PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda"

Átírás

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Törcsvár Utcai Óvoda 1112 Budapest Törcsvár utca Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: Steixnerné Strausz Ildikó Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 7./2013.(08.28.) Nevelőtestület nevében: Simonné Tóth Zsuzsanna.. Szakalkalmazottak nevében: Pásztor Istvánné Intézményvezetői jóváhagyás határozatszáma: 3./2013.(08.28.) Intézményvezető: Ph.... Steixnerné Strausz Ildikó A dokumentum jellege: Nyilvános Megtalálható, az óvoda honlapján: torcsvarovi.ujbuda.hu; az intézmény halljában Hatályos: Érvényes: A kihirdetés napjától visszavonásig 1

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető A nevelési program általános alapjai Gyermekkép Nevelési felfogás, sajátos óvodakép Az óvodai nevelés általános feladatai Az egészséges életmód alakítása Érzelmi és erkölcsi nevelés a szociális fejlődés terén Anyanyelvi és értelmi nevelés a szociális fejlődés terén A sajátos nevelési igényű, ill. különleges bánásmódot igénylő gyermekek ellátása A nevelés rendszere, rendszerábrája A nevelési program tartalma A nevelés keretei Az egészséges életmód alakítása Az erkölcsi és esztétikai nevelés Anyanyelvi és értelmi nevelés Az óvodai élet tevékenységeinek kerete Az évszakokhoz kapcsolódó óvodai ünnepek, népszokások és néphagyományok A játék A külső világ tevékeny megismerése Mese, vers, dramatizálás Ének, zene, énekes játék, tánc Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka Mozgás Munka jellegű tevékenységek A tevékenységekben megvalósuló tanulás Gyermekvédelem Az óvoda kapcsolatrendszere Az óvoda és a család Az óvoda és az iskola Pedagógiai szakszolgálat és szakmai szolgáltatás Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Egészségügyi szolgálat Közművelődési intézmények Az óvoda és a fenntartó kapcsolata A pedagógiai program megvalósításának feltételrendszere Szervezési működési rend Személyi és tárgyi feltételek Ellenőrzés, mérés, értékelés A Program bevezetését meghatározó törvények, jogszabályok Legitimációs záradék

3 1. BEVEZETŐ Nevelni csak úgy tudunk, ha látjuk a gyermekben a felnőttet, akivé lesz. (Mérei Ferenc - V. Binet Ágnes) Pedagógiai Programunk természetközeli hagyományőrző, az Óvodai nevelés Országos Alapprogramjára épül, kidolgozásakor felhasználtuk az Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel programot. Óvodai nevelésünket a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, az emberi jogok és a gyermeket megillető jogok, alapvető szabadságok tiszteletben tartásának megerősítésére irányítjuk, az egyenlő hozzáférés biztosításával. A gyermeket - mint fejlődő személyiséget - gondoskodás és különleges védelem illeti meg. A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben óvodánk esetenként hátránycsökkentő szerepet tölt be. Hagyományos óvodai feltételek között, természeti környezetünk sajátosságait figyelembe véve, értékeinket megtartva alakítottuk ki óvodai nevelési rendszerünket. Óvodai programunk a környezet és annak szépségének megismerését, védelmét emeli ki, a hagyományok közvetítését, a népszokások és művészetek segítségével. Helyi sajátosságainkból adódóan hangsúlyos szerepet kap az egészséges életmód kialakítása. A feltételeket úgy teremtjük meg, hogy a gyermekekkel tervezett tevékenységeket lehetőség szerint szabad levegőn tudjuk megvalósítani, kiemelt szerepet kap a szabadlevegőn való mozgás is. Óvodánkban családias, barátságos, természet közeli környezetet, szeretetkapcsolatot, érzelmi biztonságot nyújtunk a ránk bízott gyermekeknek, mindennapjaikat örömökben, élményekben, tevékenységekben gazdaggá téve segítjük elő személyiségük, boldog gyermekkoruk kiteljesedését. 3

4 2. A NEVELÉSI PROGRAM ÁLTALÁNOS ALAPJAI 2.1. Gyermekkép Szeresd a gyermeket! A lét fénye Ő. Estellik, hogyha megy, hajnallik, hogyha jő. (Móra Ferenc) A gyermek egyszeri önálló személyiség, mással nem helyettesíthető szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi, szociális lény egyszerre. Születése pillanatától fogva szüntelenül tanulja, szinte magába szívja a világot, mindenkor és mindenben a fejlődés útját járja. Az óvodai nevelés folyamatában, védő gondoskodásban és különleges védelemben telnek napjai. Játszik, mozog, érez, akar, tevékenykedik, emlékezik, gondolkodik. Nevelésünk gyermekközpontú és befogadó. Az érzelmektől vezényelt, kérdésekkel teli tapasztalatszerzések, a sikeres és sikertelen próbálkozások hatására felébred benne a világ dolgai iránti érdeklődés. Minél jobban figyel, annál kíváncsibbá válik, annál több megismerni valóra bukkan. E folyamatos kereső, kutató, megismerni akaró tevékenységi vágy nyomán saját ritmusában fejlődik, elindul az emberré válás útján. Tiszteljük, szeretjük őt, a gyermek kezét fogva, bizalommal, törődő gondoskodással vezetjük, segítjük a fejlődés útján, különös tekintettel arra, hogy meglévő hátrányai csökkenjenek. Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud: játékot, zenét, örömet. Hogy mit fogad el, azt bízzuk rá. Az a szellemi táplálék válik javára, amit maga is kíván. (Kodály Zoltán) 4

5 2.2. Nevelési felfogás, sajátos óvodakép Pedagógiai gondolkodásmódunkat és gyakorlatunkat befolyásoló és meghatározó eszmei, erkölcsi és kulturális emberi értékek: Humanizmus és pedagógiai optimizmus. Az emberi méltóság, jogok, a szabad, önmegvalósító élet tisztelete, védelme. A család, haza tisztelete, szeretete. A gyermekek életkori sajátosságához igazodó, személyiségükhöz alkalmazkodó módszerek megválasztása. A kultúra iránti nyitottság, értékeinek tisztelete. Az egészség megőrzése. Az emberi kapcsolatok harmóniája. A nemzetiség önazonosságának megőrzése, ápolása, erősítése átörökítése. A természeti, társadalmi környezet védelme. Pedagógiai Programunk gyermek és nevelés központú. Óvodai nevelésünk a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig a gyermek fejlődési folyamatának része. Óvodás gyermekek fejlődésében a közvetlen környezet, azaz a családi nevelés hatása sokkal erőteljesebben mutatkozik meg, mint a későbbi korokban. A gyermek nevelése a család joga és kötelessége, az óvoda a családi nevelés kiegészítője. Az óvoda tevékenységei és környezete biztosítja a gyermek nevelésének legmegfelelőbb feltételeit, megteremtődnek a következő életszakaszba való átlépés feltételei. Az alapító okiratban foglaltak szerint szakértői bizottsági vélemény alapján, segítjük a különleges bánásmódot igénylő gyermekek integrált nevelését, személyiségének fejlesztését, önmagához mérten, egyéni ütemben, együttműködve a szakszolgálat fejlesztő pedagógusaival és a családdal. Óvodai nevelésünk olyan tulajdonságokat alapoz meg, amelyek szükségesek lesznek a későbbi nevelés folyamatában. Gondoskodik a gyermeki szükségletek kielégítéséről, az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről, a testi, a szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor-specifikus alakításáról, a gyermeki közösségben végezhető sokszínű az életkornak és fejlettségnek megfelelő tevékenységekről, különös tekintettel, a mással nem helyettesíthető szabad játékra. E tevékenységeken keresztül az életkorhoz és a gyermek egyéni képességeihez igazodó műveltségtartalmak közvetítéséről, a gyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi környezetről, biztosítva az egyenlő hozzáférést. 5

6 Óvodánkban a gyermekek észrevétlen sajátítják el a társas együttlét szabályait. Az óvodai nevelésünk elősegíti az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakozását, a hátrányok kiegyenlítését, az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével (ideértve a különleges gondozást igénylő gyermekek ellátását is). Óvodai nevelésünk a családi értékek tiszteletben tartásával kívánja a különbözőségeket kiegyenlíteni az emberi személyiség fejlődésének elősegítésével. Hisszük, hogy a család és az óvoda együttműködésével lehet eredményes a gyermekek fejlesztése, ezért az óvodapedagógusok megteszik a kezdő lépéseket a család értékrendjének megismerésében, feltárják nevelési céljaikat és feladataikat a nevelés terén. A gyermekekről biztosítjuk a folyamatos információ áramoltatást. A barátságos, kiegyensúlyozott környezetben a természetes magatartási formát állandósítjuk, mert a gyermekek nyugodt körülmények között képesek aktívan tevékenykedni. Az óvodai élet megszervezésénél figyelembe vesszük, hogy a gyermekek a nap nagyobb részét töltik az óvodában. Nevelési feladataink, a gyermekek életkori sajátossága, érzelmi kötődése, a beilleszkedéshez szükséges tulajdonságok kialakulatlansága, nagyfokú fogékonysága, igazolják a felnőttek szervező és irányító szerepének fontosságát. Ebben a korban a gyermek nem áll értelmileg azon a fokon, hogy a lényegest elválassza a lényegtelentől, a hasznosat a haszontalantól, így nem is határozhatja meg, hogy mi való neki. Óvodapedagógusaink személyisége és minden megnyilvánulása érzelmi biztonságot, szeretetet, megértést, elfogadást, védelmet sugároz a gyermekek felé, továbbá nagyfokú toleranciával viseltetnek a gyermekek iránt, különösképpen a sajátos nevelést igénylő gyermekeknél, nagyfokú empatikus képességek birtokában biztosítva minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést. Pedagógusaink alkalmazkodnak az eltérő képességekhez és viselkedésekhez segítve, biztosítva a különleges bánásmódot igénylő gyermekek beilleszkedését és haladását a gyermekek közösségében. Biztosítjuk az emberi jogok és alapvető szabadságok védelmét. A hazájukat elhagyni kényszerülő családok gyermekeinek óvodai nevelésében lehetővé tesszük az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, nevelésen alapuló integrálását. Sajátos óvodaképünk hangsúlyos elemei: A gyermekek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit biztosítjuk, a testi-lelki fejlődését elősegítő természet közeli, esztétikus környezet megteremtésével. A különleges bánásmódot igénylő kisgyermekek harmonikus személyiségfejlődését az elfogadó, az eredményeket értékelő környezet segíti. 6

