Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, novemberében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében"

Átírás

1 Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, novemberében

2 1 Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási kötelezettség teljesítése folyamatos, egyrészt a jogszabályok által meghatározottak szerint, másrészt a különféle intézkedésekhez kapcsolódó információk alapján. A Képviselő-testület szeptember havi ülésén tárgyalta az önkormányzat évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót, mely dokumentum részletesen taglalta az önkormányzat vállalt feladatainak, kötelezettségeinek időarányos teljesítését, a gazdálkodást és a feladat-ellátást befolyásoló körülményeket, a költségvetés tervszámainak alakulását. A választásokat megelőzően elkészült és közzétett jelentés számot adott az elmúlt négy év eredményeiről, problémáiról, az önkormányzat pénzügyi helyzetéről és az elkövetkezendő időszakot érintő kötelezettségvállalásairól. Mivel év a választások éve, ezért a évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztató nem szorítkozhat csupán az I. félévet követő negyedév értékelésére, röviden - nem teljes terjedelemben - megismétli az I. félévi beszámolóban már ismertetett adatokat és tényeket is. Az Önkormányzat évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztató az államháztartási törvény előírásait figyelembe véve, a könyvelési adatokra alapozva készült el, a tervezett feladatok teljesítésének értékelése megtörtént, és a gazdálkodás tapasztalatairól a szeptember 30-ig a pénzforgalomban teljesített és az év elejétől göngyölített számszaki adatoknak megfelelően az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet. Általános értékelés A gazdálkodást befolyásoló tényezők, a lehetőségek, illetve a korlátok az I. félévi beszámoló kapcsán már részletezett tapasztalatok szerint alakultak, a számadatokban - a jogszabályok szerinti módosításokat leszámítva - változás az eltelt negyedév alatt alig következett be. Az Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámoló a június 30-i teljesített pénzforgalmi adatok alapján értékelte a gazdálkodást, illetve a tervezett feladatok időarányos végrehajtását. Az ezt követő időszakban (július 01. és szeptember 30. közötti időszak) a gazdálkodásban lényeges változás nem történt. A felvállalt feladatok teljesítése továbbra is folyamatos volt, a kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó fizetési határidők betartása mellett, szigorúan a takarékosságot érvényesítve. Az egyes területeken a feladatellátás pénzügyi feltételei biztosítva voltak. A bevételek és a kiadások eltérő ütemű teljesülése miatt keletkezett nehézségek összességében kezelhetők voltak, viszont a pályázati források utalásának több hónapos késése miatt a likviditási problémák az önkormányzati kört érintő fizetési kötelezettségek teljesítésében folyamatosan feszültségeket okoztak. Mindezek ellenére a III. negyedév végéig sikerült minden esetben a vállalt fizetési kötelezettségeket határidőben teljesíteni. Az ezt követő időszakban viszont a fél milliárd Ft-ot is meghaladó, le nem utalt támogatások miatt komoly nehézségek adódtak, melyek kezelésé a partnerek konstruktív együttműködésére is szükség volt. A számszaki adatok, illetve a költségvetés háromnegyedévi végrehajtásának értékelése kapcsán az állapítható meg, hogy a pénzügyi feltételek a fentiek miatt nem

3 2 javultak, mindannak ellenére, hogy az előző év hasonló időszakához viszonyítva a saját bevételek teljesítése, és ezen belül a működési költségvetés feladatainak megvalósítását szolgáló források alakulása nem volt kedvezőtlenebb. A fejlesztési célú bevételekben megmutatkozó lemaradás oka az eltérő időpontban elbírált és különböző módon finanszírozott pályázatok következménye, de legmeghatározóbb az elbírált és elszámolás szerint az önkormányzatot megillető támogatások kiutalásának késése, továbbá az elvégzett munkákért járó kifizetések teljes összegének (támogatás + önerő) folyamatos és több hónapon keresztül történő megelőlegezése volt. A jelen, illetve az elkövetkezendő időszak adatait is tartalmazó tájékoztató alapvető célja, hogy megfelelő értékelést adjon az eltelt időszak alatt történt és az év végéig várható pénzügyi teljesítésekről, térjen ki a várható változásokra és alapozza meg a évi költségvetési koncepciót. Az év hátralévő részét tekintve meghatározó, hogy nagy volumenű forrásbővüléssel nem lehet számolni. A feladatellátás biztonságához nem látszik elégségesnek csak az engedélyezett folyószámla hitelkeret teljes kihasználása, a nyertes pályázatokhoz kapcsolódó fejlesztések folyamatos megvalósításához az engedélyezett MFB hitelkeret igénybe vétele. Amennyiben a támogatások kiutalásában pozitív változás nem következik be, úgy a jóváhagyott hitelcélokhoz igazodóan, a folyamatos lehíváson túl a fejlesztési feladatok végrehajtása érdekében olyan megoldásokat kell keresni, melyek lehetőleg az önkormányzati terhek növekedése nélkül garanciát biztosítanak az elvégzett munkák ellenértékének határidőben történő kifizetésére. Az előzőek figyelembe vételével az elkövetkezendő időszak gazdálkodásának fő feladata mindenekelőtt a rendelkezésre álló eszközök felhasználásával az év hátralévő részében is a folyamatos feladatellátás feltételeinek biztosítása, a folyamatban lévő, pályázatokhoz kapcsolódó fejlesztési feladatok végrehajtása. A beszámolási időszakban a gazdálkodás vitelében alapvető törekvés a költségvetésben jóváhagyott feladatok teljesítése és a feladatok végrehajtásához szükséges pénzeszközök időben történő biztosítása volt. Kiemelt figyelmet kapott és elsődleges szempont volt minden körülmények között az önkormányzat működőképességének megőrzése, a vállalt kötelezettségekkel összefüggő fizetési határidők betartása. Az önkormányzat évi költségvetését a Képviselő-testület eft működési, eft fejlesztési célú hitel igénybe vételével hagyta jóvá, ami azt jelentette, hogy a költségvetési egyensúlyt a feladatok finanszírozását külső források igénybevételével lehetett biztosítani. Az év eltelt időszakában annak ellenére, hogy az oktatás területét érintően több olyan intézkedésre is sor került (mindennapos testnevelés bevezetése, új óvodai csoportok indítása stb), melynek hatására a forráshiány nőtt a fegyelmezett gazdálkodás eredményeként a hiány összességében csökkent. A működési körbe tartozó feladatok végrehajtása tekintetében - annak ellenére, hogy a fegyelmezett és szigorúan takarékos gazdálkodás, a bevételek és kiadások közötti különbségek csökkentése kiemelt feladat volt - a beszámolási időszakban a kiadási szükségletek időszakonként eltérő összeggel, de esetenként meghaladták a teljesített bevételek mértékét. Ezért - a fizetőképesség megtartása érdekében - időlegesen az engedélyezett folyószámlahitel keret igénybevételére is sor került. Az év első hónapjaiban a keretmaradvány - a szabályzat előírásait betartva - betétként került hasznosításra, azonban a beszámolási

4 3 időszak utolsó hónapjaiban már ilyen lehetőség nem volt, mivel a felvállalt fejlesztési feladatok megvalósításához, illetve a pályázati források megelőlegezéséhez szükséges összeg a keret folyamatos igénybevételét tette szükségessé. A fentiek alapján megállapítható, hogy a III. negyedév végén a működési költségvetésben forráshiányként jóváhagyott hitel igénybevételére nem került sor, a fejlesztési célokat szolgáló MFB hitelkeret terhére összességében a 2009., illetve a évi fejlesztési tervben jóváhagyott feladatok megvalósításához ez idáig eft nyert felhasználást, melyből a évi igénybevétel eft volt, eft a évi feladatok (részletezés 1. sz. kimutatás) megvalósításához nyújtott fedezetet. A likviditás biztosítása az előzőek alapján a teljesített bevételekből (saját, állami hozzájárulások), a MFB hitel, illetve a folyószámlahitel igénybe vételével volt biztosítható. A év végén kezdődött gazdasági és pénzügyi recesszió - az önkormányzat általános gazdálkodási feltételeit befolyásoló - hatása az önkormányzat évi gazdálkodásában folyamatosan érzékelhető volt. Az ország gazdaságában végbemenő változások összetetten és több ponton, így a lehetőségek szűkülésében, az ellátási kötelezettség teljesítésében és a gazdálkodás egész vitelében nyomon követhetően jelen voltak. Ezek a változások, a szigorodó feltételrendszernek való megfelelés a teljesítést mutató számszaki adatokban jól tükröződnek, kevesebb bevételből kellett biztosítani a növekvő feladatok kiadás szükségletét. Mindent összevetve - a működési költségvetés korlátozott volta ellenére - a feladatellátás alapvető feltételei minden területen biztosítottak voltak. Az intézmények összességében a jóváhagyott költségvetési kereteken belül gazdálkodtak. A feltétlenül indokolt kiadások teljesítésén túl többletkötelezettség vállalására csak a többlet feladatokkal összefüggő többletbevétel (évközi nyertes pályázatok) terhére került sor. A fejlesztési feladatok teljesítését továbbra is a rendelkezésre álló források, a felvállalt fizetési határidők határozták meg. A kötelezettségek időben történő teljesítése, az elvégzett munkák ellenértékének határidőben történő kifizetése (pályázati források megelőlegezése) azonban az előző években tett intézkedéseken túli megoldások keresését és alkalmazását igényelte. Általánosságban megállapítható, hogy a terv teljesítése mind bevételi, mind kiadási oldalon - a korrekciós tételeket leszámítva - összességében nem éri el az időarányost, azonban a működési körben a feladatellátás szempontjából feltétlenül szükséges kiadások teljesítése a költségvetésben jóváhagyottaknak megfelelően alakult, a költségvetési intézmények tervezett feladatai időarányosan megvalósultak. A fejlesztési célú bevételek teljesítése és a kiadási előirányzatok felhasználása összehangolt volt, a számadatokban megmutatkozó időarányos alatti teljesítés oka a beruházások eltérő üteme, illetve a támogatások kiutalásának elmaradása. Az ismert gazdasági körülmények, az elvárások és a pénzügyi lehetőségek közötti feszültség, a költségvetés forráshiánya nagymértékben meghatározza a lehetőségeket, ami a takarékoskodás mellett a visszafogott és mértéktartó, de a szakmai elvárásokat szem előtt tartó, a tervezett feladatok végrehajtására koncentráló gazdálkodást eredményezett. Az intézmények többségét egyre inkább az elvárásoknak megfelelő, felelős gazdálkodásra való törekvés jellemezte. Nagyfokú volt a pályázati intenzitás, melynek eredményeként több, a költségvetési forrásokból nem finanszírozott, ellátási színvonal javítását célzó feladat valósult meg.

5 4 A külső gazdasági körülmények, a különböző ellátási területeket érintő jogszabály változások hatása a gazdálkodásban érzékelhető volt, azonban a tervben jóváhagyott előirányzatok összességében előre láthatólag az év végéig fedezetet nyújtanak a folyamatos működéshez, a tervezett feladatok megvalósításához. Az év folyamán nem került sor tervezési hibából adódó előirányzat módosításra, nem merült fel olyan pótlólagos igény, ami a felelőtlen gazdálkodásra, jogtalan kötelezettségvállalásra vezethető vissza. A beszámolási időszakban azok a pótelőirányzatok kerültek engedélyezésre, melyekhez kapcsolódó feladatokra eredeti előirányzatot - a vonatkozó szabályok miatt - nem volt lehetőség tervezni (a tartalékban tervezett feladatok, szociális juttatások, kereset-kiegészítés, közcélú foglalkoztatás, pályázati források stb.). Az év végéig a közcélú foglalkoztatás, illetve a kiemelt előirányzatok, a központi költségvetésből finanszírozott feladatok pótelőirányzatai miatt további rendeletmódosításra irányuló javaslattal kell számolni. Az egyes közüzemi díjak esetében jelentkező többletköltségek fedezete a forráshiány növelése nélkül, átcsoportosításokkal biztosítható. Az év hátralévő részében a gazdálkodásra vonatkozó intézkedések következetes végrehajtásával lehet biztosítani a forráshiány minimálisra való csökkentését annak érdekében, hogy a következő évben várható forráscsökkenés miatti feszültségek kezelhetők legyenek. A működési költségvetés lehetőségeit az ellátotti létszám alakulása, a működtetett intézményhálózat, az évközi feladatmódosulások költségigénye befolyásolta. A tervben jóváhagyott előirányzatok minden területen szűkösek voltak, de a feladatellátás alapvető feltételeit valamennyi intézményben, illetve vállat feladat esetében biztosították. Az intézmények összességében a jóváhagyott költségvetési kereteken belül gazdálkodtak. A feltétlenül indokolt kiadások teljesítésén túl többletkötelezettség vállalására csak a feladattal összefüggő többletbevétel (évközi nyertes pályázatok) terhére került sor. A fejlesztési, felhalmozási körbe tartozó feladatok teljesítését továbbra is a rendelkezésre álló források, a felvállalt fizetési határidők határozták meg. Elsődleges cél volt az előző években pályázatokból megkezdett feladatok befejezése, továbbá újabb pályázati pénzek bevonásával olyan fejlesztések megvalósítása, melyek a lakosság széles körét érintik. Az önkormányzati szintű bevételek alakulása Az 1. sz. mellékletben részletesen felsorolt bevételi jogcímek teljesítése önkormányzati szinten a működési célú, illetve a fejlesztési, felhalmozási célú feladatok finanszírozásának forrásait összességében mutatja. Az egységes pénzalapon belül e két területet külön vizsgálva megállapítható, hogy amíg a működést biztosító források viszonylag stabilak, többségük nagy pontossággal tervezhető, úgy a fejlesztésekhez kapcsolódó bevételek sajátosságuknál fogva esetenként és többségükben bizonytalanok, szorosan kapcsolódnak az adott, illetve a tervezett feladatokhoz. Ezen sajátosságok jutnak érvényre a tájékoztatóban szereplő adatokban, a tételesen bemutatott kiemelt előirányzatok teljesítésében. Bevételek teljesítése Az önkormányzati egységes pénzalap tervezett bevételei az évek viszonylatában eltérően alakultak. Meghatározó tényező volt az intézményhálózat szerkezeti átalakulásának

6 5 bevételekre gyakorolt hatása (feladatbővülés, feladatcsökkenés, a térítési díjak, jogszabály módosulás stb), illetve az adott évi pályázati lehetőségek, továbbá a nyertes pályázatok aránya és az ezekhez kapcsolódó pályázati intenzitás IX. hó 30-ig IX. hó 30-ig IX. hó 30-ig telj. telj. telj. mód. előir. teljesítés mód. előir. teljesítés mód. előir. teljesítés %-a %-a %-a Összes bevétel , , ,42 Az önkormányzat évi tervezett összes költségvetési bevételei a beszámolási időszak végére 42,42%-ra teljesültek, ami az előző évivel közel azonos, de nem éri el a év hasonló időszakának teljesítési mértéket. A évben a tervezett alacsonyabb bevételi előirányzatból több bevétel folyt be, míg a magasabb módosított előirányzatból kevesebb összeg realizálódott. Ezek az eltérések nagyobb részben a pályázatokhoz kapcsolódó állami források elhúzódó kiutalásával magyarázhatók. Megnevezés I. M ű k ö d é s i b e v é t e l e k mód. előir. ezer Ft-ban IX. hó 30-ig IX. hó 30-ig IX. hó 30-ig teljesítés telj. %-a mód. előir teljesítés telj. %-a mód. előir teljesítés I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek , , ,20 Helyi adók , , ,26 Pótlékok, bírságok , , ,57 Átengedett központi adók , , ,33 Egyéb sajátos bevételek , , ,78 I. Működési bevételek összesen , , ,35 Az önkormányzat működési feladatainak végrehajtásához jóváhagyott évi bevételi előirányzatokon belül az intézményi működési bevételek teljesítése nem éri el az időarányost, mivel a Városellátó Intézmény által végzett munkák (Kossuth utca rekonstrukciója) ellenértékének teljesítése október hónapban történt meg. Ezen bevételi csoporton belül az egyes tételek közötti szóródás viszonylag nagy, egyrészt az előzőek, illetve az idényjellegű szolgáltatások, másrészt az adózási szabályok miatt. Az intézmények teljesítési adatait vizsgálva megállapítható, hogy egyes esetekben a bevételi tervszám teljesítése a feladat jellegéből adódóan eltérő, azonban a tervezett bevételek az év végéig nagy valószínűséggel realizálhatók. Összességében az e körbe tartozó jogcímeken bevételkieséssel néhány területen kell csak számolni az év végére, az intézmények közötti szóródás kiegyenlítődik, a bevételi kiesést kiadási megtakarítással lehet kompenzálni. Az önkormányzat sajátos működési bevételein belül a helyi adók (építményadó, magánszemélyek kommunális adója, tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó és helyi iparűzési adó) tervezett előirányzatának teljesítése közel 2%-kal magasabb, mint az előző év hasonló időszakában volt, és - a sajátos bevallási és befizetési rend miatt - összességében több mint 5%-kal haladja meg az időarányost. A helyi adókból összességében befolyt bevétel összege az előző évhez képest eft-tal, a évi teljesítést figyelembe véve - vélhetően a gazdasági válság miatt - több mint 63 millió Ft-tal kevesebb, de a terv összességében az év végéig teljesíthető. telj. %-a

7 6 Helyi adókból származó bevétel alakulása adatok eft-ban Megnevezés év év év Éves előirányzat IX. 30-i telj ,96% 78,44% 80,26% Az önkormányzati adóbevétel három elemből - legnagyobb részben a Képviselő-testület döntése alapján bevezetett helyi adókból, kisebb részben az átengedett központi adókból és a legkisebb arányt képviselő, adókhoz kapcsolódó pótlék, bírság és díjbevételekből - tevődik össze. Az önkormányzati adóbevételi terv összetétele bevétel típusonként adatok eft-ban Megoszlás (%) Megnevezés Terv (eft) Helyi adók ,32 Átengedett központi adók ,47 Adóhoz kapcsolódó pótlék bírság díj ,21 Összesen ,00 Az I-IX. havi önkormányzat által beszedett adók eredeti előirányzata összességében 82,81%- ra teljesült, ami összességében megfelel az előző évek azonos időszakában realizált bevételek teljesítési arányának, forint összegben az előző évi visszaesés után, kismértékű növekedés tapasztalható. Az önkormányzat által beszedett adók I-III. n. évi alakulása (eft-ban) Év Terv Tény Teljesítés ,12% ,78% ,96% ,54% ,33% ,90% ,81% terv tény A helyi adókból tervezett bevételekből (építményadó, magánszemélyek kommunális adója, tartózkodási idő utáni jövedelemadó, helyi iparűzési adó) ez év első kilenc hónapjában eft folyt be, ami 80,26%-os teljesítést jelent. Az év hátralévő részében a terv teljesítéséhez szükséges mintegy 20% befizetéssel előreláthatólag számolni lehet, összességében nagyobb mértékű bevétel kiesés nem várható. Építményadóban a teljesítés 0,6 %-kal meghaladja az éves szinten tervezett előirányzatot, ami a évi hátralékok ez évi befizetésének a következménye.

8 7 A magánszemélyek kommunális adója jogcímen tervezett bevétel teljesítése közel 93%-os, a 7% (3.281 eft) beszedésével az év végéig a szükséges intézkedések (felszólítások, letiltások, inkasszók) megtétele mellett reálisan lehet számolni, az adónemben ugyanakkor többletbevétel nem várható. Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adóból a beszámolási időszakban eft folyt be, a teljesítés 85,85%. Ez az adat előrevetíti annak valószínűségét, hogy az adónemben a még hiányzó 566 eft várhatóan teljesül, nagyobb összegű bevételkieséssel nem kell számolni. Helyi iparűzési adóban a tervezett előirányzat 77,4%-a teljesült. Az adónemből beszedett bevétel arányaiban magasabb, összegszerűségében viszont alacsonyabb, mint az elmúlt év azonos időszakában volt. A helyi iparűzési adó előirányzat és az I-III. negyedéves teljesítés alakulása eft-ban Megnevezés év év év év év Terv Tény % 76,70 82,55 78,72 76,81 77,40 Az előző évek tapasztalatait figyelembe véve a terv teljesítéséhez szükséges eft részben az adózók által - a fizetési felszólítások után - önkéntesen a hátralékra befizetendő, a behajtási cselekmények eredményeként beérkező, részben pedig a feltöltésre befizetendő összegekből beszedhető, mindazok ellenére, hogy a költségvetés tervezésének időszakában a helyi iparűzési adóval kapcsolatban lényeges eljárási szabálymódosításra került sor. Az egyes - helyi iparűzési adóval kapcsolatos - törvények módosításáról szóló évi LVII. törvény azonban az eredeti állapotot visszaállította, így e jogszabály rendelkezései szerint a helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladatok június 29-ével visszakerültek az önkormányzati adóhatósághoz. Ez azt jelentette, hogy ettől az időponttól sem iparűzési adóbefizetést, sem bevallást, sem bejelentkezést, egyéb bejelentést az APEH nem fogadott, mindezen kötelezettségeket - hasonlóan a évet megelőző évekhez - az önkormányzati adóhatóságokhoz kellett az adózóknak teljesíteni. A pótlékok, bírságok tervezett előirányzatán belül a helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok költségvetési tételen tervezett előirányzatok - melyek tartalmazzák a késedelmi pótlék, bírság tárgyévben beszedendő összegét - összességében 55,44%-ra teljesültek, ami mind forint összegben mind arányaiban elmarad az előző év azonos időszakában teljesítettektől. A környezetvédelmi bírság jogcímen eft, építésügyi bírságból pedig 5 eft bevétel keletkezett. Az egyéb bírságból befolyt bevétel összege eft-nak felel meg, ami a közterület-felügyelet helyszíni bírságolásából (3.520 eft), valamint rendőrségi szabálysértési bírságból (1.818 eft), továbbá a közigazgatási, illetve egyéb szabálysértési bírság önkormányzatot megillető részéből (1.131 eft) tevődött össze. Talajterhelési díjat az az ingatlantulajdonos, illetve fogyasztó fizet, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötött rá. A beszámolási időszakban a tervezett előirányzat 90,68%-os teljesítést mutat, ami a évi benyújtott talajterhelési díj bevallásokban szereplő díjköteles vízfogyasztás alapján számított

9 8 és befizetett összeg. A behajtási tevékenység, illetve az ellenőrzések eredményeként év végéig kieséssel ezen a tételen előreláthatólag nem kell számolni. Az önkormányzat saját bevételeinek nagy részét kitevő helyi adók tekintetében összességében megállapítható, hogy évben is - hasonlóan az elmúlt évek gyakorlatához intenzív behajtási munka szükséges a költségvetési kiadások folyamatos forrásigényének kielégítése, a hátralékok felszaporodásának megelőzése érdekében. Az év eltelt időszakában tett intézkedések (munkabér, illetve egyéb jövedelem letiltás, hatósági átutalások - azonnali inkasszók - kiadása, az állami adóhatósággal együttműködve az APEH általi visszatartás kezdeményezése köztartozás miatt, illetve bírósági végrehajtásra való átadás stb.) következetes folytatása mellett a évi költségvetésben tervezett adóbevételek összességében teljesíthetők. Az átengedett központi adók között a személyi jövedelemadó helyben maradó része és a jövedelemkülönbség mérséklés jogcímen az Önkormányzat részére a költségvetési törvényben megállapítottak szerinti összeg, továbbá - a gépjárműadóról szóló évi LXXXII. törvény alapján - a belföldi gépjárművek után az önkormányzat által beszedett gépjárműadó 100%-a került megtervezésre. Az év eltelt időszakában a tervezett központi források kiutalása (SZJA, jövedelemkülönbség mérséklés) folyamatos volt, a teljesítés összességében megfelel az időarányosnak. A személyi jövedelemadó helyben maradó részének mértéke a vonatkozó jogszabályok szerint a évi jövedelemadóról készült, évben beadott bevallások alapján, az APEH által kimutatottaknak megfelelően került megtervezésre, mely összeg a szabályok szerinti ütemben folyamatosan került kiutalásra, a teljesítés 71,2%-os. Az állami költségvetésről szóló törvény alapján a jövedelem-differenciálódásának mérséklése jogcímén tervezett támogatás alapja a személyi jövedelemadó bevétel (8%) és az önkormányzat iparűzési adóelőlegét meghatározó adóalap 1,4%-a szerinti iparűzési adóerőképesség alapján számolt összeg volt. A támogatás azt az önkormányzatot illeti meg, ahol az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képesség nem éri el a törvény 4. számú mellékletében meghatározott mértéket. A törvény szerint - a lakosságszám feletti települések esetében a évi értékhatárt figyelembe véve ,-Ft eft volt ezen a jogcímen tervezhető, mely összeg a nettó finanszírozás keretében, jogszabályban foglalt ütemezés szerint időarányosan kiutalásra került. A helyben beszedett átengedett központi adókból a gépjárműadó bevétel teljesítését az alábbi fő szempontok határozták meg: Gépjárműadóban 2010.évtől emelkedett egyrészt a teljesítmény alapján adózó gépjárművek adómértéke (mely a gyártás évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt, gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt, gyártási évet követő naptári évben 230 Ft/kilowatt, gyártási évet követő naptári évben 185 Ft/kilowatt), másrészt a tehergépjármű, nyergesvontató, lakókocsi, lakó-autó adó mértéke (az adóalap minden megkezdett 100 kg-ja után 1380 Ft, illetve a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű jármű esetén 1200 Ft.) Járműnem db Megoszlás Ft Megoszlás személygépkocsi ,53% ,79% tehergépkocsi ,61% ,18% autóbusz 40 0,36% ,38%

10 9 vontató 74 0,66% ,52% lakóautó 511 4,56% ,79% motorkerékpár ,69% ,82% pótkocsi 171 1,52% ,49% utánfutó 8 0,07% ,03% Összesen ,00% ,00% Gépjárművek megoszlása adózási mód szerint Teljesítmény Önsúly (légrugós) Önsúly Önsúly+rak súly 50%-a Éves kivetés megoszlása adózási mód szerint Önsúly (légrugós) Önsúly Önsúly+raksúl y 50%-a Önsúly+raksúl y 50%-a (légrugós) Önsúly+rak súly 50%-a (légrugós) Teljesítmény Teljesítmény alapján adózik 8308 db jármű (74,09%) ami az éves kivetés 49,79%-a, önsúly alapján 95 db jármű, a kivetés 1,43%-ában. Önsúly+raksúly 50%-a az adóalapja 2687 db tehergépjárműnek, az éves kivetésük a 2010.évi gépjárműadó 23,96%-a. A légrugós járművek száma nem számottevő, mindösszesen 124 db, az adóztatott járműállomány 1,1%-a, ugyanakkor az utánuk fizetendő adó eft (8,65%) már nem elhanyagolható mértékű. Adózási mód db % Ft % Teljesítmény ,09 % ,57 % Önsúly 95 0,85 % ,43 % Önsúly (légrugós) 45 0,40 % ,58 % Önsúly+raksúly 50%-a ,96 % ,34 % Önsúly+raksúly 50%-a 79 0,70 % ,07% (légrugós) Összesen ,00 % ,00 % A befizetési határidő fő szabályként I. félévben március 15. II. félévben szeptember 15. Gépjárműadó előirányzat és teljesítés alakulása adatok eft-ban Megnevezés év év év év év Terv Tény IX % 97,97 93,33 89,72 81,02 98,86 A fentiek alapján megállapítható, hogy az adónemből beszedni tervezett előirányzat a beszámolási időszak végére meghaladta az előző években teljesített arányt, illetve az időarányosan beszedhető mértéket, így év végéig az előirányzat teljesítéséhez még hiányzó rész nagy valószínűséggel teljesíthető és várhatóan némi többletbevétel is realizálható.

11 10 Termőföld bérbeadás utáni jövedelemadó beszedhető összege évről-évre csökken. Az adózók többsége - élve a törvény biztosította adómentesség lehetőségével - földbérleti szerződését 5 évnél hosszabb időtartamra köti, így mentesül az adófizetési kötelezettség alól. Az adónem nem számottevő minimális - bevétele azoktól az adózóktól származik, akiknek valamilyen oknál fogva nincs ilyen időtartamra szerződésük és így adófizetési kötelezettségük keletkezett. E jogcímen az év első kilenc hónapjában 173 eft folyt be, év végéig azonban ennél lényegesen több bevétel már nem várható. Az egyéb sajátos bevételek között az önkormányzati tulajdonú lakások és egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevételek kerültek megtervezésre a Szentes Városi Szolgáltató Kft., mint a feladatot ellátó szervezet üzleti terve alapján. A költségvetésben jóváhagyott előirányzathoz viszonyítottan a kiszámlázott díjak összege, illetve a befolyt bevétel nem éri el az időarányost. Az elmúlt időszak záró hátraléka, a Képviselő-testület engedélyével leírt eft követelés következtében csökkent, viszont a nem lakás céljára használt helyiségek bérleti díjának hátralék összege közel a duplájára növekedett. Az egy éven túli hátralék behajtása végrehajtási szakaszban van. II. T á m o g a t á s o k A költségvetésben támogatás jogcímen az alábbi kiemelt tételek kerültek megtervezésre, mely források egy része (normatív hozzájárulások) az ellátottak létszámának függvényében, az évek között eltérő fajlagos összegek alapján számolva a működési feladatok finanszírozásához, más része a fejlesztési feladatok végrehajtásához a pályázati feltételek alapján kerültek kiutalásra. Az évek közötti eltérést, illetve az időarányos teljesítést a feladat jellege, illetve a mutatószámok változása okozza. ezer Ft-ban Megnevezés év mód. előir. Teljesítés IX. 30. Telj. %-a év mód. előir. Teljesítés IX. 30 Telj. %-a év mód. előir. Teljesítés IX. 30 Normatív hozzájárulások , , ,56 Központosított előirányzatok , , ,14 Központosított előirányzatok (kisebbségi önkormányzatok) , ,00 Központosított előirányzatok (béremelés támogatása) Normatív kötött felhasználású támogatások , , ,08 Fejlesztési célú támogatások , , ,19 Támogatások összesen , , ,18 Az év folyamán az önkormányzat tervezett költségvetési támogatása - a költségvetésből gazdálkodó, az államháztartás részét képező önkormányzatokra vonatkozó szabályok miatt - összességében eft-al növekedett. A különböző területeket érintő sajátos elszámolási rendhez kapcsolódóan költségvetési támogatás címén az alábbi tételek kerültek kiutalásra: Telj. %-a

12 11 A normatív hozzájárulások kiutalása a szabályoknak megfelelő és folyamatos volt. Az önkormányzat a mutatószámok változásával kapcsolatos felülvizsgálati kötelezettségének az előírások szerint és határidőben eleget tett, melynek alapja az intézmények ellátottainak mutatóit tükröző alapdokumentáció volt. Az év eltelt időszakában nem került sor a hozzájárulást érintő mutatószám csökkenés miatt lemondásra, az év második felében az óvodás, a társulási intézménybe járó gyermekek, illetve a jogszabály alapján kedvezményesen étkező gyermekek létszámának növekedése miatt a tervben jóváhagyott támogatási összeg növekedett. A központosított előirányzatok között több jogcímen illeti meg az önkormányzatot támogatás, ami elsősorban jogszabályi alapon, valamint szigorú elszámolási rend teljesítése mellett kerülhet igénybevételre. A költségvetésben eredeti előirányzatként tervezett tételek közül a kisebbségi önkormányzatok támogatásának időarányos része kiutalásra került (időközben ez a tétel a rendeletmódosítással átkerült a támogatásértékű bevételek közé). A költségvetés jóváhagyásakor a szabályok értelmében más központosított előirányzat tervezésére nem volt mód, mivel a központi költségvetésből a pótelőirányzat évközben, a Magyar Államkincstár írásos értesítése alapján épül be a költségvetésbe. E forrásokból eft a közszféra egyszeri kereset kiegészítése eft a pedagógusok anyagi ösztönzése, eft a képesség kibontakoztató felkészítés (Klauzál G. Ált. Isk.), eft alapfokú művészeti oktatás támogatása, eft egyszeri kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, 487 eft helyi közlekedés támogatása, eft osztályfőnöki feladatokat ellátók, SNI-s gyermekekkel foglalkozó gyógypedagógusok támogatása, eft helyi szervezeti intézkedések végrehajtása, eft nyári gyermekétkeztetés, 410 eft óvodáztatási támogatás, eft könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás jogcímen (összességében eft) került az első év első kilenc hónapjában kiutalásra. A normatív kötött felhasználású támogatásokon belül a közoktatási feladatok ellátásához nyújtott támogatás összege a pedagógiai szakszolgálat normatív támogatásának időarányos részét tartalmazza. Az egyes szociális feladatokhoz, így a szociális továbbképzés és szakvizsga megszerzéséhez, valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megtervezett egyes szociális ellátásokhoz szintén kötött felhasználású normatív támogatás kapcsolódik, mely központi forrás egy része évközi elszámolás és folyamatos igénylés alapján, más része időarányosan vehető igénybe. E tételen a jelentős bevételi túlteljesítés (összhangban a kiadás időarányost meghaladó teljesítésével) a költségvetési rendelet soron következő módosításával rendeződik. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság feladat-ellátásához igénybe vett kötött felhasználású normatív támogatás kiutalása megfelel az időarányosnak, ami az intézmény működését az előző évi pénzmaradvány és az önkormányzat által megelőlegezett források mellett biztosította. III. F e l h a l m o z á s i é s t ő k e j e l l e g ű b e v é t e l e k Az önkormányzat évi költségvetésében tervezett, a felhalmozási és tőkejellegű bevételeken belül a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből beszedett bevételek összege eft. A tervezett bevételeken belül az ingatlanok egy részének (szántó, beépítetlen terület, külterületi út, József A. u. 1. sz. ingatlan vételár második részlete, Hunor Coop földterület csere) értékesítése megtörtént, így a tervezett előirányzat teljesítése 66,74%- os, a lemaradás oka, a hasznosításra meghirdetett ingatlanok iránti alacsony kereslet. A pénzügyi befektetések jogcímen került elszámolásra a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Zrt (Duna-Tisza Regionális Fejl.) által fizetett osztalék, illetve az üzemeltetésből, koncesszióból

13 12 származó bevételek körébe tartozó, a Szentes-Víz Kft által a szennyvízcsatorna-hálózat üzemeltetésével kapcsolatos bérleti díj, mely bevétel teljesítése folyamatos, bevétel kieséssel az év végéig nem kell számolni. Megnevezés IV. T á m o g a t á s é r t é k ű b e v é t e l e k év mód. előir. Teljesítés IX. 30. Telj. %-a év mód. előir. Teljesítés IX. 30 Telj. %-a év mód. előir. ezer Ft-ban Teljesítés IX. 30 Tám.ért. működési bevételek , , ,74 Tám.ért. felhalmozási bevételek , , ,53 Előző évi költségvetési visszatér Tám.ért. bevételek összesen , , ,65 A fentiekben bemutatott források egy része a működési, más része a felhalmozási, fejlesztési feladatok megvalósításához nyújtott fedezetet. A támogatásértékű működési bevételek között az egészségügyi alapellátást finanszírozó Országos Egészségbiztosítási Pénztár által biztosított támogatások, illetve a Szentes Kistérség Többcélú Társulás és az önkormányzat intézmény rendszeréhez kapcsolódó feladat ellátást támogató befizetések, továbbá a mellékelt 2. számú kimutatás szerint, az intézményi feladatokat támogató különböző külső forrásokból származó bevételek kerültek elszámolásra. Összegszerűségében ezen a költségvetési soron teljesített bevétel évhez viszonyítva több mint 160 millió Ft-tal, évhez viszonyítva 90 millió Ft-tal magasabb, ami nagyrészt a pályázati intenzitás növekedésével hozható összefüggésbe. A támogatásértékű felhalmozási bevételek nagy része pályázatokhoz kapcsolódik. A támogatások a beruházások megvalósításának ütemében, az elszámolást követően részben, vagy egészben kerültek leutalásra az alábbi jelentősebb feladatok megvalósításához: Vecseri foki út és parkoló építése a fős Idősek Otthonához, Szentes Ipari Park általános infrastruktúra és üzleti környezet fejlesztése, buszöböl-rendszerek és buszvárók telepítése, közösségi terek és információs pontok infrastrukturális fejlesztése (Dózsa-ház bővítése, felújítása), Gondozási Központ felújítása (Horváth M. u.10., Dózsa Gy. u. 86/a.), Klauzál Gábor Általános Iskola felújítása (Korszerű környezetben megújuló tudás a Klauzál G. Ált. Iskolában), Ady Endre utca 10. sz. épület felújítása (Családsegítő Központ áthelyezése), Nagyörvény utcai idősek klubja épületének akadálymentesítése, BMX pálya létesítése, szóróparcella kialakítása, intézmények fűtéskorszerűsítése (Árpád ui. óvoda, Köztársaság utcai óvoda, Családok Átmeneti Otthona, Zsoldos Ferenc Középisk. és Szakiskola, Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola), az elkövetkezendő időszakban történik meg a Bölcsőde, a Szent Anna u-i óvoda, a Gyermekek Átmeneti Otthona, Petőfi S. Ált. Iskola, Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközponthoz kapcsolódó támogatás lehívása), Erdősítés támogatása (MVH), Bölcsőde felújítása, fejlesztése, férőhely bővítése, EU Önerő alapból saját erő kiegészítése (1/c. mellékletben részletezett feladatokhoz), Hősök erdejébe játszóeszköz beszerzése (Településfejlesztési Alap támogatása), Koszta József Ált. Iskola Derekegyházi Tagintézménye fűtéskorszerűsítése. Telj. %-a

14 13 Az e bevételi jogcímen tervezett bevételek teljesítésével kapcsolatban ki kell emelni, hogy az év első negyedévét követően az elszámolásra beadott pályázatokhoz kapcsolódó támogatások kiutalása hónapokat késik, így a beruházások befejezéséhez nemcsak az önkormányzati önerő biztosításáról, hanem a támogatások több hónapon keresztül történő megelőlegezéséről is folyamatosan gondoskodni kell. A kiutalatlan, illetve a megelőlegezett támogatások összege miatt az önkormányzat likviditási problémái a beszámolási időszakban nem kis konfliktusok árán még kezelhetők voltak, viszont a negyedik negyedév első hónapjában már olyan méreteket öltöttek, hogy a fizetési határidők tartását veszélyeztették. A folyószámlahitel keret kimerülése miatt a beruházókkal való együttműködés fokozása, az együttgondolkodás és az önkormányzati érdekek szem előtt tartásával újabb megoldások keresése vált szükségessé. V. Véglegesen átvett pénzeszközök ezer Ft-ban Megnevezés év mód. előir. Teljesítés IX. 30. Telj. %-a év mód. előir. Teljesítés IX. 30 Telj. %-a év mód. előir. Teljesítés IX. 30 Telj. %-a Működési célra átvett pénzeszk , , ,48 Felhalmozási célra átvett pénzeszk , , ,72 Véglegesen átvett pénzeszk.össz: , , ,56 A működési célra átvett pénzeszközök előirányzata mivel az intézményi feladatokat segítő pályázatok többsége év közben kerül kiírásra nehezen volt tervezhető, amit az is alátámaszt, hogy a évi költségvetésben ezen a tételen az éves előirányzat teljesítése meghaladja a tervezettet. E tételen a eft előirányzattal szemben eft bevétel realizálódott, mely összeg részletezését a mellékelt 3. számú kimutatás tartalmazza. A felhalmozási célra átvett pénzeszközök jogcímén befolyt összeg a tervezetthez viszonyítva rendkívül alacsony, ami a fejlesztési feladatok megvalósításához tervezett partneri hozzájárulások teljesítésének elmaradásával hozható összefüggésbe (városközpont rehabilitáció). A számadatokban megjelenő eft bevétel a Hajléktalan Segítő Központ épületének felújításához kiutalt támogatás, illetve szennyvízhálózatra történő csatlakozás díjának, továbbá emléktábla készítéshez nyújtott hozzájárulás összegét tartalmazza. VI. Támogatási kölcsönök visszatérülések A támogatási kölcsönök visszatérülése jogcímen kimutatott eft-ból a korábban kiutalt lakástámogatási hiteltörlesztések összege eft-ot, a munkáltatói kölcsönök megtérülése 572 eft-ot, illetve a szociális célú kölcsönök törlesztésének összege eft-ot tett ki. VII. Belső finanszírozás bevételei A évi jóváhagyott pénzmaradvány rendezése az év végéig történik meg, az intézmények részére megállapított maradvány terhére a kötelezettségek teljesítése folyamatos. VIII. Külső finanszírozás bevételei A vonatkozó jogszabályok alapján külső finanszírozásból származó bevételként eft került figyelembe vételre, ami az Önkormányzat DÉGÁZ részvényeinek államkötvényben

15 14 meglévő (lejárt) értékpapír értékesítéséből származott. A költségvetés a működés forráshiánya miatt eft hitel felvételével számolt, ami a beszámolási időszak végére eft-ra csökkent. A tájékoztató mellékleteiben bemutatott intézményi bevételek és kiadások év végéig várható teljesítési adatait, a feladatellátás feltételeit értékelve megállapítható, hogy a bevételi többletekkel, kiadási megtakarításokkal a hiány mértéke az elkövetkezendő időszakban mintegy millió Ft-tal csökkenthető, azonban előre vetíthető tény, hogy a működőképesség biztonságának veszélyeztetése nélkül a hiány teljes kigazdálkodására a működési körben nem lesz lehetőség. A Képviselő-testület évben döntött a fejlesztési célkitűzések megvalósítása érdekében eft összegnek megfelelő MFB által biztosított hitel igénybevételéről. A rendelkezésre álló hitelkeret felhasználása a feladatok végrehajtásához igazodóan folyamatos, a pályázatok elbírálásának, illetve a fejlesztési feladatok megvalósításának a függvénye évben eft került a keretből lehívásra, a évi eft maradvány-keret összegéből a beszámolási időszak végéig eft került felhasználásra az 1. sz. kimutatás részletezése szerinti feladatok megvalósításához, míg az év végéig előre láthatólag további eft igénybevételével lehet számolni az előzőeket, illetve a becsléseket figyelembe véve összességében (2009., években) eft (43,1%) felhasználással számolva a évre áthúzódó feladatok folytatásához eft (56,85%) áll rendelkezésre. Korrekciós tételként - a szabályoknak megfelelően - a beszámolóban összességében kimutatott eft a későbbiek során elszámolásra kerülő kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek bruttó forgalmát, a nyitó pénzkészletet, valamint a évi beszámolóban jóváhagyott pénzmaradvánnyal összefüggő költségvetési tételek összegét tartalmazza. A fentiek alapján, amennyiben a jóváhagyott kiadásokhoz jelentősebb mértékű saját bevétellel nem fedezett pótelőirányzat nem kerül jóváhagyásra és a működési célú forrásokból a számításoktól eltérően kiesés nem jelentkezik, úgy a működőképesség biztosításához a forráshiány mértékével azonos összegű folyószámlahitel igénybe vételére lehet szükség. Fizetési nehézséget okozhat azonban az a tény, hogy jelen időszakban a pályázati támogatások leutalásának hosszabb idejű késése miatt az engedélyezett keret a fejlesztésekkel kapcsolatban vállalt kötelezettségek teljesítéséhez teljes igénybevétele folyamatos, így a működési kiadásokhoz a hiány pótlását e keretből nem lehet biztosítani. Önkormányzati szintű kiadások alakulása Az Önkormányzat egységes pénzalapján belül a működési körbe tartozó és a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megjelenő központi kezelésű felhalmozási és felújítási feladatok megvalósítását külön célszerű értékelni. Az önkormányzat összes kiadásainak alakulása (eft) évi mód.ei Teljesítés. IX. 30. Telj. %-a évi mód.ei Teljesítés IX. 30. Telj. %-a évi mód.ei Teljesítés IX. 30. működési kiadások , , ,75 fejlesztési kiadások , , ,73 összesen: , , ,08 Telj. %-a

16 15 * A fenti adatok a tájékoztató 8.sz. mellékletekben részletezett adatokkal egyezőek telj. IX évi mód.ei telj. IX évi mód.ei évi mód.ei telj. IX. 30. működési kiadások fejlesztési kiadások A feladatokhoz igazodóan megállapított költségvetési előirányzatok felhasználása ugyanúgy, mint az előző években összességében nem éri el az időarányost. Az önkormányzat összes kiadásain belül a működésre, illetve a fejlesztésre fordítható jóváhagyott előirányzatok aránya évtől lényegesen megváltozott, ami a nagyberuházásokhoz kapcsolódó sikeres pályázatok következménye. A kiadásokra fordított előirányzatok %-ában és összegszerűségében a folyamatos intézményműködés feltételeinek biztosítása látszik igazoltnak, míg a fejlesztésekre felhasznált keret mértékét a pályázatok elbírálásának időeltolódása, illetve a beruházások műszaki készültsége befolyásolta. Az alapvető fontosságú és kiemelt feladatok teljesítése mellett a működőképes intézményhálózat fenntartása, a megkezdett beruházások, illetve az új pályázatok segítségével elindított beruházások megvalósításához az anyagi feltételek biztosítása a jóváhagyott költségvetés végrehajtása a beszámolási időszak alatt folyamatos volt. A költségvetésben jóváhagyott önkormányzati szintű kiadásokon belül az intézményi működés kiadásainak alakulása Megnevezés módosított előirányzat ezer Ft-ban IX. hó 30-ig IX. hó 30-ig IX. hó 30-ig teljesítés telj. %-a módosított előirányzat teljesítés telj. %-a módosított előirányzat teljesítés Kiadások - személyi juttatások , , ,20 - munkaadót terhelő jár , , ,64 - dologi kiadások , , ,96 - ebből közüzemi , , ,93 telj. %-a

17 16 - speciális célú támogatások , , ,27 - átadott pénzeszk., kölcsönök , , ,10 - támogatásértékű kiadások , , ,38 - felhalmozás, felújítás , , ,90 - tartalék hiteltörlesztés Működtetés összesen: , , ,75 A fenti adatok évek közötti összehasonlításával egyrészt a szakmai, illetve pénzügyi jogszabályok változása, másrészt a feladat átrendeződések költségvetést érintő vonatkozásai miatt nehéz megalapozott következtetéseket levonni. Azonban a beszámoló számszaki adatait bemutató mellékletek és a fentiekben összefoglaltak alapján megállapítható, hogy a működési költségvetés végrehajtása összességében egyik évben sem éri el az időarányost annak ellenére, hogy a jelentős mértékű közmunka (melynek fedezete központi forrásból biztosított és az előirányzatokban a soron következő rendeletmódosítással jelenik meg), illetve szociális ellátásokhoz kapcsolódó kiadások teljesítése, valamint az intézmények költségvetésében megjelenő, pályázatokból megvalósításra kerülő felhalmozási és felújítási munkák végrehajtása folyamatos volt. A kiadási előirányzatok felhasználási ütemét a bevételek határozták meg, érvényesült a gazdálkodásban a racionalitásra való törekvés, a szakmai munka és a pénzügyi lehetőségek közötti összhang biztosításának kényszere, mindamellett, hogy az ellátási kötelezettség teljesítése kiemelt hangsúlyt kapott. Az önkormányzat évi gazdálkodását a gazdasági és pénzügyi válság hatásaként szűkülő állami és saját források mértéke és a költségvetésben megfogalmazott feladatok megvalósításának kötelezettsége határozta meg. A rendelkezésre álló bevételek és a feladatellátás érdekében felmerülő kiadások közötti feszültségek a beszámolási időszakban folyamatosan jelen voltak. A gazdálkodásban nem csak a jóváhagyott feladatok végrehajtásához szükséges előirányzatok biztosítása, hanem a folyamatos pénzellátás, az önkormányzat működőképességének, likviditásának megőrzése - olyan körülmények között, amikor megváltozott az állami hozzájárulás rendelkezésre bocsátásának üteme és a pályázatok előfinanszírozása miatt is jelentősen megnőtt a forrásszükséglet - is problémaként jelentkezett. Mindezeken túl számolni kellett az elszámolások szigorításával is, ami a megelőlegezett pályázati pénzek kiutalásának jelentős késésével járt. Az önkormányzati intézmények a évre tervezett szakmai feladataikat megvalósították, folyamatosan teljesítették ellátási kötelezettségeiket, külső források bevonásával fejlesztették tudásukat és az ellátás színvonalát növelő tárgyi feltételeiket. Amellett, hogy alapvető elvárás volt Takarékossági Akció Tervükben foglaltak végrehajtása, a közmunkaprogram segítségével olyan munkák elvégzésére is sor kerülhetett, melyekre az elmúlt években kevés lehetőség adódott. Az intézményi épületek felújításában is jelentős előbbrelépés következett be, szinte minden ingatlant érintett kisebb-nagyobb felújítás, korszerűsítés. A pályázatokban el nem számolható utómunkálatokra az önkormányzat kereste a megoldásokat, a teljességre való törekvés elve érvényesült. Az intézmények működésére fordítható eredeti előirányzatok módosítását a tervezéskor nem ismert központi támogatással fedezett pótelőirányzatok, valamint a pályázatokhoz kapcsolódó átvezetések indokolták. A működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti teljesítése intézményenként és összességében is az előzőek miatt szóródást mutat, azonban az mindenképpen megállapítható,

18 17 hogy a kiadások közötti arányok az évek folyamán nem változtak. A költségvetésen belül továbbra is a személyi juttatásokra és járulékaira kifizetett összeg képviseli a legnagyobb arányt. Az eredeti előirányzathoz viszonyított növekedést az évközi pályázatok, a központi költségvetésből származó, a közszférát érintő pótlólagos központi támogatások (keresetkiegészítés, közfoglalkoztatás, pályázati pénzek), valamint az évközi engedélyezett létszám foglalkoztatásához szükséges fedezet biztosítása. Várhatóan az év végéig a módosított előirányzatok a feladatellátáshoz fedezetet nyújtanak, biztosítják az intézményekben az engedélyezett létszám folyamatos foglalkoztatásához az anyagi hátteret. A dologi kiadásokon belül a közüzemi díjak teljesítése intézményenként eltérő, esetenként az időarányost meghaladó, azonban összességében a jóváhagyott előirányzatok valamennyi területen az intézményi költségvetéseken belüli átcsoportosítással az év végig felmerülő kiadásokat fedezik Az élelmezési kiadások között az élelmezést nyújtó intézmények (Központi Gyermekélelmezési Konyha, Bölcsőde, Szigligeti Üdülőtábor) által az étkeztetés szolgáltatás biztosításához beszerzett nyersanyag-költség került elszámolásra. Az igénybe vevők körét és számát figyelembe véve ezen a tételen az intézmények adatszolgáltatása szerint az év végéig a folyamatos ellátáshoz a fedezet rendelkezésre áll. Az intézményi költségvetések kiemelt előirányzatként tartalmazzák a vásárolt étkeztetés (gyermekek, idősek) szolgáltatás igénybevételének anyagi vonzatát. A beszámolási időszakban a 2009/2010. tanév létszám adata alapján került sor a gyermekvédelmi törvény alapján járó kedvezményes étkeztetéshez az oktatási intézmények költségvetésében az előirányzat meghatározásra került, azonban az új tanévben (2010/2011.) az adatok változtak egy-egy intézményben a támogatott, illetve a kedvezményes ellátást igénybe vevők száma nőtt, így átcsoportosítások végrehajtásával a felmerült többletköltségek rendezhetők. A támogatásértékű kiadások működési célra tételen a Szentes Kistérség Többcélú Társulása keretében működtetett feladatokhoz való hozzájárulás bruttó elszámolás szerinti összege, illetve a nem önkormányzati fenntartású intézmények tanulmányi versenyeihez, kulturális rendezvényeihez, nemzetközi kapcsolatok ápolásához nyújtott támogatás került kiutalásra. Az átadott pénzek felhasználása folyamatos, feladatokhoz igazodó, a szociális támogatások kiutalása pedig a helyi rendeletek, illetve a rászorultság figyelembe vételével rendszeres volt. A rendelkezésre álló keretek terhére az ellátások megállapítása és kiutalása az év végéig fennakadás nélkül biztosítható. A tartalékok felhasználása a Képviselő-testület jóváhagyásával folyamatos volt, melynek feladatokhoz kapcsolódó részletezését a 4. sz. kimutatás tartalmazza. Az intézményi körben megvalósuló felhalmozási és felújítási feladatok részben önkormányzati, részben pályázati támogatásokból a 2/a., 2/b. sz. mellékletekben részletezettek szerint kerültek végrehajtásra. A korrekciós tételek között került elszámolásra a folyószámla hitelkeret terhére időlegesen betétbe elhelyezett összeg, illetve annak visszavezetése, valamint a számviteli előírásoknak

