E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete év december 17.-i ülésére Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati vízi-közmű által biztosított szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és kezelésért fizetendő térítési díjakról szóló 7/1995. (III.1.) ÖK. rendelet módosítása ( évi szolgáltatási díjainak megállapítása) Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: rendelet tervezet Szavazás módja: minősített többség Előterjesztés elkészítésében részt vett: Bakonykarszt Zrt., Városüzemeltetési Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság Láttam:... dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület november 26.-án tárgyalta a évi víz- csatornadíjakat, de nem született döntés. Az ülésen elhangzottak alapján kiszámoltuk a tervezett emelések hatását az önkormányzati intézmények vonatkozásában. Az Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága javaslatát is szerepeltettjük a mellékelt díjváltozatok hatása az intézményekre és a fejlesztési-bérleti díjbevételre című táblázatban. A díjemelés mellett javasoljuk a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet lakásfenntartási támogatás részének módosítását. Az önkormányzat által megállapított víz- és csatornadíjak a szolgáltató szedi be, a nem fizetőkkel, hátralékba kerülőkkel szemben a szolgáltató jár el a közműves ivóvíz és szennyvízellátásról szóló 38/1995. (IV.05.) Korm. rendelet értelmében. A hivatkozott rendelet értelmében a nem fizetőknek is biztosítani kell minimális szolgáltatást. A évi közműfejlesztéseket (melléklet) a Képviselő-testület április 23.-ai ülésén fogadta el. A évi fejlesztéseket is mellékeljük. A korábbi évek valamint az idei év fejlesztéseit és az egy évben keletkező fejlesztésre fordítható összeget (amortizáció + városunkra jutó nyereség) összevetve az egyenleg -41 millió forint, ezért továbbra is javaslom Tisztelt Képviselő-testületnek a vízdíjba beépíteni a 31,- Ft/m3 fejlesztési hányadot. Kérem Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását. Zirc, december 06. Ottó Péter polgármester

3 ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK... /2007. (..) rendelete az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati vízi-közmű által biztosított szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és kezelésért fizetendő díjakról szóló 7/1995. (III. 1.) ÖK. rendelet módosításáról Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. Törvény 7..(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati vízi-közmű által biztosított szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és kezelésért fizetendő díjakról szóló 7/1995. (III. 1.) ÖK. rendelet ( a továbbiakban : Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 2. E rendelet január 1-én lép hatályba. Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. Zirc, december. Ottó Péter polgármester dr. Árpásy Tamás jegyző

4 Melléklet a../2007.( ) rendelethez 1. számú melléklet a 7/1995. (III.1) ÖK. számú rendelethez a vízi-közmű szolgáltatási díjai január 1-től Zirc város területén az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért a fogyasztás mennyiségétől független alapdíj mértéke: Fogyasztásmérő átmérője mm-ben Havi alapdíj (Ft/hó) NA ,- NA ,- NA ,- NA ,- NA ,- NA ,- NA ,- NA ,- NA ,- NA ,- Az ivóvízért fizetendő díj: 271,40 Ft/m 3 A szennyvízelvezetés és tisztítás díja: 271,70 Ft/m 3 A díjak a mindenkori ÁFA összegét nem tartalmazzák.

5 Veszprém, Pápai u. 41. ELŐTERJESZTÉS ZIRC VÁROS évi víziközmű szolgáltatási díjainak megállapítására Kugler Gyula vezérigazgató Veszprém, november 14.

6 2 Társaságunk a évi szolgáltatási díjak kalkulációjának készítésénél E m 3 ivóvízértékesítéssel és 7.841,2 E m 3 szennyvízelvezetéssel és tisztítással számolt. Jelenlegi prognózisunk szerint a év végéig E m 3 ivóvízértékesítés és E m 3 szennyvízelvezetés és tisztítás realizálható. A június, július hónapok csapadékszegény időjárása következtében fellépő rövid idejű többletfogyasztás a korábbi hónapok értékesítési elmaradását kompenzálta, így éves értékesítési tervünk teljesíthetőnek látszik. A vízértékesítési lehetőségeink településenként eltérőek ezért a évi szolgáltatási mennyiségek meghatározásánál valamennyi település esetében egyedi mérlegelést végeztünk. A szennyvízelvezetés- és tisztítás évi tervének készítésénél a közelmúltban csatornázott települések esetében a csatornahálózatra történt rákötések növekedését is figyelembe vettük. Ezen szempontok alapján összességében a évben társasági szinten 9.590,1 E m 3 ivóvízértékesítés és 7.915,2 m 3 szennyvízelvezetés- és tisztítás tervezhető. A évi szolgáltatási díjak kalkulációjának készítésénél a korábbi évekhez hasonlóan a következőket vettük figyelembe: az előző évek tényleges értékesítési adatait, a év várható értékesítési adatait, településenként az értékesítési lehetőségek alakulását, a évi szolgáltatási tevékenység költségeinek várható alakulását, a évre vonatkozóan a médiákból, az országgyűlés elé beterjesztett évi költségvetési törvényjavaslatból, valamint üzleti partnereinktől nyert információk szerinti inflációs költségnövekedést. A hazai viziközmű szolgáltatók, így társaságunk jövőbeni működésében is várhatóan meghatározó szerepet fog játszani az EU Vízügyi Keretirányelvének 2010-ig történő érvényre juttatása, illetve jutása. A Keretirányelv fő eleme az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás indokolt költségeinek elszámolása és a szolgáltatás díjában a teljes költség megtérülésének biztosítása. Ennek az elvnek az érvényesülése új szemléletet kíván a szolgáltatási díjak kialakítása és annak jóváhagyása során. Nem tartható tovább az az elvárás, hogy a szolgáltatás díjai továbbra is a mindenkori kormány által megfogalmazott átlagos infláció mértékének megfelelően változzanak akkor, amikor a szolgáltatás költségeinek jelentős részét adó, általunk is vásárolt (un. fogyasztói kosarunkban megjelenő) termékek, szolgáltatások (technológiai anyagok, villamos energia, gáz, üzemanyag stb.) árai az átlagos inflációhoz képest jelentősen emelkednek. A bonyolultabbá váló vízkezelési technológiák, a folyamatosan szigorodó vízminőségi és biztonságtechnikai előírások egyre nagyobb anyagi terhet jelentenek társaságunknak. A szolgáltatási díjak üzemeltetési, karbantartási költségtartalmának a növekedése már évek óta nem fedezi a szükségletet. Az üzemeltetés biztonságát jelentő karbantartások, felújítások és rekonstrukciók, a nem elegendő forrás miatt esetleg késhetnek, vagy elmaradhatnak. Tulajdonos Önkormányzatainknak úgy gondoljuk alapvető érdeke, hogy a szolgáltatás önfinanszírozó legyen, társaságunk saját bevételeiből legyen képes ellátni feladatát, amelybe a napi működésen túl beletartozik a vagyonbiztonság is: folyamatosan gondoskodni a közművek korszerűsítéséről, felújításáról, pótlásáról a szolgáltatás hosszútávú biztonsága érdekében.

7 3 A fent leírt elvek és tények fokozatos érvényre juttatásának figyelembe vételével készítettük el a évi szolgáltatási díjjavaslatainkat. A évre várható ráfordítások figyelembe vételével az ivóvízszolgáltatásnál az anyagköltségek 6 %-os, az anyagjellegű szolgáltatások, valamint a szennyvízszolgáltatás anyagköltségénél pedig 4,5 %-os növekedéssel számoltunk. A villamos energia árának állami szabályozása december 31-el megszűnik. A villamos energia vételezés tekintetében január 1-től társaságunk is a versenypiacra kényszerül, ahol az árak a kereslet-kínálat figyelembe vételével alakulnak. A média szinte minden szereplője, bankok közgazdasági elemzői jelentős áremelkedést akár % mértékűt is prognosztizálnak. Az általunk végzett szolgáltatások biztonságának fenntartása megköveteli, hogy társaságunk is felkészüljön erre az új helyzetre. Az elmúlt években kialakított racionális villamos energia gazdálkodás mellett a szolgáltatási díjakban a villamos energia költség jövő évi változását 20 %-os mértékkel vettük számításba. Amennyiben a villamos energia évi ára az általunk tervezett díjemelkedés mértékét jelentősen meghaladja, a jövő évben a szolgáltatási díjak további emelésére leszünk kénytelenek javaslatot tenni. A személyi jellegű ráfordításokon belül a évi várható bértömeg 7 %-os növekedését irányoztunk elő. Az egyéb energia költségek között a fűtés költségénél 10 %-os, az üzemanyagoknál 4,5 %-os áremelkedéssel terveztünk. A szolgáltatási díjak alakulására ható külső tényezők mellett a díjkalkulációk készítése során a társaság Alapszabályában megfogalmazottakat is figyelembe kellett vennünk. A társaság által alkalmazott díjrendszer alapvető elemeit az Alapszabály rögzíti. Az alapelvek szerint a szolgáltatási díjkalkulációkban a tevékenység fajlagos ráfordításait - településenként eltérő (helyi) költségek és - településenként egységes érvényű költségek bontásban szerepeltetjük. A településenként eltérő (helyi) költségek: - az anyagjellegű költség, - a vásárolt víz költsége, - a villamos energia költség, - a bérleti díj költsége, - a fejlesztési díjhányad, - vízkészlethasználati díj, - az önkormányzatok által kivetett iparűzési- és építményadó. A településenként egységes érvényű (minden település szolgáltatási díjában azonos fajlagos mértékű) költségek: - az amortizáció (értékcsökkenési leírás), - az üzemeltetés költsége, - a karbantartás, fenntartás költsége, - az általános költségek, - az egyéb ráfordítások.

8 4 A társaság tulajdonosai az Alapszabály XX. fejezetének pontjában a következőket rögzítették: Az alapítók egyetértenek abban, hogy a Társaság a működési területén a szolgáltatások eltérő tényleges önköltsége alapján kalkulált árakat érvényesítsen úgy, hogy a szolgáltatás színvonalát befolyásoló tényezők (üzemeltetés, karbantartás) a működési területén egységesek legyenek. Az Alapítók kötelezettséget vállalnak arra, hogy árhatósági jogkörük gyakorlása során az előbbiekre figyelemmel állapítják meg az árakat. Azok az önkormányzatok, amelyek az önköltségi alapon képzett árnál alacsonyabb térítési díjat állapítanak meg, kötelesek az ebből keletkező bevételkiesést számla ellenében a Társaságnak megtéríteni. A részvényesek felhatalmazzák a Részvénytársaságot, hogy ezen igényt a részvényessel szemben közvetlenül érvényesítse. A évi szolgáltatási díjakról, az értékesítés tervezett lehetőségeiről készült előterjesztést az igazgatóság október 18-i ülésén megtárgyalta. Az igazgatóság úgy döntött, hogy 2007-ben minden település esetében a helyi költségeket nem tartalmazó, alapdíj nélküli ivóvízszolgáltatási díj 147,69 Ft/m 3 legyen. Az igazgatóság döntése alapján az ivóvízszolgáltatás egységes érvényű díja 2 Ft/m 3 nyereséget tartalmaz. A nyereség fajlagos mértékének növelésével a szolgáltatási díjak eredménytartalma közel 1 %-os. Az értékesítési mennyiségek bizonytalansága és az üzemeltetési költségek alakulása miatti kockázatok mérséklése a nyereség növelését mindenképpen indokolják. Az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás feladatai mellett a társaság következő évi gazdálkodásának eredményességéhez továbbra is szükséges, hogy a saját vagyon felújítási, rekonstrukciós munkái nagyrészt saját vállalkozásban történjenek és a lehetőségek szerint továbbra is vállaljunk szakmai felkészültségünknek megfelelően építési-szerelési munkákat. Az új szolgáltatási díjak január 1-től történő érvényesítése és az előirányzott bevételek teljesítése esetén társaságunk fizetőképessége és pénzügyi stabilitása az ez évihez hasonlóan a jövő évben is biztosítható lesz, ami a biztonságos szolgáltatás alapfeltétele. Az ívóvízszolgáltatás évi költségeinek alakulása Zirc városban Az ívóvízszolgáltatás évi költségeinek tervezésénél 313 em 3 /év értékesítési mennyiséggel számoltunk. A településenként eltérő (helyi) költségek alakulása Az anyagjellegű ráfordításnál 6 %-os, a villamos energia költségnél 20 %-os mértékű áremelkedéssel számoltunk. A vízkészletjárulék fajlagos mértékének változtatását nem tervezzük. Közműhasználati díjként terveztük az Önkormányzat beruházásában megvalósult ivóvízhálózat üzemeltetésével kapcsolatos bérleti díjat. A bérleti díj mértéke 26,30 Ft/m 3. Az önkormányzat által kivetett iparűzési adónál a évre előirányzott árbevétel alakulását, az építményadónál az önkormányzati rendeletben meghatározott mértéket vettük számításba.

9 5 A településenként egységes érvényű költségek alakulása A szolgáltatási díjban kalkulált további költségek fajlagos mértéke - a Társaság Alapszabályában megfogalmazott egységes szolgáltatási színvonal biztosítása miatt - minden település díjában azonos. Értékcsökkenési leírás Az ivóvízszolgáltatással kapcsolatos tárgyi eszközök értéke alapján számított értékcsökkenési leírás fajlagos mértékével számolunk a jövő évben. A közművek és az azokat működtető eszközök műszaki állapota egyébként indokolja, hogy a szükséges felújítások, rekonstrukciók és beruházások elvégzésére fedezetet teremtsünk a következő évben is. Az értékcsökkenési leírás meghatározásánál a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a társasági adótörvény szerinti mértéket vettük figyelembe. Az üzemeltetési, karbantartási,szállítási, rakodási, általános és egyéb költségek alakulása Az üzemeltetési költségekben a vízóra leolvasás, hátralék behajtás költségeinek, valamint a diszpécser szolgálatok és az üzemmérnökségek, üzemvezetőségek évi működési költségeinek inflációt követő növekedése jelenik meg. (37,01 Ft/m 3 ) Az ivóvízhálózat biztonságos működtetése érdekében a karbantartási és fenntartási ráfordítások növelése szükséges. Ezen munkákon belül a jövő évben is feladat lesz társasági szinten ezer db lejárt hitelesítésű bekötési vízmérő cseréje, hitelesítése. A szállítási, rakodási és gépköltség jövő évi alakulásánál a munkagépek, gépjárművek javítási, karbantartási költségeit is figyelembe vettük.(60,15 Ft/m 3 ) Egyéb segédüzemi költségként tervezzük a növekvő vízmintavételek és laboratóriumi vizsgálatok költségeit. (3,38 Ft/m 3 ) Az általános költségek között a központi irányítás dologi- és személyi jellegű költségei kerültek tervezésre. (18,83 Ft/m 3 ) Az egyéb ráfordítások között a társaság által fizetett gépjármű adónak, a vissza nem igényelhető ÁFA-nak, a hitelezési veszteségnek és a tervezett selejtezés ráfordításainak ivóvízszolgáltatásra eső részét számoljuk el. (1,92 Ft/m 3 ) Az ívóvízszolgáltatás fajlagos költségeit a 1/a. és 1/b. sz. mellékletek tartalmazzák. A kalkulált költségek figyelembe vételével január 1-től javasolt ivóvízszolgáltatási díj: 240,40 Ft/m 3 + ÁFA Az alapdíj mértéke a évben is változatlan marad. A szennyvízelvezetés- és tisztítás évi költségeinek alakulása Zirc városban

10 6 A szennyvízszolgáltatás évi költségeinek tervezésénél 280 em 3 /év szennyvíz elvezetésével és tisztításával számoltunk. A településenként eltérő (helyi) költségek alakulása Az anyagjellegű ráfordítások tervezésénél 4,5 %-os áremelkedéssel számoltunk. A villamos energia költségnél az ivóvízszolgáltatásnál megfogalmazottak szerinti, 20 %-os mértékű áremelkedést vettünk számításba. Közműhasználati díjként terveztük a szennyvíztisztító telepi rekonstrukció üzemeltetésével kapcsolatos bérleti díjat. A bérleti díj mértéke 30,20 Ft/m 3. A helyi költségek között került megtervezésre az önkormányzat által kivetett iparűzési adó és az építményadó. A településenként egységes érvényű költségek alakulása Értékcsökkenési leírás A szennyvíztisztító telepek és a szennyvízcsatorna hálózatok értéke alapján számított értékcsökkenési leírás fajlagos mértékével számolunk a jövő évben. Üzemeltetési költségek alakulása Az üzemeltetés költségeiben az üzemmérnökségek, üzemvezetőségek és diszpécserszolgálatok működési költségeinek, a hátralékbehajtás költségeinek szennyvízágazatra számított összegét tervezzük.(36,49 Ft/m 3 ) Karbantartási, szállítási, rakodási és gépköltségek alakulása Karbantartási, fenntartási költségek között számoljuk el a szennyvíztisztító telepek műtárgyainak, technológiai berendezéseinek és a szennyvízcsatorna hálózatok üzemszerű működését biztosító javítási munkák megnövekedő költségeit. A szállítási, rakodási és gépköltség jövő évi alakulása a karbantartási, fenntartási feladatok végzésével kapcsolatos. (42,93 Ft/m 3 ) Egyéb segédüzem költségeinek alakulása Egyéb segédüzemi költségként tervezzük a laboratórium költségeit. A hatósági előírások miatti kötelezettségként fokozzuk a mintavételek és a laboratóriumi vizsgálatok számát. (3,79 Ft/m 3 ) Általános költségek alakulása

11 7 Általános költségként a központi irányítás dologi költségei és a személyi jellegű ráfordítások 7 %-os mértékű növekedése került tervezésre. (22,28 Ft/m 3 ) Egyéb ráfordítások alakulása Az egyéb ráfordítások között a társaság által fizetett gépjármű adónak, a vissza nem igényelhető ÁFA-nak, a hitelezési veszteségnek és a tervezett selejtezés ráfordításainak szennyvízszolgáltatásra eső részét számoljuk el. (2,27 Ft/m 3 ) A szennyvízszolgáltatás fajlagos költségeit a 2/a., és a 2/b.sz. mellékletek tartalmazzák. A fentiek figyelembe vételével készült kalkuláció szerint január 1-től javasolt szennyvízszolgáltatási díj 240,70 Ft/m 3 + ÁFA. Kérjük az előterjesztésünk megtárgyalását és változatlan ivóvízszolgáltatási alapdíj mellett a fogyasztásarányos ivóvízszolgáltatási díj és a szennyvízszolgáltatási díj január 1-től történő megállapítását. Veszprém, november 14.

12 1.a. sz. melléklet Zirc város Ivóvíz díjkalkuláció a gazdasági évre BAKONYKARSZT Zrt. Ivóvíz szolgáltatás költségek fajlagos költségek Szolgáltatott mennyiség E m 3 313,00 E Ft Ft/m 3 I. Településenként eltérő (helyi) költségek ,69 1. Anyagjellegű ráfordítás 529 1,69 2. Villamosenergia ,98 3. Saját vízfelhasználás ,62 4. Közműhasználati díj ,30 5. Adók és járulékok , Vízkészletjárulék , Iparűzési adó , Építmény adó 147 0,47 II. Településenként egységes érvényű költségek az alapdíj hatása nélkül ,69 1. Értékcsökkenési leírás , Közművagyon , Működtető vagyon ,00 2. Üzemeltetés, karbantartás, igazgatás költségei és egyéb ráfordítás ,29 III. Ráfordítások összesen (I+II) ,38 IV. Eredmény 626 2,00 V. Szolgáltatási díj (III + IV) ,38

13 1.b. sz. melléklet Zirc város Ivóvíz szolgáltatás fajlagos költségei gazdasági évre évi évi évi Index Index terv várható terv BAKONYKARSZT Zrt. Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3 Szolgáltatott mennyiség E m 3 % % (3:1.) (3:2.) I. Településenként eltérő (helyi) fajlagos költségek 83,58 83,77 92,69 110,9 110,6 1. Anyagjellegű ráfordítás 1,59 1,61 1,69 106,3 105,0 2. Villamosenergia 42,50 42,51 50,98 120,0 119,9 3. Saját vízfelhasználás - 1,62-1,62-1,62 100,0 100,0 4. Közműhasználati díj 26,30 26,30 26,30 100,0 100,0 5. Adók és járulékok 14,81 14,97 15,34 103,6 102, Vízkészletjárulék 6,69 6,69 6,69 100,0 100, Iparűzési adó 7,76 7,81 8,18 105,4 104, Építmény adó 0,36 0,47 0,47 130,6 100,0 II. Településenként egységes érvényű fajlagos költségek az alapdíj hatása nélkül 137,05 136,81 145,69 106,3 106,5 1. Értékcsökkenési leírás 26,20 23,20 24,40 93,1 105, Közművagyon 20,40 19,20 20,40 100,0 106, Működtető vagyon 5,80 4,00 4,00 69,0 100,0 2. Üzemeltetés, karbantartás, igazgatás költségei és egyéb ráfordítás 110,85 113,61 121,29 109,4 106,8 III. Ráfordítások összesen (I+II) 220,63 220,58 238,38 108,0 108,1 IV. Eredmény 1,50 1,55 2,00 133,3 129,0 V. Szolgáltatási díj (III + IV) 222,13 222,13 240,38 108,2 108,2

14 2.a. sz. melléklet Zirc város Szennyvíz díjkalkuláció a gazdasági évben BAKONYKARSZT Zrt. Szennyvíz elvezetés költségek fajlagos költségek Szolgáltatott mennyiség E m 3 280,00 E Ft Ft/m 3 I. Településenként eltérő (helyi) költségek ,58 1. Anyagjellegű ráfordítás ,49 2. Villamos energia ,24 3. Saját vízfelhasználás 434 1,55 4. Közműhasználati díj ,20 5. Szennyvízbírság 90 0,32 6. Adók és járulékok , Iparűzési adó , Építmény adó 168 0,60 II. Településenként egységes érvényű költségek ,16 1. Értékcsökkenési leírás , Közművagyon , Működtető vagyon ,10 2. Üzemeltetés, karbantartás, igazgatás költségei és egyéb ráfordítás ,76 III. Ráfordítások összesen (I+II) ,74 IV. Eredmény 560 2,00 V. Szolgáltatási díj (III+IV) ,74

15 2.b. sz. melléklet Zirc város Szennyvíz szolgáltatás fajlagos költségei gazdasági évre évi évi évi Index Index terv várható terv BAKONYKARSZT Zrt. Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3 Szolgáltatott mennyiség E m 3 % % (3:1.) (3:2.) I. Településenként eltérő (helyi) fajlagos költségek 103,85 104,15 111,58 107,4 107,1 1. Anyagjellegű ráfordítás 30,14 30,21 31,49 104,5 104,2 2. Villamos energia 32,70 32,70 39,24 120,0 120,0 3. Saját vízfelhasználás 1,33 1,41 1,55 116,5 109,9 4. Közműhasználati díj 30,20 30,20 30,20 100,0 100,0 5. Szennyvízbírság 1,25 1,25 0,32 25,6 25,6 6. Adók és járulékok 8,23 8,38 8,78 106,7 104, Iparűzési adó 7,76 7,78 8,18 105,4 105, Építmény adó 0,47 0,60 0,60 127,7 100,0 II. Településenként egységes érvényű fajlagos költségek 116,41 118,80 127,16 109,2 107,0 1. Értékcsökkenési leírás 21,30 22,40 19,40 91,1 86, Közművagyon 15,00 14,60 14,30 95,3 97, Működtető vagyon 6,30 7,80 5,10 81,0 65,4 2. Üzemeltetés, karbantartás, igazgatás költségei és egyéb ráfordítás 95,11 96,40 107,76 113,3 111,8 III. Ráfordítások összesen (I+II) 220,26 222,95 238,74 108,4 107,1 IV. Eredmény 1,50-1,19 2,00 133,3 - V. Szolgáltatási díj (III+IV) 221,76 221,76 240,74 108,6 108,6

16 Ajánlás a évi víz- és csatornaszolgáltatási díjak meghatározásához Az önkormányzati törvény megalkotása óta a települési önkormányzatok kötelező feladata a település egészséges ivóvízzel történő ellátása. A szennyvízelvezetés tisztítás évtől vált kötelező feladattá. A feladat ellátásához a víziközmű rendszerek megbízható működtetése, jó karbantartása, folyamatos fejlesztése, megújítása szükséges. E feltételnek a rendszereket működtető szervezet akkor tud eleget tenni, ha szervezetten, a korszerű műszaki megoldásokat, technológiát alkalmazva, magasan képzett szakember állománnyal és hatékony gazdálkodással látja el közszolgáltatási feladatait. A tulajdonos önkormányzatok alapvető érdeke, hogy a szolgáltatás önfinanszírozó legyen, a szolgáltató saját bevételeiből, működési támogatás nélkül legyen képes ellátni feladatát, amelybe a napi működésen túl beletartozik a távlati vagyonbiztonság is: folyamatosan gondoskodni a közművek korszerűsítéséről, felújításáról, pótlásáról a szolgáltatás hosszú távú biztonsága érdekében. A víziközmű szolgáltatónak a fogyasztói igények kielégítése érdekében állandóan a fogyasztók rendelkezésére kell állni. A szolgáltató a víziközművek üzemeltetésével köteles a fogyasztóknak a külön jogszabályban és a vízjogi üzemeltetési engedélyben foglalt előírásoknak megfelelően a víziközművek teljesítőképességének mértékéig szolgáltatni (38/1995. (IV.5.) Korm. rendelet 1. ). Alapelv továbbá, hogy a kialakított díjrendszernek olyannak kell lennie, amely a fentiekben leírtaknak megfelelően biztosítja a hatékonyan működő vállalkozó ráfordításaira és a működéshez szükséges nyereségre a fedezetet, tekintettel az elvonásokra és a támogatásokra (1990. évi LXXXVII. tv. - Ártörvény - 8. (1) bekezdés). Ezt az elvet erősíti meg az Európai Unióban alkalmazott Vízkeret Irányelv is. Az Európai Unió Víz Keretirányelve előírja, hogy a víz- és csatornadíjak meghatározása során a tagállamoknak figyelembe kell venni a víziközmű szolgáltatások költségei megtérülésének elvét, beleértve a környezeti és a vízkészletek védelmével összefüggő költségeket is (teljes költség megtérülés elve), különösen a szennyező fizet elvet. A tagállamoknak 2010-re biztosítaniuk kell, hogy a vízzel kapcsolatos árpolitika a készletek hatékony használatára ösztönözze a vízhasználókat, és ezen keresztül járuljon hozzá ezen irányelv környezeti célkitűzéseinek teljesüléséhez, valamint hogy a különböző vízhasználatok megfelelő módon járuljanak hozzá a vízi szolgáltatások költségeinek megtérítéséhez. Ennek megfelelően az alábbi főbb tényezők alakulásának figyelembe vétele indokolt a víz- és csatornaszolgáltatási díjak változtatásának meghatározásánál: 1. A szolgáltatás terjedelmében, színvonalában bekövetkező változások (belépő új létesítmények) 2. Az infláció alakulása, ill. a kiemelt költségelemek árváltozása (anyag, szolgáltatások, villamos energia, gáz, üzemanyag) 3. A fogyasztás mennyiségi változása 4. A közművagyon amortizációs fedezetének, ill. bérleti díjának szükséges változása 5. Az árat befolyásoló adójellegű befizetések változása (különös tekintettel a kormányzati intézkedések hatásaira) Meg kell említeni azt a bizonytalansági tényezőt is, amely a évet meghatározóan befolyásolta. A évi díjtervezés időszakában előre jelzett makrogazdasági mutatók a

17 évre vonatkozó jelenlegi számítások szerint jelentős mértékben eltérnek (gazdasági növekedés, infláció mértéke). Ebből következően ezek a különbségek a évi díjakban nem jelenhettek meg. 1. A szolgáltatás terjedelmében, színvonalában bekövetkező változások A lakossági árkiegészítések megszűnése, az árakban a valós költségek érvényesítése a lakosságot nagymértékű takarékosságra ösztönözte. A kilencvenes évek elejétől napjainkig több tízezer lakásba építettek be mellékvízmérőket. A vállalkozások a piacaik szűkülése mellett víztakarékos technológiák alkalmazásával, saját ellátás kialakításával igyekeznek csökkenteni kiadásaikat, az intézmények pedig a finanszírozási nehézségek miatt takarékoskodnak. Ugyanakkor a települések fejlődésével együtt járó infrastruktúra-fejlesztésekkel nemcsak hogy jelentősen nőtt a kedvezőtlenebb fajlagos költségekkel üzemeltethető hálózat, hanem azon fogyasztóhelyek száma is ahol csak időszakos fogyasztás van (pl. kertek, üdülők), és így a rendelkezésre állás és a vízmérőkhöz kapcsolódó szolgáltatási költségek nem, vagy csak töredékében térülnek meg a csekély fogyasztás miatt. Mindezek mellett a víziközmű szolgáltatások területén az európai uniós követelményeknek való megfelelés jelentős vízminőségjavító, vízbázis védelembehelyezési, valamint szennyvízkezelési beruházásokat indukált, ill. indukál a következő években is mintegy milliárd Ft értékben. Az ezek nyomán belépő műszaki rendszerek üzemeltetési költségei általában messze meghaladják a velük elérhető bevételeket. Ugyanis vagy az ivóvíz, ill. szennyvíztisztítás minőségét javítják a működési terület számottevő bővülése nélkül, vagy olyan új műszaki rendszerek, amelyek már a fajlagosan nagyobb költséggel ellátható kisebb települések ellátását oldják meg. Ugyanakkor a szintén EU irányelveknek megfelelő jogharmonizáció mind a környezetvédelem, mind a fogyasztóvédelem területén szigorodó előírásokhoz vezet. Az ivóvíz-szolgáltatás területén növekvő költségeket jelent a folyamatosan növekvő vizsgálatok száma, és gyakorisága, amely minden szolgáltatónak elemi érdeke. El kell kerülni a jövőben minden vízfertőzéses esetet! A tisztítástechnológiák csak fejlesztések árán tudnak megfelelni a hatósági előírásoknak. Az elvezetett szennyvizek területén folyamatosan tapasztalható, hogy a lakossági szennyvizek koncentrációja, szennyezettsége növekszik, az alulterhelt csatornákban a szennyvíz minősége tovább romlik. Ebből adódóan a tisztítási költségek is emelkednek. Az ezeknek való megfelelés nemcsak a szolgáltatás színvonalát javítja, hanem többletráfordításokat is igényel. Az előzőekben említettek alapján a szolgáltatás terjedelmének és színvonalának állami eszközökkel is ösztönzött növekedése, a víziközmű szolgáltató cégek folyamatos hatékonyság javítása mellett is, a fajlagos ráfordítások növekedését eredményezi. 2. Az infláció alakulása A ivóvíz- és csatornaszolgáltatásban nem az általános fogyasztói kosárra alapozott tendenciák érvényesek, hanem - jelentős költségaránya következtében - sokkal nagyobb az energia és anyagár változások hatása. Az összes költség mintegy 10%-át elérő vásárolt anyagok és alkatrészek árának változását a termelői árindex határozza meg, melyet befolyásol az import anyagok (kőolaj, nyersanyagok) világpiaci árának alakulása, a forint árfolyam, illetve a beszállítók versenyeztetése. A földgáz árak tekintetében az áremelés január 1.-ével 5-10 %-os mértékű lehet. A villamos energia árának emelése is egyes hírforrások szerint a %-os mértéket is elérheti, míg más források szerint az áremelés a víziközmű szektort 31 %-os mértékben érinti. A közüzemi díjas szolgáltatás igénybevételt felváltja az egyetemes szolgáltatás, ahol a 3x50 A alatti kisfeszültségen vételező fogyasztási helyek maradhatnak. Az e feletti fogyasztási helyek átkerülnek az energiakereskedőkhöz, ahol az árakat a kereslet-kínálat, valamint a piaci várakozások határozzák meg. A magyar energiapiacon kapacitás felesleg nincs. Az ágazatban jellemző költségarányok alapján a villamos energia súlyaránya 15-20% közötti az összköltségen belül.

18 3 A személyi jellegű ráfordításoknál - az uniós elvárásoknak megfelelő felzárkóztatás, és a kormány által meghirdetettek jegyében - a reáljövedelmek legalább szinten tartása, de még inkább a növelése kell, hogy legyen a cél. Az általános közgazdasági összefüggések alapján a reáljövedelem növekedés lehetőségét az inflációs várakozások, és a gazdasági növekedés alapján lehet meghatározni. Ezen értékek 2008 évi prognózisa a fogyasztói árindexnél 4,5%, a gazdasági növekedésnél 2 % növekedés. Emellett nem hagyható figyelmen kívül az a tény sem, hogy a 2007 évre előrejelzett 6,8 %-os inflációval szemben ma már 7,8 %-ot prognosztizálnak. Néhány víziközmű szolgáltató esetében - az ágazati szakszervezetek munkáltatók felé megfogalmazott elvárásai alapján - a 7 % feletti növelés is indokolt lenne a közszféra elmúlt években történt, és ezen ágazatban elmaradt bérrendezéséhez kapcsolódóan. A fentiek alapján a 2008.évi díjak megállapításához az alábbiak szerinti inflációs indexeket javasoljuk figyelembe venni: anyag 4,5-7 % anyagjellegű ráfordítás 4,5-7 % üzemanyag (jelenlegi árszinthez) 7-10 % földgáz 5-10 % villamos energia (jelenlegi árszinthez) 31-50% személyi jellegű ráfordítás 5,5-7 % egyéb ráfordítások (környezetterhelési díj nélkül) 4,5-6 % 3. A fogyasztás változása A gazdasági növekedés jellemzően - nem a vízigényes gazdasági ágakban jelentkezik. Ugyanakkor általában a belépő létesítmények miatti fogyasztásnövekedést ellentételezik az egyre terjedő - egyébként környezetvédelmi szempontból kedvező - víztakarékos technológiák, vagy a finanszírozási okokból szükségszerű víztakarékosság. A klímaváltozás hatásaként jelentkező esetleges többlet-fogyasztás a gazdálkodók vízigény csökkenését nem ellensúlyozzák. Ennek következtében általában - a évi fogyasztást is csak a 2007-es értékesítési adatok alatt lehet felelősséggel tervezni, amely a szolgáltatás változatlanul magas fix költséghányada miatt a fajlagos ráfordítást növeli. Terjed a locsolási mellékmérő, ami tovább csökkenti a számlázható csatornadíj mennyiséget. Hatása az előbbiekben leírtakkal megegyező. 4. A közművagyon amortizációs fedezetének, ill. bérleti díjának szükséges változása Az amortizáció a beruházáskori árszínvonalnak megfelelő forrást képez, amelynek reálértéke csökkent a létesítés óta eltelt akár több évtized inflációs hatásai miatt, tehát a pótlást a jelen árakon már messze nem fedezi. A szükséges fedezet díjakba történő beépítését indokolja a víziközmű hálózatok ismert állaga, és a forráshiány miatt elmaradt rekonstrukciók, valamint felújítások. A NFT II. ismert preferenciái alapján nem számíthatunk EU-s forrásokra a rekonstrukciók területén. Az elmúlt évek uniós, ill. állami támogatással megvalósuló közmű beruházásainál a díjfedezet hiánya miatt kényszerűségből felvállalt kezdeti alacsonyabb amortizációs időszak lejár, a valós pótlási szükséglet alapján, a legalább 5 éves művek amortizációs fedezetét is el kell kezdeni beépíteni a díjakba. Hasonló a helyzet az elkövetkező években belépő művek (több mint milliárd Ft!) amortizációja esetén is. Az önkormányzati tulajdonban lévő eszközök üzemeltetéséért fizetett bérleti díj általában csak az eseményvezérelt (hibajavító) rekonstrukciókra, felújításokra elegendő. Az eszközök

19 4 tervszerű, ütemezett pótlására, felújítására az ágazat cégeinek 2/3-ánál nem, vagy csak töredékében nyújt fedezetet. A fenti indokok alapján a víziközmű vagyon díjakban is érvényesíthető amortizációs hányadának, ill. bérleti díjának jelentősen az infláció feletti emelése szükséges az elkövetkező években. 5. Az árat befolyásoló adójellegű befizetések változása A vízterhelési díj mértéke a törvényben foglaltak alapján a évi 80 %-ról évben 100 %-ra emelkedik. A vízkészlet-járulék emelése előzetes információink szerint 15,5 % mértékű lesz évben (az elmúlt 3 évben nem változott az alapjárulék). A változást vízkészlet-gazdálkodási, szakmai célok indokolják (ésszerű, takarékos gazdálkodás a vízkészletekkel). Jelenleg még folyamatban van a jövő évi állami költségvetés kialakítása, így még nem ismertek a díjat érintő esetleges további kormányzati intézkedések. A támogatás keretösszege a tervezett szerint nem változik, azonban a támogatási küszöb infláció feletti 9-10 %-os növelése várható. 6. Összegzés A díjak megállapítása tekintetében az önkormányzatoknak az alábbi szempontokat szükséges érvényre juttatni a jogszerű szabályozás és differenciálás érdekében: az EU irányelveknek megfelelően figyelembe kell venni a víziközmű szolgáltatások költségei megtérülésének elvét, beleértve a környezeti és a vízkészletek védelmével összefüggő költségeket is (teljes költség megtérülés elve), különösen a szennyező fizet elvet, a helyi körülmények figyelembevétele mellett pontosan határozzák meg az adott díjhoz, díjakhoz tartozó áralkalmazási feltételeket, célszerű, ha a ráfordítások elemzéséből kiindulva differenciált díjakat alkalmaznak attól függően, hogy a vevő milyen kapacitásokat köt le, időszakosan vagy folyamatosan veszi igénybe a szolgáltatást, stb. a szolgáltatás kapacitás-lekötésével arányos költségek megtérülése érdekében támogatjuk az alapdíj alkalmazását, mely alkotmányossági szempontból sem vitatható. Az előző pontokban ismertetett szakmai szempontok hosszú távú érvényesítése szükséges a szolgáltatás műszakilag megfelelően jó színvonalú ellátása, ill. annak fenntarthatósága érdekében. Természetesen e szempontok az egyes szolgáltatók sajátosságainak megfelelően jelennek meg költségszerkezetükben, és ennek megfelelően differenciálják a szolgáltatási díjak változtatási igényét. A szolgáltatás terjedelmének és színvonalának állami eszközökkel is ösztönzött növekedése, a víziközmű szolgáltató cégek folyamatos hatékonyság javítása mellett is, a fajlagos ráfordítások növekedését eredményezi évben - a fogyasztói teherbíróképességet, és a szükséges hosszabb távú fokozatosságot is figyelembe véve - legalább %-os szolgáltatási díjemelés lenne szükséges, hogy az ágazatra vonatkozó - a kormány által is támogatott - EU célok megvalósításának esélyei megmaradjanak. A lakossági díjak megállapításánál számolni kell továbbá azzal, hogy várhatóan a lakossági díjtámogatás feltételei szigorúbbak lesznek az elismerhető költségváltozás tekintetében az előző évinél, és az indokolt, de arányaiban magas bérleti díjakat a támogatás elbírálásánál nem veszik figyelembe.

20 Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületének a 3/1996.(III.1.), 16/1996.(XII.30.), 23/1997.(XII.30.), 18/1998.(XII.31.), 11/1999.(VI.1.), 22/1999.(XII.31.), 36/2000.(XII.28.), 42/2001.(XII.31.), 25/2002.(XII.31.), 44/2003.(XII.09.) ÖK., 16/2004.(IV.26.),37/2004.(XII.14.),31/2005.(XII.13.)és a 23/2006.(XII.12.) rendeletekkel módosított 7/1995.(III.1.) ÖK. rendelete az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati vízi-közmű által biztosított szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és kezelésért fizetendő díjakról egységes szerkezetben

21 Az árak megállapításáról szóló évi CIV. törvénnyel módosított évi LXXXVII. törvény 7.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi rendeletet alkotja: 1.. (1) * A BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű RT. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvízért (valamint a vízi-közmű által biztosított szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és kezelésért) - (csatornadíj) a (4) bekezdésben foglaltak kivételével - Zirc város területén az 1. sz. melléklet szerinti díjakat kell fizetni. (2) Az 1. számú mellékletben megállapított díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. (3) Az 1. számú mellékletben megállapított ivóvízdíj a 88/1990.(IV.30.) MT rendelettel módosított, a közműves ivóvízellátás és a közműves csatornázás szabályainak kiadásáról szóló 27/1975.(X.30.) MT rendelet 1. számú mellékletének 30. -ában meghatározott vízmérők alapján történő számlázás költségeit is tartalmazza. (4) Nem kell díjat fizetni a közműhálózaton lévő tűzcsapról a tűzoltáshoz felhasznált vízért. 2.. Az 1. számú mellékletben megállapított díjat a szolgáltatónak a lakossági fogyasztók esetében olyan mértékben kell csökkentenie, amilyen mértékű támogatást a díj mérséklése céljából kap. 3.. (1) ** A díj fizetésének alapjául szolgáló ivóvízmennyiséget vízmérő hiányában a 47/1999.(XII.28.) KHVM. rendelet melléklete szerinti átalánnyal kell meghatározni. (2) A csatornadíj alapja a mért szennyvízmennyiség, mérés hiányában a csatornaműbe bekötött ingatlanon felhasznált teljes vízmennyiség, függetlenül attól, hogy annak beszerzése honnan történt. A vízmennyiség a (3) - (4) bekezdésben foglaltakon túl egyéb címen (bedolgozás, párolgás, szivárgás, elfolyás, stb.) nem csökkenthető. (3) Ha vízhasználó saját szennyvízelvezető művel rendelkezik, a (2) bekezdés szerinti díj alapjául szolgáló vízmennyiséget az abban elhelyezett szennyvíz mennyiségével csökkenteni kell. (4) Ha a hatósági intézkedés miatt a vállalkozó a gazdasági tevékenységéből keletkezett szennyvizet a közcsatornába nem vezetheti be, a gazdasági tevékenységéhez felhasznált vízmennyiséggel csökkenteni kell a (2) bekezdés szerinti díj megállapításánál figyelembe vett vízmennyiséget. * Módosította a 16/2004.(IV.26.) rendelet 1. -a május 1-től. ** Módosította a 16/2004.(IV.26.) rendelet 2. -a május 1-től.

22 - 2 - (5) * Ha a magánszemély fogyasztó az öntözéshez használt vízmennyiséget almérővel méri, a szolgáltatóval kötött szerződésben meghatározottak szerint fizet csatornadíjat. 4.. (1) E rendelet március 1. napján lép hatályba. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az Önkormányzat 3/1994.(II.14.) ÖK. számú rendelete hatályát veszti. (2) Abban az esetben, ha a rendelet hatálybalépése és a fogyasztás leolvasása nem esik egybe, a számlázás alapjául szolgáló vízmennyiséget időarányosan kell megosztani a díjváltozás előtti és utáni időszakra. Az március 1-je előtti időszakra számított vízmennyiséget az önkormányzat 3/1994.(II.14.) ÖK. számú rendeletében meghatározott díjon kell számlázni. (3) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. * Beiktatta a 16/2004.(IV.26.) rendelet 3. -a május 1-től.

23 1. számú melléklet * 1 a 7/1995. (III.1.) ÖK. rendelethez a vízi-közmű szolgáltatási díjai január 1-től 2 Zirc város területén az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért a fogyasztás mennyiségétől független alapdíj mértéke: Fogyasztásmérő átmérője mm-ben Havi alapdíj (Ft/hó) NA ,- NA ,- NA ,- NA ,- NA ,- NA ,- NA ,- NA ,- NA ,- NA ,- Az ivóvízért fizetendő díj: 222,10 Ft/m 3 A szennyvízelvezetés és tisztítás díja: 221,80 Ft/m 3 A díjak a mindenkori ÁFA összegét nem tartalmazzák. * Módosította a 37/2004.(XII.14.) rendelet 1. -a. Hatályos január 1-től. 1 Módosította a 31/2005.(XII.13.) rendelet 1. -a. Hatályos január 1-től. 2 Módosította a 23/2006. (XII.12.) rendelet 1. -a. Hatályos január 1-től.

24 2. számú melléklet a többször módosított 7/1995.(III.1.) ÖK. rendelethez * * Hatályon kívül helyezte a 16/2004.(IV.26.) rendelet 4. -a május 1-től.

25

26

27 Zirc város évekre tervezett közmű beruházásai Becsült beruházási és felújítási összeg Sorszám Munka megnevezése /E Ft/ Közművagyonra jutó beruházások: 1. Zirc, Kossuth L. u. NA100 ac. ivóvízvezeték rekonstrukciója II. ütem (250 fm D 110 KPE P10) Zirc - Nagyesztergár ivóvíz távvezeték közterületre helyezése, magánterületről (D 200 kpe 120 fm) Zirc, Köztársaság u. III. ütem Szabadság u. (Zirc Ipari Park) vízellátó hálózat rekonstrukció (D 200 KPE fm,d 110 KPE 456 fm,d 90 KPE 201 fm, 50%-ban csőroppantásos kivitelezés, bekötővezeték 439 fm Összesen: KA pótmunkák kapcsán elvégzendő ivóvízvezeték kiváltások: Alkotmány u. ivóvízvezeték rekonstrukció (D 110 KPE 440 fm) Alkotmány u. töltővezeték rekonstrukció (D 200 KPE 440 fm) Vitális u. ivóvízvezeték rekonstrukció (D 110 KPE 340 fm) Bercsényi u. ivóvízvezeték rekonstrukció (D 110 KPE 500 fm) III. Béla u. ivóvízvezeték rekonstrukció (D 110 KPE 320 fm) III. Béla u. töltővezeték rekonstrukció (D 200 KPE 620 fm) Faller Jenő u. ivóvízvezeték rekonstrukció (D 110 KPE 480 fm) Erdőalja u. ivóvízvezeték rekonstrukció (D 110 KPE 200 fm) Árpád u. ivóvízvezeték rekonstrukció (D 110 KPE 180 fm) Szeptember 6 u. ivóvízvezeték rekonstrukció (D 160 KPE 440 fm) Hűség u. ivóvízvezeték rekonstrukció (D 110 KPE 600 fm) Csikász Imre u. ivóvízvezeték rekonstrukció (D 90 KPE 90 fm) Egry József u. ivóvízvezeték rekonstrukció (D 110 KPE 280 fm) Kisfaludy köz u. ivóvízvezeték rekonstrukció (D 90 KPE 100 fm) Bányász u. ivóvízvezeték rekonstrukció (D 110 KPE 160 fm) Összesen: Mind összesen: Terv (van/nincs) van nincs van Engedély (van/nincs) nincs

28 2008 évi díj variációk alapján várható bérleti és fejlesztési bevétel 2007 Hatályos díj Bakonykarszt által javasolt díj változás %-ban Amortizációval / fejlesztéssel nővelt díj változás %-ban Vízdíj 10%-os, csatornadíj amortizációval nővelt díj változás %- ban Víz díj (Ft/m3) % % % Ebből bérletidíj (Ft/m3) Fejlesztési hányad (Ft/m3) Várható vízfogyasztás (m3) Várható bérletidíj bevétel (Ft) Várható fejlesztési bevétel 80%-a (adózás utáni összeg) Ft Csatornadíj (Ft/m3) % % % Ebből bérletidíj (Ft/m3) EU támogatás miatt kötelező amortizáció (Ft/m3) Várható szennyvíztisztítás (m3) Várható bérletidíj bevétel (Ft) Összes várható bérletidíj bevétel (Ft)

29 2008. évi víz- és csatornadíj emelés hatása az Önkormányzati Intézményeknél 1.sz. melléklet évi díjak évi díjemelési változatok 22,2% / 22,5% emelés 8,2 % / 8,5 % emelés 10% / 22,5% emelés Vízdíj (Ft/m 3 ) Csatornadíj (Ft/m 3 ) Intézmény megnevezése évi fogyasztás és díja Bakonykarszt által javasolt emelés (8,2 % /8,5 %) 22,2% / 22,5% emelés 10% / 22,5% emelés Víz (m 3 ) Csatorna (m 3 ) Víz- és csatornadíj (Ft) Víz- és Víz- és csatornadíj (Ft) Víz- és csatornadíj (Ft) Költségnövekmény (Ft) Költségnövekmény (Ft) Költségnövekmény (Ft) csatornadíj (Ft) Reguly Antal Általános Iskola Benedek Elek Napk. Óvoda Reguly Antal Múzeum Városi Könyvtár, Műv. Ház Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Kht TANUSZODA Közkutak, udvari csapok, temető Egyéb helyiségek Összesen:

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. év november 30-i ülésére Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati

Részletesebben

Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel.

Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel. Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel.hu 1-99/2008. M E G H Í V Ó Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Berhida Város Önkormányzata Pergő Margit Polgármester Asszony. Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181. 2010. évi szolgáltatási díjjavaslat

Berhida Város Önkormányzata Pergő Margit Polgármester Asszony. Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181. 2010. évi szolgáltatási díjjavaslat Berhida Város Önkormányzata Pergő Margit Polgármester Asszony Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Szabó Imre 2939-40/2009/K-1 2010. évi szolgáltatási díjjavaslat Tisztelt Polgármester Asszony! A 2010. évi szolgáltatási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. július 30-i rendkívüli ülésére Tárgy: A távhőszolgáltatásról szóló 16/2008.(IX.30.) rendelet módosítása Előadó: Dr. Czuppon

Részletesebben

PRIMER. A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 2014. ÉVI ÜZLETI TERVE

PRIMER. A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 2014. ÉVI ÜZLETI TERVE PRIMER A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 2014. ÉVI ÜZLETI TERVE 2 TARTALOMJEGYZÉK Pont oldal 1. Bevezető 3. 2. Városunk távhőszolgáltatása 4. 3. A távhőszolgáltató rendszer fejlesztésének feladatai

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat Képviselő Testületének. 15/2003. (XI.24.) KT számú r e n d e l e t e

Nyírpazony Község Önkormányzat Képviselő Testületének. 15/2003. (XI.24.) KT számú r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat Képviselő Testületének 15/2003. (XI.24.) KT számú r e n d e l e t e a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb

Részletesebben

ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2009. (XII.16.)

ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2009. (XII.16.) ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2009. (XII.16.) Ör. r e n d e l e t e a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a villamosenergia-, földgáz-, víziközmő-, távhı- és hulladékgazdálkodási közszolgáltatás átfogó ellenırzésérıl a beérkezett fogyasztói beadványok alapján Budapest, 2014. február NEMZETI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 2007. év december 17.i ülésére Tárgy: A távhőszolgáltatás legmagasabb díjairól szóló többször módosított 23/2000. (X.15.) ÖK rendelet

Részletesebben

2009. évi költségvetése

2009. évi költségvetése 3. napirendi pont Megtárgyalják: - első fordulóban Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság 01/42-2/2009. - második fordulóban közgyűlés bizottságai Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnökének e l ő t e r j

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS 4. melléklet amely létrejött egyrészről: DOMBÓVÁR TÉRSÉGI SZENNYVÍZKEZELÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS (7200 Dombóvár, Szent István tér 1., képviseli:...) - mint tulajdonos továbbiakban

Részletesebben

Vízhasználatok gazdasági elemzése

Vízhasználatok gazdasági elemzése ÖKO Zrt. vezette Konzorcium Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése című KEOP-2.5.0.A kódszámú projekt megvalósítása a tervezési alegységekre, valamint részvízgyűjtőkre, továbbá ezek alapján az országos

Részletesebben

végzést. vízigény m³/nap - 39 m² 1,58 0,2212 1,2 0,27 40-59 m² 1,885 0,2639 1,2 0,32 60-99 m² 2,395 0,3353 1,2 0,40 100 m² - 3.

végzést. vízigény m³/nap - 39 m² 1,58 0,2212 1,2 0,27 40-59 m² 1,885 0,2639 1,2 0,32 60-99 m² 2,395 0,3353 1,2 0,40 100 m² - 3. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/99/2011 Iktatószám: Vj/99-58/2011 Betekinthető! Üzleti titkot nem tartalmaz!

Részletesebben

Tervezet. (közigazgatási egyeztetés) 2009. január

Tervezet. (közigazgatási egyeztetés) 2009. január KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KVVM/KJKF/99/2009. Tervezet a 2009. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló 30/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Horváth László képviselő,

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Változatszám: 2. Hatályba lépés időpontja: Készítette: A Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. vezetése. A szabályzatot hatályba helyezi:

ÜZLETSZABÁLYZAT. Változatszám: 2. Hatályba lépés időpontja: Készítette: A Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. vezetése. A szabályzatot hatályba helyezi: ÜZLETSZABÁLYZAT Változatszám: 2. Hatályba lépés időpontja: Készítette: A Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. vezetése A szabályzatot hatályba helyezi: Dr. Lukács Endre vezérigazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (85) 550-333. 2011. december 15 én tartandó

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (85) 550-333. 2011. december 15 én tartandó Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (85) 550-333 Sorszám: 6. Ügyiratszám: 1087/2011 E LŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011.

Részletesebben

2007. ÉVI ÜZLETI TERV

2007. ÉVI ÜZLETI TERV 2007. ÉVI ÜZLETI TERV TARTALOM 2007. évi üzleti terv Határozati javaslat 1 sz. melléklet A 2007. üzleti év gazdálkodási terve 2. sz. melléklet A 2007. üzleti év eredményterve (összköltség eljárással) 3.sz.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/999-1/2012/I. Tárgy: Makó Város Önkormányzata 2013. évi Üi.: Juhászné Kérdő Edina költségvetési koncepciója Melléklet: Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2008. (II.11.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére

ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE : 1041 Bu da pest, Istvá n út 14. /Fa x: 231-3141 /231-315 1 e-ma il: msza bolcs@u jpest.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 25-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2007. (XI.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2007. (XI.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2007. (XI.13.) KGY r e n d e l e t e a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági

Részletesebben

1. Általános rendelkezés

1. Általános rendelkezés Dunasziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010 (XII.14.) sz. önkormányzati rendelete az ivóvíz-szolgáltatási és szennyvízcsatorna használati díjak megállapításáról Dunasziget Község önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ, MENETRENDADÁSI KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜLI VILLAMOSENERGIA ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS (tervezet)

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ, MENETRENDADÁSI KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜLI VILLAMOSENERGIA ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS (tervezet) TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ, MENETRENDADÁSI KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜLI VILLAMOSENERGIA ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS (tervezet) 1. Szerződő felek Egyrészről mint villamos energia felhasználó, a továbbiakban: Vevő Székhelye:

Részletesebben

Javaslat. Szendrő Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére

Javaslat. Szendrő Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére Szendrő Város Polgármestere Javaslat Szendrő Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. számú törvény 71. - ában foglaltak szerint

Részletesebben

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. évben mind vagyon, mind taglétszám tekintetében megőrizte

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA A koncepciót az önkormányzat valamennyi szakbizottsága megtárgyalja 2 Az önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója a Magyar Köztársaság 2009.

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. március 31-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. március 31-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának gazdasági programja Előkészítette: Izsó Gábor polgármester Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező valamennyi bizottság bizottság: Sorszám: III/2 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

Miért összeegyeztethetetlenek a magyar hosszú távú villamosenergia-vásárlási megállapodások a közösségi vívmányokkal?

Miért összeegyeztethetetlenek a magyar hosszú távú villamosenergia-vásárlási megállapodások a közösségi vívmányokkal? Közgazdasági Szemle, LVIII. évf., 2011. július augusztus (653 665. o.) Sztankó Éva Miért összeegyeztethetetlenek a magyar hosszú távú villamosenergia-vásárlási megállapodások a közösségi vívmányokkal?

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére 1 2 E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2015. ÉVI I. FÉLÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA Tisztelt Gazdasági és

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 43/2004. (XII. 20.) számú r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 43/2004. (XII. 20.) számú r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2004. (XII. 20.) számú r e n d e l e t e a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról Hajdúsámson Város Önkormányzata

Részletesebben

J A V A S L A T. a települési folyékony kommunális hulladék 2007. január 1-től érvényes szállítási - ártalmatlanítási díjainak megállapítására

J A V A S L A T. a települési folyékony kommunális hulladék 2007. január 1-től érvényes szállítási - ártalmatlanítási díjainak megállapítására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE VA.: 9235 /2006. J A V A S L A T a települési folyékony kommunális hulladék 2007. január 1-től érvényes szállítási - ártalmatlanítási díjainak megállapítására

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bizottsági elnökhelyettes. Peresztegi Lászlóné aljegyző. Lengyelné Horváth Andrea Közművelődési igazgató

JEGYZŐKÖNYV. Bizottsági elnökhelyettes. Peresztegi Lászlóné aljegyző. Lengyelné Horváth Andrea Közművelődési igazgató JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Gazdasági Bizottságának, valamint Humán Ügyek Bizottságának, 2011. november 15.-én 16.00 órai kezdettel megtartott együttes üléséről. Jelen vannak: Humán

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében 1 Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási kötelezettség

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II.27) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ DÖNTÉSEINEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ DÖNTÉSEINEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 143. J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ DÖNTÉSEINEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester

Részletesebben

a KözgyO/és részére llllillilliu lll~ 1111111111111111 Dlllllllllllllllllllllm 1111 Budapest Főváros Önkormányzata [ AKTAPÉlDÁNY l

a KözgyO/és részére llllillilliu lll~ 1111111111111111 Dlllllllllllllllllllllm 1111 Budapest Főváros Önkormányzata [ AKTAPÉlDÁNY l Budapest Főváros Önkormányzata [ AKTAPÉlDÁNY l V árasüzemeltetési Fő polgármester -helyettes llllillilliu lll~ 1111111111111111 Dlllllllllllllllllllllm 1111 '1000057149476' ikt. szám: FPH061/288-18/2014

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- Testülete 2004. április 26- i ülésére Tárgy: A hirdető- berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 40/2003.(X.27.) ÖK. rendelet felülvizsgálata.

Részletesebben

9932 Vélemény a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről A helyi önkormányzatok szabályozott forrásai tervezésének megalapozottsága (3.sz.

9932 Vélemény a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről A helyi önkormányzatok szabályozott forrásai tervezésének megalapozottsága (3.sz. 9932 Vélemény a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről A helyi önkormányzatok szabályozott forrásai tervezésének megalapozottsága (3.sz. füzet) TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések,

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA TARTALOMJEGYZÉK Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának meghatározása... 2. oldal Mellékletek 1. Budaörs

Részletesebben

9. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 388-9/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. május 30-i nyilvános ülésére

9. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 388-9/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. május 30-i nyilvános ülésére 9. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 388-9/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. május 30-i nyilvános ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjainak megállapítása Előterjesztő:

Részletesebben

Tömörkény Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének. 22/2000. (XI. 29.) ÖKt. számú. R e n d e l e t e

Tömörkény Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének. 22/2000. (XI. 29.) ÖKt. számú. R e n d e l e t e Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2000. (XI. 29.) ÖKt. számú R e n d e l e t e az Önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz díjáról Egységes szerkezetben Tömörkény

Részletesebben

GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRMJA

GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRMJA GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRMJA 2011.március- 2015. március -TERVEZET- 2011. március 24. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 2 1. HELYZETELEMZÉS... 3 1.1 A TELEPÜLÉS INFRASTRUKTÚRÁJA... 3 1.1.1

Részletesebben

Előterjesztés az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendeletről (rendeletalkotás)

Előterjesztés az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendeletről (rendeletalkotás) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: VI/59013/2011. Cím: Előterjesztés az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendeletről (rendeletalkotás)

Részletesebben

A Gazdasági, Informatikai és Idegenforgalmi Bizottság előterjesztése

A Gazdasági, Informatikai és Idegenforgalmi Bizottság előterjesztése napirendi pont A Gazdasági, Informatikai és Idegenforgalmi Bizottság előterjesztése A helyi járatú autóbusz-közlekedés díjszabásának alkalmazási feltételeiről szóló 61/2003. (XII.19.) Ök. rendelet módosításáról

Részletesebben

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009.

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. TARTALOM JEGYZÉK Bevezető 1 1. A koncepció elvi alapjai 1 1.1. Jövőkép megfogalmazása 3 1.2. Alapelvek megfogalmazása

Részletesebben

Előterjesztés. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére

Előterjesztés. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére Tárgy: 1.) 2013. évi költségvetés ¾ éves teljesítéséről szóló tájékoztató megvitatása 2.) 2014. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 15-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 15-ei ülésére Szám: 02/273-4/2010. VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. december 11. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

HIDEGKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTE E L Ő T E R J E S Z T É S

HIDEGKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTE E L Ő T E R J E S Z T É S HIDEGKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTE Szám: HID/27 4/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Hidegkút Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2014. április 29-i ülésére Tárgy: Az alapellátási központi

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó TARTALO M M UTAT Ó 1. Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről. 2. A fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló rendelet

Részletesebben

375 Jelentés az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzügyi-gazdasági tevékenysége ellenőrzésének megállapításairól

375 Jelentés az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzügyi-gazdasági tevékenysége ellenőrzésének megállapításairól 375 Jelentés az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzügyi-gazdasági tevékenysége ellenőrzésének megállapításairól TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A feladatellátás szervezettsége,

Részletesebben

Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája

Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A 321-5262; Fax: 321-5405 E-mail: info@liganet.hu A SVÁJCI INDEXÁLÁS VISSZAÁLLÍTÁSÁNAK KEZDEMÉNYEZÉSE A nyugdíjrendszernek

Részletesebben

RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT 2016.

RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT 2016. RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT 2016. Répcelak Város a Települési környezetvédelmi program - Felülvizsgálat 2016. 2 Bevezetés Répcelak Város a 2005 során

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. október 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. október 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 26-i ülésére Tárgy: Önkormányzati rendeletek módosítása Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés tartalma: rendelet tervezetek

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 12628-1/2012. Tárgy: Az ipox chemicals Kft. Budapest, XXIII.

Részletesebben

Ügyszám: FVO-1848-16(2009) Ügyintéző: Jarabek Péter Telefon: 06-1-459-7719 Telefax: 06-1-459-7739 E-mail: jarabekp@eh.gov.hu

Ügyszám: FVO-1848-16(2009) Ügyintéző: Jarabek Péter Telefon: 06-1-459-7719 Telefax: 06-1-459-7739 E-mail: jarabekp@eh.gov.hu Ügyszám: FVO-1848-16(2009) Ügyintéző: Jarabek Péter Telefon: 06-1-459-7719 Telefax: 06-1-459-7739 E-mail: jarabekp@ehgovhu HATÁROZAT SZÁMA: 711/2009 Tárgy: EON Tiszántúli Áramhálózati Zrt (4024 Debrecen,

Részletesebben

1. számú melléklet Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /215. (II. 27.) önkormányzati rendelete Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 215. évi költségvetéséről Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri i Hivatal lapja 2005. évi 5. szám 2005. február 15. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETE

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Új napirendi pont 28. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék

Részletesebben

Az MVM Csoport. Konszolidált Pénzügyi Kimutatása. 2012. év

Az MVM Csoport. Konszolidált Pénzügyi Kimutatása. 2012. év MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság Az MVM Csoport EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített Konszolidált Pénzügyi Kimutatása 2012. év Budapest,

Részletesebben

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70.

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70. Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70. Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Hajdúszoboszló város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3/2008. (II. 20.) ÖKT sz. rendelettel a 41/2008. (II. 15.) ÖKT sz. határozat szerint elfogadott 2008.

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3/2008. (II. 20.) ÖKT sz. rendelettel a 41/2008. (II. 15.) ÖKT sz. határozat szerint elfogadott 2008. Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3/2008. (II. 20.) ÖKT sz. rendelettel a 41/2008. (II. 15.) ÖKT sz. határozat szerint elfogadott 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék Budaörs Város Önkormányzat 2008.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S a települési szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 23/2002. (XII. 20.) rendelet módosításához

Részletesebben

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május 1 I. A pénzügyi év első négy hónapjában bekövetkezett jelentősebb események és tranzakciók,

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. december 16-i ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. december 16-i ülésére TARTALOMMUTATÓ 1. 2016. évi Belső ellenőrzési terv elfogadása. 2. Felügyelő bizottsági tag megválasztása. 3. A Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

Energiagazdaság Nemfém ásványi termékek gyártásának levegőtisztaság védelmi kérdései

Energiagazdaság Nemfém ásványi termékek gyártásának levegőtisztaság védelmi kérdései Magyarország az ezredfordulón MTA stratégiai kutatások ZÖLD BELÉPŐ EU csatlakozásunk Környezeti szempontú vizsgálata Kúnvári Árpád Sz.Tóth György Gräff József Energiagazdaság Nemfém ásványi termékek gyártásának

Részletesebben

Bizottsága Szakbizottság

Bizottsága Szakbizottság Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 14916-3/2012. Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi költségvetése Melléklet: Határozatok 1 db rendelet-tervezet Készítette: Közgazdasági Iroda

Részletesebben

I. AZ ÖNKO R M Á N Y Z A T KÖLTSÉG V E T É S É N E K ELŐIRÁN Y Z A T A I

I. AZ ÖNKO R M Á N Y Z A T KÖLTSÉG V E T É S É N E K ELŐIRÁN Y Z A T A I Paks Város Önkormányzata 10/2008. (III. 14.) számú rendeletének részletes indokolá s a Paks Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről és a költsé gveté s végrehajtá s á n a k rendjéről I. AZ ÖNKO

Részletesebben

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 1 2 TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló.5 Nemzeti energiapolitika....6 Jogszabályi környezet...8 Cégismertető...9 Távhő fejlesztési koncepció.10 Fogyasztói kör bővítése...11 Pályázatok.. 12 2016. évi

Részletesebben

SOMOGY MEGYE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

SOMOGY MEGYE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA SOMOGY MEGYE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Somogy megye környezetvédelmi programja TARTALOMJEGYZÉK PROGRAMPONTOK, ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS Bevezetés 2 Települési szilárd hulladék 3 Vízellátás, szennyezett

Részletesebben

Gazdaság-szabályozási koncepció javaslatai prioritás szerint rendszerezve. Előterjesztést megalapozó

Gazdaság-szabályozási koncepció javaslatai prioritás szerint rendszerezve. Előterjesztést megalapozó Gazdaság-szabályozási koncepció javaslatai prioritás szerint rendszerezve Előterjesztést megalapozó MUNKAANYAG 1. melléklet A mezőgazdasági vízszolgáltatás megfizethetőségi elemzése TARTALOM 1. AZ ÖNTÖZÉS

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! A követelés-elengedés eredményeként az Ön tartozása 307 500 forinttal csökken.

Tisztelt Ügyfelünk! A követelés-elengedés eredményeként az Ön tartozása 307 500 forinttal csökken. Minta az ajánlás 2. alcímében foglaltak szerinti, forintra átváltáshoz kapcsolódó szerződésmódosításról szóló tájékoztatáshoz CHF alapú, referencia-kamatlábhoz kötött kamatú, élő gépjárművásárlási kölcsönszerződés

Részletesebben

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT.

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. Háromnegyedéves beszámoló 2014. év 1.oldal I. Összefoglaló a 2014. év I-III. negyedéves beszámolójáról Társaság neve: Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Székhelye:

Részletesebben

Csibrák községi Önkormányzat. 9/2004. (IX.30.) sz. Rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Csibrák községi Önkormányzat. 9/2004. (IX.30.) sz. Rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervről Csibrák községi 9/2004. (IX.30.) sz. Rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Csibrák Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 48. alapján a hulladékgazdálkodási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 17. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Iktatószám: 10437/2011. A napirend előterjesztője: Az előterjesztést

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2015. december 17.

MEGHÍVÓ. 2015. december 17. MEGHÍVÓ 2015. december 17. 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. december 17-én (csütörtökön) 10 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Egry József terem

Részletesebben

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet. a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet. a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (1) bekezdésének

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor. 1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotására

M E G H Í V Ó. 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor. 1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotására Szám: 2067/2016. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Gyáli Polgármesteri

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. december 21-én tartott ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. december 21-én tartott ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. december 21-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Hrabovszki György képviselő interpellációja - Jaminai hőforrás hasznosítása - Hrabovszki

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. február végi helyzetéről 2015. március * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Az Eximbank Rt. és a Mehib Rt. szakmai és tulajdonosi irányítása 2. Az Eximbank Rt. tevékenysége 3. A Mehib tevékenysége

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Az Eximbank Rt. és a Mehib Rt. szakmai és tulajdonosi irányítása 2. Az Eximbank Rt. tevékenysége 3. A Mehib tevékenysége 0013 Jelentés a magyar áruk és szolgáltatások exportjának ösztönzéséhez fűződő állami érdekek érvényesülése a Magyar Export-Import Bank Rt. és a Magyar Exporthitel Biztosító Rt. tevékenységén keresztül

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Salgótarján, 2015. szeptember 11. Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató Salgótarján

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2011 március 30-i testületi ülésére a 1. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: U-4989-17/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 3/2013.(III.11.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

JELENTÉS. Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október

JELENTÉS. Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október JELENTÉS Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október Számvevői Iroda Iktatószám: V-3055-16/2011. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám:

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottsága. Elnökétől

Hajdúhadház Város Önkormányzata Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottsága. Elnökétől Hajdúhadház Város Önkormányzata Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottsága Elnökétől és Hajdúhadház Város Önkormányzata Ügyrendi, Etikai és Közrendvédelmi Bizottsága Elnökétől 4242 Hajdúhadház,

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 01-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 01-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 01-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet Beszámoló a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. február 11-i rendkívüli ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. február 11-i rendkívüli ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-i rendkívüli ülésére Tárgy: A nevelési és oktatási intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról szóló 4/2012.(I.31.)

Részletesebben

Vízvédelem 2015.04.23. Törvények KM011_1. 2014/2015-ös tanév II. félév. 8. rész: A vízvédelem szervei, jogi szabályozás

Vízvédelem 2015.04.23. Törvények KM011_1. 2014/2015-ös tanév II. félév. 8. rész: A vízvédelem szervei, jogi szabályozás Vízvédelem KM011_1 Széchenyi István Egyetem 2014/2015-ös tanév II. félév 8. rész: A vízvédelem szervei, jogi szabályozás Dr. Zseni Anikó egyetemi docens Széchenyi István Egyetem MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki

Részletesebben

Gyögyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal Mátraszentimrei Kirendeltsége : 3235 Mátraszentimre, Rákóczi u. 16. :37/376-410/20.

Gyögyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal Mátraszentimrei Kirendeltsége : 3235 Mátraszentimre, Rákóczi u. 16. :37/376-410/20. Gyögyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal Mátraszentimrei Kirendeltsége : 3235 Mátraszentimre, Rákóczi u. 16. :37/376-410/20. mellék www.matraszentimre.hu e-mail: ado@matraszentimre.t-online.hu A bevallási

Részletesebben

1. A Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetéséről szóló 1995. évi CXXI. törvény végrehajtása

1. A Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetéséről szóló 1995. évi CXXI. törvény végrehajtása 393 Jelentés a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről 2. sz. füzet A zárszámadási dokumentum törvényességi és számszaki ellenőrzése TARTALOMJEGYZÉK 1. A Magyar Köztársaság

Részletesebben