E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete év november 30-i ülésére Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati vízi-közmű által biztosított szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és kezelésért fizetendő térítési díjakról szóló 22/2008.(XII.30.) rendelet módosítása (2010. évi szolgáltatási díjak megállapítása) Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: rendelet tervezet Szavazás módja: minősített többség Előterjesztés elkészítésében részt vett: Bakonykarszt Zrt., Városüzemeltetési Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság Láttam:... dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! A Bakonykarszt Zrt. benyújtotta hivatalunkhoz a vízi-közmű évi javasolt szolgáltatási díjait (melléklet). Az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati vízi-közmű által biztosított szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és kezelésért fizetendő díjakat a 15/2009. (V.12.) és a 42/2009. (XI.1.) rendeletekkel módosított 22/2008. (XII. 30.) ÖK. rendelet szabályozza. A 90-es években a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója alkalmával létesített építményeket, valamint az újonnan épített víz és szennyvízhálózatot, melyek önkormányzatunk tulajdonában van, a szolgáltató bérüzemeltetésben üzemelteti. A Kohéziós Alap támogatásával épített szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep bővítés berendezéseinek vagyoni nyilvántartása a Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és kezelési Önkormányzati Társulásnál van. Ezen berendezéseket is a Bakonykarszt Zrt. üzemelteti a Társulással kötött üzemeltetési szerződés alapján. A 14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól 39/A. (9) bekezdése előírja: A Kohéziós Alap támogatás feltétele, hogy a kedvezményezett a Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló beruházások (ideértve a korszerűsítést is) eredményeként létrejövő közszolgáltatási célú eszközrendszer működtetésével vagy vagyonkezelésével együtt végzett közszolgáltatások árát, hulladékkezelési közszolgáltatás esetén a Hgt.-ben és a 242/2000. (XII. 23.) Korm. rendeletben, víziközművek működtetése esetén az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. törvényben meghatározott keretek között - a közszolgáltató szakmai javaslatait is figyelembe véve - úgy állapítsa meg, hogy az (legalább az elszámolt értékcsökkenésnek megfelelő összegben, a mindenkori inflációs hatásokkal korrigálva) fedezetet nyújtson a Kohéziós Alapból megvalósuló vagyontárgyak fenntartására, felújítására és újrapótlására is. A rendelet előírásait valamint a településünkön megvalósított beruházás értékét figyelembe véve 107,23 Ft/m3 amortizációs díjat kell beépíteni a szennyvíz díjába. A évi díj megállapítása során beépítésre került 55,- Ft/m3 összeg. A tavaly díjmegállapításánál 2010-re további 22,- Ft/m3-es díjemelést prognosztizáltunk. A Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és Kezelési Önkormányzati Társulási Tanács a november 16-i ülésén elfogadott határozatával javasolja, hogy a évi szennyvíztisztításért és kezelésért fizetendő díjat 22,- Ft/m3 +ÁFA összeggel emeljük meg, annak érdekébe, hogy megfeleljünk a fent hivatkozott rendelet előírásainak.

3 A hatályos díjakat és a javasolt díjakat az alábbi táblázat tartalmazza: Hatályos díj Bakonykarszt által javasolt díj változás %-ban + 22 Ft szennyvíz amortizáció változás %-ban 1 Víz díj (Ft/m3) 286,20 292,30 2,1 292,30 2,1 2 Ebből bérleti díj (Ft/m3) 26,30 26,30 26,30 3 Ebből Fejlesztési hányad (Ft/m3) 31,00 31,00 31,00 4 Várható vízfogyasztás (m3) Várható bérleti díj bevétel (Ft) (2*4) , , ,- 6 Várható fejlesztési díj (Ft) (3*4) , , ,- Csatornadíj (Ft/m3) 312,20 326,60 4,6 348,60 11,66 7 Ebből bérleti díj (Ft/m3) 30,20 30,20 30,20 8 Ebből EU támogatás miatt kötelező amortizáció (Ft/m3) 55,00 55,00 77,00 9 Várható szennyvíztisztítás (m3) Várható bérleti díj bevétel (Ft) (7*9) , , Varható amortizáció (Ft) (8*9) , , Összes várható bérleti díj bevétel (Ft) (5+10) , , Az ivóvíz fogyasztás mennyiségétől független alapdíj változatlan maradna. Kérem Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását. Zirc, november 18. Ottó Péter polgármester

4 ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK... /2009. (..) rendelete az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati vízi-közmű által biztosított szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és kezelésért fizetendő díjakról szóló 22/2008. (XII. 30.) rendelet módosításáról Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló többször módosított évi LXXXVII. Törvény 7. (1) bekezdésében és a 11. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 2. (1) E rendelet január 01. napján lép hatályba. Kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. (2) Jelen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Zirc, november. Ottó Péter polgármester dr. Árpásy Tamás jegyző

5 1. számú melléklet a./2009. (.) rendelethez 1. számú melléklet a 22/2008.(XII.30.) rendelethez a vízi-közmű szolgáltatási díjai január 1-től Zirc város területén az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért a fogyasztás mennyiségétől független alapdíj mértéke: Fogyasztásmérő átmérője mm-ben Havi alapdíj (Ft/hó) NA ,- NA ,- NA ,- NA ,- NA ,- NA ,- NA ,- NA ,- NA ,- NA ,- Az ivóvízért fizetendő díj: 292,30 Ft/m 3 A szennyvízelvezetés és tisztítás díja: 348,60 Ft/m 3 A díjak a mindenkori ÁFA összegét nem tartalmazzák.

6 Veszprém, Pápai u. 41. ELŐTERJESZTÉS ZIRC VÁROS évi víziközmű szolgáltatási díjainak megállapítására Kugler Gyula vezérigazgató Veszprém, november 10.

7 1 A évi szolgáltatási díjak kalkulációjának készítésénél a korábbi évekhez hasonlóan a következőket vettük figyelembe: az előző évek tényleges értékesítési adatait, a év várható értékesítési adatait, településenként az értékesítési lehetőségek alakulását, a évi szolgáltatási tevékenység költségeinek várható alakulását, a évre vonatkozóan a médiákból, az országgyűlés elé beterjesztett évi költségvetési törvényjavaslatból, valamint üzleti partnereinktől nyert információk szerinti inflációs költségnövekedést. Társaságunk a évi szolgáltatási díjak kalkulációjának készítésénél 9.241,6 E m 3 ivóvíz értékesítéssel és 7.706,7 E m 3 szennyvízelvezetéssel- és tisztítással számolt. Az elmúlt év végén és a év elején vélhetően a gazdasági világválság eredményeként leginkább a gazdálkodó szervek, de a lakossági fogyasztók esetében is olyan mértékű fogyasztás csökkenést tapasztaltunk, amely a évi értékesítési lehetőségeink áttekintését, a mennyiségi terveink módosítását, a kieső bevételek pótlását tették szükségessé. Így a évi Üzleti tervünkben a szolgáltatási díjak kalkulációjának készítésénél figyelembe vett értékesítési mennyiséghez képest az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás előirányzatát 277 E m 3 -rel, illetve 221 E m 3 -rel csökkentenünk kellett. A közel 140 millió forint bevétel kiesés a menedzsment javaslata és az Igazgatóság döntése alapján a szolgáltatási díjak megemelése helyett, szigorú költséggazdálkodással, a munkavállalói juttatások mérséklésével, költségmegtakarítást jelentő intézkedések megtételével került kompenzálásra. Ezen intézkedések a következők voltak: 1.) Szolgáltatáshoz, üzemeltetéshez kapcsolódó költségek csökkentése: energiaköltségeinket csökkentettük, mind a villamos energia, mind az üzemanyag vonatkozásában, postaköltségeinket, papír-írószer költségeinket csökkentettük, előtérbe helyeztük az elektronikus levelezést, beruházásainknál az üzemeltetési költségcsökkentő beruházásokat helyeztük előtérbe, a külső vállalkozók által végzett fenntartási feladatokat igyekeztünk minimalizálni, 2.) Személyhez kapcsolódó költségek csökkentése, megszüntetése: évben nem hajtottunk végre bérfejlesztést, csökkentettük a tiszteletdíjakat, nem tartottuk meg a Családi Nap -ot, a nyílt napok számát lecsökkentettük 4 alkalomra, és ezzel párhuzamosan minimalizáltuk a költségeit, csökkentettük a beiskolázási támogatások, és a oktatás-képzés keretösszegeit, minimálisra csökkentettük a folyóiratok, szakkönyvek beszerzését. Sajnos a fogyasztáscsökkenés a év eddig ismert hónapjaiban is tovább folytatódott, ezáltal az Üzleti tervünkben előirányzott értékesítési mennyiségeink teljesíthetősége is kérdésessé vált. Jelenleg úgy látjuk, hogy ivóvíz-értékesítésünk 2-2,2 %-kal, az elvezetett szennyvíz mennyisége pedig 1,5 1,6 %-kal elmarad az elvárttól.

8 2 A világon végigsöprő pénzügyi válság a magyar gazdaságot, a magyar vállalkozásokat és a lakosságot igen érzékenyen érintette. Az ország elhelyezkedése, mérete, a világgazdasági hatásoknak való kitettsége miatt a válság hatásai kiszámíthatatlanok. A szolgáltatási területünkön működő társaságok különböző megoldások alkalmazásával próbálták enyhíteni ezen hatásokat. Ezek között fellelhető többek között a termelés erőteljes visszafogása, a munkaidő csökkentése, stb. Ezen intézkedések mind a gazdálkodók, mind a lakossági fogyasztók fizetőképességét, fogyasztói szokásaikat szolgáltatásaink igénybevételét kedvezőtlenül befolyásolták. Ennek hatásaként társaságunknál a határidőn túli kintlévőségek tekintetében az elmúlt egy évet figyelembe véve 50%-os növekedés jelentkezett, ami tapasztalataink alapján egyértelműen a gazdasági ellehetetlenülés, és a romló életkörülmények eredménye. A tartozások behajtására irányuló intézkedések köre korlátozott, ezért csak a gazdasági fellendüléssel együtt várható a helyzet jelentős javulása. A válságból való kilábalás időtényezőjének meghatározására azonban senki sem mer vállalkozni. Ilyen környezetben várható prognózist adni, és előre tervezni igen nehéz. A évi ivóvíz szolgáltatás mennyiségének meghatározásánál a jelentős fogyasztás csökkenések figyelembe vételével elsősorban a évre várható mennyiségeket vettük számításba. Miután értékesítési lehetőségeink településenként eltérőek, ezért a mennyiségek meghatározásánál egyedi mérlegelést végeztünk. Az előzőekben részletezett szempontok alapján a évben 8.822,2 E m 3 ivóvíz értékesítés tervezhető. A hazai víziközmű szolgáltatók, így társaságunk jövőbeni működésében is várhatóan meghatározó szerepet fog játszani az EU Víz Keret Irányelvének érvényre juttatása, illetve jutása. A keret irányelv fő eleme az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás indokolt költségeinek elszámolása és a szolgáltatás díjában a teljes költség megtérülésének biztosítása. Ennek az elvnek az érvényesülése új szemléletet kíván a szolgáltatási díjak kialakítása és annak jóváhagyása során. Az érvényes szolgáltatási díjak meghatározásánál az átlagos infláció mértékének megfelelő változtatás nem érvényesíthető minden esetben attól pozitív és negatív irányban is eltérhet - hiszen a szolgáltatás költségeinek jelentős részét adó, általunk is vásárolt (un. fogyasztói kosarunkban megjelenő) termékek, szolgáltatások (technológiai anyagok, villamos energia, gáz, üzemanyag stb.) árai az átlagos inflációhoz képest eltérően alakulnak. A szolgáltatás jellegéből fakadóan tekintettel arra, hogy 24 órás rendelkezésre állást kell biztosítanunk a szolgáltatási díjban megjelenő állandó költségek mértéke a teljes díjhoz viszonyítva magas - megközelíti a 60 %-ot - ami a mennyiségi csökkenést is figyelembe véve jelentős díjemelő hatással bír. A bonyolultabbá váló vízkezelési technológiák, a folyamatosan szigorodó vízminőségi és biztonságtechnikai előírások egyre nagyobb anyagi terhet jelentenek társaságunknak. A szolgáltatási díjak üzemeltetési, karbantartási költségtartalmának a növekedése már évek óta nem fedezi a szükségletet, ezért ezen költségek nagyobb mértékű emelése indokolt. El kell kerülni, hogy az üzemeltetés biztonságát jelentő karbantartások, felújítások és rekonstrukciók, a nem elegendő forrás miatt esetleg késsenek, vagy elmaradjanak. Tulajdonos Önkormányzatainknak úgy gondoljuk alapvető érdeke, hogy a szolgáltatás önfinanszírozó legyen, társaságunk saját bevételeiből legyen képes ellátni feladatát, amelybe a napi működésen túl beletartozik a vagyonbiztonság is: folyamatosan gondoskodni kell a

9 3 közművek korszerűsítéséről, felújításáról, pótlásáról a szolgáltatás hosszú távú biztonsága érdekében. A évi szolgáltatási díjjavaslataink készítésénél az értékesítési mennyiségek számbavétele, tervezése mellett a szolgáltatások költségeinek jelenleg rendelkezésünkre álló információk alapján a jövő évre várható alakulását, valamint a fent leírt elvek és tények érvényre jutásának szükségességét is figyelembe vettük. Ez alapján a évre várható ráfordítások figyelembe vételével az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatásnál az anyagköltség, az anyagjellegű szolgáltatások esetében 2 %-os növekedéssel számoltunk. Mint ismeretes, november 1-től a villamos energia vételezés tekintetében társaságunk kilépett a versenypiacra. A magasabb áremelés elkerülése és a jobb árpozíció elérése érdekében közbeszerzési pályázatot írtunk ki a villamos energia kereskedő kiválasztására. A pályázatot az E-OS Közvilágítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. nyerte, akinek december 31-ig garantált villamos energia ára volt. Az idei évben - 11 víziközmű társasággal közösen - újabb közbeszerzési pályázat került kiírásra, amelyből szintén a fentebb említett Társaság került ki győztesként. A szolgáltatóval megkötött szerződés december 31-ig garantálja a villamos energia árát, amely árszint bizonyos mértékű energia költségcsökkenést biztosít a évi árakhoz képest. Ez a szerződés a felek akaratából további két évvel meghosszabbítható. A földgáz költségénél a jövő évben növekedéssel nem számolunk. Az üzemanyag költségek tekintetében a jövő évre a évi átlag ár figyelembe vételével kismértékű áremelkedést prognosztizálunk. A Társaság évben mint ahogy arra már korábban utaltunk béremelést nem hajtott végre, a évi bérfejlesztést az értékesített mennyiségek figyelemmel kísérése mellett kívánjuk végrehajtani. A szolgáltatási díjak alakulására ható külső tényezők mellett a díjkalkulációk készítése során a társaság Alapszabályában megfogalmazottakat is figyelembe kellett vennünk. A társaság által alkalmazott díjrendszer alapvető elemeit az Alapszabály rögzíti. Az alapelvek szerint a szolgáltatási díjkalkulációkban a tevékenység fajlagos ráfordításait - településenként eltérő (helyi) költségek és - településenként egységes érvényű költségek bontásban szerepeltetjük. A településenként eltérő (helyi) költségek: - az anyagjellegű költség, - a vásárolt víz költsége, - a villamos energia költség, - a bérleti díj költsége, - a fejlesztési díjhányad, - vízkészlethasználati díj, - az önkormányzatok által kivetett iparűzési- és építményadó.

10 4 A településenként egységes érvényű (minden település szolgáltatási díjában azonos fajlagos mértékű) költségek: - az amortizáció (értékcsökkenési leírás), - az üzemeltetés költsége, - a karbantartás, fenntartás költsége, - az általános költségek, - az egyéb ráfordítások. A társaság tulajdonosai az Alapszabály XX. fejezetének pontjában a következőket rögzítették: Az alapítók egyetértenek abban, hogy a Társaság a működési területén a szolgáltatások eltérő tényleges önköltsége alapján kalkulált árakat érvényesítsen úgy, hogy a szolgáltatás színvonalát befolyásoló tényezők (üzemeltetés, karbantartás) a működési területén egységesek legyenek. Az Alapítók kötelezettséget vállalnak arra, hogy árhatósági jogkörük gyakorlása során az előbbiekre figyelemmel állapítják meg az árakat. Azok az önkormányzatok, amelyek az önköltségi alapon képzett árnál alacsonyabb térítési díjat állapítanak meg, kötelesek az ebből keletkező bevételkiesést számla ellenében a Társaságnak megtéríteni. A részvényesek felhatalmazzák a Részvénytársaságot, hogy ezen igényt a részvényessel szemben közvetlenül érvényesítse. A évi szolgáltatási díjakról, az értékesítés tervezett lehetőségeiről készült előterjesztést az igazgatóság október 21-i ülésén megtárgyalta. Az igazgatóság úgy döntött, hogy 2010-ben minden település esetében a helyi költségeket nem tartalmazó, alapdíj nélküli ivóvíz-szolgáltatási díj 169,58 Ft/m 3 legyen. Az igazgatóság döntése alapján az ivóvízszolgáltatás egységes érvényű díja 2 Ft/m 3 nyereséget tartalmaz. Az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás feladatai mellett a társaság következő évi gazdálkodásának eredményességéhez továbbra is szükséges, hogy a saját vagyon felújítási, rekonstrukciós munkái nagyrészt saját vállalkozásban történjenek és a lehetőségek szerint továbbra is vállaljunk szakmai felkészültségünknek megfelelően építési-szerelési munkákat. Az új szolgáltatási díjak január 1-től történő érvényesítése és az előirányzott bevételek teljesítése esetén társaságunk fizetőképessége és pénzügyi stabilitása az ez évihez hasonlóan a jövő évben is biztosítható lesz, ami a biztonságos szolgáltatás alapfeltétele. Az ívóvízszolgáltatás évi költségeinek alakulása Zirc városban Az ívóvízszolgáltatás évi költségeinek tervezésénél 297 em 3 /év értékesítési mennyiséggel számoltunk. A településenként eltérő (helyi) költségek alakulása Az anyagjellegű ráfordítás alakulásánál a évre várható adatok átlagosan 2 %-os növekedésével számoltunk.

11 5 A villamos energia költség alakulásánál a közbeszerzési eljárás lezárását követően megkötött előnyös szerződés eredményeképpen a évre várható költség csökkenésével számolunk. A évben a vízkészlet járuléknál kis mértékű növekedéssel számoltunk. Az önkormányzat által kivetett iparűzési adónál a évre előirányzott árbevétel alakulását, az építményadónál az önkormányzati rendeletben meghatározott mértéket vettük számításba. A helyi költségek között tervezzük az önkormányzat által meghatározott 31 Ft/m 3 fejlesztési díjhányadot. A településenként egységes érvényű költségek alakulása A szolgáltatási díjban kalkulált további költségek fajlagos mértéke - a Társaság Alapszabályában megfogalmazott egységes szolgáltatási színvonal biztosítása miatt - minden település díjában azonos. Értékcsökkenési leírás Az elmúlt években végrehajtott közműfelújítások és rekonstrukciók eredményeként a jövő évben az értékcsökkenési leírás fajlagos mértékének növekedésével számolunk. A közművek és az azokat működtető eszközök műszaki állapota egyébként indokolja, hogy a szükséges felújítások, rekonstrukciók és beruházások elvégzésére fedezetet teremtsünk a következő évben is. Az értékcsökkenési leírás meghatározásánál a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a társasági adótörvény szerinti mértéket vettük figyelembe. Az üzemeltetési, karbantartási,szállítási, rakodási, általános és egyéb költségek alakulása Az üzemeltetési költségekben a vízóra leolvasás, hátralék behajtás költségeinek, valamint a diszpécser szolgálatok és az üzemmérnökségek, üzemvezetőségek évi működési költségeinek inflációt követő növekedése jelenik meg. (41,64 Ft/m 3 ) Az ivóvízhálózat biztonságos működtetése érdekében a karbantartási és fenntartási ráfordítások növelése szükséges. Ezen munkákon belül a jövő évben is feladat lesz társasági szinten ezer db lejárt hitelesítésű bekötési vízmérő cseréje, hitelesítése. A szállítási, rakodási és gépköltség jövő évi alakulásánál a munkagépek, gépjárművek javítási, karbantartási költségeit is figyelembe vettük.(68,62 Ft/m 3 ) Egyéb segédüzemi költségként tervezzük a növekvő vízmintavételek és laboratóriumi vizsgálatok költségeit. (4,06 Ft/m 3 ) Az általános költségek között a központi irányítás dologi- és személyi jellegű költségei kerültek tervezésre. (21,16 Ft/m 3 )

12 6 Az egyéb ráfordítások között a társaság által fizetett gépjármű adónak, a vissza nem igényelhető ÁFA-nak, a hitelezési veszteségnek és a tervezett selejtezés ráfordításainak ivóvízszolgáltatásra eső részét számoljuk el. (2,30 Ft/m 3 ) Az ívóvízszolgáltatás fajlagos költségeit a 1/a. és 1/b. sz. mellékletek tartalmazzák. A kalkulált költségek figyelembe vételével január 1-től javasolt ivóvízszolgáltatási díj: 292,30 Ft/m 3 + ÁFA Az alapdíj mértéke a évben is változatlan marad. A szennyvízelvezetés- és tisztítás évi költségeinek alakulása Zirc városban A szennyvízszolgáltatás évi költségeinek tervezésénél 280 E m3/év szennyvíz elvezetésével és tisztításával számoltunk. A településenként eltérő (helyi) költségek alakulása Az anyagjellegű ráfordítás alakulásánál a évre várható adatok átlagosan 2 %-os növekedésével számoltunk. A villamos energia költség alakulásánál a közbeszerzési eljárás lezárását követően megkötött előnyös szerződés eredményeképpen a évre várható költség csökkenésével számolunk. Közműhasználati díjként terveztük a szennyvíztisztító telepi rekonstrukció, valamint a Kohéziós Alapból megvalósult beruházás I. ütemének üzemeltetésével kapcsolatos bérleti díjat. A bérleti díj mértéke 85,20 Ft/m 3, melyből 55,- Ft/m 3 az Európai Uniós forrásból megvalósult beruházás I. ütemét érinti. A helyi költségek között került megtervezésre az önkormányzat által kivetett iparűzési adó és az építményadó. A településenként egységes érvényű költségek alakulása Értékcsökkenési leírás A szennyvíztisztító telepek és a szennyvízcsatorna hálózatok értéke alapján számított értékcsökkenési leírás fajlagos mértékével számolunk a jövő évben. Üzemeltetési költségek alakulása

13 7 Az üzemeltetés költségeiben az üzemmérnökségek, üzemvezetőségek és diszpécserszolgálatok működési költségeinek, a hátralékbehajtás költségeinek szennyvízágazatra számított összegét tervezzük.(45,85 Ft/m 3 ) Karbantartási, szállítási, rakodási és gépköltségek alakulása Karbantartási, fenntartási költségek között számoljuk el a szennyvíztisztító telepek műtárgyainak, technológiai berendezéseinek és a szennyvízcsatorna hálózatok üzemszerű működését biztosító javítási munkák megnövekedő költségeit. A szállítási, rakodási és gépköltség jövő évi alakulása a karbantartási, fenntartási feladatok végzésével kapcsolatos. (49,85 Ft/m 3 ) Egyéb segédüzem költségeinek alakulása Egyéb segédüzemi költségként tervezzük a laboratórium költségeit. A hatósági előírások miatti kötelezettségként fokozzuk a mintavételek és a laboratóriumi vizsgálatok számát. (4,76 Ft/m 3 ) Általános költségek alakulása Általános költségként a központi irányítás dologi költségei és a személyi jellegű ráfordítások kerültek tervezésre. (27,25 Ft/m 3 ) Egyéb ráfordítások alakulása Az egyéb ráfordítások között a társaság által fizetett gépjármű adónak, a vissza nem igényelhető ÁFA-nak, a hitelezési veszteségnek és a tervezett selejtezés ráfordításainak szennyvízszolgáltatásra eső részét számoljuk el. (2,86 Ft/m 3 ) A szennyvízszolgáltatás fajlagos költségeit a 2/a., és a 2/b.sz. mellékletek tartalmazzák. A fentiek figyelembe vételével készült kalkuláció szerint január 1-től javasolt szennyvízszolgáltatási díj 326,60 Ft/m 3 + ÁFA. Kérjük az előterjesztésünk megtárgyalását és változatlan ivóvízszolgáltatási alapdíj mellett a fogyasztásarányos ivóvízszolgáltatási díj és a szennyvízszolgáltatási díj január 1-től történő megállapítását. Veszprém, november 10.

14 1.a. sz. melléklet Zirc város Ivóvíz díjkalkuláció a gazdasági évre BAKONYKARSZT Zrt. Ivóvíz szolgáltatás költségek fajlagos költségek Szolgáltatott mennyiség E m E Ft Ft/m 3 I. Településenként eltérő (helyi) költségek Anyagjellegű ráfordítás Villamosenergia Saját vízfelhasználás Közműhasználati díj Adók és járulékok Vízkészletjárulék Iparűzési adó Építmény adó Fejlesztési díjhányad II. Településenként egységes érvényű költségek az alapdíj hatása nélkül Értékcsökkenési leírás Közművagyon Működtető vagyon Üzemeltetés, karbantartás, igazgatás költségei és egyéb ráfordítás III. Ráfordítások összesen (I+II) IV. Eredmény V. Szolgáltatási díj (III + IV)

15 1.b. sz. melléklet Zirc város Ivóvíz szolgáltatás fajlagos költségei gazdasági évre évi évi évi Index Index terv várható terv BAKONYKARSZT Zrt. Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3 Szolgáltatott mennyiség E m 3 % % (3:1.) (3:2.) I. Településenként eltérő (helyi) fajlagos költségek Anyagjellegű ráfordítás Villamosenergia Saját vízfelhasználás Közműhasználati díj Adók és járulékok Vízkészletjárulék Iparűzési adó Építmény adó Fejlesztési díjhányad II. Településenként egységes érvényű fajlagos költségek az alapdíj hatása nélkül Értékcsökkenési leírás Közművagyon Működtető vagyon Üzemeltetés, karbantartás, igazgatás költségei és egyéb ráfordítás III. Ráfordítások összesen (I+II) IV. Eredmény V. Szolgáltatási díj (III + IV)

16 2.a. sz. melléklet Zirc város Szennyvíz díjkalkuláció a gazdasági évben BAKONYKARSZT Zrt. Szennyvíz elvezetés költségek fajlagos költségek Szolgáltatott mennyiség E m E Ft Ft/m 3 I. Településenként eltérő (helyi) költségek Anyagjellegű ráfordítás Villamos energia Saját vízfelhasználás Közműhasználati díj Adók és járulékok Iparűzési adó Építmény adó II. Településenként egységes érvényű költségek Értékcsökkenési leírás Közművagyon Működtető vagyon Üzemeltetés, karbantartás, igazgatás költségei és egyéb ráfordítás III. Ráfordítások összesen (I+II) IV. Eredmény V. Szolgáltatási díj (III+IV)

17 2.b. sz. melléklet Zirc város Szennyvíz szolgáltatás fajlagos költségei gazdasági évre évi évi évi Index Index terv várható terv BAKONYKARSZT Zrt. Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3 Szolgáltatott mennyiség E m 3 % % (3:1.) (3:2.) I. Településenként eltérő (helyi) fajlagos költségek Anyagjellegű ráfordítás Villamos energia Saját vízfelhasználás Közműhasználati díj Adók és járulékok Iparűzési adó Építmény adó II. Településenként egységes érvényű fajlagos költségek Értékcsökkenési leírás Közművagyon Működtető vagyon Üzemeltetés, karbantartás, igazgatás költségei és egyéb ráfordítás III. Ráfordítások összesen (I+II) IV. Eredmény V. Szolgáltatási díj (III+IV)

18 Ajánlás a évi víz- és csatornaszolgáltatási díjak meghatározásához Az önkormányzati törvény megalkotása óta a települési önkormányzatok kötelező feladata a település egészséges ivóvízzel történő ellátása. A szennyvízelvezetés tisztítás évtől vált kötelező feladattá. A feladat ellátásához a víziközmű rendszerek megbízható működtetése, jó karbantartása, folyamatos fejlesztése, megújítása szükséges. E feltételnek a rendszereket működtető szervezet akkor tud eleget tenni, ha szervezetten, a korszerű műszaki megoldásokat, technológiát alkalmazva, magasan képzett szakember állománnyal és hatékony gazdálkodással látja el közszolgáltatási feladatait. A tulajdonos önkormányzatok alapvető érdeke, hogy a szolgáltatás önfinanszírozó legyen, a szolgáltató saját bevételeiből, működési támogatás nélkül legyen képes ellátni feladatát, amelybe a napi működésen túl beletartozik a távlati vagyonbiztonság is: folyamatosan gondoskodni a közművek korszerűsítéséről, felújításáról, pótlásáról a szolgáltatás hosszú távú biztonsága érdekében. A víziközmű szolgáltatónak a fogyasztói igények kielégítése érdekében állandóan a fogyasztók rendelkezésére kell állni. A szolgáltató a víziközművek üzemeltetésével köteles a fogyasztóknak a külön jogszabályban és a vízjogi üzemeltetési engedélyben foglalt előírásoknak megfelelően a víziközművek teljesítőképességének mértékéig szolgáltatni (38/1995. (IV.5.) Korm. rendelet 1. ). A kialakított díjrendszernek olyannak kell lennie, amely a fentiekben leírtaknak megfelelően biztosítja a hatékonyan működő vállalkozó ráfordításaira és a működéshez szükséges nyereségre a fedezetet, tekintettel az elvonásokra és a támogatásokra (1990. évi LXXXVII. tv. - Ártörvény - 8. (1) bekezdés). Ezt az elvet erősíti meg az Európai Unióban alkalmazott Víz Keret Irányelv is, amely előírja, hogy a vízés csatornadíjak meghatározása során a tagállamoknak figyelembe kell venni a víziközmű szolgáltatások költségei megtérülésének elvét, beleértve a környezeti és a vízkészletek védelmével összefüggő költségeket is (teljes költség megtérülés elve), továbbá a szennyező fizet elvet. Ennek megfelelően az alábbi főbb tényezők alakulásának figyelembe vétele indokolt a víz- és csatornaszolgáltatási díjak változtatásának meghatározásánál: 1. A szolgáltatás terjedelmében, színvonalában bekövetkező változások (belépő új létesítmények) 2. Az infláció alakulása, ill. a kiemelt költségelemek árváltozása (anyag, szolgáltatások, villamos energia, gáz, üzemanyag) 3. A fogyasztás mennyiségi változása 4. A közművagyon pótlási, felújítási fedezetének, ill. bérleti díjának szükséges változása 5. Az árat befolyásoló egyéb külső tényezők változása (különös tekintettel a kormányzati intézkedések hatásaira 1. A szolgáltatás terjedelmében, színvonalában bekövetkező változások A lakossági árkiegészítések megszűnése, az árakban a valós költségek érvényesítése a lakosságot nagymértékű takarékosságra ösztönözte. A kilencvenes évek elejétől napjainkig több tízezer lakásba építettek be mellékvízmérőket. A vállalkozások a piacaik szűkülése mellett víztakarékos technológiák alkalmazásával, saját ellátás kialakításával igyekeznek csökkenteni kiadásaikat, az intézmények pedig a finanszírozási nehézségek miatt takarékoskodnak. Ugyanakkor a települések fejlődésével együtt járó infrastruktúra-fejlesztésekkel nemcsak hogy jelentősen nőtt a kedvezőtlenebb fajlagos költségekkel üzemeltethető hálózat, hanem azon fogyasztóhelyek száma is, ahol csak időszakos fogyasztás van (pl. kertek, üdülők) és így a rendelkezésre állás és a vízmérőkhöz kapcsolódó szolgáltatási költségek nem, vagy csak töredékében térülnek meg a csekély fogyasztás miatt. Mindezek mellett a víziközmű szolgáltatások területén az európai uniós követelményeknek való megfelelés jelentős vízminőségjavító, vízbázis védelembehelyezési, valamint szennyvízkezelési beruházásokat indukált, ill. indukál a következő években is mintegy milliárd Ft értékben. Az ezek nyomán belépő műszaki rendszerek üzemeltetési költségei általában messze meghaladják a velük

19 2 elérhető bevételeket. Ugyanis vagy az ivóvíz, ill. szennyvíztisztítás minőségét javítják a működési terület számottevő bővülése nélkül, vagy olyan új műszaki rendszerek, amelyek már a fajlagosan nagyobb költséggel ellátható kisebb települések ellátását oldják meg. Ugyanakkor a szintén EU irányelveknek megfelelő jogharmonizáció mind a környezetvédelem, mind a fogyasztóvédelem területén szigorodó előírásokhoz vezet. Ebből adódóan az üzemeltetési költségek emelkednek. Az előzőekben említettek alapján a szolgáltatás terjedelmének és színvonalának - állami eszközökkel is ösztönzött - növekedése, a víziközmű szolgáltató cégek munkájának elmúlt években végzett folyamatos hatékonyságjavítása (létszámcsökkentés növekvő üzemeltetési feladatok mellett, energiabeszerzés piaci versenyeztetése, belső kapacitások helyett olcsóbb piaci szolgáltatások igénybevétele, stb.) mellett is, a fajlagos ráfordítások növekedését eredményezi. 2. Az infláció alakulása Az MNB közleménye szerint az infláció 2009-ben átlagosan 4,5 százalék, évben 4,1 százalék lesz. Az ivóvíz- és csatornaszolgáltatásban nem az általános fogyasztói kosárra alapozott tendenciák érvényesek, hanem az alábbi tényezők együttes hatása alakítja. Az összes költség mintegy 10%-át elérő vásárolt anyagok és alkatrészek árának változását a termelői árindex határozza meg, melyet befolyásol az import anyagok (színes- és nehézfémek, kőolajszármazékok, stb.) világpiaci árának alakulása, a forint árfolyam, illetve a beszállítók versenyeztetése. A földgáz árak változása - a világpiaci árakat követő ármechanizmus, a árrendszer változása és a liberalizált piacra való kötelező kilépés okán nehezen becsülhető. A IV. negyedévi kedvező tendenciák mellett féléves távlatban már az erőteljes árnövekedés jelei mutatkoznak. A villamos energia árának alakulásában jelentős szerepet játszik a szabad piac -on, a közbeszerzési tendereken kialakuló ár. Az ágazatban jellemző költségarányok alapján a villamos energia súlyaránya 10-20% közötti az összköltségen belül. Az igénybe vett szolgáltatások között zömében olyan szolgáltatások kerülnek elszámolásra, amelyek árszínvonalának változása a megelőző évi inflációhoz és magas élőmunka hányaduk miatt az átlagkeresetek alakulásához igazodnak. A személyi jellegű ráfordításoknál az MNB prognózisa alapján a lakossági reáljövedelem az idén 4,3 százalékkal, jövőre 1,5 százalékkal csökken. A munkaerő-piaci prognózis szerint a nemzetgazdaságban a bruttó átlagkereset évben 0,4 százalékkal nő, évben 2,7 százalékkal évben összességében nincsenek jelentős hatással e ráfordításokra az adótörvényi változások. A fentiek alapján a évi díjak megállapításához az alábbiak szerinti valorizációs indexeket javasoljuk figyelembe venni: anyag 2-3% igénybevett szolgáltatások 4-5 % üzemanyag (jelenlegi árszinthez) 4-5 % földgáz szabad piaci villamos energia szabad piaci személyi jellegű ráfordítás 2,0 2,5 % egyéb ráfordítások (környezetterhelési díj nélkül) 4-5 % 3. A fogyasztás változása A bruttó hazai termék (GDP) az idén 6,7 százalékkal, a 2010-es évben 0,9 százalékkal esik vissza. A gazdasági visszaesés miatti jelentős (2009.évben átlagosan 3-4%-os) fogyasztás-csökkenést, az egyre terjedő - egyébként környezetvédelmi szempontból kedvező víztakarékos technológiák, vagy a finanszírozási okokból szükségszerű víztakarékosság tovább növeli. A belépő létesítmények miatti fogyasztásnövekedés és a klímaváltozás hatásaként jelentkező esetleges többlet-fogyasztás a gazdálkodók vízigény csökkenését nem ellensúlyozza. Ennek következtében általában - a évi fogyasztást is csak a 2009-es értékesítési szinten vagy az alatt lehet felelősséggel tervezni, amely a szolgáltatás változatlanul magas fix költség-hányada miatt, a fajlagos ráfordítást és az ezen alapuló díjat tovább növeli.

20 3 4. A közművagyon pótlási, felújítási fedezetének, ill. bérleti díjának szükséges változása Az amortizáció a beruházáskori árszínvonalnak megfelelő forrást képez, amelynek reálértéke csökkent a létesítés óta eltelt akár több évtized inflációs hatásai miatt, tehát a pótlást a jelen árakon már messze nem fedezi. A szükséges fedezet díjakba történő beépítését indokolja a víziközmű hálózatok ismert állaga, és a forráshiány miatt elmaradt rekonstrukciók, valamint felújítások. A Nemzeti Fejlesztési Terv II. ismert preferenciái alapján nem lehet számítani EU-s forrásokra a víziközmű rekonstrukciók területén. (kivéve vízminőség-javító program) Az elmúlt évek állami támogatással megvalósuló közmű beruházásainál a díjfedezet hiánya miatt kényszerűségből felvállalt kezdeti alacsonyabb amortizációs időszak lejár, a valós pótlási szükséglet alapján, a legalább 5 éves művek amortizációs fedezetét is el kell kezdeni beépíteni a díjakba. Hasonló a helyzet az elkövetkező években belépő művek (több mint milliárd Ft!) amortizációja esetén is. Az önkormányzati tulajdonban lévő eszközök üzemeltetéséért fizetett bérleti díj általában csak az eseményvezérelt (hibajavító) rekonstrukciókra, felújításokra elegendő. Az eszközök tervszerű, ütemezett pótlására, felújítására az ágazat cégeinek 2/3-ánál nem, vagy csak töredékében nyújt fedezetet. A fenti indokok alapján a víziközmű vagyon díjakban is érvényesíthető amortizációs hányadát, ill. bérleti díját a valós pótlási, felújítási, korszerűsítési igényeknek megfelelően kell a díjakba építeni, az így nem fedezhető kiadásokra pedig a tevékenység eredményéből (nyereségéből) lehet forrást biztosítani. Ezért ezen árképző tényezőnek jelentősen az infláció feletti (8-10%-os) emelése szükséges évben, és az elkövetkező években is. 5. Az árat befolyásoló egyéb külső tényezők változása Jelenleg még folyamatban van a jövő évi állami költségvetés kialakítása, így a már nyáron jóváhagyott adótörvényeken kívül még nem ismertek a díjat érintő esetleges további kormányzati intézkedések. A ráfordítástámogatás keretösszege - a évi költségvetés-tervezet szerint - nominál értékben változatlan marad. Ebből, valamint a várhatóan volumenében is növekvő támogatási igények miatt a támogatási küszöb infláció feletti növelése várható. A pénzügyi és gazdasági válság következtében romló fizetőképesség az elmúlt egy évben a kinnlévőségek jelentős (25 %-ot meghaladó) romlását hozta, amelynek kezelése a többletmunka mellett, egyrészt a finanszírozás oldaláról, másrészt a követelés behajtás (nyomtatás, posta, telefon, üzemanyag költségek, illetékek) oldaláról többletráfordításokat is okoz. 6. Összegzés A díjak megállapítása tekintetében az önkormányzatoknak az alábbi szempontokat szükséges érvényre juttatni a jogszerű szabályozás és differenciálás érdekében: az EU irányelveknek megfelelően figyelembe kell venni a víziközmű szolgáltatások költségei megtérülésének elvét, beleértve a környezeti és a vízkészletek védelmével összefüggő költségeket is (teljes költség megtérülés elve), továbbá a szennyező fizet elvet, érvényesítendő emellett a fenntarthatóság és megfizethetőség elve, melynek értelmében a szolgáltatás hosszú távú, magas színvonalú fenntartását a lakosság számára megfizethető áron kell biztosítani. Az ivóvíz- és csatornadíj kiadást a háztartási jövedelem 2-4 %-a között indokolt tartani, ezért célszerű a helyi támogatások alkalmazása a rászorultak számára, a helyi körülmények figyelembevétele mellett pontosan határozzák meg az adott díjhoz, díjakhoz tartozó áralkalmazási feltételeket, célszerű, ha a ráfordítások elemzéséből kiindulva differenciált díjakat alkalmaznak attól függően, hogy a vevő milyen kapacitásokat köt le, időszakosan vagy folyamatosan veszi igénybe a szolgáltatást, stb. a szolgáltatás kapacitás-lekötésével arányos költségek megtérülése érdekében javasolt az alapdíj alkalmazása, mely alkotmányossági szempontból sem vitatható. Ezen szakmai szempontok hosszú távú érvényesítése szükséges a szolgáltatás műszakilag megfelelően jó színvonalú ellátása, ill. annak fenntarthatósága érdekében.

21 4 Az előző pontokban ismertetett díjalakító tényezők az egyes szolgáltatók sajátosságainak megfelelően jelennek meg költségszerkezetükben, és ennek megfelelően differenciálják a szolgáltatási díjak változtatási igényét. A víziközmű szolgáltató cégek tevékenységük hatékonyságának folyamatos javításával (létszámcsökkentés növekvő üzemeltetési feladatok mellett, energia beszerzés piaci versenyeztetése, belső kapacitások helyett olcsóbb piaci szolgáltatások igénybevétele, stb.) igyekeznek csökkenteni a szolgáltatási tevékenységre ható kedvezőtlen külső tényezők díjnövelő hatásait. Fenti tényezőket figyelembe véve évben legalább 4-5 %-os szolgáltatási díjemelés lenne szükséges azokon a szolgáltatási területeken, ahol o az értékesítés jelentősebb csökkenése és o a víziközmű fejlesztések nyomán belépő új létesítmények miatti többletköltségek (pl. amortizáció/közműhasználati díj) ennél magasabb mértékű díjemelkedést nem indokolnak.

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év december 17.-i ülésére Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati

Részletesebben

Berhida Város Önkormányzata Pergő Margit Polgármester Asszony. Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181. 2010. évi szolgáltatási díjjavaslat

Berhida Város Önkormányzata Pergő Margit Polgármester Asszony. Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181. 2010. évi szolgáltatási díjjavaslat Berhida Város Önkormányzata Pergő Margit Polgármester Asszony Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Szabó Imre 2939-40/2009/K-1 2010. évi szolgáltatási díjjavaslat Tisztelt Polgármester Asszony! A 2010. évi szolgáltatási

Részletesebben

Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel.

Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel. Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel.hu 1-99/2008. M E G H Í V Ó Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 2007. év december 17.i ülésére Tárgy: A távhőszolgáltatás legmagasabb díjairól szóló többször módosított 23/2000. (X.15.) ÖK rendelet

Részletesebben

ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2009. (XII.16.)

ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2009. (XII.16.) ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2009. (XII.16.) Ör. r e n d e l e t e a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb

Részletesebben

PRIMER. A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 2014. ÉVI ÜZLETI TERVE

PRIMER. A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 2014. ÉVI ÜZLETI TERVE PRIMER A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 2014. ÉVI ÜZLETI TERVE 2 TARTALOMJEGYZÉK Pont oldal 1. Bevezető 3. 2. Városunk távhőszolgáltatása 4. 3. A távhőszolgáltató rendszer fejlesztésének feladatai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. július 30-i rendkívüli ülésére Tárgy: A távhőszolgáltatásról szóló 16/2008.(IX.30.) rendelet módosítása Előadó: Dr. Czuppon

Részletesebben

Vízhasználatok gazdasági elemzése

Vízhasználatok gazdasági elemzése ÖKO Zrt. vezette Konzorcium Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése című KEOP-2.5.0.A kódszámú projekt megvalósítása a tervezési alegységekre, valamint részvízgyűjtőkre, továbbá ezek alapján az országos

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT.

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. Háromnegyedéves beszámoló 2014. év 1.oldal I. Összefoglaló a 2014. év I-III. negyedéves beszámolójáról Társaság neve: Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Székhelye:

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat Képviselő Testületének. 15/2003. (XI.24.) KT számú r e n d e l e t e

Nyírpazony Község Önkormányzat Képviselő Testületének. 15/2003. (XI.24.) KT számú r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat Képviselő Testületének 15/2003. (XI.24.) KT számú r e n d e l e t e a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló 30/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Horváth László képviselő,

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA TARTALOMJEGYZÉK Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának meghatározása... 2. oldal Mellékletek 1. Budaörs

Részletesebben

I. AZ ÖNKO R M Á N Y Z A T KÖLTSÉG V E T É S É N E K ELŐIRÁN Y Z A T A I

I. AZ ÖNKO R M Á N Y Z A T KÖLTSÉG V E T É S É N E K ELŐIRÁN Y Z A T A I Paks Város Önkormányzata 10/2008. (III. 14.) számú rendeletének részletes indokolá s a Paks Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről és a költsé gveté s végrehajtá s á n a k rendjéről I. AZ ÖNKO

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év 1) A GAZDASÁGI KÖRNYEZET 2015. ÉVI ALAKULÁSA, VÁRHATÓ 2016. ÉVI HATÁSOK Az egészségpénztárak működésére igen érzékenyen hatnak az egyes jogszabályváltozások, a

Részletesebben

Tervezet. (közigazgatási egyeztetés) 2009. január

Tervezet. (közigazgatási egyeztetés) 2009. január KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KVVM/KJKF/99/2009. Tervezet a 2009. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2008. (II.11.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

1. Általános rendelkezés

1. Általános rendelkezés Dunasziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010 (XII.14.) sz. önkormányzati rendelete az ivóvíz-szolgáltatási és szennyvízcsatorna használati díjak megállapításáról Dunasziget Község önkormányzatának

Részletesebben

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május 1 I. A pénzügyi év első négy hónapjában bekövetkezett jelentősebb események és tranzakciók,

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (85) 550-333. 2011. december 15 én tartandó

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (85) 550-333. 2011. december 15 én tartandó Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (85) 550-333 Sorszám: 6. Ügyiratszám: 1087/2011 E LŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bizottsági elnökhelyettes. Peresztegi Lászlóné aljegyző. Lengyelné Horváth Andrea Közművelődési igazgató

JEGYZŐKÖNYV. Bizottsági elnökhelyettes. Peresztegi Lászlóné aljegyző. Lengyelné Horváth Andrea Közművelődési igazgató JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Gazdasági Bizottságának, valamint Humán Ügyek Bizottságának, 2011. november 15.-én 16.00 órai kezdettel megtartott együttes üléséről. Jelen vannak: Humán

Részletesebben

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. évben mind vagyon, mind taglétszám tekintetében megőrizte

Részletesebben

2009. évi költségvetése

2009. évi költségvetése 3. napirendi pont Megtárgyalják: - első fordulóban Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság 01/42-2/2009. - második fordulóban közgyűlés bizottságai Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnökének e l ő t e r j

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 25-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

9. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 388-9/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. május 30-i nyilvános ülésére

9. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 388-9/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. május 30-i nyilvános ülésére 9. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 388-9/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. május 30-i nyilvános ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjainak megállapítása Előterjesztő:

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS 4. melléklet amely létrejött egyrészről: DOMBÓVÁR TÉRSÉGI SZENNYVÍZKEZELÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS (7200 Dombóvár, Szent István tér 1., képviseli:...) - mint tulajdonos továbbiakban

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a villamosenergia-, földgáz-, víziközmő-, távhı- és hulladékgazdálkodási közszolgáltatás átfogó ellenırzésérıl a beérkezett fogyasztói beadványok alapján Budapest, 2014. február NEMZETI

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ DÖNTÉSEINEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ DÖNTÉSEINEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 143. J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ DÖNTÉSEINEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2007. (XI.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2007. (XI.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2007. (XI.13.) KGY r e n d e l e t e a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. február végi helyzetéről 2015. március * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 43/2004. (XII. 20.) számú r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 43/2004. (XII. 20.) számú r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2004. (XII. 20.) számú r e n d e l e t e a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról Hajdúsámson Város Önkormányzata

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

végzést. vízigény m³/nap - 39 m² 1,58 0,2212 1,2 0,27 40-59 m² 1,885 0,2639 1,2 0,32 60-99 m² 2,395 0,3353 1,2 0,40 100 m² - 3.

végzést. vízigény m³/nap - 39 m² 1,58 0,2212 1,2 0,27 40-59 m² 1,885 0,2639 1,2 0,32 60-99 m² 2,395 0,3353 1,2 0,40 100 m² - 3. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/99/2011 Iktatószám: Vj/99-58/2011 Betekinthető! Üzleti titkot nem tartalmaz!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S a települési szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 23/2002. (XII. 20.) rendelet módosításához

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére 1 2 E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2015. ÉVI I. FÉLÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA Tisztelt Gazdasági és

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében 1 Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási kötelezettség

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

A SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2008.

A SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2008. A SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2008. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. BEVEZETÉS... 5 I. 1. JOGSZABÁLYI ÉS KORMÁNYZATI TENDENCIÁK...

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- Testülete 2004. április 26- i ülésére Tárgy: A hirdető- berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 40/2003.(X.27.) ÖK. rendelet felülvizsgálata.

Részletesebben

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Ü Z L E T I J E L E N T É S 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. 2015-BEN BŐVÜLŐ TAGSÁG, BŐVÜLŐ EGYÉNI BEFIZETÉSEK AZ ÚJ PILLÉRBEN... 3 2. AZ

Részletesebben

Helyzetkép 2012. május - június

Helyzetkép 2012. május - június Helyzetkép 2012. május - június Gazdasági növekedés A világgazdaság kilátásait illetően megoszlik az elemzők véleménye. Változatlanul dominál a pesszimizmus, ennek fő oka ugyanakkor az eurózóna válságának

Részletesebben

a KözgyO/és részére llllillilliu lll~ 1111111111111111 Dlllllllllllllllllllllm 1111 Budapest Főváros Önkormányzata [ AKTAPÉlDÁNY l

a KözgyO/és részére llllillilliu lll~ 1111111111111111 Dlllllllllllllllllllllm 1111 Budapest Főváros Önkormányzata [ AKTAPÉlDÁNY l Budapest Főváros Önkormányzata [ AKTAPÉlDÁNY l V árasüzemeltetési Fő polgármester -helyettes llllillilliu lll~ 1111111111111111 Dlllllllllllllllllllllm 1111 '1000057149476' ikt. szám: FPH061/288-18/2014

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére

ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE : 1041 Bu da pest, Istvá n út 14. /Fa x: 231-3141 /231-315 1 e-ma il: msza bolcs@u jpest.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. október végi helyzetéről 2015. november * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. év december 15.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Az Eximbank Rt. és a Mehib Rt. szakmai és tulajdonosi irányítása 2. Az Eximbank Rt. tevékenysége 3. A Mehib tevékenysége

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Az Eximbank Rt. és a Mehib Rt. szakmai és tulajdonosi irányítása 2. Az Eximbank Rt. tevékenysége 3. A Mehib tevékenysége 0013 Jelentés a magyar áruk és szolgáltatások exportjának ösztönzéséhez fűződő állami érdekek érvényesülése a Magyar Export-Import Bank Rt. és a Magyar Exporthitel Biztosító Rt. tevékenységén keresztül

Részletesebben

Tömörkény Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének. 22/2000. (XI. 29.) ÖKt. számú. R e n d e l e t e

Tömörkény Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének. 22/2000. (XI. 29.) ÖKt. számú. R e n d e l e t e Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2000. (XI. 29.) ÖKt. számú R e n d e l e t e az Önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz díjáról Egységes szerkezetben Tömörkény

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 12628-1/2012. Tárgy: Az ipox chemicals Kft. Budapest, XXIII.

Részletesebben

A központi beruházások kiadási előirányzata 100 millió forint, mely a Vám- és Pénzügyőrség lakástámogatás előirányzatát jelenti.

A központi beruházások kiadási előirányzata 100 millió forint, mely a Vám- és Pénzügyőrség lakástámogatás előirányzatát jelenti. A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet 2007. évi tervezett kiadási-bevételi főösszege 151440,0 millió forint, a költségvetési támogatás összege 130490,2 millió forint, a bevételi előirányzat pedig 20949,8

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet A 2009. évi költségvetés I. félévi teljesüléséről szóló tájékoztató...2

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI BESZÁMOLÓ

KÖZGYŰLÉSI BESZÁMOLÓ Lakatos úti 2. sz. Lakásszövetkezet a közösség szolgálatában 1184 Budapest, Lakatos út 32/A. 295-12-77 vezetoseg2szlakszov@digikabel.hu www.lakatosszovetkezet.hu KÖZGYŰLÉSI BESZÁMOLÓ a 2012. évi pénzügyi-gazdasági

Részletesebben

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke 1. A Rába Nyugdíjpénztár Alapadatai A Rába Nyugdíjpénztár 1995. június 20.-án alakult.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet alkalmazási köre

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet alkalmazási köre Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2008. (IV. 30.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 23/2005. (X. 01.) rendelet módosításáról (egységes szerkezetben) A Képviselőtestület

Részletesebben

Csepeli Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Üzletszabályzat. Hatálybalépés időpontja: 2013. március 1. BUDAPEST

Csepeli Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Üzletszabályzat. Hatálybalépés időpontja: 2013. március 1. BUDAPEST Csepeli Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Hatálybalépés időpontja: 2013. március 1. BUDAPEST 1 TARTALOMJEGYZÉK MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK JEGYZÉKE... 3 ELŐSZÓ... 4 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA

Részletesebben

2007. ÉVI ÜZLETI TERV

2007. ÉVI ÜZLETI TERV 2007. ÉVI ÜZLETI TERV TARTALOM 2007. évi üzleti terv Határozati javaslat 1 sz. melléklet A 2007. üzleti év gazdálkodási terve 2. sz. melléklet A 2007. üzleti év eredményterve (összköltség eljárással) 3.sz.

Részletesebben

Javaslat. Szendrő Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére

Javaslat. Szendrő Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére Szendrő Város Polgármestere Javaslat Szendrő Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. számú törvény 71. - ában foglaltak szerint

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

9932 Vélemény a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről A helyi önkormányzatok szabályozott forrásai tervezésének megalapozottsága (3.sz.

9932 Vélemény a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről A helyi önkormányzatok szabályozott forrásai tervezésének megalapozottsága (3.sz. 9932 Vélemény a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről A helyi önkormányzatok szabályozott forrásai tervezésének megalapozottsága (3.sz. füzet) TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. év szeptember 15-i ülésére Tárgy: A távhőszolgáltatásról szóló rendelet megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 91. -a szerint az önkormányzat gazdasági programját az alakuló ülést követő 6 hónapon belül felülvizsgálja

Részletesebben

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR 2700 Cegléd, Bede 575. Éves beszámoló kiegészítő melléklete 2014. december 31. Cegléd, 2015. május 27. Dr Vargáné Barna Judit IT elnök CÁT Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár

Részletesebben

A Gazdasági, Informatikai és Idegenforgalmi Bizottság előterjesztése

A Gazdasági, Informatikai és Idegenforgalmi Bizottság előterjesztése napirendi pont A Gazdasági, Informatikai és Idegenforgalmi Bizottság előterjesztése A helyi járatú autóbusz-közlekedés díjszabásának alkalmazási feltételeiről szóló 61/2003. (XII.19.) Ök. rendelet módosításáról

Részletesebben

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése A Nógrád Megye Önkormányzata honlapjának gondozásával összefüggő feladatokról szóló, 2/2003. számú Rendelkezés

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2013 (III.18.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 15-én tartott üléséről. 15/2011.(XII.16.) sz. rendelet 16/2011.(XII.16.)

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. március 31-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. március 31-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának gazdasági programja Előkészítette: Izsó Gábor polgármester Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező valamennyi bizottság bizottság: Sorszám: III/2 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

Gazdaság-szabályozási koncepció javaslatai prioritás szerint rendszerezve. Előterjesztést megalapozó

Gazdaság-szabályozási koncepció javaslatai prioritás szerint rendszerezve. Előterjesztést megalapozó Gazdaság-szabályozási koncepció javaslatai prioritás szerint rendszerezve Előterjesztést megalapozó MUNKAANYAG 1. melléklet A mezőgazdasági vízszolgáltatás megfizethetőségi elemzése TARTALOM 1. AZ ÖNTÖZÉS

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE 2 2 A BEVÉTELEK ÉRTÉKELÉSE 2. 2.1 OEP bevételek alakulásának részletes ismertetése 3

TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE 2 2 A BEVÉTELEK ÉRTÉKELÉSE 2. 2.1 OEP bevételek alakulásának részletes ismertetése 3 TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE 2 2 A BEVÉTELEK ÉRTÉKELÉSE 2 2.1 OEP bevételek alakulásának részletes ismertetése 3 2.2 Egyéb támogatás, támogatásértékű bevételek: 6 3 A

Részletesebben

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009.

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. TARTALOM JEGYZÉK Bevezető 1 1. A koncepció elvi alapjai 1 1.1. Jövőkép megfogalmazása 3 1.2. Alapelvek megfogalmazása

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

Felsőlajos Község Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-2020. 2015. április 21.

Felsőlajos Község Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-2020. 2015. április 21. Felsőlajos Község Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-2020. 2015. április 21. A Gazdasági Program készítés céljainak rövid bemutatása A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

FRANCIAORSZÁG. zöld hulladék (kb. 4,5 millió tonna/év) háztartási szerves hulladék (6 millió tonna/év)

FRANCIAORSZÁG. zöld hulladék (kb. 4,5 millió tonna/év) háztartási szerves hulladék (6 millió tonna/év) FRANCIAORSZÁG Franciaországban a hulladékgazdálkodás modernizálásáról szóló 1992. júliusi törvény erőteljes társadalmi nyomásra született meg. A közvélemény azt kívánta, hogy vessenek véget a hulladékok

Részletesebben

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Az önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Gyógyfürdő Nonprofit Közhasznú Kft Cégjegyzék száma: 16-09-009776 5420 Túrkeve, Kuthen király u. 11. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014.01.01. 2014.12.31. időszakról egyszerűsített éves beszámolóhoz I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

9818 Jelentés az alapfokú oktatásra fordított pénzeszközök felhasználásának vizsgálatáról

9818 Jelentés az alapfokú oktatásra fordított pénzeszközök felhasználásának vizsgálatáról 9818 Jelentés az alapfokú oktatásra fordított pénzeszközök felhasználásának vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. Társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Egységes: 2010.12.16. Alsózsolca Város Képviselő-testületének 31/2002./XII.28./ sz. önkormányzati rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2015-2019. évek közötti Gazdasági Programjára.

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2015-2019. évek közötti Gazdasági Programjára. ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 22-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1268-4/2015./V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB III. NAPIREND Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70.

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70. Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70. Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Hajdúszoboszló város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével

Részletesebben

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT.

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. Háromnegyedéves beszámoló 2011. év 1. oldal I. Összefoglaló a 2011. év I-III. negyedéves beszámolójáról Társaság neve: Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Székhelye:

Részletesebben

Miskolc városi villamosvasút fejlesztése. Összeállította: Építési, Környezetvédelmi és Településfejlesztési Főosztály. Egyeztetve: Főosztály

Miskolc városi villamosvasút fejlesztése. Összeállította: Építési, Környezetvédelmi és Településfejlesztési Főosztály. Egyeztetve: Főosztály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE VB.:81.421 /2008. Melléklet: - Pályázati adatlap, - Megvalósíthatósági tanulmány, - Környezeti hatásösszefoglaló, - Támogatási kérelem, - Konzorciumi megáll. pályázatra

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselő-testületének 17/2005. (V.26.) rendelete

Szatymaz Község Képviselő-testületének 17/2005. (V.26.) rendelete Szatymaz Község Képviselő-testületének 17/2005. (V.26.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról (egységes szerkezetben

Részletesebben

_NAPIREND Ügyiratszám: 5/35 /2016. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2016. február 19-i nyilvános ülésére

_NAPIREND Ügyiratszám: 5/35 /2016. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2016. február 19-i nyilvános ülésére _NAPIREND Ügyiratszám: 5/35 /2016. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2016. február 19-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca város középtávú tervének, valamint a 2016. évi költségvetéséről és

Részletesebben

A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések. 1. napirend

A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések. 1. napirend A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések 1. napirend 1 2 3 4 5 6 7 Hiv. száma: 26921-1/2015. 2. napirend Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a helyi iparűzési

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ÖSSZEHASONLÍTÁS BLV ZRT. KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata (1051 Budapest, Erzsébet tér 4., képviseletében: Rogán Antal

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez

KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez (Békés Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása) Tisztelt Képviselő-testület! Békés Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló előterjesztést

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Változatszám: 2. Hatályba lépés időpontja: Készítette: A Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. vezetése. A szabályzatot hatályba helyezi:

ÜZLETSZABÁLYZAT. Változatszám: 2. Hatályba lépés időpontja: Készítette: A Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. vezetése. A szabályzatot hatályba helyezi: ÜZLETSZABÁLYZAT Változatszám: 2. Hatályba lépés időpontja: Készítette: A Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. vezetése A szabályzatot hatályba helyezi: Dr. Lukács Endre vezérigazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

1. számú melléklet Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /215. (II. 27.) önkormányzati rendelete Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 215. évi költségvetéséről Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

Budapest, 2009. december

Budapest, 2009. december KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KVVM/KJKF/1234/2009. Készült: 2009. december 8-án TERVEZET a a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási

Részletesebben

Előterjesztés. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére

Előterjesztés. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére Tárgy: 1.) 2013. évi költségvetés ¾ éves teljesítéséről szóló tájékoztató megvitatása 2.) 2014. évi

Részletesebben

MKB EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1056 Budapest, Váci u. 38. Az MKB Egészségpénztár Igazgatótanácsának ÜZLETI JELENTÉSE

MKB EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1056 Budapest, Váci u. 38. Az MKB Egészségpénztár Igazgatótanácsának ÜZLETI JELENTÉSE MKB EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1056 Budapest, Váci u. 38. Az MKB Egészségpénztár Igazgatótanácsának ÜZLETI JELENTÉSE az MKB Egészségpénztár a 2006. évi gazdálkodásáról Budapest, 2007. március 7. 1 I. Általános bemutatás

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 10. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 10. szám MAGYAR KÖZLÖNY 10. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. január 27., szerda Tartalomjegyzék 6/2016. (I. 27.) NGM rendelet A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által üzemben tartott közúti járművek forgalomba

Részletesebben

A 2007. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. Igazgatóságunk az elmúlt évet mind gazdálkodási, mind szakmai szempontból eredményesen zárta.

A 2007. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. Igazgatóságunk az elmúlt évet mind gazdálkodási, mind szakmai szempontból eredményesen zárta. A 2007. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása I. Igazgatóságunk az elmúlt évet mind gazdálkodási, mind szakmai szempontból eredményesen zárta. A tervezett beruházási, szakigazgatási, üzemelési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2013. ÉMÁSZ Nyrt. 1

Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2013. ÉMÁSZ Nyrt. 1 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2013. ÉMÁSZ Nyrt. 1 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2013. ÉMÁSZ Nyrt. 2 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2013. ÉMÁSZ Nyrt. 3 Mérlegbeszámoló kiegészítő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 15-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 15-ei ülésére Szám: 02/273-4/2010. VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

II. A közbeszerzési érték és az értékhatárok meghatározására vonatkozó szabályok

II. A közbeszerzési érték és az értékhatárok meghatározására vonatkozó szabályok TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A Tamási Város Önkormányzatai Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 22. (1) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 4. napirendi pont E - 175 Előterjesztő: Jegyző Előterjesztést előkészítette:dr. Zakály Erzsébet Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek: Rendelet módosítás tervezete Előterjesztés Nagykovácsi

Részletesebben

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójához BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben