9818 Jelentés az alapfokú oktatásra fordított pénzeszközök felhasználásának vizsgálatáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "9818 Jelentés az alapfokú oktatásra fordított pénzeszközök felhasználásának vizsgálatáról"

Átírás

1 9818 Jelentés az alapfokú oktatásra fordított pénzeszközök felhasználásának vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. Társadalmi-gazdasági körülmények, demográfiai tényezők változásának hatása a közoktatás intézményrendszerére 2. A közoktatás információs rendszere, annak változása 3. A közoktatási feladatok jogi szabályozása 4. Pénzügyi szabályozórendszer jellemzői, változása, hatása a feladatok ellátására 5. A települési önkormányzatok testületeinek, hivatalainak oktatás-irányító, fenntartó tevékenysége 6. Megyei önkormányzatok szerepe a szakmai feladatok ellátásában, koordinálásában 7. A pénzügyi lehetőségek és demográfiai tényezők hatása az oktatás körülményeire 8. Az alapfokú oktatási intézményekben folyó tevékenység ellenőrzése Mellékletek Bevezetés Az 1990-es évek elején bekövetkezett társadalmi változások az alapfokú oktatás körülményeire jelentős hatással voltak. A tanácsi struktúrához képest csaknem duplájára növekedett azon közigazgatási egységek száma, amelyek a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV törvény előírásai szerint az alapfokú oktatási feladatok ellátására kötelezettek. Az önkormányzatok jogosítványaikkal élve mind több településen intézkedtek a korábban megszüntetett iskolák újraindítására, a helyben történő oktatás feltételeinek megteremtésére. Az Állami Számvevőszék az alapfokú oktatás területén felhasznált pénzeszközök hasznosulását évben ellenőrizte. A vizsgálat alapvetően arra irányult, hogy az oktatásírányítás új rendszere, a fínanszírozás megváltozott feltételei hogyan hatottak a gazdálkodásra, az ott folyó tartalmi

2 munka színvonalára. A vizsgálati tapasztalatok alapján - többek között - a valós kiadásokhoz jobban igazodó támogatási rendszer kidolgozására, a feladatok társulásos formában történő ellátásának ösztönzésére tettünk javaslatot. A számvevőszéki ellenőrzés lezárását követő időszakban jelentős változások következtek be a közoktatás szakmai irányításában és a pénzügyi szabályozásban egyaránt. A szakmai elvárásokat az évben megalkotott, a közoktatásról szóló - azóta több alkalommal módosított évi LXXIX. törvény fogalmazta meg, amelyet kormány- és tárca szintű rendeletek egészítettek ki. Az évben kiadott Nemzeti Alaptanterv az oktatás kötelező tartalmi követelményeit foglalta rendszerbe. Központi intézkedések születtek a gazdaságosabb, magasabb színvonalú szakmai ellátást biztosító közös önkormányzati feladatmegoldások ösztönzésére. Mindezek indokolttá tették a feladat-ellátás ismételt áttekintését, annak felmérését, hogy a változások: ˇ milyen elmozdulást idéztek elő az alapfokú oktatást biztosító intézményhálózat összetételében ˇ az önkormányzatok mennyiben és milyen módon tettek eleget kötelező feladat-ellátási kötelezettségüknek, ˇ hogyan változtak az oktatási intézmények tárgyi és személyi feltételei, ˇ az alapfokú oktatás működtetésére, fejlesztésére fordított pénzeszközök miként hatnak az intézményekben folyó tartalmi munka színvonalára, ˇ hogyan halad a közoktatási törvényben foglalt feladatok végrehajtása. Az ellenőrzés időszaka: évek, 1997 év a vizsgálat befejezéséig. Az ellenőrzés kiterjedt:- a Művelődési és Közoktatási Minisztériumra, 74 települési önkormányzatra, azok 99 oktatási intézményére. A vizsgált önkormányzatok alapfokú oktatási intézményeiben fő tanul, ez az összes tanulólétszám 8,9%-át teszi ki. I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok A közoktatás rendszere az elmúlt években jelentős változásokon ment keresztül. Az iskolák világát körülvevő társadalmi-gazdasági környezet alapjaiban megváltozott. Az átalakulás folyamata mindmáig nem zárult le.

3 A közoktatás szempontjából a politikai rendszer átalakulásával együtt járó legnagyobb horderejű változás a közigazgatás átalakításához kapcsolódik. A parlament által elfogadott, a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) nagyfokú autonómiával ruházta fel a választópolgárok helyi közösségét. Az alap- és középfokú oktatás intézményeit tulajdonukba adta, ezzel egyidejűleg meghatározta az ellátandó feladatok körét és az azzal kapcsolatos hatásköröket. A közoktatásról szóló évi időközben többször módosított LXXIX. tv. (továbbiakban: Kt.) rendelkezései szerint a közoktatás rendszerének működtetése az állam feladata, melyről az állami és helyi önkormányzati feladatellátás keretében gondoskodik. A törvényi szabályozás kapcsán ugyanakkor lehetővé vált, hogy a feladatellátásból a helyi önkormányzatok, állami szervezetek mellett fokozottabb mértékben részt vállaljanak az egyházak, alapítványok, gazdálkodó szervezetek, egyéb jogi és természetes személyek. E folyamatban nagy szerepe volt az egyházi ingatlanok visszajuttatásáról rendelkező törvénynek. Mindezen tényezők hatást gyakoroltak az alapfokú oktatás intézmény-hálózatának szerkezeti átalakulására. A feladatellátásban bár nem meghatározó mértékben, de arányában nőtt a nem önkormányzati szervezetek szerepe. (Országos szinten az 1994/95-ös tanévben az általános iskolák 4,6%-a, 1996/97-es tanévben 6,4%-a működött nem önkormányzati fenntartásban). Magyarország az évtized elején gazdasági teljesítőképességéhez képest más országoknál jóval nagyobb arányban költött a közoktatásra. Az között bekövetkezett gazdasági visszaesés a közoktatás területét nem érintette. Miközben a nemzeti össztermék nagysága csökkent, a közoktatási kiadások megőrizték reálértéküket. (1993. évi adatok szerint az OECD 3,7%-os átlagával szemben Magyarországon a GDP 4,1%-át fordították alap és középfokú oktatásra.) A közoktatási kiadások reálértékének csökkenése az évet követően következett be, amikor a nemzeti össztermék visszaesése megállt, sőt növekedés kezdődött. Ezen időszaktól kezdődően - e két egymással ellentétes tendencia hatására - a közoktatás részesedése a nemzeti össztermékből csökkent és e mutató tekintetében a korábbi kedvező helyzetünket elveszítettük és 1996 években a közoktatási kiadások aránya már az OECD országok átlaga alatt volt. A közoktatásra, ezen belül az alapfokú oktatásra fordított pénzeszközök csak részben szolgálták az oktatás valós

4 céljait, abban jelentős tartalékok vannak. E kiadásokban az oktatás helyi szintjén meghozott, gyakran nem gazdaságos és szakmai szempontból sem támogatható döntések hatása is megjelent. Ezekre a jelenségekre az ÁSZ évi vizsgálata már utalt. A felesleges kiadások az oktatás iskolaszerkezetének kedvezőtlen változásában, ezzel összefüggésben az e szakterületen foglalkoztatott létszám valós igényeket meghaladó nagyságrendjében keresendők. Az intézményfenntartók az oktatási intézmények létesítése, azok fenntartása során az elmúlt évtizedben bekövetkezett demográfiai folyamatokat nem vették figyelembe. Miközben a tanulók száma az 1980-as évek közepe óta fokozatosan csökkent ( évek között a csökkenés 26%), ezen időszak alatt az iskolák, az iskolai tanulócsoportok száma, valamint a pedagóguslétszám egyránt növekedett. Az 1986/87-es tanévben 1,3 millió gyermek általános iskolai oktatásáról kellett gondoskodni, az 1996/97. tanévben már csak 966 ezer főt tett ki az alapfokú oktatási intézményekben nevelt tanulók száma. Az önkormányzati rendszer megalakulását követően a helyi képviselőtestületek alapvető feladatuknak tartották az oktatás feltételeinek helyben történő megteremtését. Ezen döntések meghozatalánál a demográfiai folyamatok hatása (egyes falvakban ezen korosztályok teljes visszaesése) kevés szerepet játszott. Mindezek következtében az 1986/87-as tanévhez képest 10 évvel később 334 ezerrel kevesebb gyermeket 225.-tel több intézményben oktattak. A testületi döntések az oktatás létszámigényét szükségszerűen megnövelték. A pedagógusok száma még az 1994/95-ös esztendőben is tovább növekedett, amikor - az önkormányzatok tanulócsoportok összevonásával, egyes intézmények bezárásával kapcsolatos intézkedései nyomán lecsökkent tanulócsoport szám miatt - az már semmiképpen nem volt indokolt. Az évtized elején a kistelepülések iskolalétesítési törekvéseit az állam anyagi ösztönzőkkel támogatta, hiszen az önkormányzatok tanterem építéséhez, tornaterem létesítéshez is kaptak támogatást évtől a központilag támogatott célok köre némileg módosult és azok közé - a központosított előirányzatok között - az oktatási feladatok társult formában való ellátásának pénzügyi ösztönzése is bekerült. Az önkormányzatok többsége azonban oktatási feladatait továbbra is saját intézményi keretek között kívánja ellátni. Az alapfokú oktatás intézményi szerkezetére továbbra is az elaprózottság, az alacsony kihasználtság mellett magas fajlagos kiadásokkal

5 fenntartható iskolahálózat a jellemző évtől bizonyos változások érzékelhetők az intézmények számának, az oktatás személyi feltételeinek a tanulólétszámhoz való igazításában. Ezeket a döntéseket központi intézkedések és - az önkormányzatok gazdasági helyzetének rosszabbodásával összefüggő - helyi kényszer is motiválta. Oktatási kiadások csökkentésére a népesebb, több oktatási intézménnyel rendelkező településeknél volt nagyobb lehetőség, ahol a tanulócsoportok számának csökkentésével, esetenként 1-1 iskola bezárásával az oktatás létszámszükségletét mérsékelték. Az intézkedésekre ösztönzőleg hatott a pedagógusok kötelező óraszámának emelésére vonatkozó törvényi rendelkezés, valamint a központi költségvetésből létszámleépítés esetén igénybe vehető támogatás is. Az intézkedések a korábbi évek nemzetközi összehasonlításban is kedvező tanuló/pedagógus arányán alig változtattak es adatok szerint az OECD országokban az egy pedagógusra jutó tanulók száma fő körül alakult, ez az arány Magyarországon 11 fő alatt volt évben a megtett intézkedések ellenére a mutatószám csak 11,5 főre növekedett. A helyszíni ellenőrzési tapasztalatok azt mutatják, hogy miközben az alapfokú oktatás kiadásaiban - az iskolahálózat elaprózottságából adódóan - további tartalékok vannak, az önkormányzatok az oktatás feltételeit biztosító előirányzatokra az indokoltnál kevesebbet biztosítottak. Ennek következtében az alapfokú oktatás intézményeinek működtetésében a pénzügyi eszközök hiánya és bősége egyaránt jelen van. A Kt megalkotása, a Nemzeti Alaptanterv kiadása révén az önkormányzatok számára ismertté váltak a feladatellátás állami elvárásai, követelményei. A Kt. a megyei önkormányzatok számára kiemelt szerepet szán a megyehatáron belüli feladatok koordinálásában, a térségi - körzeti jellegű tevékenységek ellátásában. Az Ötv-vel való teljes összhang megteremtése érdekében ugyanakkor indokolt a megyék és települések kötelező feladatainak, hatáskörének pontosítása. A Parlament a szakmai elvárások megfogalmazásával egyidejüleg pénzügyi garanciákat is beépített a szaktörvénybe. Ezek a közoktatás kiemelt szerepét mutató előírások - amelyek a felhasználási kötöttséggel nem járó normatív hozzájárulások minimális összegét, valamint a központosított előirányzatok között igényelhető, felhasználási kötöttséggel adható pénzeszközök nagyságrendjét is meghatározzák - biztonságot jelentenek az intézményfenntartó önkormányzatok számára. A

6 központosított előirányzatok jelenlegi - pályázati úton történő - elosztási rendje a pénzösszegek nagysága és a pályázók jelentős száma miatt ebben a formájában nehézkes és hosszadalmas. Azok egy részének felhasználási kötöttséggel történő elosztása már az éves költségvetési törvényben megtörténhetne. Ehhez azonban pontos adatokra, a jelenlegi információs rendszer korszerűsítésére lenne szükség. A vizsgálattal érintett önkormányzatok oktatási intézményeiben folyó munka - Kt-ben foglaltak szerinti - szakmai ellenőrzésére alig került sor. A tapasztalatok alapján a közoktatás évek óta rendszeres, külső szakmai kontroll nélkül működik. Ennek hiányában nincs kellő információ arra vonatkozóan sem, hogy a közoktatásra fordított erőforrások hogyan hasznosulnak, az iskolaszerkezet változása, az alkalmazott pedagógiai módszerek milyen hatást gyakorolnak a tanulók teljesítményére. A számvevőszék a helyszíni ellenőrzések lezárását követően az alábbi -helyi színten megvalósítható - javaslatokat tette az önkormányzatok részére: ˇ Mérjék fel az oktatási feladatok gazdaságosabb, jobb szakmai feltételek közötti ellátásának lehetőségeit, tegyenek intézkedéseket a tanulólétszámhoz igazodó intézményrendszer kialakítására. ˇ A költségvetési előrányzatokat az ellátandó feladatok figyelembevételével határozzák meg. Ennek során törekedjenek az oktatás minőségi feltételeinek javítását szolgáló források biztosítására. ˇ Kerüljön sor az intézmények működését szabályozó alapdokumentumok (alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat) felülvizsgálatára, és azoknak a tényleges feladatokhoz történő igazítására. ˇ Az intézményekben folyó szakmai munka és gazdálkodási tevékenység javítása érdekében intézkedni kell a belső ellenőrzés rendszerének továbbfejlesztésére és a külső szakmai kontroll megteremtésére. Az Állami Számvevőszék az ellenőrzési tapasztalatok alapján a következő intézkedéseket javasolja: a Kormány részére 1. A Kt feladat - és hatásköri előírásainak pontosításával meg kell teremteni az Ötv-vel való teljes összhangot, 2. Intézkedni szükséges egy kevésbé széttagolt, az emberi erőforrásokkal jobban takarékoskodó intézményrendszer kialakítására. Ennek érdekében ˇ tovább kell fejleszteni az alapfokú oktatás társulásos formában történő ellátásának támogatási rendszerét, ˇ pénzügyi ösztönzőknek és szakmai korlátoknak (pl. minimális

7 osztálylétszám meghatározása) a szabályozó rendszerbe való beépítésével el kell érni, hogy az ágazatban dolgozók száma a lecsökkent tanulólétszámhoz, az ellátandó feladathoz igazodjék. Ezzel egyidejüleg intézkedni szükséges az ott dolgozók anyagi megbecsülésének javítására. A Művelődési- és Közoktatási Minisztérium részére: 1. Dolgozza ki a közoktatásról szóló törvény egyes rendelkezéseinek pontosítására vonatkozó elgondolásait. Ennek során legyen figyelemmel az önkormányzatokról szóló törvény hatásköri kérdésekre, valamint önkormányzati alapjogokra vonatkozó előírásaira. 2. A Pénzügyminisztériummal és a KSH-val együttműködve kerüljön sor egy olyan, a jelenlegi iskolaszerkezethez igazodó szakmai és pénzügyi információs rendszer kialakítására, amely mind a helyi döntéshozók, mind a szakmai irányítást végzők részére meghatározott rendszerességgel, megbízható adatokat szolgáltat. 3. Az oktatási intézményekben folyó szakmai tevékenység színvonalának javítása érdekében intézkedni szükséges a jelenlegi ellenőrzési gyakorlat áttekintésére, annak rendszeressé tételét segítő feltételek megteremtésére. 4. Kerüljön sor az egyes intézmények létesítésénél, működtetésénél a közoktatási törvény előírásai szerint kötelező érvényű, de mindezideig kiadásra nem került, eszköz- és felszerelési jegyzék megjelentetésére. II. Részletes megállapítások 1. Társadalmi-gazdasági körülmények, demográfiai tényezők változásának hatása a közoktatás intézményrendszerére A nyolcvanas évek vége óta az általános iskolák száma folyamatosan nő. A fenntartók iskolalétesítési törekvését kevéssé motiválta a gyermeklétszám nagyságában bekövetkezett folyamatos csökkenés. A növekedés az 1990/91- es tanévtől felerősödött, s ha kisebb mértékben is, de még a vizsgált időszak első szakaszában, az 1994/95-ös tanévben is folytatódott. Az iskolák számának növekedése mögött mindenekelőtt az önállóságukkal és lehetőségeikkel élni kívánó, a tanácsi rendszerben végrehajtott körzetesítések eredményeként saját intézménnyel nem rendelkező települések

8 iskola-visszaállítási törekvései húzódnak meg. Országos adatok szerint az iskolák száma az 1986/87. tanévhez mérten az 1994/95. tanévre 274-el 7,7%-kal nőtt (3814 iskola). Iskolák bezárására, oktatási intézmények összevonására csak az 1995/96. tanévtől kezdődően került sor, amit a gyermeklétszám évek óta tartó folyamatos visszaesése mellett az önkormányzatok egyre nehezedő pénzügyi helyzete is indokol. A helyszíni vizsgálati tapasztalatai is azt mutatják, hogy az önkormányzatok a kötelező általános iskolai oktatási feladataikat meghatározó részben saját intézmény fenntartásával kívánják biztosítani. Az intézményhálózat fenntartásához forrásaik szűkössége esetén is ragaszkodnak. A vizsgált önkormányzatok közös intézményfenntartásra vagy a feladatok intézményirányító társulás keretében történő ellátására kevésbé vállalkoztak. A vizsgált 75 önkormányzat közül mindössze 10 önkormányzat látja el e feladatot társulás keretében. A társulások szélesebb körben történő létrehozására a múltbeli sérelem, a korábbi időszak erőszakos körzetesítésének negatív tapasztalatai hátrányosan hatnak. A megkötött szerződések - amelyek célja több esetben a központosított előirányzatok pályázati feltételeinek történő megfelelés, az állami támogatás elnyerése volt - gyakran formálisak, deklarálják ugyan az együttműködést, a valóságban azonban azok megkötését követően sem következnek be tartalmi változások a korábbi gyakorlathoz képest. Gyakori, hogy a szerződés megkötését követően sem vesz részt a társult önkormányzat a feladatellátás megszervezésében, irányításában, a működtetési költségek biztosításában. A létrejött társulások működése sem felel meg minden esetben a jogszabályi előírásoknak. Előfordult ugyanakkor az is, hogy a közös intézménnyel kapcsolatos feladatok ellátására, hatáskörök gyakorlására létrehozott bizottság döntését a polgármesterek megváltoztatták. Iharosberény (Somogy megye) községi önkormányzat 1991-től társulás keretében gondoskodik az általános iskolai oktatásról és nevelésről. A társulás jogi személy, elnevezése Iharosberény, Iharos és Pogányszentpéter Községek Önkormányzatainak Általános Iskolai Társulása. A közös intézménnyel kapcsolatos feladatok ellátására az érintett képviselőtestületek bizottságot hoztak létre. A társulás működik, de annak hatékonyságát rontja, hogy előterjesztéseit időnként a polgármesterek együttes ülése

9 felülbírálja. Balatonszentgyörgy (Somogy megye) községi önkormányzat Hollád, Titkos, Vörs községekkel december 29-én megállapodást kötött intézményirányító társulás létrehozásáról, amely társulás nem a megállapodás alapján működik. A közös tulajdonú intézményt az érintett önkormányzatok közösen működtetik, de abban részt vesz a tulajdonosi jogokkal nem rendelkező Balatonberényi önkormányzat is, amely a második legtöbb települési tanulólétszámot biztosítja az Intézményben. A Nógrád megyei Magyargéc település Nógrádmegyer községi önkormányzattal kötött társulási szerződést a 7. és 8. osztályos tanulók oktatására évben. A létrehozott intézményirányító bizottság működése nem folyamatos, a két dokumentált ülés napirendjén az igazgató kinevezésével kapcsolatos kérdéseket tárgyalták meg. Időközben az érintett tanulók száma 2 főre csökkent, a költségek arányos megosztására is csak évben került sor. Ugyanakkor az intézményfenntartó társulási szerződés tette lehetővé az önkormányzat számára, hogy iskolabusz vásárlása címén 8 millió Ft összeget központosított támogatásként elnyerjen. Az iskolák számának növekedésével ellentétben az általános iskolákba beírt tanulók létszámában az 1986/87-es tanévtől kezdődően erőteljes csökkenés következett be. Az elmúlt években az általános iskolákban, két év óta pedig már a középiskolákban is egyre kisebb létszámú korosztályok vesznek részt az oktatásban. Míg 1986/87-es tanévben 1,3 millió gyerek tanult az általános iskolákban, azok létszáma az 1996/97. tanévben már csak 966 ezer főt tett ki, (a csökkenés 26%-os). A gyermeklétszám csökkenésének üteme az 1990-es évektől mérséklődött. Az egyes évfolyamok létszáma nagyrészt kiegyenlítődött A vizsgált időszakban (1993/ /97. tanév) a gyermeklétszám csökkenése országosan már csak 4,3% volt. (A vizsgált önkormányzatoknál ezt meghaladó mértékű 8,7%-os fogyást tapasztaltunk). A demográfiai tényezők hatása az egyes településeken eltérő mértékű volt. Kisebb településeken az egyébként is alacsony gyermeklétszám csökkenése átlag alatti. A vizsgált fő lakónépességgel rendelkező községekben a tanulók számában

10 3,4%-os, míg a megyei jogú városokban 7%-os csökkenés következett be 3 év alatt. A demográfiai folyamatok eredményeként az intézmények tanulólétszám szerinti összetétele megváltozott, az 500 főnél magasabb tanulólétszámmal rendelkező általános iskolák részaránya csökkent. A vizsgálattal érintett önkormányzati általános iskolák 53,5%-a fő közötti tanulólétszámmal működik. Mindezek mellett a fő lakónépességgel rendelkező községekben működő általános iskolák mintegy 67%-ában rendkívül magas fajlagos kiadások mellett 20 főnél kevesebb gyermeket oktatnak. Az iskolák elnéptelenedésére a tanulólétszám csökkenésén túl az un. szerkezetváltó iskolák megjelenése is kedvezőtlenül hatott. Egyes középfokú oktatási intézmények a kiemelkedő tanulmányi eredménnyel rendelkező tanulók tehetséggondozása, a gyermekek felsőoktatásra történő felkészítésének szakmai érvei mellett, figyelemmel a demográfiai változás miatti hosszú távú érdekeikre is (gyermeklétszám szintentartása) egyedi engedéllyel 6 illetve 8 osztályos gimnáziumi képzésre tértek át. A vizsgált körben ezen iskolák aránya az 1993/94. tanévi 8,9%-ról 1996/97. tanévre 11,1%-ra emelkedett. Az e képzésben részesülő tanulók kiesése miatt az érintett általános iskolákban komoly tanulócsoport - szervezési problémák adódnak az 5-8. osztályos tanulók körében. 2. A közoktatás információs rendszere, annak változása A közoktatás keretében jelentkező feladatok meghatározásához, szervezeti kereteinek kialakításához, tényleges ellátásához és annak ellenőrzéséhez nélkülözhetetlenek a pontos, naprakész információk. Az ehhez szükséges adatok több forrásból, információs bázisból nyerhetők. Az önkormányzatok a tankötelezett korúak, ezen belül az első osztályos gyermekek létszámát a népesség-nyilvántartás adataiból kiindulva az oktatási intézményekkel történő jelentős szervezési tevékenységet igénylő egyeztetések alapján állapítják meg. Kisebb településeken az önkormányzatok hivatalai közvetlen lakossági kapcsolat utján is naprakész információhoz jutnak, nagyobb településeken ennek megszervezése bonyolultabb feladatot jelent. A vizsgálat tapasztalatai szerint a gyakorlatban azon 8 osztályt végzett, tanköteleskorú tanulók sorsának figyelemmel kisérése jelent problémát, akik nem kívánják tanulmányaikat folytatni, illetve a tanköteles kor elérése előtt abbahagyják azt. Ezen gyermekekről az önkormányzatok jegyzői nagyrészt nem

11 rendelkeznek naprakész nyilvántartással. A települési önkormányzatoknak az oktatási feladatok tervezéséhez a közigazgatási területükön működő egyéb szervezetek (egyházak, alapítványok stb.) által fenntartott intézmények adataira, információira is szükségük van. Az adatszolgáltatás és feldolgozás jelenlegi rendjében azonban erről nem kapnak folyamatos tájékoztatást. Bár a Kt. 79. (3) bekezdése szerint a nem helyi önkormányzat által fenntartott közoktatási intézmény működését az illetékes jegyző engedélyezi, az engedélyezést követően azonban már nincs rendszeres információ arról, hogy a működő intézmény milyen mértékben vesz részt egy-egy település lakóinak általános iskolai oktatásában. A közoktatással kapcsolatos szakmai információk döntő elemét az országos statisztikai adatgyűjtési program keretében szolgáltatott adatok képezik. A statisztikai jelentések a tanulókról, az oktatási intézmények tárgyi, személyi feltételeiről számos fontos információt nyújtanak. Kitöltési utmutató kiadásával a kért statisztikai adatok egyértelműbbé, pontosabbá tehetők. Általános gond, hogy a szerkezetváltó iskolák többsége az általános, illetve középiskoláról készített statisztikai jelentésében nem bontja meg adatait a közoktatás két vagy több intézménytípusa között. Mindez a statisztikai jelentések hitelességét, az azokból számított mutatók (pl. tanuló/pedagógus arány) pontosságát rontja. A KSH által összesített éves statisztikai adatok nem adnak kellő időben és elegendő információt a közoktatás változásairól, körülményeiről. Nem alkalmasak a feladatellátásban résztvevő intézmények, fenntartók (önkormányzatok, egyházak, egyéb jogi személyiségek) és a szakmai irányítást végzők megnövekedett információs igényének kielégítésére sem. Az oktatás-statisztikai rendszer korszerűsítésében meghatározó feladata van a Művelődési és Közoktatási Minisztériumnak. A közoktatási területnek évek óta igénye a tanügyigazgatáshoz és a költségvetési tervezéshez egyaránt hiteles adatokat szolgáltató, korszerű oktatás-statisztikai rendszer létrehozása. A tárca eddigi kezdeményezései nem jártak eredménnyel. Jelentős előrelépésként értékelhető ugyanakkor, hogy a statisztikai rendszer korszerűsítésére vonatkozó feladattervet az június 30-i miniszteri értekezlet megtárgyalta és azt jóváhagyta. Az önkormányzatok, ezen belül a közoktatási intézmények gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok tervezéséről és felhasználásáról tájékoztatást nyújtó pénzügyi információs

12 rendszer óriási adatbázist alkot. A költségvetési adatok információ tartalma és osztályozási rendszere képezi az alapját az alapfokú oktatásra fordított kiadások elemzésének, a változás figyelemmel kísérésének. A feladatokra fordított költségvetési kiadások elkülönítésére a szakfela- datrend szolgál. A pénzügyi információs rendszer keretében kimutatott szakfeladatok tartalmi meghatározása szerint években külön-külön szakfeladaton kellett tervezni és elszámolni az iskolás korúak általános iskolai oktatása, a középfokú oktatás, illetve a tanórán kívüli foglalkozások bevételi és kiadási előirányzatait és azok teljesítését. Az évtől érvényes előírás ugyanakkor egyetlen szakfeladaton kezeli a nappali rendszerű (általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai stb.) iskolai oktatás általános műveltséget megalapozó pedagógiai szakaszának tanórai és tanórán kívüli foglalkozásai kiadásait, bevételeit. A változás miatt az évi adatok az 1996, illetve az azt megelőző évek adataival nem hasonlíthatók össze, és az egyes szakterületek elkülönült elemzésére sincs mód. 3. A közoktatási feladatok jogi szabályozása Az elmúlt évek legjelentősebb oktatáspolitikai történése a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. megjelenése volt. A törvény az oktatás feladatait a rendszerváltást követő új körülményekhez igazította. Legitimizálta, illetve jogszabályi keretek közé szorította az oktatási rendszerben már lezajlott, illetve folyamatban lévő változásokat. A törvény és annak módosításai az ellátandó feladatok körét, mértékét, ezen belül a saját intézmény fenntartásával történő feladatellátás paramétereit is meghatározták. Módosításra került az egyes évfolyamokon kötelezően ellátandó tanórák száma, a tanórán kívüli foglalkozások, csoportbontások órakerete. A Kt. módosítása újólag szabályozta a tanulócsoportok maximális és ajánlott átlag-létszámait. Mindezek alapján megállapítható az egyes nevelési- oktatási intézményekben biztosítandó szolgáltatások köre. A Kt. a közoktatás tartalmi megújítását az országos és helyi szabályozás kétpólusú rendszere bevezetésével kívánja megoldani. A tartalmi korszerűsítés követelményrendszerét a 130/1995.(X.26.) sz. kormányrendelettel kiadott Nemzeti alaptanterv szabja meg. E dokumentumban foglaltak figyelembevételével a helyi önkormányzatok képviselőtestületei az oktatási intézmények aktív

13 közreműködésével maguk alakítják ki a helyi sajátosságokhoz igazodó pedagógiai programot és helyi tantervet. Az augusztus 31-i határidőre elvégzendő munka előkészítésében és jóváhagyásában mind a fenntartók, mind az intézmények számára óriási felelősség hárul. A Kt. részletesen taglalja a pedagógiai program fenntartó részéről történő jóváhagyásának szabályait, rendjét (szakértői véleményeztetés, jóváhagyás megtagadásának jogcímei stb.). A Kt (3) bekezdése szerint ugyanakkor jóváhagyottnak kell tekinteni a pedagógiai programot, ha a fenntartó 30 napon belül, illetve az azt követő első képviselőtestületi ülésen sem nyilatkozik. E jogszabályhely érvényesülésével fennáll a veszélye, hogy szakmailag nem megalapozott és/vagy pénzügyi feltételek hiánya miatt nem megvalósítható programok kerülnek beindításra. Fentiekre tekintettel célszerű lett volna az önkormányzatokat konkrét határidő megjelölésével a szabályozott eljárás szerint döntés meghozatalára kötelezni. A közoktatás rendszerének hatékonyabb működtetése érdekében a törvény fővárosi, megyei szintű fejlesztési tervek készítését a nagyobb területet átfogó, több települést érintő feladatok ellátásának összehangolását, ésszerű megoldások alkalmazását segítő közalapítványok létesítését írta elő. Az egyes önkormányzatok mellérendeltségi helyzete miatt azonban nem születhet olyan megyei önkormányzati döntés, amely kötelező szabályokat állapít meg a területén működő települési önkormányzatok számára. Így a megyei önkormányzatok által elfogadott, a törvény 88. (2) bekezdésben meghatározott, középtávú beiskolázási terv egyes iskolák részére előírt feladatai nem lehetnek a települési önkormányzatok számára kötelező érvényűek. A Kt. nem határolja el egyértelműen az általános iskolai oktatással kapcsolatos feladat- és hatásköröket a fővárosi-, megyei, illetve a települési önkormányzatok között és rendelkezései az önkormányzatok kötelező feladatellátását meghatározó Ötv. előírásaival sincsenek teljes szinkronban. A Kt. 86. (1) bekezdése szerint "a községi, városi, fővárosi, kerületi és a megyei jogú város önkormányzata köteles gondoskodni a tankötelezettség teljesítéséhez szükséges általános iskolai oktatásról ", ugyanakkor a 87. (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján "a megyei önkormányzat, továbbá - - a fővárosi önkormányzat köteles gondoskodni azoknak a tanulóknak különbözeti vizsga vagy évfolyamismétlés nélküli iskolaváltásáról, akiknek a lakóhelyén, ennek hiányában tartózkodási helyén, a tankötelezettség végéig nem biztosítottak az iskolai nevelés és

14 oktatás feltételei. "Megítélésünk szerint a feladatellátás kötelezettsége - ami természetesen nem jelent feltétlenül intézmény-fenntartást - egyidejüleg csak egy önkormányzat részére írható elő. A Kt. részletesen szabályozza az oktatási és nevelési intézményekben folyó szakmai munka ellenőrzésének célját és feltételeit, de nem rendelkezik a szakmai ellenőrzés kötelező jellegéről, gyakoriságáról. Mivel a külső szakértők által végzett ellenőrzés költségei az önkormányzatokat terhelik arra, a tapasztalatok szerint csak elvétve és többnyire akkor kerül sor, ha az a megrendelő sajátos érdekeit szolgálja (pl. igazgatói pályázat elbírálása, fegyelmi eljárással kapcsolatos döntések alátámasztása stb.). A Kt évi módosítása jelentős garanciákat fogalmaz meg a közoktatás pénzügyi forrásának biztosításában. A Kt. megfogalmazása szerint (118. /4/) a helyi önkormányzatok részére biztosított éves normatív költségvetési hozzájárulások összege nem lehet kevesebb, mint a tárgyévet megelőző második évben a helyi önkormányzatok által e feladatra fordított teljes kiadás 80%-a. A törvény további rendelkezései szerint a költségvetési támogatásokra meghatározott összegen felül, központosított előirányzatként vagy az MKM költségvetésében külön e célra megtervezett összeggel támogatni kell a közoktatás egyéb fejlesztési feladatait, szakmai célkitűzéseit. A Kt-ben megfogalmazott költségvetési garanciák az ágazat kiemelt kezelését jelentik. A Kt. eredeti, 1993 évi megfogalmazása szerint (118. /3/ bek.) az állami költségvetésnek a közoktatás alapszolgáltatásainak ellátásához szükséges pedagógusok és egyéb közalkalmazottak törvény szerinti illetményét, pótlékait és ezek járulékait kell biztosítania. A törvényi rendelkezés hatályba lépése a közoktatás területén az egyéb önkormányzati feladatellátást finanszírozó rendszertől eltérő - a kistelepülések számára egyértelműen hátrányokkal járó - rendszert eredményezett volna. A törvényben foglalt paraméterek alapján meghatározott finanszírozási módszer - mint egyfajta feladat-finanszírozás - hatékony eszköze lehetett volna a takarékos, alacsonyabb költségszintű iskolaszerkezet kialakításának. A törvényhely szerinti költségvetési támogatási rendszer bevezetésére azonban nem került sor. Azt a Kt évi módosítása hatályon kívül helyezte. Így a központi költségvetési támogatás megállapítása a vizsgálat teljes időtartamában a gyermek, tanulólétszám, valamint az egyes ellátásokhoz kapcsolódó normatív költségvetési hozzájárulás alapján történt.

15 4. Pénzügyi szabályozórendszer jellemzői, változása, hatása a feladatok ellátására Az alapfokú oktatásra fordított pénzeszközök nagyságrendjét alapvetően az intézményfenntartók pénzügyi lehetőségei határozzák meg. A feladatok ellátását az állam a központi költségvetésből különböző címeken támogatja. A vizsgált időszakban ( években) az önkormányzatok költségvetési bevételei 43,1%-kal emelkedtek. (A vizsgált körben a bevételek növekedése 53,5% volt). Ez a változás az infláció mértékét figyelembe véve nem jelentett tényleges növekedést, csak a bevételek reálértékének megőrzését szolgálta. Településenként a bevételek növekedése eltérő mértékű és szerkezete is módosult. Egyes településeken a gazdálkodó szervezetek, vállalkozások jelenléte, gazdasági ereje különböző, mely alapjaiban meghatározza az önkormányzat bevételi lehetőségeit, fejlődését. A dinamikus gazdasággal rendelkező települések növekvő arányú és jelentős volumenű bevételeket realizáltak a helyi adókból, vagyontárgyaik értékesítéséből (a helyi adóbevételek országos szinten 1994 és 1996 évek között több, mint a duplájára emelkedtek). Az önkormányzatok meghatározó részénél az állami támogatás és hozzájárulás összes bevételen belüli részaránya a vizsgált időszakban mérséklődött. (A vizsgált önkormányzatoknál 35,9%-ról 27,0%-ra csökkent.) Az átlaghoz képest településenként nagy a szóródás. Kisebb településeken a bevételen belül a támogatások aránya meghatározó, míg a fővárosban és kerületeiben, nagyobb településeken az egyéb önkormányzati saját források aránya jelentős. A költségvetési támogatások egyik legfontosabb eleme a normatív állami hozzájárulás, melynek összege a vizsgált időszakban mindössze 10%-kal emelkedett, ezen belül azonban a nevelési-oktatási feladatokhoz kapcsolódó hozzájárulás változása jelentős (+40,5%). Országos szinten évben 95,7 milliárd Ft, évben 130,9 milliárd Ft volt közoktatási feladatok címén a helyi önkormányzatok által igénybe vett normatív állami hozzájárulás összege. Az alapfokú oktatás feladatmutatói alapján a vizsgált önkormányzatok évben 3,9 milliárd forint, illetve évben 5,3 milliárd Ft állami támogatást vettek igénybe. A közoktatási feladatokhoz kapcsolódó normatív állami hozzájárulások rendszere, a szabályozás tartalma a vizsgált

16 időszakban megváltozott. A normatív támogatás igénylésének alapját években 11 feladatmutató képezte. A feladatmutatók száma és fajlagos értéke ezen években nem változott, így a feladatellátáshoz nyújtott normatív állami hozzájárulás összege a tanulólétszám csökkenése következtében összességében csökkent évtől a támogatások jogcím- és igénybevételi rendszere feladatorientáltabbá vált és volumenét tekintve is jelentősen megnőtt. Új igények befogadásával a jogcímeken belül az ún. kódokhoz rendelt fajlagos összegek száma (238) megsokszorozódott évben pedig az állami hozzájárulások fajlagos értéke évfolyam-csoportonként is eltérően alakult. Mindezek mellett forrás-kiegyenlítő szerepe és a gazdaságosabb feladatszervezésben érdekeltséget teremtő szerepe is erősödött évtől a kistelepülések általános iskoláiban tanuló, valamint a fenntartó önkormányzat ellátási körzetébe nem tartozó gyermekek után magasabb hozzájárulás igényelhető, ezáltal ezen települések pótlólagos forráshoz jutnak. A vizsgálat tapasztalatai szerint a normatív állami hozzájárulások volumenének évtől bekövetkezett növekedése az önkormányzatokat oktatási kiadásaik növelésére nem ösztönözte. Ennek csak részben oka az, hogy a finanszírozási rendszer változása miatt az önkormányzati bevételek nem emelkedtek olyan mértékben, amilyen nagyságrendű az oktatási feladatokhoz nyújtott állami hozzájárulás növekedése volt. Komárom városban a normatív támogatás - alapvetően a normatívák összegének növekedéséből adódóan - a tanulói létszám csökkenése ellenére növekvő tendenciát mutat. A növekedés - az alapfokú oktatás összes kiadásaihoz viszonyított - részaránya különösen 1996 évben jelentős, az előző évi 34,7%-ról 42,1%-ra emelkedett. Zalaegerszegen (Zala megye) az elmúlt években a feladatok finanszírozásában a normatív állami hozzájárulás szerepe növekedett. Ezt mutatja, hogy az intézményi működési kiadásoknak ben még csak 43%-át, 1996-ban pedig már 56,1%-át központi forrás fedezte. Az intézmények saját bevételei ugyancsak növekvő arányban (9,17%) vettek részt az alapfokú oktatási tevékenység biztosításában. E számadatok azt is tükrözik, hogy a központi és az intézményi

17 források szerepének emelkedésével az önkormányzati tehervállalás csökkent. Bősárkány község (Győr-Moson-Sopron megye) önkormányzatánál az alapfokú oktatás kiadásait alapvetően a normatív állami hozzájárulások fedezik. A megállapítás különösen 1996 évre érvényes, ahol a normatív támogatás az összes kiadás 93%-át fedezte. A közoktatási feladatellátás központi költségvetésből származó bevételei a cél és címzett támogatások, a központosított előirányzatok valamint a Művelődési és Közoktatási Minisztérium fejezeti kezelésű pénzeszközei is. Ezen támogatások döntően nem az intézmények működtetéséhez, hanem fejlesztésekhez, beruházásokhoz jelentenek pótlólagos forrásokat. A beruházásokhoz, fejlesztésekhez nyújtott céltámogatások az önkormányzatokat a törvényben előírt feltételek teljesítése esetén alanyi jogon illetik meg. A céltámogatás igénybevétele olyan jelentős beruházások megvalósításához biztosít lehetőséget, amelyekre az önkormányzatok többsége saját erőből hosszú távon sem lenne képes. Az elmúlt években állami céltámogatással jelentős tornaterem (tornacsarnok) fejlesztések valósultak meg. Céltámogatás igénybevételével vált lehetővé több kistelepülésen az általános iskolai oktatás helyben történő megszervezéséhez szükséges tárgyi feltételek kialakítása is. A vizsgált időszakban az alapfokú oktatás területét érintő támogatott célok köre erőteljesen beszűkült, csak egyetlen célt, az életveszélyessé vált iskolai tanterem kiváltását támogatták. A céltámogatások számvevőszéki ellenőrzésének megállapításai szerint a közoktatás területét érintő előirányzat a vizsgált három évben millió Ft-ot, a tényleges teljesítés millió Ft-ot tett ki. A helyi önkormányzatok beruházásainak, rekonstrukcióinak megvalósítását a címzett támogatások rendszere is segíti. Az 1996 és 1997 években e támogatási forma a közoktatás területén elsősorban az életveszélyes középiskola, diákotthon és kollégium rekonstrukcióját, a középfokú oktatási intézményekben az elhelyezési feltételek javítását, gazdaságos épület-vásárlást segítette évben címzett támogatást kaphattak az önkormányzatok egyes, évben céltámogatásban nem részesített, tornaterem építésekhez is.

18 Az oktatásra fordított címzett támogatások összege - egyes beruházások komplex jellege miatt - nem állapítható meg. A költségvetés - a központosított előirányzatok között - évről-évre jelentősebb összeget biztosít az oktatási ágazat számára évben 300 millió Ft, évben 1200 millió Ft évben a közalkalmazottakat érintő, így az oktatási kiadásokra is ható bérpolitikai intézkedések mellett további millió Ft, évben millió Ft állt rendelkezésre. A vizsgált időszak elején (1994 évben) a felhasználási kötöttséggel igénybevehető előirányzatok főként az oktatás helyben történő megszervezéséhez nyújtottak segítséget (100 fő alatti tanulólétszámú általános iskolát fenntartó önkormányzatok pályázhattak), 1995 évtől azonban a célkitűzések megváltoztak. Felismerve az alacsony tanulólétszámú iskolai oktatás gazdasági és szakmai hátrányait a költségvetési törvény azon önkormányzatok számára biztosított forrásokat, amelyek az alapfokú oktatási feladatoknak társulásos vagy egyéb közös formában való ellátását vállalták. Mindezek figyelembevételével lehetett - többek között - intézményfenntartó társulás létesítéséhez, a gyermekek utaztatását segítő iskolabusz vásárlásához pályázatokat benyújtani. Az évre megállapított előirányzatok nagyságrendjét, a költségvetési törvényben meghatározott célkitűzések tartalmát alapvetően a Kt évi módosítása határozta meg. A szaktörvényben rögzített szakmai célok és az ehhez rendelt pénzügyi garanciák lényegében egyértelművé tették az évi pénzügyi tervezés irányát és lehetőségeit. A pályázati pénzek a Kt-ben előírt feladatok végrehajtását, a NAT bevezetését segítik. Ennek keretében a pedagógusok továbbképzését, átképzését a megyei fejlesztési tervekben foglaltak megvalósulását támogatták. Lehetőség volt a közoktatás országos számítógépes hálózatához való csatlakozásra is. A központosított előirányzatok pályázati rendszerének kidolgozásában évről-évre előrelépés tapasztalható. A pályázati pénzhez jutás feltételrendszere - normatív elemek beépítésével - az évek során mind objektívabbá vált. Ilyen nagyságrendű pénzeszközök több ezer pályázó részére történő gyors és körültekintő elosztásának feltételei nem, vagy csak komoly apparátus működtetésével teremthetők meg. Megoldást az

19 jelentene, ha egyes, jelenleg is normatív alapon számított támogatások - felhasználási kötöttséggel - az éves költségvetési törvényben kerülnének elosztásra. 5. A települési önkormányzatok testületeinek, hivatalainak oktatásirányító, fenntartó tevékenysége Az alapfokú oktatási intézmények helyi irányításában, fenntartásában meghatározó szerepük van a települési önkormányzatoknak. Az Ötv-ben rögzített feladat- és hatásköri előírásokból adódóan a helyi oktatás-irányító hatóságok száma nemzetközi összehasonlításban is magas, jogosítványaik széleskörűek. Az alapfokú oktatási intézmények működtetésével, fenntartói irányításával kapcsolatos önkormányzati jogosítványokat meghatározó részben a képviselőtestületek gyakorolják. Oktatási bizottságot általában csak a nagyobb települések testületei hoztak létre. Alapvető feladatuk a testületi előterjesztések előzetes véleményezése. Esetenként a közoktatási intézmények működését érintő döntéseket (pl. szervezeti - működési szabályzatok jóváhagyása) átruházott hatáskörben e testületek hozzák. A bizottságok munkáját felkért szakértők is segítik. Néhány kivételtől eltekintve a képviselő-testületekben van pedagógus végzettségű szakember, amely garanciát jelenthet a szakmai érdekek testületi döntésekben történő érvényesítésére. Mindezek ellenére az önkormányzatok többsége az alapfokú oktatási feladatellátással kapcsolatos követelmények teljesítésére, a gyakran változó joganyag értelmezésére és alkalmazására nincs kellően felkészülve. A testületek és bizottságaik rendszeresen foglalkoztak közoktatást érintő kérdésekkel. Ezek egy része meghatározott időközönként ismétlődő feladatokkal van összefüggésben, (pl. költségvetési előirányzatok jóváhagyása, igazgatói kinevezés stb.), más része pedig olyan témaköröket érint, melyeknél döntéshozatalra az önkormányzatokat jogszabály kötelezi (pl. alapító okiratok felülvizsgálata, kötelező óraszám emelésének bevezetése stb.).hosszabb távra érvényes oktatáspolitikai koncepciót, fejlesztési tervet, az ennek készítésére kötelezett önkormányzati körön túl, csak néhány település készített. Az intézmények néhány kivételtől eltekintve, rendelkeznek testület által jóváhagyott alapító okirattal. Azok azonban nem minden esetben felelnek meg maradéktalanul a követelményeknek. Az ellátandó feladatok körének (pl. évfolyamok száma, napközis ellátás stb.) meghatározása helyett

20 azok gyakran csak a pénzügyi információ szerinti szakfeladatokat rögzítik. Esetenként nem szabályozzák az intézmények gazdálkodási jogosítványait, az előirányzatok feletti rendelkezések jogkörét. Az intézmények szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról több esetben átruházott hatáskörben az oktatási bizottságok döntöttek. Néhány helyen a jóváhagyás dokumentáltsága nem volt követhető. A jóváhagyott szervezeti és működési szabályzatok esetenként hiányosak, elavultak, nem tükrözik az intézmény működésének rendjét, szabályait, a feladatellátás helyi gyakorlatát. A Baranya megyei Körzeti Általános Iskola Baksa SZMSZ-ét a fenntartó önkormányzatok október 26-al hagyták jóvá. A szabályzat az ellátandó feladatokat hiányosan rögzíti. Az iskola alapfeladatként ellát nemzeti-etnikai, kisebbségi feladatokat is, ezeket az SZMSZ nem rögzíti. A szabályzatok nem határozzák meg az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultságot sem. Az iskolák költségvetési keretszámait az éves költségvetési rendeletek határozzák meg. A részletes költségvetési tervezési munkálatokat megelőzően az önkormányzatok általában felmérik az intézmények igényeit. A keretszámok meghatározásánál azonban az igényektől függetlenül az előző évi bázis adatokat csak a törvényi rendelkezések alapján kötelezően végrehajtandó előirányzatokkal emelték. A vizsgálat tapasztalatai alapján ma még nem jellemző az ellátott feladatok szerinti finanszírozás. Fentiek miatt az intézményi költségvetési előirányzatok gyakran nem fedezik teljeskörűen a szükséges személyi és dologi kiadási igényeket. Az eredeti intézményi költségvetések alultervezettek, nem számolnak az infláció hatásaival. Ennek következtében rendszeresek az előirányzat-módosítások, de sok esetben az intézmények még így sem kapják meg az őket megillető költségvetési forrásokat, melynek következtében csorbulnak a gazdálkodási jogosítványok. A polgármesteri hivatalok szervezeti kereteinek meghatározása testületi hatáskör. Így a hivatalok szervezeti felépítését tekintve igen változatos a kép. A pénzügyi lehetőségeken túlmenően annak kialakításában jelentős szerepet játszik, hogy a testület mely önkormányzati feladatokat kíván kiemelten kezelni. Fővárosi kerületekben, megyei jogú- és nagyobb városokban külön apparátus (művelődési osztály, oktatási

21 iroda stb.) vesz részt az oktatási feladatok szervezésében, irányításában. A szakmai-tanügyi, igazgatási feladatokat ellátó köztisztviselők általában a pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettséggel és több éves szakmai gyakorlattal rendelkeznek. Ezeken a településeken az igényes szakmai munka, a testületi döntések színvonalas előkészítésének személyi feltételei többségében adottak. Kisebb városokban, nagyközségekben már gyakori, hogy e terület ellátására egy szakembert (szakreferens) foglalkoztatnak, aki esetenként kapcsolt munkakörben más feladatokat is ellát. Nem ritka azonban az sem, hogy többezer lakosú település polgármesteri hivatalában egyáltalán nincs oktatási szakember. Kisebb községekben a hivatalon belül a munkakörök összevontak, a közoktatással kapcsolatos szervező, irányító tevékenységet a polgármester, a jegyző továbbá a gazdálkodási feladatokkal megbízott dolgozó látja el. Képzettségükből, felkészültségükből adódóan az oktatás szervezése, irányítása nagyrészt pénzügyi-gazdasági megfontolások alapján történik. Szakmai kérdésekben az iskolától bekért javaslatok alapján, egyéni problémaérzékenységük függvényében tesznek javaslatot a testületek részére. Leányvár község önkormányzatánál (Komárom- Esztergom megye) a polgármesteri hivatalon belül (1653 fő lakónépesség) az oktatási feladatok szervezését, helyi irányítását nem határozták meg. A feladatok ellátása érdekében megállapodást kötöttek Dorog város önkormányzatával, melynek értelmében a város polgármesteri hivatalának Művelődési Osztálya segíti a község képviselőtestületét, a polgármestert, jegyzőt a nevelési-oktatási intézmény működtetésében, a művelődési-irányítási feladatok ellátásában. A megállapodás szeptember 1-től augusztus 31-ig érvényes, a dologi költségekhez való hozzájárulás intézményenként 5000 Ft/év. A biztosított szolgáltatások széleskörűek, az intézményvezetők irányító-ellenőrző munkájának segítése, továbbképzések szervezése, SZMSZ elkészítése stb. Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kunszentmárton városi önkormányzat 35 fős egységes hivatalán belül szervezési és humánpolitikai osztály működik az aljegyző irányításával. E szervezeten belül 1 fő foglalkozik az oktatási, közművelődési,

22 egészségügyi és városi sport feladatok irányításával, szervezésével. A főtanácsosi munkakörben foglalkoztatott köztisztviselő testnevelés szakos tanár, munkaköri feladatai körében a sportszervezési feladatok domináltak, egyéb területeken inkább csak a közvetítői feladatok érvényesülnek. Csongrád megyei Dóc községi önkormányzat polgármesteri hivatalában oktatási szakembert nem foglalkoztatnak. Az oktatással kapcsolatos szervező, irányító tevékenységet a jegyző mellett a gazdálkodási előadó látja el. Képzettségéből, munkaköri feladataiból adódóan oktatás-szervező, irányító tevékenysége a költségvetés összeállítására, a gazdálkodási feladatok irányítására korlátozódik. A Kt évi módosítása szerint, a NAT követelményeinek megfelelő helyi tantervek alapján folyó oktatást az iskolák első és hetedik évfolyamán szeptember 1. napjával kell megkezdeni. Mindez komoly feladatot ró a közoktatás intézményeire, a közoktatásban foglalkoztatott pedagógusokra, valamint a fenntartókra egyaránt. A helyszíni vizsgálat tapasztalatai szerint a NAT bevezetésére az önkormányzatok különféle intézkedéseket tettek. Több fenntartó meghatározta a pedagógiai programok benyújtásának határidejét. Előfordult, hogy a képviselőtestületek arra vonatkozóan is iránymutatást adtak, hogy az intézmények pedagógiai programjuk összeállítása során milyen célokat, elveket érvényesítsenek. Néhány fenntartó az általa felvállalt - törvényben kötelezően előírt tanórán kívüli - foglalkozások óraszámait is meghatározta. Általános tapasztalat ugyanakkor, hogy az önkormányzatok a NAT bevezetése kapcsán várhatóan felmerülő többletkiadások nagyságrendjére nem készítettek számításokat. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyíregyháza megyei jogú város képviselők testülete a NAT bevezetésének alapelveiről határozatot fogadott el. Meghatározta az osztályok, napközis és tanulószobai csoportok szervezésénél alkalmazandó létszámokat. Az emeltszintű oktatás, az esélyegyenlőség biztosítása érdekében megállapította a Kt-ben rögzített időkereten felüli óraszámok mértékét. Túrkeve város (Jász-Nagykun-Szolnok megye) képviselőtestülete határozatban rendelkezett arról,

70/2008. (V. 29.) Kgy. Határozat. Baranya megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózati működtetési és fejlesztési tervének kiegészítése

70/2008. (V. 29.) Kgy. Határozat. Baranya megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózati működtetési és fejlesztési tervének kiegészítése 70/2008. (V. 29.) Kgy. Határozat Baranya megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózati működtetési és fejlesztési tervének kiegészítése A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya megye

Részletesebben

JELENTÉS az általános iskolai oktatás minőségének javítását szolgáló intézkedések ellenőrzésének tapasztalatairól

JELENTÉS az általános iskolai oktatás minőségének javítását szolgáló intézkedések ellenőrzésének tapasztalatairól JELENTÉS az általános iskolai oktatás minőségének javítását szolgáló intézkedések ellenőrzésének tapasztalatairól 2002. június 0219 Az ellenőrzést felügyeli: Dr. Lóránt Zoltán főigazgató Az ellenőrzés

Részletesebben

0015 Jelentés a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti szolgáltatásai helyzetéről

0015 Jelentés a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti szolgáltatásai helyzetéről 0015 Jelentés a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti szolgáltatásai helyzetéről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. A

Részletesebben

0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról

0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról 0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések II. Részletes megállapítások 1.

Részletesebben

391 Jelentés a helyi önkormányzatok 1996. évi normatív állami hozzájárulása igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól

391 Jelentés a helyi önkormányzatok 1996. évi normatív állami hozzájárulása igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól 391 Jelentés a helyi önkormányzatok 1996. évi normatív állami hozzájárulása igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések,

Részletesebben

JELENTÉS a helyi önkormányzatok társulásainak ellenőrzéséről

JELENTÉS a helyi önkormányzatok társulásainak ellenőrzéséről JELENTÉS a helyi önkormányzatok társulásainak ellenőrzéséről 0407 2004. március 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám: V-1006-36/2003-2004.

Részletesebben

9923 Jelentés a Munkaerőpiaci Alap működésének pénzügyigazdasági

9923 Jelentés a Munkaerőpiaci Alap működésének pénzügyigazdasági 9923 Jelentés a Munkaerőpiaci Alap működésének pénzügyigazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. A Munkaerőpiaci Alap

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. CCI szám: 2007HU161PO008

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. CCI szám: 2007HU161PO008 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 CCI szám: 2007HU161PO008 Verzió: Oldalszám összesen: TIOP_070702 1566 oldal TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...2 Vezetői

Részletesebben

EDUCATIO 1997/2 AZ ISKOLARENDSZERÛ FELNÕTTOKTATÁS KÉRDÕJELEI

EDUCATIO 1997/2 AZ ISKOLARENDSZERÛ FELNÕTTOKTATÁS KÉRDÕJELEI AZ ISKOLARENDSZERÛ FELNÕTTOKTATÁS KÉRDÕJELEI A felnõttoktatás funkciója, az intézményrendszer mûködésének feltételei évek óta átalakulóban vannak. Változik a képzés iránti kereslet, s változik a kínálat

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA TARTALOMJEGYZÉK Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának meghatározása... 2. oldal Mellékletek 1. Budaörs

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 775/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Beszámoló a Baranyai PedagógiaiSzakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások

Részletesebben

POLGÁRMESTER. ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS és ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS. 2008. év

POLGÁRMESTER. ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS és ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS. 2008. év BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS és ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2008. év Készítette: Benkó Péter belső ellenőr Laborczné Simon Ildikó belső ellenőr

Részletesebben

A SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2008.

A SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2008. A SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2008. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. BEVEZETÉS... 5 I. 1. JOGSZABÁLYI ÉS KORMÁNYZATI TENDENCIÁK...

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal szervezésében Székesfehérváron 2007. május 31.-én megtartásra került jegyz

A Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal szervezésében Székesfehérváron 2007. május 31.-én megtartásra került jegyz A Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal szervezésében Székesfehérváron 2007. május 31.-én megtartásra került jegyzői értekezlet A közoktatási intézmények átszervezésével kapcsolatos jogi és

Részletesebben

DOLGOZAT. Dr. Hosszú Károly 2013.

DOLGOZAT. Dr. Hosszú Károly 2013. DOLGOZAT Dr. Hosszú Károly 2013. 1 Egyes köznevelési intézmények fenntartóinak, irányító szervének és működtetőjének jogállása és kapcsolata az 1990. évtől 2013. december 31. napig Dr. Hosszú Károly Közoktatási

Részletesebben

9932 Vélemény a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről A helyi önkormányzatok szabályozott forrásai tervezésének megalapozottsága (3.sz.

9932 Vélemény a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről A helyi önkormányzatok szabályozott forrásai tervezésének megalapozottsága (3.sz. 9932 Vélemény a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről A helyi önkormányzatok szabályozott forrásai tervezésének megalapozottsága (3.sz. füzet) TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések,

Részletesebben

JELENTÉS. a települési önkormányzatok vízrendezési és csapadékvíz elvezetési feladatai ellátásának ellenőrzéséről. 0708 2007.

JELENTÉS. a települési önkormányzatok vízrendezési és csapadékvíz elvezetési feladatai ellátásának ellenőrzéséről. 0708 2007. JELENTÉS a települési önkormányzatok vízrendezési és csapadékvíz elvezetési feladatai ellátásának ellenőrzéséről 0708 2007. április 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.2 Szabályszerűségi

Részletesebben

Az Önkormányzati Minisztérium folyóirata

Az Önkormányzati Minisztérium folyóirata Az Önkormányzati Minisztérium folyóirata 2009/6 XIX. évfolyam 6. szám A tartalomból: Jogszabályváltozások Jogszabályfigyelő. 2 Jogértelmezés A helyi önkormányzatok működését érintő jogszabályok véleményezése

Részletesebben

9914 Jelentés a központi költségvetés vám- és egyes adóbevételei realizálásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

9914 Jelentés a központi költségvetés vám- és egyes adóbevételei realizálásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 9914 Jelentés a központi költségvetés vám- és egyes adóbevételei realizálásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci út 77 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST, 2009 Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Készítette: Erős János igazgató

Készítette: Erős János igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT S U G O V I C A Á L T A L Á N O S M Ű V E L Ő D É S I K Ö Z P O N T É S S P O R T I S K O L A Készítette: Erős János igazgató. TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A tanítói pálya elnőiesedésének történeti előzményei

A tanítói pálya elnőiesedésének történeti előzményei 314 kutatás közben tanulmányi eredményességgel. A munka világában tapasztalt sikerességre a demográfiai háttér nem volt erőteljes hatással, a tanulmányokat illetően pedig várakozásunkhoz képest eltérő

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA 2016. április TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 I. Bevezető... 3 II. Középtávú makrogazdasági kitekintés... 4 II.1. A makrogazdasági

Részletesebben

VÉLEMÉNY ÉS JAVASLATOK. a Kormány takarékossági intézkedéseinek megalapozásához

VÉLEMÉNY ÉS JAVASLATOK. a Kormány takarékossági intézkedéseinek megalapozásához VÉLEMÉNY ÉS JAVASLATOK a Kormány takarékossági intézkedéseinek megalapozásához A Magyar Köztársaság Miniszterelnöke I-145/2004. számú levelében jelezte, hogy Az államháztartás elmúlt évi hiánya a vártnál

Részletesebben

325 Jelentés az öregségi nyugdíjmegállapítás folyamatának és az ügyintézés hatékonyságának ellenőrzéséről

325 Jelentés az öregségi nyugdíjmegállapítás folyamatának és az ügyintézés hatékonyságának ellenőrzéséről 325 Jelentés az öregségi nyugdíjmegállapítás folyamatának és az ügyintézés hatékonyságának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 2. Következtetések

Részletesebben

Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások. - helyzetértékelés - 2011. március

Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások. - helyzetértékelés - 2011. március Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások - helyzetértékelés - 2011. március Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet Országos Szolgáltatás-módszertani Koordinációs Központ Tartalomjegyzék

Részletesebben

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2012.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2007. december 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2007. december 19-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2007. december 19-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2007-2012 közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90. Minőségirányítási program II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény, Rákóczi út 90. Készítették: a MICS tagjai Alkalmazotti közösség jóváhagyása: 2009. Fenntartóhoz történt

Részletesebben

W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Rektor

W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Rektor W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Rektor Kelt: Budapest, 2015. Telefon: 577-0502, fax: 577-0503 Vezetői nyilatkozat A Wesley János Lelkészképző

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Előterjesztő Dr. Solymos László alpolgármester Iktató szám: 01/55411-10/2015. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE :1042 Budapest, István út 14. /Fax: +36-2313141, +36-1-2313151 e-mail: mszabolcs@ujpest.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. június

Részletesebben

Tárgy: Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv végrehajtásának értékelése

Tárgy: Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv végrehajtásának értékelése Szentes Város Alpolgármesterétől Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: /2012. Témafelelős: Hering Ferenc Tárgy: Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv végrehajtásának értékelése Szentes Város Önkormányzatának

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: noo/2007. Előadó: Hrabovszki Mihály Mell.: Hiv. sz.: /ÍJ tj -11 Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-806 Telefax:

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 5/71/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2008. április 04 -i ülésére.

4. NAPIREND Ügyiratszám: 5/71/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2008. április 04 -i ülésére. 4. NAPIREND Ügyiratszám: 5/71/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 04 -i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2007. évi belső ellenőrzésekről

Részletesebben

336 Jelentés a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

336 Jelentés a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 336 Jelentés a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összefoglaló megállapítások, következtetések, javaslatok II. M e g á l l a p

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009.

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. TARTALOM JEGYZÉK Bevezető 1 1. A koncepció elvi alapjai 1 1.1. Jövőkép megfogalmazása 3 1.2. Alapelvek megfogalmazása

Részletesebben

JELENTÉS. az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 1993. évi kiegészítő támogatásának ellenőrzéséről. 1994. augusztus 216.

JELENTÉS. az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 1993. évi kiegészítő támogatásának ellenőrzéséről. 1994. augusztus 216. JELENTÉS az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 1993. évi kiegészítő támogatásának ellenőrzéséről 1994. augusztus 216. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK V-1023-42/199 3-94. Témaszám: 208 JELENTÉS

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július Jelentés az építőipar 2013. évi teljesítményéről Tartalom STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés (Az építőipar helye a nemzetközi gazdasági

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2009. március 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2009. március 26-i ülésére Gödöllő Város Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2009. március 26-i ülésére Tárgy: Javaslat a szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,

Részletesebben

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése A Nógrád Megye Önkormányzata honlapjának gondozásával összefüggő feladatokról szóló, 2/2003. számú Rendelkezés

Részletesebben

A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata 2009. Készítette: Dudla Erzsébet 1 Az intézmény adatai: I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Elnevezése: Nagy Lajos Általános Művelődési Központ

Részletesebben

A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet)

A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet) A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet) TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A zárszámadási adatok számszaki és tartalmi valódisága 2. A fejezetek és az intézmények szervezeti,

Részletesebben

357 Jelentés a Duna Televízió működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről

357 Jelentés a Duna Televízió működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről 357 Jelentés a Duna Televízió működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összefoglaló megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. DTV Rt működésének

Részletesebben

JELENTÉS. Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október

JELENTÉS. Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október JELENTÉS Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október Számvevői Iroda Iktatószám: V-3055-16/2011. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon, 1089 Budapest, Diószeghy Sámuel utca 25. 2010. 2 I. BEVEZETÉS A közoktatásról

Részletesebben

A TÖRVÉNYJAVASLAT ÁLTALÁNOS INDOKOLÁSA

A TÖRVÉNYJAVASLAT ÁLTALÁNOS INDOKOLÁSA A TÖRVÉNYJAVASLAT ÁLTALÁNOS INDOKOLÁSA I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI 2003. ÉVBEN A magyar gazdaság 2001-2002 folyamán a kedvezőtlenre fordult külső feltételek és a belső felhasználás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. április 24 -i ülésére. Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli:

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. április 24 -i ülésére. Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli: ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. április 24 -i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról Készítette: Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző

Részletesebben

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /12-34/ 2007. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. június 26 i ülésére

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /12-34/ 2007. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. június 26 i ülésére 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /12-34/ 2007 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. június 26 i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: A Diákotthon és Kollégium csatolása

Részletesebben

Farkas Gyula Baptista Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Farkas Gyula Baptista Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Farkas Gyula Baptista Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. 6. módosítás 2 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉKE PREAMBULUM 8. I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI...

Részletesebben

J/3359. B E S Z Á M O L Ó

J/3359. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/3359. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2006. január

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. augusztus 28-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. augusztus 28-ai ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. augusztus 28-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A nevelési-oktatási intézmények alapító

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

9825 Jelentés a Nemzeti Kulturális Alap pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

9825 Jelentés a Nemzeti Kulturális Alap pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 9825 Jelentés a Nemzeti Kulturális Alap pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. Az alap kezelésének és

Részletesebben

A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában működő

A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában működő Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2001./VI.1./ számú rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2014-2019. évre

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2014-2019. évre A jövő az nem egy hely, ahová belépünk. Azt mi hozzuk létre: /L.I.Sweet/ Mágocs Város Önkormányzatának Gazdasági programja 2014-2019. évre A programot a képviselő-testület 2015. március.tartott ülésén

Részletesebben

2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu BESZÁMOLÓ

2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu BESZÁMOLÓ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu Szám: 3028/2012.ált. BESZÁMOLÓ A közrend és

Részletesebben

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZMSZ/2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK..2 AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI...5 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Dr. Kozma Judit Dögei Ilona Jelinekné dr. Vári Zsuzsa Kostyál L. Árpád Udvari Andrea Vajda Norbert

Dr. Kozma Judit Dögei Ilona Jelinekné dr. Vári Zsuzsa Kostyál L. Árpád Udvari Andrea Vajda Norbert Dr. Kozma Judit Dögei Ilona Jelinekné dr. Vári Zsuzsa Kostyál L. Árpád Udvari Andrea Vajda Norbert A gondozási szükségletvizsgálat bevezetésének előzményei és hatásai A Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet

Részletesebben

TARTALO M M U TATÓ. 1. Játékvár Óvoda Minőségirányítási programjának módosítása. 2. Kompetenciamérés eredménye.

TARTALO M M U TATÓ. 1. Játékvár Óvoda Minőségirányítási programjának módosítása. 2. Kompetenciamérés eredménye. TARTALO M M U TATÓ 1. Játékvár Óvoda Minőségirányítási programjának módosítása. 2. Kompetenciamérés eredménye. 3. Móra Ferenc Városi Könyvtár nyári zárva tartása. 4. Költségvetési szervek felülvizsgálata,

Részletesebben

TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA

TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2005-2010 TARTALOM 1. Bevezető... 3. oldal 2. Az ifjúsági korosztály Dunaújvárosban... 5. oldal 3. Az önkormányzat ifjúsági

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2012. június

Részletesebben

Békés megye szakképzés fejlesztési koncepciója

Békés megye szakképzés fejlesztési koncepciója Békés megye szakképzés fejlesztési koncepciója Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...4 A szakképzés-fejlesztési koncepció meghatározása... 5 A szakképzés-fejlesztési koncepció készítésének előzménye...

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Iktatószám: 2 459/2005. Előadó: Dr. Debrey Attila-Baranyi Lászlóné-Kiss Matild Tárgy: Melléklet: Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Tisztelt

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-23618-2/2008. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-23618-2/2008. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes. Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-23618-2/2008. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 4 1. A SZMSZ célja, tartalma 4 2. Jogszabályi háttér 4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27.-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat által fenntartott nevelési és oktatási intézményekben alkalmazandó

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest Táncművészeti Szakközépiskola, Kortárs Művészeti Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a Budapest Kortárstánc Főiskola Gyakorlóiskolája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. Fejezet...2

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Az Irinyi János Általános Iskola tanulóit érintő esélyegyenlőségi, egyenlő bánásmód programja. I. Fejezet Általános szabályok

Az Irinyi János Általános Iskola tanulóit érintő esélyegyenlőségi, egyenlő bánásmód programja. I. Fejezet Általános szabályok Az Irinyi János Általános Iskola tanulóit érintő esélyegyenlőségi, egyenlő bánásmód programja Az Intézmény a tanulók esélyegyenlősége, valamint a tanulókkal kapcsolatos egyenlő bánásmód érdekében, figyelembe

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA Székhely: 1185 Budapest, Barcika tér 8. OM azonosító: 034652 E-mail cím: ovoda@aprokfalva18.hu Honlap:www.aprokfalva.hu APRÓK FALVA ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: Határozatlan időre

Részletesebben

Tiszaújváros Önkormányzatának közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és -fejlesztési terve (Intézkedési terv) 2007-2012

Tiszaújváros Önkormányzatának közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és -fejlesztési terve (Intézkedési terv) 2007-2012 1. melléklet Tiszaújváros Önkormányzatának közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és -fejlesztési terve (Intézkedési terv) 2007-2012 A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA A

Részletesebben

Cigánd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Cigánd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Integrált

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Új napirendi pont 28. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék

Részletesebben

Vörösmarty Mihály Gimnázium

Vörösmarty Mihály Gimnázium Vörösmarty Mihály Gimnázium HÁZIREND 2006/2007-es tanév A nevelőtestület elfogadta: 2006. november 27.... a nevelőtestület részéről... az SZV részéről... a DÖK részéről... az iskolavezetés részéről 1 TARTALOM

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel: 32/311-683 e-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel: 32/311-683 e-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel: 32/311-683 e-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 40599-1/2009. Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott

Részletesebben

364 Jelentés a Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyigazdasági ellenőrzésének tapasztalatairól

364 Jelentés a Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyigazdasági ellenőrzésének tapasztalatairól 364 Jelentés a Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyigazdasági ellenőrzésének tapasztalatairól TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. részletes megállapítások 1. A

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet. Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mezőkeresztes, 2011. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A szervezeti és működési szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. május 26. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. május 26. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Intézményi Társulás 0. május 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉS Az Intézményi Társulás 0. május 6-i ülésére. napirendi pont Tárgy: Az Intézményi

Részletesebben

9826 Jelentés a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről 1. sz. füzet Összefoglaló és javaslatok. 1.

9826 Jelentés a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről 1. sz. füzet Összefoglaló és javaslatok. 1. 9826 Jelentés a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről 1. sz. füzet Összefoglaló és javaslatok TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2. Összefoglaló megállapítások 3. Javaslatok

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. JANUÁR MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. - 1 - BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 5.szám 2010. május

Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 5.szám 2010. május Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 5.szám 2010. május Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(IV.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,

Részletesebben

ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2006. (V. 31.) számú rendelete a fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj összegének megállapításáról és fizetésének szabályairól

Részletesebben

MINISZTERELNÖKI HIVATAL KÖZIGAZGATÁS-FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY

MINISZTERELNÖKI HIVATAL KÖZIGAZGATÁS-FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY MINISZTERELNÖKI HIVATAL KÖZIGAZGATÁS-FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY Helyzetelemzés a közigazgatás elérhetőségéről, a közigazgatási ügymenetről és a közigazgatás működését támogató egyes folyamatokról E dokumentum

Részletesebben

KISTÉRSÉGI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009 2013

KISTÉRSÉGI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009 2013 Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás KISTÉRSÉGI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009 2013 Alacska, Alsószuha, Alsótelekes, Bánhorváti, Berente, Dédestapolcsány, Dövény, Felsőkelecsény,

Részletesebben

~IIami ~ámbrbö5?ék JELENTÉS. 1992. január 80. a központi államigazgatási szervezetek létszám- és bérgazdálkodásának ellenőrzéséről

~IIami ~ámbrbö5?ék JELENTÉS. 1992. január 80. a központi államigazgatási szervezetek létszám- és bérgazdálkodásának ellenőrzéséről ~IIami ~ámbrbö5?ék ;; JELENTÉS a központi államigazgatási szervezetek létszám- és bérgazdálkodásának ellenőrzéséről 1992. január 80. A:z ellenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné tanácsos Éva Katalin tanácsos

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 9401 SOPRON, DEÁK TÉR 51. * PF. 110 * E-MAIL: ISKOLA@EOTVOS.SOPRON.HU WEB: HTTP://EOTVOS.SOPRON.HU TEL./FAX: 99-311-767 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15.

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Intézmény OM - azonosítója: 030881 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013. Kiadja: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. Módszertan... 5 3. Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Ápold a múltat, őrizd a jelent, nézz a jövőbe! (Neumann János) A Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Készült: Tatabánya, 2013. március 31. Módosítva: Tatabánya,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 032649 *: 2760 Nagykáta, Csonka köz 6. (: 06/29/440-254,06/30/6956801 E-mail: ipariszki@ipariszki.hu Web: www.ipariszki.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. év november 30-i ülésére Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Honvédség jóléti jellegű beruházásainak. pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 1990. 22.

JELENTÉS. a Magyar Honvédség jóléti jellegű beruházásainak. pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 1990. 22. JELENTÉS a Magyar Honvédség jóléti jellegű beruházásainak pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről... 1990. 22. Az ellenörzést végezték: Kovácsné So6s Piroska számvevő, Révész János s zámvevő, dr. Kardos László

Részletesebben

2011. szeptember 29. 1

2011. szeptember 29. 1 2011. szeptember 29. 1 I. Bevezetés A működési szabályzat a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola

Részletesebben

A NAV az általános forgalmi adó alanya, pénzügyi igazgatási tevékenysége adómentes, vállalkozási tevékenységet nem folytat.

A NAV az általános forgalmi adó alanya, pénzügyi igazgatási tevékenysége adómentes, vállalkozási tevékenységet nem folytat. XVI. Fejezet: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Államháztartási egyedi azonosító száma: 295868 Államháztartási szakágazati besorolása: 841112 Pénzügyi, költségvetési igazgatás Adószáma: 15789934-2-51 Székhelye:

Részletesebben

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 0031 Jelentés az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság tevékenységének, a hozzárendelt vagyon alakulásának, privatizációjának és működtetésének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2009.

Részletesebben