I. Fejezet LAKÁSBÉRLET SZABÁLYAI. Általános rendelkezések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Fejezet LAKÁSBÉRLET SZABÁLYAI. Általános rendelkezések"

Átírás

1 Kistelek Városi Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról Kistelek Városi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében valamint a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény 3. (1)-(2) bekezdésében, 4. (3)-(4) bekezdésében, 5. (3) bekezdésében, 12. (5) bekezdésében, 19. -ában, 21. (6) bekezdésében, 23. (3) bekezdésében, 31. (2) bekezdésében, 33. (3) bekezdésében, 34. (1) bekezdésében, 36. (2) bekezdésében, a 42. (2) bekezdésében, 54. (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. Fejezet LAKÁSBÉRLET SZABÁLYAI Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet célja, hogy megállapítsa a Kistelek Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségeknek (a továbbiakban: helyiségek) a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Ltv.) nem szabályozott bérbeadásának részletes feltételeit és eljárási rendjét, biztosítva ezzel a lakásokkal és a helyiségekkel való eredményes gazdálkodást. 2. (1) A rendelet hatálya a (2) bekezdésben foglaltak kivételével kiterjed az Önkormányzat tulajdonában lévő minden lakásra, szobabérletre és nem lakás céljára szolgáló helyiségre. (2) Nem terjed ki a rendelet hatálya az Önkormányzat tulajdonában lévő azon lakásokra, illetve nem lakás célú helyiségekre, amelyeket az Önkormányzat meghatározó befolyása alatt álló gazdasági társaságok, az Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési intézmények, vagy más fenntartó által fenntartott költségvetési intézmények részére a feladataik ellátásához az Önkormányzat használatba adott. Ezen esetekben a használók a lakás és helyiség bérbeadásának feltételeit önállóan határozzák meg, amelyhez a képviselő-testület határozatában előírhatja a hasznosítás egyes feltételeit.

2 3. (1) Az Önkormányzat nevében a tulajdonosi és bérbeadói jogokat - ha ettől a rendelet eltérően nem rendelkezik - a polgármester gyakorolja. (2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.), továbbá Ltv. rendelkezései az irányadók. Lakás bérbeadásának általános feltételei 4. Egy háztartásban életvitelszerűen együtt lakó közeli hozzátartozók csak egy önkormányzati lakásra köthetnek bérleti szerződést. 5. (1) Lakás bérletére az a nagykorú személy jogosult, aki a) magyar állampolgár, vagy b) érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező letelepedett. (2) Házastársak és élettársak esetében elegendő az (1) bekezdésben meghatározott feltétellel a felek egyikének rendelkeznie. (3) Ha e rendelet másként nem rendelkezik, nem lehet lakás bérlője az a személy, akire a lakás igénylésének előterjesztése időpontjában az alábbi kizáró tényezők valamelyike fennáll: a) kérelmében lakáskörülményeire, szociális, vagyoni és jövedelmi viszonyaira vonatkozóan olyan valótlan adatokat közöl, amely számára jogosulatlanul kedvezőbb elbírálást tenne lehetővé, a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül, b) korábbi, önkormányzati lakásra fennálló bérleti jogviszonya a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül azért került felmondásra a bérbeadó részéről, mert a bérlakásra való jogosultsága szempontjából lényeges, valótlan adatokat szolgáltatott, c) a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül önkényes lakásfoglalással került önkormányzati bérlakásba, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségbe, abban az esetben is, ha használati díj fizetési kötelezettségének eleget tett, d) akinek önkormányzati lakásra, vagy szobabérletre vonatkozó bérleti szerződése a bérbeadó díj-hátralék miatti felmondása folytán megszűnt, a hátralék teljes összegének megfizetéséig, e) akinek önkormányzati lakásra vonatkozó bérleti szerződését a bérbeadó a bérlőkre vonatkozó előírások súlyos megsértése miatt, így különösen a lakás rongálása, karbantartási, felújítási kötelezettségek elmulasztása, a lakás rendeltetésellenes használata miatt a kérelem, illetve pályázat benyújtását megelőző 5 éven belül - felmondta, akkor is, ha a bérbeadót ért kárt megtérítette; amennyiben a kárt nem térítette meg, 5 éven túl is érvényesül a kizárás, f) aki lakásbérleti jogát illetőleg bérlakását kérelmének, illetve pályázatának benyújtását megelőző 10 éven belül - lakástulajdonra cserélte, g) aki az általa korábban bérelt önkormányzati tulajdonú bérlakását, annak megvásárlását követően kérelmének, illetve pályázatának benyújtását megelőző 10 éven belül - elidegenítette.

3 (4) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásuk jogcíme szerint lehet: a) szociális rászorultak elhelyezésére, b) nem szociális rászorultak elhelyezésére szolgáló lakások. (5) Az önkormányzati bérlakások jegyzékét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. (6) Az (1) bekezdéstől eltérően a lakást nem lakás céljára önkormányzati érdekből a képviselőtestület egyedi döntése alapján lehet bérbe adni. Önkormányzati lakások bérbeadása szociális helyzet alapján 6. (1) Szociális bérlakás iránti igénylést az e rendelet 2. számú mellékletét képező formanyomtatványon a szükséges mellékletek becsatolásával kell benyújtani a polgármesteri hivatalhoz. (2) A szociális bérlakás igénylésekről az Ifjúság tér 4. szám alatt található lakások esetében a képviselő-testület, egyéb szociális lakások esetében a polgármester dönt. (3) Szociális helyzet alapján lakásbérleti jogviszony azzal a nagykorú személlyel hozható létre, aki 2 éve Kisteleken folyamatosan munkahellyel rendelkezik és az együtt költözőknél az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg: - az Ifjúság tér 4. szám alatt szociális bérlakás igénylése esetén: egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450%-át ( ,- Ft.), gyermektelen házaspár, élettárs esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át ( ,- Ft.), gyermekét/gyermekeit egyedül nevelő szülő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 425%-át ( ,-Ft.), gyermeket/gyermekeket nevelő családok esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át (85.500,- Ft.). - egyéb szociális bérlakás igénylése esetén: egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át (99.750,-Ft.), gyermektelen házaspár, élettárs esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át (85.500,-Ft.), gyermekét/gyermekeit egyedül nevelő szülő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 325%-át (92.625,-Ft.), gyermeket/gyermekeket nevelő családok esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71.250,-Ft.).

4 (4) Szociális helyzet alapján lakásbérleti jogviszony nem hozható létre azzal a személlyel, a) akinek a településen tulajdonában, haszonélvezetében lakás céljára szolgáló ingatlantulajdon van, kivéve aki rendelkezik ingatlan tulajdonnal, illetve vagyoni értékű joggal, de ezen jogát tőle független okok miatt, vagy nem a saját, a használatot korlátozó döntése miatt - hitelt érdemlő módon igazoltan - gyakorolni nem tudja; b) aki rendelkezik a szokásos használati és lakásberendezési tárgyakon túl olyan forgalomképes ingóságokkal, amelyek külön-külön számított forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege negyvenszeresét, együttes forgalmi értékük a nyolcvanszorosát meghaladja; c) aki beköltözhető ingatlanát a kérelem benyújtását megelőző 3 éven belül értékesítette; d) akinek korábbi bérleti jogviszonyából származó lakbértartozása vagy közüzemi díj hátraléka van; e) akinek az Önkormányzattal szemben adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása áll fenn. (5) A szociális bérlakás igényléséhez a kérelmezőnek csatolnia kell a munkáltató írásbeli véleményét. (6) A (4) bekezdés a) - e) pontjában szereplő tényezőket az együttköltöző személyek vonatkozásában is vizsgálni kell. (7) A (4) bekezdés b) pontjának alkalmazása vonatkozásában figyelmen kívül kell hagyni a mozgáskorlátozottságra tekintettel tartott gépjárművet, valamint a foglalkozás gyakorlásához indokolt és szükséges vagyontárgyat, ha annak egyedi forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hetvenszeresét nem haladja meg. (8) A jogosultsági feltételek igazolása az alábbiak szerint történik: a) A jövedelmi viszonyokat a kérelmező a kérelme előterjesztésének időpontját megelőző három havi jövedelemre vonatkozó nyilatkozattal és aa) munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelmet munkáltatói igazolással, ab) egyéni vállalkozásból eredő jövedelmet, vagy társas vállalkozásból származó tagi és osztalék jövedelmet az adóhatóság által kiállított igazolással, ac) munkanélküli ellátást a megállapító határozattal és a postai kifizető bizonylattal, amennyiben nem részesül ellátásban, a Munkaügyi Központ erről szóló igazolásával, vagy megszüntető határozattal, ad) egyéb jövedelmet a folyósító által kiállított igazolással, kifizetési bizonylattal köteles igazolni. b) Amennyiben a kérelmet gyermekét egyedül nevelő személy terjeszti elő, csatolni kell a gyermekelhelyezésről szóló bírósági végzést, ítéletet, gyámhivatali jegyzőkönyvet, illetve azok másolatát, ezek hiányában a nyilatkozatot arról, hogy gyermekét egyedül neveli.

5 c) Az ingatlanvagyon meglétét a polgármesteri hivatal a TAKARNET Földhivatali információs rendszerből vizsgálja. (9) A bérlő a jövedelmi, vagyoni viszonyaiban történő változás esetén köteles azt 15 napon belül a bérbeadó részére bejelenteni. (10) Bérbeadó a jogosultsági feltételek fennállását bármikor ellenőrizheti. Amennyiben a jogosultsági feltételek nem állnak fenn, akkor a bérlőnek a lakást a feltételek bekövetkezését követő 30 napon belül rendeltetésszerű állapotban át kell adnia. (11) Jövedelemcsökkentő tényezőként kell figyelembe venni a kérelmező vagy házastársa, élettársa által fizetett tartásdíj összegét. 7. (1) Szociális helyzet alapján történő bérbe adás esetén két évre szóló szerződést kell kötni a bérlővel. (2) Ha a határozott időre szóló bérleti szerződés lejáratának időpontjában a bérlő jövedelmi, vagyoni viszonyai változatlanul megfelelnek a rendeletben foglalt feltételeknek, valamint a lakást rendeltetésszerűen használja, 60 napot meghaladó lakbér hátraléka nem volt és nincs közüzemi díjés helyi adó tartozása, akkor bérbeadónak a bérlő kérelmére a lakásbérleti jogviszonyt legfeljebb két alkalommal meg lehet hosszabbítani. (3) A bérlő a bérleti szerződés meghosszabbítását köteles a szerződés megszűnését megelőzően legalább 30 nappal kérelmezni a polgármesteri hivatalnál. Önkormányzati lakások bérbeadása nem szociális helyzet alapján 8. (1) Nem szociális helyzet alapján önkormányzati lakás bérlője az a nagykorú személy lehet, akivel szemben az 5. (3) bekezdés szerinti kizáró okok nem állnak fenn. (2) A nem szociális helyzet alapján történő önkormányzati bérlakás iránti igénylést az e rendelet 2. számú mellékletét képező formanyomtatványon kell benyújtani a polgármesteri hivatalhoz. (4) Az igénylés alapján a bérlő kijelöléséről a polgármester dönt az (5) bekezdésben foglalt kivétellel. (5) A Kistelek, Jókai u. 54., Jókai u. 56. és Jókai u. 58. szám alatt található önkormányzati lakások (Fecskeházak) bérlőinek kijelöléséről a képviselő-testület határoz. (6) A kérelem elbírálásánál előnyt élvez az, aki: a) igazolt főállású kisteleki munkahellyel rendelkezik,

6 b) fiatal házasnak minősül, c) 3 havi lakbér mértékének megfelelő kaukció megfizetését vállalja d) három vagy több gyermeket nevel, e) jövedelme, vagy vele együtt költözők esetén az összeszámított jövedelmük nettó összegének 25 %-át nem haladja meg a fizetendő lakbér összege. (7) Bérleti szerződés határozott időre, de legfeljebb 3 évre köthető. (8) A bérlő a szerződés megszűnését megelőzően legalább 30 nappal kérheti annak újabb 3 évre történő meghosszabbítását, amennyiben a szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban foglalt kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett. Az önkormányzati lakás bérbeadásának speciális esete 9. (1) Rendkívüli élethelyzetére való tekintettel önkormányzati bérlakásra bérleti szerződés köthető bérlakás igénylésének benyújtása nélkül a polgármester előzetes döntése alapján, a rendkívüli élethelyzetet megalapozó ok megszűnéséig, de legfeljebb 6 hónapra azzal, akinek lakás céljára szolgáló ingatlantulajdona vagy lakás céljára szolgáló ingatlan-tulajdonrésze vagy lakás céljára szolgáló ingatlanra vonatkozó haszonélvezeti joga van, (2) A kérelmező rendkívüli élethelyzetének megállapítására helyszíni szemlét követően kerülhet sor. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a szerződés a polgármester előzetes írásbeli döntése alapján egy alkalommal további legfeljebb 6 hónapra meghosszabbítható. (4) Az (1)-(3) bekezdés szerint kijelölt lakás bérleti díja megegyezik a lakás komfortfokozatának megfelelő besorolási díjjal. (5) Rendkívüli élethelyzet pl. vis major következtében lakhatatlanná vált ingatlan, gyermek veszélyeztetettsége.. Lakásbérleti szerződés megkötése 10. (1) A lakásbérleti jogviszonyt a bérbeadó és a bérlő szerződése hozza létre határozott időre vagy a szerződésben meghatározott feltétel bekövetkezéséig. (2) Lakásbérleti szerződést a kijelölt bérlővel az e rendeletben meghatározott feltételek mellett a bérbeadó köti meg. (3)A kijelölt bérlő a bérleti szerződést az értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül köteles megkötni, ennek elmulasztása esetén a kijelölés érvényét veszti. A kijelölt bérlő akadályoztatása esetén a bérleti szerződés meghatalmazott képviselőjén keresztül is megköthető. (4) A (3) bekezdésben megjelölt határidő lejárta esetén a döntésre jogosult által meghatározott bérlő

7 lép a kijelölt bérlő helyébe. Bérbeadói ellenőrzés 11. (1) A bérbeadó a rendeltetésszerű lakáshasználatot, valamint a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését naptári évenként legalább négy alkalommal ellenőrzi. (2) A bérbeadó a rendeltetésszerű és gondos használatot, továbbá a bérlői kötelezettségek teljesítését -a bérlő nyugalmának és foglalkozásának zavarása nélkül- a lakásban munkanapokon, előzetes értesítés alapján 8 és 17 óra közötti időben ellenőrizheti. A bérlő az ellenőrzést tűrni köteles. (3) A rendeltetésszerű használat és a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése során a bérlő köteles a lakásbérleti jogviszony létrejöttétől számítva félévente a bérbeadónak írásban igazolni, hogy a közüzemi szolgáltatók felé közüzemi díjtartozása nem áll fenn. A bérlőtársi szerződés 12. (1) Bérlőtársi szerződés megkötését a bérlő és a leendő bérlőtárs együttesen, írásban kérhetik a bérbeadótól akkor, ha a leendő bérlőtárs és a bérlő írásban nyilatkozik, hogy közöttük az élettársi viszony legalább 1 éve fennáll. (2) Házastárson és élettárson kívül egyéb esetben bérlőtársi jogviszony nem létesíthető. Hozzájárulás a lakásba történő befogadáshoz 13. (1) Bérlő a lakásba házastársán, gyermekén, befogadott gyermekének a gyermekén valamint szülőjén kívül más személyt csak a bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával fogadhat be. (2) A befogadás iránti kérelmet a bérbeadóhoz kell benyújtani. (3) A hozzájáruláshoz szükséges: a) a bérlő írásbeli befogadó nyilatkozata, és b) a befogadott írásbeli nyilatkozata, hogy a bérleti szerződés megszűnésekor a lakást 8 napon belül elhelyezési és más kártalanítási igény nélkül elhagyja.

8 Hozzájárulás a tartási szerződéshez 14. (1) A bérbeadó a tartási szerződéshez való hozzájárulását köteles megtagadni, ha: a) az eltartó kiskorú, vagy b) az eltartó önálló jövedelemmel nem rendelkezik, vagy c) az eltartó vagy házastársa másik beköltözhető lakással rendelkezik az ország bármely részén, vagy d) az eltartó az egészségügyi körülményei alapján a tartás teljesítésére nem képes (leszázalékolt, rokkant, stb.), vagy e) a bérlő az életkora, illetőleg az egészségügyi körülményei alapján tartásra nem szorul, vagy f) a bérlő tartásáról jogerős bírói döntés, illetőleg érvényes tartási (gondozási) szerződés alapján más személy gondoskodik, vagy g) a bérlővel a lakásban jogszerűen együtt lakó más személy a bérlőt eltartja. (2) A bérbeadó a hozzájárulását megelőzően a (1) bekezdésben meghatározott körülményeket köteles tisztázni. Az albérletbe adás szabályai 15. Az önkormányzati lakás albérletbe adásához hozzájárulás nem adható. A bérbeadó hozzájárulása a lakáscsere szerződéshez 16. Az önkormányzati lakás cseréjéhez hozzájárulás nem adható. A szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése és a pénzbeli térítés 17. Amennyiben a lakásbérleti jogviszonyt a felek közös megegyezéssel szüntetik meg, a bérlő másik lakásra vagy pénzbeli térítésre nem tarthat igényt. Lakbér 18. (1) A szociális jellegű lakások lakbérét az övezeti besorolásnak, a lakás komfort fokozatának és a hasznos alapterületnek megfelelően kell megállapítani. (2) Az övezetek:

9 I. övezet: a Katolikus Templom épületének mértani középpontjától számított 150 méteren belül található lakások II. övezet: a Katolikus Templom épületének mértani középpontjától számított 150 méteren kívül található lakások, kivéve a Kistelek, Ifjúság tér 4. szám alatti lakások (3) A szociális helyzet alapján bérbe adott lakások lakbérének mértéke: a) I. övezethez tartozó lakások: a) komfortos lakás esetén 264 Ft/m2/hó b) félkomfortos lakás esetén 200 Ft/m2/hó c) komfort nélküli lakás esetén 158 Ft/m2/hó b) II. övezethez tartozó lakások: a) komfortos lakás esetén 221 Ft/m2/hó b) félkomfortos lakás esetén 157 Ft/m2/hó c) komfort nélküli lakás esetén 126 Ft/m2/hó c) Ifjúság 4. szám alatti lakások lakbérének mértéke: 500 Ft/m2/hó (4) Nem szociális helyzet alapján bérbe adott lakások lakbérének mértéke: a) a (2) bekezdésben meghatározott I. övezetbe tartozó lakások esetén 735 Ft/m2/hó b) a (2) bekezdésben meghatározott II. övezetbe tartozó lakások esetén 420 Ft/m2/hó (5) Az önkormányzat lakbértámogatásra való jogosultságot nem állapít meg. A lakás átadása, a bérbeadó és a bérlő jogai, kötelezettségei 19. (1) A bérbeadó a lakást komfortfokozatának megfelelően leltár szerint, tisztán és rendeltetésszerű állapotban adja át a bérlőnek. (2) A lakás átadásakor leltárt kell felvenni, abban fel kell tüntetni a lakás, illetve a lakásberendezések tényleges állapotát, a hibajegyzéket (pl. a lakásberendezések hiánya, a burkolatok, festés, mázolás állapota), valamint a bérlő esetleges észrevételeit. A bérlő az átvételt a leltár aláírásával ismeri el. (3) A hibajegyzékben foglalt hibák, hiányosságok megszüntetéséről a szerződés szerint a bérlő vagy a bérbeadó köteles gondoskodni. A bérlő igazolt költségei megtérítését kérheti a bérbeadótól, melyeket számlával köteles igazolni. A költségeket az előzetesen felvett hibajegyzék mértékéig ismeri el bérbeadó. A bérlő által elvégzett munkák, beszerzett berendezések igazolt költségeit a bérlő lakbérbeszámítás útján érvényesítheti.

10 (4) A lakásbérleti jogviszony fennállása idején a bérlő köteles életvitelszerűen a lakásban lakni. Amennyiben a bérlő 2 hónapot meghaladó időtartamban nem használja a lakást rendeltetésszerűen, úgy a bérleti jogviszonyát a bérbeadó jogosult rendkívüli felmondással felmondani. Amennyiben egészségügyi okok, munkahely-változtatás, illetve tanulmányok folytatása miatt nem használja rendeltetésszerűen az ingatlant, úgy köteles az ok felmerülését követő 8 napon belül azt a Polgármesteri Hivatalnál bejelenteni. Amennyiben fenti bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a bérbeadó jogosult a szerződést rendkívüli felmondással felmondani. (5) A bérlő köteles folyamatosan és szükségszerűen gondoskodni: a) a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek karbantartásáról, b) a közterületre és a közös használatra szolgáló helyiségekre, közterületre néző ajtók és ablakok külső-belső felületeinek mázolásáról, c) a lakás burkolatainak felújításáról, pótlásáról, illetőleg cseréjéről, kivéve, ha arra a falban, vagy födémben lévő vezetékek javításával összefüggő helyreállítási, továbbá az épület felújítása során végzett munkákkal kapcsolatban kerül sor, d) az elektromos vezetékeknek és érintésvédelmi rendszernek a lakásban lévő fogyasztásmérőtől, illetőleg a biztosító táblától kezdődő szakaszán keletkezett hibák kijavításáról, ha azt a bérlő idézte elő, illetve a vezetékek, szerelvények cseréjéről, ha az a bérlő érdekében történik, e) a lakás tisztántartásáról, f) a leltár szerinti lakásberendezések felújításáról és cseréjéről, g) a közös használatra szolgáló helyiségek szükség szerinti megvilágításáról, üzemeltetési költségeinek megfizetéséről, h) karbantartást elvégezni, i) mindazon feladatokról, melyek nem bérbeadói kötelezettség gondoskodni. (6) A határozott idő leteltét vagy a bérleti szerződésben meghatározott feltétel bekövetkezését követő 15 napon belül a bérlő köteles a lakást üresen, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni. (7) A lakásban lévő megüresedett társbérleti lakrészt a lakásban maradó társbérlőnek fel kell ajánlani a fennálló lakásbérleti szerződés feltételeivel - lakbér és a külön szolgáltatási díjak kivételével - úgy, hogy az egész lakásra önálló bérleti jog keletkezzen. (8) A bérlőtársi vagy társbérlői szerződés megszűnése után a lakásban visszamaradó személy másik lakásban való elhelyezésre a bérbeadó elhelyezési kötelezettséget nem vállal. (9) Amennyiben a lakásban a lakásbérleti jogviszony megszűnését követően olyan személy marad, aki sem az Ltv., sem pedig jelen rendelet alapján nem tarthat igényt másik lakásra, köteles a lakást a lakásbérleti jogviszony megszűnését követő 15 napon belül elhagyni. Ha a személy a lakást nem hagyja el, a jogcím nélküli használat kezdetétől számított két hónap elteltével a lakáshasználati díj rnértéke minden hónapban a lakáshasználati díj összegével növekszik. (10) A lakáshasználat megszűnik, ha a jogcím nélküli lakáshasználó fizetési kötelezettségének nem tesz eleget. A lakást a jogcím nélküli lakáshasználó a lakáshasználat megszűnésére és a lakás elhagyására való felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül köteles rendeltetésszerű állapotban átadni. (11) A bérlő a lakást csak a bérbeadó előzetes hozzájárulásával külön megállapodásban foglaltak szerint alakíthatja át, újíthatja fel, korszerűsítheti. Az átalakítás, felújítás korszerűsítés költségeit a bérbeadó és a bérlő megállapodása szerinti fél fizeti.

11 (12) A bérbeadó hozzájárulása esetén, amennyiben ezen költségek megfizetését átvállalja, köteles bekérni a bérlő által elvégezni kívánt munkák várható költségét a munka jellegétől függően a műszaki leírást és terveket. A munkálatok elvégzéséhez szükséges hatósági engedélyek beszerzése bérlői kötelezettség. (13) Ha a bérlő az (11) bekezdésben foglalt munkát bérbeadói hozzájárulás és hatósági engedély nélkül végzi el, a bérbeadó kötelezheti a bérlőt az eredeti állapot helyreállítására. (14) Az (11) bekezdésben foglalt munkák költségeinek átvállalása esetén a bérbeadó és bérlő megállapodást köt. A megállapodásnak tartalmaznia kell az elvégzendő munkák: a) konkrét megjelölését, b) költségeit és annak megfizetési feltételeit, módját, c) befejezésének határidejét. (15) A lakás átalakítását, korszerűsítését követően a lakásbérleti szerződést módosítani kell, ha a lakás komfortfokozata megváltozott és a munkák költségeit a bérbeadó viseli. (16) Amennyiben a bérbeadó kötelezettségei közé tartozó munkálatok csak a bérlő átmeneti kiköltöztetése esetén végezhetők el, a lakás bérleti jogviszony a munkálatok időtartamára szünetel. A szünetelés időtartama a 2 hónapot nem haladhatja meg. (17) A lakás visszaadásakor észlelt hibák, hiányosságok megszüntetéséről a bérlő köteles gondoskodni. Ha a bérlő e kötelezettségét nem teljesíti, akkor a bérbeadó a szükséges munkát helyette és költségére elvégezheti. (18) A lakás visszaadásakor a bérlő köteles gondoskodni az energia és egyéb közüzemi lakásüzemeltetéssel kapcsolatos költségek elszámolásáról. (19) A bérbeadó és a bérlő egyéb jogait és kötelezettségeit a bérleti szerződés tartalmazza. II. Fejezet HELYISÉGBÉRLET SZABÁLYAI 20. Helyiség átadása, visszaadása, bérleti szerződés (1) A nem lakás céljára szolgáló helyiségek (a továbbiakban: helyiség) bérletének létrejöttére, a felek jogaira és kötelezettségeire, valamint a bérlet megszűnésére a lakásbérleti szabályokat a jelen fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. (2) A bérbeadó a helyiséget a hatályos jogszabályoknak megfelelően kérelemre adhatja bérbe. (3) A bérlő kijelölésére és a szerződés megkötésére a polgármester jogosult. (4) A kérelmezők közül az részesül előnyben, aki a pályázatban megjelölt helyiségre magasabb összegű bérleti díj megfizetését és 3 havi bérleti díjnak megfelelő kaukció megfizetését vállalja. (5) Az önkormányzat rendszeres nyilvántartást vezet a tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló helyiségekről (a továbbiakban: helyiség), melyek bérbeadás útján hasznosíthatók.

12 (5) A bérbeadó az üres vagy megüresedett önkormányzati tulajdonban álló nem lakás céljára szolgáló helyiségekre csak a polgármester egyedi döntése alapján határozott időre, de legfeljebb 10 évre szóló bérleti szerződést köthet, mely kérelemre többször is meghosszabbítható. Bérbeadó, bérlő jogai, kötelezettségei 21. (1) A bérbeadó kötelezettsége az épület külső és fő épületszerkezetének felújítása. (2) A bérlő folyamatos kötelezettsége: a) a helyiség burkolatainak, nyílászáróinak, berendezéseinek karbantartása, felújítása,cseréje; b) a homlokzati portál felújítása, cseréje, karbantartása; c) az épületen, helyiségen belüli elektromos és épületgépészeti hálózatának karbantartása, felújítása, cseréje; d) az épület olyan központi berendezéseinek karbantartása, amelyeket a bérlő kizárólagosan használ, illetőleg tart üzemben; e) mindazon feladatok, melyek elvégzése nem a bérbeadó kötelezettsége. (3) A bérbeadónak nem feladata a helyiségben folytatni kívánt tevékenységhez a helyiséget kialakítani, átalakítani, felszerelni, illetve berendezni és az ahhoz kapcsolódó szükséges felújításokat elvégezni. (4) Az átalakítási munkálatokhoz a bérlő köteles a bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulását megkérni, valamint a hatósági engedélyek beszerzéséről gondoskodni. A bérbeadó és a bérlő az átalakítási munkálatok elvégzéséről külön megállapodást köt. (5) A bérlő - eltérő tartalmú megegyezés kivételével - nem követelheti a bérlemény használatával kapcsolatban a ráfordított költségeinek megtérítését. A bérbeadó elrendelheti az eredeti állapot visszaállítását, vagy külön megállapodással ettől eltekinthet. (6) A bérlő köteles a helyiségre és az abban folytatni kívánt tevékenységgel kapcsolatban biztosítási szerződést kötni. (7) A helyiséget az eredeti átadott állapotban és felszereltség szerint kell visszaadni, kivéve, ha abban a felek másként nem állapodtak meg, illetve ha abban további, a bérlőt terhelő felújítási, karbantartási kötelezettségek elvégzésre kerültek. (8) Ha a bérlő a helyiséget az önkormányzatnak leadja, csak az építési engedéllyel és a bérbeadó hozzájárulásával elvégzett olyan értéknövelő beruházások megtérítésére tarthat igényt, melyek a helyiségből (annak állagának veszélyeztetése nélkül) nem hozhatók ki, amennyiben a felek közötti bérleti szerződés ettől eltérően nem rendelkezik. A helyiségek bérleti jogának átruházására, cseréjére vonatkozó szabályok 22. (1) A bérlő a helyiség bérleti jogát másra nem ruházhatja, el nem cserélheti, a helyiséget albérletbe nem adhatja.

13 (2)Helyiségre bérlőtársi jogviszony nem létesíthető. III. Fejezet Lakások és helyiségek elidegenítésére vonatkozó szabályok 23. A képviselő-testület a lakások és helyiségek elidegenítéséről esetenként, egyedileg dönt, figyelembe véve az önkormányzat vagyonáról szóló 2/2013 (II.18.) Kt. számú rendelet előírásait. Elővásárlási joggal érintett ingatlanok eladása 24. (1) A vételár mértéke a 23. szerint meghatározott érték. (2) A szerződés megkötésekor 20 %-ot kell egy összegben megfizetni. (3) Részletfizetés legfeljebb 15 évre engedélyezhető. (4) Amennyiben a vevőnek a lakásértékesítés során az Ltv a alapján elővásárlási jogosultsága van az elővásárlási jogával a jogra való tájékoztatás kézhezvételétől amely az ajánlati kötöttség idejét jelenti számított 15 napig élhet. Az elővásárlási jogot írásban kell a képviselő-testület részére benyújtani jelen rendelet 3. számú mellékletét kitöltve. (5) Amennyiben a vevő egy összegben fizeti ki a vételárat, úgy a vételárra vételárengedményt kap az alábbi ütemezés szerint: a) elővásárlási jogra történő felhívást követő 4 hónapon belül kifizeti a teljes vételárat, úgy a vételár 20 %-a, b) elővásárlási jogra történő felhívást követő 8 hónapon belül kifizeti a teljes vételárat, úgy a vételárhátralék 10 %-a, c) elővásárlási jogra történő felhívást követő 12 hónapon belül kifizeti a teljes vételárat, úgy a vételárhátralék 5 %-a (6) A (3), illetve (5) bekezdésben szabályozottak esetén a bérlő vagyoni és jövedelmi viszonyainak a kérelem időpontjában fennálló állapotát kell figyelembe venni. Mérséklést akkor lehet adni, amennyiben a bérlő és vele együtt lakó családtagjainak együttesen a tulajdonukban lévő ingó és ingatlan vagyona nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötvenszeresét, és a család egy főre jutó jövedelme a nyugdíjminimum 150 szeresét nem haladja meg. A kérelemhez e rendelet 4. sz. mellékletét kell kitölteni és becsatolni. Vegyes rendelkezés 25.

14 (1) A Polgármesteri Hivatalban folyamatos nyilvántartást kell vezetni az önkormányzat tulajdonában lévő és e rendelet hatálya alá tartozó bérbeadás útján hasznosított lakásokról, a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről. (2) E rendelet hatálya alá tartozó lakásokra beadott kérelmek egy év után hatályukat vesztik. Záró rendelkezés 26. (1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. (2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Kistelek Város Képviselőtestületének a lakások és helyiségek bérletéről 10/2001.(V.07) rendelete. Kistelek, február 04. Nagy Sándor polgármester Dr. Terecskei Erzsébet jegyző Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem: február 12. Dr. Terecskei Erzsébet jegyző

15 1. számú melléklet a 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelethez BÉRLEMÉNY CÍME LAKÁS ALAPTERÜLETE Batthyány utca m2 komfortos KOMFORT FOKOZAT Batthyányi u m2 komfort nélküli Ifjúság tér 4. 30m2 összkomfortos Ifjúság tér 4. 27m2 összkomfortos Ifjúság tér 3. 25m2 összkomfortos Jókai u. 54. Fecskeház/1 73m2 összkomfortos Jókai u. 54. Fecskeház/2 73m2 összkomfortos Jókai u. 54. Fecskeház/3 59m2 összkomfortos Jókai u. 54. Fecskeház/4 59m2 összkomfortos Jókai u. 54. Fecskeház/5 59m2 összkomfortos Jókai u. 54. Fecskeház/6 59m2 összkomfortos Jókai u. 54. Fecskeház/7 59m2 összkomfortos Jókai u. 56. Fecskeház/1 40m2 összkomfortos Jókai u. 56. Fecskeház/2 40m2 összkomfortos Jókai u. 56. Fecskeház/3 40m2 összkomfortos Jókai u. 56. Fecskeház/4 40m2 összkomfortos Jókai u. 56. Fecskeház/5 40m2 összkomfortos Jókai u. 58. Fecskeház/1 40m2 összkomfortos Jókai u. 58. Fecskeház/2 40m2 összkomfortos Jókai u. 58. Fecskeház/3 40m2 összkomfortos Jókai u. 58. Fecskeház/4 40m2 összkomfortos Jókai u. 58. Fecskeház/5 40m2 összkomfortos Jókai u m2 komfortos Kenderföldsor u m2 komfortos Kenderföldsor u m2 komfortos Kenderföldsor u m2 komfort nélküli Kenderföldsor u. 3/3. 53m2 komfortos Klapka u m2 komfortos Klapka u.20 51m2 komfortos Kossuth 10/B 68m2 komfortos Kossuth u. 10/b. 44m2 komfortos

16 Kossuth u m2 komfortos BÉRLEMÉNY CÍME LAKÁS ALAPTERÜLETE Földhivatali bejegyzés Kossuth u m2 komfort nélküli Kossuth u m2 komfortos Kossuth u m2 komfort nélküli Kossuth u m2 komfort nélküli Kossuth u m2 komfort nélküli Kossuth u m2 komfort nélküli Kossuth u I. em m2 komfortos Pacsirta sor m2 komfortos Petőfi u m2 komfortos Petőfi u m2 komfortos Petőfi u m2 komfortos Petőfi u m2 komfortos Petőfi u m2 komfortos Petőfi u m2 komfortos Petőfi u m2 komfortos Petőfi u m2 komfortos Rákóczi u ,7m2 komfortos Rákóczi u m2 komfortos Rákóczi u. 2. II. em m2 összkomfortos Rákóczi u m2 komfortos Rákóczi u m2 komfortos Rákóczi u m2 komfortos Rákóczi u m2 komfortos Rákóczi u m2 komfortos Rákóczi u m2 komfortos Rákóczi u.14 49m2 komfortos Rákóczi u m2 komfort nélküli Rákóczi u.8 70 m2 félkomfortos Tanya m2 komfort nélküli Ifjúság tér 4.I.em 62,07m2 összkomfortos Ifjúság tér 4.I.em 31m2 összkomfortos Ifjúság tér 4.I.em 30,9 m2 összkomfortos Ifjúság tér 4.I.em 30,48 m2 összkomfortos

17 Ifjúság tér 4.I.em 39,66 m2 összkomfortos Ifjúság tér 4.I.em 41,32 m2 összkomfortos Ifjúság tér 4.II.em 62,07 m2 összkomfortos Ifjúság tér 4.II.em 31 m2 összkomfortos Ifjúság tér 4.II.em 30,9 m2 összkomfortos Ifjúság tér 4.II.em 30,48 m2 összkomfortos Ifjúság tér 4.II.em 39,66m2 összkomfortos Ifjúság tér 4.II.em 41,32m2 összkomfortos Ifjúság tér 4.III.em 48,3m2 összkomfortos Ifjúság tér 4.III.em 29,17m2 összkomfortos Ifjúság tér 4.III.em 29,17m2 összkomfortos Ifjúság tér 4.III.em 47,16m2 összkomfortos Ifjúság tér 4.III.em 24,86m2 összkomfortos

18 2. számú melléklet a 3./2015. (II.11.) önkormányzati rendelethez Lakásigénylés bejelentése /Módosítása, megújítása/ Lakásigénylés bejelentése /módosítása, megújítása/ 1. Lakásigénylés dátuma: 2. Igénylés jogcíme: szociális helyzet alapján nem szociális helyzet alapján 3. Igénylő adatai: Neve: Születési helye: Állandó lakcíme: Tartózkodási helye: Születési neve: Ideje: Bejelent. éve: Bejelent. éve: Családi állapota: 4. Igénylővel együtt költöző személyek: Név Születési hely, idő Kapcsolatuk Ezek közül eltartott: fő. 5. Az igénylővel egy lakásban lakó tartósan beteg személyek: fő. /Orvosi igazolást szíveskedjék csatolni./ 6. Az igénylő által jelenleg lakott lakás: alapterülete:...m2, szobaszáma:...db, félszoba:...db, komfortfokozata:, önálló háztartások száma:...db

19 7. Milyen minőségben lakik a lakásban: tulajdonos, bérlő, családtag, házastársa, egyéb Az igénylő munkahelyének neve és címe:. Foglalkozása:... Munkaviszonyának kezdete : Milyen lakást igényel: szoba száma:...db, félszoba száma:...db, komfortfokozata 9. Más önkormányzatnál van-e lakásigénylése: igen nem Jövedelmi adatok A jövedelmek típusai 1. Munkaviszonyból, munkavégzésre/foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz 2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem 3. Nyugellátás, megváltozott munkaképességű személyek ellátásai (például rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás), korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, balettművészeti életjáradék, átmeneti bányászjáradék, időskorúak járadéka, a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozó ellátás 4. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások [különösen: gyermekgondozási díj (GYED), gyermekgondozási segély (GYES), gyermeknevelési támogatás (GYET), családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás] 5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátások 6. Egyéb jövedelem (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb.) A kérelmező jövedelme A kérelmezővel közös háztartásban élő házastárs (élettárs) jövedelme A kérelmezővel közös háztartásban élő Összesen egyéb rokon jövedelme

20 7. A család összes nettó jövedelme 8. A család összes nettó jövedelmét csökkentő tényezők (fizetett tartásdíj összege) Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki!):... Ft/hó. Vagyoni adatok I. Ingatlanok 1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe:... város/község... út/utca... hsz., alapterülete:... m2, tulajdoni hányad... a szerzés ideje:... év. Becsült forgalmi érték:... Ft. Egy főre jutó forgalmi érték: :... Ft. 2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe:... város/község... út/utca... hsz., alapterülete:... m2, tulajdoni hányad..., a szerzés ideje:... év. Becsült forgalmi érték:... Ft. Egy főre jutó forgalmi érték:... Ft. 3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-) tulajdon (vagy állandó használat) megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.):címe:... város/község... út/utca... hsz., alapterülete:... m2, tulajdoni hányad..., a szerzés ideje:... év. Becsült forgalmi érték:... Ft. Egy főre jutó forgalmi érték:... Ft. 4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat) megnevezése címe:... város/község... út/utca... hsz., alapterülete:... m2, tulajdoni hányad..., a szerzés ideje:... év. Becsült forgalmi érték:... Ft. Egy főre jutó forgalmi érték:... Ft. II. Egyéb vagyontárgyak 5. Gépjármű a) személygépkocsi:... típus:..., rendszám:..., a szerzés ideje:... Becsült forgalmi érték:... Ft. Egy főre jutó forgalmi érték:... Ft. b) tehergépjármű, autóbusz,:... típus:..., rendszám:..., a szerzés ideje:... év. (Rendszám nélküli gépek esetén a gyártási vagy azonosító számot kell feltüntetni.) Becsült forgalmi érték:... Ft. Egy főre jutó forgalmi érték:... Ft. II. Összes vagyontárgy 6. A család összes vagyonának becsült forgalmi értéke ( ):...Ft. Egy főre jutó forgalmi érték:... Ft. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a bérlakás igénylése iránti eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.

21 Megjegyzés: Ha a kérelmező vagy közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 10. Az igénylő 8 napon belül köteles a jegyzőnek bejelenteni körülményeiben bekövetkezett minden olyan lényeges változást, amely az önkormányzati bérlakás bérbevételét kizárja. 11. Házastársamat/élettársamat a lakásbérleti szerződés megkötésekor, mint bérlőtársat kérem szerződő félként feltüntetni. Kistelek,.. Nyilatkozat (megfelelő rész aláhúzandó) Nem szociális bérlakás igénylése esetén nyilatkozom, hogy 3 havi bérleti díjnak megfelelő kaukció megfizetését a szerződés megkötését megelőzően: vállalom nem vállalom Igénylő Házastárs/élettárs A kérelemhez csatolandó: - munkáltatói írásbeli véleménye (csak szociális bérlakás igénylése esetén) - jövedelemnyilatkozat 1-6. pontjában feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratok A jövedelmi viszonyokat a kérelmező a kérelme előterjesztésének időpontját megelőző három havi jövedelemre vonatkozó nyilatkozattal és -munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelmet munkáltatói igazolással, -egyéni vállalkozásból eredő jövedelmet, vagy társas vállalkozásból származó tagi és osztalék jövedelmet az adóhatóság által kiállított igazolással, -munkanélküli ellátást a megállapító határozattal és a postai kifizető bizonylattal, ha nem részesül ellátásban, a Munkaügyi Központ erről szóló igazolásával, vagy megszüntető határozattal, -egyéb jövedelmet a folyósító által kiállított igazolással, kifizetési bizonylattal. -amennyiben a kérelmet, gyermekét egyedül nevelő terjeszti elő, csatolni kell a gyermekelhelyezésről szóló bírósági végzést, ítéletet, gyámhatósági határozatot, illetve azok másolatát, ezek hiányában a nyilatkozatot arról, hogy gyermekét egyedül neveli

22 3. számú melléklet 3/2015. (II.11) önkormányzati rendelethez Elővásárlási jogról való nyilatkozat: Alulírott Név:.. Cím: Elővásárlási joggal érintett ingatlan címe: Elővásárlási jogcím: (kérem a megfelelőt aláhúzni) a) a bérlő b) a bérlőtársakat egyenlő arányban c) a társbérlőt az általa kizárólagosan használt lakóterület arányában d) az a)-c) pontban felsoroltak hozzájárulásával, azok egyenes ági rokona, valamint örökbe fogadott gyermeke nyilatkozom, hogy a fenti ingatlannal kapcsolatban elővásárlási jogommal (kérem a megfelelőt aláhúzni). élni kívánok nem kívánok élni Kelt.:..

23 4. számú melléklet a 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelethez Kérelmező neve, címe, jövedelme: Kérelmezővel együtt lakó közeli hozzátartozók neve, jövedel me: Ingatlan címe: Lakóingatlanok címe, forgalmi értéke:.. Saját tulajdonában lévő gépjármű rendszáma, típusa, gyártási éve, teljesítménye: Kelt:... aláírás

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1995. (VI. 19.)önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről (Módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselőtestület

Részletesebben

2. A rendelet hatálya

2. A rendelet hatálya Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX. 6. ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének és elidegenítésének

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletére vonatkozó szabályok, a bérbeadói jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletére vonatkozó szabályok, a bérbeadói jogok gyakorlása Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletről és elidegenítésükre

Részletesebben

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat. Képviselő- testületének. 23/2009. (X. 26.) rendelete az

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat. Képviselő- testületének. 23/2009. (X. 26.) rendelete az Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testületének 23/2009. (X. 26.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek meghatározásáról Záradék: E rendelet a Polgármesteri

Részletesebben

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2002. (XII. 4.), 15/2003. (X. 28.), 9/2005.(IV. 7.), 16/2006. (XII. 14.), 3/2007. (II. 15.), 16/2007. (IX. 13.), 18/2008. (XII. 17.), 17/2010. (XII.

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2004.(VIII.30.)Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről ZÁRADÉK

Részletesebben

I. A rendelet hatálya 1.. (2) A rendelet hatálya kiterjed minden balatonboglári lakóhellyel vagy munkahellyel rendelkező nagykorú személyre.

I. A rendelet hatálya 1.. (2) A rendelet hatálya kiterjed minden balatonboglári lakóhellyel vagy munkahellyel rendelkező nagykorú személyre. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.

Részletesebben

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU VÁROS ikt. sz.: I. 235 /2007. JEGYZŐJÉTŐL Előadó: dr. Kiss Gyula Békéscsaba, Szent István tér 7. Surányi Tiborné Mell.: rendelet-tervezet Hiv. SZ.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefax:

Részletesebben

Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületének A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL szóló, többször módosított 40/2004. (VI. 23.

Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületének A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL szóló, többször módosított 40/2004. (VI. 23. 1 Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületének A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL szóló, többször módosított 40/2004. (VI. 23.) rendelete Baja Város Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 12/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 12/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 30-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 30-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 30-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Dr.Vécsei László képviselő napirend előtti felszólalása - Dr.Vécsei László

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete. a lakások és a helyiségek bérletéről

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete. a lakások és a helyiségek bérletéről TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a lakások és a helyiségek bérletéről Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Területi hatály

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Területi hatály Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről,

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések

I. FEJEZET. Általános rendelkezések A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2006.(III.10.) rendelete a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról 1 Az 1993. évi LXXVIII. törvény felhatalmazása

Részletesebben

MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2007. (IX.14.) önkormányzati rendelete

MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2007. (IX.14.) önkormányzati rendelete MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2007. (IX.14.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (egységes szerkezetben) Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Szigetszentmárton Önkormányzat 16/2001.(XI.22.) sz. rendelete a tulajdonában álló lakások bérletéről, bérbeadásának feltételeiről és elidegenítéséről a 13/2002.(X.2.), 8/2003.(V.28.), 11/2004.(XII.07.),

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet a lakások bérletéről szóló 10/2001. (VII. 4.) ÖR. rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2004. (X.01.) rendelete

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2004. (X.01.) rendelete Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (X.01.) rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről, egységes szerkezetben a lakások és helyiségek

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (egységes szerkezetben a 9/2012.(III.23.), 35/2012.(XII.21.) önkormányzati

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Az önkormányzat képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a lakások bérletére, elidegenítésére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról Rakamaz

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet megalkotásának célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet megalkotásának célja Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IX.07.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségekbérletéről, elidegenítéséről, a lakbérek

Részletesebben

b) a bérbeadás útján hasznosított, illetve hasznosítható nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, tekintet nélkül arra, hogy azok hol találhatók.

b) a bérbeadás útján hasznosított, illetve hasznosítható nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, tekintet nélkül arra, hogy azok hol találhatók. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének./2011. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 40/2009. (IX. 30.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 40/2009. (IX. 30.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 40/2009. (IX. 30.) rendelete 1 az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbérének megállapításáról a 38/2010. (VII. 12.) 2, a 43/2011. (VII.27.) 3,

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 3/2016. (II.25.) Ör-rel módosított 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról Veszprém

Részletesebben

(3) A Képviselő-testület gyakorolja mindazon bérbeadói és elidegenítési jogokat, amelyet e rendelet másként nem szabályoz. II.

(3) A Képviselő-testület gyakorolja mindazon bérbeadói és elidegenítési jogokat, amelyet e rendelet másként nem szabályoz. II. A lakások bérletéről szóló 12/2001. (III. 29.) ÖKT rendeletének módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Módosította: 15/2002. (III. 28.) ÖKT. rendelet, 33/2005. (XII.1.) a 11/2006. (II. 24.),

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 18/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete. Az önkormányzati tulajdon álló lakások és helyiségek bérletéről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 18/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete. Az önkormányzati tulajdon álló lakások és helyiségek bérletéről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 18/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete Az önkormányzati tulajdon álló lakások és helyiségek bérletéről Ercsi Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 40/2009. (IX. 30.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 40/2009. (IX. 30.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 40/2009. (IX. 30.) rendelete 1 az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbérének megállapításáról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

K i v o n a t. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből K i v o n a t Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen (egyhangú)

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben)

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben) Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben) A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1.

Részletesebben

KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE* 22/2001.(XII.18.) Önk.számú rendelete

KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE* 22/2001.(XII.18.) Önk.számú rendelete KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE* 22/2001.(XII.18.) Önk.számú rendelete A lakások és helyiségek bérletének és elidegenítésének helyi szabályairól Kötegyán község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2006. (III. 29. ) rendelete a lakások és helyiségek bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről

Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2006. (III. 29. ) rendelete a lakások és helyiségek bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2006. (III. 29. ) rendelete a lakások és helyiségek bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről A Képviselő-testület a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testület 4/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete

ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testület 4/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testület 4/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásáról Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A LAKÁSBÉRLET SZABÁLYAI A rendelet hatálya 1. Értelmező rendelkezés 2. Kezelői feladatok ellátása 3. Lakások hasznosításának jogcímei 4.

ELSŐ RÉSZ A LAKÁSBÉRLET SZABÁLYAI A rendelet hatálya 1. Értelmező rendelkezés 2. Kezelői feladatok ellátása 3. Lakások hasznosításának jogcímei 4. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2009.(XI. 25.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. május 24. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. május 24. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. május 24. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2004. (...) rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről, egységes szerkezetben a lakások és helyiségek

Részletesebben

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

ÉCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (II.28.) RENDELETE A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL I. FEJEZET

ÉCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (II.28.) RENDELETE A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL I. FEJEZET ÉCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (II.28.) RENDELETE A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL Écs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

a módosításokkal egységes szerkezetben

a módosításokkal egységes szerkezetben Zsana Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú bérlakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásáról a módosításokkal egységes szerkezetben

Részletesebben

Előterjesztés az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendeletről (rendeletalkotás)

Előterjesztés az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendeletről (rendeletalkotás) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: VI/59013/2011. Cím: Előterjesztés az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendeletről (rendeletalkotás)

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

1. E rendelet hatálya kiterjed Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő valamennyi lakásra.

1. E rendelet hatálya kiterjed Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő valamennyi lakásra. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 44/2012.(IX.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről, elidegenítéséről és használatáról Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben)

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (V.3.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (V.3.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (V.3.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről Herend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Páty Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1..

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II. 14.) rendelete a gyermekjóléti ellátásokról

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II. 14.) rendelete a gyermekjóléti ellátásokról Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II. 14.) rendelete a gyermekjóléti ellátásokról Piliscsaba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

2. A Rendelet 24. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. A Rendelet 24. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2011. november 22. Dr. Mészár Erika a jegyzőt helyettesítő aljegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

Hatályos: 2015. november 10-től

Hatályos: 2015. november 10-től Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2015. november 10-től

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

XVI.ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. JÚLIUS

XVI.ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. JÚLIUS XVI.ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. JÚLIUS MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 5.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről. ( Módosításokkal egysége szerkezetbe foglalva ) Kiskunmajsa

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről és elidegenítéséről 1 Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul.

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul. Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben) Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2008. (II. 7.), 21/2008. (VIII. 26.), 30/2009. (XII. 21.), 24/2010. (XII. 10.), 21/2012. (XII. 21.), 22/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

1/2004 (I.27.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. a lakásfenntartási kiadások körében keletkezett hátralékok rendezéséről

1/2004 (I.27.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. a lakásfenntartási kiadások körében keletkezett hátralékok rendezéséről 1/2004 (I.27.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a lakásfenntartási kiadások körében keletkezett hátralékok rendezéséről (a 11/2005. (IV.19.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt rendeletével módosított)

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-9/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy:

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról Budaörs Város Önkormányzat

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2011. (X.24.) számú önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2011. (X.24.) számú önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2011. (X.24.) számú önkormányzati rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 9/2012.(III.28.) önkormányzati

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2011. (X.24.) számú önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2011. (X.24.) számú önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2011. (X.24.) számú önkormányzati rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012 (IV. 23.) önkormányzati rendelete

MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012 (IV. 23.) önkormányzati rendelete MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012 (IV. 23.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL, VALAMINT ELIDEGENÍTÉSÜKRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL Mezőcsát

Részletesebben

4.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

4.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 4.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 11-54. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 55-90. oldal III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Atkár Község

Részletesebben

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. a települési támogatásról

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. a települési támogatásról Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-i nyílt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-i nyílt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-18/2013/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-i nyílt üléséről.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 25/2015. (VIII. 31.), 27/2015. (X. 1.) önkormányzati rendelettel módosított 22/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM /NORMATÍV/ Személyes adatok A kérelmező személyére vonatkozó személyes adatok Neve:

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM /NORMATÍV/ Személyes adatok A kérelmező személyére vonatkozó személyes adatok Neve: LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM /NORMATÍV/ Személyes adatok A kérelmező személyére vonatkozó személyes adatok Neve: születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról egységes

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

2. Hatásköri eljárási rendelkezések

2. Hatásköri eljárási rendelkezések Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Majosháza Község Önkormányzatának

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2006.(XII.18.) R E N D E L E T E. Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételeiről

Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2006.(XII.18.) R E N D E L E T E. Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételeiről Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006.(XII.8.) R E N D E L E T E Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételeiről - egységes szerkezetben - Dombrád Város Képviselőtestülete a lakások

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK a 41/2010. (XII.17.) Ör., a 7/2012. (II.24.) Ör., a 32/2012. (V.31.) Ör., az 58/2012. (XI.30.) Ör., 6/2014. (II.27.), 16/2014.(VI.30.) a 28/2015.(IX.24.)

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.)

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.),

Részletesebben

Napközbeni/leggyorsabb elérhetősége(i): Tartalma: F I G Y E L E M!

Napközbeni/leggyorsabb elérhetősége(i): Tartalma: F I G Y E L E M! Pontszám alapján elért rangsor: Pontszám: Pályázó neve: Napközbeni/leggyorsabb elérhetősége(i): PÁLYÁZATI CSOMAG B Tartalma: F I G Y E L E M! 1. Pályázati űrlap 2. Benyújtandó mellékletek (1-3.) 1. A pályázat

Részletesebben

L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 225. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2015. (.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítésük szabályairól

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 118-4/2006. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Rendelet

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 19. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. szeptember 27-én J e g y z ő k ö n y v megtartott

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(I.31) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján nyújtott közműfejlesztési támogatásról (módosításokkal

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 33/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 33/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 33/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről Módosítva: 16/2014. (VII.15.), Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a települési támogatásról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a települési támogatásról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a települési támogatásról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2013. október 1-től Egységesítve: 2013. szept. 27. Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. október 26. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2004. (XI.2.) önkormányzati rendelete

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2004. (XI.2.) önkormányzati rendelete Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2004. (XI.2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről (egységes szerkezetben a 24/2004.(XI. 29.),

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó az üres önkormányzati bérlakások igénylésének menetéről, illetve segédlet a nyomtatványok kitöltéséhez

T Á J É K O Z T A T Ó az üres önkormányzati bérlakások igénylésének menetéről, illetve segédlet a nyomtatványok kitöltéséhez 1 T Á J É K O Z T A T Ó az üres önkormányzati bérlakások igénylésének menetéről, illetve segédlet a nyomtatványok kitöltéséhez 2011. július 1-től az önkormányzati bérlakások bérbeadása az önkormányzati

Részletesebben

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Hévízgyörk Község Önkormányzat képviselő-testületének a 13/2015. (XII.02.) önkormányzati rendelettel, és a 12/2015.(X.28.)önkormányzati rendelettel módosított 1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 19/1999. (VII.10.) KT. számú * r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 19/1999. (VII.10.) KT. számú * r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 19/1999. (VII.10.) KT. számú * r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről Módosította: 33/2000./XII.31./KT, 41/2001./XII.31./KT,

Részletesebben

14 /1994. / V. 2./MÖK

14 /1994. / V. 2./MÖK 1 Helyi jogtár. Hatályos szöveg. (Módosította a 2/1995.(I.30.)MÖK sz. a 11/1995.(III.27.)MÖK sz., a 16/2000. (VII.20.)MÖK sz., a 3/2001./ II. 19./ MÖK sz. és a 15/2001.(X. 1.) MÖK sz., 11/2003.(IV. 25.)

Részletesebben

[Az 5/2008. (II. 19.) Kgy., és a 40/2008. (XII. 22.) Kgy. rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.]

[Az 5/2008. (II. 19.) Kgy., és a 40/2008. (XII. 22.) Kgy. rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.] Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2006. (II. 24.) Kgy. rendelete A megyei önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

Részletesebben

Anyja neve: TAJ száma: Adószáma:

Anyja neve: TAJ száma: Adószáma: Tiszabecsi Közös Önkormányzati Hivatal Uszkai Kirendeltsége Cím: 4952, Uszka, Fő út 100. Tel.: 06 44 704-003 Fax: 06 44 378-140 e-mail: polghiv_uszka@freemail.hu KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja 1 Novaj Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről A Novaj Községi Önkormányzat Képviselő testülete

Részletesebben

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Endrefalva Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1 ELSŐ RÉSZ A TÖRVÉNY HATÁLYA

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1 ELSŐ RÉSZ A TÖRVÉNY HATÁLYA 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1 Az Országgyűlés a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályok egységesítése,

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben