VÁROSI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁROSI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA"

Átírás

1 VÁROSI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013 Újszász Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország Kodály Zoltán

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető A programmódosítás törvényi, szakmai háttere Pedagógiai hitvallásunk Programunk sajátos, alternatív elemei, s a kapcsolódó nevelési területek, feladatok Az intézményegység adatai Helyzetkép az intézményegységről Intézményegységünk infrastruktúrája Az intézményegység személyi feltételei Óvodaképünk Gyermekképünk Helyi nevelési programunk alapelvei, célja és általános feladatai Alapelveink Nevelési céljaink Általános feladataink Helyi programunk általános feladatrendszere Az egészséges életmód alakítása Érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása Anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés Fogom a kezed helyi alternatív programunk téma specifikus elemei Az óvodai élet megszervezésének elvei Személyi feltételek Pedagógusképünk Városi óvodánk óvónőinek attitűdjei, feladatai Elvárások a pedagógiai munkát segítőkkel szemben, az együttműködés rendező elvei Sajátos, speciális feladatok, releváns személyi feltételek, adekvát elvárások Nemzeti, etnikai kisebbségi nevelés Kedvesház program Migráns gyerekek interkulturális nevelése Integráció Sajátos nevelési igényű gyermekek Óvodapedagógiai alapelv A habilitációs, rehabilitációs ellátás

3 A sajátos nevelési igényű gyermekek sérülés specifikus fejlesztésének elvei, feladatai az óvodai nevelés során Intézményegységünk feladatának konkrét meghatározása, az ellátás rendje Különleges gondoskodást igénylő gyermekek ellátása intézményünkben Hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek Az IPR megvalósításához kapcsolódó alapvető elvárások Pedagógiai munkánk tartalmi elemei Az Óvodai integrációs program megvalósításához kapcsolódó tevékenységeink Gyermekvédelem Az óvodai élet megszervezése A nevelés tervezése, időkeretei A napirend általános napi időtartamai Napirend általános időkeretei Heti rend Intézményegységünk kapcsolatrendszere Bölcsőde Általános iskola A Városi Művelődési Ház és Könyvtár szolgáltatásaival kiegészíti munkánkat Az egészségügyi szervek Szakmai szakszolgálatok, szakmai kapcsolatok Egyházak Cigány, kisebbségi Önkormányzat Nevelésünk sajátos kerete Népi kulturális örökségünk átadása Ősi kismesterségek megismertetése, átmentése, kézművesség Néphagyományok, népszokás ápolása Természet és környezetvédelem Az ember és a természet kapcsolatának humanizálása Óvodai nevelésünk tevékenység formái A játék Kezdeményezett játékba integrált, cselekvő tanulás Vers, mese Ének, zene, énekes játékok Rajzolás, mintázás, kézimunka Mozgás, mozgásos játékok

4 Mozgáskotta program Környezet tevékeny megismerése A munkajellegű tevékenységek Mérés, értékelés a fejlődés folyamatos nyomon követése Intézményünk ellenőrzési, értékelési rendszere Az intézményegység pedagógiai programjának ellenőrzése, értékelése Eszköz ellátottsági igény

5 1. Bevezető A nevelés művészet. A gyermek, mint útját kereső vendég érkezik meg hozzánk, akinek akarata, érzése és gondolkodása a jóságot, az igazságosságot és igazságot tartalmazza. A gyermek a gazdag jövőből érkezik, ránk bízva önmagát. A mi dolgunk a védelmezés, odafigyelés, kísérő figyelem, és a vigaszt nyújtó bizalom, az okos szeretet, s a felelősség felvállalása. (Rudolf Steiner) A pedagógusnak új művészetet kell megtanulnia, azt, hogy a gyermek segítőtársa és vezetője legyen és elvezesse őt azokhoz az eszközökhöz, amelyekre akkori fejlődési fokán szüksége van. (Maria Montessori) "Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, mely lehetővé teszi, hogy a kis mag olyan gyönyörű virággá fejlődjön, amilyenné belső lehetőségei csak engedik. A talaj kioldja a mag fejlődési képességét, de ez a képesség maga benne rejlik a magban. Csakúgy, mint a magban, a gyerekben is tökéletesen benne rejlik a fejlődés képessége." /ThomasGordon/ Csak az bánik jól a gyermekkel, aki saját maga lelkiismeretének ad számot arról, hogyan végzi munkáját. (Mérei Ferenc) 4

6 Nevelőközösségünk elkötelezettsége, felelősségvállalása, hitvallása, attitűdje, innovációra való törekvése mellett- a fenti gondolatok- a helyi nevelési programunk módosításának indokait is pregnánsan kifejezik A programmódosítás törvényi, szakmai háttere: évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről évi LXXIX. törvény a Közoktatásról, még érvényben levő jogszabályai 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete évi CCXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőségről. 32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 255/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről es a gyámügyi igazgatásról, valamint ezek végrehajtási rendeletei 21. századi módszerek Újszász város oktatási rendszerében TÁMOP Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben- pályázatban vállalt célkitűzéseink, feladataink Helyzetelemzésünk, program relevancia vizsgálatunk, az elmúlt évek alternatív programokhoz kapcsolódó gyakorlatának eredményei, megtartandó értékeink, szemléletbeli és módszertani megújulásunk Pedagógiai hitvallásunk Napjaink felgyorsult, rohanó életritmusának, társadalmi, környezeti adottságainak figyelembevételével fogalmazódott meg bennünk, hogy óvodapedagógiánk a pozitív életszemlélet, a harmóniára való törekvés, érték közvetítés, humanizmus, az emberré nevelés komplex gondolatát kell közvetíteni, mely nemcsak a testi-lelki egészségre nevelést foglalja magában, hanem az ember és a természet megbonthatatlan egységének szemléletét is tükrözi, az életre és élethosszig tartó tanulás megalapozására irányulva, gyermekközpontú, befogadó szellemiségű neveléssel. Hisszük és valljuk, hogy minden gyermek más és más, megismételhetetlen, egyedi ezért a fejlesztésükre irányuló pedagógiai eljárásoknak alkalmazkodniuk kell az egyéni fejlettséghez, fejlettségi szinthez, érési pontokhoz az egyéni fejlődés üteméhez és sajátosságaihoz. 5

7 Számunkra nincs különbség gyermek és gyermek között, csak az egyenlő feltételek és az azonos körülmények között bizonyított tehetség, egyéni hajlam, irányultság, érdeklődés különbözteti meg őket egymástól. Fontos feladatunk az igazságosság, a kisebbrendűségből, a szociális és szubkulturális körülményekből eredő különbségek kiegyenlítése, a lappangó tehetségek felszínre hozása, a mindenki más, mindenki egyenlő és mindenki tehetséges, értékes és fontos pedagógiai szemlélet, beállítódás alapján. Számunkra kiemelt fontosságú az esélyegyenlőség megteremtése, a gyermekek mindenekfelett álló érdekének képviselete. Tiszteljük és elfogadjuk a gyermekeket, biztosítjuk egyéni képességeiknek és készségeiknek kibontakoztatását. Minden gyermek önálló, külön személyiség, akit olyannak kell elfogadnunk és olyannak is fogadunk el, amilyen. A gyermeket, mint fejlődő személyiséget, gondoskodás és különleges figyelem illet meg, amit mindenkor, minden helyzetben biztosítunk. Az elfogadás, odafordulás az alapja annak, hogy a pedagógiailag determinált környezetben a gyermekek szükségleteik kielégítésével, igényeik kinyilvánításával, önmagukhoz mérten folyamatosan fejlődhessenek, érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes légkörben, empatikus, elkötelezett, szakmailag felkészült nevelők segítő, óvó- védő irányításával, segítségével. Programunk az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjára, továbbiakban Alapprogramra épül, megőrizve annak tradicionális értékeit, hangsúlyozva a gyermekközpontúságot, a különbözőség természeteskénti kezelését, figyelembe véve az óvodai nevelés funkcióit, szerepét, nevelési rendszerszemléletét, s azt a tényt, hogy a ma óvodájában nem lehet a tegnap módszereivel, szemléletével nevelni. Intézményegységünk sajátos arculatát társadalmi-természeti környezetünk, helyi adottságaink és az ezekből fakadó pedagógiai törekvéseink teremtették meg, melyeket helyi programunk sajátosságaiként jelenítünk meg Programunk sajátos, alternatív elemei, s a kapcsolódó nevelési területek, feladatok Kedvesház multikulturális, interkulturális (migráns) nevelés Magyar Mozgáskotta-komplex személyiség fejlesztés, hátránykompenzáció, tehetséggondozás mozgás programmal Fogom a kezed- óvoda-iskola átmenet, kulcskompetenciák fejlesztése 6

8 4H program-környezettudatos-, egészséges életmódra-, szabadidő hasznos eltöltésére nevelés, a világ megismerése. Intézményegységünk nevelési programját, illetve intézményegységünk sajátos pedagógiai arculatát tulajdonképpen a 4H*, alapelvei és tevékenységrendszereinek beépítésével alakítottuk ki. A 4H alapelveit, tevékenységi köreit, komplex értékrendszerét adaptáljuk óvodai keretek között, melyek tulajdonképpen részelemeiben mindig is megjelentek, jellemzőek voltak óvodapedagógiai munkában. A 4H tevékenységi körei közül elsősorban az alábbiakat építjük be mindennapi munkánkba: - ősi kismesterségek megismertetése, kézművesség, természetes anyagok használata, néphagyományok, népszokások ápolása, kulturális értékeink közvetítése; / Nemzeti, népi, kisebbségi kultúra hagyomány átadása, ápolása, őrzése/ - a Föld, növények, az állatok szeretetére nevelés, az ember és a természet kapcsolatának humanizálása. /Természet és környezetvédelem, természeti és környezeti értékeink/ A 4H alapelvei értelmében arra törekszünk, hogy: - életre szóló hasznos képességeket, alapkompetenciákat fejlesszünk, értelmes szokásokat alakítsunk ki; - tapasztalatot, információt, tudást, értéket közvetítsünk cselekedtetéssel, párhuzamos tevékenységek szervezésével, illetve az ismeret megszerzésének, birtokbavételének mikéntjét, hogyanját feltárjuk, úgy, hogy a személyes, szociális, kognitív és kiemelten a kommutatív kompetenciákhoz kapcsolódó motívum és tudásrendszert fejlesszük, gazdagítsuk a gyermeki személyiségeket, biztosítsuk az önmagukhoz mért folyamatos fejlődés lehetőségeit, az önmegvalósítást, a pozitív, de reális énkép és éntudat kialakulását; *4H = négy angol szó, a Head=fej, Hands= kezek, Heart=szív,Healt=egészség(lap aljára kerüljön) - mások iránti tiszteletre, bizalomra neveljünk, követésre érdemes életmintákat közvetítsünk, segítsünk megérteni, elfogadni a különbözőségeket, miközben erősítjük a preszociális kompetenciákat, interakciókat, a barátságok kialakulását, megtartási képességét, a közösségi élet, együttműködés igényét; - lehetőséget biztosítunk tevőleges, sokszínű tevékenységekre, amelyekben a minél sokoldalúbb, egyénre, kíváncsiságra, érdeklődésre, döntésre ösztönző, differenciált 7

9 személyiségfejlesztést a környezetvédelemmel, a környezet esztétikumának kialakításához szükséges jártasságok, kézségek alakításával is teljesebbé tesszük; - egyforma mértékben törődünk a fizikai és lelki egészséggel, a helyes életritmus, életvitel kialakításával, a szükségletek mindenkori kielégítésével, a szabadidő hasznos eltöltésével; Mindezt gyermekközpontú, személyi központú, egyenlő hozzáférést biztosító, családias, szeretetteljes óvodai légkörben, a gyermekek aktuális fejlettségi szintjének, érési pontjainak figyelembevételével, tudatos, célirányos pedagógiai munkával kívánjuk megvalósítani; - alapfeladatunknak tekintjük pedagógiai optimizmusunk, fejleszthetőségbe vetett hitünk alapján- a gyermekek lehető legharmonikusabb, egyénre szabott személyiségfejlesztését, testi-lelki egészségének védelmét, erkölcsi fejlődésének biztosítását érzelmi nevelését úgy, hogy óvodáink, óvodai csoportjaink a pedagógiailag determinált szocializáció színterei legyenek, s egyre hatékonyabban együttműködjünk a családokkal; - helyi programunk a játékra, a szabad játékra, mint a gyermekek legelemibb pszichés szükségletére, tevékenységére, fejlődésének legalapvetőbb eszközére épül; - alapvető törekvésünk, hogy a helyi sajátosságokat, elvárásokat figyelembe véve, az egyéni és életkor specifikus fejlettségi szintek alapján, olyan nevelési gyakorlatot valósítsunk meg, amely a családi nevelést kiegészítve, pedagógiai célirányossággal lehetőséget biztosít a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, s az iskolai élet megkezdéséhez szükséges alkalmasság elérésére, élményekben, érzelmekben, tevékenységekben gazdag óvodai élettel, közösségi szintérben; - minőségbiztosítási rendszerünk kialakítása, működtetése, fejlesztése nyomán pedagógiai munkánk eredményességét, szervezettségét, partnerközpontúságát és mérhetőségét kívánjuk biztosítani; - a személyi objektív feltételek függvényében maximálisan törekszünk az esélyegyenlőség biztosításához, inkluzív integrált neveléshez és integrációs óvodai programhoz, migráns és etnikai kisebbségi neveléshez kapcsolódó prevenciós, korrekciós, önmegvalósítást, önazonosságot, identitás tudatot erősítő fejlesztések, párhuzamos tevékenységi lehetőségek megszervezésére, megvalósítására a kulcskompetenciákhoz kapcsolódó készségek és képességek megalapozásával, elvárható szintre juttatásával Az intézményegység adatai Jogállása: Újszász Városi Óvoda és Bölcsöde, több célú, közös igazgatású, köznevelési intézmény, intézményegysége Fenntartó: Újszász Város Önkormányzata 8

10 Munkáltatói, bérgazgálkodói jogkör gyakorlója, az intézmény egyszemélyi felelős irányítója: az intézményvezető Az intézményegység neve: Városi Óvoda Címe: 5052 Újszász, Bajcsy-Zy. út 16. Telefonszám: 06-56/ / Intézményegységünk feladat-ellátási helyei: 1) ÚJSZÁSZ BAJCSY ZS ÚT 16 Telefonszám: 06-56/ ; 06-30/ ) ÚJSZÁSZ ISKOLA ÚT 8. Telefonszám: 06-30/ Helyzetkép az intézményegységről A Bajcsy-Zs. úton, a hét óvodai csoport 2006 óta modern, korszerű, minden igényt kielégítő, ideális feltételekkel rendelkező, óvoda céljára épült épületben működik, előírás szerinti kiszolgáló helyiségekkel, a gyermekek és alkalmazottak komfort érzetének teljes körű biztosításával. A csoportszobák tágasak, könnyen mobilizálhatóak, esztétikusak, gyermeki alkotásokkal díszítettek, kuckósíthatóak, jól felszereltek, s alkalmasak párhuzamos tevékenységek szervezésére. Minden csoportnak külön öltöző és mosdó helyiség áll rendelkezésre, hideg-meleg vizes kézmosókkal, egész alakos tükörrel, zuhanyzási lehetőséggel, ahol elegendő hely van a gyermekek jellel ellátott, személyes holmijának, tisztálkodáshoz szükséges eszközeinek, fényképpel ellátott a gyermeki alkotások tárolására alkalmas gyűjtőinek elhelyezésére. Az öltözök, folyosók adottságait kihasználjuk a szülők tájékoztatására, az együttműködés erősítésére, nevelési attitűdformálásra (faliújság, Ovi galéria, hirdetőtábla-fal, képek a csoportok életéről, óvodai programokról) a gyermeki alkotások, megvalósított projektek prezentálására. Cél az öltözők és a folyosó adottságainak jobb kihasználása az élet és mozgástér szélesítésére. Rendelkezünk torna-, két fejlesztő-, könyvtár-, orvosi és elkülönítő-, nevelői-, szülői fogadó szobával, irodákkal, melegítő konyhával, s ehhez kapcsolódó helyiségekkel, felnőtt öltözőkkel, mosdókkal. Az épület akadálymentesített, az UNIOS előírásoknak maximálisan megfelel. Az Iskola úti óvodai csoportok 2008-tól egy modern, korszerű iskolaépületben, leválasztott óvodai részen vannak elhelyezve, ahol a két csoportnak közös öltözője és mosdóhelyisége van, így a 9

11 gyermekek, de az adottságok alapján a felnőttek komfort érzetének objektív feltételei sem biztosítottak maximálisan. A torna-, orvosi szoba használata az iskolai osztályokkal közösen biztosított, a fejlesztésre a pedagógiai szakszolgálat helyiségeiben adottak a lehetőségek. Alapjában véve az öltöző és a mosdó elegendő helyet biztosít a gyermekek jellel ellátott, személyes holmijának, tisztálkodási eszközeinek elhelyezésére, hideg-meleg vizes kézmosókkal, zuhanyzási lehetőséggel, egész alakos tükörrel. A csoport szobák tágasak, kuckósíthatók és mobilizálhatók, esztétikusak, jól felszereltek. A bevezető folyosó, óvodai öltöző adottságai alkalmasak a szülők közvetett tájékoztatására, a gyermeki alkotások, projekttervek bemutatására, a nevelési szemlélet formálására, s az együttműködés erősítésére (faliújság, képek az óvodai életről, hirdető tábla, Ovi galéria) Egy többfunkciós nevelői szoba, s mosdó áll a felnőttek rendelkezésére. Az épület akadálymentesített. Óvoda épületeink udvarai részben parkosítottak, de gondozottak, játékeszközzel történő bővítésüket folyamatosan, célirányosan végezzük. A terület nagysága főként, a Bajcsy úton nem biztosítja a gyermek létszámhoz szükséges életteret, beépítettsége már nem növelhető annak ellenére, hogy a kötelező eszköznorma előírásainak nem felel meg. Az Iskola úton az udvarrész mérete ideális, beépítettsége, ellátottsága még nem megfelelő. A feltételekhez alkalmazkodva szervezzük meg a gyermekek, gyermek csoportok udvari tevékenységeit, életét, kiemelt figyelmet fordítva az egészségvédelemre, a szabad mozgásra, játékra, személyes, szociális, kognitív és nyelvi kompetenciákhoz kapcsolódó készségek, képességek fejlesztésére. A preszociális kompetenciák fejlesztését szolgálja a nagyobb közösségekhez való alkalmazkodás, hiszen nincsenek elkülönülő udvarrészek, de nehezíti a tevékenységek zavartalanná tételét, s bizonyos tevékenységek objektív feltételeinek korlátozott lehetőségei az elmélyült, szabad játékot. Elismerve a mozgás, szabad játék, párhuzamos és változatos tevékenységek biztosításának, a szabad levegőn való tartózkodásnak a gyermekek szükségletéből, fejleszthetőségéből fakadó meghatározó szerepét, fontosságát, nevelőtestületünk elkötelezi magát az udvari tevékenységek tartalmasabbá, változatosabbá tételére, a szabad játék és egyéb szabadidős tevékenységek feltételeinek megteremtésére, a csoport szobai körülményekhez hasonló lehetőségek udvari környezetbe való biztosítására a mindennapi óvodai élet során Intézményegységünk infrastruktúrája A működési feltételek ezen a területen elfogadhatóak. Rendelkezésre álló eszközök: Számítógép 4db, intézményegység vezető, szakmai vezető, óvodatitkár, nevelőtestület 10

12 Internet hozzáférés 3 számítógépnél Nyomtatók, scanner Fénymásoló iroda, nevelőtestület Telefonok Digitális fényképezőgép 2db Digitális kamera Televízió, DVD lejátszó, videomagnó Vetítők, vetítő vászon, rögzített, egy csoport DVD, CD, zenetár Diafilmek, diapozitív készlet Tény, hogy mindez csak a Bajcsy úton biztosított, s az IKT eszközök beszerzése, alkalmazása az alkalmazottak, s a gyermek körében napjaink elvárásait, igényeit nem követi. Óvodai intézményegységünkben a férőhelyek száma 225 fő ( ), közoktatási törvény előírása, s az alapterület szerint. Az alapító-okiratban a fenntartó a felvehető gyermek létszámot 270 főben maximálta. A törvényi előírásnál magasabb csoportlétszámok mellett biztosítani tudjuk a felvételre jelentkező (2,5)- 3-7 éves korú gyermekek teljes körű beóvodázását, minél korábban kezdődő és hosszabb időtartamú óvodai nevelését. Óvodai csoportjaink összetétele leképzi a társadalmi, szociális, kisebbségi rétegződést, így e szempontból is jellemző a heterogenitás, a különbözőségek természetes megjelenése az érdeklődéstől, hozott szokásokból és ismeretekből, életkori és aktuális fejlettségi szintből fakadóan. Mindkét óvodánkban osztatlan, ún. családi csoportok szervezése a jellemző, bár a partneri (szülői igény) a szakmai szempontok(integráció), a felvételt nyert és az iskolába menő gyermekek létszáma alapján a nembeli, de főként az életkori arányokat nem tudjuk ideálissá tenni, aminek eredményeként majdnem részben osztott csoportok is kialakulnak. Napközi Otthonos Stat. férőhely Közokt. tv. max. csop. Csoportszám Óvoda címe száma létszám Bajcsy-Zs. út Iskola út Összesen Az intézményegység személyi feltételei Intézményegységünkben 18 fő óvodapedagógus, 9 fő pedagógiai munkát segítő dajka, 1 fő ügyintéző,1 fő takarítónő dolgozik. 11

13 Foglalkozás, iskolai végzettség megnevezése Jelenlegi Program megvalósításához létszám szükséges módosítás Felsőfokú végzettségű óvodapedagógus Intézményegység vezető-helyettes 1 2 Főállású logopédus - 1 Fejlesztőpedagógus, főállású - 1 Főállású pszichológus - - Pedagógiai munkát segítő szakképzett vagy érettségizett dajka 9 9 Ügyintéző 1 1 Egyéb munkakörbe alkalmazott főállású dolgozó /takarító, konyhai dolgozó/ 1 4 Egyéb munkakörben alkalmazott részmunkaidős dolgozó /udvaros, karbantartó/ - 2 Gyógypedagógiai, pedagógiai asszisztens - 3 Határozatlan idejű kinevezéssel rendelkező pedagógusaink közül 1 fő rendelkezik szakirányú egyetemi végzettséggel, 3 fő közoktatás-vezetői, 1 fő fejlesztő pedagógusi szakvizsgával, 1fő óvoda vezetői szakvizsgával, 1 fő tanítói végzettséggel is, 1fő gyógytestnevelő, 1 fő drámapedagógus szakvizsgával. Akkreditált képzésen, legalább 60 órában, nevelőtestületünk minden tagja részt vett az elmúlt két évben. Zavartalan működésünkhöz közhasznú és közcélú foglalkoztatottakat biztosít a fenntartó, pedagógiai asszisztens, takarító, udvaros munkakörökben. Ebben a formában kerül alkalmazásra kisebbségi gyógypedagógiai asszisztensünk, aki felsőfokú tanulmányait is megkezdi,s több, mint egy éve tevőlegesen bekapcsolódik a multikulturális(kisebbségi) nevelés feladatrendszerének megvalósításába. Továbbképzési tervünk az alkalmazottak érdeklődésének figyelembevételével a szakmai munka színvonalasabbá, eredményesebbé tételét, vagyis az innovációt szolgálja. Ennek szellemében, az alábbi speciális területeknek biztosítunk prioritást. Óvodai integrációs programhoz adekvát akkreditált képzések Kompetencia alapú óvodai programcsomag alkalmazásához kapcsolódó akkreditált képzések Kedvesház alternatív program Mozgáskotta komplex fejlesztő módszer Projektpedagógia Fogom a kezed programunk megvalósítását eredményesebbé tevő képzések, célirányos kutatásban való részt vétel 12

14 Szakvizsgát adó képzések: fejlesztő pedagógus, tanító, gyógypedagógus-logopédus, drámapedagógus, néptánc, népi játékok, romonológia. Nevelőtestületünket szakmailag jól felkészült, újra fogékony, eredményességre törekvő óvodapedagógusok alkotják. Az intézményegységi szintjén jellemző, feladatellátási szinten meghatározó az együttműködésre, egymás munkájának elismerésére, megbecsülésére való törekvés, a szakmai ismeretek, tapasztalatok átadása, belső hospitálási rendszer működtetése, team munka, szakmai megbeszélések, programok kidolgozása, gazdagítása, folyamatos fejlesztésére törekvés, a horizontális és vertikális ismeretszerzés és átadás gyakorlata. Nevelőtestületünk nagy részére jellemző a folyamatos önképzés igénye, ami az innovációval, kompetencia alapú óvodai programcsomag bevezetésével, óvodai integrációs program megvalósításával tovább erősödött, s a továbbképzéseken megszerzett új ismeretek, módszerek alkotó felhasználása, közkincsé tétele általánossá vált. Az óvodapedagógusok élnek a módszertani szabadság, s a szakmai önállóság lehetőségével, az eredményesebb, színesebb óvodai élet megteremtése, s a gyermekek minél harmonikusabb, egyénre szabottabb személyiség fejlesztése, az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében. Intézményegységünk valamennyi pedagógusa rendelkezik azokkal a pedagógiai képességekkel és készségekkel, amelyek elengedhetetlenül szükségesek programunk megvalósításához Kommunikációs készség- kapcsolatteremtés, kapcsolatmegtartás képessége, asszertív kommunikációs technika, mely figyelembe veszi a gyermekek érzelmeit, aktuális állapotát és megtalálja a gyermekek számára legfelelőbb hangnemet Konstruktív képesség- melyre az ismeretszerzés, tapasztalatszerzés folyamatában van szükség Szervező készség-feltétele annak, hogy párhuzamos tevékenységek lehessenek jelen az óvodai életben, s hogy az óvodapedagógusok jól be tudja osztani a rendelkezésre álló az időt, az idejüket. Mindezek megvalósítását, a nevelőmunkát segítő alkalmazottakkal, dajkákkal való hatékony együttműködés teszi teljessé - bár szerteágazó munkakörük miatt a csoportok napi életébe az optimálisnál kisebb mértékbe tudnak tevékenyen bekapcsolódni. A nevelő munkát segítő alkalmazottak számának növelése (konyhások) alkalmazása megnyugtató, s elváráshoz leginkább illeszkedő megoldást lenne, de ennek hiányában körültekintőbb munkaszervezéssel, következetesebbé, eredményesebbé tehető bevonásuk, együttműködésük. Feladatunk e téren: 13

15 valamennyi alkalmazott munkája szervesen épüljön be a nevelő munkába; a dajkák szakmai fejlődése érdekében dajka munkaközösség működtetése; továbbképzési lehetőség biztosítása a dajkák részére; ún. csoport hármas megbeszélések tartalmasabbá, érdemibbé tétele. Edényzettel, textíliával való ellátottságunk megfelelő, a folyamatos csere az elhasználódás a kulturált étkezés, egészséges táplálkozás szokásrendszerének, a gyermekek önkiszolgáló és egyéb munkájához kapcsolódó feltételek biztosítása miatt is indokolt. A program megvalósításához a tárgyi, objektív feltételek bővítése, javítása szükséges. Eszközellátottságunk játék, ill. a szakmai eszközök, s szakkönyvek vonatkozásában a legalapvetőbbeket tartalmazza, fejlesztőjátékok, mozgásos tevékenységek eszközök területén kiemelkedő. A szabad játék fajták, kiemelten a szerep és dramatikus, valamint a bábozás eszközellátottságának javítása azonban elodázhatatlan feladat, éppúgy, mint a gyermek könyvek, lexikonok, ismeretterjesztő kiadványok, kortárs költők, zeneszerzők műveinek beszerzése, a könyvtár fejlesztése. A költségvetésből mindezekre fordítható összegekből, költségvetésen kívüliekből /pályázat, rendezvények bevétele, tagdíj, szponzorok szülők támogatása/ tudatosan, fontossági szempont szerint végezzük a beszerzést, pótlást, ill. a óvodai környezet esztétikusabbá, praktikusabbá tételét, az épületek állagmegóvását Óvodaképünk Azt szeretnénk elérni, hogy korszerű, mindenigényt kielégítő óvodáink a belépő számára azonnal azt közvetítsék, hogy itt minden a gyermekeket szolgálja, biztonságos, esztétikus, vidám és színes gyermek paradicsomba lépett, mely melegséget, nyugalmat áraszt. A csoportszobába belépve, csillogó szemű, mosolygós arcú, közvetlen, elmélyülten játszó, tevékenykedő, éneklő, verselő, alkotó gyermekek fogadják. Az óvodapedagógusok szinte elvegyülnek a gyerekek között, mégis ezer szemmel, nyugodtan, mosolygósan, vidáman, egyetlen pillantással is jelzik, itt vagyunk, figyelünk, örülünk nektek, meghallgatunk benneteket, segítünk, ha kéritek. Örömmel tevékenykedünk veletek, szeretjük a gyermek zsivajt, a nyüzsgést, amibe ti is jól érzitek magatokat, s boldogok, felszabadultak, vidámak vagytok, biztonságban és szeretetben nevelkedtek Gyermekképünk Olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, aki nyitottak, érdeklődőek, fogékonyak a szépre, jóra és érzelmi gazdagság, természetes kíváncsiság, felfedezési-, cselekvési-, alkotási-, közlési vágy 14

16 jellemzi őket. Akik szívesen járnak óvodába, igénylik a kortárs kapcsolatokat, s jól érzik magukat a gyermekközösségben. Bátran, egészséges önbizalommal, elvárható stílussal és kifejezés kultúrával kommunikálnak. Érzelmeiket verbálisan és nonverbális módon is kifejezésre juttatják. Tisztelik szüleiket, az óvoda alkalmazottait és bizalommal fordulnak hozzájuk. Magatartásuk és viselkedésük koruknak megfelelően fejlett, udvariasak, illemtudóak. Olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, akik legalább az óvodában kiegyensúlyozottak, örülnek a közös élményeknek, vidámak, tudnak nevetni, szeretik az irodalmi alkotásokat, zenét, szívesen vesznek részt az alkotó tevékenységekbe, de leginkább önfeledten tudnak játszani, mozgásos tevékenységekben részt venni. Olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, akik megfelelő önbizalommal, önértékeléssel, toleranciával, konfliktuskezelési technikával rendelkeznek és kapcsolatteremtésre, kapcsolattartásra képesek. Akiknél a pre- és proszociális kompetenciákhoz kapcsolódó motivációk és képességek fejlődése hatékony együttműködést, kooperativitást eredményez. Olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, akik nem csak ismerik városunkat, de jól is tájékozódnak környezetükbe, s kötődnek lakóhelyükhöz az itt élő emberekhez. Akik óvják, védik a természetet, s mindenre, ami arra érdemes rá tudnak csodálkozni. 3. Helyi nevelési programunk alapelvei, célja és általános feladatai 3.1. Alapelveink Óvodai nevelésünk a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására irányul, azon gyermeki jog érvényesítésével, hogy minden gyermeknek biztosítsuk a neki megfelelő gondoskodást, nevelést, ami igazodik egyéni szükségleteihez, életkori és egyéni sajátosságaihoz, fejlődési üteméhez, ezzel segítve a gyermekek egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatását, kompetenciáinak alakítását. Az egyenlő hozzáférés biztosításával a gyermeki-, gyermeket megillető-, szabadság jogok, emberi méltóság tiszteletben tartására, megerősítésére törekszünk. A gyermeknek, mint fejlődő személyiségnek, a gondoskodást és különleges védelmet biztosítjuk inkluzív szemlélettel, gyermekközpontú attitűddel A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, ebben intézményegységünk kiegészítő szerepét hangsúlyozzuk. Biztosítjuk, hogy a gyermekeket elfogadás, befogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezze. Szem előtt tarjuk a gyermekek mindenekfelett álló érdekeit. Az óvodai nevelés sajátos eszközeivel, kialakított pedagógiai gyakorlatunkkal biztosítjuk az esélyegyenlőséget, hozott hátrányok kompenzálását és tiszteletben tartjuk a hátrányos megkülönböztetés tilalmát, indokolt estben alkalmazzuk a pozitív diszkriminációt. 15

17 Hangsúlyossá tesszük a játék, szabad játék, az érzelmek, az erkölcs meghatározó szerepét és a gyermek által a cselekvésen. keresztül megfejtett, valódi tudás értékét Nevelési céljaink A (2,5) 3-7 (8) éves gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak, eltérő fejlődési ütemének, érési jellemzőinek figyelembevételével A gyermekek minél sokoldalúbb, harmonikus személyiségfejlesztése, az iskolai élet megkezdéséhez szükséges alkalmasság egyéni szintjének optimalizálása, biológiai (testifizikai), pszichikus, szociális funkciók folyamatos fejlődését elősegítő szociális és tárgyi környezet biztosítása, testi-lelki szükséglet kielégítése Hátránykompenzáció és tehetséggondozás, potenciális tanulási zavarok kialakulásának megelőzése a nevelési feltételek, metódusok, alternatív programjaink, célirányos pedagógiai munkánk alapján. A sajátos nevelési igényű, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek inkluzív integrálása, fejlesztő hatású nevelő környezet biztosítása, élhető- sikeres életvezetésre nevelés. Kisebbségi-multikulturális, interkulturális nevelés, nemzeti kulturális értékeink, hagyományaink, más népek kultúrájának megismertetése spontán helyzetekbe, élményekhez, projekt és kompetencia alapú témafeldolgozás és alternatív program elemeink által. A játékba integrált önkéntes és cselekvése tanulás megszervezése, párhuzamos tevékenységekkel, a gyermeki aktivitás, motiváltság, kíváncsiság ébrentartása és kielégítése, a kreativitás előtérbe helyezése és a kompetenciaérzés kialakítása, fenntartása, komplex óvodai neveléssel, az anyanyelvi nevelés feladatrendszerének mindent átfogó érvényesítésével. A gyermekek fejlődésének folyamatos nyomon követése, a fejlődés értékelése, fejlesztési tartalmak meghatározása. Az óvodában dolgozók együttműködésének, felelősség vállalásának erősítése a nevelés gyakorlatában Általános feladataink Gyermekek alapvető jogaiból, szükségleteiből, személyiség megnyilvánulásaiból, hozott szokásainak, ismereteinek feltérképezéséből, aktuális fejlettségéből kiindulva, változatos és választható tevékenységre, tapasztalatszerzésre, cselekvésre, önállóságra, gyermeki 16

18 kezdeményezésre, valós élethelyzetek megélésére biztosítanunk lehetőséget színes óvodai élet megszervezésével, komplex nevelés érvényesítésével. Szeretetteljes, féltő, óvó, gondoskodó, derűs, nyugodt, családias, stabil és biztonságos környezeti feltételeket teremtő, kölcsönös érzelmi kötődést elősegítő légkört alakítunk ki, amelyben minden gyermek számára biztosítjuk a neki megfelelő nevelést, a megalapozott, következetes, ám rugalmas szokásrendszer alapján. Egyéni, differenciált bánásmódot érvényesítünk a személyes, bensőséges kapcsolat kialakításához, amelyet minden gyermek esetében alkalmazunk, hiszen tarjuk és valljuk, hogy minden gyermek egyedi, s nincs két azonos pedagógiai feladat, nincs kizárólagos megközelítés, módszer. A gyermek óvodai életét, az adottságainkat is figyelembe vevő, átgondolt és következetes, rugalmasan kezelt szokásrendszer alapján szervezzük meg, tudatos segítséget nyújtva ezáltal is ahhoz, hogy a körülöttük lévő szűkebb és tágabb környezetben az emberi érintkezés alapvető szabályait elsajátíthassák, s fejlődjön normarendszerük. Maximális figyelmet fordítunk arra, hogy az óvodáskor szenzitív időszak a különbözőségek elfogadásában, így az inkluzivitást, a játékot, az egyéni élmények feldolgozását támogató környezetben a gyermekek maguk is befogadóvá, elfogadóvá, együttműködővé, segítőkésszé válnak. Intézményegységünkben minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy egyediségéhez optimálisan illeszkedő pedagógiai rendszerben, integráltan, inkluzív környezetben nevelkedjen, s a gyermekközösség aktív, saját szereppel bíró tagja legyen. A sajátos nevelési igényű gyermekre is úgy tekintünk, mint minden óvodásra, hiszen a lehetőségekhez mérten őt is önálló, teljes értékű életvezetésre kell nevelnünk. Biztosítjuk azt a jogát, hogy megfelelő, elfogadó, ugyanakkor sajátos nevelési igényéhez igazodó, fejlesztő hatású környezetben éljen, fejlődjön. A gyerekek őszintén elfogadják, tolerálják a sajátos bánásmódot igénylő társaikat, de csak akkor, ha ehhez a szülőkkel együttműködve példát, mintát adunk, így válik a gyengébbekhez való közeledés és segítőkészség a különbözőség megléte számukra természetessé. A társas mintája mellett az óvoda minden dolgozója nevel, hiszen ebben az életkorban az utánzásos, érzelem által vezérelt tanulás a domináns, ezért nekünk felnőtteknek kell sugároznunk minden gyermek felé a feltétel nélküli szeretetet, s azt, hogy tisztellek Téged; fontos vagy nekem; csakis Rád figyelek és segítek Neked, ha szükséged van a segítségemre. Hangsúlyozzuk a szabad játék, a játéktevékenység elsődlegességét, az érdeklődés, kíváncsiság, felfedezési vágy, érzelmek motiváló erejét, a tevékenykedtetés és cselekvés, tapasztalatszerzés szerepét, valamint spontenealitás pozitív értékét, azon valódi tudás megszerzésében, melyet 17

19 képes lesz a gyermek alkalmazni képességei, készségei által. Az ismeretek tapasztalati úton történő megszerzéséhez segítjük hozzá a gyermeket. Megteremjük annak a lehetőségét, hogy a gyermek a játékon, a művészeteken, az alkotómunkán, saját tevékenységén keresztül szerezhesse meg azokat az élményeket, amelyek megnyitják, és ébren tartják benne a vágyat a világ megismerésére, a tanulás örömének átélésére. Szem előtt tartjuk, hogy ebben az életkorban az igazi ismeret az, amit a gyermek önmaga szerez meg. Mindennek az alapja, hogy a gyermek előzetes tudására, tapasztalataira is épülő ismeretanyagot közvetítsünk, mindezekre építő tevékenységrendszereket szervezünk, biztosítsunk A közösségi nevelés alapelve, és a pre-, és proszociális kompetenciákhoz kapcsolódó motívumok és képességek fejlesztésének alapja, hogy a gyermek, mint egyén megtalálja a helyét a közösségben. A gyermekek pozitív személyiség jegyeinek kiemelésével, megerősítésével, énkép önértékérzet kialakulásának elősegítésével, önmaguk és társaik elfogadására, tiszteletben tartására nevelésével támogatjuk ezt a folyamatot, amivel a személyes és szociális kompetenciákat fejlesztjük elsősorban. A társas kapcsolatok alakulásának legfőbb eszköze elsősorban a játék, a közösen átélt élmények, ezt követik a közös tevékenységek, a közösen végzett feladatok, a különböző szervezeti keretekben megvalósuló tanulási formák. Az anyanyelvi nevelés áthatja az óvodai nevelést, mint a nevelés eszközeinek és a gyermeki tevékenységrendszernek a tartalma, ezért kiemelt jelentőségének megfelelően kezeljük, sajátos nevelési gyakorlatunk, fejlesztő programunk középpontjába állítjuk. Tartjuk és valljuk, hogy minden kisgyermek önmagához mérten fejleszthető, nevelhető, ha a nevelő hatást gyakorló személyek empátiája, pedagógiai optimizmusa, mintaadása, célirányosan a gyermeki személyiség megismerésére, megértésére, kibontakoztatására, fejlődésére irányul. Tudjuk, hogy meghatározó a gyermek személyiségének alakulásában, hogy milyen nevelési hatások érik a családjában. A már kialakított szokások és viselkedési formák a gyermek számára megkönnyítik, vagy megnehezítik az óvodai közösségbe való beilleszkedést. Ezért nagyon fontos, hogy minél előbb, s a lehető legalaposabban megismerjük a családok nevelési szokásait, életvitelét, értékrendjét és arra törekedjünk, hogy mindezek egyre jobban harmonizáljanak az óvodai szokásokkal, szemlélettel. A családokkal való együttműködés, a családok intervenciós segítése, erősítése kiemelt jelentőségű számunkra, a helyi sajátosságok alapján is. Az óvodapedagógusok napi kapcsolatban állnak szülőkkel, ezáltal az együttnevelés, az együttműködés érdekében a folyamatos párbeszéd feltételrendszerét biztosítják, ami erősíti a partnerséget, a kompetenciák szerinti felelősségvállalást, s azon a tény elfogadását, hogy a gyermek nevelése elsősorban a család feladata, melyet kiegészít az óvodai, intézményes nevelés. 18

20 A családi nevelést kiegészítő pedagógiai munkánkban arra törekszünk, hogy a gyermekközösséggel együtt élve, pontosan tudjuk mikor, mit, hogyan kell megvalósítanunk, tennünk a csoport, illetve egy-egy gyermek érdekében. Ezt a tervszerű ellenőrzési, mérési, értékelési rendszerünk konklúzióival vetjük össze, melyet intézmény egységünk jó gyakorlatként átvett Dr. Bakonyi Anna által készített a gyermekek fejlődésének folyamatos nyomon követése megfigyelési, mérési terminus is prezentál. Kiemelt figyelmet fordítunk gyermekvédelmi munkára annak érdekében, hogy a gyerekek mindenek feletti jogát tiszteletbe tartva, minden eszközzel a prevenciót, az esélyegyenlőtlenség kompenzálását helyezzük előtérbe. Jelentős alapvetésünk a megfelelő életvitel, egészséges életmód iránti igény kialakítása a gyerekhez adekvát rendszeres életritmussal, megfelelő napirend kialakításával. A helyes tisztálkodási- és táplálkozási szokások kialakításában fontos szerepe van az óvodapedagógusnak és a dajkáknak. A felfokozott mozgásigény a gyermek életkori sajátosságai közé tartozik, amit kiemelt feladatként kezelve, alternatív programmal is megerősítve biztosítunk. A tágabb- és szűkebb környezet közvetlen, tapasztalati úton történő megismerésével kívánjuk elérni, hogy a gyermek tisztelje a környezetét, és bátran alakítsa azt anélkül, hogy kárt okozna benne. Ezzel a környezettudatos viselkedés megalapozása mellett, a lakóhelyhez való kötödést, s a társadalmi érzékenyítés feladatrendszerét is megvalósítjuk. Az óvodai értékrendünk és az abból kialakított célunk, feladatunk és tevékenységrendszerünk kompetenciaalapú, hisz az egyéni képességfejlesztés az eredményességet abban méri, hogy a gyermekek legkülönbözőbb képességei sikeres tevékenységvégzésben manifesztálódnak-e, s mi erre törekszünk, különböző metódusokkal és eszközökkel. Helyi nevelési programunk, sajátos és innovatív elemei, elvisége, cél és feladatrendszere összességében a kompetenciafejlesztésre, s gyermekek fejlődésének folyamatos nyomon követésére irányul. 4. Helyi programunk általános feladatrendszere Az óvoda a közoktatási rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítője a gyermek (2,5) 3 éves korától az iskolába lépésig. Az óvodai nevelés a gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítésére irányul, ezen belül az egészséges életmód alakítására, az érzelmi nevelés és szocializáció biztosítására, az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítására. Programunk fő törekvése, hogy alternatív programeleink beépítésével, komplex személyiségfejlesztéssel a tanuláshoz szükséges alapkészségek, képességek és kompetenciák 19

21 célirányos fejlesztésével minden gyermeket lehetőségeihez mérten közvetetten alkalmassá tegyünk az iskolai életbe történő sikeres átlépésre. A főbb nevelési területekhez kapcsolódó pedagógiai és pszichológiai feladataink tartalmi kidolgozásánál a gyermekek alapvető megnyilvánulási formáira a játékra és mozgásra építünk. A program nevelési keretét a gyermekek természetes megnyilvánulási formái és az óvoda kultúraátadó hatásrendszerének együttese, kölcsönössége, harmóniája határozza meg Az egészséges életmód alakítása Az egészséges életmódra az egészséges életvitelre nevelés egyre nagyobb jelentőséggel bír, de fontosságának megítélésében nagyon eltérő a szülők véleménye, igénye. Még jellemzőbbek az eltérések a családi nevelés szokások és értékrendet területén. Tény, hogy nevelési gyakorlatunkkal mérsékelni, formálni kívánjuk a napjainkban felerősödött negatív tendenciákat: - Különösen a gyermekek körében nagymértékben csökkent a szabad levegőn tartózkodás, a mozgás. - Nemkívánatos irányba tolódik el az étkezési kultúra, az egészséges táplálkozás. - Nem kiszámítható, s nem rendszerszerű a családok, így a gyermekek életvitele. - Gyakran és különböző okokból károsodik a gyermekek lelki egészsége A későbbi életvitel szempontjából meghatározóak az egészséges életmódhoz kapcsolódó korai, óvodai életszakaszban megszerzett ismeretek, készségek és szokások. Éppen ez indokolja, hogy nagy körültekintéssel a gyermekek hozott ismereteinek, tapasztalatainak, szokásainak maximális figyelembe vételével alakítsuk ki a testápolás, táplálkozás, öltözködés, mozgás, pihenés, levegőzés és testedzés szokásrendszerét. A szokásrendszer kialakításánál figyelembe kell venni az életkori, fejlettségbeli, tempóbeli különbségeket, hozott ismereteket, jártasságot, szokásokat, melyek átgondoltságra, szervezettségre inspirálnak. Alapvető elvárásként generálja ez, egy olyan folyamatosságot, rugalmasságot feltételező napirend kialakítását, ami elegendő időt, stressz mentességet, biztonságot, kiszámíthatóságot és nyugodt légkört biztosít a gyermekek számára. Az egészséges életmód és az egészséges környezet, az életvitel szorosan kapcsolódik egymáshoz és a környezettudatos neveléshez. A környezet rendjének kialakításába, megtartásába, esztétikussá tételébe 4H alapelvei szerint maximálisan, életkornak, fejlettségi szintnek, tevékenységi vágynak megfelelően bevonjuk a gyerekeket. A környezettudatosság megalapozását létfontosságúnak tartjuk, s a szülők szemléletformálását kiemelten kezeljük. A mindennapi kapcsolattartás, partneri viszony, a szülők bizalmának elnyerése alapfeltétel, melyben a tapintatosságot, diszkréciót a személyiség jogok tiszteletbe tartását rendező 20

22 elvként alkalmazzuk,de a gyermekek érdekeit és szükségleteinek kielégítését mindenek fölé helyezzük. Céljaink: A gyermekek gondozása, testi és lelki szükségletének kielégítése, testi és lelki egészségének védelme, megőrzése, prevenció A mozgásigény mindenkori kielégítéséhez a feltételek megteremtése, testi képességek és összerendezett mozgás, illetve komplex mozgásfejlesztés biztosítása alternatív programelemmel, s a gyermekek szervezetének edzése, testséma, testkép, testtudat, téri orientációs képességek célirányos fejlődésének középpontba állítása. Az egészséges életmód, a testápolás, az egészségmegőrzés, étkezés, öltözködés, betegségmegelőzés szokásainak megismertetése, esetleges korrekciója,kialakítása, belsővé válásának megalapozása.. Mentális egészség védelme, megőrzése, egészséges tudatos magatartás alakítása. Speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása A napi életritmus kialakításában a rendszeres, megszokott időpontban végzett tevékenységek pozitív élettani hatásának érvényesítése. Gondozás Szerves része, alaptevékenysége az óvodai nevelésnek, ami gyermekek testi komfortérzetének kielégítésére irányul. Szűkebb értelemben a napi gondozási teendők ellátását, tágabban az egészséges életmódra nevelést, a mozgásszükséglet kielégítését, a pszichés és szomatikus harmónia megteremtését jelenti. Toleráljuk a testi szükségletek kielégítésében a gyermeki magatartás, önállóság, szokások tekintetében fellelhető eltéréseket. Különös gondoskodást, nagy figyelmet, okos törődést és meleg szeretetet fordítunk o az újonnan óvodába érkezőkre, o a szociálisan hátrányos helyzetűekre, o a sajátos nevelési igényűekre, o a testi kontaktust, érintést nem szívesen fogadókra, o az intimitás területén egyéni igényeket mutatókra, o allergiásokra. 21

23 Az egészséges személyiségfejlődés, gondozás egyik legfontosabb feltétele a bensőséges, meleg óvónő-gyermek, gyermek-dajka kapcsolat, a közvetlen hangnem, a kellemetlen érzések okainak megszüntetésére való (szomjúság, éhség, fázás, fáradság, átnedvesedett ruha) érzékeny reagálás, szükséges mértékű, tapintatos segítségnyújtás. A szervezési feladatok megvalósítása meghatározó a tevékenységek folyamatában: o környezet higiéniájának állandó, mindenre kiterjedő biztosítása, o étkezési eszközök tisztántartása, fertőzések megelőzése, o napközbeni folyadék, vízszükséglet, o a balesetveszélyes és veszélyes tárgyak kiiktatása a gyermekek környezetéből, o megfelelő hőmérséklet, levegő csere, világítás, páratartalom, o környezeti ártalmak kiküszöbölése zajcsökkentés, energiatakarékosság, légszennyezés csökkentése bokrosítással, zöldhulladék komposztálása, zöld növények a csoportszobákba, o rugalmas szervezéssel biztosítsuk a gondozási tevékenységek folyamatosságát. A kiszolgáló helyiségeket körültekintő szervezéssel úgy használják óvodásaink, hogy a zsúfoltságot, várakozási időt kiküszöböljük, minimálisra csökkentsük. Egészségvédelmet célzó tevékenységek A gondozás, testi nevelés, mozgásfejlesztés feladatinak megvalósítása elősegíti a gyermekek egészségének megóvását. A higiéniás szabályok betartása pedig feltétel a szervezet általános védekező képességének fokozásához, a betegségek megelőzéséhez Az anamnézis felvétele közben a felderített az óvodai közösségbe kerülést nem akadályozó betegségek, gyógyszerérzékenység regisztrálása, figyelemmel kísérése, alapvető tudnivalók elsajátítása az egészségi állapot egyensúlyba tartásához, a gyermek megfelelő gondozásához. Éves rendszerességgel kerül sor védőnői-, orvosi szűrésekre egyeztetés szerint, melyek alakalmával felhívjuk a gyermekorvos figyelmét azokra az eltérésekre melyeknek felderítése, kezelése szakorvosi vizsgálatot igényelne (hanyag tartás, mozgásszervi eltérések, ágytisztaság) Védőnői higéniai ellenőrzéseket rendszeres szervezünk. A gyermekorvos, védőnők részt vesznek a tanácsadási, felvilágosítási munkában, e témájú rendezvényeinken, projekt napjainkon. A fogorvosi szűrés évente egyszer biztosított az iskolába lépő gyermekeknek, de a fog és szájápolással kapcsolatos projekt napokon a fogorvosok, mentálhigiéniás szakalkalmazott tájékoztatja, ösztönzi a gyermekeket a fogmosás fontosságára, a fogorvosi szűrésen való részvételre. 22

24 Tiszta rendszeresen fertőtlenített eszközöket, környezetet igyekszünk biztosítani a HACCP előírásai szerint, melyet rendszeresen ellenőrzünk. A szükségszerinti szellőztetéseket körültekintően végezzük. A beteg gyermekeket az elkülönítőbe helyezzük el, és gondoskodunk arról, hogy minél előbb elhagyhassák az óvodát. A testi épség védelme és a baleset megelőzése magába foglalja megfelelő használati eszközök, tárgyak biztosítását, folyamatos ellenőrzését, karbantartását. A gyermekek életkori sajátosságai alapján, a tipikus gyermekbalesetek megelőzése érdekében fontos a felnőttek állandó kontrollja, a tevékenységek folyamatos figyelemmel kísérése. Helytelen életmódbeli szokások korrekciója. A közvetlen környezetben adódó egészségnevelési és mozgáslehetőségek mindennapos kihasználása Évi két alkalommal egészségnap, hét szervezése a Kézmosás Világnapjához, ill. aktuális témához kapcsolódóan. Projektekhez, kompetencia alapú programcsomaghoz kapcsolható játékos témakör feldolgozások pl. Egészséges, erős vagyok; Ki nőtt nagyobbra; Egészségesen táplálkozom; Kedvenc sportom, mozgásos tevékenységem. Testápolás Bensőséges kapcsolatra épül, melyet bemutatással, beszélgetéssel, rögtönzött történetekkel, odafordulással, tevőleges segítségnyújtással, türelemmel célirányosan arra irányítunk, hogy a testápolás öröm és igény legyen. A tisztálkodási eszközök használatára, a testápolás helyes sorrendjének betartására, rendszeres végzésére szoktatjuk a gyermekeket. Figyelünk az intimitásra, egyéni igényre, kiemelten a WC használatnál- válaszfüggöny, papír használat, csak egyedül legyen a mosdóban. Az önkiszolgáló tevékenységekhez kellő időt, begyakorlási lehetőséget, segítséget, magyarázatot, bemutatást biztosítunk, miközben folyamatosan követjük és megerősítésekkel segítjük a fejlődést. Testi nevelés Magába foglalja a gyermekek testi szükségleteinek, természetes mozgásigényének kielégítését, a gyermekek egészségének, testi épségének védelmét, megőrzését, edzését. Mindezek akkor valósíthatók meg igazán eredményesen, ha az optimális környezeti feltételek biztosítottak. Mindehhez nagyon sok minden rendelkezésünkre áll, van amit fejlesztenünk és bővítenünk kell, van 23

25 amit nem használunk ki, de átgondoltsággal, pozitív hozzáállással képesek vagyunk mindent optimálissá tenni, amihez nem kell más, mint szemléletváltás, konszenzus. Tornaszoba maximális használatára törekszünk, illetve a csoportszobákat célszerűen átrendezzük, alkalmassá tesszük mozgásos tevékenységek, játékok végzésére. A gyermekek számára a tisztálkodáshoz, pihenéshez, mozgáshoz a szülők hozzák a szükséges felszereléseket és tisztántartásukról is ők gondoskodnak. A hiányzó felszereléseket releváns pályázati forrásból pótoljuk, szükség esetén a felszerelések tisztántartásáról gondoskodunk. Mozgás A szabad mozgást, lehetőségeinket jobban kihasználva, optimálissá tesszük. Fontos a megfelelő ruházat, s a kapcsolódó gondozási feladatokban a higiéniás szokások erősítése. Rendszeresen szervezünk felfedező sétákat, kirándulásokat változatos helyszínekkel, kihasználva városunk kedvező adottságait. Hazánk szép tájainak megismerésére, a 4H elviségével hosszabb kirándulásokat is szervezünk, alkalmanként a szülőket is bevonva. Szabad és szervezett mozgásos tevékenységekkel az egészséges életvitelre szoktatjuk a gyerekeket, s a szülők szemléletét is formáljuk. Évente többször szervezünk szülős projekt napot, amelyeken mozgásos tevékenységek is szerepelnek. A mindennapos testnevelés szabadban történő megtartása, időtartamának növelés, udvari mozgásos játékok szervezése, kötelező levegőzés. Tornaszoba maximális használatára törekszünk, illetve a csoportszobákat célszerűen átrendezzük, alkalmassá tesszük mozgásos tevékenységek, játékok végzésére. Levegőzés Maximálisan biztosítani kell a megfelelő időtartamú, időjárás károsító tényezőket figyelembevevő levegőzést a hangképző szervek, helyes légzés kialakítása, s élettani hatása, s a helytelen szokások korrigálása miatt. Betartása kötelező, megfelelő ruházatot igényelni ajánlott a szülőktől, s szemléletüket, a nevelőtestületét is formálni szükséges. A levegőzés, séta, kirándulás lehetőséget kínál a környezetvédelmi tapasztalatszerzésre, a levegő témakör feldolgozásának eredményesebbé tételére is ki lehet használni. Fedett terasz hiányában sok tevékenységet csak korlátozott módon tudunk a szabadban megszervezni. Erdei óvodát, tábort és vízhez szoktatást is szervezünk a levegő víz napfény edzőhatásának kihasználására. Pihenés Nyugodt légkörrel, megfelelő ráhangolással, mesével, halk zenével biztosíthatóak az optimális hangulati feltételek. Mi fontosnak tartjuk a kényelmes ágyneműt, a pizsama viselését, az alvókák behozhatóságát. A pihenés időtartamát a gyermekek egyéni igényeihez igazítjuk, s az elalvást nem 24

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Pedagógiai Program Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda ADATLAP Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert

Részletesebben

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013.

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2 1.1 Nevelőmunkánk jogszabályi háttere 2 1.2 Az óvodánk adatai 2 1.3 Óvodánk bemutatása 3 1.4

Részletesebben

BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM

BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 Intézményünk adatai Neve: Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Címe: 5630 Békés, Baky utca 4. Telefon/fax: 06 66 411 680 Fenntartója: Békési

Részletesebben

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító 201394 2013. p.h. Készítette: Matejkáné Székely Szilvia óvodavezető Cím: 2081 Piliscsaba, Bajcsy-Zs. u. 33. Tartalomjegyzék Törvényi hivatkozások,

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS ÓVODA 1119 BUDAPEST, PAJKOS U. 35. Az intézmény OM azonosítója: 034459 Intézményvezető: Csályiné Schön Mária Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015.

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. 1. BEVEZETÉS...4 2. BEMUTATKOZÁS...8 2.1 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI:...8 2.2. AZ ÓVODA SZEMÉLYI ERŐFORRÁSAI...13...13 2.3. AZ ÓVODA DOLOGI-TÁRGYI

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása... 6 1. Az óvoda jellemző adatai...

Részletesebben

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ K A S T É L Y P E D A G Ó G I A I Ó V O D A P R O G R A M J A Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ Tartalomjegyzék I. Pedagógiai programunk törvényi háttere...

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4.

BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4. TERM. TÁRSA- ÉNEK- ZENE MESE- VERS MUNKA JÁTÉK MOZGÁS MOZGÁS DALOM EMBER RAJZOLÁS KÉZI- MATE- MATIKA BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. CSALÁD BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése TARTALOMJEGYZÉK sorszám Megnevezés Oldalszám Bevezető 5 I. Helyzetkép 6 1. Óvodánk bemutatása 6 2. Az óvoda személyi és tárgyi feltételei 7 II. A program felépítése 8 1. Gyermekképünk 8 2. Óvodaképünk

Részletesebben

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22.

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Intézmény OM - azonosítója: 030871 Készítette: a Faragó Utcai Óvoda nevelőtestülete Legitimációs eljárás

Részletesebben

MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1

MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 I. Az Intézmény jellemző adatai... 2 1. Az intézmény neve... 2 2. A pedagógiai program jogháttere... 3 II. Bevezető...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Törcsvár Utcai Óvoda 1112 Budapest Törcsvár utca 19-21. Az intézmény OM azonosítója: 034463 Intézményvezető: Steixnerné Strausz Ildikó Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások

Részletesebben

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 031423 ÓVODÁNK ADATAI Neve: KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA Címe: 3384 KISKÖRE, BÉKE ÚT 9-11. Telefon/fax: 36/358-211 Fenntartója: KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Címe: 3384 KISKÖRE, SZÉCHENYI ÚT 24. Alapító

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. (Hermann Alice) Készítette:

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála 1 Tartalom I. BEVEZETŐ 4 1. Nevelőtestületünk választott mottója: 4 2. Az óvoda jellemző adatai: 4 3. Törvényi szabályozás 4 4. Óvodánk rövid bemutatása

Részletesebben

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 034610 Székhely: 1163 Budapest Cziráki u. 8-10. Telephelyei: Lándzsa 1163 Bp. Lándzsa u. 23. Vadvirág 1. 1163 Bp. Borotvás

Részletesebben

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013.

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda Intézmény címe: 1155. Budapest Tóth István u. 98. OM azonosító: 201537 Helyi Óvodai Program 2013. 1 Tartalom ÓVODAI ADATLAP... 3 I. ÓVODÁINK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI PROGRAMJA

APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI PROGRAMJA TŰZ ben fa parazsa volnék. VÍZ - ben puha moha volnék LÉG - ben jegenyefa volnék FÖLD - ön anyám fia volnék. ( Weöres Sándor) APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI PROGRAMJA HATÁLYBA LÉPÉS DÁTUMA:

Részletesebben

PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011

PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011 PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011 1 PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetkép...

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium 1191 Budapest Kisfaludy u. 28. 2014. szeptember Tartalom Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium Pedagógiai Program 2014. 1. BEVEZETÉS... 3 2.

Részletesebben

Szombathelyi Szivárvány Óvoda

Szombathelyi Szivárvány Óvoda Szombathelyi Szivárvány Óvoda OM: 036462 Epochális rendszerű pedagógiai programja TARTALOMJEGYZÉK BEKÖSZÖNTŐ 1. KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK... 1. oldal 2. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA... 2. oldal 2.1. Óvodánk személyi

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM KŐBÁNYAI MOCORGÓ ÓVODA 1101. Budapest, Kőbányai út 30. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető 1 II. Gyermekkép, óvodakép 4 II. 1 Gyermekkép 4 II. 2 Óvodakép 5 II.2.1.

Részletesebben

BÁTAI ÁMK PEDAGÓGIAI MŰVELŐDÉSI PROGRAM

BÁTAI ÁMK PEDAGÓGIAI MŰVELŐDÉSI PROGRAM 1 Mottó: Tárd ki a karjaidat a változásnak, De ne engedd el az értékeidet. /Dalai láma üzenete/ BEVEZETŐ Tisztelt Olvasó! Ön a Bátai ÁMK pedagógiai-művelődési programját tartja a kezében. E dokumentum

Részletesebben

BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 Intézmény neve: BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény 3240 Parád, Kossuth L. u. 128. Tel., Fax:

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM OM AZONOSÍTÓ: 036472 WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM 9700 Szombathely, Márton Áron u.58. 2013. -1- Tartalom Bevezető 3.o. I. A MI ÓVODÁNK 5.o. 1. Az óvodánk jellemző adatai 5.o. 2. Programunk küldetése,

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

Szent László Óvoda Kisvárda

Szent László Óvoda Kisvárda MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Szent László Óvoda Kisvárda TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA... 5 3. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGPOLITIKA... 8 4. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉNEK HOSSZÚTÁVRA SZÓLÓ ELVEI...

Részletesebben

" A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel.

 A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel. " A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel." ( Mérei Ferenc ) Elfogadta: a Bárdudvarnoki Óvoda-Bölcsőde nevelőtestülete ----------------

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. OM: 034481 PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL Készítette: Kovács Zsuzsa Érvényes: 2013. szeptember 01-től Készült: 5/2 eredeti példányban

Részletesebben

ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Pedagógiai program 1. sz. melléklet ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Ha meg tudjuk engedni a gyereknek, hogy azonos legyen önmagával és barátunk legyen anélkül, hogy megkísérelnénk őt felsőbbrendű tudásunkkal

Részletesebben

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015.

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015. PESTERZSÉBETI 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, 2015. Az óvodai pedagógiai program törvényi és jogszabályi háttere: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733 1 TARTALOM Bevezetés 4. Törvényi szabályozás 1.Bemutatkozás 5. 1.1. Cecei Óvoda 6. 1.2. Vajtai Óvoda 6. 2. Pedagógiai alapelveink 7. 2.1.Küldetésnyilatkozat 7. 2.2.Gyermekkép 7. 2.3.Óvodakép 9. 2.4.Jövőkép

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 4 A GYAKORLÓ ÓVODA ADATAI... 5 I. BEVEZETŐ... II. GYERMEKKÉP... 1. Gyermekkép...

Részletesebben

Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016.

Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016. Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016. TARTALOMJEGYZÉK Tartalom TARTALOMJEGYZÉK... 1 Bevezető... 2 A település bemutatása... 2 II. Az óvoda jellemző adatai... 4 III. Helyi Nevelési

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Rózsa úti tagóvoda Helyi pedagógiai program Szolnok 2010 Módosítás időpontja:2013.03.31. Érvénybe lépés ideje:2013.09. 1 Tartalom 1. HELYZETELEMZÉS 4 2. A SAJÁTOS PEDAGÓGIAI ARCULAT:

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:032920 2014 Napközi Otthonos Óvoda 2133 Sződliget, Vörösmarty u. 8-12. Intézmény OM azonosítója: 032920 Készítette: Hanákné Durján Ilona óvodavezető

Részletesebben

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény neve: Szabályzat típusa: Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai program Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető:.. neve Legitimációs eljárás

Részletesebben

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A FEKETE ISTVÁN ÓVODA ÉS A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA ORFŰ 2010. TARTALOM Bevezető 1.Az óvoda adatai 2. Helyzetkép az óvodáról 2.1.Alapelveink 2.2.Gyermekképünk 2.3. Pedagógusképünk 2.4.

Részletesebben

NAGY JENŐNÉ: ÓVODAI NEVELÉS A MŰVÉSZETEK ESZKÖZEIVEL című program adaptációja

NAGY JENŐNÉ: ÓVODAI NEVELÉS A MŰVÉSZETEK ESZKÖZEIVEL című program adaptációja OSTERMAYER NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAGY JENŐNÉ: ÓVODAI NEVELÉS A MŰVÉSZETEK ESZKÖZEIVEL című program adaptációja Jelen módosítás alapja a 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÉS VILONYAI TAGÓVODÁJA 2013. 1 TARTALOM ADATLAPOK 3 I. BEVEZETÉS 6. II. GYERMEKKÉP 7. III. BEMUTATKOZÁS 8 IV. ÓVODA

Részletesebben

APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TŰZ ben fa parazsa volnék. VÍZ - ben puha moha volnék LÉG - ben jegenyefa volnék FÖLD - ön anyám fia volnék. (Weöres Sándor) APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HATÁLYBA LÉPÉS DÁTUMA:

Részletesebben

OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA 5900 OROSHÁZA LEHEL U. 23

OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA 5900 OROSHÁZA LEHEL U. 23 1 TARTALOM BEKÖSZÖNTŐ... 3 HELYI NEVELÉSI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSÁNAK INDOKLÁSA... 4 ÓVODA ADATAI... 6 AZ ÓVODA BEMUTATÁSA... 8 ERŐSSÉGEINK ÉS SAJÁTOSSÁGAINK... 14 J Ö V Ő K É P Ü N K... 22 Ó V O D A K É P

Részletesebben

HATVANI VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA

HATVANI VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA HATVANI VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 AZ ÓVODA ADATAI... 3 1. BEVEZETÉS... 4 1. 1. ÓVODAKÉP... 4 1. 2. ÓVODÁNK CÉLJA... 4 1. 3. AZ ÓVODA ALAPVETŐ

Részletesebben

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágyi Nyitnikék Óvoda OM 200 722 Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágy, 2013. Hortobágyi Nyitnikék Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hortobágy Nyitnikék Óvoda 4071 Hortobágy, Erdei Ferenc

Részletesebben

A TULIPÁNOS ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA 2013.

A TULIPÁNOS ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. A TULIPÁNOS ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. Gyomaendrőd Tartalomjegyzék I. Bevezetés 4. 1. Az óvoda adatai 5. 2. Az óvoda bemutatása 6. II. Az integráció elméleti megközelítése 7. 1. Gondolatok

Részletesebben

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése:

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése: Intézményünk bemutatása: I. BEVEZETŐ Óvodánk 1973 óta négy csoporttal működik, 100 fő befogadására alkalmas. 1998. április 17-étől intézményünk a Bóbita Óvoda nevet viseli. Az óvodát nagy területű, parkosított

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. 2013 Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. TARTALOM I. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 3 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 6 II. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ

Részletesebben

Angyalkert Magán Óvoda 6000. Kecskemét, Bánk Bán u. 5. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.

Angyalkert Magán Óvoda 6000. Kecskemét, Bánk Bán u. 5. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 Tartalomjegyzék: 1. Helyzetkép.3 2. Jövőképünk....6 3. Óvodai nevelésünk sajátos jellemzői.7 4. Óvodai nevelésünk feladatai... 9

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 2 Tartalomjegyzék JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 5 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI... 6 1. KÖSZÖNTŐ... 7 2. BEVEZETŐ... 9 2.1. HITVALLÁSUNK... 9 2.2. GYERMEKKÉP... 10 2.3. ÓVODAKÉP...

Részletesebben

Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014.

Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETELEMZÉS... 10 2. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI, CÉLJAI, FELADATAI,

Részletesebben

TISZACSEGEI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

TISZACSEGEI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM TISZACSEGEI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Többszörösen átdolgozott változat Csupán két dolog van, amit gyermekeinknek, tanítványainknak adhatunk: a gyökerek és a szárnyak. (Lactantius) KÉSZÜLT: AZ ÓVODAI NEVELÉS

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM 2015 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A bölcsőde alapfeladata... 5 1.2. A bölcsőde helyi

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE. Pedagógia Program OM: 030796

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE. Pedagógia Program OM: 030796 MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE Pedagógia Program OM: 030796 Derecske 2015. 1 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 4 2. TÖRVÉNYI HIVATKOZÁS... 5 3. AZ ÓVODA ADATAI... 6 4. HELYZETELEMZÉS... 8 4.1. TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETÜNK,

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Beszámolót készítette: Boros Imréné intézményvezető

Részletesebben

Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5.

Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5. Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5. OM:203055 Kollégium Pedagógiai Programja 2015 0 Bevezetés A

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online. KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu SZAKMAI PROGRAM BÖLCSŐDE 2012-2017 Intézményvezető: Bölcsőde szakmai

Részletesebben

Hatályos: 2014.05.06-tól

Hatályos: 2014.05.06-tól Hatályos: 2014.05.06-tól A Pedagógiai Program alapja a 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és a 363/2012 (XII.17.) kormányrendelete az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról Kedves Olvasó!

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM Szent István Körúti Általános Iskola és Speciális Szakiskola OM: 036045 Jászberény 2015. Hinni benne, hogy képes növekedni, akarni, hogy előre haladjon. Bolondul remélni:

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA, JÁTSZÓHÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 201281

HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA, JÁTSZÓHÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 201281 HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA, JÁTSZÓHÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 OM: 201281 1 TARTALOMJEGYZÉK Törvényi háttér 2.o. I. Bevezetés, az óvoda bemutatása 3.o. II. Közösen megállapított értékeinken alapuló gyermekkép,

Részletesebben

;' ;;;;;;; ; ; ; ;' ;'

;' ;;;;;;; ; ; ; ;' ;' ", :j ',i'i SZOLNOK VAROSI OVODAK PEDAGOGIAI PROGRAM 5000 Szolnok. Baross u. 1. Az int6zm6ny OM azonosit6ja: 201071 \,! L"giti-e.iXtffdgfgY leleky Eva luitrful 1l aldirds Nevel6testiileti elfogadds hat{rozatsz6ma:

Részletesebben

J Á T É K V A R Á Z S

J Á T É K V A R Á Z S KÖLCSEY UTCAI ÉS LIGETI SORI ÓVODA J Á T É K V A R Á Z S PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Békéscsaba JÁTÉKVARÁZS Pedagógiai Program Tartalom Az Óvoda adatai 4. Törvényi szabályozások....6. Alapelveink....7. I.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Pedagógiai program. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Pedagógiai program. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2015 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program Hódmezővásárhely, 2015. augusztus 28. Megyesi Istvánné

Részletesebben

ADDIG IS MÍG NAGY LESZEK

ADDIG IS MÍG NAGY LESZEK ADDIG IS MÍG NAGY LESZEK Szolnok Városi Óvodák pedagógiai program Szivárvány Óvoda programrésze - 2013 - TARTALOMJEGYZÉK 1 Helyzetelemzés 3 1.1 Óvodánk bemutatása 3 1.2 Humán erőforrásaink 3 1.3 Óvodánk

Részletesebben

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015.

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. 1. Nevelési program 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A Nyíregyházi Szakképző

Részletesebben

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kautzky Lászlóné intézményvezető Molnár Miklósné általános vezető helyettes A tagintézmények vezetői és nevelőtestületei Tartalomjegyzék 1. HELYZETKÉP...

Részletesebben

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 HELYZETELEMZÉS... 4 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1.

PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Érvényessége: 2013/2014 tanévtől Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁS

PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁS Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda Általános Iskola és Gimnázium 6300.Kalocsa Asztrik tér 1. Tel:(78) 462-380 Mellék:252,253 Fax:(78)466-950 E-mail cím: nagyasszonyunkovi@gmail.com OM azonosító:027743 PEDAGÓGIAI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 11. o. Az intézmény küldetésnyilatkozata

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA . tel/fax: 229-2359 XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA TÜNDÉRKERT TAGÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA T a r t a l o m j e g y z é k B EVEZETÉ S... 4 1. HELYZETKÉP... 5 1.1. Az intézmény adatai...5 1.2. Az Egyesített

Részletesebben

Pedagógiai Program 2013

Pedagógiai Program 2013 Pedagógiai Program 2013 Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hatályos: 2013. szeptember 1-től, 2018. augusztus 31-ig 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 2 1.1 Kollégiumi feladatellátás az intézményi

Részletesebben

Egészségnevelési elvek az óvodai pedagógiai programban

Egészségnevelési elvek az óvodai pedagógiai programban Egészségnevelési elvek az óvodai pedagógiai programban ISMERKEDÉS személyes játékos bemutatkozás szakmai bemutatkozás ki, honnan jött, milyen program alapján dolgoznak, stb. BEVEZETŐ HOP-ban az egészséges

Részletesebben

LURKÓFALVA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM FÜZESGYARMAT

LURKÓFALVA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM FÜZESGYARMAT LURKÓFALVA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM FÜZESGYARMAT 2015 OM azonosító: 201933 ÖNÁLLÓAN MKÖDÖ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 1 LURKÓFALVA ÓVODA Nevelési Programja OM azonosító: 201933 FÜZESGYARMAT 2015. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388

Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9. : 210-0086; fax.: 210-0086 E-mail: egyesitett.jvovoda@gmail.com

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda. Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda. Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735 PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Törvényi háttér... 4 Az óvoda

Részletesebben

Tisztelt Oktatási Bizottság!

Tisztelt Oktatási Bizottság! Biatorbágy Város Önkormányzata 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a. Oktatási Bizottság részére Benedek Elek Óvoda 2051 Biatorbágy, Fő u. 61 Tel./FAX: 06 (23) 310-301 E-mail: ovoda@biatorbagy.hu Tárgy: Biatorbágyi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Orbánhegyi Óvoda 2013. Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek, szeressétek a gyermekeimet. (Szabó Lőrinc: Ima a gyerekekért)

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Orbánhegyi Óvoda 2013. Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek, szeressétek a gyermekeimet. (Szabó Lőrinc: Ima a gyerekekért) PEDAGÓGIAI PROGRAM Orbánhegyi Óvoda 2013. Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek, szeressétek a gyermekeimet. (Szabó Lőrinc: Ima a gyerekekért) Tartalom 1. BEVEZETÉS 4 1.1. Alapprogram elve 4 2. HELYZETKÉP

Részletesebben

Sarkadi Általános Iskola

Sarkadi Általános Iskola Sarkadi Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015. 0 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei... 3 1.1.1. Az nevelő-oktató munkánk sajátos pedagógiai

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Rábatamási, 2012.

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Rábatamási, 2012. KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Rábatamási, 2012. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. GYERMEKKÉPÜNK 1.2. ÓVODAKÉPÜNK 1.3. PEDAGÓGUSKÉPÜNK: ÓVÓNŐI ATTITŰD 2. BEMUTATKOZÁS 2.1. AZ ÓVODA

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ BÚZAVIRÁG TAGÓVODA Kaposvár 2009 107 1. AZ ÓVODA ADATAI: Az

Részletesebben

Pedagógiai Program. Terney Béla Kollégium. 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624

Pedagógiai Program. Terney Béla Kollégium. 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624 Pedagógiai Program Terney Béla Kollégium 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 6 2. HELYZETFELTÁRÁS ÉS ÉRTÉKELÉS...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat ARANY FOKOZAT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4090 Polgár, Zólyom út 14. Tartalom Preambulum 2. oldal Nevelési Program 9. oldal I. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és működési szabályzata Újszász, 2013. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Az intézmény általános jellemzői és általános rendelkezései... 4 2.1.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2013 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben