343 Jelentés a FIDESZ - Magyar Polgári Párt évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "343 Jelentés a FIDESZ - Magyar Polgári Párt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről"

Átírás

1 343 Jelentés a FIDESZ - Magyar Polgári Párt évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A párt gazdálkodásáról szóló éves beszámolók ellenőrzésének tapasztalatai 2. A beszámolók megalapozottságát alátámasztó könyvvizsgálati megállapítások II. Összefoglaló megállapítások, felhívás a törvényes állapot helyreállítására, javaslatok 1. Összefoglaló megállapítások 2. Felhívás a törvényes állapot helyreállítására 3. Javaslat Bevezetés A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló - többször módosított évi XXXIII. törvény (továbbiakban: párttörvény) 10.. (1.) bekezdése, valamint az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 5.. alapján a pártok gazdálkodása törvényességének ellenőrzésére az Állami Számvevőszék (továbbiakban: ÁSZ) jogosult. E felhatalmazás alapján az Állami Számvevőszék évi ellenőrzési tervének megfelelően vizsgálta a FIDESZ - Magyar Polgári Párt (továbbiakban: párt) gazdálkodása törvényességét. Az ellenőrzött szervezet: címe: Bp. Lendvay u. 28. jogállása: önálló jogi személy (7.Pk.60041/89.) Az ellenőrzött időszak: január december 31. Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy: ˇ a párt által készített és a Magyar Közlönyben közzétett éves beszámolók a könyvvezetéssel és a valósággal megegyező adatokat tartalmaznak-e; ˇ a könyvvezetés és a gazdálkodás során betartották-e a vonatkozó pénzügyi-számviteli szabályokat; ˇ a párt működéséhez szabályszerűen igénybevehető forrásokat

2 használt-e fel; nem folytatott-e a párttörvény által tiltott gazdálkodó tevékenységet, illetőleg nem fogadott-e el tiltott adományt. Az ellenőrzés módszere: helyszíni (szúrópróbán alapuló) vizsgálat. A helyszíni ellenőrzés időpontja: október 28.- december 5. A vizsgálati jelentés megállapításai a párt országos központjában rendelkezésre bocsátott iratok, dokumentumok alapján lefolytatott ellenőrzésen alapulnak. I. Részletes megállapítások 1. A párt gazdálkodásáról szóló éves beszámolók ellenőrzésének tapasztalatai 1.1. A teljes vizsgálati időszakra érvényes megállapítások A párttörvény 9.. (1.) bekezdése alapján a pártok kötelesek minden év április 30-ig az előző évi gazdálkodásukról szóló beszámolót a Magyar Közlönyben - a törvény 1. sz. mellékletében meghatározott tartalommal - közzétenni. A párt az évi pénzügyi beszámolóját május 10-én (1. sz. melléklet) az évi pénzügyi beszámolóját április 30- án - határidőre - közzétette (2. sz. melléklet). A párttörvényben előírt pénzügyi beszámolóknak a párt valamennyi helyi szervezete, területi irodája és a Központi Hivatal bevételeit és kiadásait kellene tartalmaznia. Az éves beszámolók a könyvvezetésben külön kezelt megyei irodák és a Központi Hivatal számviteli nyilvántartásaira épültek, évben két teljesen különálló, évtől pedig már egységes könyvelési rendszerben. Az évi főkönyvi könyvelés még a helyszíni vizsgálat lezárásakor sem állt teljeskörűen rendelkezésre. Általánosságban megállapítható, hogy a beszámolók nem teljeskörűek, a közzétett adatok főösszegükben és részleteikben nem a tényleges állapotot tükrözik. A könyvvezetés és a beszámoló készítése során megsértették a számviteli törvény alapelveit: a teljesség, a valódiság, a következetesség és a bruttó elszámolás elvét.

3 A teljesség elvét, mivel az évi bevételek között nem szerepeltették az országgyűlési képviselői csoport céljaira kapott állami támogatást. A valódiság elvét, mivel a közzétett beszámoló egyes sorai nem felelnek meg a főkönyvi könyvelésben rögzített tényleges állapotnak, a főkönyvi könyvelésben rögzített egyes tételek a valóságban nem megtalálhatók, nem bizonyíthatók. A következetesség elvét, mivel nem tüntettek fel olyan bevételt, amellyel kapcsolatos kiadásokat elszámoltak, valamint nem határozták meg azon főkönyvi számlák tartalmát, amely számlák megnevezéséből egyértelműen nem következik azok tartalma. A bruttó elszámolás elvét, mivel a beszámolót alátámasztó főkönyvi számlákból megállapítható, hogy több költségszámla esetében ezek összegét bevételekkel csökkentették, holott a bevételek és a költségek egymással szemben nem számolhatók el Az évi beszámoló ellenőrzése Az évi beszámoló ellenőrzése csak november 20-a után - az ellenőrzés részére külön írásbeli kérésre átadott - főkönyvi könyvelési bizonylatok, illetőleg azok tételeit igazolni hivatott számviteli (házipénztári, banki és egyéb analitikus) bizonylatok után volt lehetséges. A főkönyvi kartonok forgalmi adatai a beszámoló közzétételét követően végrehajtott önrevizió után készült főkönyvi kivonattal egyeznek meg. A főkönyvi kivonat, valamint a főkönyvi kartonok adatai nem tartalmazzák a párt vidéki szervezeteinek bevételeit és kiadásait, amelyekről készült főkönyvi kivonatot a vonatkozó kartonokkal a helyszíni ellenőrzés utolsó napján, december 5-én bocsátottak az ellenőrzés rendelkezésére. Ezért azok tartalmának ellenőrzése már nem volt lehetséges. A beszámoló bevételeinek ellenőrzése során a vidéki szervezetek E Ft összegű bevételét nevesítő összeállítást a fentiek miatt nem lehetett figyelembe venni A bevételekkel kapcsolatos megállapítások A beszámoló Tagdíjak során feltüntetett 666 E Ft bevétel számviteli bizonylattal nem alátámasztott, tagdíjbevétel a főkönyvi könyvelésben nem szerepel. Ezzel megsértették a valódiság elvét. Az állami költségvetésből származó támogatás E Ft összegében szerepel E Ft, amelyet a párt a képviselőválasztási kampány támogatására kapott. Erről az összegről a párt a Pénzügyminisztériumnak tételesen elszámolt. A 931. sz. főkönyvi számlán a párt országgyűlési képviselői

4 csoportja céljaira E Ft állami támogatást könyveltek el. Az összeget a beszámolóban a bevételek között nem tüntették fel, ugyanakkor a kiadások között működési, illetőleg politikai tevékenység kiadásaiként elszámolták. Ezzel megsértették a következetesség és a teljesség elvét. A beszámoló Belföldi jogi személyektől származó hozzájárulások soron feltüntetett 560 E Ft bevételt a főkönyvi könyvelés nem tartalmazza. Ezzel megsértették a teljesség és a valódiság elvét. A Külföldi jogi személyektől származó támogatás soron a Friedrich Neumann Alapítványtól származó 371 E Ft szerepel, a könyvelési bizonylaton 361 E Ft. A Belföldi magánszemélyektől származó 500 E Ft alatti hozzájárulásokat tartalmazó soron a beszámolóban közölt 380 E Ft-tal szemben a főkönyvi könyvelésben 500 E Ft-ot könyveltek. A Egyéb bevétel soron feltüntetett E Ft helyett a főkönyvi könyvelésben E Ft szerepel az alábbi bontásban: Eszközértékesítésből E Ft amelyből E Ft székház eladásából származó bevétel Kiadványértékesítésből 1 E Ft Kártérítésből 1 E Ft Bérleti díjból 150 E Ft Banki kamatbevételből E Ft Deviza, valutakészlet árf.nyereség 246 E Ft Nem tartalmaz a beszámoló Egyéb bevételek sora Ft bérleti díj + rezsiköltség címén - helytelenül - költségként könyvelt bevételt, amely a párt X. kerületi szervezete használatában lévő helyiség kft részére történt használatba adásából keletkezett. A beszámoló egyéb bevételek során feltüntetett E Ft, és a könyvelés szerinti E Ft közötti mintegy 200 M Ft eltérés nagyrészt a hitelszámlákon nyilvántartott hiteltartozás, kisebb részben a főkönyvi könyvelésben az ellenőrzés időszakában nem szereplő vidéki szervezetek bevétele A kiadásokkal kapcsolatos megállapítások A támogatások egyéb szervezeteknek soron E Ft összeg szerepelt. Az ellenőrzés megállapítása szerint a következő összegcsoportok tartoznak e témakörbe: ˇ Alapítványi támogatások főkönyvi számla Ft teljes egyenlege;

5 ˇ Szervezetek támogatása főkönyvi számla E Ft teljes egyenlege; ˇ Egyéb támogatási kiadások főkönyvi számla tartozik egyenlegéből 335 E Ft. Összesen: E Ft, tehát a közzétett összeghez képest 671 E Ft-tal kevesebb. Az önrevízióval megállapított összeg E Ft, amely ugyancsak nem egyezik meg a főkönyvi számlák összegeivel. A támogatás a párt országgyűlési csoportja számára soron szerepelnek a párt országgyűlési képviselői csoportja részére juttatott állami támogatás terhére a frakció részére teljesített kiadások. A beszámoló bevételi oldalán a frakciópénz nem jelentkezik, az ebből teljesített kiadások pedig szerepelnek a párt kiadásai között, mint pártkiadások, a működési kiadások beszámolósoron. A működési kiadások beszámolósorhoz kapcsolódó több főkönyvi számlán talált az ellenőrzés ilyen kiadásokat, például Szakértői keret, valamint a Működési kiadások főkönyvi számlán is. Működési kiadások címén a közzétett beszámolóban E Ft összeg szerepel. Az összeg önrevízióval módosult, azonban az önrevíziót követően sem teljeskörű és pontos a sor tartalma. Pontatlanságokat eredményez a bruttó elszámolás elvének nem következetes érvényesülése is. Így a Közüzemi díjak, fűtési költség főkönyvi számla tartozik egyenlegét "költségtérítés" címen 55,5 E Ft-tal a Posta, telefon, telex költség főkönyvi számla tartozik egyenlegét több mint 1 M Ft kiszámlázott "költségtérítés" összegével csökkentették. Ilyen továbbá a Gépkocsifenntartás főkönyvi számla követel oldalán szereplő magáncélú gépkocsihasználat miatti több mint 100 E Ft összegű térítés is. Mivel évben felmerült költségeket 1995-ben számoltak el költségként, a működési kiadások sort ez is pontatlanná teszi. A beszámoló Eszközbeszerzés során E Ft összeg található. Az összeg pontatlan,mert a párt az általános forgalmi adót is magában foglaló összegeket szerepeltette. Ez a gyakorlat ellentétes a számvitelről szóló, többször módosított évi XVIII. törvény 35.. (1.) bekezdésének előírásával, amely kifejezett rendelkezést tartalmaz arra nézve, hogy a beszerzési ár az általános forgalmi adó összegét nem foglalhatja magában. A beszámolóban politikai tevékenység kiadásaként E Ft összeg szerepelt. Az összeg az alábbi főkönyvi számlák tartozik egyenlegeinek összege: Propaganda és egyéb E Ft

6 Egyéni kerületek támogatása E Ft Jelöltek képzése E Ft Időközi választások 250 E Ft Egyéb kampánykiadás E Ft A közzétett összeg pontatlan, nem tárgyévi költségeket is tartalmaz. Így például az január 6-i keltű sz. kiadási pénztárbizonylathoz kapcsolódó Ft összegről szóló számla kelte december 29. Helyesen ezt az összeget évi költségként kellett volna számbavenni, mivel a költség akkor merült fel. Az egyéb kiadások beszámoló soron E Ft összeg szerepel. Ez az összeg a késedelmi és banki kamat főkönyvi számla tartozik egyenlegével egyezik. A számlarend előírása szerint e főkönyvi számlának a máshova be nem sorolható kiadásokat is tartalmaznia kellene a késedelmi és banki kamat számlákon szereplő tételeken túlmenően Az évi beszámoló ellenőrzése A párt a Magyar Közlönyben megjelentetett évi beszámoló egyes adatait önrevízió keretében helyesbítette. A helyesbítés a bevételi oldalon a 4. Egyéb hozzájárulások, adományok valamint a 6. Egyéb bevételek összegét érintette, összesen 240 E Ft többletbevétel értékben; a kiadási oldalon pedig valamennyi tételt összesen E Ft kiadási többlet értékben. Az ellenőrzés megállapításait a hivatalos közlönyben megjelent pénzügyi beszámoló adatainak ellenőrzése alapján tette, tekintve, hogy az önrevízióval módosított változat is felülvizsgálatra szorul A bevételekkel kapcsolatos megállapítások A beszámoló Tagdíjak során feltüntetett 743 E Ft-ból 650 E Ft bevétel nyilvántartással, könyvelési bizonylattal nem alátámasztott. A párt könyvelése mindössze Ft, egyes megyei szervezetek tagdíjbefizetéseiből származó bevételt rögzített banki, illetőleg pénztári befizetési bizonylatok alapján. A Belföldi jogi személyektől származó hozzájárulásként szerepelő 80 E Ft főkönyvi számlán könyveltek szerint 120 E Ft. Nem erre a számlára, hanem - helytelenül - egyéb bevételként könyveltek a Független Tájékoztatásért Alapítványtól kapott E Ft-ot, valamint a Narancs Alapítványtól kapott 800 E Ft-ot. E két összeget, mivel 500 E Ft-ot meghaladó hozzájárulások, ezen a soron név szerint részletezve kellett volna megjelentetni a párttörvény 1. sz. melléklete sorához fűzött követelménynek megfelelően.

7 A Jogi személynek nem minősülő belföldi gazdasági társaságoktól származó hozzájárulás 68 E Ft szerepel. Ezzel szemben a főkönyvi számlán csak 22 E Ft-ot könyveltek. Nem itt, hanem magánszemélytől származó támogatásként könyveltek és szerepeltettek 20 E Ft gazdasági társaságtól származó bevételt. A Belföldi magánszemélyektől származó hozzájárulás soron a beszámolóban feltüntetett 583 E Ft a könyvelési bizonylat szerint 636 E Ft, ebben - helytelenül - szerepel az előzőekben említett, gazdasági társaságtól származó hozzájárulás is. A Egyéb bevétel soron E Ft szerepel. A vonatkozó főkönyvi számlákon könyvelt összegek jogcímei: immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése E Ft egyéb bevétel: E Ft pénzintézettől származó kamatbevétel: 119 E Ft deviza, valutakészlet árfolyamnyeresége: 456 E Ft biztosítási kártérítés és egyéb rendkívüli: 70 E Ft Az egyéb bevétel E Ft összegéből E Ft a Független Tájékoztatásért Alapítványtól, és 800 E Ft a Narancs Alapítványtól származó bevétel, amelyet nevesítve a belföldijogi személyektől származó hozzájárulás soron kellett volna szerepeltetni A kiadásokkal kapcsolatos megállapítások A támogatás egyéb szervezeteknek soron a közzétett beszámolóban 262 E Ft szerepel, az összeg az önrevízió során 237 E Ft-ra módosult. Ez az összeg megegyezik a 612. számú Támogatás egyéb szervezetek számára elnevezésű főkönyvi számla egyenlegével. A működési kiadások összegét a közzétett beszámoló E Ft-ban jelöli meg, ezt önrevízióval E Ft-ra módosították. Pontatlan a működési kiadások összege a bruttó elszámolás elvének megsértése következtében is, mivel több, pl. a Közüzemi díjak, fűtési költség, posta, telefon, telex költség, gépkocsi fenntartás, bankköltség, biztosítási díj számla követel oldalán szereplő összeget helyesen a bevételek között kellett volna szerepeltetni. Az Eszközbeszerzés beszámoló soron a párt 62 E Ft összeget jelentetett meg. A főkönyvi kivonatban, valamint a Beruházások főkönyvi számlán egyaránt Ft összeg szerepel. A párt részéről hibásan gépelték le a Közlönybeli megjelentetés céljából megküldött beszámolóban ezen adatot. Ez az összeg is pontatlan, mert Beruházások főkönyvi számlán az általános forgalmi adó összegét is szerepeltetik, a számviteli törvény 35.. (1.) bekezdésének előírásával ellentétben.

8 Politikai tevékenység kiadásaként E Ft összeget tett közzé a párt, ezt önrevízióval E Ft-ra módosították. Az önrevízióval megállapított összeg is pontatlan, mert évben felmerült költségeket amelyeket az évi beszámolóban kellett volna szerepeltetni, csak évben könyveltek le. Így a Sajtó és propaganda kiadások főkönyvi számlán hozzávetőleg 200 E Ft évi költség szerepel. Az Egyéb kiadások soron a beszámoló egyéb kiadás címen E Ft összeget közöl, az önrevízióval módosított összeg E Ft. A párt számlarendje szerint az egyéb kiadások számlákhoz elsősorban a késedelmi és hitelkamat számlákon szereplő tételek, illetve a máshova be nem sorolható költségek és ráfordítások kapcsolódnak. Az ellenőrzés megállapítása szerint összegszerűen is a nevesített tételek teszik ki zömmel a közölt összeget. E számlán található az előző, V / sz. ÁSZ Jelentés VIII/6. pontjában történt felhívás alapján a párt részéről (a megállapított tiltott bevételből, névtelen adományból és tiltott gazdálkodásból származó bevétel miatt) történt kifizetés is Ft összegben. Az egyéb kiadások kapcsán szükséges rögzíteni, hogy az értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök értéke főkönyvi számlát 1995-ben sem használták. A bevételek között az Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése főkönyvi számlán E Ft összeg szerepel, ebből a térítés nélkül kapott ingatlan értékesítésnek nincs önköltsége, az ingatlanokat a párt helyesen a 0. számlaosztályban tartotta nyilván. A vásárolt ingatlan értékesítése esetében azonban el kellett volna számolni értékesítési önköltséget. A párt Központi Hivatala 100 E Ft vételárért értékesített személygépkocsit. Ezzel összefüggésben sem az Egyéb járművek főkönyvi számlán, sem a 0. számlaosztályban nem rögzítette állománycsökkenést, nem számoltak el értékesítési önköltséget. Ugyancsak nem számoltak el önköltséget irodai eszközök, távközléshez szükséges irodai berendezések értékesítése esetén. 2. A beszámolók megalapozottságát alátámasztó könyvvizsgálati megállapítások 2.1. A könyvvezetés módja az évben A könyvvezetés módja az előző évek gyakorlatával egyezően 1994-ben is a kettős könyvvitel volt. Az előző év elején lezárult - ÁSZ ellenőrzéskor tapasztalt gyakorlattal azonosan 1994-ben két teljesen önálló külön könyvelési rendszer létezett.

9 A két könyvelési rendszer számviteli törvénynek megfelelő összekapcsolását - pl. egységes főkönyvi kivonat, amelyben a területi szervek kiadásai a megfelelő költségnem, illetve ráfordítás számlákon szerepelnek - nem oldották meg. A sz. Vidéki irodák támogatása főkönyvi számla kapcsolja össze a két rendszert, ezen egy összegben szerepel a Ft összegű támogatás. Előrelépés a korábbi évek gyakorlatához képest, hogy a párt az ÁSZ felhívásának teljesítésére december 15-i keltezéssel számviteli politikát és számlarendet készített az évre is. Mivel a számviteli politika a számlarendben továbbrészletezett témaköröket tárgyal, indokoltabb lett volna egységes és részletesebb számlarend, - a számviteli rendet teljeskörűen rendező belső előírás - elkészítése. Nem megfelelő a szabályozás az értékcsökkenés elszámolásának szabályait illetően. Rögzíteni szükséges a terv szerinti és terven felüli értékcsökkenés fogalmát, jellemzőit. Döntést igényel, hogy a terv szerinti értékcsökkenés meghatározásánál, időarányos vagy teljesítményarányos leírási módszert választanak. Eldöntendő az is, hogy a bruttó vagy a nettó érték alapján amortizálnak-e. Meg kell határozni azt is, hogy a párt teljes eszközcsoportokra választ valamely leírási módszert, vagy ebből kiemel egy-egy eszközfélét. Sem a számviteli politika sem a számlarend nem ad eligazítást arra nézve milyen kritériumok alapján különíti el a párt a szokásos mértéket meghaladó, illetve meg nem haladó bevételeket és ráfordításokat. A számlarend részét képező számlatükörben kijelölt Rendkívüli bevételek számlacsoport két számláját ugyancsak használják, azonban nem határozták meg a minősítés szempontjait. Figyelemmel arra, hogy a rendkívüli bevételekre tartalmaz számlacsoportot a számlatükör, indokolt lenne a rendkívüli ráfordítások számlacsoport szerepeltetése is. Jelenleg ilyen sem a szöveges számlarendben, sem a számlatükörben nem szerepel. Annál is inkább indokolt rendkívüli ráfordítás számlák definiálása, mert törvény szerint bizonyos gazdasági eseményeket e számlacsoportban kell rögzíteni, pl. gazdasági társaságba bevitt vagyontárgyak nyilvántartás szerinti értékét. Az elkészített számlarend a korábbi ÁSZ ellenőrzés figyelemfelhívása ellenére nem határozza meg azon számlák tartalmát, amelyek tartalma a számla megnevezéséből egyértelműen nem következik. Ennek eredményeként a gyakorlatban azonos tételek megítélése több esetben eltérő.

10 Ugyancsak nem határozza meg a számlarend a főkönyvi számlák és az analitikus nyilvántartások kapcsolatát, az egyeztetés, ellenőrzés módját és idejét. A számlarend azt rögzíti, hogy "A párt általános forgalmi adó levonására nem jogosult, az könyvelésre nem kerül". Ennek következtében a könyvelés során a bizonylatokon szereplő áfát is tartalmazó teljes összeg kerül költségként (eszközbeszerzésként - beruházásként) elszámolásra. Ez a gyakorlat nem felel meg a számviteli törvény 35.. (1.) bekezdésének, amely szerint az eszközök beszerzési ára és a költségnem elszámolások nem tartalmazhatják az általános forgalmi adó összegét. A pártnak a törvényi rendelkezés következtében a főkönyvi könyvelésben az általános szabályok szerint alkalmaznia kellett volna az Előzetesen felszámított általános forgalmi adó számlát - és ezt kijelölni a számlatükörben is. Az általános forgalmi adó ráfordítás, amely a 8. illetve a 6. számlaosztályban a törvényi előírások betartásával is elszámolható. A számlarend a beruházások és a "fejlesztési kiadások" fogalmát eltérően határozza meg. A számlarend rendelkezése szerint a Beruházások számlacsoportban szereplő számlák a nevüknek megfelelő tartalommal rendelkeznek. A beszámoló kategóriákat részletező 6. számlaosztályban Fejlesztési kiadások a rendelkezés szerint "a 151, 51, 8643 és 389. sz. számlákhoz kapcsolódó tételek. A két kategória eltér, a beszámolóban a nagyobb összegű fejlesztési kiadások összege szerepel. A 15. számlacsoportba könyvelt összeg nagyságrenddel kisebb A könyvvezetés módja az évben A párt évben új számviteli politikát és számlarendet léptetett hatályba. A számviteli politikával kapcsolatos évre vonatkozó észrevételek évben is érvényesek, tartalmilag a két dokumentum azonos. A számlarendet illetően továbbra is fennáll, hogy nem határozza meg azon számlák tartalmát, amelyek tartalma a számla elnevezéséből egyértelműen nem következik. A könyvelés gyakorlatának ellenőrzése során az állapítható meg, hogy a számlatükörben szereplő számlák tartalmára a számlarend nem ad elégséges eligazítást. Előírása szerint pl. "az 51. számlacsoportban szereplő számlákra az elnevezésük szerinti tételek kerültek könyvelésre". Festékkazetta azonban található az sz. Anyagi eszközök felhasználása és az sz. Nyomtatvány, irodaszer felhasználása főkönyvi számlán is. Sem ebben az esetben, sem más felhasználásoknál

11 nincs részletes, pontos definíció, így a kontírozó eseti döntésétől függ, hogy valamely kiadást mikor mely főkönyvi számla alá sorol be. A számlarendet szükséges kiegészíteni a főkönyvi számlák és az analitikus nyilvántartások kapcsolatát rögzítő előírásokkal, a számviteli törvény 79. -ának rendelkezése alapján. Az ellenőrizhetőség érdekében szükséges lenne a választott analitikus nyilvántartási módszerek írásban történő rögzítése, továbbá írásban meghatározni a leltározás és értékelés könyvviteli elszámolásának módszereit. A számlarend előírása szerint a 0. számlaosztályban csak a saját tulajdonú ingatlanok számára nyitottak főkönyvi számlát, immateriális javak, tárgyi eszközök egyéb eszközcsoportjai főkönyvi nyilvántartási számlákon nem szerepelnek. Az általános forgalmi adó elszámolásával kapcsolatos gyakorlat évet illetően is módosítást igényel a számviteli törvény 35..(1.) bekezdésének megfelelően. Az aktív és passzív időbeli elhatárolások esetében banki, folyószámla kamat, hitelkamatok, banki költségek esetében a számlarend előírása szerint időbeli elhatárolásra csak akkor kerül sor, ha az egyes tételek a 20 E Ft-ot meghaladják. Az előírás törvénysértő, értékhatár megjelölését a törvény nem teszi lehetővé. Előrelépés a korábbi évek gyakorlatához képest, hogy a könyvelési rendszer egységessé vált, az 5. és 8. számlaosztályban a tényleges költségek és ráfordítások szerepelnek Analitikus nyilvántartások A számviteli törvény előírása szerint a számlarendnek tartalmaznia kell a főkönyvi számla és az analitikus nyilvántartás kapcsolatát, továbbá, "az analitikus nyilvántartásoknak szoros kapcsolatban kell lenniük a főkönyvi könyveléssel, és a kettő között az értékadatok számszerű egyeztetésének lehetőségét biztosítani kell". A párt a gyakorlatban az alábbi kiegészítő és analitikus nyilvántartásokat vezeti: ˇ eszköznyilvántartás; ˇ elszámolásra kiadott előlegek nyilvántartása; ˇ szigorú számadás alá tartozó bizonylatok nyilvántartása; ˇ gépjármű üzemeltetés nyilvántartása; ˇ a párt és saját kft-je közti pénzügyi kapcsolatok nyilvántartása; ˇ külföldi kiküldetések nyilvántartása; ˇ szállítók és vevők, ˇ a személyi jövedelemadó alapjául szolgáló jövedelmek és

12 levont adóelőlegek személyenkénti nyilvántartása; ˇ a társadalombiztosítást megillető járulékok alapjának és összegének nyilvántartása. Azonban számlarendjében nem rögzíti ezen nyilvántartások kapcsolatát a megfelelő főkönyvi számlákkal, nem biztosított az értékadatok kettő közötti számszerű egyeztetése Eszköznyilvántartás A számviteli törvényben foglalt követelmények érvényesülése érdekében az eszközök nyilvántartási rendje továbbra is módosítást igényel. A párt számlarendjében rögzítette ugyan a befektetett eszközök számviteli kimutatásának módját, de a számviteli és analitikus nyilvántartások közötti egyeztetés lehetősége nem áll fenn. A tárgyi eszközök közül csak a központ által beszerzettekről készült egyedi nyilvántartás, azonban a kartonok hiányosan kitöltöttek, az eszközök egyedi azonosítására nem elegendőek. A párt mindkét vizsgált évben - a területi (megyei) szervezetekre is kiterjedő - teljeskörű leltárfelvételt rendelt el, amelynek eredményeként évekre vonatkozóan rendelkezik a párt központjában, megyei, választókerületi irodáiban és helyiségeiben, illetőleg máshol tárolt valamennyi saját, illetőleg más tulajdonában lévő tárgyról mennyiségi nyilvántartással, azonban azok nem alkalmasak az évközi mozgások figyelemmel kísérésére. A magyar államtól ellenérték nélkül kapott, és még a párt tulajdonában lévő Lendvay utcai ingatlant a 0-ás számlaosztályban 100 Ft névleges értéken nyilvántartották Elszámolásra kiadott előlegek A párt pénzügyi szabályzatában foglaltakat - az elszámolási határidő betartása tekintetében - továbbra sem tartják be. Az analitikus nyilvántartás szerint még az ellenőrzés időpontjában is volt elszámolatlan előleg, a Központban évről 327 E Ft, míg 1995-ről már csak 33 E Ft. Az analitikus nyilvántartás csak a központ adatait tartalmazza, a vidéki szervezetekével évenként nincs összesítve, év végén lezárva, a főkönyvi könyvelés adataival nem összehasonlítható Szigorú számadási kötelezettség alá vont bizonylatok Mind a Központi Hivatalban, mind a megyei szervezeteknél vezetik a készpénzfelvételi utalványtömbök, csekkfüzetek, házipénztári bevételi- és kiadási bizonylatok, pénztárjelentések felhasználásának nyilvántartását Külföldi kiküldetések A párt a külföldi kiküldetéssel kapcsolatban felvett napidíj és költségelőleggel való elszámolást az ÁSZ felhívása után megfelelő részletességgel szabályozta.

13 Az 1995 évben a pártnak egyetlen külföldi kiküldetése volt ban a vizsgálat időpontjáig külföldi kiküldetésre nem került sor. Megállapításaink főleg az évi gyakorlatra vonatkoznak. A külföldi kiküldetésekkel kapcsolatos általános formai hiányosság, hogy bár használták a 30/1992. (II. 3.) Korm. rendelethez előírt külföldi kiküldetési rendelvény nyomtatványt, annak kitöltése hiányos. Nem töltötték ki a kiküldöttek a rendelvénynek az indulásra és érkezésre vonatkozó részét, így a kiküldetésben töltött idő a rendelvény alapján nem ellenőrizhető Szállítók és vevők A vevőkről készült analitikus nyilvántartás hiányosan kitöltött, nincs jelezve a kiegyenlítés ténye és ideje, év végén nem összesítették. Kapcsolata a főkönyvi könyveléssel nem állapítható meg. A szállítók analitikus nyilvántartásában azon szállítói számlák, amelyeket a központi házipénztárból azonnal kiegyenlítettek, nem szerepelnek. Nem szerepelnek továbbá azok a számlák sem, amelyeket a párt kft-je közbeiktatásával egyenlített ki, illetőleg számolt el. A főkönyvi könyvelésben a számlarendben meghatározottak szerint nyitott vevőszámlák forgalma megtalálható, a könyvelés alapbizonylatát képező számlák - attól függően, hogy kiegyenlítésük a központi házipénztárból, banki átutalással vagy a FICO Kft közbeiktatásával történt - különböző helyekről kereshetők össze. Ily módon a főkönyvi számlák mellett vezetett külön analitika csak a szállítói számlák egy részét tartalmazza. Az adott szállítói előlegekről egyedi nyilvántartás, amelyből kitűnne a pénzügyi teljesítés módja és ideje, nem vezettek Gépjármű üzemeltetés A pártnál a vizsgált időszakban saját tulajdonú, illetve bérelt hivatali gépkocsi és magántulajdonú gépkocsi hivatali célú igénybevétele egyaránt előfordult. A párt a gépjármű üzemeltetés, az üzemanyag és gépkocsi üzemeltetési költség elszámolás kérdését belső szabályzatban - a vonatkozó jogszabályokkal összhangban - szabályozta. Az ellenőrzés megállapításai szerint az üzemanyagköltség elszámolása minden esetben megfelelt a jogszabályi előírásoknak. Kizárólag útnyilvántartás alapján kiszámított futásteljesítmény és az érvényes normatívák figyelembevételével fizettek ki üzemanyag illetve gépkocsi üzemeltetési költséget A párt és a saját kft-je pénzügyi kapcsolatainak nyilvántartása

14 Az előző években folytatott gyakorlathoz hasonlóan a vizsgált időszakban is - különösen évben - igen nagy összegű, élénk, kétirányú pénzforgalom bonyolódott a párt és a FICO Kft között. E pénzmozgások megfelelő nyilvántartását és a számviteli törvényben előírt számviteli bizonylatokkal történő tételes dokumentálását elmulasztották. Az egyes pénzátadások banki és pénztári bizonylatain a gazdasági művelet tartalmának egyértelmű meghatározása az esetek többségében elmaradt. A pénztári és banki bizonylatokon és a könyvelésben feltüntetett megnevezések, mint például: szerződés szerint, kp.átadás, kp.befizetés megállapodás szerint, pénzügyi elszámolás, átvezetés, összevezetés, stb. - a csatolt bizonylatok hiányában - nem alkalmasak az egyes tételek beazonosítására, a gazdasági műveletek tartalmának meghatározására, a követelések és kötelezettségek időszaki állományának áttekintésére, a külső ellenőrzés számára. Időnként a követelések és kötelezettségek állományának egy részét bizonylat nélküli vegyes könyvelési tételként összevezették, mellyel megsértették a számviteli alapelveket. Az as években a FICO Kft-vel kötött - "vagyongazdálkodási" tevékenységhez kapcsolódó - megállapodásokkal összefüggő pénzmozgások I. félévre lezáródtak, évre vonatkozó újabb megállapodásokat, szerződéseket az ellenőrzés során nem mutattak be. A kft és a párt közötti pénzmozgások nyilvántartására az Elszámolások FICO Kft-vel főkönyvi számlát alkalmazták. A számlán rögzített nagyösszegű pénzmozgások - legjellemzőbben évben - tartalma több esetben nem állapítható meg, mivel a könyvelési tételek a számviteli törvény 15. (3.) bekezdése szerinti egyedi bizonylattal nem alátámasztottak. Az évi elszámolás szerint ily módon a kft 20 tételben összesen E Ft-ot adott át a pártnak "szerződés szerint" megnevezéssel házipénztári bevételi bizonylatokon, a párt 5 tételben összesen E Ft-ot a kftnek. Ezen kívül úgynevezett "vegyes" bizonylatok alapján könyveltek egy összegben E Ft követelés-kötelezettség összevezetést, amelyek esetében az összesítést szolgáló "vegyes" bizonylatok sem tartalmazzák az összesítés alapjául szolgáló bizonylatok értékének, körének és időszakának megjelölését (számviteli törvény 85.. (1.) bekezdés f./ pont). Az évi FIDESZ - FICO elszámolásokra az ellenőrzés számára készített összefoglaló "áttekintés" is csak főösszegeiben és nem egyedi tételeiben fedi le a számlán kimutatott könyvelési tételek egy részét. Az évi pénzmozgásokhoz fűzött magyarázat is eltekint "a

15 felek között az év során történt pénzmozgások" tartalmának megvilágításától. Az előírásos bizonylat nélküli könyvelés sérti a számviteli törvényben megfogalmazott valódiság elvét, valamint a bruttó elszámolás elvét is, azzal, hogy a tartozásokat és követelések "kölcsönösen beszámították" "egyeztetést követően elfogadták" A bizonylati elv és a bizonylati fegyelem érvényesülése Kötelezettségvállalás, utalványozás A párt a kötelezettségvállalás és utalványozás kérdését belső szabályzatokban - a vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban évtől az ÁSZ felhívása alapján is szabályozta. A szabályzatban foglaltakat a gyakorlatban betartották. Az ellenőrzés utalványozás nélküli kifizetéssel nem találkozott. Az utalványozó minden esetben arra feljogosított személy volt Bizonylatolás A párt az évi gazdálkodása és a gazdasági események nyilvántartása során több esetben megszegte a számviteli törvénynek a bizonylati fegyelemre, illetőleg a számviteli bizonylatokra vonatkozó előírásait. Előírásos bizonylat nélkül könyveltek több - a pontban részletezett - a párt és a kft-je közötti pénzmozgást. A közvetlen pénzmozgást nem érintő, ugynevezett "vegyes" tételeket is előírásos bizonylat nélkül könyvelték. Ezek hiányában az egyes könyvelési tételek jogossága, jogcíme és összegszerűsége nem állapítható meg Az adózásra, illetőleg járulékfizetésre vonatkozó jogszabályok betartása Az ellenőrzés megállapítása szerint a párt által a vizsgált két évben vezetett nyilvántartások alkalmasak a személyi jövedelemadó, a társadalombiztosítási, nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék, valamint a munkaadói és munkavállalói járulék alapjának, összegének megállapítására. A nyilvántartások alapján a befizetési kötelezettség megállapítása teljeskörűen ellenőrizhető. Vezetik a bérnyilvántartó és adónyilvántartó lapokat, a munkabéren kívüli és eseti kifizetéseket nyilvántartják. A bérkifizetési jegyzékeken az utalványozás és ellenőrzés megtörtént. A munkáltatótól származó jövedelemről és az adóelőlegek levonásáról előírt adatlapokat kitöltik, a magánszemélyeket nyilatkoztatják. Személyi jövedelemadó bevallási kötelezettségét a párt mindkét évben teljesítette. Elkészítették a társadalombiztosítási járulékok havi összesített elszámolásait. Vezetik a járulékelszámolási nyilvántartó lapokat, az igazolásokat kiadták.

16 A párt az években keletkezett személyi jövedelemadó és társadalombiztosítási járulék tartozásának rendezésére az illetékes hatóságokkal megállapodást kötött A párt bevételszerző gazdálkodó tevékenységének ellenőrzése A párt - a párttörvény 6. -ában engedélyezetteknek megfelelően - a költségvetése finanszírozása, továbbá politikai céljai elérése érdekében a tulajdonában álló ingókat és ingatlanokat hasznosította, illetőleg idegenítette el díj ellenében. Tárgyi adományt nem kapott ben egy irodahelyiségnek a használatbaadásából - amely nem a párt tulajdonában áll Ft bevételre tett szert. Az összeg a párttörvény 6.. (1.) bekezdésének b./ pontja értelmében tiltott tevékenységből származó bevételnek minősül, amelyre vonatkozóan érvényesülnek a párttörvény 4.. (4.) bekezdésében meghatározott jogkövetkezmények. Eszerint a párt a tiltott bevétel összegét köteles befizetni az állami költségvetésnek, és ugyanennyi összeggel csökkenteni kell a párt költségvetését A párt gazdálkodásának belső ellenőrzése A Központ pénzügyi osztályának feladatkörében szabályozott a folyamatba épített ellenőrzés, a központ és a területi szervezetek pénzügyi szabályzatát módosították évtől a területi szervezetek (TKI-k) folyamatosan elszámolnak bevételeikkel és kiadásaikkal. A kifizetések jogosságát, a teljesítések igazolását, az utalványozási rendben leírtak szerint a hivatalvezető, illetőleg a pénzügyi főosztályvezető ellenőrzi, illetőleg elvégzi. Az alapszabályban rögzítettek szerint a Számvizsgáló Bizottság feladata a párt pénzügyeinek, vagyonkezelési tevékenységének folyamatos ellenőrzése. Az ellenőrzés részére a Bizottság folyamatos működéséről, a vagyongazdálkodási tevékenység ellenőrzéséről nem álltak rendelkezésre dokumentumok, az március 29-i Országos Választmány részére készült beszámoló szerint az újjáválasztott Bizottság részletesen tárgyalta a párt évi költségvetésének végrehajtásáról készült zárszámadást, valamint az évre beterjesztett költségvetést. A Bizottság foglalkozott a párt vagyoni helyzetének felmérésével is, vizsgálódásai eredményeképpen szükségesnek tartja megalapozott, szerződésekkel és elszámolásokkal tételesen alátámasztott, hivatalos értékbecsléssel támogatott vagyonmérleg elkészítését. A párttörvényben előírt pénzügyi beszámoló elkészítése a főkönyvelő feladata. Pontosságának ellenőrzése a jelenlegi rendszerben nem biztosított.

17 2.8. Az előző, V / sz. ÁSZ ellenőrzés megállapításaira tett intézkedések utóvizsgálata A törvényes állapot visszaállítására tett ÁSZ felhívásra a párt a következő intézkedéseket tette: ˇ A párt módosított és évi pénzügyi beszámolóit október 22-én, a Magyar Közlöny 90. számában tették közzé. ˇ A számviteli rendben feltárt hiányosságok kiküszöbölése érdekében évtől új számviteli rendet (számlarendet) készítettek, és szabályozták a központ és a megyei szervezetek egymáshoz kapcsolódó könyvelési rendszerét, azonban a számlarend tartalma, valamint a könyvelés gyakorlata - a 2.1. és a 2.2. pontokban részletezettek szerint - további kiegészítést, illetőleg pontosítást igényel. ˇ Korszerűsítették a külföldi kiküldetések szabályzatát, a pénzügyi szabályzatot, rendezték az utalványozási és kötelezettségvállalási jogosítványokat. ˇ Nem szüntették meg a szabályszerű bizonylat nélküli könyvelési gyakorlatot. ˇ A jelentésben jelzett tiltott gazdálkodó tevékenységet beszüntették. Körlevelet bocsátottak ki a területi szervezetek részére, amelyben felhívták a figyelmet a párttörvény 6. -ának figyelembevételére. Ennek eredményeként évre az ellenőrzés tiltott gazdálkodásból származó bevételt nem tárt fel. ˇ Befizették a megállapított tiltott bevételnek minősülő összeget az állami költségvetésbe. Az előző ÁSZ jelentés a párt és a kft-je közötti pénzügyi kapcsolatok vizsgálatával összefüggésben az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal hatáskörébe tartozó észrevételeket tett. Ezek hatósági kivizsgálására felkérte az APEH elnökét. Az APEH közbenső tájékoztatása szerint az ellenőrzés a jelen ÁSZ vizsgálat idején még folyamatban van. II. Összefoglaló megállapítások, felhívás a törvényes állapot helyreállítására, javaslatok 1. Összefoglaló megállapítások Az előző év áprilisában lezárt ÁSZ jelentés törvényességi felhívása arra kötelezte a pártot, hogy küszöböljék ki a számviteli rendben feltárt hiányosságokat, és az új szabályozást vegyék figyelembe az évi gazdasági események

18 rögzítésénél. A párt által megtett intézkedések következtében évben szilárdult a számviteli fegyelem, a jelenlegi ellenőrzés súlyosabb elmarasztaló megállapításainak zöme az évre vonatkozik. A megtett intézkedések továbbra is tapasztalható hiányosságai miatt azonban a Magyar Közlönyben közzétett - valamint az önrevízióval átdolgozott és évi beszámolók nem adnak hű képet a párt bevételeiről és kiadásairól. A könyvvezetés és a beszámolókészítés során nem teljesült a számviteli alapelvek közül a teljesség, a valódiság, a következetesség és a bruttó elszámolás elve. Az I. félévében megsértették a párttörvény 6.. (1.) bekezdésének b./ pontját, amelynek következtében a pártnál a jelentés II./2.4. pontja szerinti Ft tiltott bevétel keletkezett. Az II. féléve és I. féléve közötti időszakban az ellenőrzés nem tárt fel tiltott gazdálkodásból származó bevételt. Az évben sem történt változás a párt és a saját kft-je közötti pénzügyi kapcsolatok nyilvántartásában és számviteli bizonylatokkal történő törvényszerű dokumentálásában. 2. Felhívás a törvényes állapot helyreállítására A jelentés megállapításainak figyelembevételével, a párttörvény 10.. (4.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Állami Számvevőszék felhívja a párt elnökét, hogy: A) Az ellenőrzési megállapítások figyelembevételével készítsék el és tegyék közzé - a párttörvény 1. sz. melléklete szerinti formában és tartalommal - a párt módosított és évi pénzügyi beszámolóit. B) Küszöböljék ki a számviteli rendben feltárt hiányosságokat, pontosítsák számlarendjüket. C) Rendezzék a párt és a saját kft-je közötti pénzügyi kapcsolatok nyilvántartását, szüntessék meg a szabályszerű bizonylat nélküli könyvelési gyakorlatot. D) A párttörvény 6.. (5.) bekezdése, valamint a 4.. (4.) bekezdése értelmében a jelentés II. fejezet 2.4. pontjában részletezett, tiltott gazdálkodásból származó Ft bevételnek megfelelő összeget a jelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül fizessék be az állami költségvetésbe. 3. Javaslat Az Állami Számvevőszék javasolja a pénzügyminiszternek, hogy a törvény 4.. (4.) bekezdése értelmében - a párt

19 költségvetési támogatását a jelentés II. fejezet 2.4. pontjában részletezett, tiltott gazdálkodásból származó Ft bevétel miatt azzal azonos összeggel, azaz háromszáztizenhétezerkettőszázötvenhét Ft-tal csökkentse.

370 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1995-1996. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

370 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1995-1996. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 370 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1995-1996. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A PÁRT GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ 1995-1996.

Részletesebben

JELENTÉS a Munkáspárt 2000-2001. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Munkáspárt 2000-2001. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Munkáspárt 2000-2001. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0303 2003. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS. az Agrárszövetség 1992-1993. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1995. január 232.

JELENTÉS. az Agrárszövetség 1992-1993. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1995. január 232. JELENTÉS az Agrárszövetség 1992-1993. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 1995. január 232. A vizsgálatot vezette: dr. Elek János A vizsgálatot végezték: osztályvezető főtanácsos Écsy Lajosné

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Szocialista Párt 2005-2006. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0747 2008. január

JELENTÉS. a Magyar Szocialista Párt 2005-2006. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0747 2008. január JELENTÉS a Magyar Szocialista Párt 2005-2006. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0747 2008. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A PÜSPÖKLADÁNYI ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A PÜSPÖKLADÁNYI ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A PÜSPÖKLADÁNYI ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL I. BEVEZETŐ RÉSZ Debrecen, 2007. március 14. A Püspökladányi Önkormányzat Képviselő Testülete

Részletesebben

S Z Á M V I T E L P O L I T I K A É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

S Z Á M V I T E L P O L I T I K A É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. S Z Á M V I T E L P O L I T I K A ÉS É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T S z ö v e g e s s z á m l a k e r e t t e

Részletesebben

ALLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Kereszténydemokrata Néppárt 2010-2011. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 13023 2013.

ALLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Kereszténydemokrata Néppárt 2010-2011. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 13023 2013. , ALLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Kereszténydemokrata Néppárt 2010-2011. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 13023 2013. március Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0037-052/2013. Témaszám: 1076

Részletesebben

Leltározási és leltárkészítési szabályzat

Leltározási és leltárkészítési szabályzat Leltározási és leltárkészítési szabályzat 2014 Beosztás Név Aláírás L E L T Á R O Z Á S I É S S z a b á l y z a t Oldal: 2/34 Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta mb. gazdasági Szenátus nevében: kancellár

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 22945033-3530-572-02 Cégjegyzékszám : 02-09-076277 Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft 7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 7. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. év Szigetvár, 2014

Részletesebben

JELENTÉS. a MIÉP - Jobbik a Harmadik Út Párt 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0912 2009. május

JELENTÉS. a MIÉP - Jobbik a Harmadik Út Párt 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0912 2009. május JELENTÉS a MIÉP - Jobbik a Harmadik Út Párt 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0912 2009. május 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA, SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI POLITIKA, SZÁMVITELI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 47192/2012. Ikt.k.: 2012.10.17. BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. SZÁMVITELI POLITIKA, SZÁMVITELI SZABÁLYZAT Készült:

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

JELENTÉS. 12101 2012. augusztus

JELENTÉS. 12101 2012. augusztus JELENTÉS a Szabó Miklós Tudományos, Ismeretterjesztő, Kutatási és Oktatási Szabadelvű Alapítvány 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 12101 2012. augusztus Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

Dunaújvárosi Főiskola

Dunaújvárosi Főiskola Dunaújvárosi Főiskola Bizonylati szabályzat Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 4-2010/2011. (2010.11.30.) számú határozatával 2010.11.30-án elfogadta, hatályos 2010. 12. 01. napjától 2010. Dunaújváros 1.

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet)

A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet) A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet) TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A zárszámadási adatok számszaki és tartalmi valódisága 2. A fejezetek és az intézmények szervezeti,

Részletesebben

Teljesítménytúrázók Társasága. Számviteli politika

Teljesítménytúrázók Társasága. Számviteli politika Teljesítménytúrázók Társasága Számviteli politika Készítette: Mészáros Gabriella Hatályos: 2015. február 22. Jóváhagyta: az egyesület közgyűlése A Teljesítménytúrázók Társasága számviteli politikája a

Részletesebben

2012. évi Éves beszámoló

2012. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6 1 0 0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Ellenőrző kérdések és feladatok... 53

Ellenőrző kérdések és feladatok... 53 Tartalomjegyzék 6. A kötelezettségekkel kapcsolatos elszámolások............................. 9 6.1 A kötelezettségek fogalma............................................ 9 6.1.1 Hosszú lejáratú kötelezettségek.................................

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA ÉS SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI POLITIKA ÉS SZÁMVITELI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. SZÁMVITELI POLITIKA ÉS SZÁMVITELI SZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPÉSE: 2014.03.31. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről 1 2 0 4 1 7 8 1 7 0 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 8 1 3 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése BUDAPESTI INGATLAN RT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.

Részletesebben

J U H Á S Z L E J L A O K L E V E L E S P É N Z Ü G Y I R E V I Z O R H - 6 7 6 3 S Z A T Y M A Z, K O S S U T H U. 7 9 / B.

J U H Á S Z L E J L A O K L E V E L E S P É N Z Ü G Y I R E V I Z O R H - 6 7 6 3 S Z A T Y M A Z, K O S S U T H U. 7 9 / B. J U H Á S Z L E J L A O K L E V E L E S P É N Z Ü G Y I R E V I Z O R H - 6 7 6 3 S Z A T Y M A Z, K O S S U T H U. 7 9 / B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A MŰKÖDÉS ÉS

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. TARTALOM

12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. TARTALOM 12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 17/2008. (V. 2. MÁV Ért. 12.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Értékelési

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 10/2013.(I. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

KISLÉPTÉKŰ TERMÉKELŐÁLLÍTÓK ÉS SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS ÉRDEKKÉPVISELETÉNEK EGYESÜLET ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA

KISLÉPTÉKŰ TERMÉKELŐÁLLÍTÓK ÉS SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS ÉRDEKKÉPVISELETÉNEK EGYESÜLET ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA KISLÉPTÉKŰ TERMÉKELŐÁLLÍTÓK ÉS SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS ÉRDEKKÉPVISELETÉNEK EGYESÜLET ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA I. Általános rész A költségvetés év végi zárásához, a beszámoló elkészítéséhez

Részletesebben

391 Jelentés a helyi önkormányzatok 1996. évi normatív állami hozzájárulása igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól

391 Jelentés a helyi önkormányzatok 1996. évi normatív állami hozzájárulása igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól 391 Jelentés a helyi önkormányzatok 1996. évi normatív állami hozzájárulása igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések,

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT SOPRON BIZONYLATI REND 2012.

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT SOPRON BIZONYLATI REND 2012. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT SOPRON BIZONYLATI REND 2012. 1 Jogszabályi alap: Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA Szeged, 2015. szeptember 28. Az SZTE Eszközök és Források Leltárkészítési és Leltározási Szabályzata 1 TARTALOM

Részletesebben

2013/22. SZÁM TARTALOM. 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról...

2013/22. SZÁM TARTALOM. 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról... 2013/22. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról... 2 26/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 21814097-8512-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010. évi Éves beszámoló Kiegészítő melléklet Budapest, 2011. április 8. P.H...

Részletesebben

9806 Jelentés a Magyar Rádió Közalapítvány és - kapcsolódó ellenőrzésként - a Magyar Rádió Részvénytársaság gazdálkodásának ellenőrzéséről

9806 Jelentés a Magyar Rádió Közalapítvány és - kapcsolódó ellenőrzésként - a Magyar Rádió Részvénytársaság gazdálkodásának ellenőrzéséről 9806 Jelentés a Magyar Rádió Közalapítvány és - kapcsolódó ellenőrzésként - a Magyar Rádió Részvénytársaság gazdálkodásának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok

Részletesebben

1. A Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetéséről szóló 1995. évi CXXI. törvény végrehajtása

1. A Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetéséről szóló 1995. évi CXXI. törvény végrehajtása 393 Jelentés a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről 2. sz. füzet A zárszámadási dokumentum törvényességi és számszaki ellenőrzése TARTALOMJEGYZÉK 1. A Magyar Köztársaság

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI POLITIKA SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola szenátusa 17-2006./2007. sz. határozatával 2006.12.12-énelfogadta Módosítás: 27-2008/2009. sz. 2009. 03. 03-án módosította. 2006 Dunaújváros 1. kiadás 1. módosítás

Részletesebben

Vitamin Egészségpénztár 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Vitamin Egészségpénztár 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE BEVEZETŐ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK A VITAMIN Egészségpénztár (továbbiakban: Pénztár) működési formáját tekintve nyitott kiegészítő

Részletesebben

JELENTÉS a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0414 2004. április 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:III-1577-14/2016.

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet Kiegészítő Melléklet a BISZ Zrt. 2012. évi beszámolójához Tartalomjegyzék 1. Általános kiegészítések... 2 1.1. A BISZ Zrt. bemutatása... 2 1.2. A BISZ Zrt. irányításának rendszere... 3 1.3. BISZ Zrt. számviteli

Részletesebben

23497241-6820-572-02 02-09-077830. 7629 Pécs Komjáth A. u. 5. 2015.december 31. A társaság a mérlegét a../ 2016. számú határozatával jóváhagyta!

23497241-6820-572-02 02-09-077830. 7629 Pécs Komjáth A. u. 5. 2015.december 31. A társaság a mérlegét a../ 2016. számú határozatával jóváhagyta! Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: 23497241-6820-572-02 02-09-077830 Vállalkozás megnevezése: Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. Vállalkozás címe: 7629 Pécs Komjáth A. u. 5. 2015.december 31.

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Audit Network Hungary Kft. 1036 Budapest, Galagonya u. 5. Könyvvizsgáló kamarai tagsági száma: 002158 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Részletesebben

Elszámolási Szabályzat

Elszámolási Szabályzat Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Bp. Pf. 133. Elszámolási Szabályzat 2. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.04.25. Elfogadva: a 22/2014. számú igazgatótanácsi

Részletesebben

Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés)

Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés) Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés) Hatályba léptető határozat A Magyar Nőorvos Társaság leltárában lévő materiális

Részletesebben

Tájékoztatás. Az elnöki tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja.

Tájékoztatás. Az elnöki tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja. Tájékoztatás a magánszemély 2011. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról A 2011. január 1-jétől alkalmazandó a személyi jövedelemadó

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Békés Város Polgármesteri Hivatala Gazdasági Ügyrendjének elfogadása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági Osztály Véleményező Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi

Részletesebben

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke 1. A Rába Nyugdíjpénztár Alapadatai A Rába Nyugdíjpénztár 1995. június 20.-án alakult.

Részletesebben

Számvitel alapjai példatár. Kardos Barbara Miklósyné Ács Klára Némethné dr. Gergics Márta Sisa Krisztina Dr. Zelenka Józsefné

Számvitel alapjai példatár. Kardos Barbara Miklósyné Ács Klára Némethné dr. Gergics Márta Sisa Krisztina Dr. Zelenka Józsefné Számvitel alapjai példatár Kardos Barbara Miklósyné Ács Klára Némethné dr. Gergics Márta Sisa Krisztina Dr. Zelenka Józsefné Tartalomjegyzék Elõszó...7 I. fejezet Gazdasági társaságok alapítása...9 II.

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 26/2011 (II.17.) HATÁROZATA

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 26/2011 (II.17.) HATÁROZATA KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 17-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 26/2011 (II.17.) HATÁROZATA

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Ügyiratszám: 639-8/2014. GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Költségvetési szervek részére Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E A Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. (www.millenaris.hu)

Részletesebben

Egységes elszámolási útmutató. az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2015/2016. tanév pályázathoz

Egységes elszámolási útmutató. az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2015/2016. tanév pályázathoz Egységes elszámolási útmutató az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2015/2016. tanév pályázathoz Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. SZAKMAI BESZÁMOLÓ... 3 3. PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS...

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI EGYETEM Dunaújváros 2016 3. kiadás 0. módosítás 2 (34). oldal A Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa által 105-2015/2016.(2016.04.26.) számú határozatával egységes szerkezetben elfogadva. Hatályos:

Részletesebben

9826 Jelentés a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről 1. sz. füzet Összefoglaló és javaslatok. 1.

9826 Jelentés a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről 1. sz. füzet Összefoglaló és javaslatok. 1. 9826 Jelentés a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről 1. sz. füzet Összefoglaló és javaslatok TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2. Összefoglaló megállapítások 3. Javaslatok

Részletesebben

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 2016

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 2016 LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Magyar Kajak-Kenu Szövetség Címe: 1138 Budapest, Latorca utca 2. Adószáma: 18160037-2-41 Nyilvántartásba vevő: Fővárosi Törvényszék Nyilvántartási száma: 01-07-0000016

Részletesebben

364 Jelentés a Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyigazdasági ellenőrzésének tapasztalatairól

364 Jelentés a Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyigazdasági ellenőrzésének tapasztalatairól 364 Jelentés a Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyigazdasági ellenőrzésének tapasztalatairól TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. részletes megállapítások 1. A

Részletesebben

KÖNYVVIZSGÁLÓI ÉRTÉKELÉS, JELENTÉS

KÖNYVVIZSGÁLÓI ÉRTÉKELÉS, JELENTÉS Győrffi Dezső kamarai tag könyvvizsgáló 3800 Szikszó Hunyadi u. 40. Tel: (46) 596-271 KÖNYVVIZSGÁLÓI ÉRTÉKELÉS, JELENTÉS i rendelettervezetének és egyszerűsített beszámolójának felülvizsgálatáról 2012.

Részletesebben

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az intézkedési terv Állami Számvevőszék részére történő megküldésre.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az intézkedési terv Állami Számvevőszék részére történő megküldésre. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. június 18. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: dr Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető Tisztelt

Részletesebben

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2009. november 15. Jóváhagyta : Dr. Karsai Éva Jegyző Egyet értek: Petró Ferenc polgármester Ásotthalom Község Önkormányzata leltározásával összefüggő

Részletesebben

373 Jelentés a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

373 Jelentés a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 373 Jelentés a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK

Részletesebben

NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE

NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE NÉMET-MAGYAR IPARI-ÉS KERESKEDELMI KAMARA MÉRLEG A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE (Az összes

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Iktatószám: 2 459/2005. Előadó: Dr. Debrey Attila-Baranyi Lászlóné-Kiss Matild Tárgy: Melléklet: Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Tisztelt

Részletesebben

Hunalpa Nyugdíjpénztár

Hunalpa Nyugdíjpénztár Hunalpa Nyugdíjpénztár 2013. évi üzleti év Éves beszámoló Kiegészítő melléklete 1 I. A nyugdíjpénztár bemutatása A nyugdíjpénztár alapismérvei NÉV: Hunalpa (Magyar Közforgalmi Pilóták) Önkéntes Nyugdíjpénztára

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

I/1. Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. rövid bemutatása Cégjogi forma: Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapítási időpont: 1986. december 16. Cégbejegyzés időpontja: 1988. április 12. (utolsó változásbejegyzés:

Részletesebben

Alapvető pénzügyi és számviteli ismeretek a gyakorlatban

Alapvető pénzügyi és számviteli ismeretek a gyakorlatban MUNKAERŐPIAC-ORIENTÁLT, VÁLLALKOZÓI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE Alapvető pénzügyi és számviteli ismeretek a gyakorlatban Szerkesztette: Fenyves Veronika A tananyag elkészítését a Munkaerő-piaci igényeknek

Részletesebben

A Kerékpáros Miskolc Egyesület számviteli politikája, értékelési, pénzkezelési, leltározási és selejtezési szabályzata

A Kerékpáros Miskolc Egyesület számviteli politikája, értékelési, pénzkezelési, leltározási és selejtezési szabályzata A Kerékpáros Miskolc Egyesület számviteli politikája, értékelési, pénzkezelési, leltározási és selejtezési szabályzata Érvényes: 2015. január 1-jétől I. Azonosító adatok, általános rész Név: Kerékpáros

Részletesebben

LOGO CLIENT. Befektetési alapok könyvvizsgálata. 2012. október 16.

LOGO CLIENT. Befektetési alapok könyvvizsgálata. 2012. október 16. LOGO CLIENT Befektetési alapok könyvvizsgálata 2012. október 16.. Befektetési alapok és alapkezelők legfontosabb adatai Megnevezés 2009. 12. 31. 2010. 12. 31. 2011. 12. 31. 2012. 03. 31. 2012. 06. 30.

Részletesebben

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében A Földművelésügyi Minisztérium 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyák lakóépületének felújítására, valamint lakó- és vagyonbiztonságot

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2013 (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2013 (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2013 (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatás kifizetésének

Részletesebben

SZF/ /2015. Szolnoki Főiskola. Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat

SZF/ /2015. Szolnoki Főiskola. Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat SZF/ /2015. Szolnoki Főiskola Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat 1. Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Leltározási és Leltárkészítési Szabályzata (továbbiakban Szabályzat) a

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 14147 2014. október

JELENTÉS. az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 14147 2014. október ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzéséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 14147 2014. október Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0234-247/2014.

Részletesebben

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. évben mind vagyon, mind taglétszám tekintetében megőrizte

Részletesebben

JELENTÉS. a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0643 2006.

JELENTÉS. a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0643 2006. JELENTÉS a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről 0643 2006. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELTEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Cégjegyzékszám: 15-09-072924 Statisztikai számjel: 14380549-8532-599-15 2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Részletesebben

Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata

Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata Szentes Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról

Részletesebben

elfogadott Intézkedési terv végrehajtása 1. Az Áht. 118. - ában foglaltaknak megfelelően a rendeletet-tervezet jelen előterjesztés mellékletét képezi.

elfogadott Intézkedési terv végrehajtása 1. Az Áht. 118. - ában foglaltaknak megfelelően a rendeletet-tervezet jelen előterjesztés mellékletét képezi. 1 / 14 Iktatószám: I.2-235/2004. Ügyintéző: Hegedűsné Tárgy: Makó Város Önkormányzatnál végzett Állami Számvevőszéki ellenőrzés jelentése alapján elfogadott Intézkedési terv végrehajtása Makó Város Önkormányzati

Részletesebben

Mobiltelefonszám: (70) 625-56-92; drótpostacím: pinter.tamas@jobbik.hu Cím: Dunaújváros Piac tér II. Szolgáltatóház 1. emelet 2400

Mobiltelefonszám: (70) 625-56-92; drótpostacím: pinter.tamas@jobbik.hu Cím: Dunaújváros Piac tér II. Szolgáltatóház 1. emelet 2400 P i n t é r T a m á s Ö n k o r m á n y z a t i K é p v i s e l ő Mobiltelefonszám: (70) 625-56-92; drótpostacím: pinter.tamas@jobbik.hu Cím: Dunaújváros Piac tér II. Szolgáltatóház 1. emelet 2400 Dunaújváros

Részletesebben

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2013

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2013 Dr. Kardos Barbara Dr. Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Dr. Sztanó Imréné Dr. Veress Attila A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2013 PR-017/13 Tartalomjegyzék 1. A számviteli törvény változásai....................

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31.

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31. ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31. Dátum: Mohács, 2016. március 11.... Mohácsi Takarék Bank Zrt. Kultné Mátyás Rita Lovász Ildikó elnök-vezérigazgató gazdasági igazgató. 1. A vállalkozás főbb

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014.

Részletesebben

HÉRA ALPÍTVÁNY EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

HÉRA ALPÍTVÁNY EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE HÉRA ALPÍTVÁNY EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2012. 01. 01-12. 31. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1 I. Általános kiegészítések 3 1.A vállalkozás bemutatása 3 Jogi

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 2. módosítás 1 (35). oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 31-2010/2011. (2011.06.07). sz. határozatával 2011.06.07-én módosította, hatályos 2011.06.08-tól A szabályzat

Részletesebben

I. Összegző megállapítások, következtetések és javaslatok II. Részletes megállapítások

I. Összegző megállapítások, következtetések és javaslatok II. Részletes megállapítások 365 Jelentés az önkormányzatoknak az ÁPV Rt-től járó - a belterületi föld értékének megfelelő - vagyonrészesedések átadási körülményeinek vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések

Részletesebben

Az államháztartási számvitel aktualitásai. Osgyáni Judit Államháztartási Szabályozási Főosztály Nemzetgazdasági Minisztérium

Az államháztartási számvitel aktualitásai. Osgyáni Judit Államháztartási Szabályozási Főosztály Nemzetgazdasági Minisztérium Az államháztartási számvitel aktualitásai Osgyáni Judit Államháztartási Szabályozási Főosztály Nemzetgazdasági Minisztérium A) Év végi feladatok 2 Tájékoztató A 2015. évi költségvetési beszámolók űrlapjai

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2015 (2015. december 12. napjától hatályos változat)

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2015 (2015. december 12. napjától hatályos változat) A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015 (2015. december 12. napjától hatályos változat) Tartalom Bevezetés... 4 Általános rendelkezés... 4 Jogforrások... 4 A szabályozás

Részletesebben

375 Jelentés az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzügyi-gazdasági tevékenysége ellenőrzésének megállapításairól

375 Jelentés az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzügyi-gazdasági tevékenysége ellenőrzésének megállapításairól 375 Jelentés az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzügyi-gazdasági tevékenysége ellenőrzésének megállapításairól TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A feladatellátás szervezettsége,

Részletesebben

TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Viziközm Üzemeltetési Zártkören Mköd Részvénytársaság beszámolójának kiegészít melléklete 2013. 01. 01-2013. 12. 31. üzleti évrl ------------------------------- Sándor Zsolt

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BIZONYLATI RENDJE Hatályos: 2013. március 1-jétől. BIZONYLATI REND A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) Bizonylati rendjét a számvitelről

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Takarék számlabetét

Általános Szerződési Feltételek. Takarék számlabetét Általános Szerződési Feltételek I. Bevezetés Takarék számlabetét A Takarék számlabetét a Ptk. szerinti betétszerződés alapján megnyitott betétszámla. Jelen melléklet a Takarék számlabetéttel kapcsolatban

Részletesebben

Jelentés a 2009-2010. évek költségvetési folyamatait érintő gazdálkodási problémákról

Jelentés a 2009-2010. évek költségvetési folyamatait érintő gazdálkodási problémákról Jelentés a 2009-2010. évek költségvetési folyamatait érintő gazdálkodási problémákról A 2009. évi költségvetési törvény végrehajtásáról szóló 2010. évi XCVIII. törvény 30. -ának (2) bekezdése előírja a

Részletesebben

Egységes elszámolási útmutató. a Nemzeti Tehetség Program 2015. évi forrásból meghirdetésre került pályázataihoz

Egységes elszámolási útmutató. a Nemzeti Tehetség Program 2015. évi forrásból meghirdetésre került pályázataihoz Egységes elszámolási útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2015. évi forrásból meghirdetésre került pályázataihoz Tartalomjegyzék 1.BEVEZETÉS... 4 2. SZAKMAI BESZÁMOLÓ... 4 3. PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS... 6 3.1

Részletesebben

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Kelt: 2013. október

Részletesebben

Pályázati Útmutató. az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására. (A pályázat kódja: ETT-15)

Pályázati Útmutató. az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására. (A pályázat kódja: ETT-15) Pályázati Útmutató az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-15) 2015. március 25. Tartalomjegyzék 1. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok... 3 2. A pályázaton igényelhető

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró Oktatási és Kulturális

Részletesebben

Böcskei Elvira* AZ ÚJRAKODIFIKÁLT SZÁMVITELI TÖRVÉNY, - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MÉRLEGKIMUTATÁSRA

Böcskei Elvira* AZ ÚJRAKODIFIKÁLT SZÁMVITELI TÖRVÉNY, - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MÉRLEGKIMUTATÁSRA Böcskei Elvira* AZ ÚJRAKODIFIKÁLT SZÁMVITELI TÖRVÉNY, - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MÉRLEGKIMUTATÁSRA 2001. január elsejével hatályba lépett az újrakodifikált számviteli törvény. A törvény szabályszerű alkalmazása

Részletesebben

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 9/2011.(II.15.) Korm. rendelet a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 2. E rendelet alkalmazásában:

Részletesebben

Ikt. sz.: ÜGYREND 2014

Ikt. sz.: ÜGYREND 2014 Ikt. sz.: ÜGYREND 2014 Ü G Y R E N D A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartási

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az éves beszámolóhoz 2015. évről

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az éves beszámolóhoz 2015. évről Adószám: 10588549-2-09 1-50 oldal Cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégjegyzék száma: 09-09-001011 Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft 4100 Berettyóújfalu, József A. u. 35. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Részletesebben

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS Az önkormányzatok gazdasági társaságai - Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége szabályszerűségének

Részletesebben