7 Alapelvünk a különleges bánásmódot igénylő gyermekek esetén is, hogy elvárásaink igazodnak a fejlődés üteméhez, a fejlesztés a gyermekek számára a megfelelő területen történik, a fejlesztés azonban ne terhelje túl. A gyermekekkel szembeni elvárást a pszichés fejlődési zavar súlyosságának mértéke, ill. a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek személyiségfejlődésük nehezített vagy sajátos tendenciája határozza meg. A fejlesztő pedagógus javaslatait figyelembe vesszük a nevelési folyamat során, rávezetjük a gyermek személyiséglapjára, mely a gyermekek haladását követi nyomon. Sikerkritériumnak tekintjük, ha a gyermek beilleszkedett, fejlődik és az együtt haladás lehetősége biztosított. A gyermekek alapvető életmódját a szabad, öntevékeny játékon és mozgáson keresztül segítjük elő. A közlési vágy, a beszéd fejlődését elősegítjük, hangsúlyt fektetve ezen belül a beszédészlelésre, megértésre, mely összhangban legyen a gyermekek cselekedeteivel. Fontos számunkra a szókincsfejlesztés- és gazdagítás, a nyelvi hátrányok csökkentése. A gyermekek egészségét értékként kezeljük, biztosítjuk védelmét. A gyermek harmonikus fejlesztését a hagyományápolás és természetóvás gazdag eszközrendszerével, cselekvő tapasztalatszerzéssel is segítjük. Együttműködünk, kapcsolatot alakítunk ki a családokkal. Nevelési programunk tartalma és eszközrendszere az óvoda óvó-védő, szociális, nevelő - személyiségfejlesztő funkcióját szolgálja, felvállalva a népi kultúra átörökítését. Közvetetten segítjük az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését Az óvodai nevelés általános feladatai Célunk Megegyezik az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában megfogalmazottakkal, a magyar óvoda pedagógia és pszichológia alapjaira támaszkodva, egyetértve azzal a megfogalmazással, hogy elsődleges a családi nevelés, az óvoda ezt kiegészíti. Biztosítjuk a nyugodt, élménygazdag, beszélő környezetet, harmonikus személyiségfejlesztést, az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével a cselekvő megtapasztalás élményét. 7

8 Tesszük ezt különös tekintettel a megismerő funkciók, a viselkedés fejlődésének rendellenességével küzdő gyermekek nevelésénél. Az Országos Nevelési Alapprogramban és a Pedagógiai Programban megfogalmazott tartalmak minden gyermek számára szükségesek, a nevelés általános célkitűzéseinek megvalósítására törekedünk az Ő esetükben is. Kialakítjuk a gyermek és környezete közötti szoros érzelmi kötődést a természeti, emberi, tárgyi környezet értékeinek, esztétikumának megismertetésével. Megalapozzuk a természet és hagyományok iránti fogékonyságot, a környezet védelméhez, megóvásához kapcsolódó szokások kialakulását. A művészetekben és hagyományokban rejlő erkölcsi és esztétikai értékek közvetítésével gazdagítjuk a gyermekek személyiségét, megalapozzuk az iskolai tanulást, a képességek, készségek, akarati tulajdonságok és társas kapcsolatok alakításával, a testi, lelki, szociális fejlesztéssel. Fő feladatunk az óvodás korú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése Az egészséges életmód alakítása Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása ebben az életkorban kiemelt jelentőségű. Az óvodai nevelés feladata a gyermek testi fejlődésének elősegítése. Ezen belül: az óvodás gyermek egészséges, élményekben gazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése; életkori sajátosságoknak és az egyéni fejlődés ütemének figyelembe vételével, sokoldalú készségfejlesztéssel az értelmi érettség biztosítása; rendszeres mozgással a testi képességek, az erőnlét, az önrendezett mozgás fejlesztésének elősegítése, mozgásigényének kielégítése; a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, kielégítése, és az önállósági törekvés elősegítése; a gyermek egészségének védelme, edzése, megőrzése; az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása, és betartatása; a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet biztosítása; a környezet védelméhez, megóvásához, környezettudatos magatartás fejlesztéséhez kapcsolódó szokások alakítása; 8

9 megfelelő szakemberek bevonásával, a szülővel, az óvodapedagógussal együttműködve prevenciós és korrekciós testi-lelki nevelési feladatok ellátása Érzelmi és erkölcsi nevelés a szociális fejlődés terén Érzelmi biztonságot, szeretetet, megértést, elfogadást sugárzó nevelési légkör, érzelemben gazdag óvodai élet megteremtése. A szocializáció elősegítése a gyermek-gyermek, gyermek-felnőtt pozitív töltésű érzelmi kapcsolat elősegítésével, a szociális érzékenység, a megfelelő önértékelési, önérvényesítési, kapcsolatteremtési képességek fejlesztésével, az együttélés, együttműködés szokásainak kialakításával, önmaguk és mások szeretetére nevelés. Elősegítjük a gyermek szociális érzékenységének fejlődését, éntudatának alakulását, ugyanakkor teret engedünk az önkifejező és önérvényesítő törekvéseinek; Elősegítjük annak elfogadását, megértését, hogy az emberek különböznek egymástól, elősegítjük az egymás megbecsülésére és tiszteletére való nevelést. A különleges gondozást igénylő gyermekek esetében segítjük a részvételt a közös játékban, a közösséghez való beilleszkedést és alkalmazkodást, a viselkedési formák megtanulását és gyakorlását, a közösség előtti szereplést. Különösen kiemelt a viselkedés szokás- és szabályrendszerének megismertetése, következetes betartása. Felhívjuk figyelmüket a viselkedés és következmény ok-okozati összefüggésére, megoldási alternatívákat kínálunk. Különösen fontos az akaraterő, az együttműködés képességének, az alkalmazkodás képességének erősítése. A gyermek érzelmein keresztül a környező világ esztétikájának, értékeinek megismertetése, az abban megmutatkozó jóra, szépre, értékei megbecsülésére érzékenyítés, a gondoskodás, a felelősségvállalás igényének megalapozása, a szülőföldhöz való kötődés alapja. A megismerés folyamatában a sok közös élmény biztosításával, átélésével segítjük az erkölcsi tulajdonságok kedvező alakulását. A lassabban fejlődő gyermekek esetében, akik speciális törődést igényelnek, a megfelelő szakember segítségének igénybe vételét szorgalmazzuk a családokkal együttműködve. A gyermeki magatartás alakulása szempontjából az óvodapedagógus és az óvoda valamennyi alkalmazottjának kommunikációja, bánásmódja és viselkedése modell értékű szerepet tölt be. 9

10 Anyanyelvi és értelmi nevelés a szociális fejlődés terén Az anyanyelvi nevelés az egész napot átható valamennyi tevékenységben jelenlevő feladat. Fontos feladat a gyermek természetes beszéd és kommunikációs kedvének fenntartása, ösztönzése, a gyermekek meghallgatása, a gyermeki kérdések támogatása és a válaszok igénylése. A gyermek természetes kíváncsiságára, megismerni akaró aktivitására építve, sokszínű élmény- és tapasztalatszerzéssel a természeti - emberi - tárgyi környezet iránti nyitottság, érdeklődés fokozása, tanulási vágy kialakulásának elősegítése. Az anyanyelvi nevelés nemcsak az ismeretnyújtás eszköze, hanem szolgálja az esetleges nyelvi hátrányok csökkentését is. Felderítjük a gyermekek érdeklődési körét, igyekszünk a közös tevékenységekben való részvételt szorgalmazni, melyben sikerélményhez jutnak, valamint egymás megbecsülését kivívhatják. Célunk, a gyermek spontán szerzett tapasztalatainak bővítése, feldolgozása, értelmi képességei fejlesztésének elősegítése (érzékelés, észlelés, emlékezet, képzelet, figyelem, gondolkodás). Olyan érdekes tevékenységeket kínálunk, melyekben a gyermekek szívesen vesznek részt, motiváljuk őket, érdeklődésüket fenntartjuk képességeik fejlesztése érdekében. A környező világ megismerése során a szervezett és spontán tevékenységek lehetőséget adnak a szemlélet formálására, a természethez való pozitív viszony megteremtésére, az egyén és társadalom számára fontos magatartás és viselkedésformák elsajátítására. Kiemelten fontos a környezettudatos viselkedéssel kapcsolatos szabályok elsajátítása. A világ mennyiségi és térbeli viszonyainak felfedezésekor lehetőség van a valósághű észlelésre, információk befogadására, megőrzésére, felidézésére. Alakulnak a közös munkához szükséges tulajdonságok, szokások, képességek. A mozgásos tevékenységben szintén jól fejleszthető az alkalmazkodóképesség, szabályok betartása, testi képességek fokozása, a kitartásra és a figyelemre való nevelés. Rögződnek a térbeli irányok, viszonyfogalmak, a mozgásos emlékezet. Beszélő környezetet biztosítunk a helyes mintaadással és szabályközvetítéssel, az óvodai nevelőtevékenység egészében. A gyermek fő tevékenységében, a játékban bővítjük - elsősorban fejlesztő játékok segítségével - a gyermekek szókincsét, segítjük az észlelést, érzékelést, értést, képek és mozgás felhasználásával. 10

11 A kommunikációs készség fejlesztése történik a gyermek természetes beszéd és kommunikációs kedvének fenntartásával a szervezett és kötetlen, spontán, változatos tevékenységeken keresztül, meghitt beszélgetések lehetőségének megteremtésével. Közlő és befogadó szerepet gyakorolunk a hétköznapi helyzetekben. Megteremtjük a nem verbális kommunikáció és szóhasználat egységét. Programunk él a művészetek erejével, e műveltségi területek hozzájárulnak a személyiség kialakulásához, a képességek fejlesztéséhe, erkölcsi neveléshez. Aktív befogadásra és alkotásra késztet, hozzájárul a szellemi és lelki tulajdonságok gyarapításához, az esztétikai fogékonyság, a fantázia az erkölcsi érzékenység kialakulásához. A rehabilitációs célú feladatok megvalósításában is kiemelt szerepe van a cselekvő megismerésnek, mely mélyíti a megismerést és fejleszti a kreativitást. Közben lehetőség teremtődik az egyéni adottságok kibontakoztatására, a differenciális megvalósításra. A mese, vers tevékenység az alkotásokon keresztül gazdag tapasztalatokhoz juttatja a gyermekeket a világról, természetről, az emberi létről, érzelmekről, a valósághoz való sokrétű viszonyulásról. A mesék hozzájárulnak a gyermek személyiségének, gondolkodásának, érzelmi világának, erkölcsi, esztétikai érzékének gazdagításához, gyönyörködtet. Az ének-zene, énekes játék tevékenység során a zenei kifejező eszközök megismerésére kerül sor természetes módon, aktív mozgással és énekléssel. Előtérbe kerül a téri tájékozódás, a nagy- és finommozgások gyakorlása a játékok közben, és a magabiztos fellépés kibontakoztatása. A gyermek megismeri közben önmaga képességeit, fejlődik zenei alkotókészsége. A népi játékok párbeszédei viselkedési mintákat adnak. Kialakul a térbiztonság, mozgásbiztonság, harmonikus, szép, kontrollált mozgás. A közös együttjátszás segíti a társas kapcsolatok alakulását. A rajz, mintázás, kézimunka nagymértékben hozzájárul a megismerő funkciók fejlődéséhez, mivel közvetlen megtapasztaláson, élményeken alapul a közvetlen és tágabb környezetünkben. Gondolkodtat, hiszen tudatosítja az azonosságokat, különbözőségeket, téri helyzeteket jelenít meg, értelmez. Alkotásra ösztönöz, a különböző technikákkal segíti az önkifejezést. A tervező, alkotó, konstrukciós képességeket fejleszti. Megismerteti a vizuális nyelvet, annak értelmezését, segíti a téri helyzetek időbeni folyamatok felfogását is. Tudatosodik a testséma, a test mozgása a képi megfogalmazásban. 11

12 2.4. A sajátos nevelési igényű, ill. különleges bánásmódot igénylő gyermekek ellátása A sajátos nevelési igényű gyermekek jogait a évi CXXV. törvény, a Köznevelési törvény és az ahhoz kapcsolódó jogszabályok határozzák meg. A sajátos nevelési igényű gyermeknek joga, hogy különleges gondozás keretében, állapotának megfelelő pedagógiai, és speciális irányú ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. Az Alapító okiratban megfogalmazottak szerint Óvodánk feladata: Cél Különleges bánásmódot igénylő, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése a szakértői bizottság véleménye alapján. Olyan különleges bánásmódot igénylő (de nem sajátos nevelési igényű), beilleszkedési tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek integrált óvodai nevelése a szakértői bizottság véleménye alapján, akik életkorukhoz viszonyítottan jelentősen alulteljesítenek, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzdenek, közösségbe való beilleszkedésük, továbbá személyiségfejlődésük nehezített vagy sajátos tendenciát mutat. Különleges bánásmódot igénylő, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelése. Segíteni a gyermekek beilleszkedését, integrálását, fejleszteni képességeiket szakemberek segítségével. A módosított feladatvállalás tükrében óvodánk az alábbi területeken, és mélységben tudja ellátni /jelentkezésük esetén/ az SNI, a különleges bánásmódot igénylő gyermekeket /feltételek biztosítása, szakmai munka hatékonysága, jövőbeni tervek/. Feladat Felkészülés az SNI, a különleges bánásmódot igénylő gyermek/ek/ érkezésére /tájékozódás, szülők, gyermekek, családokkal való együttműködés, megértés, elfogadás, tolerancia, empátia/. Az SNI gyermeket nevelő családokkal megfelelő mélységű kapcsolattartás. Kapcsolatfelvétel Önkormányzat Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Budapesti Korai Fejlesztő Központ szakembereivel, /gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus,/ és a Fenntartóval. 12

13 A kommunikációs, szociális és kognitív habilitációs terápia kidolgozása /gyógypedagógus/, egyéni motiváció megteremtése, speciálisan a gyermek szükségleteihez alkalmazkodó egyéni differenciált nevelés biztosítása az óvodában töltött időben. Intenzíven figyelemmel kísérjük, hogy az SNI, és a különleges bánásmódot igénylő gyermek minden segítséget megkapjon hátrányainak leküzdéséhez. Boldog, és kiegyensúlyozott gyermekkor lehetőségének megteremtése, nyugodt, derűs szeretetteljes légkörben az alkotó életvitel lehetőségének felkínálása a bátorító nevelés értékeinek közvetítésével. A későbbi önálló élet lehetőségéhez való hozzásegítés / képességek, készségek alakítása, főként az önkiszolgálás terén/. Az önállósodás segítsége. A fenntartó által jóváhagyott költségvetés keretein belül a megfelelő tárgyi, és személyi feltétel biztosítása az eredményes neveléshez. Az egészséges életmód szokásainak kialakítása, szocializációs lehetőségek teremtése: Megfelelő élethelyzetek teremtése, a kialakult reflexek, készségek erősítése; Kellő, megfelelő mértékű segítségnyújtás feladatvégzés közben, és egyéb élethelyzetekben. /óvodai dolgozók, gyógypedagógus együttműködése/; Megfelelő idő biztosítása a feladatok, cselekvések elvégzéséhez /türelem, biztatás, pozitív példaadás, megértés, elfogadás/; Fokozatosság betartása minden területen: beilleszkedés a csoportba, új sémák mutatásakor tanulási helyzetben, változó szituációban, csoport-események során; Megszokható, behatárolható időkeretek adása, viszonylag állandó tárgyi környezet biztosítása; Az érzelmi-akarati élet megnyilvánulásainak tolerálása, érzelmi biztonság megteremtése /pozitív érzelmi viszony lehetséges kiépítése/ ragaszkodás, kötődés, szeretet/; Szocializációs színtér biztosítása, /meghatározó élményhez juttatás természetes élethelyzetek átélésével/; Kommunikációs készség sokoldalú fejlesztése, /példaadás, szereptanulási szituációk, magatartási, és viselkedési sémák utánzásának, lehetőségei/; Játék lehetőség minden mennyiségben. 13

14 Az Óvodapedagógusok, pedagógiai munkát segítő dolgozók feladatai: Érzékennyé, elfogadóvá válni, empatikusan, türelemmel és megértéssel fogadni az esetlegesen bővülő, más nevelési helyzetet teremtő csoportszerkezetet /SNI, különleges bánásmódot igénylő, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek érkezése a csoportba/. Szeretetteljes, biztonságos, gyermekközeli csoportlégkör megteremtése/ egyszerű, hangulatos dekoráció, biztonságos gyermekbútorok, eszközök/. Nevelési elveiket /egy csoportban dolgozók/ összehangolják, egységes módszereket, technikákat dolgoznak ki, szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készítenek, individuális módszereket, technikákat alkalmaznak. A foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat beépíti, a gyermek fejlődésének elemzése alapján, szükség esetén eljárásait megváltoztatja, az adott szükséglethez igazodó módszereket megválasztja. Türelmes, toleráns, empatikus, pozitív modell gyermeknek, szülőnek egyaránt /magatartás, viselkedés, beszédstílus/. Alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez. Együttműködik az SNI, és a különleges bánásmódot igénylő gyermek-/ek/ fejlesztését végző szakemberekkel, gyógypedagógussal a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba. Rugalmas szervezési kereteket alakít ki, lehetőséget ad az SNI, a különleges bánásmódot igénylő, a hátrányos, a halmozottan hátrányos gyermekek egyéni foglalkoztatásához. A nevelési szituációkat átlátja, dicsér, megerősít, bátorít, ösztönöz, egy-egy nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres. Érzéseit vállalja, azokon uralkodni tud, képes a problémaszituációkban a gyermekeket a megoldásban segíteni, szükség esetén megnyugtatni a gyermekeket. Lehetőségeihez mérten képzi, fejleszti szakmai, módszertani kultúráját, képes az új befogadására. Az SNI, és különleges bánásmódot igénylő gyermekek egyéni/vagy csoportos fejlesztése elsősorban gyógypedagógiai kompetencia, amely kiegészülhet a társszakmák pszichológiai, orvosi terápiás együttműködésével. Az egyéni fejlesztési terv elkészítéséhez a gyermek fogyatékosságának, pszichés fejlődési zavarának típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár, konduktor, konduktor-óvodapedagógus, terapeuta, pszichológus, orvos együttműködése szükséges. 14

15 Feladata: Elsődlegesen megismerkedik óvodánkkal, főként azzal a csoporttal, ahová a gyermek járni fog. A Szakértői Bizottság által kiadott szakvéleményt a gyermek érkezésekor /esetleg előzetes szülői megbeszélés alkalmával/ átnézi, az egyéni fejlesztési tervhez a gyermeket különféle csoporthelyzetekben megfigyeli, majd a tervet az óvónőkkel együttműködve elkészíti. Az SNI és különleges bánásmódot igénylő gyermek fejlesztési tervét kidolgozza, a fejlesztés céljait minden esetben a fejleszthetõséget megfogalmazó gyógypedagógiai-orvosipszichológiai komplex vizsgálat diagnózisára, javaslataira építi. Az abban szereplő eljárásokat, módszereket alkalmazza, sokrétű játékszituációt teremt, módszertani kompetenciájának birtokában a gyermeket sokoldalúan, egyéni képességéhez mérten fejleszti. Segíti az óvodapedagógust a pedagógiai diagnózis értelmezésében, fejlesztési tervének megírásában. Meghatározott időnként tájékoztatja a gyermek óvónőit, a gyermek szüleit az elért eredményekről, a rehabilitáció sikerességét szolgáló ismeretek átadásával /haladási tempó, megszerzett, illetve belsővé vált képességek, készségek, további fejlesztési irányok /. Együttmûködik az óvodapedagógusokkal, figyelembe veszi a gyermekkel foglalkozó óvodapedagógus tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait. Figyelemmel kíséri a gyermek haladását, vezeti az adminisztrációt, a szükséges kontrollvizsgálatok időpontját figyelemmel kíséri. Megteremti a gyermek fejlődéséhez szükséges nevelési helyzeteket, egyéni bánásmód, türelem az esetleges lassabb tempó, érzelmi megnyilvánulások tolerálása, értő szükség szerinti segítségadás segít a helyi feltételek és a gyermek egyéni szükségleteinek összehangolásában. Javaslatot tesz gyógypedagógia-specifikus módszerek, módszerkombinációk alkalmazására, az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra, a gyermek igényeihez iazodó környezet kialakítására. Segítséget nyújt a szükséges speciális (segéd) eszközök kiválasztásában, tájékoztat a beszerzés lehetõségérõl. részt vesz a befogadó közösség felkészítésében, részt vesz az óvodai foglalkozások és tevékenységek adaptációjába Az SNI, és a különleges bánásmódot igénylő gyermekek esetében az alábbi mozzanatokat tartjuk fontosnak, az egészséges életmód alakításának, a gondozási teendők eredményes megvalósítása érdekében: 15

16 Kiszámítható, biztonságot nyújtó napirend biztosítása, átlátható, és érthető szokás, szabályrendszer fokozatos kiépítése. Megfelelő időt, tágabb határokat engedünk a gondozási szokások elsajátítására /nem túl sok, de érthető, világos szabályrendszer/. Fontos momentum az utánzás lehetősége, a felnőtt általi példamutatás, az eredményesen teljesített feladatok utáni dicséret, /örülünk minden sikernek /. Figyelembe vesszük a gyermekek egyéni fejlettségi szintjét, speciális sérülési területeit, ennek megfelelően segítjük őket, nem helyettük tevékenykedünk. A nevelési célok megvalósításához, a napirend során a gyermek mindig csak annyi segítséget kap, ami a további önálló cselekvéséhez szükséges. Toleráljuk az esetlegesen váratlan helyzetekben előforduló érzelmi megnyilvánulásokat. Alkalmazzuk a bátorító nevelés alapelveit /pl.: önbizalom, akaraterő, tennivágyás erősítése/. Építünk a motiválhatóság csírájára, minden kisgyermekben ott szunnyad a kíváncsiság, cselekedni akarás. A sajátos nevelési igényű és a különleges bánásmódot igénylő gyermekeket fejlettségi állapotukhoz mérten, egyéni bánásmódban részesítjük, őket semmilyen tevékenységtől el nem különítjük, együttneveljük ép társaikkal, a gyermekek állapotából fakadó egyéni szükségleteket figyelembe véve. Óvodáskor végére elérendő sikerkritériumok: Az eltérő fejlődési mutatók, jellemzők árnyaltabban jelentkeznek, a kiindulási fejlettségi állapothoz képest. Önmagához képest fejlődjön, sérülése mértékétől függően fejlődjön alkalmazkodóképessége, önállósága, együttműködő képessége. Legyen önbizalma, pozitív énképe, képes legyen az iskola megkezdésére. Képes az alapvető önkiszolgáló tevékenységekre. Ismeri az evőeszközök használatát, az öltözködési mozzanatok sorrendjét. Életkorának és állapotának megfeleljen az edzettsége. Érzelmi nevelés és szocializáció: Feladatunk figyelembe venni az SNI és a különleges bánásmódot igénylő gyermekek fokozottabb érzékenységét, ragaszkodását, esetenkénti érzelmi bizonytalanságát, megteremteni annak lehetőségét, hogy egyenrangú és értékes tagjai lehessenek a közösségnek, aktívan, hangulatuknak, érdeklődésüknek megfelelően vehessenek részt a mindennapokban. 16

17 Az érzelmekre épülő kapcsolatteremtő képesség formálása, erősítése, a társas kapcsolatok mélységének fejlesztése. Családtagjainak segítségadás, együttműködés /szakemberek ajánlása, egyéb tájékoztatás, felvilágosítás lehetőségének megkeresése, beszélgetések /. Az ép gyermekeknek és szüleiknek tapintatos felkészítése az SNI és a különleges bánásmódot igénylő gyermek csoportba érkezésére /előadás, csoportmegbeszélés a gyógypedagógus tájékoztatója, egyéb lehetőségek/. Olyan otthonosan berendezett csoporttal várjuk az idekerülő gyermekeket, melynek szín- és formaharmóniái, kis "kuckói" arra ösztönzik, hogy szívesen, boldogan jöjjön óvodába. A gyermeki magatartás alakulása szempontjából példa értékű a mi viselkedésünk, esztétikai fellépésünk, ami nagyon lényeges szempont a közösségen belül és kívül is. Saját sérelmüket társaik szemszögéből is megláttatjuk velük, elkerülve ezzel az esetleges agresszív viselkedést. A negatív viselkedés elkerülését azok következményeinek megláttatásával és pozitív példaadással érjük el, egyre szorosabb megközelítésben azon cél felé, hogy a gyermek önmagától lássa meg, mely szituációban, mi a helyes viselkedés. Arra neveljük őket, hogy úgy bánjanak másokkal, ahogy szeretnék, hogy velük is bánjanak. Ezt a pozitív viselkedés kiemelésével, dicsérettel és saját példamutatásunkkal erősítjük. A jó és a rossz felismerését azok párhuzamba állításával segítjük. Folyamatos mintaadással neveljük őket a kérem-köszönöm, udvariassági formák belsővé válására. Éreztetjük a gyermekekkel, hogy tiszteljük érzéseiket, átérezzük problémáikat, növelve ezzel bizalmukat irántunk és komfortérzetüket a társas közegben. Beszédkedvüket felébresztjük és fenntartjuk, a szorongásmentes kommunikáció feltétele a későbbi életszakasz eredményességének. A óvodáskor végére elérendő sikerkritériumok: Megismeri az óvodai dolgozókat, elfogadja csoporttársait /érzelmi kapcsolatot alakít ki velük, elemi szinten ragaszkodik hozzájuk/. Képes egyéni fejlettségi szintjének megfelelő mértékben elfogadni a csoportban kialakult szokás, szabályrendszert. A játékeszközökön próbál megosztozni társaival. Együttműködik a vele speciálisan foglalkozó szakemberrel, érzéseit igyekszik kontrollálni. Szívesen beszél, kommunikációs /verbális, nonverbális/ képessége óvodába kerülésétől folyamatosan fejlődik, megérti ha hozzászólnak, s Ő is érthetően megérteti magát közössége tagjaival /kifejezésmódja gazdagodik/. 17

18 Az Őt fejlesztő szakember véleménye, a Szakértői Bizottság, Nevelési Tanácsadó javaslata alapján a fejlődési szintjének megfelelő iskolai életmódra /további fejlesztésre/ alkalmassá válik. Anyanyelvi és értelmi nevelés, fejlesztés: Cél A sajátos nevelési igényű és a különleges bánásmódot igénylő gyermekek integrálása a gyermekcsoportba, a folyamatos beilleszkedés lehetőségének felajánlása, segítése. Egyéni képességének, fejleszthetőségének mértékétől függő, az Őt megillető fejlesztési lehetőség, a tevékenységbe ágyazott ismeretszerzés lehetőségének biztosítása. Feladat A gyermekeket a tevékenységek során élményekhez, tapasztalatokhoz juttatjuk. Ezek alapján szereznek sokrétű ismereteket, /tanulnak/ és általuk fejlődnek. A tevékenységekbe bekapcsolódás kötetlen a gyermekek számára, az SNI és a különleges bánásmódot igénylő gyermek érzelmi életének, hangulatának, motivált állapotának, egyéni tempójának és fejlettségi szintjének megfelelően vesz részt a mindennapok eseményeiben. A sajátos nevelési igényű és a különleges bánásmódot igénylő gyermekeink számára kiemelt feladataink, az eredményes fejlesztés, és beilleszkedés érdekében: Elsődleges feladatunk a gyermekek megfigyelése, megismerése. Az így felfedezett képességbeli és készségbeli hiányosságokat, elmaradásokat különböző megoldási lehetőségekkel feladatunk fejleszteni. Mozgásterápiák és speciális fejlesztőprogramok alkalmazása /a fejlesztőpedagógus, a gyógypedagógus segítségével/. A zavarok korai felismerése, a szakemberek mielőbbi bevonása a terápiába, az óvodai nevelés keretein belül. Külön gondot fordítunk arra, hogy a gyermek/ek minden segítséget megkapjanak hátrányaik leküzdéséhez. Nevelésünkben kulcsfontosságú a széleskörű mozgásfejlesztés, mely programunk kiemelt feladata: koncentrációképesség növelő hatásúak az egyensúly gyakorlatok, mozgásos játékokkal elősegítjük a testséma alakulását, mely a mozgáskoordinációt és az észlelést erősíti, térorientációs gyakorlatokban kell a gyermekeknek önmagukat elhelyezni a környezetében, 18

19 vizuális észlelés fejlesztés, a szemmozgást gyakoroltató játékokkal, amelynek a finommozgás javulását, a szem-kép koordinációjának fejlődését eredményezi, az auditív észlelést fejlesztő feladatok a hangdifferenciát /irányhallást, hangerősség, hangminőség/ és ritmusérzéket fejlesztik, a tapintási gyakorlatok általánosan fejlesztő hatásúak /gondolkodás, finommozgás, megismerési folyamat/. Anyanyelvi nevelés fejlesztése a gondozási területeken: Egészséges életmód: óvónői viselkedési és nyelvi minta, beszédkedv felébresztése, két résztvevős beszédhelyzetek teremtése, artikulációs korlátok kiküszöbölése érdekében végzett tevékenység, nyelvi játékok a motoros funkciók fejlesztésére. Étkezés: ételek megnevezése, szókincsbővítés, udvariassági formák elsajátítása étkezés közben. Testápolás, öltözködés: gondozás közben folyamatos beszélgetés, testrészek, ruhadarabok megnevezése, sikeres próbálkozások dicsérete, segítség kérés megfogalmazása. A fejlesztő feladatok, gyakorlatok minden esetben alkalmazkodnak a gyermekek személyiségéhez és tudásszintjéhez. A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a szülők maximális tájékoztatásával, megfelelő szakemberek segítségét vesszük igénybe./ Szakértői Bizottság véleménye alapján, gyógypedagógus, fejlesztő pedgógus/. Az óvodáskor végére elérendő sikerkritérium: Rendelkezik elemi ismeretekkel önmagáról és környezetéről. Figyelemkoncentrációja, kitartása, erőfeszítése korának megfelelő. Kialakult, kooperációs, önálló döntési képessége van. Feladattudata megfelelő fejlettségi szinten van, érthetően, folyamatosan kommunikál. Végig tudja hallgatni és megérteni mások beszédét. 19

20 A játék: Cél A játékra nevelés az SNI és a különleges bánásmódot igénylő gyermekeknél ugyanúgy történik, mint az épeknél, több türelemre, gyakorlási lehetőségre, s a játékeszközök használatának megtanítására, biztonságosságára nagyobb figyelmet kell fordítani. Feladat Differenciált egyéni fejlesztés az SNI, és a különleges bánásmódot igénylő vagy a szociálisan hátrányos helyzetű gyerekeknél, illetve differenciált beszédfejlesztés az anyanyelvi kifejezőkészség nehézségeivel küzdő gyerekeknél az egyéni sajátosságok figyelembe vételével a játék kötetlen, szabad keretein belül, a fejlesztő játékok adta lehetőségek kihasználásával. Az együttélés szabályait úgy alakítjuk ki, hogy a gyermekek szabadsága és a mi nevelőmunkánk együttesen érvényesüljön. Anyanyelvi nevelés: 3-4 évesek: hangok, szótagok, halandzsa ismételgetése, újbóli elmondása, tevékenységek közben folyamatos mondókázás; 4-5 évesek: szerepjátékokban szófordulatok használata, beszédhelyzetek, beszédmódok gyakorlása, udvariassági formák használata; 6-7 évesek: szabályjátékok közben a szabályok megfogalmazása, anyanyelvi játékok foglalkozásokon is. Csoportszobáink mérete, alakja, elhelyezkedése adott, de ezen belül úgy alakítjuk a berendezést, hogy mindenféle játékhoz legyen megfelelő hely, elégséges mennyiségű játékeszköz, az SNI és a különleges bánásmódot igénylő gyermekeknek is lehetősége legyen kuckóba vonulni. A gyermekek számára lehetőséget teremtünk arra, hogy akár több napon keresztül is ugyanazt játszhassák, ezzel alakítjuk kitartásukat, állhatatosságukat, a sajátos nevelési igényű gyermekeknek szükségük van az állandóságra, megszokottságra, többszöri gyakorlási lehetőségekre. A 3-4 éves SNI és a különleges bánásmódot igénylő gyermekeknél az eszköz birtoklása a cél, ezért figyelünk, hogy minden gyermek játékhoz juthasson, a nekik megfelelő eszközöket biztosítsuk. Fontos játéktevékenységük, a mozgás, a cselekvéssor öröméért végzik. Kellő lehetőséget, eszközöket, s megfelelő alkalmat, időt biztosítunk erre a játéktevékenységre. Megismerjük a gyermekek érdeklődését, képességeiket, előkészítjük és megtervezzük az egyénekre szabott fejlesztési területeket, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus iránymutatása alapján. 20

21 Minél több érdekes problémahelyzetet hozunk létre, így aktivizáljuk a gyermekeket a logikus gondolkodásra. A matematikai műveletek végzéséhez segítségül hívjuk a természeti, tárgyi környezetet (gesztenyék, levelek, fák, bokrok, virágok, épületek, közlekedési eszközök stb.) összehasonlítunk, összemérünk, számlálunk, különbözőségeket keresünk. Ébren tartjuk érdeklődésüket, motiválható állapotukban építünk a különféle cselekvésbe ágyazott ismeretszerzésre. Hagyjuk a gyermekeket saját logikájuk szerint gondolkodni, és ha a kínálkozó lehetőségek közül nem fedezik fel mindegyiket, próbáljuk rávezetni őket, több oldalról megközelíteni a problémát, de nem oldjuk meg a feladatot helyettük. Ezzel fejlődik logikus gondolkodásuk, problémafelismerő és megoldó készségük. A SNI és a különleges bánásmódot igénylő gyermek nyelvi készségének fejlesztése is szakember segítségével történik, szorosan együttműködve az óvodapedagógussal, szülőkkel. A szülőknek segítséget kívánunk adni az igényes irodalmi anyag kiválasztásában /feszültségoldás, agresszió, szorongás levezetése stb./. Ének-zene, énekes játék: A gyermekek szívesen hallgat zenét, éneket, alapvető táncos elemeket, lépéseket elsajátítanak. Hangulatuknak megfelelően bekapcsolódnak énekes-dalos játékokba, vagy figyelik társaik játékát. Alkalmanként ismerkednek a hangszerekkel, elsődlegesen a ritmushangszerekkel, hangjukat felismerik. Mese, vers, dramatizálás: Szívesen hallgat mesét-verset, néhányat segítséggel el is mond. Van kedvenc története, meséje, verse. Képes a társaival együtt bábjátékot, gyermekelőadást megnézni, bábbal játszani, esetleg dramatizált történetben szerepet vállalni. Rajz mintázás kézimunka: Az egész napi tevékenység során a gyermekeknek folyamatosan lehetőséget biztosítunk az alkotásra. A gyermek munkáját egyéni képességeihez mérten segítjük, pozitívan megerősítjük, így érzelmileg ösztönözzük őket a további alkotásra, mellyel képzeteik és manuális készségük fejlődik. 21

22 Várható fejlettség az óvodáskor végére: Szívesen hoz létre alkotást, választ a nap folyamán ábrázolós tevékenységet. Kitartóan, türelmesen,/ha elfárad, segítséggel/ befejez egy elkezdett tevékenységet/. Képes észrevenni neki tetsző szép dolgokat, ezt érzelmi tartalommal töltve ki is fejezi. Egyszerűbb munkafogásokat, technikákat elsajátít. Mozgás: Mozogni minden kisgyermek szeret, ép és különleges bánásmódot igénylő gyermek egyaránt, erre a szívesen végzett tevékenységre építjük minden kisgyermek mozgásfejlesztését. Cél A mozgáslehetőség során az egyéni különbözőségek, esetleges képesség zavarból adódó lemaradások korrigálása, gyengébb képességek javítása, a már elsajátított helyes mozgáselemek gyakorlása. Feladat Az SNI és a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel megszerettetni a mozgást, esetleges ügyetlensége, kudarca ellenére is. Mozgásigényéhez megfelelő tér, idő, eszköz, egyéni segítségnyújtás, differenciálás biztosítása a nap egészében. Az elégséges segítségnyújtási szint biztosítása /csak annyit segítsünk, amennyire a gyermeknek feltétlenül szüksége van/. Játékos hangutánzással kísért mozgást mutatunk be, a mozgásformákat megnevezzük, hangsúlyt helyezünk a ritmusos játékokra. Az óvodáskor végére elérendő sikerkritériumok: Szívesen vesz részt mozgásos játékokban. A számára kedvelt tornaszereket használja, az új szereket ki meri próbálni. Egyéni fejlettségi szintjének megfelelően feszültségét, örömét levezeti a nap folyamán mozgásos tevékenységekkel. Képes elemi szinten társaival együtt közös mozgásos játékokban rész venni. Munka jellegű tevékenység: Bevonjuk az SNI és a különleges bánásmódot igénylő gyermekeket a fejlettségi szintjükhöz mért terhelhetőségi szintig, azokba a munkatevékenységekbe, amelyeket küzdve, de sikeresen el tud végezni. Mindig elegendő időt adunk a gyermekeknek, hogy egyéni tempójukban, megfelelően végezhessék el a munkafolyamatokat, sok-sok dicsérettel, megerősítéssel kísérve. 22

23 Anyanyelvi nevelés, a munkatevékenységek megnevezése, munkavégzés közben folyamatos kommunikáció. Az óvodáskor végére elérendő sikerkritériumok: Szívesen vállal egyéni megbízatást. Önállóan /kevés segítséggel/ végzi a személyes teendőit /terítés, ruházata rendbetétele/. A munkavégzés során fejlődik akaratereje, kitartása, alakul feladattudata. A munkavégzéshez használt eszközök használatát ismeri. Képes elfogadni segítséget, ha tud, segít a kevésbé ügyeseknek. Játéktevékenység után segít a játékok elrakásában, rendet tart öltözőszekrénye körül. Óvodánk gyermekvédelemi célja: A társadalmi lehetőségeket maximálisan kihasználva elősegítjük a SNI, a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermekek egészséges személyiségfejlődését. Tanácsokkal, megfelelő szakmai segítség felajánlásával segítséget nyújtunk a szülői kötelességek teljesítéséhez. A családi nevelést kiegészítve neveljük gyermekeinket, együttműködve a szülőkkel. Az óvodai Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzítetteknek megfelelően a különböző intézményekkel, különösen a Gyermekjóléti Szolgálattal, Nevelési Tanácsadóval, Logopédiai Intézettel szoros, együttműködő kapcsolatot tartunk. Intézményünk Alapító okiratának módosításának következtében kapcsolatunk kibővül a Gyógypedagógiai Intézmények szakembereivel, SNI és különleges bánásmódot igénylő gyermek/ek óvodánkba történő felvétele esetén. Feladatunk Az Alapító okiratunkban szereplő SNI, különleges bánásmódot igénylő (de nem sajátos nevelési igényű), hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fogadása gyermekcsoportban történő integrált nevelése, szakszerű ellátásuk biztosítása, képességük, személyiségük fejlesztésének elősegítése szakemberek segítségével A nevelés rendszere, rendszerábrája Nevelési programunk a nevelés általános feladatai, a nevelés keretei, az óvodai élet tevékenységeinek kerete és tevékenységformái, valamint a kapcsolatok rendszere fejlesztési tartalmainak meghatározásával épül fel, szerves egységet alkotva, elősegítve a nevelési cél kiteljesedését. A fejlődés eredményei óvodáskor végén a nevelés fejlesztő hatását mutatják, amelyeket differenciáltan kezelünk, ismeretük és összevetésük az egyes gyermek fejlődési ütemével támpontot nyújt a nevelő munkánkhoz. 23

24 Nevelésünk rendszerábrája: Cél, feladat A nevelés keretei Egészséges életmód alakítása Erkölcsi és esztétikai nevelés Értelmi és anyanyelvi nevelés A tevékenységek kerete: Évszakokhoz kapcsolódó népszokások és ünnepek. A program tevékenységformái Játék Külső világ tevékeny megismerése Mese, vers, dramatizálás Rajz, mintázás, festés, kézi munka Ének-zene, énekes játék Mozgás Munka jellegű tevékenység Kapcsolat rendszer Intézmények Család Fenntartó Iskola; UPI Nevelési Tanácsadó; Logopédiai Intézet; Szakértői bizottság; Egészségü gyi szolgálat: orvos, védőnő Gyermekjóléti Szolgálat Közművelődési Intézmények A fejlődés eredménye az óvodáskor végén 24

25 3. A NEVELÉSI PROGRAM TARTALMA 3.1. A nevelés keretei Az egészséges életmód alakítása Célunk Az egészséges testi-lelki fejlődéshez szükséges feltételek biztosítása. A gyermek testi szükségleteinek kielégítése, fejlesztésének elősegítése, egészségének védelme, edzése, megőrzése. Feladatunk Egészséges környezet biztosítása (óvoda helyiségei, udvar). Helyes életritmus, táplálkozás, testápolás, öltözködés, testedzés szokásainak kialakítása. Mindennapos mozgás, levegő, napfény, víz jótékony hatásával pihenés és alvás megszervezésével, egészségüket és testi épségüket megóvjuk. Csoportszobáink padló és falburkolatai jól tisztántarthatóak. Pasztellszínekkel, a színek harmonizációjával, esztétikus, jellemzően természetes anyagokból készült berendezési tárgyakkal meghitt, barátságos, praktikus és igényes belső tereket alakítunk ki. A természetes megvilágítást, a fény beáramlását és a megfelelő levegőcserét jól szolgálják a nagy ablakok. Ápolt, zöld növények és párologtatók biztosítják a megfelelő páratartalmat. A berendezési tárgyak gyermekméretűek, jól mozgathatóak, formai kivitelezésük és elhelyezésük balesetmegelőző. Figyelmet fordítunk arra, hogy a kézműves, élő és természetsarok fény közelben legyen, a gyermekek számára hozzáférhető térrel rendelkezzen, az itt elhelyezett anyagok, eszközök biztonságosak legyenek, a növények, kisállatok ne okozzanak betegséget vagy allergiát. Az öltözőkben, mosdókban átlátható, praktikus rendet alakítunk ki, a gyermekek személyes tárgyainak jellel ellátott helyet biztosítunk. E helyiségekben is ízlésesen, mértéktartóan, természetes anyagokból készített alkotásokkal, zöld növényekkel díszítünk. Esztétikus függönyökkel biztosítjuk az intim magányt a WC használat során. Óvodánk kertje, udvara az egészséges életmódra nevelés fontos színtere. Óvodakertünk forgalomtól elzárt területen helyezkedik el, jó adottságú, tágas, gazdag növényzete fokozza a levegő tisztaságát, felüdülést, kellemes közérzetet nyújtó természet közeli környezetet biztosít. 25

26 Óvodakertünkben napos, árnyékos részek váltakoznak, a füves, homokos részeket kővel kirakott utak osztják részekre. Az óvodakert és berendezése kialakításában arra törekedtünk, hogy sajátos körülményeink között megteremtsük a gyermeki tevékenységek optimális feltételét. A kisház manipulációs játékokra, kézműves tevékenységekre kínál lehetőséget. A természetes mozgások gyakorlására tágas füves terület áll a gyermekek rendelkezésére, mozgásfejlesztő eszközökkel (különböző mászókák, mászó vár, csúszda, hinták, labdák, kötelek, karikák stb.). A gyermekeknek lehetőségük van speciális mozgásformák gyakorlására is (pl.: kerékpározás, rollerezés, különböző szabályjátékok). A balesetek megelőzése érdekében gondot fordítunk a szokások, szabályok kialakítására. A homokozást, sarazást fontos gyermeki tevékenységnek tekintjük. Feltételeinek megteremtésében fokozott gondot fordítunk, fertőtlenítésére, napi fellazítására, locsolására, valamint a homokozó eszközök széleskörű kínálatának biztosítására. Az óvodakertben a gyermekeknek lehetőségük van évszakoknak megfelelő növény- és állatgondozásra (veteményes,- virágoskert, mini arborétum, madáretetők, itatók). Az udvari vizesblokkok a gyermekek felfrissülését teszik lehetővé, a vízzel való játékhoz adnak lehetőséget. Ebben a természet közeli épített környezetben óvodásaink élményeket, tapasztalatokat szereznek, a különböző tevékenységek közben szinte észrevétlenül erősödik pozitív érzelmi kötődésük a környezethez, természethez. Az egészséges életmód szokásainak kialakítása: Helyes életritmus: Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges testi és szellemi fejlődés alapfeltétele a helyes életritmus kialakítása a gyermekek kiegyensúlyozott fejlődése érdekében. Nyugodt élettempót biztosítunk, életkori és egyéni sajátosságoknak megfelelően alakítjuk ki napirendünket, heti rendünket. A gyermekek egyik tevékenységből a másikba folyamatosan lépnek át időigényüknek megfelelően. A folyamatos, szabad játéktevékenységben, azonos időpontban és időterjedelemben ismétlődik az étkezés, a mindennapos mozgás, a szabadban tartózkodás tevékenységei, a mesélés és a pihenés, mellyel érzelmi biztonságot nyújtunk a gyermekeknek. A nap folyamán figyelemmel kísérjük a gyermek egyéni szükségleteinek igényét, kielégítésével megteremtjük, fokozzuk biztonságérzetét, kellemes, jó közérzetét. 26

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Pedagógiai Program Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda ADATLAP Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Rózsa úti tagóvoda Helyi pedagógiai program Szolnok 2010 Módosítás időpontja:2013.03.31. Érvénybe lépés ideje:2013.09. 1 Tartalom 1. HELYZETELEMZÉS 4 2. A SAJÁTOS PEDAGÓGIAI ARCULAT:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS ÓVODA 1119 BUDAPEST, PAJKOS U. 35. Az intézmény OM azonosítója: 034459 Intézményvezető: Csályiné Schön Mária Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása... 6 1. Az óvoda jellemző adatai...

Részletesebben

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015.

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. 1. BEVEZETÉS...4 2. BEMUTATKOZÁS...8 2.1 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI:...8 2.2. AZ ÓVODA SZEMÉLYI ERŐFORRÁSAI...13...13 2.3. AZ ÓVODA DOLOGI-TÁRGYI

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ BÚZAVIRÁG TAGÓVODA Kaposvár 2009 107 1. AZ ÓVODA ADATAI: Az

Részletesebben

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ K A S T É L Y P E D A G Ó G I A I Ó V O D A P R O G R A M J A Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ Tartalomjegyzék I. Pedagógiai programunk törvényi háttere...

Részletesebben

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM KŐBÁNYAI MOCORGÓ ÓVODA 1101. Budapest, Kőbányai út 30. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető 1 II. Gyermekkép, óvodakép 4 II. 1 Gyermekkép 4 II. 2 Óvodakép 5 II.2.1.

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kautzky Lászlóné intézményvezető Molnár Miklósné általános vezető helyettes A tagintézmények vezetői és nevelőtestületei Tartalomjegyzék 1. HELYZETKÉP...

Részletesebben

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető:.. neve Legitimációs eljárás

Részletesebben

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító 201394 2013. p.h. Készítette: Matejkáné Székely Szilvia óvodavezető Cím: 2081 Piliscsaba, Bajcsy-Zs. u. 33. Tartalomjegyzék Törvényi hivatkozások,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála 1 Tartalom I. BEVEZETŐ 4 1. Nevelőtestületünk választott mottója: 4 2. Az óvoda jellemző adatai: 4 3. Törvényi szabályozás 4 4. Óvodánk rövid bemutatása

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

A TULIPÁNOS ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA 2013.

A TULIPÁNOS ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. A TULIPÁNOS ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. Gyomaendrőd Tartalomjegyzék I. Bevezetés 4. 1. Az óvoda adatai 5. 2. Az óvoda bemutatása 6. II. Az integráció elméleti megközelítése 7. 1. Gondolatok

Részletesebben

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013.

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda Intézmény címe: 1155. Budapest Tóth István u. 98. OM azonosító: 201537 Helyi Óvodai Program 2013. 1 Tartalom ÓVODAI ADATLAP... 3 I. ÓVODÁINK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 Intézmény neve: BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény 3240 Parád, Kossuth L. u. 128. Tel., Fax:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. OM: 034481 PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL Készítette: Kovács Zsuzsa Érvényes: 2013. szeptember 01-től Készült: 5/2 eredeti példányban

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Érvényes a DAOP-4.1.3/B-09-2009-0009 című pályázat indikátortáblázatban meghatározott időtartamra 2011.08.31-től 2016.08.31-ig Nevelési-gondozási

Részletesebben

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése:

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése: Intézményünk bemutatása: I. BEVEZETŐ Óvodánk 1973 óta négy csoporttal működik, 100 fő befogadására alkalmas. 1998. április 17-étől intézményünk a Bóbita Óvoda nevet viseli. Az óvodát nagy területű, parkosított

Részletesebben

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágyi Nyitnikék Óvoda OM 200 722 Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágy, 2013. Hortobágyi Nyitnikék Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hortobágy Nyitnikék Óvoda 4071 Hortobágy, Erdei Ferenc

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 031423 ÓVODÁNK ADATAI Neve: KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA Címe: 3384 KISKÖRE, BÉKE ÚT 9-11. Telefon/fax: 36/358-211 Fenntartója: KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Címe: 3384 KISKÖRE, SZÉCHENYI ÚT 24. Alapító

Részletesebben

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013.

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2 1.1 Nevelőmunkánk jogszabályi háttere 2 1.2 Az óvodánk adatai 2 1.3 Óvodánk bemutatása 3 1.4

Részletesebben

HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA Készítette: Vajai Lászlóné Bölcsődevezető Módosítva: 2016. március 20. 2012. március 29. 1 Tartalomjegyzék I. Alapadatok II. Általános rész 1. Bölcsőde definíciója,

Részletesebben

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22.

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Intézmény OM - azonosítója: 030871 Készítette: a Faragó Utcai Óvoda nevelőtestülete Legitimációs eljárás

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda. Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda. Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735 PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Törvényi háttér... 4 Az óvoda

Részletesebben

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 034610 Székhely: 1163 Budapest Cziráki u. 8-10. Telephelyei: Lándzsa 1163 Bp. Lándzsa u. 23. Vadvirág 1. 1163 Bp. Borotvás

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése TARTALOMJEGYZÉK sorszám Megnevezés Oldalszám Bevezető 5 I. Helyzetkép 6 1. Óvodánk bemutatása 6 2. Az óvoda személyi és tárgyi feltételei 7 II. A program felépítése 8 1. Gyermekképünk 8 2. Óvodaképünk

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM 2015 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A bölcsőde alapfeladata... 5 1.2. A bölcsőde helyi

Részletesebben

ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 2 Tartalomjegyzék JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 5 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI... 6 1. KÖSZÖNTŐ... 7 2. BEVEZETŐ... 9 2.1. HITVALLÁSUNK... 9 2.2. GYERMEKKÉP... 10 2.3. ÓVODAKÉP...

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4.

BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4. TERM. TÁRSA- ÉNEK- ZENE MESE- VERS MUNKA JÁTÉK MOZGÁS MOZGÁS DALOM EMBER RAJZOLÁS KÉZI- MATE- MATIKA BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. CSALÁD BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA

Részletesebben

PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011

PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011 PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011 1 PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetkép...

Részletesebben

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. Az óvoda jellemző adata 1 1.1. Az óvoda személyi feltétel 3 1.2. Óvoda tárgyi dologi feltétele 6 1.2.1. Az óvoda épületének legfőbb jegyei 6 1.2.2. Az

Részletesebben

Szombathelyi Szivárvány Óvoda

Szombathelyi Szivárvány Óvoda Szombathelyi Szivárvány Óvoda OM: 036462 Epochális rendszerű pedagógiai programja TARTALOMJEGYZÉK BEKÖSZÖNTŐ 1. KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK... 1. oldal 2. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA... 2. oldal 2.1. Óvodánk személyi

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 2 1.1 Kollégiumi feladatellátás az intézményi

Részletesebben

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733 1 TARTALOM Bevezetés 4. Törvényi szabályozás 1.Bemutatkozás 5. 1.1. Cecei Óvoda 6. 1.2. Vajtai Óvoda 6. 2. Pedagógiai alapelveink 7. 2.1.Küldetésnyilatkozat 7. 2.2.Gyermekkép 7. 2.3.Óvodakép 9. 2.4.Jövőkép

Részletesebben

A D A T L A P. 3529 Miskolc, Áfonyás u.16. 1. Tagintézmény neve: Napraforgó Tagóvoda címe: 3529 Miskolc, Gesztenyés u. 18

A D A T L A P. 3529 Miskolc, Áfonyás u.16. 1. Tagintézmény neve: Napraforgó Tagóvoda címe: 3529 Miskolc, Gesztenyés u. 18 -1- A D A T L A P Az óvoda neve: címe: Áfonyáskert Óvoda 3529 Miskolc, Áfonyás u.16. 1. Tagintézmény neve: Napraforgó Tagóvoda címe: 3529 Miskolc, Gesztenyés u. 18 2. Tagintézmény neve: Középszer Tagóvoda

Részletesebben

CORVINA ÁLTALÁNOS ISKOLA P R O G R A M

CORVINA ÁLTALÁNOS ISKOLA P R O G R A M CORVINA ÁLTALÁNOS ISKOLA P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 1 1. Bevezető A Corvina Általános Iskola az alábbi intézményegységekből épül fel: Corvina Óvoda és Általános Iskola Mátyás Király Általános Iskolája

Részletesebben

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015.

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015. PESTERZSÉBETI 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, 2015. Az óvodai pedagógiai program törvényi és jogszabályi háttere: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI PROGRAMJA

APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI PROGRAMJA TŰZ ben fa parazsa volnék. VÍZ - ben puha moha volnék LÉG - ben jegenyefa volnék FÖLD - ön anyám fia volnék. ( Weöres Sándor) APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI PROGRAMJA HATÁLYBA LÉPÉS DÁTUMA:

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online. KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu SZAKMAI PROGRAM BÖLCSŐDE 2012-2017 Intézményvezető: Bölcsőde szakmai

Részletesebben

" A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel.

 A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel. " A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel." ( Mérei Ferenc ) Elfogadta: a Bárdudvarnoki Óvoda-Bölcsőde nevelőtestülete ----------------

Részletesebben

LURKÓFALVA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM FÜZESGYARMAT

LURKÓFALVA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM FÜZESGYARMAT LURKÓFALVA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM FÜZESGYARMAT 2015 OM azonosító: 201933 ÖNÁLLÓAN MKÖDÖ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 1 LURKÓFALVA ÓVODA Nevelési Programja OM azonosító: 201933 FÜZESGYARMAT 2015. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI

MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI Művészeti Óvoda 6000 Kecskemét Hosszú utca 3. Tel: 76/483-320, Fax: 76/504-630 E-mail cím : hosszuovi@kmoi.hu MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI - 1 - Művészeti Óvoda 6000 Kecskemét Hosszú utca

Részletesebben

M ÁLYI ÓVODA és EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE

M ÁLYI ÓVODA és EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE M ÁLYI ÓVODA és EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013-2017 1 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Az intézmény hivatalos neve: Mályi Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Székhely: 3434 Mályi Móra Ferenc utca

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Négy Évszak Óvoda és tagóvodáinak pedagógiai programja 2015.

Négy Évszak Óvoda és tagóvodáinak pedagógiai programja 2015. "Vigyük be gyermekeink életébe azt a biztonságot adó szeretetet, megértést és megbecsülést, ami egyedüli remény arra, hogy belőlük is boldog és igaz emberek legyenek" (Hermann Alice) PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A FEKETE ISTVÁN ÓVODA ÉS A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA ORFŰ 2010. TARTALOM Bevezető 1.Az óvoda adatai 2. Helyzetkép az óvodáról 2.1.Alapelveink 2.2.Gyermekképünk 2.3. Pedagógusképünk 2.4.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. (Hermann Alice) Készítette:

Részletesebben

Baktalórántházai Zengő Erdő Óvoda, Bölcsőde és Egységes Óvoda- Bölcsőde Nyírjákói tagintézménye Pedagógiai Programjának melléklete

Baktalórántházai Zengő Erdő Óvoda, Bölcsőde és Egységes Óvoda- Bölcsőde Nyírjákói tagintézménye Pedagógiai Programjának melléklete Baktalórántházai Zengő Erdő Óvoda, Bölcsőde és Egységes Óvoda- Bölcsőde Nyírjákói tagintézménye Pedagógiai Programjának melléklete Egységes Óvoda- Bölcsődei csoport Szakmai program Tartalom 1.Az intézmény

Részletesebben

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015.

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. 1. Nevelési program 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A Nyíregyházi Szakképző

Részletesebben

Szent László Óvoda Kisvárda

Szent László Óvoda Kisvárda MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Szent László Óvoda Kisvárda TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA... 5 3. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGPOLITIKA... 8 4. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉNEK HOSSZÚTÁVRA SZÓLÓ ELVEI...

Részletesebben

XXII.KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA ZÖLDECSKE TAGÓVODA. 1221 Budapest, Ják u. 44-46. OM azonosító : 034772

XXII.KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA ZÖLDECSKE TAGÓVODA. 1221 Budapest, Ják u. 44-46. OM azonosító : 034772 1 XXII.KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA ZÖLDECSKE TAGÓVODA 1221 Budapest, Ják u. 44-46. OM azonosító : 034772 HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM módszertani segédanyaga VÉDJÜK EGYÜTT 2 TARTALOM BEVEZETÉS 1 Helyzetkép 1.1

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Rábatamási, 2012.

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Rábatamási, 2012. KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Rábatamási, 2012. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. GYERMEKKÉPÜNK 1.2. ÓVODAKÉPÜNK 1.3. PEDAGÓGUSKÉPÜNK: ÓVÓNŐI ATTITŰD 2. BEMUTATKOZÁS 2.1. AZ ÓVODA

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Szakmai Program 2016. Készítette: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Szakmai Program 2016. Készítette: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető Kerekegyháza Város Önkormányzata Szakmai Program 2016. Készítette: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető A bölcsőde alapadatai Intézmény neve: Kerekegyerdő Bölcsőde Rövidített neve: Bölcsőde Székhelye:

Részletesebben

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 033405 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 033405 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 033405 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nyíregyháza 1 Bevezető Mottó: Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud. (Móricz Zsigmond) Az

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM

BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 Intézményünk adatai Neve: Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Címe: 5630 Békés, Baky utca 4. Telefon/fax: 06 66 411 680 Fenntartója: Békési

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM 2010-2015 A BÖLCSŐDE ADATAI Az intézmény neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények

Részletesebben

Nagykáta Városi Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programja

Nagykáta Városi Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programja Nagykáta Városi Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programja Nagykáta 2015 A nagykátai Városi Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programja a Komplex prevenciós program adaptálásával Tartalomjegyzék I. Pedagógiai

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 4 A GYAKORLÓ ÓVODA ADATAI... 5 I. BEVEZETŐ... II. GYERMEKKÉP... 1. Gyermekkép...

Részletesebben

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja Készült: 2013. március 1 1 NEVELÉSI PROGRAM... 4 2 A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK... 29

Részletesebben

MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1

MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 I. Az Intézmény jellemző adatai... 2 1. Az intézmény neve... 2 2. A pedagógiai program jogháttere... 3 II. Bevezető...

Részletesebben

Tarbáné Kerekes Ágnes közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító: 034 388

Tarbáné Kerekes Ágnes közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító: 034 388 Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9. : 210-0086; fax.: 210-0086 E-mail: egyesitett.jvovoda@gmail.com

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:032920 2014 Napközi Otthonos Óvoda 2133 Sződliget, Vörösmarty u. 8-12. Intézmény OM azonosítója: 032920 Készítette: Hanákné Durján Ilona óvodavezető

Részletesebben

Belső elvárás (melyik intézményi dokumentumban, s hol található) Új belső elvárás, melyik dokumentumba, hova került) Külső elvárás

Belső elvárás (melyik intézményi dokumentumban, s hol található) Új belső elvárás, melyik dokumentumba, hova került) Külső elvárás Intézményi önértékelés: belső elvárások kialakítása a gyakorlatban az intézményi belső értékelési csoport (BECS) közreműködésével Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció terület Külső elvárás Belső

Részletesebben

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM OM AZONOSÍTÓ: 036472 WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM 9700 Szombathely, Márton Áron u.58. 2013. -1- Tartalom Bevezető 3.o. I. A MI ÓVODÁNK 5.o. 1. Az óvodánk jellemző adatai 5.o. 2. Programunk küldetése,

Részletesebben

SZÉKÁCS JÓZSEF EVANGÉLIKUS ÓVODA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM. helyi óvodai. pedagógiai program

SZÉKÁCS JÓZSEF EVANGÉLIKUS ÓVODA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM. helyi óvodai. pedagógiai program SZÉKÁCS JÓZSEF EVANGÉLIKUS ÓVODA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM helyi óvodai pedagógiai program 2013 1 Ébredj lelkem, ébredj, lant és hárfa, hadd ébresszem a hajnalt. (Zsolt. 57,9) 2 3 4 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

HATVANI VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA

HATVANI VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA HATVANI VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 AZ ÓVODA ADATAI... 3 1. BEVEZETÉS... 4 1. 1. ÓVODAKÉP... 4 1. 2. ÓVODÁNK CÉLJA... 4 1. 3. AZ ÓVODA ALAPVETŐ

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

Sarkadi Általános Iskola

Sarkadi Általános Iskola Sarkadi Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015. 0 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei... 3 1.1.1. Az nevelő-oktató munkánk sajátos pedagógiai

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON Az Országgyűlés döntésének megfelelően, a közoktatási törvény módosításának eredményeként, 2004. szeptember elsejétől kötelezően bevezetésre került félévkor és év

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁS

PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁS Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda Általános Iskola és Gimnázium 6300.Kalocsa Asztrik tér 1. Tel:(78) 462-380 Mellék:252,253 Fax:(78)466-950 E-mail cím: nagyasszonyunkovi@gmail.com OM azonosító:027743 PEDAGÓGIAI

Részletesebben

ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Pedagógiai program 1. sz. melléklet ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Ha meg tudjuk engedni a gyereknek, hogy azonos legyen önmagával és barátunk legyen anélkül, hogy megkísérelnénk őt felsőbbrendű tudásunkkal

Részletesebben

VÁROSI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

VÁROSI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA VÁROSI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013 Újszász Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország Kodály Zoltán TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 4 1.1. A programmódosítás

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja Nevelési terv Miskolc, 2013. 1 1. Küldetésnyilatkozat Iskolánk, a Zrínyi Ilona Gimnázium, Miskolc város és környékének elismert, népszerű és eredményesen működő

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

Pedagógiai Program. Cinkotai Huncutka Óvoda. OM azonosító: 034612. Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b.

Pedagógiai Program. Cinkotai Huncutka Óvoda. OM azonosító: 034612. Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b. Pedagógiai Program Cinkotai Huncutka Óvoda OM azonosító: 034612 Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b. 2013. 1 BEVEZETÉS Óvodánk pedagógiai programjában kiemelt

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK HELYI TANTERVE Célok és

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM Szent István Körúti Általános Iskola és Speciális Szakiskola OM: 036045 Jászberény 2015. Hinni benne, hogy képes növekedni, akarni, hogy előre haladjon. Bolondul remélni:

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

Angyalkert Magán Óvoda 6000. Kecskemét, Bánk Bán u. 5. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.

Angyalkert Magán Óvoda 6000. Kecskemét, Bánk Bán u. 5. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 Tartalomjegyzék: 1. Helyzetkép.3 2. Jövőképünk....6 3. Óvodai nevelésünk sajátos jellemzői.7 4. Óvodai nevelésünk feladatai... 9

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek!

PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek! PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek! Az intézmény OM azonosítója: 034454 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 1 / 2016. ( 03.01.)

Részletesebben

Törpike Óvoda Pedagógiai Program 1. sz. melléklet. Intézményi egyedi elvárások: Óvodapedagógus

Törpike Óvoda Pedagógiai Program 1. sz. melléklet. Intézményi egyedi elvárások: Óvodapedagógus Törpike Óvoda Pedagógiai Program 1. sz. melléklet Intézményi egyedi elvárások: Óvodapedagógus Tartalomjegyzék 1 1. Pedagógiai módszertani felkészültség... 2 1.1. Önértékelési szempontok: Milyen a módszertani

Részletesebben

TISZACSEGEI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

TISZACSEGEI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM TISZACSEGEI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Többszörösen átdolgozott változat Csupán két dolog van, amit gyermekeinknek, tanítványainknak adhatunk: a gyökerek és a szárnyak. (Lactantius) KÉSZÜLT: AZ ÓVODAI NEVELÉS

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Ikt.szám: 62-52/2016. OM: 030869 LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Debrecen 2016.01.27. 1 TARTALOM 1. ÓVODÁNK ADATAI 4. oldal ÓVODAKÉP 5. oldal GYERMEKKÉP 5. oldal 2. ÓVODÁNK JELLEMZŐI 6. oldal 2.1. Személyi

Részletesebben

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység SZAKMAI PROGRAM

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység SZAKMAI PROGRAM Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység. SZAKMAI PROGRAM Tartalomjegyzék: I. Az intézmény adatai: 3.o. II. A bölcsőde szakmai programját meghatározó jogszabályok, irányelvek 4.o. III. Az intézmény

Részletesebben

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3.

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRVÉNYI HÁTTERE... 5 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 7 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI,

Részletesebben

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szakmai Programja

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szakmai Programja Tatabányai Egyesített Bölcsődék 2800 Tatabánya, Mártírok útja 27. Tatabányai Egyesített Bölcsődék Szakmai Programja A nevelésben a kisgyermekkor sokkal fontosabb a következő éveknél. Amit ez a kor elront,

Részletesebben

Tisztelt Oktatási Bizottság!

Tisztelt Oktatási Bizottság! Biatorbágy Város Önkormányzata 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a. Oktatási Bizottság részére Benedek Elek Óvoda 2051 Biatorbágy, Fő u. 61 Tel./FAX: 06 (23) 310-301 E-mail: ovoda@biatorbagy.hu Tárgy: Biatorbágyi

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÉS VILONYAI TAGÓVODÁJA 2013. 1 TARTALOM ADATLAPOK 3 I. BEVEZETÉS 6. II. GYERMEKKÉP 7. III. BEMUTATKOZÁS 8 IV. ÓVODA

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Negyedik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2015 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben