9806 Jelentés a Magyar Rádió Közalapítvány és - kapcsolódó ellenőrzésként - a Magyar Rádió Részvénytársaság gazdálkodásának ellenőrzéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "9806 Jelentés a Magyar Rádió Közalapítvány és - kapcsolódó ellenőrzésként - a Magyar Rádió Részvénytársaság gazdálkodásának ellenőrzéséről"

Átírás

1 9806 Jelentés a Magyar Rádió Közalapítvány és - kapcsolódó ellenőrzésként - a Magyar Rádió Részvénytársaság gazdálkodásának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. A közalapítvány feladat- és szervezeti rendszere, működése 2. Az Ellenőrző Testület ellenőrzési tevékenységének tervszerűsége, működésének a médiatörvényben és az alapító okiratban meghatározott feladatokkal való összhangja 3. A közalapítvány tulajdonába adott - állami és egyéb forrásból származó - vagyonnal, támogatással és egyéb bevételekkel való gazdálkodás, valamint az MR KA kuratóriuma és elnöksége számára a médiatörvényben meghatározott Rt. közgyűlési jogok gyakorlása 4. Az Rt. működésének törvényessége, szabályozottsága, a feladatok meghatározottsága, a szervezeti rendszer összhangja 5. Az MR Rt. gazdálkodásának és működésének tervezése 6. Az MR. Rt. gazdálkodásának főbb elemei 7. A számviteli és bizonylati rend, okmányfegyelem, vagyonvédelem 8. Az Rt.-nél lefolytatott ellenőrzések Tanúsítványok A Magyar Rádió Közalapítványt (MR KA) a rádiózásról és televíziózásról szóló évi I. törvény (médiatörvény) 53. (1) bekezdésével a közszolgálati műsorszolgáltatás biztosítására, függetlenségének védelmére hozta létre az Országgyűlés. A közalapítvány célját a 17/1996. (III. 8.) OGY határozat mellékletét képező alapító okirat 3. pontja határozta meg az Alkotmány 61. -ával és az évi I. törvényben foglaltakkal összhangban: A szabad és független rádiózás és televíziózás, a véleménynyilvánítás szabadsága, a tájékoztatás függetlensége, kiegyensúlyozottsága és tárgyilagossága, a tájékozódás szabadsága, valamint az egyetemes és nemzeti kultúra támogatása, a vélemények és a kultúra

2 sokszínűségének érvényre juttatása érdekében az Alkotmány 61. -ával összhangban a Magyar Rádió, mint közszolgálati rádió függetlenségének s ezzel egyidejűleg társadalmi felügyeletének biztosítása. E cél érdekében a Magyar Rádió (MR) az állam tulajdonából a közalapítvány tulajdonába került, és Rt. formájában működik tovább /1996. évi I. tv. 64. (1)-(2) bek. és 141. (1)-(2) bek./. A Magyar Rádió Közalapítványnak az Országgyűlés 17/1996. (III.8.) számú határozatával jóváhagyott alapító okirata szerint alapvető feladata, hogy a Magyar Rádió Rt. (MR Rt.) tulajdonosaként gondoskodjék a közszolgálati műsorszolgáltatásnak a médiatörvényben meghatározott követelményei érvényesüléséről. Az MR Rt. vonatkozásában az alapítói, részvényesi jogokat - a gazdasági társaságokról szóló évi VI. törvény (Gt.) ai, illetve a médiatörvény előírásai alapján - az MR KA gyakorolja. Feladatai ellátásához a közalapítvány induló vagyonát az Országgyűlés 15 millió Ft-ban állapította meg évi működési kiadásaira a költségvetés általános tartalékából biztosított forrást, évtől kezdődően pedig az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT) a Műsorszolgáltatási Alapból folyósítja a médiatörvényben jóváhagyott mértékű működési célú támogatást. A Ptk. 74/G. (8) bekezdése, illetve a médiatörvény 60. (5) bekezdése szerint az MR KA gazdálkodásának törvényességét és célszerűségét az Állami Számvevőszék ellenőrzi. A nemzeti közszolgálati rádió feladatainak ellátására a médiatörvény előírásai alapján az MR KA augusztus elsejei hatállyal megalapította a Magyar Rádió Rt. -t. A Magyar Rádió Rt. a megszűnt Magyar Rádió költségvetési szerv általános jogutódja. Alaptőkéje az alapító okirat szerint 4,5 milliárd forint. Az MR Rt. az MR KA-n, illetve a Műsorszolgáltatási Alapon és az MR KA-n keresztül az éves költségvetési törvényben, illetve a médiatörvényben meghatározott célokra és mértékben a központi költségvetésből származó támogatást kap (a központi költségvetés fejezeteitől származóan sugárzási díj, üzembentartási díj állam által vállalt átalánya és kiegészítése, valamint különböző céltámogatások - bérpolitikai támogatás, művészeti együttesek támogatása - jogcímeken kap, illetve kapott támogatást). Az Állami Számvevőszék az évi XXXVIII. törvényben meghatározott hatáskörében és feladatai alapján - mint az Országgyűlés pénzügyi-gazdasági ellenőrző szerve - ellenőrzi

3 az államháztartás gazdálkodását, ennek keretében a felhasználások törvényességét, szükségességét és célszerűségét /2. (1) bekezdés/, ellenőrzi az állami költségvetésből juttatott támogatás felhasználását a 2. (5) bekezdésében fel nem sorolt ún. egyéb szervezeteknél, így jelen program alapján az MR Rt.- nél. Az MR KA törzsvagyonát, mint célra rendelt vagyont képezi a megszűnt Magyar Rádió költségvetési szerv állami tulajdonban volt ingó és ingatlan vagyona, vagyoni értékű jogai, amelyből az MR KA megalapította az MR Rt.-t. Az Rt.-nek egy forgalomképtelen részvénye van, ami az MR KA kizárólagos tulajdonába került. Az MR KA törzsvagyonának, e vagyonnal való gazdálkodásnak a törvényességi és célszerűségi szempontok szerinti ellenőrzése részben közvetlenül a közalapítvány kuratóriumának és elnökségének helyszíni ellenőrzése keretében, részben - kapcsolódó ellenőrzésként - a vagyont működtető egyszemélyes Rt.-nél történt. Az Állami Számvevőszék az évi XXXVIII. törvény fent idézett 2. (5) bekezdése, illetve a 21. (3) bekezdése alapján a vizsgálati megállapítások kiegészítése érdekében vizsgálta az MR Rt.-nél az MR KA ellenőrzésével összefüggő tényeket. Az ellenőrzés célja az volt, hogy törvényességi és célszerűségi szempontok szerint értékelje az MR KA-nak, illetve az MR Rt.-nek átadott állami vagyon működtetését és a központi költségvetésből származó támogatások felhasználását. Ennek során arra kerestünk választ, hogy ˇ az MR KA kialakított szervezeti és működési rendje, működési költségeinek nagysága, felhasználásának összetétele, gazdálkodása törvényes és célszerű-e; ˇ az MR KA kuratóriuma és elnöksége törvényesen és célszerűen gyakorolja-e tulajdonosi jogait az MR Rt. gazdálkodása felett; ˇ az MR Rt. az alapító okiratában meghatározottaknak, valamint a kuratórium és az elnökség döntéseinek megfelelően, törvényesen és célszerűen gazdálkodik-e a rendelkezésére bocsátott állami vagyonnal és központi költségvetési támogatással; ˇ jelenleg milyen mértékben biztosított az összhang a médiatörvényben meghatározott közszolgálati feladatok, valamint az MR Rt. személyi és tárgyi feltételei között; ˇ az MR Rt. stratégiája alkalmas-e a közszolgálati feladatok ellátása és a rentábilis működés feltételeinek együttes biztosítására;

4 ˇ az MR KA Ellenőrző Testülete (ET) és az MR Rt. Felügyelő Bizottsága (FB) ellenőrzései és az ezek alapján tett intézkedések milyen hatást gyakoroltak a közalapítvány és az Rt. gazdasági-pénzügyi tevékenységére; ˇ az Állami Számvevőszék korábbi ellenőrzéseinek megállapításaira a Magyar Rádió költségvetési intézmény (MR) által kidolgozott intézkedési tervek végrehajtása milyen eredménnyel járt, van-e az MR Rt. gazdálkodását illetően további aktualitásuk. Az ellenőrzés az MR KA létrejöttétől (1996. március 8 - tól) és az MR Rt. megalakulásától (1996. augusztus 1 - től) szeptember 30 - ig terjedő időszak gazdasági-pénzügyi tevékenységére terjedt ki, részben a bekért adatok áttekintésével, részben a helyszíni ellenőrzés során szerzett ismeretek felhasználásával. I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok A Magyar Rádió Közalapítvány kuratóriuma és elnöksége az ellenőrzött időszakban a médiatörvényben és az alapító okiratban meghatározott követelményeknek összességében megfelelően látta el pénzügyi-gazdasági feladatait. A kuratórium, az elnökség és a titkárság szervezeti és működési rendje összességében megfelelt a törvényi előírásoknak. Az ÁSZ márciusi, a közalapítvány működésének törvényességi ellenőrzése során javasolt feladatok egy részét időközben végrehajtották. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) összhangban van a médiatörvénnyel és az alapító okirattal. A gazdálkodásra vonatkozó belső szabályzatokat - amelyek megfelelnek a számviteli törvény előírásainak - nem tekintették az SZMSZ részének, így ezeket - tévesen - nem terjesztették elő a kuratóriumnak jóváhagyásra. A közalapítvány a működési költségeit a médiatörvényben meghatározott jogcímeken kapott bevételeiből fedezi. A kuratórium által jóváhagyott tervek ig - a helytelen tervezési gyakorlat miatt nem tartalmaztak bevételi tervszámot. A megalapozott gazdálkodási tervek elkészítéséhez az ellenőrzött időszakban a közalapítvány nem rendelkezett tapasztalati adatokkal, ez elsősorban a bevételek számításba vételénél okozott gondot. A közalapítvány működési költségeihez az igényelt többletforrások engedélyezése - mely

5 az Országgyűlés hatásköre - nem történt meg az éves gazdálkodási terv összeállításának időpontjáig. Az MR KA és évi működési kiadásait az induló vagyon, a kamatbevétel és a működési célra kapott bevétel együttesen fedezte, emiatt azonban végére az induló vagyon várhatóan minimálisra csökken. Változatlan kiadási struktúra mellett a kiadások évben is meghaladhatják a működési célra befolyó összeget. A közalapítványnak a jövőben - az elmúlt két év tapasztalatainak felhasználásával - likviditásának megőrzése érdekében megalapozottabb tervezési gyakorlatot és takarékosabb gazdálkodást kell kialakítani. A közalapítvány működési költségein belül a személyi jellegű kifizetések és azok közterhei mintegy 4/5 részt képviselnek. Ezt az arányt a közalapítvány sajátosságai indokolják, ugyanakkor jelzik, hogy takarékosabb gazdálkodás, a költségek csökkentése elsősorban e területen lehetséges. A közalapítvány a választott, illetve delegált testületi tagok számára költségtérítést fizetett, részben számlák alapján, részben anélkül. A számlák nélkül kifizetett költségtérítés után az érintettek SZJA-t fizettek. A médiatörvény 63. -a, illetve az alapító okirat pontjának költségtérítésre vonatkozó rendelkezése a közalapítványnál kialakított gyakorlatot nem tiltja, azonban - részletes szabályozás hiányában - az alapító szándéka nem derül ki egyértelműen. Az ellenőrzés célszerűségi szempontból kifogásolta a számlák nélkül fizetett költségtérítést. A közalapítvány minden ténylegesen felmerült és igazolt költséget megtérített, illetve átvállalt. Az elnökség, a kuratórium delegált tagjai és az ellenőrző testület tagjai számára számlák nélkül fizetett további költségtérítést viszont megalapozó számítás nem támasztotta alá, így indokoltsága nem volt bizonyított. A közalapítvány gazdálkodásában célszerűségi szempontból néhány további költségtételt (számítógép bérleti díj, mobil telefonköltség) is bírált az ellenőrzés, kifogásolta továbbá az MR KA és az MR Rt. között kötött bérleti szerződésben megállapított bérleti díj jelentős csökkenését, mivel nem zárható ki, hogy a közalapítvány működési kiadásai csökkentése és likviditásának megőrzése érdekében a tulajdonosi pozícióból állapodott meg az MR Rt.-vel. A közalapítvány kuratóriumának tevékenységét az Ellenőrző Testület ellenőrzi. Ügyrendje és munkaterve, valamint a célellenőrzések, véleményezések alapján a testület eleget tett a médiatörvényben és a közalapítvány alapító okiratában előírt feladatainak. Megállapításaik realizálására a szükséges

6 intézkedéseket a kuratórium, illetve az elnökség megtette. A kuratórium és az elnökség az MR Rt. gazdálkodása felett a tulajdonosi jogait a médiatörvényben és az alapító okiratban előírt módon, törvényesen és célszerűen látta el. Az alapító okirat szerint az elnökség feladata az MR Rt.-t megillető bevételekkel kapcsolatos átutalási intézkedések meghozása. Az elnökség az elmúlt időszakban általában azonnal intézkedett, e döntéseiről a kuratóriumot is tájékoztatta. Az Rt.-nek járó bevételeket és az átutalások időpontjait a médiatörvény, illetve az alapító okirat részleteiben is szabályozza, így a feladat testületi gyakorlása a finanszírozás menetében a későbbiekben időveszteséget okozhat. Az elnökség e jogköre technikai jellegű feladat, nem jelent érdemi döntést, így a Titkárságra is rábízható lenne. A Közszolgálati Műsorszolgáltatási Szabályzat (KMSZ) körültekintő összeállítására az elnökség és a kuratórium nagy figyelmet fordított. A KMSZ hatálybaléptetése rendkívüli módon elhúzódott. Átdolgozást követően az ORTT január végén adta meg a médiatörvényben előírt egyetértését. Elhúzódik az Archiválási Szabályzat jóváhagyása is, az ORTT még nem reagált a tervezetre. Az MR Rt. megalakulásával összefüggő vagyoni intézkedések törvényességét az Állami Számvevőszék évben ellenőrizte. A szükséges korrekciókat a közalapítványnál a helyszíni ellenőrzés időszakában kezdték meg, és március végén fejezték be. Az ingatlanok tulajdonjogi rendezése folyamatban van. A közalapítvány, majd az Rt. vagyonába került épületek többsége nagy értékű, a feladat ellátásához szükséges. Egy része gazdaságosan nem üzemeltethető, a Rádió tevékenységéhez nem kötődik szorosan. Az épület elemek épületgépészeti és az információs rendszer infrastruktúrája szempontjából megújítást igényelnek. A szakmai berendezések nagyobb hányada a fizikai elhasználódás és a műszaki paraméterek szempontjából már korszerűtlen, a tevékenység végzéséhez azonban szükséges. Jelentős része már rövid távon a rádiózás korszerű technikai feltételeinek megfelelő korszerűsítést, illetve műszaki szakmai váltást igényel. Az átadott vagyonon belül - a Rádió feladat rendjéhez viszonyítva - viszonylag alacsony - mindössze 12 % - volt a forgóeszközök aránya. Az átadott vagyont 1,7 milliárd Ft-os kötelezettség terhelte. A kuratórium a Rádió gazdasági helyzetének áttekintése és az ebből levont következtetések alapján juttatta el tájékoztatását és javaslatait az Országgyűlés illetékes bizottságaihoz és a

7 pénzügyminiszterhez. E jelzések is hozzájárultak ahhoz, hogy az Rt. létrehozásának feltételei megteremtődtek. A kuratórium a médiatörvényben biztosított jogkörével élve több alkalommal évben eredményesen - kezdeményezte az Országgyűlés illetékes bizottságán keresztül az MR Rt. forrásainak kiegészítését állami támogatás, illetve céltámogatás biztosítása érdekében. A kuratórium az Rt. közgyűlésének hatáskörében az éves gazdálkodási (üzleti) terveket és a mérleget időben jóváhagyta, az Rt. elnöke által beterjesztett előterjesztéseknek megfelelően. A döntés-előkészítés és a jóváhagyás folyamata törvényességi, szabályossági szempontból megfelelő volt. Az májusában megalakult új kuratórium feladatul szabta az Rt. elnökének, hogy év végéig állítsa össze az Rt. gazdálkodásstratégiai koncepcióját. Ennek birtokában a kuratórium várhatóan megalapozottabb döntéseket tud majd hozni az elkövetkező évek üzleti terveivel kapcsolatban. A közalapítvány kuratóriuma december 15-i ülésén elfogadta az Rt évekre szóló stratégiai tervét, amely a feladatok éves bontását is tartalmazza. A terv célja, hogy az Rt. hosszú távon gazdaságosan tudja hasznosítani infrastruktúráját, fenntartsa működőképességét, megfeleljen a független, közszolgálati rádió követelményeinek, megalapozza és koncepcionális keretet adjon az éves üzleti terveknek. Az elnökség az Rt.-vel kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásánál kialakította a KA és az Rt. közötti folyamatos kapcsolattartást és információcserét. Ez utóbbi a folyamatos ellenőrzés módszereként is funkcionál. Az Rt. tevékenységének első, átfogó értékelése az elnöki pályázat teljesítésének tapasztalatairól készített beszámoló alapján történt meg. A kuratórium elismerte és méltányolta a nehéz pénzügyi körülmények között létrejött gazdasági konszolidációt, a Rádió társadalmi presztízséért, értékei megőrzéséért, a korszerű rádiózás megvalósításáért tett eredményes erőfeszítéseket. Ezeket az ellenőrzés tapasztalatai is alátámasztják. Az MR Rt. első évét a megváltozott helyzethez való felkészülés, a környezethez való alkalmazkodás jellemezte. Az átalakulás üteme mérsékelt volt, nem következett be radikális változás, szakmai megújulás. Az MR Rt. lényeges vonásaiban még változatlan rádiós környezetben működik, az ellenőrzött időszakban a kereskedelmi rádiók megjelenése nem okozott piaci átrendeződést végére a kiadást csökkentő és bevételt növelő intézkedések eredményeként az MR Rt. gazdálkodása

