I. rész A rendelet hatálya 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. rész A rendelet hatálya 1."

Átírás

1 Hatályos: január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 30/2004. (IV.23.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 1 Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló többször módosított évi LXXVIII. törvény (Lt.) 36.. (2) bekezdésében, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről a következő rendeletet alkotja I. rész A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya a (2) bekezdésben foglaltak kivételével a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségekre (a továbbiakban: helyiség) terjed ki. (2) Az Önkormányzat tulajdonában lévő és e rendelet hatályba lépésekor az önkormányzat költségvetési szerve (intézménye) által használt helyiségek bérbeadásának feltételeit a költségvetési szerv (intézmény) vezetője az Önkormányzat vagyonára vonatkozó rendeletben meghatározott szabályok alkalmazásával saját hatáskörben határozza meg. (3) Tulajdoni igény alapján indult bírósági eljárással érintett helyiség bérbeadására a bírói eljárásban hozott jogerős és végrehajtható határozat meghozataláig e rendeletet kell alkalmazni, ha e rendelet hatályba lépésekor az Önkormányzat vagy az Önkormányzat költségvetési szerve a bérbeadó. 2. (1) A Kt. a helyiségek bérbeadásának feltételeit, az eljárás rendjét e rendeletében határozza meg. (2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Lt. és a Ptk. szabályait kell alkalmazni. A bérbeadói jogok gyakorlása és a bérbeadói kötelezettségek teljesítése 3. (1) A Kt. az e rendeletben meghatározott kivételekkel a helyiségek felett a tulajdonosi jogok gyakorlásával a Polgármestert és a Gazdasági és Vagyonkezelő Bizottságot (a 1 Módosította az 5/2009.(I.30.) rendelet 1. Hatályos: január 30.

2 2 továbbiakban: GVB) együttesen (a továbbiakban: Bérbeadó) vagy külön - külön e rendeletben meghatározottak szerint bízza meg. (2) A tulajdonosi jogok gyakorlása e rendelet vonatkozásában a bérbeadói jogok gyakorlását, a bérbeadót terhelő kötelezettségek teljesítését, valamint a helyiségek bérbeadására, illetve a bérbeadói hozzájárulásra irányuló eljárás lefolytatását jelenti. (3) Az (1) bekezdés nem érinti a Kt-nek azt a jogát, hogy bármelyik helyiség tekintetében az Önkormányzat érdekében közvetlenül gyakorolja a tulajdonosi jogokat a Polgármester indítványa és előterjesztése alapján. (4) A helyiségekről naprakész nyilvántartást kell vezetni. II. rész A helyiségek bérbeadásának szabályai 1. fejezet A bérbeadás célja és módja 4. (1) A helyiséget elsősorban a lakosság alapellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltatási, ipari, irodai, az ezekhez szükséges raktározási célra lehet bérbe adni. (2) Meghatározott célra épült és e rendelet hatályba lépése előtt is ezzel megegyező hasznosítású helyiséget (különösen: üzlet, műhely, iroda) más célra bérbe adni kizárólag a Kt. határozata alapján lehet. A Kt. döntése szükséges a nem a lakosság alapellátását szolgáló termelő-ipari célú helyiség hasznosításához. (3) 2 Az Önkormányzat költségvetési szervének (vállalatának) saját feladataihoz biztosított önkormányzati helyiség és lakás bérbeadására történő felhatalmazást illetőleg a bérbeadás feltételeit az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti jog gyakorlásáról szóló rendelet tartalmazza. 5. (1) 3 Ha az Önkormányzat tulajdonában lévő helyiség megüresedik, nettó 25 millió forint forgalmi értékig a GVB, nettó 25 millió forint forgalmi értékhatár felett a Kt. dönt arról, hogy az üres helyiség további hasznosítása bérbeadás vagy értékesítés útján történjen. (2) Nem lehet bérbe adni azokat a helyiségeket, amelyek felújításáról, lebontásáról, korszerűsítéséről a Kt. döntött és az említett munkák megkezdéséig kevesebb, mint 6 hónap van hátra. (3) Üres helyiségek bérbeadásánál a helyiséghasználat célját és időtartamát, a licites értékesítés fajtáját az e rendeletben foglaltak szerint a GVB. vagy a Kt. határozza meg. 2 Beiktatta a 13/2006.(III.25.) rendelet 1. Hatályos: március Módosította a 8/2008.(II.29.) rendelet 1. Hatályos: február 29.

3 3 (4) Üres helyiségnek minősül a helyiség, ha a helyiség bérletére kötött határozott idejű bérleti jogviszony lejárt feltéve, ha a helyiségre a bérlőnek a szerződés alapján előbérleti joga nincs, illetve a határozatlan idejű bérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszűntetésében a felek megállapodnak és a szerződés megszűnéséig kevesebb, mint két hónap van hátra. (5) Üres helyiséget jogszabályba ütköző, továbbá olyan tevékenység végzésére sem lehet bérbe adni, amely ellentétes az Önkormányzat érdekeivel. Bérbeadás licites értékesítés útján 6. (1) Üres helyiségek licites értékesítés útján adhatók bérbe. (2) A licites értékesítés fajtái: a licit a.) egyszeri igénybevételi díj megfizetése nélkül növekvő bérleti díjra, b.) azonos összegű bérleti díj mellett növekvő egyszeri igénybevételi díjra irányul. (3) A helyiség hasznosítására irányuló kiírás tartalmazza: - a (2) bekezdés a.) pontja szerinti licit esetén a.) a Bérbeadó megnevezését, címét, telefonszámát, az ügyintéző nevét, b.) a hasznosításra meghirdetett helyiség címét, alapterületét, helyiségcsoport esetén a helyiség számát, c.) helyiség felhasználásnak célját és az abban folytatható tevékenység meghatározását vagy a rendeltetés kötetlenségét, d.) bérbeadás határozott időtartamát, e.) a helyiség felszereltségét, állapotát, f.) helyiség megtekintésére nyitva álló időpontot, g.) az éves bérleti díj alsó határát, amelyre a licites értékesítés irányul, h.) a bánatpénz összegét, i.) a bérleti szerződés megszűnésekor az előbérleti jog biztosítását, j.) a szerződés megszűnésekor az eredeti állapot helyreállításának kötelezettségét, k.) a licites értékesítés időpontját, helyét, l.) a licites értékesítés eredményéről való tájékoztatás módját. - a (2) bekezdés b.) pontja szerinti licit esetén a.) a Bérbeadó megnevezését, címét, telefonszámát, az ügyintéző nevét, b.) a hasznosításra meghirdetett helyiség címét, alapterületét, helyiségcsoport esetén a helyiségek számát, c.) helyiség felhasználásának célját és az abban folytatható tevékenység meghatározását vagy a rendeltetés kötetlenségét, d.) bérbeadás határozatlan időtartamát, e.) a helyiség felszereltségét, állapotát, f.) helyiség megtekintésére nyitva álló időpontot, g.) a helyiség éves bérleti díját, illetve annak értékállósága, megőrzése érdekében az évenkénti emelés módját és mértékét,

4 4 h.) az egyszeri idénybevételi díj alsó határát, amelyre a licites értékesítés irányul, i.) a bánatpénz összegét, j.) a szerződés megszűnésekor az eredeti állapot helyreállításának kötelezettségét, k.) a licites értékesítés időpontját, helyét, l.) a licites értékesítés eredményéről való tájékoztatás módját. (4) A licites értékesítés kiírásáról, közzétételéről és a szükséges feltételek biztosításáról a Polgármester gondoskodik. (5) A kiírást a.) a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláin és a hasznosítani kívánt helyiségben legalább 15 napig közszemlére kell tenni a licites értékesítés időpontja előtt 15 nappal. b.) 4 (6) A Soroksári Hírlap című helyi lapban és a Magyar Hírlap országos napilapban egyszeri alkalommal közzé kell tenni. (7) Az eljárás során biztosítani kell, hogy a résztvevők a bérbeadás jogi feltételeiről részletes tájékoztatást kapjanak. 7. (1) A licites értékesítésen való részvétel feltétele a kiírásban szereplő egyszeri igénybevételi díj bánatpénzként történő megfizetésének igazolása. (2) Azoknak a licites értékesítésen résztvevőknek, akik a bérleti szerződés megkötésére jogosultságot nem szereztek, a licites értékesítés lezárását követően 15 napon belül a bánatpénzt vissza kell téríteni. A licites értékesítés nyertese által befizetett bánatpénzt a megszerzési alapdíjba be kell számítani. (3) Nem jár vissza bánatpénz a nyertesnek, ha a szerződést felhívás ellenére neki felróható okból nem köti meg. 8. (1) A 6. (2) bekezdésének a.) pontja alapján kiírt licites értékesítésnél a bérleti szerződés azzal az ajánlattevővel köthető meg, aki a legnagyobb összegű éves bérleti díj megfizetésére tett ajánlatot és a kiírás egyéb feltételeit vállalja. (2) A 6. (2) bekezdésének b.) pontja alapján kiírt licites értékesítésnél a bérleti szerződés azzal ajánlattevővel köthető meg, aki a legnagyobb összegű egyszeri igénybevételi díj megfizetésére tett ajánlatot, illetve a bérleti díj megfizetését és a kiírás egyéb feltételeit vállalja. 4 Hatályon kívül helyezte a 8/2008.(II.29.) rendelet 2. Hatályos: február 29.

5 5 (3) A licites értékesítés lezárásakor a nyertest a bérleti szerződés megkötésére haladéktalanul fel kell hívni. A licites értékesítés eredményét nyilvánosan kell kihirdetni. (4) Eredménytelen licites értékesítés esetén az 5. (1) bekezdésében a meghatározott értékhatár figyelembevételével a GVB. vagy a Kt. dönt a helyiség hasznosítása érdekében a licites értékesítés fajtájának újbóli meghatározásáról. (5) Ismételten eredménytelen licites értékesítés esetén a Kt. dönt a helyiség további hasznosítási módjáról. Hasznosítás licites értékesítés nélkül 9. (1) Az üres helyiség bérlőjét elsősorban a helyiségre kiírt licites értékesítés útján kell kiválasztani. (2) Nincs szükség licites értékesítés kiírására, ha a.) a helyiségre az Önkormányzat szervének, intézményének, gazdasági társaságának van szüksége, b.) a helyiségre meghatározott szervet megállapodás vagy jogszabály alapján bérlőkiválasztási vagy bérlőkijelölési jog illeti meg, c.) a helyiség cserehelyiség biztosításául szolgál, d.) arra az azzal szomszédos helyiség indokolt bővítése céljából van szükség, vagy régóta romosan áll. (3) Licites értékesítés útján nem hasznosítható helyiségekről és bérbeadásuk módjáról az 5. (1) bekezdésében meghatározott értékhatár figyelembevételével a GVB. vagy a Kt. dönt. (4) Helyiségek ingyenes használatba adásáról az (5) bekezdés kivételével kizárólag a Kt. dönthet. (5) Ingyenes használatba adásnak minősül különösen: - közüzemi szolgáltatás végzése - városüzemeltetési feladatok ellátása - egészségügyi alapellátás, stb. (6) A Közösségi Ház XXIII. kerületben tevékenységet folytató civil szervezetek részére történő ingyenes használatba adásáról a Polgármester dönt. A helyiségbérleti szerződés megkötése 10. (1) A helyiségbérleti szerződést e rendeletben meghatározottak szerint a Polgármester köti meg, illetve módosítja.

6 6 (2) A helyiség bérletére vonatkozó szerződést azzal kell megkötni: a.) aki az üres helyiség bérleti jogát licites értékesítés útján nyerte el, a nyertes visszalépése esetén pedig, aki a nyertest követően az éves bérleti díj, vagy egyszeri igénybevételi díj mértékére a legmagasabb összegű ajánlatot tette, b.) aki az Lt. rendelkezései alapján cserehelyiségre jogosult, vagy aki a bérbeadóval másik helyiség biztosításában állapodik meg, c.) akit a bérlőkiválasztási vagy bérlőkijelölési joggal rendelkező szerv meghatározott, d.) akinek ingyenes használatba adásáról a Kt. határozott. (3) Az Lt-nek és e rendeletnek a bérbeadásra és a bérbeadói hozzájárulásra vonatkozó szabályai a bérleti szerződésnek akkor is a tartalmát képezik, ha a szerződésben nem szerepelnek. (4) A feleknek a fennálló szerződéstől eltérő megállapodását és a bérbeadói hozzájárulást, valamint annak feltételeit a szerződésben írásban rögzíteni kell. (5) Egyszeri igénybevételi díj fizetésére kötelezettekkel a bérleti szerződés a díj teljes összege befizetésének igazolása után köthető meg. A helyiségbérleti szerződés felmondása 11. (1) 5 A helyiség bérleti szerződés az Lt. szabályai szerint mondható fel. (2) Bérlőtársi jogviszony létesítése, vagy befogadás esetén a Polgármester a bérleti szerződést mindkét félnek felmondja, amennyiben befogadó bérlő gazdasági tevékenységét a bérelt helyiségben nem gyakorolja. (3) A szerződést a bérbevevő írásban 60 napos felmondási idővel felmondhatja. Bérbeadás bérlőtársak részére 12. (1) A helyiséget több bérlő együttesen is bérelheti (a továbbiakban: bérlőtársak) (2) A helyiséget bérlőtársak részére akkor lehet bérbe adni, ha ebben a bérlő és a leendő bérlőtársa megállapodnak és vállalják az e rendeletben meghatározott feltételek teljesítését. 5 Módosította az 50/2004.(VI.18.) rendelet 66. Hatályos: július 1.

7 7 (3) Bérlőtársi szerződés olyan helyiségre köthető, amely méreténél fogva erre alkalmas és a bérlőtársak a helyiségben az eredeti célnak megfelelő tevékenységet kívánnak folytatni, valamint vállalják az éves helyiségbér kétszeres összegének megfizetését. (4) A bérlőtársi jogviszony akkor szűnik meg, ha a felek egyike az általa használt helyiségrészt a másik fél javára átruházza. (5) A már fennálló bérlőtársi jogviszony esetén újabb bérlőtárssal a felek megállapodása alapján csak akkor lehet szerződést kötni, ha az újabb bérlőtárs az e rendeletben előírt valamennyi feltétel teljesítését vállalja. A bérleti szerződés elemei 13. A bérbeadás időtartama (1) Helyiséget határozatlan időre, vagy meghatározott időre lehet bérbe adni. (2) Ha a helyiség bérlőjének kiválasztása növekvő egyszeri igénybevételi díjra irányuló licit útján történt, a helyiséget kizárólag határozatlan időre lehet bérbe adni. (3) Ha a helyiség bérlőjének kiválasztása növekvő bérleti díjra irányuló licit útján történik, a helyiséget kizárólag határozott időre lehet bérbe adni. (4) 6 A határozott időre szóló bérbeadás időtartama, amely nem lehet hosszabb, mint 10 év, 15 MFt forgalmi értékig a GVB., 15 MFt forgalmi értékhatár felett a Kt. állapítja meg. Megállapodás a helyiség bérleti díjában 14. (1) A Polgármester e rendeletben meghatározottak kivételével a határozatlan idejű bérleti szerződés megkötésekor a Kt. által külön határozatban megállapított díjtáblázat szerinti bérleti díjban állapodik meg a bérlővel. A bérleti díj összegére a Kt. évente tesz javaslatot a bérlők felé. (2) Határozott idejű bérleti szerződés megkötésekor a szerződésben azt a bérleti díjat kell megjelölni, amelyen az értékesítés eredményesen lezárult. A bérleti díj összege a bérlet időtartama alatt nem változhat. (3) 7 6 Módosította a 45/2007.(X.19.) rendelet 1. Hatályos: október Hatályon kívül helyezte a 9/2007.(I.26.) rendelet 2. Hatályos: január 26.

8 8 (4) Üres helyiségre a 6. (2) bekezdés b.) pontja alapján kiírt licites értékesítésnél az egyszeri igénybevételi díj alsó határa a helyiség mindenkori forgalmi (tulajdonjog) értékének 20 %-ánál kevesebb nem lehet. (5) Az egyszeri igénybevételi díj a bérlőnek a szerződés megszűnésekor visszatérítendő. Nem jár vissza, vagy csak részben jár vissza az egyszeri igénybevételi díj, ha a szerződés megszűnésekor a bérlőnek díjhátraléka van, vagy a bérleményt nem az eredeti állapotban adja vissza. 2. fejezet A bérlő kötelezettségei 15. (1) A bérlő köteles gondoskodni: a.) a helyiségnek az abban folytatni kívánt tevékenységhez szükséges módon való kialakításáról, felszereléséről, berendezéséről, b.) a helyiség burkolatának, ajtóinak, ablakainak karbantartásáról, pótlásáról, illetve cseréjéről, c.) a helyiséghez tartozó üzlethomlokzat (portál) kirakatszekrész, védő-(elő)-tető ernyős szerkezet, biztonsági berendezések karbantartásáról, d.) a helyiségben folytatott tevékenységgel kapcsolatban felmerülő karbantartásról, pótlásról, illetve cseréről, e.) az épület olyan központi berendezéseinek karbantartásáról, amelyeket a bérlő kizárólagosan használ, illetőleg tart üzemben, f.) a helyiség, valamint a szerződésben meghatározott közös használatra szolgáló helyiségek és területük tisztántartásáról, illetve a helyiséghez tartozó járdaszakasz napi takarításáról, a tevékenységével összefüggő nem háztartási szemét elszállításáról, g.) zajszint betartásáról. (2) Az (1) bekezdésben felsoroltakon kívül bérlői kötelezettségekre a bérbeadó és a bérlő megállapodása az irányadó. A helyiség átadása és visszaadása 16. (1) A bérbeadó a helyiséget a bérleti szerződésben megjelölt állapotban, felszereltséggel és időpontban, leltár szerint köteles a bérlőnek átadni. (2) A bérlő a helyiséget a bérleti jogviszony megszűnésekor ha a felek másként nem állapodtak meg az átadáskori állapotban és felszereltséggel köteles a bérbeadónak visszaadni.

9 9 (3) A bérleti jogviszony megszűnését követően kiürítve át nem adott helyiség használatáért a volt bérlő a használat időtartamára használati díjat tartozik fizetni, amelynek összege a jogcím nélküli használat, a.) első félévben az addig megállapított havi bérleti díj kétszeres összege, b.) az ezt követő minden újabb félévben pedig az előzőleg megállapított használati díj kétszerese. 3. fejezet Előbérleti jog 17. (1) Azt a bérlőt, aki e rendelet hatályba lépése után a helyiségre határozott időre szóló bérleti szerződést köt, előbérleti jog illeti meg, ha a bérlet teljes időtartama alatt szerződéses kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett. (2) Az előbérleti jog a bérlet időtartamával azonos időtartamra szól. (3) Az előbérleti jogot az (1) és (2) bekezdésben megjelölt feltételek kikötése mellett fel kell tüntetni az alapszerződésben. III. rész A bérbeadói hozzájárulás szabályai 1. fejezet Hozzájárulás a helyiségbe való befogadáshoz 18. (1) A helyiségbe más személy kizárólag a polgármester hozzájárulásával és a rendeletben meghatározott feltételek szerint fogadható be. (2) A bérbeadó csak a bérlő közeli hozzátartozójának (Ptk b.) pont) befogadásához járulhat hozzá, más személyt a helyiségbe befogadni nem lehet. (3) A bérbeadó a bérlő által a (2) bekezdésben meghatározott személynek a helyiségbe történő befogadásához akkor adhat hozzájárulást, ha a a.) bérlő által végzett és befogadni kívánt személy tevékenysége együttes gyakorlását jogszabály nem tiltja, b.) befogadott személy vállalja, hogy a bérlő szerződése megszűnése esetén cserehelyiségre nem tart igényt, c.) befogadott személy tevékenysége a bérlő tevékenységével összefüggő, azt kiegészítő tevékenység

10 10 (4) 8 A bérbeadói hozzájárulást írásban kell megadni. A szerződés módosításában rögzíteni kell, hogy a befogadott személy a bérlő halála esetén a bérleti jogviszony folytatására nem jogosult, illetve cserehelyiségre való igény nélkül köteles a helyiséget elhagyni. Albérletbe adás Önkormányzati tulajdonú helyiség bérlő által kizárólag a Képviselő-testület hozzájárulásával adható albérletbe a helyiség alapterületének legfeljebb 50 %-a erejéig. Hozzájárulás bérleti jog átruházásához és cseréjéhez 20. (1) A bérlő az önkormányzati tulajdonú helyiség bérleti jogát írásban foglalt megállapodás alapján másra átruházhatja vagy elcserélheti, amennyiben a bérleti szerződése határozatlan időtartamra szól. (2) A bérlő a bérleti jog átruházására vagy cseréjére irányuló megállapodást, annak megkötésétől számított 15 napon belül köteles a bérbeadói hozzájárulás megszerzése céljából a bérbeadónak megküldeni. A bérbeadói hozzájárulást írásban kell megadni. (3) A bérleti jog átruházására vagy cseréjére vonatkozó megállapodás tartalmazza a.) a helyiség címét, alapterületét, az addig fizetett bérleti díjat, b.) a bérleti jogot megszerző által folytatni kívánt tevékenység megjelölését, c.) a bérleti jogot megszerző nyilatkozatát arról, hogy az átruházás vagy csere ellenértékeként az e rendeletben meghatározott díj (egyszeri igénybevételi díj) megfizetését vállalja, d.) az önkormányzati hozzájárulás, mely a hatályosság feltétele. (4) A bérbeadó a bérleti jog átruházásához csak akkor járul hozzá, ha a.) a bérleti jog átvevője által a helyiségben folytatni kívánt tevékenység nem ütközik jogszabályi előírásba, a szakhatóság állásfoglalásába, és nem ellentétes a helyiség hasznosításának céljával, b.) az átvevő tudomásul veszi, hogy a helyiség bérleti jogának átvételével a bérlet eddigi jellege nem változik, c.) az átvevő vállalja, hogy a hozzájárulás megadásakor az Önkormányzat javára az átadott helyiség beköltözhető forgalmi (tulajdonjog) értéke 40 %-ának a 10 %-át a bérbeadói hozzájárulásban meghatározott módon és időben megfizeti az Önkormányzat javára, d.) az átvevő vállalja a Kt. helyiségbérleti díjra vonatkozó határozata szerinti bérleti díj megfizetését. 8 Módosította a 9/2007.(I.26.) rendelet 1. Hatályos: január Módosította az 50/2009.(I.30.) rendelet 2. Hatályos: január 30.

11 11 (5) A helyiség bérleti joga csak a főváros területén lévő önkormányzati tulajdonú helyiséggel cserélhető el. (6) A helyiség bérleti jogának cseréjére egyebekben az (1) (5) bekezdésében foglaltak az irányadóak. Hozzájárulás a helyiség engedélyezettől eltérő célú felhasználásához 21. (1) A bérlő a helyiségben csak a bérleti szerződésben megjelölt tevékenységet jogosult folytatni. (2) A bérleti szerződésben megjelölttől eltérő tevékenység folytatásához a polgármester előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges. 2. fejezet Másik helyiség bérbeadása és a pénzbeli térítés szabályai 22. (1) Ha a bérbeadó és a bérlő között megegyezés jön létre a határozatlan időre szóló bérleti szerződés megszüntetésére, a bérbeadó másik helyiség bérbeadására, vagy pénzbeli térítés megfizetésére tehet ajánlatot e rendelet előírásai alapján. Olyan cserehelyiséget kell felajánlani, amely a bérlő tevékenységének folytatására alkalmas. (2) Amennyiben a bérlő másik helyiségre nem tart igényt, vagy az Önkormányzat nem tud megfelelő helyiséget felajánlani, akkor részére a bérbeadó pénzbeli térítés megfizetésére tesz ajánlatot. (3) A pénzbeli térítés összege függ a bérlő által fizetett használatbavételi díjtól és az általa végzett bérbeadóval szerződésben foglalt értéknövelő beruházások nagyságától. A térítés összege nem haladhatja meg a helyiség mindenkori beköltözhető forgalmi (tulajdonjog) értékének 50 %-át.

12 12 Bejelentetési kötelezettség 23. (1) Ha a bérlő feladatát jogutódlás folytán egészben, vagy részben más személy, gazdasági társaság veszi át és a helyiségben az átvett feladatot továbbra is folytatni kívánja, köteles ezt a körülményt a bérbeadónak bejelenteni a feladat folytatásának megkezdése előtt legalább 15 nappal és a bérleti jogviszony folytatására vonatkozó jogosultság elismerését kérni. Határidőben történt bejelentés esetén a bérleti jogviszony folytatására vonatkozó jogosultságot az átvett feladat ellátásához szükséges mértékben a bérbeadónak el kell ismernie, változatlan bérleti feltételek mellett. (2) Amennyiben az eredeti bérlő tagsági viszonya a jogutódnál megszűnik, úgy a már elismert jogutód köteles az Önkormányzat javára egyszeri igénybevételi díjat a bérleti jog átruházásának szabályai szerint megfizetni. IV. rész Hatályba léptető rendelkezések 24. (1) 10 Ezen rendelet május 1-én lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 15/1996. (III. 18.) Ök. sz. rendelet, valamint az ezt módosító 43/1996. (VII. 19.) Ök. sz. rendelet, a 13/2000. (III. 31.) Ök. sz. rendelet és a 17/2000. (IV. 28.) Ök. sz. rendelet 1-3 -ai. (2) 11 E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európa Unió és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. Geiger Ferenc s.k. polgármester Dr. Homonnai Ildikó s.k. jegyző 10 Számozást beiktatta az 5/2009.(I.30.) rendelet 3. Hatályos: január Beiktatta az 5/2009.(I.30.) rendelet 4. Hatályos: január 30.

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2008. (II. 7.), 21/2008. (VIII. 26.), 30/2009. (XII. 21.), 24/2010. (XII. 10.), 21/2012. (XII. 21.), 22/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 18/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete. Az önkormányzati tulajdon álló lakások és helyiségek bérletéről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 18/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete. Az önkormányzati tulajdon álló lakások és helyiségek bérletéről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 18/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete Az önkormányzati tulajdon álló lakások és helyiségek bérletéről Ercsi Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2002. (XII. 4.), 15/2003. (X. 28.), 9/2005.(IV. 7.), 16/2006. (XII. 14.), 3/2007. (II. 15.), 16/2007. (IX. 13.), 18/2008. (XII. 17.), 17/2010. (XII.

Részletesebben

I. rész Altalános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. rész Altalános rendelkezések. A rendelet hatálya Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről Páty Község

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 2/2007.(II. 01.) RENDELETÉNEK a 14/2007.(IX. 27.) rendelettel, a 19/2007.(XI.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (egységes szerkezetben a 9/2012.(III.23.), 35/2012.(XII.21.) önkormányzati

Részletesebben

KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE* 22/2001.(XII.18.) Önk.számú rendelete

KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE* 22/2001.(XII.18.) Önk.számú rendelete KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE* 22/2001.(XII.18.) Önk.számú rendelete A lakások és helyiségek bérletének és elidegenítésének helyi szabályairól Kötegyán község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

17/2005. (IV.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

17/2005. (IV.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 17/2005. (IV.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről * A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Szigetszentmárton Önkormányzat 16/2001.(XI.22.) sz. rendelete a tulajdonában álló lakások bérletéről, bérbeadásának feltételeiről és elidegenítéséről a 13/2002.(X.2.), 8/2003.(V.28.), 11/2004.(XII.07.),

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Az önkormányzat képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 12/2009(VIII.14.) rendelettel módosított 12/1996(VIII.15.) Ktr.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 12/2009(VIII.14.) rendelettel módosított 12/1996(VIII.15.) Ktr. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 12/2009(VIII.14.) rendelettel módosított 12/1996(VIII.15.) Ktr. számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A LAKÁSBÉRLET SZABÁLYAI A rendelet hatálya 1. Értelmező rendelkezés 2. Kezelői feladatok ellátása 3. Lakások hasznosításának jogcímei 4.

ELSŐ RÉSZ A LAKÁSBÉRLET SZABÁLYAI A rendelet hatálya 1. Értelmező rendelkezés 2. Kezelői feladatok ellátása 3. Lakások hasznosításának jogcímei 4. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2009.(XI. 25.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1995. (VI. 19.)önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről (Módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselőtestület

Részletesebben

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 17/2002. (VII. 4.), A 12/2003. (VI. 5.), A 7/2004. (II. 23.),

Részletesebben

b) a bérbeadás útján hasznosított, illetve hasznosítható nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, tekintet nélkül arra, hogy azok hol találhatók.

b) a bérbeadás útján hasznosított, illetve hasznosítható nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, tekintet nélkül arra, hogy azok hol találhatók. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének./2011. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről

Részletesebben

Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületének A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL szóló, többször módosított 40/2004. (VI. 23.

Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületének A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL szóló, többször módosított 40/2004. (VI. 23. 1 Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületének A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL szóló, többször módosított 40/2004. (VI. 23.) rendelete Baja Város Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2004.(VIII.30.)Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről ZÁRADÉK

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET. 8/2008. (II. 21.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET. 8/2008. (II. 21.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 8/2008. (II. 21.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a Budapest-Csepel Önkormányzata tulajdonában álló, lakás céljára

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére egységes szerkezetben a 19/2006. (VI. 28.), 5/2004. (II.

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 103/2015. (VII.28.) számú határozata

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 103/2015. (VII.28.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 103/2015. (VII.28.) számú határozata Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, Nagylóki út 5. alatti lakás és a hozzátartozó garázs bérbeadásáról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletére vonatkozó szabályok, a bérbeadói jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletére vonatkozó szabályok, a bérbeadói jogok gyakorlása Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletről és elidegenítésükre

Részletesebben

15/2005. (IV.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

15/2005. (IV.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 15/2005. (IV.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről * 2 A lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

Tisztelt Tulajdonosi Bizottság! Kérem fenti előterjesztés megvitatása után az alábbi határozat meghozatalát: HATÁROZATI JAVASLAT

Tisztelt Tulajdonosi Bizottság! Kérem fenti előterjesztés megvitatása után az alábbi határozat meghozatalát: HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Tulajdonosi Bizottsága Elnökétől 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: 62/511-800 Ikt.sz.: I.2-289/2007. Tárgy: Kálvin u. 8-12. fsz. 51. szám alatti üzlet Üi.:

Részletesebben

16/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet

16/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet 16/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő bérlővel terhelt nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól A lakások és helyiségek

Részletesebben

a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról (Egységes szerkezetbe foglalt szövege) Általános rendelkezések

a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról (Egységes szerkezetbe foglalt szövege) Általános rendelkezések Emőd Város* Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2002. (XII. 12.), 14/2007. (XII. 14.) rendeleteivel módosított 10/1999. (XII. 17.) R E N D E L E T E a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról (Egységes

Részletesebben

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat. Képviselő- testületének. 23/2009. (X. 26.) rendelete az

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat. Képviselő- testületének. 23/2009. (X. 26.) rendelete az Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testületének 23/2009. (X. 26.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek meghatározásáról Záradék: E rendelet a Polgármesteri

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet a lakások bérletéről szóló 10/2001. (VII. 4.) ÖR. rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Részletesebben

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU VÁROS ikt. sz.: I. 235 /2007. JEGYZŐJÉTŐL Előadó: dr. Kiss Gyula Békéscsaba, Szent István tér 7. Surányi Tiborné Mell.: rendelet-tervezet Hiv. SZ.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefax:

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2004. (X.01.) rendelete

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2004. (X.01.) rendelete Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (X.01.) rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről, egységes szerkezetben a lakások és helyiségek

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2004. (...) rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről, egységes szerkezetben a lakások és helyiségek

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 27/2003. (V. 29.) számú. r e n d e l e t e. a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 27/2003. (V. 29.) számú. r e n d e l e t e. a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 27/2003. (V. 29.) számú r e n d e l e t e a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés)

Részletesebben

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2004. (XI.2.) önkormányzati rendelete

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2004. (XI.2.) önkormányzati rendelete Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2004. (XI.2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről (egységes szerkezetben a 24/2004.(XI. 29.),

Részletesebben

[Az 5/2008. (II. 19.) Kgy., és a 40/2008. (XII. 22.) Kgy. rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.]

[Az 5/2008. (II. 19.) Kgy., és a 40/2008. (XII. 22.) Kgy. rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.] Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2006. (II. 24.) Kgy. rendelete A megyei önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

Részletesebben

I. RÉSZ Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. b.) Nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésére terjed ki.

I. RÉSZ Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. b.) Nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésére terjed ki. Balmazújváros Város Önkormányzatának 3/2009. (I. 21.) B. újv. Ör. sz. r e n d e l e t e Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások, és helyiségek elidegenítéséről Balmazújváros Város Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Módosítások: /2010. V. 1-

Módosítások: /2010. V. 1- Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2000. (XII. 12.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről

Részletesebben

(3) A Képviselő-testület gyakorolja mindazon bérbeadói és elidegenítési jogokat, amelyet e rendelet másként nem szabályoz. II.

(3) A Képviselő-testület gyakorolja mindazon bérbeadói és elidegenítési jogokat, amelyet e rendelet másként nem szabályoz. II. A lakások bérletéről szóló 12/2001. (III. 29.) ÖKT rendeletének módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Módosította: 15/2002. (III. 28.) ÖKT. rendelet, 33/2005. (XII.1.) a 11/2006. (II. 24.),

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 48/1997. (IX.29.) számú rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 48/1997. (IX.29.) számú rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 48/1997. (IX.29.) számú rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakás- és nem lakás célú helyiség bérlemények elidegenítéséről / Egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

(2) A Bérbeadó a rendelkezése alá kerülő lakásokat, pályázat útján jogosult bérbe adni.

(2) A Bérbeadó a rendelkezése alá kerülő lakásokat, pályázat útján jogosult bérbe adni. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások bérletéről, elidegenítéséről Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésének helyi szabályozásáról szóló 7/1994. (XI. 28.) KT. számú önkormányzati rendeletével

Részletesebben

Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2006.(XII.18.) R E N D E L E T E. Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételeiről

Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2006.(XII.18.) R E N D E L E T E. Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételeiről Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006.(XII.8.) R E N D E L E T E Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételeiről - egységes szerkezetben - Dombrád Város Képviselőtestülete a lakások

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről (egységes szerkezetben) 1 Budapest

Részletesebben

Az R. 1. (1) bekezdés hatályát veszti

Az R. 1. (1) bekezdés hatályát veszti A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

SAND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2003. (04. 30.) Kt. számú RENDELETE. a közterületek használatáról

SAND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2003. (04. 30.) Kt. számú RENDELETE. a közterületek használatáról SAND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2003. (04. 30.) Kt. számú RENDELETE a közterületek használatáról Egységes szerkezetbe foglalva a 6/2006. (II.16.) számú rendelet módosítással A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

XVI.ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. JÚLIUS

XVI.ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. JÚLIUS XVI.ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. JÚLIUS MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 5.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (V. 4.) rendelete a Terézvárosi Vásárcsarnokról és piacról

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (V. 4.) rendelete a Terézvárosi Vásárcsarnokról és piacról Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (V. 4.) rendelete a Terézvárosi Vásárcsarnokról és piacról Módosítás: a) 24/2011. (V. 30.) ör. b) 31/2015. (XI. 19.)

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a lakások bérletére, elidegenítésére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról Rakamaz

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete Jászdózsa község

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete Jászdózsa község Egységes szerkezet Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete Jászdózsa község vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Jászdózsa Község Önkormányzat

Részletesebben

Tömörkény Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének. 22/2000. (XI. 29.) ÖKt. számú. R e n d e l e t e

Tömörkény Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének. 22/2000. (XI. 29.) ÖKt. számú. R e n d e l e t e Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2000. (XI. 29.) ÖKt. számú R e n d e l e t e az Önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz díjáról Egységes szerkezetben Tömörkény

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete 20/2005. (VI.23.) számú rendelettel és 2/2011. (I.28.) számú rendelettel módosított 15/2004. (III.18.) számú rendelete az építési engedélyezési eljárás során

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések

I. FEJEZET. Általános rendelkezések A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2006.(III.10.) rendelete a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról 1 Az 1993. évi LXXVIII. törvény felhatalmazása

Részletesebben

MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012 (IV. 23.) önkormányzati rendelete

MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012 (IV. 23.) önkormányzati rendelete MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012 (IV. 23.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL, VALAMINT ELIDEGENÍTÉSÜKRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL Mezőcsát

Részletesebben

K i v o n a t. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből K i v o n a t Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen (egyhangú)

Részletesebben

MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2007. (IX.14.) önkormányzati rendelete

MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2007. (IX.14.) önkormányzati rendelete MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2007. (IX.14.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (egységes szerkezetben) Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2006. (III. 29. ) rendelete a lakások és helyiségek bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről

Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2006. (III. 29. ) rendelete a lakások és helyiségek bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2006. (III. 29. ) rendelete a lakások és helyiségek bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről A Képviselő-testület a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 30-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 30-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 30-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Dr.Vécsei László képviselő napirend előtti felszólalása - Dr.Vécsei László

Részletesebben

2. A rendelet hatálya

2. A rendelet hatálya Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX. 6. ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének és elidegenítésének

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz. Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.:u-12736/2009 Témafelelős: dr. Tabajdi Ágnes Tárgy: A nem lakás céljára

Részletesebben

Ennek eleget téve az alábbi javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé.

Ennek eleget téve az alábbi javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé. Javaslat a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről szóló, többször módosított 16/2003. (IV.04.) számú önkormányzati rendelet módosítására. I. forduló 13. Tisztelt Közgyűlés! A lakáshoz jutás helyi

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 62/2011. (XI.07.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 62/2011. (XI.07.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2011. november 7. Dr. Mészár Erika a jegyzőt helyettesítő aljegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 62/2011.

Részletesebben

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2005. (IX. 30.) R E N D E L E T E

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2005. (IX. 30.) R E N D E L E T E Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2005. (IX. 30.) R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről Emőd város Önkormányzata a lakások és helyiségek

Részletesebben

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1 ELSŐ RÉSZ A TÖRVÉNY HATÁLYA

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1 ELSŐ RÉSZ A TÖRVÉNY HATÁLYA 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1 Az Országgyűlés a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályok egységesítése,

Részletesebben

I. Fejezet. Általános és értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános és értelmező rendelkezések Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 35/2015.(X.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról (módosította: 5/2016 önkormányzati rendelet) Eger Megyei

Részletesebben

Előterjesztés az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendeletről (rendeletalkotás)

Előterjesztés az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendeletről (rendeletalkotás) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: VI/59013/2011. Cím: Előterjesztés az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendeletről (rendeletalkotás)

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 19/1999. (VII.10.) KT. számú * r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 19/1999. (VII.10.) KT. számú * r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 19/1999. (VII.10.) KT. számú * r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről Módosította: 33/2000./XII.31./KT, 41/2001./XII.31./KT,

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012.(V.24.) rendelete a közterület használatról

Petőfibánya Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012.(V.24.) rendelete a közterület használatról 1 Petőfibánya Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012.(V.24.) rendelete a közterület használatról Petőfibánya Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Területi hatály

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Területi hatály Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről,

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya, a tulajdonosi jogkörök gyakorlása

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya, a tulajdonosi jogkörök gyakorlása Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2010. (VI.18.) önkormányzati rendelete a Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletének

Részletesebben

RENDELET-TERVEZET. Tisztelt Közgyűlés!

RENDELET-TERVEZET. Tisztelt Közgyűlés! 3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-705, Fax: (36)523-779, E-mail: gestefan@ph.eger.hu 6. RENDELET-TERVEZET Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésére vonatkozó szabályairól szóló 12/2001.

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya 1.

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya 1. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. december 20-i ülésére.

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. december 20-i ülésére. E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. december 20-i ülésére. Tárgy: Fogorvosi szolgálatok működésével kapcsolatos szerződések. Előadó: dr. Horváth Sándor bizottsági

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

I. A rendelet hatálya 1.. (2) A rendelet hatálya kiterjed minden balatonboglári lakóhellyel vagy munkahellyel rendelkező nagykorú személyre.

I. A rendelet hatálya 1.. (2) A rendelet hatálya kiterjed minden balatonboglári lakóhellyel vagy munkahellyel rendelkező nagykorú személyre. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete a helyi adókról (Egységes szerkezetben a 23/2014.(XII.16.) és a 10/2014.(V.30.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2000. (VI. 6.) Kt. számú R E N D E L E T E

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2000. (VI. 6.) Kt. számú R E N D E L E T E Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2000. (VI. 6.) Kt. számú R E N D E L E T E A közterület-használat engedélyezéséről, a közterületetek használati díjáról, az önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 7138/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés március 31-i ülésére Tárgy: a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és a helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésük

Részletesebben

47/2007. (VII.17.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet

47/2007. (VII.17.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet 47/2007. (VII.17.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek eladásának feltételeiről szóló 15/2005. (IV.

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 33/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 33/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 33/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről Módosítva: 16/2014. (VII.15.), Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Sásd Város Képviselő-testületének 13/2002.(XII.16.) Ökr. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról 1 Sásd Város Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről. ( Módosításokkal egysége szerkezetbe foglalva ) Kiskunmajsa

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról a 13/2015.

Részletesebben

I. Fejezet LAKÁSBÉRLET SZABÁLYAI. Általános rendelkezések

I. Fejezet LAKÁSBÉRLET SZABÁLYAI. Általános rendelkezések Kistelek Városi Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint az elidegenítésükre

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK a 41/2010. (XII.17.) Ör., a 7/2012. (II.24.) Ör., a 32/2012. (V.31.) Ör., az 58/2012. (XI.30.) Ör., 6/2014. (II.27.), 16/2014.(VI.30.) a 28/2015.(IX.24.)

Részletesebben

I. RÉSZ. A rendelet hatálya 1. a.) az önkormányzat tulajdonában lévő lakásokra, b.) ideiglenes hasznosítású lakás céljára használt helyiségekre,

I. RÉSZ. A rendelet hatálya 1. a.) az önkormányzat tulajdonában lévő lakásokra, b.) ideiglenes hasznosítású lakás céljára használt helyiségekre, Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2002. (II. 6.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonban álló lakások bérleti díjáról (egységes szerkezetben) A rendeletet módosította

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről és elidegenítéséről 1 Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

(Egységes szerkezet) Általános rendelkezések 1.

(Egységes szerkezet) Általános rendelkezések 1. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 39/1999.(XII.21.), 1 19/2000.(IV.14.), 1/2001.(I.31.), 37/2001.(XII.19), 36/2002.(XII.12.), 42/2003.(XII.19.), 38/2004.(VII.5.), 72/2004.(XII.17.), 9/2005.(I.28.),

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete. a lakások és a helyiségek bérletéről

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete. a lakások és a helyiségek bérletéről TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a lakások és a helyiségek bérletéről Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK VAGYONSZERZÉSI ILLETÉKKÖTELEZETTSÉGE

VÁLLALKOZÁSOK VAGYONSZERZÉSI ILLETÉKKÖTELEZETTSÉGE VÁLLALKOZÁSOK VAGYONSZERZÉSI ILLETÉKKÖTELEZETTSÉGE Dr. Németh Mária Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vas Megyei Adóigazgatósága Sopron, 2011. október 7. Előadás témái Jogszabályi háttér Visszterhes vagyonszerzések

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 8. napján 13.00 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2006. (V. 31.) számú rendelete a fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj összegének megállapításáról és fizetésének szabályairól

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 12/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 12/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 25/2015. (VIII. 31.), 27/2015. (X. 1.) önkormányzati rendelettel módosított 22/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1.

I. fejezet Általános rendelkezések 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2013. (III.22.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról [Egységes

Részletesebben

fejezet A rendelet hatálya

fejezet A rendelet hatálya Vámosmikola község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) rendelete a közterület használatáról és a közterület használati díjakról a módosításáról szóló 13/2008.(XI.27.) rendelettel egységes

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest 1045 Nap utca 7. szám alatti, 72442/0/A/1 hrsz-ú,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE Mágocsvíz Nonprofit KFT. 7342 Mágocs, Szabadság u. 39. Hatályba lépése: 2010. március 1. Készült: 2010. február 25. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VIII. Orczy út 14. szám alatti, 38728/3/A/1

Részletesebben

Az ER 1. (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

Az ER 1. (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő bérlővel terhelt nem lakás céljára szolgáló

Részletesebben

2. Értelmező rendelkezések

2. Értelmező rendelkezések Pécs Meggyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2012. (II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben