b) a bérbeadás útján hasznosított, illetve hasznosítható nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, tekintet nélkül arra, hogy azok hol találhatók.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "b) a bérbeadás útján hasznosított, illetve hasznosítható nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, tekintet nélkül arra, hogy azok hol találhatók."

Átírás

1 Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének./2011. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről TERVEZET Bp. Főv. XIX. ker. Kispest Önkormányzata a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló, többször módosított évi LXXVIII. tv. (a továbbiakban: Ltv.) 3. (1)-(2), 4..(3),5. (3),12..(5),19., 20. (3), 21. (6), 23. (3), 27. (2),, 31. (2), 33. (3),34..(1)-(3), 35. (2), 36. (2),42..(2), 54. (1)-(3), 58. (2)-(3), 62. (3), 68. (2), 86. (2) bekezdéseiben és a a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében kapott törvényi felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:: Első rész A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata tulajdonában álló valamennyi, bérbeadás útján hasznosított, illetőleg a.) a pályázati rendszer feltételei szerint aa.) szociális alapon; ab.) költségelven; ac.) piaci feltételekkel; b.) a pályázati rendszeren kívül az e rendeletben meghatározott feladatok végrehajtására; c.) az önkormányzat közigazgatási területén és azon kívül levő nyugdíjasházi elhelyezéssel bérbeadható lakásra. (2) A rendelet hatálya kiterjed a Bp. XIX. ker. Önkormányzat tulajdonában lévő valamennyi a) lakás céljára szolgáló házasingatlanra és a hozzátartozó földrészletre, társasházban levő öröklakásra és a hozzátartozó osztatlan közös tulajdonú hányadra, ideértve a vegyes (részben önkormányzati, részben más) tulajdonban álló házasingatlanban levő önkormányzati tulajdonú hányadot is, b) a bérbeadás útján hasznosított, illetve hasznosítható nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, tekintet nélkül arra, hogy azok hol találhatók. c) a családok átmeneti otthonában lévő lakásokra is a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény, illetve a 259/2002. (XII.18.) Korm. sz. rendeletben foglaltak figyelembevételével. (3) A rendelet hatálya alá tartozó, az (1) és (2) bekezdésekben meghatározott üresen álló vagy jogilag megüresedett lakás, ingatlan és nem lakás céljára szolgáló helyiség hasznosításával kapcsolatos tulajdonosi jogok a képviselő-testületet illetik meg. A tulajdonosi jogok gyakorlása

2 során a hatásköröket a képviselő-testület szervezeti és működési szabályairól szóló önkormányzati rendelet tartalmazza. Második rész A lakásbérlet szabályai A lakások bérbeadásának általános szabályai 2.. (1) Az önkormányzat tulajdonosi jogait - mint bérbeadó a Tulajdonosi Bizottság és a Szociális és Lakásügyi Bizottság döntése alapján a polgármester gyakorolja /a továbbiakban: bérbeadó/. (2) Önkormányzati lakás csak lakás céljára, rendeltetés szerinti használatra alkalmas állapotban pályáztatható és adható bérbe. (3) Önkormányzati lakás az e rendeletben tételesen megjelölt esetek kivételével határozott időre, maximum 5 évre adható bérbe. a) A bérlő köteles a szerződés megszűnésekor a lakást a vele együtt élő családtagokkal és a befogadott személyekkel együtt elhagyni, és azt üresen, tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak átadni. b) A bérlő kérelme alapján a lakás 5 évre újra bérbeadható, ha ba.) a bérlő önkormányzati bérlakás bérbevételére továbbra is jogosult bb.) a lakást rendeltetésszerűen használta, karbantartotta, bc.) lakbér és egyéb a lakás használatával kapcsolatos közműdíj tartozása nincs, bd.) és a bérlő maradéktalanul eleget tett a korábbi szerződésben vállalt kötelezettségeinek. 2 be.) rendkívüli indokolt körülmények esetén: munkanélküliség, tartós betegség, a családban bekövetkezett súlyos, méltányos elbírálást érdemlő esemény miatt a bérlő a bérleti jogviszony megszűnésekor elhelyezéséről nem tud gondoskodni. c) Bérlő a bérleti szerződés időtartama alatt köteles életvitelszerűen a lakásban lakni, melyet a bérbeadó a lakás rendeltetésszerű használatával, valamint a bérlő kötelezettségeinek teljesítésével együtt évente két alkalommal - ellenőriz. A bérlő a lakásból történő két hónapot meghaladó távollétét és annak időtartamát köteles a távollétét megelőzően 30 napon belül írásban a bérbeadó részére bejelenteni. Indokolt esetben a Bérbeadó a lakásban évente több alkalommal tarthat bérleményellenőrzést. d) A bérlő kérelme alapján a bérleti szerződés lejártát követő 30 napon belül a rendelet betartásával az önkormányzati bérlakásra adásvételi szerződés köthető a Tulajdonosi Bizottság hozzájárulásával, amennyiben a bérlőnek a szerződés lejártakor lakbér és egyéb a lakás használatával kapcsolatos közműdíj tartózása nincs és legalább 5 éve szerződéses jogviszonnyal a lakásban lakik. (4) A bérbeadó a lakásbérleti szerződést azzal a személlyel köti meg, akit az e rendeletben megjelölt pályázat alapján, vagy pályázati rendszeren kívül a lakás bérlőjéül kijelölt és a Tulajdonosi Bizottság vagy a Szociális és Lakásügyi Bizottság jóváhagy.

3 3 (5) Az egy háztartásban életvitelszerűen együtt lakó közeli hozzátartozók csak egy - kerületen belüli - önkormányzati lakásra köthetnek bérleti szerződést. (6) A bérlő részére a lakás újra bérbeadásakor a bérlő jövedelmi, szociális, vagyoni helyzetére tekintettel kell a lakásbérleti díjat megállapítani. (7) Amennyiben a bérlő a költség-, vagy piaci alapú bérleti díjat nem fogadja el, úgy a lakást a bérleti szerződés megszűnésekor köteles kiüríteni és a bérbeadó részére visszaadni. (8) A bérlőnek a szerződés lejárta előtt -a bérbeadó felhívására- legalább 90 nappal kell kérnie a lakás további bérbe adását. (9) A bérlő köteles a szerződés megszűnésekor a lakást a vele együtt élő családtagokkal és a befogadott személyekkel együtt elhagyni, és azt üresen, tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak átadni. 3.. (1) A bérbeadás útján hasznosítandó, üresen álló lakások bérbeadására az Ltv-ben, a lakáspolitikai koncepcióban, az e rendelet 14. -ában meghatározott feladatok ellátásához szükséges lakások, valamint a nyugdíjasházi lakások kivételével nyilvános pályázat útján kerül sor. (2) A pályázati hirdetményt a lakások megüresedése szerint évente legalább két alkalommal a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján ki kell függeszteni és az önkormányzat által működtetett médiákban is meg kell jelentetni. Szociális helyzet alapján történő bérbeadás, valamint a költség és piaci alapú lakásbérlet szabályai 4.. (1) A szociális helyzet, rászorultság feltételei szerinti igényjogosultakról a Szociális és Lakásügyi Bizottság dönt. (2) A bérbe adható lakás maximális nagysága a bérlő és vele együttlakó, illetve költöző családtagok számától függően: a.) 1-2 fő estén 1,5 lakószoba b.) 3 fő esetén 2 lakószoba c.) 4 fő esetén 2,5 lakószoba d.) 5 fő esetén 3 lakószoba e.) 6 és több fő esetén 4,5 lakószoba (3) A bérleti díj meghatározása a Lakbérrendelet szabályai szerint történik (4) A bérleti szerződés maximum öt évre köthető meg és további öt évente hosszabbítható meg a Szociális és Lakásügyi Bizottság javaslata alapján. 5.

4 (1) Szociális bérű lakást annak a személynek lehet bérbe adni: 4 a) akinek és házastársának, élettársának, vagy a vele együtt lakó vagy együttköltöző közeli hozzátartozójának a tulajdonában, haszonélvezetében, bérletében nincs másik lakás, b) ahol a bérlő és a vele egy háztartásban lakó személyek egy főre jutó havi jövedelme a bérbeadáskor - vagy a szerződés bármely okból történő módosításakor és felülvizsgálatakor- az öregségi nyugdíj legkisebb összegének két és félszeresét nem haladja meg, és c) ahol a bérlő és a vele együtt költöző személy nem rendelkezik olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke a bérbeadáskor az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 250-szeresét meghaladja. (2) A szociális helyzet alapján bérbe adott lakások esetén a szociális lakbér indokoltságát évente felül kell vizsgálni. Nem kell lefolytatni a felülvizsgálatot, ha a bérlő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, rendszeres szociális segélyben, vagy lakásfenntartási támogatásban részesül. 6. Amennyiben a bérleti szerződés felülvizsgálata, vagy a lakáscseréhez történő hozzájárulás során megállapítást nyer, hogy a 5. (1) bekezdésében szabályozott feltételek nem állnak fenn, és a bérlő, illetve bérlőtárs, továbbá a lakásban állandó bejelentéssel, vagy tartózkodási engedéllyel lakók egy főre jutó jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum két és félszeresét meghaladja, a bérleti szerződés költségalapú, ha a négyszeresét meghaladja, piaci alapú szerződésre módosul. Óvadék (1) A lakás bérlője a lakás nem szociális helyzet alapján történő bérbeadása esetén óvadékot köteles fizetni. (2) Az óvadék mértéke 7. a.) költségalapon bérbe adott lakás esetében a lakás lakbérének 5 havi összege, b.) piaci alapon bérbe adott lakás esetében a lakás lakbérének 5 havi összege. (3) A befizetett óvadék után a bérlő részére kamat nem fizethető. (4) Az óvadék a bérleti időtartam lejártát követően visszajár, ha a bérlő a lakást tisztán, rendeltetésszerű használatnak megfelelően, adja vissza és a lakással kapcsolatban hátraléka nem keletkezett, amennyiben e kötelezettségeinek nem tesz eleget, az ebből adódó követelések az óvadék összegéből levonásra kerülnek. Lakások bérbeadása pályázat útján piaci jelleggel 8.. (1) Piaci jelleggel a lakás bérbeadása kizárólag lakás céljára történhet. (2) A bérbeadó a lakbér összegét az önkormányzati lakások béréről szóló rendelete alapján határozza meg.

5 (3) A piaci lakbérrel bérbevett lakás 5 év folyamatos bérleti jogviszony leteltével csak a Képviselőtestület jóváhagyásával, a vételár 100%-nak egyösszegű megfizetése mellett idegeníthető el. Lakások bérbeadása pályázat útján költségelvű lakbérrel 9. (1) Az önkormányzat által épített és e célra vásárolt, vagy egyéb módon kialakított lakások és a felújított lakás költségelvű lakbérrel, pályázat útján adható bérbe 5 év határozott időre, ami az általános szabályok szerint hosszabbítható meg. (2) A költségelvű lakbér mértékét az önkormányzati lakások béréről szóló rendelet alapján kell meghatározni. (3) Legalább 10 év szerződéses jogviszonnyal történő bentlakás után a bérlő kérelme alapján a költségelven bérbeadott lakás a bérleti szerződés lejártát követően, a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint illetékes önkormányzati szerv döntése alapján idegeníthető el. A pályázati rendszer szabályai (1) A pályázati hirdetménynek tartalmaznia kell: 10. a) a meghirdetett lakás műszaki jellemzőit, (szobaszám, alapterület, komfortfokozat), b) a lakás épületen és településen belüli fekvését és pontos címét, helyrajzi számát, c) a lakás lakbérének összegét, d) az óvadék összegét, e) a pályázat benyújtásának határidejét és a bérbeadás időtartamát. (2) A pályázat feltételeit és a sorolás szabályait e rendelet 2. melléklete tartalmazza. (3) A pályázatokról a szociális helyzet alapján történő bérbeadás esetén a Szociális és Lakásügyi Bizottság, a költségelvű és piaci alapú bérbeadás esetén a Tulajdonosi Bizottság dönt. A pályázatokat e rendelet és mellékletei szabályainak figyelembevételével köteles elbírálni és a bérlő személyét kiválasztani 11. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó alábbi nyilatkozatait: 5 a) A lakbér és közüzemi díj megfizetését vállalja, tudomásul veszi, hogy a lakbér mindenkori mértékét önkormányzati rendelet állapítja meg. b) A bérbeadó birtokába visszaadott lakásba bejelentett személyek kijelentéséről gondoskodik. c) A pályázott lakás bérleti jogának elnyerése esetén a felajánlott lakást üres, tehermentes, kifestett, tiszta, beköltözhető állapotban - a pályázatban megjelölt határidőben - a tulajdonos rendelkezésére bocsátja. d) A pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázatban olyan, a valóságnak nem megfelelő tényt, vagy adatot közöl, melyet a benyújtandó igazolások nem támasztanak

6 alá és ezzel a Bizottságot tévedésbe ejtette, 2 évre a Bérbeadó a lakáspályázatokból kizárja. Érvénytelen a pályázat, ha a pályázó 12. a) a pályázati feltételeknek nem felel meg, vagy b) a pályázatot nem személyesen vagy meghatalmazott útján és nem határidőben nyújtotta be a bérbeadónál, vagy c) a pályázatát hiányosan, nem egyértelműen, vagy nem az arra rendszeresített nyomtatványon adja be, vagy d) a vele együtt költöző személyek - lakóközösséget zavaró - magatartása miatt az elmúlt 5 évben a lakásbérleti jogviszony felmondásra került, erre vonatkozó érintő bírósági per, vagy a bérbeadónál szabálysértési eljárás volt folyamatban, vagy e) igénye meghaladja a pályázatban kiírt lakásnagyság mértékét, vagy f) az általa leadandó önkormányzati bérlakás esetén bérleti díj- vagy közüzemi díj tartozás van, vagy g) a pályázatban nem a valóságnak megfelelő tényt, vagy adatot közöl Önkormányzati bérlakás pályázat útján annak a családnak (személynek) adható bérbe, aki az e rendeletben és a 2. mellékletben meghatározott pályázati feltételeknek megfelel. Lakások bérbeadása pályázati rendszeren kívül 14. (1) A bérbeadó a pályázati rendszeren kívül dönthet az önkormányzati bérlakás bérbeadásáról: a) az életveszély, vagy más közérdekű elhelyezési feladat (szanálás) miatt lebontani rendelt lakások jogszerű használói részére, ha a lakáshasználók végleges elhelyezéséről az önkormányzat köteles gondoskodni, b) az önkormányzat illetékességi területén lakó súlyos lakásproblémával küzdő, krízishelyzetbe került családok részére, a Szociális és Lakásügyi Bizottság évente maximum 5 lakást, 12 hónapra ad bérbe, mely határidő kérelemre a körülmények felülvizsgálatát követően évente hosszabbítható. c) önkormányzati bérlakás bérleti jogviszonyának lakbértartozás miatti felmondását követően a végrehajtási eljárás során, a volt bérlő kérelmére a Szociális és Lakásügyi Bizottság döntése alapján egy szobás, maximum komfortos komfortfokozatú másik lakás adható bérbe egy évre, azzal, hogy a bérlő a végrehajtási eljárás során megkötött egyezségben vállalja az addig felhalmozott fennálló tartozások folyamatos törlesztését. Ez a határidő évente hosszabbítható a Szociális és Lakásügyi Bizottság döntése alapján, amennyiben a bérlőnek a lakás fenntartásával kapcsolatban hátraléka, közüzemi díj, lakbér és külön szolgáltatás díj tartozása nem volt, és a vállalt törlesztési kötelezettségének eleget tesz.

7 7 d) a Családok Átmeneti Otthonából (továbbiakban: CSÁO) a törvényben biztosított határidő lejártát követően az onnan kikerülő családok részére a rendelet 4. (2) bekezdésében foglaltak szerinti lakásnagyságnak megfelelő lakás adható bérbe A CSÁO vezetője javaslatára. Erre a célra maximum 3 lakás használható fel. A bérbeadás egy évi időtartamra történhet, amely a Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ javaslata alapján évente egy évvel meghosszabbítható. (2) Életveszély, szanálás esetén a bontandó lakásra kötött, a bontás időpontjában fennálló bérleti szerződés feltételeinek megfelelően kell másik (csere) lakást bérbeadni. (3) A bérbeadó az (1) bekezdés b.) pontja alapján hozott döntéseiről félévenként köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadása a volt bérlő, jogcímnélküli lakáshasználó részére lakbér és közüzemi díj hátralékai rendezését követően 15.. (1) A volt bérlővel, a felmondást követő 60 napon belül kérelmére, díjhátraléka, lakbér és közüzemi díj tartozásai rendezése esetén új bérleti szerződés köthető költség elven, meghatározott időre, legfeljebb egy évre. (2) A bérleti szerződés továbbiakban a bérlő kérelmére évente hosszabbítható, ha a.) a bérlő az önkormányzati bérlakás bérének költségelven történő megfizetését továbbra is vállalja, b.) a lakást rendeltetésszerűen használta, karbantartotta, c.) lakbér és egyéb a lakás használatával kapcsolatos tartozása nem volt. A bérlőtársi szerződés megkötésének feltételei 16. (1) A bérbeadó a bérlő és vele együtt lakó házastársa közös kérelmére a bérlőtársi szerződést köteles megkötni. (2) A bérbeadó a bérlő és a vele együtt lakó szülője (az örökbefogadó, a mostoha, és nevelő szülője) közös kérelmére a bérlőtársi szerződést akkor köteles megkötni, ha a kérelmező együttlakását az egészségügyi vagy lényeges személyi körülmények indokolttá teszik. (3) A bérbeadó, a bérlő és a vele együtt lakó gyermeke (örökbefogadott, a mostoha és nevelt gyermeke), valamint a jogszerűen befogadott gyermekétől született gyermeke közös kérelmére a bérlőtársi szerződést akkor köteles megkötni, ha a gyermek, illetőleg a befogadott gyermek gyermeke: a) 18. életévét betöltötte és b) a bérlővel a lakásban legalább 5 év óta együtt lakik. c) a bérlőnek a lakás használatával kapcsolatban közmű, illetve lakbér és külön szolgáltatás díj hátraléka nincs

8 8 (4) A rászorultság alapján bérbe adott lakás esetében nem köthető meg a bérlőtársi szerződés, ha a (2) és (3) bekezdésben említett hozzátartozó a fővárosban másik beköltözhető lakással rendelkezik. (5) A bérlő hozzátartozójának másik lakását akkor is beköltözhetőnek kell tekinteni, ha azt idegenforgalmi célokra, bérlet, albérlet útján vagy nem lakás céljára hasznosítja. 17. A 16. (2) - (3) bekezdésében megjelölt hozzátartozókon kívül más személlyel bérlőtársi szerződés nem köthető.

9 18. (1) A bérbeadó a 3. (1) bekezdésében meghatározott pályázati rendszeren kívül dönthet az önkormányzati bérlakás bérbeadásáról olyan bérlő részére, aki a) az önkormányzattal közszolgálati jogviszonyban áll, vagy b) az önkormányzat intézményénél, önkormányzati alapítású gazdasági társaságnál van közalkalmazotti jogviszonyban, illetve munkaviszonyban c) 9 (2) Az (1) bekezdés szerint bérbeadott lakás esetén nem kell alkalmazni a 2. (1) bekezdésben előírt határozott időtartamot. A lakás a bérlő (1) bekezdésében meghatározott munkaviszonyának, illetve közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyának fennállásának időtartamára adható bérbe. (3) A lakás bérlője a munkaviszony, illetve jogviszony megszűnését követően 30 napon belül, köteles a lakás lakbérét és közüzemi díját rendezni, a lakást üresen, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni. (4) A bérbeadott lakásba a bérlő házastársán, gyermekén, jogszerűen befogadott gyermekének együttlakás alatt született gyermekén kívül más személyt nem fogadhat be, a lakást albérletbe nem adhatja. Nyugdíjasházi lakások bérbeadása 19. (1) Nyugdíjasházban levő lakás bérlője az lehet, aki: a) az önkormányzat tulajdonában álló lakás bérlője, ha a bérleti jogviszonya határozatlan idejű volt és az általa lakott lakást üresen, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése mellett az önkormányzatnak visszaadja; b) adásvételi szerződés keretén belül a kizárólagos tulajdonában álló, per-, teher -,és igénymentes üres, beköltözhető lakóingatlanát az ingatlan és a nyugdíjasházi lakás forgalmi értéke közötti különbözetnek megfelelő összegért az önkormányzatnak eladja; c) a lakásbérleti szerződés megkötésével egyidejűleg az önkormányzat számára térítésként Ft-ot megfizet; d) és a nyugdíjasházi lakásban történő elhelyezését írásban kéri az önkormányzattól. (2) Nyugdíjasházi lakás bérlője csak az a személy lehet, aki az öregségi nyugdíjkorhatárt elérte és önmaga ellátásáról gondoskodni tud. (3) Nyugdíjasházi lakásba a bérlő házastársán kívül más személyt nem fogadhat be, a nyugdíjasházi lakás albérletbe nem adható. (4) Ha a bérlő a nyugdíjasházi lakásra az (1) bekezdés a.) pontjában foglalt rendelkezések alapján kötött bérleti szerződést felmondja, úgy a) részére legalább egyszobás lakást kell bérbe adni, amelyre az önkormányzattal fennállt bérleti szerződés a beköltözésre tekintettel közös megegyezéssel megszüntetésre került; ebben az esetben a volt bérlő a leadott lakásért adott pénzbeli térítésnek a Ptk.

10 301. -a szerinti éves kamatokkal növelt összegét köteles a bérbeadó részére visszafizetni; vagy b) részére pénzbeli térítést kell fizetni, amelynek összege a nyugdíjasházi lakás forgalmi értékének 50 %-a. (5) Ha a bérlő a nyugdíjasházi lakásra az (1) bekezdés b.) pontjában foglalt rendelkezések alapján kötött bérleti szerződést felmondja, úgy a.) részére a nyugdíjasházi lakásnak megfelelő egy szobás összkomfortos lakást kell bérbe adni; vagy b.) részére a nyugdíjasházi lakásra vonatkozó bérleti szerződés megkötésekor az (1) bekezdés b.) pontjában foglaltak alapján befizetett összeget kell megfizetni. (6) Ha a bérlő a nyugdíjasházi lakásra az (1) bekezdés c.) pontjában foglalt rendelkezések alapján kötött bérleti szerződést felmondja, úgy részére a nyugdíjasházi lakásra vonatkozó bérleti szerződés megkötésekor az (1) bekezdés c.) pontjában foglaltak alapján befizetett összeget kell megfizetni. (7) A nyugdíjasházi lakás bérlete cserélhető. Feltétele a nyugdíjasházi lakás bérlőjének egészségi állapota, a cserélő fél jogosultsága a nyugdíjasházi lakásra, a csere tárgyát képező lakás hasonló minősége. A bérbeadó és a bérlő jogai és kötelességei 20. (1) A helyreállítási kötelezettséggel meghirdetett lakás esetében a lakásbérleti szerződésnek tartalmaznia kell: a) a lakás helyreállításának költségeit, 10 b) a költségek bérlő részére történő megtérítésének módját, valamint c) a munkálatok elvégzésének határidejét. (2) Az (1) bekezdésben megjelölt munkák - pályázatban meghirdetett és számlákkal igazolt ellenértékét, a lakás műszaki átvételét követő 60 napon belül - a bérbeadó fizeti meg a bérlő részére. (3) Ha a tényleges ráfordítás költségei a pályázatban meghirdetett költségeket meghaladják, a bérlő a rendeltetésszerű használatot meghaladó mértékű munkákra fordított kiadásainak megfizetésére nem tarthat igényt. (4) A bérbeadó a munkálatok elvégzésének határidejét - a bérlő kérésére - legfeljebb egy alkalommal meghosszabbíthatja. (5) Ha a bérlő a munkálatokat saját hibájából a lakásbérleti szerződésben meghatározott, vagy a bérbeadó által a (4) bekezdésben foglaltak alapján meghosszabbított határidőn belül nem végzi el, a bérbeadó a lakásbérleti szerződést az Ltv. 24. (1) bekezdésének b.) pontja alapján felmondhatja. 21. (1) A lakásbérleti szerződés keretében a bérbeadó és a bérlő megállapodhatnak abban, hogy a bérlő látja el az épület, illetőleg a közös használatú helyiségek tisztántartásával, megvilágításával kapcsolatos feladatokat.

11 11 (2) Az (1) bekezdésben említett megállapodás esetén a szerződésben konkrétan meg kell jelölni a bérlő által vállalt feladatokat és annak - egy hónapra lebontott költségeit, (dologi kiadások és munkadíj). A kiszámított havi költségekkel a lakbér összegét a Bérbeadó csökkentheti (3) A bérbeadó az (1) bekezdésben említett kötelezettségek közül egyes feladatok elvégzéséről, illetőleg több bérlő esetében a feladatok szerinti megosztásról is köthet megállapodást. 22. (1) A 21. -ban említett megállapodás határozott időtartamra de legalább 12 hónapra szólhat. A határozott idő lejártát megelőző 30 napon belül a megállapodás 12 hónapra megújítható, amelyet a lakásbérleti szerződésben fel kell tüntetni. (2) Ha az (1) bekezdésben említett határozott idő eltelt, illetőleg a megállapodás megújítására nem kerül sor, a bérlő az eredetileg megállapított lakbért köteles fizetni. (3) A bérbeadó legalább 6 havonként köteles ellenőrizni a megállapodásban foglaltak teljesítését. A bérlő mulasztása esetén - a lakásbérleti szerződés egyidejű felmondásával a megállapodás megszüntethető, és a lakbérkülönbözet visszakövetelhető. (4) Ha a (2) bekezdésben említett esetben a közös megegyezés nem jön létre és a bérlő nem vállalja a lakásra eredetileg megállapított lakbér és a különbözet megfizetését, a bérbeadó a lakásbérleti szerződést - az Ltv. 24 (1) bekezdés b.) pontja alapján - felmondhatja. 23. (1) A bérbeadó és a bérlő írásban megállapodhatnak abban, hogy a bérlő a lakást átalakítja, korszerűsíti, rendeltetésszerű használatra alkalmassá teszi. (2) A megállapodásnak tartalmaznia kell az elvégzendő munkák: a) konkrét megjelölését, b) befejezésének határidejét, c) költségeit és azok megfizetése feltételeit, módját, valamint azt, hogy a munkálatok megkezdéséhez szükséges hatósági engedélyt a bérlő köteles megkérni. (3) A bérbeadó csak a lakás rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételéhez szükséges mértéket meg nem haladó költségek megfizetését vállalhatja. 24. (1) A bérbeadó és a bérlő írásban megállapodhatnak abban, hogy a lakásbérleti szerződés megszűnésekor a lakást és a berendezéseit a bérbeadó teszi rendeltetésszerű használatra alkalmassá. (2) Az (1) bekezdésben említett megállapodás csak akkor köthető meg, ha a bérlő vállalja, hogy a kiköltözéssel egyidejűleg a költségeket a bérbeadó részére egy összegben megtéríti.

12 12 A lakáshasználati díj 25. (1) Az a személy, aki a lakást jogcím nélkül használja, a jogcím nélküli használat kezdetétől a lakásra megállapított lakbérrel azonos összegű használati díjat köteles a bérbeadó részére fizetni. (2) A jogcím nélküli lakáshasználó - az ilyen lakáshasználat kezdetétől számított 2 hónap elteltét követő naptól a lakásból való kiköltözésig - emelt használati díjat akkor köteles fizetni, ha a bérbeadónak e rendelet alapján tett nyilatkozata, illetőleg a Ltv. 75. és 94. -ai értelmében elhelyezésre nem tarthat igényt. (3) A lakáshasználati díj a jogcím nélküli lakáshasználat kezdetétől számított a) 2-6 hónap között a lakbérnek megfelelő összeg kétszerese, b) 6-12 hónap között a lakbérnek megfelelő összeg háromszorosa, c) 13 hónapon túl a lakbérnek megfelelő összeg ötszöröse. (4) Ha a jogcím nélküli lakáshasználónak a vele együtt lakókra tekintettel meghatározott - egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, továbbá a létfenntartáshoz szükséges mértéken felüli ingó, valamint forgalomképes ingatlan vagyonnal nem rendelkezik, kérésére a használati díj mértékét a bérbeadó csökkentheti. A csökkentett használati díj sem lehet azonban a lakás lakbére kétszeres összegénél kevesebb. (5) A bérbeadó a (2) bekezdésben említett személyek esetében a jogcím nélküli lakáshasználat kezdetétől számított 30 napon belül köteles a lakás kiürítése iránti peres eljárást megindítani. A befogadás és az elhelyezési kötelezettség vállalásának szabályai 26. (1) Az Ltv.21. (2) bekezdése értelmében a bérlő a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül is befogadhatja házastársát, gyermekét, befogadott gyermekének a gyermekét, valamint szülőjét. (2) A Bérbeadó a bérlő írásbeli kérelmére hozzájárulhat ahhoz, hogy a bérlő, nem befogadott gyermekének a gyermekét, testvérét, élettársát, élettársa gyermekét, gyermeke házastársát, és annak gyermekét a lakásba befogadja. (3) A hozzájárulásban ki kell kötni, hogy a bérlő lakásbérleti jogviszonyának megszűnése esetén a befogadott személy köteles a lakásból elköltözni. (4) A bérbeadó a befogadáshoz kért hozzájárulást megtagadhatja, ha a) a bérlő határozott időre szóló bérleti szerződéssel rendelkezik, b) a bérleti jogviszony fennállása vitás, c) ha a befogadással a lakásban lévő személyek száma meghaladja a 4. -ban szabályozott lakásigény mértékének felső határát. (5) Az önkormányzati lakásba történő befogadáshoz a hozzájárulást meg kell tagadni, ha a bérlőnek a lakással kapcsolatos lakbér- illetve közüzemi díj tartozása van, illetve ha a 21. -ban vállalt feladatait nem látja el.

13 (1) A bérbeadónak a hozzájárulásban ki kell kötnie, hogy a lakásban jogcím nélkül visszamaradó személyek a lakásbérleti szerződés megszűnését követő 8 napon belül kötelesek a lakásból kiköltözni. (2) A hozzájárulás iránti kérelemhez csatolni kell a befogadott személy írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a lakásbérleti jogviszony megszűnése esetén az önkormányzati lakásból 8 napon belül a vele együtt lakó valamennyi személlyel együtt kiköltözik. 28. (1) Ha a szociális intézményből elbocsátott személy az intézménybe utalásakor határozatlan idejű lakásbérleti jogviszonyáról pénzbeli térítés ellenében mondott le az önkormányzat javára, részére a bérbeadó legfeljebb egy lakószobás, komfortos lakás bérbeadását ajánlhatja fel. A bérbeadás feltétele, hogy az említett személy vállalja a felajánlott lakásra megállapított lakbér megfizetését. (2) A bérbeadás az (1) bekezdésben említett személyek részére határozott, 5 éves időtartamra történik. Hozzájárulás lakások cseréjéhez 29.. (1) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakás bérleti joga lakás, lakások bérleti jogára vagy lakható lakást magába foglaló magántulajdonban lévő ingatlanra, ingatlanokra cserélhető. (2) A lakások elcseréléséhez a bérbeadói hozzájárulás szükséges (3) A bérbeadói hozzájárulást a bérbeadó megtagadhatja, ha a bérlő határozott időre szóló, vagy feltétel bekövetkeztéig tartó bérleti szerződéssel rendelkezik. Hozzájárulás az albérleti szerződéshez 30. (1) A bérlő a határozatlan időre bérbeadott lakás legfeljebb 50 %-át határozott időre, maximum egy évre, kizárólag lakás céljára a bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával albérletbe adhatja, az albérleti szerződést köteles írásba foglalni, és a bérbeadó részére bemutatni. (2) Az albérlői jogcímen történő befogadáshoz kért hozzájárulás iránti kérelemhez csatolni kell a befogadott személy nyilatkozatát, hogy a bérleti szerződés megszűnésekor az önkormányzati lakást 3 napon belül elhagyja. Hozzájárulás székhely bejelentéshez 31. (1) A bérlő kérelmére tulajdonosi hozzájárulás adható az önkormányzati tulajdonú bérlakás székhelyként történő bejelentéséhez, a 32/2000.(VI.29.) önkormányzati rendeletben szabályozott tevékenységek esetén, kizárólag abban az esetben, ha azt a tevékenységet a lakásban életvitelszerűen bentlakó bérlő, vagy a bérlő által jogszerűen befogadott személy végzi vagy gyakorolja. (2) A lakásbérleti jogviszony megszűnésével a székhely engedély egyidejűleg visszavonásra kerül.

14 (3) A bérleti szerződés megszűnésével a bérlő köteles haladéktalanul a székhely (telephely, fióktelep) cégjegyzékből való törléséről gondoskodni. A bérlőnek visszajáró óvadék elszámolására, amennyiben óvadékot fizetett csak a fentiek megtörténtének igazolását követően kerülhet sor, így az óvadék-visszaadási kötelezettség is csak ezen feltétel bekövetkezése esetén válik esedékessé. A bérleti szerződés megszűnésétől számított 30 (harminc) nap elteltével mindaddig, amíg a bérlő ezen kötelezettségének nem tesz eleget, a bérbeadónak köteles napi 2.000,- Ft összegű kötbért fizetni, amely követelését a bérbeadó az óvadékból levonni jogosult. A jogcím nélkül visszamaradt személyek elhelyezése 32. (1) A bérbeadó azzal a személlyel, aki az Ltv. rendelkezései alapján a lakásbérleti jogviszony folytatására jogosult, az előző bérlővel azonos feltételekkel köti meg a lakásbérleti szerződést. (2) A bérbeadó a lakásbérleti szerződés megszűnése után a lakásban visszamaradó azzal a jogcím nélküli személlyel köthet lakásbérleti szerződést, a) akinek az elhelyezéséről az Ltv. 75. és 94. -a alapján köteles gondoskodni, b) akinek az elhelyezésére ezen rendelet alapján kötelezettséget vállalt. (3) Az (1) és (2) bekezdésben nem említett személyekkel bérleti szerződést a bérbeadó nem köthet, az ilyen személyekkel kapcsolatos eljárásra e rendelet 25.. (5) bekezdésében foglalt rendelkezések az irányadóak. A szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése 33. (1) A bérbeadó és a bérlő a lakásbérleti szerződést közös megegyezéssel úgy is megszüntetheti, hogy a bérbeadó a bérlő részére másik lakást ad bérbe. (2) Az (1) bekezdésben foglaltak alapján a bérlő a) kevesebb szobaszámú, vagy kisebb alapterületű, vagy alacsonyabb komfortfokozatú, b) azonos szobaszámú, alapterületű, komfortfokozatú, de a kerületben vagy az épületen belül eltérő fekvésű, illetőleg c) nagyobb szobaszámú, vagy nagyobb alapterületű, vagy magasabb komfortfokozatú lakás bérbeadását kérheti A bérlőt a bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén pénzbeli térítés nem illeti, kivéve a nyugdíjasházi lakás visszaadása esetén a rendelet 19. -ában meghatározott esetben.

15 15 Harmadik rész A helyiségbérlet szabályai A helyiségek bérbeadásának általános szabályai 35. (1) Az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás célú helyiségeket bérbe adni az önkormányzat vagyonáról szóló rendelet valamint e rendeletben megfogalmazott szabályok szerint lehet. (2) A rendelet hatálya alá tartozó helyiségeket az önkormányzat bérbeadással, pályázat útján hasznosítja, kivéve az e rendelet 40. -ában foglalt eseteket. (3) A bérbeadói jogok gyakorlásával és a bérbeadói kötelezettségek teljesítésével, az erre vonatkozó szerződések megkötésével, hozzájárulások megadásával kapcsolatos feladatokat a Tulajdonosi Bizottság döntése alapján a polgármester (továbbiakban: bérbeadó) látja el, aki ezen feladatkörét a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat mindenkori vagyonkezelő szervezete közreműködésével végzi, a következők figyelembevételével: a.) Tulajdonosi Bizottság a bérbeadásokról évenként tájékoztatja a képviselő-testületet. b.) Bérleti szerződés köthető: ba.) határozott időre, bb.) feltétel bekövetkeztéig. Helyiségek bérbeadása pályázat útján 36. (1) A bérbeadó az üres, nem lakás céljára szolgáló helyiséget az e rendeletben szabályozott kivételektől eltekintve csak licitálásos, nyilvános pályázati eljárás lefolytatása után adhatja bérbe. A hirdetménynek meg kell jelennie legalább egy helyi újságban, egy országos terjesztésű napilapban, az önkormányzat hivatalos internetes oldalán, valamint a Polgármesteri Hivatal és a vagyonkezelő szervezet hirdetőtábláján. (2) Ha az előírt időben csak egy pályázati ajánlat érkezik, és az az előírt feltételeknek megfelel, a pályázati eljárást eredményesnek kell nyilvánítani. (3 ) A pályázati hirdetménynek tartalmaznia kell: a) a bérbeadásra meghirdetett helyiség pontos címét, (település, kerület, utca, házszám, helyrajzi szám) alapterületét, rendeltetését, felszereltségét, műszaki állapotát, b) a helyiség felhasználásának célját és az abban folytatható tevékenység megjelölését, c) a bérleti szerződés határozott, vagy feltétel bekövetkezéséig tartó időtartamát, d) a helyiség használatra alkalmassá tételéhez szükséges, a leendő bérlő által saját költségen elvégzendő építési munkákat és azok elvégzésének határidejét, továbbá az esetleges

16 eredeti állapot helyreállítási kötelezettséget, és azt a kikötést, hogy a leendő bérlő a bérleményben elvégzett munkák megtérítésére nem tarthat igényt. e) a pályázni jogosultak körét (természetes személy, egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, civil szervezetek, alapítványok, társadalmi szervezetek), f) a fizetendő bérleti díj mértékét, a helyiség forgalmi értékét, az óvadék összegét, annak letétbe helyezését. g) a pályázati ajánlat benyújtásának módját, helyét és határidejét, továbbá a tárgyalás megtartásának helyét és időpontját. h) A pályázó azon nyilatkozatát, hogy a vele kötendő bérleti szerződésben foglaltak teljesítésére közokiratban kötelezettséget vállal, továbbá vállalja annak elkészítésének költségét. (4) Nyilvános licitálásos eljárásról szóló hirdetés időtartama minimum 21 nap. (5) A pályázati hirdetményben szereplő bérleti díj meghatározásának alapelvei és módja: a) a nem lakás célú helység bérleti díjának meghatározása, a gazdasági helyzetnek, a bérlemény fekvésének, és jövedelemtermelő képességének megfelelően kell, hogy történjen, b) ennek érdekében a meghirdetést megelőzően értékbecslést kell végeztetni, ami tartalmazza az a.) pontban meghatározott szempontok szerinti reális bérleti díj összegét is. Óvadék 37. (1) A nem lakás célú helyiség bérlőjének a helyiség használatának időtartamáig óvadékot kell fizetnie az önkormányzatnak függetlenül a bérleményhez jutás módjától. (2) Az óvadék mértéke a pályáztatás folyamán kialakult egy havi bérleti díj nettó értékének hatszorosa. (3) Az óvadék a bérbeadó részéről akkor használható fel, és azon összeghatárig 16 a) ha a bérlő a helyiség átadásakor azt nem tiszta, rendeltetésszerű állapotban hagyta el, a helyiség helyreállításához szükséges összegig. b) ha a bérlő a helyiség átadásakor bérleti díjjal vagy szerződésből adódó közüzemi díjjal tartozik ezen összegek és kamatok, valamint a tartozás érvényesítésével kapcsolatosan felmerült költségek erejéig, c) ha az önkormányzatnak egyéb kárt okoz, a kár megtérítéséhez szükséges mértékben. (4) Az óvadékot elkülönített számlán kell elhelyezni, ezután az önkormányzat kamatot nem fizet. (5) Óvadékot kell fizetni abban az esetben is, ha a pályázaton elnyert helyiség bérletének megszűnése esetén az önkormányzat kötelezettséget vállal a 40. -ban foglalt esetekben csere helyiség biztosítására. (6) A bérleti szerződés megszűnését követően a fel nem használt biztosíték a nem lakás célú helyiség átadás-átvételét követően 30 napon belül a volt bérlő részére visszafizetésre kerül.

17 (1) A bérbeadó a műemlékvédelem alatt álló épületben, illetőleg műemléki jelentőségű területen vagy műemléki környezetben lévő helyiségre bérleti szerződést csak a műemlékvédelmi hatóság által meghatározott feltételekkel köthet. (2) A bérbeadó a helyiséget a pályázati kiírásban megjelölt állapotban és felszereltséggel, leltár alapján köteles a bérlőnek átadni. (3) A bérlő nem követelheti a bérbeadótól, hogy a helyiséget a pályázatban megjelölt használatnak (tevékenységnek) megfelelő módon kialakítsa, felszerelje, illetőleg berendezze. (4) A bérlő köteles gondoskodni: a) a helyiség burkolatainak saját igényei szerinti felújításáról, pótlásáról, illetőleg cseréjéről, b) a helyiséghez tartozó üzlethomlokzat (portál) kirakatszekrény, védő (elő-) tető, ernyős szerkezet, biztonsági berendezések karbantartásáról, c) a helyiségben folytatott tevékenység körében felmerülő felújításról, pótlásról, illetőleg cseréről, d) az épület olyan központi berendezéseinek karbantartásáról, amelyeket a bérlő kizárólagosan használ, illetőleg tart üzemben, e) az épület, továbbá a közös használatra szolgáló helyiségek és területek tisztításáról és megvilágításáról, a nem háztartási szemét elszállításáról, amely a bérlő tevékenységével függ össze, f) amennyiben a bérlő a bérbeadóra tartozó értéknövelő munkát végez el kivéve a pályázat útján bérbeadott helyiséget - a bérbeadó hozzájárulásával és előzetes költségegyeztetéssel (beruház, felújít), lehetőség van az egyeztetett igazolt költségeinek a bérleti díjnál a bruttó elszámolás alapján történő érvényesítésére. 39. A bérlő a helyiséget a bérleti jogviszony megszűnésekor legalább az átadáskori állapotban és felszereltséggel - leltár szerint - köteles visszaadni. Helyiségek bérbeadása a pályázati rendszeren kívül 40. A bérbeadó a helyiséget pályázati rendszeren kívül akkor adhatja bérbe, ha a) közérdekű feladat végrehajtása miatt megszüntetésre kerülő helyiség bérlője részére kerül cserehelyiség bérbeadásra b) a határozott időre szóló bérleti szerződéssel hasznosított helyiség ismét a korábbi bérlő kérelmére részére kerül bérbeadásra, a korábbi bérleti szerződés időtartamára, de legfeljebb öt évre, abban az esetben, ha a bérlő az újabb bérbeadás feltételeit vállalja, bérleti díj a helyiség használatával kapcsolatos közműdíj tartozása nincs, illetve a korábbi esetleges tartozásával kapcsolatosan fizetési könnyítésben nem részesült.

18 c) ha a bérlő a gazdasági társaságokról szóló külön törvény alapján társaságot, illetőleg a szövetkezetekre vonatkozó törvény alapján szövetkezetet alapít, vagy átalakul a társaság, a társaság, illetőleg a szövetkezet a jogutód. d) ha helyiség a vagyonrendelet... alapján ingyenesen, vagy kedvezményesen kerül bérbeadásra, mely követelésről való lemondást jelent. e) a bérbeadás az önkormányzattal támogatási szerződés keretében együttműködő alapítvány vagy egyesület részére történik 41. (1) Két eredménytelen licitálásos eljárást követően a bérbeadó a helyiséget csökkentett bérleti díjról induló licittárgyalás útján adhatja bérbe egy év határozott időre. (2) A licittárgyalás során induló tételként -csökkentett bérleti díjként- az első eljárás során meghatározott bérleti díj 1/3-át kell meghatározni. (3) A csökkentett bérleti díjról induló licittárgyalásra való felhívásnak meg kell jelennie a 36. (1) bekezdésében meghatározott helyeken, és a felhívásnak a 36. (3) bekezdésében meghatározottakat kell tartalmaznia. (4) A 37. -ban meghatározott óvadék alapja a csökkentett bérleti díjról induló licittárgyalás eredményeként meghatározott bérleti díj. (5) A bérlő a bérleti jogviszony lejárta előtt 60 nappal kérheti a helyiség ismételt bérbeadását a 40. b) pontja alapján a teljes bérleti díj megfizetése mellett. 42. (1) A bérlő az önkormányzati helyiség bérleti jogviszonyát másnak csak írásbeli megállapodás alapján, a bérbeadó írásbeli hozzájárulásával adhatja át. (2) A bérlő a helyiség átruházásáról szóló megállapodást, annak megkötésétől számított 15 napon belül köteles a bérbeadónak a hozzájárulás megadása érdekében megküldeni. (3) A megállapodásnak tartalmaznia kell: 18 a) a helyiség pontos címét, helyrajzi számát, b) a helyiség alapterületét és az eddig fizetett bérleti díj összegét, c) az átvevő által folytatni kívánt tevékenység meghatározását, d) az átvevő nyilatkozatát arról, hogy a bérbeadó által a helyiség használati értékéhez igazodó, újonnan közölt bér megfizetését, továbbá a helyiség piaci forgalmi értéke 10 %- ának megfelelő térítés egy összegben történő megfizetését vállalja, e) az átvevő nyilatkozatát arról, hogy az óvadékot megfizeti. 43. (1) A bérlő jogosult a bérleményt a bérbeadó erre irányuló külön írásbeli hozzájárulásával vállalkozásának székhelyeként (telephelyeként, fióktelepeként) megjelölni.

19 19 (2) A bérleti szerződés megszűnésével a bérlő köteles haladéktalanul a székhely (telephely, fióktelep) cégjegyzékből való törléséről gondoskodni. A bérlőnek visszajáró óvadék elszámolására, csak a fentiek megtörténtének igazolását követően kerülhet sor, így az óvadék visszaadási kötelezettség is csak ezen feltétel bekövetkezése esetén válik esedékessé. A bérleti szerződés megszűnésétől számított 30 (harminc) nap elteltével mindaddig, amíg a bérlő ezen kötelezettségének nem tesz eleget, a bérbeadónak köteles napi 5.000,- Ft összegű kötbért fizetni, amely követelését a bérbeadó az óvadékból levonni jogosult. 44. (1) A bérbeadó a hozzájárulás megadását köteles megtagadni, ha az átvevő: a) az általa gyakorolni kívánt tevékenységhez szükséges engedéllyel nem rendelkezik, b) tevékenysége külön jogszabály rendelkezéseibe ütközik. (2) A bérbeadó a kért hozzájárulást megtagadhatja, ha az átvevő a) az újonnan közölt bérleti díj és az óvadék megfizetését nem vállalja, b) nem igazolja, hogy az átadás ellenértékeként előírt térítési díjat megfizette. (3) A hozzájárulás megtagadására jogot adó ok, ha az átadónak: a) bérleti díj vagy közüzemi díj hátraléka van, b) a bérbeadóval a helyiséggel kapcsolatos jogvitája van. (4) A bérbeadó a hozzájárulását megtagadhatja, ha az átvevő tevékenysége nem összeegyeztethető a Kispest helytörténeti múltjában, az adott lakó- és településkörnyezetben kialakult normákkal (szokásokkal) A bérleti szerződés megkötése és megszűnése 45. A helyiség bérletére vonatkozó szerződést azzal kell megkötni: a) aki a bérleti jogot pályázati úton nyerte el, b) aki a helyiséget újból bérbe veheti, c) aki részére a helyiség bérleti jogának átadásához a bérbeadó hozzájárul, d) akit az Ltv. 40. és 41. -ai alapján a bérlő jogutódjának kell tekinteni. (1) A bérleti szerződés megszűnik: a) a helyiség megsemmisülésével; b) a bérlő halálával; 46.

20 c) a bérlő működési engedélyének visszavonásával; d) a bérlő vállalkozói igazolványának visszavonásával, vagy annak bérlő általi visszaadásával; e) ha a felek a szerződést közös megegyezéssel megszüntetik; f) az arra jogosult felmondásával; 20 g) ha a helyiség bérleti jogviszonyát a bíróság megszünteti; h) jogszabályban meghatározott egyéb esetekben. (2) A határozott időre szóló, illetőleg valamely feltétel bekövetkezéséig tartó helyiségbérleti jog a szerződésben meghatározott idő elteltével, illetőleg a feltétel bekövetkezésekor szűnik meg.

21 21 Az albérletbe adás szabályai 47. (1) Az önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség részben vagy teljes egészében- határozott időre albérletbe adható a bérbeadó írásbeli hozzájárulásával, amennyiben a bérlő vállalja az albérletbe adott terület után, a rendes bérleti díjon felül, a bérleti díj további 30% -ának megfelelő bérleti díj megfizetését, és annak megfelelően a bérleti szerződés módosítását. (2) Az albérleti jogcímen történő befogadáshoz kért hozzájárulás iránti kérelemhez csatolni kell: a) a bérlő nyilatkozatát, hogy felelősséget vállal az általa albérletbe adott rész szerződésszerű használatáért, az albérlő magatartásáért és tevékenységéért, vállalja, hogy a bérleti szerződésben megfogalmazott felmondási okok megvalósulása esetén, illetve a bérbeadó által kezdeményezett felmondást követően 3 napon belül az albérleti szerződést felmondja. b) a bérlő nyilatkozatát, hogy társasház esetében a bérbe adott terület használati módjára vonatkozó, a társasházakról szóló évi CXXXIII. törvényben előírt tulajdonosi hozzájárulást beszerezte, c) az albérlő közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozatát arról, hogy a bérleti, vagy az albérleti szerződés megszűnésekor az önkormányzati helyiséget elhagyja, d) az albérlő nyilatkozatát arról, miszerint a használt albérleti területet csak működési-, telepvagy a szükséges szakhatósági engedélyek birtokában és az abban foglaltak szerint használja, e) az albérlő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy tudomással bír a helyiség használatára vonatkozó, a bérlőre előírt kötelezettségekről, azokat elfogadja, magára nézve kötelezőnek tekinti és betartja. (3) Az albérleti szerződés időtartama a bérlő szerződésének határidejét nem haladhatja meg. Negyedik rész Az önkormányzati bérlakások elidegenítésének szabályai A lakások elidegenítésének általános szabályai 48. Az önkormányzat tulajdonában levő lakások közül nem adhatók el a nyugdíjasházi lakások. 49. (1) Azokat az önkormányzati tulajdonban levő lakásokat, amelyekre az Ltv. alapján vételi jog állt fenn azaz a bérlő november 30-ig vételi szándékát bejelentette -, de a szerződés önhibáján kívül nem köttetett meg (tulajdonjog rendezés, földhivatali ügyintézés miatt), az akadály megszűnte után az önkormányzat elidegeníti a jogosult(ak)nak. (2) Az elidegenítésnél az Ltv., valamint e rendelet előírásait kell alkalmazni.

22 Ha egy épületen belül található több lakás kerül egyidejűleg elidegenítésre, az érintett lakások együttes forgalmi értéke határozza meg, hogy mely önkormányzati szerv jogosult az elidegenítésről döntést hozni. A lakások elidegenítése elővásárlási joggal rendelkező személyek részére 51. (1) A lakás tényleges forgalmi értékét ingatlanforgalmi értékbecslés alapján kell megállapítani. (2) Az ingatlanforgalmi értékbecslésnek tartalmaznia kell: a) az épület, melléképületek aa.) szerkezeteinek, berendezéseinek anyagát, életkorát, használhatóságuk százalékos mértékét, ab.) a helyreállítás, javítás szükségességét, esetleges hatósági kötelezéseket, ac.) esetleges további beépítési és hasznosítási lehetőségeit, b) a földrészlet ba.) településen belüli elhelyezkedését, fekvését, bb.) közművesítettségének mértékét, bc.) infrastrukturális adottságait, bd.) megközelítési lehetőségét, be.) esetleges további beépítési lehetőségeit, bf.) egyéb adottságait (pl. parkosított, támfalépítési kötelezettséggel terhelt), c) a lakás ca.) minőségét meghatározó tényezőket, cb.) épületen belüli elhelyezkedését, cc.) a bérlő ténylegesen meg nem térült, a bérbeadó által engedélyezett ráfordításának igazolt mértékét. 52. (1) Az önkormányzati lakások a vételárnak egy összegben történő megfizetése, vagy részletfizetés ellenében idegeníthetők el. (2) A bérlő és az Ltv. alapján vele egy tekintet alá eső személy részére, kérelmére a lakás eladásakor részletfizetési kedvezményt kell adni. (3) Részletfizetés esetén a vételár 20%-át az adásvételi szerződés megkötésekor kell megfizetni. (4) A vételárhátralékot és a vételárhátralékra megállapított kamatot a bérlő és az Ltv. alapján vele egy tekintet alá eső személy, valamint az Ltv. hatálybalépésekor a lakásban jogcím nélkül lakó személy 15 év alatt, havi egyenlő részletekben köteles megfizeti.

23 (5) Részletfizetés ellenében elidegenített lakások vételárhátralékának fizetésénél a vevő az adásvételi szerződés aláírásának napjától kezdődően a vételárhátralékra évi 5 % kamatot köteles fizetni. (6) A határidőben be nem fizetett törlesztő részletek után a vevő a Ptk. szerinti, pénztartozás esetén megállapítható késedelmi kamatot köteles fizetni. (7) A vételárhátralék és a késedelmi kamat megfizetése alól felmentés nem adható. 53. (1) Az elidegenítésre kerülő lakás vételára a forgalmi érték 100 %-a, (2) Az elővásárlási joggal rendelkező bérlő és az Ltv. alapján vele egy tekintet alá eső személy, ha a.) a szerződés megkötésekor a teljes vételárat egy összegben megfizeti, őt a vételár 10 %-ának megfelelő árengedmény illeti meg, b.) a vételárhátralékot a szerződésben vállalt határidő előtt kiegyenlíti, őt a vételárhátralék 5 %-ának megfelelő árengedmény illeti meg. 54. (1) Amennyiben az elővásárlási joggal rendelkező bérlő, illetve a Ltv. alapján vele egy tekintet alá eső személy az elővásárlási jogával nem él, a törvény lehetőséget ad a lakás harmadik személy részére történő elidegenítésére. Az elidegenítésről a képviselő-testület dönt. (2) Annak a bérlőnek a lakását, a.) aki nyugdíjas vagy a külön jogszabályokban meghatározott nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásban részesül; b.) a lakásbérleti szerződésben foglalt kötelezettségének maradéktalanul eleget tett, azonban szociális helyzeténél fogva elővásárlási jogával nem tud élni; c.) kiskorú, illetve fiatalkorú, 23 d.) aki adósságkezelési szolgáltatásban részesül harmadik személy részére a bérleti jogviszony fennállásáig kizárólag a bérlő írásbeli hozzájárulásával lehet elidegeníteni. (3) A lakott lakás vételára a forgalmi érték 90 %-a. (4) A lakás elidegenítése licitálásos pályázat útján történhet. (5) Az adásvételi szerződést a pályázat nyertesével kell megkötni. 55. (1) A vevő az önkormányzattól vásárolt lakást a vételárhátralék teljes kiegyenlítése előtt nem idegenítheti el, nem köthet rá tulajdonjog változást eredményező szerződést (2) A vételárhátralék erejéig a lakásingatlanra az önkormányzat javára az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjogot kell bejegyeztetni. (3) A jelzálogjogot, elidegenítési és terhelési tilalmat az adásvételi szerződésnek kell tartalmaznia.

Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületének A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL szóló, többször módosított 40/2004. (VI. 23.

Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületének A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL szóló, többször módosított 40/2004. (VI. 23. 1 Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületének A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL szóló, többször módosított 40/2004. (VI. 23.) rendelete Baja Város Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU VÁROS ikt. sz.: I. 235 /2007. JEGYZŐJÉTŐL Előadó: dr. Kiss Gyula Békéscsaba, Szent István tér 7. Surányi Tiborné Mell.: rendelet-tervezet Hiv. SZ.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefax:

Részletesebben

MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2007. (IX.14.) önkormányzati rendelete

MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2007. (IX.14.) önkormányzati rendelete MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2007. (IX.14.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (egységes szerkezetben) Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (egységes szerkezetben a 9/2012.(III.23.), 35/2012.(XII.21.) önkormányzati

Részletesebben

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2002. (XII. 4.), 15/2003. (X. 28.), 9/2005.(IV. 7.), 16/2006. (XII. 14.), 3/2007. (II. 15.), 16/2007. (IX. 13.), 18/2008. (XII. 17.), 17/2010. (XII.

Részletesebben

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat. Képviselő- testületének. 23/2009. (X. 26.) rendelete az

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat. Képviselő- testületének. 23/2009. (X. 26.) rendelete az Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testületének 23/2009. (X. 26.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek meghatározásáról Záradék: E rendelet a Polgármesteri

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletére vonatkozó szabályok, a bérbeadói jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletére vonatkozó szabályok, a bérbeadói jogok gyakorlása Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletről és elidegenítésükre

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2008. (II. 7.), 21/2008. (VIII. 26.), 30/2009. (XII. 21.), 24/2010. (XII. 10.), 21/2012. (XII. 21.), 22/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Területi hatály

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Területi hatály Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 30-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 30-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 30-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Dr.Vécsei László képviselő napirend előtti felszólalása - Dr.Vécsei László

Részletesebben

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 17/2002. (VII. 4.), A 12/2003. (VI. 5.), A 7/2004. (II. 23.),

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 2/2007.(II. 01.) RENDELETÉNEK a 14/2007.(IX. 27.) rendelettel, a 19/2007.(XI.

Részletesebben

MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012 (IV. 23.) önkormányzati rendelete

MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012 (IV. 23.) önkormányzati rendelete MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012 (IV. 23.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL, VALAMINT ELIDEGENÍTÉSÜKRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL Mezőcsát

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A LAKÁSBÉRLET SZABÁLYAI A rendelet hatálya 1. Értelmező rendelkezés 2. Kezelői feladatok ellátása 3. Lakások hasznosításának jogcímei 4.

ELSŐ RÉSZ A LAKÁSBÉRLET SZABÁLYAI A rendelet hatálya 1. Értelmező rendelkezés 2. Kezelői feladatok ellátása 3. Lakások hasznosításának jogcímei 4. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2009.(XI. 25.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete. a lakások és a helyiségek bérletéről

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete. a lakások és a helyiségek bérletéről TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a lakások és a helyiségek bérletéről Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Szigetszentmárton Önkormányzat 16/2001.(XI.22.) sz. rendelete a tulajdonában álló lakások bérletéről, bérbeadásának feltételeiről és elidegenítéséről a 13/2002.(X.2.), 8/2003.(V.28.), 11/2004.(XII.07.),

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2004. (...) rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről, egységes szerkezetben a lakások és helyiségek

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 18/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete. Az önkormányzati tulajdon álló lakások és helyiségek bérletéről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 18/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete. Az önkormányzati tulajdon álló lakások és helyiségek bérletéről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 18/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete Az önkormányzati tulajdon álló lakások és helyiségek bérletéről Ercsi Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések

I. FEJEZET. Általános rendelkezések A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2006.(III.10.) rendelete a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról 1 Az 1993. évi LXXVIII. törvény felhatalmazása

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2004. (X.01.) rendelete

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2004. (X.01.) rendelete Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (X.01.) rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről, egységes szerkezetben a lakások és helyiségek

Részletesebben

Előterjesztés az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendeletről (rendeletalkotás)

Előterjesztés az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendeletről (rendeletalkotás) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: VI/59013/2011. Cím: Előterjesztés az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendeletről (rendeletalkotás)

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 12/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 12/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

I. A rendelet hatálya 1.. (2) A rendelet hatálya kiterjed minden balatonboglári lakóhellyel vagy munkahellyel rendelkező nagykorú személyre.

I. A rendelet hatálya 1.. (2) A rendelet hatálya kiterjed minden balatonboglári lakóhellyel vagy munkahellyel rendelkező nagykorú személyre. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.

Részletesebben

KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE* 22/2001.(XII.18.) Önk.számú rendelete

KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE* 22/2001.(XII.18.) Önk.számú rendelete KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE* 22/2001.(XII.18.) Önk.számú rendelete A lakások és helyiségek bérletének és elidegenítésének helyi szabályairól Kötegyán község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. május 24. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. május 24. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. május 24. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2006. (III. 29. ) rendelete a lakások és helyiségek bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről

Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2006. (III. 29. ) rendelete a lakások és helyiségek bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2006. (III. 29. ) rendelete a lakások és helyiségek bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről A Képviselő-testület a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Az önkormányzat képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról,

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2004.(VIII.30.)Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről ZÁRADÉK

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a lakások bérletére, elidegenítésére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról Rakamaz

Részletesebben

(3) A Képviselő-testület gyakorolja mindazon bérbeadói és elidegenítési jogokat, amelyet e rendelet másként nem szabályoz. II.

(3) A Képviselő-testület gyakorolja mindazon bérbeadói és elidegenítési jogokat, amelyet e rendelet másként nem szabályoz. II. A lakások bérletéről szóló 12/2001. (III. 29.) ÖKT rendeletének módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Módosította: 15/2002. (III. 28.) ÖKT. rendelet, 33/2005. (XII.1.) a 11/2006. (II. 24.),

Részletesebben

K i v o n a t. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből K i v o n a t Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen (egyhangú)

Részletesebben

1. E rendelet hatálya kiterjed Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő valamennyi lakásra.

1. E rendelet hatálya kiterjed Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő valamennyi lakásra. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 44/2012.(IX.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről, elidegenítéséről és használatáról Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet a lakások bérletéről szóló 10/2001. (VII. 4.) ÖR. rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 19/1999. (VII.10.) KT. számú * r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 19/1999. (VII.10.) KT. számú * r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 19/1999. (VII.10.) KT. számú * r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről Módosította: 33/2000./XII.31./KT, 41/2001./XII.31./KT,

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 33/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 33/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 33/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről Módosítva: 16/2014. (VII.15.), Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2006.(XII.18.) R E N D E L E T E. Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételeiről

Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2006.(XII.18.) R E N D E L E T E. Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételeiről Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006.(XII.8.) R E N D E L E T E Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételeiről - egységes szerkezetben - Dombrád Város Képviselőtestülete a lakások

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet megalkotásának célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet megalkotásának célja Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IX.07.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségekbérletéről, elidegenítéséről, a lakbérek

Részletesebben

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1 ELSŐ RÉSZ A TÖRVÉNY HATÁLYA

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1 ELSŐ RÉSZ A TÖRVÉNY HATÁLYA 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1 Az Országgyűlés a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályok egységesítése,

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1995. (VI. 19.)önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről (Módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselőtestület

Részletesebben

2. A rendelet hatálya

2. A rendelet hatálya Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX. 6. ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének és elidegenítésének

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 19. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. szeptember 27-én J e g y z ő k ö n y v megtartott

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről. ( Módosításokkal egysége szerkezetbe foglalva ) Kiskunmajsa

Részletesebben

I. Fejezet LAKÁSBÉRLET SZABÁLYAI. Általános rendelkezések

I. Fejezet LAKÁSBÉRLET SZABÁLYAI. Általános rendelkezések Kistelek Városi Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint az elidegenítésükre

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK a 41/2010. (XII.17.) Ör., a 7/2012. (II.24.) Ör., a 32/2012. (V.31.) Ör., az 58/2012. (XI.30.) Ör., 6/2014. (II.27.), 16/2014.(VI.30.) a 28/2015.(IX.24.)

Részletesebben

L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 225. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2015. (.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítésük szabályairól

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról a 13/2015.

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére egységes szerkezetben a 19/2006. (VI. 28.), 5/2004. (II.

Részletesebben

(2) A Bérbeadó a rendelkezése alá kerülő lakásokat, pályázat útján jogosult bérbe adni.

(2) A Bérbeadó a rendelkezése alá kerülő lakásokat, pályázat útján jogosult bérbe adni. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások bérletéről, elidegenítéséről Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (V.3.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (V.3.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (V.3.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről Herend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

14 /1994. / V. 2./MÖK

14 /1994. / V. 2./MÖK 1 Helyi jogtár. Hatályos szöveg. (Módosította a 2/1995.(I.30.)MÖK sz. a 11/1995.(III.27.)MÖK sz., a 16/2000. (VII.20.)MÖK sz., a 3/2001./ II. 19./ MÖK sz. és a 15/2001.(X. 1.) MÖK sz., 11/2003.(IV. 25.)

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről és elidegenítéséről 1 Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

1/2006.(I.30.) r e n d e l e t e. az önkormányzati lakások bérletérıl

1/2006.(I.30.) r e n d e l e t e. az önkormányzati lakások bérletérıl LAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2006.(I.30.) r e n d e l e t e az önkormányzati lakások bérletérıl Lad Község Önkormányzat Képviselı-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya, a tulajdonosi jogkörök gyakorlása

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya, a tulajdonosi jogkörök gyakorlása Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2010. (VI.18.) önkormányzati rendelete a Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletének

Részletesebben

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2007.(IX.24.) rendelete a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról a 10/2008.(IV.21.), a 34/2008.(XII.22.),

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 12/2009(VIII.14.) rendelettel módosított 12/1996(VIII.15.) Ktr.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 12/2009(VIII.14.) rendelettel módosított 12/1996(VIII.15.) Ktr. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 12/2009(VIII.14.) rendelettel módosított 12/1996(VIII.15.) Ktr. számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1..

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

XVI.ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. JÚLIUS

XVI.ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. JÚLIUS XVI.ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. JÚLIUS MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 5.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Oroszlány Város Önkormányzatának 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól Letenye

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. Értelmező rendelkezések 1.

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. Értelmező rendelkezések 1. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016.(III.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában és rendelkezésében lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek

Részletesebben

Módosítások: /2010. V. 1-

Módosítások: /2010. V. 1- Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2000. (XII. 12.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről

Részletesebben

Páty Önkormányzat Képviselı-testületének a 17./1997. (IX.17.) Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások bérletérıl

Páty Önkormányzat Képviselı-testületének a 17./1997. (IX.17.) Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások bérletérıl Páty Önkormányzat Képviselı-testületének a 17./1997. (IX.17.) Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások bérletérıl A Képviselı-testület a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a lakások bérletére, elidegenítésére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról (egységes

Részletesebben

I. rész A rendelet hatálya 1.

I. rész A rendelet hatálya 1. Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 30/2004. (IV.23.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről

Részletesebben

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013.(VIII.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről Balatonfüred Város Önkormányzatának

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 8. napján 13.00 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 27/2003. (V. 29.) számú. r e n d e l e t e. a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 27/2003. (V. 29.) számú. r e n d e l e t e. a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 27/2003. (V. 29.) számú r e n d e l e t e a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés)

Részletesebben

I. Fejezet. Általános és értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános és értelmező rendelkezések Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 35/2015.(X.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról (módosította: 5/2016 önkormányzati rendelet) Eger Megyei

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2013. október 1-től Egységesítve: 2013. szept. 27. Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 7138/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés március 31-i ülésére Tárgy: a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és a helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésük

Részletesebben

Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről

Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről 43 55 Jegyzőkönyv Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről Üléselnök: dr. Botka László polgármester Tájékoztatás a szegedi integrált egészségügyi

Részletesebben

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1 ELSŐ RÉSZ A TÖRVÉNY HATÁLYA

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1 ELSŐ RÉSZ A TÖRVÉNY HATÁLYA Hatály: 2016.I.1. - 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1 Az Országgyűlés a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó

Részletesebben

a módosításokkal egységes szerkezetben

a módosításokkal egységes szerkezetben Zsana Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú bérlakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásáról a módosításokkal egységes szerkezetben

Részletesebben

[Az 5/2008. (II. 19.) Kgy., és a 40/2008. (XII. 22.) Kgy. rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.]

[Az 5/2008. (II. 19.) Kgy., és a 40/2008. (XII. 22.) Kgy. rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.] Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2006. (II. 24.) Kgy. rendelete A megyei önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

Részletesebben

17/2005. (IV.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

17/2005. (IV.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 17/2005. (IV.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről * A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló 30/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Horváth László képviselő,

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.)

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 215. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésük szabályairól

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.),

Részletesebben

2. A Rendelet 24. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. A Rendelet 24. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2011. november 22. Dr. Mészár Erika a jegyzőt helyettesítő aljegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SZOCIÁLIS BÉRLAKÁS-PÁLYÁZAT 2016

SZOCIÁLIS BÉRLAKÁS-PÁLYÁZAT 2016 SZOCIÁLIS BÉRLAKÁS-PÁLYÁZAT 2016 Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő testülete Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottsága az 5/2011. (II.25.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 9/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 118-4/2006. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Rendelet

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya Gyömrő Város Önkormányzatának 8/2009. (II. 24.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 25/2015. (VIII. 31.), 27/2015. (X. 1.) önkormányzati rendelettel módosított 22/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról Budaörs Város Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. március 26-án tartandó ülésének 1. számú - A szociális, pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről Egységes szerkezetben Budapest

Részletesebben

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2004. (XI.2.) önkormányzati rendelete

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2004. (XI.2.) önkormányzati rendelete Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2004. (XI.2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről (egységes szerkezetben a 24/2004.(XI. 29.),

Részletesebben

A pályázat kiírója fenntartja jogát, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa

A pályázat kiírója fenntartja jogát, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa PÁLYÁZATI KIÍRÁS a Mezőkövesd, Illyés Gyula út 8. sz. 3/3. számú alatti, 59 m 2 alapterületű, 2 szobás egyedi cirkó-fűtéssel rendelkező, komfortos önkormányzati lakás bérbevételére 1./ A költségelven meghatározott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 233/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési

Részletesebben