Pedagógiai Program. Cinkotai Huncutka Óvoda. OM azonosító: Székhely: Budapest Ostoros u Telephely: Budapest Jövendő u. 2/b.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pedagógiai Program. Cinkotai Huncutka Óvoda. OM azonosító: 034612. Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b."

Átírás

1 Pedagógiai Program Cinkotai Huncutka Óvoda OM azonosító: Székhely: Budapest Ostoros u Telephely: Budapest Jövendő u. 2/b

2 BEVEZETÉS Óvodánk pedagógiai programjában kiemelt helyet foglal el a környezeti nevelés és a néphagyományőrzés. Ez magában foglalja a környezet tényleges védelmét, életmód, gondolkodásmód, viselkedésmód fejlesztését. Megtanítjuk a gyermekeket, hogy rácsodálkozzanak a környezetükben, a természetben található jóra, szépre; közvetlen tapasztalatokat szerezzenek alapvető ökológiai ismeretekben. Mindez beépül mindennapjainkba, hiszen óvodásaink természeti környezete erre lehetőséget ad. Általános és természetes a kertekben, az óvodák udvarán végzett közös munka, akár a tavaszi veteményezés, őszi lombtakarítás, komposztálás egész évben. Óvodapedagógusaink nagy szaktudással a gyerekek életkorának megfelelően foglalkoznak a gyermekekkel, megmutatják számukra a világot olyannak, amilyen. Ezeket a foglalkozásokat családias, érzelmi biztonságra épülő óvodai élet megszervezésével biztosítjuk. Különös figyelmet szentelünk a népi hagyományok felelevenítésére, a feledésbe merült népi játékok és népi tánc életre keltésére. A dalok, a mondókák, a népszokások segítségével az ünnepeket különlegessé tesszük. Az óvodai tevékenységeken keresztül nevelésünk célja, hogy az óvodai élet befejezésével testileg, lelkileg, értelmileg és szociálisan érett, önbizalommal teli gyermek lépjen az iskolába. Célunk továbbá, hogy boldog, derűs óvodáskort biztosítsunk gyermekeink számára. Szeretnénk fejlődő világukat védeni, ápolni és erősíteni, hogy kreatívak legyenek. Messzemenően figyelembe vesszük, hogy az ember mással nem helyettesíthető, szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség és szociális lény egyszerre. Váradi Marianna 2

3 Az óvoda jellemző adatai Az óvoda hivatalos elnevezése: CINKOTAI HUNCUTKA ÓVODA Székhely: 1164 Budapest, Ostoros u Telephely: 1164 Budapest, Jövendő u. 2/b. Az intézmény OM azonosítója: Alapítója és fenntartója: Budapest Főváros XVI. Ker. Önkormányzat 1163 Budapest Havashalom u. 43. Az intézmény alaptevékenysége: alapfokú oktatás, óvodai nevelés Az intézmény kiegészítő tevékenysége: sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ennek keretében elsősorban beszédfogyatékos, érzékszervi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető, illetve vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek integrált nevelése. Az óvoda vezetője, a program benyújtója: A program készítésében közreműködött: A programot szerkesztette: Váradi Marianna Váradi Marianna Sebály Zsuzsanna Sebály Zsuzsanna 3

4 JÖVŐKÉP Milyen embert is akarunk formálni? A válasz egyszerű: egészséges testű, akaraterős, jó ítéletű, értelmes, tettre kész, szép célokért hevülő és áldozó embereket, akik meg tudják érteni és élni a szépet és nagyot minden téren, akik az életüket ki tudják tölteni tartalommal, akik megértik a dolgok összefüggéseit, akik átérzik azt, hogy emberi közösségben élnek, amely csak a kölcsönösségen, méltányosságon, és jóakaraton épülhet. Szent-Györgyi Albert Óvodakép Az Óvodai nevelés országos alapprogramja határozottan leszögezi, hogy az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. Ezt szem előtt tartva gondoskodunk a ránk bízott gyermekekről harmadik életévüktől az iskolába lépésig. Pedagógiai tevékenységünk, tárgyi, személyi feltételeink biztosítják az óvodás korú gyermekek fejlődésének és nevelésének megfelelő környezetet. Fontosnak tartjuk, hogy minden gyermek a neki megfelelő, magas színvonalú, szeretetteljes nevelésben részesüljön, segítséget kapjon az esetleges hátrányok leküzdésében, képességeinek kibontakoztatásában. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy az életkori és egyéni sajátosságoknak megfelelően kellő idő álljon rendelkezésre a játékra, a közvetlen tapasztalásokra, melyeken keresztül az óvodás korú gyermekek a leginkább képesek az őket körülvevő világ megismerésére. Eközben figyelemmel vagyunk a gyermekek egyéni képességeihez igazodó műveltségtartalmak, az emberi értékek közvetítésére is. A nemzetiséghez tartozó és a migráns gyermekek nevelésében biztosítjuk az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését, nyelvi nevelését, és a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét. 4

5 Hitvallásunk A kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának. Kodály Zoltán 1. AZ ÓVODAI NEVELÉS CÉLJA ÉS FELADATAI Az óvodai nevelés célja a éves gyermek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése: Személyiségének kibontakoztatása az életkori és az egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési szintek figyelembe vételével képességeinek olyan szintre emelése, hogy az iskolába lépés zavartalan legyen. Ennek érdekében a nevelés a gyermeki személyiség egészét átfogja, emocionális biztonságban lehetővé teszi a szomatikus, mentális, szocializációs fejlődést. Az óvodába kerülő gyermeket családias, derűs légkör fogadja. A három, esetleg négy év alatt, míg a gyermek óvodába jár, ilyen légkörben biztosítunk változatos tevékenységeket, melyek személyiségének fejlődését segítik. Az óvodai nevelőmunka a család és a bölcsőde munkáját folytatja, illetve új módon egészíti ki. A nevelési célok megvalósítása érdekében különböző feladatoknak kell megvalósulniuk, melyek átfedik egymást, illetve összefonódnak, és átszövik a nevelés egész rendszerét. Az óvodai nevelés feladata a gyermek teljes személyiségének fejlesztése a testi, értelmi, érzelmi, esztétikai, erkölcsi közösségi nevelés területén. Ezen belül fontosnak tartjuk az egészséges életvitel kialakítását, az anyanyelvi nevelést, a környezet megismerését, védelmét a hagyományápolás tükrében. Kiemelt feladatunk az inkluzív pedagógia megvalósítása, amely magába foglalja a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű, és a migráns gyermekek integrált nevelését SAJÁTOS NEVELÉSI CÉLJAINK ÉS FELADATAINK Mindenképpen törekszünk a zavartalan szabad játék biztosítására. Megismertetjük gyermekeinket az őket körülvevő természeti környezettel, a környezet megóvásának lehetőségeivel, a környezettudatos magatartás fontosságával. Ezen kívül a természetes anyagok felhasználási lehetőségeivel, a kézműves tevékenységek alapjaival. Programunk célja, hogy a hagyományőrzést és a környezetvédelmet minél több oldalról közelítsük meg. A népszokásokat éppúgy, mint a környezettel való aktív együttélést a gyermekek a felnőttek utánzásával sajátítják el. Ezért a személyes példaadás meghatározó. Az óvodapedagógusok hagyományőrző szemlélete, a természetszeretete modell a gyermekek számára; követik, és azonosulnak vele. 5

6 Fontos ez a mindennapi élet alakításában, és az ünnepnapok megélése szempontjából is. A hétköznapi feladatok, az együtt átélt események közösségformáló ereje az összetartozás biztonságát adja. Az ünnepelni tudás képességének alakulását a hagyományápolás, a természet szeretetére nevelés elősegíti. A gyermekek szívesen vesznek részt az ünnepi készülődésben, az ünnep valóban ünnep lesz számukra. Természetesen ez csak akkor valósulhat meg, ha a gyermekeket körülvevő felnőttek magatartása, a környezet jelzései hitelesek. A hagyományőrzéstől elválaszthatatlan a környezet megismerése, védelme. Olyan szokásrendszereket, viselkedési formákat alakítunk ki, melyek lehetővé teszik, hogy a gyermekek szoros kapcsolatba kerüljenek közvetlen környezetükkel. A nevelésben különös hangsúlyt fektetünk erre. A környezeti adottságokat minden évszakban kihasználjuk, a készségek alakítására, az ismeretek bővítésére. Az óvodai élet megszervezése: 1. A gyermek egészséges fejlődéséhez, fejlesztéséhez a napirend és a hetirend biztosítja a feltételeket a megfelelő időtartamú párhuzamosan végezhető, differenciált tevékenységek tervezésével, szervezésével. A napirend igazodik a különböző tevékenységekhez és a gyermek egyéni szükségleteihez, valamint tekintettel van a helyi szokásokra, igényekre. A rendszeresség és az ismétlődések érzelmi biztonságot teremtenek a gyermeknek. 2. A jó napirendet folyamatosság és rugalmasság jellemzi. Fontos a tevékenységek közötti harmonikus arányok kialakítása szem előtt tartva a játék kitüntetett szerepét. A napi- és hetirendet a gyermekcsoport óvodapedagógusai alakítják ki. 3. Az óvodai élet szervezésében a gondozásnak is kiemelt szerepe van. Az óvodapedagógus a gondozás folyamatában is nevel, építi kapcsolatait a gyermekekkel, egyúttal segíti önállóságuk fejlődését együttműködve a gondozást végző többi munkatárssal. 4. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését, a fejlődésük nyomon követését különböző kötelező dokumentumok, továbbá az óvodapedagógusok által készített - nem kötelező - feljegyzések, dokumentumok is szolgálják. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges a teljes óvodai életet magába foglaló tevékenységek keretében szervezhető meg. A teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások mindegyikét óvodapedagógus tartja. 6

7 2. AZ ÓVODAI NEVELÉS FUNKCIÓI Óvó- védő funkció Szociális funkció Nevelő- személyiségfejlesztő funkció 3. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI Az óvodai nevelés feladata az óvodás korú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Ezen belül kiemelten: 3.1. az egészséges életmódra, életvitelre nevelés 3.2. érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés 3.3. szocializáció nevelés 3.4. értelmi nevelés 3.5. Anyanyelvi terén 3.1. Egészséges életmódra, életvitelre nevelés Az egészség az egyén testi, pszichikus és szociális jólétét, kedvező állapotát, az ember és a környezet közötti szomatikus - pszichikus - szociális, dinamikus egyensúlyt jelenti, amelyet a szervezetnek a környezethez való alkalmazkodása tart fenn. (Bibók Péterné dr: Egészséges életre nevelés az óvodában 5. o.) Az egészség fenntartása, megőrzése nem megy spontán, hanem tudatos tevékenységet igényel. Óvodában - a gyermekek fejlettségi szintjét figyelembe véve - ez a feladat az óvodapedagógusra hárul, folytatva a családi nevelést. Nevelőmunkánkkal a helyes egészségmagatartás kialakítására törekszünk, befolyásolva ezzel a családok egészségkultúráját is. Ennek tükrében a megelőzés kiemelt fontosságú. Célunk a higiénés kultúráltság szintjének emelésével olyan tevékenység kialakítása, ami az ismereteket aktív magatartássá formálja; cselekvésre ösztönöz, magatartást befolyásol. Lényegében tehát a személyiségformálás része. A megvalósítás feladata az egészséges óvodai környezet kialakítása, az egészségnevelés, és gondozás. 7

8 Az egészséges óvodai környezet kialakítása Az egészséges életvitel a gyermek és környezetének folyamatos egymásra hatásában alakul, megalapozódnak a szükséges készségek. Ehhez megteremtjük azt a feltételrendszert, melyek a gyermek testi és lelki fejlődését szolgálja. Az óvoda épülete A helyiségek padló- és falburkolatai olyan anyagból készüljenek, melyek jól tisztíthatók, fertőtleníthetők, nem okoznak allergiás tüneteket. A csoportszobák falai világosak, a nagy ablakok a természetes fény besugárzását, a többszöri levegőcserét lehetővé teszik. Figyelemmel kell lenni az átlagos hőmérsékletre (22-24 C), elengedhetetlen a párologtatás. Segítheti, fokozhatja a komfortérzetet az illatosítók, illóolajok alkalmazása. A berendezési tárgyak gyermekléptékűek, könnyen tisztántarthatók, a gyermekek számára is könnyen mozgathatók. Lehetőség szerint természetes anyagból készülnek. Kivitelezésük, elrendezésük a baleseteket kizárja. A gyermekek által használt eszközöket, játékokat elérhető magasságú polcokon helyezzük el, tisztításukban, óvásukban ők is aktívan részt vesznek. A meghibásodott eszközök, tárgyak javításában lehetőség szerint a gyermekek is közreműködnek. Különös gondot kell fordítani a kézműves- élő- és természetsarok kialakítására (fényviszonyok, megfelelő tér). A csoportszobában elhelyezett növények, kisállatok sem allergiát, sem betegséget nem okozhatnak. Gondozásukban a gyermekek is részt vesznek. A kézműves eszközök, anyagok baleset forrásai nem lehetnek. A gondozási folyamat egyéb színhelyei Az öltözőkben megfelelő helyet kell biztosítani a kényelmes átöltözéshez, a ruhák, cipők, kabátok elhelyezéséhez. Az öltözőszekrények, a fogasok jellel ellátottak. Az öltözőben kifüggesztett információs tábla a családok folyamatos, napi tájékoztatását szolgálja az egészséges életmód szokásainak kialakításáról is: napirend, étrend, kirándulások, egyéb események. A mosdóban a szerelvények magassága, méretei a gyermekekhez igazodik, szappan, körömkefe mindig rendelkezésre áll. Jellel ellátott fogasokon saját jelű törülközőket használnak a gyermekek. A fésűk, fogkefék és poharak szintén jellel ellátottak, könnyen elérhetők. A WC-helyiségeket válaszfal és függöny határolja el. A tisztántartás korszerű eszközökkel rendszeresen történik. Az óvoda udvara Az egészséges életre nevelés egyik színtere. Kialakítása, felszereltsége az óvodások sokféle tevékenységét szolgálja minden évszakban és különböző 8

9 napszakokban. Elsődleges a gyermekek mozgásigényének kielégítését szolgáló berendezések, terek biztosítása. Ezen belül teremthető meg a hagyományőrzés, a természet védelmére nevelés és a természetközeli életmód kialakításának feltételrendszere. Az udvari berendezési tárgyak, játékok nagyrészt természetes alapanyagúak. A játszótéri eszközök az általános biztonságtechnikai követelményeknek megfelelnek, alattuk ütéscsillapító talaj van. Törekvésünk, hogy az udvar berendezése teljes egészében természetes anyagú legyen. A természetes mozgások gyakorlására tágas, füves tér áll a gyermekek rendelkezésére. Különböző talajfelületek kialakítása segíti a gyermekeket a környezet teljesebb megismerésében is, fejlesztő hatású a változatos felületen való mozgás. Nagyrészt füvesített terület áll a gyermekek rendelkezésére, a járdák burkoltak. A veteményes - és virágoskert gondozásában az óvodások is részt vesznek. A veteményes kertben termett zöldségeket elfogyasztjuk, a virágokkal a csoportszobákat is díszítjük. A különböző terméseket a gyermekek összegyűjtik. Egy részüket felhasználjuk, más részükkel a természetsarkokat egészítjük ki. Az udvaron napos és árnyékos terültek váltakoznak, az árnyékot nagyrészt fák adják. A homokozó a gyermekek kedvelt játszóhelye. A földdel való játék, a sarazás szintén kedvelt tevékenység. Az egészség védelmében fontos a homok évenkénti cseréje, hetenkénti lazítása, locsolása, fertőtlenítése. Szükséges az udvari vizes blokk kialakítása. A pancsoló, esetleg zuhanyozó egyrészt a gyermekek testének felfrissítésére, edzésére szolgál, másrészt a vízzel való játék elengedhetetlen a fejlődés, a fejlesztés szempontjából. Ivókút rendelkezésre áll, segítve az egészségóvó magatartás, -szokások kialakulását. Az udvar egy részén fedett területen lehet a nyári időszakban az étkezéseket, a foglalkozásokat, a kézműves tevékenységeket lebonyolítani, így növekszik a friss levegőn töltött idő. Egészséges életmódra, életvitelre nevelés Preventív szemlélet az egészséges életmódra: (megelőzés) Rendkívül fontos az egészséges táplálkozás és a rendszeres testmozgás, a testápolás (stb), az egészséges életmódra nevelés egyes területeinek tudatos fejlesztése, hiszen az egész szervezetre, életfolyamatokra, készségekre is hatással van. A helyes életritmus Az egészséges testi és szellemi fejlődés alapvető feltétele a megfelelő életritmus kialakítása. A napi ritmus, a rendszeresen, megszokott időben végzett tevékenységek visszahatnak az életfolyamatokra, és különböző készségek 9

10 alakulására. A nyugodt, kiegyensúlyozott élettempó érdekében a gyermekek óvodában eltöltött ideje ésszerűen megtervezett, de megfelelően rugalmas. Kialakításánál a különböző korcsoportok életkori sajátosságaihoz, a szülők igényeihez igazodtunk. A különböző jellegű tevékenységek váltakozása pihentet, ezt figyelembe vettük a heti- és napirendek kialakításakor. A táplálkozás A gyermekek az óvodában a napi háromszori étkezéssel (kellő elosztásban és összetételben) a napi tápanyagszükségletük 65-70%-átkapják meg. (A további tápanyagszükséglet biztosítása a szülő feladata a reggeli és az esti étkezések alkalmával.) Óvodánkban melegítőkonyha működik, az ételeket az aktuális étkeztető cég készíti el, és szállítja. Fontos az étkezések megszervezése és kultúrált lebonyolítása. Az ízlésesen terített asztal igényessége kultúrált viselkedésre késztet. Lehetőség szerint természetes anyagból készült kiegészítőket használunk. (kosarak, terítők) Az önálló étkezés, az önkiszolgálás szokásainak kialakulása is tanulási folyamat eredménye, tehát az egyéni bánásmód alkalmazásával, türelmes segítőkészséggel és kellő idő biztosításával érhetünk el megfelelő eredményt. Testápolás A testápolás a gyermekek egészségének védelmét, testük, ruházatuk gondozását, rendszeres, szükség szerinti tisztálkodásukat és tisztaságigényük kialakítását szolgálja. Fontos a családi és az óvodai gondozási szokások összehangolása, esetleges korrekciója természetesen megfelelő tapintattal. Bőrápolás az óvodában: A WC-használatot követő kézmosáshoz a megfelelő eszközök rendelkezésre állnak. A szokáskialakítás következetes neveléssel érhető el. Az udvari játék után, étkezések előtt, és a nap folyamán bármikor, ha szükség van rá, folyóvízben, szappannal, körömkefével moshatnak kezet a gyermekek. Hajápolás: Naponta többször fésülködnek a gyermekek, kialakítjuk bennük a rendezett külső iránti igényt. A szülők segítségét és megértését kérjük abban, hogy a hosszú hajú lányok olyan frizurát hordjanak, ami napközben nem zavarja őket, és nem balesetveszélyesek. A hajgumik használatát támogatjuk; a csatok, hosszú szalagok balesetek forrásai lehetnek. Körömápolás: Elsősorban a család feladata, de a kéz ápoltágához a köröm tisztasága is hozzá tartozik, ezért a körömkefe használata mindennapos. Természetesen a beszakadt, letört, sérült körmöt megfelelően ellátjuk. Fogmosás: A fokozatosság elvét betartva vezetjük be az ebéd utáni fogmosást. Javítjuk technikáját, a rendszerességgel a szokás kialakulását segítjük. A 10

11 rágógumi használatát az óvodában nem engedjük a fokozott balesetveszély miatt. Orr, fülkagyló, hallójárat, dobhártya: Az óvodában papírzsebkendőt használunk. Az orrfúvás helyes technikáját folyamatosan, fokozatosan tanulják meg a gyermekek. Az ide tarozó illemszabályok betartására különös figyelemmel vagyunk. Zsebkendő mindig rendelkezésre áll. Különösen kiscsoportban, de később is balesetet okozhat, ha a gyermekek orr- vagy füljáratukba apró játékokat, pálcikát dugnak. Ennek elkerülésére fokozott figyelemmel vagyunk, illetve a veszélyt tudatosítjuk bennük. WC-használat: Az óvoda szokásrendszere rugalmas. A gyermekek bármikor, társaiktól elválasztva, nyugodt körülmények között végezhetik szükségleteiket. A WC papírt jól elérhető helyen tároljuk. Öltözködés: Az óvodai öltözék összeállításához már a szülővel való első találkozás alkalmával tanácsokat adunk. Praktikus, könnyen kezelhető ruhadarabokat kérünk, melyeket a gyermekek egyre önállóbban kezelnek. Különösen kiscsoportban fontos, hogy minden ruhadarabban benne legyen a gyermek jele. Mindig legalább egy váltás ruhának lennie kell a gyermek pocán, hogy a kisebb balesetek ne okozzanak komolyabb fennakadást. Mozgás: A gyermekek mozgásigényének kielégítését és fejlesztését a testnevelési foglalkozások és a szabadban végezhető különböző mozgásos tevékenységek együttesen szolgálják. Az időjárástól függően lehetőleg a nap legnagyobb részét a friss levegőn töltik a gyermekek. Az udvari játékon kívül a séták, kirándulások a mozgásigény kielégítésén kívül közös élményt is jelentenek a csoport számára. Pihenés, alvás: A gyermekek alvásigénye 4-6 életév körül óra. Az óvodások többsége nem éjszaka alszik ennyit. A fennmaradó 1,5-2 órát az ebéd utáni pihenés biztosítja. Pihenés előtt a termet alaposan ki kell szellőztetni, alvás alatt a folyamatos légcserét biztosítani kell. Ha nincsenek zavaró külső és belső ingerek, a gyermekek pihenése nyugodt lesz. Hangulati előkészítéssel meg is alapozhatjuk ezt. A mese, halkzene megnyugtatóan hat. A gyermekek akkor aludtak eleget, ha maguktól ébrednek. Ha mégis ébreszteni kell, mindenképpen kedvesen, tapintatosan, finoman tegyük. Különösen a téli sötétségben bántó lehet a lámpák felkapcsolása. A korábban ébredő gyermekek különösen nagycsoportban csendes játékkal elfoglalhatják magukat érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés Az óvodás korú gyermek jellemző sajátossága a magatartás érzelmi vezéreltsége. A személyiségen belül az érzelmek dominálnak, ezért elengedhetetlen, hogy a gyerekeket az óvodában érzelmi biztonság, otthonosság, 11

12 derűs, szeretetteljes légkör vegye körül, modell értékű legyen a felnőttek közötti kommunikáció. Mindezért szükséges, hogy: - már az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék a gyermeket - állandó értékrend, derűs, kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör vegye körül. - a felnőtt - gyermek, gyermek - gyermek kapcsolatot pozitív érzelmi töltés jellemezze - az óvoda egyszerre segítse a gyermek erkölcsi szociális érzékenységének fejlődését és én tudatának alakulását, engedjen teret én érvényesítő törekvéseinek, önkifejezésének. - az óvoda teremtsen lehetőséget arra, hogy a gyermek kielégítse társas szükségleteit, nevelje a gyermeket a másság elfogadására - járuljon hozzá az érzelmekre épülő kapcsolatteremtő képesség igényének kialakulásához (barátkozás, figyelmesség, segítőkészség, együttérzés) - segítse elő, hogy kialakuljon normarendszere, a derűs, nyugodt, tevékeny óvodai élethez szükséges szokások 3.3. Szocializációt segítő nevelés A szocializáció a társadalomba való beilleszkedés folyamata. Olyan folyamat, amelyben a gyermek megtanulja megismerni önmagát, környezetét, elsajátítja az együttélés szabályait, a lehetséges és elvárt viselkedésmódokat. A szocializáció társas kapcsolatban jöhet létre, melyben a viselkedés úgy módosul, hogy megfeleljen a környezet által támasztott követelményeknek. A gyermekkori szocializáció a személyes én kibontakozásával veszi kezdetét, melynek fő tényezője a család, az első szocializációs közeg. Az óvodába kerüléskor a szocializációs tér bővül, egyre több személy lesz hatással a gyermekre. Az óvodáskori szocializációs fejlődést elsősorban a játékban lehet megfigyelni. A hagyományőrző népi játékok sajátos teret adnak ehhez; az altatók, az ölbeni játékok a felnőtt - gyermek kapcsolatát segítik, a gyermekek közös játékai (párválasztók, a szerepcserés játékok stb. ) a társkapcsolatokat alakítják, azonkívül komoly közösségformáló erő is. A játékokban megjelenő tevékenységi formákban tanulják meg a gyermekek a közös élmények hatására a társas érintkezés formáit, gyakorolják az önkifejezés módjait, kialakul a szülőföldhöz való kötődés. A gyermekek ebben a korban érzelmi fogékonyságuk miatt elsősorban a metakommunikációs jelzésekre érzékenyek. Ha ezek a jelzések összhangban vannak a verbális közléssel, a gyermekben felébred az utánzási vágy, a felnőtt viselkedése minta lesz számára 12

13 A befogadás időszaka Az első óvodai élmények meghatározzák a gyermek és a szülő óvodához fűződő viszonyát, a későbbi kapcsolatot is. Ezért körültekintően, tapintatosan, és fokozatosan kell az új környezettel megismertetni őket. A gyermek óvodába lépése előtt az óvónők kapcsolatot teremtenek a családdal. Tájékoztatják a szülőket az óvodai élettel kapcsolatos tudnivalókról, megbeszélik a befogadás menetét, az anyás beszoktatás lehetőségét. Az óvónők meghívják a gyermeket és a szülőket, látogassanak el a csoportba. Az első találkozás pozitív benyomásai újbóli találkozásra késztetik a gyermeket. A nevelési év kezdetén a csoportban lévő gyermekeket az új társak fogadására hangolják az óvónők. Arra késztetik őket, hogy barátságos odafordulásukkal segítsék az új társak beilleszkedését. A befogadás idején ha szükséges később is a gyermekek otthoni kedvenc játékukat is magukkal hozhatják, így az otthontól való elszakadás könnyebbé válhat. A befogadás időszakában mindkét óvónő a csoportban tartózkodik. Elfogadó odafordulásukkal segítik a gyermekeket és a szülőket az új helyzethez való alkalmazkodásban. Az érzelmi kötődések mielőbbi kialakulása érdekében a hiteles megerősítés, dicséret alkalmazása fontos. A napirend A gyermeki és a nevelői tevékenységeket úgy alakítjuk ki, hogy az egészséges életmód feltételei megteremtődjenek, megfeleljenek az óvodás korú gyermekek igényeinek, ugyanakkor rugalmasságával az óvoda és a csoport nyugalma is biztosított legyen. A napirend tartalmazza az egyes tevékenységek kezdő és végpontját, de ezek rugalmas kezelését nem csak a légkör nyugalma követeli meg, hanem bizonyos időtartamoknak időközben szükségszerűen bekövetkezett változása is. Ezért az egyes tevékenységek teljes időtartamát adjuk meg egész napra vonatkozóan. A napirend biztosítja a feltételeket, melyek a megfelelő időtartamú, párhuzamosan is végezhető, differenciált tevékenységek, valamint a gyermek együttmükődő képességét, feladattudatát fejlesztő, növekvő időtartamú (5-35 perces) csoportos foglalkozások tervezésével, szervezésével valósulnak meg. A napirend igazodik a különböző tevékenységekhez és a gyermek egyéni szükségleteihez, valamint tekintettel van a helyi szokásokra, igényekre. A rendszeresség és az ismétlődések érzelmi biztonságot teremtenek a gyermeknek. A napirendet folyamatosság és rugalmasság jellemzi. Fontos a tevékenységek közötti harmonikus arányok kialakítása, szem előtt tartva a játék kitüntetett szerepét. Az óvodapedagógusok feladata a csoport napirendjének kialakítása, és összehangolása a többi csoportéval. 13

14 Napirendi időtartamok Kiscsoport Középső csoport Nagycsoport Játék, egyéb szabadon választott tevékenység 4 óra 5 óra 5 óra 30 perc Előkészületek az étkezéshez 2 óra 1 óra 30 perc 1 óra 30 perc Öltözés, egyéb testápolási teendők 1 óra 45 perc 1 óra 10 perc 1 óra Pihenés 2 óra 30 perc 2 óra 1 óra 30 perc Mindennapos testmozgás 20 perc 20 perc 20 perc Foglalkozás, kezdeményezés 15 perc 30 perc 1 óra Összesen: 10 óra 50 perc 10 óra 30 perc A nyitva tartásból adódó többletidőt a játékra kell fordítani. 10 óra 50 perc Nyári időszak: Játék, egyéb szabadon választott tevékenység 4 óra 30 perc 6 óra 6 óra 40 perc Előkészületek az étkezéshez 1 óra 45 perc 1 óra 10 perc 1 óra Öltözés, egyéb testápolási teendők 1 óra 30 perc 1 óra 1 óra Pihenés 2 óra 30 perc 2 óra 1 óra 30 perc Mindennapos testmozgás 20 perc 20 perc 20 perc Összesen: 10 óra 30 perc 10 óra 30 perc 10 óra 30 perc A nyitva tartásból adódó többletidőt a játékra kell fordítani. 3.4 ÉRTELMI NEVELÉS A kultúraátadás folyamatában a gyermekek spontán szerzett ismereteit, tapasztalatait az óvodai nevelés speciális módszereinek segítségével rendszerezzük, célirányosan bővítjük. Ebben a folyamatban fejlődnek a gyermekek kognitív képességei. A hagyományőrző tevékenységek visszatérő, ugyanakkor a gyermekek számára bővülő mozzanatai segítik az egyre pontosabb, mind inkább valósághű észlelés, a koncentráció fejlődését, serkenti a képzelet működését, a reproduktív emlékezet, a problémamegoldó és kreatív gondolkodás és a fogalmi gondolkodás alakulását. Az óvoda a gyermekek érdeklődésére, kíváncsiságára, mint életkori sajátosságra építve biztosítson változatos tevékenységeket, melyeken keresztül tapasztalatokat szerezhetnek a természeti és társadalmi környezetről. 14

15 Érzékszerveik útján az őket körülvevő valóságot tapasztalati úton ismerjék meg, az így szerzett ismeretek között az egyszerű összefüggéseket ismerjék fel ANYANYELVI NEVELÉS Az anyanyelv az a nyelv, melyet adott népcsoport sajátjaként használ, ad tovább (átörökít), és anyanyelvének ismer el. Jel és szabályrendszer, mely az ősöktől hagyományozott, az egyéntől független, s a kollektív tudatban létezik. A beszéd olyan aktuális tevékenység, amelyben a nyelvi rendszer egyéni felhasználása mutatkozik meg. A beszéd a szocializáció eszköze. Lehetőséget ad a környezettel való kapcsolatteremtésre, az önkifejezésre; ezenkívül a gondolkodás eszköze. A jó beszédkapcsolat feltétele az óvónő - gyermek jó kapcsolata, a nyugodt, derűs csoportlégkör, a beszélgető társak türelmes, odaforduló figyelme. A feltételek megléte esetén a gyermek kibontakozik, beszédkedve nő. A nyelvi kommunikációs helyzetek kialakulása függ a beszélgetők beszédkedvétől, beszédkészségétől, az anyanyelv ismeretétől. Az anyanyelvi nevelés célja a beszédkészség kialakítása. Feladata a személyiség olyan mértékű kibontakoztatása, melynek eredményeként a gyermek nyelvi és kommunikációs készsége megfelel az iskolai követelményeknek. (Érthetően, folyamatosan kommunikál, beszél. Gondolatait, érzelmeit mások számára is követhetően fejezi ki. Artikulációja tiszta, beszédfegyelme kialakult. ) Mintaadással, szabályközvetítéssel fejlesztendő a gyermek szókincse, kifejezőkészsége, nyelvtanilag helyes beszéde. Az anyanyelvi nevelés helye a nevelési folyamatban Az anyanyelv használata szerves része a nevelési folyamatnak, ezért nem szigetelhető el a nevelés többi területétől. A gondozási feladatok közben kialakuló beszélgetések jó lehetőséget adnak az interperszonális kapcsolatok alakítására, a párbeszédes szituációk megteremtésére. A közösségi nevelés szempontjából az udvariassági formulák gyakorlására, (megszólítás, kérem - köszönöm) van lehetőség. A csúnya kifejezések mellőzése érdekében a legfontosabb a példamutatás. A játékban társas kapcsolatok alakulnak ki. Kommunikációs és metakommunikációs eszközök alkalmazására kerül sor. A szerepjátékban a szerepnek megfelelő hangszín, hangsúly stb. használata, a jellegzetességek megfigyelése szintén a nyelvi fejlődést segíti. A bábjáték során a zárkózottabb gyermekek is megszólalnak. Lehetőség nyílik a beszédfegyelem, a hangsúlyozás, a párbeszéd gyakorlására. Az anyanyelvi játékok játékos mozgásra építve fejlesztik, pl. az artikulációt, a szókincset. 15

16 Munkában A különböző munkafajták végzése során a gyermekek szókincse bővül a munkaeszközök megnevezésével, megismerésével, használatával is. Fontos a szabályok, utasítások megértése, követése. Munkavégzés közben szintén kialakulnak párbeszédes szituációk, melyeket ki kell használni. A tanulás folyamatában állandóan bővül a gyermekek szókincse, alakul, beszédhallásuk, -megértésük. A kérdés - felelet helyzetekben a kifejezőkészség, a beszédfegyelem is fejlődik. A zenei nevelés Kodály alapelvei szerint történik. A magyar nyelv jellegzetességeinek gyakorlása, beidegzése a magyar népi mondókákon és dalos játékokon keresztül érhető el. (helyes artikuláció, hangsúly, ritmus stb.). A mondókák és dalos játékok a szókincsbővítést is segítik. Irodalom Az anyanyelvi nevelés fontos területe az irodalmi nevelés. A kezdeményezések során természetesen adódik a gyermeki szókészlet gyarapításának, kifejezések - szólások - nyelvi fordulatok megismerésének lehetősége. A stiláris eszközök használata gazdagítja a gyermek nyelvi kifejezőkészségét. Az irodalmi foglalkozásokon különös hangsúlyt kapnak a magyar népmesék, mondókák, versek, de a mai magyar irodalmi alkotásokból is válogatunk. A népmesékben olyan képi erő, ritmus, hangulat van, ami az óvodás korú gyermek figyelmét lekötik, a mesélő és a gyermek között különös kapcsolatot hoz létre. A magyar népi kultúra sajátos szimbólumrendszerét, nyelvi fordulatait ismerhetik meg a gyermekek. A népi mondókák kitűnő hatással vannak a beszédfejlődésre. Nyelvünkre jellemző hangsúlyozást, beszédritmust észrevétlenül, játékosan sajátítják el a gyermekek. A vizuális nevelés területein a nyelvi és képi, formai ábrázolás együttes alkalmazásával ismertetjük meg a gyermekekkel az érzelmek sokféle kifejezési módját. A foglalkozásokon, kezdeményezéseken alkalmazott technikák, eszközök, anyagok nevei, az elhangzó kifejezések a szókincs gyarapítását is elősegítik. A munka közben kialakuló beszélgetések alkalmat adnak az arányok, irányok nyelvi kifejezésének gazdagítására. A környezet megismerése közben megszerzett ismeretek, a hagyományőrző tevékenységek kifejezései bővítik az anyanyelvi nevelés lehetőségeit, az aktív szókincsbe beépülnek a régies kifejezések, a tájjellegű szavak. A matematikai tevékenységek révén a beszéd és a gondolkodás szoros összefüggésben fejlődik. A megszerzett tapasztalatokból nyert képzetek elősegítik a fogalmak és szófajok szerkezetének felfogását, alkalmazását. A testnevelés során a tevékenységeket (a mozgást) szóbeli leírás után (is) végeznek a gyermekek. Ezzel gyakorlási lehetőség nyílik az utasítások megértésére, követésére. 16

17 4. AZ ÓVODAI NEVELÉS RENDSZERE Az óvodai nevelés feladatai szerteágazó, egymásra épülő és egymással összefüggő, komplex módon érvényesülő tevékenységek, melyek átszövik az óvodai nevelés egész rendszerét. Az óvodai nevelés rendszerében megvalósuló feladatok biztosítják az óvodai nevelés céljának kiteljesedését. A rendszer elemei a következők: A NEVELÉS ALAPVETŐ KERETEI: Alapvető keretnek nevezzük azokat a nevelési és fejlesztési szokásokat, eljárásokat, amelyben a gyermek (az óvodába lépése pillanatától hazameneteléig) folyamatosan, rendszeresen részt vesz. Az alapvető keretek: a gondozás, az egészséges életvitelre nevelés, a közösségi nevelés és az egyéni bánásmód érvényesülése. Gondozás célja a kisgyermekek szükségleteinek kielégítése, amely elősegíti növekedését, fejlődését, hozzájárul egészségének megőrzéséhez, jó közérzetéhez, egészséges életmódjának kialakulásához, és megteremti a nevelési hatások kedvező érvényesülésének feltételeit. Hozzájárul a gyermek egész személyiségének alakulásához. Egészséges életmódra, életvitelre nevelés célja, hogy az egyén és a közösség magatartását úgy formálja, hogy azzal egészségük megtartásához, fejlesztéséhez vagy visszaszerzéséhez járuljon hozzá. Erkölcsi és közösségi nevelés célja, hogy biztosítsa a gyerekek fejlődéséhez szükséges tevékenységeket és társas kapcsolatokat. Eredményeként a gyerekek szívesen kapcsolódnak az óvodához, óvónőjükhöz, a hozzájuk érzelmileg közel álló társaikhoz. A közösségi nevelés segíti, serkenti a szocializációt, amelyet - a családi és a bölcsődei szocializációra építve - az óvoda folytat, s ezzel tovább szélesíti a gyermek bevezetését társadalmi környezetébe. Az egyéni bánásmód célja: Az óvodai nevelésben törekedni kell arra, hogy a gyermekek én-tudata megerősödjék, én-képe a különböző tevékenységek során és kapcsolataikban differenciálódjék, önértékelésük reális legyen. Ebben az óvónői magatartásnak döntő szerepe van. Minden gyermeknek vannak olyan pozitív tulajdonságai, melyeket kiemelve, erősítve a csoportban elfoglalt helyét alakítani lehet, másrészt ezekre a tulajdonságokra építve az esetleg korrekcióra váró magatartásformákat módosítani lehet. Az egyéni bánásmód alkalmazásával az óvónő-gyermek kapcsolat is megfelelően alakul. Az a gyermek, aki érzi, hogy figyelnek rá, elismerik képességeit, a gyermekközösség aktív tagja lesz. 17

18 5. A GYERMEKEK TEVÉKENYSÉGFORMÁI 5.1. A JÁTÉK A gyermek alapvető tevékenysége, melyben a valósághoz, a környezetéhez való viszonya sajátos formában tükröződik. Az adott életkorban a személyiség fejlődését a legoptimálisabb mértékben biztosítja. A munkától és a tanulástól eltérően, minden külső céltól függetlenül, magáért a tevékenységért folytatnak, amelyet örömérzés kísér. A játék szerepe az óvodás korú gyermek életében A játék a gyermek olyan spontán tevékenysége, amely önmagáért folytatott tevékenység: örömforrás. Benne foglaltatik a funkcióöröm, a ritmus öröme, a vágy beteljesítése, a konfliktusoktól való megszabadulás (félelmek, ijedtség), kellemes élmények újrajátszása. Céltudatos, utánzáson alapuló tevékenység, melyet komolyan vesz a gyermek. Betartja a szabályokat, azonosul a szereppel. Játéktudata van, meg tudja különböztetni a játékot a valóságtól. A játék az óvodás korú gyermek legtermészetesebb tevékenysége, mely mindig a valóságot tükrözi. Fejlesztő hatással van a gyermek értelmi képességeire, érzelmeire, kreativitására, tehát személyiségformáló erő. A kisgyermek a külvilágból és saját belső világából származó tagolatlan benyomásait játékában tagolja. Így válik a játék kiemelt jelentőségű tájékozódó, a pszichikumot, a mozgást, az egész személyiséget fejlesztő, élményt adó tevékenységgé. A gyermek játékában nyomon követhető az, ahogyan a külső késztetések a gyermek belső indítékává, sajátjává válnak, miközben belső állapotait, vágyait, indulatait közvetíti. Tapasztalatait, élményeit játssza el, sajátos formában, ismerkedik a világgal, megismeri a véletlen és a valószínű törvényszerűségeit. Összeköttetést jelent élő- és élettelen környezetével, ismerkedik, tapasztalatokat szerez, reagál. Kíváncsisága belső indíttatású, mely alapja az ismeretszerzés folyamatának. A játék és a hagyományőrzés kapcsolata Régen a gyermekek nevelése a több generáció együttéléséből adódóan nem csak a szülők feladata volt. A nagyszülők, dédnagyszülők a saját gyermekkorukban játszott játékok továbbadásával nem csak szórakoztatták, tanítgatták unokáikat, hanem egyben lehetővé tették ezeknek a játékoknak a fennmaradását is. Így történt ez a dalok, mondókák, a szokások esetében is. A hagyományok apáról fiúra szálltak, megőrzésük, fennmaradásuk természetes módon történt. A családok mai szerkezete, életformája nem teszi lehetővé, hogy a hagyományok ilyen formában öröklődjenek, ezért programunk vállalkozik a feledésbe merült népszokások, hagyományok, tevékenységek, játékeszköz készítések 18

19 felelevenítésére. Ezzel gazdagodik, színesedik a gyermekek élete, bővül a nevelés eszköztára. A játék objektív feltételei: Nyugodt légkör A gyermekek kiegyensúlyozottságához a nyugodt, biztonságérzetet keltő légkör szükséges, melyben a gyermekek szabadon szervezik meg játékukat, önállóan választják hozzá a társat, helyet, eszközt. Szeretetteljes légkörben könnyebb egymás elfogadása. Megteremtésében és megőrzésében meghatározó az óvónői minta. A türelem, az együttérzés mindenképpen jellemzője kell, hogy legyen. Beszédének stílusa, a hanghordozása szeretetet, elfogadást sugározzon. Fontos, hogy a verbális és a nonverbális közlések mindig ugyanazt fejezzék ki, különben hiteltelenné válnak a jelzések, ettől a gyermekek bizonytalanná, szorongóvá válhatnak. A derűs légkör megőrzéséhez az is hozzájárul, ha a konfliktushelyzeteket az óvónő megelőzi, csökkenti. A játék befejezésére (nem abbahagyására!) megfelelő időt kell adni, a későbbi folytatást biztosíthatjuk. Eszközök A játékeszközök megválasztásában fő szempont az igényesség és a praktikum. Az ősi-népi játékok - rongybabák, falovak, stb. - harmonikusan egészítik ki a mai játékeszközöket. Értékük a következőkben rejlik: - természetes anyagból készültek, - hordozói egy sajátos ízlésvilágnak, ízlésformáló hatásúak, - az eszközökben az egyszerű ember találékonysága, furfangossága jelenik meg (ördöglakat, búgócsiga, pörgettyű) A játékok legyenek motiválóak, ízlésesek, igazodjanak a gyermek elképzeléseihez, segítse elgondolásainak megvalósításában. Esztétikusak, könnyen tisztítható, jó minőségű, sokféle módon egymással variálva illeszkedhessenek a játék témájához. Igazodjanak a gyermekek életkorához, veszélytelenek legyenek és segítsék elő a sokoldalú fejlődést. Fontos játékeszközök lehetnek még a természetben, a közvetlen környezetben fellelhető dolgok is.(bot, falevél, virágszirom, kavics, bogyók, stb.) A gyermeki önkifejezésnek a bábozás eszközei is teret engednek. Fontos a báb és a dramatikus eszközök állandó jelenléte és helye. Esztétikus, színes textíliák, tarisznyák, fonott kosarak ösztönzően hatnak a gyermekek fantáziájára, elindítói lehetnek egy-egy szerepjátéknak, dramatizálásnak. Az eszközöknek kincses ládát vagy kincses fiókot kell biztosítani, melyet a gyermekek önállóan használhatnak. 19

20 A hagyományőrző életmódban is a gyermekek a saját kedvük és elhatározásuk szerint játszanak. A játék klasszikus tartalma kiegészül a népi játékokkal. Ide sorolhatók: Hely - énekes-táncos játékok, (fogyó-gyarapodó játékok, gyűszűsdi, leánykérő, lakodalmas játékok, furfangos és szórakoztató játékok) - a mozgásos és küzdő játékok (sorjátékok, hidas-játékok, versengő váltást tartalmazó játékok) - népi játékszerkészítések (napraforgószár-lovacska, bábuk, facsiga, töklámpás, csutkababa.) A gyermekek szabad mozgását, biztonságát, játékuk térbeli kibontakozását a megfelelő hely biztosításával érhetjük el. Ha a játék színtere a csoportszoba: Az óvónő itt a gyermekek közreműködésével állandó és ideiglenes játszóhelyeket, kuckókat alakít ki. Ügyel arra, hogy a különböző játszó csoportok ne zavarják egymást. A mindennapi hagyományőrző tevékenységek gyakorlására kialakított kézműves szobában a közösen gyűjtött természetes anyagok, a kellékek játékgazdagító lehetőségeket nyújtanak. Az irodalmi és zenei élmények befogadására alkalmas hely a csoportszoba nyugalmas része (mesesarok, meseszőnyeg). A gyermekek variálhatják a csoportszoba kisebb, mozgatható bútorait, a térelválasztó elemeket szintén. Ha a játék színtere az udvar: Biztosítani kell az elmélyült játék lehetőségét az udvaron, kertben és a kirándulások alkalmával is. (fontos az óvónő helyismerete! ) Az óvoda udvarát célszerű csoportonként tagolni, de az udvarrészek átjárhatók legyenek. A népi játékok játszására, kismesterségek gyakorlására, népi játékok készítésére az udvar a legalkalmasabb játszóhely. Idő A napirendben a játékra biztosított idő folyamatos, összefüggő legyen. A napirendben szereplő egyéb tevékenységek beleolvadnak a játék folyamatába. A hagyományőrző tevékenységek, kezdeményezések a foglalkozások helyének és idejének megválasztása körültekintő szervezéssel nem borítja fel az elmélyült játékot. Ez alól kivételt képeznek a konkrét szervezést igénylő, kötött időpontú tevékenységek (kirándulások, mozi, bábszínház, testnevelés foglalkozás) 20

21 Az óvodapedagógus viszonyulása a gyermek játékához Az óvodapedagógus a gyermeki személyiség megismerésére törekedjék. Ehhez a játék sokrétű információt ad. Folyamatos megfigyelések alkalmával (játéktevékenység közben) a gyermek testi-lelki állapota jobban megismerhető. Játék közbeni mozdulatai, kifejezései, beszéde, a játék témája, megvalósítása alapján tájékozódhatunk pozitív, negatív élményeiről, pillanatnyi érzelmi állapotáról, problémákról melyek foglalkoztatják őt, vágyairól, otthoni élményeiről. A játék intenzív követése megfelelő empátiát, tapintatot követel. A helyes óvodapedagógus magatartás feloldja a csoportban esetlegesen kialakult feszültséget. Megértő viselkedésével alakítja a csoportban a toleranciát: elfogadtatja a magányos, vagy az agresszív gyermeket is. A felnőtt beavatkozása csakis a megoldási lehetőségek nyújtása, választhatóság, mintaadás, valamint a testi épség megőrzése szempontjából indokolt. A játék folyamatában az óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja az élményszerű, elmélyült gyermeki játék kibontakozását. Mindezt az óvodapedagógus feltételteremtő tevékenysége mellett a szükség és igény szerinti együttjátszásával, támogató, serkentő, ösztönző magatartásával, a nem direkt reakcióival éri el. Az óvodapedagógus viselkedése közös játékra inspirál. Élmények nyújtásával gazdagíthatja a játékot. Mintaadása a gyermeket utánzásra serkenti. A szabályok megjelennek a társasjátékokban, de a játékeszközökkel való bánásmódban, a szokásrend kialakításában is, és magában a játékban is. Az óvodapedagógus tiszteletben kell, hogy tartsa a gyermeki önállóságot, mely a játék szabadságában teljesedik ki, a gyermek által vállalt szabályokkal együtt. Az óvodapedagógus személyes példája a szülőket a lakókörnyezetben fellelhető és átadható népi játékok gyűjtésére ösztönzi. Az óvodában kiemelt a szabadjáték túlsúlyának érvényesülése. A játék kiemelt jelentőségének az óvoda napirendjében, időbeosztásában, továbbá a játékos tevékenységszervezésben is meg kell mutatkoznia. A játék személyiségfejlesztő hatása A játék a gyermek egész személyiségének fejlődésére kihat. Az értelmi képességekre gyakorolt hatása jól tükröződik az érzékszervek működésének pontosabbá válásában. A játék közben felmerülő nehézségek leküzdése alakítja a gyermek intellektuális tevékenységét. Fejlődik az emlékezet, az észlelés, megfigyelőképesség, az önkéntes és szándékos figyelem, a képzelet, a gondolkodás. A szituációk 21

22 létrehozása és megoldása megmozgatja a gyermek alkotó fantáziáját, képzeletét. A gyermek mozgáskészsége is fejlődnek az újfajta mozgások elsajátításában, az elsajátított mozgásformák megerősítésében, melyeket az udvaron és a teremben egyaránt gyakorol. Alakul térérzékelése, fejlődik nagymozgása és a szenzomotoros kézügyessége. Formálódik erkölcsi ítéletalkotása, erkölcsi szokások felismeréséhez, elfogadásához kerül közelebb. Alakul illembeli viselkedése, udvariassága. Erős érzelmeket váltanak ki az átélt játékörömök, sikerélmények vagy kudarcok. Feszültség-levezető hatása a gyermekeket nyugodtabbá, oldottabbá teszi. A hagyományőrző tevékenységek érzelmi többletükkel a gyermekek élményeit gazdagítják. A közös játék öröme, az élmény együttes átélése alakítja a társakhoz való viszonyát. Így a játék fontos szerepet játszik a szocializálódás folyamatában is. A gyakorlójáték Az a játékfajta, amelyben a gyermek az ismétlések hatására a különböző képességeit gyakorolja. 1,5 éves korban kezd kibontakozni, 2-2,5 éves korig meghatározó, de a későbbi életszakaszban is előfordul. Fejlődik általa a gyermek elemi mozgáskoordinációja, ezen az úton sajátítja el az egyszerű tárgyak használatát. Fajtái: A hang és a beszéd játékos gyakorlása Mozgást gyakorló játék Játékeszközök rakosgatása Játék különböző anyagokkal A szerepjáték Az a játékfajta, amelyben a gyermek a felnőttek szerepét, tevékenységét és a felnőttek közötti viszonylatokat sajátos játék-körülmények között, képzeletük segítségével és a felnőttek által használt tárgyak helyettesítésére szolgáló játékeszközökkel újraalkotják. Az óvódás korú gyermek legjellemzőbb játékfajtája. Kibontakozása 2,5 éves kortól kísérhető figyelemmel. Fajtái: A tényleges szerepjáték Kisóvódás korban: A felnőtt cselekvésének utánzását a manipuláció teszi vonzóvá, a lényeg maga a cselekvés, amelyet a gyermek kiválaszt. Pl.: mosogatás, reszelés, gyúrás 4-5 éves korban, a játékban már nem a manipuláció öröme az uralkodó, hanem egy tárgyhoz tapad a téma, amely a szerepeket sugallja. A szerepet a tárgy hitelesíti. Pl.: akinél franciakulcs van, az a szerelő 22

23 Nagyóvódás játékait a szerep iránti érdeklődés határozza meg. A szerep már csak a társas viszonylatok rendszerében érvényes. A szerepből következő reláció többi tagja is jelen legyen. A szerep hordozza a témát. Pl.: csak akkor lehet valaki orvos, ha vannak betegei Barkácsolás A gyermek eszközkészítése. A barkácsolás a szerepjáték bizonyos fejlettségi fokán jelenik meg, amikor már nem elégednek meg a tárgyak egyszerű helyettesítésével, kevés a rendelkezésre álló játékeszköz. Új játékeszközöket állítanak elő a játék témájához igazodva. Dramatikus játékok Ezek témáját a mese, az irodalmi alkotások adják, a játékban többféleképpen tükröződhet. Pl: eljátsszák valamelyik mesehős szerepét, vagy mesemondóként lépnek föl. Az építő és konstruáló játékok A gyermekek kockából vagy más játékszerekből, különböző alkatrészekből, anyagokból építményeket, játékszereket, különféle tárgyakat hoznak létre. Az építő és konstrukciós játékok gyakran a szerepjátékhoz kapcsolódnak, az élethelyzetek reprodukálása közben építenek, szerelnek vagy a létrehozott alkotás hatására képzelik bele magukat különböző szerepekbe. Az építőjátékot 3-4 éves korban az összerakosgatás, az építés jellemzi éves korban félkész elemekből alkotnak. Kialakul a valóság tárgyaihoz hasonló modellek készítése, konstruálása. Különböző anyagokból játékszereket és bonyolultabb alkotásokat hoznak létre. Kialakul a konstruáló játék. Ez a tevékenység főleg a nagycsoportban önállósodik, függetlenedik a szerepjátéktól. A konstruáló játék átmenet a játék és a munka között. A szabályjáték Olyan játékok tartoznak ide, amelynek lényegét az előre meghatározott, pontos szabályok adják meg. Tipikusan csoportos játék, amelyben a szabályt önként vállalják a gyermekek. Fajtái: A mozgásos szabályjátékok 3-4 éves korban alakul ki, általában a gyermekek mozgásszükségletét elégítik ki. Szabályaik egyszerűek, nincs különösebb kötöttség, nem szükséges hozzá az egész csoporttal való együttműködés sem. Pl: testnevelési játékok, dalos és mondókás népi játékok, fogócskák, bújócskák, körjátékok, labdajátékok, mozgásos versenyjátékok 23

24 Az értelmi képességeket fejlesztő szabályjátékok A gyors érzékelést, a megfigyelést, a figyelmet, a logikus gondolkodást, az ismeretet fejlesztő játékok tartoznak ide éves korban játsszák a nagyobb szellemi erőfeszítést igénylő játékokat. Már egymást is figyelmeztetik a szabályok betartására, törekednek a minél pontosabb és gyorsabb végrehajtására. Pl: társasjátékok, dominók, kártyajátékok, nyelvi játékok, képes kirakók, versenyjátékok 5.2. A MUNKA JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK Az óvodás kor végéig játékos marad. A munka célra irányuló tevékenység, mely többnyire külső irányítással folyik. A gyermektől belső fegyelmet, kötelezettségvállalást igényel. A munka elvégzését külső szükségesség indokolja. A munka felelősséggel jár. Elvégzéséhez megfelelő beállítódásra, ismeretekre, készségekre van szükség. Felnőtt irányításával, gyakorlás hatására alakul ki. Fontos, hogy a gyermek megfelelően motivált legyen a munkavégzésben. Akár külső kérésre, akár belső indíttatásra végzi a munkát, fontos a kellő ráhangolódás. Csak az örömmel végzett munka lehet alkotó jellegű, így alakulhatnak ki olyan belső tulajdonságok, mint önállóság, kezdeményezés, pontosság, az alkotás öröme, közös élmény. Az óvodában végzett munka elsősorban a közösségért végzett tevékenység. A gyermek munkája fontos személyiségfejlesztési eszköz. A gyermek a cselekvő tanulásútján szerez tapasztalatokat és ismereteket. A gyermekek a mindennapi munkálkodásuk közben ismerkednek környezetükkel, így az őket körülvevő tárgyi világról egyre pontosabb információk birtokába jutnak. A néphagyományőrző tevékenységek gyarapítják a gyermekek cselekvési lehetőségeit. Felfedezik a természetes anyagok, eszközök használata során, hogy a rendszeresen visszatérő munkálatok (egy-egy adott cselekvéssor) Az emberi élet velejárója. Megtanulnak eligazodni környezetük térbeli viszonyai között és vizuális, mozgásos, tapintásos információkat szereznek a világról. A gyermek a környezetében látott munkacselekvéseket játékában utánozza, mely az utánzási vágyából fakad. Megtanulják a munkaeszközök célszerű használatát. Ahogy a munkavégzés egyre önállóbbá válik, formáiban és tartalmában fokozatosan változik, úgy igényli a gyermektől a magasabb fokú együttműködést. Ha ezek a cselekvések rendszeresen visszatérnek és az egyén, a környezet, a közösség javát szolgálja, akkor munka jellegű tevékenységgé válnak. Ezek alapja és mozgatórugója a gyermek aktivitási igénye és a felnőtt megerősítő, dicsérő értékelése. 24

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. OM: 034481 PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL Készítette: Kovács Zsuzsa Érvényes: 2013. szeptember 01-től Készült: 5/2 eredeti példányban

Részletesebben

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kautzky Lászlóné intézményvezető Molnár Miklósné általános vezető helyettes A tagintézmények vezetői és nevelőtestületei Tartalomjegyzék 1. HELYZETKÉP...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013.

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda Intézmény címe: 1155. Budapest Tóth István u. 98. OM azonosító: 201537 Helyi Óvodai Program 2013. 1 Tartalom ÓVODAI ADATLAP... 3 I. ÓVODÁINK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása... 6 1. Az óvoda jellemző adatai...

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM 2015 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A bölcsőde alapfeladata... 5 1.2. A bölcsőde helyi

Részletesebben

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 034610 Székhely: 1163 Budapest Cziráki u. 8-10. Telephelyei: Lándzsa 1163 Bp. Lándzsa u. 23. Vadvirág 1. 1163 Bp. Borotvás

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető:.. neve Legitimációs eljárás

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. (Hermann Alice) Készítette:

Részletesebben

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése:

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése: Intézményünk bemutatása: I. BEVEZETŐ Óvodánk 1973 óta négy csoporttal működik, 100 fő befogadására alkalmas. 1998. április 17-étől intézményünk a Bóbita Óvoda nevet viseli. Az óvodát nagy területű, parkosított

Részletesebben

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015.

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015. PESTERZSÉBETI 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, 2015. Az óvodai pedagógiai program törvényi és jogszabályi háttere: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai 2. Helyzetkép 2. 1. Gyermekképünk 2. 2. Óvodaképünk, jövőképünk 2. 3. Pedagógusképünk, küldetésünk 2. 4. Az óvoda személyi feltételei 2. 5. Az óvoda tárgyi

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online. KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu SZAKMAI PROGRAM BÖLCSŐDE 2012-2017 Intézményvezető: Bölcsőde szakmai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Törcsvár Utcai Óvoda 1112 Budapest Törcsvár utca 19-21. Az intézmény OM azonosítója: 034463 Intézményvezető: Steixnerné Strausz Ildikó Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások

Részletesebben

Hodászi Eszterlánc Egységes Óvoda- Bölcsőde (4334 Hodász, Bem József u. 3.5. sz.) MUNKATERV 2013/2014.

Hodászi Eszterlánc Egységes Óvoda- Bölcsőde (4334 Hodász, Bem József u. 3.5. sz.) MUNKATERV 2013/2014. Hodászi Eszterlánc Egységes Óvoda- Bölcsőde (4334 Hodász, Bem József u. 3.5. sz.) MUNKATERV 2013/2014. Intézmény OM- azonosítója: 201751 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető: Legitimációs eljárás Tóthné

Részletesebben

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS ÓVODA 1119 BUDAPEST, PAJKOS U. 35. Az intézmény OM azonosítója: 034459 Intézményvezető: Csályiné Schön Mária Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Pedagógiai Program Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda ADATLAP Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert

Részletesebben

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. Az óvoda jellemző adata 1 1.1. Az óvoda személyi feltétel 3 1.2. Óvoda tárgyi dologi feltétele 6 1.2.1. Az óvoda épületének legfőbb jegyei 6 1.2.2. Az

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Rózsa úti tagóvoda Helyi pedagógiai program Szolnok 2010 Módosítás időpontja:2013.03.31. Érvénybe lépés ideje:2013.09. 1 Tartalom 1. HELYZETELEMZÉS 4 2. A SAJÁTOS PEDAGÓGIAI ARCULAT:

Részletesebben

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013.

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2 1.1 Nevelőmunkánk jogszabályi háttere 2 1.2 Az óvodánk adatai 2 1.3 Óvodánk bemutatása 3 1.4

Részletesebben

Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016.

Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016. Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016. TARTALOMJEGYZÉK Tartalom TARTALOMJEGYZÉK... 1 Bevezető... 2 A település bemutatása... 2 II. Az óvoda jellemző adatai... 4 III. Helyi Nevelési

Részletesebben

A TULIPÁNOS ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA 2013.

A TULIPÁNOS ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. A TULIPÁNOS ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. Gyomaendrőd Tartalomjegyzék I. Bevezetés 4. 1. Az óvoda adatai 5. 2. Az óvoda bemutatása 6. II. Az integráció elméleti megközelítése 7. 1. Gondolatok

Részletesebben

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 031423 ÓVODÁNK ADATAI Neve: KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA Címe: 3384 KISKÖRE, BÉKE ÚT 9-11. Telefon/fax: 36/358-211 Fenntartója: KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Címe: 3384 KISKÖRE, SZÉCHENYI ÚT 24. Alapító

Részletesebben

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ K A S T É L Y P E D A G Ó G I A I Ó V O D A P R O G R A M J A Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ Tartalomjegyzék I. Pedagógiai programunk törvényi háttere...

Részletesebben

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015.

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. 1. BEVEZETÉS...4 2. BEMUTATKOZÁS...8 2.1 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI:...8 2.2. AZ ÓVODA SZEMÉLYI ERŐFORRÁSAI...13...13 2.3. AZ ÓVODA DOLOGI-TÁRGYI

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Tartalom I. Bevezető Helyzetkép II. Gyermekkép, Óvodakép Gyermekkép Óvodakép III. Az óvodai nevelés feladatai Az egészséges életmód alakítása

Részletesebben

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágyi Nyitnikék Óvoda OM 200 722 Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágy, 2013. Hortobágyi Nyitnikék Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hortobágy Nyitnikék Óvoda 4071 Hortobágy, Erdei Ferenc

Részletesebben

" A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel.

 A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel. " A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel." ( Mérei Ferenc ) Elfogadta: a Bárdudvarnoki Óvoda-Bölcsőde nevelőtestülete ----------------

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ BÚZAVIRÁG TAGÓVODA Kaposvár 2009 107 1. AZ ÓVODA ADATAI: Az

Részletesebben

Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK

Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1.oldal Küldetésnyilatkozat 2. oldal Óvodánk bemutatása... 3-4. oldal Gyermekkép, óvodakép 5-6. oldal Óvodánk irányítási és szervezeti felépítése 6-7.

Részletesebben

M ÁLYI ÓVODA és EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE

M ÁLYI ÓVODA és EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE M ÁLYI ÓVODA és EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013-2017 1 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Az intézmény hivatalos neve: Mályi Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Székhely: 3434 Mályi Móra Ferenc utca

Részletesebben

CSICSERGŐ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSÉVHARASZT 2013.

CSICSERGŐ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSÉVHARASZT 2013. CSICSERGŐ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSÉVHARASZT 033012 Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2013. Tartalomjegyzék 1. Az óvoda jellemző adatai 4. old. 1.1. Az óvoda hivatalos neve,

Részletesebben

A Mosolyország Családi Napközi Szakmai Programja

A Mosolyország Családi Napközi Szakmai Programja A Mosolyország Családi Napközi Szakmai Programja írta Ravaszné Bocskay Julianna A családi napközi minőségpolitikája - 259/2002. ( XII.18.) Korm. Rendelet, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda. Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda. Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735 PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Törvényi háttér... 4 Az óvoda

Részletesebben

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733 1 TARTALOM Bevezetés 4. Törvényi szabályozás 1.Bemutatkozás 5. 1.1. Cecei Óvoda 6. 1.2. Vajtai Óvoda 6. 2. Pedagógiai alapelveink 7. 2.1.Küldetésnyilatkozat 7. 2.2.Gyermekkép 7. 2.3.Óvodakép 9. 2.4.Jövőkép

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA OM AZONOSÍTÓ : 028181 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1..ÓVODÁNK ADATAI Neve: Gádoros Nagyközség Képviselő testületének Napköziotthonos

Részletesebben

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM OM AZONOSÍTÓ: 036472 WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM 9700 Szombathely, Márton Áron u.58. 2013. -1- Tartalom Bevezető 3.o. I. A MI ÓVODÁNK 5.o. 1. Az óvodánk jellemző adatai 5.o. 2. Programunk küldetése,

Részletesebben

Német Nemzetiségi Óvoda Pedagógiai Program Taksony

Német Nemzetiségi Óvoda Pedagógiai Program Taksony Német Nemzetiségi Óvoda Pedagógiai Program Taksony Intézmény OM azonosítója: 032980 Készítette: Olasz Erika óvodavezető Legitimációs eljárás,- az érvényességet igazoló aláírások: Az 58/2013 (VIII.27) határozatszámon

Részletesebben

Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK Küldetésnyilatkozat 3 I. Bevezető 5 I.1. Óvodánk bemutatása 5 II. Gyermekképünk, Óvodaképünk 9 II.1. Gyermekképünk 9 II.2.

Részletesebben

Ha a jövő évről akarsz gondoskodni vess magot! Ha egy évtizeddel számolsz ültess fát! Ha terved egy életre szól embert nevelj!

Ha a jövő évről akarsz gondoskodni vess magot! Ha egy évtizeddel számolsz ültess fát! Ha terved egy életre szól embert nevelj! Ha a jövő évről akarsz gondoskodni vess magot! Ha egy évtizeddel számolsz ültess fát! Ha terved egy életre szól embert nevelj! /Kínai mondás/ Tartalom 1. Helyzetkép az óvodáról. 4 1.1. Óvodánk bemutatása

Részletesebben

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A FEKETE ISTVÁN ÓVODA ÉS A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA ORFŰ 2010. TARTALOM Bevezető 1.Az óvoda adatai 2. Helyzetkép az óvodáról 2.1.Alapelveink 2.2.Gyermekképünk 2.3. Pedagógusképünk 2.4.

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:032920 2014 Napközi Otthonos Óvoda 2133 Sződliget, Vörösmarty u. 8-12. Intézmény OM azonosítója: 032920 Készítette: Hanákné Durján Ilona óvodavezető

Részletesebben

MOZGÁS JÁTÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM

MOZGÁS JÁTÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM 49/1. LILIOM ÓVODA 1094 Budapest, Liliom u. 15. 36-1-215-00-97 liliomovoda@freemail.hu MOZGÁS JÁTÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM A programot készítette: Liliom Óvoda Testülete A program benyújtója: Végh Edit Óvodavezető

Részletesebben

ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Pedagógiai program 1. sz. melléklet ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Ha meg tudjuk engedni a gyereknek, hogy azonos legyen önmagával és barátunk legyen anélkül, hogy megkísérelnénk őt felsőbbrendű tudásunkkal

Részletesebben

LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Ikt.szám: 62-52/2016. OM: 030869 LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Debrecen 2016.01.27. 1 TARTALOM 1. ÓVODÁNK ADATAI 4. oldal ÓVODAKÉP 5. oldal GYERMEKKÉP 5. oldal 2. ÓVODÁNK JELLEMZŐI 6. oldal 2.1. Személyi

Részletesebben

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM - 2 - "Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövõ. Õrizd szüleid egészségét! -

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése TARTALOMJEGYZÉK sorszám Megnevezés Oldalszám Bevezető 5 I. Helyzetkép 6 1. Óvodánk bemutatása 6 2. Az óvoda személyi és tárgyi feltételei 7 II. A program felépítése 8 1. Gyermekképünk 8 2. Óvodaképünk

Részletesebben

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde. Bölcsődei Szakmai Program

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde. Bölcsődei Szakmai Program Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Szakmai Program A gyökerek persze nem látszanak, de tudod azok tartják a fát. (görög költő) Edelény 2015. Tartalomjegyzék INTÉZMÉNY ADATAI... 3. BÖLCSŐDÉNK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM KŐBÁNYAI MOCORGÓ ÓVODA 1101. Budapest, Kőbányai út 30. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető 1 II. Gyermekkép, óvodakép 4 II. 1 Gyermekkép 4 II. 2 Óvodakép 5 II.2.1.

Részletesebben

3. sz. melléklet Nemzetiségi óvodai nevelésének programja

3. sz. melléklet Nemzetiségi óvodai nevelésének programja 3. sz. melléklet Nemzetiségi óvodai nevelésének programja TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 3 2. A nemzetiségi óvodai nevelés célja és feladata... 3 3. A nemzetiségi óvodai nevelés megszervezése... 4 4. A

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála 1 Tartalom I. BEVEZETŐ 4 1. Nevelőtestületünk választott mottója: 4 2. Az óvoda jellemző adatai: 4 3. Törvényi szabályozás 4 4. Óvodánk rövid bemutatása

Részletesebben

Egészségnevelési elvek az óvodai pedagógiai programban

Egészségnevelési elvek az óvodai pedagógiai programban Egészségnevelési elvek az óvodai pedagógiai programban ISMERKEDÉS személyes játékos bemutatkozás szakmai bemutatkozás ki, honnan jött, milyen program alapján dolgoznak, stb. BEVEZETŐ HOP-ban az egészséges

Részletesebben

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22.

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Intézmény OM - azonosítója: 030871 Készítette: a Faragó Utcai Óvoda nevelőtestülete Legitimációs eljárás

Részletesebben

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottsága E l n ö k é t ő l 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Ikt.sz.: 1/987-1/2011/I. Tárgy: Búza utcai bölcsőde

Részletesebben

Egészséges életmódra nevelés, egészségnevelés a röszkei Százholdas Pagony Óvodában

Egészséges életmódra nevelés, egészségnevelés a röszkei Százholdas Pagony Óvodában Egészséges életmódra nevelés, egészségnevelés a röszkei Százholdas Pagony Óvodában Felépítés 1. A SZHPÓ nevelés-oktatás területeinek általános folyamatábrája 2. A kisgyermek útja 3-6, 7 éves korig a SZHPÓ-ban

Részletesebben

DR. MOLNÁR ISTVÁN ÓVODA, ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, RADNÓTI M. U. 5. TEL.

DR. MOLNÁR ISTVÁN ÓVODA, ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, RADNÓTI M. U. 5. TEL. DR. MOLNÁR ISTVÁN ÓVODA, ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, RADNÓTI M. U. 5. TEL.: - FAX: 52/561-847, 561-848 E-mail: intezet@ovisk-hboszormeny.sulinet.hu

Részletesebben

MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI

MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI Művészeti Óvoda 6000 Kecskemét Hosszú utca 3. Tel: 76/483-320, Fax: 76/504-630 E-mail cím : hosszuovi@kmoi.hu MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI - 1 - Művészeti Óvoda 6000 Kecskemét Hosszú utca

Részletesebben

MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1

MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 I. Az Intézmény jellemző adatai... 2 1. Az intézmény neve... 2 2. A pedagógiai program jogháttere... 3 II. Bevezető...

Részletesebben

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító 201394 2013. p.h. Készítette: Matejkáné Székely Szilvia óvodavezető Cím: 2081 Piliscsaba, Bajcsy-Zs. u. 33. Tartalomjegyzék Törvényi hivatkozások,

Részletesebben

Tomori Református Óvoda 3787 Tomor, Kossuth út 45. Tel.: 48 / 349 908 ovi.tomor@gmail.com. Tomori Református Óvoda. Nevelési Programja

Tomori Református Óvoda 3787 Tomor, Kossuth út 45. Tel.: 48 / 349 908 ovi.tomor@gmail.com. Tomori Református Óvoda. Nevelési Programja Tomori Református Óvoda 3787 Tomor, Kossuth út 45. Tel.: 48 / 349 908 ovi.tomor@gmail.com Tomori Református Óvoda Nevelési Programja 2013 1 Az óvoda jellemző adatai Az óvoda hivatalos elnevezése : Az óvoda

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Szakmai Program 2016. Készítette: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Szakmai Program 2016. Készítette: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető Kerekegyháza Város Önkormányzata Szakmai Program 2016. Készítette: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető A bölcsőde alapadatai Intézmény neve: Kerekegyerdő Bölcsőde Rövidített neve: Bölcsőde Székhelye:

Részletesebben

NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT BÖLCSŐDE MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM

NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT BÖLCSŐDE MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM Gondozási Központ Bölcsőde 5931 Nagyszénás, Dózsa György u. 12. Tel.: 06-68-443-132 E-mail: gkbolcsi@freemail.hu NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT BÖLCSŐDE MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM 1

Részletesebben

HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA MESE ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. Készítette: Tóthné Szatmári Ágnes BEVEZETÉS Alapprogramunk a hazai nevelés hagyományaira, értékeire, a pedagógiai és pszichológiai kutatások eredményeire, a magyar

Részletesebben

Óvodai Pedagógiai Program

Óvodai Pedagógiai Program 2013. Óvodai Pedagógiai Program Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda - Óvoda Tagintézménye Tartalomjegyzék 1. Óvodánk adatai, helyzetkép... 4 1.1 Óvodánk adatai... 4 1.2 Helyzetkép... 5

Részletesebben

HATVANI VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA

HATVANI VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA HATVANI VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 AZ ÓVODA ADATAI... 3 1. BEVEZETÉS... 4 1. 1. ÓVODAKÉP... 4 1. 2. ÓVODÁNK CÉLJA... 4 1. 3. AZ ÓVODA ALAPVETŐ

Részletesebben

Angyalkert Magán Óvoda 6000. Kecskemét, Bánk Bán u. 5. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.

Angyalkert Magán Óvoda 6000. Kecskemét, Bánk Bán u. 5. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 Tartalomjegyzék: 1. Helyzetkép.3 2. Jövőképünk....6 3. Óvodai nevelésünk sajátos jellemzői.7 4. Óvodai nevelésünk feladatai... 9

Részletesebben

Nagykáta Városi Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programja

Nagykáta Városi Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programja Nagykáta Városi Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programja Nagykáta 2015 A nagykátai Városi Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programja a Komplex prevenciós program adaptálásával Tartalomjegyzék I. Pedagógiai

Részletesebben

Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Napsugár Bölcsőde Szakmai Programja Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeked, mert ez a jövő Őrizd szüleid egészségét, mert a múlton épül fel a jelen

Részletesebben

BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében

BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében 1072 Budapest, Akácfa utca 32. Telefon/fax: 06 1 321-3675 Honlap: www.bobitaovoda.hu E-mail: bobitaovi@mail.datanet.hu Az

Részletesebben

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység SZAKMAI PROGRAM

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység SZAKMAI PROGRAM Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység. SZAKMAI PROGRAM Tartalomjegyzék: I. Az intézmény adatai: 3.o. II. A bölcsőde szakmai programját meghatározó jogszabályok, irányelvek 4.o. III. Az intézmény

Részletesebben

A KOMÁROMI GESZTENYÉS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KOMÁROMI GESZTENYÉS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KOMÁROMI GESZTENYÉS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Intézmény címe: 2900 Komárom, Igmándi út 38. Intézmény fenntartója: Komárom Város Önkormányzata Csoportok száma: 5 csoport Férőhelyek száma: 120 fő

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 4 A GYAKORLÓ ÓVODA ADATAI... 5 I. BEVEZETŐ... II. GYERMEKKÉP... 1. Gyermekkép...

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Érvényes a DAOP-4.1.3/B-09-2009-0009 című pályázat indikátortáblázatban meghatározott időtartamra 2011.08.31-től 2016.08.31-ig Nevelési-gondozási

Részletesebben

A Hermann Alice Óvoda Helyi Pedagógiai Programja

A Hermann Alice Óvoda Helyi Pedagógiai Programja A Hermann Alice Óvoda Helyi Pedagógiai Programja A gyermekben érleldik a jöv /Hermann Alice/ Készült: 2015. Készítette: A Hermann Alice Óvoda neveltestülete Hermann Alice Óvoda OM azonosító: 030295 9400

Részletesebben

J Á T É K V A R Á Z S

J Á T É K V A R Á Z S KÖLCSEY UTCAI ÉS LIGETI SORI ÓVODA J Á T É K V A R Á Z S PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Békéscsaba JÁTÉKVARÁZS Pedagógiai Program Tartalom Az Óvoda adatai 4. Törvényi szabályozások....6. Alapelveink....7. I.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM 2010-2015 A BÖLCSŐDE ADATAI Az intézmény neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Rábatamási, 2012.

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Rábatamási, 2012. KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Rábatamási, 2012. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. GYERMEKKÉPÜNK 1.2. ÓVODAKÉPÜNK 1.3. PEDAGÓGUSKÉPÜNK: ÓVÓNŐI ATTITŰD 2. BEMUTATKOZÁS 2.1. AZ ÓVODA

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4.

BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4. TERM. TÁRSA- ÉNEK- ZENE MESE- VERS MUNKA JÁTÉK MOZGÁS MOZGÁS DALOM EMBER RAJZOLÁS KÉZI- MATE- MATIKA BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. CSALÁD BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA

Részletesebben

KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA NEVELÉSI PROGRAM

KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA NEVELÉSI PROGRAM KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA NEVELÉSI PROGRAM Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot; ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcsesség) TÖRVÉNYI HÁTTÉR

Részletesebben

ZALAVÁRI ÓVODA 2013.

ZALAVÁRI ÓVODA 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM ZALAVÁRI ÓVODA 2013. TARTALOM BEVEZETÉS... 2 A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1 ÓVODÁNK SAJÁTOS ARCULATA... 4 1.1 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI... 4 1.2 ÓVODÁNK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

A Habos Kakaó Magánóvoda Helyi Nevelési Programja

A Habos Kakaó Magánóvoda Helyi Nevelési Programja A Habos Kakaó Magánóvoda Helyi Nevelési Programja Habos Kakaó Magánóvoda 1154 Budapest Dalnoki Jenő u. 1. Tartalomjegyzék ÓVODÁNK ADATAI 3. BEVEZETŐ 4. 1. HELYZETKÉP ÓVODÁNKRÓL 6. 1.1. Az óvoda környezete

Részletesebben

PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011

PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011 PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011 1 PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetkép...

Részletesebben

XXII.KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA ZÖLDECSKE TAGÓVODA. 1221 Budapest, Ják u. 44-46. OM azonosító : 034772

XXII.KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA ZÖLDECSKE TAGÓVODA. 1221 Budapest, Ják u. 44-46. OM azonosító : 034772 1 XXII.KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA ZÖLDECSKE TAGÓVODA 1221 Budapest, Ják u. 44-46. OM azonosító : 034772 HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM módszertani segédanyaga VÉDJÜK EGYÜTT 2 TARTALOM BEVEZETÉS 1 Helyzetkép 1.1

Részletesebben

Tarbáné Kerekes Ágnes közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító: 034 388

Tarbáné Kerekes Ágnes közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító: 034 388 Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9. : 210-0086; fax.: 210-0086 E-mail: egyesitett.jvovoda@gmail.com

Részletesebben

A D A T L A P. 3529 Miskolc, Áfonyás u.16. 1. Tagintézmény neve: Napraforgó Tagóvoda címe: 3529 Miskolc, Gesztenyés u. 18

A D A T L A P. 3529 Miskolc, Áfonyás u.16. 1. Tagintézmény neve: Napraforgó Tagóvoda címe: 3529 Miskolc, Gesztenyés u. 18 -1- A D A T L A P Az óvoda neve: címe: Áfonyáskert Óvoda 3529 Miskolc, Áfonyás u.16. 1. Tagintézmény neve: Napraforgó Tagóvoda címe: 3529 Miskolc, Gesztenyés u. 18 2. Tagintézmény neve: Középszer Tagóvoda

Részletesebben

Szentistváni Általános Művelődési Központ. Baja. Pedagógiai művelődési program

Szentistváni Általános Művelődési Központ. Baja. Pedagógiai művelődési program Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja Pedagógiai művelődési program 2010 PEDAGÓGIAI MŰVELŐDÉSI PROGRAM I. NEVELÉSI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ 5 2. JOGI STÁTUS ALAPÍTÓ OKIRAT ( MELLÉKLET

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 Intézmény neve: BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény 3240 Parád, Kossuth L. u. 128. Tel., Fax:

Részletesebben

UDVAR 3. IPR AZ ÓVODÁBAN 4. AZ ÓVODAI SZOKÁSRENDSZER KIALAKÍTÁSA

UDVAR 3. IPR AZ ÓVODÁBAN 4. AZ ÓVODAI SZOKÁSRENDSZER KIALAKÍTÁSA 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ II. GYERMEKKÉP ÓVODAKÉP III. ÓVODAI NEVELÉSÜNK IRÁNYELVEI 1. AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD KIALAKÍTÁSA 2. AZ ÉRZELMI NEVELÉS, SZOCIALIZÁCIÓ 3. AZ ANYANYELVI NEVELÉS, ÉRTELMI FEJLESZTÉS

Részletesebben

"EGYÜTT - ÉRTÜK" ÓVODAI PROGRAM ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA

EGYÜTT - ÉRTÜK ÓVODAI PROGRAM ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA "EGYÜTT - ÉRTÜK" ÓVODAI PROGRAM ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA Készítette Nevelőtestület Fenntartó jóváhagyta Kiadta jóváhagyta Program team 2007. 2007. Óvodavezető Átvette Aláírás

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 TARTALOM Bevezető 1. Az óvoda működését meghatározó és a szakmai dokumentumok 1.1. Az óvoda működését meghatározó jogszabályok 1.2. Szakmai dokumentumok

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA . tel/fax: 229-2359 XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA TÜNDÉRKERT TAGÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA T a r t a l o m j e g y z é k B EVEZETÉ S... 4 1. HELYZETKÉP... 5 1.1. Az intézmény adatai...5 1.2. Az Egyesített

Részletesebben

KINDER OVI MAGÁNÓVODA NEMZETISÉGI (KÉTNYELVŰ) PROGRAMJA

KINDER OVI MAGÁNÓVODA NEMZETISÉGI (KÉTNYELVŰ) PROGRAMJA KINDER OVI MAGÁNÓVODA NEMZETISÉGI (KÉTNYELVŰ) PROGRAMJA 2013 OM azonosító: 027537 1/43 Gyermekekkel foglalkozni, az minden bizonnyal a leghálásabb munka, mi a Földön osztályrészünkül jutott, de saját tökéletesbítésünket

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítva 2015. szeptember 21.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítva 2015. szeptember 21. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA 2013 Módosítva 2015. szeptember 21. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 3 2. A program célrendszere... 5 2.1. Alapvető

Részletesebben