I. rész A rendelet hatálya 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. rész A rendelet hatálya 1."

Átírás

1 Hatályos: január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 30/2004. (IV.23.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 1 Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló többször módosított évi LXXVIII. törvény (Lt.) 36.. (2) bekezdésében, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről a következő rendeletet alkotja I. rész A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya a (2) bekezdésben foglaltak kivételével a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségekre (a továbbiakban: helyiség) terjed ki. (2) Az Önkormányzat tulajdonában lévő és e rendelet hatályba lépésekor az önkormányzat költségvetési szerve (intézménye) által használt helyiségek bérbeadásának feltételeit a költségvetési szerv (intézmény) vezetője az Önkormányzat vagyonára vonatkozó rendeletben meghatározott szabályok alkalmazásával saját hatáskörben határozza meg. (3) Tulajdoni igény alapján indult bírósági eljárással érintett helyiség bérbeadására a bírói eljárásban hozott jogerős és végrehajtható határozat meghozataláig e rendeletet kell alkalmazni, ha e rendelet hatályba lépésekor az Önkormányzat vagy az Önkormányzat költségvetési szerve a bérbeadó. 2. (1) A Kt. a helyiségek bérbeadásának feltételeit, az eljárás rendjét e rendeletében határozza meg. (2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Lt. és a Ptk. szabályait kell alkalmazni. A bérbeadói jogok gyakorlása és a bérbeadói kötelezettségek teljesítése 3. (1) A Kt. az e rendeletben meghatározott kivételekkel a helyiségek felett a tulajdonosi jogok gyakorlásával a Polgármestert és a Gazdasági és Vagyonkezelő Bizottságot (a 1 Módosította az 5/2009.(I.30.) rendelet 1. Hatályos: január 30.

2 2 továbbiakban: GVB) együttesen (a továbbiakban: Bérbeadó) vagy külön - külön e rendeletben meghatározottak szerint bízza meg. (2) A tulajdonosi jogok gyakorlása e rendelet vonatkozásában a bérbeadói jogok gyakorlását, a bérbeadót terhelő kötelezettségek teljesítését, valamint a helyiségek bérbeadására, illetve a bérbeadói hozzájárulásra irányuló eljárás lefolytatását jelenti. (3) Az (1) bekezdés nem érinti a Kt-nek azt a jogát, hogy bármelyik helyiség tekintetében az Önkormányzat érdekében közvetlenül gyakorolja a tulajdonosi jogokat a Polgármester indítványa és előterjesztése alapján. (4) A helyiségekről naprakész nyilvántartást kell vezetni. II. rész A helyiségek bérbeadásának szabályai 1. fejezet A bérbeadás célja és módja 4. (1) A helyiséget elsősorban a lakosság alapellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltatási, ipari, irodai, az ezekhez szükséges raktározási célra lehet bérbe adni. (2) Meghatározott célra épült és e rendelet hatályba lépése előtt is ezzel megegyező hasznosítású helyiséget (különösen: üzlet, műhely, iroda) más célra bérbe adni kizárólag a Kt. határozata alapján lehet. A Kt. döntése szükséges a nem a lakosság alapellátását szolgáló termelő-ipari célú helyiség hasznosításához. (3) 2 Az Önkormányzat költségvetési szervének (vállalatának) saját feladataihoz biztosított önkormányzati helyiség és lakás bérbeadására történő felhatalmazást illetőleg a bérbeadás feltételeit az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti jog gyakorlásáról szóló rendelet tartalmazza. 5. (1) 3 Ha az Önkormányzat tulajdonában lévő helyiség megüresedik, nettó 25 millió forint forgalmi értékig a GVB, nettó 25 millió forint forgalmi értékhatár felett a Kt. dönt arról, hogy az üres helyiség további hasznosítása bérbeadás vagy értékesítés útján történjen. (2) Nem lehet bérbe adni azokat a helyiségeket, amelyek felújításáról, lebontásáról, korszerűsítéséről a Kt. döntött és az említett munkák megkezdéséig kevesebb, mint 6 hónap van hátra. (3) Üres helyiségek bérbeadásánál a helyiséghasználat célját és időtartamát, a licites értékesítés fajtáját az e rendeletben foglaltak szerint a GVB. vagy a Kt. határozza meg. 2 Beiktatta a 13/2006.(III.25.) rendelet 1. Hatályos: március Módosította a 8/2008.(II.29.) rendelet 1. Hatályos: február 29.

3 3 (4) Üres helyiségnek minősül a helyiség, ha a helyiség bérletére kötött határozott idejű bérleti jogviszony lejárt feltéve, ha a helyiségre a bérlőnek a szerződés alapján előbérleti joga nincs, illetve a határozatlan idejű bérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszűntetésében a felek megállapodnak és a szerződés megszűnéséig kevesebb, mint két hónap van hátra. (5) Üres helyiséget jogszabályba ütköző, továbbá olyan tevékenység végzésére sem lehet bérbe adni, amely ellentétes az Önkormányzat érdekeivel. Bérbeadás licites értékesítés útján 6. (1) Üres helyiségek licites értékesítés útján adhatók bérbe. (2) A licites értékesítés fajtái: a licit a.) egyszeri igénybevételi díj megfizetése nélkül növekvő bérleti díjra, b.) azonos összegű bérleti díj mellett növekvő egyszeri igénybevételi díjra irányul. (3) A helyiség hasznosítására irányuló kiírás tartalmazza: - a (2) bekezdés a.) pontja szerinti licit esetén a.) a Bérbeadó megnevezését, címét, telefonszámát, az ügyintéző nevét, b.) a hasznosításra meghirdetett helyiség címét, alapterületét, helyiségcsoport esetén a helyiség számát, c.) helyiség felhasználásnak célját és az abban folytatható tevékenység meghatározását vagy a rendeltetés kötetlenségét, d.) bérbeadás határozott időtartamát, e.) a helyiség felszereltségét, állapotát, f.) helyiség megtekintésére nyitva álló időpontot, g.) az éves bérleti díj alsó határát, amelyre a licites értékesítés irányul, h.) a bánatpénz összegét, i.) a bérleti szerződés megszűnésekor az előbérleti jog biztosítását, j.) a szerződés megszűnésekor az eredeti állapot helyreállításának kötelezettségét, k.) a licites értékesítés időpontját, helyét, l.) a licites értékesítés eredményéről való tájékoztatás módját. - a (2) bekezdés b.) pontja szerinti licit esetén a.) a Bérbeadó megnevezését, címét, telefonszámát, az ügyintéző nevét, b.) a hasznosításra meghirdetett helyiség címét, alapterületét, helyiségcsoport esetén a helyiségek számát, c.) helyiség felhasználásának célját és az abban folytatható tevékenység meghatározását vagy a rendeltetés kötetlenségét, d.) bérbeadás határozatlan időtartamát, e.) a helyiség felszereltségét, állapotát, f.) helyiség megtekintésére nyitva álló időpontot, g.) a helyiség éves bérleti díját, illetve annak értékállósága, megőrzése érdekében az évenkénti emelés módját és mértékét,

4 4 h.) az egyszeri idénybevételi díj alsó határát, amelyre a licites értékesítés irányul, i.) a bánatpénz összegét, j.) a szerződés megszűnésekor az eredeti állapot helyreállításának kötelezettségét, k.) a licites értékesítés időpontját, helyét, l.) a licites értékesítés eredményéről való tájékoztatás módját. (4) A licites értékesítés kiírásáról, közzétételéről és a szükséges feltételek biztosításáról a Polgármester gondoskodik. (5) A kiírást a.) a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláin és a hasznosítani kívánt helyiségben legalább 15 napig közszemlére kell tenni a licites értékesítés időpontja előtt 15 nappal. b.) 4 (6) A Soroksári Hírlap című helyi lapban és a Magyar Hírlap országos napilapban egyszeri alkalommal közzé kell tenni. (7) Az eljárás során biztosítani kell, hogy a résztvevők a bérbeadás jogi feltételeiről részletes tájékoztatást kapjanak. 7. (1) A licites értékesítésen való részvétel feltétele a kiírásban szereplő egyszeri igénybevételi díj bánatpénzként történő megfizetésének igazolása. (2) Azoknak a licites értékesítésen résztvevőknek, akik a bérleti szerződés megkötésére jogosultságot nem szereztek, a licites értékesítés lezárását követően 15 napon belül a bánatpénzt vissza kell téríteni. A licites értékesítés nyertese által befizetett bánatpénzt a megszerzési alapdíjba be kell számítani. (3) Nem jár vissza bánatpénz a nyertesnek, ha a szerződést felhívás ellenére neki felróható okból nem köti meg. 8. (1) A 6. (2) bekezdésének a.) pontja alapján kiírt licites értékesítésnél a bérleti szerződés azzal az ajánlattevővel köthető meg, aki a legnagyobb összegű éves bérleti díj megfizetésére tett ajánlatot és a kiírás egyéb feltételeit vállalja. (2) A 6. (2) bekezdésének b.) pontja alapján kiírt licites értékesítésnél a bérleti szerződés azzal ajánlattevővel köthető meg, aki a legnagyobb összegű egyszeri igénybevételi díj megfizetésére tett ajánlatot, illetve a bérleti díj megfizetését és a kiírás egyéb feltételeit vállalja. 4 Hatályon kívül helyezte a 8/2008.(II.29.) rendelet 2. Hatályos: február 29.

5 5 (3) A licites értékesítés lezárásakor a nyertest a bérleti szerződés megkötésére haladéktalanul fel kell hívni. A licites értékesítés eredményét nyilvánosan kell kihirdetni. (4) Eredménytelen licites értékesítés esetén az 5. (1) bekezdésében a meghatározott értékhatár figyelembevételével a GVB. vagy a Kt. dönt a helyiség hasznosítása érdekében a licites értékesítés fajtájának újbóli meghatározásáról. (5) Ismételten eredménytelen licites értékesítés esetén a Kt. dönt a helyiség további hasznosítási módjáról. Hasznosítás licites értékesítés nélkül 9. (1) Az üres helyiség bérlőjét elsősorban a helyiségre kiírt licites értékesítés útján kell kiválasztani. (2) Nincs szükség licites értékesítés kiírására, ha a.) a helyiségre az Önkormányzat szervének, intézményének, gazdasági társaságának van szüksége, b.) a helyiségre meghatározott szervet megállapodás vagy jogszabály alapján bérlőkiválasztási vagy bérlőkijelölési jog illeti meg, c.) a helyiség cserehelyiség biztosításául szolgál, d.) arra az azzal szomszédos helyiség indokolt bővítése céljából van szükség, vagy régóta romosan áll. (3) Licites értékesítés útján nem hasznosítható helyiségekről és bérbeadásuk módjáról az 5. (1) bekezdésében meghatározott értékhatár figyelembevételével a GVB. vagy a Kt. dönt. (4) Helyiségek ingyenes használatba adásáról az (5) bekezdés kivételével kizárólag a Kt. dönthet. (5) Ingyenes használatba adásnak minősül különösen: - közüzemi szolgáltatás végzése - városüzemeltetési feladatok ellátása - egészségügyi alapellátás, stb. (6) A Közösségi Ház XXIII. kerületben tevékenységet folytató civil szervezetek részére történő ingyenes használatba adásáról a Polgármester dönt. A helyiségbérleti szerződés megkötése 10. (1) A helyiségbérleti szerződést e rendeletben meghatározottak szerint a Polgármester köti meg, illetve módosítja.

6 6 (2) A helyiség bérletére vonatkozó szerződést azzal kell megkötni: a.) aki az üres helyiség bérleti jogát licites értékesítés útján nyerte el, a nyertes visszalépése esetén pedig, aki a nyertest követően az éves bérleti díj, vagy egyszeri igénybevételi díj mértékére a legmagasabb összegű ajánlatot tette, b.) aki az Lt. rendelkezései alapján cserehelyiségre jogosult, vagy aki a bérbeadóval másik helyiség biztosításában állapodik meg, c.) akit a bérlőkiválasztási vagy bérlőkijelölési joggal rendelkező szerv meghatározott, d.) akinek ingyenes használatba adásáról a Kt. határozott. (3) Az Lt-nek és e rendeletnek a bérbeadásra és a bérbeadói hozzájárulásra vonatkozó szabályai a bérleti szerződésnek akkor is a tartalmát képezik, ha a szerződésben nem szerepelnek. (4) A feleknek a fennálló szerződéstől eltérő megállapodását és a bérbeadói hozzájárulást, valamint annak feltételeit a szerződésben írásban rögzíteni kell. (5) Egyszeri igénybevételi díj fizetésére kötelezettekkel a bérleti szerződés a díj teljes összege befizetésének igazolása után köthető meg. A helyiségbérleti szerződés felmondása 11. (1) 5 A helyiség bérleti szerződés az Lt. szabályai szerint mondható fel. (2) Bérlőtársi jogviszony létesítése, vagy befogadás esetén a Polgármester a bérleti szerződést mindkét félnek felmondja, amennyiben befogadó bérlő gazdasági tevékenységét a bérelt helyiségben nem gyakorolja. (3) A szerződést a bérbevevő írásban 60 napos felmondási idővel felmondhatja. Bérbeadás bérlőtársak részére 12. (1) A helyiséget több bérlő együttesen is bérelheti (a továbbiakban: bérlőtársak) (2) A helyiséget bérlőtársak részére akkor lehet bérbe adni, ha ebben a bérlő és a leendő bérlőtársa megállapodnak és vállalják az e rendeletben meghatározott feltételek teljesítését. 5 Módosította az 50/2004.(VI.18.) rendelet 66. Hatályos: július 1.

7 7 (3) Bérlőtársi szerződés olyan helyiségre köthető, amely méreténél fogva erre alkalmas és a bérlőtársak a helyiségben az eredeti célnak megfelelő tevékenységet kívánnak folytatni, valamint vállalják az éves helyiségbér kétszeres összegének megfizetését. (4) A bérlőtársi jogviszony akkor szűnik meg, ha a felek egyike az általa használt helyiségrészt a másik fél javára átruházza. (5) A már fennálló bérlőtársi jogviszony esetén újabb bérlőtárssal a felek megállapodása alapján csak akkor lehet szerződést kötni, ha az újabb bérlőtárs az e rendeletben előírt valamennyi feltétel teljesítését vállalja. A bérleti szerződés elemei 13. A bérbeadás időtartama (1) Helyiséget határozatlan időre, vagy meghatározott időre lehet bérbe adni. (2) Ha a helyiség bérlőjének kiválasztása növekvő egyszeri igénybevételi díjra irányuló licit útján történt, a helyiséget kizárólag határozatlan időre lehet bérbe adni. (3) Ha a helyiség bérlőjének kiválasztása növekvő bérleti díjra irányuló licit útján történik, a helyiséget kizárólag határozott időre lehet bérbe adni. (4) 6 A határozott időre szóló bérbeadás időtartama, amely nem lehet hosszabb, mint 10 év, 15 MFt forgalmi értékig a GVB., 15 MFt forgalmi értékhatár felett a Kt. állapítja meg. Megállapodás a helyiség bérleti díjában 14. (1) A Polgármester e rendeletben meghatározottak kivételével a határozatlan idejű bérleti szerződés megkötésekor a Kt. által külön határozatban megállapított díjtáblázat szerinti bérleti díjban állapodik meg a bérlővel. A bérleti díj összegére a Kt. évente tesz javaslatot a bérlők felé. (2) Határozott idejű bérleti szerződés megkötésekor a szerződésben azt a bérleti díjat kell megjelölni, amelyen az értékesítés eredményesen lezárult. A bérleti díj összege a bérlet időtartama alatt nem változhat. (3) 7 6 Módosította a 45/2007.(X.19.) rendelet 1. Hatályos: október Hatályon kívül helyezte a 9/2007.(I.26.) rendelet 2. Hatályos: január 26.

8 8 (4) Üres helyiségre a 6. (2) bekezdés b.) pontja alapján kiírt licites értékesítésnél az egyszeri igénybevételi díj alsó határa a helyiség mindenkori forgalmi (tulajdonjog) értékének 20 %-ánál kevesebb nem lehet. (5) Az egyszeri igénybevételi díj a bérlőnek a szerződés megszűnésekor visszatérítendő. Nem jár vissza, vagy csak részben jár vissza az egyszeri igénybevételi díj, ha a szerződés megszűnésekor a bérlőnek díjhátraléka van, vagy a bérleményt nem az eredeti állapotban adja vissza. 2. fejezet A bérlő kötelezettségei 15. (1) A bérlő köteles gondoskodni: a.) a helyiségnek az abban folytatni kívánt tevékenységhez szükséges módon való kialakításáról, felszereléséről, berendezéséről, b.) a helyiség burkolatának, ajtóinak, ablakainak karbantartásáról, pótlásáról, illetve cseréjéről, c.) a helyiséghez tartozó üzlethomlokzat (portál) kirakatszekrész, védő-(elő)-tető ernyős szerkezet, biztonsági berendezések karbantartásáról, d.) a helyiségben folytatott tevékenységgel kapcsolatban felmerülő karbantartásról, pótlásról, illetve cseréről, e.) az épület olyan központi berendezéseinek karbantartásáról, amelyeket a bérlő kizárólagosan használ, illetőleg tart üzemben, f.) a helyiség, valamint a szerződésben meghatározott közös használatra szolgáló helyiségek és területük tisztántartásáról, illetve a helyiséghez tartozó járdaszakasz napi takarításáról, a tevékenységével összefüggő nem háztartási szemét elszállításáról, g.) zajszint betartásáról. (2) Az (1) bekezdésben felsoroltakon kívül bérlői kötelezettségekre a bérbeadó és a bérlő megállapodása az irányadó. A helyiség átadása és visszaadása 16. (1) A bérbeadó a helyiséget a bérleti szerződésben megjelölt állapotban, felszereltséggel és időpontban, leltár szerint köteles a bérlőnek átadni. (2) A bérlő a helyiséget a bérleti jogviszony megszűnésekor ha a felek másként nem állapodtak meg az átadáskori állapotban és felszereltséggel köteles a bérbeadónak visszaadni.

9 9 (3) A bérleti jogviszony megszűnését követően kiürítve át nem adott helyiség használatáért a volt bérlő a használat időtartamára használati díjat tartozik fizetni, amelynek összege a jogcím nélküli használat, a.) első félévben az addig megállapított havi bérleti díj kétszeres összege, b.) az ezt követő minden újabb félévben pedig az előzőleg megállapított használati díj kétszerese. 3. fejezet Előbérleti jog 17. (1) Azt a bérlőt, aki e rendelet hatályba lépése után a helyiségre határozott időre szóló bérleti szerződést köt, előbérleti jog illeti meg, ha a bérlet teljes időtartama alatt szerződéses kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett. (2) Az előbérleti jog a bérlet időtartamával azonos időtartamra szól. (3) Az előbérleti jogot az (1) és (2) bekezdésben megjelölt feltételek kikötése mellett fel kell tüntetni az alapszerződésben. III. rész A bérbeadói hozzájárulás szabályai 1. fejezet Hozzájárulás a helyiségbe való befogadáshoz 18. (1) A helyiségbe más személy kizárólag a polgármester hozzájárulásával és a rendeletben meghatározott feltételek szerint fogadható be. (2) A bérbeadó csak a bérlő közeli hozzátartozójának (Ptk b.) pont) befogadásához járulhat hozzá, más személyt a helyiségbe befogadni nem lehet. (3) A bérbeadó a bérlő által a (2) bekezdésben meghatározott személynek a helyiségbe történő befogadásához akkor adhat hozzájárulást, ha a a.) bérlő által végzett és befogadni kívánt személy tevékenysége együttes gyakorlását jogszabály nem tiltja, b.) befogadott személy vállalja, hogy a bérlő szerződése megszűnése esetén cserehelyiségre nem tart igényt, c.) befogadott személy tevékenysége a bérlő tevékenységével összefüggő, azt kiegészítő tevékenység

10 10 (4) 8 A bérbeadói hozzájárulást írásban kell megadni. A szerződés módosításában rögzíteni kell, hogy a befogadott személy a bérlő halála esetén a bérleti jogviszony folytatására nem jogosult, illetve cserehelyiségre való igény nélkül köteles a helyiséget elhagyni. Albérletbe adás Önkormányzati tulajdonú helyiség bérlő által kizárólag a Képviselő-testület hozzájárulásával adható albérletbe a helyiség alapterületének legfeljebb 50 %-a erejéig. Hozzájárulás bérleti jog átruházásához és cseréjéhez 20. (1) A bérlő az önkormányzati tulajdonú helyiség bérleti jogát írásban foglalt megállapodás alapján másra átruházhatja vagy elcserélheti, amennyiben a bérleti szerződése határozatlan időtartamra szól. (2) A bérlő a bérleti jog átruházására vagy cseréjére irányuló megállapodást, annak megkötésétől számított 15 napon belül köteles a bérbeadói hozzájárulás megszerzése céljából a bérbeadónak megküldeni. A bérbeadói hozzájárulást írásban kell megadni. (3) A bérleti jog átruházására vagy cseréjére vonatkozó megállapodás tartalmazza a.) a helyiség címét, alapterületét, az addig fizetett bérleti díjat, b.) a bérleti jogot megszerző által folytatni kívánt tevékenység megjelölését, c.) a bérleti jogot megszerző nyilatkozatát arról, hogy az átruházás vagy csere ellenértékeként az e rendeletben meghatározott díj (egyszeri igénybevételi díj) megfizetését vállalja, d.) az önkormányzati hozzájárulás, mely a hatályosság feltétele. (4) A bérbeadó a bérleti jog átruházásához csak akkor járul hozzá, ha a.) a bérleti jog átvevője által a helyiségben folytatni kívánt tevékenység nem ütközik jogszabályi előírásba, a szakhatóság állásfoglalásába, és nem ellentétes a helyiség hasznosításának céljával, b.) az átvevő tudomásul veszi, hogy a helyiség bérleti jogának átvételével a bérlet eddigi jellege nem változik, c.) az átvevő vállalja, hogy a hozzájárulás megadásakor az Önkormányzat javára az átadott helyiség beköltözhető forgalmi (tulajdonjog) értéke 40 %-ának a 10 %-át a bérbeadói hozzájárulásban meghatározott módon és időben megfizeti az Önkormányzat javára, d.) az átvevő vállalja a Kt. helyiségbérleti díjra vonatkozó határozata szerinti bérleti díj megfizetését. 8 Módosította a 9/2007.(I.26.) rendelet 1. Hatályos: január Módosította az 50/2009.(I.30.) rendelet 2. Hatályos: január 30.

11 11 (5) A helyiség bérleti joga csak a főváros területén lévő önkormányzati tulajdonú helyiséggel cserélhető el. (6) A helyiség bérleti jogának cseréjére egyebekben az (1) (5) bekezdésében foglaltak az irányadóak. Hozzájárulás a helyiség engedélyezettől eltérő célú felhasználásához 21. (1) A bérlő a helyiségben csak a bérleti szerződésben megjelölt tevékenységet jogosult folytatni. (2) A bérleti szerződésben megjelölttől eltérő tevékenység folytatásához a polgármester előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges. 2. fejezet Másik helyiség bérbeadása és a pénzbeli térítés szabályai 22. (1) Ha a bérbeadó és a bérlő között megegyezés jön létre a határozatlan időre szóló bérleti szerződés megszüntetésére, a bérbeadó másik helyiség bérbeadására, vagy pénzbeli térítés megfizetésére tehet ajánlatot e rendelet előírásai alapján. Olyan cserehelyiséget kell felajánlani, amely a bérlő tevékenységének folytatására alkalmas. (2) Amennyiben a bérlő másik helyiségre nem tart igényt, vagy az Önkormányzat nem tud megfelelő helyiséget felajánlani, akkor részére a bérbeadó pénzbeli térítés megfizetésére tesz ajánlatot. (3) A pénzbeli térítés összege függ a bérlő által fizetett használatbavételi díjtól és az általa végzett bérbeadóval szerződésben foglalt értéknövelő beruházások nagyságától. A térítés összege nem haladhatja meg a helyiség mindenkori beköltözhető forgalmi (tulajdonjog) értékének 50 %-át.

12 12 Bejelentetési kötelezettség 23. (1) Ha a bérlő feladatát jogutódlás folytán egészben, vagy részben más személy, gazdasági társaság veszi át és a helyiségben az átvett feladatot továbbra is folytatni kívánja, köteles ezt a körülményt a bérbeadónak bejelenteni a feladat folytatásának megkezdése előtt legalább 15 nappal és a bérleti jogviszony folytatására vonatkozó jogosultság elismerését kérni. Határidőben történt bejelentés esetén a bérleti jogviszony folytatására vonatkozó jogosultságot az átvett feladat ellátásához szükséges mértékben a bérbeadónak el kell ismernie, változatlan bérleti feltételek mellett. (2) Amennyiben az eredeti bérlő tagsági viszonya a jogutódnál megszűnik, úgy a már elismert jogutód köteles az Önkormányzat javára egyszeri igénybevételi díjat a bérleti jog átruházásának szabályai szerint megfizetni. IV. rész Hatályba léptető rendelkezések 24. (1) 10 Ezen rendelet május 1-én lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 15/1996. (III. 18.) Ök. sz. rendelet, valamint az ezt módosító 43/1996. (VII. 19.) Ök. sz. rendelet, a 13/2000. (III. 31.) Ök. sz. rendelet és a 17/2000. (IV. 28.) Ök. sz. rendelet 1-3 -ai. (2) 11 E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európa Unió és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. Geiger Ferenc s.k. polgármester Dr. Homonnai Ildikó s.k. jegyző 10 Számozást beiktatta az 5/2009.(I.30.) rendelet 3. Hatályos: január Beiktatta az 5/2009.(I.30.) rendelet 4. Hatályos: január 30.

相 惜 033 女 子 受 是 靠 德 行 而 非 美 貌 033 刘 庭 式 与 盲 妻 道 义 人 生 036 什 么 是 爱, 什 么 是 欲 038 相 爱 040 爱 感 觉 是 温 暖 040 爱 言 语 是 正 直 043 爱 心 地 是 无 私 045 爱 行 为 是 成 全 050

相 惜 033 女 子 受 是 靠 德 行 而 非 美 貌 033 刘 庭 式 与 盲 妻 道 义 人 生 036 什 么 是 爱, 什 么 是 欲 038 相 爱 040 爱 感 觉 是 温 暖 040 爱 言 语 是 正 直 043 爱 心 地 是 无 私 045 爱 行 为 是 成 全 050 目 录 出 版 前 言 Ⅴ 自 由 恋 爱 慎 于 始 006 相 识 010 好 心 境 感 来 好 缘 分 010 平 常 表 现 最 能 看 清 一 个 人 011 娶 妻 首 贤 德 016 相 知 021 孝 是 选 择 对 象 好 法 宝 021 欲 知 人 者 先 自 知 025 我 们 价 值 观 是 利 害 还 是 道 义 029 I 相 惜 033 女 子 受 是 靠 德 行 而

Részletesebben

Microsoft Word - 中三選科指南 2014 subject

Microsoft Word - 中三選科指南 2014 subject 必 修 科 目 簡 介 < < < 1. 中 文 > > > 本 科 的 公 開 評 核 以 課 程 發 展 議 會 與 香 港 考 試 及 評 核 局 聯 合 編 訂 的 中 國 語 文 科 課 程 及 評 估 指 引 ( 中 四 至 中 六 ) 為 根 據 目 標 本 科 主 要 評 核 考 生 : (1) 讀 寫 聽 說 能 力 思 維 能 力 審 美 能 力 和 自 學 能 力 ; (2)

Részletesebben

cgn

cgn 3654 ( 571 ) 88(4) 2014 3 31 10766 10778 2014 3 31 ( ) 2 21 ( ) 2014 3 31 10768 10778 6 9 1. ( ) 2. 3. 4. 5. 2014 6 3 ( ) 10768 10778 ( ) 2014 3 31 ( 622 ) 11 80 2014 3 31 2014 6 3 10 8 2014 3 31 ( ) 2014

Részletesebben

小儿疾病防治(四).doc

小儿疾病防治(四).doc ...1...3...6...10...12...13...14...15...17...20...21...22...23...23...24...25 B...28...31...32 I ...33...35...37...40...41...43 X...44...45...47...49...50...52...52...54...56...57...59...61...62...62...63...66

Részletesebben

厨房小知识(四)

厨房小知识(四) I...1...2...3...4...4...5...6...6...7...9...10... 11...12...12...13...14...15...16...17...18...18...19...22...22 II...23...24...25...26...27...27...28...29...29...30...31...31?...32...32...33?...33...34...34...35...36...36...37...37...38...38...40

Részletesebben

妇女更年期保健.doc

妇女更年期保健.doc ...1...2...3...5...6...7 40...8... 11...13...14...16...17...19...20...21...26...29...30...32 I ...34...35...37...41...46...50...51...52...53...54...55...58...64...65 X...67...68...70...70...74...76...78...79

Részletesebben

小儿传染病防治(上)

小儿传染病防治(上) ...1...2...3...5...7...7...9... 11...13...14...15...16...32...34...34...36...37...39 I ...39...40...41...42...43...48...50...54...56...57...59...59...60...61...63...65...66...66...68...68...70...70 II

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D2031303430333234B875B9B5A448ADFBBADEB27AA740B77EA4E2A5555FA95EAED6A641ADD75F2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2031303430333234B875B9B5A448ADFBBADEB27AA740B77EA4E2A5555FA95EAED6A641ADD75F2E646F63> 聘 僱 人 員 管 理 作 業 參 考 手 冊 行 政 院 人 事 行 政 總 處 編 印 中 華 民 國 104 年 3 月 序 人 事 是 政 通 人 和 的 關 鍵 是 百 事 俱 興 的 基 礎, 也 是 追 求 卓 越 的 張 本 唯 有 人 事 健 全, 業 務 才 能 順 利 推 動, 政 府 施 政 自 然 績 效 斐 然 本 總 處 做 為 行 政 院 人 事 政 策 幕 僚 機

Részletesebben

女性青春期保健(下).doc

女性青春期保健(下).doc ...1...4...10... 11...13...14...15...17...18...19...20...21...22...23...24...26...27...30...31 I ...32...33...36...37...38...40...41...43...44...45...46...47...50...51...51...53...54...55...56...58...59

Részletesebben

避孕知识(下).doc

避孕知识(下).doc ...1...3...6...13...13...14...15...16...17...17...18...19...19...20...20...23...24...24...25 I ...25...26...26...27...28...28...29...30...30...31...32...34...35 11...36...37...38...40...42...43...44...44...46

Részletesebben

孕妇饮食调养(下).doc

孕妇饮食调养(下).doc ...1...2...5...9 7...9...14...15...16...18...22...23...24...25...27...29...31...32...34 I ...35...36...37...39...40...40...42...44...46...48...51...52...53...53...54...55...56...56...58...61...64 II ...65...66...67...68...69...70...71...72...73...74...75...76...77...80...83...85...87...88

Részletesebben

禽畜饲料配制技术(一).doc

禽畜饲料配制技术(一).doc ( ) ...1...1...4...5...6...7...8...9...10... 11...13...14...17...18...21...23...24...26 I ...28 70...30...33...35...36...37...39...40...41...49...50...52...53...54...56...58...59...60...67...68...70...71

Részletesebben

中老年保健必读(十一).doc

中老年保健必读(十一).doc ...1...2...4...6...8...9...10...12...14...15...17...18...20...22...23...25...27...29 I ...30...32...35...38...40...42...43...45...46...48...52...55...56...59...62...63...66...67...69...71...74 II ...76...78...79...81...84...86...87...88...89...90...91...93...96...99...

Részletesebben

i

i i ii iii iv v vi 1 2 3 4 5 (b) (a) (b) (c) = 100% (a) 6 7 (b) (a) (b) (c) = 100% (a) 2 456 329 13% 12 120 7.1 0.06% 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (a) (b) (c) 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 =

Részletesebben

怎样使孩子更加聪明健康(七).doc

怎样使孩子更加聪明健康(七).doc ...1...2...2...4...5 7 8...6...7...9 1 3... 11...12...14...15...16...17...18...19...20...21...22 I II...23...24...26 1 3...27...29...31...31...33...33...35...35...37...39...41...43...44...45 3 4...47...48...49...51...52

Részletesebben

i

i i ii iii iv v vi 1 g j 2 3 4 ==== ==== ==== 5 ==== ======= 6 ==== ======= 7 ==== ==== ==== 8 [(d) = (a) (b)] [(e) = (c) (b)] 9 ===== ===== ===== ===== ===== ===== 10 11 12 13 14 15 16 17 ===== [ ] 18 19

Részletesebben

二零零六年一月二十三日會議

二零零六年一月二十三日會議 附 件 B 有 关 政 策 局 推 行 或 正 在 策 划 的 纾 缓 及 预 防 贫 穷 措 施 下 文 载 述 有 关 政 策 局 / 部 门 为 加 强 纾 缓 及 预 防 贫 穷 的 工 作, 以 及 为 配 合 委 员 会 工 作, 在 过 去 十 一 个 月 公 布 及 正 在 策 划 的 新 政 策 和 措 施 生 福 利 及 食 物 局 (i) 综 合 儿 童 发 展 服 务 2.

Részletesebben

马太亨利完整圣经注释—雅歌

马太亨利完整圣经注释—雅歌 第 1 页 目 录 雅 歌 简 介... 2 雅 歌 第 一 章... 2 雅 歌 第 二 章... 10 雅 歌 第 三 章... 16 雅 歌 第 四 章... 20 雅 歌 第 五 章... 25 雅 歌 第 六 章... 32 雅 歌 第 七 章... 36 雅 歌 第 八 章... 39 第 2 页 雅 歌 简 介 我 们 坚 信 圣 经 都 是 神 所 默 示 的 ( 提 摩 太 后 书

Részletesebben

天主教永年高級中學綜合高中課程手冊目錄

天主教永年高級中學綜合高中課程手冊目錄 天 主 教 永 年 高 級 中 學 綜 合 高 中 課 程 手 冊 目 錄 壹 學 校 背 景. 貳 教 育 理 念 與 教 育 目 標. 3 一 規 劃 理 念...3 二 教 育 目 標...3 參 畢 業 要 求. 5 一 總 學 分 數...5 二 必 選 修 學 分 數...5 三 必 須 參 加 活 動...9 四 成 績 評 量 方 式...9 肆 課 程 概 述.. 9 一 課 程

Részletesebben

声 明 本 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 股 票 发 行 方 案 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 根 据 证 券 法 的 规 定

声 明 本 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 股 票 发 行 方 案 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 根 据 证 券 法 的 规 定 大 医 科 技 股 份 有 限 公 司 股 票 发 行 方 案 ( 修 订 ) ( 住 所 : 北 京 市 海 淀 区 苏 州 街 18 号 院 长 远 天 地 大 厦 4 号 楼 1707 室 ) 主 办 券 商 国 都 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 住 所 : 北 京 市 东 城 区 东 直 门 南 大 街 3 号 国 华 投 资 大 厦 9 10 层 ) 二 〇 一 六 年 八 月 I

Részletesebben

(Chi)_.indb

(Chi)_.indb 1,000,000 4,000,000 1,000,000 10,000,000 30,000,000 V-1 1,000,000 2,000,000 20,000,00010,000,0005,000,000 3,000,000 30 20% 35% 20%30% V-2 1) 2)3) 171 10,000,00050% 35% 171 V-3 30 V-4 50,000100,000 1) 2)

Részletesebben

14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2

14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2 2389 30 1 14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2 (a) (b) (c) (d) (e) 3 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 4 (1) (2) (3) (4) (5) 400,000 (a) 400,000300,000 100,000 5 (b) 30% (i)(ii) 200,000 400,000 400,000 30,000,000

Részletesebben

穨_2_.PDF

穨_2_.PDF 6 7.... 9.. 11.. 12... 14.. 15.... 3 .. 17 18.. 20... 25... 27... 29 30.. 4 31 32 34-35 36-38 39 40 5 6 : 1. 2. 1. 55 (2) 2. : 2.1 2.2 2.3 3. 4. ( ) 5. 6. ( ) 7. ( ) 8. ( ) 9. ( ) 10. 7 ( ) 1. 2. 3. 4.

Részletesebben

女性减肥健身(四).doc

女性减肥健身(四).doc ...1...2...3...4...6...7...8...10... 11...14...16...17...23...25...26...28...30...30 I ...31 10...33...36...39...40...42...44...47...49...53...53 TOP10...55...58...61...64...65...66...68...69...72...73

Részletesebben

附件

附件 附 件 晋 陕 豫 黄 河 金 三 角 区 域 合 作 规 划 2014 年 4 月 目 录 前 言... 1 第 一 章 合 作 背 景... 2 第 一 节 发 展 基 础... 2 第 二 节 重 大 意 义... 3 第 二 章 总 体 思 路... 3 第 一 节 指 导 思 想... 3 第 二 节 基 本 原 则... 4 第 三 节 战 略 定 位... 5 第 四 节 发 展 目

Részletesebben

% 14A.76(1) A CMG CMG % 5% A % 5% A 14A.53 (i) (ii) (iii) (iv) 2

% 14A.76(1) A CMG CMG % 5% A % 5% A 14A.53 (i) (ii) (iii) (iv) 2 00144 CMG CMG 1 14.07 0.1% 14A.76(1) A CMG CMG 14.07 0.1% 5% A 14.07 0.1% 5% A 14A.53 (i) (ii) (iii) (iv) 2 15,000,000 22,304,000 28,233,000 20,000,000 25,317,000 8,320,000 14A.53 CMG 120,870,000 153,000,000

Részletesebben

专科疾病诊治(二十)

专科疾病诊治(二十) ...1... 11...19...32...43...50...52...53...58...61...64...66...69...84...89...92...95 I ...97... 100... 103... 107... 109 AD...111... 125... 128... 131... 135... 138... 140... 143... 146... 149... 152...

Részletesebben

1. 本文首段的主要作用是 A. 指出 異蛇 的藥用功效 說明 永之人爭奔走焉 的原因 B. 突出 異蛇 的毒性 為下文 幾死者數矣 作鋪墊 C. 交代以蛇賦稅的背景 引起下文蔣氏有關捕蛇的敘述 2. 本文首段從三方面突出蛇的 異 下列哪一項不屬其中之一 A. 顏色之異 B. 動作之異 C. 毒性之

1. 本文首段的主要作用是 A. 指出 異蛇 的藥用功效 說明 永之人爭奔走焉 的原因 B. 突出 異蛇 的毒性 為下文 幾死者數矣 作鋪墊 C. 交代以蛇賦稅的背景 引起下文蔣氏有關捕蛇的敘述 2. 本文首段從三方面突出蛇的 異 下列哪一項不屬其中之一 A. 顏色之異 B. 動作之異 C. 毒性之 1. 本文首段的主要作用是 A. 指出 異蛇 的藥用功效 說明 永之人爭奔走焉 的原因 B. 突出 異蛇 的毒性 為下文 幾死者數矣 作鋪墊 C. 交代以蛇賦稅的背景 引起下文蔣氏有關捕蛇的敘述 2. 本文首段從三方面突出蛇的 異 下列哪一項不屬其中之一 A. 顏色之異 B. 動作之異 C. 毒性之異 3. 太醫以王命聚之 中的 以 字與下列哪一項的 以 意思相同 A. 以齧人 B. 而吾以捕蛇獨存

Részletesebben

Microsoft Word - edu-re~1.doc

Microsoft Word - edu-re~1.doc 前 言 學 習, 可 以 為 個 創 造 未 來 ; 教 育, 能 夠 為 社 會 開 拓 明 對 個 而 言, 教 育 可 以 幫 助 每 個 發 展 潛 能 建 構 知 識 及 提 升 個 素 質 ; 它 賦 予 每 個 掌 握 前 途 和 開 拓 未 來 的 能 力 對 社 會 而 言, 教 育 不 單 可 以 培 育 才, 而 且 具 有 ㆒ 個 更 深 層 的 意 義, 它 給 予 社 會

Részletesebben

nb.PDF

nb.PDF 3 4 5 7 8 9..10..15..16..19..52 -3,402,247-699,783-1,611,620 1,790,627 : - - -7,493 - -1,687 2,863 1,176 2,863 - -148,617 - - 12,131 51,325 - -12,131-2,165 14-2,157 8-3,393,968-794,198-1,620,094 1,781,367

Részletesebben

第三章

第三章 第 三 章 :2017 年 行 政 長 官 產 生 辦 法 - 可 考 慮 的 議 題 行 政 長 官 的 憲 制 及 法 律 地 位 3.01 基 本 法 第 四 十 三 條 規 定 : 香 港 特 別 行 政 區 行 政 長 官 是 香 港 特 別 行 政 區 的 首 長, 代 表 香 港 特 別 行 政 區 香 港 特 別 行 政 區 行 政 長 官 依 照 本 法 的 規 定 對 中 央 人

Részletesebben

bnbqw.PDF

bnbqw.PDF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ( ( 1 2 16 1608 100004 1 ( 2003 2002 6 30 12 31 7 2,768,544 3,140,926 8 29,054,561 40,313,774 9 11,815,996 10,566,353 11 10,007,641 9,052,657 12 4,344,697

Részletesebben

Microsoft Word - 發布版---規範_全文_.doc

Microsoft Word - 發布版---規範_全文_.doc 建 築 物 無 障 礙 設 施 設 計 規 範 內 政 部 97 年 4 年 10 日 台 內 營 字 第 0970802190 號 令 訂 定, 自 97 年 7 月 1 日 生 效 內 政 部 97 年 12 年 19 日 台 內 營 字 第 0970809360 號 令 修 正 內 政 部 101 年 11 年 16 日 台 內 營 字 第 1010810415 號 令 修 正 目 錄 第 一

Részletesebben

概 述 随 着 中 国 高 等 教 育 数 量 扩 张 目 标 的 逐 步 实 现, 提 高 教 育 质 量 的 重 要 性 日 益 凸 显 发 布 高 校 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告, 是 高 等 学 校 建 立 健 全 就 业 状 况 反 馈 机 制 引 导 高 校 优 化 招

概 述 随 着 中 国 高 等 教 育 数 量 扩 张 目 标 的 逐 步 实 现, 提 高 教 育 质 量 的 重 要 性 日 益 凸 显 发 布 高 校 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告, 是 高 等 学 校 建 立 健 全 就 业 状 况 反 馈 机 制 引 导 高 校 优 化 招 I 概 述 随 着 中 国 高 等 教 育 数 量 扩 张 目 标 的 逐 步 实 现, 提 高 教 育 质 量 的 重 要 性 日 益 凸 显 发 布 高 校 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告, 是 高 等 学 校 建 立 健 全 就 业 状 况 反 馈 机 制 引 导 高 校 优 化 招 生 和 专 业 结 构 改 进 人 才 培 养 模 式 及 时 回 应 社 会 关 切 的 一 项

Részletesebben

鱼类丰产养殖技术(二).doc

鱼类丰产养殖技术(二).doc ...1...1...4...15...18...19...24...26...31...35...39...48...57...60...62...66...68...72 I ...73...88...91...92... 100... 104... 144... 146... 146... 147... 148... 148... 148... 149... 149... 150... 151...

Részletesebben

疾病诊治实务(一)

疾病诊治实务(一) ...1...4...5...8...13...14...15...18...18...19...22...25...26...27...29...30...32...35 I ...38...42...43...45...48...51...53...56...59...60...60...61...63...65...67...69...72...74...77...80...82...84 II

Részletesebben

名人养生.doc

名人养生.doc I...1...3...4...6... 11...14...18...22...26...29...31...38...45...49...56...57...59...61...67 ...72...73...75...77...80...83...85...91...92...93...95...96...97... 103... 107... 109... 110... 112... 118...

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D2040B9C5B871A661B0CFABC8AE61C2A7AB55ACE3A8735FA7F5ABD8BFB3B9C5B871A661B0CFABC8AE61C2A7AB55ACE3A8732E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2040B9C5B871A661B0CFABC8AE61C2A7AB55ACE3A8735FA7F5ABD8BFB3B9C5B871A661B0CFABC8AE61C2A7AB55ACE3A8732E646F63> 嘉 義 地 區 客 家 禮 俗 研 究 第 一 章 前 言 嘉 義 地 區 的 客 家 族 群 約 略 可 分 為 福 佬 客 詔 安 客 與 北 部 客 等 三 種 類 別, 其 分 佈 區 域 以 海 線 地 區 平 原 地 形 沿 山 地 區 為 主 有 相 當 多 的 北 部 客 家 人, 是 二 次 大 戰 末 期 和 戰 後 初 期 才 移 民 嘉 義, 是 什 麼 因 素 令 許 多

Részletesebben

05301930

05301930 國 立 中 正 大 學 法 學 系 碩 士 論 文 河 川 砂 石 法 規 範 之 探 討 - 以 採 取 土 石 及 挖 掘 河 川 認 定 基 準 為 主 指 導 教 授 : 盧 映 潔 博 士 研 究 生 : 王 瑞 德 中 華 民 國 一 百 零 一 年 五 月 目 錄 第 一 章 緒 論... 1 第 一 節 研 究 動 機... 1 第 二 節 研 究 目 的... 3 第 三 節 研

Részletesebben

中老年保健必读(十).doc

中老年保健必读(十).doc ...1...2...3...4...5...6...8...9... 11 - -...13...15...17...18...20...22...23...25...26...28 I II...30...32...34...35...38...40...42...44...46...47...48...50...52...53 X...55...56...57...58...60...61...63...65

Részletesebben

23 29 15.6% 23 29 26.2% 3 25 2 15 1 5 1,542 12,336 14,53 16,165 18,934 22,698 25,125 25 2 15 1 5 5,557 7,48 8,877 11, 13,732 17,283 22,485 23 24 25 26

23 29 15.6% 23 29 26.2% 3 25 2 15 1 5 1,542 12,336 14,53 16,165 18,934 22,698 25,125 25 2 15 1 5 5,557 7,48 8,877 11, 13,732 17,283 22,485 23 24 25 26 4, 197823 2916.3%29 335, 23 29.5% 23 29 16.3% 14 35 33,535 14 135 13 125 1,292 1,3 1,38 1,314 1,321 1,328 1,335 3 25 2 15 1 5 1. 1.1 13,582 15,988 1.4 18,322 11.6 11.9 21,192 24,953 3,67 9. 8.7 12 1 8

Részletesebben

海淀区、房山区(四)

海淀区、房山区(四) ...1...1...2...7...8...9... 11... 15... 17... 17... 18... 19... 20... 21... 23... 25... 28... 31... 32 I ... 35... 36... 37... 39... 42... 43... 48... 53... 54... 58... 63... 64... 65... 66... 68... 71...

Részletesebben

穨ecr1_c.PDF

穨ecr1_c.PDF i ii iii iv 1 2 3 4 5 5555522 6664422 77722 6 7 8 9 10 11 22266 12833 1894 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 8.14 2.15 2.18 26 27 28 29 30 31 2.16 2.18 5.23 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Részletesebben

穨2005_-c.PDF

穨2005_-c.PDF 2005 10 1 1 1 2 2 3 5 4 6 2 7 3 11 4 1 13 2 13 3 14 4 14 5 15 6 16 7 16 8 17 9 18 10 18 2005 10 1 1. 1.1 2 1.2 / / 1.3 69(2) 70(2) 1.4 1.5 1.6 2005 10 1 2. 2.1 2.2 485 20(8) (a) (i) (ii) (iii) (iv) 571

Részletesebben

北京理工大学.doc

北京理工大学.doc ( )...1...6...8...10...20...22...24...28...30...32...40 I ...53...55...61 ( )...62...71...74 ( )...77...81...84...86...88...89...91...92...96...99... 110...111... 112 II ... 113... 114... 115... 116...

Részletesebben

尲㐵.⸮⸮⸮⸮⸮

尲㐵.⸮⸮⸮⸮⸮ I...1...2...3...4...5...6...8...9...10... 11...12...13...14...15...16...17...18...19...20...21...22...23...24...26 II...27...28...28...29...30...31...32...34...35...36...37...38...39...39...40...41...43...43...44...45...46...47...48...48...49...50

Részletesebben

东城区(下)

东城区(下) ...1...1...2...3...9...9... 12... 12... 17... 17... 18... 19... 20... 29... 31... 37... 41... 70... 73 I ... 74... 78... 78... 79... 80... 85... 86... 88... 90... 90... 90... 92... 93... 95... 95... 96...

Részletesebben

果树高产栽培技术(一).doc

果树高产栽培技术(一).doc ( ) ...1...1...3...10... 11...12...15...17...18...19...20...22...23...24...26...27...28...30...31...32 I ...36...38...40...41...42...44...45...47...48...49...50...51...52...53...55...58...59...60...61...62...66...67

Részletesebben

物质结构_二_.doc

物质结构_二_.doc I...1...3...6...8 --... 11 --...12 --...13 --...15 --...16 --...18 --...19 --...20 --...22 --...24 --...25 --...26 --...28 --...30 --...32 --...34 --...35 --...37 --...38...40 II...41...44...46...47...48...49...51...52...55...58

Részletesebben

第一節 研究動機與目的

第一節 研究動機與目的 中 國 文 化 大 學 中 國 文 學 研 究 所 碩 士 論 文 華 嚴 一 真 法 界 思 想 研 究 指 導 教 授 : 王 俊 彥 研 究 生 : 許 瑞 菁 中 華 民 國 98 年 12 月 自 序 在 佛 教 經 典 中 最 初 接 觸 的 是 佛 說 無 量 壽 經, 此 經 乃 大 方 廣 佛 華 嚴 經 的 精 華 版 綱 要 版 為 了 瞭 解 經 義, 深 知 宇 宙 運

Részletesebben

水力发电(九)

水力发电(九) ...1...17...20...26...27...30...33...34...36...37...44...47...49...58...77...79...90...96...107 I ...114...115...132...134...137...138...139...140...142...142...144...146...146...146...148...148...149...149...150...151...151...152

Részletesebben

中国古代文学家(八).doc

中国古代文学家(八).doc ...1...5...26...27...43...44...48...50...52...54...55...57...60...61...62...63...65...67...68 I ...69...70...71...75...77...78...82...84...95...98...99... 101... 103... 107... 108... 109... 110...111...

Részletesebben

景观植物(一)

景观植物(一) ...1...5...6...8... 11...13...15...18...21...23...26...29...43...51 5...53...58...62...63...65 I ...67...70...72...74...76...77...78...80...81...84...85...87...88...90...92...94...97... 109... 113... 115...

Részletesebben

Microsoft Word - 目录.doc

Microsoft Word - 目录.doc 教 学 管 理 文 件 汇 编 目 录 教 育 法 规 和 指 导 性 文 件 1. 中 华 人 民 共 和 国 高 等 教 育 法 1 2. 中 华 人 民 共 和 国 教 师 法 8 3. 普 通 高 等 学 校 学 生 管 理 规 定 12 4. 高 等 学 校 学 生 行 为 准 则 18 5. 中 华 人 民 共 和 国 学 位 条 例 19 6. 高 等 学 校 教 学 管 理 要 点

Részletesebben

园林植物卷(三).doc

园林植物卷(三).doc I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 84k 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

Részletesebben

厨房小知识_一_

厨房小知识_一_ ... 1... 1... 2... 3... 3... 5... 6... 7... 7... 8... 10...11... 12... 13... 15... 17... 18... 19... 19... 20... 23... 24... 24 ... 26... 26... 29... 30... 31... 32... 33... 34... 37... 38... 40... 41...

Részletesebben

中南财经大学(七).doc

中南财经大学(七).doc ...1...16...20...22...31...32...34...37...38...40...44...46...54...58...59...60...61 I ...62...63...70...77...79...81...84...90...93...95...95...97... 100... 102... 104... 105... 106... 107... 109... 113

Részletesebben

1................................... 1................................... 2......................................... 3......................................... 4.............................. 5.........................................

Részletesebben

赵飞燕外传、四美艳史演义

赵飞燕外传、四美艳史演义 \ I... 1...1...8... 9... 9...9...11...13...16...19...22...25...28...33...36...39...42 II...46...48...51...55...58...62... 67...67...70...73...76...79...83...86...89...92...96...99... 102... 105... 108...

Részletesebben

厨房小知识(五)

厨房小知识(五) I...1...2...3...4...5...6 ()...7 ()...9...10...10... 11...12...13...14...15...15...16...18...19...20...20...21...21 II...24...27...28...29...29...31...32...33...34...35...36...38...38...39...40...40...41...42...42...43...44...44...47...48...50...50

Részletesebben

最新监察执法全书(十八).doc

最新监察执法全书(十八).doc .............. I ..................................................... II .......................................... III ... 2003......... IV ,

Részletesebben

园林植物卷(十二).doc

园林植物卷(十二).doc ... 1... 4... 8... 8... 9... 9...11... 13... 15... 20... 23... 30... 31... 36... 39... 40... 43 I ... 47... 52... 57... 60 1... 65 2... 71 (3)... 78... 81... 87... 89... 91... 94... 95... 97 ( )... 100...

Részletesebben

华东师范大学.doc

华东师范大学.doc ...1...3...4...5...6...7 ( )...9 ( )...10...16...19...21...22...23...27...27...31...31 I II...33...34 ( )...36 () ( )...44 () ( ) ( )...49 ( )...54...56...60 ( )...64...70...81...89 2004...95...97...99...

Részletesebben

國立中山大學學位論文典藏

國立中山大學學位論文典藏 I...1...1...4...4...6...6...13...24...29...44...44...45...46...47...48...50...50...56...60...64...68...73...73...85...92...99...105...113...121...127 ...127...131...135...142...145...148 II III IV 1 2

Részletesebben

乳业竞争_一_

乳业竞争_一_ ...1...7...10... 11...14...17...18...19...21...23...25...26...28 50...30...31 48...31 3000...34...35...37 I ...40...44...45...48...50...51...55...56...58...58...60 ()...62 ()...66...71...72...72...73...76...77

Részletesebben

最新执法工作手册(十).doc

最新执法工作手册(十).doc ......................................... I ......... 2003....................................... II III............................................................ IV..............................................................

Részletesebben

untitled

untitled ...1 1...1...3...5...6...8...8...15...16...19 21...21...24...25...26...29...30...33...36...38...41...41 ( )...41...42...48...48...57...57...63...67...67...67...67...71...74 I ...76...76...79...81...82...82...83...83...83...84...84...85...85...85

Részletesebben

最新执法工作手册(十六)

最新执法工作手册(十六) ............................................. I ................................... II ........................... 2001......... III IV......................................... ........................

Részletesebben

中国政法大学(六).doc

中国政法大学(六).doc ...1...6...8 2004... 11...15 2003...16...20...29...32...34...38...39...42...43...44...48 I ...53...58...61...63...71...75...77...79...83...91...94...95...98... 100... 102... 102... 105... 106... 107...

Részletesebben

胎儿健康成长.doc

胎儿健康成长.doc ...1...2...5...6...7...8...9... 11...13...15...16...17...19...22...22...23...24...25 I II...26...27...30...31...32...33...36...38...38...39...40...43...44...46...46...47...48...50...52...54...55...59 ...62

Részletesebben

untitled

untitled 1993 79 2010 9 80 180,000 (a) (b) 81 20031,230 2009 10,610 43 2003 2009 1,200 1,000 924 1,061 800 717 600 530 440 400 333 200 123 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 500 2003 15,238 2009 31,4532003 2009

Részletesebben

Microsoft Word - 08 单元一儿童文学理论

Microsoft Word - 08 单元一儿童文学理论 单 元 ( 一 ) 儿 童 文 学 理 论 内 容 提 要 : 本 单 元 共 分 成 三 个 小 课 目, 即 儿 童 文 学 的 基 本 理 论 儿 童 文 学 创 作 和 儿 童 文 学 的 鉴 赏 与 阅 读 指 导 儿 童 文 学 的 基 本 理 论 内 容 包 括 儿 童 文 学 的 基 本 含 义 儿 童 文 学 读 者 儿 童 文 学 与 儿 童 年 龄 特 征 和 儿 童 文 学

Részletesebben

南華大學數位論文

南華大學數位論文 南 華 大 學 哲 學 與 生 命 教 育 學 系 碩 士 論 文 呂 氏 春 秋 音 樂 思 想 研 究 研 究 生 : 何 貞 宜 指 導 教 授 : 陳 章 錫 博 士 中 華 民 國 一 百 零 一 年 六 月 六 日 誌 謝 論 文 得 以 完 成, 最 重 要 的, 是 要 感 謝 我 的 指 導 教 授 陳 章 錫 博 士, 老 師 總 是 不 辭 辛 勞 仔 細 閱 讀 我 的 拙

Részletesebben

Microsoft Word - 3.3.1 - 一年級散文教案.doc

Microsoft Word - 3.3.1 - 一年級散文教案.doc 光 明 英 來 學 校 ( 中 國 文 學 之 旅 --- 散 文 小 說 教 學 ) 一 年 級 : 成 語 ( 主 題 : 勤 學 ) 節 數 : 六 教 節 ( 每 課 題 一 教 節 ) 課 題 : 守 株 待 兔 半 途 而 廢 愚 公 移 山 鐵 杵 磨 針 孟 母 三 遷 教 學 目 的 : 1. 透 過 活 動, 學 生 能 說 出 成 語 背 後 的 含 意 2. 學 生 能 指

Részletesebben

第32回独立行政法人評価委員会日本貿易保険部会 資料1-1 平成22年度財務諸表等

第32回独立行政法人評価委員会日本貿易保険部会 資料1-1 平成22年度財務諸表等 1 12,403 2,892 264,553 19,517 238,008 10,132 989 36 9,869 2,218 250 122 ( 126 108 1,563 278 159 260 478 35,563 1,073 74 190,283 104,352 140,658 20,349 16,733 21,607 (21,607) 58,689 303,699 339,262 339,262

Részletesebben

項 訴 求 在 考 慮 到 整 體 的 財 政 承 擔 以 及 資 源 分 配 的 公 平 性 下, 政 府 採 取 了 較 簡 單 直 接 的 一 次 性 減 稅 和 增 加 免 稅 額 方 式, 以 回 應 中 產 家 庭 的 不 同 訴 求 ( 三 ) 取 消 外 傭 徵 費 6. 行 政 長

項 訴 求 在 考 慮 到 整 體 的 財 政 承 擔 以 及 資 源 分 配 的 公 平 性 下, 政 府 採 取 了 較 簡 單 直 接 的 一 次 性 減 稅 和 增 加 免 稅 額 方 式, 以 回 應 中 產 家 庭 的 不 同 訴 求 ( 三 ) 取 消 外 傭 徵 費 6. 行 政 長 2013 年 1 月 23 日 的 立 法 會 會 議 葛 珮 帆 議 員 就 幫 助 中 產 動 議 的 議 案 ( 經 單 仲 偕 議 員 及 莫 乃 光 議 員 修 正 ) 進 度 報 告 在 2013 年 1 月 23 日 的 立 法 會 會 議 上, 由 葛 珮 帆 議 員 就 幫 助 中 產 動 議 的 議 案, 經 單 仲 偕 議 員 及 莫 乃 光 議 員 修 正 後 獲 得 通 過

Részletesebben

(f) (g) (h) (ii) (iii) (a) (b) (c) (d) 208

(f) (g) (h) (ii) (iii) (a) (b) (c) (d) 208 (a) (b) (c) (d) (e) 207 (f) (g) (h) (ii) (iii) (a) (b) (c) (d) 208 17.29 17.29 13.16A(1) 13.18 (a) (b) 13.16A (b) 12 (a) 209 13.19 (a) 13.16A 12 13.18(1) 13.18(4) 155 17.43(1) (4) (b) 13.19 17.43 17.29

Részletesebben

(i) (4)0.10 (1) 0.40 (ii) (iii) (i) (ii) ,000,000125,000,000 1,250,000, (iv) 3,750,000, ,000,000 1,250,000,00

(i) (4)0.10 (1) 0.40 (ii) (iii) (i) (ii) ,000,000125,000,000 1,250,000, (iv) 3,750,000, ,000,000 1,250,000,00 362 1 (i) (4)0.10 (1) 0.40 (ii) (iii) (i) 0.30 0.40 0.10 (ii) 0.40 0.10 500,000,000125,000,000 1,250,000,0000.10 (iv) 3,750,000,000 125,000,000 1,250,000,000 500,000,000 5,000,000,000 (v) (vi) 2 1,837,370,000

Részletesebben

奥运档案(三).doc

奥运档案(三).doc I...1...2...2...3...5...9...10...10...12...14...15...16...16...17...18...20...21...24...25 II...25...27...28...29...31...32...33...33...34...34...36...37...38...39...40...41...42...43...44...45...45 2008...46

Részletesebben

锦州港年度报告全文.PDF

锦州港年度报告全文.PDF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 26,802 28,706 21,603 4,891 6,085 2002 9 30 5,000 4,287 97,374 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Részletesebben

第 2 頁 (a) 擔 任 機 場 擴 建 統 籌 辦 總 監 的 首 席 政 府 工 程 師 職 位 第 3 點 ) ; (b) 擔 任 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的 首 長 級 丙 級 政 務 官 職 位 ; 以 及 (c) 擔 任 總 助 理 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的

第 2 頁 (a) 擔 任 機 場 擴 建 統 籌 辦 總 監 的 首 席 政 府 工 程 師 職 位 第 3 點 ) ; (b) 擔 任 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的 首 長 級 丙 級 政 務 官 職 位 ; 以 及 (c) 擔 任 總 助 理 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的 財 務 委 員 會 人 事 編 制 小 組 委 員 會 討 論 文 件 2015 年 11 月 4 日 總 目 158- 政 府 總 部 : 運 輸 及 房 屋 局 ( 運 輸 科 ) 分 目 000 運 作 開 支 請 各 委 員 向 財 務 委 員 會 提 出 下 述 建 議, 即 由 財 務 委 員 會 批 准 當 日 起, 在 運 輸 及 房 屋 局 運 輸 科 機 場 擴 建 工 程 統

Részletesebben

南華大學數位論文

南華大學數位論文 1 Key word I II III IV V VI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

Részletesebben

江苏宁沪高速公路股份有限公司.PDF

江苏宁沪高速公路股份有限公司.PDF - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - 33.33% ( ) ( ) ( ) 33.33% ( ) ( ) ( ) 1 1 1992 8 3200001100976 1997 6 27 H 12.22 2001 1 16 A 1.5 2001 12 3 503,774.75 14,914,399,845.00 13,445,370,274.00

Részletesebben

2015 2 104 109 110 112 113 113 113 114 1 (1) 9,654,346,443 6,388,650,779 4,183,429,633 1,183,342,128 (2) 47,710,000 41,600,000 16,600,000 13,200,000 (3), (1) 371,147,787 125,421,629 749,150,179 565,001,961

Részletesebben

商业采购条款和条件

商业采购条款和条件 商 业 采 购 条 款 和 条 件 1. 接 受 及 修 正 : 本 采 购 订 单 的 构 成 是 由 派 克 汉 尼 汾 流 体 传 动 产 品 ( 上 海 ) 有 限 公 司 ( 买 方 ) 从 卖 方 完 全 根 据 本 条 款 和 条 件 买 入 本 采 购 订 单 中 指 定 的 货 物 或 服 务 此 采 购 订 单 的 验 收 仅 限 用 于 这 些 条 款 和 条 件 除 非 经

Részletesebben

EC(2013-1 4)13 第 2 頁 (b) 把 總 目 100 在 2013-14 年 度 常 額 編 制 內 所 有 非 首 長 級 職 位 按 薪 級 中 點 估 計 的 年 薪 總 值 上 限 提 高 12,480,540 元, 即 由 461,070,000 元 增 至 473,550

EC(2013-1 4)13 第 2 頁 (b) 把 總 目 100 在 2013-14 年 度 常 額 編 制 內 所 有 非 首 長 級 職 位 按 薪 級 中 點 估 計 的 年 薪 總 值 上 限 提 高 12,480,540 元, 即 由 461,070,000 元 增 至 473,550 EC(2013-1 4)13 財 務 委 員 會 人 事 編 制 小 組 委 員 會 討 論 文 件 2014 年 1 月 8 日 總 目 100- 海 事 處 分 目 000 運 作 開 支 總 目 92- 律 政 司 分 目 000 運 作 開 支 總 目 158- 政 府 總 部 : 運 輸 及 房 屋 局 ( 運 輸 科 ) 分 目 000 運 作 開 支 請 各 委 員 向 財 務 委 員

Részletesebben

II

II I II 前 言 就 业 质 量 不 仅 是 高 校 人 才 培 养 质 量 的 重 要 体 现, 同 时 也 是 社 会 需 求 的 真 实 反 映 编 制 就 业 质 量 报 告, 一 方 面 有 助 于 向 社 会 反 馈 真 实 的 就 业 状 况, 积 极 回 应 对 于 大 学 生 就 业 问 题 的 关 注, 另 一 方 面 也 有 助 于 高 校 获 取 和 分 析 社 会 需 求

Részletesebben

( ) (a) (b)1 102I 50

( ) (a) (b)1 102I 50 95A 95B 3(1) (I) 21 (II) (III)( ) 4(2) (3) 1 2 ( )21 3 49 ( ) 4 1 2 (a) (b)1 102I 50 3 21 ( 3 ) 1 2 3 10 (i) (ii) 3 ( 10,000) 3A9 14 5 (a) (b) 550,000 51 10 9 (a) (b) I II 57 57 57 420 10% 57 420 10% (i)

Részletesebben

(i) (ii) 97/99/M

(i) (ii) 97/99/M 1,400,000 700,000 2,000,000 216,000 382,000 531,000 17.1% 82.9% 13.8% 86.2% (i) (ii) 97/99/M 20,500 35 50,000 13 (i) (ii) (iii) [ ] 6,000 14,000 20,500 46.1% 44.9% 45.9% 16 5 16 30,000,000 34,500,000 41,700,000

Részletesebben

39898.indb

39898.indb 1988 4 1998 12 1990 5 40 70.................................................. 40.............................................................. 70..............................................................

Részletesebben

穨ecr2_c.PDF

穨ecr2_c.PDF i ii iii iv v vi vii viii 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 26 27 2 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 3 4 41 42 43 5 44 45 46 6 47 48 49 50 51 52 1 53 2 54 55 3 56

Részletesebben

電腦相關罪行跨部門工作小組-報告書

電腦相關罪行跨部門工作小組-報告書 - ii - - iii - - iv - - v - - vi - - vii - - viii - (1) 2.1 (2) (3) 13.6 (4) 1.6 (5) 21 (6) (7) 210 (8) (9) (10) (11) ( ) ( 12) 20 60 16 (13) ( ) (

Részletesebben

i

i i ii iii iv v vi vii viii ===== 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ==== 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ==== ==== 20 .. ===== ===== ===== ===== ===== ======.. 21 22 ===== ===== ===== ===== 23 24 25 26 27 28 29 ==== ====

Részletesebben

发展党员工作手册

发展党员工作手册 发 展 党 员 工 作 问 答 目 录 一 总 论...9 1. 发 展 党 员 工 作 的 方 针 是 什 么? 如 何 正 确 理 解 这 个 方 针?... 9 2. 为 什 么 强 调 发 展 党 员 必 须 保 证 质 量?... 9 3. 如 何 做 到 慎 重 发 展?... 10 4. 如 何 处 理 好 发 展 党 员 工 作 中 的 重 点 与 一 般 的 关 系?...11 5.

Részletesebben

i

i 9 1 2 3 4 i 5 6 ii iii iv v vi vii viii 1 1 1 2 3 4 2 5 6 2 3 2.10 ( 2.11 ) ( 2.11 ) ( 2.9 ) 7 8 9 3 10 5% 2% 4 11 93% (2001 02 2003 04 ) ( ) 2,490 (100%) 5 12 25% (2.57% 25%) 6 (2001 02 2003 04 ) 13 100%

Részletesebben