BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4."

Átírás

1 TERM. TÁRSA- ÉNEK- ZENE MESE- VERS MUNKA JÁTÉK MOZGÁS MOZGÁS DALOM EMBER RAJZOLÁS KÉZI- MATE- MATIKA BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSALÁD BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4. TEL: 85/ PEDAGÓGIAI PROGRAM OM. AZONOSÍTÓ: Készítette: Beősze Tamásné intézményvezető Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: Nevelőtestület elfogadásának dátuma: Fenntartói egyetértés dátuma: Intézményvezető jóváhagyásának dátuma: Tervezett felülvizsgálat időpontja:

2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS. Intézményi adatok Helyzetelemzés.. Intézményt használók... Az intézményi munka feltételei. Intézményi értékek, kiemelt eredmények PEDAGÓGIAI PROGRAM. Gyermekkép.. Óvodakép... Óvónőkép A NEVELÉS PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, KÜLDETÉSE AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ NEVELŐMUNKA CÉLJAI.. Nevelési cél elérésének feltételei Szükségletek szerepe, érzelmi nevelés.. Tevékenységek szerepe. Képességek szerepe Tudatos fejlesztés feltétele.. Fejlesztés tartalma. Pedagógia tevékenységek tervezése, időkeretei A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS-ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS PEDAGÓGIAI FORMÁI A személyiségfejlesztés kerete.. Közösségfejlesztés formái Alkalmazott módszerek AZ ÓVODAI NEVELÉSÜNK ALAPVETŐ KERETEI, ÁLTALÁNOS FELADATAI.. Egészségnevelés, egészségfejlesztés.. Az érzelmi nevelés. Közösségi tevékenység, erkölcsi nevelés.. Értelmi fejlesztés. Anyanyelvi nevelés AZ ÓVODÁK ARCULATÁT MEGHATÁROZÓ SPECIFIKUS TARTALMAK, TEVÉ- KENYSÉGI FORMÁK Kooperáció és kommunikáció. Tradíciók, hagyományőrzés, ápolás Környezetvédelem Kiemelt figyelmet igénylő gyerekek fejlesztése... Sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése.. BTMN-es gyerekek fejlesztése A tehetséges gyermek. A HH/HHH-s gyerekek

3 SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK.. GYERMEKVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGEK.. ESÉLYEGYENLŐSÉGET SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGI FORMÁI ÉS FELADATAINK Játék. Tanulás játékba integrált tanulás.. Munkajellegű tevékenység... Szabadidős tevékenység TÁRSADALMI ÉRINTKEZÉST MEGALAPOZÓ KOMPLEX TEVÉKENYSÉGEK... Külső világ tevékeny megismerése. A környezeti nevelés Matematika. Művészeti tevékenységek.. Mesélés, verselés, dramatizálás, bábozás Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka Ének, zene, énekes játék, gyermektánc... Mozgásfejlesztés AZ ÓVODÁK KAPCSOLATAI, EGYÜTTMŰKÖDÉSE... Család gyermek pedagógus.. Kapcsolattartás az iskolával.. Kapcsolat a közművelődési intézményekkel... Együttműködés az egészségügyi intézményekkel... Együttműködés a fenntartó Önkormányzattal... Szakértői Bizottságokkal, szakszolgálattal és EGYMI-vel való kapcsolat... Családsegítő és gyermekjóléti szolgálattal... Kapcsolat óvodákkal, és pedagógusaikkal.. CÉLOK, FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK ÉS FELSZERE- LÉSEK.. A GYERMEKI FEJLŐDÉS FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE, MÉRÉSE, ÉRTÉKELÉSI RENDSZE- RE. A FEJLŐDÉS JELLEMZŐI ÓVODÁSKOR VÉGÉN A PP. ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, MÓDOSÍTÁSÁVAL, NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSO- LATOS INTÉZKEDÉSEK. A pedagógiai program érvényességi ideje.. A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálat.. A pedagógiai program módosítása A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala.. Pedagógiai program elfogadása és jóváhagyása A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSÁRA, JÓVÁHAGYÁSÁRA VONATKO- ZÓ ZÁRADÉKOK MELLÉKLETEK

4 Mottó: Minden talajban megterem valamiféle virág. Minden napnak van valamilyen öröme. Neveld rá a szemedet, hogy meglássa azt. (Wass Albert) 1. BEVEZETÉS A program átdolgozása a következő oktatáspolitikai, törvényi változások miatt vált szükségessé: 1. A többcélú, közös igazgatású intézmény fenntartói változása. 2. Óvodák, közös igazgatás alá kerülése, intézményi átszervezése évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről /2012. (VIII. 28) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 5. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról /2012. (XII. 17) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 7. 17/2013. (III.1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 8. 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról évi törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról évi CXXV. Törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról /2013.(II.26.) EMMI - rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről. A pedagógiai programunknak, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 6. -ban foglaltak szerint az alábbiakat kell tartalmaznia: Óvodák nevelési programja a) az óvoda helyi nevelési alapelveit, értékeit, célkitűzéseit, b) azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, amelyek biztosítják a gyermek személyiségének fejlődését, közösségi életre történő felkészítését, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztését, fejlődésének segítését, c) a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységet, d) a gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységet, e) a szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formáit, f) nemzetiségi óvodai nevelésben részt vevő óvoda esetén a nemzetiség kultúrájának és nyelvének ápolásával járó feladatokat, g) az egészségnevelési és környezeti nevelési elveket, h) a gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket, i) a nevelőtestület által szükségesnek tartott további elveket

5 A Balatonszentgyörgyi Margaréta Óvoda - a hazai óvodai neveléstörténet hagyományaira, értékeire, nemzeti sajátosságaira, a pedagógiai és pszichológiai kutatások eredményeire, a nevelésügy elismert gyakorlatára építve, Magyarország Alaptörvényének értékeit és Magyarország által aláírt nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségeket figyelembe véve meghatározza az óvodában folyó pedagógiai munka alapelveit. Széles tevékenységkínálattal, a gyerekek harmonikus fejlesztésével és a fenntarthatóság pedagógiájának felhasználásával törekszik a kor kihívásainak megfelelni. Pedagógiai Programunk Az óvodai nevelés országos alapprogramjára épül, a helyi sajátosságok, igények és a nevelőtestület által meghatározott alapelvek, célok, feladatok megfogalmazásával. Fontos szempont, hogy intézményünk a Tevékenységközpontú óvodai nevelés vázára dolgozza ki nevelési programját. Meg kívánjuk őrizni hagyományainkat, eredményeinket is, melyekre büszkék vagyunk. Ugyanakkor jelenjen meg az általános és tevékenységközpontú célokon, feladatokon túl az a sokszínűség, amely jellemzi óvodáinkat, melyeket küldetésünknek, jövőképünknek tekintünk. Törekvésünk, hogy mindkét intézmény - hasonló személyi, tárgyi feltételekkel rendelkezzen, és az egységes pedagógiai szemlélet kialakításával megőrizzük és továbbfejlesszük óvodáink sajátos arculatát január Beősze Tamásné Intézményvezető 1.1 INTÉZMÉNYI BEMUTATÁSA A többcélú, közös igazgatású intézmény adatai től: A Dobó István Általános Iskola fenntartói, üzemeltetői változása miatt az óvodák visszakerültek az Önkormányzatok fenntartásába. Létrejött a két óvodát és a közétkeztetést ellátó egységet integráló új intézmény. Az intézmény neve: BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA Székhelye: 8710 Balatonszentgyörgy, Csillagvár u OM azonosítója: Fenntartók: Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata 8710 Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u.91. Balatonberény Község Önkormányzata Balatonberény, Kossuth L. tér 1. Hollád Község Önkormányzata Hollád, Fő u.16. Tikos Község Önkormányzata Tikos, Iskola u.16. Vörs Község Önkormányzata Vörs, Alkotmány u.29. Szőkedencs Községi Önkormányzata Szőkedencs, Fő u. 28. Szegerdő Község Önkormányzata Szegerdő, Főnyed Község Önkormányzata Főnyed, - 5 -

6 Szervezeti egységei: 3 Balatonszentgyörgyi Margaréta Óvoda Csicsergő Óvoda - Tagóvoda Balatonberény Közétkeztetést ellátó konyha Balatonszentgyörgy Az intézmény csoportjainak száma: 4 Felvehető gyerekek maximális száma: 100 fő Margaréta Óvoda: 75 fő Csicsergő Óvoda: 25 fő Felügyeleti és irányító szerve: Balatonszentgyörgy Környéki Önkormányzatok Társulása 8710 Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u.91. Az intézmény típusa: Az intézmény jogállása: Óvodázási körzet: Az óvoda jogállása: A tagóvoda jogállása: Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény Önálló működő és gazdálkodó intézmény. Balatonberény, Balatonszentgyörgy, Hollád, Tikos, Vörs, Szőkedencs, Szegerdő, Főnyed települések Önállóan működő és gazdálkodó intézmény. Önálló jogi személy. Gazdasági feladatainak vezetését a települési önkormányzat gazdasági csoportja látja el, az együttműködési megállapodás alapján. Az óvoda, a balatonszentgyörgyi Margaréta tagóvodájaként működik. Nem önálló jogi személy. A munkáltatói jogkört a Margaréta Óvoda vezetője gyakorolja. Szakmailag önálló. A tagintézmény vezetője a vezető óvónő. A társadalmi környezet elvárásai: 1.2. HELYZETELEMZÉS A köznevelési intézményekben folyó helyi és központi elvárások módosultak, ill. bővültek, felerősödtek. Az Köznevelési törvény, az Országos Óvodai nevelési Program, az Önkormányzatok Esélyegyenlőségi Programja, az intézmény Esélyegyenlőségi terve, az SNI-s és Nemzetiségi gyerekek nevelésére és a vonatkozó irányelvek részletesen tartalmazzák azokat a központi országos elvárásokat, melyek alapján módosítottuk Pedagógiai Programunkat. Az intézmény pedagógiai programja összhangban áll az Óvodai nevelés országos alapprogrammal. Az önkormányzat elvárásai: 1. Biztosítsák az intézmény törvényes, az adott feltételek mellett lehető legszakszerűbb, legszínvonalasabb és leghumánusabb feladatellátást. 2. A partnerek által támasztott igények tervezett, hatékony, átlátható és ellenőrizhető kielégítése

7 3. Az intézmény területén az esetleges gyermekbalesetet előidéző okokat szüntessék meg, haladéktalanul tegyék meg a szükséges intézkedéseket. 4. Kiemelt figyelmet fordítsanak a gyerekek lelki, testi állapotának javítására, a rendszeres tisztálkodásra, a ruházat, a környezet rendben tartására, ápolására. 5. Törekedjenek arra, a pedagógusok és gyermekek, valamint gyermek-gyermek kapcsolataiban minél bensőségesebb, családiasabb légkör jellemezze az intézményt. 6. Fordítsanak kiemelt figyelmet a csoportszobák, ill. az óvodai környezet esztétikájára, otthonosabbá tételére, a környezet védelmére. 7. Folyamatosan, célszerűen és tervezetten fejlesszék humán erőforrásaikat. 8. Fordítsanak kiemelt figyelmet az egyéni képességfejlesztésre, a hátrányok csökkentését szolgáló fejlesztőprogramok minél hatásosabb végrehajtására, a gyermekek személyiségének fejlesztésére. 9. Térségi, országos, nemzetközi pályázati lehetőségeket kutassák fel, forrásaikat a feladatellátás színvonalának érdekében bővítsék. 10. Biztosítsák a működési körzetből érkező gyerekek felvételét, elhelyezését, életkori sajátosságaiknak megfelelő nevelését. 11. Érjék el, hogy a körzetben élő hátrányos helyzetű családok, valódi alternatívának tekintsék a minél korábbi óvodai beíratást. 12. Tervezetten, rendszeresen és ellenőrizhetően tájékoztassák a gyerekek szüleit részletes és érdemi módon a gyerekek fejlődéséről, adjanak tanácsot, ill. nyújtsanak segítséget a gyerekek fejlődéséhez. 13. Tartsanak rendszeres kapcsolatot az illetékes gyermekvédelmi, szociális és egészségügyi intézményekkel, ill. pedagógiai szakszolgálatokkal, a gyerekek érdekeit veszélyeztető problémák megoldása érdekében. 14. Érjék el, hogy az óvodából kilépő gyerekek birtokában legyenek saját ellátásuk képességének, ill. jó eséllyel kapcsolódhassanak be az iskolai tanulás folyamatába. A szülők elvárásai: 1. Fordítsanak kiemelt figyelmet a gyermekek közötti társas kapcsolatok fejlesztésére. 2. Biztosítsák a gyermekek érdeklődésének minél változatosabb módon való felkeltését, folyamatos ébrentartását. 3. Törekedjenek minél bensőségesebb, családiasabb légkör kialakítására. 4. Segítsék a nevelés hatékonyságát tudatosabb ráhatásokkal, következetesebb odafigyeléssel. 5. Törekedjenek a speciális szolgáltatások (logopédus, fejlesztő, gyógypedagógus, pszichológus stb.) lehetőségének megteremtésére. 6. A gyermek egyéni képességeinek fejlesztését segítségükkel oldják meg Az intézményt használók Az intézménybe járó gyerekek jellemzése: Általában mindkét óvodában a kétkeresős, és az egykeresős családmodell a jellemző. Gyakori a létminimum alatt vagy annak közelében élő családok száma, különösen a társközségekből bejáró gyerekek szociális helyzetére jellemző. A munkanélküliség, az alacsony kerese

8 tűek terjedésével egyre nehezebben tudnak gondoskodni gyermekeikről. Folyamatosan nő a gyermekvédelmi támogatásban részesülő családok száma. Az óvodákba különböző szociokulturáju gyerekek járnak. Margaréta Óvoda: A gyermekvédelmi támogatásra szorulók száma 28 fő 44 %, hátrányos helyzetűek aránya - 21 fő - 33 %. Az óvodásaink 16 %-a (10 fő) - halmozottan hátrányos helyzetű. A halmozottan hátrányos, és a hátrányos helyzetűek kimagasló aránya a bejáró gyerekek közül kerül ki. Az intézménybe, a társulásba bevont településekről, és a székhely község környezetéből is járnak gyerekek, a bejárók aránya 46 %. Csicsergő Óvoda: A gyermekvédelmi támogatásra szorulók 6 fő - 40 %, hátrányos helyzetűek aránya 6 fő - 40 %, HHH-s gyermek 3 fő - 20 %. Az intézménybe csak Balatonberény településről járnak gyerekek Az intézményi munka feltételei a.) Az óvodák nagyságrendje: Margaréta Óvoda: Csicsergő Óvoda: (tagóvoda) 3 csoportos 1 csoportos b.) A csoportok szervezési keretei: A négy csoport - max. 100 fő férőhellyel működik. Margaréta Óvoda: 1 kiscsoport: max. 25 fő létszámmal 1 középső csoport: max. 25 fő létszámmal. 1 nagy csoport: max. 25 fő létszámmal működik. Csicsergő Óvoda: 1 vegyes csoport max. 25 fő létszámmal működik. A csoportok szervezeti keretei, - a gyerekek korszerinti, és fejlettségi mutatói alapján - tanévenként változhatnak. c.) A csoportszerkezet kialakításának szempontjai, elvei: - A beíratott gyerekek száma, életkora, - A gyerekek személyisége - A szülők igényei - A gyermekközösség szociális összetétele - A gyerekek nemenkénti aránya, korosztályon belül - A nevelési, fejlesztési feladatok eredményesebb megoldása - Testvérkapcsolat, rokoni kapcsolatok d.) Átjárhatóság biztosítása: A csoportok között: - Nyitástól a folyamatos tízórai elkezdéséig - A nevelési idő végétől az óvoda zárásáig, délután - Az udvaron, játékidőben /délelőtt és délután/ - 8 -

9 - Ünnepek, ünnepélyekkor /farsang, mikulás, betlehemezés, karácsony, előadások/ - Megegyezés alapján, bizonyos időpontokban Óvodáink között: közös programok alkalmával: - Közös gyermeknap, közös kirándulások, kiállítások - Nevelőtestületi, alkalmazotti értekezletek, szakmai mk. megbeszélések Kistérségi óvodák között: Zöld-Manó Hétpróba - óvodaközi találkozó Prücsök Fesztivál óvodaközi találkozó Személyi feltételei: Az intézményben 13 fő közalkalmazott és 1 fő MT. szerinti alkalmazott biztosítja az intézmény folyamatos és zavartalan működését. A tervezett nevelési, fejlesztési elképzelésekhez a törvényes szakember háttér adott. Az óvodák nyitvatartási ideje, a csoportonkénti átfedési idő, az órakedvezmények szükségessé tették a törvényben ajánlott alkalmazotti létszám biztosítását. Margaréta óvoda: 13 fő Felsőfokú végzettségű, főállású óvodapedagógusok száma: Pedagógus szakvizsgával rendelkező: összesből: Közokt. vezetői szak és szakvizsga: Óvodapedagógus fejlesztő szakon és szakvizsga: Óvodai mozgásfejlesztő és pedagógus szakvizsga: BTM-es gyerekek együttnevelése szakirányú végzettség 1 fő Nevelőmunkát segítő főállású, szakképzett pedagógiai asszisztens: Nevelő munkát segítő, főállású szakképzett dajkák száma: Egyéb főállású közalkalmazott: - Konyhai kisegítő MT. szerinti alkalmazott - takarító 4 fő 1 fő 2 fő 1 fő 7 fő 1 fő 3 fő 1 fő 1 fő Csicsergő óvoda: 3 fő Felsőfokú végzettségű, főállású óvodapedagógusok száma: ebből Pedagógus szakvizsgával rendelkező: Közokt. vezetői szak és szakvizsga: 1 fő 2 fő Nevelő munkát segítő, főállású szakképzett dajkák száma, konyhai kisegítő is: 1 fő Az óvodák pedagógusainak szakmai felkészültsége: Az intézményünkben folyó nevelőmunka sikeressége abban gyökeredzik, hogy a kollektívát probléma érzékeny, kreatív pedagógusok és nevelő munkát segítők alkotják; akik legfontosabb feladatuknak azt tartják, hogy a gyermekekkel megszerettessék az óvodát és minél családiasabb légkört tudjanak kialakítani. Óvodánk pedagógusai fogékonyak az új ismeretek befogadására, nagy hangsúlyt fektetnek szakmai önképzésükre, szakmai tudásuk frissítésére, fejlesztésére

10 Az intézményi óvodapedagógusok 63 %-a (5 fő) szakvizsgázott, 75 %-a (6 fő) valamilyen szakkal vagy másoddiplomával is rendelkezik. Felkészültségük, munkafegyelmük, munkaintenzitásuk megfelelő. A csoportokban dolgozó óvónői párokra az összedolgozás, az együttműködés, egymás segítése, kiegészítése a jellemző. Munkájukat áthatja a hivatástudat, a szakmai fejődésük iránti elkötelezettség, a gyermekszeretet és a gyermeki személyiség tiszteletben tartása, és a nagyfokú empatikus készség. Nevelőtestületünkben jó az információáramlás, stabil, öszszeszokott csapat, hisz éve dolgoznak a pályán és az óvodában. Innovatívak, mobilizálhatók, aktivizálhatók és motiválhatók. Minden csoportban szakképzett dajka segíti az óvodai nevelőmunkát. A pedagógiai munka közvetlen segítői - az asszisztens és a dajkák - hozzáértő, összehangolt munkájuk nélkül nevelési feladataink megvalósítása elképzelhetetlen. Lelkiismeretes, sokoldalú segítőtárs, szakképzett pedagógiai asszisztens segíti munkánkat, kire mindig számíthatunk. Az óvodai pedagógusok és a nevelőmunkát segítők kapcsolatára a nevelőtársi együttműködés, tolerancia, az igényesség, és az őszinte tapintatosság jellemző Az óvodák tárgyi - dologi feltételei: Óvodáink rendelkeznek a pedagógiai program megvalósításához szükséges tárgyi feltételekkel. Az intézmények épülete, kertje, tagoltsága, helyiségei, berendezése, méretei megfelelnek a végrehajtandó feladatoknak, a gyerekek életkori sajátosságainak. Megfelel testméretüknek. Lehetővé teszi a mozgás - és játékigényük kielégítését. A gyerekek által használt tárgyi felszerelések hozzáférhető módon, biztonságosan vannak elhelyezve. Megfelelő munkakörnyezetet biztosít az óvodai munkatársaknak és lehetőséget teremt a szülők fogadására is. Margaréta óvoda: Az épület három csoportos, szociális helyiségekkel, tornaszobával ellátott. korszerű, XXI. század elvárásainak megfelelő intézmény. Integrált intézményként vettünk részt 2010-ben, a DDOP infrastrukturális fejlesztésben, mely révén az intézmény, teljes körű felújításon, bővítésen esett át. Az óvoda esztétikus, amely a választott programunk céljainak, feladatainak megvalósításához is illeszkedik. Az épület és berendezései korszerűek, biztonságosak, méretei igazodnak a gyerekek életkori sajátosságaihoz. Építészeti adottságai a pedagógiai feladatok figyelembevételével kerültek kialakításra. A kialakított helyiségek, az óvodai felszerelések korszerűek, esztétikusak. A foglalkoztatók, öltözők, mosdók elhelyezése funkcionális. A csoportszobák külön bejárattal közelíthetők meg, terasszal ellátottak. Méretük a gyermeklétszámnak megfelelő. A tevékenykedtetésen kívül, az étkeztetés és pihenés színhelyét is szolgálják. Rendelkezik óvodánk jól felszerelt fejlesztő szobával, elkülönítő-orvosi szobával, mozgássérült részére kialakított szociális helyiséggel, nagyon jól és korszerűen felszerelt tornaszobával, és melegítő konyhával is. Akadálymentesített, térkövezett, füves-fás udvarral. A játékok esztétikusak, természetes anyagból készültek, korszerűek. Számuk, minőségük a törvényben leírtaknak megfelel. A folyamatos karbantartásukról gondoskodni kell

11 Csicsergő óvoda: Óvoda épületének kedvező fekvése, (a Balatontól 150 m-re fekszik domboldalon), csodálatos látvány nyújt gyermekeink számára az év minden évszakában. Az óvoda épületei folyamatosan karbantartottak. Egészséges a fűtése, megvilágítása. Az óvoda nyílászárói kicseréltek, az épület külső hőszigetelése megoldott. Az épület adottságai két csoportszobára adnak lehetőséget, így egy működő csoport lévén felváltva tudjuk használni őket. Az udvar tágas, fákkal, tujákkal, sövénnyel ültetett, védelmet nyújtva az esetleges szmogtól és az erős napsugárzástól. Udvari játékaink a szabványnak megfelelőek, padokkal, homokozóval, fedett terasszal ellátott. Csoportszobák: mérete megfelelő. Berendezésük praktikus, a gyermek méretéhez igazodó. Esztétikus környezetbarát. Egyik csoportunk ékessége a galéria, ahol gyermekeink szívesen töltik játékidejüket szerepjátékok kezdeményezésére. Az asztalok, székek, polcok és tárolók természetes anyagokból készültek, biztonságosak, gyermekméretűek. Jól felszerelt tornaszobával, és fejlesztőszobával rendelkezünk Az intézmények értékei, kiemelt eredményei 1. Az óvoda alapértéke, a gyermek személyét szeretet, tisztelet, elfogadás, megbecsülés, bizalom övezi, amely magába foglalja az átlagtól eltérő képességű, eltérő származású és kultúrájú gyermeket is. A gyerekek közti megkülönböztetés nem jellemző óvodánkra. Testületünk elfogadja a gyermek különbözőségét. 2. A gyermek érdekeit, szükségleteit figyelembevevő, a gyermeki énkép erősítését célzó erőfeszítéseinket értéknek tartjuk. A gyermekek szabad véleménynyilvánítását, beleszólási jogát életterébe és önállóvá nevelését biztosítjuk. 3. Érték a mással nem helyettesíthető játék, az alkotásra készülődés, a feltöltődés, a személyiség fejlesztés eszköze, mert óvodánkban a harmonikus gyermeki személyiség fejlesztésének központúsága dominál. 4. Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. Az együttes nevelést megvalósító, partneri viszonyra törekszünk. 5. Büszkék vagyunk: a meghitt, jól szervezett hagyományos ünnepélyeinkre, közösen a szülőkkel, érdeklődőkkel rendszeresen szervezett munkadélutánjainkra, kiépített közvetlen kapcsolatainkra a szülőkkel. 6. A szülői igényeknek megfelelő, a program céljait, felzárkóztatást, tehetséggondozást szolgáló nevelési időn kívüli szolgáltatások változatosságára. 7. Nevelőtestületünk közös értéke, a tagok magatartása, kommunikációja, a példája, összhangja, elkötelezettsége, amely a szervezet teljesítményét javítja. 8. A nevelőtestület tagjainak újiránti fogékonysága, melynek érdekében a szakmai ismereteiket frissíteni, bővíteni, ill. speciális szakképesítés megszerzését is vállalják. 9. Büszkék vagyunk szakmai munkánk kiemelkedő eredményeire. - a kiépített minőségfejlesztésünkre, - a Belső Gondozói Rendszerünkre, melynek keretében integráltan megvalósul a gyermekek egyéni fejlesztése, a fejlesztés koordinációja, a gyermeki fejlődés nyomon követésének rendszere, a gyermekek fejlődését portfólió tartalmazza. - az intézményben folyó egyéni fejlesztő munkánkra: A fejlesztőink az Egységes Szakszolgálat útmutatásai alapján, törvényes keretek között végzik a fejlesztésre szoruló gyerekek egyéni foglalkozását

12 - a bevezetett és alkalmazott személyiség fejlesztést célzó - kompetencia alapú nevelésünkre. (TÁMOP ) - A nevelőtestület által kidolgozott és működtetett kompetencia alapú gyermeki mérésekre, a gyermeki fejlődés nyomon követésének rendszere, a gyermek fejlődését portfólió tartalmazza. - az integrált pedagógia módszertanának alkalmazására - a testület tagjai által kidolgozott és alkalmazott szakmai fejlesztő- programjainkra. (óvoda-iskola átmenet, korcsoportok tématervei) - Bóbita gyerektánc csoportunkra, akik a kistérségen belül pozitív hírnevet szereztek óvodánknak. 10. Jól működő szakmai teamekre, melyek egy-egy terület fejlesztésére, a tervezés összehangolására, diagnosztizálásra, elemzésekre, problémák feltárására, értékelésekre jöttek létre. 11. Büszkék vagyunk a kiépített kapcsolatainkra: a térség óvodáival, kölcsönösen veszünk részt egymás rendezvényein. ( Prücsök Fesztivál - gyermektánc, Zöld manó környezetvédelmi vetélkedő) intézményekkel, civilszervezetekkel kötött megállapodásainkra. Jó a kapcsolatunk a településen élő, adományozó német állampolgárokkal. 12. Óvodáink közéleti tevékenységére, a falu rendezvényein gyermekeink szereplésére. 13. Tagóvodánkra, amely évben elnyerte a Madárbarát és ÖKO Óvoda címet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettől, mely az elvárásoknak folyamatosan megfelel. 14. Az intézményben működő szakmai munkaközösség munkájára, valamennyi óvodapedagógusunk részvételével. Az önképzésen kívül jól szolgálja a belső továbbképzést, belső értékelést, az innovációt, a fejlesztési lehetőségek kidolgozását a PDCA logika szerint, a folyamatszabályzást, a szervezeti kultúra fejlesztését. 15. Intézményeink esztétikumára, természetes anyagú dekorációjára, az évszakok, a természet kincseit és a pedagógusaink kreativitását felhasználva formáljuk gyermekeink esztétikai érzékét. 16. Büszkék vagyunk megvalósult, sikeres pályázatainkra. 17. Intézményünk korszerű infrastruktúrájára, a természetes anyagokból kialakított udvarainkra, szabvány játékeszközeinkre, dekorációinkra, gondozott kertünkre, XXI. századi, korszerű óvodánkra, az esztétikusan elrendezett, gyermekbarát csoportszobáinkra, torna és fejlesztőszobáinkra, berendezéseinkre, bútorainkra, galériáinkra, oktatást segítő eszközeinkre. 2. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2.1. Gyermekkép Az alapprogram a gyermeki személyiségből indul ki, abból a tényből, hogy az ember mással nem helyettesíthető, szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség és szociális lény egyszerre. A gyermek, fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg. E tényezők együttes hatásának következtében a gyermeknek sajátos, életkoronként (életkori szakaszonként) és egyénenként változó testi és lelki szükségletei vannak. A személyiség sza

13 bad kibontakozásában a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezet szerepe meghatározó. Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakoztatásának elősegítésére törekszünk, biztosítva minden gyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő hátrányai csökkenjenek. Nem ad helyet semmiféle előítélet kibontakozásának. Óvodánkban olyan pedagógiai környezet kialakítására törekszünk, ahol a befogadó attitűd természetessé válik, az óvodapedagógus, a nevelőmunkát segítő munkatársak, szülők, gyermekek számára egyaránt. Az óvodáskor szenzitív időszak a különbözőségek elfogadásában, az inkluzív, a játék elsődlegességét, az élmények feldolgozását támogató környezetben felnövő gyermek maga is befogadóvá, együttműködővé, segítőkésszé válik. Az óvodáskor végére a gyermek a különbözőségekkel természetes módon együtt él, korának megfelelően empatikus, szolidáris játszótárs, csoporttárs Óvodakép Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. Az óvoda a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig. Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit. Az óvodában, miközben az teljesíti a funkcióit (óvó-védő, szociális, nevelő, személyiségfejlesztő), a gyermekekben megteremtődnek a következő életszakaszba (a kisiskolás korba) való átlépés belső pszichikus feltételei. Az óvodai nevelés célja az, hogy elősegítse az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakozását, a hátrányok csökkenését, az életkori és egyéni sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével, ideértve a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátását is. Az óvoda közvetetten segíti az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését, valamint pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete a gyermek környezettudatos magatartásának kialakítására törekszik. A gyermeki személyiséget, elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi. A nevelés lehetővé teszi és segíti a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatását. Az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai hatásoknak a gyermek személyiségéhez kell igazodniuk. Az óvodai nevelésünk, az alapelvek megvalósítása érdekében: Gondoskodik a gyermeki szükségletek kielégítéséről, az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről. A testi, szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor - specifikus alakításáról, a gyermeki közösségben végezhető sokszínű az életkornak és fejlettségnek megfelelő tevékenységekről, különös tekintettel, a mással nem helyettesíthető játékról. Tevékenységeken keresztül az életkorhoz és a gyermek egyéni képességeihez igazodó műveltségtartalmakról, emberi értékek közvetítéséről, és a gyermek egészséges fejlődéséhez szükséges személyi, tárgyi környezetről. A nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai nevelésében biztosítani kell az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését, nyelvi nevelését, és a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét

14 A hazájukat elhagyni kényszerülő családok (migráns) gyermekeinek óvodai nevelésében biztosítani kell az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, társadalmi integrálását. Olyan óvodákban kívánjuk nevelni a gyermekeket, ahol a gyermek, szülő, és a munkatársak egyaránt felszabadultan, biztonságban érzik magukat Óvónőkép Az óvodapedagógus megfelel az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának, az óvoda Pedagógiai Programjának, mind alapelveiben, mind céljaiban és feladataiban. Óvodáinkban dolgozó óvodapedagógus jó pedagógiai vénával rendelkezik, szakképzett, a munkáját hivatásának is tekinti. Akkor érzi jól magát, ha körülötte sok kisgyermek van, olyan kisgyermekek, akik tőle kapják meg azt a segítő jelenlétet, hogy a világot képesek legyenek befogadni. Biztosítja mindazon feltételeket, hogy a gyerekek fedezhessék fel a világot, és abban ő egy segítő társuk. Az együttműködés, kommunikáció elősegítésére követendő mintát mutat a gyermekek és a szülők számára, a digitális eszközök funkcionális terén is. Aktív résztvevője az online megvalósuló szakmai együttműködéseknek. Rendszeresen tájékozódik az óvodai nevelést, képességfejlesztést támogató digitális technológiai eszközökről, annak alkalmazhatóságáról. Óvó, védő, türelmes, kedves, gyermekszerető, elfogadó, gondoskodó, empatikus, a gyermeki személyiség iránt alázattal és tisztelettel rendelkező. Tevékenység közben minden kisgyermekre fókuszál. Tudja, hogy az ő nevelő munkája a családi nevelés kiegészítője, a szülő és az óvodapedagógus egymás nevelőpartnerei, az együttműködés a bizalomra épül, amit ápolni, gondozni kell. A pozitív visszajelzésekre épít, a bátorítás, biztatás módszereivel nevel. megbecsüli a gyermeket úgy, ahogy van, bizalmat mutat a gyermekkel szemben, ezáltal önbizalmat ad, hisz a gyermek képességeiben, elnyeri a bizalmát és erősíti az öntudatát, bizalommal teli légkört alakít ki, ahol minden gyermek hibázhat, mindenkinek lehetősége van a javításra, az újra próbálkozásra elismerést mutat a jó teljesítmény vagy az őszinte igyekvés esetén, felhasználja a többi gyermeket, hogy a gyermek fejlődését elősegítse, kedvezőbbé tegye, a csoportot úgy tagolja, hogy minden gyermek megtalálja benne a maga helyét, a gyermek képességeinek fejlesztése kis lépésekben, a sikerek biztosításával, felismeri, és a gyermek erős oldalára, és kedvező adottságaira koncentrál, a gyermek érdeklődési területeire építi a tanulás folyamatát, ezzel előrehaladását gyorsítja. Folyamatosan fejleszti személyiségét, önismeretét. Szakmai fejlődése érdekében, részt vesz intézményi innovációban, pályázatokban, intézményen belli kutatásokban. Tájékozódik a pedagógia tudományára és az óvodapedagógiára vonatkozó legújabb eredményekről, kihasználja a továbbképzési lehetőségeket. Fontosnak érzi a saját lelki egyensúlyának megteremtését. Tetteiért vállalja a felelősséget. Emberi kapcsolatai javítására törekszik minden szinten. A célok megvalósítása érdekében összehangolt munkát végez a csoportban dolgozó valamennyi felnőttel. Modell szerepét átérzi, külső megjelenése ízléses, harmonikus, viselkedése a szülőknek, gyermekeknek példaértékű. Kerüli a kihívó beszédet, magatartást és megjelenést

15 Konfliktusait kulturáltan kezeli, nyíltan és őszintén nyilatkozik problémáiról. Attitűdje pozitív, fejlesztő, előrevivő, kerüli a kemény, diktatórikus megnyilvánulásokat, tettlegességet nem engedhet meg magának. Titoktartási kötelezettségét a gyermekek érdekében köteles betartani AZ ÓVODÁK PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, HITVALLÁSA, KÜLDETÉSE Az óvodai nevelésünknek a gyermeki személyiség teljes kibontakozásának elősegítésére irányul, az emberi jogok és a gyermeket megillető jogok tiszteletben tartásával; oly módon, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen színvonalas nevelésben. A hazájukat elhagyni kényszerülő családok (migráns) gyermekeinek nevelésében biztosítjuk az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, a társadalmi integrálását. A gyermeket, mint fejlődő személyiséget, szeretetteljes gondoskodás és különleges védelem illet meg. A gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvoda kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet tölt be. Hangsúlyozzuk a nevelés elsődlegességét, gyermekközpontúságot, amely a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására irányul. Az óvodáinkban, a nevelőmunka középpontjában a gyermek áll, személyiségét elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi. Fejlesztéséhez szeretetteljes, családias biztonságot adó, érzelem gazdag, esztétikus óvodai környezetet teremtünk. A gyermeknek sajátos, életkori szakaszonként és egyénenként változó testi és lelki szükségletei vannak. Legfontosabb feladatunknak tartjuk a gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítését. Pedagógiai tevékenységrendszerünkkel és tárgyi környezetünkkel biztosítjuk az óvodásaink fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit. Pedagógiai tevékenységünket azonos pedagógiai elvek, egységes nézetek, a gyermek iránt támasztott követelmények jellemzik. Kiemelten kezeljük a fokozatosság, folyamatosság, aktivitás, motiváció, rendszeresség és az egyéni képességek fejlesztésének elvét. Hangsúlyozzuk a kiemelt figyelmet igénylő gyerekek fejlesztését, figyelünk egyéni sajátosságaira, személyiségükre, szükségleteikre, fejlettségi szintjükre. Esetükben különösen fontos az óvoda együttműködése a speciális felkészültséggel rendelkező szakemberekkel. Differenciálás a csoportokban! Szoros és változatos együttműködésre törekszünk a családokkal, amely erősíti a nevelési színterek közelítését, a gyermeki személyiség fejlesztését, beilleszkedését, szocializációját, a közösségfejlesztést szolgálja. A kapcsolattartásban meghatározó és modell szerepe van az óvónő személyiségének. A gyermeki személyiség harmonikus fejlesztését szolgálja a mással nem helyettesíthető játék, és a játékba integrált tanulás. A gyermeki személyiség csak és kizárólag a tevékenykedtetés során és a tevékenységek által fejleszthető. Kiemelten kezeljük a hagyományaink, értékeink őrzését, ápolását, és a környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok megvalósítását

16 Célunk az elfogadó-befogadó, megértő, segítő, együttműködő, ösztönző és aktivizáló magatartás folyamatos érvényesítése, fejlesztése, a szocializációs folyamat segítése. Biztosítjuk, hogy minden gyermek egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő hátrányai csökkenjenek. Nem adunk helyet semmiféle előítélet kibontakozásának. A gyermek képességeinek, készségeinek fejlesztése tudatos fejlesztéssel érhető el, amely alkalmassá teszi az iskola elvárásainak való megfelelésre. Minden gyermek számára biztosítjuk az őt leghatékonyabban fejlesztő pedagógiai utat, önmagához képest fejlődjön! Biztosítjuk az óvodapedagógusok pedagógiai nézeteinek, értékrendjének és módszertani szabadságának érvényesülését, megkötéseket csak a gyermek érdekének védelmében tartalmaz. Olyan módszereket, eszközöket alkalmazunk a nevelésben, amelyek a gyermek egyéni fejlődését szolgálják. 3. AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ NEVELŐMUNKA CÉLJAI Az óvodáink alapvető célja Az óvodai nevelőtestületek határozata alapján, a Tevékenységközpontú Óvodai Nevelés vázára építve alkotja meg saját nevelési programját, melynek célja: - A 3-7 éves korú gyermek társadalmi gyakorlatra való általános felkészítése, amely magába foglalja: - A teljes személyiség fejlesztését, tevékenységek által és tevékenységeken keresztül. - Az életre való felkészítést, tevékenységek által és tevékenységeken keresztül. A hároméves kortól a kötelező óvodába járás ideje alatt az óvodai nevelésünk célja, a gyermeki személyiség harmonikus testi, lelki és szociális, értelmi, erkölcsi fejlődésének elősegítése. Segítse elő a gyerekek harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség teljes kibontakozását, a hátrányok csökkenését, az életkori és egyéni sajátosságok valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével. (kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátása). A biztonságot nyújtó, szeretetteljes, befogadó óvodai légkör megteremtése, mely megfelelő feltételeket biztosít a gyermek részére, a közösségben végezhető sokszínű, az életkornak és a fejlettségnek megfelelő tevékenységéhez. Az óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő funkció hatására, a gyermekekben alakuljanak ki a következő életszakasz (a kisiskolás korba) való átlépés belső pszichikus feltételei. Az óvodai integrációs program megvalósítása és elvárható eredményeinek teljesítése. Az intézményegységek - erősségeikre, értékeikre, hagyományaikra építve az egyéni arculat megőrzésére, továbbfejlesztésére törekednek

17 Alapfeladatait magas színvonalon ellátó, a tehetséggondozásnak és felzárkóztatásnak egyaránt helyt adó intézmény működtetése a célunk. Célunk továbbá, a természet és környezet szeretete, megóvása, beleértve saját életünket is, a környezettudatos magatartás és életvitel kialakítását. Intézményeinkbe járó gyermekek váljanak alkalmassá azoknak a kulcskompetenciáknak az elsajátítására, amelyek megalapozzák az egész életen át tartó tanulást, ezzel befolyásolhatják sorsuk alakulását A nevelési cél elérésének feltételei A két óvoda programja, a kitűzött nevelési célját a gyermek szükségleteinek, tevékenységeinek és képességeinek figyelembe vételével, a gyermek egyéni adottságaiból kiindulva lehetséges megvalósítani A szükségletek szerepe a nevelési cél elérésében: A gyermek, fejlődő személyiség, ezért a gyermeknek sajátos, életkoronként, életkori szakaszonként és egyénenként változó testi, lelki szükségletei vannak. A szükségletek kielégítésében, a gyermeki személyiség alakulásában, a gyermeket körülvevő személy és tárgyi környezetnek meghatározó szerepe van. A környezeti hatások közül a család szerepe igen jelentős, hiszen a család az első szocializációs szintér, amely a kisgyermeket formálja. A különböző kultúrájú családok másként viszonyulnak a gyerekhez, a gyereknek a családban elfoglalt helyéhez, más-más szerepet szánnak neki a családi életen belül. A családi nevelés mellett az óvodának igen nagy szerepe van /lehet/ az elsődleges szocializáció során. Az óvoda nagy előnye a családdal szemben, hogy a családénál tágabb, tagoltabb szocializációs erőteret hozhat létre. Tudatosan alakítja, építi, kombinálja azokat a nevelő hatásokat, amelyekben az együttműködés és a társas érintkezés elemi formái integráns egységet, szerves, kölcsönös kapcsolatot alkotnak. Az óvoda nem a spontán szocializációnak, hanem a pedagógiailag determinált szocializációnak a színtere, ahol az elemi kooperációs és kommunikációs formák tudatos kibontakoztatása folyik A tevékenységek szerepe a nevelési cél elérésében: a.) A pedagógiai tevékenységek folyamata A gyermek személyisége és a tevékenysége kölcsönösen egymásra hatva fejlődnek. Személyisége komplex tevékenységek által fejleszthető a leghatékonyabban. A tevékenység fogalma összefoglalható az alábbiakban: Valamilyen belső szükséglet kielégítésének vagy külső követelmény teljesítésének eszköze

18 Képesség felhasználás, képesség fejlesztés eszköze A nevelő hatás belső a tevékenység tartalmából eredő - feltételei: Az egyén számára érdekes, a csoport számára fontos, hasznos tevékenység legyen /aminek hasznosságát egyre szélesebb közösség ítélheti meg/. A célkitűző és a célmegvalósító tevékenység egysége érvényesüljön A tevékenység és az eredmény kölcsönös feltételezettsége biztosítva legyen /csak a végig vitt, befejezett tevékenységnek van élmény ereje A tevékenységrendszer teljessége zavartalan legyen kettős szempontból: Elégítse ki a gyermek akciószükségletét. Oldja meg az adott gyermekközösség valamennyi feladatát /az önkiszolgálástól a csoportélet kialakításáig a csoport élet kialakításától a környezet formálásáig A nevelő hatás pedagógiai feltételei: közös feladata az óvodapedagógusnak, dajkának és az egész óvodai környezetnek. A tevékenység pedagógiai megszervezése az óvoda dolgozói részéről nagy tapintatot igényel /semmit sem végezzünk el a gyerekek helyett, de mindenben segítsük, amikor arra szükségük van/. A tevékenység pedagógiai értékelése ugyancsak alapvető feladata az óvodapedagógusnak. A sikertelenség okai a jól vagy rosszul megválasztott tevékenységi mód, az együttműködés megléte, vagy hiánya, stb. lehet az értékelés kiinduló alapja. A személyiség felfogható az egyénre jellemző tevékenységhierarchiaként: A gyermekek számára meg kell adni a lehetőséget az önállóan megválasztott belsőből fakadó tevékenységre. A gyermeki tevékenység szervezésekor szükséges figyelembe venni a 3-7 éves korú gyermekek tevékenységének jellemzőit. Bármilyen mozgás, cselekvés változás felkelti a gyermek figyelmét, és utánzásra ösztönzi. A megismerési vágy, a kíváncsiság életkori sajátossága az óvodás korú gyermeknek. A gyermek tevékenysége gyakran változik: minél kisebb a gyermek, annál gyakrabban változtatja tevékenységi formáit. Az egyéni adottság nagymértékben meghatározza a gyermeki tevékenység minőségét és mennyiségét, tehát ezt figyelembe véve segítheti elő a tevékenységek minél szélesebb kibontakoztatását a csoportban. A 3-7 éves korú gyermek életmegnyilvánulásaiban nem különülnek el élesen a különböző tevékenységek. A gyermek számára a játék lehet munka is és fordítva. A közösségért végzett feladat lehet játék, esetleg a szabadidő kellemes eltöltése. Az óvodapedagógus feladatai a tevékenységek megszervezésében: Biztosítsa minél változatosabb, többfajta tevékenység egy időben történő gyakorlásához a megfelelő feltételeket /idő, hely, eszköz, ötletek/ A tevékenységek megszervezésében támaszkodjon, a gyermekek tapasztalataira, a gyermekek aktuális élményvilágára. Élmények nyújtásával segítse elő a minél sokrétűbb és minél komplexebb tevékenységformák kialakítását az óvodai csoportban A képességek szerepe a nevelési cél elérésében:

19 A tevékenységközpontú nevelés, olyan képességek kifejlesztését jelenti, amelyek a társadalomban létező, elképzelhető pozitív tevékenységek gyakorlásához szükségesek. A tevékenységszervezés és a képességfejlesztés kölcsönös kapcsolatban áll egymással: A nevelés a társadalmilag szükséges egyéni képességek intenzív fejlesztése. Ebben a minőségben egyszerre több részfunkciót teljesít: A nevelés: - orientáló tevékenység is - tevékenységszervezés is - képességfejlesztés is. A tevékenység több szempontból is bázisa a fejlesztésnek: A tevékenység a kifejlesztett képesség forrása /mivel a képességek tevékenység közben fejlődnek/ A tevékenység nemcsak forrása, hanem célja is a képességek fejlesztésének /a képesség, meghatározott tevékenységekre való alkalmasság/ A tevékenység a képességfejlesztés eszköze /az adekvát képességek csak konkrét tevékenységek által formálhatók/ A tevékenység a kifejlesztett képességek felhasználásának, kifejtésének színhelye /a képességek csak meghatározott tevékenységekben nyilvánulnak meg/ A képesség és a tevékenység annyira mély és genetikus kapcsolatban áll egymással, hogy csak a reáltevékenységekre alapozott nevelésnek lehet igazi esélye a sikeres képesség fejlesztésre, hiszen minden képesség valamilyen tevékenységre való alkalmasság, és a képességek csak tevékenységekben fejlődhetnek ki és nyilvánulhatnak meg. Nincs olyan általános képesség, amelynek ne valamilyen konkrét tevékenység lett volna az eredeti forrása. A kommunikációra és a kooperációra való képességet a gyermek a kommunikáció és a kooperáció egymással összefüggő folyamatában a kommunikáció és a kooperáció gyakorlása közben és által szerezheti meg. Ezek, mint említettük, kitüntetett képesség osztályok: bár nem tartalmazzák az emberi képességek összességét, magukba foglalják azokat a lényegi képességeket, amelyek a tudatos emberi élet folytatásához elsőrendűen szükségesek. Az emberi képességek összessége több emberformáló folyamat, pl. a szocializáció a művelődés eredményeként jelenik meg. Az óvodapedagógus feladatai a képességek fejlesztésében: Folyamatosan biztosítsa a gyermekek számára a képességeik kibontakoztatására szükséges gyakorlásának lehetőségeit. A folyamatos megfigyelés útján alkosson tiszta képet a gyermek meglévő képességeiről. Ennek ismeretében törekedjen a képességek fejlesztésére. A kiemelkedő képességük és részképességek fejlődésében elmaradott gyermekre, egyénre szabott fejlesztési terv alapján gyakoroljon hatást. Minden gyermek képességét önmagához saját lehetőségeihez viszonyítva, igyekezzen fejleszteni A tudatos fejlesztés feltételei:

20 A 3-7 éves korú gyermek fejlesztése a nevelési céloknak megfelelően a nevelési folyamatban valósul meg. A nevelési folyamat a környezettől való állandó és szoros kapcsolatban zajlik. A nevelési folyamatban a gyermek spontán fejlődése, érése és a nevelési céloknak megfelelő tudatos fejlesztése egymást kiegészítve érvényesülnek. A tudatos fejlesztés az óvodapedagógus által irányított, befolyásolt, de nem kizárólagosan tőle függő folyamat. A társadalmi, gazdasági környezet, a helyi lehetőségek, a gyermekcsoport életkora, összetétele, a szülők igényei mind befolyással vannak a fejlesztés tartalmára. A tudatos fejlesztést, az objektív és szubjektív feltételek ugyancsak jelentősen befolyásolják. 1. Az objektív /külső/ feltételek Mint az óvoda épülete, berendezései, az óvoda udvara a gyermeket körülvevő környezet általában adottak. Az óvónői önállóság kérdéskörébe tartozik, hogy a meglévő adottságokon belül, milyen bútorzattal és hogyan alakítják ki az óvoda belső tereit és csoportszobáit. A program megvalósítását szintén elősegíti, hogy az óvodánk udvarát sem kerítésekkel, sem sövényekkel nem választjuk el, hanem éppen ellenkezőleg arra törekszünk, hogy minél nagyobb egybefüggő játszó és mozgásra alkalmas tereket alakítsunk ki. Ez nagyban elősegíti azt a pedagógiai célunkat, hogy a kooperáció és a kommunikáció gyakorlása az egész nap folyamán kölcsönösen és akadálytalanul megvalósuljon. Ugyanezt a célt szolgálja a csoportszoba szűk kereteinek kitágítása az által, hogy minél nagyobb területen engedjük őket mozogni. A folyosó, a mosdó, az előterek mind-mind alkalmasak arra, hogy játszó és beszélgető helyek legyenek a gyermekek számára. Ugyanakkor támogatjuk, bátorítjuk, lehetővé teszszük az egyik csoportból a másik csoportba történő átjárást, a kisebb és nagyobb gyerekek egymás közötti kommunikációjának elősegítése érdekében. 2. A tudatos fejlesztés szubjektív feltételei: Az óvodapedagógus és a gyermek aktív együttműködése. A hangsúly az aktív, kétpólusú együttműködésre épül. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a gyermeknek éppúgy lehet véleménye, elképzelése, ötlete, javaslata, mint a felnőttnek. Ezt komolyan kell venni és beépíteni a fejlesztési elképzelésünkbe. A gyermeket ugyanis saját környezete, saját tapasztalatai, élményei befolyásolják, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni a nevelés folyamatában, hanem éppen ellenkezőleg ezekre az élményekre, tapasztalatokra szükséges ráépíteni, megtervezni a gyermeki tevékenységeket. A fejlesztés során abból kell kiindulni, ami a gyermeket körülveszi, foglalkoztatja és érdekli. (az én-tudat, énérvényesítő magatartás, önérvényesítő törekvés.) Ezzel válik lehetővé a gyermek aktivitásának bekapcsolása a nevelés folyamatába. Az óvodapedagógus modell szerepe: Az óvodapedagógust kulcsfontosságú szereplőnek tekinti a nevelési folyamatban. A gyermek utánzási hajlamából következően az óvodapedagógusnak kiemelt azonosulást indukáló szerepe van. Óvodáskorban, de későbbi életkorban is a példa a leghatásosabb nevelőerők egyike. Éppen ezért nagyon fontos, hogy mit és miért mond a pedagógus, miként viselkedik, hogyan öltözködik, stb. Különösen 3-4 éves korban meghatározó a pedagógus személyisége, attitűdje, hiszen kezdetben a gyermek teljesen kritikátlanul, válogatás nélkül utánoz, kizárólag a szeretett és érzelmileg hozzá legközelebb álló felnőtt kedvéért. Sok múlik tehát azon, milyen értékeket preferál, közvetít az óvodapedagógus, a gyermek környezete

21 elsősorban a család. A gyermek, már megtanul és magával hoz bizonyos értékeket a családból, melyeket az óvodában is tiszteletben kell tartani. Az óvónő mintegy átveszi, átvállalja a gyermek óvodai életében az anya szerepét. Az ő biztonságot és harmóniát sugárzó egyénisége feltétlenül hatni fog a gyermeki személyiségére. El kell fogadni, hogy nemcsak ő irányítja a gyermeket, hanem a gyermek is hat rá. Kapcsolatuk aktív és kölcsönös. Ez a pedagógusi magatartás feltételezi az önállóság, rugalmasság, döntési képesség, helyzetfelismerő képesség meglétét. Tudomásul kell vennünk, hogy olyan nevelő képes a gyermeket az életre, az önálló gondolkodásra serkenteni, aki maga is rendelkezik ezekkel a képességekkel. Minden, csoportot érintő kérdésben, legyen az napirend, vagy tartalmi kérdés, szervezési probléma, vagy az élet adta szituáció nemcsak lehet, de kell is a lehetőségekhez mérten a döntésekbe a gyermeket bevonni. Az óvónő és a dajka együttműködése: A program megvalósítása során a dajkák munkája az óvodapedagóguséval összehangolttá válik, mert a dajkát a pedagógiai munka közvetlen segítőjének tekintjük. A dajka egyike a gyermeket nevelő felnőttnek, aki éppúgy, mint az óvodapedagógus, magatartásával, teljes lényével, beszédstílusával, öltözködésével hatást gyakorol a kisgyermekre. Ahhoz, hogy a nevelési folyamatban a dajkák közvetlenül és tevékenyen részt vehessen, elsősorban arra van szükség, hogy megfelelő szinten tájékoztatva legyen az óvoda és az adott óvodapedagógus nevelési elképzeléseit, módszereit illetően. Tudnia kell, milyen célok érdekében, hogyan kívánják az óvónők a gyermekcsoport fejlesztését megvalósítani. Ez a tudás, különösen a szakképzett dajkák esetében megsokszorozhatja a felnőttektől kiinduló nevelő hatásokat. A környezetben élők hatásai: Nagyon fontos hatást gyakorolhat az óvoda nevelőmunkájára az, hogy milyenek az óvoda környezetében élő emberek, és azok véleménye, igénye. Az óvodai nevelésünk sohasem lehet ellentétes az adott környezet elvárásaival. Az óvoda, szolgáltató intézmény, melynek célkitűzéseit, a szolgáltatást igénybevevő érdekeinek, elképzeléseinek, szükségleteinek megfelelően kell kialakítani A fejlesztés tartalma: Meggyőződésünk, hogy a tevékenységek által nevelődő gyermek aktív részese lesz saját természeti és társadalmi környezet kialakításának. Éppen ezért a tevékenységközpontú óvodai nevelés tartalma tevékenységeken keresztül jut érvényre és a nevelési folyamat négyes feladatrendszerén keresztül, valósul meg. A négyes feladatrendszer elemeit a nevelés foglalja keretbe. A feladatrendszer elemei a gyakorlatban nem különülnek el egymástól. A feladatrendszer elemei: 1. Játék és tanulási tevékenység 2. Társas és közösségi tevékenység 3. Munkatevékenység 4. Szabadidős tevékenység A feladatrendszer elemei egymást átszőve érvényesülnek és valamennyien együtt jelentik az óvodáskorú gyermek nevelésének tartalmát. A gyermek életmegnyilvánulásaiban sohasem különülnek el a különböző tevékenységek, azok komplex módon, egymást kiegé

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Pedagógiai Program Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda ADATLAP Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert

Részletesebben

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015.

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. 1. BEVEZETÉS...4 2. BEMUTATKOZÁS...8 2.1 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI:...8 2.2. AZ ÓVODA SZEMÉLYI ERŐFORRÁSAI...13...13 2.3. AZ ÓVODA DOLOGI-TÁRGYI

Részletesebben

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 034610 Székhely: 1163 Budapest Cziráki u. 8-10. Telephelyei: Lándzsa 1163 Bp. Lándzsa u. 23. Vadvirág 1. 1163 Bp. Borotvás

Részletesebben

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM OM AZONOSÍTÓ: 036472 WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM 9700 Szombathely, Márton Áron u.58. 2013. -1- Tartalom Bevezető 3.o. I. A MI ÓVODÁNK 5.o. 1. Az óvodánk jellemző adatai 5.o. 2. Programunk küldetése,

Részletesebben

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ K A S T É L Y P E D A G Ó G I A I Ó V O D A P R O G R A M J A Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ Tartalomjegyzék I. Pedagógiai programunk törvényi háttere...

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása... 6 1. Az óvoda jellemző adatai...

Részletesebben

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 031423 ÓVODÁNK ADATAI Neve: KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA Címe: 3384 KISKÖRE, BÉKE ÚT 9-11. Telefon/fax: 36/358-211 Fenntartója: KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Címe: 3384 KISKÖRE, SZÉCHENYI ÚT 24. Alapító

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

Négy Évszak Óvoda és tagóvodáinak pedagógiai programja 2015.

Négy Évszak Óvoda és tagóvodáinak pedagógiai programja 2015. "Vigyük be gyermekeink életébe azt a biztonságot adó szeretetet, megértést és megbecsülést, ami egyedüli remény arra, hogy belőlük is boldog és igaz emberek legyenek" (Hermann Alice) PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. Az óvoda jellemző adata 1 1.1. Az óvoda személyi feltétel 3 1.2. Óvoda tárgyi dologi feltétele 6 1.2.1. Az óvoda épületének legfőbb jegyei 6 1.2.2. Az

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÉS VILONYAI TAGÓVODÁJA 2013. 1 TARTALOM ADATLAPOK 3 I. BEVEZETÉS 6. II. GYERMEKKÉP 7. III. BEMUTATKOZÁS 8 IV. ÓVODA

Részletesebben

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető:.. neve Legitimációs eljárás

Részletesebben

APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI PROGRAMJA

APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI PROGRAMJA TŰZ ben fa parazsa volnék. VÍZ - ben puha moha volnék LÉG - ben jegenyefa volnék FÖLD - ön anyám fia volnék. ( Weöres Sándor) APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI PROGRAMJA HATÁLYBA LÉPÉS DÁTUMA:

Részletesebben

" A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel.

 A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel. " A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel." ( Mérei Ferenc ) Elfogadta: a Bárdudvarnoki Óvoda-Bölcsőde nevelőtestülete ----------------

Részletesebben

BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM

BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 Intézményünk adatai Neve: Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Címe: 5630 Békés, Baky utca 4. Telefon/fax: 06 66 411 680 Fenntartója: Békési

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. OM: 034481 PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL Készítette: Kovács Zsuzsa Érvényes: 2013. szeptember 01-től Készült: 5/2 eredeti példányban

Részletesebben

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése:

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése: Intézményünk bemutatása: I. BEVEZETŐ Óvodánk 1973 óta négy csoporttal működik, 100 fő befogadására alkalmas. 1998. április 17-étől intézményünk a Bóbita Óvoda nevet viseli. Az óvodát nagy területű, parkosított

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Törcsvár Utcai Óvoda 1112 Budapest Törcsvár utca 19-21. Az intézmény OM azonosítója: 034463 Intézményvezető: Steixnerné Strausz Ildikó Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások

Részletesebben

PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011

PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011 PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011 1 PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetkép...

Részletesebben

Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda

Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Pedagógiai Program Mottó: Milyen embert is akarunk formálni? A válasz egyszerű: egészséges testű, akaraterős, jó ítéletű, értelmes, tettre kész, szép célokért hevülő és

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Rózsa úti tagóvoda Helyi pedagógiai program Szolnok 2010 Módosítás időpontja:2013.03.31. Érvénybe lépés ideje:2013.09. 1 Tartalom 1. HELYZETELEMZÉS 4 2. A SAJÁTOS PEDAGÓGIAI ARCULAT:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. (Hermann Alice) Készítette:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése TARTALOMJEGYZÉK sorszám Megnevezés Oldalszám Bevezető 5 I. Helyzetkép 6 1. Óvodánk bemutatása 6 2. Az óvoda személyi és tárgyi feltételei 7 II. A program felépítése 8 1. Gyermekképünk 8 2. Óvodaképünk

Részletesebben

ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 2 Tartalomjegyzék JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 5 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI... 6 1. KÖSZÖNTŐ... 7 2. BEVEZETŐ... 9 2.1. HITVALLÁSUNK... 9 2.2. GYERMEKKÉP... 10 2.3. ÓVODAKÉP...

Részletesebben

CSICSERGŐ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSÉVHARASZT 2013.

CSICSERGŐ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSÉVHARASZT 2013. CSICSERGŐ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSÉVHARASZT 033012 Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2013. Tartalomjegyzék 1. Az óvoda jellemző adatai 4. old. 1.1. Az óvoda hivatalos neve,

Részletesebben

APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TŰZ ben fa parazsa volnék. VÍZ - ben puha moha volnék LÉG - ben jegenyefa volnék FÖLD - ön anyám fia volnék. (Weöres Sándor) APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HATÁLYBA LÉPÉS DÁTUMA:

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM 2015 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A bölcsőde alapfeladata... 5 1.2. A bölcsőde helyi

Részletesebben

OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA 5900 OROSHÁZA LEHEL U. 23

OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA 5900 OROSHÁZA LEHEL U. 23 1 TARTALOM BEKÖSZÖNTŐ... 3 HELYI NEVELÉSI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSÁNAK INDOKLÁSA... 4 ÓVODA ADATAI... 6 AZ ÓVODA BEMUTATÁSA... 8 ERŐSSÉGEINK ÉS SAJÁTOSSÁGAINK... 14 J Ö V Ő K É P Ü N K... 22 Ó V O D A K É P

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP. Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP. Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM IMIP Mesevár Óvoda ÓVODAI MINŐSÉGIRÁNYITÁSI PROGRAM RAKAMAZ 1 Tartalomjegyzék : I. Minőségirányítási program rendeltetése:... 4 I/1. Hatálybalépés érvényesség ideje,

Részletesebben

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733 1 TARTALOM Bevezetés 4. Törvényi szabályozás 1.Bemutatkozás 5. 1.1. Cecei Óvoda 6. 1.2. Vajtai Óvoda 6. 2. Pedagógiai alapelveink 7. 2.1.Küldetésnyilatkozat 7. 2.2.Gyermekkép 7. 2.3.Óvodakép 9. 2.4.Jövőkép

Részletesebben

ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Pedagógiai program 1. sz. melléklet ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Ha meg tudjuk engedni a gyereknek, hogy azonos legyen önmagával és barátunk legyen anélkül, hogy megkísérelnénk őt felsőbbrendű tudásunkkal

Részletesebben

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013.

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2 1.1 Nevelőmunkánk jogszabályi háttere 2 1.2 Az óvodánk adatai 2 1.3 Óvodánk bemutatása 3 1.4

Részletesebben

VÁROSI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

VÁROSI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA VÁROSI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013 Újszász Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország Kodály Zoltán TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 4 1.1. A programmódosítás

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:032920 2014 Napközi Otthonos Óvoda 2133 Sződliget, Vörösmarty u. 8-12. Intézmény OM azonosítója: 032920 Készítette: Hanákné Durján Ilona óvodavezető

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda. Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda. Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735 PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Törvényi háttér... 4 Az óvoda

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála 1 Tartalom I. BEVEZETŐ 4 1. Nevelőtestületünk választott mottója: 4 2. Az óvoda jellemző adatai: 4 3. Törvényi szabályozás 4 4. Óvodánk rövid bemutatása

Részletesebben

Vackor Óvoda. Óvodavezetői pályázat

Vackor Óvoda. Óvodavezetői pályázat III. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Vackor Óvoda - Mókus Tagóvoda 1036. Budapest Árpád fejedelem útja 60. OM azonosító: 034257 Vackor Óvoda Óvodavezetői pályázat Készítette: Dr Wéber Attiláné Beosztása:

Részletesebben

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Tartalom I. Bevezető Helyzetkép II. Gyermekkép, Óvodakép Gyermekkép Óvodakép III. Az óvodai nevelés feladatai Az egészséges életmód alakítása

Részletesebben

Szombathelyi Szivárvány Óvoda

Szombathelyi Szivárvány Óvoda Szombathelyi Szivárvány Óvoda OM: 036462 Epochális rendszerű pedagógiai programja TARTALOMJEGYZÉK BEKÖSZÖNTŐ 1. KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK... 1. oldal 2. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA... 2. oldal 2.1. Óvodánk személyi

Részletesebben

MESEVÁR ÓVODA Čuvarnica Čarobni Dvorac

MESEVÁR ÓVODA Čuvarnica Čarobni Dvorac MESEVÁR ÓVODA Čuvarnica Čarobni Dvorac PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM 036464 Szombathely, Gagarin út 10. 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezető I. Az óvodai nevelésünk célja, feladata, rendszere, elvei 1.1. Gyermekkép,

Részletesebben

Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016.

Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016. Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016. TARTALOMJEGYZÉK Tartalom TARTALOMJEGYZÉK... 1 Bevezető... 2 A település bemutatása... 2 II. Az óvoda jellemző adatai... 4 III. Helyi Nevelési

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 4 A GYAKORLÓ ÓVODA ADATAI... 5 I. BEVEZETŐ... II. GYERMEKKÉP... 1. Gyermekkép...

Részletesebben

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM KŐBÁNYAI MOCORGÓ ÓVODA 1101. Budapest, Kőbányai út 30. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető 1 II. Gyermekkép, óvodakép 4 II. 1 Gyermekkép 4 II. 2 Óvodakép 5 II.2.1.

Részletesebben

MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1

MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 I. Az Intézmény jellemző adatai... 2 1. Az intézmény neve... 2 2. A pedagógiai program jogháttere... 3 II. Bevezető...

Részletesebben

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013.

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda Intézmény címe: 1155. Budapest Tóth István u. 98. OM azonosító: 201537 Helyi Óvodai Program 2013. 1 Tartalom ÓVODAI ADATLAP... 3 I. ÓVODÁINK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS ÓVODA 1119 BUDAPEST, PAJKOS U. 35. Az intézmény OM azonosítója: 034459 Intézményvezető: Csályiné Schön Mária Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágyi Nyitnikék Óvoda OM 200 722 Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágy, 2013. Hortobágyi Nyitnikék Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hortobágy Nyitnikék Óvoda 4071 Hortobágy, Erdei Ferenc

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNEK GONDOLATAI A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMHOZ. BEVEZETŐ 5. oldal INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA

AZ INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNEK GONDOLATAI A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMHOZ. BEVEZETŐ 5. oldal INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA AZ INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNEK GONDOLATAI A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMHOZ 3. oldal BEVEZETŐ 5. oldal INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 6. oldal Intézmény adatai 6. oldal Intézmény szervezeti felépítése 9. oldal Az óvoda jellemzői

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Rábatamási, 2012.

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Rábatamási, 2012. KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Rábatamási, 2012. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. GYERMEKKÉPÜNK 1.2. ÓVODAKÉPÜNK 1.3. PEDAGÓGUSKÉPÜNK: ÓVÓNŐI ATTITŰD 2. BEMUTATKOZÁS 2.1. AZ ÓVODA

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

;' ;;;;;;; ; ; ; ;' ;'

;' ;;;;;;; ; ; ; ;' ;' ", :j ',i'i SZOLNOK VAROSI OVODAK PEDAGOGIAI PROGRAM 5000 Szolnok. Baross u. 1. Az int6zm6ny OM azonosit6ja: 201071 \,! L"giti-e.iXtffdgfgY leleky Eva luitrful 1l aldirds Nevel6testiileti elfogadds hat{rozatsz6ma:

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 TARTALOM Bevezető 1. Az óvoda működését meghatározó és a szakmai dokumentumok 1.1. Az óvoda működését meghatározó jogszabályok 1.2. Szakmai dokumentumok

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kovács Margit Óvoda Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Tagóvoda Mónus Illés utcai Tagóvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 KOVÁCS MARGITÓVODA ÉS TAGÓVODÁI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETKÉP.

Részletesebben

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A FEKETE ISTVÁN ÓVODA ÉS A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA ORFŰ 2010. TARTALOM Bevezető 1.Az óvoda adatai 2. Helyzetkép az óvodáról 2.1.Alapelveink 2.2.Gyermekképünk 2.3. Pedagógusképünk 2.4.

Részletesebben

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014.

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014. Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013-2014. KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA . tel/fax: 229-2359 XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA TÜNDÉRKERT TAGÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA T a r t a l o m j e g y z é k B EVEZETÉ S... 4 1. HELYZETKÉP... 5 1.1. Az intézmény adatai...5 1.2. Az Egyesített

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁS

PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁS Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda Általános Iskola és Gimnázium 6300.Kalocsa Asztrik tér 1. Tel:(78) 462-380 Mellék:252,253 Fax:(78)466-950 E-mail cím: nagyasszonyunkovi@gmail.com OM azonosító:027743 PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388

Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9. : 210-0086; fax.: 210-0086 E-mail: egyesitett.jvovoda@gmail.com

Részletesebben

Baktalórántházai Zengő Erdő Óvoda, Bölcsőde és Egységes Óvoda- Bölcsőde Nyírjákói tagintézménye Pedagógiai Programjának melléklete

Baktalórántházai Zengő Erdő Óvoda, Bölcsőde és Egységes Óvoda- Bölcsőde Nyírjákói tagintézménye Pedagógiai Programjának melléklete Baktalórántházai Zengő Erdő Óvoda, Bölcsőde és Egységes Óvoda- Bölcsőde Nyírjákói tagintézménye Pedagógiai Programjának melléklete Egységes Óvoda- Bölcsődei csoport Szakmai program Tartalom 1.Az intézmény

Részletesebben

TISZACSEGEI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

TISZACSEGEI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM TISZACSEGEI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Többszörösen átdolgozott változat Csupán két dolog van, amit gyermekeinknek, tanítványainknak adhatunk: a gyökerek és a szárnyak. (Lactantius) KÉSZÜLT: AZ ÓVODAI NEVELÉS

Részletesebben

LURKÓFALVA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM FÜZESGYARMAT

LURKÓFALVA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM FÜZESGYARMAT LURKÓFALVA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM FÜZESGYARMAT 2015 OM azonosító: 201933 ÖNÁLLÓAN MKÖDÖ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 1 LURKÓFALVA ÓVODA Nevelési Programja OM azonosító: 201933 FÜZESGYARMAT 2015. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év

Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év Az intézmény hivatalos elnevezése: BALATON ÓVODA Az intézmény pontos címe telefonszáma: H-1055 Budapest, Balaton u. 10. Telefon: 06-1-312-1415 e-mail: balatonovi@gmail.com

Részletesebben

JAVASLAT. Pásztó Város Önkormányzat Óvodájának BESZÁMOLÓJÁNAK. elfogadására

JAVASLAT. Pásztó Város Önkormányzat Óvodájának BESZÁMOLÓJÁNAK. elfogadására . Tel./fax.: 32/460-365 Iktatószám: 1-101/2011 A döntés egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT Pásztó Város Önkormányzat Óvodájának BESZÁMOLÓJÁNAK elfogadására Készült: a képviselő-testület 2011.

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program 1 Ikt. sz: 2007/306 -OM azonosító: 034720- Készítette: Soós Jánosné óvodavezető Közreműködők : Sulyokné Smidéliusz Marianna vezetője Süveg Miklósné tagja Aláírás: Dátum: Készítette: Soós Jánosné. 2007-02-28.

Részletesebben

Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest, Köztársaság tér 1. Telefon: 283-0819 Telefax: 421-5627 E-mail: gyermekkert@t.online.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest, Köztársaság tér 1. Telefon: 283-0819 Telefax: 421-5627 E-mail: gyermekkert@t.online.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest, Köztársaság tér 1. Telefon: 283-0819 Telefax: 421-5627 E-mail: gyermekkert@t.online.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Dr. Schiller Istvánné óvodavezető a Minőségirányítási

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

Hatályos: 2014.05.06-tól

Hatályos: 2014.05.06-tól Hatályos: 2014.05.06-tól A Pedagógiai Program alapja a 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és a 363/2012 (XII.17.) kormányrendelete az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról Kedves Olvasó!

Részletesebben

M ÁLYI ÓVODA és EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE

M ÁLYI ÓVODA és EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE M ÁLYI ÓVODA és EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013-2017 1 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Az intézmény hivatalos neve: Mályi Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Székhely: 3434 Mályi Móra Ferenc utca

Részletesebben

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító 201394 2013. p.h. Készítette: Matejkáné Székely Szilvia óvodavezető Cím: 2081 Piliscsaba, Bajcsy-Zs. u. 33. Tartalomjegyzék Törvényi hivatkozások,

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE. Pedagógia Program OM: 030796

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE. Pedagógia Program OM: 030796 MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE Pedagógia Program OM: 030796 Derecske 2015. 1 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 4 2. TÖRVÉNYI HIVATKOZÁS... 5 3. AZ ÓVODA ADATAI... 6 4. HELYZETELEMZÉS... 8 4.1. TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETÜNK,

Részletesebben

Tarbáné Kerekes Ágnes közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító: 034 388

Tarbáné Kerekes Ágnes közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító: 034 388 Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9. : 210-0086; fax.: 210-0086 E-mail: egyesitett.jvovoda@gmail.com

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek!

PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek! PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek! Az intézmény OM azonosítója: 034454 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 1 / 2016. ( 03.01.)

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2010/2011. tanév ÓVODÁK ARÉNA ÓVODA

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2010/2011. tanév ÓVODÁK ARÉNA ÓVODA A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2010/2011. tanév ÓVODÁK 1. sz. melléklet ÖMIP célok ARÉNA ÓVODA A fenntartó minden intézményre érvényes céljai: - Az óvodák programkínálatukkal, családias

Részletesebben

HATVANI VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA

HATVANI VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA HATVANI VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 AZ ÓVODA ADATAI... 3 1. BEVEZETÉS... 4 1. 1. ÓVODAKÉP... 4 1. 2. ÓVODÁNK CÉLJA... 4 1. 3. AZ ÓVODA ALAPVETŐ

Részletesebben

Tisztelt Oktatási Bizottság!

Tisztelt Oktatási Bizottság! Biatorbágy Város Önkormányzata 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a. Oktatási Bizottság részére Benedek Elek Óvoda 2051 Biatorbágy, Fő u. 61 Tel./FAX: 06 (23) 310-301 E-mail: ovoda@biatorbagy.hu Tárgy: Biatorbágyi

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 4334 Hodász, Széchenyi u. 1-3. sz. 44/350 377 44/550-062 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. Készítette: Tóthné Darabánt Anikó Kiegészítésre került: 2010.

Részletesebben

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015.

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015. PESTERZSÉBETI 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, 2015. Az óvodai pedagógiai program törvényi és jogszabályi háttere: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kautzky Lászlóné intézményvezető Molnár Miklósné általános vezető helyettes A tagintézmények vezetői és nevelőtestületei Tartalomjegyzék 1. HELYZETKÉP...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium 1191 Budapest Kisfaludy u. 28. 2014. szeptember Tartalom Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium Pedagógiai Program 2014. 1. BEVEZETÉS... 3 2.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERVE

INTÉZMÉNYI MUNKATERVE Balatonszentgyörgyi Margaréta Óvoda Balatonszentgyörgy, Csillagvár u.4. OM: azonosító: 202297 2015/2016-os nevelési év INTÉZMÉNYI MUNKATERVE Összeállította: intézményvezető Tartalomjegyzék 1. Statisztikai

Részletesebben

BÁTAI ÁMK PEDAGÓGIAI MŰVELŐDÉSI PROGRAM

BÁTAI ÁMK PEDAGÓGIAI MŰVELŐDÉSI PROGRAM 1 Mottó: Tárd ki a karjaidat a változásnak, De ne engedd el az értékeidet. /Dalai láma üzenete/ BEVEZETŐ Tisztelt Olvasó! Ön a Bátai ÁMK pedagógiai-művelődési programját tartja a kezében. E dokumentum

Részletesebben

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde. Bölcsődei Szakmai Program

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde. Bölcsődei Szakmai Program Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Szakmai Program A gyökerek persze nem látszanak, de tudod azok tartják a fát. (görög költő) Edelény 2015. Tartalomjegyzék INTÉZMÉNY ADATAI... 3. BÖLCSŐDÉNK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Olaszi Általános Iskola TARTALOMJEGYZÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM... 1 NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 7 1.1 intézményi szakmai alapdokumentuma... 7 1.2 Iskolai alapítvány...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Orbánhegyi Óvoda 2013. Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek, szeressétek a gyermekeimet. (Szabó Lőrinc: Ima a gyerekekért)

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Orbánhegyi Óvoda 2013. Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek, szeressétek a gyermekeimet. (Szabó Lőrinc: Ima a gyerekekért) PEDAGÓGIAI PROGRAM Orbánhegyi Óvoda 2013. Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek, szeressétek a gyermekeimet. (Szabó Lőrinc: Ima a gyerekekért) Tartalom 1. BEVEZETÉS 4 1.1. Alapprogram elve 4 2. HELYZETKÉP

Részletesebben

MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI

MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI Művészeti Óvoda 6000 Kecskemét Hosszú utca 3. Tel: 76/483-320, Fax: 76/504-630 E-mail cím : hosszuovi@kmoi.hu MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI - 1 - Művészeti Óvoda 6000 Kecskemét Hosszú utca

Részletesebben

1. Pedagógiai módszertani felkészültség

1. Pedagógiai módszertani felkészültség 1. Pedagógus önértékelés Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a tanítási órákon és egyéb foglalkozásokon? Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik

Részletesebben

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA ALBERTFALVAI ÓVODA Készítette: Khoórné Rápolthy Beáta Budapest, 2015.05.26. 1 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda

Részletesebben

Helyi Pedagógiai Program Hajnal -Lenkey - Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ. Hajnal - Lenkey - Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ

Helyi Pedagógiai Program Hajnal -Lenkey - Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ. Hajnal - Lenkey - Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ Hajnal -Lenkey - Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ Hajnal - Lenkey - Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 Elfogadva: 2013. augusztus 28. 1 ALAPDOKUMENTUMOK 1. 2011.

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Belső elvárás (melyik intézményi dokumentumban, s hol található) Új belső elvárás, melyik dokumentumba, hova került) Külső elvárás

Belső elvárás (melyik intézményi dokumentumban, s hol található) Új belső elvárás, melyik dokumentumba, hova került) Külső elvárás Intézményi önértékelés: belső elvárások kialakítása a gyakorlatban az intézményi belső értékelési csoport (BECS) közreműködésével Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció terület Külső elvárás Belső

Részletesebben

A munkaterv jogszabályi háttere... 1 o. 1. 2015/16 tanév munkarendje.. 2 o. 2. Alapadatok, alapfeladatok 3 o. 3. Létszámadatok.5 o.

A munkaterv jogszabályi háttere... 1 o. 1. 2015/16 tanév munkarendje.. 2 o. 2. Alapadatok, alapfeladatok 3 o. 3. Létszámadatok.5 o. MUNKATERVE 2015/2016 TARTALOM: A munkaterv jogszabályi háttere... 1 o. 1. 2015/16 tanév munkarendje.. 2 o. 2. Alapadatok, alapfeladatok 3 o. 3. Létszámadatok.5 o. 4. Fejlesztési terv 8 o. 4.1. A tanév

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

1 oldal a 1 oldalból

1 oldal a 1 oldalból RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben