Szociális és gyermekvédelmi szabályozók GYAE. Készítette: Fajcsiné Sándor Andrea Mihály Blanka Sidlovics Ferenc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szociális és gyermekvédelmi szabályozók GYAE. Készítette: Fajcsiné Sándor Andrea Mihály Blanka Sidlovics Ferenc"

Átírás

1 GYAE GYERMEKEK ÁTMENETI GONDOZÁSA Készítette: Fajcsiné Sándor Andrea Mihály Blanka Sidlovics Ferenc GYAE.doc Létrehozás dátuma: /1. oldal

2 Tartalom 1. Az átmeneti gondozás célja Az intézmény, az ellátottak és a munkatársak jogai és kötelezettségei Az ellátás kezdete, a bekerülés A kapcsolatfelvétel Az első beszélgetés elvárások, tájékoztatás Bekerülés A gondozás folyamata A szerződéskötés, a szerződés tartalma A gondozás tervezése A gondozás tartalma Együttműködések Az ellátás megszűnése/ megszüntetése Kigondozás / utókövetés Alternatív kigondozási formák/lehetőségek GYAE.doc Létrehozás dátuma: /2. oldal

3 1. AZ ÁTMENETI GONDOZÁS CÉLJA 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 52. (3) Az átmeneti gondozásban részesített gyermek gondozásának, nevelésének célja, hogy a) ideiglenesen helyettesíti a gyermek gondozásában akadályozott szülő gondoskodását, b) együttes elhelyezést és ellátást biztosítson az otthontalanná vált szülő és gyermeke számára. A gondozás célja, hogy a válsághelyzetben lévő családok minimális intervencióval meghatározott időn belül rendezni tudják helyzetüket, és a család működőképes maradjon, azaz megszűnjenek azok a tényezők, melyek a gyermek családon belül történő nevelését veszélyeztetik. Fontos, hogy a probléma a gyermekvédelmi alapellátások eszközeivel és meglévő elemeivel megoldható legyen és elhelyezésére, csak akkor kerüljön sor, ha más eszközökkel a gyermek további családon belüli nevelése nem biztosítható. A gondozást szükségessé tevő élethelyzet adódhat lakhatási, életvezetési, egészségügyi problémákból ill. családon belüli konfliktusból. Az átmeneti gondozás nem célszerű ellátási forma a tartós hajléktalanság állapotában élő családok számára. Az átmeneti gondozás célcsoportja: átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül maradó, vagy ellátásukban veszélyeztetett gyermekek otthontalanná vált családok, akiknek elhelyezés hiányában lakhatásuk nem biztosított válsághelyzetben lévő várandós nők bántalmazott nők védelmet kereső szülők és gyermekeik azok a családok, akiknél a preventív jellegű ellátás segítségével elkerülhető a későbbi veszélyeztető helyzet kialakulása. Az átmeneti gondozás speciális célcsoportja: a bántalmazott, egyedülálló nők bántalmazott szülő és gyermeke. GYAE.doc Létrehozás dátuma: /3. oldal

4 Egy-egy intézmény konkrét célcsoportja mindig az adott településen vagy a régióban élők köréből kerül ki, kivéve, ha családon belüli erőszak miatt a család lakóhely változtatása indokolt. A jogszabály értelmében az ellátás igénybevételének indoka lehet egészségügyi körülmény, életvezetési probléma, indokolt távollét, vagy más akadályoztatás. Az egészségügyi körülmény alatt olyan tényezőt értünk, ahol a szülő, gyermeke életkorához és szükségleteihez igazodó gondozását, saját, vagy gyermeke betegsége miatt átmeneti ideig nem tudja ellátni, vagy olyan ideiglenes egészségi veszélyetető tényező lép fel, aminek megoldása az átmeneti gondozás időtartama alatt biztosítható. Lényeges feltétel, hogy a szülő az elhelyezés időtartamára biztosítani tudja gyermeke törvényes képviseletét, így szükséges, hogy legalább az egyik vérszerinti szülő elérhető távolságban, illetve nyilatkozatképes állapotban legyen az ellátás alatt. Az átmeneti gondozás kézikönyve az életviteli problémát gyűjtőfogalomként határozza meg, amely magába foglal számos eseményt, élethelyzetet, mint például az anyagi, lakhatási nehézségeket, a szülők szenvedélybetegségét, házassági konfliktusát, a materiális hiányokat, stb. 1 Indokolt távollétnek tekinthető, ha a szülő munkája, tanulmányai, vagy hivatalos ügyeinek intézése okából gyermeke felügyeletét, gondozását átmeneti ideig nem képes ellátni. Szintén ide sorolható, amikor az a szülő, aki hosszabb ideje folyamatos stressz helyzetnek, fokozott pszichés terhelésnek van kitéve (pl. fogyatékkal élő gyermeket nevelő, családi krízishelyzetet közelmúltban átélt szülő) a nevelési alkalmasság megőrzése érdekében, rekreáció céljából van távol. Az ellátás során figyelemmel kell lenni arra, hogy gyermek érdekében az intézményrendszer (oktatási, egészségügyi) folytonossága biztosított legyen, valamint a család természetes támogató rendszere elérhető távolságban kell, hogy maradjon. Mivel az ellátások igénybevétele önkéntes, arra elvben bárki jogosult, aki a Gyvt.-ben meghatározott paramétereknek megfelel. 1 Papp Krisztina Tüski Anna (szerk.) Átmeneti gondozás célszerű vagy ideális elképzelés?! Nemzeti Családés Szociálpolitikai Intézet, Budapest, GYAE.doc Létrehozás dátuma: /4. oldal

5 1.1. Az intézmény, az ellátottak és a munkatársak jogai és kötelezettségei Az átmeneti gondozásban történő ellátás specifikuma, hogy a törvényes képviselő(k) szülői jogai az elhelyezés időtartama alatt nem korlátozódnak. A szolgáltatás kizárólag a szülő kérelmére, vagy beleegyezésével indul, a gondozás időtartamának és tartalmának figyelembe kell venni a vérszerinti szülő és gyermeke(i) kívánságait, beleszólhat a gondozási hely meghatározásába. Mindezek megvalósulása érdekében a szülő és az átmeneti gondozást nyújtó, abban közreműködő szakmai csoport megállapodást köt, ahol konkretizálják a szülő nevelési, gondozási igényeit, valamint összhangba hozzák azt, az ellátásra vonatkozó jogi és szakmai normákkal. A szülő törvényes képviselői jogait folyamatosan gyakorolja, minden gyermekét érintő lényeges kérdésben döntési joga és kötelessége van. Az elhelyezés alatt, kizárólag a gondozással járó jogokat és feladatokat ruházza át, illetve osztja meg a szolgáltatást nyújtóval. A gyermek elhelyezésével történő ellátás folyamán a cél az, hogy a szülő és gyermeke kapcsolata minél élőbb, jobbminőségű maradjon. a) Az ellátottnak joga van helyzete rendezéséhez, a gondozást kiváltó okok megszüntetéséhez szükséges segítséget megkapni. A segítség a szociális munka eszközeivel való támogatáson kívül, kiterjed azoknak a tárgyi feltételeknek és természetbeni juttatásoknak a biztosítására is, amikre az ellátott saját erejéből nem képes. Joga van arra, hogy cselekvőképes, önálló döntések meghozatalára is képes egyénként kezeljék. Joga van arra, hogy intézményi ellátás esetén a közösség érdekeinek figyelembe vétele mellett egyéni szükségletei ne sérüljenek. A gondozásba vett személyeknek joguk van külső kapcsolataik ápolására, amennyiben annak módja nem ütközik a Házirendbe. A gyermekeknek joguk van a vérszerinti szülővel való kapcsolattartáshoz szükséges segítségre. Az ellátott gyermek szülőjének és törvényes képviselőjének kötelessége együttműködni a szolgáltatóval a gyermek ellátásában. Az ellátottnak kötelessége a szolgáltatást nyújtóval együttműködni, de természetesen az együttműködés elvárható szintje függ az ellátott állapotától és korától. Az együttműködés kiterjed a gondozási célok eléréséhez szükséges információk megadására és a gondozási terv elkészítésében való közreműködésre is. Az ellátottaknak kötelességük az intézményt és annak munkatársait tiszteletben tartani, GYAE.doc Létrehozás dátuma: /5. oldal

6 kommunikációjuk során a társadalmilag elfogadott hangvételt használni és ennek megfelelő magatartást tanúsítani. b) A szolgáltatást nyújtónak joga van a törvényi, jogszabályi keretek betartása mellett saját belső működését önállóan szabályozni, szakmai elképzeléseit megvalósítani, olyan módon, hogy az ellátás megfeleljen a személyes gondoskodást nyújtó ellátások általános szakmai szabályainak. Ez a szabadsága érvényesül pl. a bekerülő gyermekek, családok felvételéről történő döntése során, amikor adott intézménynek lehetősége van mérlegelni, hogy adott gyermek, család illeszkedik-e a már bent lakókhoz, vagy bekerülésük a többi ellátott megfelelő ellátását veszélyeztetné. Joga van arra, hogy a Házirend betartatásával saját értékeit és érdekeit is védje. A szolgáltatást nyújtónak kötelessége, hogy a szolgáltatás szakmai tartalmát az igénybevevő egyéni szükségleteire alapozza. c) Az intézmény ill. a szolgáltatást nyújtó dolgozóinak joguk van személyes biztonságuk védelméhez. A dolgozóknak joguk van mentális egyensúlyuk megtartásához, a pszichés terhek feldolgozásához szükséges szupervízóra, esetmegbeszélőre. A munkatársaknak a megszakítás nélküli munkarend ellenére joguk van olyan munkarendhez, mely megfelelően biztosítja két műszak között feltöltődésüket, pihenésüket. A családgondozónak, gondozónak kötelessége a családok autonómiájának tiszteletben tartása, valamint a gondozási célok eléréséhez szükséges segítségnyújtás biztosítása. Kötelessége az alapvető emberi jogokat azon belül értelemszerűen a gyermekeket megillető jogokattiszteletben tartani. Ennek alapján kötelessége, hogy a minimális intervenció érdekében figyelembe vegye a gyermek, a család kialakult szokásait, működését és beavatkozásánál az elérendő változtatások tekintetében mérceként mindig az adott egyént, családot vegye alapul. Gondoskodása során partnernek tekintse az ellátásra szorulókat. 2. AZ ELLÁTÁS KEZDETE, A BEKERÜLÉS 2.1. A kapcsolatfelvétel A jelentkezés történhet: külső szakember jelzése alapján. személyesen a kliens jelentkezése útján. GYAE.doc Létrehozás dátuma: /6. oldal

7 Amennyiben külső szakember közvetítésével vagy jelzése alapján kerül kapcsolatba az intézmény a klienssel, célszerű, ha a felvétel folyamatában a külsőszakember kíséri a kliensét. Az ellátás, a gondozás kezdete a szolgáltatás tényleges igénybevételének időpontja. Nem kríziselhelyezés esetén gyakran előfordul, hogy a jelentkező ún. várólistára kerül, ill. a gondozást megelőzően a szolgáltatást nyújtó bizonyos kéréseket fogalmaz meg, feltételeket szab, ezért a szakmai kapcsolat már a beköltözés ill. gondozásba vétel előtt megkezdődik Az első beszélgetés elvárások, tájékoztatás Kríziselhelyezés esetén nem előzi meg a bekerülést az első tájékozódó beszélgetés. A beszélgetés célja az ismerkedés és a kölcsönös tájékozódás, információszerzés. Fontos, hogy mindez megfelelő légkörben történjen, és a kliens az elfogadottság érzésével tárhassa fel problémáit. A beszélgetésen lehetőség szerint az a családgondozó vegyen részt, aki a gondozásba vétel után esetfelelősként kerül kapcsolatba a klienssel. Az intézmény ismerteti az ellátás tartalmát, feltételeit, a szerződést és röviden a Házirendet, valamint érthetően megfogalmazza a bekerülés feltételeit. A beszélgetés során képet kap a leendő gondozó az ellátást kérő helyzetéről, a gondozás majdani céljáról. A beszélgetésnek ki kell terjednie minden olyan részletre, melynek alapján a szolgáltatást nyújtó megfelelően tudja mérlegelni, a szolgáltatás a kliensnek valóban adekvát segítséget jelent-e. Ugyanakkor az elfogadó légkörhöz hozzá tartozik, hogy a jelentkező esélyt kapjon bizonyos dolgok elhallgatására, érzelmi állapotát a családgondozó figyelembe vegye. A családgondozó magyarázza el, a beszélgetés miért fontos (várólista, mérlegelés). A beszélgetés végén a szolgáltatást nyújtónak határozott választ kell adnia arra a kérdésre, van- e a kliensnek esélye az ellátás igénybevételére Bekerülés A bekerülés maga csak egy döntés eredménye, mely lehetővé teszi, hogy a kliens a gondozást igénybe vegye. Fontos tudomásul venni, hogy bekerüléskor a legideálisabb esetben sem rendelkezik a szolgáltatást nyújtó minden olyan információval, melyre a gondozás során szüksége lehet. A gondozás kezdeti szakasza a hiányzó ismeretek begyűjtésének, a gyermek és családja kapcsolatainak és erőforrásainak feltérképezésével telik. GYAE.doc Létrehozás dátuma: /7. oldal

8 Már a bekerülés pillanatában biztosítani kell az ellátottnak a számára szükséges teljes természetbeni ellátást. A továbbiakban a teljes körű ellátás tartalmát az adott család körülményei, szükségletei határozzák meg. Családonként eltérő a szükséges támogatás mértéke és formája. 3. A GONDOZÁS FOLYAMATA 3.1. A szerződéskötés, a szerződés tartalma A szerződést rögtön a gondozásba vételkor szükséges megkötni. Az eredeti szerződést a begyűjtött információk birtokában módosítani lehet. A szerződés aláírás előtti közös értelmezése, módot ad arra, hogy a szolgáltatást igénybe vevő mindjárt az első naptól tisztában legyen azzal, hol van, és milyen feltételekkel veheti igénybe az ellátást. A szerződésnek tartalmaznia kell az intézményre és a kliensre vonatkozó adatokon túl a szolgáltatásnak és ellátásnak kifejezetten az adott kliensre szabott meghatározását, mert fontos, hogy a szerződést aláíró kliens tisztában legyen minden olyan feltétellel és szolgáltatással, melyre az ellátás során igényt tarthat. Így egyénre szabottan kell a szerződésbe írni a szerződés időtartamát, a térítési díj összegét és mindazt, ami a teljes körű ellátáson belül adott esetben szakmailag indokoltan adandó az illető gyermeknek /családnak. A gyermekek átmeneti gondozásában a gyermek ellátását, gondozását érintő összes információ és megállapodás a szerződés része. Az általános rész tartalmazza a megállapodás felbontásának okait, feltételeit, az intézményben mindenki által igénybe vehető tárgyi feltételeket és szolgáltatásokat A gondozás tervezése Amennyiben az ellátott rendelkezik külső családgondozóval, célszerű és szükséges, hogy a gondozás tervezésénél ő is jelen legyen és a szolgáltatást nyújtó figyelembe vegye a gyermekjóléti szolgálat gondozója által készített, a gyermekre vonatkozó egyéni gondozási terveket, amennyiben rendelkezésre áll. Annak érdekében, hogy a gondozás csak a szükséges ideig tartson és valóban átmeneti legyen, az egyéni gondozási terv és az eset folyamatkísérésének dokumentációja elválaszthatatlan GYAE.doc Létrehozás dátuma: /8. oldal

9 részei a gondozási szerződésnek. A tervben meg kell határozni a kliens által elérendő rövid és hosszú távú célokat és azt, hogy ebben mi a szolgáltatást nyújtó, az igénybevevő és a külső családgondozó, valamint a gondozási folyamatban érintett egyéb személyek feladata. A tervezés során figyelembe kell venni a család egyéni helyzetét, a bekerülést kiváltó okokat. A tervezés alapja a probléma esetgazdával történő feltárása, amire a bekerülés után pár nappal, de esetenként 2-3 héttel utána kerül sor. Ez az egyéni esetkezelés kezdete, amivel meg kell várni, amíg a kliens megnyugszik, biztonságérzete kialakul. Az első időszakban hagyni kell, hogy ventilláljon, beilleszkedjen és gondozójával megfelelő kapcsolatot alakítson ki A gondozás tartalma A gondozás tartalma két nagy területre osztható: egyrészt a szociális munka eszközeivel nyújtott segítségre, másrészt természetben nyújtott ellátásokra. A támogatás jellegű szolgáltatási elem magában foglalja az egyéni esetkezelést. Ennek része az életvezetési tanácsadás, a pénzkezelésben és háztartásvezetésben nyújtott segítség, a mentális segítség, a gyermek ellátását nevelését érintő problémákban, konfliktuskezelésben nyújtott segítség, ugyanakkor a külső segítő szakemberekből álló, a kliens köré szervezett együttműködési háló is. A természetben nyújtott ellátások tartalmát és minimális körét a jogszabályok pontosan meghatározzák a szolgáltatást nyújtó számára. Amit a jogszabályok nem rögzíthetnek az az a szakmai felelősség, amivel az ellátást nyújtó felméri, adott gyermeknek és családnak milyen mértékben és mennyi ideig nyújtandó a teljes körű ellátás a gondozási tervben meghatározásra kerülő tartalma. Ugyanígy a szakember és tágabb körben az intézmény szakmai programjának a felelőssége, hogy szolgáltató szerepköréből kiindulva tartsa magát a minimális intervenció elvéhez és elfogadja, hogy átmeneti gondozást nyújt, ami nem egyenlő a neveléssel, sem a gyermek sem a szülők tekintetében, a szolgáltatást nyújtó munkatársai a szülővel közösen részt vesznek a nevelési folyamatban. Éppen ennek a kényes egyensúlynak a megtalálása az egyik legnagyobb nehézséget okozó feladat az átmeneti gondozásba került családokkal folytatott munkában. A gondozási tevékenység szoros részét képezi az adminisztráció. Az adminisztráció két területre osztható: a team működését és hatékonyságát biztosító nyilvántartásokra és a klienssel kapcsolatos adminisztrációra. A team működésének egyik alapvető dokumentuma a GYAE.doc Létrehozás dátuma: /9. oldal

10 gyermekek és családok átmeneti otthonában az ún. átadó füzet, mely az egyes műszakok számára teszi követhetővé az eseményeket. A benne rögzített momentumok bizonyos helyzetekben az ellátottakkal folytatott esetkezelésnek is fontos dokumentumává válhatnak és szükség esetén az egyéni esetkezelőnek is részévé válnak. Szintén a hatékony team működést segíti a team ülések dokumentációja, melynek segítségével az esetleg távollévő kollégák is képet kapnak az aktuális eseményekről, a szervezetet vagy intézményt érintő információkról, fejleményekről. Visszakereshetők vitás helyzetekben a team egészét érintő megállapodások is. A klienssel kapcsolatos dokumentáció legfontosabb eleme az ellátásra vonatkozó megállapodás és az egyéni esetkezelő (a részét képező gondozási tervvel) valamint a gyermekre vonatkozó gondozási-nevelési terv. Mindhárom dokumentum folyamatosan tükrözi a gondozás alatt bekövetkezett változásokat és a célok, tervek ennek megfelelő módosítását is. A kliensnek joga van betekinteni a róla vezetett nyilvántartásokba. A kliens iratanyagába bekerül minden olyan a gondozásával kapcsolatos levelezés és adatlap, mely a gondozó számára fontos információt hordoz, ezen kívül a térítési díj fizetéséről vezetett táblázat is Együttműködések Az együttműködés szó többes számbeli használatát az indokolja, hogy nemcsak a kliens és gondozója közötti együttműködés a gondozás fontos eleme, hanem az átmeneti gondozást nyújtó és a gyermeket, családot körbevevő intézményi környezet közötti együttműködés is. A hatékony gondozás nélkülözhetetlen feltétele az együttműködés. Ennek megfelelően az együttműködésnek három szintje van: a kliens és az átmeneti gondozást nyújtó a szolgáltatást nyújtó és más intézmény szakemberei közötti (interdiszciplináris) az intézményen belül a munkatársak közötti. Az interdiszciplináris együttműködés kihangsúlyozásának az az alapja, hogy felismerjük és elismerjük, hogy egy szakember egyedül nem képes minden feladatot megoldani, hiszen minden kliens esetében komplex problémákkal áll szemben a segítő, amelyek különböző szakmai tudást igényelnek. Az együttműködés során a szakemberek bizonyos részfeladatok GYAE.doc Létrehozás dátuma: /10. oldal

11 megoldását vállalják magukra, tiszteletben tartva egymás kompetencia határait és az eset kapcsán kötött megállapodásokat. Az interdiszciplináris együttműködés alapja lehet a megfelelő intézmények közötti szóbeli és/vagy írásbeli együttműködési megállapodás, amely rögzíti az együttműködés tágabb kereteit. Az ilyen megállapodások garantálhatják, hogy az intézmények ismerve egymás tevékenységét ne egymás mellett, hanem egymás munkáját kiegészítve és támogatva működjenek. Mindhárom együttműködési szinten fontos a folyamatos kapcsolat és az információáramlás. Az együttműködés formái azonban szintenként eltérőek, mindegyiknél egyaránt fontos azonban egymás kölcsönös tiszteletben tartása, ami bár evidenciának tűnik, a gyakorlatban mégis sokszor csorbát szenved. A kliens és gondozást nyújtó szakember közötti együttműködés a gondozás sikerének legalapvetőbb feltétele. A kliensnek tisztában kell lennie azzal, hogy a bekerülést kiváltó problémák megoldásához a gondozás folyamatában aktívan részt kell vennie. Meg kell felelnie bizonyos elvárásoknak és kötelezettségeknek és az általa vállalt feladatok teljesítése nélkül a gondozás nem tudja elérni célját. Be kell látnia, hogy a gondozó és az intézmény nem hozhat helyette döntéseket és nem oldhat meg helyette problémákat, hanem a megoldás kulcsa elsősorban az ő kezében van, amihez a szolgáltatást nyújtó csak segítséget ad. Az elvárások határozott megfogalmazása és betartatása megtanítja arra a klienseket, hogy továbbra is csak aktív részvételükkel oldódnak meg problémáik és elkerülhető, hogy az átmeneti gondozásnak csak az előnyeit megélve passzív szerepbe süppedjenek. Az esetkezelés során azonban ügyelni kell arra, hogy reális, a kliens által teljesíthető célok kerüljenek megfogalmazásra. Az intézmények közötti együttműködés, egy-egy konkrét eset kapcsán elsősorban a szakemberek közötti közvetlen együttműködésben nyilvánul meg. Ennek középpontjában mindig a kliens és érdeke áll. Az együttműködésben különböző státuszú és végzettségű szakemberek állnak egymással kapcsolatban, ezért fontos hangsúlyozni a kompetenciahatárok és egymás tiszteletben tartását. Egymás nélkül egyik fél sem lehet kellőképpen hatékony és mindent a kliens érdekeinek alárendelve kell kezelni. Az együttműködés formája lehet munkaértekezlet, esetkonferencia, vagy esetmegbeszélés. A konkrét célok ismeretében minden alkalommal meg kell határozni, kire milyen feladat hárul. Közös döntést kell hozni a szakembereknek, aminek megvalósítására időhatárt is célszerű kitűzni. GYAE.doc Létrehozás dátuma: /11. oldal

12 Egy adott intézményen, azaz a teamen belüli együttműködés akkor valósul meg, ha minden munkatárs számára ismert a konkrét feladatköre és teamen belüli szerepe, megvan a döntéshozatalnak a megszokott forgatókönyve és rendszeres időközönként munkaértekezleten kapnak lehetőséget a kollégák az aktuális feladatok, események és információk megvitatására, megismerésére. Minden új belépő kollégának ismernie kell saját feladatkörét és a teamen belüli munkamegosztást, valamint a munkáját segítő interdiszciplináris együttműködés megszokott menetét. Nagyon fontos a problémák mindig frissen és őszintén történő feltárása, a munkatársak egymásközti kapcsolatának és információátadásának gördülékenysége, a másik munkájába be nem avatkozás betartása. A kompetenciahatár ezen az együttműködési szinten is kulcsszó. Az intézményen belüli együttműködést segítheti a rendszeresen tartott munkaértékelés, melyre mindig a közvetlen vezető és beosztott között kerül sor egy állandó szempontsor és meghatározott menet alapján, ami mindkét fél számára fontos visszajelzés. 4. AZ ELLÁTÁS MEGSZŰNÉSE/ MEGSZÜNTETÉSE A gondozás során az a cél, hogy a gyermek és a család helyzete minél előbb rendeződjön és lehetőleg minél előbb visszailleszkedjenek megszokott környezetükbe. Az ellátás megszűnik, amennyiben a gondozásba vételt szükségessé tevő okok nem állnak fent, illetve a gondozási idő lejárt. A minimális intervenció és minimálisan szükséges idő betartása garantálják, hogy a család életében tényleg csak a szükséges változások következzenek be, és ne alakuljanak ki az intézményi elhelyezés káros következményei. A visszailleszkedés, vagy kigondozás a gyermekjóléti szolgálat munkatársának aktív bevonásával valósul meg, hiszen az utógondozás során újra az ő szerepe kap hangsúlyt a család életében és ő az, akinek segítségével az átmeneti gondozás során elért eredmények tartóssá válhatnak. A visszailleszkedés szintén egy előre megtervezett folyamat, amire a család fokozatosan készül. A gondozás megszüntetésének másik esetében ezzel szemben általában együttműködés hiányában, vagy a szabályok és megállapodások be nem tartása miatt kerül sor. Amennyiben a gondozást igénybe vevő, pl. a Házirendet súlyosan megsérti, vagy a közösség normális működését magatartásával ellehetetleníti, úgy sor kerülhet a gondozás megszüntetésére, a jogszabálynak megfelelően. Ez a szakemberek számára mindig súlyos dilemma, hiszen egyrészt a középpontba helyezett gyermek érdekei és szükségletei sérülhetnek, másrészt az GYAE.doc Létrehozás dátuma: /12. oldal

13 addig elért eredmények esetleg elvesznek. Amennyiben a családgondozó egyedül nem képes a felmerülő valamennyi szempont mérlegelésére és ennek alapján megfelelő döntéshozatalra, úgy egy nagyon rövid időn belül összehívott esetkonferencia segíthet a család sorsát érintő lehető legjobb döntés meghozatalában. Családok átmeneti otthonában sor kerülhet arra is, hogy csak például a Házirendet megsértő egyik szülővel bontja fel az otthon a szerződést, annak érdekében, hogy a gyermek elhelyezése ne kerüljön veszélybe. A gondozás megszüntetése fegyelmi okokból kifolyólag és a gondozási idő lejárta előtt általában nem ad lehetőséget abszolút ideális megoldásra. Az átmeneti gondozás megszűnik amennyiben a gyermek hatósági intézkedés következtében más ellátási formába kerül. Célszerű a hazagondozás feladatait ugyanabban a körben meghatározni, mint az ellátás elején a gondozás feladatait. Célszerű meghatározni a hazagondozás ütemezését, kitűzni a hazatérés napját, gyermekek átmeneti gondozása esetében növelni érdemes a kapcsolatápolás sűrűségét és időtartamát. Ez a gyermek számára is kézzelfoghatóvá teszi az ellátás végét. Minden esetben lehetőséget kell adni a kliensnek a gondozás utáni élete rendezésére, a kiköltözés megszervezésére, nem várható el, hogy egyik percről a másikra elhagyja az intézményt. 5. KIGONDOZÁS / UTÓKÖVETÉS 5.1. Alternatív kigondozási formák/lehetőségek Az ún. kiléptető lakás fontos funkciója lehet, hogy egy köztes állapotot biztosít az intézményi elhelyezés és az azt követő, újra önálló élet között. A családok átmeneti otthonában 24 órán keresztül kontroll alatt áll a család, ami nemcsak pozitívan hat a család dinamikája szempontjából. Ugyanakkor lehetőség arra, hogy a családon belüli funkciók és működési mechanizmusok a szakemberek kísérésével a kívánt mértékben és irányba változzanak. A kiléptető lakás az utógondozás intenzív megvalósulása, hiszen a gyermekjóléti szolgálat családgondozója sosem tud olyan mértékben részt venni egy család életében, mint ahogy az egy köztes intézményi formában megvalósul. Máshogy éli meg a kliens a vele szemben megfogalmazott elvárásokat egy még mindig függő helyzetben és máshogy a teljes önállóság lehetőségét megélve. A kliens számára is fontos visszajelzésekre ad lehetőséget, ha a 24 órás kontrollt egy lazább gondozási folyamat váltja fel, de érezheti, hogy a segítő intézmény még GYAE.doc Létrehozás dátuma: /13. oldal

14 mindig ott van a háta mögött és amennyiben nem alkalmas a család a százszázalékos önállóságra, lehetőséget kap annak tanulására. GYAE.doc Létrehozás dátuma: /14. oldal

Területi Szakértői Csoport Gyermekjóléti alapellátás

Területi Szakértői Csoport Gyermekjóléti alapellátás Területi Szakértői Csoport Gyermekjóléti alapellátás 2011. január 30. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet TÁMOP 5.4.1. Szakértők: Révész Magda Molnár László Szikulai István Gyermekjóléti alapellátás

Részletesebben

IREGSZEMCSE ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSI INTÉZMÉNY 2015. Készítette: Fábián Cecília Anna Kelt: 2015. október 6.

IREGSZEMCSE ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSI INTÉZMÉNY 2015. Készítette: Fábián Cecília Anna Kelt: 2015. október 6. IREGSZEMCSE ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSI INTÉZMÉNY S Z A K M A I P R O G R A M J A 2015. Hatályos: 2015. október 13. Készítette: Fábián Cecília Anna Kelt: 2015. október 6. intézményvezető

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Vackor Óvoda 9061.Vámosszabadi Szabadi út 53. OM:030410 SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Kukorelli Eszter óvodavezető 2013. Általános rendelkezések A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

Hodosán Róza. Tízéves a szociális törvény

Hodosán Róza. Tízéves a szociális törvény Hodosán Róza Tízéves a szociális törvény A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, 1993. évi III. törvény és annak változásai Magyarország 1976-ban csatlakozott a Gazdasági, Szociális és

Részletesebben

A KEREKEGYHÁZI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA MÓDOSÍTÁSA

A KEREKEGYHÁZI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA MÓDOSÍTÁSA A KEREKEGYHÁZI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA MÓDOSÍTÁSA Készítette: Hallainé Kis Mária Tartalomjegyzék Oldalszám Általános rész 3 Az intézmény adatai 3 I.

Részletesebben

Ápolás-gondozás és egészségügyi ellátás. a támogatott lakhatás keretében

Ápolás-gondozás és egészségügyi ellátás. a támogatott lakhatás keretében Ápolás-gondozás és egészségügyi ellátás a támogatott lakhatás keretében Jelen szakmai tanulmány a támogatott lakhatáson belül az ápolás-gondozás szolgáltatással 1 és az egészségügyi gondozással kapcsolatos

Részletesebben

JOGI SZOLGÁLTATÁS A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOKBAN MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

JOGI SZOLGÁLTATÁS A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOKBAN MÓDSZERTANI AJÁNLÁS JOGI SZOLGÁLTATÁS A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOKBAN MÓDSZERTANI AJÁNLÁS Készítette: dr. Juhász Gábor Mártháné Megyesi Mária SZKTT Egyesített Szociális Intézmény Tabán Családsegítő Közösségi Ház és Dél-alföldi

Részletesebben

A tantárgygondozó szaktanácsadás folyamata és dokumentumai. Kollégiumi nevelő

A tantárgygondozó szaktanácsadás folyamata és dokumentumai. Kollégiumi nevelő A tantárgygondozó szaktanácsadás folyamata és dokumentumai Kollégiumi nevelő Készítette: 1. alprojekt vezető szaktanácsadók Kézy Ágnes Koczor Margit Simon Mária Budapest, 2014. szeptember 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK II. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA. 2002. Balatonkenese

A MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK II. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA. 2002. Balatonkenese A MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK II. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA 2002. Balatonkenese 1 A Módszertani Gyermekjóléti Szolgálatok által elfogadott konszenzusos döntések 2002-ben 1.) 2001. évi

Részletesebben

A tantárgygondozó szaktanácsadás folyamata és dokumentumai

A tantárgygondozó szaktanácsadás folyamata és dokumentumai A tantárgygondozó szaktanácsadás folyamata és dokumentumai Tanító, tanár Készítették: 1. alprojekt vezető szaktanácsadók Kézy Ágnes Koczor Margit Simon Mária Budapest, 2014. szeptember Fax: (+36-1) 235-7202

Részletesebben

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA Gyöngyös, 2016. január 1. JOGI STÁTUSZ AZ INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE: Kistérségi Humán Szolgáltató Központ AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról. Budapest, 2007. március

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról. Budapest, 2007. március OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. (1) bekezdése alapján /2007. NEM NYILVÁNOS 2007. március -ától számított 10 évig. Készült: 2 eredeti

Részletesebben

6. TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉS Szempontjai és az értékelés rendje

6. TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉS Szempontjai és az értékelés rendje 6. TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉS Szempontjai és az értékelés rendje 6.1. A teljesítmény értékelés törvényi háttere A 2006. évi LXXI törvény (a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról) 9. 40

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csengővár Óvoda OM azonosító:031374 3245 Recsk, Kossuth út 218. Készítette:. Fásiné Fodor Katalin Intézményvezető 23-23-132./2015.(2015. szeptember 1.) határozatszámon

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 28.1.2009 COM(2009) 20 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az elektronikus számlázás terén megvalósuló technológiai fejlesztésekről, valamint

Részletesebben

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programjának

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programjának Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Czövek Olivér Református Óvoda 2220 Vecsés, Árpád u. 6. / Fax: 29/357-697 E-mail: refovoda14@gmail.com OM azonosító: 200230 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK A CZÖVEK OLIVÉR REFORMÁTUS

Részletesebben

Szakmai terv 2010. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja

Szakmai terv 2010. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai terv 2010. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja MEREK 2010. évi szakmai terv A MEREK szakmai terve 2010. évre Misszió A Merek célja a mozgássérült emberek társadalmi integrációjának elősegítése

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 1. A szervezeti és működési szabályzat célja... 4 2. Az intézmény jogszabályi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése TARTALOMJEGYZÉK sorszám Megnevezés Oldalszám Bevezető 5 I. Helyzetkép 6 1. Óvodánk bemutatása 6 2. Az óvoda személyi és tárgyi feltételei 7 II. A program felépítése 8 1. Gyermekképünk 8 2. Óvodaképünk

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. AZ 5. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELADATELLÁTÁSRA VONATKOZÓAN. 2

TARTALOMJEGYZÉK I. AZ 5. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELADATELLÁTÁSRA VONATKOZÓAN. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ 5. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELADATELLÁTÁSRA VONATKOZÓAN. 2 I.1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK.2 I.2. AZ ISKOLA NAGYOBB TANULÓKÖZÖSSÉGE..3 I.3. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK..3

Részletesebben

NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Tartalom 1 A minőségirányítás és a Közoktatási törvény... 3 2 Az Intézmény adatai... 4 3 A minőségirányítási program célja, tartalmi követelményei...

Részletesebben

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. OM azonosító: 031197 Hatályos: 2015. szeptember 7-től I. Az intézmény adatai; a házirend hatálya, elfogadásának menete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére 15/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: Pétfürdői Gondozási Központ SZMSZ-ének

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzat 2014. május hó 29. napján tartandó Képviselő-testületi ülésére

Hajdúhadház Város Önkormányzat 2014. május hó 29. napján tartandó Képviselő-testületi ülésére Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzat

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Házirend Tartalom:

Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Házirend Tartalom: HÁZIREND Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Szeged 2009. Tartalom: A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárási rendje....3 Felvétel, átvétel feltételei,

Részletesebben

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA. 2016. január 01.

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA. 2016. január 01. Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA 2016. január 01. Tartalomjegyzék 1. Az intézményre vonatkozó adatok 3. oldal 2. Az ellátottak köre és az ellátási terület

Részletesebben

CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT Újpalotai Család- és Gyermekjóléti Központ, Fióka Család- és Gyermekjóléti Központ, Munkanélküli Fiatalok Tanácsadó Irodája, Nappali Melegedő és Utcai Gondozó Szolgálat

Részletesebben

I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA 1. 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE

PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE 1 PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE ORSZÁGOS IRODA 1068 Budapest, Városligeti fasor 10. * 1417 Budapest, Pf.: 11. Központi telefon: 322-8452, 322-8453, 322-8454, 322-8455, 322-8456 Elnök, alelnökök telefon/fax:

Részletesebben

Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. június 30-án a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről

Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. június 30-án a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2015. sz. ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. június 30-án a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK X. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA

MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK X. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA A MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE SZERVEZÉSÉBEN MEGRENDEZÉSRE KERÜLT MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK X. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA 2010. BALATONKENESE Előszó A Módszertani

Részletesebben

A Báthori István Középiskola és Szakiskola (4371 Nyírlugos, Debreceni út 2.) Házirendje. Készült: 2007. november Elfogadva: 2008.

A Báthori István Középiskola és Szakiskola (4371 Nyírlugos, Debreceni út 2.) Házirendje. Készült: 2007. november Elfogadva: 2008. A Báthori István Középiskola és Szakiskola (4371 Nyírlugos, Debreceni út 2.) Házirendje Készült: 2007. november Elfogadva: 2008. február 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A házirend célja és feladata... 3 2. A házirend

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók NGYE-GYO. A gyermekotthoni ellátás standard-leírása. (szolgáltatási standardok) VITAANYAG

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók NGYE-GYO. A gyermekotthoni ellátás standard-leírása. (szolgáltatási standardok) VITAANYAG NGYE-GYO A gyermekotthoni ellátás standard-leírása (szolgáltatási standardok) VITAANYAG Készítette: Józsa Viktor Dr. Dobosné Vörös Eleonóra NGYE-GYO Létrehozás dátuma: 2006. november 2007. február 1/114

Részletesebben

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8.

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8. 1 CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY Pécs, 2009. április 8. 2 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: CSALÁDVARÁZS A HARMÓNIKUS CSALÁDÉRT Egyesület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére 65/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: A Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium HÁZIREND. a korábbi módosításokkal egységes szerkezetben

József Attila Középiskolai Kollégium HÁZIREND. a korábbi módosításokkal egységes szerkezetben József Attila Középiskolai Kollégium HÁZIREND 2014 a korábbi módosításokkal egységes szerkezetben 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 2 I. A házirendben alkalmazott jogszabályok.. 2 1.2. A jelentkezés módja 2 3

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROSI SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ ÖNKORMÁNYZAT 2005. FELÜLVIZSGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROSI SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ ÖNKORMÁNYZAT 2005. FELÜLVIZSGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2005. Budapest Főváros Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálati dokumentációját készítette a Fővárosi

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016.

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016. A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016. 1 A Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Óvoda HÁZIRENDJE

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Az emagyarország program koncepcióhoz működési modell és pályázati dokumentáció kidolgozása. 2007.

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Az emagyarország program koncepcióhoz működési modell és pályázati dokumentáció kidolgozása. 2007. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Az emagyarország program koncepcióhoz működési modell és pályázati dokumentáció kidolgozása KPMG Tanácsadó Kft. Ez a dokumentum 112 oldalt tartalmaz TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA Készítette: Vajai Lászlóné Bölcsődevezető Módosítva: 2016. március 20. 2012. március 29. 1 Tartalomjegyzék I. Alapadatok II. Általános rész 1. Bölcsőde definíciója,

Részletesebben

Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások. - helyzetértékelés - 2011. március

Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások. - helyzetértékelés - 2011. március Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások - helyzetértékelés - 2011. március Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet Országos Szolgáltatás-módszertani Koordinációs Központ Tartalomjegyzék

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA TARTALOMJEGYZÉK Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának meghatározása... 2. oldal Mellékletek 1. Budaörs

Részletesebben

Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény. esélyegyenlőségi terve a tanulói részére

Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény. esélyegyenlőségi terve a tanulói részére Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény esélyegyenlőségi terve a tanulói részére 2011. október 1. 2013. szeptember 30. közötti időszakra 2011. 1 Bevezetés A hazai közigazgatási rendszer korszerűsítésének

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslatokat. 1. A törvényjavaslat 235. helyébe a következő rendelkezést javasoljuk:

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslatokat. 1. A törvényjavaslat 235. helyébe a következő rendelkezést javasoljuk: Módosító javaslat Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr! A Házszabály 94. (1) bekezdése és a 102. (1) bekezdése alapján a Munka Törvénykönyvéről szóló, 4786. számú törvényjavaslathoz

Részletesebben

2008R0003 HU 03.03.2009 002.001 1

2008R0003 HU 03.03.2009 002.001 1 2008R0003 HU 03.03.2009 002.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 3/2008/EK RENDELETE (2007. december 17.) amezőgazdasági

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS RENDELETE

Javaslat: A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.3.16. COM(2011) 126 végleges 2011/0059 (CNS) C7-0093/11 Javaslat: A TANÁCS RENDELETE a házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó

Részletesebben

A szociális partnerek mint kedvezményezettek

A szociális partnerek mint kedvezményezettek A szociális partnerek mint kedvezményezettek Az Európai Szociális Alap által nyújtott támogatás a szociális partnerek részére a 2007 2013. időszakban 1. Bevezetés A szociális partnerek fogalmának meghatározása

Részletesebben

2010. január 03. Csabáné Szabó Erika jegyzőkönyvvezető

2010. január 03. Csabáné Szabó Erika jegyzőkönyvvezető 91-19/2010. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2010. december 17-én megtartott soros üléséről. Határozat száma: Tárgy: 254/2010.(XII.17.) Képviselő-testület 2011. évi munkatervének

Részletesebben

5/2012. számú Vezetői körlevél. egyes pénzügyi szervezetek által igénybe vett szolgáltatókkal, kereskedési partnerekkel kapcsolatos elvárásokról

5/2012. számú Vezetői körlevél. egyes pénzügyi szervezetek által igénybe vett szolgáltatókkal, kereskedési partnerekkel kapcsolatos elvárásokról 5/2012. számú Vezetői körlevél egyes pénzügyi szervezetek által igénybe vett szolgáltatókkal, kereskedési partnerekkel kapcsolatos elvárásokról A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Felügyelet) tevékenységének

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Székesfehérvár, Munkácsy Mihály utca 10. 1 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb

Részletesebben

A legjobb érdek érvényesítése a gyermekvédelmi

A legjobb érdek érvényesítése a gyermekvédelmi Both Éva Kuslits Gábor A legjobb érdek érvényesítése a gyermekvédelmi szakellátásban minden gyermek egyéni érdekén kívül álló érdek csak akkor érvényesülhet, ha azt a gyermek érdeke megkívánja vagy megengedi.

Részletesebben

Gyermekvédelmi ismeretek

Gyermekvédelmi ismeretek Gyermekvédelmi ismeretek Gyermeki jogok: ~ A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító saját családi környezetében történő nevelkedéshez.

Részletesebben

Szakmai program. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata

Szakmai program. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata 6 0 7 0 Izsák, Szabadság tér 1. Tel. : 76 / 568 079 Jóváhagyva Izsák Város Képviselő-testületének /2016.(01.26.)számú határozatával. A tartalma I.

Részletesebben

4. sztenderd: Testi és lelki jóllét

4. sztenderd: Testi és lelki jóllét 4. sztenderd: Testi és lelki jóllét A bentlakásos intézményben élő időseknek az intézmény szükségleteiknek megfelelő gondozást, magas színvonalú ápolást biztosít, támogatja lelki egészségük megőrzését,

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS

ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS Projekt megnevezése: Működési folyamatok optimalizálása Erzsébetváros Önkormányzatánál című, ÁROP - 3.A.2-2013- 2013-0037 azonosító számú pályázati projekt Kapcsolódó fejlesztési

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend. Bevezető

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend. Bevezető VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend Az óvoda neve: Vörösmarty Mihály általános iskola és óvoda Napköziotthonos óvodája Az óvoda címe: 7084 Pincehely Kossuth

Részletesebben

SEK Budapest Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

SEK Budapest Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium SEK Budapest Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Szerződési feltételek A Bevezetés és fogalom-meghatározások 1. A jelen Szerződési Feltételek oktatási szolgáltatásra vonatkozó jogviszony alapját képezik.

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

A segítő segítése 2; Szupervízió

A segítő segítése 2; Szupervízió Vályi Gábor A segítő segítése 2; Szupervízió A követelménymodul megnevezése: A szociális segítés alapfeladatai A követelménymodul száma: 1356-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-004-50

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3557/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3557/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3557/2013. számú ügyben Előadó: dr. Bódis Cecília Az eljárás megindítása A panaszos és házastársa 2006-ban lakáscélú kölcsönt vettek fel, melynek része volt

Részletesebben

Arany János Általános Iskola Pedagógiai programjának melléklete

Arany János Általános Iskola Pedagógiai programjának melléklete Pedagógiai programjának melléklete SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK FEJLESZTŐ PROGRAMJA 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 3 2. Alapelvek, célok az SNI tanulók ellátásában... 3 2.1. Alapelvek... 4 2.2.

Részletesebben

DrogPont Szenvedélybetegeket Segítő Szolgálat

DrogPont Szenvedélybetegeket Segítő Szolgálat DrogPont Szenvedélybetegeket Segítő Szolgálat Szakmai protokoll Készítette: Takaró Lajosné Stencinger Noémi Reményi Csaba Zöld Ágnes Mosonmagyaróvár 2010. A DrogPont Szenvedélybetegeket Segítő Szolgálat

Részletesebben

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető HÁZIREND OM azonosító: 032791 Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető Hatálybalépés dátuma: 2005 Módosítás: 2009 1. Általános információk az óvodáról Az óvoda neve: Százszorszép Óvoda Az óvoda címe : 2440

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! B E S Z Á M O L Ó a Szécsény - Kistérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi munkájáról, a Városi Gyámhivatal munkájáról és a jegyző gyámhatósági hatáskörben végzett feladatairól Készült:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: Gesztenyés Óvoda ÓVODA CÍME: 2900 Komárom, Igmándi út 38. ÓVODA OM AZONOSÍTÓJA: 031681 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Halászné Szeder Anikó óvodavezető 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1477/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1477/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1477/2013. számú ügyben Előadó: dr. Bódis Cecília Az eljárás megindítása A panaszos beadványa szerint a bíróság által megítélt havi 80 ezer forint gyermektartásdíjat

Részletesebben

A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KOLLÉGIUMAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KOLLÉGIUMAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KOLLÉGIUMAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Széchenyi István Egyetemen (továbbiakban: Egyetem) működő Egyetemi Szolgáltató Központ Egyetemi Kollégiumhoz (továbbiakban:

Részletesebben

Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzat

Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzat Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzat Szabályzat kódja NYIÁSZ Utolsó módosítás 2016.06.06. Hatályosság 2016.07.01. Verziószám 2/2016 Nagypályás és csökkentett pályaméretű labdarúgás Szabályzat

Részletesebben

A régióban működő foglalkoztatási paktumok közötti koordináció című projekt. Támogatási szerződés száma: 2003/004-561-01-02

A régióban működő foglalkoztatási paktumok közötti koordináció című projekt. Támogatási szerződés száma: 2003/004-561-01-02 Magyarország-Szlovénia Phare CBC Program 2003 A határrégió emberi erőforrás potenciáljának maximalizálása támogatási konstrukció A régióban működő foglalkoztatási paktumok közötti koordináció című projekt

Részletesebben

ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA CSÁKÁNYDOROSZLÓ SZAKMAI PROGRAM. 2015. év

ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA CSÁKÁNYDOROSZLÓ SZAKMAI PROGRAM. 2015. év Ikt. sz.: /Sz/205. ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA CSÁKÁNYDOROSZLÓ SZAKMAI PROGRAM 205. év 999 CSÁKÁNYDOROSZLÓ, Fő u.. 94/542-200 94/542-203 Intézményvezető: 94/542-20 csakdor@kx.hu www.csakdor.kx.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2/2010. sz. Gazdasági Főigazgatói Utasítás a PTE belső hálózatának eléréséről

2/2010. sz. Gazdasági Főigazgatói Utasítás a PTE belső hálózatának eléréséről 2/2010. sz. Gazdasági Főigazgatói Utasítás a PTE belső hálózatának eléréséről 1. oldal Telefon: +36 (72) 501-500 Fax: +36 (72) 501-506 1. Dokumentum adatlap Azonosítás Dokumentum címe Állomány neve 2/2010.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat Levél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (V. 30.) rendelete az önkormányzat képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 Bevezető A Magyar Köztársaság Országgyűlésének

Részletesebben

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013. 1 Árnyas Óvoda 2112, Veresegyház Árnyas utca 1. sz HÁZIREND Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200689 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az

Részletesebben

Beszámoló. Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló. Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról Város Polgármestere és Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA OKTATÁSI SEGÉDANYAG

TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA OKTATÁSI SEGÉDANYAG Készítette: Varsányi Nóra, Bársony Zsolt TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása Összefogás Közalapítvány FOGLAK

Részletesebben

Nemzeti Stratégia. a kábítószer-probléma kezelésére

Nemzeti Stratégia. a kábítószer-probléma kezelésére Melléklet a /2009. (..) OGY határozathoz Biztonságosabb társadalom, megtartó közösség Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma kezelésére 2010-2018 Tartalom Tartalom...2 Bevezetés (a Nemzeti Stratégia szerepe)...3

Részletesebben

ÁLLAMPOLGÁRI KÉRDŐÍV AZ ALAPTÖRVÉNYRŐL. 2011. április 3.

ÁLLAMPOLGÁRI KÉRDŐÍV AZ ALAPTÖRVÉNYRŐL. 2011. április 3. ÁLLAMPOLGÁRI KÉRDŐÍV AZ ALAPTÖRVÉNYRŐL 2011. április 3. A Nemzeti Konzultációs Testület megbízásából a Kormány által kiküldött 8 093 000 állampolgári kérdőívből 2011. március 31-ig 916 941 darab kérdőív,

Részletesebben

Gyermekjóléti Szolgálat Vép

Gyermekjóléti Szolgálat Vép Gyermekjóléti Szolgálat Vép Szakmai program 2013. június Tartalomjegyzék I. A szolgáltató, intézmény neve, székhelye, telephelye... 3 II. Az ellátandó célcsoport és az ellátandó terület jellemzői... 3

Részletesebben

2014I. Fejezet. Taksony Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti Működési Szabályzata. Általános rendelkezések

2014I. Fejezet. Taksony Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti Működési Szabályzata. Általános rendelkezések Taksony Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti Működési Szabályzata 2014I. Fejezet Általános rendelkezések A Szervezeti Működési Szabályzat (továbbiakban ) célja, hogy rögzítse a

Részletesebben

Rácz Andrea Szombathelyi Szilvia A jogi evaluáció gyakorlata

Rácz Andrea Szombathelyi Szilvia A jogi evaluáció gyakorlata Rácz Andrea Szombathelyi Szilvia A jogi evaluáció gyakorlata Jelen tanulmányunk a Kapocs folyóirat korábbi, 6. illetve 7. számában közzé tett írásainkhoz kapcsolódik. "A szociális ellátások hatékonysági

Részletesebben

Tisztelt Székely László Úr!

Tisztelt Székely László Úr! M O Z G Á S K O R L Á T O Z O T T A K E G Y E S Ü L E T E I N E K O R S Z Á G O S S Z Ö V E T S É G E www.meosz.hu 1 0 3 2 B u d a p e s t, S a n M a r c o u. 7 6. Telefon: +36 1/388-2387; 388-2388 E-mail:

Részletesebben

SZOCIÁLIS JOG I. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 17. DR. JOÓ ARANKA

SZOCIÁLIS JOG I. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 17. DR. JOÓ ARANKA SZOCIÁLIS JOG I. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 17. DR. JOÓ ARANKA TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3010/2015. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3010/2015. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3010/2015. számú ügyben Az eljárás megindítása A panaszos szülő Budapesten a Fráter György téren működő Csicsergő Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) eljárását sérelmezte.

Részletesebben

ILPEA PROFEXT Kft. TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0062 pályázat elemeinek összefoglalása

ILPEA PROFEXT Kft. TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0062 pályázat elemeinek összefoglalása ILPEA PROFEXT Kft. TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0062 pályázat elemeinek összefoglalása 1. Projekt előkészítés: munkavállalói interjúk készítése Csatolt dokumentumok: munkavállalói és munkáltatói kérdőívek Az

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól Az Országgyűlés abból a célból, hogy az állampolgárokat és a szervezeteket legszélesebb körben érintő közigazgatási

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/26/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/26/EU IRÁNYELVE L 84/72 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2014.3.20. IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/26/EU IRÁNYELVE (2014. február 26.) a szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó közös jogkezelésről és

Részletesebben

MGV MAGYAR GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

MGV MAGYAR GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MGV MAGYAR GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014.09.02. napjától 1 TARTALOMJEGYZÉK Alapelvek 3 1. Fogalmak 5 2. Panasz felvétele..6

Részletesebben

2015. május 28-i rendes ülésére

2015. május 28-i rendes ülésére 10. számú napirend Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről

Részletesebben

2013/32. SZÁM TARTALOM. 41/2013. (XI. 08. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. toborzás-kiválasztás szabályairól...

2013/32. SZÁM TARTALOM. 41/2013. (XI. 08. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. toborzás-kiválasztás szabályairól... 2013/32. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 41/2013. (XI. 08. MÁVSTART Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁVSTART Zrt. toborzáskiválasztás szabályairól... 2 Egyéb közlemények Tájékoztatás a MÁVTRAKCIÓ

Részletesebben

KOMPLEX SZAKKÉPZÉSI INTÉZMÉNY KAESZ GYULA FAIPARI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA. Belső Ellenőrzési Csoport

KOMPLEX SZAKKÉPZÉSI INTÉZMÉNY KAESZ GYULA FAIPARI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA. Belső Ellenőrzési Csoport KOMPLEX SZAKKÉPZÉSI INTÉZMÉNY KAESZ GYULA FAIPARI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Belső Ellenőrzési Csoport 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 27/2003. (V. 29.) számú. r e n d e l e t e. a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 27/2003. (V. 29.) számú. r e n d e l e t e. a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 27/2003. (V. 29.) számú r e n d e l e t e a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés)

Részletesebben

HÁZIREND. Bátonyterenye Kistérségi Óvoda 3070 Bátonyterenye, Liget út 13.

HÁZIREND. Bátonyterenye Kistérségi Óvoda 3070 Bátonyterenye, Liget út 13. BÁTONYTERENYEI VÁROSI ÓVODA Bátonyterenye,, 2014 HÁZIREND Bátonyterenye Kistérségi Óvoda 3070 Bátonyterenye, Liget út 13. Intézmény OM - azonosítója: 201215 Készítette:.. Óvodavezető Legitimációs eljárás

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 11. o. Az intézmény küldetésnyilatkozata

Részletesebben

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Tartalomjegyzék BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS...1 ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE...1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

4. A FÉRFIAK ÉS NŐK KÖZÖTTI DISZKRIMINÁCIÓ A MUNKAÜGYI JOGVISZONYOKBAN Peszlen Zoltán. Alkotmányos védelem

4. A FÉRFIAK ÉS NŐK KÖZÖTTI DISZKRIMINÁCIÓ A MUNKAÜGYI JOGVISZONYOKBAN Peszlen Zoltán. Alkotmányos védelem 4. A FÉRFIAK ÉS NŐK KÖZÖTTI DISZKRIMINÁCIÓ A MUNKAÜGYI JOGVISZONYOKBAN Peszlen Zoltán Alkotmányos védelem Általános alkotmányos védelem A nemek közötti hátrányos megkülönböztetés általános tilalmát a Magyar

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 92/2005. (IV.27.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 92/2005. (IV.27.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 92/2005. (IV.27.) számú h a t á r o z a t a Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáráról A Közgyűlés Az Önkormányzat

Részletesebben

TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA

TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2005-2010 TARTALOM 1. Bevezető... 3. oldal 2. Az ifjúsági korosztály Dunaújvárosban... 5. oldal 3. Az önkormányzat ifjúsági

Részletesebben

A TOLDY FERENC GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TOLDY FERENC GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TOLDY FERENC GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 A TOLDY FERENC GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Bevezető 1. A közoktatási intézmény neve, alapítójának, illetve fenntartójának

Részletesebben