MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2007. (IX.14.) önkormányzati rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2007. (IX.14.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2007. (IX.14.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (egységes szerkezetben) Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Ltv.) 3. (1)-(2)bekezdéseiben, 4. (3) bekezdésében, 12. (5) bekezdésében, 13. (1)-(2) bekezdéseiben, 15. -ában, 19. -ában, 20. (3) bekezdésében, 21. (6) bekezdésében, 23. (3) bekezdésében, 27. (2) bekezdésében, 33. (3) bekezdésében, 34. -ában, 36. (2) bekezdésében, 42. -ában, 68. -ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: l. I. rész Általános rendelkezések A rendelet hatálya kiterjed minden Mucsony Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában álló lakásra /továbbiakban: lakás/, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, amely az Ltv. 91/A. -a alapján lakásnak, illetve nem lakás céljára szolgáló helyiségnek minősül. 2. A rendelet hatálya alá tartozó lakások és helyiségek tekintetében a bérbeadói jogok és kötelezettségek gyakorlásának jogát - az e rendeletben foglalt kivételekkel - a Képviselőtestület a polgármesterre ruházza át. 3. II. rész I. fejezet A lakásbérlet szabályai Az önkormányzati bérlakásra jogosultak köre (1) Önkormányzati bérlakásra e rendeletben foglalt kivételekkel- azok a nagykorú személyek jogosultak, akik Mucsony Nagyközség területén lakóhellyel, vagy lakóhely hiányában tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárok, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló egyezményben részes tagállamok állampolgárai, amennyiben rendelkeznek a magyar idegenrendészeti hatóság által Mucsony Nagyközség közigazgatási területére kiadott EGT tartózkodási engedéllyel, feltéve ha megfelelnek az e rendeletben foglalt feltételeknek.

2 (2) Amennyiben a (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelő igénylő nincs, a mucsonyi lakóhely vagy tartózkodási hellyel való rendelkezés feltétele alól, a képviselő-testület döntése alapján felmentés adható. 4. A lakások hasznosításának módjai (1) A lakásokat a/ szociális célú bérbeadással, b/ költségalapon meghatározott lakbérű bérlakásként, c/ szakemberek letelepedését elősegítő, lakáshoz juttatásuk céljából történő bérbeadással, d/ versenytárgyalás alapján történő bérbeadással, e/ átmeneti lakás bérbeadásával 1 f/ Mucsony Településüzemeltetési Nonprofit Kft. általi bérbeadással 2 lehet hasznosítani. (2) Önkormányzati lakás nem lakás céljára, csak kivételesen indokolt esetben adható bérbe, különösen a/ Képviselő-testület által meghatározott közérdekű célra, vagy b/ jogszerűen bentlakó bérlő hozzájárulásával legalább 2 szobás lakás egyik szobája, amennyiben a benne gyakorolni kívánt tevékenység a szomszédos lakások lakóinak nyugalmát nem zavarja. (3) A (2) alapján nem hasznosítható a lakás: vendéglátó célra, szerencsejáték folytatására, játék és pénznyerő automaták üzemeltetésére, illetőleg szexuális kellékek árusítására. 5. (1) A lakásbérleti jogviszonyt önkormányzati lakásra vonatkozóan a bérbeadó és a bérlő - írásban foglalt - bérleti szerződése hozza létre. (2) Bérleti szerződés a/ határozott időre, b/ valamely feltétel bekövetkeztéig, c/ határozatlan időre köthető. (3) A (2) bekezdés a/ pontja értelmében a bérleti szerződés tartama: minimum 1 hónap, maximum 5 év lehet, melyet a szerződő felek - amennyiben bérlő a bérleti szerződésben foglalt kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz - újabb határozott időre meghosszabbíthatnak. 3 (4) Bérbeadó jogosult a lakás rendeltetésszerű használatát, a lakás berendezéseit, tartozékait a lakás átadásakor felvett leltár alapján, valamint a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését ellenőrizni évente egy alkalommal, valamint rendkívüli egyedi ellenőrzést 1 Módosította a 9/2014. (VII.4.) önkormányzati rendelet. Hatályos: Módosította a 8/2015. (IV.20.) önkormányzati rendelet. Hatályos: április Módosította a 25/2008.(IX.12.) önkormányzati rendelet. Hatályos:

3 szükségszerinti gyakorisággal végezni. A bérlő arra alkalmas időben a lakásba történő bejutást biztosítani és az ellenőrzést tűrni köteles. 4 II. fejezet Szociális helyzet alapján történő bérbeadás szabályai 6. (1) Szociális helyzete alapján önkormányzati tulajdonú lakás bérbevételére múcsonyi lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkező személy jogosult, akinek illetve a vele együtt költöző családtagjainak lakástulajdona, lakás résztulajdona nincs, illetve a lakásbérleti és bérlőtársi jogviszonnyal nem rendelkezik és a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem az együttköltöző családtagok jövedelmét is figyelembe véve a igénylés benyújtását megelőző 6 hónap átlagjövedelme alapján nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 150 %-át. 5 (2) Szociális helyzet alapján történő bérbevétel iránti igényt a Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani, amelyhez csatolni kell a szükséges jövedelemigazolásokat. A Polgármesteri Hivatal a kérelmeket 30 napon belül megvizsgálja és megállapítja, hogy a kérelmező szociális helyzete alapján jogosult-e önkormányzati bérlakásra vagy sem. A jogosultság megállapítása esetén a bérlő a szociális bérlakást igénylőt nyilvántartásába veszi és erről az érdekelteket értesíti. (3) Ha az igénylő szociális helyzete alapján szociális bérlakásra nem jogosult, az igénylést el kell utasítani. (4) Házastársak és élettársak igénylésüket csak együttesen nyújthatják be és csak egy bérlakásra köthetnek szerződést. Amennyiben igénylésüket külön-külön nyújtották be, azokat egyesíteni kell és a felekre kedvezőbb időpont figyelembe vételével kell nyilvántartani. (5) Az igénylő a nyilvántartásba vételt követően minden adatváltozást 15 napon belül köteles bejelenteni. (6) A lakásigénylést törölni kell, ha a) a nyilvántartásba vételt követően kerül megállapításra, hogy az igényt vissza kellett volna utasítani, b) az igénylő jogtalan előnyökhöz jutás céljából valótlan adatokat közöl, c) az igénylő a nyilvántartásba vételt követően beköltözhető lakás tulajdonosává válik, d) az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja az (1) bekezdésben meghatározott értéket. 7. (1) Szociális helyzet alapján csak olyan lakásra köthető bérleti szerződés, melynek nagysága a bérlő jogos lakásigénye mértékének felső határát nem haladja meg. 4 A rendelet 5. (4) bekezdését a 4/2014. (II.25.) önkormányzati rendelet 1. -a iktatta be. Hatályos: Módosította a 7/2008.(IV.01.) Önkormányzati rendelet. Hatályos:

4 (2) A jogos lakásigény mértéke - az együtt költöző személyek számától függően a) egy-két költöző személy esetén l,5 lakószoba, b) három v. több költöző személy esetén 1,5-2,5 lakószoba. (3) A bérbeadó az alsó- és felső határok közötti szobaszámú lakást adhat bérbe. (4) Az együtt költöző személyek számának megállapítása során a még meg nem született gyermek, csak 6 hónapon túli terhesség igazolás után vehető figyelembe. (5) Ha a bérbeadónak nem áll rendelkezésre olyan szobaszámú lakása, amely a kérelmező jogos lakásigényének mértékének megfelelő, úgy a jogosulttal való megállapodás alapján a jogos lakásigény mértékétől kisebb lakás is bérbe adható. (6) A szociális helyzet alapján bérbeadható lakások jegyzékét az 1.sz. melléklet tartalmazza. (7) Amennyiben bérlő helyzetében a lakásigény mértékével kapcsolatos változás következik be, úgy bérlő köteles azt a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül a bérbeadó felé írásban bejelenteni. Bérbeadó a bérlő részére a változásra tekintettel megfelelő és beköltözhető lakást ajánl fel, amennyiben az igény mértékének és beköltözhető lakás Bérbeadó rendelkezésére áll. 6 7/A. 7 (1) A lakást szociális helyzet alapján bérlők jogosultságát az Ltv-ben foglaltak alapján bérbeadó évente köteles felülvizsgálni. Bérlő kötelezettsége, hogy évenként, minden év január 31. napjáig nyilatkozzon az 4. számú melléklet szerinti nyomtatványon személyi adatairól, vagyoni és jövedelmi viszonyairól, valamint nyújtsa be a nyilatkozatát alátámasztó igazolásokat (éves felülvizsgálat). (2) Amennyiben bérlő a szociális bérbeadás feltételeinek nem felel meg, úgy az éves felülvizsgálat évének március 1. napjától a lakás komfortfokozata szerint megállapított bérleti díját köteles fizetni, az általa bérelt teljes lakásnagyság alapulvételével, a 15. (4) bekezdésében foglaltak szerint. 8 (3) 9 (4) Amennyiben bérlő jelen rendelet 7/A. (1) bekezdése szerint tárgyév január 31. napjáig egyáltalán nem, vagy nem megfelelően nyilatkozik, illetve nyújtja be vagyoni- és jövedelmi helyzetét alátámasztó igazolásait, úgy bérlő a rendelet 15. (3) bekezdésében meghatározottak szerint, az ún. költségalapon meghatározott lakbérű lakások bérleti díját köteles fizetni a nyilatkozat és az igazolások hiánytalan és megfelelő benyújtásának napját követő második hónap utolsó napjáig. A nyilatkozat és az azt alátámasztó igazolások hiánytalan és megfelelő benyújtásának napját követő harmadik hónap első napjától, amennyiben bérlő, az egy főre eső jövedelme, illetve vagyoni viszonyai alapján, a szociális bérbeadás feltételeinek megfelel, szociális alapú lakbért köteles fizetni. Ha bérlő a szociális bérbeadás feltételeinek nem felel meg, úgy a lakás fekvése és 6 A rendelet 7. (7) bekezdését a 4/2014. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. -a iktatta be. Hatályos: A rendelet 7/A. -át a 4/2014. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. -a iktatta be. Hatályos: Módosította a 9/2014. (VII.4.) önkormányzati rendelet. Hatályos: Hatályon kívül helyezte a 9/2014. (VII.4.) önkormányzati rendelet. Hatályos:

5 komfortfokozata szerint megállapított bérleti díjat köteles fizetni, az általa bérelt teljes lakásnagyság alapulvételével, a 15. (4) bekezdésében foglaltak szerint. 10 (5) Amennyiben bérlő a nyilatkozatában valótlan adatot szolgáltatott, úgy az (1) bekezdésben írt éves felülvizsgálat esetében az éves felülvizsgálat évének március 1. napjától, illetve a szociális helyzet alapján történő szerződés megkötésétől, az ún. költségalapon meghatározott lakbérű lakások bérleti díját köteles fizetni a következő év február 28-ig. Szociális helyzet alapján benyújtott lakásigények elbírálása 8. (1) A feltételeknek megfelelő lakásigények kielégítése az Oktatási és Szociális Bizottság által jóváhagyott névjegyzék alapján történik. A névjegyzékre felvehetők számát a Képviselő-testület határozza meg. (2) Az igényjogosultság évenkénti felülvizsgálatát a Polgármesteri Hivatal végzi minden év március 31-ig és terjeszti az Oktatási és Szociális Bizottság elé. A névjegyzék összeállításánál figyelembe kell venni az igénylés benyújtása óta eltelt időt, a család nagyságát, az egy főre jutó jövedelem mértékét és a jelenlegi lakáskörülményeket. (3) A szociális bérlakásra való jogosultság feltételeinek a lakás bérbeadásakor is fenn kell állnia. A bérbeadás időtartama 9. (1) Szociális bérlakásra határozott idejű bérleti szerződés köthető, melynek időtartama 5 év, kivéve, ha a bérlő ennél rövidebb időtartamú bérbeadást kér. (2) A lakás a bérlő kérelmére újabb 5 éves időtartamra bérbeadható az alábbi feltételek fennállása esetén: a) a bérlő lakását névjegyzék alapján kapta, b) a bérlő szociális helyzete alapján az önkormányzati bérlakásra továbbra is jogosult, c) lakbértartozása nincs, d) szerződésből eredő kötelezettségeit maradéktalanul teljesítette. III. fejezet Versenytárgyalás útján történő bérbeadás 10. (1) A Képviselő-testület által bérbeadásra kijelölt lakásokat, a döntés meghozatalát követő 30 napon belül meg kell hirdetni. A versenytárgyalás útján bérbeadható lakások 10 Módosította a 9/2014. (VII.4.) önkormányzati rendelet. Hatályos:

6 meghirdetéséről pályázati hirdetmény megjelentetésével a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. (2) Versenytárgyalás útján bérbeadható lakásra azok a 3. -ban felsorolt igénylők jogosultak, akiknek a családjában az 1 főre jutó jövedelem eléri vagy meghaladja az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 175%-át. (3) A pályázati hirdetménynek tartalmaznia kell: a) - a pályázni jogosultak körét, - a bérbeadásra meghirdetett lakás címét, alapterületét, szobaszámát, komfortfokozatát, - a havi lakbér minimális díját és a óvadék (kaució) összegét, - a lakás megtekintésének időpontját, - a versenytárgyalás helyét és idejét, - a pályázati biztosíték (továbbiakban: bánatpénz) összegét, - a pályázati ajánlat benyújtásának helyét, idejét, módját, - a bérleti szerződés időtartamát és a bérbeadás egyéb feltételeinek rövid ismertetését - a pályázat eredménytelenné nyilvánítása jogának fenntartását. b) A pályázók közül az részesül előnyben, aki a lakbér előzetes egyösszegű megfizetését, a meghirdetett lakbér összegénél előre leghosszabb időtartamra vállalja. (4) A versenytárgyaláson az vehet részt, aki a ,-Ft bánatpénzt a versenytárgyalás előtt letétbe helyezte a versenytárgyalás lebonyolítására jogosultnál. A versenytárgyalás végén nyertest és második helyezettet kell hirdetni és az általuk befizetett bánatpénz összegét a bérleti szerződés megkötéséig letétben kell tartani. (5) A versenytárgyalást a bérbeadó vagy az általa meghatalmazott folytatja le, melyről jegyzőkönyvet kell készíteni. (6) A bérbeadó a benyújtott pályázatokat e rendelet szabályainak figyelembevételével köteles elbírálni. (7) A pályázat elnyerésére több, azonos sorrendben pályázó közül a bérlő személyét a Képviselő-testület választja ki. (8) A bérbeadó a pályázatot elnyert személlyel köti meg a lakásbérleti szerződést 8 munkanapon belül. Ebben az esetben a második helyezett pályázó részére a bánatpénz összegét haladéktalanul vissza kell fizetni. (9) A versenytárgyalást az nyeri meg, és az köthet bérleti szerződést, aki a leghosszabb időre (legtöbb hónapra) előre vállalja a lakbér megfizetését. A bérbeadó a bánatpénz összegét az esedékes lakbérbe beszámítja. (10) A bérleti szerződést a pályázat nyertesével, illetve az általa megjelölt személlyel, mint bérlőtárssal kell megkötni. A bérbeadásra kerülő lakásra akkor köthető bérleti szerződés, ha a versenytárgyalás nyertese az előírt bánatpénzt a versenytárgyalást megelőzően letétbe helyezi és az általa előre vállalt bérleti díj összegét a szerződéskötéskor megfizeti.

7 (11) Amennyiben a pályázat nyertese neki felróható okból visszalép, úgy az általa letétbe helyezett bánatpénzt elveszíti, s a bérbeadó jogosult a soron következő ajánlattevőnek a bérleti szerződés megkötésére ajánlatot tenni. (12) A versenytárgyalást akkor is eredményesnek kell tekinteni, ha csak egy pályázó jelenik meg és a lakás bérleti jogának elnyerése érdekében legalább 3 havi lakbér megfizetését előre vállalja. (13) A versenytárgyalást eredménytelennek kell nyilvánítani, ha csak egy pályázó jelenik meg, és a (12) bekezdésben foglalt feltételt nem teljesíti, vagy ha egyetlen pályázó sem jelenik meg. A versenytárgyalás eredménytelensége esetén új pályázati kiírásról kell gondoskodni. A bérbeadás időtartama és egyéb feltételei 11. (1) Versenytárgyalás útján bérbeadott lakásra határozott vagy határozatlan idejű bérleti szerződés köthető. A határozott idejű bérleti szerződés időtartama legfeljebb öt év, kivéve, ha a nyertes pályázó ettől rövidebb idejű bérbeadást kér,illetve ha a versenytárgyalás során 60 hónapnál hosszabb időre vállalja a lakbér megfizetését. 11 (2) A lakás a bérlő kérelmére újabb öt éves időtartamra bérbeadható, ha a bérlőnek a lakásra lakbértartozása nincs és a szerződésből származó kötelezettségeit maradéktalanul teljesítette. (3) A versenytárgyalás útján bérbe adott lakás bérleti szerződésének megkötésekor a leendő bérlő három havi lakbérnek megfelelő összegű óvadék (kaució) megfizetésére köteles. Az óvadék (kaució) megfizetését csak készpénzben lehet teljesíteni és elszámolására a Ptk. szabályait kell alkalmazni. (4) A bérleti szerződés megszűnése után az kaució visszafizetésre kerül, ha a bérlő a lakást rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban visszaadta a bérbeadónak. A visszafizetést a lakás átvételétől számított 15 napon belül kell teljesíteni. 12. IV. fejezet Szakemberek elhelyezése (1) A Mucsony Nagyközség szakember ellátottságának biztosítása érdekében a Képviselőtestület - bérbeadási névjegyzék és versenytárgyalás mellőzésével jelöli a bérlő személyét, a bérbeadás feltételeit és a bérbeadás időtartamát. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben az igényjogosultságra és a lakásigény mértékére vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni. 11 Módosította a 25/2008.(IX.12.) önkormányzati rendelet. Hatályos:

8 (3) A szakemberek elhelyezése céljából bérbe adott lakásra a rendeletben foglalt szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy: a) a bérlő a lakásba a ténylegesen vele együtt költöző, utóbb született gyermeke és házastársa kivételével mást a lakásba nem fogadhat be, b) bérleti jogviszony folytatására hozzátartozói nem jogosultak, c) bérlőtársi jogviszony lakásra nem jöhet létre. (4) A szakemberek elhelyezésére céljából bérbe adható lakások jegyzékét a 3. számú melléklet tartalmazza V. fejezet Költségalapon meghatározott lakbérű lakások bérbeadása (1) Költségalapú bérlakásként a Képviselő-testület által kijelölt lakások adhatók bérbe, melyek jegyzékét a 2. sz. melléklet tartalmazza. (2) A jogosultak körére, a bérbeadás módjára, időtartamára és feltételeire vonatkozóan a versenytárgyalás útján történő bérbeadás szabályait kell alkalmazni. 13 (3) Méltányosságból a Képviselő-testület kérelemre - versenytárgyalás kiírása nélkül dönthet önkormányzati lakás költségalapon történő bérbeadásáról, ha ezt a kérelmező és vele együttköltöző családtagjainak életkörülményei vagy egészségügyi állapota indokolja. VI. fejezet Felek jogai és kötelezettségei 14. (1) A lakás átadásakor észlelt hibák, hiányosságok megszüntetéséről a bérbeadó köteles gondoskodni. A bérlő és a bérbeadó azonban megállapodhat, hogy a szükséges munkákat a bérbeadó helyett és költségére a bérlő elvégzi. 14 (2) A lakás rendeltetésszerű használatra akkor alkalmas, ha az épület központi berendezéseinek a lakásban lévő részei és a lakásberendezések üzemképesek. A bérbeadó és a bérlő írásban megállapodhat, hogy: a) a lakást a bérlő teszi rendeltetésszerű használatra alkalmassá és látja el a komfortfokozatának megfelelő lakásberendezésekkel; b) az épülettel vagy a lakással kapcsolatos, a jelen rendelet szerint bérbeadót terhelő költségeket a bérlő vállalja át; 12 A rendelet 12. (4) bekezdését a 4/2014. (II.25.) önkormányzati rendelet 4. -a iktatta be. Hatályos: Módosította a 7/2008.(IV.01.) önkormányzati rendelet. Hatályos: Módosította a 4/2014.(II.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos:

9 c) a bérlő a lakást átalakítja, korszerűsíti. A megállapodásban a felmerülő költségek megtérítését és annak feltételeit is meg kell határozni. 15 (3) A bérbeadó hozzájárulásának beszerzését követően a régi bérlő és a leendő bérlő írásban megállapodhatnak, hogy a régi bérlőt terhelő rendbetételi kötelezettséget a leendő bérlő - térítés ellenében - átvállalja. (4) 16 (5) 17 (6) A bérlő a bérleti szerződés fennállása alatt köteles életvitelszerűen a lakásban lakni. A 2 hónapot meghaladó távollétet és annak időtartamát köteles bejelenteni bérbeadó felé. Abban az esetben, ha értesítési kötelezettségének eleget tett, vagy azt igazoltan elmulasztotta és erről a bérbeadót 8 napon belül értesítette, a bérbeadó a jogviszonyt erre hivatkozva nem mondhatja fel. (7) 18 (8) A bérlővel a bérbeadó csak akkor kötheti meg a szerződést, ha a bérlő a szerződésben foglalt feltételeket vállalja. (9) A lakásbérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a leendő bérlő szerződésben vállalja, hogy a) a lakbért, valamint a lakás használatával összefüggő közüzemi díjakat kiegyenlíti, b) a lakást csak lakás céljára használja, kivéve, ha a Képviselő-testület a lakás nem lakás céljára történő használatát engedélyezte, c) a lakást csak a bérbeadó hozzájárulásával adhatja albérletbe, d) a bérbeadó részéről történő rendes ütemezett bérleményellenőrzéseket évente egy alkalommal, valamint a rendkívüli egyedi bérleményellenőrzéseket, szükség szerinti gyakorisággal lehetővé teszi, e) a lakásbérleti szerződés fennállása alatt a lakást életvitelszerűen lakja, f) a lakásból történő két hónapot meghaladó távollétét, annak okát és időtartamát a bérbeadó részére írásban bejelenti, g) az egyéb felek által meghatározott feltételeket teljesíti. (10) Ha a bérleti szerződés a bérlő általi bérfizetés elmulasztása miatt bérbeadó az Ltv-ben foglaltaknak megfelelő eljárásának lefolytatása után szűnik meg, de a bérlő a lakbért, a közüzemi díjat, illetőleg a használati díj tartozását a bérbeadóval kötött külön megállapodásban foglalt határidőre még a lakásból való kiköltöztetés előtt rendezte, a lakásra az eredeti lakásbérleti szerződésben foglalt feltételekkel, határozott idejű, maximum 5 éves időtartamra, újabb bérleti szerződés köthető. 19, Módosította a 4/2014.(II.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos: Hatályon kívül helyezte a 4/2014. (II.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos: Hatályon kívül helyezte a 4/2014. (II.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos: Hatályon kívül helyezte a 4/2014. (II.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos: Módosította a 7/2008. (IV.01.) önkormányzati rendelet. Hatályos: Módosította a 9/2014. (VII.4.) önkormányzati rendelet. Hatályos:

10 14/A. 21 (1) Az 14. (2) bekezdésben meghatározott esetekben a bérlő a bérbeadó által igazolt beruházás költségeit lakbérbeszámítás útján érvényesítheti. Lakbérbeszámítás a mindenkori komfortfokozatnak megfelelő lakbér mértékéig tudható be, a bekerülési összeg lejártáig. (2) Határozott idejű bérleti szerződés esetében akkor köthető bérbeszámítási megállapodás, ha a mindenkori lakbér mértékéig való beszámítás mellett a bekerülési összeg a szerződés fennállása alatt beszámítható. (3) Amennyiben a 14. (2) bekezdés c) pontjában említett munka elvégzése következtében a lakás komfortfokozata is megváltozik, a bérlő az új komfortfokozat szerinti lakbér megfizetésére köteles. (4) A 14. (2) bekezdés szerinti megállapodást írásba kell foglalni és abban fel kell tüntetni a bérlő által végzendő munkálatok körét és azok várható költségeit. Lakbérbeszámításra a bérlő által benyújtott és a bérbeadó által jóváhagyott költségvetés szerint igazolt számla alapján kerülhet sor. 14/B. 22 (1) A bérlő által végzett, végeztetett kivitelezési munkák csak akkor fogadhatók el, vehetők át, tudhatók be, ha megfelelnek a vonatkozó szabványoknak, műszaki irányelveknek, a kivitelezéssel érintett szakhatósági követelményeknek, a szakmai szabályoknak, a bérbeadó által kijelölt lakáskezelő szervvel történt előzetes és a kivitelezési munkák közbeni egyeztetett feltételeknek. (2) Bérlő által benyújtott számlák csak a következő igazolások bemutatása után tudhatók be: a) a bérbeadó műszaki átvételének igazolása, b) a kivitelezéssel érintett szakhatóságok és szolgáltatók műszaki átvételének igazolása, c) a beépített anyagok minőségi megfelelőségének igazolása, d) a szabályos kivitelezői nyilatkozatok, e) az engedélyköteles tervek, f) a megvalósulási dokumentáció. (3) Bérlő szavatol a beépített anyagok minőségéért és az elvégzett munkákért. Szakszerűtlen kivitelezés esetén a bérlő köteles viselni a szakszerűtlen munkával kapcsolatban fölmerülő összes költséget, szükséges visszabontások és helyreállítások, átalakítások stb. költségeit. Bérlő kizárólag szabványos és hazai építőipari alkalmassági minősítéssel rendelkező anyagokat építhet, építtethet be. (4) Kivitelezés közben a bérbeadó köteles, a bérlővel egyeztetett időpontban rendszeres ellenőrzést tartani. (5) Az eltakarás előtt minden vezetékrendszert ellenőrizni kell. Csak helyszíni jegyzőkönyvben átvett és fotókkal dokumentált vezetékrendszer takarható (burkolható, vakolható, betonozható, borítható, stb.) el. 21 A rendelet 14/A. -át a 4/2014. (II.25.) önkormányzati rendelet 8. -a iktatta be. Hatályos: A rendelet 14/B. -át a 4/2014. (II.25.) önkormányzati rendelet 8. -a iktatta be. Hatályos:

11 (6) Amennyiben bérlő bérbeadót a munkákkal kapcsolatos valamely tényről vagy körülményről szándékosan vagy célzatosan megtéveszti, bérbeadó nem köteles a bérbeszámítási megállapodás alapját képező munkák megtérítésére illetve bérlő a bérbeadó felszólítására köteles saját költségén az eredeti állapotot helyreállítani. 15. VII. fejezet A lakások bérleti díja és a használati díj (1) E rendelet alapján bérelt lakások lakbérének mértéke a lakás komfortfokozatához és nagyságához igazodik. (2) A bérlő a bérbeadó vagy az általa kijelölt lakáskezelő szerv részére köteles havonta, egy összegben minden hó 15. napjáig a lakásbérleti jog ellenértékeként lakbért fizetni. (3) A szociális alapon bérbe adott lakások lakbérének mértéke: a) összkomfortos lakás esetén 150,-Ft/m2/hó, b) komfortos lakás esetén 140,-Ft/m2/hó, c) félkomfortos lakás esetén 99,-Ft/m2/hó, d) komfort nélküli lakás esetén 85,-Ft/m2/hó. 23 (4) A költségalapon bérbe adott lakások lakbérének mértéke: a) összkomfortos lakás esetén: 400.-Ft/m2/hó b) komfortos lakás esetén: Ft/m2/hó (5) 26 (6) A jogcím nélküli használó a használat kezdetétől a lakásra megállapított lakbérrel azonos összegű használati díjat köteles fizetni a bérbeadónak. Az önkormányzati bérlakást jogcím nélkül használó a lakáshasználat kezdetétől számított 6 hónap elteltét követő naptól emelt összegű használatbavételi díjat köteles fizetni, melynek mértéke a 11. hónap végéig a lakásra megállapított lakbér kétszerese, a 12. hónaptól pedig a lakás lakbérének háromszorosa. (7) A bérbeadó az (6) bekezdésben említett esetben a jogcím nélküli használat kezdetétől, illetve a tudomásra jutástól számított 30 napon belül köteles a lakás kiürítése iránt a peres eljárást megindítani. (8) A lakbér mértéke maximum 40 %-kal csökkenthető, ha a lakás műszaki állapota rendkívül kedvezőtlen. 23 Módosította a 20/2010.(XII.13.) önkormányzati rendelet. Hatályos: Módosította a 20/2010.(XII.13.) önkormányzati rendelet. Hatályos: Módosította a 21/2013.(X.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: Hatályon kívül helyezte a 7/2008.(IV.01.) önkormányzati rendelet. Hatályos:

12 (9) A lakások lakbérét minden évben úgy kell módosítani, hogy annak értékállósága biztosított legyen. (10) A bérleti díj változása esetén az erre vonatkozó rendelkezéseket hirdetmény útján közölni kell a bérlőkkel. (11) A lakásbérlet megszűnésének 24. szerinti esetében az önkormányzat pénzbeli térítés fizetésére nem köteles. 16. VII. fejezet A lakásba befogadás, a bérlőtársi jogviszony létesítése, a tartási szerződés feltételei (1) 27 (2) Ha az önkormányzati lakásba történő befogadáshoz a bérbeadó írásbeli hozzájárulása szükséges, a hozzájárulás akkor adható meg, ha a befogadást követően a lakásban lakó személyek mindegyikére legalább 6 m2 lakószoba terület jut kivéve az élettársat -, továbbá az alábbi feltételek fennállnak: 28 a) a bérlőnek nincs lakbértartozása, és b) a bérlő nyilatkozata arról, hogy 8 napon belül a befogadott személy lakcímet létesít, és c) a befogadott személy nyilatkozata arról, hogy a bérleti szerződés megszűnésekor a lakásban létesített lakcímét megszünteti és a lakást minden elhelyezési igény nélkül azonnal elhagyja. (3) A bérbeadó hozzájárulásával befogadott személyek a bérleti szerződés megszűnése után elhelyezésre nem tarthatnak igényt, a bérleti jogviszonyt nem folytathatják. 17. (1) 29 (2) Szociális helyzet alapján való bérbeadásnál a bérleti szerződés megkötésekor - kérelemre - az élettárssal is köthető bérlőtársi szerződés. (3) (1) A bérlő a határozatlan időre bérbe adott lakás esetén a lakásbérleti jog folytatása ellenében - a bérbeadó írásbeli hozzájárulásával - tartási szerződést köthet. 27 Hatályon kívül helyezte a 4/2014. (II.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos: Módosította a 4/2014.(II.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos: Hatályon kívül helyezte a 4/2014.(II.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos: Hatályon kívül helyezte a 4/2014.(II.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos:

13 (2) A tartási szerződéshez való hozzájárulást meg kell tagadni, ha: a) az eltartó önálló jövedelemmel nem rendelkezik, és nincs olyan hozzátartozója, aki a tartási szerződésből rá háruló anyagi terhek viselését vállalja, vagy b) a bérlő életkora, vagy egészségügyi, szociális és egyéb körülményei alapján tartásra nem szorul, c) a bérlő tartásáról /tartási, gondozási szerződés alapján/ más személy gondoskodik. (3) A Polgármesteri Hivatal a hozzájárulást megelőzően a /2/ bekezdésben meghatározott körülményeket környezettanulmány készítésével és a szükséges nyilatkozatok, iratok beszerzésével állapítja meg. Az albérlet 19. (1) A bérlő a lakás egy részét, legfeljebb 50%-át a bérbeadó írásbeli hozzájárulásával lakás céljára albérletbe adhatja. (2) A bérbeadó az albérletbe adáshoz akkor járulhat hozzá, ha a) az albérletbe adás után a lakásban lakó személyek mindegyikére legalább 6 m2 lakószoba terület jut, b) a lakás legalább másfél szobás, c) a bérlő életvitelszerűen a lakásban lakik és nincs másik lakása, illetve d) a bérlőnek nincs lakbértartozása, és e) az albérletbe adáshoz a bérlőtárs is hozzájárult. (3) A bérleti szerződés megszűnése esetén a bérbeadónak az albérlővel szemben elhelyezési kötelezettsége nincs. (4) Szakemberek elhelyezése céljából bérbe adott lakást albérletbe adni nem lehet. (5) A bérbeadó hozzájárulása nélkül történő albérletbe adás az Ltv. 25. (4) bekezdése szerinti olyan súlyos szerződésszegésnek minősül, ami a lakásbérleti szerződés azonnali hatályú felmondását vonja maga után. 31 Lakáscsere feltételei 20. (1) A bérbeadó a lakáscsere szerződéshez kizárólag akkor adhatja meg a hozzájárulását, ha az önkormányzati lakás bérlője a lakást másik lakás bérletére, vagy tulajdonjogára cseréli. Egy lakás több lakásra is elcserélhető. (2) A bérbeadó a hozzájárulást írásban köteles megadni. Ennek keretében tájékoztatni kell a cserepartnert a lakással összefüggő - e rendelet szabályai szerinti - bérlői kötelezettségekről, valamint a lakbér összegéről. 31 A rendelet 19. (5) bekezdését a 4/2014. (II.25.) önkormányzati rendelet 12. -a iktatta be. Hatályos:

14 (3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérő tartalmú lakásbérleti szerződés csak a csere folytán bérleti jogot szerző hozzájárulásával köthető. (4) A bérbeadó a lakáscseréhez kért hozzájárulást köteles megtagadni, ha - az elcserélni kívánt önkormányzati lakás bérleti szerződése határozott időre, vagy feltétel bekövetkezéséig szól és az új bérlő határozatlan időtartamú szerződést kíván kötni, - a felek szándéka ténylegesen nem a cserére, hanem az önkormányzati lakás bérleti jogának jogellenes átruházására irányul, - a bérlőkijelölésre, vagy az ismételten gyakorolható bérlőkiválasztásra jogosult, illetőleg az eltartó a cseréhez nem járult hozzá. A lakásbérleti jog folytatása 21. (1) A lakásbérleti jog folytatására jogosult személy a bérlő halálától számított 30 napon belül köteles bejelenteni a lakásbérleti jog folytatásának jogcímét, a nevét és lakcímét. (2) 32 (3) Ha a lakásbérleti jog folytatására jogosult személy az (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségét nem teljesítette és a bérbeadónak tudomása van a jog folytatására jogosult személyről, köteles őt felhívni arra, hogy a felhívástól számított 8 napon belül nyilatkozzon, kíván-e jogával élni. (4) 33 (5) A lakásbérleti jogot a jogosult személy változatlan feltételekkel folytathatja, ha jogosultságát elismerték. Az elhelyezési és bérbeadói kötelezettségek teljesítése 22. (1) 34 (2) Az épület illetve a lakás karbantartási, felújítási, helyreállítási, átalakítási, bővítési munkálatai idejére a bérbeadó köteles az átmenetileg kiköltöztetett bérlő részére másik laskást felajánlani. A munkálatok befejezését követő 30 napon belül a bérlő köteles az átmeneti lakást elhagyni és az eredeti bérlakásba visszaköltözni. 35 (3) Hatályon kívül helyezte a 4/2014.(II.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos: Hatályon kívül helyezte a 4/2014.(II.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos: Hatályon kívül helyezte a 4/2014.(II.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos: Módosította a 4/2014.(II.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos: Hatályon kívül helyezte a 4/2014.(II.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos:

15 (4) Ha az építésügyi hatóság életveszély miatt az önkormányzati lakás kiürítését rendelte el, továbbá természeti, vagy ipari katasztrófa vagy rendkívüli esemény miatt a lakás lakhatatlanná válik, és a bérlő (használó) elhelyezéséről maga nem tud gondoskodni a lakásban végzett felújítási, helyreállítási munkálatok időtartamára a bérlő részére másik lakást kell biztosítani. A helyreállítást követően a bérlő köteles az eredeti lakásába visszaköltözni. (5) Elemi csapás vagy más ok következtében megsemmisült, illetőleg az építésügyi hatóság által bontásra ítélt önkormányzati lakás bérlője részére a bérbeadó a lebontott lakással azonos szobaszámú és komfortfokozatú másik lakást köteles biztosítani. Az így bérbeadott lakásra a bérleti szerződést a korábbi szerződés feltételeivel kell megkötni. IX. fejezet A lakásbérlet megszűnésének esetei A bérleti jogviszony megszűnése, a lakás visszaadása 23. (1) A bérleti jogviszony megszűnésekor - ha azt jogszabály vagy szerződés előírja - a bérlő külön felszólítás, elhelyezési és térítési igény nélkül, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles a lakást a bérbeadónak visszaadni. (2) A lakásbérleti szerződés megszűnését követően a lakásban jogcím nélkül visszamaradó személyek a lakásból kötelesek kiköltözni és elhelyezésre nem tarthatnak igényt. (3) A bérbeadónak a lakás visszaadásakor meg kell állapítania a lakás és a lakásberendezések tényleges állapotát, és a megállapításokat, illetőleg az esetleges hibákat, hiányosságokat jegyzőkönyvbe kell foglalni, amelyben nyilatkoztatnia kell a bérlőt az őt terhelő hibák és hiányosságok megszüntetésének, illetőleg az ellenérték megtérítésének a módjáról és határidejéről. (4) Ha a bérlő a hibák és hiányosságok megszüntetésére, vagy az ellenérték megtérítésére vonatkozóan nem nyilatkozik, illetőleg a bérbeadó a bérlő nyilatkozatát nem fogadja el, továbbá, ha a bérlő a (1) bekezdésben vállalt kötelezettségét határidőre nem teljesíti a bérbeadó a bérleti szerződés megszűnésétől számított 30 napon belül a bíróságtól kérheti a bérlő felelősségének megállapítását. (5) A bérlő köteles a lakás bérét illetőleg használati díját és egyéb, a lakással összefüggően a bérlőt terhelő üzemeltetési és fenntartási költségeit mindaddig megfizetni, amíg azt tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak jegyzőkönyvben át nem adta, vagy a bérbeadó azt birtokba nem vette. (6) Amennyiben a bérleti jogviszony megszűnését követően a bérlő a lakásból kiköltözött, de a (1) bekezdés szerinti kötelezettségét nem teljesíti és a lakást a bérbeadónak nem adja vissza, a bérbeadó jogosult a lakást birtokba venni.

16 (7) Ha a bérlő a saját költségén létesített lakásberendezéseket a lakás visszaadásakor leszereli, a bérbeadónak kötelezni kell a bérlőt az eredeti állapot visszaállítására, vagy az azzal járó költségek megtérítésére, illetőleg a rendeltetésszerű használhatóság más módon történő biztosítására. A lakásbérlet megszűnése közös megegyezéssel 24. (1) A bérbeadó és a bérlő bérleti szerződést közös megegyezéssel megszüntethetik, ha a bérlő kisebb szobaszámú, vagy alacsonyabb komfortfokozatú lakás bérbeadását kéri, feltéve, hogy a bérlőnek a lakásra bérleti díj, illetve közüzemi díjtartozása nincs, vagy azt előzetesen rendezi. (2) A bérlő és a bérbeadó a bérleti szerződést közös megegyezéssel megszüntethetik akkor is, ha a bérlő másik önkormányzati bérlakás bérbeadását nem kéri. (3) 37 A bérbeadó a határozatlan időre kötött bérleti szerződésnek az Ltv. 26. (7) bekezdés szerinti felmondása esetén a bérlővel megállapodhat, hogy lakás felajánlása helyett részére pénzbeli térítést fizet. (4) A másik lakás megfelelőségénél figyelembe kell venni mindkét önkormányzati lakás a) komfortfokozatát, b) alapterületét, c) műszaki állapotát, d) lakóhelyiségeinek számát, e) településen és épületen belüli fekvését, f) lakbérét. (5) Ha a bérlő másik önkormányzati lakásként kisebb alapterületű, kevesebb szobaszámú, alacsonyabb komfortfokozatú lakás bérletét is elfogadja, úgy a pénzbeli térítés mértéke a két lakás éves lakbére közötti különbség tízszerese. Ha a bérlőnek másik önkormányzati lakásként különös tekintettel, ha bérlő jelen rendelet alapján minőségi lakáscserét kezdeményez nagyobb alapterületű, több szobaszámú, magasabb komfortfokozatú lakás bérletét ajánlja fel bérbeadó, és bérlő ezt elfogadja, úgy a bérlő a két lakás éves lakbére közötti különbség tízszeresét köteles bérbeadónak megfizetni. (6) Pénzbeli térítés csak akkor fizethető ki, ha a) a bérlő a lakást rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba hozta, vagy hozzájárult ahhoz, hogy a fizetendő pénzbeli térítés összegéből ezen kiadásait a bérbeadó rendezze, így a pénzbeli térítés maradék összegére tarthat igényt, és b) a lakást kiürítve, kifestve és kitakarítva a bérbeadónak átadta, és c) határozatlan időre szóló bérleti szerződéssel rendelkezik. 24/A. 38 Nem köthető bérleti szerződés, illetve nem hosszabbítható meg azzal a személlyel, aki: 37 A rendelet 24. (3)-(6) bekezdését a 4/2014. (II.25.) önkormányzati rendelet 16. -a iktatta be. Hatályos: A rendelet 24/A. -át a 4/2014. (II.25.) önkormányzati rendelet 17. -a iktatta be. Hatályos:

17 a) vagy akinek vele együttköltöző családtagja a kérelme benyújtását megelőző 10 éven belül bérlakásáról pénzbeli térítés ellenében lemondott. b) akinek maga, vagy vele együttköltöző családtagjai tulajdonában, haszonélvezetében lakás, hétvégi ház (üdülő) van, vagy önkormányzati lakásra bérleti jogviszonya áll fenn, kivéve a lakásbérleti szerződés meghosszabbításának esetét, az albérleti jogviszonyt. c) aki a kérelem benyújtásakor szándékosan valótlan adatot szolgáltat, illetőleg az adatok változásáról az önkormányzatot nem értesítette a bérbeadásról szóló döntésig. d) akinek Mucsony Nagyközség Önkormányzata felé köztartozása van. e) az Önkormányzattal fennálló bérleti szerződéséből eredő egyéb tartozással rendelkezik, illetve a fennálló tartozására már korábban megkötött részletfizetési megállapodásában foglaltakat ismételten nem tartja be. f) aki beköltözhető ingatlanát 5 éven belül elidegenítette. A szerződés megszűnése a bérlő halála esetén 25. (1) Ha a lakásbérleti jogviszony a bérlő halála miatt szűnt meg és nincs a lakásbérleti jog folytatására jogosult személy, a bérbeadó az örököst: a) felhívja, hogy a lakásban maradt hagyatéki tárgyakat a felhívást követő 30 napon belül szállítsa el, és a lakás kulcsait térítési igény nélkül adja le, b) nem kötelezheti a bérlő által elmulasztott karbantartási és javítási munkák elvégzésére, illetőleg azok költségeinek a bérbeadó felé történő megtérítésére. (2) Ha az örökös a hagyatéki tárgyakat a lakásból határidőre nem szállítja el, azokat a bérbeadó az örökös költségére és veszélyére raktárban, vagy arra alkalmas más helyiségben helyezi el. Ennek során a hagyatéki tárgyakról az erre vonatkozó szabályok szerint leltárt kell felvenni, s azokat gondosan kell kezelni. (3) Amíg az örökös a hagyatéki tárgyakat a lakásból nem szállítja el, az üresen tartott lakással kapcsolatos lakáshasználati díj, továbbá az olyan üzemeltetési és fenntartási költségek, amelyek egyébként a bérlőt terhelnék, az örököst terhelik. (4) Ha az elhalt bérlőnek lakbér vagy a lakás használatával összefüggően a bérbeadónál keletkezett egyéb díjhátraléka van, akkor a bérbeadó köteles azt hagyatéki teherként bejelenteni. 26. (1) A bérleti szerződés megszűnése után a lakásban visszamaradó személy - az Ltv. alapján bérleti jog folytatására jogosultak kivételével - másik lakásra nem tarthat igényt. (2) A bérleti jogviszony megszűnésére vonatkozó rendelkezéseket minden lakástípusra alkalmazni kell. (3) A bérleti jogviszony megszüntetésére vonatkozó felmondási okok tekintetében a törvényben foglaltak és a felek erre irányuló megállapodása az irányadó Módosította a 7/2008.(IV.01.) önkormányzati rendelet. Hatályos:

18 Szociális intézményből elbocsátott részére történő bérbeadás 40 26/A. (1) Az a szociális intézményből elbocsátott személy, aki a lakásbérleti jogviszonyáról az intézménybe utaláskor pénzbeli térítés nélkül mondott le, a lemondással érintett lakással megegyező bérbeadási jogcímen, ahhoz hasonló adottságú lakás bérleti jogára jogosult. (2) Az a szociális intézményből elbocsátott személy, aki a lakásbérleti jogviszonyáról az intézménybe utaláskor pénzbeli térítés ellenében mondott le, a jelen rendelet szabályai szerint juthat lakás bérleti jogához. Átmeneti lakás bérbeadása 41 26/B. (1) Ha nem önkormányzati tulajdonú lakás elemi csapás vagy más ok következtében megsemmisül, illetőleg az építésügyi hatóság életveszély miatt annak kiürítését rendelte el, a tulajdonos (használó) ideiglenes elhelyezéséről a lakhatási problémájának megoldásáig, legfeljebb azonban egy évig a Polgármester átmeneti lakásban történő elhelyezéssel amennyiben az erre a célra kijelölt lakás rendelkezésre áll gondoskodik, határozott idejű bérleti szerződés megkötésével. (2) Átmeneti lakás használója a bérbeadó részére az (1) bekezdésben meghatározott ideig bérleti díjat nem fizet, azonban havonta köteles megfizetni az áram-, a víz- és a csatornahasználat díját, mint külön szolgáltatás után kiszámlázott díjat. (3) Amennyiben bérlő az (1) bekezdésben meghatározott idő elteltével, vagy a felmondás ellenére a lakást nem adja át a megjelölt időpontban, bérbeadó az áram- és vízszolgáltatást megszünteti. (4) Átmeneti lakás céljából bérbe adható lakások jegyzékét az 5. számú melléklet tartalmazza. Mucsony Településüzemeltetési Nonprofit Kft. általi bérbeadás 42 26/B. Az önkormányzat tulajdonában álló, a rendelet 6. számú mellékletében meghatározott lakások esetében Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a bérlő kiválasztás jogát átadja a Mucsony Településüzemeltetési Nonprofit. Kft. (3744 Mucsony, Élmunkás út 20.) részére. 40 A rendelet 26/A. -át a 4/2014. (II.25.) önkormányzati rendelet 18. -a iktatta be. Hatályos: Módosította a 9/2014. (VII.4.) önkormányzati rendelet. Hatályos: Módosította a 8/2015. (IV.20.) önkormányzati rendelet. Hatályos:

19 III. rész Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó rendelkezések 27. Önkormányzati tulajdonban álló helyiségek bérletének létrejöttére, a felek jogaira és kötelezettségeire a bérlet megszűnésére, a lakásbérlet szabályait kell alkalmazni az alábbi eltérésekkel. 28. Önkormányzati tulajdonban álló helyiség bérletére a 3. -ban meghatározott körön túl bármely bejegyzett és nyilvántartásba vett szervezet jogosult. 29. (1) Az önkormányzat tulajdonában álló üres, vagy megüresedő nem lakás céljára szolgáló helyiségeket /továbbiakban: helyiség/ a /2/ bekezdésben foglalt kivételekkel, pályázat útján kell bérbe adni. (2) A helyiség a Képviselő-testület egyedi döntése alapján közérdekből, lakosság szélesebb körét érintő, a helyi közszolgáltatás érdekeit szolgáló, illetve kötelező elhelyezési feladatok megoldása érdekében pályázat kiírása nélkül adható bérbe. (3) A 30 napot meg nem haladó bérbeadás esetén a kaució mértékét a Képviselő-testület egyedileg határozza meg. 30. (1) A helyiség bérbeadásának feltételeit, különös tekintettel a helyiség havi bérleti díjára a megüresedését soron követő Képviselő-testületi ülésen meg kell határozni. A Képviselőtestület döntését követő 30 napon belül kell a bérbeadásra vonatkozó pályázati hirdetményt közzétenni a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és a községben kihelyezett hirdető berendezéseken. (2) A pályázati hirdetménynek tartalmaznia kell: - a helyiség fekvését /utca, házszám/, alapterületét, rendeltetését, felszereltségi állapotát, - a helyiség felhasználásának célját /üzlet, műhely, stb./ és az abban folytatható tevékenység megjelölését, - a bérleti szerződés időtartamát, - a pályázni jogosultak körét, - a helyiség használatra alkalmassá tételéhez szükséges, a leendő bérlő által saját költségén elvégzendő építési munkát és azok elvégzésének határidejét, továbbá az esetleges eredeti állapot helyreállítási kötelezettségét, - az induló bérleti díjat, a pályázati biztosíték (bánatpénz) összegét, óvadék (kaució) összegét

20 - a pályázati tárgyalás /licittárgyalás/ megtartásának, illetve írásban benyújtott pályázatok bontásának és értékelésének helyét, időpontját, - tájékoztatást, hogy a pályázatot az nyeri meg, aki a legmagasabb összegű havi bérleti díjra tesz ajánlatot, - a pályázat eredménytelenné nyilvánítása jogának fenntartását. (3) A Képviselő-testület döntése alapján a pályázati ajánlatot írásban kell benyújtani. Az írásban benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell: a) a pályázó nevét és címét, jogi személy esetén a hiteles cégkivonatot, b) a tevékenység folytatására feljogosító engedély(ek) másolatát, c) az ajánlott havi bérleti díj mértékét, d) nyilatkozatot, hogy a pályázati feltételeket elfogadja. (4) A versenytárgyaláson az vehet részt, aki a) pályázati ajánlatát az előírt időben és tartalommal benyújtotta, b) ,-Ft pályázati biztosítékot (bánatpénzt) a versenytárgyalás előtt befizet. (5) Nem vehet részt a pályázati tárgyaláson az a volt bérlő, akinek bérleti jogviszonya bérleti díj fizetési kötelezettség elmulasztása miatt szűnt meg. 31. (1) A pályázatot az nyeri meg, aki a legnagyobb összegű havi bér megfizetését vállalja és a szerződéskötéskor a bérbeadó részére kéthavi bérleti díjnak megfelelő kauciót letétbe helyezésének kötelezettségét vállalja. (2) A bérleti szerződést a pályázat nyertesével, illetve az általa megjelölt személlyel, mint bérlőtárssal kell megkötni a pályázati tárgyalástól számított 15 napon belül, amennyiben a szerződéskötéskor a bérlő az (1) bekezdésben kauciót letétbe helyezi. (3) Amennyiben a határidőn belül a nyertes pályázó visszalép, a bánatpénzt elveszíti és a soron következő ajánlattevővel lehet a szerződést megkötni. (4) A versenytárgyalás útján bérbe adott helyiségek bérleti díját a bérbeadó évente egyszer jogosult és köteles felülvizsgálni és - szükség esetén - azok díjmértékének módosítását - a piaci bérleti díjak figyelembe vételével - a bérlő felé kezdeményezni. 32. (1) A bérbeadó nem köteles a bérlőnek a helyiséget úgy bérbe adni, hogy az az abban folytatni kívánt tevékenység gyakorlásához szükséges módon legyen kialakítva, felszerelve, berendezve. (2) A bérlő köteles gondoskodni: a) a helyiséghez tartozó üzlethomlokzat /portál/ kirakatszekrény, biztonsági berendezések karbantartásáról, b) a tevékenysége érdekében szükséges berendezések felújításról, pótlásról, illetve cseréről, c) az épület olyan központi berendezéseinek karbantartásáról, amelyeket a bérlő kizárólagosan használ, illetve tart üzemben,

21 33. d) a közös használatra szolgáló helyiségek, területek tisztántartásáról, ha a bérlő tevékenysége miatt vált szükségessé. (1) A bérlő a bérbeadó hozzájárulásával más személyt a helyiségbe befogadhat, ha azonos vagy hasonló jellegű tevékenységet folytatnak és a helyiségre bérlőtársi szerződést kötnek. (2) Ha valamelyik bérlőtárs jogviszonya megszűnik, a visszamaradt bérlőtárs az egész helyiség bérlőjévé válik. 34. (1) A bérlő, a számára átmenetileg felesleges, a helyiség 50 %-át meg nem haladó helyiség részét a bérbeadó hozzájárulásával albérletbe adhatja, ha a helyiség rendeltetése nem változik, és az albérlet időtartamától függően az alábbi vissza nem térítendő hozzájárulási díjat megfizeti az önkormányzatnak: - l év vagy annál rövidebb időtartam esetén 4 havi - l évtől - 3 évig 6 havi - 3 évtől - 5 évig 12 havi bérleti díjnak megfelelő hozzájárulási díjat. (2) A bérlő a helyiség használatának átruházásáról szóló megállapodást, annak megkötésétől számított 15 napon belül köteles a bérbeadónak a hozzájárulása megadása érdekében megküldeni. (3) A megállapodásnak tartalmaznia kell: a) a helyiség fekvési helyét /település, kerület, utca, házszám/, b) a helyiség alapterületét és az eddig fizetett bérleti díj összegét, c) az átvevő által folytatni kívánt tevékenység meghatározását, d) a bérlő nyilatkozatát arról, hogy a bérbeadó által a helyiség használati értékéhez igazodó újonnan közölt bér megfizetését vállalja. (4) A bérbeadó a hozzájárulás megadását köteles megtagadni, ha az átvevő: a) az általa gyakorolni kívánt tevékenységhez szükséges engedéllyel nem rendelkezik, b) tevékenysége külön jogszabály rendelkezésével ütközik, c) az (1) bekezdésben meghatározott feltételek nem állnak fenn. 35. III. rész Záró és vegyes rendelkezések (1) Az önkormányzati bérlakás bérletével kapcsolatos személyes adatok szolgáltatására az érintett állampolgár - az együtt költözők vonatkozásában is - az alábbi adatokat köteles szolgáltatni: - családi és utónév, - születési hely, idő,

22 - anyja neve, - lakóhelye, tartózkodási helye - családi állapota, - jövedelmi és vagyoni viszonyokra vonatkozó igazolás a szociális bérlakás iránti igény esetében. (2) A bérbeadó a rendelkezésre bocsátott adatok tekintetében biztosítja a személyes adatok védelméhez fűződő jogokat. (3) A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek kezelői jogokat és kötelezettségek gyakorlására a Képviselő-testület megbízást adhat, e tevékenység gyakorlására jogosult személynek vagy szervezetnek, melynek részletes tartalmát a felek külön megállapodásban rögzítik. (4) Bármilyen célra bérbeadott lakásnál a bérbeadó jogosult az Ltv-ben említett megállapodások tartalmának meghatározására. (5) Ezen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Ltv., valamint a Ptk. rendelkezései az irányadóak. (6) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletéről szóló, a 18/1995.(VIII.15.), a 6/2002.(II.14.), 25/2003. (XII.11.), 21/2004.(XI.30.), 4/2007.(II.23.)sz., 14/2007. (VI.01.), 17/2007.(VII.) Ör. számú rendeletekkel módosított 3/1994.(II.15.)sz. Ör. hatályát veszti. (7) Jelen rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni. 43 (8) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A kihirdetés napja: szeptember 14. Viszlai Viktor polgármester Dr. Szécsi Ottó mb.jegyző 43 Módosította a 7/2008.(IV.01) önkormányzati rendelet. Hatályos:

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (egységes szerkezetben a 9/2012.(III.23.), 35/2012.(XII.21.) önkormányzati

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete. a lakások és a helyiségek bérletéről

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete. a lakások és a helyiségek bérletéről TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a lakások és a helyiségek bérletéről Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

b) a bérbeadás útján hasznosított, illetve hasznosítható nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, tekintet nélkül arra, hogy azok hol találhatók.

b) a bérbeadás útján hasznosított, illetve hasznosítható nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, tekintet nélkül arra, hogy azok hol találhatók. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének./2011. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről

Részletesebben

MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012 (IV. 23.) önkormányzati rendelete

MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012 (IV. 23.) önkormányzati rendelete MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012 (IV. 23.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL, VALAMINT ELIDEGENÍTÉSÜKRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL Mezőcsát

Részletesebben

Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületének A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL szóló, többször módosított 40/2004. (VI. 23.

Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületének A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL szóló, többször módosított 40/2004. (VI. 23. 1 Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületének A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL szóló, többször módosított 40/2004. (VI. 23.) rendelete Baja Város Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Területi hatály

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Területi hatály Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről,

Részletesebben

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2002. (XII. 4.), 15/2003. (X. 28.), 9/2005.(IV. 7.), 16/2006. (XII. 14.), 3/2007. (II. 15.), 16/2007. (IX. 13.), 18/2008. (XII. 17.), 17/2010. (XII.

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 18/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete. Az önkormányzati tulajdon álló lakások és helyiségek bérletéről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 18/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete. Az önkormányzati tulajdon álló lakások és helyiségek bérletéről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 18/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete Az önkormányzati tulajdon álló lakások és helyiségek bérletéről Ercsi Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU VÁROS ikt. sz.: I. 235 /2007. JEGYZŐJÉTŐL Előadó: dr. Kiss Gyula Békéscsaba, Szent István tér 7. Surányi Tiborné Mell.: rendelet-tervezet Hiv. SZ.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefax:

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2004.(VIII.30.)Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről ZÁRADÉK

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 30-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 30-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 30-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Dr.Vécsei László képviselő napirend előtti felszólalása - Dr.Vécsei László

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 12/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 12/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1995. (VI. 19.)önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről (Módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselőtestület

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2004. (X.01.) rendelete

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2004. (X.01.) rendelete Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (X.01.) rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről, egységes szerkezetben a lakások és helyiségek

Részletesebben

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1 ELSŐ RÉSZ A TÖRVÉNY HATÁLYA

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1 ELSŐ RÉSZ A TÖRVÉNY HATÁLYA 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1 Az Országgyűlés a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályok egységesítése,

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2008. (II. 7.), 21/2008. (VIII. 26.), 30/2009. (XII. 21.), 24/2010. (XII. 10.), 21/2012. (XII. 21.), 22/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 17/2002. (VII. 4.), A 12/2003. (VI. 5.), A 7/2004. (II. 23.),

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Az önkormányzat képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések

I. FEJEZET. Általános rendelkezések A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2006.(III.10.) rendelete a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról 1 Az 1993. évi LXXVIII. törvény felhatalmazása

Részletesebben

2. A rendelet hatálya

2. A rendelet hatálya Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX. 6. ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének és elidegenítésének

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A LAKÁSBÉRLET SZABÁLYAI A rendelet hatálya 1. Értelmező rendelkezés 2. Kezelői feladatok ellátása 3. Lakások hasznosításának jogcímei 4.

ELSŐ RÉSZ A LAKÁSBÉRLET SZABÁLYAI A rendelet hatálya 1. Értelmező rendelkezés 2. Kezelői feladatok ellátása 3. Lakások hasznosításának jogcímei 4. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2009.(XI. 25.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. A rendelet hatálya 1.. (2) A rendelet hatálya kiterjed minden balatonboglári lakóhellyel vagy munkahellyel rendelkező nagykorú személyre.

I. A rendelet hatálya 1.. (2) A rendelet hatálya kiterjed minden balatonboglári lakóhellyel vagy munkahellyel rendelkező nagykorú személyre. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletére vonatkozó szabályok, a bérbeadói jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletére vonatkozó szabályok, a bérbeadói jogok gyakorlása Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletről és elidegenítésükre

Részletesebben

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat. Képviselő- testületének. 23/2009. (X. 26.) rendelete az

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat. Képviselő- testületének. 23/2009. (X. 26.) rendelete az Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testületének 23/2009. (X. 26.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek meghatározásáról Záradék: E rendelet a Polgármesteri

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 33/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 33/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 33/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről Módosítva: 16/2014. (VII.15.), Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

XVI.ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. JÚLIUS

XVI.ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. JÚLIUS XVI.ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. JÚLIUS MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 5.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. május 24. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. május 24. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. május 24. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Szigetszentmárton Önkormányzat 16/2001.(XI.22.) sz. rendelete a tulajdonában álló lakások bérletéről, bérbeadásának feltételeiről és elidegenítéséről a 13/2002.(X.2.), 8/2003.(V.28.), 11/2004.(XII.07.),

Részletesebben

Előterjesztés az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendeletről (rendeletalkotás)

Előterjesztés az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendeletről (rendeletalkotás) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: VI/59013/2011. Cím: Előterjesztés az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendeletről (rendeletalkotás)

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 19/1999. (VII.10.) KT. számú * r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 19/1999. (VII.10.) KT. számú * r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 19/1999. (VII.10.) KT. számú * r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről Módosította: 33/2000./XII.31./KT, 41/2001./XII.31./KT,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 27/2003. (V. 29.) számú. r e n d e l e t e. a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 27/2003. (V. 29.) számú. r e n d e l e t e. a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 27/2003. (V. 29.) számú r e n d e l e t e a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés)

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 25/2015. (VIII. 31.), 27/2015. (X. 1.) önkormányzati rendelettel módosított 22/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet megalkotásának célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet megalkotásának célja Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IX.07.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségekbérletéről, elidegenítéséről, a lakbérek

Részletesebben

I. Fejezet LAKÁSBÉRLET SZABÁLYAI. Általános rendelkezések

I. Fejezet LAKÁSBÉRLET SZABÁLYAI. Általános rendelkezések Kistelek Városi Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint az elidegenítésükre

Részletesebben

Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2006.(XII.18.) R E N D E L E T E. Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételeiről

Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2006.(XII.18.) R E N D E L E T E. Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételeiről Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006.(XII.8.) R E N D E L E T E Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételeiről - egységes szerkezetben - Dombrád Város Képviselőtestülete a lakások

Részletesebben

(3) A Képviselő-testület gyakorolja mindazon bérbeadói és elidegenítési jogokat, amelyet e rendelet másként nem szabályoz. II.

(3) A Képviselő-testület gyakorolja mindazon bérbeadói és elidegenítési jogokat, amelyet e rendelet másként nem szabályoz. II. A lakások bérletéről szóló 12/2001. (III. 29.) ÖKT rendeletének módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Módosította: 15/2002. (III. 28.) ÖKT. rendelet, 33/2005. (XII.1.) a 11/2006. (II. 24.),

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2004. (...) rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről, egységes szerkezetben a lakások és helyiségek

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról a 13/2015.

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2006. (III. 29. ) rendelete a lakások és helyiségek bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről

Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2006. (III. 29. ) rendelete a lakások és helyiségek bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2006. (III. 29. ) rendelete a lakások és helyiségek bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről A Képviselő-testület a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

1. E rendelet hatálya kiterjed Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő valamennyi lakásra.

1. E rendelet hatálya kiterjed Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő valamennyi lakásra. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 44/2012.(IX.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről, elidegenítéséről és használatáról Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

17/2005. (IV.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

17/2005. (IV.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 17/2005. (IV.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről * A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

a módosításokkal egységes szerkezetben

a módosításokkal egységes szerkezetben Zsana Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú bérlakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásáról a módosításokkal egységes szerkezetben

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a lakások bérletére, elidegenítésére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról Rakamaz

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről. ( Módosításokkal egysége szerkezetbe foglalva ) Kiskunmajsa

Részletesebben

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (V.3.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (V.3.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (V.3.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről Herend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről és elidegenítéséről 1 Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet a lakások bérletéről szóló 10/2001. (VII. 4.) ÖR. rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Részletesebben

2014. március 27-i rendes ülésére

2014. március 27-i rendes ülésére 23. számú napirend Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 19. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. szeptember 27-én J e g y z ő k ö n y v megtartott

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 2/2007.(II. 01.) RENDELETÉNEK a 14/2007.(IX. 27.) rendelettel, a 19/2007.(XI.

Részletesebben

2. A Rendelet 24. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. A Rendelet 24. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2011. november 22. Dr. Mészár Erika a jegyzőt helyettesítő aljegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1..

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére egységes szerkezetben a 19/2006. (VI. 28.), 5/2004. (II.

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya, a tulajdonosi jogkörök gyakorlása

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya, a tulajdonosi jogkörök gyakorlása Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2010. (VI.18.) önkormányzati rendelete a Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletének

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról,

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről Egységes szerkezetben Budapest

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. Értelmező rendelkezések 1.

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. Értelmező rendelkezések 1. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016.(III.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában és rendelkezésében lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE* 22/2001.(XII.18.) Önk.számú rendelete

KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE* 22/2001.(XII.18.) Önk.számú rendelete KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE* 22/2001.(XII.18.) Önk.számú rendelete A lakások és helyiségek bérletének és elidegenítésének helyi szabályairól Kötegyán község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2007.(IX.24.) rendelete a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról a 10/2008.(IV.21.), a 34/2008.(XII.22.),

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK a 41/2010. (XII.17.) Ör., a 7/2012. (II.24.) Ör., a 32/2012. (V.31.) Ör., az 58/2012. (XI.30.) Ör., 6/2014. (II.27.), 16/2014.(VI.30.) a 28/2015.(IX.24.)

Részletesebben

Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről

Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről 43 55 Jegyzőkönyv Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről Üléselnök: dr. Botka László polgármester Tájékoztatás a szegedi integrált egészségügyi

Részletesebben

L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 225. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2015. (.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítésük szabályairól

Részletesebben

14 /1994. / V. 2./MÖK

14 /1994. / V. 2./MÖK 1 Helyi jogtár. Hatályos szöveg. (Módosította a 2/1995.(I.30.)MÖK sz. a 11/1995.(III.27.)MÖK sz., a 16/2000. (VII.20.)MÖK sz., a 3/2001./ II. 19./ MÖK sz. és a 15/2001.(X. 1.) MÖK sz., 11/2003.(IV. 25.)

Részletesebben

(2) A Bérbeadó a rendelkezése alá kerülő lakásokat, pályázat útján jogosult bérbe adni.

(2) A Bérbeadó a rendelkezése alá kerülő lakásokat, pályázat útján jogosult bérbe adni. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások bérletéről, elidegenítéséről Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

1/2006.(I.30.) r e n d e l e t e. az önkormányzati lakások bérletérıl

1/2006.(I.30.) r e n d e l e t e. az önkormányzati lakások bérletérıl LAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2006.(I.30.) r e n d e l e t e az önkormányzati lakások bérletérıl Lad Község Önkormányzat Képviselı-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

K i v o n a t. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből K i v o n a t Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen (egyhangú)

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

Módosítások: /2010. V. 1-

Módosítások: /2010. V. 1- Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2000. (XII. 12.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről

Részletesebben

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1 ELSŐ RÉSZ A TÖRVÉNY HATÁLYA

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1 ELSŐ RÉSZ A TÖRVÉNY HATÁLYA Hatály: 2016.I.1. - 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1 Az Országgyűlés a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2013. október 1-től Egységesítve: 2013. szept. 27. Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 9/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 8. napján 13.00 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól Letenye

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 12/2009(VIII.14.) rendelettel módosított 12/1996(VIII.15.) Ktr.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 12/2009(VIII.14.) rendelettel módosított 12/1996(VIII.15.) Ktr. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 12/2009(VIII.14.) rendelettel módosított 12/1996(VIII.15.) Ktr. számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről

Részletesebben

[Az 5/2008. (II. 19.) Kgy., és a 40/2008. (XII. 22.) Kgy. rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.]

[Az 5/2008. (II. 19.) Kgy., és a 40/2008. (XII. 22.) Kgy. rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.] Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2006. (II. 24.) Kgy. rendelete A megyei önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a lakások bérletére, elidegenítésére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról (egységes

Részletesebben

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013.(VIII.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről Balatonfüred Város Önkormányzatának

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Oroszlány Város Önkormányzatának 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Páty Önkormányzat Képviselı-testületének a 17./1997. (IX.17.) Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások bérletérıl

Páty Önkormányzat Képviselı-testületének a 17./1997. (IX.17.) Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások bérletérıl Páty Önkormányzat Képviselı-testületének a 17./1997. (IX.17.) Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások bérletérıl A Képviselı-testület a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról (Egységes szerkezetben) A lakások és helyiségek

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest 1045 Nap utca 7. szám alatti, 72442/0/A/1 hrsz-ú,

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul.

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul. Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben) Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö 1. oldal 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési

Részletesebben

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27.

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27. Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár Alapszabálya 2014. május 27. Tartalomjegyzék I. fejezet... 3 A pénztárra vonatkozó általános rendelkezések... 3 II. fejezet... 4 A pénztár szolgáltatásai...

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról. amely létrejött

MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról. amely létrejött 1 Megállapodás szociális ellátási feladatok átvállalásáról 1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról amely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfő Város Önkormányzata levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási címe:

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. levelezési címe: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. levelezési címe: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. melléklet a.../2014. (II.14.) sz. Ökt. határozathoz ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS Szerződésszám: 1444-DF-1.5.2 00 0 13 Amely létrejött egyrészről az Kazincbarcika Város Önkormányzata székhelye: 3700 Kazincbarcika,

Részletesebben

SZOCIÁLIS BÉRLAKÁS-PÁLYÁZAT 2016

SZOCIÁLIS BÉRLAKÁS-PÁLYÁZAT 2016 SZOCIÁLIS BÉRLAKÁS-PÁLYÁZAT 2016 Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő testülete Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottsága az 5/2011. (II.25.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VIII. Orczy út 14. szám alatti, 38728/3/A/1

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-i nyílt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-i nyílt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-18/2013/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-i nyílt üléséről.

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 62/2011. (XI.07.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 62/2011. (XI.07.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2011. november 7. Dr. Mészár Erika a jegyzőt helyettesítő aljegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 62/2011.

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V., Egyetem tér 5. szám alatti, 24159/0/A/19

Részletesebben

A Feltételek mindenkor hatályos tartalma ugyancsak ezen a linken hozzáférhető az Eladó számára bármikor.

A Feltételek mindenkor hatályos tartalma ugyancsak ezen a linken hozzáférhető az Eladó számára bármikor. 1. A Vevő nek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes áru (megrendelése és) megvásárlása, valamint kapcsolódó szolgáltatás(ok)

Részletesebben

A pályázat kiírója fenntartja jogát, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa

A pályázat kiírója fenntartja jogát, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa PÁLYÁZATI KIÍRÁS a Mezőkövesd, Illyés Gyula út 8. sz. 3/3. számú alatti, 59 m 2 alapterületű, 2 szobás egyedi cirkó-fűtéssel rendelkező, komfortos önkormányzati lakás bérbevételére 1./ A költségelven meghatározott

Részletesebben