LEPSÉNYI ÁMK NAPRAFORGÓ ÓVODÁJA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDÉJE PEDAGÓGIAI PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LEPSÉNYI ÁMK NAPRAFORGÓ ÓVODÁJA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDÉJE PEDAGÓGIAI PROGRAM"

Átírás

1 LEPSÉNYI ÁMK NAPRAFORGÓ ÓVODÁJA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDÉJE

2 ÓVODÁNK ADATAI Neve: Lepsényi ÁMK Napraforgó Óvodája Egységes Óvoda-Bölcsődéje OM azonosító: Címe: 8132 Lepsény Fő u. 97 Telefon/fax: cím: Fenntartója: Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Címe: 8132 Lepsény Fő u 74 Alapító Okirat száma: 69/2013. (VI. 25.) 60/ (IV. 29.) A program megnevezése: Tevékenységközpontú és kompetencia alapú nevelési program Készítette: Kincsesné Kiss Ildikó Kelte: Érvényes: Tervezett felülvizsgálat: vagy jogszabály változás esetén A program nyilvánossága: Nyilvános 2

3 Törvényi megfeleltetés 2011 évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 2012.évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény módosításáról évi XXIX. törvény a nemzeti köznevelési törvényről szóló évi CXC. törvény módosításáról évi CXXIV törvény a nemzeti köznevelési törvényről szóló évi CXC. törvény módosításáról tv. XXXI. törvény A gyermekek védelméről és jogairól 363/2012. (XII.17.) számú Kormányrendelet, az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény végrehajtásáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irány-elve A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja A bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai Alapító Okirat 69/2013. (VI. 25.); 60/ (IV. 29.) 3

4 Tartalom Tartalom... 4 BEVEZETÉS HELYZETELEMZÉS Településünk Óvodánk sajátos arculata Óvodánk jellemzői Személyi feltételek Az óvodapedagógus modell szerepe Az óvónő és a dajka együttműködése Tárgyi feltételek JÖVŐKÉPÜNK Gyermekkép Óvodakép NEVELÉSI ALAPELVEINK KÜLDETÉSNYILATKOZAT NEVELÉSI CÉLKITŰZÉSEK NEVELÉSI FELADATOK A szükségletek szerepe a nevelési cél elérésében: A tevékenységek szerepe a nevelési cél elérésében: A nevelő hatás belső - a tevékenység tartalmából eredő - feltételei: A nevelő hatás pedagógiai feltételei: A képességek szerepe a nevelési cél elérésében Az egészséges életmód alakítása Gondozás

5 Testi nevelés elősegítése Mozgás Levegőzés, pihenés és alvás Testápolás, személyi higiéné Öltözködés Egészséges táplálkozás Lelki egészség fejlesztése, viselkedési szokások formálása A gyermekek egészségének védelme, edzése Egészséges környezet biztosítása Az érzelmi az erkölcsi és a közösségi nevelés fejlesztése Ismétlődő közös tevékenységek megszervezése Hagyományőrzés, ünnepek Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ GYERMEKEK FEJLŐDÉSÉNEK SEGÍTÉSE Különleges bánásmódot igénylő gyermek A sajátos nevelési igényű gyermek A habilitációs, rehabilitációs ellátás elvei A habilitációs, rehabilitációs tevékenység célja: Általános feladatok: A fejlesztő tevékenység legfontosabb területei: Sérülés specifikus fejlesztés feladatai: A mozgásszervi fogyatékos (mozgáskorlátozott) gyermek Az enyhe értelmi fogyatékos kisgyermek fejlesztésének feladatai Beszédfogyatékos gyermek: nyelvfejlődési és beszédzavarok Fejlődés egyéb pszichés zavarával (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozás zavarral) küzdő gyermekek fejlesztése

6 A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek A kiemelten tehetséges gyermek A SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK A szociális hátrányokat enyhítő tevékenységek célja A szociális hátránycsökkentésre tett intézkedések A GYERMEKEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK GYERMEKVÉDELEM Alapelvek érvényesítése Együttműködés a Gyermekjóléti Családsegítő szolgálattal Együttműködés a védőnővel Együttműködés a szakmai és szakszolgálatokkal Kapcsolattartás a szülőkkel az inkluzív pedagógia jegyében AZ EGÉSZSÉGNEVELÉSI ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI ELVEK Az egészségnevelési és környezeti nevelés célja AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGFORMÁI Játék Különböző játékfajták A játékhoz szükséges feltételek biztosítása Korosztályonként előforduló játékfajták: Verselés, mesélés Ének, zene, énekes játék, gyermektánc Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka Mozgás A külső világ tevékeny megismerése Munka jellegű tevékenység A tevékenységekben megvalósuló tanulás

7 A GYERMEKEK FEJLŐDÉSÉNEK NYOMONKÖVETÉSE A FEJLŐDÉS JELLEMZŐI ÓVODÁSKOR VÉGÉRE AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSE Csoportszervezés: A nevelés időkeretei: A napirend általános időkeretei: Hetirend: AZ ÓVODA KAPCSOLATAI Óvoda- iskola: Óvoda- Fenntartó Óvoda Közművelődési intézmények Óvoda Egészségügy Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Óvoda- Egyházak MELLÉKLETEK Lepsényi ÁMK Napraforgó Óvodája Egységes Óvoda- Bölcsődéje Pedagógiai Programjának szakmai melléklete az egységes óvoda-bölcsődei csoport nevelőgondozó munkájához Egységes óvoda-bölcsődei csoportunk sajátos arculata Személyi feltételek Tárgyi feltételek Az egységes óvoda-bölcsődei nevelés-gondozás célja Nevelési alapelveink Küldetésnyilatkozat A bölcsődei nevelés-gondozás alapelvei Az egységes óvoda-bölcsődei nevelés-gondozás feladatai A bölcsődei élet megszervezésének elvei

8 1.9. A fejlődés leggyakoribb jellemzői a bölcsődés kor végére: A nevelési program végrehajtásához szükséges, a nevelő-fejlesztő munkát segítő eszközök, felszerelések jegyzéke LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK

9 Minden gyermek Egyedi és mint ilyen, joga van elvárni személyisége tiszteletben tartását, szüksége van arra, hogy a saját ritmusának megfelelően éljen és pihenjen, joga, hogy ne legyen mindig tiszta és tökéletes, joga van hibázni, szüksége van a feltalálásra és alkotásra, szüksége van esztétikai érzelmekre, joga van bármiféle tudás megszerzésére. /Celestin Freiné/ BEVEZETÉS Intézményünk óvodapedagógusai adaptálták az OKI által minősített Tevékenységközpontú óvodai nevelési programot, melyet a törvényi előírásoknak megfelelően szeptember 1-től helyi nevelési programként alkalmaztunk. 2009/2010-es nevelési évtől egy csoportban bevezettük a kompetencia alapú komplex óvodai programcsomagot, melynek szellemiségével kiegészítettük helyi programunkat. Nevelőmunkánk során, ötvöztük a két program sajátosságait, alapnak véve az Országos Óvodai Alapprogramot /137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet/. A módosított helyi nevelési programot 2010 szeptemberétől alkalmazta nevelőtestületünk. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény rendelkezésének megfelelően szeptember 1-től nevelő munkánk helyi pedagógiai program szerint folyik, melynek tartalmi követelményeit a 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról határozza meg. 9

10 A KDOP Az ÁMK Napraforgó Óvoda bővítése és fejlesztése c. pályázat keretében egy egységes óvoda-bölcsődei csoporttal bővült intézményünk, ezért pedagógiai programunkat kiegészítettük, átformáltuk, hogy gondozás-nevelés szempontjából is megfeleljen a 2-3 éves korosztály életkori sajátosságainak. A helyi sajátosságok megfogalmazásakor arra törekedtünk, hogy óvodánk olyan pedagógiai programmal rendelkezzen, amely tartalmazza az óvoda, egységes óvoda-bölcsőde gondozási, nevelési, oktatási alapelveit, legfontosabb értékeit, céljait, hagyományait és megfeleljen a jogszabályi előírásoknak. Nevelési programunk kiegészítésekor figyelembe vettük a partneri igényeket, és az intézményi önértékelés eredményeit. Kiemelt feladataink: a környezeti nevelés, környezettudatos magatartás kialakítása, a családok segítése, közös gondolkodás és együttműködés a szülőkkel, egészséges életmód és szokásrendszer alakítása szocializáció, erkölcsi nevelés, anyanyelvi nevelés, kommunikáció. néphagyományőrzés, gyermekvédelem, Hangsúlyos szerepet kap a kompetencia alapú fejlesztés, mely lehetőséget biztosít: a képességfajták képességszintek szerinti fejlesztésére; a gyermekek neveltségi szintjét és fejlettségét figyelembevevő differenciált fejlesztésre; az óvoda-iskola átmenet, a befogadó pedagógia, a játék, az érzelem és az erkölcs új tartalmú megközelítésére; saját kompetens személyiséggé válás folyamatának a megsegítéséhez. az egész életen át tartó tanulás megalapozásához. Hisszük, hogy: minden gyermek MÁS ezért fontos feladatunknak tartjuk, hogy óvodánk integrált nevelés keretében felvállalja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 10

11 gyermekek felzárkóztatását; helyi körülményeinknek figyelembevételével a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, a kiemelkedő képességű gyermekek tehetséggondozását, a multikulturális és interkulturális integráció lehetőségét. Valljuk, hogy: A családban nevelkedő kisgyermek számára a családi nevelést segítve, napközbeni ellátás keretében a gyermek fizikai- és érzelmi biztonságának és jóllétének megteremtésével, feltétel nélküli szeretettel és elfogadással, a gyermek nemzetiségi/etnikai hovatartozásának tiszteletben tartásával, identitásának erősítésével kompetenciájának figyelembevételével, tapasztalatszerzési lehetőség biztosításával, viselkedési minták nyújtásával elősegíteni a harmonikus fejlődést. 1 a) a gyermeket mint fejlődő személyiséget szeretetteljes gondoskodás és különleges védelem illeti meg; b) a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet töltenek be; c) az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakozásának elősegítésére kell irányulnia, az emberi jogok és a gyermeket megillető jogok tiszteletben tartásával; oly módon, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen színvonalas nevelésben. 2 1 Bölcsődei gondozás-nevelés szakmai szabályai 2 A Kormány 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 11

12 1. HELYZETELEMZÉS 1.1. Településünk Lepsény Fejér megye délnyugati részén, Veszprém megye határán, a Mezőföldön fekvő, 3300 lélekszámú nagyközség, amely 1950-ig Veszprém megyéhez tartozott. Jó természeti adottságokkal, infrastruktúrával, fontos távolsági útvonallal (7-es főút), vasúti csomóponttal rendelkező település. (Balaton 6 km, Siófok 18 km, Székesfehérvár 28 km) A község határát jó termelékenységű mezőségi talaj és barnaföld borítja, amely mezőgazdasági termelésre kiválóan alkalmas. A 7-es főút mentén, Székesfehérvár felől, a falu határában található a szőlőhegy, ahol jó minőségű borszőlőt termesztenek a gazdák. A kedvező természetföldrajzi adottságok miatt a környék már régóta lakott. A község területén mintegy 2 km-re északkeletre, egy homokdombos hely késő keltakori római település maradványai kerültek felszínre homokbányászás alkalmával. Lepsény első írásos említése 1226-ból való, ekkor Vepsin alakban fordul elő okleveleink egyikében. A faluban több emlékmű is található, melyek megemlékeznek Szent István királyról, az es forradalomról, az I. és II. világháború halottairól, Trianonról. A 7-es főút mellett a Dunántúl legnagyobb református temploma található. Szemben vele a Helytörténeti és Néprajzi Múzeum. A Nádasdy-család építtette a katolikus templomot és a kúriát, amelyet a lakosok Kastélynak hívnak. A falu határában van az Asszony tava, melyhez egy legenda is kapcsolódik. Testvérvárosai: Kászon (Erdély) és Nurmes (Finnország) Mivel a helyi munkalehetőség korlátozott, az aktív lakosok egy része a közeli városokban tud csak elhelyezkedni. Többen vannak, akik szezonális munkát vállalnak. Egyre gyakoribb, hogy a jobb megélhetés reményében az apák külföldre mennek dolgozni. 12

13 Az utóbbi években jelentősen megnőtt a munkanélküliek száma. Ezek a családok a jól működő szociális ellátó rendszer mellett is elbizonytalanodtak. A gyerekek nevelésével egyre több gondjuk akad. Torzul a család-modell. A gyermekek érzelmi élete labilissá válik a nehéz anyagi körülmények, a megfelelő szülői minta hiánya miatt. A gyerekek nagyon eltérő szociokulturális környezetből érkeznek. A lakosság kulturális igényei különbözőek. Mindezek alapvetően meghatározzák nevelési tevékenységünket. A családok helyzete, megélhetése egyre nehezebb, melynek következménye óvodánkban is érezhető. Az utóbbi években nőtt a támogatásra szorulók, a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek száma. Az óvoda helykihasználtsága megfelelő Óvodánk sajátos arculata Idényjelleggel már az 1920-as években működött óvoda a településen július 1-től indult a folyamatos óvodai ellátás egy csoporttal, a Nádasdy kúriában. Onnan, 1981 januárjában költözött az intézmény új épületbe, amelyben jelenleg is funkcionál. Óvodánk Napraforgó Óvoda a Lepsényi Általános Művelődési Központ részeként működik. Az ÁMK 2008 óta végzi tevékenységét január 1-jével szerkezeti változáson ment át. Intézményegységei: Lepsényi ÁMK Napraforgó Óvoda Lepsényi ÁMK Petőfi Sándor Művelődési Ház, Könyvtár és Falumúzeum. szeptember 1-jétől az egységes óvoda-bölcsődei csoport indulásával óvodai intézményegységünk neve megváltozik: Lepsényi ÁMK Napraforgó Óvodája Egységes Óvoda- Bölcsődéje 13

14 Az általános művelődési központ, mint többfunkciós intézménytípus együttműködő egységeiben komplexen magában hordozza a szocializáló, a nevelés, a művelődés együttes, egymásra épülő, együttható rendszerét. Óvodánkban sok szeretettel, barátságos, biztonságos légkörben, differenciáltan, az egyéni testi-lelki szükségleteket figyelembe véve végezzük nevelő-fejlesztő munkánkat. Mindennapjainkat igyekszünk változatos élmények biztosításával megszervezni. Ünnepeink során gyermekeinket megismertetjük néphagyományaink szépségeivel. Intézményünkben a nevelés-fejlesztés, az ismeretközvetítés gyermekközpontú, rugalmasan alkalmazkodik partnereink igényeihez. Igényeljük, hogy közvetlen partnereink véleménynyilvánítással segítsék nevelő-fejlesztő munkánkat és lehetőség szerint aktívan vegyenek részt céljaink megvalósításában. Folyamatosan keressük a jobbítás, a minőségi munka megvalósításának lehetőségét. Nyitottak vagyunk: a szülők felé: hagyományos, újszerű és rendszeres kapcsolattartásra a Szülői Szervezet működésének segítésére, a szakmai szolgáltató szervezetek felé, amelyek a nevelő-fejlesztő munkában segítséget nyújtanak óvodánknak, nevelés-fejlesztés változásaira, társadalmi környezetünk kihívásaira. Nevelő-fejlesztő munkánk eredményeként szeretnénk elérni, hogy óvodásaink vidám, kiegyensúlyozott, a környezete által nyújtott információk befogadására nyitott, őszinte, környezetében biztonságosan eligazodó, azzal harmóniában élő, szívesen kommunikáló, az iskolai életmód elfogadására képes gyermekekké váljanak. 14

15 1.3. Óvodánk jellemzői Személyi feltételek Az óvodai nevelés csak a jóváhagyott Pedagógiai Program alapján valósulhat meg, és a teljes óvodai életet magába foglaló tevékenységek keretében szervezhető az óvodapedagógus feltétlen jelenlétében és közreműködésével. Óvodánk dolgozóinak létszáma: Vezető: Vezető helyettes: Óvodapedagógus: Dajka: Óvodatitkár: 11 fő határozatlan időre kinevezett közalkalmazott 1 fő 1 fő 8 fő 5 fő 1 fő A gyógypedagógiai és logopédiai ellátást utazó szakemberek biztosítják. Pedagógiai asszisztens, takarító, karbantartó nincs. A takarítási és a karbantartási fejadatokat az Önkormányzat biztosítja saját alkalmazottaiból és közhasznú foglalkoztatottak alkalmazásával. Minden dolgozónk szakképzett. Óvodapedagógusok közül hárman szakvizsgával rendelkeznek. Óvodapedagógusaink folyamatosan bővítik szakmai ismereteiket önképzéssel, továbbképzésekkel, iskolarendszeren belüli és kívüli továbbtanulással. A továbbképzési lehetőségek közül mindig olyan témát választanak, ami segíti mindennapi munkájukat, amivel változatosabbá tudják tenni a gyermekek tevékenységeit, amely szorosan alkalmazkodik nevelési programunkhoz és új módszerek bevezetését teszi lehetővé. Tudásmegosztás fontos elvként jelentkezik nevelőtestületünkben. 15

16 Továbbképzés területén a prioritás: Az inklúzió, az integráció, a differenciálás és esélyteremtés, tehetséggondozás egészségfejlesztés területén szerveződő továbbképzéseken való részvétel támogatása. Célunk A hospitálásra épülő együttműködés gyakorlatának biztosítása. Feladatunk Egymás munkájának minél teljesebb megismerése Egymástól való tanulás megvalósítása Együttműködés fejlesztése Tartalma: Képzéseken való részvétel, új módszerek elsajátítása (egyéni, mikro csoportos, differenciált fejlesztés, kooperatív technikák alkalmazása, multikulturális tartalmak közvetítése) Új dolgozó beilleszkedését segítő gyakornoki rendszer működtetése Nevelési értekezlet Rendszeres bemutató foglalkozások szervezése, a nevelőmunka kiemelt területeinek és gyengeségeinek megoldására, Jó gyakorlatok bemutatása, majd azok közös értékelése Esetmegbeszéléseken való részvétel A nevelési tervek egyeztetése, ismertetése a dajkákkal A fejlesztőpedagógusokkal való konzultáció a fejlesztés eredményeinek megbeszélése Nevelési időn kívüli szabadidős tevékenységekben való részvétel 16

17 A jó óvodapedagógus kritériuma a következőképpen fogalmazódik meg: bízik a gyermekben, tud örülni az apró lépéseknek hagyja a gyermeket próbálkozni, ösztönzi az újrakezdésekre, bátorítja őt, és türelmesen kivárja az eredményt bizalommal segíti a hibák javítását felismeri a gyermekekben a lehetőséget, a tehetséget teljes személyiségével motivál és pozitív erőforrást jelent a gyermekek számára jó munkatársi kapcsolat kiépítésére törekszik empatikus képességgel rendelkezik a pedagógiai programban megfogalmazott elvek értelmében végzi nevelő munkáját. a gyermeki magatartás alakulása szempontjából modell értékű Az óvodapedagógus és a gyermek aktív együttműködése. Az óvoda teljes nyitvatartási idejében a gyermekekkel történő tevékenységek mindegyikét óvodapedagógus irányítja. Óvodai nevelőmunkánkban a hangsúly az aktív, kétpólusú együttműködésre kerül. Az aktív nevelés tevékenységközpontú és tevékenységre alapozott nevelés. A gyermeket saját környezete, saját tapasztalatai, élményei befolyásolják, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni a nevelés folyamatában, hanem éppen ellenkezőleg ezekre az élményekre, tapasztalatokra szükséges ráépíteni, megtervezni a gyermeki tevékenységeket. A fejlesztés során abból kell kiindulni, ami a gyermeket körülveszi, foglalkoztatja és érdekli. Ezzel válik lehetővé a gyermek aktivitásának bekapcsolása a nevelés folyamatába. Az óvodapedagógus modell szerepe A tevékenységközpontú óvodai nevelés az óvodapedagógust kulcsfontosságú szereplőnek tekinti a nevelési folyamatban, személyisége az elfogadó és segítő, 17

18 támogató attitűdön alapszik. A gyermek utánzási hajlamából következően az óvodapedagógusnak kiemelt azonosulást indukáló szerepe van. Óvodáskorban, de későbbi életkorban is a példa a leghatásosabb nevelő erők egyike. Éppen ezért nagyon fontos, hogy mit és hogyan mond a pedagógus, miként viselkedik, hogyan öltözködik, stb. Különösen 3-4 éves korban meghatározó a pedagógus személyisége, hiszen kezdetben a gyermek teljesen kritikátlanul, válogatás nélkül utánoz, kizárólag a szeretett és érzelmileg hozzá legközelebb álló felnőtt kedvéért. Sok múlik tehát azon, milyen értékeket preferál az óvodapedagógus, a gyermek környezete és azon belül elsősorban a család. Előfordulhatnak értékkonfliktusok a család és óvoda között. Ilyenkor az óvodapedagógusnak rendkívül tapintatosan és kizárólag a gyermek érdekeit figyelembe véve kell közelítenie a megoldás felé. A gyermek már megtanul és magával hoz bizonyos értékeket a családból, melyeket az óvodában is tiszteletben kell tartani. Az óvónő biztonságot és harmóniát sugárzó egyénisége feltétlenül hatni fog a gyermeki személyiség fejlődésére. A gyermek és az óvodapedagógus aktív együttműködése a felnőttől is másfajta beállítódást, viselkedést igényel. El kell fogadnia, hogy nemcsak ő irányíthatja a gyermeket, hanem a gyermek is hat rá. Kapcsolatuk aktív és kölcsönös. Ez a pedagógusi magatartás feltételezi az önállóság, rugalmasság, döntési képesség, helyzetfelismerő képesség meglétét. Tudomásul kell vennünk, hogy olyan nevelő képes a gyermeket az életre, az önálló gondolkodásra serkenteni, aki maga is rendelkezik ezekkel a képességekkel, valamint alkalmas a differenciált nevelés feltételeinek megteremtésére. A tevékenységközpontú programmal dolgozó óvodapedagógusok merészen elengedhetik a fantáziájukat, mert minden, a csoportot érintő kérdésben, legyen az napirend, vagy tartalmi kérdés, szervezési probléma vagy az élet adta szituáció nemcsak lehet, de kell is a lehetőségekhez mérten a döntésekbe a gyermekeket bevonni. 18

19 Az óvónő és a dajka együttműködése Az óvodai pedagógiai program megvalósítása során a dajka munkája az óvodapedagóguséval összehangolttá válik, mert a dajkát a pedagógiai munka közvetlen segítőjének tekintjük. A dajka egyike a gyermeket nevelő felnőttnek, aki éppúgy, mint az óvodapedagógus, magatartásával, teljes lényével, beszédstílusával, öltözködésével hatást gyakorol a kisgyermekre. Ahhoz, hogy a nevelési folyamatban a dajka közvetlenül és tevékenyen részt vehessen, elsősorban arra van szükség, hogy megfelelő szinten tájékoztatva legyen az óvoda és az adott óvodapedagógusok nevelési elképzeléseit, módszereit illetően. Tudnia kell, milyen célok érdekében, hogyan kívánják az óvónők a gyermekcsoport fejlesztését megvalósítani. Ez a tudás megsokszorozhatja a felnőttektől kiinduló nevelő hatásokat Tárgyi feltételek A 3-7 éves korú gyermek fejlesztése a nevelési céloknak megfelelően a nevelési folyamatban valósul meg. A nevelési folyamat a környezettel való állandó és szoros kapcsolatban zajlik. A nevelési folyamatban a gyermek spontán fejlődése, érése és a nevelési céloknak megfelelő tudatos fejlesztése egymást kiegészítve érvényesülnek. A tudatos fejlesztés az óvodapedagógus által irányított, befolyásolt, de nem kizárólagosan tőle függő folyamat. A társadalmi, gazdasági környezet, a helyi lehetőségek, a gyermekcsoport életkora, összetétele, a szülők igényei mind befolyással vannak a fejlesztés tartalmára. A tudatos fejlesztést az objektív és szubjektív (személyi) feltételek ugyancsak jelentősen befolyásolják. Óvodánkban az objektív feltételek, (az óvoda épülete, berendezései, az óvoda udvara a gyermeket körülvevő környezet) általánosságban megfelelőek. A közvetlen környezet kialakításában és a különböző tevékenységekhez szükséges eszközök megválasztásában nevelési célunk az irányadó. Úgy kell az objektív feltételeket biztosítani, hogy azok a kommunikációs és kooperációs gyermeki képességek fejlődését szolgálják. Tevékenykedni is csak megfelelő mennyiségű és minőségű eszközzel lehet. 19

20 Az épületet 1979/80-ban építették, és 1981 januárjában vették birtokukba a gyerekek. Négy csoporttal üzemeltünk 1996-ig, majd a férőhely-igényekhez igazodva, belső átépítéssel kialakítottuk az ötödik csoportot is. Óvodánk épülete kibővült és részben felújításra került a KDOP Az ÁMK Napraforgó Óvoda bővítése és fejlesztése c. pályázat keretében. A pályázatnak köszönhetően körülményeink jelentősen javultak. A korszerűtlen, gyakran beázott lapos tetőre cserepes tetőszerkezet került; bővült az épület egy egységes óvoda-bölcsődei csoportszobával; kaptunk tornaszobát, logopédiai szobát, irodai helyiségeket, egyéb kiszolgáló helyiséget; megnövekedett a konyha alapterülete a hozzá tartozó raktárakkal együtt, melyhez korszerű konyhatechnikai eszközök is társulnak. Megtörtént az akadálymentesítés; korszerűsítették a tűz- és villámvédelmi rendszert; új, korszerű kazán került a régi, elavultak helyére. Az épületet összefüggő fás, bokros, füves, virágos terület övezi, mely drótkerítéssel körbekerített. Udvarunkon található kavicsos és betonos terület is. Az épületen belül minden csoporthoz tartozik egy-egy mosdó. Önálló öltözője 3 csoportnak van, a másik két csoporthoz tartozó gyermekek egy közös öltözőn osztoznak. A csoportszobák természetes és mesterséges megvilágítása jó, fektető- és tároló szekrények elég korszerűtlenek, megviselt állapotban van. A csoportszobák padlózata műpadlós, mely szintén cserére szorulna. A gyermekek mindennapi játék és egyéb tevékenységéhez, fejlesztéséhez szükséges eszközök megfelelő mennyiségben állnak rendelkezésünkre. A játékeszközök kiválasztásánál figyelembe vesszük a gyermeki igényeket, életkori sajátosságokat, egyéni adottságokat. Anyagi helyzetünkhöz mérten folyamatosan bővítjük és cseréljük a játékeszközöket. Pályázatokon nyert pénzből / T.Á.M.O.P / Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben c. pályázat; ALKOA Köfém pályázatán; a Környezetvédelmi Minisztérium által kiírt energiatakarékos izzócsere pályázat/, a szülői szervezet valamint támogatók segítségével tudtuk megvalósítani: 20

21 - gyermek öltözőszekrények, padok - gyermek asztalok és székek - tornaeszközök - udvari játék - függönyök és karnisok, szőnyegek - energiatakarékos izzók - felnőtt asztalok és székek cseréjét. Technikai eszközellátottság megfelelő. Rendelkezünk 3 számítógéppel, 2 nyomtatóval, 1 fénymásolóval, 2 telefax készülékkel, 1 televízióval, 1 DVD lejátszóval, 1 digitális fényképezőgéppel. Minden csoportnak van CD lejátszós magnója. A csoportokhoz tartozó textíliák mennyisége jó, folyamatos cseréjük biztosított A dajkák munkáját könnyíti egy új automata mosógép, porszívó, vasaló. 2. JÖVŐKÉPÜNK 2.1. Gyermekkép Az Alapprogram az emberi személyiségből indul ki, abból a tényből, hogy az ember mással nem helyettesíthető, szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség és szociális lény egyszerre. A gyermek fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg. E tényezők együttes hatásának következtében a gyermeknek sajátos, életkoronként (életkori szakaszonként) és egyénenként változó testi és lelki szükségletei vannak. A személyiség szabad kibontakozásában a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezet szerepe meghatározó. Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítésére törekszik, biztosítva minden gyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben 21

22 részesüljön, s meglévő hátrányai csökkenjenek. Nem ad helyet semmiféle előítélet kibontakozásának. Számunkra minden gyermek más, egyedi, önálló személyiség, aki eltérő tulajdonságokkal, képességekkel, ismeretekkel, szokásokkal rendelkezik. Célunk a gyermek testi, lelki, értelmi és érzelmi képességeinek harmonikus, sokoldalú fejlesztése, az életre való felkészítés. Mindezt az egyéni és életkori sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével, differenciált fejlesztéssel, a hátrányok csökkentésével igyekszünk megoldani, biztosítva minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést Óvodakép Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. Az óvoda a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig. Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit. Az óvodában, miközben az teljesíti a funkcióit (óvó-védő, szociális, nevelőszemélyiségfejlesztő), a gyermekekben megteremtődnek a következő életszakaszba (a kisiskolás korba) való átlépés belső pszichikus feltételei. Az óvodai nevelésben alapelv, hogy: - a gyermeki személyiséget elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi; - a nevelés lehetővé teszi és segíti a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatását; - az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai hatásoknak a gyermek személyiségéhez kell igazodniuk. Óvodánk esztétikus, melegséget sugárzó, biztonságos környezetével szeretetteljes, mindenkit maximálisan elfogadó, családias, bizalmat árasztó légkörével elsősorban a szabad játék és mozgás sajátos eszközeivel, párhuzamos tevékenységek biztosításával készíti fel a gyerekeket az életre. A gyermekek és a 22

23 szülők kívánságát és elégedettségét mérlegelve, a gyermekek érdekeit figyelembe véve alakítjuk óvodai életünket, melyhez az itt dolgozók hivatásszeretete, a gyermekek és szülők tisztelete, egymás értékeinek megbecsülése párosul. Óvodai közösségünket a sokoldalúság, a kompetens működés, kezdeményezőkészség jellemzi, mely segíti az integrált és differenciált nevelést, a hátrányok leküzdését, a felzárkóztatást és a tehetséggondozást. 23

24 3. NEVELÉSI ALAPELVEINK A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, az óvodai nevelés kiegészíti azt, miközben érvényesíti a családokkal való együttműködés során a segítség családhoz illesztett megoldásait, az intervenciós gyakorlatot. A gyermeki személyiséget tisztelet, szeretet, elfogadás, megbecsülés, bizalom és védelem övezi. Megvalósul az érzelmi biztonság, otthonos, derűs, szeretetteljes légkör feltétele és mindenkor, minden helyzetben a gyermek érdekeinek figyelembe vétele, és szükségleteinek kielégítése. Érvényesül az életkorhoz és az egyéni képességekhez igazodó pedagógiai intézkedések, műveltségtartalmak közvetítésével, a gyermekek személyiség fejlődésének és egyéni képességeinek kibontakoztatása az egyéni bánásmód elve és az esélyegyenlőség előmozdítása. A gyermekek folyamatos értékelése során érvényesülnek a pozitív eredmény érdekében a jutalmazás elvei és formái A különleges bánásmódot igénylő gyermekek sajátos nevelési igénye, valamint a nemzetiségi gyermekek nevelése során; megvalósul a tolerancia, a különbözőségek elfogadásának elve, a differenciált képességfejlesztés, és a multikulturális nevelésen alapuló integráció. 4. KÜLDETÉSNYILATKOZAT Nevelő-fejlesztő munkánk hagyományokra épülő; ugyanakkor nyitottak vagyunk az új értékekre és megpróbálunk megfelelni a mindenkori társadalmi elvárásoknak. Munkánk során célunk, hogy a családokkal együttműködve a hozzánk járó gyermekek nyugodt, szeretetteljes, családias légkörben nevelkedjenek. Mint nevelési intézmény ellátjuk az óvó-védő, szociális, nevelő-fejlesztő feladatokat, felvállalva az iskolai életre való előkészítést úgy, hogy az 24

25 iskolába kerülő gyermekeink olyan kompetenciákkal rendelkezzenek, amely az iskolai tanulásra alkalmassá teszi őket. Arra törekszünk, hogy rendelkezzenek önismerettel, önértékelő képességgel, tudjanak önállóan gondolkozni, testi-lelki-szellemi fejlettségük megfeleljen az óvodáskor végére elérendő szintnek. Olyan óvodaként kívánunk működni, ahol a gyermek a játékon keresztül tapasztalja meg a körülötte lévő világ sokszínűségét, szerzi ismereteit, tanul, jut örömökhöz, sikerélményhez. Fő törekvésünk, hogy a társaikkal és a felnőttekkel való együttműködés során, elsajátítsák az együttélés szokásait, tanuljanak meg figyelni, - alkalmazkodni, együtt érezni egymással, miközben tolerálják a másságot. A nevelőmunkánkban megteremtjük a felszabadult mozgás sokoldalú élményét, ezáltal hozzásegítjük gyermekeinket ahhoz, hogy a környező világból minél több élményhez, tapasztalathoz jussanak Megteremtjük annak lehetőségét, hogy a játék legyen a gyermek számára a legfőbb élményforrás, ugyanakkor a teljes gyermeki személyiség fejlesztésének színtere, a készség- és képességfejlesztés leghatékonyabb módja. Jövőképünk megvalósítására garanciát abban látunk, hogy óvodapedagógusaink, munkatársaink nyitott, innovatív, kreatív, elhivatott személyek, akik folyamatosan fejlesztik pedagógiai tudásukat, telve vannak ambícióval, lelkesedéssel. Arra törekszünk, hogy minél otthonosabb, barátságosabb, élményekben gazdagabb óvodai légkört alakítsunk ki. 25

26 5. NEVELÉSI CÉLKITŰZÉSEK A tevékenykedtetésen alapuló óvodai nevelés a gyermek középpontba helyezését és az óvoda nevelési funkciójának kiteljesítését tekinti alapvető feladatának. Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik, biztosítva minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést. A gyermek mással nem helyettesíthető, szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség és szociális lény egyszerre. Fejlődését genetikai adottságok, a belső fejlődés - az érés - sajátos törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg. Az óvoda szakmailag önálló intézmény, a családi nevelés kiegészítője. Az óvodai pedagógia és tárgyi környezete segíti a gyermek környezettudatos magatartásának kialakulását, s mint ilyen a gyermeki személyiség kibontakoztatására, nevelésére, fejlesztésére törekszik az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő ütem figyelembevételével. Tehát nem csupán "megengedi", hogy a gyermek fejlődjön, hanem lehetővé teszi tudatosan tervezett, szervezett nevelési helyzetek megteremtésével. A tevékenykedtetésen alapuló óvodai nevelés a 3-7 éves korú gyermekek szociális életképességét (életre nevelését) minden későbbi fejlődés alapjaként kezeli, a pedagógiai célok és feladatok centrumába tudatosan az együttműködési és érintkezési képességek fejlesztését állítja, azaz kooperációra és kommunikációra kívánja képessé tenni óvodáskorban a gyermekeket. A kooperáció és a kommunikáció az adott nevelési intézmény lehetőségei között valamennyi nevelési helyzetre vonatkozóan a következő konkrét tartalmat foglalja magába: 1. A kooperáció konkrét tartalma: - a társas, közösségi és egyéni élet feltételeinek közös összehangolt erőfeszítésén alapuló újratermelése 2. A kommunikáció konkrét tartalma: 26

27 - a közmegegyezésre (a konszenzusra) való törekvés mindazokban a kérdésekben, amelyek az együttélés és együttműködés előkészítését, lebonyolítását, ellenőrzését és értékelését szolgálják. Az óvoda a pedagógiailag segített, ösztönzött szocializáció minél teljesebb megvalósítására törekszik. A kisgyermeknek ahhoz, hogy boldoguljon meg kell tanulnia beszélni, közlekedni, a környezet adta keretek között tevékenykedni, az eszközöket használni, a társakkal együttműködni, el kell lesnie a mindennapi élet adta szerepeket, magatartásmintákat. Ez, akárhogyan is nézzük, komplex életfeladat, a szociális tanulás intenzív formája. Ennek egy részét - eltérő kulturális színvonalon - a családok teljesítik. Az óvoda azonban nem csupán kiegészítő szerepet játszik az elsődleges szocializáció folyamatában, hanem arányos fejlesztését, intenzitásának fokozását, magasabb színvonalra emelését is vállalja, azaz: kiegészíti, kiterjeszti, felerősíti a szociális tanulást. A társadalom és az egyén kölcsönviszonyának valamiképpen a nevelés fogalmában is tükröződnie kell. Felfogásunk szerint a nevelés a társadalom számára szükséges egyéni képességek intenzív fejlesztése. A mi esetünkben az óvodai nevelésünk célja: A 3-7 éves korú gyermekek társadalmi gyakorlatra való felkészítése, amely magában foglalja: általános a teljes gyermeki személyiség fejlesztését a tevékenységek által és a tevékenységeken keresztül. az életre való felkészítést a tevékenységek által és a tevékenységeken keresztül. Ez a pedagógiai program - az óvodás gyermek szociális életképessége növelése érdekében - fejlesztő hatásokban gazdag nevelési alaphelyzet megteremtését feltételezi. A nevelési alaphelyzet, mindenek előtt a változatos tevékenységek, együttműködési formák, kapcsolatok, fejlesztő hatások és fejlődési lehetőségek összefüggő rendszerében és által létezik. A nevelés, mint "tudatos értékválasztás" a nevelési helyzetekbe beépített tevékenységek által valósítható meg, hiszen a gyermek állandó tevékenykedés közben fejlődik. A gyermeki megismerés alapja 3-7 éves korban a folyamatos 27

28 érzékelés, tapasztalás és cselekvés, ezért a nevelési alaphelyzetbe szervesen illeszkedő rendszeres tevékenységeket úgy kell értelmeznünk, mint a pedagógiailag meghatározott szocializáció igazi determinánsait. A tevékenységközpontú óvodai program nem egyoldalú gyermekközpontúságot hirdet, nem abszolutizálja a gyermeki szükségleteket és az óvodáskori adottságokat. Ezeket alapnak tekinti a nevelés alapnormáinak megvalósításához. Programunk vallja, hogy a gyereket minden életkori szakaszban orientálni kell valamire, vezetni kell valahová. Mire orientálhat az óvoda? A szélesen értelmezett életfeladatokra. Az óvoda feladata tehát nem a szűken vett iskolai életre való felkészítés. Mi azt állítjuk, hogy az életfeladatokra orientálás az igazi tennivaló. Azt mondjuk, hogy az életre való felkészítés csak valóságos tevékenységek, csak a tevékeny életre alapozott nevelőmunka útján valósítható meg. A nevelési cél elérésének feltételei: Programunk kitűzött nevelési célját a gyermek szükségleteinek, tevékenységeinek és képességeinek figyelembevételével, a gyermek egyéni adottságaiból kiindulva lehetséges megvalósítani. 28

29 6. NEVELÉSI FELADATOK A szükségletek szerepe a nevelési cél elérésében: A gyermek fejlődő személyiség, ezért a gyermeknek sajátos, életkoronként, életkori szakaszonként és egyénenként változó testi, lelki szükségletei vannak. A szükségletek kielégítésében, a gyermeki személyiség alakulásában a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezetnek meghatározó szerepe van. A környezeti hatások közül a család szerepe igen jelentős, hiszen a család az első szocializációs szintér, amely a kisgyermeket formálja. A családi hatások a legtöbb esetben nem tudatosan tervezettek, sokkal inkább jellemző rájuk, hogy spontán módon valósítják meg a "társadalomba való bevezetés" feladatait. Természetesen a különböző kultúrájú családok másként viszonyulnak a gyerekhez, a gyereknek a családban elfoglalt helyéhez és más-más szerepet szánnak neki a családi életen belül. A nemzeti etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek óvodai nevelésében biztosítani kell az önállóság megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését, nyelvi nevelését, a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét. A hazájukat elhagyni kényszerülő családok (migráns) gyermekeinek óvodai nevelésében biztosítani kell az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, az interkulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét, az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelmét. A családi nevelés mellett az óvodának igen nagy szerepe van (lehet) az elsődleges szocializáció során. Az óvoda nagy előnye a családdal szemben, hogy a családénál tágabb, tagoltabb szocializációs erőteret hozhat létre. Tudatosan alakítja, építi, kombinálja azokat a nevelő hatásokat, amelyekben az együttműködés és a társas érintkezés elemi formái integráns egységet, szerves, kölcsönös kapcsolatot alkotnak. Az óvoda tehát nem a spontán szocializációnak, hanem a pedagógiailag determinált szocializációnak a színtere, ahol az elemi kooperációs és kommunikációs formák tudatos kibontakoztatása folyik. Az óvodáskorú gyermekek érzelmi állapotát, befolyásolhatóságát nagymértékben az a családi atmoszféra határozza meg, amelyben élnek. Az érzelmi alapigények kielégítése, pl. a biztonságérzet, védettségérzet a feltétele annak, hogy a gyermek a környezete iránt érdeklődést 29

30 mutasson, kezdeményezzen, más emberekhez is kötődjön. Az óvodapedagógus nagyon eltérő érzelmi kívánalmakkal találkozik. Az óvodában a gyermek egyéni igényeit megértéssel fogadni és empátiakészséget mutatni ugyanúgy hozzátartozik az érzelmi neveléshez, mint a kiegyensúlyozott, harmonikus alaphangulat kialakítása. Az olyan óvodai atmoszféra, amelyik sokoldalú érzelmi kifejezéseket és pozitív élményeket tesz lehetővé, hozzájárulhat a gyermek boldog alaphangulatának kifejlődéséhez és ezzel együtt a másik megértéséhez. Azok a gyerekek pedig, akik viselkedési nehézségekkel és zavarokkal küzdenek (agresszivitás, gátlás), különösen sok figyelmet és megértő nevelői magatartást igényelnek. Az óvodapedagógus feladatai a gyermeki szükségletek kielégítésében: Az egészséges óvodai környezet megteremtése A nyugodt, kiegyensúlyozott, szeretetteljes óvodai légkör kialakítása A gyermek megfelelő gondozottságának biztosítása A gyermek alapvető fizikai, mentálhigiénés szükségleteinek kielégítése, egészségének védelme, edzése, óvása és megőrzése biztosítsa a gyermeki szabadságot, kötetlenséget biztonságos, elfogadó légkört alakítson ki gondoskodjon a hosszú, nyugodt játékidőről nyitottság jellemezze kongruens metakommunikációt alkalmazzon derűt és humort is vigyen a mindennapokba követendő példát nyújtson kontrollálja saját beszédét és mozgását legyen következetes engedjen több teret a rugalmasságnak, spontaneitásnak, kreativitásnak a tekintélyelvűséget vesse el fogadja el az egyéniséget, alakítson ki sajátos arculatot a csoportban 30

31 biztosítson lehetőséget az elhárító mechanizmusok alkalmazására (mese, dramatizálás, szerepjáték, ábrázolás adta lehetőségek kihasználásával. A tevékenységek szerepe a nevelési cél elérésében: A gyermek személyisége és a tevékenysége kölcsönösen egymásra hatva fejlődnek. A gyermek tevékenykedő lény. Személyisége komplex tevékenységek által fejleszthető a leghatékonyabban. A gyermeki tevékenység fogalma összefoglalható az alábbiakban: Valamilyen belső szükséglet kielégítésének vagy külső követelmény teljesítésének eszköze Képesség felhasználás, képességfejlesztés eszköze A nevelő hatás belső - a tevékenység tartalmából eredő - feltételei: az egyén számára érdekes, a csoport számára fontos, hasznos tevékenység legyen (aminek hasznosságát egyre szélesebb közösség ítélheti meg) a célkitűző és a célmegvalósító tevékenység egysége érvényesüljön a tevékenység és az eredmény kölcsönös feltételezettsége biztosítva legyen (csak a végigvitt, befejezett tevékenységnek van élményereje) a tevékenységrendszer teljessége zavartalan legyen kettős szempontból:elégítse ki a gyermekek akciószükségletét, oldja meg az adott gyermekközösség valamennyi feladatát ( az önkiszolgálástól a csoportélet kialakításáig - a csoportélet kialakításától a környezet formálásáig ) A nevelő hatás pedagógiai feltételei: A tevékenység pedagógiai előkészítése (ráhangolás, tudatosítás stb.) közös feladata az óvodapedagógusnak, dajkának és az egész óvodai környezetnek. A tevékenység pedagógiai megszervezése az óvoda dolgozói részéről nagy tapintatot igényel (semmit se végezzünk el a gyerekek helyett, de mindenben segítsünk, amikor arra szükségük van a gyerekeknek). 31

32 A tevékenység pedagógiai értékelése ugyancsak alapvető feladata az óvodapedagógusnak. A siker, sikertelenség okai, a jól vagy rosszul megválasztott tevékenységi mód, az együttműködés megléte vagy hiánya stb. lehet az értékelés kiinduló alapja. A személyiség felfogható az egyénre jellemző tevékenységhierarchiaként: A gyermekek számára meg kell adni a lehetőséget az önállóan megválasztott belsőből fakadó tevékenységre. A gyermeki tevékenység szervezésekor szükséges figyelembe venni a 3-7 éves korú gyermekek tevékenységének jellemzőit. A 3-7 éves korú gyermeket tevékenységi vágy jellemzi. Bármilyen mozgás, cselekvés változás felkelti a gyermek figyelmét és utánzásra ösztönzi. A megismerési vágy a kíváncsiság életkori sajátossága az óvodáskorú gyermeknek. A gyermek tevékenysége gyakran változik; minél kisebb a gyermek, annál gyakrabban változtatja tevékenységi formáit. Ennek következtében egy adott tevékenység általában rövid ideig tart és nincs mindig összhangban a kitűzött céllal. Az óvodapedagógusnak tudnia kell, hogy az életkor és az egyéni adottság nagymértékben meghatározzák a gyermeki tevékenység minőségét és mennyiségét, tehát ezt figyelembe véve segítheti elő a tevékenységek minél szélesebb kibontakoztatását a csoportban. A 3-7 éves korú gyermek életmegnyilvánulásaiban nem különülnek el élesen a különböző tevékenységek. A gyermek számára a játék lehet munka is és fordítva. A közösségért végzett feladat lehet játék, esetleg a szabadidő kellemes eltöltése. Az óvodapedagógus feladatai a tevékenységek megszervezésében: Biztosítsa minél változatosabb többfajta tevékenység egyidőben történő gyakorlásához a megfelelő feltételeket (idő, hely, eszközök, ötletek) A tevékenységek megszervezésében támaszkodjon a gyermekek tapasztalataira, a gyermekek aktuális élményvilágára Élmények nyújtásával segítse elő a minél sokrétűbb és minél komplexebb tevékenységformák kialakulását az óvodai csoportban 32

33 A képességek szerepe a nevelési cél elérésében A tevékenységközpontú nevelés olyan képességek kifejlesztését jelenti, amelyek a társadalomban létező, elképzelhető pozitív tevékenységek gyakorlásához szükségesek. Végső soron minden alkotó, termelő képesség társadalmilag szükségesnek tekinthető. A tevékenységszervezés és a képességfejlesztés kölcsönös kapcsolatban áll egymással: A nevelés a társadalmilag szükséges egyéni képességek intenzív fejlesztése. Ebben a minőségében egyszerre több részfunkciót teljesít a: - orientáló tevékenység is, - tevékenységszervezés is, - képességfejlesztés is. A társadalmi és egyéni szempontokból lényeges képességek két nagy csoportba sorolhatók: 1. Az első csoportba tartoznak a kooperációs képességek, 2.A második csoportba tartoznak a kommunikációs képességek. Az együttműködési és érintkezési képességek jellegét, tartalmát, színvonalát, hatékonyságát, stb. mindenekelőtt az alapul szolgáló tevékenység társadalmisága (közhasznú volta, kulturális színvonala, relációgazdagsága, stb.) határozza meg. Más szóval: korántsem mindegy, hogy miben kooperálunk, hogy miről kommunikálunk. A tevékenység több szempontból is bázisa a képességfejlesztésnek: a tevékenység a kifejlesztett képesség forrása (mivel a képességek tevékenység közben fejlődnek) a tevékenység nemcsak forrása, hanem célja is a képességek fejlesztésének (a képesség, meghatározott tevékenységekre való alkalmasság) a tevékenység a képességfejlesztés eszköze (az adekvát képességek csak konkrét tevékenységek által formálhatók) 33

34 A tevékenység a kifejlesztett képességek felhasználásának, kifejtésének színhelye (a képességek csak meghatározott tevékenységekben nyilvánulnak meg). A képesség és a tevékenység annyira mély és genetikus kapcsolatban áll egymással, hogy csak a reáltevékenységekre alapozott nevelésnek lehet igazi esélye a sikeres képességfejlesztésre, hiszen minden képesség valamilyen tevékenységre való alkalmasság, és a képességek csak tevékenységekben fejlődhetnek ki és nyilvánulhatnak meg. Ez az általános képességekre is érvényes. Nincs olyan általános képesség, amelynek ne valamilyen konkrét tevékenység lett volna az eredeti forrása. A kommunikációra és a kooperációra való képességet a gyermek a kommunikáció és a kooperáció egymással összefüggő folyamatában a kommunikáció és a kooperáció gyakorlása közben és által szerezheti meg. Az óvodapedagógus feladatai a képességek fejlesztésében: Folyamatosan biztosítsa a gyermekek számára, a képességeik kibontakoztatásához szükséges tevékenységek gyakorlásának lehetőségeit A folyamatos megfigyelés útján alkosson tiszta képet a gyermek meglévő képességeiről. Ennek ismeretében törekedjen a képességek fejlesztésére. A kiemelkedő képességű és részképességek fejlődésében elmaradott gyermekre egyénre szabott fejlesztési terv alapján gyakoroljon hatást Minden gyermek képességét önmagához - a saját lehetőségeihez - viszonyítva igyekezzen fejleszteni 6.1. Az egészséges életmód alakítása A fejlődés korai szakaszában az egészséges életmódra történő felkészítés meghatározó, hiszen ebben az életszakaszban megszerzett ismeretek, készségek és szokások a későbbi életvitelt jelentősen befolyásolják. 34

35 A gyermekek meglévő ismereteire, tapasztalataira alapozva tovább erősítjük, vagy kioltva alakítjuk a testápolás, táplálkozás, öltözködés, mozgás, pihenés, levegőzés testedzés szokásrendszerét. Nagyon fontosnak tartjuk a megfelelő napirend kialakítását, amely elegendő időt biztosít az egyes tevékenységekre, megteremtve a gyermekek számára a nyugodt, biztonságos, kiegyensúlyozott életritmust. Úgy gondoljuk, hogy az egészséges környezet és az egészséges életmód egymásra épül, ezért lényegesnek tartjuk a környezettudatos szemlélet és magatartás kialakítását, melyhez hozzá tartozik a szülők szemléletmódjának alakítása is. Célunk: A gyermekek testi és lelki szükségleteinek, valamint mozgásigényének kielégítése. Az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a betegségmegelőzés az egészségmegőrzés szokásainak alakítása, belső igénnyé fejlesztése A gyermekek fejlődéséhez szükséges biztonságos környezet megteremtésével és megőrzésével a környezet megóvására irányuló szokások alakítás. Az egészséges életmód alakításából adódó feladataink: A gyermekek életkorának megfelelő párhuzamos tevékenységek végzését biztosító optimális életritmus kialakítása a napirendben. Az időkeretek rugalmas alkalmazása a gyakorlatban. A gyermekek gondozása, testi- lelki szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése. A harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése. A gyermekek testi képességfejlődésének segítése. Az egészséges életmód, a testápolás, öltözködés, pihenés, betegségmegelőzés az egészségmegőrzés szokásainak alakítása. 35

36 A gyermekek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet biztosítása. Szükség esetén megfelelő szakemberek bevonásával prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása. A szokás- és szabályrendszer kialakítása. A kialakított szokás- és szabályrendszer betartásának figyelemmel kísérése, a gyermekek egyéni fejlődéséhez viszonyított fejlesztő értékelés. A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a környezettudatos magatartás megalapozása. Gondozás A testi, lelki, szellemi egészség egyik alapvető feltétele a gyermek testi komfort érzetének biztosítása, a gyermeki szükségletek kielégítése. A gyermeket engedjük szabadon mozogni, szükség szerint WC-re menni, vizet inni, tisztálkodni a nap bármely szakaszában. A gondozási tevékenységek kiemelt jelentőségűek a gyermekekkel történő kapcsolatépítés, önállóságuk fejlődésének elősegítése céljából. Fontosnak tartjuk az óvónő és gyermek, a dajka - gyermek közötti bensőséges, meghitt, megértő viszonyt, a természetes testközelség meglétét, az óvoda dolgozóinak modell értékű kommunikációját, bánásmódját. Ennek kiemelt jelentőséget tulajdonítunk az óvodát kezdő gyermekek tekintetében, a befogadás időszakában, a minél nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb szokáskialakítás érdekében. Az önkiszolgáló feladatok elvégzése a tevékenységek többszöri gyakorlását teszik lehetővé, alakítják a gyermekek énképét, segítik önállóvá válásukat. A tevékenységben a felnőtt - óvónő, dajka, szülő - a gyermek egyéni fejlettségéhez igazodva ad segítséget, és tanítja, gyakoroltatja a napi élethez szükséges szokásokat, melyek egy része az óvodáskor végére szükségletté válhatnak. A napi életritmus megtervezésénél a gondozásra is elegendő időt kell biztosítani, hogy mindez nyugodt, kiegyensúlyozott, türelmes légkörben valósulhasson meg. Így nyílik lehetőség a gondozási teendők kultúrtartalmának közvetítésére is. (Pl.: igényükké váljanak a testi és egészségügyi szokások, a tiszta, esztétikus, rendezett megjelenés és környezet, kulturált étkezés). 36

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény neve: Szabályzat típusa: Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai program Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 TARTALOM Bevezető 1. Az óvoda működését meghatározó és a szakmai dokumentumok 1.1. Az óvoda működését meghatározó jogszabályok 1.2. Szakmai dokumentumok

Részletesebben

Szombathelyi Szivárvány Óvoda

Szombathelyi Szivárvány Óvoda Szombathelyi Szivárvány Óvoda OM: 036462 Epochális rendszerű pedagógiai programja TARTALOMJEGYZÉK BEKÖSZÖNTŐ 1. KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK... 1. oldal 2. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA... 2. oldal 2.1. Óvodánk személyi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA . tel/fax: 229-2359 XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA TÜNDÉRKERT TAGÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA T a r t a l o m j e g y z é k B EVEZETÉ S... 4 1. HELYZETKÉP... 5 1.1. Az intézmény adatai...5 1.2. Az Egyesített

Részletesebben

Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja

Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja Alsóvárosi Óvoda OM 032742 * 2600. Vác, Vám u. 11. ( /Fax: 06-27/317-092 E-mail: ovoda.alsovarosi@gmail.com Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja I. BEVEZETŐ Az óvodai nevelés országos alapprogramja

Részletesebben

Intézmény OM azonosítója: 030269

Intézmény OM azonosítója: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Intézmény OM azonosítója: 030269 Intézményvezető: Nevelőtestületi

Részletesebben

Többsincs Óvoda és Bölcsőde

Többsincs Óvoda és Bölcsőde Többsincs Óvoda és Bölcsőde 2194. Tura, Dózsa György utca 2. Telefon: 06 28 580 495 E-mail: tobbsincsovi@tura.hu OM azonosító: 201261 A T Ö B B S I N C S Ó V O D A É S B Ö L C S Ő D E Ó V O D A I P E D

Részletesebben

SZIHALMI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSŐDE, ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SZIHALMI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSŐDE, ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SZIHALMI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSŐDE, ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. TARTALOM JEGYZÉK INTÉZMÉNY ADATAI...5 TÖRVÉNYI MEGFELELTETÉS...6 ELŐSZÓ...7 I. BEVEZETÉS...7 1. Az intézményünk bemutatása...7 2. Nevelőmunkánk

Részletesebben

Hatályos: 2014.05.06-tól

Hatályos: 2014.05.06-tól Hatályos: 2014.05.06-tól A Pedagógiai Program alapja a 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és a 363/2012 (XII.17.) kormányrendelete az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról Kedves Olvasó!

Részletesebben

Pedagógiai Program. Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Budapest, 2013. 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. Készítette: Antalics Hajnalka óvodavezető

Pedagógiai Program. Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Budapest, 2013. 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. Készítette: Antalics Hajnalka óvodavezető Iktatószám: 324/2/2013. Hárslevelű óvoda, Nyitva van a kapuja, Én oda most bemegyek, Gyertek Ti is gyerekek! Pedagógiai Program Budapest, 2013. Kőbányai Hárslevelű Óvoda 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5.

Részletesebben

Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK Küldetésnyilatkozat 3 I. Bevezető 5 I.1. Óvodánk bemutatása 5 II. Gyermekképünk, Óvodaképünk 9 II.1. Gyermekképünk 9 II.2.

Részletesebben

AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI

AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI JOGSZABÁLYI HÁTTÉR A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről rendelkezése értelmében az óvodák Helyi Pedagógiai Programjuk alapján végzik szakmai munkájukat. A 2005-ben alapított Kazincbarcikai

Részletesebben

Pedagógiai programja Sülysáp 2015.

Pedagógiai programja Sülysáp 2015. A CSICSERGŐ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Pedagógiai programja Sülysáp 2015. - 2 - Az intézmény adatai Az intézmény neve: Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda címe: 2241 Sülysáp Vasút u. 88. Az intézmény jellege:

Részletesebben

J Á T É K V A R Á Z S

J Á T É K V A R Á Z S KÖLCSEY UTCAI ÉS LIGETI SORI ÓVODA J Á T É K V A R Á Z S PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Békéscsaba JÁTÉKVARÁZS Pedagógiai Program Tartalom Az Óvoda adatai 4. Törvényi szabályozások....6. Alapelveink....7. I.

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÉS VILONYAI TAGÓVODÁJA 2015 1 ADATLAP Az óvoda megnevezése: Címe: Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE:... 3 A GYAKORLÓ ÓVODA ADATAI... 4 I. BEVEZETŐ... 7 II. GYERMEKKÉP... 8 1.

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a

Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a Szivárvány Tagóvoda 3534 Miskolc, Kacsóh P. út 8. Vadász úti Tagóvoda 3518 Miskolc, Vadász u. 2. Helyi Pedagógiai Programja Miskolc, 2013. augusztus 15. OM:

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Lépésről-lépésre Pedagógia Programja

A Pátyolgató Óvoda Lépésről-lépésre Pedagógia Programja A Pátyolgató Óvoda Lépésről-lépésre Pedagógia Programja Készült: 1999. PEDAGÓGIAI PROGRAM Pátyolgató Óvoda 2071. Páty Rákóczi utca 19. Intézmény OM - azonosítója: 032940 Készítette:.. intézményvezető aláírás

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek!

PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek! PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek! Az intézmény OM azonosítója: 034454 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 1 / 2016. ( 03.01.)

Részletesebben

a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program

a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program Intézmény fenntartója: Semmelweis Egyetem Székhely: 1085 Budapest, Üllői út 26. Pedagógiai

Részletesebben

Pedagógiai Program 2014.

Pedagógiai Program 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény adatai 6. 2. A programmódosítás indokoltsága 6. 2. 1. Intézményi innovációs folyamatok 6. 2. 2. Partneri elvárások 7. 2. 3. Törvényi hivatkozások 7. 3. Helyzetelemzés 8.

Részletesebben

Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény

Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény Belvárosi Óvoda HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2010. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az óvoda adatai 4 Bevezető 5 1.1.Az óvoda bemutatása 6 Gyermekkép

Részletesebben

MESEVÁR ÓVODA Čuvarnica Čarobni Dvorac

MESEVÁR ÓVODA Čuvarnica Čarobni Dvorac MESEVÁR ÓVODA Čuvarnica Čarobni Dvorac PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM 036464 Szombathely, Gagarin út 10. 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezető I. Az óvodai nevelésünk célja, feladata, rendszere, elvei 1.1. Gyermekkép,

Részletesebben

Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK

Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1.oldal Küldetésnyilatkozat 2. oldal Óvodánk bemutatása... 3-4. oldal Gyermekkép, óvodakép 5-6. oldal Óvodánk irányítási és szervezeti felépítése 6-7.

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE. Pedagógia Program OM: 030796

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE. Pedagógia Program OM: 030796 MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE Pedagógia Program OM: 030796 Derecske 2015. 1 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 4 2. TÖRVÉNYI HIVATKOZÁS... 5 3. AZ ÓVODA ADATAI... 6 4. HELYZETELEMZÉS... 8 4.1. TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETÜNK,

Részletesebben

Keveháza Utcai Óvoda 034453 Pedagógiai Program 2013 19./2013.(08.30.)

Keveháza Utcai Óvoda 034453 Pedagógiai Program 2013 19./2013.(08.30.) Pedagógiai Program Keveháza Utcai Óvoda 1119 Budapest, Keveháza u. 4. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034453 Tóth Ildikó Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 19./2013.(08.30.)

Részletesebben

Pedagógiai Program Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ Óvoda Pécs

Pedagógiai Program Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ Óvoda Pécs Pedagógiai Program Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ Óvoda Pécs Az óvoda hivatalos elnevezése: Rövidített név: Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ Apáczai Óvoda és ÁMK Az óvoda pontos

Részletesebben

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja Budapest, 2015. augusztus 3. Buc-Horváth Gabriella óvodavezető 1 I. BEVEZETŐ 216/2011.(V.19.) ÖK. számú határozat alapján a 2011/2012. nevelési

Részletesebben

BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében

BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében 1072 Budapest, Akácfa utca 32. Telefon/fax: 06 1 321-3675 Honlap: www.bobitaovoda.hu E-mail: bobitaovi@mail.datanet.hu Az

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3

Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3 ha úgy érezzük, hogy valaki őszintén elfogad olyannak, amilyen vagyok, akkor máris hajlandó vagyok elmozdulni: elgondolkozni, hogyan szeretnék megváltozni, fejlődni, mássá válni, még inkább azzá, amivé

Részletesebben

JÁSZTELEKI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

JÁSZTELEKI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA JÁSZTELEKI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Módosította: a Jászteleki Százszorszép Óvoda Nevelőtestülete Tartalom Bevezető... 4 Óvodánk adatai... 6 Törvényi hivatkozások... 7 Helyzetelemzés... 8

Részletesebben

MESE-VÁR Óvoda és Bölcsőde. Helyi Óvodai Nevelési Program. Derecske

MESE-VÁR Óvoda és Bölcsőde. Helyi Óvodai Nevelési Program. Derecske MESE-VÁR Óvoda és Bölcsőde Helyi Óvodai Nevelési Program Derecske 2010 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS.....3. 2. TÖRVÉNYI HIVATKOZÁS... 4. 3. AZ ÓVODA ADATAI......5. 4. HELYZETELEMZÉS.....9. 4.1. DERECSKE....9.

Részletesebben

GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 LEHEL UTCAI TAGÓVODA... 7 I. BEVEZETÉS... 8 II. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP... 9 III. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI... 10 IV. AZ ÓVODAI

Részletesebben

LURKÓFALVA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM FÜZESGYARMAT

LURKÓFALVA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM FÜZESGYARMAT LURKÓFALVA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM FÜZESGYARMAT 2015 OM azonosító: 201933 ÖNÁLLÓAN MKÖDÖ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 1 LURKÓFALVA ÓVODA Nevelési Programja OM azonosító: 201933 FÜZESGYARMAT 2015. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015.

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Tartalomjegyzék Ellátandó célcsoport és ellátandó terület jellemzői... 6 A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS CÉLJA, FELADATAI...

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010

SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010 Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Napsugár Óvoda és Bölcsőde Csanádpalotai Bölcsőde Tagintézménye SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010 Készítette: Kovács Jánosné Tagintézmény vezető 1 Szakmai program 2005-2010-ig

Részletesebben

GYOMAENDRŐD-CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA KISTÉRSÉGI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYOMAENDRŐD-CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA KISTÉRSÉGI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD-CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA KISTÉRSÉGI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2012 AZ ÓVODA ADATAI Név: GYOMAENDRŐD-CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA KISTÉRSÉGI ÓVODA OM-azonosító: Székhelye: Százszorszép Óvoda

Részletesebben

GÖDREI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

GÖDREI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. GÖDREI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Jogszabályi háttér... 4 2. Küldetésnyilatkozatunk... 5 3. Intézményi helyzetkép... 6 3.1 Működési keretek... 6 3.2 Történetiség...

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA 2010. TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 1. Az óvoda adatai 2. Bemutatkozás 2.1. Általános ismertető 2.1.1. Az óvoda személyi feltételei 2.1.2.

Részletesebben

Pedagógiai hitvallásunk 2.

Pedagógiai hitvallásunk 2. Tartalomjegyzék Pedagógiai hitvallásunk 2. I. Nevelési program 4. 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1.1. A köznevelés feladata

Részletesebben

2013. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Pedagógiai

2013. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Pedagógiai 2013. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Pedagógiai Tartalom TÖRVÉNYI HÁTTÉR... 4 Az óvodai nevelési program törvényi és jogszabályi háttere:... 4 Rendeletek... 4 Kormányhatározat...

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 2746 Jászkarajenő Fő u. 30. Tel. Fax: 53/366-023 OM azonosító: 032800. Pedagógiai Program

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 2746 Jászkarajenő Fő u. 30. Tel. Fax: 53/366-023 OM azonosító: 032800. Pedagógiai Program NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 2746 Jászkarajenő Fő u. 30. Tel. Fax: 53/366-023 OM azonosító: 032800 Pedagógiai Program Készítette: Az óvoda nevelőtestülete Jászkarajenő, 2014. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

Az óvoda nevelési feladatai Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése.

Az óvoda nevelési feladatai Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Az óvoda nevelési célja A gyermeki személyiség tiszteletben tartásával a játék során, - az egyéni és életkori sajátosságok figyelembevételével - úgy alakítsuk, fejlesszük a gyermekek képességeit, hogy

Részletesebben

SZENTGOTTHÁRD ÉS KISTÉRSÉGE EGYESÍTETT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE 9970 SZENTGOTTHÁRD, KOSSUTH L. U. 14. OM azonosító: 036456

SZENTGOTTHÁRD ÉS KISTÉRSÉGE EGYESÍTETT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE 9970 SZENTGOTTHÁRD, KOSSUTH L. U. 14. OM azonosító: 036456 SZENTGOTTHÁRD ÉS KISTÉRSÉGE EGYESÍTETT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE 9970 SZENTGOTTHÁRD, KOSSUTH L. U. 14. OM azonosító: 036456 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYÖKEREK ÉS SZÁRNYAK Szentgotthárd, 2015. szeptember 01. napjától

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 4334 Hodász, Széchenyi u. 1-3. sz. 44/350 377 44/550-062 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. Készítette: Tóthné Darabánt Anikó Kiegészítésre került: 2010.

Részletesebben

MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁT

MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁT MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmazza: MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁT PEDAGÓGIAI ELVEINK Ha a gyerekek toleráns légkörben

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Villányi Kikerics Óvoda Kindergarten Kikerics Willand 7773 Villány, Rákóczi Ferenc u. 19. 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Villányi Kikerics Óvoda Kindergarten Kikerics Willand 7773 Villány, Rákóczi Ferenc u. 19. 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM Villányi Kikerics Óvoda Kindergarten Kikerics Willand 7773 Villány, Rákóczi Ferenc u. 19. 2013. Intézményvezető: Kincses Tamásné neve Intézmény OM - azonosítója: 202259 Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA

ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA 1.1. A gyógypedagógiai ellátás területei Óvodánk a sajátos nevelési igényű (hallássérült, valamint súlyos beszéd- és nyelvfejlődési zavarral, részképesség zavarral

Részletesebben

A RÓZSA MAGÁNÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 201404. Kelt: Budapesten, 2013. augusztus 27. Változatszám: 1.2

A RÓZSA MAGÁNÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 201404. Kelt: Budapesten, 2013. augusztus 27. Változatszám: 1.2 A RÓZSA MAGÁNÓVODA OM: 201404 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kelt: Budapesten, 2013. augusztus 27. Változatszám: 1.2 TARTALOMJEGYZÉK A Rózsa Magánóvoda adatai 4 A pedagógiai program alapjául szolgáló jogszabályok,

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015.

Pedagógiai Program 2015. Pedagógiai Program Készítette: Törő Krisztina közoktatási szakértő Elfogadta: Pálmajori Nefelejcs Óvoda Nevelőtestülete Jóváhagyta: Horváth Józsefné Intézményvezető 2015. Tartalom 1. Bevezetés 4. 1.1 Rólunk

Részletesebben

KOMLÓI EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4

KOMLÓI EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 KOMLÓI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KOMLÓI EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 Székhely: 7300 Komló, Tompa Mihály u. 14. Tagintézmény:

Részletesebben

Helyi Nevelési Programja

Helyi Nevelési Programja Miskolci Diósgyőri Óvoda, a Miskolci Diósgyőri Óvoda Bulgárföldi Tagóvodája, a Miskolci Diósgyőri Óvoda Stadion Sport Tagóvodája valamint a Miskolci Diósgyőri Óvoda Lorántffy Zsuzsanna Tagóvodája Helyi

Részletesebben

Mender Andrea Mária intézményvezető Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások: Véleménynyilvánító: Véleménynyilvánító: fenntartó

Mender Andrea Mária intézményvezető Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások: Véleménynyilvánító: Véleménynyilvánító: fenntartó MUNKATERV 2015/2016 Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde 3170. Szécsény, Magyar út 13. Intézmény OM azonosítója: 202343 Készítette:.. Mender Andrea Mária intézményvezető Legitimációs eljárás Az érvényességet

Részletesebben

K É K V I R Á G MÓDOSÍTOTT ÓVODAI PROGRAM

K É K V I R Á G MÓDOSÍTOTT ÓVODAI PROGRAM K É K V I R Á G MÓDOSÍTOTT ÓVODAI PROGRAM ÉRVÉNYES: 1999. szept.1-től MÓDOSÍTVA: 2013. augusztus 31. KÉSZÜLT: Kőbányai Kékvirág Óvoda 1107. Budapest X. Kékvirág utca 5. Jóváhagyta: Béres Péterné óvodavezető

Részletesebben

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Mottó: ha az ifjak gondozása és nevelése a helyes úton halad, akkor az állam hajója biztosan halad előre, ha ellenben baj van a nevelés körül,

Részletesebben

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 031423 ÓVODÁNK ADATAI Neve: KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA Címe: 3384 KISKÖRE, BÉKE ÚT 9-11. Telefon/fax: 36/358-211 Fenntartója: KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Címe: 3384 KISKÖRE, SZÉCHENYI ÚT 24. Alapító

Részletesebben

A Felsőtárkányi Óvoda Pedagógiai Programja 2013.

A Felsőtárkányi Óvoda Pedagógiai Programja 2013. A Felsőtárkányi Óvoda Pedagógiai Programja 2013. OM: 201938 3324 Felsőtárkány Ady E. út 59. Tartalomjegyzék I. A mi óvodánk II. Programunk küldetése filozófiája III. Gyermekkép, óvodakép IV. Az óvoda nevelési

Részletesebben

F ü z e s g y a r m a t i B ö l c s ő d e 5525 Füzesgyarmat, Mátyás utca 29. Tel. : (66) 491-182 e-mail: fgybolcsode@fuzestv.hu

F ü z e s g y a r m a t i B ö l c s ő d e 5525 Füzesgyarmat, Mátyás utca 29. Tel. : (66) 491-182 e-mail: fgybolcsode@fuzestv.hu F ü z e s g y a r m a t i B ö l c s ő d e 5525 Füzesgyarmat, Mátyás utca 29. Tel. : (66) 491-182 e-mail: fgybolcsode@fuzestv.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. április 28- án tartandó ülésére

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítva 2015. szeptember 21.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítva 2015. szeptember 21. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA 2013 Módosítva 2015. szeptember 21. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 3 2. A program célrendszere... 5 2.1. Alapvető

Részletesebben

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MÚLTAT TISZTELD, S A JELENT VELE KÖSD A JÖVŐHÖZ Vörösmarty Mihály AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGER, KERTÉSZ ÚT 128. +36/36-312-166 OM AZONOSÍTÓ:

Részletesebben

Tevékenyen az egészségért Tevékenyen a környezetért!

Tevékenyen az egészségért Tevékenyen a környezetért! SZÁZHALOMBATTA ÖNKORMÁNYZAT PITYPANGOS ÓVODA Liszt Ferenc stny. 6. 2440 OM azonosító:032788 Telefon 06-23/355-038, 06-23/358-533 Fax 06-23/358-533 email: pitypangos@mail.battanet.hu Tevékenyen az egészségért

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

HÉTKÖZNAPI VARÁZSLATOK

HÉTKÖZNAPI VARÁZSLATOK HÉTKÖZNAPI VARÁZSLATOK Helyi kiegészítı pedagógiai program az Országos Közoktatási Minisztérium által minısített Hétköznapi varázslatok (Óvodai nevelés Freinet-elemekkel) címő programhoz Budapest, 2013.

Részletesebben

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6 HA JÓ a kezdet Pedagógiai program 2016 Készítette: a Pécsi Baptista Gyülekezet Szakmai Csoportja

Részletesebben

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény bemutatása.. 6 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési múltjának bemutatása... 8 1.3. A minőségügyi rendszer dokumentumainak felépítés. 10 1.4. A MIP-hez

Részletesebben

ÓVODAI NEVELÉS A M VÉSZETEK ESZKÖZEIVEL

ÓVODAI NEVELÉS A M VÉSZETEK ESZKÖZEIVEL ÓVODAI NEVELÉS A M VÉSZETEK ESZKÖZEIVEL HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM azonosító: 036785 Jóváhagyta: Hujber Jánosné óvodavezet 2013. augusztus 27. T ARTALOMJEGYZÉK BEVEZET... 2 ADATLAP... 3 HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

SZENT HEDVIG KOLLÉGIUM 3300 Eger, Dobó tér 6. PEDAGÓGIAI PROGRAM

SZENT HEDVIG KOLLÉGIUM 3300 Eger, Dobó tér 6. PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENT HEDVIG KOLLÉGIUM 3300 Eger, Dobó tér 6. PEDAGÓGIAI PROGRAM Tantestület jóváhagyásának dátuma: 2013. 08. 27. Fenntartói jóváhagyás dátuma: 2013. 08. 29. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2016/2017.

Részletesebben

Pedagógiai Program. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375

Pedagógiai Program. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375 Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375 Székhely: 5650 Mezőberény, Petőfi út 13-15. Telephely (Kollégium): 5650 Mezőberény, Petőfi út 14. Telephely (Gimnázium): 5650 Mezőberény,

Részletesebben

A ZÖLD ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette:A zöld óvoda nevelőtestülete

A ZÖLD ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette:A zöld óvoda nevelőtestülete ZÖLD ÓVODA 2100 Gödöllő, Batthyány u 34-36. OM azonosító: 032708 Tel: 06 28 510-750 06 20 9 175-114 e-mail:zoldovi@gmail.com A ZÖLD ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette:A zöld óvoda nevelőtestülete GöDÖLLŐ

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28.

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. Tartalomjegyzék A. Nevelési program...2 1 A nevelő-oktató munka alapelvei, területei...6

Részletesebben

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 TARTALOMJEGYZÉK A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások...

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI 1. A KÖZNEVELÉS FELADATA ÉS ÉRTÉKEI A hazánk Alaptörvényében megfogalmazott feladatokat szem előtt

Részletesebben

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2015/2016. nevelési év Munkaterv

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2015/2016. nevelési év Munkaterv Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2015/2016. nevelési év Munkaterv OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2015. október Iktatószám: 463/O/2015. Tartalom ÉVES ÓVODAI MUNKATERV 2015/2016...

Részletesebben

BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A nevelőtestület által elfogadva: 2015. március 10. Módosítva: 2015. augusztus 4-én és 2015. augusztus 24-én. Jóváhagyta: 1 Simonné Benkő Edit intézményvezető

Részletesebben

NAGYKANIZSA KÖZPONTI RÓZSA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Hatályos: 2013.szeptember 01.

NAGYKANIZSA KÖZPONTI RÓZSA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Hatályos: 2013.szeptember 01. NAGYKANIZSA KÖZPONTI RÓZSA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályos: 2013.szeptember 01. Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 3 1. ADATLAP... 4 1.2. A helyi nevelési program módosításának törvényi háttere... 5 2. AZ

Részletesebben

Városi Óvoda 2012/2013. nevelési évének félévi értékelése

Városi Óvoda 2012/2013. nevelési évének félévi értékelése ÚJSZÁSZ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 5052 Újszász, Bajcsy- Zs. út 16. OM 201859 Városi Óvoda 2012/2013. nevelési évének félévi értékelése 2013. február 15. 1. Törvényi háttér, működést szabályozó dokumentumok

Részletesebben

AZ ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA NEVELŐTESTÜLETÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

AZ ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA NEVELŐTESTÜLETÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA NEVELŐTESTÜLETÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 4 1. Helyzetkép az óvodáról... 4 2. Az óvoda személyi és tárgyi feltételei... 5 3. Gyermekképünk...

Részletesebben

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA SEGESD-TARANY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2013. április 24. napján 1. oldal Mottó: " Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓSI KONDUKTÍV ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SZIGETSZENTMIKLÓSI KONDUKTÍV ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT SZIGETSZENTMIKLÓSI TANKERÜLET SZIGETSZENTMIKLÓSI KONDUKTÍV ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Somogyi Sándorné Szigetszentmiklós, 2013. augusztus 22. Egymás tisztelete

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás

Részletesebben

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17.

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERV 2011. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. 1 JANKÓ JÁNOS

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015.

Pedagógiai Program 2015. Pedagógiai Program Kozmzutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2015. 1 Nevelési

Részletesebben

NAGYMÁGOCSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS MŰVELŐDÉSI PROGRAM

NAGYMÁGOCSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS MŰVELŐDÉSI PROGRAM NAGYMÁGOCSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS MŰVELŐDÉSI PROGRAM 2013. 1 I. Pedagógiai és művelődési program A Nagymágocsi Általános Művelődési Központ többcélú intézmény. Szakmailag önálló intézményegységei

Részletesebben

Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Gézengúz Óvoda tagóvodai programrésze

Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Gézengúz Óvoda tagóvodai programrésze Nekünk minden gyermek fontos Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Gézengúz Óvoda tagóvodai programrésze SZOLNOK 2013. A helyi nevelési programot benyújtó intézmény: SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK GÉZENGÚZ

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAPSUGÁR ÓVODA. Egészséges életmódra nevelés. Pedagógiai Program

KISKUNMAJSA VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAPSUGÁR ÓVODA. Egészséges életmódra nevelés. Pedagógiai Program KISKUNMAJSA VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAPSUGÁR ÓVODA Egészséges életmódra nevelés Pedagógiai Program 2013 Tartalom 1. BEVEZETÉS...5 1.1. Óvodai nevelési programunk a következő törvények, rendeletek figyelembe

Részletesebben

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalom BEKÖSZÖNŐ... 4 I.AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 Pedagógiai alapelveink...

Részletesebben

. A Veszprémi Középiskolai Kollégium pedagógiai programja 2013. VESZPRÉMI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

. A Veszprémi Középiskolai Kollégium pedagógiai programja 2013. VESZPRÉMI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. VESZPRÉMI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Mottó: "Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne" (Tamási Áron) Az igazgatói jóváhagyás dátuma: 2013. november 11. Hatályos:

Részletesebben

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM I. BEVEZETŐ... 4 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁTÉKSZIGET Óvoda Szombathely, Győzelem u. 1/a MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Geositsné Gerencsér Lucia óvodavezető Fodor Imréné minőségügyi megbízott Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3 1.

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény pedagógiai programmal kapcsolatos rendelkezései, A nevelési-oktatási

Részletesebben

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015.

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. 1. BEVEZETÉS...4 2. BEMUTATKOZÁS...8 2.1 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI:...8 2.2. AZ ÓVODA SZEMÉLYI ERŐFORRÁSAI...13...13 2.3. AZ ÓVODA DOLOGI-TÁRGYI

Részletesebben

S Ü N I Ó V O D Á K. 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. 1126 Budapest XII. Orbánhegyi út 18. Tel/fax: 355-4994 OM: 034481

S Ü N I Ó V O D Á K. 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. 1126 Budapest XII. Orbánhegyi út 18. Tel/fax: 355-4994 OM: 034481 S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. 1126 Budapest XII. Orbánhegyi út 18. Tel/fax: 355-4994 OM: 034481 SÜNI ÓVODÁK NEVELÉSI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL 2010 1 TARTALOMJEGYZÉK AJÁNLÁS

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Intézményi minıségirányítási programja Alkalmazotti közösség jóváhagyta: 2010 Diákönkormányzat

Részletesebben

Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program

Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program Csátalja-Nagybaracska PEMPO 2010 Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program (a 2010. évi LXXI. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosítása alapján,

Részletesebben

Pedagógiai Program GYERMEKLÉPTEKKEL. Mozogva ismerkedj, tapasztalj türelemmel, együttérzéssel, szeretettel. Kőbányai Csupa Csoda Óvoda

Pedagógiai Program GYERMEKLÉPTEKKEL. Mozogva ismerkedj, tapasztalj türelemmel, együttérzéssel, szeretettel. Kőbányai Csupa Csoda Óvoda Pedagógiai Program GYERMEKLÉPTEKKEL Mozogva ismerkedj, tapasztalj türelemmel, együttérzéssel, szeretettel Kőbányai Csupa Csoda Óvoda 1101 Budapest, Kőbányai út 38. sz. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ...

Részletesebben

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA A A GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. A 2 TARTALOM GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

Részletesebben

Igali ÁMK Margaréta Óvoda Igal

Igali ÁMK Margaréta Óvoda Igal Igali ÁMK Margaréta Óvoda Igal Az intézmény 2009. szeptember 1.-i dátummal egyesítéssel jött létre a Speciális Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, valamint a Margaréta Óvoda Igal és Tagóvodái,

Részletesebben

A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ZICHYÚJFALU, 2004. Összesen: 101 oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Iskolánkról 3. Nevelési program 4. I. Pedagógiai alapelveink 4. II. Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

Tartalom Tehetséggondozás... 7 A művészeti alapvizsga... 11 A művészeti záróvizsga... 12 2. Az intézmény helyi tanterve... 15

Tartalom Tehetséggondozás... 7 A művészeti alapvizsga... 11 A művészeti záróvizsga... 12 2. Az intézmény helyi tanterve... 15 Tartalom 1.1 Nevelő-oktató munkánk pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai:... 2 1.2.2. Oktatás-szervezési eljárásaink:... 3 1.4 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok...

Részletesebben