Előterjesztés az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendeletről (rendeletalkotás)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendeletről (rendeletalkotás)"

Átírás

1 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: VI/59013/2011. Cím: Előterjesztés az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendeletről (rendeletalkotás) Előterjesztő: Dr. Fodor Tamás polgármester Dr. Simon István alpolgármester Dr. Dobos József jegyző Az előterjesztést megkapta: Gazdasági Bizottság Jogi és Ügyrendi Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság Törvényességi véleményezésre bemutatva: június

2 Előadó: Horváthné Seregély Jolán oszt. vez. Földes Tamásné mb. osztályvezető Dr. Komornoki László vezérigazgató Tisztelt Közgyűlés! Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a lakások és helyiségek bérletéről szóló 20/2006. (VI. 1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) a megalkotása óta eltelt időszakban tapasztaltak alapján változtatásra szorul. Mivel ezek a változtatások a rendelet nagy részét érintik, ezért új rendelet elfogadását javasoljuk. A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 5. alcímében előírt előzetes hatásvizsgálat eredménye a következő: A rendeletalkotás társadalmi hatása, hogy a jövedelmi és vagyoni viszonyoknak megfelelő, igazságosabb bérbeadási rendszer jöhet létre. Gazdasági, költségvetési szempontból az önkormányzat kintlévőségének csökkenését, a bérlők fizetési moráljának javulását és az önkormányzat bevételeinek növekedését várjuk. Környezeti és egészségi szempontot közvetlenül nem, csak áttételesen befolyásol. A végrehajtás személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei biztosítottak. A rendelet megalkotásának elmaradásával az eladósodott bérlők terheinek további felhalmozódása, továbbá az önkormányzat kintlévőségének további növekedése várható. A rendelet-tervezet részletes indokolása: Az önkormányzati tulajdonban álló ingatlanokkal kapcsolatos bérbeadói jogok gyakorlója a korábbi szabályozás szerint a polgármesteri hivatal volt. Az új rendeleti szabályozás legfontosabb elve az, hogy a bérleti jogviszonyokban a bérbeadói jogok gyakorlója, a feladatok és kötelezettségek teljesítője a tulajdonos önkormányzat legyen, a polgármesteren, a Gazdasági Bizottságon, a Szociális és Egészségügyi Bizottságon keresztül, és néhány esetben a Sopron Holding Zrt.-n, mint üzemeltetőn keresztül. Az utóbbi években tapasztalható, hogy a bérlők egy része nagymértékű lakbér- és közüzemi díjtartozást halmozott fel. Ennek oka lehet a gazdasági válság, a munkahely elvesztése, egészségügyi-, családi okok, de előfordul hanyagság is. Ezekben az esetekben önkormányzatunk eddig is, és ezután is próbál megoldást keresni a bajba jutott bérlőink számára. Sok esetben tapasztaljuk azonban, hogy a bérlő a jó szándék ellenére sem teljesíti fizetési kötelezettségét. Gyakran előfordul, hogy a bérlők a lakásbérleti jogviszony lejárta előtt - ismételt bérbevétel - előtt rendezik hátralékukat. Javaslatunkban ezért a határozott idejű lakásbérleti jogviszony időtartamát 2, illetve 4 évben maximálnánk. Ezáltal a fizetési hajlandóság megnövekedne, továbbá rövidebb idő alatt a bérlők kevesebb adósságot tudnának felhalmozni. A bérlő újbóli kijelölésének lehetőségét korlátoznánk egyszeri alkalomra. A korábbi rendelet gyakorlatban történő alkalmazása során kiderült, hogy a fentieken túl az egyértelműség, ill. pontosítás érdekében néhány szakasz kisebb módosítása szükséges. Így pontosítottuk azokat a szabályokat, amelyek a bérlő halála esetén, az örökösökkel kapcsolatos kötelezettségeket írják elő. Előfordult ugyanis az, hogy

3 néhány lakást azért nem tudott a tulajdonos önkormányzat hasznosítani, új bérlőknek kiadni, mert az örökösök az elhunyt bérlő ingóságait nem vitték el az ingatlanból. A rendelettervezet ezeket is kezelni kívánja. Önkormányzatunk fontosnak tartja az időskorúak és a fiatalok támogatását, ezért az új szabályozás továbbra is kiemelten kezeli a fenti két korosztályhoz tartozók lakásgondjainak megoldását. Önkormányzatunk ezért jelenleg a Major köz 3. szám alatt nyugdíjasok, vagy öregségi nyugdíjkorhatárt elért személyek elhelyezésére lakásokat tart fenn és számukra kedvezményes, szociális alapú lakbér megállapításával lakásokat ad bérbe. A fiatalok önálló egzisztenciájának megteremtéséhez a fiatalok garzonházában való elhelyezés lehetőségével kívánunk hozzájárulni. A korábbi feltételeken és gyakorlaton ez esetben nem változtattunk, mivel az elmúlt évek tapasztalata az volt, hogy sok fiatal a garzonház kedvezményes, szociális alapú bérleti díj fizetési lehetősége alapján megfelelő összeget tudott félretenni ahhoz, hogy a garzonházban töltött 5 év után saját tulajdonú lakást vásárolhasson. A rendelet- tervezet bérlők számára pozitív hatásai között megemlíthető továbbá, hogy a bérlők kiválasztásának új módjaként jelenik meg a piaci alapon vagy költségelven, felújítással meghirdetett pályázat, amelyre korábban nem volt lehetőség. Szintén nem szólt a korábbi szabályozás arról sem, hogy a helyiségbérlő lelakhassa az általa beruházott és kifizetett költségeket, új szabályozásunk erre lehetőséget adna a kialakítási költség 50 %-ig. Rendelettervezetünket a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelve figyelembevételével állítottuk össze, különös tekintettel a diszkrimináció tilalmára, az információk egyszerű hozzáférhetőségének és eljárások egyszerűsítésének irányelvekkel való összhangjára. A fenti indokok alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el a rendeletet, melyhez az SZMSZ 54. (1) bekezdése alapján nyílt szavazás, 53. (2) bekezdésének a) alapján pedig minősített többség szükséges. Sopron, június Dr. Fodor Tamás polgármester Dr. Simon István alpolgármester Dr. Dobos József jegyző

4 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének.../... (...) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében megállapított jogalkotói feladatkörében eljárva, a lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény 3. -ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya és a bérbeadói jogok gyakorlása 1. A rendelet hatálya kiterjed a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata - a továbbiakban: önkormányzat - tulajdonában álló lakásokra (továbbiakban: önkormányzati lakások) és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekre (továbbiakban: önkormányzati helyiségek). 2. (1) Az önkormányzati lakásokra és önkormányzati helyiségekre vonatkozó bérleti jogviszonyokban a bérbeadói jogokat: a) polgármester, b) Szociális és Egészségügyi Bizottság, c) Gazdasági Bizottság, d) az önkormányzati lakások és önkormányzati helyiségek üzemeltetésével, bérbeadásával megbízott gazdasági társaság (továbbiakban üzemeltető) gyakorolja. (2) A polgármester önkormányzati lakás- és önkormányzati helyiségbérlettel kapcsolatos feladatai, kötelezettségei: a) bérlőtársi megállapodás jóváhagyása, b) bérlőkijelölési jogot biztosító szerződés megkötése, c) a lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvényben (továbbiakban: Ltv.) szabályozott önkormányzati lakásba való befogadáshoz történő hozzájárulás, d) hozzájárulás a tartási szerződéshez, e) a bérlet bérlő általi felmondásának tudomásulvétele, f) cserelakáshoz, cserehelyiséghez vagy pénzbeli térítéshez kapcsolódó megállapodás megkötése, g) bérlők által kezdeményezett lakás cseréhez történő hozzájárulás, h) jogcím nélküli használat megszüntetése ügyében intézkedés foganatosítása, i) döntés az önkormányzati lakások és önkormányzati helyiségek hasznosításáról; pályázat, vagy licit kiírásáról j) bérleti szerződés felmondása az Ltv. 24. (1) bekezdés e) pontja, 26. (1) bekezdés alapján, k) átmeneti elhelyezés biztosítása, l) albérletbe adáshoz hozzájárulás, m) a helyiségbérleti jog átruházásához hozzájárulás, n) javaslatot tesz önkormányzati lakás nem lakás céljára történő bérbeadására, o) a határozott idejű bérleti jogviszony folytatására irányuló kérelmek elbírálása. (3) A Szociális és Egészségügyi Bizottság lakásbérlettel kapcsolatos feladatai:

5 a) bérlő kijelölése az önkormányzati lakás szociális helyzet alapján meghirdetett pályázat esetén, valamint, az időskorúak önkormányzati lakásában és fiatalok garzonházában meghirdetett pályázat esetén, b) bérlő kijelölése az önkormányzati lakás szociális helyzet alapján felújítással egybekötött pályázat esetén, c) döntés 6. -ban meghatározottak alapján a bérlő újbóli kijelöléséről. (4) A Gazdasági Bizottság önkormányzati lakások és önkormányzati helyiségek bérletével kapcsolatos feladatai: a) döntés a költségelven és piaci alapon meghirdetett lakásbérlő kiválasztásáról, továbbá a költségelven és piaci alapon, felújítással meghirdetett lakásbérlő kiválasztásáról, b) döntés az önkormányzati helyiség esetén a pályázat, vagy licittárgyalás mellőzéséről, és a bérleti jogviszony létesítéséről, feltételeiről, ha a bérbeadás közérdekű célt szolgál, az önkormányzati helyiség önkormányzati feladat ellátásához, költségvetési szerv alapító okiratában megjelölt alaptevékenységének végzéséhez, és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság működéséhez szükséges, különösen kulturális, művészeti, sport és karitatív tevékenységet folytató bérlők esetén, c) döntés az önkormányzati helyiség kedvezményes bérleti díjának megállapításáról az 50. (4) bekezdésben leírtak fennállása esetén. (5) Az üzemeltető önkormányzati lakások és önkormányzati helyiségek bérletével kapcsolatos feladatai: a) az önkormányzati helyiség rendeltetésének, az abban folytatható szerződés szerinti tevékenység, üzletkör megváltoztatására irányuló kérelmek elbírálása, b) bérleti szerződés megkötése, birtokbaadás, c) bérleti jogviszony felmondása bérleti díj hátralék vagy 2 havi közüzemi díj tartozása esetén, d) hozzájárulás a bérleti jogviszony folytatásához, a jogutódlás feltételeinek ellenőrzése. 2. Értelmező rendelkezések 3. E rendelet alkalmazásában: 1. közüzemi díj: víz- és szennyvíz, szennyvíz-szippantás és ártalmatlanítás, gáz, villamos energia, szemétszállítás díja, környezetterhelési díj (továbbiakban közüzemi díj). 2. jogos lakásigény mértéke: a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet szerinti méltányolható lakásigényének megfelelő lakás. 3. élettárs: közjegyzői okiratban igazolt élettársi kapcsolatban élők, 4. házastárs: házastársak, bejegyzett élettársi kapcsolatban élők, 5. forgalmi érték: arra a jogszabályok szerint jogosultsággal rendelkező szakértő által készített, értékbecslésben meghatározott ingatlan érték. II. Fejezet Az önkormányzati lakásbérlet szabályai 3. A lakásbérlet szabályai, a bérlő kiválasztása és a bérbeadás általános feltételei 4. A bérlő kiválasztása történhet: a) szociális helyzet alapján, pályázat útján,

6 b) szociális helyzet alapján, felújítással meghirdetett pályázat útján, c) piaci alapon vagy költségelven, pályázat útján, d) piaci alapon vagy költségelven, felújítással meghirdetett pályázat útján. e) bérlőkijelölési vagy bérlő-kiválasztási jog gyakorlása révén, f) önkormányzati feladatok megoldása érdekében. 5. (1) A megüresedett önkormányzati lakások bérleti jogát pályázaton kell meghirdetni. A pályázati hirdetményt a helyben szokásos módon közzé kell tenni úgy, hogy az érdeklődők számára legalább 15 nap álljon rendelkezésre a meghirdetés és a pályázat benyújtása között. (2) A pályázati hirdetménynek tartalmaznia kell: a) a bérbeadásra meghirdetett önkormányzati lakás címét, szoba számát, komfortfokozatát, alapterületét, műszaki jellemzőit, b) a pályázati jogosultság feltételeit, c) a bérleti jogviszony időtartamát, d) a lakbér összegét, e) a pályázattal kapcsolatos információszerzés helyét, idejét, f) a meghirdetett lakás megtekinthetőségének időpontját, g) a pályázati ajánlat benyújtásának módját és határidejét, h) a pályázatok elbírálásának időpontját és az eredményhirdetés módját, i) a felújítás feltételével meghirdetett pályázat esetén az elvégzendő munkák megjelölését, annak költségeit, a felújításra rendelkezésre álló időtartamot, j) a szerződéskötéskor történő 1 havi lakbér kaucióként történő megfizetésének kötelezettségét, k) óvadék meghatározása esetében az óvadék összegét, l) az egyéb pályázati feltételeket. (3) A felújítással meghirdetett pályázat nyertesével az üzemeltető olyan bérleti szerződést köt, melynek tartalmaznia kell: a) a kivitelezési munkák ütemezését, b) a műszaki tartalom meghatározását és a felhasználható anyagok jegyzékét, c) építési (felújítási) napló vezetésének kötelezettségét, d) költségkalkuláció összegét, amely legfeljebb egymillió forint. (4) A pályázatok elbírálását megelőzően a pályázók szociális helyzetére, családi és lakhatási körülményeire, vagyoni és jövedelmi helyzetére vonatkozóan a Polgármesteri Hivatal átfogó környezettanulmányt készít. (5) A pályázatokat a Szociális és Egészségügyi Bizottság bírálja el és dönt a pályázat nyerteséről, valamint - rangsort felállítva - két további pályázóról a nyertes visszalépése esetére. 4. Önkormányzati lakás szociális helyzet alapján történő bérbeadásának feltételei 6. (1) Szociális helyzet alapján a 5. (1)-(2) bekezdésében meghatározott pályázati eljárás mellőzésével újból bérlővé jelölhető legfeljebb 1 éves határozott időre az a személy aki: a) bérlővé történő ismételt kijelölésére írásbeli kérelmet nyújt be, önkormányzati lakásban lakik, de bérleti jogviszonyát lakbértartozás vagy közüzemi díjtartozás miatt felmondták és a 7. -ban foglalt feltételeknek megfelel, és b) az elbírálás időpontját megelőző 5 évben az általa lakott önkormányzati lakás jogszerű bérlője volt, és c) a bérlet során lakbérhátralékot vagy közüzemi díjtartozást halmozott fel, de az elbírálás időpontjáig tartozását rendezte.

7 (2) A jogcímnélküli lakáshasználó egyszeri alkalommal élhet az (1) bekezdésben hivatkozott jogával, amely kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság bírálja el. 7. Szociális helyzet alapján, pályázat útján bérlővé kijelölhető az a soproni állandó lakóhellyel rendelkező nagykorú személy: a) akinek a saját, és a vele közös háztartásban élő és vele együtt költöző közeli hozzátartozójának egy főre jutó havi nettó jövedelme a bérbeadást megelőző év alapján nem haladja meg a bérbeadáskori saját jogú öregségi nyugdíj minimumának 250%-át, vagy egyedülálló személy esetén 300%-át, és b) aki, és a vele közös háztartásban élő és vele együtt költöző közeli hozzátartozója összességében nem rendelkezik a sajátjogú mindenkori öregségi nyugdíj minimum hetvenszeresét meghaladó ingó és ingatlan vagyonnal, c) aki önkormányzati lakásban lakik és vállalja, hogy a fennálló lakásbérleti jogviszonyát térítés nélkül, közös megegyezéssel, a pályázaton elnyert bérleti jogra vonatkozó szerződéskötéssel egyidejűleg megszünteti, d) lakbérhátraléka és közüzemi díj tartozása nincs. 8. (1) Szociális helyzet alapján, pályázat útján, felújítással meghirdetett önkormányzati lakás bérlőjévé kijelölhető az a soproni állandó lakóhellyel rendelkező nagykorú személy, aki: a) jövedelmi viszonyai tekintetében megfelel a 7. a) pontjában meghatározott feltételeknek, és b) írásban nyilatkozik, hogy a felújítás fedezetéül szükséges költség 60%-ával rendelkezik, és c) a vele közös háztartásban élő és vele együtt költöző közeli hozzátartozója összességében nem rendelkezik a mindenkori öregségi nyugdíj minimumának százhúszszorosát meghaladó ingó és ingatlan vagyonnal, d) aki önkormányzati lakásban lakik és vállalja, hogy a fennálló lakásbérleti jogviszonyát térítés nélkül, közös megegyezéssel, a pályázaton elnyert bérleti jogra vonatkozó szerződéskötéssel egyidejűleg megszünteti, e) lakbérhátraléka és közüzemi díj tartozása nincs. (2) A vállalkozó által igazoltan munkaeszközként használt gépjárművet, valamint mozgáskorlátozott személy közlekedéséhez igazoltan szükséges gépjárművet az ingóvagyon értékének megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. (3) A jövedelmi és vagyoni helyzetet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. rendelkezései alapján kell igazolni. (4) A pályázat nyertese az értesítéstől számított 15 napon belül köteles igazolni, hogy rendelkezik a felújítási költség 60%-ának fedezetével. 9. A ban foglalt feltételek együttes fennállása esetén sem jelölhető ki szociális helyzet alapján bérlőnek az a személy, aki: a) aki lakástulajdonnal, lakás használatával, vagy lakás haszonélvezeti jogával rendelkezik, vagy b) önkormányzati lakásban lakott, de pályázatának benyújtását megelőző 2 éven belül azért mondták fel bérleti szerződését, mert a bérleti díjat nem fizette, vagy közüzemi díj tartozása volt, c) igazolt jövedelemmel nem rendelkezik. 10. Szociális helyzet alapján lakás legfeljebb 2 évre adható bérbe. 11. (1) Szociális helyzet alapján, felújítási pályázattal meghirdetett önkormányzati lakás esetén, a felújítás idejére, legfeljebb 1 évre köthető a pályázóval bérleti szerződés. A felújítás befejezésével átadott és az üzemeltető által átvett önkormányzati lakás legfeljebb 4 évre adható bérbe. (2) A felújítás befejezését és műszaki átadását követően sor kerül az újabb bérleti szerződés megkötésére, melyben a lakbér mértéke a bérleti szerződés fennállásáig a lakásra mindenkor megállapított bérleti díj 50%-a.

8 (3) A határozott idő leteltével, vagy lakástulajdon megszerzésével a bérleti jogviszony az önkormányzat elhelyezési kötelezettsége nélkül szűnik meg. (4) A bérlő a bérleti jogviszony lejárta előtt legalább három hónappal nyújthat be kérelmet az önkormányzati lakásának szociális helyzet alapján történő bérleti jogviszonyának meghosszabbítására. (5) A polgármester, ha a kérelmező a feltételeknek megfelel, a kérelmező bérleti jogviszonyát meghosszabbítja, legfeljebb 2 éves időtartamra. 5. Költségelven vagy piaci alapon, pályázat útján, egyéb jogcímeken történő bérbeadás feltételei 12. (1) Piaci alapon csak olyan nagykorú személy választható bérlőnek, aki Sopronban lakástulajdonnal vagy annak haszonélvezetével, vagy lakás használatával nem rendelkezik és az óvadék megfizetését vállalja. (2) Költségelven csak olyan nagykorú személy választható bérlőnek, aki lakástulajdonnal vagy annak haszonélvezetével nem rendelkezik és óvadék megfizetését vállalja. (3) Ha a pályázó már másik önkormányzati lakás bérlője, a pályázatot - az egyéb feltételek mellett is - csak akkor nyerheti el, ha előző önkormányzati lakására vonatkozó bérleti szerződését írásban felmondja, vagy írásban hozzájárul annak közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez, és nincs lakbértartozása vagy közüzemi díj tartozása. A felmondás vagy a közös megegyezéssel történő megszüntetés időpontjának meg kell előznie a pályázaton elnyert bérleti jogviszony kezdő időpontját. 13. (1) Egyéb jogcímeken A bérlő kiválasztására a Polgári Törvénykönyvben (továbbiakban: Ptk.) 685. c) pontjában megjelölt gazdálkodó szervezettel köthető megállapodás. (2) A megállapodást a polgármester köti. (3) A megállapodásban az egyszeri bérlőkiválasztás jogáért ellenértéket kell kikötni, ennek összege: a) határozott ideig - legfeljebb 5 évig - kötendő bérleti jogviszony esetén a lakás forgalmi értékének 30%-a, b) határozatlan idejű bérleti jogviszony esetén a lakás forgalmi értékének 80%-a, új építésű lakás esetén az építési költség összegével megegyező összeg. (4) A bérlő-kiválasztási jog biztosításából eredő bevételt elkülönített számlán, lakásalapban kell elhelyezni. 14. (1) Ha az önkormányzati lakásra bérlőkijelölési, vagy bérlő-kiválasztási jog áll fenn, a megüresedés időpontjától számított 90 napos határidőn belül a kijelölésre jogosult köteles nyilatkozni: a) a bérlő személye, b) a megkötendő bérleti szerződés időtartama, c) a szerződés egyéb, általa meghatározni kívánt tartalmi elemeinek tekintetében. (2) A bérleti szerződést a kijelölésre jogosult által meghatározott feltételekkel az üzemeltető köti meg. (3) Amennyiben a jogosult a megjelölt határidőben jogait nem gyakorolja, vagy jogosultsága megszűnik, a lakás bérbeadásáról 5. -a szerint kell rendelkezni. 15. Ha a szociális intézményből elbocsátott személy az intézménybe utaláskor lakásbérleti jogviszonyáról pénzbeli térítés ellenében mondott le, akkor részére az önkormányzat pályázati eljárás mellőzésével piaci alapon megállapított lakbérű önkormányzati lakást biztosít.

9 16. Az önkormányzat által ellátandó feladatok megoldására, vagy lakásgazdálkodási érdekből, pályázati eljárás nélkül történő bérlő kijelölésére a polgármester jogosult. 6. A bérlőtársi, valamint a lakás nem lakás céljára történő bérleti szerződés feltételei 17. (1) Az Ltv. házastársra vonatkozó rendelkezésén túl az önkormányzati lakásra akár a beköltözéskor, akár azt követően csak akkor köthető bérlőtársi szerződés, ha a) a bérlő és a bérlőtárs együttesen megfelelnek a szociális helyzet alapján történő bérlőkiválasztás feltételeinek, és b) legalább 3 éve együttlakó közeli hozzátartozók, és c) a bérlőtársi szerződés megkötésének időpontjában a leendő bérlőtárs nagykorú. (2) A piaci alapon és költségelven bérbe adott lakásra akkor köthető bérlőtársi szerződés, ha - az Ltv.-ben rögzített feltételeken túl - a bérlőtársak egymás nagykorú közeli hozzátartozói, vagy élettársi kapcsolatban élnek. (3) A bérlőtárs halála esetén a bérlő, a vele életvitelszerűen együttlakó elhalálozott bérlőtárs gyermeke - kiskorú gyermek esetén a Gyámhatóság javaslatára - és a polgármester előzetes jóváhagyásával bérlőtársi szerződést köthet. 18. Önkormányzati lakás nem lakás céljára csak kivételesen, a település lakosságát, a lakosság széles körét érintő, a helyi közszolgáltatás érdekeit szolgáló feladatok megoldása céljából adható bérbe. A bérbeadásról a polgármester dönt és köt megállapodást a bérbeadás feltételeiről. 7. A felek jogai és kötelezettségei 19. (1) Az önkormányzati lakás komfortfokozatának megfelelő lakásberendezéseket az üzemeltető által vezetett nyilvántartás tartalmazza. (2) Az üzemeltető az önkormányzati lakás birtokbaadásakor leltárt készít, és jegyzőkönyvet vesz fel, melyben fel kell tüntetni a lakásberendezéseket, azok tényleges állapotát, valamint a bérlők esetleges észrevételeit. Az önkormányzati lakás átadás-átvételének megtörténtét az üzemeltető és a bérlő aláírásával igazolja. A lakásberendezésekkel, azok megfelelő állapotával, továbbá a központi berendezésekkel kapcsolatos szakhatósági szakvéleményeket a jegyzőkönyvhöz kell mellékleteként csatolni. (3) Az üzemeltető szavatol azért, hogy az önkormányzati lakás az átadáskor rendeltetésszerű használatra alkalmas legyen. Az üzemeltető a bérlet fennállása alatt az önkormányzati lakással összefüggő, törvényben meghatározott, a szerződésben vállalt kötelezettségéért is szavatol. (4) A bérlő és a vele együtt az önkormányzati lakásban lakó személyek a lakást, a lakás berendezéseit, a közös használatra szolgáló helyiségeket, valamint az épület központi berendezéseit kellő gondossággal, rendeltetésüknek megfelelően kötelesek használni. Az épületet és környékét a házirendben foglaltaknak megfelelően köteles rendben tartani. (5) Az üzemeltető a rendeltetésszerű használatot, valamint az önkormányzati lakás és berendezések karbantartási kötelezettségének teljesítését az önkormányzati lakásban, a bérlő előzetes értesítése mellett, évente legalább egy alkalommal ellenőrzi, melynek tűrésére a bérlő köteles. Az ellenőrzés során tapasztalt rendeltetésellenes használatot a bérlő azonnal köteles megszüntetni. 20. Az üzemeltető és a bérlő megállapodhatnak abban, hogy a bérlő az önkormányzati lakást átalakítja, korszerűsíti. Az üzemeltető az önkormányzati lakás átalakításával, korszerűsítésével kapcsolatban felmerült, számlákkal igazolt

10 költségeket csak akkor vállalhatja át, ha ez által az önkormányzati lakás komfortfokozata megnövekedett. A bérlő köteles egyúttal vállalni a megállapodásban az önkormányzati lakás új, üzemeltető által meghatározott besorolásának megfelelő lakbér fizetését. 21. A bérlő a szerződés fennállása alatt köteles életvitelszerűen az önkormányzati lakásban lakni. 22. (1) A bérlő és üzemeltető között létrejövő bérleti szerződésnek jogszabályban foglaltakon túli kötelező elemei az alábbiak: a) a ban meghatározott kötelezettség, valamint a mulasztás jogkövetkezményei, b) a bérleményellenőrzés ténye és a bérlő ezzel kapcsolatos kötelezettsége, c) lakbér jellege, d) a bérlet időtartama, e) az önkormányzati lakás birtokbaadáskori állapota, f) az önkormányzati lakáson belül felmerülő karbantartással, felújítással, pótlással és cserével kapcsolatos költségek viselésének szabályai, a felek kötelezettségei, g) lakbér fizetésének módja és határideje, h) különszolgáltatások, azok fizetésének módja, feltételei, i) rendeltetésszerű használat alapvető szabályai, j) a bérleti jogviszony megszűnését követő eljárás, a felek ezzel kapcsolatos jogai és kötelezettségei, k) a bérleti jogviszony megszűnése, felmondás lehetősége. (2) Az üzemeltető jogosult a jelen rendeletben nem szabályozott - a felek jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatos - egyéb részletkérdésekben a bérlővel történő bérleti szerződés tartalmának meghatározására. 8. A lakáshasználati díj, befogadás szabályai, tartási szerződés 23. (1) Az a személy, aki az önkormányzati lakást jogcím nélkül használja, a jogcím nélküli használat kezdetétől számított két hónapig az önkormányzati lakásra megállapított lakbérrel azonos összegű használati díjat köteles fizetni. (2) A jogcím nélküli lakáshasználó - az ilyen használat kezdetétől számított két hónap elteltét követő naptól az önkormányzati lakásból való kiköltözéséig emelt összegű használati díjat köteles fizetni, ha az Ltv a értelmében elhelyezésre nem tarthat igényt. (3) Az emelt lakáshasználati díj mértéke a jogcím nélküli lakáshasználat kezdetétől számított a) 3-6 hónap közötti időtartamra a szerződésben megállapított lakbér másfélszerese, b) 7-12 hónap közötti időtartamra a szerződésben megállapított lakbér kétszerese, c) a 13. hónaptól kezdve a szerződésben megállapított lakbér háromszorosa. (4) Az önkormányzat, mint tulajdonos a jogcím nélküli lakáshasználat kezdetétől számított 90 napon belül köteles az önkormányzati lakás kiürítése iránt a peres eljárást megindítani. 24. (1) Az Ltv. 21. (2) bekezdésében meghatározott szabályok kivételével a befogadáshoz a polgármester írásbeli hozzájárulása szükséges. (2) A polgármester a hozzájárulást csak abban az esetben adhatja meg, ha a befogadni kívánt személy a bérlő testvére, vagy élettársa. (3) Az időskorúak bérlakásában a polgármester a bérlő élettársának, testvérének befogadásához is csak akkor járulhat hozzá, ha az élettárs, vagy testvér: a) nyugdíjas, vagy az öregségi nyugdíjkorhatárt elérte és b) önmaga ellátására képes.

11 (4) Nem adható hozzájárulás, ha a befogadni kívánt személy Sopron közigazgatási területén beköltözhető lakástulajdonnal, lakás használatával, vagy lakás haszonélvezeti jogával rendelkezik. (5) A hozzájárulás előtt a befogadni kívánt személynek nyilatkoznia kell arról, hogy nem rendelkezik a (4) bekezdésben meghatározottakkal. 25. (1) A bérlő a határozatlan időre bérbe adott önkormányzati lakás esetében - a lakásbérleti jog folytatása ellenében - kérheti a polgármester írásbeli hozzájárulását tartási szerződés megkötéséhez. (2) A kérelemhez csatolni kell a tartási szerződést. (3) A polgármester a tartási szerződéshez való hozzájárulását köteles megtagadni, ha a) az eltartó a 18. életévét nem töltötte be, b) az eltartó és házastársa lakástulajdonnal, lakás haszonélvezeti jogával, vagy az önkormányzat közigazgatási területén önkormányzati lakás bérleti jogával rendelkezik, c) a bérlő tartásáról jogerős bírói ítélet, vagy érvényes tartási vagy gondozási szerződés alapján más személynek kell gondoskodnia, d) a bérlővel a lakásban jogszerűen együttlakó más személy a bérlőt eltartja. (4) Az eltartott halála után, a bérleti jogviszony folytatásakor az eltartó piaci alapú lakbért köteles fizetni. 9. Lakásbérlet megszűnése 26. (1) A polgármester és a bérlő a bérleti szerződést közös megegyezéssel megszüntetheti. (2) Ha a bérleti jogviszony a polgármester kezdeményezése alapján szűnik meg, akkor a bérlő részére a) másik önkormányzati lakást ad bérbe, vagy b) pénzbeli térítést fizet, vagy c) másik - alacsonyabb forgalmi értékű önkormányzati lakás bérbeadása mellett pénzbeli térítést fizethet. (3) A pénzbeli térítés mértéke: a) a (2) b) pont alkalmazása esetén az önkormányzati lakás forgalmi értékének legfeljebb 20%-a. b) a (2) c) pont alkalmazása esetén a két önkormányzati lakás forgalmi értékkülönbözetének legfeljebb 20%-a. (4) Amennyiben a bérleti jogviszony megszűnését a bérlő kezdeményezi a polgármester dönthet a pénzbeli térítés megfizetéséről, melynek összege az önkormányzati lakás forgalmi értékének legfeljebb 20%-a lehet. (5) A határozott idejű feltételhez kötött, vagy két évnél rövidebb idejű bérleti jogviszony esetén a (2) bekezdés nem alkalmazható. (6) Pénzbeli térítés csak akkor fizethető, ha a bérlőnek lakbér, vagy az önkormányzat és gazdasági társaságai felé tartozása (továbbiakban: díj) nincs, vagy a tartozás kevesebb, vagy azonos, mint a pénzbeli térítés összege. Amennyiben a bérlőnek díj tartozása van, a pénzbeli térítés mértékét a fennálló tartozás összegével csökkenteni kell. 27. Ha a lakásbérlet a bérlő halála miatt szűnik meg, az örökös a hagyatéki tárgyakat a bérlő halálától amennyiben hagyatéki eljárás indul, a hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedésétől - számított 30 napon belül az önkormányzati lakásból köteles elszállítani. Amennyiben ennek nem tesz eleget, az üzemeltető a felelős őrzés szabályai szerint eljárva, az örökös költségére az önkormányzati lakásban lévő ingóságokat elvitetheti és elraktározhatja.

12 10. Hozzájárulás a lakáscsere szerződéshez, az albérletbe adáshoz, lakbér mértéke, lakbértámogatás 28. (1) A bérlő az önkormányzati lakást a polgármester írásbeli hozzájárulásával másik lakás bérletére vagy tulajdonára az Ltv.-ben meghatározott feltételekkel elcserélheti. (2) A lakáscsere útján létrejött bérleti jogviszonyra a piaci alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó bérleti díjfizetési szabályok alkalmazandók. 29. (1) A bérlő a részére bérbe adott önkormányzati lakás lakószobáinak legfeljebb 50%-át adhatja a polgármester előzetes írásbeli hozzájárulásával albérletbe. (2) A polgármesternek a hozzájárulásában ki kell kötnie, hogy az albérleti szerződés tartama a bérleti szerződés megszűnésének időpontján túl nem nyúlhat. (3) Szociális alapon kiválasztott bérlő önkormányzati lakásának albérletbe adásához hozzájárulás nem adható. 30. A lakbér mértékét külön helyi rendelet szabályozza. 11. Az időskorúak önkormányzati lakására és a fiatalok garzonházára vonatkozó külön szabályok 31. (1) Az időskorúak önkormányzati lakása nyugdíjasok, vagy az öregségi nyugdíjkorhatárt elért személyek elhelyezésére szolgál. (2) Az időskorúak önkormányzati lakásának bérlőjéül csak olyan egyedülálló személy vagy házaspár - vagy, ha ezt együttesen kérik, két egyedülálló személy - választható ki, aki(k): a) nyugdíjas, vagy az öregségi nyugdíjkorhatárt elérte és b) önmaga ellátására képes és c) önkormányzati lakására vonatkozó bérleti szerződését felmondja és az önkormányzati lakást az üzemeltető részére rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban visszaadja, valamint d) az önkormányzati lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségének teljesítését maga vagy hozzátartozója vállalja. (3) Ha a (2) bekezdésben meghatározott pályázó nem jelentkezik, bérlőnek olyan személy is kiválasztható, akinek önkormányzati lakása nincs, de a (2) bekezdés a), b) és d) pontjában írt feltételeknek megfelel, valamint vállalja az önkormányzati lakás forgalmi érték 25 %-nak megfizetését. (4) Az időskorúak önkormányzati lakásának bérlőit pályázat útján kell kiválasztani a 7. -ban meghatározott feltételek figyelmen kívül hagyásával. (5) A (3) és (4) bekezdésben foglalt feltételeket nem kell alkalmazni, ha az Önkormányzatnak elhelyezési kötelezettsége áll fenn. 32. (1) Pályázat útján kell kiválasztani - átmeneti elhelyezésként és legfeljebb 5 évre szólóan - a fiatalok erre kijelölt garzonházában annak a lakásnak a bérlőjét, aki: a) 40. életévet be nem töltött nagykorú, soproni lakcímmel rendelkező személy, és b) lakásügye végleges rendezéséről gondoskodik, és c) az előtakarékosság és a havonta rendszeresen meghatározott összeg lekötött betétben történő elhelyezését vállalja, és d) lakástulajdonnal, lakás használati jogával, lakás haszonélvezetével, önkormányzati lakással nem rendelkezik. (2) Az Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodásokkal érintett szervek dolgozóinál az (1) bekezdés a) pontjában foglalt második feltételt figyelmen kívül kell hagyni.

13 33. A bérleti szerződés megszűnése előtt 3 hónappal, a bérlő kérelmére, a Szociális és Egészségügyi Bizottság egy alkalommal, maximum egy éves időtartamra, meghosszabbíthatja a bérleti jogviszonyt, amennyiben a bérlő hitelt érdemlően igazolja, hogy lakásügyét egy éven belül véglegesen megoldja. 34. (1) Az előtakarékosság összege Ft, amelyet a pályázat elnyerése után 8 napon belül saját névre szóló lekötött betétben kell elhelyezni (2) A pályázók - nagykorú személyenként - az előtakarékossági összegen felül havi Ft-ot kötelesek lekötött betétben elhelyezni. (3) Amennyiben a lekötött betétre szóló szerződés a bérleti szerződés fennállta alatt lejár, a pályázó köteles a bérleti jogviszony fennállásáig az előtakarékossági összeget az addig fizetett összeggel havonta növelni. 35. A házfelügyelői szolgálati önkormányzati lakásokat, ha a szolgáltatásra az ott lakók nem tartanak igényt, a polgármester jelöli ki a volt házfelügyelői teendőket ellátónak. III. Fejezet Az önkormányzati helyiségbérlet szabályai 12. A bérlő kiválasztása, a frakciókra, társadalmi szervezetekre és egyesületekre vonatkozó külön szabályok 36. (1) A polgármester az önkormányzati helyiség hasznosítása céljából - a ban és a 38. -ban foglaltak kivételével - licittárgyalást köteles kiírni. (2) A tárgyaláson résztvevők közül - az egyéb feltételek elfogadása mellett - a legmagasabb összegű bérleti díj fizetésére ajánlatot tevő lesz a kiírás nyertese. (3) Az eljárás nyertese bérlőként jogosultságot szerez a kiírási feltételeknek megfelelő tartalmú szerződés megkötésére. 37. Nem kell licittárgyalást kiírni, amennyiben a polgármester az önkormányzati helyiséget: a) a bérleti jogviszony szünetelésének időtartamára vagy felmondás esetén cserehelyiségként, vagy b) elemi csapás vagy más ok következtében megsemmisült önkormányzati helyiség volt bérlőinek elhelyezéséhez, az építésügyi hatóság életveszély miatt elrendelt kiürítés folytán keletkezett ideiglenes elhelyezéséhez, vagy c) közös megegyezés esetén csereként, vagy d) a szomszédos bérlő bérleményének műszakilag is indokolt bővítéséhez biztosítja, vagy e) a polgármester licittárgyaláson meghirdette, és az eljárás eredménytelen maradt, vagy f) a 2. (4) bekezdés b) pontja esetén, vagy g) az önkormányzat helyiséggazdálkodási érdekének fennállása esetén. 38. A Sopron, Csarnok u. 1. szám alatti Vásárcsarnok önkormányzati helyiségeire vonatkozóan az üzemeltető bérbeadási, hasznosítási jogát önállóan gyakorolja, licittárgyalás mellőzésével. 39. (1) Az önkormányzat testületében képviselettel rendelkező frakciók és egyesületek, valamint az Országgyűlésben képviselettel rendelkező frakciók részére a polgármester, iroda céljára a lehetőségek figyelembevételével önkormányzati helyiséget biztosít. (2) A biztosított önkormányzati helyiségre csak határozott időre köthető bérleti szerződés, maximum a választási ciklus időszakára. Amennyiben az önkormányzati helyiség bérlője továbbra is megfelel az (1) bekezdésben meghatározott

14 feltételeknek, vele, kérelmére, az általa bérelt önkormányzati helyiségre, az újabb választási ciklus időtartamára a bérleti szerződést meg kell kötni. (3) A határozott időn belül is megszűnik a bérleti jogviszony, ha a frakció vagy egyesület képviselete az önkormányzati testületben, az Országgyűlésben megszűnik. (4) Az önkormányzati helyiség bérleti díja június 1. napjától 200 Ft/m 2 /év + áfa. (5) A bérleti díj emelésére az 50. (3) bekezdésben foglaltak az irányadók. 13. Az önkormányzati helyiségbérlet létrejötte, felek jogai és kötelezettségei 40. (1) Önkormányzati költségvetési szerv és gazdasági társaság a feladatai ellátásához biztosított önkormányzati helyiséget, legfeljebb 5 évi időtartamra adhatja bérbe. (2) A bérleti szerződés megkötésekor a félnek 41. (4) bekezdés b) pontban megjelölt tartozása nem lehet. 41. (1) A bérleti szerződést több fél együttesen is megkötheti. (2) Önálló bérlet esetén bérlőtársi jogviszony utólag is létesíthető, amennyiben a bérlemény egy bérlőre jutó nagysága meghaladja a 10 m 2 -t. (3) Meglévő bérlőtársi jogviszonyhoz - a bérlőtársak megállapodásával - újabb bérlőtárs is csatlakozhat, amennyiben a bérlemény egy bérlőre jutó nagysága a csatlakozást követően meghaladja a 10 m 2 -t. (4) Nem létesíthető utólag bérlőtársi jogviszony, ha: a) a bérlő (bérlőtárs) az önkormányzati helyiséget bérleti jogviszony szünetelésének időtartamára, elemi csapás, vagy más ok következtében megsemmisült vagy az építésügyi hatóság életveszély miatt elrendelt kiürítése folytán ideiglenes elhelyezésként kapta, vagy b) a feleknek az önkormányzattal szemben bérleti díj, vagy 2 hónapot meghaladó közüzemi díjtartozása van, és c) a bérleti jogviszony megszüntetése iránt eljárás folyik. (5) Bérlőtársi jogviszony létesítése esetén a befogadónak vagy befogadóknak egyszeri, vissza nem térítendő (társulási) pénzbeli ellenértéket kell fizetnie önkormányzat számára, melynek mértéke a jogügylettel érintett önkormányzati helyiség bérleti díjának hat havi összegével egyenlő. Az önkormányzat a bérlőtársi megállapodáshoz csak a fenti összeg befizetése igazolásának bemutatása után járul hozzá. (6) Amennyiben az utólag létesített bérlőtársi megállapodással az önkormányzati helyiségre bérleti jogot szerzett bérlőtárs az önkormányzati helyiségben önálló bérlővé válik, az érintett önkormányzati helyiség bérleti díjának hat havi összegével megegyező pénzbeli ellenérték térítésére köteles önkormányzat részére. A térítés megfizetése a bérleti szerződés módosításának feltétele. 42. (1) A bérbeadó az önkormányzati helyiséget a bérleti szerződésben megjelölt időpontban, állapotban, felszereltséggel, egyes helyiség-berendezésekkel leltár szerint köteles a bérlőnek átadni. (2) A bérlő nem követelheti a bérbeadótól, hogy az önkormányzati helyiséget az abban folytatni kívánt tevékenységének gyakorlásához szükséges módon kialakítsa, felszerelje, vagy berendezze. 43. Amennyiben a meghirdetett önkormányzati helyiség jelenlegi funkciójának megfelelő épületgépészeti, közmű-ellátási beruházás, felújítás szükséges, és a bérlő vállalja ennek saját költségen való kialakítását, az üzemeltető által elfogadott és számlákkal igazolt kialakítási költség 50%-át beszámíthatja a bérleti díjba a mindenkori bérleti díj 50%-ának erejéig az üzemeltető.

15 44. (1) Az önkormányzati helyiséget jogcím nélkül használó használati díjat köteles fizetni. A használati díjat az azonos rendeltetésű, hasonló fekvésű, felszereltséggel, helyiség-berendezéssel rendelkező önkormányzati helyiségek után fizetendő bérleti díj figyelembevételével kell megállapítani. (2) A használati díj a jogcím nélküli használat kezdetétől számított két hónap elteltétől egy évig a kétszerese, a második és az ezt követő években pedig a háromszorosa. 14. A helyiségbérlet megszűnése, bérleti jog cseréje, átruházása, albérlet 45. A szerződés közös megegyezéssel történő megszűnésekor: a) a polgármester a bérlőnek másik önkormányzati helyiséget biztosít. Az új bérleti jogviszony ideje nem lehet hosszabb, mint a megszüntetett jogviszonyból hátralévő időtartam. b) A felek pénzbeli térítésben is megállapodhatnak. A pénzbeli térítés összegének kialakításában az önkormányzati helyiség fekvését, nagyságát, műszaki állapotát, felszereltségét, berendezettségét, újrahasznosíthatóságát kell figyelembe venni oly módon, hogy az az önkormányzati helyiség forgalmi értékének 20%-ánál több nem lehet. c) A szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésekor, amennyiben a megszűnéssel érintett önkormányzati helyiség és a biztosított önkormányzati helyiség forgalmi értéke eltér, megállapodás alapján értékkülönbözetet kell fizetni. 46. Amennyiben a helyiségbérleti jogviszony a bérlő halála miatt szűnt meg és az örökös nem jogosult a bérleti jogviszony folytatására, az örökös a hagyatéki tárgyakat az önkormányzati helyiségből az örökhagyó halálától amennyiben hagyatéki eljárás indul, a hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedésétől - számított 30 napon belül köteles elszállítani. Amennyiben ennek nem tesz eleget, az üzemeltető a felelős őrzés szabályai szerint eljárva, az örökös költségére az önkormányzati helyiségben lévő ingóságokat elvitetheti és elraktározhatja. 47. (1) Az önkormányzati helyiség bérleti jog cseréjéhez történő hozzájárulás feltételei: a) helyiségbérleti jog kizárólag helyiségbérleti jogra vagy helyiség-tulajdonjogra cserélhető, és b) a feleknek az önkormányzattal és az üzemeltetővel szemben tartozásuk nem lehet, és c) az önkormányzati helyiségre szóló szerződési feltételek - a bérleti díj kivételével - nem változhatnak, és d) a nem önkormányzati helyiség vonatkozásában a helyiség bérbeadójának is hozzá kell járulnia a cseréhez, és e) önkormányzati helyiség egészére vagy egy részére albérleti szerződés nem állhat fenn, és f) a helyiségbérleti jogviszony megszüntetésére nem lehet eljárás folyamatban, és g) önkormányzati helyiség bérlőjének 41. (4) b) pont szerinti fizetési hátraléka nem lehet, a helyiség és a helyiség berendezések karbantartásával, felújításával, pótlásával, cseréjével kapcsolatosan hibás teljesítése nem állhat fenn. (2) Az önkormányzati költségvetési szerv, - gazdasági társaság által bérbeadás útján hasznosított önkormányzati helyiség bérleti joga nem cserélhető, nem ruháztató át, nem adható albérletbe. Ezen önkormányzati helyiségre utólag bérlőtársi jogviszony nem létesíthető. 48. (1) A bérleti jog átruházhatóságának feltételei azonosak a 47. (1) bekezdés b), c), e), f), g) pontokban foglaltakkal.

16 (2) A helyiségbérleti jog átvevőjének, vagy a felek közötti megállapodás alapján az átadónak a hozzájáruláskor egyszeri vissza nem térítendő átruházási pénzbeli ellenértéket kell fizetni, melynek mértéke a jogügylettel érintett önkormányzati helyiség bérleti díjának 12 havi összegével egyenlő. (3) A helyiségbérleti jog átruházásához a polgármester abban az esetben járulhat hozzá, ha a fél a (2) bekezdésében foglaltaknak 30 napon belül eleget tesz. 49. Az albérletbeadás hozzájárulásának feltételei: a) az önkormányzati helyiség alapterületének legfeljebb 10%-át lehet albérletbe adni. Az önkormányzati helyiség alapterületének 10%-át meghaladó részt is albérletbe lehet adni abban az esetben, ha a bérlő vállalja, hogy az Önkormányzat részére fizetendő bérleti díj kétszeresét fizeti az albérlet időtartama alatt. b) az albérleti jogviszony leghosszabb időtartama 5 évre szólhat, de legfeljebb a bérlő bérleti jogviszonyának idejéig állhat fenn, c) az önkormányzati helyiség rendeltetése az albérletbeadással nem változhat, d) ha a polgármester a bérlőkijelölésben az önkormányzati helyiségben folytatható tevékenységet, üzletkört is meghatározta, az albérlő sem folytathat más tevékenységet, az üzletkör sem változtatható. 15. Bérleti díj megállapítása, eljárási rendelkezések 50. (1) A licittárgyalás keretében hasznosított önkormányzati helyiség bérleti díja az erre vonatkozó legmagasabb összegű ajánlattal alakul ki. A licit során az induló bérleti díjat az 1., 2. mellékletekben foglaltak alapján kell megállapítani. (2) Licittárgyalás mellőzésével létrejött bérleti jogviszonyban a bérleti díj mértéke a felek megállapodásával jön létre. A polgármester erre irányuló ajánlatát az 1., 2. mellékletben megjelölt szempontok alapján teszi meg. (3) A polgármester minden év április hó 1. napjától kezdeményezheti a bérleti díj emelését. (4) Kérelemre a Gazdasági Bizottság kulturális, művészeti, sport és karitatív tevékenységet folytató bérlő esetén valamint, városgazdálkodási érdek esetén a bérleti díj mértékét csökkentheti. 51. (1) A licittárgyalási kiírásnak tartalmaznia kell: a) az önkormányzati helyiség fekvését utca, házszám, helyrajzi szám szerint, b) alapterületét, rendeltetését, felszereltségét, c) az önkormányzati helyiségben folytatható tevékenységet, üzletkör megjelölést, vagy utalást arra, hogy ilyen megkötés nincsen, d) a bérleti jogviszony időtartamát, e) a bérleti díj alsó határát azzal a figyelmeztetéssel, hogy szerződéskötési jogosultságot a tárgyaláson a legmagasabb összegű, de legalább a hirdetményben megjelölt mértékű bérleti díj fizetésére ajánlatot tevő szerzi meg, f) a bérleti díj változtatásának feltételeit, g) a tárgyalás helyét és idejét, h) a bánatpénz összegét i) az egyéb szerződési feltételeket. (2) A pályázati hirdetményt a helyben szokásos módon közzé kell tenni úgy, hogy az érdeklődők számára legalább 15 nap álljon rendelkezésre a meghirdetés és a licittárgyalás között. 52. Az önkormányzati helyiség rendeltetése az 1. melléklet szerint jelölhető meg. Az önkormányzati helyiségcsoport egységeire rendeltetésüknek megfelelően külön jelölés is alkalmazható. 53. A polgármester az érintett szakhatóságok véleményét, továbbá az eset összes körülményét figyelembe véve, hozzájárulhat az önkormányzati helyiség

17 rendeltetésének, a bérleti szerződésben meghatározott tevékenység és üzletkör megváltoztatásához. 54. A helyiséghasználati díj és a bérleti jog átruházásakor fizetendő pénzbeli ellenérték megfizetésére halasztás, - részletfizetési kedvezmény nem adható. 55. A bérleti szerződés megkötése nem mentesíti a bérlőt az önkormányzati helyiségben folytatni kívánt tevékenység gyakorlásához szükséges külön jogszabályokban előírt hatósági engedélyek megszerzése alól. IV. Fejezet Záró rendelkezések 56. (1) E rendelet július 10. napján lép hatályba. (2) E rendelet t és 46. -t a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. (3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a lakások és helyiségek bérletéről szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 20/2006. (VI. 1.) önkormányzati rendelete, b) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a lakások és helyiségek bérletéről szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 20/2006. (VI. 1.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 35/2006. (XI. 15.) önkormányzati rendelete, c) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a lakások és helyiségek bérletéről szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 20/2006. (VI. 1.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 6/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelete, d) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a lakások és helyiségek bérletéről szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 20/2006. (VI. 1.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 26/2007. (X. 1.) önkormányzati rendelete, e) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a lakások és helyiségek bérletéről szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 20/2006. (VI. 1.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 40/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelete, f) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a lakások és helyiségek bérletéről szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 20/2006. (VI. 1.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 48/2007. (XII. 22.) önkormányzati rendelete. Dr. Fodor Tamás Dr. Dobos József polgármester jegyző

18 1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének.../... (...) önkormányzati rendeletéhez A Az önkormányzati helyiség rendeltetése 1 üzlet, vendéglátóhelyiség, üzleti célú iroda (bank, utazási iroda stb.) orvosi rendelő, bemutató terem 2 termelő, javító műhely, üzem, nem üzleti célú iroda, postahivatal, fogyasztási szolgáltató helyiség Szempontok a bérleti díj megállapításához B fekvése I. övezet II. övezet III. övezet IV. övezet I. övezet II. övezet III. övezet IV. övezet 3 raktár I. övezet II. övezet III. övezet IV. övezet 4 pince I. övezet II. övezet III. övezet IV. övezet C megközelíthetősége közterületről nyílik, közterületre néző kirakata, vagy portálja van közterületről nyílik, közterületre néző kirakata, vagy portálja van D közműellátottsága villany, víz, csatorna villany, víz, csatorna E a bérleti díj megállapítására irányuló bérbeadói ajánlat alsó határa áfa nélkül Ft/m 2 /év villany, víz csatorna 5 gépkocsitároló - - villany, víz, 6 oktatás, művelődés, szociális célú helyiségek (kiállító terem, múzeum, könyvtár, tanműhely, oktatási kabinet, kultúrterem, színház, öregek napközi otthona, alapellátást biztosító orvosi rendelő, gyógyszertár a privatizációig, műterem stb.) - - villany, víz, csatorna Növelő és csökkentő tényezők:

19 1. A bérleti díj megállapítására irányuló bérbe adói (licit) ajánlat alsó határa évente április hó 1. napjától a KSH által előző évre kiadott hivatalos inflációs ráta mértékével, de legfeljebb 15%-kal emelkedik. 2. A helyiséghasznosítás eredménytelensége esetén a polgármester az 1. pont szerinti ajánlatát csökkentheti. 3. Ha az önkormányzati helyiségben villany, víz, csatorna nincs az ajánlati díj 30%- kal csökkenthető. Amennyiben a megjelölt közművek valamelyike hiányzik az ajánlati díj 10-10%-kal mérsékelhető. 4. Ha az önkormányzati helyiség nem nyílik közterületről, de a közterületre néző kirakata vagy portálja van, az ajánlati díj 10%-kal, ha pedig az előbbiekkel nem rendelkezik 20%-kal csökkenthető. 5. Az önkormányzati helyiség fekvését a 2. melléklet szerint kell figyelembe venni. 2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének.../... (...) önkormányzati rendeletéhez Sopron város közterületeinek övezeti besorolása a bérleti díj megállapításához A Közterület megnevezése B Irányítószám (ha nem 9400) 1 Ady Endre út III. 2 Agyag utca IV. 3 Akasztó dűlő IV. 4 Akácfa sor (9494) IV. 5 Alpár Ignác utca IV. 6 Alsólövér utca III. 7 Alsóőrház köz IV. 8 Alsózsák utca IV. 9 Apród utca IV. 10 Arany János utca III. 11 Aranyhegy utca IV. 12 Asszonyvásár dűlő IV. 13 Avar utca IV. 14 Áfonya utca IV. 15 Ágfalvi út IV. 16 Állomás utca III. 17 Árpád utca I. 18 Árvaház köz III. 19 Babits Mihály utca IV. 20 Bajcsy-Zsilinszky utca III. 21 Bajnok utca IV. 22 Balassi Bálint utca IV. 23 Balffürdő IV. C Övezet megnevezése

20 24 Balfi út 1-től Híd utcáig III. 25 Balfi út Híd utcától IV 26 Balogh Ádám utca IV. 27 Barátság park III. 28 Baross út IV. 29 Bartók Béla utca IV. 30 Batsányi utca III. 31 Batthyány tér III. 32 Bánfalvi út IV. 33 Bástya utca III. 34 Becht Rezső út IV. 35 Bella Lajos utca IV. 36 Bem utca III. 37 Bercsényi Miklós utca IV. 38 Berkenye utca IV. 39 Berzsenyi Dániel utca IV. 40 Besenyő utca IV. 41 Bezerédj utca IV. 42 Bécsi domb III. 43 Bécsi út III. 44 Bécsi úti őrs III. 45 Bécsi dombi erdészház IV. 46 Béke út III. 47 Boldogasszonyi utca IV. 48 Borbála telep (9408) IV. 49 Borisfalvi utca IV. 50 Borsmonostori utca III. 51 Botond utca IV. 52 Bozi utca (9494) IV. 53 Bóbita utca IV. 54 Bólyai utca IV. 55 Brand major IV. 56 Brennbergi út IV. 57 Brennbergvölgyi tábor IV. 58 Búzavirág utca (9407) IV. 59 Bünker János Rajnárd köz II. 60 Camping IV. 61 Ciklámen út IV. 62 Cukorgyári utca (9407) IV. 63 Csalogány köz IV. 64 Csalogány utca II. 65 Csatkai Endre utca III. 66 Csányi utca IV. 67 Csávai utca IV. 68 Csemetekert sor (9407) IV.

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 18/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete. Az önkormányzati tulajdon álló lakások és helyiségek bérletéről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 18/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete. Az önkormányzati tulajdon álló lakások és helyiségek bérletéről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 18/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete Az önkormányzati tulajdon álló lakások és helyiségek bérletéről Ercsi Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

1. E rendelet hatálya kiterjed Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő valamennyi lakásra.

1. E rendelet hatálya kiterjed Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő valamennyi lakásra. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 44/2012.(IX.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről, elidegenítéséről és használatáról Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Területi hatály

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Területi hatály Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről,

Részletesebben

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2002. (XII. 4.), 15/2003. (X. 28.), 9/2005.(IV. 7.), 16/2006. (XII. 14.), 3/2007. (II. 15.), 16/2007. (IX. 13.), 18/2008. (XII. 17.), 17/2010. (XII.

Részletesebben

b) a bérbeadás útján hasznosított, illetve hasznosítható nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, tekintet nélkül arra, hogy azok hol találhatók.

b) a bérbeadás útján hasznosított, illetve hasznosítható nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, tekintet nélkül arra, hogy azok hol találhatók. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének./2011. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről

Részletesebben

MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2007. (IX.14.) önkormányzati rendelete

MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2007. (IX.14.) önkormányzati rendelete MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2007. (IX.14.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (egységes szerkezetben) Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületének A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL szóló, többször módosított 40/2004. (VI. 23.

Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületének A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL szóló, többször módosított 40/2004. (VI. 23. 1 Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületének A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL szóló, többször módosított 40/2004. (VI. 23.) rendelete Baja Város Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete. a lakások és a helyiségek bérletéről

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete. a lakások és a helyiségek bérletéről TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a lakások és a helyiségek bérletéről Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU VÁROS ikt. sz.: I. 235 /2007. JEGYZŐJÉTŐL Előadó: dr. Kiss Gyula Békéscsaba, Szent István tér 7. Surányi Tiborné Mell.: rendelet-tervezet Hiv. SZ.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefax:

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletére vonatkozó szabályok, a bérbeadói jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletére vonatkozó szabályok, a bérbeadói jogok gyakorlása Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletről és elidegenítésükre

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a lakások bérletére, elidegenítésére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról Rakamaz

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Szigetszentmárton Önkormányzat 16/2001.(XI.22.) sz. rendelete a tulajdonában álló lakások bérletéről, bérbeadásának feltételeiről és elidegenítéséről a 13/2002.(X.2.), 8/2003.(V.28.), 11/2004.(XII.07.),

Részletesebben

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 17/2002. (VII. 4.), A 12/2003. (VI. 5.), A 7/2004. (II. 23.),

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról a 13/2015.

Részletesebben

(3) A Képviselő-testület gyakorolja mindazon bérbeadói és elidegenítési jogokat, amelyet e rendelet másként nem szabályoz. II.

(3) A Képviselő-testület gyakorolja mindazon bérbeadói és elidegenítési jogokat, amelyet e rendelet másként nem szabályoz. II. A lakások bérletéről szóló 12/2001. (III. 29.) ÖKT rendeletének módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Módosította: 15/2002. (III. 28.) ÖKT. rendelet, 33/2005. (XII.1.) a 11/2006. (II. 24.),

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (egységes szerkezetben a 9/2012.(III.23.), 35/2012.(XII.21.) önkormányzati

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések

I. FEJEZET. Általános rendelkezések A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2006.(III.10.) rendelete a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról 1 Az 1993. évi LXXVIII. törvény felhatalmazása

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1995. (VI. 19.)önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről (Módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselőtestület

Részletesebben

I. Fejezet LAKÁSBÉRLET SZABÁLYAI. Általános rendelkezések

I. Fejezet LAKÁSBÉRLET SZABÁLYAI. Általános rendelkezések Kistelek Városi Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint az elidegenítésükre

Részletesebben

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat. Képviselő- testületének. 23/2009. (X. 26.) rendelete az

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat. Képviselő- testületének. 23/2009. (X. 26.) rendelete az Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testületének 23/2009. (X. 26.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek meghatározásáról Záradék: E rendelet a Polgármesteri

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. május 24. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. május 24. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. május 24. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 30-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 30-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 30-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Dr.Vécsei László képviselő napirend előtti felszólalása - Dr.Vécsei László

Részletesebben

I. A rendelet hatálya 1.. (2) A rendelet hatálya kiterjed minden balatonboglári lakóhellyel vagy munkahellyel rendelkező nagykorú személyre.

I. A rendelet hatálya 1.. (2) A rendelet hatálya kiterjed minden balatonboglári lakóhellyel vagy munkahellyel rendelkező nagykorú személyre. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.

Részletesebben

2014. március 27-i rendes ülésére

2014. március 27-i rendes ülésére 23. számú napirend Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2008. (II. 7.), 21/2008. (VIII. 26.), 30/2009. (XII. 21.), 24/2010. (XII. 10.), 21/2012. (XII. 21.), 22/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A LAKÁSBÉRLET SZABÁLYAI A rendelet hatálya 1. Értelmező rendelkezés 2. Kezelői feladatok ellátása 3. Lakások hasznosításának jogcímei 4.

ELSŐ RÉSZ A LAKÁSBÉRLET SZABÁLYAI A rendelet hatálya 1. Értelmező rendelkezés 2. Kezelői feladatok ellátása 3. Lakások hasznosításának jogcímei 4. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2009.(XI. 25.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012 (IV. 23.) önkormányzati rendelete

MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012 (IV. 23.) önkormányzati rendelete MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012 (IV. 23.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL, VALAMINT ELIDEGENÍTÉSÜKRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL Mezőcsát

Részletesebben

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (V.3.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (V.3.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (V.3.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről Herend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2004.(VIII.30.)Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről ZÁRADÉK

Részletesebben

XVI.ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. JÚLIUS

XVI.ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. JÚLIUS XVI.ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. JÚLIUS MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 5.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

K i v o n a t. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből K i v o n a t Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen (egyhangú)

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

2. A rendelet hatálya

2. A rendelet hatálya Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX. 6. ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének és elidegenítésének

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 25/2015. (VIII. 31.), 27/2015. (X. 1.) önkormányzati rendelettel módosított 22/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 2/2007.(II. 01.) RENDELETÉNEK a 14/2007.(IX. 27.) rendelettel, a 19/2007.(XI.

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2004. (X.01.) rendelete

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2004. (X.01.) rendelete Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (X.01.) rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről, egységes szerkezetben a lakások és helyiségek

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről és elidegenítéséről 1 Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 19/1999. (VII.10.) KT. számú * r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 19/1999. (VII.10.) KT. számú * r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 19/1999. (VII.10.) KT. számú * r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről Módosította: 33/2000./XII.31./KT, 41/2001./XII.31./KT,

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet a lakások bérletéről szóló 10/2001. (VII. 4.) ÖR. rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Részletesebben

(3) A Rendelet 4. -a kiegészül egy új (5/a) bekezdéssel az alábbiak szerint:

(3) A Rendelet 4. -a kiegészül egy új (5/a) bekezdéssel az alábbiak szerint: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (...) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE* 22/2001.(XII.18.) Önk.számú rendelete

KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE* 22/2001.(XII.18.) Önk.számú rendelete KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE* 22/2001.(XII.18.) Önk.számú rendelete A lakások és helyiségek bérletének és elidegenítésének helyi szabályairól Kötegyán község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK a 41/2010. (XII.17.) Ör., a 7/2012. (II.24.) Ör., a 32/2012. (V.31.) Ör., az 58/2012. (XI.30.) Ör., 6/2014. (II.27.), 16/2014.(VI.30.) a 28/2015.(IX.24.)

Részletesebben

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2004. (...) rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről, egységes szerkezetben a lakások és helyiségek

Részletesebben

L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 225. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2015. (.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítésük szabályairól

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 33/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 33/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 33/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről Módosítva: 16/2014. (VII.15.), Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Teleki

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet megalkotásának célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet megalkotásának célja Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IX.07.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségekbérletéről, elidegenítéséről, a lakbérek

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Oroszlány Város Önkormányzatának 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Hatályos: 2015. november 10-től

Hatályos: 2015. november 10-től Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2015. november 10-től

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 12/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 12/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Az önkormányzat képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 118-4/2006. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Rendelet

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. Értelmező rendelkezések 1.

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. Értelmező rendelkezések 1. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016.(III.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában és rendelkezésében lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek

Részletesebben

(2) A Bérbeadó a rendelkezése alá kerülő lakásokat, pályázat útján jogosult bérbe adni.

(2) A Bérbeadó a rendelkezése alá kerülő lakásokat, pályázat útján jogosult bérbe adni. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások bérletéről, elidegenítéséről Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban Közgyűlés) a szociális igazgatásról

Részletesebben

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1 ELSŐ RÉSZ A TÖRVÉNY HATÁLYA

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1 ELSŐ RÉSZ A TÖRVÉNY HATÁLYA 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1 Az Országgyűlés a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályok egységesítése,

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről. ( Módosításokkal egysége szerkezetbe foglalva ) Kiskunmajsa

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2006. (VI.08. Ör. a szociális rászorultságtól függő pénzbeni és természetben nyújtott ellátásokról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 12/2009(VIII.14.) rendelettel módosított 12/1996(VIII.15.) Ktr.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 12/2009(VIII.14.) rendelettel módosított 12/1996(VIII.15.) Ktr. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 12/2009(VIII.14.) rendelettel módosított 12/1996(VIII.15.) Ktr. számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.)

Részletesebben

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul.

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul. Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben) Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.),

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról Budaörs Város Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 233/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1..

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

14 /1994. / V. 2./MÖK

14 /1994. / V. 2./MÖK 1 Helyi jogtár. Hatályos szöveg. (Módosította a 2/1995.(I.30.)MÖK sz. a 11/1995.(III.27.)MÖK sz., a 16/2000. (VII.20.)MÖK sz., a 3/2001./ II. 19./ MÖK sz. és a 15/2001.(X. 1.) MÖK sz., 11/2003.(IV. 25.)

Részletesebben

RENDELET-TERVEZET. Tisztelt Közgyűlés!

RENDELET-TERVEZET. Tisztelt Közgyűlés! 3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-705, Fax: (36)523-779, E-mail: gestefan@ph.eger.hu 6. RENDELET-TERVEZET Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésére vonatkozó szabályairól szóló 12/2001.

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére egységes szerkezetben a 19/2006. (VI. 28.), 5/2004. (II.

Részletesebben

a módosításokkal egységes szerkezetben

a módosításokkal egységes szerkezetben Zsana Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú bérlakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásáról a módosításokkal egységes szerkezetben

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2013. október 1-től Egységesítve: 2013. szept. 27. Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 27/2003. (V. 29.) számú. r e n d e l e t e. a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 27/2003. (V. 29.) számú. r e n d e l e t e. a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 27/2003. (V. 29.) számú r e n d e l e t e a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés)

Részletesebben

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben)

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

I. rész A rendelet hatálya 1.

I. rész A rendelet hatálya 1. Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 30/2004. (IV.23.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Atkár Község

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről egységes szerkezetben az e rendeletet módosító 19/2007. (VI. 29.) számú, a 23/2007.

Részletesebben

I. rész Altalános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. rész Altalános rendelkezések. A rendelet hatálya Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről Páty Község

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei

A rendelet célja, alapelvei Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2009. (III. 27.) rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Részletesebben

15/2005. (IV.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

15/2005. (IV.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 15/2005. (IV.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről * 2 A lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

Tiszakürt község Önkormányzata Képviselőtestülete 1/2007.(I. 31.) rendelete. Az első lakáshoz jutók támogatásáról. Értelmező rendelkezések 1..

Tiszakürt község Önkormányzata Képviselőtestülete 1/2007.(I. 31.) rendelete. Az első lakáshoz jutók támogatásáról. Értelmező rendelkezések 1.. Tiszakürt község Önkormányzata Képviselőtestülete 1/2007.(I. 31.) rendelete Az első lakáshoz jutók támogatásáról Tiszakürt község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/579-1/2011/i. Üi.: dr. Nemes A./Szászné Rendelettervezet Tárgy: Szociális tárgyú helyi önkormányzati rendeletek felülvizsgálata Melléklet:

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2009. (VIII.4.) Ör. az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról / egységes szerkezetben / Hatályon kívül helyezve: 2011. szeptember 1.-től (Algyő

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. október 26. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013.(VIII.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről Balatonfüred Város Önkormányzatának

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Termékismertető. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp. Nádor utca 16. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp. Nádor utca 21.

Termékismertető. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp. Nádor utca 16. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp. Nádor utca 21. Termékismertető 1. A termék megnevezése Családok otthonteremtési kedvezménye A családok otthonteremtési kedvezményének nyújtását a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII.6) Kormányrendet (a továbbiakban:

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2004. (XI.2.) önkormányzati rendelete

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2004. (XI.2.) önkormányzati rendelete Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2004. (XI.2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről (egységes szerkezetben a 24/2004.(XI. 29.),

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T ÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T ÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T ÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23.-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének a lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 9/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 3/2016. (II.25.) Ör-rel módosított 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról Veszprém

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló 30/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Horváth László képviselő,

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2006. (III. 29. ) rendelete a lakások és helyiségek bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről

Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2006. (III. 29. ) rendelete a lakások és helyiségek bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2006. (III. 29. ) rendelete a lakások és helyiségek bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről A Képviselő-testület a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzati tulajdonban lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a szociális ellátásokról

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a szociális ellátásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális ügyekért és Társadalmi felzárkóztatásért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Részletesebben