BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7."

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú VÁROS ALJEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:xii321-16/2014. Előadó: dr. Komán Agnes Mell. : beszámoló Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) Telefax: (66) NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! Tárgy: Az ÁROP-1.A azonosító számú, "Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése a Magyary Programhoz illeszkedő költségcsökkentést és hatékonyságnövelést eredményező fejlesztési elemek megvalósításával" című pályázattal kapcsolatos beszámoló Előkészítő: Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Osztály Személyzeti Csoport Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Előterj esztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének december 18-án tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata évben második alkalommal pályázott sikeresen ÁROP szervezetfejlesztési projekt megvalósítására. A központi elképzeléseket követve nyújtottunk be pályázati anyagot a Hivatal, valamint az önkormányzati fenntartású intézmények szervezetfejlesztési tevékenységének támogatására. Az elbíráláskor ,- Ft összegű, pályázatunk megvalósításához. 100 %-os támogatottságról döntöttek a benyújtott Részletesen áttekintettük és elemeztük az első ÁROP projektben fe lváll alt feladataink végrehajtását, vizsgáltuk és kutattuk az elindított szervezetfejlesztéseink hatását. Felülvizsgáltuk, hogy az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban milyen színvonaion működnek intézményeink, gazdasági társaságaink. Áttekintésre került az Önkormányzat rövid- és középtávú költségvetési helyzete és finanszírozási struktúrája, valamint ezáltal az érintett intézmények. Online adatbázisok felhasználásával bővítettük a vezetői döntések előkészítéséhez használt információk és dokumentumok körét oly módon,

2 2 hogy a környezet védelme érdekében papírmentessé tettük, online információkat képeztünk belőle év elején és szeptember hónapban kérdőívvel támogatva kutattuk és elemeztük Békéscsaba lakosságának véleményét az Önkormányzat által nyújtott közszolgáltatásokkal kapcsolatban. Kötelezően végre kellett hajtanunk az Európai Unió által kidolgozott és az összes tagországban bevezetett Közös Értékelési Keretrendszer figyelembe vétel ével a hivatal dolgozóinak kutatását. Az ÁROP projekt lehetőséget nyújtott belső munkatársi kör (ún. vezetői team) létrehozására, ezért a projektkezdés a közbeszerzési eljárás előkészítésével és a vezetői team megalakításával már év végén megindult. A meghirdetett közbeszerzési eljárás nyerteseként a CONTROLL HOLDING Tanácsadó Zrt. került kihirdetésre, és a Zrt.-vel a szerződés aláírásra került december, illetve j anuár hónapokban a vezetői team irányításával, a tanácsadók bevonásával kialakításra kerültek a projekt főbb mérföldkövei, majd megkezdődött a munka. A pályázatban vállalt indikátorok teljesítésének határideje szeptember 30. volt, míg a projekt végleges befejezését december 31. napjáig kelllejelenteni. A CONTROLL HOLDING Tanácsadó Zrt. elkészített egy beszámolót a projekt végrehajtásáról, amelynek elfogadását javasolom a Tisztelt Közgyűlés számára. Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalja, a Bizottság véleménye a Közgyűlésen kerül ismertetésre. A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Osztály Személyzeti Csoport. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az alábbi határozati javaslat alapján hozza meg döntését. HATÁROZATI JAVASLAT: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése megismerte és elfogadja az "ÁROP-1.A azonosító számú, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése a Magyary Program tükrében" CÍmű megvalósításával kapcsolatban készült beszámolót a jelen határozat mellékiete szerint. pályázat Felelős: Dr. Kiss Gyula aljegyző Határidő: december 18. Békéscsaba, december 10. E~len!.eg~zés: ~ Penzugyl:....

3 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Beszámoló az ÁROP 1.A Békéscsaba Város Önkormányzatának Szervezetfejlesztési projekt jéről a Magyary Program tükrében Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. GONTROLL Közigazgatási Igazgatósága december II MAGYARY PR()GRAl\~ MAGY/\1l0R zár:, KOR MJ\ N YfI Európai Unió Európai Szocaalls Alap I BEFEKTETÉS A JÖVÓSE SZÉCHENYI

4 Előzmények Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a 2013 júliusában megjelenő pályázati felhívásra szakmai koncepciót állított össze, és a megadott határidőig a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felé azt benyújtotta novemberében értesítést kapott a pályázati nyertességről, és elindította támogatói szerződéskötési folyamatát. Az ÁRO P projekt újszerűsége volt, hogy jelentős mértékben lehetőséget nyújtott belső munkatársi kör (ún. vezetői team) létrehozására, ezért a projektkezdés a közbeszerzési eljárás előkészítésével és a vezetői team megalakításával már év végén megindult. A meghirdetett közbeszerzési eljárás nyerteseként a CONTROLL HOLDING Tanácsadó Zrt. került kihirdetésre, s a Zrt.-vel a szerződés aláírásra került december, illetve január hónapokban a vezetői team irányításával, a tanácsadók bevonásával kialakításra kerültek a projekt főbb mérföldkövei, majd megkezdődött a munka. A pályázatban vállalt indikátorok teljesítésének határideje szeptember 30. napja volt, míg a projekt végleges befejezését december 31. napjáig kelllejelenteni. 2

5 A projekt szakmai területei 1. A között végrehajtott ÁROP szervezetfejlesztési projekt felülvizsgálata. A 2008-ban meghirdetett első ÁRO P projekt pályázat nyertesei között megtalálható volt Békéscsaba Megyei Jogú Város is. A projekt keretében három szakmai területen dolgozott az Önkormányzat, az elnyert támogatás mértéke 13.0S Ft. Fejlesztéseket hajtottak végre a döntési mechanizmus korszerűsítése vonatkozásában, e programpont keretében felülvizsgálatra került a Polgármesteri Hivatal szervezete, a szervezeti egységek és a munkatársak re kialakult a végleges, a tanácsadói javaslatokat figyelembe vevő hivatali szervezet, amely alapjait tekintve a mai napig fenntartott. A fejlesztés célja volt megteremteni azokat az önkormányzati, képviselőtestületi és hivatalvezetési közös döntési pontokat és/vagy kompetenciákat, amelyek eredménye egy tervszerűbb és folyamataiban jobban beazonosítható működési modell kialakítása. A 2008-as pályázat második szakmai területe a költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása témakörben került megfogalmazásra. A pénzügyi gazdálkodási folyamatok szabályozásával, a költségvetés átalakításával, a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak teljes mértékben megfelelő rendszert alakított ki a szakértői team. Új elem ként a közbeszerzési eljárás gyakorlatában a "Zöld Közbeszerzési Gyakorlat" bevezetését is célul tűzték ki. A harmadik fejlesztési elem a partnerség erősítése volt, amelynek keretében a szakértői team új, döntés-támogató folyamatok szintjén kialakította a civil és vállalkozói szférával való kapcsolattartás javasolt módjait. A fejlesztési elemek felülvizsgálatát jelen pályázat keretei között a vezetői - CONTROLL Zrt. team felülvizsgálta és megállapította, hogya lezárt fejlesztési elemek vonatkozásában a vállalt indikátorok maradéktalanul teljesültek, ezáltal a pályázatot a közreműködő szervezet is sikeresnek ítélte, és a hozzárendelt támogatási összeg 100% ban lehívásra került. A kitűzött fejlesztési célok 88%-a teljes körűen teljesült, 9%-a részben és 3%-a az elmúlt fenntartási időszak alatt megszűnt vagy átalakult tartalommal működik. Ennek oka mindegyik esetben a január l-jétől érvényes új közigazgatási struktúra és feladat-elosztási rendszer. 3

6 2. Támogató infrastruktúra, szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata január l-jét követően a megváltozott feladat-ellátási rendszer az önkormányzatok számára már kész helyzetet és tényt rögzít az önkormányzat - intézmények - gazdasági társaságok vonatkozásában. A vezetői team és a CONTROLL Zrt. tanácsadói áttekintették a jelenlegi feladat-ellátási rendszerhez kapcsolódó kiszervezett tevékenységeket, és döntést hoztak, mely tevékenységek felülvizsgálatát hajtják közösen végre. Felülvizsgálatra került a településfejlesztés és településrendezés, a településüzemeltetés, óvodai ellátás, szociális és gyermekvédelmi feladatok, egészsegugyi alapellátás, kulturális szolgáltatás, környezet- és természetvédelmi feladatok, csapadékvíz-elvezetés, lakás- és helyiséggazdálkodás, honvédelem és polgári védelem, közbiztonság, közfoglalkoztatás, gazdaságszervezési tevékenység, sport és ifjúsági ügyek, nemzetiségi kérdések, közösségi közlekedés, és végezetül a gyepmesteri tevékenység. A felsorolt, valamint az önkormányzathoz rendelt közszolgáltatások vonatkozásában a vezetői team kijelölte azokat aterületeket, ahol dokumentumelemzéssel és lakossági kutatással egy részletes és a szolgáltatás lényegét bemutató felülvizsgálatot kellett végrehajtani. A közszolgáltatások vonatkozásában, a kutatás és a dokumentum-felülvizsgálat alapján a tanácsadókkal közösen döntést hoztunk arra vonatkozóan, hogy a jelenlegi közszolgáltatási rendszerükbe bevont intézmények és gazdasági társaságok tekintetében nem kívánunk végrehajtani változtatást. A szolgáltatások minőségét a lakossági kutatások eredményei visszaigazolták, a megkötött szolgáltatási szerződések költségszerkezete átlátható és pontos, tehát nincs ok a jelentősebb változtatásra ezen a téren. Ugyanerre a megállapításra jutottunk az intézményirányítási modell tekintetében is, mivel az áttekintett Szervezeti és Működési Szabályzatok, gazdasági dokumentumok alapján intézményeik működési keretei költséghatékonyak, humánerőforrás oldalról kiegyensúlyozottak, tehát semmi nem indokolja a jelenlegi intézményirányítási modell megváltoztatását. 3. Költségcsökkentés, hatékonyságnövelés opcióinak és stratégiájának kidolgozása. A pályázat megfogalmazásakor az önkormányzat már kijelölte felülvizsgálatra a Békéscsabai Jókai Színházat, Napsugár Bábszínházat, Csabagyöngye Kulturális Központot, valamint a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt-t. majd ezekhez az intézményekhez még hozzárendelte a pályázatban külön nevesített módon a Gyermekélelmezési Intézményt. A feladatváltozások jelentős önkormányzati forráscsökkenéssel jártak. A évtől az önkormányzat már nem számolhat közvetlenül a személyi jövedelemadó-bevétellel, és a gépjárműadó 60%-a, illetve a teljes illetékbevétel központosításra került. Az önkormányzatnak volt feladata, hogy ezen jelentős változásokat végrehajtva, a 4

7 jogszabályi előírásokat rendeletét. maximálisan betartva készítse el az adott év költségvetési A felülvizsgálat során figyelembe kellett venni, hogy január l-jétől változott a költségvetési intézmények száma. Az önkormányzat kulturális feladat-ellátása jelentősen bővült és január l-jétől. Az elmúlt időszakban városi fenntartásúvá vált a Békéscsabai Jókai Színház és a Napsugár Bábszínház, amelyekhez a központi költségvetés biztosít támogatást. A jogszabályi változások következtében a Megyei Jogú Város fenntartásába került a Munkácsy Mihály Múzeum és a Békés Megyei Könyvtár is. A két intézmény költségvetéséhez szintén állami támogatást biztosítanak. Ezek a támogatások azonban rákényszerítették a város vezetését a források és költségek még alaposabb átvizsgálására, és olyan intézkedések meghozatalára, amelyek hosszú távon biztosítják a működőképesség fenntartását. A 23 óvodából évre nyolc gazdasági egység lett, az önálló kollégiumok megszüntetésre kerültek és integrálódtak az oktatási intézményhez. Ugyanez a folyamat játszódott le a külön intézményként működő kisebb művelődési házak vonatkozásában, melyek beolvadtak a Csabagyöngye Kulturális Központba. A szakértői team a tanácsadókkal közösen értékelte és elemezte, hogy a jelenlegi, önkormányzat által alapított gazdasági társaságok átalakítása költségvetési intézményre, milyen előnyökkel járhat. A tanulmányunkban részletesen rögzítésre kerültek ezek a megfontolásra szánt megállapítások, illetve meghatározásra kerültek, milyen megtakarítási lehetőségek mutathatóak be egy ilyen átalakítási folyamat végeredményeként. Ez által jelenleg birtokában van az önkormányzat egy részletes, minden szempontra kiterjedő elemzésnek, amely alapján a meghozott döntések figyelembe vételével az átalakítási folyamatokat végre lehet hajtani. Itt konkrét javaslat is megfogalmazásra került, miszerint hosszabb távon történjen meg azon nonprofit Kftk költségvetési intézménnyé történő átszervezése, ahol a szolgáltatás ellenértékét nem számlázza ki a Kft., hanem költségvetési támogatásként biztosítják azt részére. A gyermekélelmezéssel kapcsolatban jelentős jogszabályi változások következtek be az elmúlt években, ezért részletese n felülvizsgálatra került a Gyermekélelmezési Intézmény tevékenysége. Megállapítást nyert, hogy az intézmény jelenlegi tevékenysége koncentráltan működik, nagyságrendje lehetővé teszi a közbeszerzések nyújtotta megtakarítási lehetőségek kihasználását, ezáltal a térítési díjak alacsonyan - békéscsabai és békés megyei lakosok által is megfizethetően - tarthatók. Az intézmény működése rendkívül takarékos, bérezésben a vezetőkön kívül a közalkalmazotti besorolás, és döntő többségében a minimálbér a jellemző. Cafeteria juttatás nincs, jutalmazásra, ösztönzésre a költségvetés teljesítésének függvényében kerülhet csak sor. A dokumentumok áttekintése és a gazdálkodás felülvizsgálata alapján a Békéscsabai Jókai Színház és a Napsugár Bábszínház vonatkozásában megállapítást nyert, hogya s

8 2011. decemberében született döntés értelmében az önkormányzat még nem tudott felkészülni az intézmények működtetésére tól a színházak egyre meghatározóbb szerepet játszanak a megyeszékhely kulturális életében, ehhez a évi központi költségvetés nevesített támogatást is biztosít ( Ft). Az önkormányzat törekszik arra, hogy az állami támogatással azonos arányú önkormányzati támogatást biztosítson az intézmények részére saját anyagi lehetőségeinek figyelembe vételével. A színházak az elmúlt 2 és fél év során évközi többlettámogatási igénnyel nem fordultak egyetlen alkalommal sem a fenntartó önkormányzathoz. Megállapításra került, hogy a jelenlegi költségvetési struktúrában a Békéscsabai Jókai Színház valamint a Napsugár Bábszínház működése szakmailag magas színvonal megtartása mellett is gazdaságos, ezáltal hosszú távon biztosítja Békéscsaba és a környező települések kulturális életének irányítását. A Csabagyöngye Kulturális Központ tevékenysége is felülvizsgálatra került az előzőekben bemutatott szempontok szerint. A közös szakértői team megállapította, hogy az infrastrukturális feltételek minőségi javulása jelentős szakmai munkaszínvonal emelkedését is gerjesztette, amelyhez egy kiegyensúlyozott költségvetési helyzet társul. A működési bevételek folyamatosan növekvő tendenciát mutatnak, és pozitív folyamatnak tekinthető, hogyeredményesen pályáznak a tevékenységükhöz illeszkedő pénzügyi keretekre. Javaslatként fogalmazódott meg az önkormányzati támogatás összegének változatlanul hagyása, sőt bizonyos mértékű csökkenés is indokolt. Ugyanakkor továbbra is az egyes rendezvényekhez kapcsolódó projektfinanszírozást szükséges fenntartani. Az intézmény maradványösszegeiből (2012-ben ,-Ft, 2013-ban ,-Ft) megvalósíthatók olyan eszközfejlesztések, beruházások, amelyek nem igényelnek emiatt többlet önkormányzati támogatást. A Békéscsabai Vagyonkezelő Zrt. a január 1. napjától - külső szakértői javaslat alapján - törzsház-konszern irányító vállalata ként működik. A konszernhez hozzákapcsolódott a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft., mely beolvad a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.-be, míg a Békéscsabai Vagyonkezelő Zrt. a többségi önkormányzati tulajdonú társaságok üzletrészeit apport útján átvette. Az átalakítási folyamatot a cégbíróság átvezette és a cégjegyzékekbe bejegyezte. Megállapítást nyert a felülvizsgálat alapján, hogya Békéscsabai Vagyonkezelő Zrt. működése és kapcsolatrendszere rendezett, feladatainak teljesítése jól szolgálja és kiegészíti az önkormányzati közfeladatok ellátását. A társaság évenként jelentős pénzügyi befizetést teljesít az önkormányzat részére, amellyel jelentősen hozzájárul az önkormányzati feladatok finanszírozásához. 6

9 A felülvizsgált tevékenységek súlya, valamint az intézmények, gazdasági társaságok városban betöltött szerepe miatt javaslatok kerültek rögzítésre. Tanulmányban foglaltak áttekintése, egyeztetése az érintett szervek vezetőivel történjen meg még a évi költségvetés-tervezési folyamat előtt. Racionalizálási javaslatok épüljenek be a évi önkormányzati költségvetési koncepcióba. Döntéstől függően a javaslatok szerepeltetése a évi költségvetésben, majd a döntések bevezetése. 4. Intézmények feladat-ellátási és finanszírozási modelljének kidolgozása A pénzügyi-gazdasági felülvizsgálatot és a feladat-finanszírozási modell kialakítását az IntézményeIlátó Centrum (a továbbiakban: BIC.), valamint az óvodák és bölcsődék együttműködésének tekintetében kellett elvégezni. Az óvodák vonatkozásában az alábbi tanácsadói javaslat került megfogalmazásra: A nemzeti köznevelésről szóló évi cxc. törvény. 8.. (1) szerint az óvoda a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a 3. életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, az érintett településeken lakóhellyel vagy ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 3 éves és annál idősebb gyermek óvodai felvétele teljesíthető ben felülvizsgáltuk az óvodai tevékenységet, azon belül a férőhelyeket, és megállapításra került, hogy egyelőre két óvoda egy-egy telephelyén jelentkező létszámhiány miatt lehetőség van a bölcsődékkel való együttműködésre. Ezért javasoljuk, hogyabölcsődei kapacitáshiányt egyidejűleg kezeljék az átmeneti óvodai kapacitástöbblettel. A BIC működésének felülvizsgálata alapján javaslat fogalmazódott meg évtől a karbantartási feladatok ütemezésére. Első körben az előzőekben bemutatott óvodák és bölcsődék irányába történő karbantartási, esetenként felújítási feladatok elvégzése javasolt. A BIC, az óvodák és a bölcsődék együttműködését modellként a tanulmányunkban rögzítették a szakértők, ahol bemutatásra került milyen várható megtakarítások mutathatók ki, ha a tevékenységet és az együttműködést az érintettel újragondolják. A vezetői team - CONTROLL Zrt. tanácsadói rögzítették azokat a feladatokat, amelyek végrehajtását követően költségtakarékosabbá, átláthatóbbá lehet tenni a BIC, valamint az óvodák és a bölcsődék együttműködését: A tanulmányban foglaltak áttekintése, egyeztetése az érintett költségvetési szervek vezetőivel. 7

10 Az óvodák és bölcsődék együttműködésének elindítása, valamint a Békéscsabai IntézményeIlátó Centrummal történő együttműködés lehetőségeinek kidolgozása. Az új finanszírozási modell szerepeltetése a évi önkormányzati költségvetési koncepcióban. Képviselő-testületi döntéstől függően a javaslatok szerepeltetése a évi költségvetésben. 5. Közszolgáltatások elégedettségvizsgálata, lakossági igényfelmérés Az önkormányzat közszolgáltatási rendszerének beazonosítását és felülvizsgálatát a vezetői team döntése alapján az alábbi tevékenységekre terjesztette ki: településfejlesztési tevékenység vízrendezés, csapadékvíz-elvezetés helyi közutak, közterületek fenntartása köztisztaság, településtisztaság helyi közbiztonság bölcsődei ellátás óvodai ellátás szociális ellátás közművelődés E közszolgáltatási tevékenységekre vonatkozóan kérdőíves megkérdezéssel több, mint 1000 békéscsabai lakos került megszólításra, s ebből került megalkotásra a város közszolgáltatási-elégedettségi térképe. 8

11 Elégedettségi térkép országos benchmark index összesített team index lakossági kutatás index Közművelődés Köztisztaság, településtisztaság Helyi közutak, közterületek fenntartása A kutatásból megállapítható, hogy az országos Benchmark adatokhoz képest mindenhol magasabb értéket jeleznek a megkérdezett lakosok, tehát a jelenlegi rendszer minősége megfelelő, a szolgáltatások fejlesztése a lakossági igényekhez illeszkedő. 6. Intézményirányítási erőforrás-tervező és Vezetői Irányítási Rendszer (VIR) kialakítása E programpont keretében végre kellett hajtani a szűk projekt-költségvetési lehetőségekhez mérten az új, feladat-ellátási rend hatékony megszervezését támogató intézményirányítási rendszer fejlesztését. A vezetői team-mel beazonosításra kerültek azok a funkciók, amelyek a napi vezetői munka támogatása céljából kiemelhetők fontosságuk miatt. A végrehajtott fejlesztés informatikai eszközzel támogatja az intézmények és felhasználók jogosultságának kezelését, a vezetői üzeneteket és levelezést a kommunikáció szintjén, az eseménynaptár-modul az éves városi események és azok ütemezését és információtartalmát, a dokumentumtár-modul a vezetői dokumentumok nyilvántartását és kezelését, a költségvetési-modul az intézményi költségvetési főszámok tárolását, statisztikai elemző és jelentésgeneráló modul a költségvetési adatok lekérdezését. 9

12 7. Térségi feladat-ellátási modell felülvizsgálata A térségi feladatok ellátásába kiemelten bevont intézmények a munka megkezdésekor vezetői döntés során beazonosításra kerültek. Lakossági kutatással elemzés alá vontuk a Békéscsabai Jókai Színház, a Békéscsabai Napsugár Bábszínház, Munkácsy Mihály Múzeum, Csabagyöngye Kulturális Központ és a Békés Megyei Könyvtár működését. Vizsgáltuk tevékenységük városi és térségi szintű elfogadottságát és áttekintésre kerültek működésük alapdokumentumai is. Elemzés alá vontuk az Új Széchenyi-tervben megfogalmazott fejlesztési irányokat, ehhez hozzárendeltük Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának kulturális stratégiáját, a városfejlesztési koncepciót, a kistérségi területfejlesztési koncepciót, valamint az integrált városfejlesztési stratégiát és a év közötti időszakra érvényes Gazdasági programot. Ezek az alapdokumentumok jelentették a rendezőelvet a kijelölt intézmények dokumentáció-vizsgálatához. Megállapításra került, hogy a jogszabályok és az előbb említett alapdokumentumok figyelembe vételével intézményeink dokumentációs rendszere a jogszabályoknak megfelelően lett kialakítva, az alapító okiratok pontosak és karbantartottak, a hozzárendelt alsóbb szintű dokumentációk pedig rendezettek, archiváltak és szükség szerint elérhetők. A kijelölt intézmények térségi szintű feladatellátása, különösen a megye kulturális életére vonatkozóan kiépült, előre meghatározott mechanizmusok mellett történik, a nyújtott szolgáltatások színvonala pedig kiemelkedően magas a tanulmányokban bemutatott lakossági visszajelzésekre támaszkodva is. A dokumentum- és működéselemzést követően a jelenlegi rendszer változatlanul hagyása mellett döntöttek a vezetői team és a CONTROLL Zrt. tanácsadói. Új feladat-ellátási modell kialakítása nem indokolt. 9. Átfogó lakossági felmérés és elemzés A pályázati felhívás két, egymástól 8 hónap távlatban végrehajtott lakossági kutatást határozott meg. A megalkotott kérdőívekkel valamint on-line felületen elhelyezett kérdőívünkkel több, mint 3500 békéscsabai lakos véleményét gyűjtöttük össze. A két összegző tanulmányban részletesen bemutatásra került, melyek voltak azok a legfontosabb megállapítások, amelyek a lakosság visszajelzése alapján az önkormányzatnak, illetve a Hivatalnak végrehajtandó feladatokat jelöl ki: önkormányzati döntések átláthatóságának fejlesztése a helyi média bevonásával, 10

13 közérdekű adatok, információk, használhatóságának javítása mindenki kommunikáció miatt, határozatok nyelvezetének, számára elérhető és érthető a testületi ülések napirendjéhez illeszkedően előzetes lakossági fórumok megtartása, intenzívebb civil kapcsolatok építése a döntési folyamatokba történő vélemények beépítése miatt, a polgármesteri hivatalban dolgozó munkatársak alap- és továbbképzésének támogatása az egyre fokozódó lakossági terhelés miatt, az infrastrukturális fejlesztések program szintű tervezésébe a lakossági véleményeket jobban kell integrálni, a közmunka program lehetőségeinek figyelembe vételével a város településtisztaságának, szilárdhulladék-kezelésének újragondolása, a kulturális szolgáltató intézmények programkínálatába a lakossági igények és a látogatói látens igények beépítése az intézmények által végzett önálló elégedettségvizsgálatokon keresztül. 10. Az önkormányzat működésének, szakmai és támogató folyamatainak felülvizsgálata A fejlesztési pont célja a közös tanulás, a folyamatok fejlesztése és újragondolása tekintetében. A vezetői team 5WOT-analízissel kialakította, majd beazonosította a pályázati felhívásban megfogalmazott három olyan súlyponti területet, amely a jelenlegi gyakorlat ismeretében változtatásra szorul. A három felülvizsgált folyamat a következő volt: az "ISO 9001" dokumentáció és működés felülvizsgálata az új feladat-ellátási rendhez történő illesztése, adózási folyamat informatikai támogatásának fejlesztése, városépítészet, településrendezés térinformatikai támogatásának fejlesztése. Mindhárom folyamatban beazonosításra kerültek a folyamatot akadályozó belső szervezeti és működési problémák, amelyek alapján új folyamat-felépítést, ezáltal gyakorlatmegvalósítást határoztunk meg. 11. Közszolgáltatások nyújtásának minőségfejlesztése a CAF modell bevezetésével A Magyary Programban előírtakhoz illeszkedően tudatosabbá kívántuk tenni munkatársainkkal való belső párbeszédet. Ennek érdekében a Közös Értékelési Keretrendszer módszertanmához nyúltunk, s meghatároztuk a 9 szempont szerint elvárásainkat. E szempontrendszer mellett hajtottuk végre a kutatást, melynek 11

14 eredményeként egy cselekvési programot rögzítettünk a vezetői szint tájékoztatása és a feladatok 20iS-ben történő végrehajtása érdekében. Vizsgálat alá vontuk az alábbiakat: a vezetés értékelését, a stratégia-alkotás és tervezés minőségét, a munkatársaink kapcsolatrendszerét, a külső partnerkapcsolataink és erőforrásaink jelenlegi helyzetét, a belső folyamataink szabályozottságát, az ügyfélközpontú eredményeinket, a munkatársakkal kapcsolatosan elért eredményeinket, a társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos eredményeinket, a kulcsfontosságú szakmai és gazdálkodási eredményeinket. A hivatal bevont munkatársai hasznos és értékelhető szolgáltattak az elkövetkező évek fejlesztési irányaihoz. adatokat és információkat 12. A Polgármesteri Hivatal és intézményeik HR felülvizsgálata A pályázati kiírásnak megfelelően munkanap-fényképezést hajtottunk végre a Polgármesteri Hivatalban, valamint munkanapot elemeztünk az S kijelölt kulturális intézményben. Összegző megállapításaikat a tanácsadó cég tanulmányban rögzítette, ahol bemutatta az egyes hivatali tevékenységekre és intézmény-működtetési személyügyi kérdésekre vonatkozó mérési eredményeket. Megállapítást nyert, hogy nagyobb, a munkatársakra vonatkozó hiányosságot a felülvizsgált időszakban nem találtak, párhuzamos munkavégzést, illetve el nem végzett feladatot nem azonosítottak be. Kijelenthető, hogy a jelenlegi dokumentációs struktúrára épülő napi működési gyakorlat az adott létszámkapacitáshoz illeszkedő mértékű, plusz létszám biztosítása nem indokolt. 12

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: 1. 55312015. Előadó: dr. László Jenő Mell.: 1 db beszámoló Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax:

Részletesebben

Intézményirányítási modell

Intézményirányítási modell 2. fejlesztési elem: A támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata ÁROP-3.A.2-2013-2013-0003 kódszámú Önkormányzati szervezetfejlesztés Érd

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 775/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Beszámoló a Baranyai PedagógiaiSzakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások

Részletesebben

ÉRTÉKELÉS ÉS TANULMÁNY

ÉRTÉKELÉS ÉS TANULMÁNY ÉRTÉKELÉS ÉS TANULMÁNY Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére végzett munkanap fényképezésről Készítette: B u d a p e s t, 2009. július 20. A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Gödöllő Város Önkormányzata

Gödöllő Város Önkormányzata Gödöllő Város Önkormányzata 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. (11) fejlesztési elem: A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁNAK ÉS A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK FOLYAMATOS, CIKLIKUS MINŐSÉGFEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN NEMZETKÖZILEG

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE. Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE. Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 590-2/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tevékenységének félidős

Részletesebben

NYILV ANOS ÜLÉS napirendje

NYILV ANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V.ÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VII!. 331 12013. Előadó: Tarné Stuber Éval Túriné Kovács Márta Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax:

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Rákóczifalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Rákóczifalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 25/2004. (VII. 03.) a 12/2004. (IV. 30.) a 15/2009. (IX. 04.), a 16/2009. (IX. 29.), és a 16/2012. (IV. 27.), önkormányzati rendeletével módosított

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. november 28-i ülésének 9. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. november 28-i ülésének 9. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. november 28-i ülésének 9. számú napirendi pontja Beszámoló a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi tevékenységéről Előadó: dr. Bartos

Részletesebben

Tanulmány ÁROP-1.A.5-2013-2013-0028

Tanulmány ÁROP-1.A.5-2013-2013-0028 Tanulmány ÁROP 1.A.5 számú pályázat keretében, a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2 pályázatban vállalt intézkedések felülvizsgálata ÁROP-1.A.5-2013-2013-0028 Tartalom 1. Bevezetés...

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL JELENTÉS A KSH-STRATÉGIÁRÓL (2006)

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL JELENTÉS A KSH-STRATÉGIÁRÓL (2006) KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL JELENTÉS A KSH-STRATÉGIÁRÓL (2006) Budapest, 2007 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2007 ISBN 978 963 235 102 5 FELELÕS KIADÓ: Dr. Pukli Péter, a KSH elnöke KÉSZÜLT: a KSH Tervezési

Részletesebben

A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁNAK ÉS A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK. (COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK, CAF) ALKALMAZÁSA RÉVÉN Elemző, értékelő tanulmány

A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁNAK ÉS A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK. (COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK, CAF) ALKALMAZÁSA RÉVÉN Elemző, értékelő tanulmány Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085. kódszámú szervezetfejlesztési projektje részeként A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁNAK ÉS A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK FOLYAMATOS, CIKLIKUS

Részletesebben

2009. évi határozatok

2009. évi határozatok 2009. évi határozatok 1/2009. (I.27.) Kt. sz. határozat Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. január 27-ei ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: Nyílt ülés: 1. Tájékoztató

Részletesebben

A PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI KÖZPONT PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI CIVIL HÁLÓ PROGRAMJÁNAK CIVIL HÁLÓ TÁMOGATÁSI PROGRAM 2016 ELNEVEZÉSŰ PÁLYÁZATI KIÍRÁSA

A PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI KÖZPONT PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI CIVIL HÁLÓ PROGRAMJÁNAK CIVIL HÁLÓ TÁMOGATÁSI PROGRAM 2016 ELNEVEZÉSŰ PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI KÖZPONT PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI CIVIL HÁLÓ PROGRAMJÁNAK CIVIL HÁLÓ TÁMOGATÁSI PROGRAM 2016 ELNEVEZÉSŰ PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a társadalmi felelősségvállalás

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: IV.378/2015. Előadó: Vass Csaba Mell.: gazdasági program Hiv. sz.:- Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 492/2014. Előadó: Török Tamás Mell.: módosított közbeszerzési szabályzat Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

BIHARKERESZTES VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA BIHARKERESZTES VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA Készítette: Közigazgatási Igazgatósága Budapest, 2010. március 5. A projekt az Európai Unió Támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Előterjesztő Dr. Solymos László alpolgármester Iktató szám: 01/55411-10/2015. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Részletesebben

TARTALOM ÖSSZEFOGLALÓ... 5 BEVEZETÉS, A KUTATÁS KÖRÜLMÉNYEI...14 A kvantitatív kutatás módszertana, a válaszok területi megoszlása...

TARTALOM ÖSSZEFOGLALÓ... 5 BEVEZETÉS, A KUTATÁS KÖRÜLMÉNYEI...14 A kvantitatív kutatás módszertana, a válaszok területi megoszlása... 2 3 TARTALOM ÖSSZEFOGLALÓ... 5 BEVEZETÉS, A KUTATÁS KÖRÜLMÉNYEI...14 A kvantitatív kutatás módszertana, a válaszok területi megoszlása...14 A dokumentumelemzés módszertana...16 AZ ÖNKORMÁNYZATOK VISZONYULÁSA

Részletesebben

ÁROP 1.A.2/A-2008-0071. CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 3973 Cigánd, Fő u. 80.

ÁROP 1.A.2/A-2008-0071. CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 3973 Cigánd, Fő u. 80. ÁROP 1.A.2/A-2008-0071 CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 3973 Cigánd, Fő u. 80. ÁROP 1.k) Szervezeti szintű teljesítménymérési és értékelési eszközök bevezetése Készítette: Közigazgatási

Részletesebben

Dokumentum címe: Intézményirányítási modell bemutatása

Dokumentum címe: Intézményirányítási modell bemutatása Dokumentum címe: Intézményirányítási modell bemutatása Pályázati tevékenység: Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata,

Részletesebben

1239 Budapest, Grassalkovich út 162. Tárgy: Beszámoló a Kisdunáért Önkormányzati Társulás 2010. évi munkájáról

1239 Budapest, Grassalkovich út 162. Tárgy: Beszámoló a Kisdunáért Önkormányzati Társulás 2010. évi munkájáról Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. Tárgy: Beszámoló a Kisdunáért Önkormányzati Társulás 2010. évi munkájáról Tisztelt

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata

Hajdúsámson Város Önkormányzata Hajdúsámson Város Önkormányzata (11) fejlesztési elem: A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁNAK ÉS A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK FOLYAMATOS, CIKLIKUS MINŐSÉGFEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN NEMZETKÖZILEG ELFOGADOTT MINŐSÉG- MENEDZSMENT

Részletesebben

357 Jelentés a Duna Televízió működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről

357 Jelentés a Duna Televízió működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről 357 Jelentés a Duna Televízió működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összefoglaló megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. DTV Rt működésének

Részletesebben

9/1. - A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatással kapcsolatos elégedettségről és a felmerülő igényekről

9/1. - A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatással kapcsolatos elégedettségről és a felmerülő igényekről Csákvár Város Önkormányzata 9/1. - A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatással kapcsolatos elégedettségről és a felmerülő igényekről Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2011. március 28-án a Városháza emeleti kistermében 13 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

BEVEZETÉS 7 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 11

BEVEZETÉS 7 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 11 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 7 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 11 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 18 1. Az Önkormányzat költségvetési és pénzügyi helyzete 18 1.1. A tervezett költségvetési

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a KMOP-5.1.1/C-09-2f-2011-0003 azonosítószámú szociális célú városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával

Részletesebben

V. Állami Számvevőszék. fejezet. 2009. évi költségvetésének. végrehajtása

V. Állami Számvevőszék. fejezet. 2009. évi költségvetésének. végrehajtása Az V. Állami Számvevőszék fejezet költségvetésének végrehajtása Budapest, 2010. május hó 2 Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) 2009- ben is a jóváhagyott az Országgyűlés Költségvetési, Pénzügyi és Számvevőszéki

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzata

Nádudvar Város Önkormányzata Nádudvar Város Önkormányzata Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (a városrehabilitációs projekt lebonyolításával megbízott Városfejlesztő Társaság) PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nádudvar

Részletesebben

ÉRTÉKELÉS. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatala részére végzett munkanap fényképezésről

ÉRTÉKELÉS. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatala részére végzett munkanap fényképezésről ÉRTÉKELÉS Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatala részére végzett munkanap fényképezésről Készítette: B u d a p e s t, 2009. augusztus 03. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA...5

TARTALOMJEGYZÉK A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA...5 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA...5 I. TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSI, TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI MUNKA...9 1.1. A számszerű

Részletesebben

9825 Jelentés a Nemzeti Kulturális Alap pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

9825 Jelentés a Nemzeti Kulturális Alap pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 9825 Jelentés a Nemzeti Kulturális Alap pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. Az alap kezelésének és

Részletesebben

5. Közszolgáltatások elégedettségvizsgálata, lakossági igényfelmérés TANULMÁNY

5. Közszolgáltatások elégedettségvizsgálata, lakossági igényfelmérés TANULMÁNY Kőszeg Város Önkormányzata 5. Közszolgáltatások elégedettségvizsgálata, lakossági igényfelmérés TANULMÁNY Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. június 1 Tartalom

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Püspökladány Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elfogadásáról

ELŐTERJESZTÉS. Püspökladány Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elfogadásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Gorzsás Anita ELŐTERJESZTÉS Püspökladány Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elfogadásáról Püspökladány

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László, Dr.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1515/2006. MELLÉKLETEK: DB TÁRGY: Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális

Részletesebben

Előterjesztés A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról

Előterjesztés A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról Előterjesztés A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról 1. előterjesztés száma:140 /2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3. előterjesztést készítésében

Részletesebben

J A V A S L A T. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

J A V A S L A T. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására Ikt. sz.: 37-85/2015. 9. sz. napirendi pont A határozati javaslat törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró Oktatási és Kulturális

Részletesebben

Beszámoló az MVK Zrt. forgalomszervezési intézkedéseinek hatásairól, tapasztalatairól, eredményéről

Beszámoló az MVK Zrt. forgalomszervezési intézkedéseinek hatásairól, tapasztalatairól, eredményéről MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Melléklet: 1 db Beszámoló az MVK Zrt. forgalomszervezési intézkedéseinek hatásairól, tapasztalatairól, eredményéről Összeállította:

Részletesebben

A.../2015 (V..) KGY. határozat melléklete SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA 2014-2020 Cím Sopron Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja Verzió 2.0 MJV közgyűlési határozat száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az ÉAOP-5.1./A-12-2013-0006 azonosítószámú Nagyhalász szociális célú

Nagyhalász Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az ÉAOP-5.1./A-12-2013-0006 azonosítószámú Nagyhalász szociális célú Nagyhalász Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ az ÉAOP-5.1./A-12-2013-0006 azonosítószámú Nagyhalász szociális célú városrehabilitációja című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Tájékoztató Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI JELENTÉS 2009. III. negyedév Dél-Alföld 2009. augusztus szeptember Bács-Kiskun megye 662 31014 fő Csongrád megye 477 35611 fő

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Az emagyarország program koncepcióhoz működési modell és pályázati dokumentáció kidolgozása. 2007.

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Az emagyarország program koncepcióhoz működési modell és pályázati dokumentáció kidolgozása. 2007. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Az emagyarország program koncepcióhoz működési modell és pályázati dokumentáció kidolgozása KPMG Tanácsadó Kft. Ez a dokumentum 112 oldalt tartalmaz TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: noo/2007. Előadó: Hrabovszki Mihály Mell.: Hiv. sz.: /ÍJ tj -11 Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-806 Telefax:

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA 2016. április TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 I. Bevezető... 3 II. Középtávú makrogazdasági kitekintés... 4 II.1. A makrogazdasági

Részletesebben

- 1 - Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010.

- 1 - Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010. - 1 -.. napirendi pont Tárgyalja: Egészségügyi és Oktatási Bizottság Kapuvár város szociális szolgáltatás-tervezési koncepció aktualizálása 2010. Tisztelt Képviselő-testület! Kapuvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS

ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS Projekt megnevezése: Működési folyamatok optimalizálása Erzsébetváros Önkormányzatánál című, ÁROP - 3.A.2-2013- 2013-0037 azonosító számú pályázati projekt Kapcsolódó fejlesztési

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV. 376/2015. Előadó: Fodor Anikó, Csatári Ferenc Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 108/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Értékelés Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

JEGYZŐ 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. titkarsag@balatonfured.com

JEGYZŐ 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. titkarsag@balatonfured.com BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐ 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. titkarsag@balatonfured.com Szám: 1/367- /2015. Előkészítő: Harsányiné dr. Tóth Beáta E l ő t e r j e s z t é s a

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: TÁMOP-2.4.3/B-2-10/2-2010-0013 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata

Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata Készült a Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) Heves Megyei Önkormányzat által 2013. november 29-én elfogadott

Részletesebben

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70.

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70. Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70. Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Hajdúszoboszló város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020. A FMFKB által 2013. május 29-én elfogadott koncepció 2015. évi felülvizsgálata

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020. A FMFKB által 2013. május 29-én elfogadott koncepció 2015. évi felülvizsgálata Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 A FMFKB által 2013. május 29-én elfogadott koncepció 2015. évi felülvizsgálata Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2015. november 10.

Részletesebben

J(u. ~. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere

J(u. ~. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere ~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a lejárt határidejű végrehajtott, a határozat visszavonására javasolt és

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/203/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

TISZAÚJVÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

TISZAÚJVÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TISZAÚJVÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010 1. oldal TARTALOMJEGYZÉK I. POLGÁRMESTERI ÖSSZEGZÉS... 3 II. FORRÁSOK, GAZDÁLKODÁS, FEJLESZTÉSI CÉLOK 2007-2010... 13 1./

Részletesebben

Állammenedzsment, az Állami Számvevőszék nézőpontjából

Állammenedzsment, az Állami Számvevőszék nézőpontjából Állammenedzsment, az Állami Számvevőszék nézőpontjából Domokos Lászlónak, az Állami Számvevőszék elnökének előadása az 53. Közgazdász Vándorgyűlésen, Miskolc, 2015. szeptember 5. Kiinduló pontunk a 2014.

Részletesebben

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085.

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085. Az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085. számú Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése című projektet érintő jogszabályi keretek összefoglalása

Részletesebben

GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Gyömrő Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Gyömrő Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gyömrő Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Gyömrő Város Önkormányzat KMOP 5.2.1/B-09-2f-2010-0004 számú, Gyömrő városközpont fejlesztése című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített programalap

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510 384 Fax: 63/510 332

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510 384 Fax: 63/510 332 Szentes Város Önkormányzata i Hivatal Jegyzőjétől 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510 384 Fax: 63/510 332 Ikt. sz.:u-17564-2/2012 Tárgy: A határozatainak végrehajtásáról készült beszámoló Mell:

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020. Stratégiai Programrész. 2014. június 5.

Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020. Stratégiai Programrész. 2014. június 5. Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 Stratégiai Programrész 2014. június 5. 1 Készítette: Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Bara Annamária Kiss Gábor INNOVA Észak-alföld Regionális

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 27-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 27-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 27-I ÜLÉSÉRE 11. IKTATÓSZÁM: 2-4/2011. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2011-2014. évekre szóló gazdasági programjára ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS

BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS 2016. MÁRCIUS BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült Balkány Város Önkormányzata megbízásából Készítette: MEGAKOM

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület,

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere X. kprület Kó1>ányai ~~iipvi:sdő-tcstülct ülése... ~{~~~~{~~:.1 ""," «O> 00 ~ ~~~0 w ~,. ~ Dttt ~ ~~ Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

A HÍRKÖZLÉSI ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG 2010-2014 VITAIRATRA

A HÍRKÖZLÉSI ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG 2010-2014 VITAIRATRA A HÍRKÖZLÉSI ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG 2010-2014 VITAIRATRA VONATKOZÓ ÉSZREVÉTELEI ÉS JAVASLATAI Általános észrevételek A Hírközlési Érdekegyeztető Tanács tagjai üdvözlik a Digitális

Részletesebben

Budapest, 2015. szeptember

Budapest, 2015. szeptember MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6326. ú törvényjavaslat a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2015.

Részletesebben

132/2004. (XII. 16.) Kgy. számú határozat

132/2004. (XII. 16.) Kgy. számú határozat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 132/2004. (XII. 16.) Kgy. számú határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés kulturális koncepciója A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Gyömrő Város Önkormányzata 2230 Gyömrő Szabadság út 1. JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 26-án 17.15 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

Herpainé Márkus Ágnes - Kaló Róbert -Sarlósi Tibor

Herpainé Márkus Ágnes - Kaló Róbert -Sarlósi Tibor Herpainé Márkus Ágnes - Kaló Róbert -Sarlósi Tibor Regionális Szociálpolitikai Tervezési és Fejlesztési Hálózat eredmények és továbblépési lehetőségek A területi szemlélet szociális ágazaton belüli meghonosítása

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0001 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban Támogató)

Részletesebben

Szám: 2-15/2013. K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének jegyzőkönyvéből

Szám: 2-15/2013. K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-15/2013. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 52/2013. (XII. 20.) közgyűlési határozata a megyei szintű helyzetértékelő

Részletesebben

VII-B-004/761-4 /2013

VII-B-004/761-4 /2013 VII-B-004/761-4 /2013 Beszámoló A Fejér Megyei Kormányhivatal 2012. évi tevékenységéről FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... - 3-2. A kormányhivatalt érintő feladat- és

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 16. napján tartott ülésén 6. napirendi pont

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 16. napján tartott ülésén 6. napirendi pont Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 16. napján tartott ülésén 6. napirendi pont Tárgy: Beszámoló a Közös Hivatal tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület! A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0078 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

Adattár. Adattár. Elemzések, modellezés. Adatszolgáltatás

Adattár. Adattár. Elemzések, modellezés. Adatszolgáltatás ADATTÁRALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER (AVIR) Az táralapú Vezetői Információs Rendszer (AVIR) fő célja, hogy hatékonyabbá tegye az intézmény működését, megalapozottabbá tegye a vezetői döntéseket, illetve

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2008. OKTÓBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS

XVIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2008. OKTÓBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS XVIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2008. OKTÓBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 6.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETE

Részletesebben

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által közzétett Felelős Társaságirányítási Ajánlások (2012.

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által közzétett Felelős Társaságirányítási Ajánlások (2012. HATTÁROZATI JAVASLAT A 4. NAPIRENDI PONTHOZ NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által közzétett Felelős Társaságirányítási Ajánlások (2012.) alapján Az OPIMUS GROUP

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA TARTALOMJEGYZÉK Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának meghatározása... 2. oldal Mellékletek 1. Budaörs

Részletesebben

Kőszeg Város Önkormányzata

Kőszeg Város Önkormányzata Kőszeg Város Önkormányzata (3.) A fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly megteremtését szolgáló strukturális változtatások, ezzel összefüggésben az önkormányzat rövid- és középtávú költségvetési

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA STRATÉGIA/- FEJLESZTÉSI OSZTÁLY Békéscsaba, Szent István tér 7. Előterjesztés

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA STRATÉGIA/- FEJLESZTÉSI OSZTÁLY Békéscsaba, Szent István tér 7. Előterjesztés BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA STRATÉGIA/- FEJLESZTÉSI OSZTÁLY Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: IV 303 12015. Ügyintéző: Vass Csaba Mell.: 7 db irat Hiv. sz.: Postacím: 5601

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 9/2008. (IV.25.) KT. Rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 9/2008. (IV.25.) KT. Rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Szentlőrinc Városi Önkormányzat 9/2008. (IV.25.) KT. Rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről (A 11/2011.(V.27.), a 4/2010.(III.26.) KT. Rendelettel egységes szerkezetben) Szentlőrinc

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA (2015. január 01-2016. december 31. közötti időszakra vonatkozólag)

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA (2015. január 01-2016. december 31. közötti időszakra vonatkozólag) 1 (Tervezett verzió!) PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA (2015. január 01-2016. december 31. közötti időszakra vonatkozólag) Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30-i rendkívüli ülésére. A Kaposvár-TISZK Közhasznú Nonprofit Kft.

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30-i rendkívüli ülésére. A Kaposvár-TISZK Közhasznú Nonprofit Kft. 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Kaposvár-TISZK Közhasznú Nonprofit Kft. megszüntetése

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. március 31-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. március 31-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának gazdasági programja Előkészítette: Izsó Gábor polgármester Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező valamennyi bizottság bizottság: Sorszám: III/2 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

12. n a p i r e n d i p o n t

12. n a p i r e n d i p o n t 12. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 27-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Döntés a Vértesacsai Szivárvány

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1. A pályázat célja

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1. A pályázat célja PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Törökszentmiklós Városi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Törökszentmiklós város északi szegregátumának komplex fejlesztése városrehabilitációs projekt keretében

Részletesebben

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Kolontár és környéke egészségéért Egyesület H-8468 Kolontár Arany János u. 33. Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Általános rész: ALAPSZABÁLY 1. Egyesület neve: Kolontár és környéke egészségéért

Részletesebben

Kérdések és válaszok a gyógyászatisegédeszköz-támogatási rendszert érintő, 2009. augusztus 16-án hatályba lépő változásokkal kapcsolatban

Kérdések és válaszok a gyógyászatisegédeszköz-támogatási rendszert érintő, 2009. augusztus 16-án hatályba lépő változásokkal kapcsolatban ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Ártámogatási Főosztály 1139 Budapest, XIII. Váci út 73/A Telefon: 298-24-58, Telefax: 298-24-57, E-mail: atfo@oep.hu Kérdések és válaszok a gyógyászatisegédeszköz-támogatási

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXII. ÉVFOLYAM 5.sz. 2012. MÁJUS MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXII. ÉVOLYAM 5.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 7-29. oldal II.

Részletesebben

Tárgy: A város kulturális és közművelődési intézményei működésének áttekintése, a feltételek racionálisabb hasznosításának programja Melléklet: 7 db

Tárgy: A város kulturális és közművelődési intézményei működésének áttekintése, a feltételek racionálisabb hasznosításának programja Melléklet: 7 db Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ügyintéző: Mihály Béláné Ikt.szám: P-3206 /2011. Tárgy: A város kulturális és közművelődési intézményei működésének áttekintése, a feltételek

Részletesebben

Bács-Kiskun megye szakképzésfejlesztési

Bács-Kiskun megye szakképzésfejlesztési Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Ügyiratszám:0003/16-MFK Bács-Kiskun megye szakképzésfejlesztési stratégia a 2015. évi jogszabályváltozások alapján felülvizsgált változat Bács-Kiskun

Részletesebben

2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELTEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Cégjegyzékszám: 15-09-072924 Statisztikai számjel: 14380549-8532-599-15 2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Részletesebben

Ivóvízminőség-javítás. kétfordulós pályázati konstrukció KEOP-2009-1.3.0. Útmutató. részletes megvalósíthatósági tanulmány.

Ivóvízminőség-javítás. kétfordulós pályázati konstrukció KEOP-2009-1.3.0. Útmutató. részletes megvalósíthatósági tanulmány. Ivóvízminőség-javítás kétfordulós pályázati konstrukció KEOP-2009-1.3.0 Útmutató részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez érvényes: 2009. március 12-től A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

ELEMZŐ TANULMÁNY. Készítette: Rajczi Andrea. Budapest, 2014. október 31. Oldal 1 / 77

ELEMZŐ TANULMÁNY. Készítette: Rajczi Andrea. Budapest, 2014. október 31. Oldal 1 / 77 ELEMZŐ TANULMÁNY Projekt megnevezése: Működési folyamatok optimalizálása Erzsébetváros Önkormányzatánál című, ÁROP - 3.A.2-2013- 2013-0037 azonosító számú pályázati projekt Kapcsolódó fejlesztési elem

Részletesebben

Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról. 1 db határozati javaslat

Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról. 1 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/25576-4/2013. Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról Melléklet: 1 db határozati

Részletesebben

9818 Jelentés az alapfokú oktatásra fordított pénzeszközök felhasználásának vizsgálatáról

9818 Jelentés az alapfokú oktatásra fordított pénzeszközök felhasználásának vizsgálatáról 9818 Jelentés az alapfokú oktatásra fordított pénzeszközök felhasználásának vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. Társadalmi-gazdasági

Részletesebben