19 18 megfelelően függő kiadásként nyilvántartott, illetve a személyi juttatások központosított számfejtésével kapcsolatos rendezőtételek összege. A költségvetési előirányzatok intézményenkénti teljesítésének indoklása, a gazdálkodás értékelése VÁROSÜZEMELTETÉS Az e körbe tartozó feladatok nagy részét ellátó Városellátó Intézmény jóváhagyott költségvetési előirányzatai összességében időarányosan teljesültek, azonban az egyes tételek között - az önkormányzati nagy beruházás miatt - szóródás tapasztalható. Az intézmény gazdálkodására egész évben a megfontoltság és a takarékosság volt jellemező, amit a számadatok is alátámasztanak. A saját bevételekben megmutatkozó, lényegesen az időarányos alatti teljesítés a szeptember végére elkészült Kossuth u. rekonstrukció munkálatainak a beszámolási időszakot érintő részbeni számlázásával hozható összefüggésbe. A műszaki átadást követően a végszámla kiegyenlítése a IV. negyedévre húzódik át. A szelektív hulladékgyűjtés bevétele meghaladja az időarányost, míg a települési hulladékszállítás bevétele alatta marad, mivel a lakossági szemétszállítás III. negyedéves számláinak kiegyenlítése áthúzódik a IV. negyedévre. Mind a lakossági, mind a közületi, társasházi szemétszállítás kintlévőségének behajtására több intézkedés történt, és történik a közeljövőben is. Az intézmény bevételei között jelentős nagyságrendet képviselnek a piaci és parkolási bevételek, melyek teljesítése megfelel az időarányosnak. A magasépítő tevékenység bevétele elmarad az időarányostól, melynek oka, elsősorban a külső megrendelések elmaradása volt. A tervezett egyéb saját bevételekből az év végén több mint 60 millió Ft kieséssel kell számolni, mivel több feladat végrehajtása évre húzódik át (hulladék udvar kivitelezése, a Kossuth utcai Kurca-híd szélesítése, Liget rekonstrukció). Az ÁFA bevételek tejesítése (a Kossuth utcai rekonstrukciós munkák miatt felmerült kiadások igényelhető ÁFÁ-jának jelentős része az elszámolás időszakot követően jelentkezik, mivel az APEH a visszaigényelt ÁFÁ-k összegét később utalja) összhangban van a kiadás és bevétel teljesítés adataival, az évvégéig jelentősebb kieséssel nem kell számolni. Az önkormányzati támogatás időarányost jelentősen meghaladó igénybevételét az intézmény által végzett Szentes-kerékpárút-hálózatának fejlesztése, Szentes, Kossuth utca Északi oldalán lévő járda felújítási, Szentes, Kossuth utca Déli oldalán lévő járda felújítási, Szentes- belterületi közutak felújítása Kossuth u. burkolat felújítási munkálatainak előfinanszírozása okozta. A évben keletkezett, jóváhagyott pénzmaradvány ( eft) felhasználása teljes összegben szállítói kötelezettség kifizetésére megtörtént. A kiadási előirányzatok felhasználása kapcsán megállapítható, hogy a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok az időarányost meghaladóan teljesültek a közcélú foglalkoztatottak bér és járulék kifizetése miatt (az előirányzat júniusig került módosításra).

20 19 A közüzemi díjakra tervezett előirányzatok - az üzemanyag kivételével - várhatóan fedezik az éves kiadásokat. Az üzemanyag többlet felhasználás a Kossuth utcai rekonstrukció miatt jelentkezik, míg a víz és a fűtés költség alul teljesítése a kedvező időjárásnak köszönhető. A céljellegű feladatok előirányzat felhasználása elmarad az időarányostól, melynek oka, hogy a tervezett feladatok egy része az év hátralévő részében valósul meg. A dologi kiadások és a felszámított ÁFA előirányzat felhasználása az időarányosnál alacsonyabb a Kossuth utcai felújítási munkákhoz és a Liget fejlesztéshez beszerzett anyagok és igénybe vett szolgáltatások számláinak IV. negyedévre áthúzódó kifizetései miatt. Az intézmény költségvetésében jóváhagyott felhalmozási kiadások előirányzata 99,63%-ra teljesült, a eft a 2/b. számú mellékletben részletezett feladatokra került felhasználásra. Az intézmény engedélyezett létszámkerete 135,75 fő, a teljes munkaidőben foglalkoztatott közcélú munkavállalók átlaglétszáma 90 fő volt. Az átlagos statisztikai létszám közcélúak nélkül 129 fő, a közcélú foglalkoztatottak átlaglétszáma 97 fő volt. A hiányzó átlagos létszámot a fizikai állományban bekövetkező magas fluktuáció okozta. A kieső létszámot nem mindig sikerült azonnal pótolni, főleg a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok esetén. A közmunka program keretében az alábbi feladatok megvalósításában működtek közre a foglalkoztatottak: - 23 fő vett részt a csapadékvíz-elvezető árkok felújításában, helyreállításában, - 10 fő a járdafelújítási munkákban, - 39 fő a parkfenntartási munkákban, - 22 fő a karbantartási munkákban, - 1 fő művezetői, 2 fő adminisztratív feladatokat látott el. A fentiek szerinti létszámmal a széleskörű feladatellátás feltételei a beszámolási időszakban biztosítottak voltak. Összességében megállapítható, hogy a gazdálkodás kiegyensúlyozott volt annak ellenére, hogy az intézmény feladatai év közben jelentősen megnövekedtek. Az intézmény egyes tevékenységeinek rövid összefoglaló értékelése A költségvetés az alábbi feladatok ellátásához, illetve a folyamatos munkák elvégzéséhez nyújtott fedezetet: Út- járda és hídfenntartás, üzemeltetés területén a kátyúzási és burkolatjavítási munkáknál nehézséget okozott az aszfaltkeverék Szegedről és Kiskunfélegyházáról történő szállítása. Megfelelő szállítóeszköz hiánya miatt a javítási munkák végzését külső vállalkozó végezte. Az I-III. negyedévben összességében 2420 m² kisebbnagyobb kátyú- és burkolathiba került kijavításra. Az időben elvégzett padkarendezési munkáknak köszönhetően a rendkívül csapadékos időjárás ellenére sem keletkeztek úthibák, mivel a csapadékvíz gyors lefolyását a padkarendezés elősegítette. A külterületi földes dűlőutak tereprendezése eft ráfordítással ez évben is képviselői és lakossági kérésre - folyamatosan elvégzésre került. Az út-járda és hídfenntartási munkák elvégzéséhez rendelkezésre álló munkaerő foglalkoztatása és a technikai eszközök folyamatos üzemeltetése a Kossuth utcai rekonstrukció

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-4989-15/2013. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város

Részletesebben

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2014. szeptember hónapban

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2014. szeptember hónapban Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2014. szeptember hónapban Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-4612-13/2014. ELŐTERJESZTÉS Szentes

Részletesebben

- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása (4. sz. függelék)

- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása (4. sz. függelék) TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2008. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat 2008. III. negyedéves gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Működési

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyására Könyvvizsgálói jelentés Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Készült: Szentes Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2011. augusztus- szeptemberében

Készült: Szentes Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2011. augusztus- szeptemberében Készült: Szentes Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2011. augusztus- szeptemberében Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-21812-5/2011. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

1. CÍM: VÁLLALKOZÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEI

1. CÍM: VÁLLALKOZÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEI 1. CÍM: VÁLLALKOZÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEI 1/1. ALCÍM: TÁRSASÁGI ADÓ A 2008. évi költségvetési előirányzat a társasági adó címén 530,6 milliárd forint bevétellel számolt. Az előirányzattal szemben

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a költségvetés teljesítéséről Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2011 (IV. 27.) ÖKT sz. rendelettel elfogadott BESZÁMOLÓJA a 2010 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése A Nógrád Megye Önkormányzata honlapjának gondozásával összefüggő feladatokról szóló, 2/2003. számú Rendelkezés

Részletesebben

Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium II/1. számú melléklet Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Alap megnevezése: Munkaerőpiaci Alap Alap

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. november 6-i ülésére 1. napirendi pont

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére Szám: 02/65-13/2012. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

2009. évi költségvetése

2009. évi költségvetése 3. napirendi pont Megtárgyalják: - első fordulóban Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság 01/42-2/2009. - második fordulóban közgyűlés bizottságai Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnökének e l ő t e r j

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA TARTALOMJEGYZÉK Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának meghatározása... 2. oldal Mellékletek 1. Budaörs

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 193/2007. (VI. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2007.09.30) Tárgy: Corvo Bianco

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: U-4989-17/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 3/2013.(III.11.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Az önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. január végi helyzetéről 2015. február * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT.

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. Háromnegyedéves beszámoló 2014. év 1.oldal I. Összefoglaló a 2014. év I-III. negyedéves beszámolójáról Társaság neve: Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Székhelye:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata 3. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezetét

Részletesebben

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. ... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. évben mind vagyon, mind taglétszám tekintetében megőrizte

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 2011 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék A 2011. évi gazdálkodásról szóló beszámoló általános

Részletesebben

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május 1 I. A pénzügyi év első négy hónapjában bekövetkezett jelentősebb események és tranzakciók,

Részletesebben

Biatorbágy Város Képviselő-testületének 5/2010. (04.30.)Ör.sz. rendelete

Biatorbágy Város Képviselő-testületének 5/2010. (04.30.)Ör.sz. rendelete Biatorbágy Város Képviselő-testületének 5/2010. (04.30.)Ör.sz. rendelete Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Biatorbágy Város Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. február végi helyzetéről 2015. március * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. sz. melléklet 2. sz. melléklet: 2/a. sz. melléklet: 2/b. sz. melléklet: 1. sz. függelék: 2.sz. függelék: 3. sz.

TARTALOMJEGYZÉK 1. sz. melléklet 2. sz. melléklet: 2/a. sz. melléklet: 2/b. sz. melléklet: 1. sz. függelék: 2.sz. függelék: 3. sz. TARTALOMJEGYZÉK Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2100 Gödöllő, Szabadság út 3. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére Tárgy: A Piac Üzemeltető és Szolgáltató

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II.27) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Új napirendi pont 28. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék

Részletesebben

2015. február 18-án (szerda) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2015. február 18-án (szerda) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére 30. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. október végi helyzetéről 2015. november * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2009. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat 2009. III. negyedéves gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Működési

Részletesebben

TEREMTI DÍJAKAT 53 HERCEGHALOM, GESS ÚT 13. Tisztelt Képviselő-testület!

TEREMTI DÍJAKAT 53 HERCEGHALOM, GESS ÚT 13. Tisztelt Képviselő-testület! TEREMTI DÍJAKAT 53 HERCEGHALOM, GESS ÚT 13. Tisztelt Képviselő-testület! Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXX. törvényt. A törvény alapján megterveztük

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK B./A CIKLUS ALATT MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEKET MEGALAPOZÓ PÁLYÁZATOK ÉS AZOK REALIZÁLÁSA

TARTALOMJEGYZÉK B./A CIKLUS ALATT MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEKET MEGALAPOZÓ PÁLYÁZATOK ÉS AZOK REALIZÁLÁSA TARTALOMJEGYZÉK A./ KÖLTSÉGVETÉSI HELYZET I. Pénzügyi osztály beszámolója..1 II. Önkormányzati vagyonrészek alakulása 22 III. Adóosztály beszámolója..23 B./A CIKLUS ALATT MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEKET MEGALAPOZÓ

Részletesebben

Bizottsága Szakbizottság

Bizottsága Szakbizottság Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 14916-3/2012. Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi költségvetése Melléklet: Határozatok 1 db rendelet-tervezet Készítette: Közgazdasági Iroda

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Tájékoztató Berente Község Önkormányzata 2015. évi gazdálkodásról, annak első félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Salgótarján, 2009. szeptember 8. Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK beszámolója a 2006. évi gazdálkodásról

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK beszámolója a 2006. évi gazdálkodásról Kisújszállás Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 22. sz. melléklet 1.2. pontjában elõírt kötelezettségnek eleget téve Kisújszállás Városi Önkormányzat 2006. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Egyszerű többség Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának háromnegyedéves

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (I.29.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB, SZB, Képviselő-testület nyílt ülés minősített többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011.ÉVI

Részletesebben

Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet tervezete. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü.

Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet tervezete. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü. 1105-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3/2008. (II. 20.) ÖKT sz. rendelettel a 41/2008. (II. 15.) ÖKT sz. határozat szerint elfogadott 2008.

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3/2008. (II. 20.) ÖKT sz. rendelettel a 41/2008. (II. 15.) ÖKT sz. határozat szerint elfogadott 2008. Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3/2008. (II. 20.) ÖKT sz. rendelettel a 41/2008. (II. 15.) ÖKT sz. határozat szerint elfogadott 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék Budaörs Város Önkormányzat 2008.

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA. 2008. november 27. 11. szám R E N D E L E T E K

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA. 2008. november 27. 11. szám R E N D E L E T E K EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2008. november 27. 11. szám R E N D E L E T E K 53/2008. (XI. 28.) sz. önk. rendelet Menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés díjáról

Részletesebben

Ferencvárosi Parkolási Kft. 2012. évi üzleti terve

Ferencvárosi Parkolási Kft. 2012. évi üzleti terve Ferencvárosi Parkolási Kft. évi üzleti terve Budapest, április 2. Fekete László ügyvezető Ferencvárosi Parkolási Kft. I. Vezetői összefoglaló Ferencvárosi Parkolási Kft. Üzleti terv 1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról Magyar Tudományos Akadémia Főtitkára Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról Budapest, 2007. május T a r t a l o m j e g y z é k I. Az Akadémia rendelkezésére

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 27661/2013. Tárgy: Önkormányzat 2012. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. szeptember 18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Előterjesztő Dr. Solymos László alpolgármester Iktató szám: 01/55411-10/2015. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Részletesebben

Marcali Város Képviselőtestületének 24/2006.(VII. 07.) számú rendelete

Marcali Város Képviselőtestületének 24/2006.(VII. 07.) számú rendelete Marcali Város Képviselőtestületének 24/2006.(VII. 07.) számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetését megállapító 6/2006.(II.10.) számú rendelet módosításáról. Marcali Város Képviselő-testülete

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó A határozat melléklete T Á J É K O Z T A T Ó az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről 1. ábra Az Önkormányzat 2013. I-IX. havi bevételeinek teljesítése a módosított előirányzathoz

Részletesebben

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS Szöveges beszámoló Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2011. évi zárszámadásához Tisztelt Igazgatóság!

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgarmester@nagykallo.hu Ügyiratszám: 3316-3/2011.közp. Ügyintéző:

Részletesebben

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70.

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70. Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70. Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Hajdúszoboszló város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2009. évi többször módosított 1/2009 (II.13.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL 2. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY

Részletesebben

Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009 I. félévi költségvetési gazdálkodásáról

Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009 I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 41038-3/2009. CÍM: Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009 I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Javaslat. Szendrő Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére

Javaslat. Szendrő Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére Szendrő Város Polgármestere Javaslat Szendrő Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. számú törvény 71. - ában foglaltak szerint

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. NOVEMBER 22-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A rendelet kihirdetve: 2013. április 26 -n. Pisákné Páll Ilona

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére 1 2 E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2015. ÉVI I. FÉLÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA Tisztelt Gazdasági és

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésének 1. számú - Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról - tárgyú napirendi pontjához. Előadó:

Részletesebben

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT.

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. Háromnegyedéves beszámoló 2011. év 1. oldal I. Összefoglaló a 2011. év I-III. negyedéves beszámolójáról Társaság neve: Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Székhelye:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Polgármesterétől U-3472-17/2008. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 2/2008.(III.7.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE S z e n t e s Tisztelt

Részletesebben

I. Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének összeállítását megalapozó önkormányzati döntések

I. Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének összeállítását megalapozó önkormányzati döntések Rábakecöl Község Önkormányzata Tuba Erik polgármester Cím : H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. Tel/Fax: 96/257-529 E-mail: rabakecol@t-online.hu Honlap: www.rabakecol.hu Tisztelt Lakosság! Rábakecöl Község

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/141-1/2015/I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Rendelet-tervezet

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Salgótarján, 2015. szeptember 11. Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató Salgótarján

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről

Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-i ülésére Előterjesztő: Stayer

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. DECEMBER 2-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1461-6/2010.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. DECEMBER 2-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1461-6/2010. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. DECEMBER 2-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1461-6/2010. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei évi gazdálkodásáról A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv., az államháztartásról szóló módosított

Részletesebben

JELENTÉS. Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október

JELENTÉS. Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október JELENTÉS Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október Számvevői Iroda Iktatószám: V-3055-16/2011. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám:

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2008. (II.11.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 91. -a szerint az önkormányzat gazdasági programját az alakuló ülést követő 6 hónapon belül felülvizsgálja

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E. az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E. az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E az Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. I. félévi költségvetésének teljesítéséről Előterjesztő: Tóth József polgármester

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 297/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének módosítása IV.

Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének módosítása IV. BALATONFÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2006 Előkészítő: Répásy Ildikó / Horváth Zsolt ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2006. december 14-i

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. január 29-én csütörtök 15 órakor tartandó ülésére tisztelettel

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Ózd város 2010. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről

TÁJÉKOZTATÓ Ózd város 2010. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről TÁJÉKOZTATÓ Ózd város 2010. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2010. december 14. 2 Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap

LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap Alap fejezet száma és megnevezése: Alap felett rendelkező megnevezése: Alapkezelő megnevezése: LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap Nemzetgazdasági Miniszter Nemzetgazdasági

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2010. szeptember 30-án tartandó ülésére. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2010. szeptember 30-án tartandó ülésére. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. szeptember 30-án tartandó ülésére Beszámoló az adóhatósági tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület! Az alábbiakban szeretnék számot adni és beszámolni az önkormányzati

Részletesebben

2015. november 30-i rendkívüli ülésére

2015. november 30-i rendkívüli ülésére 6. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30-i rendkívüli ülésére Tárgy: Új helyi adó rendeletek elfogadása Előterjesztő:

Részletesebben

Szöveges beszámoló. 2015.I. félévi beszámolójáról

Szöveges beszámoló. 2015.I. félévi beszámolójáról Körösladány Város Önkormányzata 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/474-012 Fax:06/66/475-155 Web: www.korosladany.hu / E-mail: hivatal@korosladany.hu Szöveges beszámoló Körösladány Város Önkormányzat

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! Dr. Nagy László. Dr. Tordai Péter, Kopka Miklós

Tisztelt Olvasó! Dr. Nagy László. Dr. Tordai Péter, Kopka Miklós Tisztelt Olvasó! Nógrád megyében idén elsõ alkalommal és nem titkolva, hogy hagyományteremtõ szándékkal jelentkezik a Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Nógrád Megyei Hírlap és az APEH Észak-magyarországi

Részletesebben

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Ü Z L E T I J E L E N T É S 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. 2015-BEN BŐVÜLŐ TAGSÁG, BŐVÜLŐ EGYÉNI BEFIZETÉSEK AZ ÚJ PILLÉRBEN... 3 2. AZ

Részletesebben

CIKLUSBESZÁMOLÓ 2006-2010

CIKLUSBESZÁMOLÓ 2006-2010 CIKLUSBESZÁMOLÓ 2006-2010 1 I. 2006.-2010 ÉVEK GAZDÁLKODÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ ADATOK FIGYELEMMEL AZ ÁHT. 50. -BAN FOGLALTAKRA...4 Előző években keletkezett, későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségek...4

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet A 2009. évi költségvetés I. félévi teljesüléséről szóló tájékoztató...2

Részletesebben