MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ"

Átírás

1 MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Iktatószám: 2 459/2005. Előadó: Dr. Debrey Attila-Baranyi Lászlóné-Kiss Matild Tárgy: Melléklet: Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő testület! Tájékoztató Makó Város Önkormányzata által fenntartott óvodákban végzett átfogó ellenőrzések eredményeiről. 1. sz. Belvárosi Óvoda szakmai beszámolója 2. sz. Belvárosi Óvoda szakértői értékelése 3. sz. Újvárosi Óvoda szakmai beszámolója 4. sz. Újvárosi Óvodaszakértői értékelése (A rendszerellenőrzés ellenőrzési jelentéseibe az Ellenőrzési Csoportnál tekinthető be.) A közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 102. (2) bekezdés d) pontja szerint a fenntartó az önkormányzati minőségirányítási programban (ÖMIP) meghatározottak szerint működteti a minőségfejlesztés rendszerét, továbbá rendszeresen - ha jogszabály másképp nem rendelkezik, négyévenként legalább egy alkalommal - ellenőrzi a közoktatási intézményeinek gazdálkodását, működésének törvényességét, hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét, továbbá a nevelési-oktatási intézményeiben a gyermekvédelmi tevékenységet, a gyermekbaleset megelőzése érdekében tett intézkedéseket. A 15/2004. (I.28.) MÖKT határozattal elfogadott Makó város önkormányzati közoktatási intézményrendszer működésének minőségirányítási programjának középtávú ellenőrzési tervében foglaltak szerint 2005-ben kerül sor az óvodák átfogó (szakmai/tanügyigazgatási, törvényességi, pénzügyi) ellenőrzésére. A Kt (6) bekezdése szerint a fenntartó köteles nyilvánosságra hozni a nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelését. Ennek egyik formája a képviselő-testületi ülés. Az átfogó ellenőrzést végezték: Közoktatási osztály, Pénzügyi osztály, Belső ellenőrzési szervezet; valamint, Somogyiné Tálas Anikó, országos óvodai szakértő (szakértői engedély száma: ), a Qualitas T&G Tanácsadó és Szolgáltató Kft. munkatársa. A Belvárosi Óvoda és az Újvárosi Óvoda átfogó ellenőrzésére különböző időpontokban került sor (Újvárosi Óvoda április, Belvárosi Óvoda október). A tájékoztató az óvodavezetők által készített ( közötti időszak) szakmai, intézményi önértékelésből (1. és 3. számú melléklet) a különböző szakterületeken elvégzett ellenőrzések értékeléséből és az óvodai szakértő által készített szakmai ellenőrzésből (2. és 4. számú melléklet) tevődik össze. Az óvodákban végzett ellenőrzés kiemelten vizsgálta: - az intézmények működésének megfelelését a hatályos jogszabályoknak; - az ÖMIP és az IMIP által megfogalmazottak mindennapi gyakorlatban való megvalósulását; - az intézményi alapdokumentumok (nevelési program, IMIP, SZMSZ, házirend) szerinti tevékenységek milyenségét. I. TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉS A fenntartó kötelessége a törvényesség biztosítása. Ez kiterjed a működés és a döntéshozatal, a belső szabályzatok elfogadására előírt eljárási rendelkezések megtartására, a mulasztások, intézkedések felülvizsgálatára. A törvényességi ellenőrzés elrendelése jegyzői hatáskör. Makón a Belvárosi Óvodában és az Újvárosi Óvodában, négy-négy épületben folyik nevelő munka. Az óvoda a gyermek három éves korától ellátja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXL. törvényben meghatározottak szerint a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is (Kt. 24. (2) bekezdés). 1

2 Nevelési év előkészítése (indítható csoportok száma, ellátandó órák száma, pedagógus létszámkeret) Az óvodákban a nevelési év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart. A Közoktatási Osztály az intézményvezetőkkel minden év májusában közösen előkészíti a következő nevelési év működéséhez szükséges tervezési feladatokat, megtervezik az indítható csoportok számát az előzetes létszámadatok és az újonnan beírt gyerekek alapján. Ezzel együtt került meghatározásra az ellátandó órák száma, valamint az ehhez szükséges óvodapedagógusi létszámkeret a Kt-ben meghatározott létszámhatárok figyelembevételével, valamint a középtávú közoktatás-fejlesztési tervben foglaltak mérlegelésével. Ezzel a bemeneti szabályozással előre pontosan megtervezhetőek az óvoda alapfeladatának végrehajtásához szükséges költségek. A nevelési év előkészítése során folyamatos és hatékony kapcsolat alakult ki a Közoktatási Osztály és az óvodavezetők között. Az intézményvezetők előkészítő munkája mindig precíz és a határidőket pontosan betartó. Az egyeztetéseket követően az Oktatási Bizottság javaslatának figyelembevételével a képviselő-testület engedélyezi a következő nevelési évben az óvodákban indítható csoportok számát és a szükséges létszámkereteket. Óvodák felvételi körzetének meghatározása A felvételi körzet meghatározása a tervezhető gyermeklétszám és az intézmények befogadóképessége, valamint földrajzi fekvése alapján történik. A körzet szerepe, hogy a szülő részére biztonságot nyújt azáltal, hogy a körzeti intézmény a felvételi kérelmet nem tagadhatja meg. Az óvodai beíratások az intézményekkel egyeztetett időpontban a jegyző felhívását követően szabad intézmény választás alapján történik. Az elmúlt években az óvodai beíratások zökkenőmentesen zajlottak. Az intézmények nyitottságukkal jó PR munkájukkal sokban segítik a szülőket az óvoda szabad megválasztásában.. Alapdokumentumok A törvényességi ellenőrzés egyik formája az intézmények folyamatosan beérkező dokumentumainak elemzése. A jogszabályokban előírt dokumentumokat és az osztály által kért adatokat mindkét óvoda mindig határidőben megküldi, az esetleges javításokat, hiánypótlásokat elvégzi. A Belvárosi Óvoda és az Újvárosi Óvoda a Közoktatási Osztály által előkészített és a képviselő-testület, valamint az oktatási bizottság által jóváhagyott határozatokat maradéktalanul végrehajtja. A személyi és tárgyi feltételeknek mindkét óvoda megfelel. A szervezeti és működési szabályzatot, a nevelési programot, a minőségirányítási programot, házirendet az óvodák a jogszabályok figyelembevételével és a határidők betartása mellett készítették el, illetve módosították. Az éves munkatervet, a nevelési év nyitó, és záró értekezleteinek jegyzőkönyveit, illetve mindazokat a jegyzőkönyveket, amelyek nevelőtestületi döntéssel zárulnak megküldték a fenntartónak. A Közoktatási Osztály meggyőződött arról, hogy a döntéshozatal jogszerű volt, a törvényes működés biztosított, a tanév rendjének megfelelő. A Kt (1) bekezdés a) pontja szerint a törvényességi ellenőrzés irányulhat az intézményi (belső) szabályzatok (alapdokumentumok) elfogadására előírt eljárási rendelkezések megtartására, a szabályzatban foglaltak jogszerűségére, a működés és döntéshozatal jogszerűségére, különösen a gyermekbalesetek megelőzésével, a gyermekvédelmi feladatok ellátásával, a nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésével összefüggő tevékenységre. Az alapdokumentumokat, szabályzatokat a módosításokat, átdolgozásokat követően még az elfogadásuk előtt az intézmények előzetes ellenőrzésre beküldték a fenntartóhoz. Az észlelt hiányosságok kiegészítésre, javításra kerültek ben az alábbi dokumentumok kerültek módosításra mindkét óvodában: - Alapító okiratok módosítása 316/2005. (VI.29.) MÖKT határozattal került elfogadásra. - Intézményi minőségirányítási programok jóváhagyása (IMIP) 317/2005. (VI.29.) MÖKT határozat hagyta jóvá az átdolgozott minőségirányítási programot - Nevelési Programok jóváhagyása 318/2005. MÖKT határozat hagyta jóvá az átdolgozott, felülvizsgált nevelési programot. - Szervezeti és Működési Szabályzatok módosítása Az Oktatási Bizottság átruházott hatáskörében a 64/2005. (VI.22.) Okt. Biz. határozattal a módosított SZMSZ-t elfogadta. - Házirendek módosítása Az Oktatási Bizottság átruházott hatáskörében a 65/2005. (VI.22.) Okt. Biz határozattal a módosított házirendet elfogadta. Októberi statisztikai ellenőrzés Mindkét óvodánál a vizsgált dokumentumokat (Felvételi és előjegyzési naplók, Felvételi és mulasztási naplók) 2

3 pontosan kitöltve, óvodaházanként szétválasztva adták át ellenőrzésre. A két naplóban található adatok megegyeztek. Az ellenőrzött október 1-jei statisztikai állapot szerint a gyerek létszám, az óvodai csoportok száma, az intézményben étkezők száma, a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma, a bejáró gyerekek száma és a sajátos nevelési igényű gyermekek száma megegyezett az intézmény által elkészített közoktatási statisztikai adatlappal. A pedagógus létszám nem haladta meg a képviselő-testület által engedélyezett pedagógus létszámkeretet, melyet a kinevezések is alátámasztottak. A Belvárosi Óvodánál egy csoportnál viszont nem volt biztosított, hogy a teljes nyitva tartás ideje alatt felsőfokú végzettségű óvodapedagógus foglalkozzon a gyerekekkel. Az intézményvezető ezt a hiányosságot munkaerő átcsoportosítással, munkaidő átszervezéssel november hónapban megoldotta. Az Újvárosi Óvodánál 1 fő óvodapedagógusi álláshely nem került betöltésre. A hiányosságot (GYES-en lévő óvodapedagógust egy határozott időre kinevezett óvónővel) az intézmény november 1-jével pótolta. II. RENDSZERELLENŐRZÉS A szervezeti, működési, szakmai, pénzügyi lebonyolítási, végrehajtási rendszer szabályozottsága, szabályszerűsége. Az intézmények ellenőrzése a képviselő-testület által jóváhagyott önkormányzati/fenntartói, illetve az intézmény minőségirányítási programjába foglalt négyéves ütemterv alapján épült be az éves ellenőrzési tervbe. Az ellenőrzés a évre vonatkozott, de kitekintett a helyszíni ellenőrzés idejének évére, 2005-re is. A lefolytatott ellenőrzés típusa szerint rendszerellenőrzés. Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata volt, hogy a nevelési intézmények szervezeti, működési, számviteli, pénzügyi lebonyolítási, végrehajtási rendszere megfelelően szabályozott és szabályszerűen működike. Az ellenőrzést egységes ellenőrzési program alapján végezte a kistérségi feladatellátás keretében a polgármesteri hivatal ellenőrzési csoportja, a belső ellenőrzési szervezet. Az ellenőrzés során többféle módszer került alkalmazásra: a vizsgálat a helyszíni ellenőrzés mellett adatbekérésen, szabályzatok, egyéb dokumentumok, nyilvántartások vizsgálatán, pénzügyi, számviteli adatok, költségvetés elemzésén, egyes témák tételes, illetev mintavételes vizsgálatán alapult. A belső ellenőrzési szervezet az ellenőrzés megállapításairól, javaslatairól részletes jelentést készített, adott ki az intézmények vezetőinek, valamint az önkormányzat jegyzőjének, a kapcsolódó polgármesteri hivatalnak, illetve az érintett szervezeti egység vezetőjének. A jelentésben foglaltakra észrevételt nem tett sem a vizsgált intézmény vezetője, sem a kapcsolódó polgármesteri hivatal szervezeti egységének vezetője, a megismerési záradékot aláírásukkal látták el. Tájékoztató az ellenőrzés fontosabb megállapításairól és javaslatairól: 1. A feladatellátás és szervezeti kerete A helyi önkormányzat kötelező közoktatási közszolgáltatási feladatát saját alapítású és fenntartású költségvetési szervei, intézményei útján látja el. Az önkormányzat a közoktatási ágazati feladatkörébe tartozó óvodai nevelési feladatainak ellátására a felügyelete alá tartozó két szakmailag önálló költségvetési intézményt működtet. A több telephellyel működő intézmények részben önálló besorolást nyertek és gazdálkodásukat tekintve a polgármesteri hivatalhoz rendeltek, ahhoz kapcsolódnak. A képviselő-testület a kötelezően ellátandó óvodai nevelés, az iskolai életmódra felkészítés feladatait a központi jogszabályi előírásoknak megfelelően az intézmények Alapító Okiratában meghatározta. Az intézmények okiratai az ágazati közoktatási és az államháztartási jogszabályok által előírt tartalmi elemeket egyaránt magukba foglalják. A felügyeleti szerv az alap- és módosító rendelkezésekkel egységes szerkezetben, záradékoltan jóváhagyó határozattal - adta ki, amelyek a törzskönyvi nyilvántartási bejegyzésre a Kincstárhoz megküldésre kerültek. Az Alapító Okiratban foglaltak további részletezése az államháztartás végrehajtási jogszabályának előírásainak megfelelően az intézmények által elkészített szervezeti és működési szabályzatban megtörtént. 2. A szervezeti és működési szabályozottság Az intézmények szervezetének felépítését, feladatát, a működés rendjét, a szakmai és gazdasági folyamatok lebonyolításának szabályait magába foglaló szervezeti és működési szabályzatot a felügyeleti szerv, illetve annak bizottsága átruházott hatáskörben az intézmények által benyújtott tartalommal megalkotta, jóváhagyta. Az intézményekben az egységes, hatályos záradékkal ellátott - szabályzatot együttesen kezelik a belső szabályzatokkal mellékletként, illetve függelékként - egybekapcsoltan. A teljes, illetve a felülvizsgált, aktualizált szabályzatok egységes dokumentumrendszerként rendelkezésre állnak a vizsgált 3

4 intézményekben. Az államháztartás új intézményrendszerének, a FEUVE-nek szabályrendszerét mellékletként a szabályzathoz kell csatolni mindkét intézmény esetében. A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés előírt szabályozása: az ellenőrzési nyomvonal, a szabálytalanságok kezelésének szabályzata és a kockázatkezelési- és elemzési szabályzat a Belvárosi Óvodánál kidolgozásra került, az intézményvezető elkészítette, az Újvárosi Óvodánál folyamatban van. Módosításra, kiegészítésre szorulnak a belső ellenőrzési feladatellátásra, szabályozási dokumentumára (Belső Ellenőrzési Kézikönyv) vonatkozó rendelkezések. A további, saját intézményvezetői - hatáskörben kiadott belső szabályzatok az SZMSZ-hez függelékként kapcsolódnak. Az SZMSZ-ek a belső szabályzatok körét felsorolásszerűen tartalmazzák és függelékként magukhoz rendelték azokat, biztosítva az egységes dokumentumrendszert, annak kezelését. 3. A gazdálkodás szabályozottsága, szabályszerűsége A helyi önkormányzat a költségvetési-pénzügyi számviteli-gazdálkodási rendszerét tekintve kiskincstári rendszerben működteti a költségvetési szerveket. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények alapításával meghatározóvá vált a gazdálkodás rendszerében a részben önálló szervek súlya. A képviselő-testület döntése alapján a vizsgált intézmények részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkeznek és előirányzat feletti rendelkezési jogukat tekintve részjogkörű költségvetési szervek. Gazdálkodási besorolásukra figyelemmel a felügyeleti szerv a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölte a polgármesteri hivatalt, amelyeket megosztottan látják el az önálló és részben önálló szervek. Az önkormányzat gazdálkodását végrehajtó, bonyolító költségvetési szerv, a polgármesteri hivatal, mint gazdasági szervezet rendelkezik Ügyrenddel, amely a szervezet feladatait, valamint a feladat-, hatás- és jogköröket részletezi. Az Ügyrend a részben önálló szervek feladatai tekintetében csupán utalást tartalmaz az Ügyrendi megállapodásra, valamint a munkaköri leírásokra. Az önálló és a részben önálló szervek között a kapcsolatrendszert a képviselő-testület által jóváhagyott Ügyrendi Megállapodás tartalmazza. A felelősségvállalás és munkamegosztás rendjére vonatkozó megállapodásban rögzített, hogy melyek azok a gazdálkodási feladatok, amelyeket a részben önálló, vagy az önállóan gazdálkodó polgármesteri hivatal lát el. A megállapodás kiegészítésre szorul a FEUVEra (a folyamatba épített vezetői ellenőrzésre) vonatkozó rendelkezéssel. A gazdálkodással kapcsolatos részletes szabályokat, külön belső szabályzatok tartalmazzák. A polgármesteri hivatal a Számviteli Politika részeként, valamint az egyéb kötelezően előírt számviteli szabályzatokkal rendelkezik, azokat kiadta az intézményeknek. A helyi belső szabályzatok magukba foglalják a polgármesteri hivatalhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó szervekre, illetve az egyes intézményekre vonatkozó külön rendelkezéseket. Az intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatának függelékét képezik a pénzügyi-gazdálkodási szabályzatok, amelyeknek az egyes rendelkezései kiterjednek az intézményekre. A költségvetési intézmények mind a működés, mind az operatív gazdálkodás és a számvitel különböző területeinek rendjét meghatározó alapdokumentumokkal, a gazdálkodás operatív viteléhez szükséges szabályzatokkal rendelkeznek. A pénzügyi-gazdálkodási szabályzatokkal kapcsolatos szabályozási feladat a polgármesteri hivatal feladatát képezi, a hozzárendelt szervek vezetői a szabályozás módosításának kezdeményezésével élhetnek. A gazdálkodási, pénzügyi, számviteli feladatellátás területén dolgozók munkaköri leírásai az intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatainak mellékletét képezik. A munkaköri leírásokban részletezik a pénzügyi ügyintézők feladatait, gazdálkodási jogköreit. Hiányossága a munkaköri leírásoknak, az Újvárosi óvodánál, hogy nem tartalmazzák a helyettesítés rendjét, a gazdálkodási jogkört gyakorlók beszámoltatásának rendjét, dokumentálásának módját, a munkafolyamatba épített ellenőrzési kötelezettséget, az egyeztetési feladatokat, azok gyakoriságát, mind a két intézménynél, hogy az informatikai, programrendszerek használatával kapcsolatos feladatokat, kötelezettségeket, a hozzáférési jogosultságokat nem részletezik kellően. Az operatív gazdálkodási és ellenőrzési jogkörök szabályozása, gyakorlása Az operatív pénz,- gazdálkodással kapcsolatos feladat- és hatáskörök, valamint a kapcsolódó, folyamatba épített ellenőrzési jogkörök a Pénzkezelési Szabályzatban szabályozottak a hivatal, a hozzá kapcsolódó részben önálló intézmények, valamint a kisebbségi önkormányzatok vonatkozásában. A gazdálkodással kapcsolatos feladatkörök, hatáskörök teljes körű, egységes szabályozása rendelkezésre áll, a jogosultak kijelölésre kerültek. A gazdálkodási jogosítványok szabályozása során a felhatalmazások általánosan fogalmazódtak meg, annak során az ugyanazon gazdasági eseményekre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat figyelembe vették. Pontosításra szorul viszont a saját, vagy hozzátartozó 4

5 részére történő kifizetések szabályos eljárási módja. A kötelezettségvállalást, utalványozást és azok ellenjegyzését az arra jogosultak, illetve felhatalmazottak végezték, az érvényesítés és a szakmai teljesítés igazolása megtörtént. Az intézményekben a kötelezettségvállalás jogszerűségének megítéléséhez szükséges kötelezettségvállalás nyilvántartást vezették. A kötelezettségvállalás összegének megállapításához szükséges analitikus nyilvántartással rendelkeztek. Ez szerepet játszott abban, hogy a jóváhagyott előirányzat mértékéig vállaltak kötelezettséget. Az intézmények pénzgazdálkodási tevékenysége A pénzgazdálkodási jogkörök, a bankszámla feletti rendelkezési jogosultság rendjének kialakítása megtörtént. A Pénzkezelési Szabályzat foglalja magába az intézményeket érintő szabályozást is. A felhatalmazottak, a megbízottak beszámoltatásának rendje, annak módja viszont nem szerepel a dokumentumban. A gazdálkodási és ellenőrzési jogkörök gyakorlása során a pénztári és bankszámla pénzmozgások bizonylatain, illetve utalványrendeleten a kötelezettségvállalást, az ellenjegyzést, a szakmai teljesítés igazolását, az érvényesítést, és az utalványozást az arra jogosultak látták el. A pénzgazdálkodási és ellenőrzési jogkörök gyakorlásánál a vizsgált bizonylati mintában előfordult hiányosság: A Belvárosi Óvodánál néhány esetben a szakmai teljesítés igazolását nem a szabályzatban kijelölt személy az érvényesítő - végezte, amely az összeférhetetlenségi követelményeknek sem felelt meg. A részben önálló intézmények pénzellátására vonatkozó előírásokat az Ügyrendi Megállapodás tartalmazza. Ennek megfelelően a heti pénzellátási tervben szereplő fedezetig rendelkezhetnek a bankszámláról elszámolási számláiról. A pénzellátási terv útján az előirányzat-felhasználás kontrollált a hivatal útján. A készpénz és bankforgalom kezelésének, tárolásának, őrzésének, a pénztári előlegek kezelésének, nyilvántartásának rendje kialakított. Az Újvárosi Óvodában az előlegekről, az utólagos elszámolásra kiadott összegekről vezetett analitikus nyilvántartás nem felelt meg a pénzkezelési szabályzatban előírt tartalomnak, mely az ellenőrzés alatt kiegészítésre került. A szigorú számadású nyomtatványok kezelési rendje szabályzatban meghatározott, a gyakorlatban az összesítő nyilvántartás vezetése, a nyomtatvány beszerzés, kiadás, a visszavételezés a hivatal feladata. A számvitel bizonylati elvére és rendjére vonatkozó előírások rögzítettek a Számlarendben, a Bizonylati Szabályzatban, a Bizonylati Albumban, amelyek - néhány hiányosság kivételével - érvényesültek. A bizonylatok kezelése zárt rendszerben történik, a kapcsolódó alapbizonylatokat csatolták, illetve hivatkoztak a fellelhetőségükre. A bizonylatok kiállításával összefüggő hiányosság volt, hogy a pénztárbizonylatokon a könyvelés, rögzítés tényét a könyvelő aláírásával nem igazolta az Újvárosi Óvodában. A bizonylatok feldolgozási rendjében eltérés volt, hogy a pénzeszközöket érintő gazdasági események bizonylatainak adatait a bankszámla forgalomnál késedelmesen rögzítették könyveikben, nem a hitelintézeti értesítés megérkezésekor az Újváros Óvodánál. A bizonylatok kiállításával és feldolgozásával kapcsolatosan eltérés mutatkozott mindkét intézménynél, ugyanis a étkezési térítési díjak esetében a készpénzfizetési számlák kiállításának és a pénztárba történő befizetésének napja eltért. A pénzgazdálkodási és számviteli elvre vonatkozó központi és helyi előírások érvényesítésének gyakorlata megfelelő. A főkönyvi és analitikus nyilvántartások összhangja, a beszámoló valódiságának megfelelő számviteli, nyilvántartási rendszerrel történő alátámasztása A főkönyvi könyveléshez, valamint a beszámoló készítés megbízhatóságának, valódiságának, teljességének alátámasztásához szükséges analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés kapcsolatának szabályait, az analitikus nyilvántartási rend és a főkönyvi könyvelés kapcsolati rendszeréről szóló szabályzatban határozták meg. A számviteli bizonylatok adatait a könyvekbe és a főkönyvi könyveléshez kapcsolódó analitikus nyilvántartásokba bejegyezték, a bizonylatokon a bevezetés tényét fentiekben leírtak kivételével - dokumentálták. A vezetett nyilvántartások hitelesek, tartalmazzák a főkönyvi számlák megnevezését és számát, megfelelnek az analitikus nyilvántartásokkal szemben támasztátott követelményeknek Az analitikus nyilvántartások vezetésével biztosították a beszámolók alátámasztását. A mérleg(beszámoló) bizonylati alátámasztásául szolgáló analitikus nyilvántartásokat a szabályzatban előírtaknak megfelelően vezették, a főkönyvvel a szabályzatban meghatározott időpontokban egyeztették, annak tényét dokumentálták. A bizonylatok, az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés adatai közötti egyeztetés logikailag zárt rendszerrel biztosított. Összességében az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés együttese biztosítja a teljes körűséget, a számvitel zárt rendszerét. 5

6 A költségvetési tervezés és beszámolás A költségvetési tervezés, beszámolás folyamata, menete az Ügyrendben, a feladat-ellátási megállapodásban rögzített. Az Ügyrendi Megállapodás alapján az intézmények feladata a költségvetési tervezés elemi költségvetési szintű előkészítése naturális és érték adatokkal. A tervezés alátámasztásához a megállapodásban rögzítésre került az intézmények által vezetett analitikus nyilvántartások köre, amelyet naprakészen vezetnek. Az intézmények a jegyző által az elemi költségvetéshez kiközölt tervezési szempontok alapján az elemi költségvetésnek megfelelő szintű, szerkezetű, bontású költségvetési tervezetet benyújtották a polgármesteri hivatalhoz. A költségvetési rendelettervezet költségvetési szervek vezetőivel lefolytatott egyeztetését írásban rögzítették. Az intézmények költségvetését az önkormányzat költségvetési rendelete bevételi és kiadási főösszeggel (Újvárosi: eft, Belvárosi: eft) foglalta magába. Az éves gazdálkodás folyamatában a végrehajtott előirányzat-módosításokkal az intézményekben közel 1,6 %-kal emelkedtek. Feladatfinanszírozás Az Alapító Okiratban meghatározottak szerint az óvodákban a maximálisan felvehető gyermeklétszám: Újvárosi: 400, Belvárosi: 450 fő, az óvodáskorúak intézményes ellátásában részesültek száma a 2003/2004-es nevelési évben: 360, 439, 2004/2005-ös nevelési évben: 362, 434. A feladatellátás működési kiadásainak finanszírozásában: az Újvárosi, illetve Belvárosi óvodánál az állami hozzájárulások, támogatások részaránya 55,7, 49,8 %, a finanszírozáson belül az intézményi saját bevételeinek nagysága, aránya 7,6, 7,7 % (önfinanszírozó képesség), az intézményt fenntartó önkormányzat saját forrás bevonásának aránya 36,7, 42,5 %. A finanszírozás összetétele mutatja, hogy a központi forrásokat és az intézményi bevételeket az önkormányzatnak ki kell egészíteni. Az előirányzat-módosítással kapcsolatos hatásköröket, feladatokat, eljárási rendet ugyancsak az Ügyrendi Megállapodásba, illetve a gazdasági Ügyrendbe foglalták. Felügyeleti hatáskörű és intézményi kezdeményezésű előirányzat-módosítás egyaránt történt. A módosítások az eredeti előirányzat Újvárosi: 1,63; Belvárosi 1,65 - %-át tették ki. A saját hatáskörű előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet. Az előirányzat-módosításokat a hivatal pénzügyi osztálya írásban kiközölte az intézmények részére, azokat a főkönyvi könyvelésen átvezették. Az Újvárosi Óvodánál a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításról a belső szabályzatban előírt nyilvántartást nem fektették fel. A Belvárosi Óvoda költségvetésében átvett pénzeszközök eredeti előirányzatát nem terveztek, e címen előirányzatot a tényleges felhasználásnak megfelelően építették be az önkormányzati rendeletmódosítások során. Az intézmények a jóváhagyott előirányzaton belüli gazdálkodás kötelezettségét betartották. A módosított előirányzatokat a teljesítési adatok nem haladták meg. Az intézmények éves költségvetésükön belül gazdálkodtak. A pénzügyi teljesítés mutatój az Újvárosi, illetve Belvárosi Óvodánál: 100,1, illetve 99,96 % a személyi juttatások és járulékok 3,5 %-os maradványa mellett. Az intézmények vezetői a évre vonatkozó gazdálkodási tevékenységről szóló szöveges beszámolót elkészítették és megküldték a felügyeleti szervhez. A létszám és személyi juttatás tervezése és felhasználása A létszám és a hozzájuk kapcsolódó kiadások, a személyi juttatások céljára felhasználható kiemelt előirányzatot a képviselő-testület, felügyeleti szervként jóváhagyta. A képviselő-testület külön határozatában meghatározta az egyes nevelési évekre az indítható csoportok és a számított álláshelyek számát (Újvárosi 16 csoport, ehhez tartozó 31,8 számított álláshely, ebből: 31 pedagógus, 0,8 rendkívüli munkavégzésre számított, Belvárosi: 18 csoport, ehhez tartozó számított álláshely: 36, ebből 36 pedagógus létszám, illetve költségvetési rendeletben az engedélyezett létszámkeretet és a személyi kiadás összegét (Újvárosi: 52,3 fő, a tervezett személyi kiadás összege eft, Belvárosi: 62 fő, ebből pedagógus 36 fő, e Ft tervezett személyi juttatás). Az eredeti előirányzat évben mindkét intézményben közel azonosan, Újvárosi: 1,3, illetve Belvárosi:1,1 %-kal nőtt. A teljesítés az Újvárosi 99,95 %, illetve a Belvárosi Óvodánál 99,11 %, tehát a személyi juttatások előirányzatát felhasználták, kisebb maradvány mellett. Az intézményi szintű kiadás az Újvárosi, illetve a Belvárosi Óvodánál 59,1, 59,8 %-át a személyi juttatás, 19,6, illetve 19,8 %-át a munkáltatói járulék tette ki. Az Újvárosi Óvodában nem vezették teljes körűen és a szabályzatban előírt tartalommal a személyi juttatás nyilvántartást, melyet az ellenőrzés időtartama alatt visszamenőlegesen megkezdtek felfektetni. A leltározási és selejtezési tevékenység A leltározásra és a leltárkészítésre vonatkozó szabályozást az Eszközök és források leltározási, leltárkészítési és selejtezési szabályzata tartalmazza. Az intézményekben a vizsgált időszakban selejtezés nem volt. Az intézmények a mérleg alátámasztását biztosító év végi leltározást - a jegyző által kiadott 6

7 Leltározási Utasítás, Leltározási Ütemterv alapján - elvégezték a teljes eszköz és forrásállomány számbavételével. A leltározás végrehajtása és a leltár készítése a mérlegben kimutatandó eszközök és források körében megfelelt a követelményeknek. Hiányossága volt az Újvárosi Óvodánál, hogy a kézzel vezetett nyilvántartásban néhány kartonon a leltárral való egyeztetést, illetve a leltározás tényét nem dokumentálták, a nyilvántartáson nem jegyezték föl. A vagyongazdálkodással kapcsolatos rendelkezési jogosultság, vagyonhasználat, vagyonhasznosítás A vagyon kezelésével, gazdálkodásával, nyilvántartásával összefüggő alapvető szabályokat az önkormányzat vagyonrendelete, valamint az Ügyrendbe foglalt általános alapelvek tartalmazzák. A rendelkezési jogosultságot, a kötelező feladatellátáshoz rendelt, átadott ingatlanvagyont az Alapító Okiratba illetve a vagyonrendeletbe foglalták. A használatba adott vagyontárgyak számbavételéről, számviteli nyilvántartásáról a könyvvezetésre vonatkozó és a helyi jogszabályban, valamint a belső szabályzatokban előírtaknak megfelelően kell gondoskodniuk az intézményeknek. A vagyon feletti rendelkezési jogosultság körében, ingó vagyon és vagyoni értékű jog megszerzéséről és elidegenítéséről 500 ezer forint értékhatárig rendelkezhetnek, továbbá ingatlan, ingatlanrész bérbeadásáról dönthetnek az intézményvezetők. A vagyongazdálkodási hatáskörben elidegenítésről és bérbeadásról döntést nem hoztak a vizsgált időszakban. Tárgyi eszközállomány, nyilvántartás A nyilvántartás számítógépes programon történik. Az immateriális javak állománya mindkét intézményben 0- ra leírt, elhasználódott az állomány, az ingatlanok elhasználódási szintje 4,1, illetve 5,5, a gépek, berendezések, felszerelések 72,7, illetve, e tárgyi eszközcsoport 15,6, illetve 27,2 %-a nullára leírt. Az Újvárosi, illetve a Belvárosi óvodánál az állomány Ft-tal, illetve Ft-tal növekedett, számítástechnikai eszközök, udvari játékok beszerzésével, melyek forrása: a szakmai, fejlesztési feladatok normatív támogatása volt, továbbá pénzmaradvány terhére: udvari játék, átvett pénzeszközből: hintaállvány, udvari játék. A pénzügyi-számviteli feladtok ellátásának informatikai támogatottsága Az intézmények rendelkeznek Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzattal. Számítógépes program - központilag elfogadott - segítségével oldják meg a főkönyvi könyvelést (Tatigazd), mely előállítja a szükséges feldolgozásokat, naplókat, főkönyvi kivonatokat, egyes analitikákat. A tárgyi eszközök nyilvántartását a Sáfár, az étkezők nyilvántartását az Étkezési program segítségével oldják meg, a rendszeres gyermekvédelmi támogatás analitikus nyilvántartása is számítógépes programmal történik. Az intézményekben a használatban lévő érték nélküli készletek, berendezések, felszerelések, valamint a pénztári nyilvántartást manuálisan vezették. A pénzügyi- számviteli feladatok ellátásához nem integrált programrendszert használtak, a szoftverek egy-egy részterülethez kapcsolódnak, lokálisan működnek. A programok valamennyi munkafázist nem fednek le, az adatbázis rendszer közös használata nem jellemző. A pénzügyi számítógépes rendszerek programok - az IMI (illetmény) programot kivéve, nem működnek hálózati kapcsolati rendszerben, egyedi, elkülönült számítógépeken használják azokat. Az informatikai rendszert, a számítógépes programokat használó pénzügyi-gazdasági munkatársak a szükséges alapismeretekkel, ill. igazolt képzettséggel rendelkeznek. Az informatikai, a programrendszerek használatát, az elvégzendő feladatokat, kötelezettségeket, jogosultságokat viszont a munkaköri leírások hiányosan tartalmazzák. A belső ellenőrzési szervezet az ellenőrzés megállapításai mellett, javaslatokat is megfogalmazott az önkormányzat jegyzője és az intézmények vezetői részére. Fontosabb javaslatok: - a jegyzőnek: a helyi belső szabályozás körében az operatív gazdálkodási jogosultságok összeférhetetlenségi szabályainak kiegészítésével, illetve a jogkört gyakorlók beszámoltatásával, dokumentálásával; - az intézményvezetőknek: a pénzügyi-számviteli területen dolgozók munkaköri leírásának kiegészítésével; - Újvárosi Óvoda vezetője részére: az analitikus nyilvántartás körében az utólagos elszámolásra kiadott előlegek, összegek, valamint a személyi juttatások teljes körű és belső szabályozásnak megfelelő tartalmú vezetésével, az előirányzat-nyilvántartás körében a saját hatáskörben történő előirányzat-módosítások nyilvántartásának vezetésével kapcsolatosan. Az intézménynél az ellenőrzés alatt megkezdték, illetve az előírtaknak megfelelően felfektették a nyilvántartásokat. - Belvárosi Óvoda: a gazdálkodási jogosultságok körében az összeférhetetlenséget eredményező jogkör gyakorlással, a bizonylati rend és fegyelem körében a bizonylatok kiállításával, feldolgozásával kapcsolatosan tett javaslatot az ellenőrzés. Az intézmények közszolgálati/közszolgáltatási feladatai ellátásának szervezeti és működési keretei, a pénzügyi-gazdálkodási folyamatok szabályozottak, a folyamatos működést biztosító források rendelkezésre álltak. 7

8 III. FOLYAMATBA ÉPÍTETT UTÓLAGOS ELLENŐRZÉS Normatíva ellenőrzés: munkafolyamatba épített utólagos ellenőrzés A Közoktatási Osztállyal közösen a Pénzügyi Osztály a helyszínen végez tételes ellenőrzést az október 1-jei statisztikai adatszolgáltatás alapján melynek eredménye, hogy a költségvetési törvényben a közoktatási feladatellátáshoz meghatározott normatív támogatások fajlagos mutatói a valós adatokat tartalmazzák. Pénzügyi Osztály részéről ugyanez a tételes helyszíni ellenőrzés biztosítja azt, hogy a kötött felhasználású normatívák elszámolása törvényes és hiteles bizonylatokkal alátámasztott. A munkafolyamatba épített utólagos vezetői ellenőrzés teljes körűen dokumentált az operatív gazdálkodás valamennyi területén, mindkét vizsgált intézményben. IV. SZAKMAI ELLENŐRZÉS A Kt (4) bekezdése szerint a fenntartó a nevelési, illetve pedagógiai program végrehajtását, a közoktatási intézményben folyó szakmai munka eredményességét az önkormányzati pedagógiai-szakmai szolgáltatást ellátó intézmény által végzett pedagógiai mérések, illetőleg az országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértő által készített szakértői vélemény, illetve a közoktatási intézmény által készített beszámoló alapján értékeli. A szakmai ellenőrzés megvizsgálta, hogy az intézményi dokumentumokban megfogalmazott célok hogyan érvényesülnek a gyakorlatban, az intézmény pedagógiai munkájában. Somogyiné Tálas Anikó óvodai szakértő (szakértői engedély száma: ) az előzetesen megkapott intézményi dokumentumok (Nevelési Program, Intézményi Minőségirányítási Program, Tanévzáró értekezlet jegyzőkönyve, Éves munkaterv) tanulmányozását követően helyszíni szemle során betekintést nyert az óvoda szakmai gyakorlatába. Ezt követően történt meg a vezetői interjú (kérdőív), melyet a csoportnaplók, fejlődési naplók, gyermekvédelemmel kapcsolatos dokumentumok elemzése követett. Az óvodapedagógusokkal, dajkákkal történő fókuszcsoportos beszélgetés zárta a szakértői ellenőrzést. Az ellenőrzés tapasztalatait a szakértő intézményvezetői értekezlet keretein belül ismertette, melyen részt vett a Közoktatási Osztály vezetője és a téma felelős szakreferens is. A szakértő megállapításai alapján a szükséges intézkedéseket az intézményvezetők elvégezték. A részletes, óvodákra lebontott szakértői értékelést a 2. számú melléklet (Belvárosi Óvoda) és a 4. számú melléklet (Újvárosi Óvoda) tartalmazza. Tisztelt Képviselő-testület! A fentiek figyelembe vételével kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. törvény 104. (6) bekezdése figyelembevételével a tájékoztatót elfogadja. Határidő: Felelős: azonnal polgármester Erről értesítést kap: Makó város polgármestere Makó város jegyzője Belvárosi Óvoda Újvárosi Óvoda Makó, november 30. Dr. Buzás Péter polgármester 8

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dr. Bugya László igazgató 2011 1 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya 1. Az SZMSZ

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Kőbányai Csupa Csoda Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1101 Budapest, Kőbányai út 38. Készítette: Kasperkieviczné Vágner Ilona óvodavezető Ügyirat szám: 791-1/2015. 1101 Budapest, Kőbányai út 38.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci út 77 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST, 2009 Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda 3044 Szirák Róth Johanna út 1. Tel.: 32/485-035 email: szirakovi @citromail.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szirák, 2013. március 4. Készítette: Bajnócziné Bognár Erika Óvodavezető

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Összefoglaló jelentés a 2011. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról Előkészítette: Juhos Józsefné belső ellenőr Békési Kistérségi Iroda Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság Sorszám: III/4. Döntéshozatal

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA ZÖLD ÓVODA 2100, GÖDÖLLő,BATTHYÁNY L.U.34-36. TEL: 06 28 510-750 06 20 9 173 423 E-MAIL:ZOLDOVI@GMAIL.COM ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA KÉSZÍTETTE: TIBORCZNÉ GARAI KATALIN ÓVODAVEZETő

Részletesebben

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Tartalomjegyzék BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS...1 ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE...1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

JELENTÉS. a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0643 2006.

JELENTÉS. a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0643 2006. JELENTÉS a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről 0643 2006. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA 1191. Budapest Berzsenyi u. 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 08 / 2015. ( 12.14.) nevelőtestület

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA Székhely: 1185 Budapest, Barcika tér 8. OM azonosító: 034652 E-mail cím: ovoda@aprokfalva18.hu Honlap:www.aprokfalva.hu APRÓK FALVA ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: Határozatlan időre

Részletesebben

Készítette: Erős János igazgató

Készítette: Erős János igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT S U G O V I C A Á L T A L Á N O S M Ű V E L Ő D É S I K Ö Z P O N T É S S P O R T I S K O L A Készítette: Erős János igazgató. TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27. Szervezeti és Működési Szabályzat

Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27. Szervezeti és Működési Szabályzat Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27 Szervezeti és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 3 1.. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA

Részletesebben

A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. április 1.

A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. április 1. A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. április 1. 1 A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. -ában valamint

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1193 Budapest Csokonai u. 5 Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 034703.. Benkőné Sipos Erika Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: P.H. 2014/2015.

Részletesebben

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA (1149 Budapest, Pósa L. u. 61.) ÉS TELEPHELYEI: MEGGYESKERT ÓVODA (3530 Miskolc, Meggyesalja u. 31.) CSIPERKE ÓVODA (8000 Székesfehérvár, Gorkij utca 32.) KÉK PINGVIN

Részletesebben

Szervezeti és Működési szabályzata

Szervezeti és Működési szabályzata Intézmény neve: Bíró Utcai Óvoda és Bölcsőde Intézmény címe: Budapest 1122. Bíró u. 3. Szervezeti és Működési szabályzata Kelt: 2005. 01.01. készítette: Nagy Miklósné igazgató A közoktatásról szóló többször

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája. Szervezeti és működési szabályzat 2015.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája. Szervezeti és működési szabályzat 2015. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája Szervezeti és működési szabályzat 2015. Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 5 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2013... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2013... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Fejér Megyei Gárdonyi Géza Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. szeptember 01. y belső és külső kapcsolataira

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. < >uulet Kőbányai *.Í> i.t'lo-testületülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. Tárgy: Javaslat az Újhegyi

Részletesebben

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ikt. sz.: 40/630/2015 Készítette: Horváth Mária intézményvezető Pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógus minősítő szakértő Hatálybalépés dátuma:

Részletesebben

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata TUDÁS - LELKISÉG - SZOLGÁLAT 2013 Tartalom TARTALOM... 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 2014 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

A WESTSIK VILMOS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A WESTSIK VILMOS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A WESTSIK VILMOS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nyíregyháza 205 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és feladata 4.. A Szervezeti

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Szivárvány Óvoda Ráckeve Lórév Közös Fenntartású Intézmény Intézményvezető/ igazgató: OM Azonosító: 032784 Kulcsárné Paska Ibolya LEGITIMÁCIÓS

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Lábodi Csicsergő Óvoda 7551 Lábod, Vasút u. 7. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Intézmény OM - azonosítója: 202217 Készítette: Vida Tünde óvodavezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló

Részletesebben

5525 Füzesgyarmat. Széchenyi u. 8. Önkormányzata. Károlyi Zsigmondné 2013.

5525 Füzesgyarmat. Széchenyi u. 8. Önkormányzata. Károlyi Zsigmondné 2013. Intézmény neve: LURKÓFALVA Óvoda Füzesgyarmat Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési Szabályzat Intézmény székhelye, címe: 5525 Füzesgyarmat Széchenyi u. 8. Intézmény OM-azonosítója: 201933 Intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napsugár Óvoda OM 034658 1188 Budapest Eke u. 16. 295-0495 napsugar@napsugarovoda18.hu Iktató szám: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító:

Részletesebben

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Tartalom 1.BEVEZETÉS... 5 2.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 5 2.1. Jogi háttere... 5 2.2.

Részletesebben

elfogadott Intézkedési terv végrehajtása 1. Az Áht. 118. - ában foglaltaknak megfelelően a rendeletet-tervezet jelen előterjesztés mellékletét képezi.

elfogadott Intézkedési terv végrehajtása 1. Az Áht. 118. - ában foglaltaknak megfelelően a rendeletet-tervezet jelen előterjesztés mellékletét képezi. 1 / 14 Iktatószám: I.2-235/2004. Ügyintéző: Hegedűsné Tárgy: Makó Város Önkormányzatnál végzett Állami Számvevőszéki ellenőrzés jelentése alapján elfogadott Intézkedési terv végrehajtása Makó Város Önkormányzati

Részletesebben

BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zirc 2011 2 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és hatálya 1. 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: Gesztenyés Óvoda ÓVODA CÍME: 2900 Komárom, Igmándi út 38. ÓVODA OM AZONOSÍTÓJA: 031681 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Halászné Szeder Anikó óvodavezető 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

343 Jelentés a FIDESZ - Magyar Polgári Párt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

343 Jelentés a FIDESZ - Magyar Polgári Párt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 343 Jelentés a FIDESZ - Magyar Polgári Párt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A párt gazdálkodásáról szóló éves beszámolók ellenőrzésének

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tulipán ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea óvodavezető 2009. 2 Tartalomjegyzék 1. RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, hatálya 4. 1.1. Törvényi

Részletesebben

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013.

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. PH. Legitimációs eljárás OM AZONOSÍTÓ: 033144 Székhely: A nevelőtestület nevében: intézményvezető aláírása A szülő szervezet

Részletesebben

EMŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

EMŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzata

szervezeti és működési szabályzata Az Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola szervezeti és működési szabályzata Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szentendrei Tankerület KLIK 131001 OM azonosító: 032406 Készítette:

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 Tartalomjegyzék 1. Az SZMSZ célja, tartalma... 5 1.1. Jogszabályi háttér... 5 1.2. Az SZMSZ időbeli hatálya... 6 2. Intézményi alapadatok...

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1107 Budapest, Kékvirág u. 5. 2010 Készítette: Béres Péterné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 26/2011 (II.17.) HATÁROZATA

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 26/2011 (II.17.) HATÁROZATA KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 17-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 26/2011 (II.17.) HATÁROZATA

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében,

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében, SZMSZ 4/b. számú függeléke MEGÁLLAPODÁS amely egyrészről a Ráckeve Város Önkormányzata székhely: Ráckeve, Szent István tér 4 adószám: 15393238-2-13 képviseli: Szadai József polgármester (a továbbiakban:

Részletesebben

A gyomaendrődi Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 039476 2010.

A gyomaendrődi Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 039476 2010. A gyomaendrődi Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 039476 2010. 0 Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, feladata...2 1. Az SZMSZ célja,

Részletesebben

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya...

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... 3 2. Az intézményi dokumentumok; nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések... 4 2.1. Az alapító okirat... 4 2.2. Óvodai

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kerekerdő Óvoda 1097. Budapest, Vágóhíd u. 35-37. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Szencz Mátyásné óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Hatályos 2013. november 25-től

Hatályos 2013. november 25-től Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Balatonfűzfő OM: 037218 Szervezeti és Működési Szabályzat "Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy szilárd alapot teremtsen

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Kőbányai Gépmadár Óvoda 1106. B u d a p e s t Gépmadár u. 15. Tel: 06/1/2623482 Tel/Fax: 06/1/4319839 E-mail: gepmadarovoda10@gmail.com Honlap: www.gepmadarovoda.hu Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Bevezető. szervezeti és működési szabályzatot

Bevezető. szervezeti és működési szabályzatot Bevezető Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2015... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2015... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Cím: 1203 Ady Endre utca 79. OM azonosító: 202929 Készítette: Elfogadta: Polcz-Csiszár Katalin Nevelő testület Csodaovi Nonprofit Kft. fenntartó Érvényes: a jóváhagyás

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 5. 2. Az intézmény szervezeti felépítése 6. 3. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 12

Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 5. 2. Az intézmény szervezeti felépítése 6. 3. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 12 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT S U G O V I C A S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K oldal Az intézményi minőségirányítási program

Részletesebben

370 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1995-1996. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

370 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1995-1996. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 370 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1995-1996. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A PÁRT GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ 1995-1996.

Részletesebben

Közszolgáltatási Intézmény és Közigazgatási Önkormányzati Szerv

Közszolgáltatási Intézmény és Közigazgatási Önkormányzati Szerv Közszolgáltatási Intézmény és Bankszámla forgalom lebonyolításának rendje a bankszámlákon történő pénzforgalom rendje szabályozott-e, a pénzkezelés rendje megfelel-e a szabályzatban foglaltaknak, megfelelő

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Szocialista Párt 2005-2006. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0747 2008. január

JELENTÉS. a Magyar Szocialista Párt 2005-2006. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0747 2008. január JELENTÉS a Magyar Szocialista Párt 2005-2006. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0747 2008. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Összeállította: Fejér Zsolt ig.h. Készítette: Fejér Zsolt ig.h. Tóth Jánosné gazd.vez. Lenkey Csaba igazgató beterjesztése alapján,

Részletesebben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítással egységes szerkezetben Ügyirat szám: 639/2/2015. Kőbányai Hárslevelű Óvoda 1106 Budapest Hárslevelű u. 5. Tel: 06/1/262-4171 Email: harslevelu@freemail.hu Honlap: www.harsleveluovoda.kobanya.hu Kőbányai Hárslevelű Óvoda Szervezeti

Részletesebben

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalom 1 Általános rendelkezések... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY Csepreg, 2013. március 06. TARTALOM JEGYZÉK: I. Általános rendelkezések 1. Óvoda 2. Bölcsőde 3. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Göröghné Bocskai Éva óvodavezető Alkalmazotti közösség elfogadásának dátuma:2013.08. 30. Az SZMSZ hatályba lépése:2013.09.01. Ph.. aláírás 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda, és Egységes Óvoda- Bölcsőde (6914 Pitvaros, Petőfi tér 1.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. 09. 01-től 1 1. A szervezeti és működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon, 1089 Budapest, Diószeghy Sámuel utca 25. 2010. 2 I. BEVEZETÉS A közoktatásról

Részletesebben

Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten

Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014 Felülvizsgálat: 2014. szeptember hónap 1 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése

7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése 7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. a Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE : 96/596-001, Fax: 96/596-005 E-mail: polgarmester@kapuvar.

KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE : 96/596-001, Fax: 96/596-005 E-mail: polgarmester@kapuvar. KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE : 96/596-001, Fax: 96/596-005 E-mail: polgarmester@kapuvar.hu. napirendi pont Tárgyalja: Gazdasági Bizottság Egészségügyi és

Részletesebben

ALLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Kereszténydemokrata Néppárt 2010-2011. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 13023 2013.

ALLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Kereszténydemokrata Néppárt 2010-2011. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 13023 2013. , ALLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Kereszténydemokrata Néppárt 2010-2011. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 13023 2013. március Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0037-052/2013. Témaszám: 1076

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.

Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1. FF 1 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése...

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. 1. A tervezés tekintetében

MEGÁLLAPODÁS. 1. A tervezés tekintetében MEGÁLLAPODÁS Cserkeszőlő községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és a PS. ÁMK között a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjéről Ezen megállapodás Az államháztartás

Részletesebben

POLGÁRMESTER. ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS és ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS. 2008. év

POLGÁRMESTER. ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS és ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS. 2008. év BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS és ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2008. év Készítette: Benkó Péter belső ellenőr Laborczné Simon Ildikó belső ellenőr

Részletesebben

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph.

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph. JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033032 Bársonyné Pálinkás Éva intézményvezető Legitimációs eljárás Elfogadta: Játékország Óvoda nevelőtestülete

Részletesebben

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2

Részletesebben

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016 A Budapest XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola a 2015/ 2016 1 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 4 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 4 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat 1 Tartalomjegyzék 1.Általános rendelkezések 1.1.A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.2. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet. Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mezőkeresztes, 2011. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Egri Szakképzési Centrum Bornemissza Gergely Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma

Egri Szakképzési Centrum Bornemissza Gergely Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Egri Szakképzési Centrum Bornemissza Gergely Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma EGER Hatálybalépés dátuma: 2013.05.06. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2018.

Részletesebben

Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855. 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015.

Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855. 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Tartalom 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 2 AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI... 5.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatáról és Házirendjéről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatáról és Házirendjéről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata Vásárhelyi László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Demarcsek Györgyné igazgató Nyíregyháza, 2009. augusztus 28. Iktatószám: Jóváhagyta: Demarcsek György

Részletesebben

Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi.

Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi. NEFELEJCS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi.hu Az intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola

Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola A zalaegerszegi Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 Tartalomjegyzék Törvényi háttér (törvények, rendeletek)... 5 1. Az intézmény alapító okirata, feladatai...

Részletesebben

9829 Jelentés a Magyar Távirati Iroda költségvetési fejezet és a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

9829 Jelentés a Magyar Távirati Iroda költségvetési fejezet és a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 9829 Jelentés a Magyar Távirati Iroda költségvetési fejezet és a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 201170

A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 201170 A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 201170 Készült: 2013. március 28. Hatályba lépett: 2013. szeptember 1. Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 28. Igazgató jóváhagyta: 2013. március 28. Következő felülvizsgálat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat KUCKÓ ÓVODA

Szervezeti és Működési Szabályzat KUCKÓ ÓVODA OM azonosító 100500 Óvoda neve SZMSZ Szervezeti és Működési Szabályzat KUCKÓ ODA OM-azonosító: 100 500 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az intézmény alapadatai... 4 3. Szervezeti felépítés...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM: 030796 Derecske 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. Az SZMSZ célja... 6 1.2. Az SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALSÓÚJLAKI VACKOR ÓVODA 2015. Készítette: Galambosné Bolla Rita óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Hatályos jogszabályok... 3 2.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 3. Az intézményalapító

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 2013 1 A Szervezeti és Működés Szabályzat tartalomjegyzéke Bevezetés 3 1.Az SZMSZ célja, tartalma 3 2.Jogszabályi

Részletesebben

Kft. 4026 Debrecen Garai u. 4. fsz. 1.

Kft. 4026 Debrecen Garai u. 4. fsz. 1. Big-Audit Kft. 4026 Debrecen Garai u. 4. fsz. 1. (06-30) 953-6107 /FAX (06-52) 323-534 Adószám: 11150776-3-09 09 Bankszámla: 609000061-10605462 10605462 Cégjegyzék szám: 09-09 09-002613 002613 MKVK nyilvántartási

Részletesebben

Farkas Gyula Baptista Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Farkas Gyula Baptista Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Farkas Gyula Baptista Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. 6. módosítás 2 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉKE PREAMBULUM 8. I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI...

Részletesebben

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa az 59/2011. (IX. 30.) Többcélú Társ. határozatának 2.sz. melléklete KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISKŐRÖSI ÉS CSÁSZÁRTÖLTÉSI IDŐSEK OTTHONA

Részletesebben

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 034696.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás

Részletesebben

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. SZ. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 8230 BALATONFÜRED NOSZLOPY LTP. SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 4 I. 1. AZ ALAPTEVÉKENYSÉGRE ÉS MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM azonosító: 202143

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM azonosító: 202143 Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár 3842. Halmaj Táncsics út 8. Tel.: 06-46-574-226 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 202143 KÉSZÜLT: Halmaj, 2013. március 30.

Részletesebben

A FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. március napjától 1 2 A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Felcsúti Közös

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2 0 1 5 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

J U H Á S Z L E J L A O K L E V E L E S P É N Z Ü G Y I R E V I Z O R H - 6 7 6 3 S Z A T Y M A Z, K O S S U T H U. 7 9 / B.

J U H Á S Z L E J L A O K L E V E L E S P É N Z Ü G Y I R E V I Z O R H - 6 7 6 3 S Z A T Y M A Z, K O S S U T H U. 7 9 / B. J U H Á S Z L E J L A O K L E V E L E S P É N Z Ü G Y I R E V I Z O R H - 6 7 6 3 S Z A T Y M A Z, K O S S U T H U. 7 9 / B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A MŰKÖDÉS ÉS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései... 3 2. Az

Részletesebben