132/2004. (XII. 16.) Kgy. számú határozat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "132/2004. (XII. 16.) Kgy. számú határozat"

Átírás

1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 132/2004. (XII. 16.) Kgy. számú határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés kulturális koncepciója A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a kulturális koncepcióra előterjesztett javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés kulturális koncepciójára előterjesztett javaslatot a melléklet szerint elfogadja és hatályon kívül helyezi a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés kulturális koncepciójáról szóló 78/1996. (X. 31.) Kgy. számú határozatát. 2. Megállapítja, hogy a megye kulturális értékeinek megőrzése, közreadása és fejlesztése érdekében továbbra is figyelemmel kell kísérni a kulturális folyamatokat, gondoskodni kell a koncepcióban meghatározott elvek és célok érvényesítéséről. Felelős: Határidő: Kormos Dénes, a közgyűlés alelnöke folyamatos 3. A koncepció alapján ki kell dolgozni a konkrét feladatokat, valamint azok ütemezését, és döntésre a megyei közgyűlés, illetőleg a kulturális és idegenforgalmi bizottsága elé kell terjeszteni. Felelős: Halász Mária, Dr. Gadóczi Bertalan főosztályvezetők Határidő: április A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés felkéri a megye települési önkormányzatait, az általuk fenntartott alkotó és kultúraközvetítő intézményeket, a megye tudományos és művészeti műhelyeit, a társadalmi és civil szervezeteket, az egyházakat, a művelődési mozgalmakat, hogy legyenek partnerei a kulturális koncepcióban meghatározott célok megvalósításában, működjenek közre a régió, a megye, a kistérségek kulturális felemelkedésében. Felelős: Határidő: Kormos Dénes, a közgyűlés alelnöke folyamatos K. m. f. Dr. Illés Pál Gyárfás Ildikó s. k. főjegyző a közgyűlés elnöke távollétében: Alföldi László s. k. aljegyző A kiadmány hiteléül:

2 Melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés kulturális koncepciója A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés egyik legfontosabb célja a közművelődési, közgyűjteményi intézményrendszer fejlesztése, a települések és a lakosság kulturális és műveltségi színvonalának emelésében való közreműködés, a kulturális szolgáltatások hozzáférhetőségének, a kulturális örökség megőrzésének és minél szélesebb körű megismertetésének elősegítése. Az Európai Unióhoz történt csatlakozás megköveteli, hogy megyénk a maga sajátos értékeivel, szellemi, tárgyi és épített örökségével szervesen kapcsolódjon földrészünk kultúrájához. I. Előre léptünk (helyzetelemzés) 1996 óta mennyiségében és minőségében továbbfejlődött Borsod-Abaúj- Zemplén megye kulturális intézményrendszere, szabályozottá vált a kulturális igazgatás 1. Kiépültek és szakmailag megerősödtek a megye kulturális életének egészére hatást gyakorló intézmények: a kulturális örökség védelmével és megőrzésével összefüggő megyei célok és feladatok végrehajtásának legfontosabb letéteményese a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumok Igazgatósága. Az elmúlt időszakban magas színvonalon koordinálta a megyei múzeumok szakmai tevékenységét. Az M3-as autópálya nyomvonalának régészeti feltárásával jelentősen bővült a műtárgyak száma, melynek teljes körű tudományos feldolgozása és bemutatása a jövő feladata. Méltóképpen emlékezett meg 1999-ben a Herman Ottó Múzeum 100. évfordulójáról. Színvonalas kiállításaival (honfoglalás kori, Munkácsy, bányászati stb.) és kiadványaival (Herman Ottó Múzeum Képzőművészeti gyűjteményei,

3 2 műkincsei, az éves rendszerességgel megjelenő múzeumi évkönyvek stb.) hozzájárultak a múzeumi szervezet és a megye pozitív megítéléséhez. A közel egymillió egyedileg nyilvántartott régészeti, néprajzi, ásványtani, képzőművészeti, történeti és dokumentációs gyűjteménye országos jelentőségű, az intézmény fontos hazai kutatóbázissá vált. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár a megye területén működő illetve korábban működött települési önkormányzati és nem központi állami szervei, történeti iratainak, továbbá az egyéb megyei jellegű levéltári anyagoknak átvételét, gyűjtését, őrzését, feldolgozását és kutathatóságát biztosította. Kialakult intézményhálózatában mintegy 12 ezer fm iratanyagot őriz és dolgozott fel, azonban az iratmennyiség kintlevősége mintegy 11 ezer fm. Az intézmény zökkenőmentesen tett eleget a kárpótlással, a csődtörvénnyel, a társadalombiztosítással kapcsolatos szolgáltatói feladatoknak. Forráskiadványai, monográfiái hozzájárultak a megye történetének jobb megismeréséhez. A raktárkapacitásának növelése azonban még megoldatlan. A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár - mint nyilvános könyvtár - több mint 600 ezer dokumentumot őriz és kezel. A nyilvános könyvtári feladatok ellátása mellett koordinálta a megye településein működő nyilvános könyvtárak együttműködését, számukra szakmai szolgáltatásokat (információ, könyvtárközi kölcsönzés, pályázatok előkészítése stb.) nyújtott. Szervezte a könyvtári statisztikai adatszolgáltatást, továbbá az iskolán kívüli könyvtári képzést és továbbképzést. Jelentős mértékben fejődött az intézmény információs rendszere, és az elektronikus ismeretszerzést elősegítő lehetőségek. Az ITC-székházban - lehetőségeinek igénybevételével - bővültek raktárhelyiségei. A közművelődési tevékenység elősegítése és fejlesztése érdekében 1999-től a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közművelődési Intézet (2003-tól Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Közművelődési és Idegenforgalmi Intézet) végzi. Az intézet jó színvonalon látta el a kulturális alaptörvényben és a megyei önkormányzat közművelődési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatainak ellátásáról szóló megyei közgyűlés 5/1999. (IV. 9.) Kgy. sz. rendeletében meghatározott szakmai feladatait. A megyei közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Idegenforgalmi Hivatal megszüntetéséről szóló 15/2003. (II. 27.) Kgy. számú határozat 1. pontja valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye turisztikai helyzetelemzése, javaslat fejlesztési irányaira 2006-ig szóló 94/2003. (X. 30.) Kgy. számú határozat 2, 3,

4 3 4. pontja alapján végez non-profit idegenforgalmi feladatokat, működteti a megyei Tourinform irodát, koordinálja a megyei idegenforgalmi tájékoztató szolgáltatást. A megyei kulturális információs rendszere országos jelentőségűvé vált. Tevékenyen vett részt megyei, regionális, országos és nemzetközi kulturális rendezvények előkészítésében és lebonyolításában. Közművelődési szolgáltató decentrumok kiépítésével, kistérségi együttműködés ösztönzésével főleg a kistelepülések feladatellátását segítették. A Miskolci Szimfonikus Zenekar 4 évtizede működik a zenekedvelő közönség érdekében, mint az ország egyik legjobb zenekara. Jelentős szerepet tölt be a megyében az előadó művészet, a zenei ismeretterjesztés és nevelés területén. A Miskolci Nemzeti Színház a megye legrégebbi művészeti intézménye. Az egyedi adottságokkal rendelkező, különféle műfajú (próza, tánc, ének) produkciókat bemutató színház a megye lakosságának elismerését is kivívta ben kezdődött a Bartók + Miskolci Operafesztivál, mely nemzetközi rangra emelkedett. A Miskolci Csodamalom Bábszínház tevékenységét színvonalas gyermek, újszerű felnőtt előadások sora jellemzi. Előadásaikkal a megye illetve az észak-magyarországi régió is megismerkedhetett. A Miskolci Galéria Városi Múzeum megyénkben a vizuális kultúra központja, tevékenysége országosan elismert. Kiemelt figyelmet fordít a tehetséges fiatalok szervezett képzésére, továbbképzésére. Összefogja és szakmai tanácsokkal látja el a megye kisgalériáit. Meghatározó és kiemelkedő rendezvényei a Miskolci Grafikai Biennálé és a Miskolci Téli Tárlat. A megye tudományos, kulturális életére nagy hatást gyakorolt a Miskolci Egyetem és a Miskolci Akadémiai Bizottság. A Tokaji Írótábor továbbra is egyik legjelentősebb írótalálkozó hazánkban. A Felső-Magyarország és a Bibor Kiadó, valamint az Új Holnap és a Zempléni Múzsa számos lokális jellegű kiadványt jelentetett meg, bemutatva ezzel megyénk irodalmi alkotótevékenységét. 2. A települések kulturális intézményei minőségben és mennyiségben fejlődtek

5 4 A közművelődés területén létrejöttek a szakmai szolgáltató decentrumok (Encs, Kazincbarcika, Tiszaújváros, Ózd, Sárospatak), melyek a megye területén kialakult régiókban végzik közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató feladataikat, ennek alapján törekszenek a kistérségi összefogásra, a könyvtári területen a megyei informatikai szolgáltatásokkal, a kistérségi dokumentumállomány letétbe helyezésével javult az ellátás színvonala, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által 1999-től meghirdetett ún. közművelődési intézmények revitalizációs, majd 2002-től a művelődési házak és könyvtárak újjászervezésére, újraindítására vonatkozó pályázatok alapján elsősorban a kistelepülések művelődési házai és könyvtárai (közel 100 település) kerültek felújításra, s ma már korszerűbb körülmények között tudják ellátni közszolgáltatói feladataikat, jelentős azon települések száma megyénkben, ahol címzett- és céltámogatások segítségével, önerő és társadalmi források bevonásával új közösségi színtereket, közművelődési intézményeket építettek (pl. Homrogd, Pálháza, Ináncs, Sajóvelezd, Parasznya, Ricse, Sajóvámos, Sajópálfalva, Erdőhorváti, Borsodbóta stb.), a Művelődési és Közoktatási Minisztérium a 15/1998. (III. 13.) sz évtől hatályon kívül- valamint a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma a 4/2004. (II. 20.) NKÖM számú, a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló rendeletei alapján önerő bevonásával állami forrásból megújultak a közművelődési intézmények műszaki-technikai eszközparkjai, berendezései, illetve jelentősen emelkedtek a könyvtárak dokumentum beszerzési keretei, a lokálpatriotizmus és az identitástudat alapján a települések egész sora hozta létre tájházait, településtörténeti gyűjteményeit, településtörténeti monográfiák jelentek meg, a hagyományos intézmények mellett létrejöttek a települések művelődési rendszerében sajátos helyet elfoglaló önszerveződő egyesületek, alapítványok, közalapítványok, szövetségek, társaságok. E civil kezdeményezések segítik az alkotó, öntevékeny művészeti, népművészeti tevékenységet, a helyi értékek felkutatását, megőrzését és bemutatását,

6 5 elsősorban a kistelepüléseken érzékelhetőbbé vált a közoktatás, a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás egymásrautaltsága és együttműködése, jelentőssé vált a történelmi egyházak kulturális tevékenysége megyénkben. Iskoláik, közgyűjteményeik, művészeti csoportjaik növekvő szerepet töltenek be a települések szellemi életében, megnövekedett az önkormányzati és nem önkormányzati fenntartású alapfokú művészetoktatási intézmények száma. Változó színvonalon, de sajátos szerepet töltenek be a megye kulturális életében, a tehetségek felkarolásában, a helyi önkormányzatok nagy része különös gondot fordít a hagyományos értékek megőrzésére. Ennek hatására tovább élnek a néptáncfesztiválok, a honismereti mozgalmak, működnek a hagyományos népdalkörök, rendszeressé váltak a kistérségi, megyei, nemzetiségi dalostalálkozók, népművészeti pályázatok és kiállítások, elsősorban a városi közművelődési intézmények különböző műfajú országos, nemzetközi, művészeti rendezvényeket karoltak fel (pl. Miskolc - formációs táncverseny, Kazincbarcika- nemzetközi színjátszó fesztivál, Tiszaújváros vizuális művészeti bemutatók, Ózd kórustalálkozó, Encs gitárfesztivál, Sátoraljaújhely-nemzetközi néptáncfesztivál, Diósgyőri Vár határon túli magyar színházak találkozója stb), nemzetközi és országos visszhangot is kiváltó tudományos rendezvények és ezekhez kapcsoló kiadványok mutatták be a megye kulturális, tudományos szerepének növekedését (pl. interetnikus találkozók, ősrégészeti kutatások, vizuális antropológiai konferenciák, középkori tudományos találkozók, közművelődési telematikai konferencia stb.), az elmúlt időszakban elsősorban a Miskolci Egyetem profilbővítésének eredményeképpen nőtt a felsőfokú képesítéssel rendelkező szakalkalmazottak száma. Ma már érezhető, a kulturális felsőfokú diplomával illetve képesítéssel rendelkező szakemberek vonatkozásában túlkínálat jelentkezik, ugyanakkor a településeken foglalkoztatottak nem felelnek meg a szakképességi követelményeknek, a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) sz. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának rendelete alapján az alkalmazásban lévő kulturális szakalkalmazottainak 7 éves periódusban legalább 120 órás képzésben kell

7 6 részt venniük, melyhez az állam kötött normatív hozzájárulást biztosít. E rendelkezések következtében folyamatosan biztosított a kulturális szakemberek képzése és továbbképzése. 3. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartói, igazgatási, támogató szerepe a kultúra területén A megyei önkormányzat figyelemmel kísérte a megye szellemi, kulturális életének alakulását. Vallja, hogy a közművelődési, közgyűjteményi, tudományos feladatellátás nem csupán a települések által teremtett kulturális értékek összegzéséből áll. A fentiekből adódóan a megyei önkormányzatnak az alábbi területeken kellett konkrét feladatokat vállalnia: a művelődési értékrend kialakításában, feltárásában és támogatásában, a fejlesztő-szolgáltató feladat ellátásában, a koordinációban és a közreműködésben, a tájékoztatásban és az információáramlás fejlesztésében. Ebből kiindulva a megyei önkormányzat az elmúlt időszakban: kialakította és bővítette (a közhasznú civil szervezetek körével) a kulturális kezdeményezések támogatásának rendszerét (Mecénás Pályázat), elősegítette a felhalmozott szellemi tőke mozgósítását, szerepet vállalt a megyei önkormányzat és a Miskolc Megyei Jogú Város közös kezdeményezései összehangolásában, kereteinek, irányainak egyeztetésében, hozzájárult az információáramlás megalapozásához és fejlesztéséhez, azt az elvet érvényesítette, hogy a megyei önkormányzat ágazati és nem intézményi gondolkodó, közreműködött a regionális, országos, nemzetközi kulturális és tudományos rendezvények támogatásában, lebonyolításában. A megyei közgyűlés által az elmúlt időszakban jóváhagyott rendeletek, határozatok, koncepciók: a megyei közgyűlések munkaprogramjai, a 78/1996. (X. 31.) Kgy. sz. határozattal elfogadott Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés kulturális koncepciója, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 5/1999. (IV. 9.). Kgy. sz. rendelete a megyei önkormányzat közművelődési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatainak ellátásáról, a 22/1999. (III. 25.) Kgy. sz. határozat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai és Közművelődési Intézet pedagógiai szakmai és szakszolgáltatással, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei és Közművelődési Intézet közművelődési szakmai tanácsadással és szolgáltatással kapcsolatos feladatairól,

8 7 a 23/1999. (III. 25.) Kgy. sz. határozat a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár nyilvános könyvtári feladatellátással és a megyei szolgáltatással kapcsolatos feladatairól, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Idegenforgalmi Hivatal megszüntetéséről szóló 15/2003. (II. 27.) Kgy. sz. határozat, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye turisztikai helyzetelemzése, javaslat fejlesztési irányaira 2006-ig szóló 94/2003. (X. 30.) Kgy. sz. határozat, az elmúlt nyolc évben az intézményi beszámolók alkalmával elfogadott közgyűlési határozatok, az alapító okiratok módosításával kapcsolatos közgyűlési határozatok, átruházott hatáskörben a közművelődési, közgyűjteményi intézmények beszámolóiról és munkaterveiről szóló kulturális idegenforgalmi bizottsági határozatok, a Mecénás Alap támogatásáról szóló közgyűlési és átruházott hatáskörben a kulturális és idegenforgalmi bizottsági határozatok. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kötelező feladatellátásának eredményesebb végrehajtása érdekében partner- és szakmai kapcsolatot alakított ki: a Nemzeti Kulturális Örökség, a Gazdasági- és Közlekedési, az Informatikai és Hírközlési Minisztériumokkal és azok háttérintézményeivel, a Magyar Turizmus Rt-vel, az észak-magyarországi régió megyei önkormányzati hivatalaival, közművelődési, közgyűjteményi intézményeivel, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének szakmai bizottságaival, az országos, regionális és megyei szintű civil testületekkel, szervezetekkel, együttműködik az Európai Régiók Gyűlése kulturális területtel is foglalkozó szakbizottságával, kulturális együttműködés alakult ki a megyei önkormányzat társrégióival (lengyel, német, holland, orosz, szlovák) kötött együttműködés alapján. II. Hogyan tovább A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kulturális koncepcióját a megyei célkitűzésében foglalt átfogó terv vonatkozó megállapításai határozzák meg. Ennek alapján kiemelt feladat a megyei önkormányzat szolgáltató szerepének, társadalmi kapcsolatainak erősítése, Borsod-Abaúj-Zemplén megye felzárkóztatása az ország fejlettebb régióihoz, a regionális kapcsolatok fejlesztése, az Európai Unióhoz történt csatlakozásból adódó megyei feladatok ellátása.

9 8 1. Alapvető célja, hogy - a megyei önkormányzat kulturális koncepciója közvetve a megye és a régió gazdasági és társadalmi felemelkedését szolgálja, - a megyei önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi intézményei szolgáltatásaikkal járuljanak hozzá a megye lakossága életminőségének és közérzetének javításához, a társadalmi és civil kapcsolatok erősítéséhez, a lakosság műveltségi színvonalának emeléséhez, - a közgyűjteményi és közművelődési intézmények tevékenysége segítse elő az esélyegyenlőséget, az elmaradt térségek, a periférián lévő kistelepülések és a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok kulturális felzárkózását, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozók művelődési lehetőségeinek bővítését, sajátos kulturális örökségük megőrzését és ápolását, - a kulturális javak közvetítése minden szinten és formában a tudásalapú társadalom kialakítását, a társadalom innovációs készségének, képességeinek művelését szolgálja, - a technológiai fejlesztések, a teljes körű Internet kapcsolat teremtse meg a megyei és a regionális szerepkörnek megfelelő és az E-Európához való tartozás feltételeit, - a megye kulturális élete és értékei illeszkedjenek az európai kulturális folyamatokba, gazdagítsák az európai kulturális fejlődést, segítsenek közelebb hozni egymáshoz a különböző országokban élő embereket hozzájárulva ezzel az idegenforgalom növeléséhez, - a kulturális tevékenység és a kultúraközvetítés mozdítsa elő a kistérségi, megyei és regionális azonosságtudat szemlélet kialakulását és erősödését, a globalizációs folyamatban a nemzeti identitás és a helyi közösséghez tartozás, a lokálpatriotizmus érzésének elmélyülését. 2. Alapelvek a megyei önkormányzat kiemelt feladatának tekinti a megye szellemi és tárgyi örökségének megőrzésében, hagyományának ápolásában való közreműködést, a megyei önkormányzat a kultúra szereplőit (állampolgárok, önkormányzatok, intézmények, egyházak, kisebbségi és etnikai, civil szerveződések, nemzetiségi kulturális egyesületek, kulturális vállalkozások stb.) egyenrangúnak tekinti, a megyei önkormányzat egyaránt támogatni kívánja a művészeti-kulturális értékeket közvetítő területeken (néptánc, népművészet, képzőművészet, színjátszás, fotó, kórus stb.) a hivatásos és műkedvelő műhelyek, csoportok munkáját, az egyéni alkotók törekvéseit. Ezen belül kiemelt figyelmet fordít a felnőtt korosztály mellett a gyermek- és ifjúsági réteg kulturális igényeit szolgáló, a közoktatási és kulturális törekvéseket összekapcsoló, a kistérségi

10 9 összefogást elősegítő, a magas színvonalú megyei hatású művészeti tevékenység támogatására, a megyei önkormányzat elismeri és pártolja az autonóm kulturális tevékenységet végző civil szervezeteket, népfőiskolákat, a megyei hatókörű kulturális civil szervezetek, (népművészet, színjátszás, képzőművészet, fotó, drámapedagógia, kórus stb.) bázisintézménye a megyei közművelődési szakmai tanácsadást és szolgáltatást végző intézet, a megyei önkormányzat kinyilvánítja, hogy a civil kulturális életben nem irányítóként, feladat-meghatározóként, hanem partnerként, megrendelőként, pártolóként és mecénásként kíván jelen lenni. 3. Prioritások a közgyűjteményi intézmények (könyvtár, levéltár, múzeum) raktárkapacitásának növelése, tudományos tevékenység terén a retrospektív monografikus, a történelmi vármegyék történetét bemutató kiadványok megjelentetése, a gyermek és ifjúsági tevékenység feltételeinek megteremtése, a tehetségkutatás és- gondozás, a közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátását szolgáló önkormányzati intézmények, illetve közösségi színterek, épületek további korszerűsítése, új lehetőségek biztosítása, a feladatellátást szolgáló telematikai rendszerek kiépítése, a technikai eszközrendszer korszerűsítése, a lakosság hatékony információ-ellátásához az infrastrukturális háttér alapjainak folyamatos bővítése és korszerűsítése, az Internet elérhetőségének biztosítása a megye valamennyi településén, a kulturális területen a középtávú tervek megvalósítása saját és külső erőforrások bevonásával. III. Borsod-Abaúj-Zemplén megye a megújulásra, jövőre nyitott A megyei önkormányzat kulturális stratégiájának a társadalmi-gazdasági felzárkózást, az identitástudatot, a hagyomány- és újítás harmonikus fejlődését, az állampolgárok életminőségének javulását kell szolgálnia. E célok hosszú távon valósulnak meg, és nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy a megyei önkormányzat csak egyik szereplője annak a soktényezős közegnek, amelyben a települési és kisebbségi önkormányzatok, társadalmi szervezetek, civil szerveződések, egyházak, szakmai érdekképviseletek egyre jelentősebb mértékben vannak jelen.

11 10 A feladatok ellátásában a megyei önkormányzat az általa fenntartott közművelődési, közgyűjteményi, a települési és kisebbségi önkormányzatok, a gazdasági szervezetek, a civil szféra által működtetett intézményekre, közösségekre, továbbá kulturális vállalkozásokra támaszkodhat. 1. Mindennapjainkat az alábbi kihívások határozzák meg: a globalizáció és a lokalitás kapcsolata, amelyben hangsúlyozott szerepe van a helyi közösségi értékeknek: a lokális közösségek, a helyi cselekvés megerősítésében a művelődés meghatározó szerepet vállal. A művészeti csoportok, a honismereti, hagyományápoló körök, a nyilvános könyvtárak erősítik a helyi kultúra értékeit, biztos eligazodási pontot adnak a településen élőknek, s mintegy szociális hálót is biztosítanak a közösség tagjai számára, ugyanakkor a nyitás lehetősége is biztosított Európára és a világra, a tudás alapú társadalom fejlesztése az emberi tudás felértékelődése: a közművelődési és a közgyűjteményi intézményekben humánerőforrásfejlesztés jelen van és növekvő tendenciát mutat, valamint olyan általános kulturális fejlesztő tevékenységet is ellát, amely alkalmassá teszi az egyént a szakmai képzésekbe történő folyamatos bekapcsolódásra, regionalitás, mint hálózatot erősítő szakmai tevékenység: az Európai Uniós csatlakozás hazánkban is felerősítette a regionális gondolkodást, melynek következményeit mind a közigazgatásban, mind a társadalmi szervezetrendszer változásaiban tapasztalhatjuk. E vonatkozásban a fő feladat a társmegyékkel a partneri kapcsolatok kiépítése, a pályázati források felhasználása. Az Európai Uniós pályázati forrásokhoz való hozzáférés lehetőségét kell hangsúlyozni a közkultúra fejlesztése érdekében. A tartalmi tevékenység koordinálására, a regionális fejlesztési programokra összpontosító munkakapcsolat kialakítására van szükség. - Az emberi, társadalmi, gazdasági, kistérségi esélyegyenlőség lehetőségének a megteremtése. Az esélyegyenlőség megteremtése mind a társadalmi rétegek, mind a térségek vonatkozásban fontos kihívás, melyre minden szakmának a maga eszközével kell választ adnia. A kulturális élet hétköznapjaiban folyamatosan jelen vannak ezek a szempontok, azonban tudatosításuk napi feladat. 2. A kulturális, a tudományos és a művészeti értékek megőrzését ellátó valamint a kultúraközvetítő intézményhálózat működőképességének segítése érdekében:

12 11 továbbra is ösztönző szerepet töltsön be a Mecénás Pályázat. A mecénálásnál azonban az erőket nem célszerű szétforgácsolni, a forrásokat elsősorban a valóban megyei értékek támogatására kell fordítani. az eddigi gyakorlatnak megfelelően az éves költségvetésben szükséges biztosítani a kiemelkedő és nagy hagyományokkal rendelkező értékek, események támogatását, a kulturális feladatok végrehajtása érdekében hatékonyabb együttműködés szükséges a megye és Miskolc, a megye és a települési önkormányzatok között. A települési önkormányzatok közötti kapcsolatok során célszerű előtérbe helyezni az együttműködések különböző formáit, továbbra is fontos a kapcsolatok erősítése a megyei önkormányzat és a tudományos, művészeti műhelyek, az alkotó művészek között. A megyei önkormányzat figyelembe veszi és igényli véleményüket, javaslataikat az alkotó műhelyek fejlesztésében, munkájuk megyei és országos szintű elismerésében. Nemzetközi kapcsolatai keretében kötött megállapodásai során megkülönböztetett figyelemmel segíti munkásságuk határon túli megismertetését. 3. A megye kulturális karakterét közvetlenül befolyásolják az intézményeket fenntartó önkormányzatok Az alkotmányban és a kulturális alaptörvényben biztosított jogként kell garantálni alapellátás szintjén a művelődés, a szórakozás, a rekreáció lehetőségét a megye valamennyi településén. A megye lakossága megfelelő kulturális ellátásának érdekében a települési önkormányzatoknak az alábbiakat javasoljuk: az önkormányzatok a vonatkozó törvényben előírt kötelezettséget az általuk fenntartott intézményekkel, vagy civil szervezetekkel, magánszemélyekkel kötött közművelődési megállapodások alapján teljesítsék, működjenek együtt az önszerveződés útján alakult civil szervezetekkel, segítsék kulturális aktivitásukat, figyelembe véve a megye kistelepülési szerkezetét, célszerű gyakorlattá tenni a társulások útján történő közművelődési, könyvtári feladatellátást. Az együttműködés és társulás alapelve a kölcsönös egymás mellé rendelés és egyenrangúság, a közös érdekek alapján történő kooperáció, a rendszeres kapcsolattartás, a korrekt pénzkezelés, a szakmai tevékenység beszámolási rendje. 4. A kultúrának hozzá kell járulnia ahhoz, hogy megyénknek és a településeknek nagyobb esélye legyen a felzárkózásra

13 12 a kulturális célú közösségek, egyének alkotókedvének megnyilvánulása az amatőr művészeti tevékenység. Ez a település imázsát, a hagyományok mai megjelenítését szolgáló közösségi tevékenység sikeresen járulhat hozzá a kulturális turizmus fejlesztéséhez, vonzó idegenforgalmi kínálat megteremtéséhez. A megyei önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi intézményei információszolgáltatással, regionális és országos partnerintézetek felé történő kiajánlással segítsék elő népszerűsítésüket. Továbbra is támogatandók a különböző kulturális, népművészeti, ének, zenei, tánc- és tárgyi kultúra létrehozására, megőrzésére irányuló közösségek, egyének felmenő rendszerű minősítései, kistérségi, megyei, regionális, országos és nemzetközi bemutatói, a megyei önkormányzat továbbra is közreműködik a nemzeti és etnikai kisebbségi lakosság hagyományainak, nyelvi- és tárgyi kultúrájának, közösségeinek kulturális értékmentésében. Koordinálja bemutatkozásaikat, a szakmai fejlődésüket elősegítő rendezvényeiket, helyi, kistérségi, megyei és regionális programokat szervez és támogat. Együttműködik a kisebbségi önkormányzatokkal, pályázati alappal járul hozzá kulturális törekvéseik megvalósításához. A megyei könyvtár, az országos ellátó szervezetekkel, a települési könyvtárakkal együttműködve gondoskodjon sajátos dokumentumokkal való ellátásukról, anyanyelvükön beszerezhető könyvek, zeneművek, sajtótermékek biztosításáról. Az írott- és tárgyi emlékek megőrzése és bemutatása érdekében szükséges létrehozni a kisebbségi múzeumot, a megyei önkormányzat koordináló, közvetítő szerepet vállal a fiatalokat érintő kérdések kezelésében. Az ifjúság különböző szervezetei és az e korosztály oktatásával, életkezdésével, elhelyezkedésével, kultúrájával foglalkozó intézményei tevékenységük összehangolásával járuljanak hozzá a fiatalok speciális problémáinak megoldásához. Különösen támogatni szükséges azokat a kezdeményezéseket, amelyek az ifjúság kulturált szabadidő eltöltését, az egészséges életmód kialakítását, a családi életre való felkészítést, a munkába állást szolgálják. A megyei önkormányzat karoljon fel minden olyan törekvést, amely a fiatal korosztály jobb tájékoztatására, felvilágosítására, a tehetségkutatásra és -gondozásra, az iskolarendszeren kívüli képzésükre irányul. 5. Imázsváltás, kulturális marketing, PR-tevékenység Meg kell változtatni a megye, a megyei települések országos és nemzetközi imázsát, a régiónkról kialakult közképet. A kultúra az egyik lehetséges eszköz az idegenforgalommal együtt és mellett, hogy egymást segítve kedvezőbb kép alakuljon ki, továbbá a gazdaság húzó ágazatává váljon.

14 13 A kulturális és idegenforgalmi marketingmunka célja a potenciális közönség érdeklődésének felkeltése annak érdekében, hogy a kulturális események kedvéért is megyénkbe utazzanak a látogatók, e régióban töltsék szabadidejüket, és a kedvező tapasztalatok alapján térjenek vissza. Ennek érdekében tudatosan tervezett kulturális marketingmunkára és PRtevékenységre van szükség, elsősorban a termékfejlesztés és a térségi együttműködés terén. A megye területén a kulturális és idegenforgalmi marketing három szintjén jelentkeznek fontos tennivalók: reagáló marketing: a lakosság igényének felismerése és kielégítése, rendezvények, fesztiválok szervezése, civil szervezetek közösségi kulturális törekvése, előrejelző marketing: motiváció felismerése, kielégítése, gyermek- ifjúsági korosztály szabadidő eltöltési szokásainak orientációja, művelődés iránti igény felkeltése, olvasási kultúra fejlesztése, értékes kulturális alkotások bemutatása, tehetséggondozás, igényteremtő marketing: olyan valódi újdonság, olyan rendezvények szervezése, ami csak e megyére jellemző, máshol nem található és egyedi. Megfelelő tájékozódás és tájékoztatás érdekében ki kell alakítani a megyében a kultúraközvetítő és értéket ápoló intézmények információs rendszerét, egységes arculatát és megjelenését oly módon, hogy szervesen illeszkedjen a megye kulturális és idegenforgalmi arculatához. 6. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által fenntartott közművelődési és közgyűjteményi intézmények továbbra is meghatározó szerepet játszanak a megye kulturális életében a közművelődés és a közgyűjtemények területén a következő erősségeket és gyengeségeket, lehetőséget és veszélyeket állapíthatjuk meg, melyek alapot adnak a megyei önkormányzat jövőbeni feladatainak meghatározásához:

15 14 E r ő s s é g e k G ye ng e s ég ek Fogyasztó Szervezet, működés Pénzügyi feltételek Személyzet társadalmilag önkormányzati fontos, törvényileg önerő-biztosítás kötelező, pályázatokhoz, kiépült ellátó saját hálózat, szervezet, kezdeményezésekből megyét, régiót befolyt, átfogó, valamint átvett pénzeszközök rendszeres jogszabályi hátteret országos, biztosító megyei nemzetközi közművelődési rendezvények, rendelet szakmai események civil szféra színvonalas közművelődési, könyvtári szolgáltatás, a tárgyi és írott örökség megfelelő védelme, kiemelkedő értékeket képviselő kiadványok, kistérségi együttműködés a megye magas település-számából adódó koordináció, a kultúra területén viszonylag hiányos információs-rendszer, szakmai tájékoztató és elemző perio-dikák megjelen-tetésének ad hoc. jellege, közepes technikai feltételek, szervezeti együttműködés hiánya, a területen a munka-megosztás hiánya, párhuzamossá-gok, pályázatok megjelenésé-nek, tartalmának kiszámíthatatlansága, alacsony költségvetési fejlesztési keret, támogatás, szponzorálás esetlegessége, képzett vezetés, munka-társak, gyakorlott, felkészült társadalmi aktíva-hálózat, országosan elismert szaktekintélyek, folyamatos képzés, továbbképzés, folyamatos egyeztetési és érdekképviseleti fórum-rendszer marketing ismeretek és nyelvtudás hiányossá-gai, esetenkénti szakmai sovinizmus, szakmai innováció fogadása, L eh e t ő s ég ek V e s z é l ye k szorosabb együttműködés az idegen-forgalommal, információs és kiszolgáló egységek bővítése, PR tevékenység erősítése A kulturális turizmusban rejlő lehetőségek jobb és koordináltabb kihasználása közönyösség és érdektelenség, belterjesség és befelé fordulás a múzemi és kiállítóhálózat korszerűsítése, a középtávú tervben foglalt bővítések, fel-újítások, a regionális együttműködés fokozása, rendszeres koordi-náció, újítások, szakmai innováció fogadtatásának kiszámíthatatlansága, az épületek állagának romlása állami és EU-s pályázatok bővülése, támogatók, szponzorok körének bővítése, újabb EU-s keretek ki-használása, a támogatások csökkenésének, elmaradásának lehetősége, a szakmai feladatokra kiírt pályázatok számának csökkenése média kapcsolatok javítása, marketing és PR tevékenység kibontakozá-sa, nyelvtanulás munkatár-sak motivációjának erősítése, rutinszerű szervezés, fásultság, túlterheltség

16 15 ebből következően az intézmények legfőbb feladatai: II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár a megyei szolgáltatások bővítése, a kistérségi együttműködések, társulások létrejöttének ösztönzése, együttműködés a Miskolc Megyei Jogú Városban működő könyvtárakkal (városi, egyetemi, szak) a szolgáltatások összehangolása, az ésszerű feladatmegosztás érdekében, az intézmény számítógépes rendszerének fejlesztése, az e-könyvtári hálózat kialakítása a megyében, segítségnyújtás a megye nyilvános könyvtáraiban alkalmazott könyvtári szoftverek betanításához, fejlesztéséhez, a megye nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó lakossága dokumentumellátásának biztosítása, a megyei számítógépes dokumentum-lelőhely adatbázis és a könyvtárközi kölcsönzés elektronikus rendszerének megszervezése. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár az intézmény fogadóképességének biztosítása, a nyilvántartás és kutatószolgálat számítógépes kialakítása, a megye volt vármegyéi történelmének tudományos és történeti feldolgozása, retrospektív kiadványok megjelentetése, a pusztulásnak indult, illetve az értékes levéltári anyagok digitalizálása, a levéltári anyag oktatási, illetve közművelődési célú felhasználásának, a levéltári tevékenység megismertetésének kiadványokkal és egyéb módon való segítése. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumok Igazgatósága az értékes műtárgyak folyamatos digitalizálása, a központi épület (Herman Ottó Múzeum) zsúfoltságának megszüntetése, a jelenlegi kiállítóhelyek felülvizsgálata abból a szempontból, hogy jelenlegi formában történő működtetés mennyire célszerű, a vidéki múzeumok fenntartásában és üzemeltetésében az illetékes területi önkormányzatok nagyobb szerepvállalásának biztosítása, a bányász, a nemzetiségi és a roma, a matyó és a Magyar Nyelv Múzeuma szakmai előkészítése, a megyében megépülésre váró víztározók, a nagyberuházások területének régészeti feltárása. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közművelődési és Idegenforgalmi Intézet a kistérségi feladatellátás megszervezése a meglévő decentrum hálózat eddigi eredményeit és tapasztalatait figyelembe véve,

17 16 a meglévő infrastrukturális és humán erőforrások, a felnőttképzés szolgálatába állítása, az intézmény non-profit jellegű idegenforgalmi szolgáltató funkciójának erősítése, a kulturális hagyományőrzés, értékteremtés és értékmegőrzés, valamint a létrejött értékeknek az idegenforgalmi kínálatban való megjelentetése, az intézet közművelődési, kulturális és non-profit idegenforgalmi tevékenységének népszerűsítése, új arculat kialakítása. 7. A megyei önkormányzat által fenntartott közművelődési és közgyűjteményi intézmények együttműködése A közművelődési és közgyűjteményi feladatok hatékonyabb ellátása érdekében az érintett intézmények együttműködésére van szükség, melynek területeit és módszereit bővíteni szükséges, az informatika és tájékoztatás, a tartalomszolgáltatás, a kiadványozás, a rendezvények koordinálása, az érdekképviselet, az intézmények közötti egyeztetés területén, kapcsolatai bővítése az alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézményekkel, folyamatos kapcsolattartás a régióban lévő társintézményekkel, kiemelt figyelem irányuljon a határon túli magyarokra, a jelenleginél markánsabban segítve a felvidéki kapcsolatokat, kapcsolattartás a külföldi társintézményekkel. 8. A kulturális (közművelődési, közgyűjteményi) feladatellátás közép- és hosszú távú fejlesztési terve A közművelődési és közgyűjteményi intézmények szakmai feladataik maradéktalan ellátása érdekében pályázati források, központi támogatások és önerő bevonásával közép- és hosszú távon az alábbi fejlesztésekre van szükség: Rövid távú (a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat ig szóló fejelsztési tervének jóváhagyásáról szóló 87/2004. (IX. 16.) sz. Kgy. határozat alapján): Herman Ottó Múzeum kiállítási épületének felújítása, II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár fűtésrendszerének korszerűsítése, vizesblokk-rendszer teljes felújítása.

18 Herman Ottó Múzeum épületének fűtés korszerűsítése, nyílászárók cseréje, a Papszer úti múzeum átalakítása és felújítása, Mezőkövesdi Matyó Múzeum beüzemelése, állandó kiállítás létrehozása, megyei múzeumok igazgatósága raktárának bővítése, tudományos informatikai hálózatfejlesztés, e-könyvtári rendszer kialakítása, levéltári raktárkapacitás növelése a megyei közművelődési és idegenforgalmi intézet épületének energiatakarékossági programja, Magyar Nyelv Múzeuma megvalósítása, Herman Ottó Emlékház felújítása, Tokaji Múzeum raktárának bővítése, az alsózsolcai Gyermekotthon volt éttermének és tornatermének levéltári raktárrá alakítása. A II. Nemzeti Fejlesztési Terv ( ) terv lehetőségeit figyelembe véve hosszú távú fejlesztések: roma múzeum kialakítása, régészeti emlékpark megvalósítása, közgyűjteményi raktárbázis létrehozása, a múzeum, levéltár, könyvtár épületének felújítása, korszerűsítése, bővítése. *

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. március 31-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. március 31-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának gazdasági programja Előkészítette: Izsó Gábor polgármester Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező valamennyi bizottság bizottság: Sorszám: III/2 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1.

PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Érvényessége: 2013/2014 tanévtől Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...

Részletesebben

Rábapatona Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2001.(XII.13.) K.R. számú rendelete a közművelődésről

Rábapatona Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2001.(XII.13.) K.R. számú rendelete a közművelődésről Rábapatona Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2001.(XII.13.) K.R. számú rendelete a közművelődésről Rábapatona Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közművelődés tevékenységrendszerének

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 775/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Beszámoló a Baranyai PedagógiaiSzakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2013. május 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2013. május 23-i ülésére Szám: /203 Előkészítő: Cserép László/ Lakatosné Kositzky Anett ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 203 május 23-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár intézményvezetőjének 5 éves beszámolója Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Dokumentum címe: Intézményirányítási modell bemutatása

Dokumentum címe: Intézményirányítási modell bemutatása Dokumentum címe: Intézményirányítási modell bemutatása Pályázati tevékenység: Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata,

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN EGYSÉGES SZERKEZETBEN Bélapátfalva Nagyközségi önkormányzat 12/2002. (VI.24.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Bélapátfalva Nagyközségi

Részletesebben

É-Mo Régió ROP II. program: Regionális turisztikai hálózati rendszer kialakítása:

É-Mo Régió ROP II. program: Regionális turisztikai hálózati rendszer kialakítása: É-Mo Régió ROP II. program: Regionális turisztikai hálózati rendszer kialakítása: Alprogram: II.... GAZDASÁGI-, TECHNIKAI- ÉS IPARI ÖRÖKSÉGÜNK, MINT KULTÚRTÖRTÉNETI EMLÉKEINK TURISZTIKAI HASZNOSÍTÁSA Intézkedés:

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 26/2013.(VII.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásáról Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testülete

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 198/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Baranya Megye Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Rákóczifalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Rákóczifalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 25/2004. (VII. 03.) a 12/2004. (IV. 30.) a 15/2009. (IX. 04.), a 16/2009. (IX. 29.), és a 16/2012. (IV. 27.), önkormányzati rendeletével módosított

Részletesebben

A Nemzeti Művelődési Intézet területi feladatellátó tevékenysége

A Nemzeti Művelődési Intézet területi feladatellátó tevékenysége A Nemzeti Művelődési Intézet területi feladatellátó tevékenysége Előadó: Kiss Gábor Boldizsár Nemzeti Művelődési Intézet Szakmai Módszertani Főosztály főosztályvezető Nemzeti Művelődési Intézet 1011 Budapest,

Részletesebben

~~enc /-\ Dr. Szemán Sándor ~, NYIREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. a Polgármesteri Hivatal 2011-2012. évi tevékenységéről

~~enc /-\ Dr. Szemán Sándor ~, NYIREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. a Polgármesteri Hivatal 2011-2012. évi tevékenységéről NYIREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 155j2013.(VI.28.) számú határozata a Polgármesteri Hivatal 2011-2012. évi tevékenységéről A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2011-2012.

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 24/2004. (XII. 31.) Kgy. rendelete

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 24/2004. (XII. 31.) Kgy. rendelete Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 24/2004. (II. 31.) Kgy. rendelete a megyei önkormányzat közművelődési szakmai tanácsadási és szolgáltatási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére Tárgy: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB. alapító okiratának módosítása Előadó:

Részletesebben

GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRMJA

GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRMJA GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRMJA 2011.március- 2015. március -TERVEZET- 2011. március 24. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 2 1. HELYZETELEMZÉS... 3 1.1 A TELEPÜLÉS INFRASTRUKTÚRÁJA... 3 1.1.1

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019

GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 BALATONSZÁRSZÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 Balatonszárszó, 2015.március 23. A gazdasági programot a Képviselő-testület 80/2015.(III.23.) számú határozatával

Részletesebben

A BALATONBOGLÁRI LUKÁCS KÁROLY VÁROSI KÖNYVTÁR STRATÉGIAI TERVE

A BALATONBOGLÁRI LUKÁCS KÁROLY VÁROSI KÖNYVTÁR STRATÉGIAI TERVE A BALATONBOGLÁRI LUKÁCS KÁROLY VÁROSI KÖNYVTÁR STRATÉGIAI TERVE Előszó A Városi Könyvtár stratégiai tervének meghatározásakor figyelembe vettük az 1997. évi CXL. törvényt, valamint a könyvtári terület

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata

Dunaharaszti Város Önkormányzata TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Képviselő testületi jóváhagyásra 2016. február 01. Urban Lis Stúdió Kft. Cím: 1031 Budapest, Kadosa utca 19 21. Tel: +36 1 242 2257 Fax: +36 1 242 2257 E mail: urbanlis@urbanlis.hu

Részletesebben

MÁGOCS HOSSZÚTÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MÁGOCS HOSSZÚTÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MÁGOCS HOSSZÚTÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA jóváhagyta: /2008.(..) önkormányzati határozat MÁGOCS 2008. április Készült: A ROC*Mágocs Kft megbízásából TARTALOM 1. CÉLOK ÉS PRIORITÁSOK 3 1.1 JOGSZABÁLYI

Részletesebben

A Csongrádi Információs Központ stratégiai terve a 2015-2020-as időszakra

A Csongrádi Információs Központ stratégiai terve a 2015-2020-as időszakra C s o n g r á d i I n f o r m á c i ó s K ö z p o n t Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum 6640 Csongrád, Szentháromság tér 12. Tel.: +36 63/483-764 +36 20/ 2089-522 Fax: +36 63/483-764 e-mail:

Részletesebben

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 4/2004. ( III.08. ) számú RENDELETE A helyi közművelődési feladatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET CÉLJA

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 4/2004. ( III.08. ) számú RENDELETE A helyi közművelődési feladatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET CÉLJA Pusztaszemes Község Önkormányzatának 4/2004. ( III.08. ) számú RENDELETE A helyi közművelődési feladatokról Pusztaszemes Község Képviselőtestülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

TÁMOP 4. 2. 1 Projekt. Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére

TÁMOP 4. 2. 1 Projekt. Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére TÁMOP 4. 2. 1 Projekt Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére Innotét Kft. 3519 Miskolc, Hattyú út 12 2009. december 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető...1 2. Az innovációt segítő

Részletesebben

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2006 2010

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2006 2010 Révfülöp Nagyközség Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 2007. április 2-án tartandó ülésére. RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2006 2010 * Előadó: Miklós

Részletesebben

70/2008. (V. 29.) Kgy. Határozat. Baranya megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózati működtetési és fejlesztési tervének kiegészítése

70/2008. (V. 29.) Kgy. Határozat. Baranya megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózati működtetési és fejlesztési tervének kiegészítése 70/2008. (V. 29.) Kgy. Határozat Baranya megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózati működtetési és fejlesztési tervének kiegészítése A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya megye

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata gazdasági program elfogadásáról A Képviselő-testület a 2014-2019 időszakra vonatkozó gazdasági programját

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG

BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG PRIORITÁSOK ÉS PROGRAMOK Készítette: ProKat Mérnöki Iroda Kft. 2010. augusztus 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 II. HELYZETELEMZÉS KÖVETKEZTETÉSEI...6 1. A helyzetelemzés legfontosabb

Részletesebben

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 1031 Budapest, Erzsébet krt. 39. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő

Részletesebben

Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1

Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközség Önkormányzata 2/2005. ( I. 28.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

MUNKATERVE 2016. évre

MUNKATERVE 2016. évre A MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUNKATERVE 2016. évre Készítette: Vonáné Pásztor Éva Máriapócs, 2016. január 14. H-4326 Máriapócs Kossuth tér 2. Tel.:(00)(36)42-385533; e-mail: mpocskonyvtar@citromail.hu

Részletesebben

A Vas Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ(MMIK) m e g y e i f e l a d a t a i. Törvény szerinti felsorolás:

A Vas Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ(MMIK) m e g y e i f e l a d a t a i. Törvény szerinti felsorolás: Megyei feladatok A Vas Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ(MMIK) m e g y e i f e l a d a t a i. Törvény szerinti felsorolás: A megyei (fővárosi) közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás 84. (1)

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója Egyeztetési dokum entáció: 2015. május 26. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója Készült a Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának megbízásából 2015. május C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ

Részletesebben

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program 1 Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8 Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Schindler Lászlóné Igazgató Módosítva: 2008. augusztus 29. 2 Jóváhagyta:

Részletesebben

ABAÚJ KIVIRUL HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013.

ABAÚJ KIVIRUL HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa ABAÚJ KIVIRUL HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013. ABAÚJ LEADER HACS ABAÚJ LEADER EGYESÜLET 3860. ENCS, PETÖFI ÚT 62.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK AZ INTÉZMÉNYRŐL... HELYZETELEMZÉS... (ÖMIP) FŐ IRÁNYELVEI.. 6. old. MINŐSÉGPOLITITKAI NYILATKOZAT.. 8. old.

TARTALOMJEGYZÉK AZ INTÉZMÉNYRŐL... HELYZETELEMZÉS... (ÖMIP) FŐ IRÁNYELVEI.. 6. old. MINŐSÉGPOLITITKAI NYILATKOZAT.. 8. old. IMIP TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... AZ INTÉZMÉNYRŐL.... HELYZETELEMZÉS..... 3. old. 4. old. 5. old. FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM (ÖMIP) FŐ IRÁNYELVEI.. 6. old. MINŐSÉGPOLITITKAI NYILATKOZAT.. 8.

Részletesebben

..KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2015. ( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

..KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2015. ( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról ..KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2015. ( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a helyi közművelődési feladatok ellátásáról.. Község Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Pályázat a Miskolci Szakképzési Centrum. tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

Pályázat a Miskolci Szakképzési Centrum. tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályázat a Miskolci Szakképzési Centrum Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskolája Tagintézmény tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Készítette: Kovács Benedek 2016.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Székesfehérvár, Munkácsy Mihály utca 10. 1 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A műveltség nem ünneplő ruha, amelyet hordani kell. A műveltség a helytállás segédeszköze, a kifejezés szerszáma, a vállalkozás fegyvere. Német László A Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

Részletesebben

202/2013. (VI.27.) VMJV KGY. HATÁROZATÁVAL JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

202/2013. (VI.27.) VMJV KGY. HATÁROZATÁVAL JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA II. KÖTET TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 202/2013. (VI.27.) VMJV KGY. HATÁROZATÁVAL JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ 2013. JÚNIUS

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE A NÉGY KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁTVILÁGÍTÁSA PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN

MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE A NÉGY KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁTVILÁGÍTÁSA PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE A NÉGY KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁTVILÁGÍTÁSA PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN SZOCIÁLIS ELLÁTÁSHOZ ÉS KÖZÖSSÉGSZERVEZÉSHEZ TARTOZÓ EGYES KÖZSZOLGÁLTATÁST VÉGZŐ INTÉZMÉNYEK VERSENYKÉPESSÉGI SZEMPONTÚ

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. november 28-i ülésének 9. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. november 28-i ülésének 9. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. november 28-i ülésének 9. számú napirendi pontja Beszámoló a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi tevékenységéről Előadó: dr. Bartos

Részletesebben

9923 Jelentés a Munkaerőpiaci Alap működésének pénzügyigazdasági

9923 Jelentés a Munkaerőpiaci Alap működésének pénzügyigazdasági 9923 Jelentés a Munkaerőpiaci Alap működésének pénzügyigazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. A Munkaerőpiaci Alap

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. NOVEMBER 26-AI ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. NOVEMBER 26-AI ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

Határozati javaslat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2011.( )Öh. számú határozata

Határozati javaslat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2011.( )Öh. számú határozata Előterjesztés Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosítása Tisztelt Képviselő-Testület! A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS (a Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumra vonatkozó részek) 2011. évi közoktatás és a szakképzés új és

ELŐTERJESZTÉS (a Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumra vonatkozó részek) 2011. évi közoktatás és a szakképzés új és ELŐTERJESZTÉS Borsod-Abaúj-Zemplén Megye iskolarendszerű szakképzésének átalakítására (a Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumra vonatkozó részek) A 2011. évi hazai jogalkotás folyamatában

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-102/2007. Ü.i.: dr. Ortutay M. ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Gazdasági és Munkaprogramja Melléklet:

Részletesebben

I. Fejezet. Helyzetelemzés. II. Fejezet A közművelődési rendelet kiemelt célja 2.

I. Fejezet. Helyzetelemzés. II. Fejezet A közművelődési rendelet kiemelt célja 2. M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 10/2000.(IV.14.) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól (az időközi módosításokkal egységes szerkezetben) Vác Város Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az 131/2010. (III. 25.) Kgy. sz. határozatával jóváhagyta.

Részletesebben

I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Alapelvek

I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Alapelvek Zamárdi Város Önkormányzatának 13/2009. (IX.29.) számú rendelete a kulturális javak védelméről, és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról, és a közművelődésről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. év szeptember 15-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda elnevezésének megváltoztatása Előadó:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programjának módosítása Előadó: Wohlfart

Részletesebben

Zirc város integrált településfejlesztési stratégiája

Zirc város integrált településfejlesztési stratégiája Zirc város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK III. sz. módosítása

ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK III. sz. módosítása 1. melléklet A Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK III. sz. módosítása Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése X-283/23.507-3/2011. sz. határozatával az

Részletesebben

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 32/2002./XII.28./ sz. rendelete a közművelődésről

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 32/2002./XII.28./ sz. rendelete a közművelődésről Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 32/2002./XII.28./ sz. rendelete a közművelődésről Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a kulturális javak

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM SZÉKESFEHÉRVÁRI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM Készítette: Közép-Pannon Regionális Fejlesztési ZRT Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. április

Részletesebben

325 Jelentés az öregségi nyugdíjmegállapítás folyamatának és az ügyintézés hatékonyságának ellenőrzéséről

325 Jelentés az öregségi nyugdíjmegállapítás folyamatának és az ügyintézés hatékonyságának ellenőrzéséről 325 Jelentés az öregségi nyugdíjmegállapítás folyamatának és az ügyintézés hatékonyságának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 2. Következtetések

Részletesebben

Megbízó Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Megrendelő Káli Sándor elnök. Készítették

Megbízó Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Megrendelő Káli Sándor elnök. Készítették Miskolci Kistérség Többcélú Társulása Stratégiai és Operatív Program (2007-2013) Megbízó Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Megrendelő Káli Sándor elnök Készítették Dr. Hitesy Ágnes projektvezető HBH

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program 1 Ikt. sz: 2007/306 -OM azonosító: 034720- Készítette: Soós Jánosné óvodavezető Közreműködők : Sulyokné Smidéliusz Marianna vezetője Süveg Miklósné tagja Aláírás: Dátum: Készítette: Soós Jánosné. 2007-02-28.

Részletesebben

Az adatszolgáltatás a 288/2009.(XII.15.) Korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám: 1438

Az adatszolgáltatás a 288/2009.(XII.15.) Korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám: 1438 Az adatszolgáltatás a 288/2009.(XII.15.) Korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám: 1438 Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY1 I. Általános rendelkezések II. Az egyesület célja és feladatai2

ALAPSZABÁLY1 I. Általános rendelkezések II. Az egyesület célja és feladatai2 ALAPSZABÁLY 1 I. Általános rendelkezések 1.1. A szervezet teljes neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Falusi Turizmus Egyesület Rövidített neve: GyMS megyei FTE Angol nyelven: Association of Rural Tourism in

Részletesebben

Arany János Általános Iskola Pedagógiai programjának melléklete

Arany János Általános Iskola Pedagógiai programjának melléklete Pedagógiai programjának melléklete SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK FEJLESZTŐ PROGRAMJA 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 3 2. Alapelvek, célok az SNI tanulók ellátásában... 3 2.1. Alapelvek... 4 2.2.

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. NOVEMBER 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. NOVEMBER 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. NOVEMBER 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1334/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Csorba Győző Megyei Könyvtár alapító okiratának módosítása ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT, HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉS TÁJHÁZ Kiskunmajsa, Hősök tere 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT, HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉS TÁJHÁZ Kiskunmajsa, Hősök tere 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT, HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉS TÁJHÁZ Kiskunmajsa, Hősök tere 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Ifjúságnevelési, Közművelődési,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Óbudai Nagy László Általános Iskola 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. (telephely) Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2013. március 25. Fenntartói

Részletesebben

Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus Hungarian Institute for Culture and Art

Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus Hungarian Institute for Culture and Art Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus Hungarian Institute for Culture and Art Költségvetési beszámoló szöveges indoklása 2008. 1. Feladatkör, tevékenység 1.1 Az intézmény neve: Magyar

Részletesebben

Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014.

Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014. Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014. Jóváhagyta: Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a /2011. (..) számú határozatával. Tartalom 1.) Bevezetés... 2 2.) Alapelvek és pénzügyi

Részletesebben

A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN 2010.

A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. AUGUSZTUS Tartalomjegyzék 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2 BEVEZETÉS...

Részletesebben

BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS

BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS 2016. MÁRCIUS BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült Balkány Város Önkormányzata megbízásából Készítette: MEGAKOM

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 24-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzati választások óta eltelt időszak történéseiről, képviselőtestület

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM szám: 100921 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A képzőművészet, a mozgásművészet, a népművészet, a zene, az irodalom, a művészet megannyi ága alkalmas arra, hogy képet

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 91. -a szerint az önkormányzat gazdasági programját az alakuló ülést követő 6 hónapon belül felülvizsgálja

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2015. november 26. I. A megyei önkormányzat rendeletei TARTALOMJEGYZÉK Rendelet száma Tárgya Oldal 11/2015. (XI.

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2014-2019. évre

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2014-2019. évre A jövő az nem egy hely, ahová belépünk. Azt mi hozzuk létre: /L.I.Sweet/ Mágocs Város Önkormányzatának Gazdasági programja 2014-2019. évre A programot a képviselő-testület 2015. március.tartott ülésén

Részletesebben

53/2006. (V. 11.) Kgy. határozat. Baranya Megyei Önkormányzat pécsi székhelyű intézményeinek gazdasági integrációja

53/2006. (V. 11.) Kgy. határozat. Baranya Megyei Önkormányzat pécsi székhelyű intézményeinek gazdasági integrációja 53/2006. (V. 11.) Kgy. határozat Baranya Megyei Önkormányzat pécsi székhelyű intézményeinek gazdasági integrációja 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2006. július 1-jei hatállyal a Csorba Győző

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Smart City Jövőkép és Koncepció

Szeged Megyei Jogú Város Smart City Jövőkép és Koncepció Szeged Megyei Jogú Város Smart City Jövőkép és Koncepció Verzió: 2.0 Készítette: Clarity Consulting Kft. Készült: 2016. február 17. 1/172 Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1. BEVEZETÉS... 7 1.1.

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020. A FMFKB által 2013. május 29-én elfogadott koncepció 2015. évi felülvizsgálata

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020. A FMFKB által 2013. május 29-én elfogadott koncepció 2015. évi felülvizsgálata Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 A FMFKB által 2013. május 29-én elfogadott koncepció 2015. évi felülvizsgálata Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2015. november 10.

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZERENCS VÁROS INTEGRTÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZERENCS VÁROS INTEGRTÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZERENCS VÁROS INTEGRTÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ 2015 Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉRTÉKELÉSE Készült a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 7/1999. (IV.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 7/1999. (IV.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/1999. (IV.1.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza Megyei Jogú Város kötelező önkormányzati közművelődési feladatairól (egységes szerkezetben a 20/2002. (VI.1.)

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 17/2000. (IX.25.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka Város kötelező önkormányzati közművelődési feladatairól

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 17/2000. (IX.25.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka Város kötelező önkormányzati közművelődési feladatairól MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/2000. (IX.25.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka Város kötelező önkormányzati közművelődési feladatairól (egységes szerkezetben a3/2007.(ii.06.), a 16/2009.(XI.2.), a

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Nagy Sándor, igazgató Véleményezte: Szülői képviselet: Diákönkormányzat: Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

;' ;;;;;;; ; ; ; ;' ;'

;' ;;;;;;; ; ; ; ;' ;' ", :j ',i'i SZOLNOK VAROSI OVODAK PEDAGOGIAI PROGRAM 5000 Szolnok. Baross u. 1. Az int6zm6ny OM azonosit6ja: 201071 \,! L"giti-e.iXtffdgfgY leleky Eva luitrful 1l aldirds Nevel6testiileti elfogadds hat{rozatsz6ma:

Részletesebben

Ráckeve Város Gazdasági Programja 2011-2014

Ráckeve Város Gazdasági Programja 2011-2014 Ráckeve Város Gazdasági Programja 2011-2014 2 1.BEVEZETŐ A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény előírásai szerint az önkormányzatoknak Gazdasági Programot (továbbiakban: Program) kell készíteni.

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019.

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2013-2020 VÉGLEGES VÁLTOZAT

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2013-2020 VÉGLEGES VÁLTOZAT GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2013-2020 VÉGLEGES VÁLTOZAT Megbízó: Győr-Moson-Sopron Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Készítette: BFH Európa Kft. Győr, 2013. május 2.

Részletesebben

Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő nevelésioktatási intézmények alapító okiratának módosítása

Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő nevelésioktatási intézmények alapító okiratának módosítása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 93/2005. (IX. 15.) Kgy. számú határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő nevelésioktatási intézmények

Részletesebben

TERVEZET BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015-2020. ÉVI GAZDASÁGI PROGRAMJA

TERVEZET BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015-2020. ÉVI GAZDASÁGI PROGRAMJA TERVEZET BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015-2020. ÉVI GAZDASÁGI PROGRAMJA Előterjesztés a 2014. január 21-én tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Huszárné Lukács Rozália polgármester E L Ő T E R

Részletesebben

RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA A településfejlesztési koncepciót Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2016. (01.26.) KT. sz. határozatával elfogadta. 2016. január 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

10.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK TULAJDONOSI BIZOTTSÁG ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

10.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK TULAJDONOSI BIZOTTSÁG ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK 10.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI. oldal II. III. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI TULAJDONOSI BIZOTTSÁG ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 1.1. Az intézmény neve, székhelye, címe, elérhetősége...

Részletesebben

V. A közművelődési feladatok ellátásának alapelvei

V. A közművelődési feladatok ellátásának alapelvei Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat 4/2003. (03.03.) sz. rendelete a közművelődésről, egységes szerkezetben a módosítására kiadott 5/2004. (03. 29.), 9/2009. (IV. 28.) és 10/2012.(II.28.) sz. önkormányzati

Részletesebben

II. TANTÁRGYI TANTERVEK

II. TANTÁRGYI TANTERVEK II. TANTÁRGYI TANTERVEK AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam) A 11/2008, (II.8.)OKM rendelettel módosított 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának. kulturális stratégiája 2008 2015.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának. kulturális stratégiája 2008 2015. 1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának kulturális stratégiája 2008 2015. Tartalomjegyzék Bevezetés Az országos kulturális stratégia fontosabb célkitőzései 3 A helyi kulturális stratégia elvei

Részletesebben

BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV

BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV KULTÚRA UTCÁJA רחוב התרבות STREET OF CULTURE 2009. JÚLIUS 1 Tartalomjegyzék 1. A FEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ

Részletesebben

A FOISKOLA MINOSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA, A MINOSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA, MUKÖDTETÉSE ÉS FEJLESZTÉSE 2007-2008

A FOISKOLA MINOSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA, A MINOSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA, MUKÖDTETÉSE ÉS FEJLESZTÉSE 2007-2008 A FOISKOLA MINOSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA, A MINOSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA, MUKÖDTETÉSE ÉS FEJLESZTÉSE 2007-2008 1. Az európai és a hazai helyzet A globális kihívások között Európa számára egy út

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő testületének 9/2008. (VI.26.) Kt. számú rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról.

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő testületének 9/2008. (VI.26.) Kt. számú rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról. Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő testületének 9/2008. (VI.26.) Kt. számú rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. április 29-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. április 29-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2011. április 29-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Borbás Zsolt, Dobos László, Dr. Juhász Enikő, Kovács Sándor, Leel-Őssy György, Molnár Imre, Piroska

Részletesebben