I. AZ ÖNKO R M Á N Y Z A T KÖLTSÉG V E T É S É N E K ELŐIRÁN Y Z A T A I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. AZ ÖNKO R M Á N Y Z A T KÖLTSÉG V E T É S É N E K ELŐIRÁN Y Z A T A I"

Átírás

1 Paks Város Önkormányzata 10/2008. (III. 14.) számú rendeletének részletes indokolá s a Paks Város Önkormányzata évi költségvetéséről és a költsé gveté s végrehajtá s á n a k rendjéről I. AZ ÖNKO R M Á N Y Z A T KÖLTSÉG V E T É S É N E K ELŐIRÁN Y Z A T A I Bevételi előirányzatok A bevételeket az A jelű mellékletekben mutatjuk be. I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Ható s á gi jogkörhöz köthető működé si bevétel (4.580 ezer forint) E bevételnél terveztük a telephely engedélyezések, és az okmányiroda által beszedett közlekedési eljárási díjak előirányzatát. Egyéb saját bevétel ( ezer forint) Ezen a soron terveztük az intézményeknél az étkeztetéshez kapcsolódó díjakat ( a művészetoktatási intézménynél a tandíj jelenik meg ezen a soron). Itt terveztük az alkalmazottak térítését, a hivatal vonatkozásában pedig az élelmezés térítését, az üdülési térítési díjakat, az adatszolgáltatást, sokszorosítás díját, a továbbszámlázott szolgáltatást, a bérleti díjakat, a közterület használati díjat, az infrastruktúra magáncélú igénybevételét, és az egyéb bevételek soron tervezett előirányzatokat. A szociális ágazatban a külső étkeztetés és mosás, az óvodáknál az étkezési szolgáltatást nyújtó által fizetett rezsi térítés tartozik ide. Az általános iskolák esetében az étkezési szolgáltatást nyújtó által fizetett rezsi térítés bevételen kívül a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolának származik bevétele az ingatlan sportcélú bérbeadásából, a középiskolák tanügyi nyomtatványokat értékesítenek a diákok részére, a könyvtárnál a tagdíj, a késedelmi díj, a múzeumnál pedig a belépődíj jelenik meg ezen soron. Az intézmények bérleti díj bevételt terveztek, ezen kívül a Rendelőintézetnek származik bevétele a foglalkoztatás-egészségügyi szolgáltatásért a központi intézménytől, és a korábban a Háziorvosi Szolgálathoz tartozó épület takarításból továbbszámlázott szolgáltatásként. A múzeum részvételi díjat szed a nyári táborok kapcsán, a könyvtár pedig dia- és videofilmeket kölcsönöz. Az

2 infrastruktúra magáncélú igénybevétele bevétel, az önkormányzati csomag mobiltelefon számláinak dolgozói térítése. A Német Kisebbségi Önkormányzat tervezett 200 ezer forint bevételt. Általáno s forgalmi adó bevétel ( ezer forint) Ezen a címen az intézményi és hivatali bevételek ÁFA tartalmát és a visszaigényelt adó összegét terveztük. Ka m atbevételek ( ezer forint) A kötvénykibocsátásból származó kamat bevétellel terveztünk. 2. Az önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók ( ezer forint) A helyi adók tervezésénél a bázis év adatait, valamint a legnagyobb adózó gazdasági terveit vettük figyelembe ezer forint építményadó, ezer forint magánszemélyek által fizetett kommunális adó, ezer forint vállalkozó kommunális adó és ezer forint iparűzési adó szerepel a helyi adó bevételek között. Átengedett központi adók ( ezer forint) A személyi jövedelemadó helyben maradó része (amely a tavalyi évben 10 %-ról 8 %-ra csökkent) és az adóerőképesség miatti elvonás, az Államkincstár által kiközölt összeggel szerepel a tervekben. ( ezer forint, illetve ezer forint) A személyi jövedelemadó normatívan elosztott részével Államkincstári kiközlés hiányában nem számolhattunk, ezért a Normatív támogatások soron a teljes normatíva összeg szerepel. A gépjárműadó teljes összege a helyi önkormányzatok bevételét képezi, tervezett összege ezer forint. Egyéb sajáto s bevételek, bírsá go k ( ezer forint) A lakbérbevételek összegét a bérlakások üzemeltetője, a DC Dunakom Kft. adatszolgáltatása alapján állítottuk be a bevételi tervbe. 2

3 II. Támogatások 1. Normatív támo g at á s o k ( ezer forint) A normatív állami támogatások jogcímeit és fajlagos összegeit, valamint a támogatás alapját képező ellátotti létszámot (lakosságszám vagy feladatmutató) a Rendelet II.Aa-7.számú melléklete tartalmazza. 2. Központo sított előirányzatok (1.110 ezer forint) A két kisebbségi önkormányzat támogatása jelenik meg a soron (555 ezer forint kisebbségenként). Az IIAa-1 sz. melléklet utolsó táblázata bemutatja a városunk által igényelhető központosított támogatásokat. Ezek: - lakossági közműfejlesztés támogatása, - kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása, - települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása, - kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelés, oktatás feltételeihez - könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása - helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása, - a évi jövedelem-differenciálás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása, - önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása, - a települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatása - szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása, - esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás - helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok kiegészítő támogatása - közoktatás - fejlesztési célok - egyes szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása - egyes pedagógiai szakszolgáltatások támogatása - a vizitdíj visszatérítésének támogatása - az alapfokú művészetoktatás támogatása - nyári gyermekétkeztetés - a évi bérpolitikai intézkedések támogatása 3

4 Ezen előirányzatok igénylését lehetővé tevő pályázati kiírások, miniszteri rendeletek későbbi időpontokban jelennek meg. A fentiekben felsorolt támogatásfajták igénylése esetén a kiadási oldal is növekszik. 3. Normatív kötött felhasználású támogatások ( ezer forint) Három feladatcsoport látható az II.Aa-1 melléklet második táblázatában: a közoktatási feladatokhoz kapcsolódó kiegészítő támogatások, az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása és a helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóság támogatása. A közoktatási feladatokra kapott kötött felhasználású támogatás ezer forint. A szociális támogatások kiegészítő támogatásánál az II Aa-1 melléklet szerint terveztük szociális továbbképzés és szakvizsga, valamint a közcélú foglalkoztatás támogatását. Az utóbbi összege központilag kiértesítésre kerül. Az alanyi jogon adott ápolási díj, a (tartós munkanélküliek) rendszeres szociális segélye, a közlekedési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, a kiegészítő és egyszeri gyermekvédelmi támogatás, az időskorúak járadéka, a pénzbeli kárpótlás, és az adósságkezelési támogatás jogcímeken kifizetett összegek %-a igényelhetők vissza utólagos elszámolással. A tervben a III.B3 melléklet szociális ellátásait alapul véve számoltunk a támogatásértékű működési bevétel egyéb költségvetési szervtől átvett soron. 4. Fejleszté si célú támo g at á s o k ( ezer forint) A fejlesztési célú támogatások előirányzatát a Kurcz György utca beruházáshoz TEKI, a Rosthy és a Kishegyi úthoz kapcsolódóan TEUT lehívással számoltuk. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítése ( ezer forint) Az elkerülő út miatti telkek értékesítéséből, és a Suzuki gépjármű értékesítéséből származó várható bevétellel számoltunk. 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei (1.385 ezer forint) A telek- és lakástörlesztések előírt összegeivel számoltunk. 3. Pénzügyi befekteté se k bevételei (0 ezer forint) 4

5 Részvény, üzletrész értékesítésből származó bevételt nem terveztünk. IV. Támogatásértékű bevételek 1. Támo g at á s értékű működé si bevétel ( ezer forint) A hivatal bevételei között kerültek megtervezésre a következő támogatások összesen ezer forint összegben. Erre a sorra került tervezésre a nyári gyermek étkeztetés bevétele, a kistérségi munkaszervezetre átvett pénz, az iskolatej támogatása, és a szociális juttatásokhoz kapcsolódó állami visszatérítés. Ezt az egészségügyi intézmények OEP finanszírozása is kiegészíti. Erre a tételre vonatkozóan pontos adatok előzetesen nem állnak rendelkezésünkre, a várt összeget tapasztalat alapján terveztük, ezer forintra. A kistérségi feladatok ellátására a Szociális Intézmények Igazgatósága részére, a Paks Térségi Pedagógiai Szolgáltató Központ, a Napsugár Óvoda, és a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tevékenységére terveztünk támogatásértékű működési bevételként. 2. Támo g at á s értékű felhalmozá si bevétel ( ezer forint) A hivatalnál a következő feladatokhoz kapcsolódó átvett pénzzel számoltunk: Iparűzési adóelvonás 25 %, panelprogramhoz kapcsolódó állami rész, az elkerülő út melletti kerékpárúthoz nyert pályázati összeg, és az UNDP pályázati célok megvalósításához kötődő visszatérítés. V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (0 ezer forint) 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről ( e Ft) Az intézmények közül az I. István Szakképző Iskola tervezett a szakképzési alapból várhatóan neki juttatott összeget ( ezer forintot), melynek kiadási vonzata az intézmény felhalmozási kiadásainál szerepel. A hivatali bevételek között számoltunk a panel pályázat lakossági részének befizetésével,, és TEIT támogatásként e Ft-tal. 5

6 VI. Támogatási célú kölcsön, értékpapír értékesítés 1. Működési, támogatá si célú kölcsön visszatérülése (0 ezer forint) 2. Felhalmozási támogatá si kölcsön visszatérülése ( ezer forint) A felhalmozási célú kölcsönök egyrészt a helyi támogatás, a gazdaságfejlesztési céltámogatás, a munkáltatói kölcsön, és védett épületek támogatása, valamint a Paksi Ipari Park Kft-nek nyújtott kölcsön éves visszafizetését tartalmazza együttesen. VI. Hitelek 2. Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitel felvétele A beruházási hitel összegét ezer forint összeggel terveztük, mely a panel program önkormányzati részéhez kötődik. VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzmaradvánnyal a költségvetés jelen szakaszában összeggel számoltunk. Kiadási előirányzatok A kiadásokat a B jelű mellékletek tartalmazzák. 1. Részben önállóan gazdálkodó intézmények ( ezer forint) Az intézmények kiadásai a bevételeikkel együtt az III.B1. mellékletekben, ágazatonkénti bontásban találhatók. Az üzemeltetési költségeknél az önkormányzat által meghatározott hatósági áremelkedésekkel, valamint az infláció mértékével számoltunk. Az egyéb dologi kiadások előirányzata: készletbeszerzések, karbantartási és egyéb üzemeltetési kiadásokat az intézmények a Képviselő testület által jóváhagyott normatív alapú tervezéssel került meghatározásra. Az élelmezés tekintetében a Gazdasági Bizottság által 2008-ban elfogadott élelmezési nyersanyagnormával számoltunk. Intézményeink költségvetése 2008-ban sem tartalmazza a festésmeszelés kiadási előirányzatát, ezt a városüzemeltetési költségeknél terveztük meg. 6

7 Az alábbiakban az intézményi költségvetések legfontosabb jellemzőit mutatjuk be. Az intézményi sajátosságokat és intézményvezetői igényeket figyelembe véve kerültek tervezésre keretek. Az intézményvezetőkkel az egyeztető tárgyalásokat a 217/1998. (XII.30.)Kormány rendelet 29. (4) bekezdése alapján az előterjesztő lefolytatta. Egészségügyi ágazat ( ezer forint) Váro si Rendelőintézet A Városi Rendelőintézet költségvetési terve tartalmazza a korábbi háziorvosi szolgálattól átvett Képviselő testület által meghatározott feladatokat. Az intézmény 72 fő szakmai, és 6 fő főállású, valamint 3,6 fő-ként kimutatott részmunkaidős dolgozó bérével és hozzákapcsolódó járulékával számolt. A 2007 év eredeti előirányzatához képest a 2008-as gazdasági évben 12 %-os növekmény mutatkozik, melyet az egynapos sebészet kiadásai (ezzel azonos összegben a bevételi többlete is), a minőségbiztosítás és audit költsége, valamint a sportorvosok tevékenységei indokolnak. Az intézmény önkormányzati támogatása a 2007-es év eredeti előirányzatához képest 1 %-kal csökken. Szociális ágazat ( ezer forint) Szo ciális Intézmények Igazg ató s á g a Az intézmény 68 fő szakmai, 23 fő főállású kisegítő, valamint 4,2 fő főállásúra átszámított részmunkaidős dolgozóval számolt a 2008-as évben. A 2007 év eredeti előirányzatához képest a 2008-as gazdasági évben 9 %-os növekmény mutatkozik. Kiadásaihoz az állam normatív támogatással 35,5 %-kal, az önkormányzat 24,7 %-kal járul hozzá. Saját bevétele a kiadások 39,8 %- át fedezi. Bóbita Bölcsőde A Bóbita Bölcsőde 25 fő szakmai, 13 fő kisegítő főállású dolgozóval, 3 főállású részmunkaidős dolgozóval állította össze költségvetési tervét. A 2007 év eredeti előirányzatához képest a 2008-as gazdasági évben 2 %-os csökkenés mutatkozik. A Kápolna utcai Bölcsőde működési kiadásai augusztus 31-ig kerültek tervezésre. Kiadásaihoz az állam normatív támogatással 28 %-kal, az önkormányzat 51,6 %-kal járul hozzá. Saját bevétele a kiadások 20,5 %-át fedezi. 7

8 Óvodai ágazat ( ezer forint) Napsugár Óvoda Az intézmény 29 szakmai, 14 szakmai munkát segítő (dajka), és 2 fő főállású kisegítő létszámmal, és 2,5 fő főállásra átszámított részmunkaidős dolgozóval számol. A 2007 év eredeti előirányzatához képest a 2008-as gazdasági évben 9 %-os csökkenés mutatkozik. A csökkenést a Képviselő-testület döntései indokolják, mivel az intézményből kikerült az autista csoport kiadási előirányzata (Gazdag Erzsi Általános Iskola és Diákotthon előirányzatához tartozik), megszűnt a Kereszt utcai óvoda épület fenntartása, és csoportcsökkenés jelentkezett a székhely intézményben. A Napsugár Óvodához tartozik a pusztahencsei tagóvoda is. Kiadásaihoz az állam normatív támogatással 41,8 %-kal, az önkormányzat 50,3 %-kal járul hozzá. Saját bevétele a kiadások 7,9 %- át fedezi. Benedek Elek Óvoda A Benedek Elek Óvoda 37 fő szakmai, 18 fő szakmai munkát segítő (dajka), 4 fő főállású kisegítő, és 1,25 fő főállású munkaidősnek megfeleltetett részmunkaidős dolgozóval látja el tevékenységét. A csökkenő gyereklétszám miatt a Benedek Elek Óvoda is kevesebb csoporttal kezdte meg a nevelési évet. Kiadásaihoz az állam normatív támogatással 37,8 %-kal, az önkormányzat 54,3 %-kal járul hozzá. Saját bevétele a kiadások 7,9 %- át fedezi. Pak s Térsé gi Peda g ó gi ai Szolgáltató Központ A személyi előirányzatok között került megtervezésre a kistérségi feladatok ellátása miatt a képviselő-testület által engedélyezett szakmai dolgozók illetményei is. Az intézmény 18 fő szakmai, 2 fő szakmai munkát segítő, és 1 fő főállású technikai dolgozóval látja el feladatait. A 2007 év eredeti előirányzatához képest a 2008-as gazdasági évben 7 %-os növekmény mutatkozik. Egyéb folyó kiadásai az előző évhez viszonyítva 517 %-os előirányzat többletet mutatnak, mivel az intézmény pályázati úton 5 személygépkocsihoz jutott. Kiadásaihoz az állam normatív támogatással 30,2 %-kal, az önkormányzat 24,1 %-kal járul hozzá. Saját bevétele a kiadások 45,7 %- át fedezi. 8

9 Alapfokú oktatási ágazat ( ezer forint) Bezerédj Általáno s Iskola Az iskola 43 fő szakmai, 2 fő szakmai munkát segítő, 9 fő kisegítő főállású munkavállalóval, valamint 1,5 fő főállású munkaviszonyra átszámított részmunkaidős dolgozóval látja oktatási tevékenységét. A 2007 év eredeti előirányzatához képest a 2008-as gazdasági évben 8 %-os növekmény mutatkozik. Kiemelt előirányzatai közül az ellátottak pénzbeli juttatásai sor mutat nagyobb (56 %-os növekményt). Ezen a soron a szociálisan rászorult tanulók támogatása jelentkezik, mely normatívával fedezett kiadásnem. Az intézmény 4 fő nyugdíjazásával számol. Kiadásaihoz az állam normatív támogatással 38 %-kal, az önkormányzat 54,4 %-kal járul hozzá. Saját bevétele a kiadások 7,6 %-át fedezi. Deák Ferenc Általáno s Iskola Az iskola 34 fő szakmai, 1 fő szakmai munkát segítő, 5 fő kisegítő főállású munkavállalóval, valamint 1 fő főállású munkaviszonyra átszámított részmunkaidős dolgozóval látja oktatási tevékenységét. A 2007 év eredeti előirányzatához képest a 2008-as gazdasági évben 3 %-os növekmény mutatkozik. Kiemelt előirányzatai közül az ellátottak pénzbeli juttatásai sor mutat nagyobb (33 %-os) növekményt. Ezen a soron a szociálisan rászorult tanulók támogatása jelentkezik, mely normatívával fedezett kiadásnem. A meglévő intézményi rendszerben (2 párhuzamos osztály évfolyamonként) a kiadásokhoz az állam normatív támogatással 39,5 %- kal, az önkormányzat 53,7 %-kal járul hozzá. Saját bevétele a kiadások 6,9 %-át fedezi. II. Rákó czi Ferenc Általáno s Iskola A Rákóczi Ferenc Általános Iskola 82 fő szakmai, 2 fő szakmai munkát segítő, és 13 fő kisegítő főállású dolgozóval, valamint 1 fő főállású munkaviszonyra átszámított részmunkaidős munkavállalóval számolt a 2008-as gazdasági évben. A 2007 év eredeti előirányzatához képest a 2008-as gazdasági évben 21 %-os növekmény mutatkozik, mely a társulási feladatok ellátásával indokolható (pusztahencsei, és németkéri tagintézmény). Az intézmény 5 fő nyugdíjazásával számol. Kiadásaihoz az állam normatív támogatással 40 %-kal, az önkormányzat 45,5 %-kal járul hozzá. Saját bevétele a kiadások 14,5 %-át fedezi. Gazda g Erzsi Általáno s Iskola és Diákotthon Az intézmény 30,5 fő dolgozóval látja el oktatási tevékenységét. A munkavállalók közül 25 fő szakmai, 2 fő szakmai, 2 fő kisegítő főállású dolgozó. Szakmai munkát segítő főállásra átszámított 1,5 fő került alkalmazásra (2 fő 6 órás gondozónő). 9

10 A 2007 év eredeti előirányzatához képest a 2008-as gazdasági évben 36 %-os növekmény mutatkozik (autista csoport előirányzata). Kiadásaihoz az állam normatív támogatással 38,2 %-kal, az önkormányzat 59,8 %-kal járul hozzá. Saját bevétele a kiadások 2 %-át fedezi csak, mivel a sajátos nevelési igényű gyermekek az étkezési térítési díj maximum 50 %-át fizetik meg. Pro Artis Alapfokú Művé szet Oktatá si Intézmény Az intézmény 27 fő szakmai,2 fő szakmai munkát segítő, 2 fő kisegítő főállású dolgozóval, 4,75 fő főállású munkaviszonyra számított részmunkaidős munkavállalóval látja el tevékenységét. További munkaviszonyt létesítő dolgozói 1,08 fő főállású szakmai dolgozónak felelnek meg. A 2007 év eredeti előirányzatához képest a 2008-as gazdasági évben 4 %-os csökkenés mutatkozik. Az alkalmazotti létszám csökkenése miatt kevesebb a személyi juttatások, és járulékok előirányzata, dologi kiadásai a közmű árak emelkedése miatt növekedtek. Kiadásaihoz az állam normatív támogatással 30 %-kal, az önkormányzat 65,2 %-kal járul hozzá. Saját bevétele a kiadások 4,8 %-át fedezi. A központosított előirányzatok között szerepel az alapfokú művészetoktatás támogatása. Az intézmény várhatóan megfelel a pályázati kiírásoknak, így lehetőség nyílik a kiegészítő támogatás lehívására. Középiskolai oktatási ágazat ( ezer forint) Vak Bottyán Gimnázium A középfokú oktatási intézmény 42 fő szakmai, és 9 fő főállású dolgozóval kezdte meg a tanévet. Részmunkaidős dolgozói ellátott órái 1,6 fő főállású dolgozónak felelnek meg. A 2007 év eredeti előirányzatához képest a 2008-as gazdasági évben 1 %-os növekedés mutatkozik. Kiadásaihoz az állam normatív támogatással 59 %-kal, az önkormányzat 33,7 %-kal járul hozzá. Saját bevétele a kiadások 7,3 %-át fedezi. I. István Szakk épző Iskola Az I. István Szakképző Iskola 27 fő szakmai, 1 fő szakmai munkát segítő, és 5 fő kisegítő főállású dolgozóval állította össze költségvetési tervét. Részmunkaidős dolgozói ellátott órái 2,05 fő főállású dolgozó munkavégzésének megfelelő. A 2007 év eredeti előirányzatához képest a 2008-as gazdasági évben 9 %-os növekedés mutatkozik. A szeptemberétől Képviselő-testület által engedélyezett + 2 fő szakmai létszám miatti bérnövekmény, valamint annak járulékai indokolják a növekményt. Kiadásaihoz az állam normatív támogatással 67,7 %-kal, az önkormányzat 17,4 %-kal járul hozzá. Saját bevétele a kiadások 14,9 %- át fedezi. 10

11 A felhalmozási kiadások között ezer forint szerepel, melynek forrása a szakképzési hozzájárulás. Kulturális ágazat ( ezer forint) Pákolitz István Váro si Könyvtár Az intézményben 9 fő szakmai, 1 fő kisegítő főállású dolgozó és 1 fő részmunkaidős munkavállaló került alkalmazásra. A 2007 év eredeti előirányzatához képest a 2008-as gazdasági évben 6 %-os csökkenés mutatkozik. A csökkenés indoka, hogy az intézmény a 2008-as tervében nem számol nyugdíjazással, és a tavalyi évben nyugdíjazott dolgozók helyére alacsonyabb bérezésű munkavállalók kerültek alkalmazásra. Kiadásai 97,1 %-át az önkormányzat biztosítja. Saját bevétele a kiadások 2,9 %-át fedezi. Váro si Múzeum A Városi Múzeum költségvetése kiegészült a Városi Képtár feladataival, így 2007 év eredeti előirányzatához képest a 2008-as gazdasági évben 61 %-os növekedés mutatkozik. A Városi Képtár kiadási előirányzata: ezer forint. Az intézményben 7 fő szakmai, 4 fő kisegítő főállású dolgozó, valamint 2,75 főállású munkaviszonyú munkavállalónak megfelelő részmunkaidős dolgozó került alkalmazásra. Kiadásai 98,7 %-át az önkormányzat biztosítja. Saját bevétele a kiadások 1,3 %-át fedezi. Tűzoltóság ágazat ( ezer forint) Hivatá s o s önkormányzati tűzoltós á g A tűzoltóságot a központi költségvetés kötött felhasználású normatívával finanszírozza ( ezer forint) ezer forint saját bevétel figyelembevételével került összeállításra a pénzügyi terv. Az intézmények együttes kiadásai ezer Ft összeget jelentenek a város költségvetésében, ez 8 %- kal magasabb, mint a tavalyi eredeti előirányzat. 2. Kisebbségi önkormányzatok (7.534 ezer forint.) A kisebbségi önkormányzatok költségvetését határozataik alapján szerepeltetjük az előterjesztésben. 11

12 3. Polgármesteri hivatal kiadásai Igazgatás és hivatalhoz tartozó feladatok (III.B2 melléklet) (1,2) Önkormányzati igazgatás A személyi jellegű kiadásokat az irányelvekben megfogalmazottak alapján terveztük. A tétel tartalmazza a köztisztviselők személyi juttatásait és járulékait, és a képviselők tiszteletdíjait és azok járulékait. Az önkormányzati igazgatás és a területi igazgatás együttes dologi költségeit és egyéb folyó kiadásait az alábbi feladatok figyelembe vételével, takarékosan terveztük: irodaszer, nyomtatvány beszerzés, működéshez szükséges könyv, folyóirat, hajtó- és kenőanyag beszerzés, tisztítószer, bútorok, textíliák, egyéb anyagok, nem adatátviteli célú távközlési díjak, adatátviteli célú távközlési díjak, egyéb kommunikációs szolgáltatások (szoftver követések), vásárolt élelmezés, fénymásolók, számítógépek karbantartása, járművek (személygépkocsik) karbantartása, egyéb gépek karbantartása, ingatlanok karbantartása, szemétszállítás, kéményseprés, postaköltség, egyéb üzemeltetés (adathálózati szolgáltatás, szaktanácsadás (könyvvizsgáló, főkertész, főépítész, munkavédelem, villamos energia tanácsadás, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás), ügyvédi díjak, szakértői díjak, biztonsági szolgálat, mosás), vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója, belföldi kiküldetés, reprezentáció, reklám és propaganda kiadások, hirdetés, egyéb dologi kiadások (étkezési jegyek jutaléka, hatósági díjak), kamatkiadás, különféle adók, díjak (banki jutalék, casco, kötelező felelősségbiztosítás, vagyonbiztosítás, tagdíjak, hitelezői igénybejelentés és végrehajtási díj). A hivatali igazgatáson szereplő előirányzatok között mutatjuk be a Képviselő testület januári döntéseként jelentkező ezer forintot, mely a Paksi Ipari Park törzstőke emelését foglalja magába, valamint a ezer forintos felhalmozási célú kölcsönnyújtást. Az egyéb folyó kiadások előirányzatát az alábbi, fizetendő kamatkiadások indokolják: Utakhoz kapcsolódó hitel felvétel kamata: ezer forint Rendelőintézet beruházásához kapcs.hitel kamata: 962 ezer forint Panel programhoz felvett hitel kamata: ezer forint Kötvény kibocsátás kamata: ezer forint Működési hitel kamata: ezer forint. (3) Kistérségi munkaszervezet A társulási tanács jóváhagyása értelmében kerültek tervezésre a kiadási előirányzatok. (4) Rendezvények (hivatali rendezés) 12

13 A tétel tartalmazza a Magyar Kultúra Napja, a nagyadózói fogadás, a március 15-i ünnepély, a Pedagógus Nap, a Semmelweis Nap, a Nemzetközi Duna-túra fogadás, az augusztus 20-i rendezvény, az Idősek Világnapja, az október 23-i ünnepség, a Szociális Munka Napja rendezvényekhez kapcsolódó kiadások előirányzatát. (5) Prelátus üzemeltetése A prelátus költségvetése az alábbi fő tételeket tartalmazza: a gondnok megbízási díját, és a DC Dunakom Kft-vel közszolgáltatási megállapodás alapján a fűtés, a villamos energia, vízdíj, karbantartási díj, a figyelőszolgálat és tisztítószerek költségét. A kiadási előirányzat tartalmazza az ágyneműk beszerzését, a tálaló eszközök pótlását, és a homlokzat évi kétszeri takarítását. (6) Tourinform iroda A Képviselő-testület döntött az iroda megszüntetéséről, a tevékenység vállalkozói alapon történő végzéséről. A jelenlegi költségvetésben egy alkalmazott áthúzódó személyi juttatásain és járulékain kívül tervezésre kerültek a dologi kiadások is. (7) Dolgozók üdültetése Az üdültetésre ezer forint összeget terveztünk: tisztítószerekre, kábel televízió szolgáltatásra, vízdíjra, szemétszállításra, kéményseprésre, üdülési adóra, valamint a gunarasi üdülőben gondnoki feladatot ellátó személy megbízási díjára. Az előirányzatban szerepel a gunarasi üdülőhöz kapcsolódóan műanyag bútor beszerzése, ágyneműk pótlása. A harkányi üdülőbe ágynemű, és elektromos fűnyíró beszerzését terveztük. (8) Nemzetközi kapcsolatok Külföldi kapcsolatok ápolására, a partnervárosból (Reichertshoffen, Galánta, Kézdivásárhely, Visk, Lauda-Königshofen) érkezők vendégül látására, partnervárosok felkeresésére terveztünk előirányzatot. (9) Díjak A képviselő-testület által alapított díjak költségvonzata került tervezésre a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján. (10) Kiváló sportolók jutalmazása A nemzetközi eredményeket elérő paksi sportolók támogatására terveztünk ezer forint keretösszeget. (12) Intézmények számítástechnikai, rendszergazda tevékenységei Az előirányzat az intézmények rendszergazda-kiváltás tevékenységét szolgálja. Egységesen került megállapításra a gépekhez kapcsolódó karbantartási díj. Intézményenkénti mértéke a használatban lévő gépek számának függvénye. 13

14 Szociális gondoskodás (III.B3 melléklet) (1a, 1b) Rendszeres nevelési segély A rendszeres nevelési segély, segítségnyújtás a szociálisan rászorult családok gyermeknevelési, iskoláztatási költségeihez. A támogatás folyósítása pénzben vagy természetben (napközi térítési díjkedvezmény) történik december 31-én 322 gyermek részesült térítési díj kedvezményben, Ők 129 családban élnek, míg 305 család gyermeknevelési költségeit csökkentette az önkormányzat havi rendszerességgel jutatott pénzellátással. A rendszeres nevelési segély kiadása teljes mértékben az Önkormányzatot terheli évi terv: pénzben: természetben: (2a, 2b, 2c) Ápolási díj Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított szolgálati időnek számító - ellátás. Alanyi: A támogatást jövedelmi és vagyoni helyzet vizsgálata nélkül a nyugdíjminimum 100 %-ában (jelenleg: ,-Ft) kell megállapítani, amennyiben az ápolt önmaga ellátására képtelen és - súlyosan fogyatékos vagy év alatti tartósan beteg személy. Amennyiben az ápolt fokozott ápolásra szorul, úgy a folyósított ellátás a nyugdíjminimum 130 %-a (jelenleg: ,-Ft) Az alanyi jogon folyósított ápolási díj és járulékai 90 %-ban visszaigényelhetőek. Méltányos: A helyi szociális rendeletben meghatározott szociális rászorultság esetén ápolási díj állapítható meg a 18. életévét betöltött tartósan beteg ápolt esetén. Ebben az esetben az ápolási díj összege nem lehet kevesebb a nyugdíjminimum 80 %-ánál. (jelenleg: ,-Ft) A méltányossági alapon megállapított ápolási díj és járulékai teljes egészében az Önkormányzatot terhelik január 1-től a nyugdíjak, - így a minimális nyugdíj is - 5 %-kal emelkedtek. Jelenleg 31 fő alanyi jogon részesül ápolási díjban (közülük 17 fő az emelt összeget kapja), 42 fő részére pedig méltányossági alapon részesül ellátásban. Az Önkormányzat 24 % nyugdíjjárulékot fizet a folyósított ellátáson felül évi terv: alanyi

15 méltányos TB járulék (3a, 3b) Rendszeres szociális segély - tartós munkanélküliek Aktív korúak rendszeres szociális segélyében az a tartósan munkanélküli részesülhet, - aki a jövedelempótló támogatás folyósítási idejét kimerítette vagy - a munkanélküli járadékra való jogosultsága megszűnt vagy - a kérelem benyújtását megelőző két évben legalább egy évet a munkaügyi központtal együttműködött (néhány esetben három hónapos együttműködés is elegendő pl.: GYES vagy ápolási díj megszűnésekor) - támogatott álláskereső és a családjában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 90 %-át (jelenleg: ,-Ft) nem haladja meg. A rendszeres szociális segély havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér mindenkori kötelező legkisebb összegének személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegét. Ft. Az aktív korúak rendszeres szociális segélyében részesülők decemberi záró létszáma 214 fő, közülük 13 fő álláskeresési támogatás mellett részesül ellátásban. Az ellátás 90 %-a a központi költségvetésből visszaigényelhető évi terv: egyéb jogcímen Azon személy részére kell megállapítani, aki éven felüli és aktív korú, továbbá - munkaképesség csökkenése 67 %, illetve legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett vagy - vakok személyi járadékában vagy - fogyatékossági támogatásban részesül és saját jövedelme illetve családjában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem a nyugdíjminimum 90 %-át (jelenleg: ,-Ft) nem haladja meg. A támogatás havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér mindenkori kötelező legkisebb összegének személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegét. 15

16 Jelenleg 3 fő részesül rokkantsága okán rendszeres pénzellátásban. Az ellátás 90 %-a a központi költségvetésből visszaigényelhető évi terv: (4) Közlekedési támogatás A súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési költségeinek enyhítésére nyújtott támogatás. Az elbírálás kormányrendelet alapján történik. Éves összege egyénenként 7.000,-Ft és ,-Ft között állapítható meg. A támogatottak körében az évenkénti változás minimális, az összege pedig, 1995 óta azonos. A támogatás 100 %-ban visszaigényelhető ban 318 fő részesült közlekedési támogatásban évi terv: (5) Közgyógyellátás Célja az egészségi állapot megőrzése és helyreállítása illetve az ehhez kapcsolódó költségek csökkentése. Az ellátás júniusától változott és gyógyszerkeret került biztosításra. Az alanyi és normatív alapon kiadott közgyógyellátási igazolványok esetén a támogatás teljes összegét az állami költségvetés téríti meg. Méltányosságból a helyi szociális rendelet alapján kerül jogosultság megállapításra. A megállapított gyógyszerkeret 30 %-át, térítésként be kell fizetni december 31-én 390 fő alanyi, 93 fő normatív és 295 fő méltányos jogosultsággal rendelkezett évi terv: (6) Átmeneti segély A létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek, családok részére nyújtott ellátás. A támogatottak körében évek óta lényeges változás nincs évben 533 személy (család) 1172 alkalommal részesült átmeneti segélyben évi terv: (7a, 7b, 7c) Lakásfenntartási támogatás A lakásfenntartás költségeit enyhítő támogatás. Összegét az igénylő szociális helyzete, valamint a lakáskiadási költségei határozzák meg. A támogatás természetben, közüzemi számlák kiegyenlítés útján is nyújtható. Alanyi ellátás esetén kötelező a természetbeni ellátás biztosítása évben 959 háztartás számára folyósítottunk lakásfenntartási támogatást, átlagosan 10 hónap időtartamban. 16

17 2008. évi terv: normatív alanyi helyi (8) Fűtési támogatás Helyben bevezetett támogatási forma, azon háztartások számára akik a központi gáz- vagy távfűtési támogatásban nem részesülnek. Feltételei éppen ezért megegyeznek az országos szabályokkal. Mivel a kérelmet határidőre kellett benyújtani több háztartás sajnos lemaradt a támogatásról ben 431 háztartás részesült támogatásban évi terv: (9) Első lakáshoz jutók támogatása Fiatal házaspárok részére nyújtható, Ft összegű vissza nem térítendő támogatás az első lakás (lakóház) megvételéhez, illetve építéséhez. A támogatás nyújtásának feltételeit, eljárási rendjét helyi rendelet szabályozza. (10) Helyi támogatása Lakás, illetve lakóház építése, vásárlása, bővítése, felújítása céljából kérhető, Ft-ig terjedő, visszatérítendő támogatás. Azon paksi családok kérhetik lakásgondjuk megoldására a támogatást, akiknél az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 200 %-át nem haladja meg és jelentősebb vagyonnal nem rendelkeznek. A támogatás nyújtásának feltételeit, eljárási rendjét helyi rendelet szabályozza. (11) Lakhatást veszélyeztető támogatás A támogatás azon rászorult családoknak nyújt gyors segítséget, akiknél pincebeszakadás, vagy más elemi kár miatt a lakhatás biztonságos feltételei veszélybe kerültek. Helyi rendeletben szabályozott feltételekkel nyújtható Ft-ig terjedő kamatmentes kölcsön. (12) Munkáltatói kölcsön A keret a közszférában dolgozók részére hosszú futamidejű, kamatmentes munkáltatói kölcsön nyújtására szolgál. (13) Temetési segély Az Önkormányzat temetési segélyt nyújthat annak, akinek a temetési költség viselése saját illetve családja létfenntartását veszélyezteti. A segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek 10 %-ánál, de elérheti annak teljes összegét is évben 55 család (fő) részesült ebben a támogatási formában évi terv:

18 (14) Köztemetés A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzatnak kell gondoskodnia annak a vagyontalan személynek közköltségen történő eltemettetéséről, akinek nincs, vagy nem lelhető fel tartásra köteles és képes hozzátartozója, illetve a hozzátartozó az eltemettetésről nem gondoskodik. Amennyiben volt paksi lakos köztemetését más önkormányzat rendeli el, úgy annak költségeit meg kell téríteni. Az elmúlt évben 4 köztemetés költségét viselte az Önkormányzat, viszont hagyatékból a költségek egy része megtérült. A köztemetések száma nem becsülhető évi terv: 300 (17) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és egyszeri támogatás Évente két alkalommal a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek egyszeri támogatást kapnak. Ezen kívül a tartásra köteles gyámok a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek után kiegészítő támogatásra jogosultak. Ezek tervezése történik itt. Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezmény 8 gyermekre tekintettel került megállaptásra, míg december 31-én 775 gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult. A kifizetés 100 %-a visszaigényelhető évi terv: (18) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás állapítható meg azon gyermeket nevelő családok részére, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tudnak. A rászorult családok a támogatást általában nagyobb kiadásaik alkalmával veszik igénybe. Leggyakrabban iskolakezdéskor, tüzelő vásárlás vagy gyógyszerköltség kifizetése, villanyszámla végelszámolás kiegyenlítése esetén fordulnak a szülők az Önkormányzathoz anyagi segítségért évben 1428 gyermek család 3349 alkalommal kapott ezen a címen támogatást évi terv: (19) Időskorúak járadéka A nyugdíjkorhatárt betöltött, a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező személy részére biztosított ellátás. Jelenleg 6 fő részesül időskorúak járadékában. A támogatás 90 %-a a központi költségvetésből visszaigényelhető. 18

19 2008. évi terv: (20) Szociális kölcsön Pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő, kamatmentes kölcsön formájában biztosított speciális átmeneti segély. A támogatást 12 havi részletben kell visszafizetni. Azon család/személy kaphatja aki - rendkívüli élethelyzetbe került vagy - nyugdíjazás vagy árvaellátás megállapítása előtt áll, vagy - a temetési költséget nem tudja kifizetni. A kölcsön maximális összege a nyugdíjminimum háromszorosa (jelenleg: ,-Ft) lehet évben 1 fő vette igénybe a kamatmentes kölcsönt. A visszafizetésekre tekintettel, a tervezett összeg az igényeket fedezni fogja. (21) Pénzbeli kárpótlás E címen a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság megkeresése alapján, a vonatkozó jogszabály szerint 1 fő részére állapítottunk meg ellátást évi terv: 130 (22) Gyógyszertámogatás A támogatáshoz előirányzattal számoltunk. (23) Kábeltelevízió támogatás A kábeltelevízió alapcsomagra szerződést kötő paksi lakosok ezen szolgáltatást ingyenesen kapják a szolgáltatóval kötött szerződés alapján december 31-én 487 család részesült a támogatásban évi terv: (24) Esélyegyenlőségi támogatás A felzárkóztatási ösztöndíj az alap- és középfokú oktatásban részesülő cigány származású tanulók esélyegyenlőségének elősegítése érdekében, a tanítási időszakra folyósított, feltételekhez kötött támogatás. A támogatás összege a tanulmányi eredmény szerint differenciált december 31-én 40 családban 62 gyermek részesült ellátásban évi terv: (25) Adósságkezelési támogatás A támogatás célja a családok lakhatási feltételeinek megőrzése. Segítségnyújtás a felhalmozott közüzemi hátralékok kifizetéséhez és 19

20 tanácsadás annak érdekében, hogy a további eladósodás elkerülhetővé váljék. A támogatás 90 %a visszaigényelhető ben 29 család részesült ellátásban évi terv: (26a) Diákbérlet Helyi járatú autóbusz bérlet biztosítását jelenti a paksi általános- és középiskolai tanulók részére, a helyi rendeletben meghatározottak szerint. Mintegy 1600 gyermek részesül ebben az ellátásban évi terv: (26b) Óvodások szállítása A Gyapáról és Cseresznyésből óvodába, iskolába járó gyermekeket eddig is külön busszal szállítatta az önkormányzat, ennek költsége: (27) Iskolatej A megkezdett akció folytatásaként az iskolatejet 2008-ban is biztosítja a város az általános iskolákban, és az óvodában az intézményvezetők által jelzett igények szerint (28) Bursa Hungarica Az Önkormányzat óta minden évben csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz. Jelenleg 96 felsőoktatásban tanuló diák részére folyósítunk ösztöndíjat évi terv: 4.500,- (29) Karácsonyi ajándékcsomag Évek óta az önkormányzat a legalacsonyabb nyugellátásból élő személyek részére karácsonyi ajándékcsomagot biztosít. A csomagot a Szociális Intézmények Igazgatósága dolgozói házhoz szállítják évben 599 nyugdíjas részesült ilyen módon támogatásban évi terv: (30) Szoc. gyermekétkeztetés (nyári) Évek óta külön pályázat alapján nyílott lehetőség gyermekek nyári étkeztetésére évben 200 gyermek 30 munkanapon keresztül részesült felmelegíthető konzerv formájában étkezésben. A 2008-as évben központosított támogatásból igényelhető az összeg. 20

21 Városüzemeltetés (III.B4 melléklet) (1) Köztisztaság: A évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft által ellátott feladatokat vettük figyelembe: kézi úttisztítás és síkosság mentesítés gépi úttisztítás közterületek konténer szállítás Szelektív hulladékgyűjtés, és oktatás évre Hulladékudvar Veszélyes hulladék ártalmatlanítása Konténer hely kialakítása Illegális hulladéklerakó megszüntetése Szeméttelep üzemeltetés lomtalanítás Folyékony hulladék és szoc.70 év feletti támogatása ezer forint ezer forint ezer forint ezer forint ezer forint ezer forint 655 ezer forint ezer forint ezer forint ezer forint ezer forint (2) Parkfenntartás: A évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft által ellátott feladatokat vettük figyelembe: parkfenntartás Mintavirágágy fenntartás Növényvédelem V.B.oszlopok virágládák Közterületi fák gallyazása Fasorok fenntartása Védett és matuzsálem korú fák fenntartása Növényvásárlás lakosság részére Fa kivágás, pótlás Fák locsolása Virágágyak felújítás Ürgemezei tó vízparti növény telepítése Elkerülő úti fasor hársfáinak átültetése Új és régi játszóterek ellenőrzése Új és régi játszóterek felújítása Játszótéri eszközök éves ellenőrzése (78/2003. (XI.27)GKM rend.szerint) ezer forint ezer forint ezer forint ezer forint ezer forint ezer forint 954 ezer forint ezer forint ezer forint 792 ezer forint ezer forint ezer forint ezer forint 766 ezer forint ezer forint ezer forint 475 ezer forint (3) Árvíz - belvízmentesítés: Belvízmentesítésre, viziközmű üzemeltetésre ezer forint összeget terveztünk. 21

22 A sor magába foglalja a Hidegvölgy utcai záportározó, burkolt árkok, földmedrek karbantartását, szivattyúk, zsilipek karbantartását, a csapadékcsatornák és záportározók, közkutak közmű nyilvántartásainak vezetését. (4) Strand szolgáltatás: A ezer forint összegű keret három feladat fedezetét tartalmazza. A Paksi Atomerőmű által üzemeltetett tanuszoda bérleti díjának kifizetése mellett megtéríti a város a gyógy-úszásban résztvevők belépődíjainak 50 %-át. A keret második eleme a lakótelepi strand üzemeltetése. Az üzemeltetés a szezonban végzett tevékenységeken, a működéshez szükséges energia költségeken kívül magában foglalja a felkészítési időszakban felmerülő karbantartási, javítási költségeket és a téli fagyvédelemre történő felkészítést is. Az üzemeltető az ingatlanért bérleti díjat fizet. A harmadik elem a dunai szabad strand időnkénti takarítása Ezzel a feladattal kapcsolatban a évi költségek meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft által ellátott feladatokat vettük figyelembe. (5) Települési vízellátás: Az ezer forint terhére végezhetők el a feladatok: közkutak vízdíja, hévízkút üzemeltetése, tüzivíztározók üzemeltetése, és közkutak karbantartása. (6) Helyi utak fenntartása: A ezer forintot terveztük keret jelleggel a következő munkákra: jelzőtáblák és egyéb úttartozékok karbantartása, kátyúzás, útburkolati jelek festése, járdák javítása. (7) Földutak: Földutak karbantartását Paks város bel- és külterületein végezzük. Ennek költségeit terveztük ezer forint összeggel. Komp: Eredeti előirányzat nem került tervezésre. A komp, az odavezető út, az építmény, a hajó felújítása állami központosított előirányzatból és a vállalkozó által biztosított saját forrásból valósul meg. (8) TelePaks Kht támogatása A támogatás tartalmazza Paksi Hírnökre fordítandó előirányzatot is. (9) Városgazdálkodási egyéb feladatok: A évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft által ellátott feladatokat vettük figyelembe: 22

23 Nyilvános WC-k üzemeltetése Buszvárók karbantartása, és fenntartása Vasúti aluljárók karbantartása Városi berendezések karbantartása és fenntartása Szobrok, emlékművek üzemeltetése és karbantartása Toronyórák és közterületi órák karbantartása Választásnál használatos fülkék karbantartása Közterületeken rovar és kullancs írtás ezer forint ezer forint 590 ezer forint ezer forint 624 ezer forint 967 ezer forint 382 ezer forint 630 ezer forint (10) Állategészségügy: E feladatok költségigényének (8.601 ezer forint) meghatározásánál az alábbi kötelezettségeket vettük figyelembe: - Egyrészt közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft által ellátott feladatokat ATEV szerződés ezer forint Veszélyes hulladék elszállítása 625 ezer forint - Másrészt a megmaradt feladat ellátásához a évi kötelezettségek figyelembe vételével: a gyepmesteri feladatok ellátására a PO-RA Bt-vel kötött szerződés, eboltáshoz konténer kiszállítás, injekció, és gyógyszervásárlás. (11) Közhasznú foglalkoztatás: A évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft által ellátott feladatokat vettük figyelembe: Közhasznú foglalkoztatásra: ezer forint Közcélú foglalkoztatásra: ezer forint (12) Szúnyogirtás: A évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft által ellátott feladatokat vettük figyelembe: Légi írtás Földi szúnyogírtás ezer forint ezer forint (13) Bérlakás üzemeltetés: A évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft által ellátott feladatokat vettük figyelembe. Önkormányzati tulajdonú lakások típusai és lakásszámok: 23

24 régi bérlakások 74 db új szociális bérlakás 28 db legújabb szociális bérlakás 15 db garzon lakás 40 db költségalapú bérlakás 15 db összesen: 172 db Bérlakás kiadások: Bérlakás bevételek: ezer forint ezer forint (14) Irodaház: Az irodaház, a polgármesteri hivatal, és a két irattárunk üzemeltetéséhez szükséges közüzemi díjait terveztük e költséghelyen összesen 765 ezer forint összeggel. A karbantartási, takarítási és irányítási költségek meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft által ellátott feladatokat vettük figyelembe: ezer forint. (15) Nem lakás célú bérlemények üzemeltetése: Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok karbantartási és üzemeltetési költségeit tartalmazza e Ft. A évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft által ellátott feladatokat is figyelembe vettük. Előirányzata: ezer forint (17) Ingatlan értékesítés és vásárlás kiadásai: Az ingatlanok értékesítésével és vásárlásával kapcsolatos műszaki és jogi munkarészek, értékbecslések készíttetésének fedezetét terveztük ezer forint keretösszeggel. (18) Temető fenntartás: A 82 ezer forintos költség a dunakömlődi köztemető, valamint a paksi egyházi temetőkkel kapcsolatos kötelezettségeket tartalmazza, elemei a szemétszállítási díj, áram, gáz, víz-díj. (19) Karácsonyi díszítés: A meglévő díszek karbantartása, felszerelése lehetséges az ezer forintos keretből. A évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft által ellátott feladatokat vettük figyelembe. (20) Közvilágítás: Az önkormányzat kötelezően ellátandó területéhez tartozik a közvilágítás biztosítása. Erre a célra ezer forintot terveztünk. 24

25 (21) Pince: E költséghelyen ezer forintos előirányzathoz a pince veszélyelhárítás miatti kiadásokat terveztük. Az előirányzathoz várhatóan CÉDE pályázati forrás lehívására nyílik lehetőség. (22) Mezőőri szolgálat: E költséghelyen három mezőőr személyi juttatásait és a tevékenységük ellátáshoz szükséges dologi költségeket (üzemanyag, telefonköltség, járművek karbantartása) terveztük. A teljes költség ezer forint. (24) Veszély-elhárítási keret Az életveszély-elhárítással kapcsolatban felmerülő költségek (leggyakrabban dúcolás) fedezetét terveztük 247 ezer forint keretösszeggel. (26) Fortuna rádió műsorszolgáltatás A Fortuna rádió műsorszolgáltatási díjait tartalmazza a sor szolgáltatási szerződés alapján. (27) Térinformatika A ezer forint összegű keret az alábbi költségeket fedezi: rendszer követési szerződés, építmény-nyilvántartó adatbetöltés, ingatlannyilvántartás, térinformatikai alapszoftver. (28) Vizitársulati hozzájárulás A közcélú vízfolyásokra fizeti önkormányzatunk az érdekeltségi hozzájárulást. A tervezett összeg : 88 ezer forint. (29) Egészséges Városért Alap A keret az alaphoz kapcsolódó dologi kiadásainak fedezetére, konferencián való részvételre szolgál. Ezen a tételen jelennek meg továbbá a következő kiadások: tagdíj, séta az egészségért (őszi, tavaszi), férfiak egészséghete, ültess fát, életfát, egészséges felnőtt évekért egészségnapi sportnap középiskolásoknak, nyugdíjasoknak mozgás-és kulturális program, felhívás egészséges életmódra, egészségmegőrzés, honlap felújítás. (30) Parlagfű elleni védekezés Az ezer forint keretösszeg szolgálja a város területén lévő parlagfű-irtás tevékenységet. (33) Intézmények évi festése és mázolása A e. forintos keret az intézményvezetők által benyújtott igények, és a műszaki osztály által felmért munkák fedezete. 25

26 (34) Gyermekorvosi körzet (dr Tajdina ) A évben megkötött szerződés évi időarányos vonzata került a sor kiadási előirányzataként tervezésre. (35) Nem csatornázott tel.r.szennyvízelsz. díja A soron ezer forint kiadási előirányzat jelentkezik. (36) HÉSZ+SzT módosítása A HÉSZ és az SzT módosítása szükségessé vált. Elkészült az M6-os autópálya végleges nyomvonala, amit jogszabályi kötelezettségre tekintettel a szabályozási terven át kellett vezetni. Át kell vezetni az építésügyi jogszabályok év végi módosítását, mely az elővásárlási jogok szabályozását érintette, továbbá ilyen és hasonló okok miatt rendszeresen megtörténik a HÉSZ és az SzT felülvizsgálata. (37) Környezetvédelmi program és hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata A környezetvédelmi törvény többek között előírja, hogy a környezetvédelmi programot két évente felül kell vizsgálni, és a felülvizsgálat alapján a szükséges módosításokat át kell vezetni. Az utolsó felülvizsgálat 2005-ben volt, így a törvényi kötelezettségnek eleget kell tenni. A hulladékgazdálkodási törvény a hulladékgazdálkodási tervvel kapcsolatosan két évente beszámolási, aktualizálási kötelezettséget ír elő. A tervet 2005-ben hagyta jóvá az önkormányzat, így ebben az évben a törvényi kötelezettségnek eleget kell tenni. (38) Térképmásolatok, közbesz. ajánlati felhívások, stb. Az előirányzat tartalmazza a térképmásolatok földhivatali díjait, a közbeszerzési ajánlati felhívások várható előirányzatait. (39) Kábítószer Egyeztető Fórum Az előirányzat tartalmazza a Fórum 2007-ben elnyert pályázati összeg fel nem használt részét, melyet pénzmaradványként is figyelembe vettünk. Támogatások (III.B5 melléklet) (1) Egészségügyi és szociális célok (2) Környezetvédelmi célok (3) Oktatási és kulturális célok (4) Ifjúsági és sport célok A költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolókban a bizottsági támogatási keretek felhasználását fogjuk szerepeltetni, az összegeket a 26

Kiegészítő melléklet Paks Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz. 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése

Kiegészítő melléklet Paks Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz. 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése Kiegészítő melléklet Paks Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése Paks Város Önkormányzata részben 15 intézményével, részben

Részletesebben

Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2007. (III. 12.) számú önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2007. (III. 12.) számú önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2007. (III. 12.) számú önkormányzati rendelete Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25.

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25. 1 Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25.) számú rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról

Részletesebben

Hatályos: 2015. november 10-től

Hatályos: 2015. november 10-től Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2015. november 10-től

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Egyszerű többség Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának háromnegyedéves

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. Információk Időseknek

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. Információk Időseknek Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Információk Időseknek 2010 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés, ajánlás 4 IDŐSEK VILÁGNAPJA 5 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATNÁL IGÉNYELHETŐ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz ELŐTERJESZTÉS Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 79. (1) bekezdése

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya Gyömrő Város Önkormányzatának 8/2009. (II. 24.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II.27) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

Város Képviselő-testület

Város Képviselő-testület Város Képviselő-testület E g é s z s é g ü g y i é s S z o c i á l i s B i z o t t s á g 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: hivatal@pmh.biatorbagy.hu

Részletesebben

Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet módosítása

Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet módosítása Paks Város évi költségvetéséről szóló 5/(III.10.) számú rendelet módosítása Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II IA IB Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg -

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2006. (VI.08. Ör. a szociális rászorultságtól függő pénzbeni és természetben nyújtott ellátásokról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. január végi helyzetéről 2015. február * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009. (IV.30.), 17/2010. (XII.17.), 7/2011. (IV.1.), 12/2011. (V.19.), 16/2011. (X.19.), 21/2011. (XII.2.), 6/2012. (III.22.), 20/2012 (XII.21.)

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Paks Város 2007 évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.)számú rendelet módosítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

Paks Város 2007 évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.)számú rendelet módosítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. Paks Város 2007 évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.)számú rendelet módosítása Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III C1 IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a lakások bérletére, elidegenítésére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról Rakamaz

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Atkár Község

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyására Könyvvizsgálói jelentés Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Nyíregyháza Megyei Jogú

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. rendelkezésre állási támogatás

Részletesebben

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. a települési támogatásról

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. a települési támogatásról Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tartalo mjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tartalo mjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság - Kabinet Szociális Lakossági és Tájékoztatási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (I.29.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Paks Város 2007 évi költségvetése - 2. forduló. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. (Aa-1 és D3 táblázat forintban)

Paks Város 2007 évi költségvetése - 2. forduló. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. (Aa-1 és D3 táblázat forintban) Tartalom I II III C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 D1 D2 D3 IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d II.e B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. (Aa-1 és D3 táblázat forintban) Önkormányzati

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-9/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról 3. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! Tolmács község önállóan működő kistelepülés, az állandó lakosok száma 778 fő. Az elmúlt évben a

Részletesebben

4.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

4.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 4.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 11-54. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 55-90. oldal III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/411-435

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/411-435 TERVEZET Berente Községi Önkormányzat képviselő-testületének /2015.(V...) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról (a SZEB

Részletesebben

Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a kérelmező lakcíme szerint illetékes a) települési önkormányzat jegyzője - időskorúak járadékát,

Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a kérelmező lakcíme szerint illetékes a) települési önkormányzat jegyzője - időskorúak járadékát, -104 foglalkoztatást b)106 a III. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint rászorultsági alapon pénzbeli és nem pénzbeli szociális ellátások

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. március 26-án tartandó ülésének 1. számú - A szociális, pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

3. melléklet a 2016. évi törvényhez. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai I. Működési célú támogatások

3. melléklet a 2016. évi törvényhez. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai I. Működési célú támogatások 3. melléklet a 2016. évi törvényhez A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai I. Működési célú támogatások 1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 4 500,0 millió forint Az előirányzat

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó TARTALO M M UTAT Ó 1. Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről. 2. A fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló rendelet

Részletesebben

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Teleki

Részletesebben

JELENTÉS. Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október

JELENTÉS. Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október JELENTÉS Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október Számvevői Iroda Iktatószám: V-3055-16/2011. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám:

Részletesebben

6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet. a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások. helyi szabályozásáról

6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet. a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások. helyi szabályozásáról 6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetben A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Endrefalva Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet módosítása

Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet módosítása Paks Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.10.) számú rendelet módosítása Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II IA IB Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70. -a alapján a jegyző által elkészített, a következő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 297/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Részletesebben

Oroszlány Város Önkormányzatának 25/2008. (XI.13.) Ör. rendelete * a lakáshoz jutás helyi támogatásáról, valamint a letelepedési támogatásról

Oroszlány Város Önkormányzatának 25/2008. (XI.13.) Ör. rendelete * a lakáshoz jutás helyi támogatásáról, valamint a letelepedési támogatásról Oroszlány Város Önkormányzatának 25/2008. (XI.13.) Ör. rendelete * a lakáshoz jutás helyi támogatásáról, valamint a letelepedési támogatásról - egységes szerkezetben Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 79-9/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2006. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről

Részletesebben

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Hévízgyörk Község Önkormányzat képviselő-testületének a 13/2015. (XII.02.) önkormányzati rendelettel, és a 12/2015.(X.28.)önkormányzati rendelettel módosított 1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Adótörvények 2014 évi változásaiból

Adótörvények 2014 évi változásaiból Adótörvények 2014 évi változásaiból SZJA Marad az SZJA mértéke: 16% Januári bér elszámolása Január hónapban kifizetett munkaviszonyból származó jövedelmet (bért) akkor kell az előző évinek tekinteni, ha

Részletesebben

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS Szöveges beszámoló Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2011. évi zárszámadásához Tisztelt Igazgatóság!

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2008. (IX.18.) számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosító 9/2009. (IV.23.), a 10/2010.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. február 11-től) Tisztelt Érdeklődő,

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/579-1/2011/i. Üi.: dr. Nemes A./Szászné Rendelettervezet Tárgy: Szociális tárgyú helyi önkormányzati rendeletek felülvizsgálata Melléklet:

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK 8/1996. (IV. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS EGYES SZOCÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL A 20/1997. (IV. 15.) 2, A 37/1997. (X. 13.) 3, A 48/1997. (XII.

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgarmester@nagykallo.hu Ügyiratszám: 3316-3/2011.közp. Ügyintéző:

Részletesebben

hirdetmény Akciós ajánlat:

hirdetmény Akciós ajánlat: K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény A 341/2011. (XII.29.) Korm. rendelet alapján nyújtott K&H

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

2009. évi költségvetése

2009. évi költségvetése 3. napirendi pont Megtárgyalják: - első fordulóban Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság 01/42-2/2009. - második fordulóban közgyűlés bizottságai Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnökének e l ő t e r j

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a költségvetés teljesítéséről Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Új napirendi pont 28. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék

Részletesebben

Zalaháshágy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 16/2004. (XI. 30.) számú rendelete kamatmentes lakáscélú kölcsön nyújtásáról

Zalaháshágy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 16/2004. (XI. 30.) számú rendelete kamatmentes lakáscélú kölcsön nyújtásáról Zalaháshágy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 16/2004. (XI. 30.) számú rendelete kamatmentes lakáscélú kölcsön nyújtásáról (egységes szerkezetben a módosításokkal) Zalaháshágy Község Önkormányzati

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. szabad felhasználású kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. szabad felhasználású kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40-400-800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. szabad e Érvényes 2014. március 15-től 1 VÁLTOZÁSOK

Részletesebben

önkormányzati rendelete

önkormányzati rendelete T E R V E Z E T CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2013. (.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és azok igénybevételéről szóló 10/2011.

Részletesebben

Adótörvény változások 2016.

Adótörvény változások 2016. 1 Adótörvény változások 2016. Alábbi hírlevelünkben foglaljuk össze a Parlament által 2015. november 17-én megszavazott, 2016-re vonatkozó legfontosabb adótörvény módosításokat. Minimálbér, garantált bérminimum

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.14.) önkormányzati rendelete a gazdaságélénkítésről

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.14.) önkormányzati rendelete a gazdaságélénkítésről Módosítva: 28/2015. (XI.02.), Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.14.) önkormányzati rendelete a gazdaságélénkítésről Szentes Város Önkormányzata a vállalkozások által foglalkoztatottak

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a települési támogatásról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a települési támogatásról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a települési támogatásról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2009. március 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2009. március 26-i ülésére Gödöllő Város Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2009. március 26-i ülésére Tárgy: Javaslat a szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 233/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. február végi helyzetéről 2015. március * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. február 11-től) Tisztelt Érdeklődő,

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

T/8157. számú. törvényjavaslat. a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről

T/8157. számú. törvényjavaslat. a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8157. számú törvényjavaslat a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről Előadó: Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter Budapest, 2015.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról. - Tájékoztató az önkormányzat 2010. III. negyedéves

TARTALOMJEGYZÉK. az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról. - Tájékoztató az önkormányzat 2010. III. negyedéves TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Mködési

Részletesebben

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámla-hitel szabályozás részleteiről

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámla-hitel szabályozás részleteiről Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámla-hitel szabályozás részleteiről Az Országgyűlés 2013. március 30-ai hatállyal módosította a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok

Részletesebben

L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Ibrány Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010.

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése Előterjesztő: Patay Vilmos

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 2/2016. (I.29.) Önkormányzati rendelete. a gazdaságélénkítésről

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 2/2016. (I.29.) Önkormányzati rendelete. a gazdaságélénkítésről Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (I.29.) Önkormányzati rendelete a gazdaságélénkítésről Hatályos: 2016.01.30.-tól Algyő Nagyközség Önkormányzata a vállalkozások által foglalkoztatottak

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Nagyhajmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.27.) és a 9/2015. (XI.25.) rendeletével módosított 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról

Részletesebben

A központi beruházások kiadási előirányzata 100 millió forint, mely a Vám- és Pénzügyőrség lakástámogatás előirányzatát jelenti.

A központi beruházások kiadási előirányzata 100 millió forint, mely a Vám- és Pénzügyőrség lakástámogatás előirányzatát jelenti. A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet 2007. évi tervezett kiadási-bevételi főösszege 151440,0 millió forint, a költségvetési támogatás összege 130490,2 millió forint, a bevételi előirányzat pedig 20949,8

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére

ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE : 1041 Bu da pest, Istvá n út 14. /Fa x: 231-3141 /231-315 1 e-ma il: msza bolcs@u jpest.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

Biatorbágy Város Képviselő-testületének 5/2010. (04.30.)Ör.sz. rendelete

Biatorbágy Város Képviselő-testületének 5/2010. (04.30.)Ör.sz. rendelete Biatorbágy Város Képviselő-testületének 5/2010. (04.30.)Ör.sz. rendelete Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Biatorbágy Város Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2011 (IV. 27.) ÖKT sz. rendelettel elfogadott BESZÁMOLÓJA a 2010 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

ADÓMEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 2015

ADÓMEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 2015 ADÓMEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 2015 Kneitner Lea, okleveles és igazságügyi adószakértő előadása 2015.01.29 Tartalom: Adómegtakarítási lehetőségek a törvényváltozások tükrében - 2015 adókedvezmények a személyi

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati

Részletesebben

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke 1. A Rába Nyugdíjpénztár Alapadatai A Rába Nyugdíjpénztár 1995. június 20.-án alakult.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. március végi helyzetéről 2014. április * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSÚ JELZÁLOGHITELRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSÚ JELZÁLOGHITELRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSÚ JELZÁLOGHITELRŐL A GRÁNIT Bank a 16/2016. Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) IV. fejezetében meghatározott 3 vagy több gyermekes családok részére nyújtható

Részletesebben

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö 1. oldal 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési

Részletesebben

Kiegészítő információk az ügyleti kamat mértékének meghatározásához: A kérelem megfelelő K1-K4 kategóriába sorolása a kérelem K&H Bank által végzett

Kiegészítő információk az ügyleti kamat mértékének meghatározásához: A kérelem megfelelő K1-K4 kategóriába sorolása a kérelem K&H Bank által végzett K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény K&H otthon-korszerűsítő hitel ingatlan fedezettel kondícióiról

Részletesebben

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: U-4989-17/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 3/2013.(III.11.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben