Tárgy: Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv végrehajtásának értékelése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgy: Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv végrehajtásának értékelése"

Átírás

1 Szentes Város Alpolgármesterétől Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: /2012. Témafelelős: Hering Ferenc Tárgy: Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv végrehajtásának értékelése Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete S z é k h e l y é n Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 150/2004. (VI.21.) Kt. sz. határozatával hagyta jóvá a Szentes Kistérség Többcélú Társulása (a továbbiakban: Társulás) Társulási Megállapodását, csatlakozva ezzel a kistérségi szervezethez. A Társulási Megállapodás szerint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvény 2. (1) bekezdés a) pontja alapján a Társulás az oktatás és nevelés feladatkörbe tartozó térségi együttműködést igénylő egyes feladat- és hatáskörök ellátásáról is gondoskodik. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény a közoktatás feladatainak kistérségi megszervezésével kapcsolatosan a 89/A. (5) bekezdésében rendelkezik arról, hogy a többcélú kistérségi társulás az általa ellátott feladatokra köteles - az e törvény ának (4) bekezdése szerint - a közoktatási feladatai megszervezéséhez szükséges döntés-előkészítést szolgáló feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és - fejlesztési tervet (a továbbiakban: Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv) készíteni. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 85. -ának (4) bekezdése alapján a közoktatási intézkedési terv végrehajtását legalább kétévenként értékelni kell és szükség szerint felül kell vizsgálni azt. A leírtak alapján a Képviselő-testület 181/2008. (VIII.15.) Kt. határozatával jóváhagyta Szentes Kistérség Többcélú Társulása évekre vonatkozó Kistérségi Közoktatási Intézkedési Tervét, amelynek végrehajtását 2010-ben 36/2010.(II.26.) Kt. határozata szerint értékelte. A határozat 2.) pontja szerint: 2.) A Képviselő-testület a Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv végrehajtását a jogszabályi előírásoknak megfelelően kétévenként - legközelebb évben - értékeli és szükség szerint felülvizsgálja. A fentiek alapján mellékelten előterjesztem a Szentesi kistérség időszakra vonatkozó Kistérségi Közoktatási Intézkedési Tervének végrehajtásáról szóló aktuális értékelést.

2 Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján az értékelést megtárgyalni és jóváhagyni szíveskedjen. Melléklet: Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Közoktatási Intézkedési Tervének végrehajtásáról szóló értékelés./2012. ( ) Tárgy: Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv végrehajtásának értékelése Határozati javaslat Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentes Kistérség Többcélú Társulása időszakra vonatkozó Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terve végrehajtásának értékeléséről szóló előterjesztést és a következő határozatot hozza: 1) Szentes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv végrehajtásáról szóló értékelést tudomásul veszi. A Képviselő- testület megállapítja, hogy kistérségi szinten a közoktatási feladatok végrehajtása az intézkedési tervben meghatározottak szerint folyamatos. A Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv felülvizsgálata egyelőre nem szükséges. 2) A Képviselő-testület javasolja Szentes Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának, hogy a Kistérségi Közoktatási Intézkedési Tervet 2013-ban, a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény előírásai szerint kell felülvizsgálni, illetve elkészíteni. Határidő: június 30. Felelős: Társulás elnöke, Társulás munkaszervezete A határozatról értesítést kapnak: 1) Szentes Város Alpolgármestere 2) Szentes Város Jegyzője 3) Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája 4) Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája 6) Nevelési-oktatási Intézmények vezetői 7) Szentes Kistérség Többcélú Társulása Elnöke (6600 Szentes, Kossuth tér 5.) 8) Kistérségi Társulási Iroda (6600 Szentes, Kossuth tér 5.) Szentes, május 30. Szűcs Lajos alpolgármester

3 Melléklet Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Közoktatási Intézkedési Tervének végrehajtásáról szóló értékelés A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. -ában felsorolt önkormányzati feladatok, valamint ezzel összhangban a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 86. -ában rendelkezései szerint a települési önkormányzatok kötelesek gondoskodni: - az óvodai nevelésről - az általános iskolai oktatásról, továbbá - a nemzetiség által lakott településen a nemzetiséghez tartozók óvodai neveléséről és az általános iskolai neveléséről és oktatásáról. A települési önkormányzatok közös közoktatási feladatellátásához kapcsolódóan előbb a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény szabályozta az önkormányzatok társulásos tevékenységét, működését, majd a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvény szerint a települési önkormányzatok képviselő-testületei többcélú kistérségi társulást alakíthattak. A többcélú társulások kötelező feladatai közé tartozott az úgy nevezett közoktatási modul ellátását biztosító tevékenység is. A közoktatási törvény fenti feladatok célszerű és eredményes ellátása érdekében kistérségi közoktatási intézkedési terv elkészítését tette kötelezővé a többcélú társulások számára. A kistérségi közoktatási intézkedési terv meglétét és érvényességét a mindenkori költségvetési törvények is megkövetelték támogatási feltételként. E dokumentummal Szentes Kistérség Többcélú Társulása is rendelkezik a évi időszakra vonatkozóan, oly módon, hogy tartalmazza az érvényben lévő ágazati jogszabály 85. -a szerint előírt kötelező tartalmi elemeket. Megállapítható, hogy a kistérségi közoktatási intézkedési terv mind szakmai, mind pedig gazdasági szempontokból fontos szerepet töltött be a kistérségi közoktatás szabályozásában, hiszen ahogy azt már említettük a közoktatási törvény, és a költségvetési törvény(ek) rendelkezései szerint is figyelembe kellett venni a benne foglaltakat. Szentes Kistérség Többcélú Társulásának önálló intézkedési terve a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 89/A. (5) bekezdés szerint tartalmazza: - hogy a kistérség önkormányzatai a közoktatás területén kötelező feladataikat milyen módon látják el, - tartalmazza az intézményrendszer működtetésével, fenntartásával, fejlesztésével, átszervezésével összefüggő elképzeléseket, - a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket. Mint ismeretes a települési önkormányzatok mindezidáig kötelező közoktatási feladataikat a közoktatási törvény 88. (4) bekezdés szerint saját intézmény létesítésével, fenntartásával, társulásban való részvétellel, egyéb módon láthatták, illetve látják el. Szentes Kistérség Többcélú Társulása a társulási megállapodásban vállaltaknak megfelelően gondoskodott és egyelőre még gondoskodik jelenleg is a társult önkormányzatok közös feladatellátásában résztvevő önkormányzati területeken működő, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 20. (1) bekezdés a.) és b.) pontjai szerinti intézmények (óvodák, általános iskolák) jogszabályok által elrendelt működésének szervezéséről. A települési önkormányzatok együttműködése révén a közoktatási törvény 34. -ban 1

4 megjelölt pedagógiai szakszolgálatok közül térségi szinten a nevelési tanácsadás, a logopédiai ellátás, a pályaválasztási tanácsadás valósul meg, de biztosított az iskolapszichológusi ellátás, valamint az utazó gyógypedagógus szakemberek által az SNI gyermekek, tanulók ellátása is. Fentieknek megfelelően a kistérségi közoktatási intézkedési terv minden olyan elemet tartalmaz, amelyeket a jogszabályok előírnak, így: - a feladatellátásra vonatkozó adatokat, - a helyzetelemzéseket, - a pedagógiai szak-, és szakmai szolgáltatásokat, - a Többcélú Társulás közoktatási és szakszolgálati feladatellátásának finanszírozási szabályait, - a évi időszakra vonatkozó konkrét intézkedési tervet, - a kistérségi közoktatási esélyegyenlőségi tervet, - a kistérségi feladat ellátás és együtt működés tervét, - az eredményesség mérésének lehetőségeit. Szentes Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa legutóbb - figyelemmel a kistérségi települések önkormányzatai képviselő-testületeinek véleményezésére is augusztus 5-én megtartott ülésén a 42/2010. (VIII.05.) SZKT határozat jóváhagyásával tárgyalta és fogadta el a Kistérségi Közoktatási Feladat-ellátási, Intézményhálózatműködtetési és Fejlesztési terve végrehajtásának értékeléséről szóló előterjesztést, illetve ugyanezen ülésén a 43/2010. (VIII.05.) SZKT határozatával jóváhagyta az intézkedési terv aktualizálását is. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 85. -ának (4) bekezdése szerint: A helyi önkormányzat a helyi intézkedési terv végrehajtását legalább két évenként értékeli és szükség szerint felülvizsgálja. Az aktuális Költségvetési törvények Többcélú Társulások támogatása című fejezeteiben található Kiegészítő szabályok 1.3. pontja szerint támogatási feltétel, hogy a többcélú kistérségi társulás a Közoktatási tv ának (4) bekezdése szerinti - két évnél nem régebben felülvizsgált - önálló intézkedési tervében foglaltakat betartsa. Szentes Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa egyrészt törvényi kötelezettségének, másrészt saját döntésének megfelelően a Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv végrehajtásának értékelését, aktualizálását a kívánalmaknak megfelelően évben is elvégzi. A Társulási Tanács a Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv végrehajtásának alakulását a dokumentum előzőekben említett értékelési időpontjától is folyamatosan figyelemmel kísérte, a szükséges döntéseket meghozta, a megfelelő korrekciókat, kiegészítéseket az intézkedési tervet érintően elvégezte (jelen időpontot tekintve mintegy másfél tanévnyi időszakra vonatkozóan). Szentes Kistérség Többcélú Társulása - tekintettel arra a tényre, miszerint a Többcélú Társulás nem fenntartója egyetlen közoktatási intézménynek sem - szervezőmunkával biztosítja, hogy a kistérség önkormányzati- önálló, vagy intézményi társulási- fenntartású közoktatási intézményeinek (óvodák, általános iskolák) tevékenysége, a pedagógiai szakszolgálati feladatoknak az ellátása megfeleljen a szakmai és pénzügyi jogszabályok által elrendelt követelményeknek. Az intézményfenntartó társulásokban érintett önkormányzatok esetében fontos az iskolabusz üzemeltetés, vagy iskolabusz szolgáltatás figyelemmel követése, valamint az ilyen intézményekbe bejáró gyermekek, illetve tanulók létszámának 2

5 számbavétele. A Társulási tanács 39/2011. (V.04.) SZKT határozata révén hozzájárult ahhoz, hogy Fábiánsebestyén község Önkormányzata a Többcélú Társulás iskolabuszát augusztus 21-től augusztus 20-ig tartó időszakban iskolabuszként tovább üzemeltesse szeptember 1-től változások következtek be egyes települések közoktatási intézményi típusai működtetésében, fenntartásában. A Társulási Tanács 43/2010.(VIII.05.) SZKT határozatában tudomásul vette az érintett Önkormányzatok közoktatási intézményei átszervezésére vonatkozó döntéseit, amelyek szerint augusztus 1-jétől a fábiánsebestyéni és árpádhalmi gyermekek óvodai nevelése a Fábiánsebestyén-Árpádhalom Önkormányzatai Közoktatási Intézményfenntartó Társulás (Székhely: Fábiánsebestyénen, Tagintézmény: Árpádhalmán), a szentesi, az eperjesi és a nagytőkei illetékességű gyermekek óvodai nevelése a Szentes-Eperjes-Nagytőke Önkormányzatainak Óvodai Intézményi Társulása (Székhely: Szentesen, Tagintézmények: Eperjesen, és Nagytőkén) keretében történik. Az átszervezett intézményfenntartó társulások okán a kistérségi Közoktatási Intézkedési Tervben az érintett intézményi társulások elnevezésének, a rájuk vonatkozó szövegrészeknek, táblázati adatoknak a módosítása, értelemszerű pontosítása megtörtént. A Kistérségi Közoktatási Intézkedési Tervben meghatározott személyi és szakmai fejlesztéseknek megfelelően a Társulási Tanács 34/2010. (VI.01.) SZKT határozatával támogatta a kistérségi feladatokat ellátó iskolapszichológus július 1-jétől történő, határozatlan idejű további foglalkoztatását. Ugyancsak e határozatával támogatta a testület azt is, hogy az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat tevékenysége szeptember 1-jétől továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás szakszolgálati feladattal bővüljön. Ugyanakkor 43/2010. (VIII.05.) SZKT határozatával a Társulási Tanács abban is döntött, hogy a Kistérségi Közoktatási Intézkedés Terv szakszolgálatokat érintő szövegrészéből kerüljön törlésre a korai fejlesztés és gondozás szakszolgálati feladattal történő bővítés. A Társulási Tanács szakszolgálati feladat ellátásokat érintő fenti döntései értelemszerűen a fenntartó szentesi önkormányzat Képviselő-testületének döntéseivel is szinkronban állnak. Az intézkedési terv 7. Kistérségi feladatellátás és együttműködés című fejezete rögzíti, hogy a kistérségi közoktatás helyzetét, a szakszolgálati feladatok ellátását minden tanév végén június 30-ig értékelni kell. A kölcsönös érdekek figyelembevételével szükség esetén javaslatot kell készíteni a módosításokra. Alapkövetelmény azonban, hogy mind az önálló fenntartású, mind a társulásban fenntartott intézményekben, mind a szakszolgáltatások területén az átlaglétszámi követelményeket, az ellátási alkalmakat teljesíteni szükséges. Ezeknek megfelelően a Társulási Tanács június 7-ei ülésén megtárgyalta és értékelte Szentes Kistérség Többcélú Társulása 2010/2011. nevelési és tanév közoktatási feladat ellátási tevékenységét, valamint a pedagógiai szakszolgálatok ellátásának helyzetét is. A Társulási Tanács az előterjesztésre, a tapasztalatokra alapozva megállapította, hogy a szentesi kistérség egyes településein az önkormányzati fenntartású intézményekben biztosított volt a színvonalas óvodai nevelés, az általános iskolai nevelés-oktatás mind a székhely intézményekben, mind pedig a hozzájuk tartozó tagintézményekben. Közös gondoskodás szerint eredményesen történt az egyes pedagógiai szakszolgálatok, ellátások szervezése, megvalósítása is. A kötelező közoktatási közszolgáltatási feladatok ellátása a Közoktatási Intézkedési Tervben elhatározottak szerint történtek. A közoktatási intézkedési terv megléte és a tervben foglaltak teljesítése, a szükséges módosítások folyamatos végzése az oktatási szakmai célkitűzéseken túl a támogatási és a pályázati feltételeknek való megfelelősséget biztosította. 3

6 Szentes Kistérség Többcélú Társulása a tárgyalt időszakban sem volt közvetlen fenntartója a kistérségi közoktatási intézményeknek. A Társulás szervezőtevékenységgel valósítja meg, hogy a kistérség közoktatási feladatainak ellátásában részt vevő önkormányzatok közoktatási intézményei teljesítsék a központi támogatások elnyeréséhez szükséges törvényi (költségvetési, közoktatási) előírásokat. Folyamatos volt a gyermeklétszámokra, tanulólétszámokra és ezekhez tartozóan az intézményfenntartó társulások óvodáiba, általános iskoláiba bejáró, az autóbusszal (iskolabusszal) utaztatott gyermekek tanulók létszámára, a szakszolgálati ellátási alkalmakra - vonatkozó intézményvezetői jelentések begyűjtése, összegzése, feldolgozása, a szükséges korrekciók elvégeztetése, és az adatoknak határidőre történő továbbítása az Államkincstár felé. Rendszeresen történt az egyéb szakmai, jogszabályi támogatási feltételekre való figyelemfelhívás is (OM azonosítók, pedagógusok végzettsége, képesítése, intézményfenntartó társulások költségvetési egyeztetési kötelezettségei stb.). Kistérségünkben a közoktatási modul feladatait a többcélú társulásban részt vevő települési önkormányzatok a 2010/2011. és 2011/2012. nevelési, illetve tanévben is önálló fenntartású intézményekben, vagy önkormányzatok közoktatási intézményfenntartó társulásaiban, valamint a pedagógiai szakszolgáltatásokat a Társulásnak a fenntartó szentesi önkormányzattal kötött megállapodása alapján, annak intézménye az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat révén látták el. 2010/2011. nevelési, tanév önálló, illetve intézményfenntartó közoktatási társulásokban működtetett kistérségi, önkormányzati fenntartású óvodái, általános iskolái: Önálló fenntartású intézmények: Óvodák: Nagymágocs, ÁMK Óvoda Derekegyház, Napközi Otthonos Óvoda Szentes, Központi Óvoda Általános Iskolák: Nagymágocs, ÁMK Általános Iskola Szentes, Petőfi Sándor Általános Iskola 1-8. évf. Szentes, Klauzál Gábor Általános Iskola 1-4. évf. Közoktatási Intézményfenntartó társulások intézményei: Óvodák: Fábiánsebestyén-Árpádhalom, Arany János ÁMK Óvodái Szegvár-Mártély, ÁMK Óvodái Szentes (Kertvárosi Óvoda)-Eperjes-Nagytőke Óvodái Általános Iskolák: Fábiánsebestyén-Árpádhalom, Arany János ÁMK Általános Iskolái Szegvár-Mártély, ÁMK Általános Iskolái Szentes (Klauzál Gábor Ált. Isk évf)-eperjes Általános Iskola Szentes (Deák F. Ált. Isk. és Damjanich J. Tagiskola)-Nagytőke Általános Iskola Szentes (Koszta J. Ált.Isk.)-Derekegyház Általános Iskolái Óvodai összesített kistérségi létszámadatok a 2010/2011. nevelési évben (2010. október 1-jei adatok alapján): 60 óvodai csoportban 1250 fő óvodás, köztük 27 fő SNI gyermek, az intézményfenntartó társulások óvodáiba bejáró gyermekek száma 10fő, autóbusszal utaztatott gyermekek 4 fő. Általános iskolai összesített kistérségi létszámadatok a 2010/2011. tanévben (2010. október 1-jei adatok alapján): 108 osztályban 2279 tanuló, köztük 326 kettő-, illetve három 4

7 főként számításba vehető tanuló, az intézményfenntartó társulások iskoláiba bejáró gyermekek száma 138 fő, autóbusszal utaztatott tanulók száma 67 fő. A központi támogatások elnyerésében továbbra is alapszabály, hogy a közoktatási intézményi feladat csak akkor tekinthető ellátottnak, ha a településen valamennyiönkormányzati önálló, vagy önkormányzati intézményi társulás fenntartásában működtetettközoktatási intézmény teljesíti a Költségvetési törvények többcélú társulások támogatásának Kiegészítő szabályai szerinti átlaglétszámi követelményeket. Az előterjesztésben részletezett létszámadatok alapján a Társulási Tanács megállapíthatta e feltételek teljesülését. A Társulási Tanács 47/2011. (VI.07.) SZKT határozatával az alábbi jellemzők alapján jóváhagyta a pedagógiai szakszolgáltatások ellátásáról szóló beszámolót: Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2010 szeptemberétől kistérségi szinten három a nevelési tanácsadás, a logopédia, a pályaválasztási tanácsadás- területén is teljesítette Megállapodásban rögzített többcélú társulási feladatait, teljesítette a támogatások elnyeréséhez szükséges ellátási alkalmak követelményeit. Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat ellátásainak jellemző adatai kistérségi szinten (saját intézményben ellátottak szerint) szeptember 01. és augusztus 31. között: Nevelési Tanácsadás: 700 fő Logopédia: 179,3 fő Pályaválasztási tanácsadás: ( ): 301 fő. Ugyancsak a pedagógiai szakszolgáltatások eredményes kistérségi ellátásához kapcsolódóan 45/2011. (VI.07.) SZKT határozatával támogatta a kistérségi településeken dolgozó iskolapszichológusi tevékenységgel összefüggő személyi kiadások fedezetéhez hozzájáruló pályázat benyújtását a Társulási Tanács. A pályázat eredményes volt. A Társulási Tanács márciusi ülésén határozott arról, hogy készüljön javaslat a Szentes Kistérség Többcélú Társulása keretében ellátott pedagógiai szakszolgáltatások költségeinek lehetséges csökkentésére. A költségcsökkentés alapelve volt, hogy a közoktatási intézményekben a szakszolgálat által ellátott gyermekek, tanulók a feladatellátáshoz minimálisan szükséges óraszámban részesüljenek ellátásban. A kidolgozott javaslatok közül - a települési képviselők véleményére is alapozva - a Társulási Tanács 52/2011.(VII.05.) SZKT határozatával a D változatú költségvetési tervet fogadta el. A jóváhagyottaknak megfelelően a Társulás évi költségvetési határozatának időarányos összeggel történő módosítása megtörtént szeptember 1-jétől a 2011/2012. tanévre, nevelési évre vonatkozóan változások következtek be az addigi óvodai, illetve általános iskolai intézményfenntartó társulások rendszerében. Ettől az időponttól ugyanis csökkent az intézményfenntartó társulások száma. Szegvár és Mártély Önkormányzatai társulás helyett ismét már önálló fenntartásban gondoskodnak óvodai és általános iskolai nevelési-oktatási intézményeik működtetéséről. Gyermeklétszám csökkenés következtében megszűntetésre került Szentes-Eperjes Önkormányzatok általános iskolai (5-8. évfolyamokat érintő) intézményfenntartó társulása. Ehhez kapcsolódóan 44/2011. (VI.07.) SZKT határozatában a Társulási Tanács úgy döntött, hogy a Szentes és Eperjes Önkormányzatainak Általános Iskolai Intézményi Társulása megszűnésével kapcsolatos elszámolás okán a társulás feladatellátásához beszerzett és használt-egyébként a többcélú társulás tulajdonát képező- eszközöket térítés nélkül átadta a szentesi Klauzál Gábor Általános Iskolának. 5

8 További változás a 2011/2012. tanévben, hogy Szentesen gyermeklétszám fogyatkozásra alapozott fenntartói döntés következtében csökkent a közoktatási intézmények száma: jogutódokkal megszűnt a Damjanich János Tagiskola és a Petőfi Sándor Általános Iskola. A Társulási Tanács júniusi ülésén fogja értékelni a 2011/2012. nevelési-, illetve tanév közoktatási tevékenységét, valamint a pedagógiai szakszolgáltatások ellátásának eredményességét. Döntései várhatóan a Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv további aktualizálását is érinteni fogják. A Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv 3. Pedagógiai Szakmai Szolgáltatások című fejezetében rögzítődött a kistérségi közoktatási intézmények együttműködésének erősítése, továbbá a kistérségi közoktatási intézkedési tervben megfogalmazott szakmai feladatok közös értelmezése és végrehajtása érdekében a közoktatási intézmények igazgatói, vezetői szakmai munkaközösségének megalakítása és folyamatos működtetése. A 2009 áprilisában megalakult igazgatói munkaközösség a 2010/2011. és a 2011/2012. nevelési-, illetve tanévekben is rendszeresen tartotta Munkaterv szerinti összejöveteleit, értekezleteit a kistérség különböző településeinek önkormányzati intézményeiben. Az értekezletek témái az adott intézmények bemutatkozásán túl a tanévek előkészítése, a közoktatási törvény változásainak értelmezése (ld. nem kötelező szakrendszerű oktatás megváltoztatása), a szükséges módosítások elvégzésének megbeszélése (ld. óvodai nevelési tervek módosítása), a pedagógiai szakszolgáltatások változásait érintő tájékoztatások, idegen nyelvi oktatás, az óvodák anyanyelvi és kommunikációs nevelésének értelmezése és végzése, az általános iskolákban folyó integrált nevelés-oktatás tapasztalatainak elemzése, bemutató tanítások, foglakozások stb. voltak. Fenti témák tárgyalása, megbeszélése, elemzése megerősítik azt a tényt, miszerint kistérségünk óvodáiban, általános iskoláiban a nevelés-oktatás, szakszolgálati feladatok ellátása a Kistérségi Közoktatási Intézkedési Tervben megfogalmazott elvek és módszerek szerint történik. A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvény 105. (1) bekezdésének megfelelően a Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv e dokumentum részeként tartalmazza a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló feladatokat, a szükséges intézkedéseket. Az intézkedési terv 6. Esélyegyenlőségi Terve részletezett Intézkedési Terve és Akcióterve melléklettel is kiegészítésre került a Társulási Tanács döntése szerint. A évi CXXV. törvény 35. -a szerint a kistérségi települési önkormányzatok helyi esélyegyenlőségi programot fogadtak el, amelyben elemezték különösen a közoktatás területén megvalósítható esélyegyenlőség előmozdítását szolgáló ösztönzési lehetőségeket. Az esélyegyenlőség érvényesítése érdekében a kistérségi önkormányzatok kellő figyelmet fordítottak közoktatási intézményeikben a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók, a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók nevelési,oktatási és szociális helyzetére. Az intézkedési tervben megjelölt általános és egyben fontos célok, így a diszkriminációmentesség biztosítása, a szegregációmentesség biztosítása, a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása (szakmai és tárgyi minőségben is), az integráció biztosítása, az egyenlő bánásmód elvének érvényesülése a kistérség településeinek közoktatási intézményeiben alapvetően teljesültek. Biztosított volt: - az SNI és a HHH gyermekek, tanulók többi gyermekkel és tanulóval való együttnevelése, oktatása, 6

9 - a jogszabályi feltételeknek megfelelő gyermekek és tanulók ingyenes étkeztetése, ingyenes tankönyvellátása, - a HHH gyermekek kiscsoportos kortól az óvodákban történő nevelése, sőt egyes településeken már bölcsődétől történő gondozása, - kompetenciaalapú óvodai programok alkalmazása, az inklúzív pedagógia elterjedése, a játék jelentőségének érvényesítése, - iskolaérettségi vizsgálatok megszervezése, - iskolaotthonos osztályok indítása, - a beilleszkedési, magatartási, tanulási zavarokkal küzdő gyermekek, tanulók intézményi befogadása, - Arany János tehetséggondozó Program lehetőségeinek kihasználása. - törekvés volt iskolai körzetek kialakításánál a HH és a HHH tanulók létszáma kedvező arányú elosztására, - intézményi továbbképzési tervekben figyelem fordítása az esélyegyenlőség eredményes megvalósulására, - szakszolgáltatások a lehető legmagasabb százalékban a gyermekek, tanulók saját intézményeiben történtek. - iskolapszichológusok, fejlesztő pedagógusok tevékenysége. - egyes települések (Nagymágocs, Szentes) intézményeiben saját személyi állományba tartozó gyógypedagógusok is dolgoznak - Bejáró tanulók befogadó oktatása problémamentes, képességeiknek megfelelő oktatásban részesülnek Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei a szakszolgálati területeken (nevelési tanácsadás, logopédia, pályaválasztási tanácsadás) kívül az integrált neveléshez, oktatáshoz kapcsolódóan SNI gyermekek, tanulók habilitációs fejlesztését, megsegítését is végzik (tanulási zavarok, hallás sérültek, autizmus). A kistérségben az így ellátottak létszáma 240 fő. Problémák: - Figyelemzavaros tanulók ellátása nem biztosított, - Az SNI tanulókkal való foglalkozásokra 33 órával kevesebb jut a törvényi előírásnál, - Az autista tanulók csak minimális óraszámot kapnak az ellátásukra, - A Szakszolgálat nem tudja ellátni a beilleszkedési, tanulási magatartási nehézséggel küzdő gyerekek megsegítését (sem óraszám, sem lehetőség nincs). - HH és HHH tanulók felderítése, nyilvántartása, szülői nyilatkozatok beszerzése még nem teljes körű, nehézkes, - Kompetenciaalapú mérésekben még nincsenek elkülönítve a HH és HHH tanulók eredményei, - HH és HHH tanulók száma nem növekedett a gimnáziumi, illetve szakközépiskolai oktatásban, - diákok után követésének precizitása, - Az Akciótervben meghatározott feladatok érvényesülésének következetesebb ellenőrzése. Kistérségi szinten az akciótervben, a megvalósításban, a monitoring és nyilvánosságban rögzítettek megvalósulásának helyzete a közoktatási intézmények esetében a kistérségi intézmények vezetői Szakmai Munkaközösségének értekezletein volt követhető (értekezlet témái, pedagógiai szakszolgálat vezetőjének tájékoztatói, egyéb, az esélyegyenlőséget érintő megbeszélések stb.) Véleményünk szerint a Kistérségi Közoktatási Esélyegyenlőségi Tervben megfogalmazott feladatok továbbra is aktuálisak és helyénvalók. 7

10 Szentes Kistérség Többcélú Társulása közoktatási feladat ellátásának finanszírozása- a hatályos jogszabályokra, a többcélú társulási megállapodásra alapozottan- az intézkedési tervben is rögzítettek szerint történik. Az önállóan fenntartott intézmények után kiegészítő támogatások nem igényelhetőek ugyan, de a létszámokra vonatkozó előírásokat ezekben az intézményekben is teljesíteni szükséges. Ugyanakkor a Társulás keretein belül működő közoktatási intézményfenntartó társulásokra a költségvetési törvénye előírásait is követve az alábbi jogcímeken igényelhető kiegészítő támogatás: - Intézményfenntartó társulások óvodáiba, általános iskoláiba bejáró gyermekek, tanulók létszáma alapján járó támogatás, - Autóbusszal (iskolabusszal) utaztatott gyermekek, tanulók létszámának megfelelő támogatás, - Tagintézményi támogatás, - Kistelepülési tagintézményi támogatás. A pedagógiai szakszolgáltatások támogatási igénylésének feltételei: - logopédiai ellátásban legalább heti egy alkalommal részesüljön a gyermek, a tanuló, - nevelési tanácsadás (amelynek keretében az iskolapszichológusi tevékenység is elszámolható) keretében nyújtott terápiás gondozásban legalább évi hat alkalommal valósuljon meg ellátás, - pályaválasztási tanácsadásban tanévenként legalább egy alkalommal részesüljenek a tanulók. Megállapítható, hogy a Többcélú Társulás szervező munkája révén is teljesültek az értékelési időszakban a jogszabályok által megszabott átlaglétszámi követelmények, illetve a szakszolgálati ellátási alkalmak követelményei is. A Társulás keretében a feladatellátások finanszírozása az eltelt időszakban is több forrásból biztosított volt (alapnormatívák, kiegészítő normatívák, önkormányzatok pénzügyi hozzájárulásai révén). A térségi önkormányzatok elnyert, nagyon jelentős összegű pályázati pénzeszközökkel korszerűsítették, felújították, újjáépítették, akadálymentesítették, bővítették közoktatási intézményeiket, ilyen módon is segítve a tartalmi, szakmai munka színvonalának emelkedését a közoktatási intézményekben. Összességében fentiek alapján megállapítható, hogy a Kistérségi Közoktatási Intézkedési Tervben meghatározott feladatok a Többcélú Társulás önkormányzatainak partneri együttműködése, egymás érdekeinek kölcsönös figyelembevétele révén a legutóbbi értékeléstől eltelt időszakban is folyamatosan megvalósultak mind intézményi, mind pedig kistérségi szinten évtől a közoktatási feladatok területén- az Országgyűlés által év végén elfogadott- a helyi önkormányzatokról, illetve a köznevelésről szóló új törvények alapján államilag irányított, finanszírozott és ellenőrzött közoktatási intézményhálózat jön létre, amelyek működtetése a kiépülő kormányhivatali rendszeren alapul. A kistérségeket járások váltják fel, a kistérségek többcélú társulásai helyébe az önkormányzatok önkéntes társulásai lépnek. A közoktatási intézmények közül az óvodák fenntartója a település marad, az általános iskolák fenntartója fő szabályként az állam (kormányhivatal), de a kormányhivatallal kötött szerződés és a törvényben meghatározott feltételek szerint a 2000 főt meghaladó lakosságszámú település is működtethet ilyen intézményt. A pedagógiai szakszolgálatok is várhatóan állami (járási?) fenntartásba kerülnek. Itt a településeknek nincs lehetőségük e feladatok átvállalására. 8

11 A közoktatási átszervezések rendben és időben történő lefolytatásához azonban még több ágazati jogszabályt, illetve rendeletet kell megalkotniuk a kormány illetékes szerveinek. Csak ezek megszületése után tudnak megalapozott döntéseket hozni térségünk települési önkormányzatai is. Fentiekből következően Közoktatási Intézkedési Tervet is az új ágazati jogszabály és annak végrehajtási rendeletei által kijelölt módokon kell elkészíteni, felülvizsgálni és realizálni a jövőben. Szentes, május 29. Szabó István Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság Elnöke Szentesi Kistérség Többcélú Társulása 9

Ózd, 2011. május 30. Előkészítő: Oktatási, Művelődési és Sport Osztály

Ózd, 2011. május 30. Előkészítő: Oktatási, Művelődési és Sport Osztály J A V A S L A T az Árpád Vezér Általános Művelődési Központ átszervezésére, valamint Ózd Város Önkormányzata és Domaháza Község Önkormányzata közötti intézményfenntartó társulási megállapodás módosítására

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. augusztus 28-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. augusztus 28-ai ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. augusztus 28-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A nevelési-oktatási intézmények alapító

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK FELÜLVIZSGÁLATA. Kiegészítés

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK FELÜLVIZSGÁLATA. Kiegészítés SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK FELÜLVIZSGÁLATA Kiegészítés 2011. április 15. 4028 Debrecen, Zákány u. 5., Telefon: 52/541-441, Fax: 52/541-473 e-mail: info@hunniareg.hu, web:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Alpolgármesterétől

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Alpolgármesterétől Szám: 46702-4/2011. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Alpolgármesterétől Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Közoktatási Feladatellátási, Intézményhálózat-működtetési és -Fejlesztési

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-265627/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-265627/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-265627/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: A közoktatási intézmények kötelező eszközeinek és felszereléseinek jelenlegi helyzete

Részletesebben

2006. évi... törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról*

2006. évi... törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról* 2006. évi... törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról* 1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 8. -a (3) bekezdésének harmadik mondata helyébe

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58 Tel.: 510-384

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58 Tel.: 510-384 Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58 Tel.: 510-384 Ikt. sz.: 02-1666/2005. Témafelelős: Hering Ferenc Tárgy: A Pedagógiai Szakszolgálat Alapító

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2015. február

Részletesebben

JELENTÉS az általános iskolai oktatás minőségének javítását szolgáló intézkedések ellenőrzésének tapasztalatairól

JELENTÉS az általános iskolai oktatás minőségének javítását szolgáló intézkedések ellenőrzésének tapasztalatairól JELENTÉS az általános iskolai oktatás minőségének javítását szolgáló intézkedések ellenőrzésének tapasztalatairól 2002. június 0219 Az ellenőrzést felügyeli: Dr. Lóránt Zoltán főigazgató Az ellenőrzés

Részletesebben

Tárgy: Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál pedagógus létszámbővítés engedélyezése Mell.: 1 db összesítő

Tárgy: Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál pedagógus létszámbővítés engedélyezése Mell.: 1 db összesítő Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-18317/2011 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott érettségit adó többcélú intézmény hasznosítható tapasztalatai

Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott érettségit adó többcélú intézmény hasznosítható tapasztalatai Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott érettségit adó többcélú intézmény hasznosítható tapasztalatai 2008. július 15. Tartalomjegyzék Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott

Részletesebben

A SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2008.

A SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2008. A SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2008. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. BEVEZETÉS... 5 I. 1. JOGSZABÁLYI ÉS KORMÁNYZATI TENDENCIÁK...

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: noo/2007. Előadó: Hrabovszki Mihály Mell.: Hiv. sz.: /ÍJ tj -11 Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-806 Telefax:

Részletesebben

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program 1 Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8 Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Schindler Lászlóné Igazgató Módosítva: 2008. augusztus 29. 2 Jóváhagyta:

Részletesebben

A szakértői bizottságok feladatai

A szakértői bizottságok feladatai A szakértői bizottságok feladatai 2008. december. 9. Dr Knyihárné Gaika Judit gyógypedagógus BKM-i TKV 1. számú SZRB Változatlan tevékenységi körök 1) Szakértői tevékenység: a fogyatékosság szűrése, vizsgálata,

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal szervezésében Székesfehérváron 2007. május 31.-én megtartásra került jegyz

A Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal szervezésében Székesfehérváron 2007. május 31.-én megtartásra került jegyz A Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal szervezésében Székesfehérváron 2007. május 31.-én megtartásra került jegyzői értekezlet A közoktatási intézmények átszervezésével kapcsolatos jogi és

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2012. június

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Rákóczifalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Rákóczifalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 25/2004. (VII. 03.) a 12/2004. (IV. 30.) a 15/2009. (IX. 04.), a 16/2009. (IX. 29.), és a 16/2012. (IV. 27.), önkormányzati rendeletével módosított

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám:EBH/554/19/2012. HATÁROZAT Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) A. B. törvényes képviselőjeként C.D. benyújtott kérelme alapján a Munkácsy Mihály

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 3704 Berente, Posta u. 7. Készítette: Gyenesné Kovács Enikő ÁMK igazgató További tagok: Bánáti Veronika /Művelődési Ház vezető/ Orosz Jánosné

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27.-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat által fenntartott nevelési és oktatási intézményekben alkalmazandó

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM: 030796 Derecske 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. Az SZMSZ célja... 6 1.2. Az SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

Tájékoztató. a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2008. évi el irányzatairól

Tájékoztató. a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2008. évi el irányzatairól Tervezet Tájékoztató a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2008. évi el irányzatairól Budapest, 2007. október hó A helyi önkormányzatok támogatását a központi költségvetési kapcsolatokból származó

Részletesebben

Budapest, 2007. február

Budapest, 2007. február OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER TERVEZET! 7170/2007. honlapra Tárgy: az egyes pedagógiai szakszolgálatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének

Részletesebben

A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette:Csimáné Kiss Ilona Igazgató Hatályba lépése: 2013. december 21. Székhelye: Székesfehérvár, Batthyány u.1.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ballagó Zoltán irodavezető Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális, Sport és ifjúsági Iroda

JEGYZŐKÖNYV. Ballagó Zoltán irodavezető Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális, Sport és ifjúsági Iroda JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2011. június 21- én megtartott n y í l t testületi üléséről. Jelen vannak:, Lőrincz József, Nahóczki László, Dr.Zsirai Sándor

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE :1042 Budapest, István út 14. /Fax: +36-2313141, +36-1-2313151 e-mail: mszabolcs@ujpest.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. június

Részletesebben

Tiszaújváros Önkormányzatának. közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és - fejlesztési tervének (intézkedési terv) felülvizsgálata

Tiszaújváros Önkormányzatának. közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és - fejlesztési tervének (intézkedési terv) felülvizsgálata melléklet Tiszaújváros Önkormányzatának közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és - fejlesztési tervének (intézkedési terv) felülvizsgálata 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 1. A KÖZOKTATÁS

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda 3044 Szirák Róth Johanna út 1. Tel.: 32/485-035 email: szirakovi @citromail.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szirák, 2013. március 4. Készítette: Bajnócziné Bognár Erika Óvodavezető

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

J/4722. számú B E S Z Á M O L Ó. a Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről (2005. február 2007.

J/4722. számú B E S Z Á M O L Ó. a Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről (2005. február 2007. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/4722. számú B E S Z Á M O L Ó a Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről (2005. február 2007. február) Előadó: Kiss Péter Miniszterelnöki

Részletesebben

DOLGOZAT. Dr. Hosszú Károly 2013.

DOLGOZAT. Dr. Hosszú Károly 2013. DOLGOZAT Dr. Hosszú Károly 2013. 1 Egyes köznevelési intézmények fenntartóinak, irányító szervének és működtetőjének jogállása és kapcsolata az 1990. évtől 2013. december 31. napig Dr. Hosszú Károly Közoktatási

Részletesebben

BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 5000 SZOLNOK, TEMPLOM ÚT 6. TEL: 56/511-050./FAX: 56/511-055 BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE A PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLETE Elfogadva: 2007. december 13. Módosítva:

Részletesebben

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium folyóirata

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium folyóirata Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium folyóirata 2007/4 XVII. évfolyam 4. szám A tartalomból: Jogszabályváltozások Jogszabályfigyelő. 2 Jogértelmezés Az Alkotmánybíróság önkormányzatokat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné Igazgató 2010. 1 TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 33/2011. (II. 24.) önkormányzati határozata

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 33/2011. (II. 24.) önkormányzati határozata Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 33/2011. (II. 24.) önkormányzati határozata Lırinci Város Önkormányzata módosított Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Tervének jóváhagyásáról Lırinci

Részletesebben

2012. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola. Pedagógiai Programjának kiegészítése. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv

2012. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola. Pedagógiai Programjának kiegészítése. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv A 211/2012.(VIII.30.) határozat melléklete A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Pedagógiai Programjának kiegészítése Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv 2012. 0 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve 2008. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3. 2. A 2008. évi, esélyegyenlőséget javító elmozdulások bemutatása 11. 3. Átfogó, távlati koncepció

Részletesebben

Város Polgármestere. ELŐTERJESZTÉS A nem önkormányzati köznevelési intézmények támogatási rendszerének alapelveiről

Város Polgármestere. ELŐTERJESZTÉS A nem önkormányzati köznevelési intézmények támogatási rendszerének alapelveiről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A nem önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

JEGYZŐKÖNYV. A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme JEGYZŐKÖNYV Készült: Hencida Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 9-én megtartott rendkívüli üléséről. A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.január 20-án du.14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.január 20-án du.14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.január 20-án du.14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna

Részletesebben

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása 1 Fenntartó Óvdai nevelésünk feladatai IPR TÁMOP 3.1.4. Fenntartó Mzgás, Mzgáss játékk A tevékenységekben megvalósuló tanulás Ének, zene, énekes játék, gyermektánc TÁMOP 3.3.2. Rajzlás, festés, mintázás,

Részletesebben

NEFELEJCS KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 2010.

NEFELEJCS KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 2010. NEFELEJCS KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010. Készítette: Szűcs Jánosné óvodavezető közoktatási szakértő Közreműködött: Gubuznai Lászlóné minőségfejlesztési csoport vezető

Részletesebben

Herceghalom Község Önkormányzatának. 2009. évi költségvetési koncepciója

Herceghalom Község Önkormányzatának. 2009. évi költségvetési koncepciója Herceghalom Község Önkormányzatának 2009. évi költségvetési koncepciója 1 Herceghalom Község Önkormányzatának 2009. évi költségvetési koncepciójáról Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 70..-a

Részletesebben

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013.

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. PH. Legitimációs eljárás OM AZONOSÍTÓ: 033144 Székhely: A nevelőtestület nevében: intézményvezető aláírása A szülő szervezet

Részletesebben

A Tompa Mihály Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Tompa Mihály Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Tompa Mihály Református Általános Iskola 1 A Tompa Mihály Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Tompa Mihály Református Általános Iskola 2 A TOMPA MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Kramlik Kornélia Bölcsőde létesítése

Részletesebben

A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai

A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai 8. melléklet a 2010. évi. törvényhez A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai I. KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS EGYES KÖZOKTATÁSI FELADATOKHOZ 1. Pedagógiai szakszolgálat ELŐIRÁNYZAT: 5

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Tel: 22/316-321 Fax: 22/310-391 e-mail: hivatal@fejer.kdrkh.hu web: www.fejerkozig.helyinfo.hu Ügyszám: 02/85-3/2009.

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-1498/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-1498/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-1498/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: A nem szakrendszerű oktatás általános iskolák 5. évfolyamán történő bevezetésének tapasztalatai,

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás tevékenységéről

Tárgy: Beszámoló a Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás tevékenységéről DÖRGICSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER Szám: E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. 04.26 -i ülésére Tárgy: Beszámoló a Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás tevékenységéről Tisztelt

Részletesebben

9818 Jelentés az alapfokú oktatásra fordított pénzeszközök felhasználásának vizsgálatáról

9818 Jelentés az alapfokú oktatásra fordított pénzeszközök felhasználásának vizsgálatáról 9818 Jelentés az alapfokú oktatásra fordított pénzeszközök felhasználásának vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. Társadalmi-gazdasági

Részletesebben

A BALATONFŰZFŐI IRINYI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TÉRÍTÉSI- ÉS TANDÍJ SZABÁLYZATA 2015/2016- OS TANÉVRE

A BALATONFŰZFŐI IRINYI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TÉRÍTÉSI- ÉS TANDÍJ SZABÁLYZATA 2015/2016- OS TANÉVRE A BALATONFŰZFŐI IRINYI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TÉRÍTÉSI- ÉS TANDÍJ SZABÁLYZATA 2015/2016- OS TANÉVRE A művészeti iskolában a térítési- és tandíjakat a 3/2015. (VIII. 28.) KLIK

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 58/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: Bőcs Község Önkormányzatának a Zempléni

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 23/2011. (II. 10.) ÁKt. határozat A körjegyzőségi feladatok ellátásáról szóló megállapodás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2012. június havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2012. június havi ülésére Siófok Város Polgármestere 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. június 12. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Farkas Gyula Baptista Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Farkas Gyula Baptista Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Farkas Gyula Baptista Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. 6. módosítás 2 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉKE PREAMBULUM 8. I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI...

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 3. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011 Fax: (88)545-096 ELŐTERJESZTÉS

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011 Fax: (88)545-096 ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011 Fax: (88)545-096 Szám: 02/161-5/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007.

Részletesebben

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924 MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Az iskolai munkatervet 2012. augusztus

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T K A S T É L Y Ó V O D A S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. Az intézmény általános jellemzői... 5 III. Az SZMSZ hatálya... 6 IV. Az intézmény

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 198/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Baranya Megye Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata

Részletesebben

a.1. Lajosmizse Városban a.2. Lajosmizse Városban és Felsőlajos Községben

a.1. Lajosmizse Városban a.2. Lajosmizse Városban és Felsőlajos Községben Intézményfenntartó társulási megállapodás Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete között közoktatási feladatok ellátására Lajosmizse

Részletesebben

TARNAÖRS - BOCONÁD ÁMK KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA

TARNAÖRS - BOCONÁD ÁMK KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA TARNAÖRS - BOCONÁD ÁMK KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA Tarnaörs-Boconád ÁMK különös közzétételi listája A 32/2008.(XI.24.) Nevelési Oktatási Intézmények Működéséről szóló Oktatási rendelet alapján az alábbi

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és működési szabályzata Újszász, 2013. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Az intézmény általános jellemzői és általános rendelkezései... 4 2.1.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. július 09. -i rendkívüli ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és a Zirci Városüzemeltetés Kht. 2007-es

Részletesebben

K I V O N A T. N a p i r e n d : 1. Előterjesztés hulladéktárolók megvásárlása tárgyában Előterjesztő: Hamza Gábor polgármester

K I V O N A T. N a p i r e n d : 1. Előterjesztés hulladéktárolók megvásárlása tárgyában Előterjesztő: Hamza Gábor polgármester K I V O N A T Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 31-én (hétfő) de.: 8.00 órára összehívott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Megállapodás I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Megállapodás I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Megállapodás A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján önkormányzati feladat és hatáskör hatékonyabb, célszerűbb ellátására ELŐZMÉNY A jelen megállapodás 3. c) pontjában

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjához,

TÁJÉKOZTATÓ. a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjához, TÁJÉKOZTATÓ Az Oktatási és Kulturális Minisztérium az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y 1 Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y amely készült Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 8-án (kedden) du. 14 órai

Részletesebben

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli (2.) nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli (2.) nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...5 1. Az SZMSZ célja...5 2. Az SZMSZ jogszabályi alapja...5 3. Az SZMSZ személyi, tárgyi

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K R IMÓCI S ZE N T I S T VÁN Á LTALÁNOS I S KOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM A Z O N O S Í T Ó: 032248 TARTALOMJEGYZÉ K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA....

Részletesebben

A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A köznevelési intézmények szervezeti és működési szabályzatára vonatkozó jogszabályi előírások.4 A szervezeti

Részletesebben

PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25.

PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. JEGYZŐKÖNYV A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. JÚLIUS 17.-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL TARTALMA: 6/2012. /VII. 18./ sz. Ökt

Részletesebben

Szolnok Városi Óvodák

Szolnok Városi Óvodák Szolnok Városi Óvodák SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. január 29. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szolnok Városi Óvodák 5000 Szolnok, Baross u. 1. Készítette: Intézmény OM - azonosítója:.. Ferenczné

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Kistérségi Társulási megállapodás módosításának az elfogadása. Görög László polgármester

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Kistérségi Társulási megállapodás módosításának az elfogadása. Görög László polgármester NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. augusztus 02-án megtartott rendkívüli testületi ülésnek a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z

Részletesebben

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. Iktatószám: U-13968-3/2011.

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. Iktatószám: U-13968-3/2011. SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. Iktatószám: U-13968-3/2011. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Csongrád Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevétele Mell

Részletesebben

Készítette: Erős János igazgató

Készítette: Erős János igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT S U G O V I C A Á L T A L Á N O S M Ű V E L Ő D É S I K Ö Z P O N T É S S P O R T I S K O L A Készítette: Erős János igazgató. TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Heresznye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 11/2008.(VII.31.) rendelete. a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjéről

Heresznye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 11/2008.(VII.31.) rendelete. a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjéről Heresznye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 11/2008(VII31) rendelete a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjéről Heresznye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A szervezeti és működési szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és

Részletesebben

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás. KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERV és ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV FELÜLVIZSGÁLATA. 2011.

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás. KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERV és ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV FELÜLVIZSGÁLATA. 2011. Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERV és ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV FELÜLVIZSGÁLATA 2007 2012 2011. december Gárdony Pákozd Sukoró Zichyújfalu Vereb 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december 11-ei rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december 11-ei rendkívüli ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. december 10.... Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

1.1. Tájékoztatás a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Zöld Titkok Kastély Tagóvodájának 2016. évi költségvetés-tervezetéről.

1.1. Tájékoztatás a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Zöld Titkok Kastély Tagóvodájának 2016. évi költségvetés-tervezetéről. IKT. SZ: 48-3/2016./Sz. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. FEBRUÁR 11-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. I. NAPIREND Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2016. évi

Részletesebben

Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola Pedagógiai Programja. Pedagógiai Program

Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola Pedagógiai Programja. Pedagógiai Program Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola Pedagógiai Programja Pedagógiai Program 0 1.INTÉZMÉNYI ADATOK 1.1 Alapadatok Hivatalos neve: Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola Székhelye: 4562 Vaja, Leiningen út

Részletesebben

Közoktatási Feladatellátási Megállapodás. Pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására

Közoktatási Feladatellátási Megállapodás. Pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

SZOCIÁLIS TÁMOGATÓ, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT H Á Z I R E N D

SZOCIÁLIS TÁMOGATÓ, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT H Á Z I R E N D SZOCIÁLIS TÁMOGATÓ, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT H Á Z I R E N D Érvényes: 2012. augusztus 01-től Készítette:... jóváhagyta intézményvezető SZOCIÁLIS TÁMOGATÓ, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: minden bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2012. december 13.-i ülésére Az

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI MEGÁLLAPODÁS A TÖBBI GYERMEKKEL, TANULÓVAL EGYÜTT NEVELHETŐ, OKTATHATÓ SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁRÓL

KÖZOKTATÁSI MEGÁLLAPODÁS A TÖBBI GYERMEKKEL, TANULÓVAL EGYÜTT NEVELHETŐ, OKTATHATÓ SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁRÓL 60/2010. (II. 18.) MÖK határozat melléklete TERVEZET! KÖZOKTATÁSI MEGÁLLAPODÁS A TÖBBI GYERMEKKEL, TANULÓVAL EGYÜTT NEVELHETŐ, OKTATHATÓ SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSÁRÓL A közoktatásról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A PESTÚJHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA RÉSZÉRE Budapest, 2013. március 27. 1 A Pestújhelyi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata az alábbi jogszabályok figyelembe

Részletesebben

375 Jelentés az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzügyi-gazdasági tevékenysége ellenőrzésének megállapításairól

375 Jelentés az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzügyi-gazdasági tevékenysége ellenőrzésének megállapításairól 375 Jelentés az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzügyi-gazdasági tevékenysége ellenőrzésének megállapításairól TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A feladatellátás szervezettsége,

Részletesebben

Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 5.szám 2010. május

Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 5.szám 2010. május Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 5.szám 2010. május Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(IV.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,

Részletesebben

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA Székhely: 1185 Budapest, Barcika tér 8. OM azonosító: 034652 E-mail cím: ovoda@aprokfalva18.hu Honlap:www.aprokfalva.hu APRÓK FALVA ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: Határozatlan időre

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az 131/2010. (III. 25.) Kgy. sz. határozatával jóváhagyta.

Részletesebben

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 037 265 DUNAKESZI, 2015. december 12. Tartalom I. Általános rendelkezések, a működés célja, a nevelési intézmény általános jellemzői:

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2012/2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK II. A 2012/2013-OS TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK 1. ÓRAKERETSZÁMÍTÁS

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. június 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. június 27-i ülésére Város Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: Titkárság Az előterjesztést megtárgyalta: Oktatási, Sport és Kulturális

Részletesebben