szerint, a gyermekek nevelésének elsődleges feltétele a jól képzett, kreatív, önálló, lelkes, befogadó és emberszerető óvodapedagógus és dajka. Mindezek segítségével érhetjük csak el, hogy a gyermekeink nyugodt, kiegyensúlyozott légkörben fejlődhessenek. Óvodánk nevelési felfogása befogadó, minden gyermek számára biztosítani kívánjuk az egyenlő hozzáférést a gyermeki személyiség kibontakoztatásához, lehetőséget adva minden gyermeknek arra, hogy a maga ütemében, a maga képességei szerint fejlődjön. Mindezt az Alapprogram alapelveinek megfelelően, valamint a kompetencia alapú nevelés módszereivel, eszközeivel és a Montessori jellegű nevelés segítségével kívánjuk gyermekeink számára biztosítani. Mindezek segítségével érvényesülnek innovatív pedagógiai törekvéseink, módszertani szabadságunk, olyan formában, hogy azok megvalósulása a gyermekek érdekeit szolgálja. Óvodánk pedagógiai tevékenységrendszere a megfelelő tárgyi környezet meglétével együtt elősegíti a környezettudatos magatartás mihamarabbi kialakulását óvodásainkban. Kerüljük a nemi sztereotípiák erősítését. Óvodánkban a nemi szerepek határainak tágítására a nembeli különbözőségekből fakadó sajátos értékek megőrzésével törekszünk. Feladatunk a nemi identitás fejlődésének elősegítése, a gyermekek életkori sajátosságainak figyelembevételével. Hisszük, hogy az óvodáskor olyan időszak a gyermek életében, amikor előítéletek nélkül képesek a különbözőségek elfogadására. A hazájukat elhagyni kényszerülő családok (migráns) gyermekeinek óvodai nevelésünkben lehetőséget biztosítunk az önazonosságuk megőrzésére, erősítésére. Viselkedésünk megértő és elfogadó, nyitottak vagyunk a más ajkúak nyelve és kultúrája iránt. Gyermekkép Gyermekképünk megfogalmazásakor, a fejlesztés feladatait, a gyermekek egyéni képességeinek, eltérő fejlődési tempójának ismeretében határoztuk meg. Olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, akik önállóak belső szükségleteik kielégítésében és tudnak alkalmazkodni a külső elvárásokhoz. Nyitottak, fogékonyak és képesek az önérvényesítésre. Eligazodnak az őket körülvevő világban, beilleszkednek, és elfogadják az ésszerű szabályokat. Probléma érzékenyek, képesek az együttműködésre, a toleranciára, a másság elfogadására. Kommunikációs képességeik fejlettek, ezért jó kapcsolatteremtő képességgel bírnak. Képesek érzelmeik irányítására és kifejezésére. A gyermekeket fejlődő személyiségnek tekintjük, akiknek testi- lelki szükségletei kielégítésében odafigyelő, segítő partnerei vagyunk. Nevelőmunkánk során biztosítjuk számukra az egyenlő hozzáférést, hogy általa személyiségük szabadon kibontakozhasson. 9

10 Ebben a támogató környezetben növekvő gyermekek maguk is befogadóvá, elfogadóvá, együttműködővé válnak az óvodáskor végére. A gyermek, fejlődő személyiség, ezért a hatékonyabb fejlesztés érdekében, figyelembe vesszük genetikai adottságait, az érés sajátos törvényszerűségeit, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatásokat egyaránt. Jövőkép Programunk szerint, az óvodában nevelkedő gyermekek felkészülnek az iskolában a képességek szerinti helytállásra. Sikerorientáltak, aktívak, önállóan gondolkodok, rugalmasak, és döntési képességgel rendelkezők lesznek. Óvodai nevelésünk során olyan kompetenciákat kívánunk kialakítani gyermekeinkben, amelyek lehetővé teszik számukra, a zökkenőmentes átmenetet az iskolai életre. Feladatunk az iskolai beilleszkedés közvetett segítése a pozitív énkép, önbizalom, a tanulási készségek, képességek differenciált fejlesztésével. Az iskolára való előkészítés az óvodai helyi nevelési programunk működtetése során természetesen megvalósuló folyamat. A 3-4 éves nevelési folyamat eredménye, az iskolai beilleszkedés közvetett segítésében - a szándékos tanulás iránti pozitív attitűd megalapozása ennek elérése érdekében az óvoda kiegészíti a családi nevelést. III. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI Óvodánk nevelési célja Óvodánk nevelési célja, az egész gyermeki személyiség fejlesztése, az életkori sajátosságok, az eltérő fejlettségi ütem és az egyéni képességek figyelembevételével, a kreativitás hangsúlyozásával és a kompetenciaérzés kialakításával ás fenntartásával. Harmonikusan fejlődő, sokoldalú, kiegyensúlyozott, egészségesen élő gyermekek nevelésére törekszünk, derűs, nyugodt, családias légkörben. Montessori pedagógiájából adódóan fontos céljaink még, az egymást megértő és segítő, a szépséget felismerő, a tanulást és a munkát kedvelő, természetet ápoló és védő gyermekek nevelése, akik tudatában vannak annak, hogy a kozmosz részei. Az óvodai nevelés általános feladatai Az óvodai nevelés általános feladatain keresztül jutunk el a célok megvalósításához. Ezek a következők: A gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Az egészséges életmód alakítása. 10

11 Az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása. Az anyanyelvi, értelmi fejlesztés, és nevelés megvalósítása. A gyermekek életkori sajátosságaiból adódóan építünk mozgásvágyukra, kíváncsiságukra, aktivitásukra. Ehhez a következő feladatokat kell megvalósítanunk. Az egészségnevelési és környezeti nevelési elvek Egészségfejlesztési tevékenységünk célja az egészséggel kapcsolatos egyéni és közösségi figyelem felkeltése, az egészséges életvitel szokásainak felismerése, megismerése, gyakorlása. Óvodai nevelőmunkánkban kiemelt figyelmet fordítunk az alábbiakra: Egészséges táplálkozás, rendszeres testmozgás, helyes öltözködés, tisztálkodás, fogápolás, ruházat tisztán tartása. Az egészséges életmódra nevelés keretében az alábbiak kialakítására, gyakoroltatására törekszünk: Helyes napirend rögzítése, biztonságérzet erősítése, közlekedési szabályok betartása, megfontoltság, balesetveszélyek felismerése, kulturált táplálkozási szokások kialakítása. A környezeti nevelés kiemelt területei: Az óvoda tárgyi feltételeinek környezettudatos alakítása, a gyermekek környezeti ismereteinek rendszerezése, gazdagítása, természetes anyagok tulajdonságainak megismertetése, ismerkedés az élet, az élővilág gazdagságának jelenségeivel, tapasztalatok gyűjtése, gyakorlatok, kísérletek az ember és környezete. A környezettudatos magatartás alakítása során a nyitottság, érdeklődés, a kíváncsiság és a motiváció szerepe kap kiemelt hangsúlyt. Az ismeretek bővülése akkor célszerű, ha a szabálytudat erősödéséhez vezet. Az óvodapedagógusok és a nevelőmunkát segítő alkalmazottak személyes példája, a családok érték azonos gondolkodása, nevelése hat meggyőzően a fejlődő gyermek viselkedésére, magatartásának formálódására. 11

12 Az egészséges életmód alakítása Az egészséges életmódra nevelés célja a gyermekek egészséges életvitel igényének kialakítása, alakítása. Az egészséges életmód szokásainak helyes alakítása, feltétele a nevelhetőségnek. A helyes kiegyensúlyozott életritmus megőrzi a pszichikus funkciók egészséges működését, illetve segít a kisebb eltérések korrekciójában. Ennek az egészséges életritmusnak a kialakítása csak a családi életrenddel összekapcsolva lehetséges. Miután azonban a családok életrendje, életritmusa a társadalmi körülmények alakulása miatt, sok esetben eltér az egészségesnek mondhatótól, ezért ez nem könnyű feladat. Különösen fontos, hogy az óvoda napirendje megfelelő keretet és elegendő időt biztosítson az egészségügyi szokások kialakításához, gyakorlásához. A helyes és megfelelő szokás- és normarendszer kialakítása jó irányba befolyásolhatja a családok életrendjét. A gyermekek ápoltsága, gondozottsága, a táplálkozási, öltözködési, tisztálkodási, és pihenési szokások helyes elsajátítása segít a betegségek megelőzésében. A napirend mellett, ezért a szokások és normák kialakításánál nagyon fontos szerepet kap a tárgyi feltételek megteremtése és a gyermekek által használt eszközök kiválasztása, (mosdók felszereltsége, étkezési, tisztálkodási, pihenési feltételek megteremtése) szülői együttműködéssel. Célja: Az óvodás gyermek egészséges életmódra nevelése, kiegyensúlyozott életritmus, helyes táplálkozási, egészség megőrzési szokások alakításával, a környezet tisztántartására, a környezet rendjének megóvására való igény felkeltésével. A gyerekek mozgásigényének kielégítésével az egészséges életvitel igényét kívánjuk megalapozni nevelésünk során. Helyes napirend, hetirend kialakításával nyugodt, kiegyensúlyozott élettempó alakítása. A kulturált étkezés szokásainak kialakítása. Testápolási, tisztálkodási szokások helyes kialakítása. Öltözködési szokások területén a lehetséges önállóság elérése, az időjáráshoz való alkalmazkodással. Pihenési és alvási szokások helyes kialakításával, a pihenési idő védelme. A pihenés nyugodt feltételeinek megteremtése (érzelmi előkészítés). A mozgás és edzés feltételeinek biztosítása szabadban és teremben egyaránt. Rendszeres levegőztetéssel, a szervezet ellenálló képességének növelése. A környezet tisztántartásának és rendjének megteremtése. 12

13 Általános feladataink: A gyermekek igényeihez alkalmazkodó, rugalmas napirend kialakítása. Az óvodapedagógusok és dajkák, a napirend által biztosított időben, sürgetés nélkül segítsék, irányítsák és ellenőrizzék a gyermekek tevékenységét. Balesetmentes, egészséges környezet megteremtése minden gyermeknek, különösen odafigyelve a gyermekek igényeire, mozgására, egészségére. Az eszközök elhelyezésében, a következetes rend kialakításával, segítsék a gyermekeket a szokások önálló gyakorlásában. Biztosítjuk az akadálymentes közlekedést, megfelelő mozgást és életteret minden gyermek számára. Folyamatos odafigyeléssel, sokirányú gondozási tevékenységgel biztosítjuk a gyermekek testi jóllétét. A gyermekek között kialakuló segítő-elfogadó légkör a nyugodt, türelmes felnőttek mintaadása (óvodapedagógus és dajka) során alakul ki. A gyermekek testi és lelki egészségének szolgálata érdekében növeljük a szabad játék és az udvari tevékenységek időtartamát. Megfelelő szakemberek bevonásával a prevenciós, korrekciós testi nevelési feladatok ellátására törekszünk. (gyógytestnevelés) A szabályokhoz kötött mozgásos képességeket fejlesztő játékok során a gyermekek önbecsülésének és önbizalmának fejlesztésére törekszünk. A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása. Olyan szokások, szokásrendszerek, viselkedési formák megalapozása, olyan készségek és képességek tudatos fejlesztése a célunk, amelyek elősegítik a természetes és az ember által készített, létrehozott környezettel való harmonikus kapcsolatot, a természet és a környezetbarát magatartás alapjainak megteremtését. A gyermeket a közvetlen környezetében lévő világ értékeinek megismertetésével, megszerettetésével, a környezettudatos életvitel kialakításával eljuttatjuk oda, hogy megtanulja, a környezet védelmét, megóvását. A kompetenciák (pl.: közös értékek óvása, védelme) fejlődéséhez, a szokások gyakorlásához szükséges tevékenységi és értékelési rendszer, interakciós kultúra biztosítása az értékrend megalapozása érdekében. A gyermekekkel közösen hozott szabályok kialakításánál arra törekszünk, hogy azok legyenek világosak, betarthatók a gyermekek számára, és a betartatásukban a felnőttek legyenek következetesek. A gyermekek harmonikus személyiség fejlődése, közösségbe való beilleszkedése, sajátos eredményessége csak egy elfogadó gyermekcsoportban valósulhat meg. 13

14 Testápolás A testápolással a gyermekek tisztaság igényét alakítjuk ki. A testi szükségletek kielégítéséhez, a jó közérzet megteremtéséhez szükséges a bizalomra épülő kapcsolat megléte a gyermek és az óvodapedagógus, illetve a dajka között: Törekszünk az óvodai és a családi tisztálkodási szokások egymáshoz való közelítésére. A családból hozott, egyedi egészségügyi szokások tiszteletben tartásával (másság elfogadása). - A gyermekek szükségletüknek megfelelően mehetnek WC-re, akkor, amikor akarnak. - Megismerkednek a kézmosás technikájával, a WC helyes használatával. - Megtanulnak, orrot fújni, zsebkendőt használni. - Fokozott figyelmet fordítunk a bőr, haj, köröm, szem, fül, orr és a fogak tisztántartására, ápolására és védelmére. Öltözködés Megtanítjuk a gyermekeket a helyes öltözködési szokásokra, hogy mit mikor, hogyan veszünk fel, illetve le. A csoportszobában a hőmérsékletnek megfelelően váltóruhában és váltócipőben vannak. Az egészséges ruházkodás réteges, célszerű és kényelmes, amit a szülők biztosítanak. Öltözködésnél korcsoporttól és a gyermekek igényeitől függően segítenek a felnőttek. Testnevelésnél és egyéb mozgásnál, a mozgásnak megfelelő ruházatban vannak a gyermekek. Megtanítjuk őket ruházatuk, szekrényük rendben tartására, az öltöző rendjének és tisztaságának megőrzése. Táplálkozás Figyelmet fordítunk az otthoni és az óvodai étrend helyes összehangolására. Étkezési szokásoknál, a beszoktatás-befogadás ideje alatt, türelmesen szoktatjuk a gyermekeket az új ízekhez, és figyelembe vesszük a gyermekek egyéni étkezési tempóját. A táplálkozási gondokkal küzdő gyermekek problémáira megoldásokat keresünk. (tej-, liszt-, cukorérzékenység) Kulturált étkezési szokásokat alakítunk ki, ízlésesen megterített asztalnál, esztétikus eszközöket használnak a gyermekek. Gyümölcsnapokat szervezünk, mely segíti a gyermekek vitaminszükségletének biztosítását. A gyermekek számára biztosítjuk a nap minden szakában a foglalkoztatóban és az udvaron egyaránt, az elveszített folyadék pótlásának lehetőségét. A más kultúrából érkező (migráns) gyermekek étkezési szokásait tiszteletben tartjuk. 14

15 Pihenés Biztosítjuk az egészséges életvezetést, egészséges napirenddel, mely rugalmas és folyamatos, a különböző fázisok a gyermek bioritmusának megfelelően változhatnak. (Ébrenlét alvás, játék pihenés) Keressük a megoldásokat a már nem alvó nagycsoportosok igényeinek kielégítésére, külön elfoglaltságok biztosításával. A nyugodt pihenéshez szükséges alapvető eszközök, mint fektető, nagyméretű szivacs, takaró, ágynemű biztosított. A pihenés egyéb feltételeinek folyamatos biztosítására törekszünk. (portalanítás, szellőztetés, nyugodt légkör, érzelmi biztonság megteremtése) Testnevelés, mozgás, testedzés Az egészséges testi fejlődést szolgálja a gyermekek mozgásigényének céltudatos kielégítése az egész nap folyamán és a különböző nevelési területeken. Így begyakorolják az alapvető mozgástevékenységeket, kialakul mozgáskészségük. A levegőzés nagyon fontos a hangképző szervek fejlődésében, a helyes légzés kialakításában, ezért arra törekszünk, hogy minél több időt, tevékenységet végezzünk szabad levegőn. A gyermekeket az időjárástól függően mindennap biztosítjuk az udvari levegőzést. A kint tartózkodás időtartama tavasztól őszig folyamatosan növekszik. A baleset megelőzésére nevelés keretén belül, ismertetjük a gyermekekkel a baleseti helyzeteket (épület, csoportszoba, udvar), megbeszéljük ezek kivédését. Fontos a csoportszobai, udvari szokásrend és normarendszer betartása. Törekszünk a csoportszobák és egyéb helységek helyes berendezésével és átrendezésével elegendő mozgástér biztosítására. Az udvari élet szervezésével, a mozgáslehetőségek biztosításával a mozgásfejlődés erősítésére törekszünk. A levegőzés során, az óvodán kívüli programok szervezésével a tágabb egészséges környezet megismertetésére. Állandó együttműködés a kisebb egészségügyi rendellenességek korrekciója érdekében. A fejlődés jellemzői, a fejlesztés várható eredményei, optimális feltételek esetén az óvodáskor végére A gyermekek az egészséges életmód szokásait elsajátítják, kialakul a tisztaság iránti igényük. A gyermekek önállóan és szükség szerint, esetenként kis segítséggel alkalmazzák az egészségügyi, tisztálkodási szokásokat. (Kézmosás, WC használat) Önállóan mosnak fogat. Önkiszolgálási feladataikat teljes önállósággal látják el. 15

16 Tudnak orrot fújni, helyesen használják a zsebkendőt. Étkezés közben kulturáltan viselkednek, helyesen használják az evőeszközöket. Önállóan, megfelelő sorrendben öltöznek, vetkőznek, csatolnak, gombolnak, kötnek. Vigyáznak saját személyük és környezetük rendjére és tisztaságára. Felismerik a baleseti helyzeteket, megpróbálják elkerülni azokat. Ismerik a betegség, egészség fogalmát, tudnak néhány alapvető megelőzési szabályt, módszert alkalmazni. Igényelik az állandó mozgást és testedzést, kitartóak a mozgásos játékokban. Felismerik a környezetre káros anyagokat és ezek hatását az egészségre és a környezetre, emberekre, állatokra és növényekre. Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés Az érzelmi nevelés és a társas kapcsolatok célja, a gyermekek egyéni érdekeinek, tulajdonságainak, képességeinek kibontakoztatása a közösségen belül, a csoport normái alapján. Ezért biztosítjuk a derűs, vidám légkört, mert ez ad biztonságérzetet a gyermekeknek, ezzel alapozzuk meg a gyermekek érzelmi kötödését a vele foglalkozó óvodapedagógushoz és dajkához. A barátok, a jó közösség erősítik gyermekeink önbizalmát, ezért feladatunk a félelmek feloldása, a kudarckerülés, az empátiás készség fejlesztése, az előítéletekkel szembeni fellépés, az esélyegyenlőség, az egyenlő hozzáférés és az integrációs nevelés megteremtése érdekében. A gyermeki magatartás alakulása szempontjából modell értékűnek tartjuk az óvodapedagógusnak, és az óvoda más dolgozóinak kommunikációját, bánásmódját és viselkedését. Célja: Az óvodáskorú gyermek érzelmi szükségleteinek kielégítése, és érzelmi nevelése. Alapigénye a kiegyensúlyozott, derűs légkör, a nevelő és gyermek kapcsolatának pozitív töltöttsége, a feltétel nélküli szeretet közvetítése irányába, az óvoda minden dolgozójától. Olyan környezet biztosítása, ahol a gyermekeknek lehetőségük van társas szükségleteik kielégítésére, valamint biztosított a differenciált fejlesztés, egyéni bánásmód. További célunk, a gyermekek önállósági és öntevékenységi vágyának segítése, a pozitív magatartási modellek megmutatása, erkölcsi, érzelmi, akarati tulajdonságok, szociális képességek és készségek, attitűdök, mint (együttműködés, önállóság, segítőkészség, önkifejezés, önérvényesítés, önfegyelem, kitartás, akarat, feladat és szabálytudat, önzetlenség, figyelmesség, együttérzés) fejlesztése, szokás és normarendszer megalapozása. A bennünket körülvevő természeti és mesterségesen létrehozott környezet elősegíti a szépre és jóra való rácsodálkozás megérzésének örömét, ezzel is gazdagítva a gyermekek érzelemvilágát. 16

17 Növeli szűkebb környezetükben az otthonosság érzését, ezen keresztül pedig a lakóhelyükhöz, szülőföldjükhöz való kötődést. Az erkölcsi-, érzelmi-, és akarati tulajdonságok fejlesztése. A szociális érzelmek, mint együttérzés, segítőkészség, bizalom, örömszerzés, fájdalom, helyes kezelésének megtanítása. Közös élmények, tapasztalatok nyújtása (születésnap, kirándulás, egyéb óvodai és csoport hagyományok). Az esztétikai érzelmek felfedeztetése a gyermekekkel (szépség, szép felismerése, művészi élmény befogadása). Az erkölcsi érzelmek kifejezésével a helyes és pozitív érzelmi beállítottság kialakítása és erősítése (lelkiismeretesség, felelősség, őszinteség, igazságosság). Az akarati tulajdonságok fejlesztése (önállóság, önfegyelem, kitartás, feladattudat, szabálytudat). Az érzelmileg egyedi bánásmódot igénylő, nehezebben szocializálható, hátrányos-, veszélyeztetett vagy kiemelkedő képességű gyermekek számára, az optimális fejlődés biztosítása az esélyegyenlőség megteremtése érdekében. A kapcsolatteremtésben és tartásban, a helyes viselkedési formák átadása és elsajátíttatása, felnőtt - gyermek, gyermek - gyermek kapcsolatában. A kommunikációs jelzések helyes értelmezése, a beszélő környezet kialakítása érdekében. A tevékenységek során az együttműködési képességek alakítása. Feladataink: Az erkölcsi normarendszer megalapozása, szociális kompetenciák gyakorlásához szükséges tevékenységi és értékelési rendszer biztosításával. Az óvónő, dajka példamutatásával fejlesszük a gyermekek viselkedési kultúráját. (Bátorítás, türelem, bizalom, siker kudarc kezelése, konfliktus kezelése, kompromisszumok keresése.) A csoportok derűs, elfogadó és harmonikus légkörének kialakítása. Lehetőség biztosítása a gyermekekben rejlő pozitív és negatív érzelmek kifejezésére, és segítség nyújtása ezen érzelmek megfelelő kifejezéséhez. Tudatosabb odafigyelés a nemi identitás támogatására, a tradicionális nemi szerepek határainak tágítására, és a sztereotípiák merevségének oldására. A művészetekben rejlő értékek alkalmazása szociális, esztétikai, erkölcsi érzelmek területén. A pozitív érzelmek erősítése, a megfelelő élményanyag folyamatos biztosításával. A társas kapcsolatoknál az alá-, fölé-, mellérendelt viszonyok felismertetése, lehetőség biztosítása az alkalmazásra. 17

18 Az alapvető tevékenységi formák keretein belül az akarati tulajdonságok fejlesztésének tudatos tervezése. Az érzelmileg egyedi bánásmódot igénylő gyermekek segítése céljából, a fejlesztésükhöz segítő kapcsolatok igénybe vétele, szakember bevonása a differenciált egyéni fejlesztés megvalósítása érdekében (logopédus, pszichológus gyógypedagógus, gyógytestnevelő, konduktor). Olyan pedagógiai környezetet kialakítása, ahol a másság felé fordulás mindenki számára természetessé válik. Szakemberekkel, családokkal tudatosabb és célirányosabb kapcsolatrendszer kialakítása és működtetése az inkluzív (befogadó) pedagógia megvalósítása érdekében. A migráns gyermekek nevelésében biztosítjuk az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, az interkulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelmét. Nyitottságunkkal, megértő viselkedésünkkel fejezzük ki irányukba a megbecsülésünket, kultúrájuk iránti tiszteletünket. A családdal való kapcsolatunkban fontosnak tartjuk a különböző gondolkodásmódok értékeinek elfogadását, a közös gondolkodás, véleménycsere eredményeként a programmal összeegyeztethető értékek beépítését az óvoda normarendszerébe. A fejlődés jellemzői, a fejlesztés várható eredményei, optimális feltételek esetén óvodáskor végére Szívesen járnak óvodába, szívesen játszanak együtt és képesek a más csoportokkal való együttműködésre. Mélyülnek azok az erkölcsi tulajdonságok, melyek képessé teszik a gyermeket a közösségbe való beilleszkedésre. Ragaszkodnak egymáshoz, sok barátjuk van. Kötődnek óvónőikhez, dajkáikhoz. A közös tevékenységekben aktívan és érdeklődéssel vesznek részt. Igyekeznek legyőzni a felmerülő akadályokat, igényükké válik a helyes viselkedés és a viselkedési illemszabályok betartása. Képesek a jó és a rossz tulajdonságok megkülönböztetésére. Képesek önálló kapcsolatteremtésre, kapcsolattartásra, a kulturált érintkezési szokások gyakorlásában (kérés, köszönés, válaszolás, megszólítás). Örülnek a csoport közös sikereinek, segítenek egymásnak, megértővé és türelmesebbé válnak. Felismerik a metakommunikatív jelzéseket, s alkalmazzák is azokat. Képesek lesznek a közösségre és önmagukra irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítására. Érdeklődnek társaik és a felnőttek iránt. Konfliktushelyzetekben meg tudnak egyezni társaikkal. 18

19 Óvodai ünnepeink, hagyományaink 1. Mese Nap (Óvónői bábelőadással egybekötve) 2. Keve Nap (Őszköszöntő a szülőkkel együtt, kerti munkával és vizuális tevékenységekben gazdag programmal egybekötve) 3. Csoport Napok (Minden csoport közös családi programja) 4. Mikulás 5. Advent 6. Karácsony 7. Farsang (Zenés, játékos mulatság jelmezekben.) 8. Március 15. (Történetekkel, mesékkel, énekekkel, vizuális tevékenységekkel és zenével alapozzuk meg a hazaszeretet érzését.) 9. Húsvét (Tojásfestés, díszítés, locsolkodás verssel, meglepetés közös keresése) 10. Föld napja (Kerti munkával, terepjátékokkal, rajzversennyel egybekötött környezetvédelmi ünnep) 11. Anyák napja (Minden csoportban köszöntik az édesanyákat ajándékkal, verssel és virággal) 12. Ballagás (Nagycsoportosok búcsúztatása) 13. Gyermeknap Majális (Bábelőadás szervezésével, tréfás tevékenységekben gazdag program gyermekeinknek) 14. Sportnapok 15. Születésnap 19

20 Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját szép vigyázattal csiszoljam kristályba. (Németh László) Mivel a gyermekek fő tevékenységi formája a játék, ezért az abban rejlő lehetőségeket használjuk ki elsősorban az értelmi fejlesztés és nevelés során. Az értelmi fejlesztést az adott életkori sajátosságokat figyelembe véve, a tevékenységi vágy fejlesztésére, a gyermekek játékosságára alapozzuk, és azon keresztül valósítjuk meg. Ismeretek szerzésénél biztosítjuk a változatos tevékenységeket, a cselekedtetést, a felfedezés örömét, és a megtapasztalás élményét, építve a gyermek meglévő tapasztalataira, élményeire és ismereteire, melyeken keresztül tapasztalatokat szerezhet a természeti és társadalmi környezetéről. Az anyanyelvi nevelés áthatja az óvodai nevelést, tartalma a nevelés eszközeinek és a gyermeki tevékenységrendszernek, ezért kiemelt jelentőséggel bír. Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósuló feladatunk. Az anyanyelv fejlesztése a beszélő környezettel, helyes minta és szabályközvetítéssel az óvodai nevelés egészében jelen van. A beszédfejlesztés természetes színtereként tartjuk számon a játékot, ahol a felvállalt szerepekben, élethelyzetekben kerülnek egymással kontaktusba a gyermekek. Arra törekszünk, hogy a gyermekek beszédkedve és szókincse mellett a hangzásbeli és szövegszerkesztési sajátosságok is fejlődjenek a kommunikáció során. Nem tanítjuk a gyermekeknek a beszédet, hanem beszédhelyzeteket teremtünk, amikor is meghallgatjuk őket. Feladatunk a beszédértés egyénenkénti megismerése, játékos fejlesztése, a szociokulturális háttér figyelembe vételére épülő differenciált készség, képességfejlesztés megvalósítása, folyamatos összefüggő tiszta beszéd, nyelvi kifejezőkészség kialakítása. Lehetőséget teremtünk arra, hogy a gyermekek kreatívan rögtönözhessenek, improvizálhassanak, a nyelvvel is játszhassanak, ezzel segítve a szabad önkifejezésüket. Az óvodapedagógus a gyermekek beszédaktivitását, teljes odafordulással, aktív figyelemmel és gondolataikhoz kapcsolódó kérdésekkel segíti. Az etnikai kisebbséghez tartozó, valamint a migráns gyermekeket differenciáltan támogatjuk a magyar nyelv elsajátításában. A kommunikációs jelzések felismerésének, használatának gyakorlását, egyéni bánásmód, differenciált fejlesztés alkalmazásával végezzük. Együttműködünk a logopédussal és a családdal a megelőzés és a korrekció területén. A tevékenységekben és élményekben gazdag óvodai légkör fejleszti a gyermek anyanyelvi kultúráját. Az óvodában fokozza a beszédaktivitást a társas kapcsolatok kialakulását, és a változatos kommunikációs helyzeteket. Az eredményesség alapfeltétele, hogy a gyermekek jó közérzettel, érzelmileg motiváltan vegyenek részt ebben a folyamatban. 20

21 Célunk: Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére nevelés a gyermek természetes beszéd és kommunikációs kedvének fenntartása, fokozása, a gyermek meghallgatása, a gyermeki kérdések támogatása, a gyermeki aktivitás, motiváltság, kíváncsiság ébrentartása és kielégítése. A gyermeki érdeklődésre épített, egyéni képességeihez igazodó élményközpontú és a személyes megtapasztalást, tevékenykedtetést lehetővé tevő fejlesztés biztosítása, a tudás a későbbi tanulás iránti vágy felkeltéséért. - Változatos tevékenységek biztosítása, a természeti és társadalmi környezet megismertetésére. - A gyermekek értelmi képességeinek (érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, képzelet, gondolkodás) és kreativitásuknak fejlesztése. - Megismerési vágyuk sokoldalú kielégítése. - Élménynyújtás, felfedezés, kutatás örömének nyújtása. - Gyermekek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek, élményeinek bővítése, rendszerezése. - Kommunikációs képességeik alakítása és fejlesztése az anyanyelvi nevelés keretében, a gyermekek természetes beszéd és kommunikációs kedvének fenntartásával, a beszélő környezet állandó biztosításával. - Olyan anyanyelvi nevelést szolgáló eszköztár biztosítása, amely épít a gyermek meglévő tapasztalataira, élményeire és összhangban van a kompetencia alapú neveléssel. - Az óvodapedagógus a gyermekek tapasztalataiból, élményeiből kiindulva velük együtt választ témát, melyet különböző élethelyzetekben, az életkori sajátosságoknak megfelelő cselekvéses tanulás formájában gyakoroltat. A szabad játékban megjelenő tevékenységek lehetővé teszik a párhuzamosan végezhető differenciált tevékenységek tervezését, szervezését. A tevékenység, a megismerés örömének átélése segítségével részben gazdagítja a gyermekek érzelemvilágát, de egyben a munkához szükséges pozitív attitűdöt is tovább erősíti. Feladataink: - Problémahelyzetek, szituációk teremtésével, a probléma felismerés és megoldás képességének alakítása. - A beszélő, a tevékenységekben megvalósuló tanulást támogató környezet biztosítása. - Helyes mintaadás, és szabályközvetítés. - A gyermekek figyelmének, pontosságának, kitartásának, önállóságának és feladattudatának fejlesztése. - Tegyük lehetővé a gyermekek számára, a spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezését és bővítését, különböző tevékenységekben és azok élethelyzetekben való gyakorlását. 21

22 - Valamelyik részterületen elmaradó, egyéni bánásmódot igénylő gyermek segítése céljából, a fejlesztésükhöz segítő kapcsolatok igénybe vétele, szakember bevonása az eredményes fejlesztés eléréséhez, a differenciált egyéni fejlesztés megvalósítása érdekében (logopédus, pszichológus gyógypedagógus, gyógytestnevelő, konduktor). - Egyéni különbségek, adottságok, hajlam, rátermettség, képességek fejlesztése (egyéni fejlesztési terv készítésével). - A gyermekeknek a megismerő folyamatban, ha szükséges, segítő támasz nyújtása. - A kommunikációs jelzések felismerésének, használatának gyakorlása, egyéni bánásmód, differenciált fejlesztés alkalmazásával. A fejlődés jellemzői, a fejlesztés várható eredményei, optimális feltételek esetén óvodás kor végére - A gyermekek rendelkeznek megfelelő ismeretekkel szűkebb és tágabb környezetükről. - Kialakul gondolkodásukban az elemi fogalmi gondolkodás. - Alakul tartós és szándékos figyelmük, feladattudatuk és feladattartásuk. - Megfelelően fejlődik érzékelésük és észlelésük. - Érthetően és folyamatosan kommunikálnak. - Alakul problémamegoldó képességük. IV. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI Személyi feltételek A pedagógus király lehet a gyerek birodalmában, ha nemcsak törvényeket talál ki, hanem figyelembe veszi a gyermek törvényeit is. (Ancsel Éva) Az óvodában a nevelőmunka kulcsszereplői a gyermek és az óvodapedagógus, jelenléte a nevelés egész folyamatában fontos feltétele az óvodai nevelésnek. Az óvodapedagógus modellt, mintát jelent a gyermekek számára, személyisége az elfogadó és segítő, támogató attitűdön alapszik. Az eredményes óvodai neveléshez az óvodapedagógus, és az óvoda működését segítő nem pedagógus alkalmazott (DAJKA) összehangolt együttműködésére van szükség. Szerepváltás van a dajkai munkában, a napi rutin jellegű konyhai, környezetesztétikai és szervezési feladatok mellett egyre több időt tölthetnek a gyermekek és az óvodapedagógusok körében. Munkájukat egyre inkább a gyermekek napirendjéhez igazodva a gyermekek és az óvodapedagógusok körében töltik, ezáltal a dajkák nevelőpartneri ragra léptek. Átértékelődött a segítő szerepkör, a dajka nemcsak technikai személyzet a gyermek életében, hanem nevelésének egyik segítője, aki mintául is szolgálhat számára. Ezáltal közvetlen, aktív pedagógiai környezet résztvevőié válnak. 22

23 Magatartásuk, viselkedésük, öltözködésük, a munkához való viszonyuk példamutató a gyermekek, a szülők és a többi alkalmazott számára. Figyelmet, megértést, elfogadást tükröző stílus, hangnem és viselkedés, jellemzi őket, valamint a személyiség tiszteletben tartása mindhárom irányban. Az óvodapedagógus az ismeretek tapasztalati úton történő megszerzéséhez segíti hozzá a gyermekeket. Megteremti annak lehetőségét, hogy a gyermek a játékon, a művészeteken, az alkotómunkán, saját tevékenységén keresztülszerezhesse meg azokat az élményeket, amelyek Segítségével, megismeri a környező világot, és átéli a tanulás örömét. Ebben az életkorban az igazi ismeret az, amit a gyermek önmaga szerez meg. Mindennek az alapja, hogy a gyermek érdeklődésére és cselekvésére, előzetes tudására, tapasztalataira épüljön az ismeretanyagot is tartalmazó tevékenységrendszer. Minden gyermek eléri az iskolára alkalmasságot, az iskolára készséget, csak nem egyformán, nem egy időben, és nem egy ütemben. Az óvodáskorú gyermekek magatartását érzelmei befolyásolják. Ezért fontos, hogy a más gyermekekkel és felnőttekkel való kapcsolatai során pozitív, kedvező hatások, élmények érjék. Nevelési cél, hogy a gyermek az óvodapedagógusban és az óvodában dolgozókban (dajka) társra, ha kell, természetes támaszra találjon. Az óvodapedagógusok a dajkákkal együtt a pedagógiai környezet szereplői az óvodában. Közös nevelőmunkájuk során olyan pedagógiai helyzeteket teremthetnek, amelyek a beszélő környezet alakítását is szolgálják. Az óvodában a nevelőmunkát óvodapedagógus végzi, ottléte a nevelés egész időtartamában fontos feltétele az óvodai nevelésnek, ezért amíg gyermek tartózkodik az óvodában, addig biztosítva van az óvodapedagógus jelenléte is. A különleges bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztése speciálisan képzett szakemberek közreműködését is igényli az óvodai nevelés során. Óvodánkban ezt a fejlesztést az utazó fejlesztő-, illetve gyógypedagógusok, logopédusok, valamint helyben pedagógiai asszisztens végzi. Tárgyi feltételek Az óvodánk rendelkezik a pedagógiai program megvalósításához szükséges tárgyi feltételekkel. Az óvoda épületét, udvarát, kertjét, berendezéseit oly módon alakítottuk ki, hogy szolgálja a gyermekek biztonságát, kényelmet. Megfelel testméreteiknek, biztosítja egészségük megőrzését, fejlődését. Lehetővé teszi mozgás,- és játékigényük kielégítését, és a gyermekeket, harmóniát árasztó színekkel, formákkal, anyagokkal vesszük körül. A tárgyi felszereléseket, amelyeket a gyermekek használnak, számukra hozzáférhető módon és biztonságukra oda figyelve helyeztük el. Óvodánkban ugyanakkor biztosítjuk a megfelelő munkakörnyezetet munkatársainknak, illetve a kulturált környezetet, a szülők fogadásához is 23

24 Az eszközbeszerzésnél alapelveink: Esztétikum. (Berendezési tárgyak, játékok) Feleljen meg a gyermekek életkorának, fejlettségének. (Méret) A gyermek fejlesztését szolgálja. (Játékeszközök) Feleljen meg a biztonsági előírásoknak. Az óvodai élet megszervezése A gyermek joga, hogy biztonságban, egészséges környezetben nevelkedjen. Az óvodai életrendet úgy kell kialakítani, hogy elegendő játékidő, pihenőidő, szabadidő, testmozgás, sportolás és étkezési lehetőség álljon a gyermekek rendelkezésére. A gyermek egészséges fejlődéséhez, fejlesztéséhez a napirend biztosítja a feltételeket a megfelelő időtartamú párhuzamosan végezhető, differenciált tevékenységek tervezésével és szervezésével. A napirendünk általános időkerete, a napi 12 órás nyitva tartást biztosítja gyermekeink számára. Jó napirend kialakításával biztosíthatjuk a hosszantartó, zavartalan játékidőt gyermekeink számára. Az étkezések, a mindennapi mozgásos játékok, mese, levegőzés, udvari játék a játék folyamatában naponta azonos időpontban való ismétlődése, nyugalmat, folytonosságot, támaszt nyújtanak, főbb kereteit ezért érdemes megtartani. Az óvodás gyermek számára az a jó napirend, amely figyelembe veszi a különböző életkorú és fejlettségű gyermekek szükségleteit és életkori sajátosságait is. A jól kidolgozott napirend, a maga rugalmasságával lehetőséget biztosít az óvodai élet egészében az elmélyült tevékenykedésre. A gyermek számára biztonságot nyújt a megalapozott és következetes, ám mégis rugalmasan kezelt szokásrendszer. Segít neki abban, hogy a körülötte lévő szűkebb és tágabb környezetben az emberi érintkezés alapvető szabályait elsajátíthassa. Ezen belül az egyes tevékenységek arányát a következő módon határozzuk meg: - Játék és egyéb szabadon választott tevékenység részére biztosítjuk a legtöbb időt. - A napi- és hetirendet a gyermekcsoport óvodapedagógusai alakítják ki, a gyermekek fejlődési tempóját figyelembe véve, biztosítva időkeretet a tevékenységekre. - Alkalmazása során rugalmasan figyelembe vehető az egyes tevékenységek időigénye, s ha ez indokolttá teszi, a napirend módosítható, változtatható. - A napirend kialakításánál alapvető szempont, hogy a gyermekek életének észrevétlen szabályozója legyen. - A hetirend is a gyermekek igényeinek és a külső körülmények változásainak figyelembevételével, rugalmasan megváltoztatható. 24

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény neve: Szabályzat típusa: Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai program Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

A RÓZSA MAGÁNÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 201404. Kelt: Budapesten, 2013. augusztus 27. Változatszám: 1.2

A RÓZSA MAGÁNÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 201404. Kelt: Budapesten, 2013. augusztus 27. Változatszám: 1.2 A RÓZSA MAGÁNÓVODA OM: 201404 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kelt: Budapesten, 2013. augusztus 27. Változatszám: 1.2 TARTALOMJEGYZÉK A Rózsa Magánóvoda adatai 4 A pedagógiai program alapjául szolgáló jogszabályok,

Részletesebben

GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 LEHEL UTCAI TAGÓVODA... 7 I. BEVEZETÉS... 8 II. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP... 9 III. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI... 10 IV. AZ ÓVODAI

Részletesebben

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOMJEGYZÉK Az óvoda adatai 4 1. BEVEZETŐ 6 1. 1. Programunk alapelve 7 1. 2 Kiindulási pontjaink 7 1. 3.Gyermekkép 7 1. 4. Óvodakép

Részletesebben

Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK Küldetésnyilatkozat 3 I. Bevezető 5 I.1. Óvodánk bemutatása 5 II. Gyermekképünk, Óvodaképünk 9 II.1. Gyermekképünk 9 II.2.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA . tel/fax: 229-2359 XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA TÜNDÉRKERT TAGÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA T a r t a l o m j e g y z é k B EVEZETÉ S... 4 1. HELYZETKÉP... 5 1.1. Az intézmény adatai...5 1.2. Az Egyesített

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Lépésről-lépésre Pedagógia Programja

A Pátyolgató Óvoda Lépésről-lépésre Pedagógia Programja A Pátyolgató Óvoda Lépésről-lépésre Pedagógia Programja Készült: 1999. PEDAGÓGIAI PROGRAM Pátyolgató Óvoda 2071. Páty Rákóczi utca 19. Intézmény OM - azonosítója: 032940 Készítette:.. intézményvezető aláírás

Részletesebben

BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében

BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében 1072 Budapest, Akácfa utca 32. Telefon/fax: 06 1 321-3675 Honlap: www.bobitaovoda.hu E-mail: bobitaovi@mail.datanet.hu Az

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a

Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a Szivárvány Tagóvoda 3534 Miskolc, Kacsóh P. út 8. Vadász úti Tagóvoda 3518 Miskolc, Vadász u. 2. Helyi Pedagógiai Programja Miskolc, 2013. augusztus 15. OM:

Részletesebben

K É K V I R Á G MÓDOSÍTOTT ÓVODAI PROGRAM

K É K V I R Á G MÓDOSÍTOTT ÓVODAI PROGRAM K É K V I R Á G MÓDOSÍTOTT ÓVODAI PROGRAM ÉRVÉNYES: 1999. szept.1-től MÓDOSÍTVA: 2013. augusztus 31. KÉSZÜLT: Kőbányai Kékvirág Óvoda 1107. Budapest X. Kékvirág utca 5. Jóváhagyta: Béres Péterné óvodavezető

Részletesebben

Pedagógiai Program 2014.

Pedagógiai Program 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény adatai 6. 2. A programmódosítás indokoltsága 6. 2. 1. Intézményi innovációs folyamatok 6. 2. 2. Partneri elvárások 7. 2. 3. Törvényi hivatkozások 7. 3. Helyzetelemzés 8.

Részletesebben

J Á T É K V A R Á Z S

J Á T É K V A R Á Z S KÖLCSEY UTCAI ÉS LIGETI SORI ÓVODA J Á T É K V A R Á Z S PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Békéscsaba JÁTÉKVARÁZS Pedagógiai Program Tartalom Az Óvoda adatai 4. Törvényi szabályozások....6. Alapelveink....7. I.

Részletesebben

MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁT

MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁT MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmazza: MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁT PEDAGÓGIAI ELVEINK Ha a gyerekek toleráns légkörben

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3

Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3 ha úgy érezzük, hogy valaki őszintén elfogad olyannak, amilyen vagyok, akkor máris hajlandó vagyok elmozdulni: elgondolkozni, hogyan szeretnék megváltozni, fejlődni, mássá válni, még inkább azzá, amivé

Részletesebben

a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program

a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program Intézmény fenntartója: Semmelweis Egyetem Székhely: 1085 Budapest, Üllői út 26. Pedagógiai

Részletesebben

Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK

Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1.oldal Küldetésnyilatkozat 2. oldal Óvodánk bemutatása... 3-4. oldal Gyermekkép, óvodakép 5-6. oldal Óvodánk irányítási és szervezeti felépítése 6-7.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítva 2015. szeptember 21.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítva 2015. szeptember 21. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA 2013 Módosítva 2015. szeptember 21. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 3 2. A program célrendszere... 5 2.1. Alapvető

Részletesebben

UDVAR 3. IPR AZ ÓVODÁBAN 4. AZ ÓVODAI SZOKÁSRENDSZER KIALAKÍTÁSA

UDVAR 3. IPR AZ ÓVODÁBAN 4. AZ ÓVODAI SZOKÁSRENDSZER KIALAKÍTÁSA 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ II. GYERMEKKÉP ÓVODAKÉP III. ÓVODAI NEVELÉSÜNK IRÁNYELVEI 1. AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD KIALAKÍTÁSA 2. AZ ÉRZELMI NEVELÉS, SZOCIALIZÁCIÓ 3. AZ ANYANYELVI NEVELÉS, ÉRTELMI FEJLESZTÉS

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE:... 3 A GYAKORLÓ ÓVODA ADATAI... 4 I. BEVEZETŐ... 7 II. GYERMEKKÉP... 8 1.

Részletesebben

Szombathelyi Szivárvány Óvoda

Szombathelyi Szivárvány Óvoda Szombathelyi Szivárvány Óvoda OM: 036462 Epochális rendszerű pedagógiai programja TARTALOMJEGYZÉK BEKÖSZÖNTŐ 1. KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK... 1. oldal 2. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA... 2. oldal 2.1. Óvodánk személyi

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÉS VILONYAI TAGÓVODÁJA 2015 1 ADATLAP Az óvoda megnevezése: Címe: Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde

Részletesebben

Pedagógiai Program Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ Óvoda Pécs

Pedagógiai Program Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ Óvoda Pécs Pedagógiai Program Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ Óvoda Pécs Az óvoda hivatalos elnevezése: Rövidített név: Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ Apáczai Óvoda és ÁMK Az óvoda pontos

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 TARTALOM Bevezető 1. Az óvoda működését meghatározó és a szakmai dokumentumok 1.1. Az óvoda működését meghatározó jogszabályok 1.2. Szakmai dokumentumok

Részletesebben

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6 HA JÓ a kezdet Pedagógiai program 2016 Készítette: a Pécsi Baptista Gyülekezet Szakmai Csoportja

Részletesebben

Az óvoda nevelési feladatai Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése.

Az óvoda nevelési feladatai Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Az óvoda nevelési célja A gyermeki személyiség tiszteletben tartásával a játék során, - az egyéni és életkori sajátosságok figyelembevételével - úgy alakítsuk, fejlesszük a gyermekek képességeit, hogy

Részletesebben

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja Budapest, 2015. augusztus 3. Buc-Horváth Gabriella óvodavezető 1 I. BEVEZETŐ 216/2011.(V.19.) ÖK. számú határozat alapján a 2011/2012. nevelési

Részletesebben

Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja

Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja Alsóvárosi Óvoda OM 032742 * 2600. Vác, Vám u. 11. ( /Fax: 06-27/317-092 E-mail: ovoda.alsovarosi@gmail.com Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja I. BEVEZETŐ Az óvodai nevelés országos alapprogramja

Részletesebben

SZIHALMI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSŐDE, ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SZIHALMI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSŐDE, ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SZIHALMI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSŐDE, ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. TARTALOM JEGYZÉK INTÉZMÉNY ADATAI...5 TÖRVÉNYI MEGFELELTETÉS...6 ELŐSZÓ...7 I. BEVEZETÉS...7 1. Az intézményünk bemutatása...7 2. Nevelőmunkánk

Részletesebben

GÖDREI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

GÖDREI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. GÖDREI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Jogszabályi háttér... 4 2. Küldetésnyilatkozatunk... 5 3. Intézményi helyzetkép... 6 3.1 Működési keretek... 6 3.2 Történetiség...

Részletesebben

EGÉSZSÉG - KÖRNYEZET - HAGYOMÁNY

EGÉSZSÉG - KÖRNYEZET - HAGYOMÁNY A BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA EGÉSZSÉG - KÖRNYEZET - HAGYOMÁNY NEVELÉSI PROGRAM /RÖVIDÍTETT VÁLTOZAT/ NEVELÉSÜNK ALAPJAI Hagyjátok megérni a gyermekkort a gyermekekben

Részletesebben

AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI

AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI JOGSZABÁLYI HÁTTÉR A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről rendelkezése értelmében az óvodák Helyi Pedagógiai Programjuk alapján végzik szakmai munkájukat. A 2005-ben alapított Kazincbarcikai

Részletesebben

Helyi Nevelési Programja

Helyi Nevelési Programja Miskolci Diósgyőri Óvoda, a Miskolci Diósgyőri Óvoda Bulgárföldi Tagóvodája, a Miskolci Diósgyőri Óvoda Stadion Sport Tagóvodája valamint a Miskolci Diósgyőri Óvoda Lorántffy Zsuzsanna Tagóvodája Helyi

Részletesebben

Többsincs Óvoda és Bölcsőde

Többsincs Óvoda és Bölcsőde Többsincs Óvoda és Bölcsőde 2194. Tura, Dózsa György utca 2. Telefon: 06 28 580 495 E-mail: tobbsincsovi@tura.hu OM azonosító: 201261 A T Ö B B S I N C S Ó V O D A É S B Ö L C S Ő D E Ó V O D A I P E D

Részletesebben

Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény

Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény Belvárosi Óvoda HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2010. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az óvoda adatai 4 Bevezető 5 1.1.Az óvoda bemutatása 6 Gyermekkép

Részletesebben

Hatályos: 2014.05.06-tól

Hatályos: 2014.05.06-tól Hatályos: 2014.05.06-tól A Pedagógiai Program alapja a 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és a 363/2012 (XII.17.) kormányrendelete az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról Kedves Olvasó!

Részletesebben

AZ ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA NEVELŐTESTÜLETÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

AZ ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA NEVELŐTESTÜLETÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA NEVELŐTESTÜLETÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 4 1. Helyzetkép az óvodáról... 4 2. Az óvoda személyi és tárgyi feltételei... 5 3. Gyermekképünk...

Részletesebben

Intézmény OM azonosítója: 030269

Intézmény OM azonosítója: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Intézmény OM azonosítója: 030269 Intézményvezető: Nevelőtestületi

Részletesebben

Pedagógiai Program. Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Budapest, 2013. 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. Készítette: Antalics Hajnalka óvodavezető

Pedagógiai Program. Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Budapest, 2013. 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. Készítette: Antalics Hajnalka óvodavezető Iktatószám: 324/2/2013. Hárslevelű óvoda, Nyitva van a kapuja, Én oda most bemegyek, Gyertek Ti is gyerekek! Pedagógiai Program Budapest, 2013. Kőbányai Hárslevelű Óvoda 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5.

Részletesebben

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015.

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Tartalomjegyzék Ellátandó célcsoport és ellátandó terület jellemzői... 6 A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS CÉLJA, FELADATAI...

Részletesebben

Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Gézengúz Óvoda tagóvodai programrésze

Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Gézengúz Óvoda tagóvodai programrésze Nekünk minden gyermek fontos Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Gézengúz Óvoda tagóvodai programrésze SZOLNOK 2013. A helyi nevelési programot benyújtó intézmény: SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK GÉZENGÚZ

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015.

Pedagógiai Program 2015. Pedagógiai Program Készítette: Törő Krisztina közoktatási szakértő Elfogadta: Pálmajori Nefelejcs Óvoda Nevelőtestülete Jóváhagyta: Horváth Józsefné Intézményvezető 2015. Tartalom 1. Bevezetés 4. 1.1 Rólunk

Részletesebben

MESEVÁR ÓVODA Čuvarnica Čarobni Dvorac

MESEVÁR ÓVODA Čuvarnica Čarobni Dvorac MESEVÁR ÓVODA Čuvarnica Čarobni Dvorac PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM 036464 Szombathely, Gagarin út 10. 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezető I. Az óvodai nevelésünk célja, feladata, rendszere, elvei 1.1. Gyermekkép,

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAPSUGÁR ÓVODA. Egészséges életmódra nevelés. Pedagógiai Program

KISKUNMAJSA VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAPSUGÁR ÓVODA. Egészséges életmódra nevelés. Pedagógiai Program KISKUNMAJSA VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAPSUGÁR ÓVODA Egészséges életmódra nevelés Pedagógiai Program 2013 Tartalom 1. BEVEZETÉS...5 1.1. Óvodai nevelési programunk a következő törvények, rendeletek figyelembe

Részletesebben

GYOMAENDRŐD-CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA KISTÉRSÉGI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYOMAENDRŐD-CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA KISTÉRSÉGI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD-CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA KISTÉRSÉGI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2012 AZ ÓVODA ADATAI Név: GYOMAENDRŐD-CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA KISTÉRSÉGI ÓVODA OM-azonosító: Székhelye: Százszorszép Óvoda

Részletesebben

A gyermek szeme a jövő tükre, jaj annak, aki elhomályosítja. ( Juhász Gyula: Holmi )

A gyermek szeme a jövő tükre, jaj annak, aki elhomályosítja. ( Juhász Gyula: Holmi ) Madarasi Szivárvány Óvoda EZERSZÍN HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM MADARASI SZIVÁRVÁNY ÓVODA 2013 A gyermek szeme a jövő tükre, jaj annak, aki elhomályosítja. ( Juhász Gyula: Holmi ) 2 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...5

Részletesebben

2013. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Pedagógiai

2013. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Pedagógiai 2013. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Pedagógiai Tartalom TÖRVÉNYI HÁTTÉR... 4 Az óvodai nevelési program törvényi és jogszabályi háttere:... 4 Rendeletek... 4 Kormányhatározat...

Részletesebben

Pedagógiai programja Sülysáp 2015.

Pedagógiai programja Sülysáp 2015. A CSICSERGŐ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Pedagógiai programja Sülysáp 2015. - 2 - Az intézmény adatai Az intézmény neve: Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda címe: 2241 Sülysáp Vasút u. 88. Az intézmény jellege:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek!

PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek! PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek! Az intézmény OM azonosítója: 034454 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 1 / 2016. ( 03.01.)

Részletesebben

ÁTDOLGOZOTT HELYI OKTATÁSI PROGRAMJA

ÁTDOLGOZOTT HELYI OKTATÁSI PROGRAMJA ÁTDOLGOZOTT HELYI OKTATÁSI PROGRAMJA PROGRAMUNK NAGY JENŐNÉ ÓVODAI NEVELÉS A MŰVÉSZETEK ESZKÖZEIVEL CÍMŰ VÁLASZTHATÓ ÓVODAI PROGRAM ADAPTÁCIÓJA 2013 1 TARTALOMJEGYZÉK Ajánlás 3. Intézmény adatai 4. 1.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 4334 Hodász, Széchenyi u. 1-3. sz. 44/350 377 44/550-062 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. Készítette: Tóthné Darabánt Anikó Kiegészítésre került: 2010.

Részletesebben

ÓVODAI NEVELÉS A M VÉSZETEK ESZKÖZEIVEL

ÓVODAI NEVELÉS A M VÉSZETEK ESZKÖZEIVEL ÓVODAI NEVELÉS A M VÉSZETEK ESZKÖZEIVEL HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM azonosító: 036785 Jóváhagyta: Hujber Jánosné óvodavezet 2013. augusztus 27. T ARTALOMJEGYZÉK BEVEZET... 2 ADATLAP... 3 HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 2746 Jászkarajenő Fő u. 30. Tel. Fax: 53/366-023 OM azonosító: 032800. Pedagógiai Program

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 2746 Jászkarajenő Fő u. 30. Tel. Fax: 53/366-023 OM azonosító: 032800. Pedagógiai Program NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 2746 Jászkarajenő Fő u. 30. Tel. Fax: 53/366-023 OM azonosító: 032800 Pedagógiai Program Készítette: Az óvoda nevelőtestülete Jászkarajenő, 2014. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

SZALKSZENTMÁRTONI BÓBITA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.09.01.

SZALKSZENTMÁRTONI BÓBITA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.09.01. 1 SZALKSZENTMÁRTONI BÓBITA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.09.01. 2 Törvényi előírások figyelembe vétele Programunk a módosított 363./2012.(XII.17.) számú Kormány rendelet értelmében, az i nevelés országos

Részletesebben

S Ü N I Ó V O D Á K. 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. 1126 Budapest XII. Orbánhegyi út 18. Tel/fax: 355-4994 OM: 034481

S Ü N I Ó V O D Á K. 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. 1126 Budapest XII. Orbánhegyi út 18. Tel/fax: 355-4994 OM: 034481 S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. 1126 Budapest XII. Orbánhegyi út 18. Tel/fax: 355-4994 OM: 034481 SÜNI ÓVODÁK NEVELÉSI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL 2010 1 TARTALOMJEGYZÉK AJÁNLÁS

Részletesebben

A Felsőtárkányi Óvoda Pedagógiai Programja 2013.

A Felsőtárkányi Óvoda Pedagógiai Programja 2013. A Felsőtárkányi Óvoda Pedagógiai Programja 2013. OM: 201938 3324 Felsőtárkány Ady E. út 59. Tartalomjegyzék I. A mi óvodánk II. Programunk küldetése filozófiája III. Gyermekkép, óvodakép IV. Az óvoda nevelési

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010

SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010 Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Napsugár Óvoda és Bölcsőde Csanádpalotai Bölcsőde Tagintézménye SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010 Készítette: Kovács Jánosné Tagintézmény vezető 1 Szakmai program 2005-2010-ig

Részletesebben

KOMLÓI EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4

KOMLÓI EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 KOMLÓI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KOMLÓI EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 Székhely: 7300 Komló, Tompa Mihály u. 14. Tagintézmény:

Részletesebben

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalom BEKÖSZÖNŐ... 4 I.AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 Pedagógiai alapelveink...

Részletesebben

SZENTGOTTHÁRD ÉS KISTÉRSÉGE EGYESÍTETT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE 9970 SZENTGOTTHÁRD, KOSSUTH L. U. 14. OM azonosító: 036456

SZENTGOTTHÁRD ÉS KISTÉRSÉGE EGYESÍTETT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE 9970 SZENTGOTTHÁRD, KOSSUTH L. U. 14. OM azonosító: 036456 SZENTGOTTHÁRD ÉS KISTÉRSÉGE EGYESÍTETT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE 9970 SZENTGOTTHÁRD, KOSSUTH L. U. 14. OM azonosító: 036456 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYÖKEREK ÉS SZÁRNYAK Szentgotthárd, 2015. szeptember 01. napjától

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE. Pedagógia Program OM: 030796

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE. Pedagógia Program OM: 030796 MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE Pedagógia Program OM: 030796 Derecske 2015. 1 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 4 2. TÖRVÉNYI HIVATKOZÁS... 5 3. AZ ÓVODA ADATAI... 6 4. HELYZETELEMZÉS... 8 4.1. TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETÜNK,

Részletesebben

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK SZAKMAI PROGRAMJA

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK SZAKMAI PROGRAMJA SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK SZAKMAI PROGRAMJA Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék Szakmai Programját

Részletesebben

Kommunikációra épülő személyiségközpontú, képességfejlesztő PEDAGÓGIAI PROGRAM

Kommunikációra épülő személyiségközpontú, képességfejlesztő PEDAGÓGIAI PROGRAM Kommunikációra épülő személyiségközpontú, képességfejlesztő PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Óvodánk adatai...3. 2.Óvodánk bemutatása...4. 2.1 Gyermekképünk...4. 2.2. Óvodánk sajátos arculata, szerkezetének

Részletesebben

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA (1149 Budapest, Pósa L. u. 61. OM: 201627)

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA (1149 Budapest, Pósa L. u. 61. OM: 201627) ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA (1149 Budapest, Pósa L. u. 61. OM: 201627) ÉS TELEPHELYEI: MEGGYESKERT ÓVODA (3530 Miskolc, Meggyesalja u. 31.) CSIPERKE ÓVODA (8000 Székesfehérvár, Gorkij utca 32.)

Részletesebben

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM - 2 - "Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövõ. Õrizd szüleid egészségét! -

Részletesebben

LEPSÉNYI ÁMK NAPRAFORGÓ ÓVODÁJA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDÉJE PEDAGÓGIAI PROGRAM

LEPSÉNYI ÁMK NAPRAFORGÓ ÓVODÁJA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDÉJE PEDAGÓGIAI PROGRAM LEPSÉNYI ÁMK NAPRAFORGÓ ÓVODÁJA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDÉJE ÓVODÁNK ADATAI Neve: Lepsényi ÁMK Napraforgó Óvodája Egységes Óvoda-Bölcsődéje OM azonosító: 201961 Címe: 8132 Lepsény Fő u. 97 Telefon/fax: +36

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓSI KONDUKTÍV ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SZIGETSZENTMIKLÓSI KONDUKTÍV ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT SZIGETSZENTMIKLÓSI TANKERÜLET SZIGETSZENTMIKLÓSI KONDUKTÍV ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Somogyi Sándorné Szigetszentmiklós, 2013. augusztus 22. Egymás tisztelete

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Villányi Kikerics Óvoda Kindergarten Kikerics Willand 7773 Villány, Rákóczi Ferenc u. 19. 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Villányi Kikerics Óvoda Kindergarten Kikerics Willand 7773 Villány, Rákóczi Ferenc u. 19. 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM Villányi Kikerics Óvoda Kindergarten Kikerics Willand 7773 Villány, Rákóczi Ferenc u. 19. 2013. Intézményvezető: Kincses Tamásné neve Intézmény OM - azonosítója: 202259 Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

NAGYKANIZSA KÖZPONTI RÓZSA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Hatályos: 2013.szeptember 01.

NAGYKANIZSA KÖZPONTI RÓZSA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Hatályos: 2013.szeptember 01. NAGYKANIZSA KÖZPONTI RÓZSA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályos: 2013.szeptember 01. Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 3 1. ADATLAP... 4 1.2. A helyi nevelési program módosításának törvényi háttere... 5 2. AZ

Részletesebben

MESE-VÁR Óvoda és Bölcsőde. Helyi Óvodai Nevelési Program. Derecske

MESE-VÁR Óvoda és Bölcsőde. Helyi Óvodai Nevelési Program. Derecske MESE-VÁR Óvoda és Bölcsőde Helyi Óvodai Nevelési Program Derecske 2010 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS.....3. 2. TÖRVÉNYI HIVATKOZÁS... 4. 3. AZ ÓVODA ADATAI......5. 4. HELYZETELEMZÉS.....9. 4.1. DERECSKE....9.

Részletesebben

Igali ÁMK Margaréta Óvoda Igal

Igali ÁMK Margaréta Óvoda Igal Igali ÁMK Margaréta Óvoda Igal Az intézmény 2009. szeptember 1.-i dátummal egyesítéssel jött létre a Speciális Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, valamint a Margaréta Óvoda Igal és Tagóvodái,

Részletesebben

Őzikés Óvoda Pedagógiai programja

Őzikés Óvoda Pedagógiai programja Őzikés Óvoda Pedagógiai programja Mosonmagyaróvár 2013 A gyermekszem A gyermekszem : virág, csillag oltalom Csupa játék, csupa mosoly, izgalom. A gyermekszem : tág világ és kikelet Ha rád néz, földeríti

Részletesebben

Tevékenyen az egészségért Tevékenyen a környezetért!

Tevékenyen az egészségért Tevékenyen a környezetért! SZÁZHALOMBATTA ÖNKORMÁNYZAT PITYPANGOS ÓVODA Liszt Ferenc stny. 6. 2440 OM azonosító:032788 Telefon 06-23/355-038, 06-23/358-533 Fax 06-23/358-533 email: pitypangos@mail.battanet.hu Tevékenyen az egészségért

Részletesebben

HÉTKÖZNAPI VARÁZSLATOK

HÉTKÖZNAPI VARÁZSLATOK HÉTKÖZNAPI VARÁZSLATOK Helyi kiegészítı pedagógiai program az Országos Közoktatási Minisztérium által minısített Hétköznapi varázslatok (Óvodai nevelés Freinet-elemekkel) címő programhoz Budapest, 2013.

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015.

Pedagógiai Program 2015. Pedagógiai Program Kozmzutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2015. 1 Nevelési

Részletesebben

Pedagógiai Program. Újbudai Tesz - Vesz Óvoda

Pedagógiai Program. Újbudai Tesz - Vesz Óvoda Pedagógiai Program Újbudai Tesz - Vesz Óvoda Az intézmény OM azonosítója: 034469 Intézményvezető: Gyurkó Zsuzsanna Ph. Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 54/2013. (VI.:26.)

Részletesebben

JÁSZTELEKI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

JÁSZTELEKI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA JÁSZTELEKI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Módosította: a Jászteleki Százszorszép Óvoda Nevelőtestülete Tartalom Bevezető... 4 Óvodánk adatai... 6 Törvényi hivatkozások... 7 Helyzetelemzés... 8

Részletesebben

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény bemutatása.. 6 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési múltjának bemutatása... 8 1.3. A minőségügyi rendszer dokumentumainak felépítés. 10 1.4. A MIP-hez

Részletesebben

Mender Andrea Mária intézményvezető Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások: Véleménynyilvánító: Véleménynyilvánító: fenntartó

Mender Andrea Mária intézményvezető Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások: Véleménynyilvánító: Véleménynyilvánító: fenntartó MUNKATERV 2015/2016 Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde 3170. Szécsény, Magyar út 13. Intézmény OM azonosítója: 202343 Készítette:.. Mender Andrea Mária intézményvezető Legitimációs eljárás Az érvényességet

Részletesebben

F ü z e s g y a r m a t i B ö l c s ő d e 5525 Füzesgyarmat, Mátyás utca 29. Tel. : (66) 491-182 e-mail: fgybolcsode@fuzestv.hu

F ü z e s g y a r m a t i B ö l c s ő d e 5525 Füzesgyarmat, Mátyás utca 29. Tel. : (66) 491-182 e-mail: fgybolcsode@fuzestv.hu F ü z e s g y a r m a t i B ö l c s ő d e 5525 Füzesgyarmat, Mátyás utca 29. Tel. : (66) 491-182 e-mail: fgybolcsode@fuzestv.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. április 28- án tartandó ülésére

Részletesebben

A ZÖLD ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette:A zöld óvoda nevelőtestülete

A ZÖLD ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette:A zöld óvoda nevelőtestülete ZÖLD ÓVODA 2100 Gödöllő, Batthyány u 34-36. OM azonosító: 032708 Tel: 06 28 510-750 06 20 9 175-114 e-mail:zoldovi@gmail.com A ZÖLD ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette:A zöld óvoda nevelőtestülete GöDÖLLŐ

Részletesebben

A Hermann Alice Óvoda Helyi Pedagógiai Programja

A Hermann Alice Óvoda Helyi Pedagógiai Programja A Hermann Alice Óvoda Helyi Pedagógiai Programja A gyermekben érleldik a jöv /Hermann Alice/ Készült: 2015. Készítette: A Hermann Alice Óvoda neveltestülete Hermann Alice Óvoda OM azonosító: 030295 9400

Részletesebben

Pedagógiai hitvallásunk 2.

Pedagógiai hitvallásunk 2. Tartalomjegyzék Pedagógiai hitvallásunk 2. I. Nevelési program 4. 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1.1. A köznevelés feladata

Részletesebben

A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS SZABÁLYZATA

A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS SZABÁLYZATA Mérki Szivárvány Óvoda, Könyvtár és Művelődési Ház A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS SZABÁLYZATA A világ összes anyagai között a szeretetnek van a legerősebb kötőképessége és a legnagyobb teherbíró ereje Spurgeon

Részletesebben

Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola és Becsei Töttös Tagintézménye Pedagógiai program és helyi tanterv

Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola és Becsei Töttös Tagintézménye Pedagógiai program és helyi tanterv Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola és Becsei Töttös Tagintézménye Pedagógiai program és helyi tanterv 2013.10. 1 Tartalom Helyzetelemzés 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munkaalapelvei, értékei,

Részletesebben

LURKÓFALVA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM FÜZESGYARMAT

LURKÓFALVA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM FÜZESGYARMAT LURKÓFALVA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM FÜZESGYARMAT 2015 OM azonosító: 201933 ÖNÁLLÓAN MKÖDÖ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 1 LURKÓFALVA ÓVODA Nevelési Programja OM azonosító: 201933 FÜZESGYARMAT 2015. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Répáshutai Szlovák Nemzetiségi Óvoda

Répáshutai Szlovák Nemzetiségi Óvoda 1 Répáshutai Szlovák Nemzetiségi Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja Készítette: Fürediné Fridel Éva Lovászné Orliczki Ildikó Jóváhagyta: Répáshuta Önkormányzat Képviselőtestülete Érvényes: 2013. szeptember

Részletesebben

ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA

ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA 1.1. A gyógypedagógiai ellátás területei Óvodánk a sajátos nevelési igényű (hallássérült, valamint súlyos beszéd- és nyelvfejlődési zavarral, részképesség zavarral

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2013 OM szám: 202792 KLIK azonosító: 123024 A Pedagógiai Programot a nevelőtestület 2013. október 11-én fogadta el. A Pedagógiai Program hatálya

Részletesebben

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ INTÉZMÉNY Páneurópa Általános Iskola Paneuropa Grundschule székhelye: 1238 Budapest Táncsics M. u. 25-33. fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Tevékenységközpontú adoptált Pedagógiai Program

Tevékenységközpontú adoptált Pedagógiai Program OM:033046 Tevékenységközpontú adoptált Pedagógiai Program Tartalomjegyzék 1. Az óvoda jellemző adatai... 4 2. Bevezetés... 5 2.1. A tevékenységközpontú nevelés célja és feladatai... 5 2.2. Az óvoda tárgyi

Részletesebben

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA SEGESD-TARANY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2013. április 24. napján 1. oldal Mottó: " Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a

Részletesebben

DOB ÓVODA 1077 BUDAPEST, DOB U. 95. HÁZIREND HÁZIREND

DOB ÓVODA 1077 BUDAPEST, DOB U. 95. HÁZIREND HÁZIREND HÁZIREND DOB ÓVODA 1077 Budapest, Dob u. 95. Telefon/fax: 06-1-342-5133 Honlap: www.dobovoda.hu E-mail: dobovoda@gmail.com Az intézmény OM azonosítója: 034358 Határozatszámon elfogadta: 50 /2015. (X.26.)

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

Az óvoda adatai: Mezőkomárom 8137. Petőfi S. u. 68. : (06)25/246-251. Mezőkomárom 8137. Petőfi S. u. 74. : (06)25/246-013

Az óvoda adatai: Mezőkomárom 8137. Petőfi S. u. 68. : (06)25/246-251. Mezőkomárom 8137. Petőfi S. u. 74. : (06)25/246-013 Az óvoda adatai: Az óvoda neve: Mezőkomáromi Sióparti Óvoda Mezőkomárom 8137 Petőfi S. u. 68. : (06)25/246-251 Az óvoda fenntartója: Mezőkomárom Önkormányzat Mezőkomárom 8137 Petőfi S. u. 74. : (06)25/246-013

Részletesebben

SZÉP SZÓVAL, MELEG SZÍVVEL, TISZTESSÉGGEL. Az Arany János Óvoda (székhely intézmény) Pedagógiai Programja 2015.

SZÉP SZÓVAL, MELEG SZÍVVEL, TISZTESSÉGGEL. Az Arany János Óvoda (székhely intézmény) Pedagógiai Programja 2015. SZÉP SZÓVAL, MELEG SZÍVVEL, TISZTESSÉGGEL Az Arany János Óvoda (székhely intézmény) Pedagógiai Programja 2015. Tartalom 1 AJÁNLÁS... 4 2 PREAMBULUM... 5 3 HELYZETKÉP... 6 3.1 Az óvoda működési területe...

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁTÉKSZIGET Óvoda Szombathely, Győzelem u. 1/a MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Geositsné Gerencsér Lucia óvodavezető Fodor Imréné minőségügyi megbízott Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3 1.

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-22885/2010 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-22885/2010 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-22885/2010 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tárgy: A Terney Béla Kollégium Pedagógiai

Részletesebben

Pedagógiai program. A dokumentumot készítette a nevelőtestület jóváhagyásával: Módosítva: 2009. augusztus. Frank Józsefné igazgatóhelyettes

Pedagógiai program. A dokumentumot készítette a nevelőtestület jóváhagyásával: Módosítva: 2009. augusztus. Frank Józsefné igazgatóhelyettes Pedagógiai program 2009 Székesfehérvár OM 030058 A dokumentumot készítette a nevelőtestület jóváhagyásával: Módosítva: 2009. augusztus Frank Józsefné igazgatóhelyettes 1 ISKOLÁNK NEVELÉSI PROGRAMJA Iskola

Részletesebben

A Kolozsvár Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja

A Kolozsvár Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Kolozsvár Utcai Általános Iskola Pedagógiai Programja Seléyiné Stier Márta igazgató sk Budapest, 2013. március 28. Módosítva: 2015.09.04. függelékben összegezve Seléyiné Stier Márta igazgató sk Budapest,

Részletesebben