8 egyensúlyba került, az Rt. likviditása javult. A KMSZ jóváhagyásának hiánya akadályozta az Rt. jogszerű működését, korlátozta az indokolt belső intézkedések megtételét. A helyszíni ellenőrzés befejezésekor a működési, gazdálkodási szabályok - összefüggésben a KMSZ hiányával is - még a műhelymunka stádiumában voltak. A szervezeti átalakulás végrehajtásaként - a jól kiépített szervezeti keretekkel rendelkező, önálló adófőszerkesztőségként működő Kossuth és Petőfi adó mellett - megkezdődött a Bartók adó önálló, műsorkészítéssel is foglalkozó adó-főszerkesztőséggé történő átalakítása. Az átszervezések révén mindhárom adónál létrejött az önálló adóprofil. Az infrastrukturális szervezetek - Műszaki Igazgatóság, Gazdasági Igazgatóság - átszervezésére, racionalizálására - bár készültek előkészítő anyagok - az ellenőrzés befejezéséig nem született döntés. Az egy főre jutó átlagbérek és átlagkeresetek az MR Rt. egészét tekintve - nagy szóródással - összességében alacsonyak. A kialakult kereseti viszonyok, a bérezési és ösztönzési rendszer nehezen áttekinthető, bonyolult. Az Rt. a stratégiai tervnek megfelelően 1998-tól kezdődően a kereseti viszonyok átfogó elemzése alapján megkezdi az aránytalanságok felszámolását, figyelemmel a KMSZ előírásaira, a feladatellátás szervezeti és technikai korszerűsítésére és a tervezett létszámcsökkentésre. A számvitel általánosan jó rendszerén belül kifogásolható a hangarchívum számviteli nyilvántartása. Az archívum az MR Rt. könyveiben 1 Ft-os eszmei értékkel szerepel, anyagait csak mennyiségben tartják nyilván, tételes leltározására 14 éve nem került sor. Az ellenőrzött időszakban az MR Rt.-nél az ellenőrzési rendszer három eleméből folyamatosan csak kettő - a vezetői és a munkafolyamatba épített - funkcionált, függetlenített belső ellenőrzési szervezet nem volt. A belső ellenőrzést az Rt. elnöke megbízásos jogviszonyok keretében, az FB pedig külső szakértől bevonásával biztosította. Az MR Rt. Felügyelő Bizottsága - lemondások miatt március 14. óta működik, azóta feladataikat összességében a médiatörvényben foglaltak szerint végzik. A gazdálkodás néhány jelentős területén a korszerűsítés érdekében tervezett intézkedések végrehajtása teljes körűen nem történt meg. A számviteli rendszer még nem alkalmas az egyes műsorok gazdaságosságának mérésére, lassabban történik a létszámleépítés, az átláthatóbb bér- és jövedelemrendszer kidolgozása, a nem rádiós

9 tevékenységhez kapcsolódó vagyonhasznosítási alternatívák kidolgozása, az MTV-vel közösen fenntartott jóléti intézmények üzemeltetésének átszervezése. Rádiótörténeti előrelépésnek minősül a Petőfi és Bartók adók átállása az európai szabványnak megfelelő CCIR sávon történő sugárzásra. Pénzügyi lehetőségek hiányában azonban nem sikerült az indokolt mértékben felgyorsítani a műszaki fejlesztéseket, sőt még indokolt műszaki fejlesztések is elmaradtak. A Danubius Rádió műsorszolgáltatási jogosultságáért járó, az MR Rt.-t megillető műsorszolgáltatási díj bevétel lehetővé teszi a stratégiai terv pénzügyi megalapozását, a jobb felkészülést a kereskedelmi rádiókkal való - a közszolgálati profilt figyelembevevő - versenyre, a gyorsabb léptékű műszaki korszerűsítésre. Az Állami Számvevőszék korábbi ellenőrzéseinek megállapításaira a Magyar Rádió költségvetési intézmény intézkedési terveket dolgozott ki. Az előírt feladatok egy része teljesült, más része csak részben vagy egyáltalán nem. A feladatok egy része a gazdálkodási forma megváltozása miatt aktualitását vesztette, más része - fejlesztési koncepciók, egységes műsor-nyilvántartási és elszámolási rendszer, áttekinthetőbb bérezés és ösztönzés, szigorúbb teljesítménykövetelmények kidolgozása, a belső szervezeti rendszer korszerűsítése - az Rt. működési keretei között is időszerű és szükséges. Javaslatok az Országgyűlésnek, mint a Magyar Rádió Közalapítvány alapítójának A Magyar Rádió Közalapítvány alapító okiratának módosításakor 1.) Az alapító okirat pontjában a "...költségtérítésre tarthatnak igényt", illetve a "költségtérítés... megilleti" szövegrészt úgy módosítsa, hogy abból egyértelműen derüljön ki az alapítói szándék: a.) az érintettek a közalapítvány tevékenységével összefüggésben felmerült, igazolt költségeik megtérítését igényelhetik, vagy/és b.) a költségek igazolása nélkül, adóköteles költségtérítésben részesíthetők. 2.) Az alapító okiratot a költségtérítéssel kapcsolatban választott megoldás függvényében egészítse ki: a.) az elszámolható költségek körét, mértékét, a költségek igazolásának módját a Szervezeti és Működési

10 Szabályzatban kell megállapítani, vagy b.) a költségtérítés összegét határozza meg, illetve e jogkörrel hatalmazza fel a kuratóriumot. 3.) Az alapító okirat 1. sz. melléklete 5. pontját - mely szerint a közalapítvány bevételei között megjelenő, az MR Rt.-t megillető összegekre az átutalási intézkedések meghozatala az elnökség feladata - törölje, mivel az alapító okirat 3. pontja konkrétan tartalmazza az MR Rt.-t megillető bevételeket és az átutalás határidejét is, e feladat teljesítését az elnökség nem mérlegelheti, így a végrehajtás lebonyolítása nem igényel testületi döntést. a Magyar Rádió Közalapítvány Kuratóriumának 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg a.) az éves gazdálkodási terv és az esetleges évközi módosítások tartalmi és formai követelményeit, melyben alapkövetelmény, hogy csak a reálisan számításba vehető bevételek mértékéig tervezhetők kiadások, b.) az alapító döntésének megfelelően az elszámolható költségek körét, mértékét, a költségek igazolásának módját. 2.) A Magyar Rádió Rt. stratégiai tervében jóváhagyott célkitűzéseket, továbbá a Danubius Rádió műsorszolgáltatási díjából származó bevételnek a műszaki korszerűsítés érdekében történő felhasználását az éves üzleti tervek jóváhagyásakor érvényesítse. a Magyar Rádió Közalapítvány kuratóriuma elnökségének A jelentés részletes megállapításai alapján intézkedjék a közalapítvány szabályzataiban és gazdálkodásában feltárt hiányosságok felszámolására. a Magyar Rádió Rt. elnökének 1.) A jelentés részletes megállapításai alapján intézkedjék az Rt. szabályzataiban és gazdálkodásában feltárt hiányosságok felszámolására - ezen belül soron kívül a szigorú számadású nyomtatványok kezelésére, elszámoltatására - továbbá az évi számvevőszéki ellenőrzés alkalmával javasolt, és jelen jelentésben részletezett aktuális feladatok megoldására. 2.) Intézkedjék a hangarchívum előírásszerű számviteli nyilvántartásának megoldásáról, az elmaradt leltározás soronkívüli pótlásáról. 3.) A Magyar Televízió Rt. elnökével együttműködve, illetve saját hatáskörében gyorsítsa fel a jóléti intézmények és a szolgáltató garázsipari egység átszervezését. II. Részletes megállapítások

11 1. A közalapítvány feladat- és szervezeti rendszere, működése 1.1. A kuratórium, az elnökség, a titkárság és az ellenőrző testület tevékenységének szervezeti, szabályozási és működési feltételei A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) tartalma és alkalmazása Az MR KA által jóváhagyott SZMSZ azokat a szervezeti és működési kérdéseket szabályozza, amelyekre a KA alapító okirata nem terjed ki. Az SZMSZ tartalma megfelel a médiatörvény és a közalapítványokra irányadó általános jogszabályok rendelkezéseinek, alkalmazása - néhány kötelezettségvállalás kivételével - megfelelő. Írásbeli kötelezettséget az SZMSZ Második Rész 8.2. pontja szerint a munkatársakkal és szakértőkkel kapcsolatos szerződések kivételével az elnök és az elnökhelyettes (akadályoztatásuk esetén az általuk e célra kijelölt elnökségi tag) együttesen vállalhat. A szúrópróbaszerű ellenőrzés feltárta, hogy egyes bérleti szerződések aláírására - azaz írásbeli kötelezettség vállalására - az elnök és az elnökhelyettes ugyan együttesen, de csak egy-egy elnökségi tagot hatalmazott fel Gazdálkodási szabályzatok Az 1996-ban hatályos számviteli törvény 79. (4) bekezdése szerint az MR KA-nak, mint újonnan alakult szervezetnek számlarendjét a megalakulásának időpontjától számított 90 napon belül, azaz június 8-áig ki kellett volna alakítani. Ez határidőre nem történt meg. A közalapítvány 1996-ban olyan számviteli politika

12 előírásai szerint dolgozott, melyet még 1992-ben, a számviteli törvény bevezetésének évében uniformizáltan alakítottak ki, mellékletét csak a számlatükör képezte. E számviteli politika önálló számlarendet nem tartalmazott, annak követelményeit csak implicite foglalta magába. A közalapítvány 1997-re aktualizált számviteli politika-, számlatükör- és számlarend tervezetét külső szakértő febr. 17-ére készítette el. A számviteli politika tartalma (a könyvvezetés, a mérlegtételek részletezése, értékelése, az eredmény-kimutatás és a kiegészítő melléklet formája, jogszabályok és mutatók függeléke) megfelel a számviteli törvényben előírt követelményeknek ben már rendelkeznek a számviteli politika mellett egy önálló bár vállalati" elnevezésű számlarenddel is. A számlatükör megfelelő. A számviteli törvény 14. (5) és (6) bekezdése szerint a közalapítványnak az eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzatát, értékelési szabályzatát és pénzkezelési szabályzatot is el kellett készíteni. A Leltárkészítési szabályzat elkészült, tartalmilag megfelelő. Értékelési szabályzat külön nem készült, az értékelési elveket a számviteli politika tartalmazza. A Pénzkezelési szabályzat március 20-án lépett hatályba, tartalmát az ellenőrzés megfelelőnek tartja. Előírásait - egy pontja kivételével - betartják. A szabályzat pontja szerint a pénztárosi munkakör személyi szempontból összeférhetetlen a könyvelési munkakörrel, vagyis ugyanaz a személy nem töltheti be egyidejűleg ezt a két munkakört. Az MR KA alacsony hivatali létszáma miatt ezt az előírást nem tudják maradéktalanul betartani. A kialakított gyakorlat úgy oldja fel az összeférhetetlenséget, hogy a pénzügyi ügyintéző végzi a kontírozást, de munkáját a megbízott külső könyvvizsgáló ellenőrzi. Az MR KA Alapító Okirata szerint a közalapítvány kezelő szerve a kuratórium, amelynek feladat- és jogkörébe tartozik a közalapítvány általános működése keretében a közalapítvány szervezeti és működési szabályzatának megállapítása és

13 módosítása. Az SZMSZ -nek tartalmaznia kell a közalapítvány működésének részletes szabályait, beleértve a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat is. E szabályzatokat a gazdasági igazgató írta alá. Az Alapító Okirat, illetve az SZMSZ sem az elnökséget, sem a titkárságot, sem a közalapítvány alkalmazottjait nem hatalmazta fel a közalapítvány működéséhez szükséges szabályzatok jóváhagyására. Az ellenőrzés álláspontja valamennyi belső szabályzat jóváhagyására, hatálybaléptetésére szerint a kuratórium jogosult. A kuratórium elnöke álláspontja szerint "az SZMSZ sehol sem tartalmazza, hogy ezeket a szabályzatokat jóvá kellene hagyatni a Kuratóriummal, nincs erről szó a médiatörvényben és az Alapító Okiratban sem. Ezen szabályzatok elkészítése csak részben volt kötelező; álláspontunk szerint elkészítésük nem képezi az SZMSZ részét, a közalapítványok működésére vonatkozó törvényekből és szabályokból szervesen következnek. Szigorú tartalmi és formai követelményeknek kell eleget tenniük; kidolgozásuk kifejezetten speciális szakmai ismereteket és gyakorlatot kíván, tartalmuk meghatározása nem a kuratórium illetékessége. Véleményünk fenntartása mellett nem látjuk akadályát annak, hogy a szabályzatokat a Kuratórium elé terjesszük elfogadásra." A helyszíni ellenőrzés befejezéséig a fent felsorolt szabályzatokat nem terjesztették elő a kuratóriumnak jóváhagyásra A közalapítvány személyi feltételei a.) Kuratórium és elnökség A kuratórium delegált tagjainak a megbízása egy évre szól, a

14 tagok száma maximum huszonegy fő lehet. Az első ciklusban húsz, a másodikban tizennyolc delegált tagja volt a kuratóriumnak. A delegálási okmányokat és az összeférhetetlenséget kizáró nyilatkozatokat a titkárság bekérte. Az elnökség tagjait négy évre választotta az Országgyűlés. A helyszíni ellenőrzés befejezéséig négy fő mondott le elnökségi tagságáról, helyükre új személyeket választott az Országgyűlés szeptember közepe óta az elnök személye is új. b.) Titkárság A közalapítvány kuratóriumának, elnökségének ügyintéző, ügykezelő és ügyviteli teendőit, illetve az ellenőrző testület hivatali teendőit a titkárság látja el. Az alapító okirat egy vezető és öt teljes munkaidejű munkatárs alkalmazására ad lehetőséget. A titkárság létszámára vonatkozó előírás az ellenőrzött időszakban teljesült. A titkárság az alapító okiratban és az SZMSZ-ben részletezett feladatait a szabályzatokkal összhangban látja el. A feladat- és jogköröket az SZMSZ-szel összecsengően a munkaszerződések világosan elhatárolják A közalapítvány gazdálkodásának törvényessége és célszerűsége Az MR KA számára előírt gazdálkodási szabályok érvényesítése Az MR KA az ellenőrzött időszakban alapító okirata 1. sz. mellékletében meghatározott gazdálkodási szabályoknak megfelelően üzletszerű gazdasági tevékenységet nem végzett, az MR Rt.-n kívül más gazdasági vagy közhasznú társaságot nem alapított, részesedést nem szerzett, alapítványt nem létesített. Működési költségeit a jogszabályok által biztosított bevételeiből fedezte. Feladatai ellátásához a közalapítvány induló vagyonát az Országgyűlés 15 millió Ft-ban állapította meg évi kiadásaira a költségvetés általános tartalékából 10 millió Ft-ot, a TV előfizetői díjbevételből 21 millió Ft-ot kapott évtől kezdődően az ORTT a Műsorszolgáltatási Alapból folyósítja a médiatörvényben jóváhagyott mértékű működési célú támogatást (1-2. sz. tanúsítványok). A közalapítványnak 1996-ban működési célú forrásból származó megtakarítása nem volt, így pótlólagos támogatást az MR Rt. -nek nem kellett adnia. Az MR KA sajátos feladata az MR Rt. finanszírozása, az MR Rt.-t megillető pénzösszegek továbbutalása révén. Az alapító okirat 1. sz. mellékletének 3. pontja szerint a műsorterjesztési

15 (sugárzási) díjat az esedékességekor, az MR Rt.-t megillető üzembentartási díjat, a művészeti együttesek költségvetési támogatását, a külföldre irányuló műsorszolgáltatás külön költségvetési támogatását, az MR Rt. részére megállapított külön támogatást, a Danubius Rádió műsorszolgáltatási jogosultságáért járó műsorszolgáltatási díjbevétel címén befolyt bevételeket a közalapítvány a folyósítást követően haladéktalanul köteles továbbutalni. A közalapítvány kuratóriumának elnöksége a jóváírást igazoló bankszámla-kivonat megérkezését követően általában azonnal intézkedik az MR Rt.-t megillető összegek átutalására. Az MR KA alapító okirata 1. sz. melléklet 5. pontja az elnökség feladatává tette az átutalási intézkedések meghozatalát. Ez az előírás az ellenőrzés álláspontja szerint szükségtelen, mert a közalapítvány az MR Rt.-t megillető, a médiatörvényben szabályozott összegeket mérlegelés nélkül köteles továbbutalni. Mivel az elnökség csak havonta köteles ülést tartani, e jogkör gyakorlása a finanszírozásban a későbbiekben időveszteséget okozhat. Az elnök beszámol az utalás(ok) tényéről a következő kuratóriumi ülésen. Az MR KA befektetései megfeleltek az alapító okirat előírásainak évben sem rövid, sem hosszú lejáratú értékpapírt nem vásárolt, az évi értékpapír vásárlásokra a működési célú bevételeiből keletkezett átmeneti megtakarítások biztosították a fedezetet Az éves gazdálkodási tervek készítése, megalapozottsága A közalapítvány működéséhez szükséges forrásokat az induló vagyon, továbbá 1996-ban központi költségvetési támogatás, illetve a TV előfizetési díjakból származó részesedés, 1997-ben az üzembentartási díjból származó részesedés biztosította. Az évi eredeti és módosított gazdálkodási tervek bevételi tervszámot nem tartalmaztak, ezt az ellenőrzés kifogásolja. Az eredeti gazdálkodási terv jóváhagyásakor a kuratórium összegszerűen csak az induló vagyon nagyságát ismerte, az

16 1996. évi működési költségek ezt meghaladó részére az Alapító Okirat pontja külön törvényben jóváhagyandó költségvetési támogatást helyezett kilátásba. A közalapítványnak az alapító okiratban jóváhagyott induló vagyona 15 millió Ft volt, melyet a kuratórium működési költség előlegként kapott meg májusában. A közalapítvány évi működési költségei fedezetére az Alapító Okirat pontja az induló vagyont is beszámította ban a működési költségek fedezetére a 2202/1996. (VII. 24.) Korm. határozat a költségvetés általános tartalékából augusztusban további 10 millió Ft-ot, az évi LXXVIII. tv a a TV előfizetői díjbevételből novemberében 21 millió Ft-ot biztosított a közalapítványnak. A közalapítvány elnöksége működése kezdetén megbízást adott egy üzleti és gazdasági tanácsadó kft.-nek, hogy a közalapítvány évi gazdálkodási tervét készítse el. A tervezetet a kuratórium az alakuló ülésén, május 23-án megtárgyalta. Az évi gazdálkodási tervben - melyet éves költségkalkuláció"-nak neveztek - csak a kiadásokat határozták meg, 42,1 millió Ft-ban. A kuratórium a III/1996. (V. 23.) sz. határozatában az 1996-os költségvetést ideiglenes jelleggel fogadta el azzal, hogy azt szeptemberig újra tárgyalják. A kuratórium elfogadta az elnök szóbeli beszámolóját az addigi költségfelhasználásról és az elnökség munkájáról. Az ellenőrzés kifogásolja, hogy az elnökség megalakulása és a kuratórium megalakulása közötti időszak tevékenységéről írásbeli beszámoló nem készült szeptemberben a kuratórium a gazdálkodási terv kiadási tervszámát 40.1 millió Ft-ra, majd decemberben 40.9 millió Ft-ra módosította. Tapasztalati adatok hiányában a kiadások megalapozott tervezése gondot okozott. A szeptemberi módosítást az indokolta, hogy a reprezentáció és a bankköltségek alacsonyabbnak bizonyultak a tervezettnél; a személyi

17 jellegű kifizetések - annak ellenére, hogy a béreket októbertől növelték - az adott gazdálkodási időszakban összességében csökkentek, mert az eredeti terv ezekre vonatkozóan is - az elszámolandó nyolc ill. kilenc hónap helyett - tíz hónappal számolt. A decemberi módosítást a gazdálkodási terv számszaki hibái, illetve az elnökség létszámának növekedése indokolta. Az évi gazdálkodási tervet a kuratórium január 20-i ülésére terjesztette elő az elnökség, a tervet átdolgozás után március 3-án hagyta jóvá a kuratórium. A gazdálkodási terv évben sem tartalmazta a közalapítvány bevételi tervszámát. A közalapítvány kuratóriumi elnökének tájékoztatása szerint a közalapítvány költségtervezésének alapja az alapító által ígért éves működési költség összege volt, amely realizálódott is. A bevételek tervezéséhez a közalapítvány nem rendelkezett tapasztalati adatokkal az üzembentartási díj bevételek várható nagyságára vonatkozóan, év közben pedig megváltozott a közalapítvány részesedésének mértéke is. A gazdálkodási terv jóváhagyásakor a kuratórium a Műsorszolgáltatási Alap üzembentartási díj bevételének az 1/3 %-át tervezhette volna működési kiadásai forrásául. Az Országgyűlés 72/1997. (VII. 17.) sz. határozata a díj 1/2 %- ára növelt részét hagyta jóvá a közalapítványnak visszamenőleges hatállyal a teljes 1997-es évre vonatkozóan. A megemelt

18 összegből először csak júliusban jutott bevételhez a közalapítvány. A jóváhagyott kiadási tervszám 80,3 millió Ft volt. A kuratórium az eredeti javaslat átdolgoztatása során azzal az igénnyel lépett fel, hogy a kiadási tervszám arra a keretösszegre csökkenjen, amelyre fedezet reálisan várható. Ezen belül viszont emelni kívánták a delegált kuratóriumi tagok költségtérítési összegét. Az előző évben tervezetthez képest a kiadások növekedését több tényező okozta: a működési időszak négy negyedév, míg az előző évben csak három volt; a törvénykörnyezet megváltozása miatt a növekedett a testületi tagok tiszteletdíja, saját hatáskörben növelték a költségtérítéseket, az alkalmazottak béreit, ezekkel összefüggésben növekedtek a közterhek. Az MR KA működési költségeire végéig a Műsorszolgáltatási Alapból mintegy 68 millió Ft bevételhez jutott (2. sz. tanúsítvány). Az MR KA az átutalásokat rendszertelenül havonta többször, változó napokon és összegekben - kapta áprilisban háromszor, májusban kétszer, júniusban és júliusban háromszor, augusztusban kétszer (és késedelmesen: 13-án, ill. 27- én) érkezett átutalás a közalapítvány számlájára a Műsorszolgáltatási Alaptól. A rendszertelen és késedelmes utalások likviditási gondokat okoztak az MR KA gazdálkodásában, pl. az SZJA és a TB járulék határidőre történő befizetésével kapcsolatban A gazdálkodás szabályossága, a pénzügyi, bizonylati fegyelem érvényesülése A szúrópróba-szerű ellenőrzés azt tapasztalta, hogy az ügyviteli munka során a pénzügyi és bizonylati fegyelem jogszabályi előírásait betartották. Az SZMSZ-ben, a számviteli politikában és a pénzkezelési szabályzatban részletezett előírásoknak összességében eleget tettek. A belső ellenőrzés a munkafolyamatba építetten és a vezetői ellenőrzés során érvényesült A közalapítvány működési költségeinek alakulása és indokoltsága, a rendelkezésre álló forrásokkal való összhangja A testületi tagokkal kapcsolatban felmerült költségek összege, összetétele és törvényessége

19 A médiatörvény 63. -a rendelkezik a kuratórium elnöksége és az ellenőrző testület tagjainak a díjazásáról. a.) A tiszteletdíjat a médiatörvény az országgyűlési képviselők alapdíjának a százalékában állapította meg. A tiszteletdíjak megállapítása és folyósítása a vizsgált időszakban törvényes volt. b.) A médiatörvény 63. -a szerint az elnökség, az ellenőrző testület és a delegált kuratóriumi tagok költségtérítésre tarthatnak igényt. - Az elnökség és az ellenőrző testület tagjai részére 1996-ban - havi Ft-ból, mint 100 %-ból kiindulva - különböző összegű költségtérítést fizetett a közalapítvány. Az Ft megállapításához megalapozó számítást a helyszíni ellenőrzés nem talált. Az elnök, elnökhelyettes és a tagok, valamint az ellenőrző testület elnöke és tagjai részére a költségtérítés összege Ft-nak a 200, 180, 140, illetve 100 és 70 %- a volt, hasonlóan a tiszteletdíjak arányaihoz. Az ellenőrzés kifogásolja, hogy a kuratórium az éves költségvetés elfogadásával döntött a költségtérítések összegéről, arról külön határozatot nem hozott. Nem határozott továbbá a költségtérítés elszámolási módjáról sem. A költségtérítés alapösszegét májustól 20 %-kal, Ft-ra emelték. Az ellenőrzés kifogásolja, hogy testületi határozat erről sincs, illetve ezen összeg mértékéhez sem készült megalapozó számítás. A költségtérítés alapösszegét 1997-ben is az előzőekben leírt mértékben növelték, így az elnök Ft, az elnökhelyettes Ft, az elnökségi tagok Ft, az ET elnöke Ft, az ET tagjai Ft havi költségtérítésben részesültek. A költségtérítések kifizetését a közalapítványnak a kuratórium által elfogadott és évi gazdálkodási terveire alapozták, melyekben a költségtérítés éves szinten jóváhagyott tervösszege

20 szerepel, a tisztségviselők fenti csoportosítás szerinti bontásában. Az ellenőrzés álláspontja szerint a költségtérítések jóváhagyott éves tervösszege nem azonos a beosztástól függően differenciált, a költségek igazolásának alátámasztása alól felmentést biztosító engedéllyel. - A kuratórium delegált tagjainak költségtérítése 1996-ban ülésenként Ft/fő költségtérítést fizettek ki a jelenlévő kurátoroknak (15/1996. (V. 6.) Elnökségi határozat alapján) januárban Ft/fő költségtérítést fizettek. Az ellenőrzés kifogásolja, hogy határozat erről a költségtérítési összegről sem született. A XXX/1997. (I. 20.) kuratóriumi határozat évi 10 ülést feltételezve és Ft/fő/ülés összeg figyelembevételével határozta meg a tervezési keretszámot. Az ellenőrzés kifogásolja, hogy a határozatból nem derül ki, hogy ez milyen dátumtól hatályos februárra Ft költségtérítést kaptak a kurátorok januárra Ft költségtérítést és közterheit (4 fő számára), februárra Ft költségtérítést és járulékait (1 fő számára) úgy számolták el, hogy az érintett kurátorok nem voltak jelen a kuratóriumi üléseken (1 fő egyik ülésen sem vett részt). Márciustól kezdve a Ft költségtérítést újból csak azok kapták, akik megjelentek az üléseken (XLI/1997. (III. 3.) Kuratóriumi határozat). A kurátorok havi költségtérítési összegeinek megállapításához a helyszíni ellenőrzés megalapozó számításokat nem talált. A költségtérítési keretet részben számla ellenében, részben számla nélkül fizette ki a közalapítvány a testületek tagjai részére, de a keretet meghaladóan is fizetett költségtérítést. A vidéki tagok egy része és a külföldi tagok ugyanis szállás- és gépkocsi- (utazási) költséget is elszámoltak a költségtérítési kereten felül. Az MR KA működési költsége 1996-ban (10 hónapos működési idő, márciustól decemberig) 37,2 millió Ft volt. A költségtérítés címén kifizetett összeg - 9,2 millió Ft - ennek 25%-a volt január 1.- szeptember 30. között a 49,7 millió Ft összegű működési költségből 10,7 millió Ft, azaz 21,5 % volt a költségtérítések összege (3-4. sz. tanúsítvány).

21 A költségtérítési kereten belül számla nélkül 1996-ban az elnökségnek 5,5 millió Ft, az ET-nek 1,2 millió Ft, a kuratóriumnak 0,8 millió Ft, szeptember 30-ig az elnökségnek 5,3 millió Ft, az ET-nek 1,2 millió Ft, a kuratóriumnak 1,9 millió Ft került kifizetésre. A három testület a keret terhére 1996-ban összesen 0,9 millió Ft, szeptember 30-ig 1,4 millió Ft költségtérítést kapott számlák alapján, míg a kereten felül kifizetett - igazolt - szállás- és gépkocsi költség 1996-ban 0,8 millió Ft, szeptember 30-ig 0,9 millió Ft volt ben a tiszteletdíjakból és a költségtérítésekből származó, SZJA alapját képező összegek után TB járulékot is fizetett a közalapítvány. A költségtérítések a TB járulék 3,3 millió Ft összegével együtt a működési költségek 28,1 %-át jelentették. A testületekkel kapcsolatos személyi jellegű kifizetések és azok közterhei az összes működési költség közel 4/5 részét teszik ki. A személyi jellegű kifizetések magas arányát a közalapítvány sajátosságai indokolják, ugyanakkor jelzik, hogy a takarékos gazdálkodás, a költségek csökkentése is elsősorban ezeknél a költségeknél lehet számottevő ban a költségek indokolása és igazolása (számla) nélkül kifizetett 7,5 millió Ft-os költségtérítés is hozzájárult a közalapítvány 6,6 millió Ft-os veszteségéhez. A kuratórium elnökének január 8-i levele szerint: '"A Közalapítvány gazdálkodása nem mondható pazarlónak. A médiatörvénynek megfelelő működés az az elsődleges szempont, amelynek tükrében

22 a Közalapítvány kiadásait vizsgálni lehet, esetleg más, hasonló célú testületek kiadásaival összevetve. Természetesen a Közalapítvány testületei is törekszenek a minél takarékosabb működésre. Ez azonban nem mehet az alapfeladat rovására. Az önkorlátozás, önmérséklés fokának megítélése álláspontunk szerint nem képezi az Állami Számvevőszék feladatát, ezért az erre vonatkozó szubjektív megítélésük szerepeltetését kérjük mellőzni a jelentésből." A számlák nélkül fizetett költségtérítés lehetőségét a médiatörvény 63. -a, illetve a közalapítvány alapító okirata pontjában a költségtérítésre vonatkozó részletes szabályozás hiányában az Állami Számvevőszék és a közalapítvány nem értelmezi egységesen. A hivatkozott jogszabályok a közalapítványnál kialakított gyakorlatot nem tiltják, azonban az alapító szándéka nem derül ki egyértelműen. A médiatörvény 63. -a szerint az elnökség és az ellenőrző testület tagjai "költségtérítésre tarthatnak igényt", illetve "költségtérítés a kuratórium többi tagját is megilleti". Az alapító okirat pontja fentiekkel azonos megfogalmazást tartalmaz. Az ellenőrzés a számlák nélkül kifizetett költségtérítést célszerűségi szempontból kifogásolta. Az elnökség, a kuratórium delegált tagjai és az ellenőrző testület számára valamennyi ténylegesen felmerült és az igazolt költséget a közalapítvány megtérített, illetve átvállalt, a költségkeret számlával nem igazoltan és SZJA előleggel csökkentve kifizetett részét megalapozó számítás nem támasztotta alá, így indokoltsága nem bizonyított. A helyszíni ellenőrzés szúrópróba szerűen megvizsgált néhány - számlák alapján igényelt - költségtérítést.

23 A közalapítvány számítógépeket bérelt az elnökség néhány tagjának: 1996-ban 1 főnek XI-XII. hónapokra Ft/hó 1997-ben 1 főnek I. hónapra Ft/hó 1 főnek I-X. hónapokra Ft/hó 1 főnek I IV. hónapokra Ft/hó 1 főnek I III. hónapokra Ft/hó 1 főnek VII-IX. hónapokra Ft/hó A bérleti szerződések nem tartalmazták egyértelműen, hogy a bérbevevő az MR KA, vagy a szerződést aláíró elnökségi tag. A bérleti szerződéseket az SZMSZ-szel ellentétesen kötötték, mert azokat csak egy személy, nevezetesen a gépet használó elnökségi tag (az elnök és az elnökhelyettes együttes felhatalmazása alapján) írta alá. A bérleti díjakat számlák alapján az MR KA fizette, és ezek összegével az érintett elnökségi tagok költségkeretét csökkentették. A bérleti szerződések megkötése előtt nem végeztek gazdaságossági számításokat, erre a már megkötött szerződések többsége sem alkalmas. A bérleti szerződések ugyanis nem tartalmazzák a bérelt konfigurációk összetételét, ezek megnevezését, árát, gyártási azonosítóját stb., csak két bérleti szerződés tartalmazta a konfiguráció együttes értékét ( Ft, illetve Ft). Nem vizsgálták meg azt sem, hogy az egyes elnökségi tagok közalapítványi tevékenységéhez szükséges, illetve indokolt-e ilyen összetételű és értékű számítógép konfiguráció. A testületi és hivatali munkához vásárolt számítógépek értéke például a bérelt számítógépek értékének felét, harmadát sem teszi ki. Az MR KA az ellenőrzött időszakban hivatal működéséhez is vásárolt öt számítógépet. Az egyik számítógép tartozékokkal együtt Ft-ba, a másik négy összesen Ftba került. A kuratórium elnökének január 8-i levelében nem tartotta szerencsésnek ezekre az adatokra való

24 hivatkozást, mert köztudomású, hogy a számítógépek és software-k ára nagyon sok változó függvénye, de leginkább az időé. Jelenlegi árakat a levél szerint nem lehet korábbi beszerzésekre kiterjesztően alkalmazni. A havi bérleti díjakat tekintve a szerződések a közalapítványra nézve előnytelenek, illetve pazarlóak voltak. A Ft értékű konfiguráció havi Ft bérleti díja olyan magas volt, hogy a közalapítvány a szerződés 15 hónapos érvényességi ideje alatt a teljes vételárat kifizette. Kifogásolja az ellenőrzés, hogy a bérelt gépeket írásban nem adta át használatra a közalapítvány az elnökség érintett tagjainak, így adott esetben az anyagi felelősség nem lenne érvényesíthető A közalapítvány egyes működési költségeinek ellenőrzése a.) Telefonköltségek A működési költségeken belül az ellenőrzés véleménye szerint indokolatlanul magas a mobiltelefonok használata miatt kifizetett költség. A közalapítvány az elnökség tagjai és a titkárság egyes dolgozói részére mobiltelefont adott használatra, és ezek után a rendszerbelépési, biztosítási és havi használati díjakat fizeti, a közalapítvány működési költségei terhére. A közalapítvány 1996-ban 0,9 millió Ft-ot, 1997-ben 1,7 millió Ft-ot fizetett ki az elnökségi tagok mobiltelefon-számláira, az egyszeri rendszerbelépési és a biztosítási díjon felül. Az egyes telefonok havi számlái 1996-ban Ft és Ft között, 1997-ben Ft és Ft között mozogtak. Az ellenőrzött időszakban a titkárság három alkalmazottja is használt mobiltelefont a közalapítvány költségére ban 0,3 millió Ft, január szeptember 30. között 0,5 millió Ft összegben - annak ellenére, hogy a titkárság vezetékes telefonvonalakkal ellátott.

25 Az alkalmazottak által használt mobiltelefonok havi díja ban és Ft, illetve 1997-ben és Ft között volt. Az MR KA-nál még a kirívóan magas telefon számlák esetében sem vizsgálták, hogy a mobiltelefonok használata a közalapítványi célú ügyintézés miatt merült-e fel. b.) Az MR Rt.-vel kötött bérleti szerződések (5. sz. tanúsítvány) A közalapítvány kuratóriuma és hivatali szervezete működéséhez szükséges tárgyi feltételek megteremtése érdekében május 2-án bérleti szerződést kötöttek a MR Rt.-vel. A bérleti szerződésben foglaltak szerint a MR Rt.-től béreltek irodahelyiségeket, azok berendezését, egy számítógépet, nyomtatót, számítógép-szoftvert, telefont. A havonta fizetendő bérleti díj Ft + ÁFA volt. A bérleti szerződést többször módosították. Először október 22-én szeptember 1-i visszamenő hatállyal. A módosítást az tette szükségessé, hogy szeptembertől kezdve az MR KA egy személygépkocsit is bérelt az MR Rt.-től, megszűnt viszont a számítógép és a nyomtató bérbeadása. A növekedés-csökkenés eredményeként a bérleti díj havi összege Ft + ÁFA-ra növekedett. Az 1997-re érvényes szerződést januárra visszamenőleges hatállyal április 21-én kötötték meg. Az előző évihez képest egy irodahelyiséggel kevesebbet béreltek. A bérleti díj évi havi Ft + ÁFA összegű lett. Az ellenőrzés feltűnően nagy mértékűnek találja a bérleti díj csökkentését. Az évben megállapított bérleti díjat - összehasonlítva az irodaház környezetében lévő ingatlan bérleti díjakkal - a kuratórium magasnak találta, ezért kezdeményezték a csökkentést. A bérleti szerződést szeptember 30-án ismét módosították, mert az MR KA nem bérelte tovább a személygépkocsit. A bérleti díjat október 1-től havi Ft + ÁFA összegben állapították meg. Egyik említett szerződés sem részletezte az egyes bérlemények bérleti díját, így ezek realitása a szerződések alapján nem állapítható meg. A bérleményekben bekövetkezett változások és az ezek hatására megállapított bérleti díjak

26 változása között nem található a bérleti díj realitására utaló összefüggés. Az alapító Országgyűlés az alapító okiratban kifejezetten megtiltotta a közalapítványnak, hogy az Rt.-től vagyont vagy nyereséget vonjon el. Az alapító okirat 3. c. pontja szerint a közalapítvány nem vonhat el az MR Rt.-től nyereséget. Az indokolatlanul alacsony bérleti díj az MR Rt. árbevételét, ezen keresztül a nyereségét csökkenti, így a közalapítvány alapító okiratával ellentétes. A kuratórium elnökének december 8-án kelt levele szerint : "A Magyar Rádió Közalapítvány a Részvénytársaság tulajdonosi, közgyűlési hatáskörét látja el, az elnökség ezen túlmenő hatáskörrel is rendelkezik. Tulajdonosi és közgyűlési hatáskört ellátó kezelő testületként a kezelt szervezet ingatlanát voltaképpen nem is kellene bérelnie, azt ingyenesen is használhatná. A Közalapítvány által használt helyiségek forgalmi értéke nem számottevő, hiszen a Rádió azt a piacon sem értékesíteni, sem pedig kiadni nem tudná gazdaságosan. A bérleti díj összege jogszerűen a két fél megállapodásán alapszik. A bérleti szerződés szerint fizetett összeg hozzájárulás a Kuratórium részéről az Rt. költségeinek csökkentéséhez, tehát az éppen a számvevői észrevétellel ellentétes szándékot realizál." A létszám- és bérgazdálkodás, a külső munkavállalók (szakértők) foglalkoztatására kötött megbízási díjak cél- és szabályszerűsége, a megbízások teljesítésének igazolása A titkárságnak 1996-ban négy főállású alkalmazottja volt, bérköltségük a működés kilenc hónapjában 3,9 millió Ft-ot tett ki ben a főállásúak mellett egy másodállású

JELENTÉS a Magyar Televízió Közalapítvány és az MTV Rt. működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Televízió Közalapítvány és az MTV Rt. működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Televízió Közalapítvány és az MTV Rt. működésének ellenőrzéséről 0315 2003. június 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-19-101/2002-2003.

Részletesebben

373 Jelentés a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

373 Jelentés a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 373 Jelentés a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK

Részletesebben

9829 Jelentés a Magyar Távirati Iroda költségvetési fejezet és a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

9829 Jelentés a Magyar Távirati Iroda költségvetési fejezet és a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 9829 Jelentés a Magyar Távirati Iroda költségvetési fejezet és a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok

Részletesebben

364 Jelentés a Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyigazdasági ellenőrzésének tapasztalatairól

364 Jelentés a Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyigazdasági ellenőrzésének tapasztalatairól 364 Jelentés a Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyigazdasági ellenőrzésének tapasztalatairól TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. részletes megállapítások 1. A

Részletesebben

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS Az önkormányzatok gazdasági társaságai - Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége szabályszerűségének

Részletesebben

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 9926 Jelentés az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 1998. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások,

Részletesebben

357 Jelentés a Duna Televízió működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről

357 Jelentés a Duna Televízió működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről 357 Jelentés a Duna Televízió működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összefoglaló megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. DTV Rt működésének

Részletesebben

9825 Jelentés a Nemzeti Kulturális Alap pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

9825 Jelentés a Nemzeti Kulturális Alap pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 9825 Jelentés a Nemzeti Kulturális Alap pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. Az alap kezelésének és

Részletesebben

JELENTÉS a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0412 2004. április 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport

Részletesebben

1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi tartalommal:

1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi tartalommal: 274/2009. (VII. 21.) ÖK Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi tartalommal: A Törökbálinti Városfejlesztő

Részletesebben

JELENTÉS a Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről

JELENTÉS a Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről JELENTÉS a Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 0510 2005. március 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzések

Részletesebben

I. Összegző megállapítások, következtetések és javaslatok II. Részletes megállapítások

I. Összegző megállapítások, következtetések és javaslatok II. Részletes megállapítások 365 Jelentés az önkormányzatoknak az ÁPV Rt-től járó - a belterületi föld értékének megfelelő - vagyonrészesedések átadási körülményeinek vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések

Részletesebben

9810 Jelentés Az Egészségbiztosítási Önkormányzat 1997. évi vagyongazdálkodásának ellenőrzéséről

9810 Jelentés Az Egészségbiztosítási Önkormányzat 1997. évi vagyongazdálkodásának ellenőrzéséről 9810 Jelentés Az Egészségbiztosítási Önkormányzat 1997. évi vagyongazdálkodásának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok 1. Összegző megállapítások, következtetések

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Távirati Iroda Rt. 2001. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Távirati Iroda Rt. 2001. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Távirati Iroda Rt. 2001. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről 0236 J/17/1. 2002. szeptember 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-06-21/2002.

Részletesebben

JELENTÉS. 12101 2012. augusztus

JELENTÉS. 12101 2012. augusztus JELENTÉS a Szabó Miklós Tudományos, Ismeretterjesztő, Kutatási és Oktatási Szabadelvű Alapítvány 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 12101 2012. augusztus Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

9820 Jelentés a Miniszterelnökség fejezet működésének pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

9820 Jelentés a Miniszterelnökség fejezet működésének pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 9820 Jelentés a Miniszterelnökség fejezet működésének pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összefoglaló megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. A szakmai

Részletesebben

A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet)

A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet) A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet) TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A zárszámadási adatok számszaki és tartalmi valódisága 2. A fejezetek és az intézmények szervezeti,

Részletesebben

9923 Jelentés a Munkaerőpiaci Alap működésének pénzügyigazdasági

9923 Jelentés a Munkaerőpiaci Alap működésének pénzügyigazdasági 9923 Jelentés a Munkaerőpiaci Alap működésének pénzügyigazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. A Munkaerőpiaci Alap

Részletesebben

9914 Jelentés a központi költségvetés vám- és egyes adóbevételei realizálásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

9914 Jelentés a központi költségvetés vám- és egyes adóbevételei realizálásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 9914 Jelentés a központi költségvetés vám- és egyes adóbevételei realizálásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Szocialista Párt 2005-2006. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0747 2008. január

JELENTÉS. a Magyar Szocialista Párt 2005-2006. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0747 2008. január JELENTÉS a Magyar Szocialista Párt 2005-2006. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0747 2008. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

347 Jelentés a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről

347 Jelentés a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 347 Jelentés a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összefoglaló megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások A) A Közalapítvány

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. Az. Országos Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodásának. ellenőrzéséről. Orszagos Roma Onkormanyzat /..

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. Az. Országos Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodásának. ellenőrzéséről. Orszagos Roma Onkormanyzat /.. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS Az. Országos Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodásának 15152 ellenőrzéséről /.. Orszagos Roma Onkormanyzat / Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0690-138/2015. Témaszám: 1724

Részletesebben

ALLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Kereszténydemokrata Néppárt 2010-2011. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 13023 2013.

ALLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Kereszténydemokrata Néppárt 2010-2011. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 13023 2013. , ALLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Kereszténydemokrata Néppárt 2010-2011. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 13023 2013. március Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0037-052/2013. Témaszám: 1076

Részletesebben

343 Jelentés a FIDESZ - Magyar Polgári Párt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

343 Jelentés a FIDESZ - Magyar Polgári Párt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 343 Jelentés a FIDESZ - Magyar Polgári Párt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A párt gazdálkodásáról szóló éves beszámolók ellenőrzésének

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 14147 2014. október

JELENTÉS. az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 14147 2014. október ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzéséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 14147 2014. október Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0234-247/2014.

Részletesebben

JELENTÉS. 0444 J/11021. 2004. augusztus

JELENTÉS. 0444 J/11021. 2004. augusztus JELENTÉS az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 2003. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről 0444 J/11021. 2004. augusztus 2. Államháztartás

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke 1. A Rába Nyugdíjpénztár Alapadatai A Rába Nyugdíjpénztár 1995. június 20.-án alakult.

Részletesebben

391 Jelentés a helyi önkormányzatok 1996. évi normatív állami hozzájárulása igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól

391 Jelentés a helyi önkormányzatok 1996. évi normatív állami hozzájárulása igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól 391 Jelentés a helyi önkormányzatok 1996. évi normatív állami hozzájárulása igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések,

Részletesebben

JELENTÉS a Miniszterelnökség fejezet működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Miniszterelnökség fejezet működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Miniszterelnökség fejezet működésének ellenőrzéséről 2002. május 0216 Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-17-141/2001-2002. Témaszám: 572 Az

Részletesebben

9804 Jelentés az új Nemzeti Színház beruházásának vizsgálatáról 1. szakasz 1997. december 31-ig

9804 Jelentés az új Nemzeti Színház beruházásának vizsgálatáról 1. szakasz 1997. december 31-ig 9804 Jelentés az új Nemzeti Színház beruházásának vizsgálatáról 1. szakasz 1997. december 31-ig TARTALOMJEGYZÉK I. megállapítások, következtetések 1. Pénzügyi-gazdasági helyzet 2. A beruházás szervezése,

Részletesebben

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 0031 Jelentés az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság tevékenységének, a hozzárendelt vagyon alakulásának, privatizációjának és működtetésének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző

Részletesebben

375 Jelentés az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzügyi-gazdasági tevékenysége ellenőrzésének megállapításairól

375 Jelentés az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzügyi-gazdasági tevékenysége ellenőrzésének megállapításairól 375 Jelentés az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzügyi-gazdasági tevékenysége ellenőrzésének megállapításairól TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A feladatellátás szervezettsége,

Részletesebben

JELENTÉS. a Tempus Közalapítványnak juttatott központi költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről. 0811 2008. június

JELENTÉS. a Tempus Közalapítványnak juttatott központi költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről. 0811 2008. június JELENTÉS a Tempus Közalapítványnak juttatott központi költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről 0811 2008. június 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi

Részletesebben

KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE : 96/596-001, Fax: 96/596-005 E-mail: polgarmester@kapuvar.

KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE : 96/596-001, Fax: 96/596-005 E-mail: polgarmester@kapuvar. KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE : 96/596-001, Fax: 96/596-005 E-mail: polgarmester@kapuvar.hu. napirendi pont Tárgyalja: Gazdasági Bizottság Egészségügyi és

Részletesebben

1. A Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetéséről szóló 1995. évi CXXI. törvény végrehajtása

1. A Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetéséről szóló 1995. évi CXXI. törvény végrehajtása 393 Jelentés a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről 2. sz. füzet A zárszámadási dokumentum törvényességi és számszaki ellenőrzése TARTALOMJEGYZÉK 1. A Magyar Köztársaság

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat-ellátásának ellenőrzéséről Várszínház és Kultúrmozgó Esztergom Nonprofit Kft. 14068 2014. április

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N!

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA Gf.I.30.307/2007/8.szám A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! A Szegedi Ítélőtábla a Dr. Kispál Sándor ügyvéd által képviselt (I.rendő felperes neve, címe) alatti székhelyű

Részletesebben

9915 Jelentés a FOGYATÉKOS GYERMEKEK, TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁÉRT ORSZÁGOS KÖZALAPÍTVÁNY működésének pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

9915 Jelentés a FOGYATÉKOS GYERMEKEK, TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁÉRT ORSZÁGOS KÖZALAPÍTVÁNY működésének pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 9915 Jelentés a FOGYATÉKOS GYERMEKEK, TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁÉRT ORSZÁGOS KÖZALAPÍTVÁNY működésének pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Rendeletek száma: - Határozatok száma: 23. 36./2011.(VI.24.)

Részletesebben

JELENTÉS a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0414 2004. április 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. évben mind vagyon, mind taglétszám tekintetében megőrizte

Részletesebben

AZ ÖNKORNÁNYZATI VAGYON ÁLLAMI HASZNÁLATBA VÉTELE. A közoktatás és a köznevelés rendszerének összevetése

AZ ÖNKORNÁNYZATI VAGYON ÁLLAMI HASZNÁLATBA VÉTELE. A közoktatás és a köznevelés rendszerének összevetése AZ ÖNKORNÁNYZATI VAGYON ÁLLAMI HASZNÁLATBA VÉTELE A közoktatás és a köznevelés rendszerének összevetése A közoktatás rendszerét felváltó köznevelés rendszere a feladatmegoszlás, a rendszer működtetése

Részletesebben

331 Jelentés a Magyar Vöröskereszt pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

331 Jelentés a Magyar Vöröskereszt pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 331 Jelentés a Magyar Vöröskereszt pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összefoglaló megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások A) Az alapfeladatok, a szervezet

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Dr. Kelemen József * Büntetőjogi Szemle 2015/3. szám. I. Bevezetés. foglal magában. Az alrendszerek

Dr. Kelemen József * Büntetőjogi Szemle 2015/3. szám. I. Bevezetés. foglal magában. Az alrendszerek Dr. Kelemen József * A költségvetés kiadási oldalát sértő cselekmények szabályozástörténeti fejlődése Magyarország harmadik Büntető Törvénykönyvében, és az azzal kapcsolatban felmerült jogalkalmazási problémák

Részletesebben

J/9527. számú jelentés

J/9527. számú jelentés Magyarország Kormánya J/9527. számú jelentés az állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek 2011. évi működéséről, az állami vagyon állományának alakulásáról, az állami vagyonnal való gazdálkodás

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ORSZÁGGYŰLÉSE SZÁMÁRA A MAGYAR TELEVÍZIÓ KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRŐL J/1562

BESZÁMOLÓ A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ORSZÁGGYŰLÉSE SZÁMÁRA A MAGYAR TELEVÍZIÓ KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRŐL J/1562 BESZÁMOLÓ A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ORSZÁGGYŰLÉSE SZÁMÁRA A MAGYAR TELEVÍZIÓ KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRŐL J/1562 1 2 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ORSZÁGGYŰLÉSE SZÁMÁRA A MAGYAR TELEVÍZIÓ KÖZALAPÍTVÁNY

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Az Eximbank Rt. és a Mehib Rt. szakmai és tulajdonosi irányítása 2. Az Eximbank Rt. tevékenysége 3. A Mehib tevékenysége

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Az Eximbank Rt. és a Mehib Rt. szakmai és tulajdonosi irányítása 2. Az Eximbank Rt. tevékenysége 3. A Mehib tevékenysége 0013 Jelentés a magyar áruk és szolgáltatások exportjának ösztönzéséhez fűződő állami érdekek érvényesülése a Magyar Export-Import Bank Rt. és a Magyar Exporthitel Biztosító Rt. tevékenységén keresztül

Részletesebben

Jelentés. A forrásmegosztás ellenőrzése

Jelentés. A forrásmegosztás ellenőrzése Jelentés A forrásmegosztás ellenőrzése A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2015. évi megosztásáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata 15216

Részletesebben

I. BEVEZETÉS II. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK

I. BEVEZETÉS II. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK 323 Jelentés a Magyar Távközlési Vállalat gazdálkodásáról és privatizációjáról TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS II. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK 1. Összefoglaló megállapítások 2. Következtetések

Részletesebben

JELENTÉS. Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október

JELENTÉS. Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október JELENTÉS Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október Számvevői Iroda Iktatószám: V-3055-16/2011. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám:

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról a 13/2015.

Részletesebben

Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról Magyar Tudományos Akadémia Főtitkára Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról Budapest, 2007. május T a r t a l o m j e g y z é k I. Az Akadémia rendelkezésére

Részletesebben

Előterjesztés az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendeletről (rendeletalkotás)

Előterjesztés az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendeletről (rendeletalkotás) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: VI/59013/2011. Cím: Előterjesztés az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendeletről (rendeletalkotás)

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. április 1-jén tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló a vállalkozói vagyon hasznosításával kapcsolatos tevékenységről a 45/2005.

Részletesebben

JELENTÉS. az IKARUS és CSEPEL AUTÓGYÁR állami vállalatok együttes szanálása és privatizálása tárgyában végzett. 1994. január 188.

JELENTÉS. az IKARUS és CSEPEL AUTÓGYÁR állami vállalatok együttes szanálása és privatizálása tárgyában végzett. 1994. január 188. ' JELENTÉS az IKARUS és CSEPEL AUTÓGYÁR állami vállalatok együttes szanálása és privatizálása tárgyában végzett ellenőrzés ut6vizsgálatár61 1994. január 188. A vizsgálatot vezette: Harsányi Sándor osztályvezető

Részletesebben

320 Jelentés a Törökszentmiklósi Állami Gazdaság átalakulásáról és a részvénytársaság gazdálkodásáról az 1993-1995. években

320 Jelentés a Törökszentmiklósi Állami Gazdaság átalakulásáról és a részvénytársaság gazdálkodásáról az 1993-1995. években 320 Jelentés a Törökszentmiklósi Állami Gazdaság átalakulásáról és a részvénytársaság gazdálkodásáról az 1993-1995. években TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS II. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, AJÁNLÁSOK 1. Összefoglaló

Részletesebben

KÍSÉRŐLEVÉL ELLENŐRZÉSI JELENTÉS MEGKÜLDÉSÉHEZ

KÍSÉRŐLEVÉL ELLENŐRZÉSI JELENTÉS MEGKÜLDÉSÉHEZ KÍSÉRŐLEVÉL ELLENŐRZÉSI JELENTÉS MEGKÜLDÉSÉHEZ Iktatószáma: Ellenőrzés száma: Tárgy: Ellenőrzési jelentés megküldése Tóth László Jegyző Úr részére Tisztelt Hivatalvezető Úr! A 2015. évi belső ellenőrzési

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kerekerdő Óvoda 1097. Budapest, Vágóhíd u. 35-37. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Szencz Mátyásné óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium szervezeti és működési szabályzata

A Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium szervezeti és működési szabályzata Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium Győr Eötvös tér 1. 9021 Tel: 06-96/ 526-060 Fax: 06-96/ 316935 E-mail: iskola@kazinczy.gyor.hu A Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium szervezeti és működési szabályzata

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a lakások bérletére, elidegenítésére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról Rakamaz

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. BAY ZOLTÁN ALKALMAZOTT KUTATÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lépés dátuma: 2015. október 1. Kibocsátó: Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási

Részletesebben

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya...

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... 3 2. Az intézményi dokumentumok; nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések... 4 2.1. Az alapító okirat... 4 2.2. Óvodai

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzéséről Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 15161 Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0747-086/2015.

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS l l ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS Az önkormányzatok gazdasági társaságai -Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége szabálysze-rűségének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1011-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1011-4/2011. Iktatószám: 1011-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 31. napján 17:00 órakor, a Művelődési Ház kis tanácstermében (8123 Soponya, Petőfi S. u.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. február 15-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. február 15-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. február 15-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Közgyűlési határozatok végrehajtásáról tájékoztató - A közgyűlés 18 igen szavazattal az

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. Az. Országos Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodásának. ellenőrzéséről Országos Örmény Önkormányzat

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. Az. Országos Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodásának. ellenőrzéséről Országos Örmény Önkormányzat ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS Az. Országos Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodásának 15132 ellenőrzéséről Országos Örmény Önkormányzat Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0695-073/2015. Témaszám: 1729 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

(3) A Képviselő-testület gyakorolja mindazon bérbeadói és elidegenítési jogokat, amelyet e rendelet másként nem szabályoz. II.

(3) A Képviselő-testület gyakorolja mindazon bérbeadói és elidegenítési jogokat, amelyet e rendelet másként nem szabályoz. II. A lakások bérletéről szóló 12/2001. (III. 29.) ÖKT rendeletének módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Módosította: 15/2002. (III. 28.) ÖKT. rendelet, 33/2005. (XII.1.) a 11/2006. (II. 24.),

Részletesebben

Berceli Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Közös Önkormányzati Hivatal azonosító adatai, jogállása

Berceli Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Közös Önkormányzati Hivatal azonosító adatai, jogállása Berceli Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 7. számú függelék A Közös Önkormányzati Hivatal saját hatáskörében figyelembe véve a költségvetési szervek Szervezeti és Működési

Részletesebben

JELENTÉS Budapest Főváros Önkormányzata gazdálkodásának utóvizsgálatáról

JELENTÉS Budapest Főváros Önkormányzata gazdálkodásának utóvizsgálatáról JELENTÉS Budapest Főváros Önkormányzata gazdálkodásának utóvizsgálatáról 0246 2002. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám: V-1017-65/2001-2002.

Részletesebben

A NAV az általános forgalmi adó alanya, pénzügyi igazgatási tevékenysége adómentes, vállalkozási tevékenységet nem folytat.

A NAV az általános forgalmi adó alanya, pénzügyi igazgatási tevékenysége adómentes, vállalkozási tevékenységet nem folytat. XVI. Fejezet: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Államháztartási egyedi azonosító száma: 295868 Államháztartási szakágazati besorolása: 841112 Pénzügyi, költségvetési igazgatás Adószáma: 15789934-2-51 Székhelye:

Részletesebben

9932 Vélemény a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről A helyi önkormányzatok szabályozott forrásai tervezésének megalapozottsága (3.sz.

9932 Vélemény a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről A helyi önkormányzatok szabályozott forrásai tervezésének megalapozottsága (3.sz. 9932 Vélemény a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről A helyi önkormányzatok szabályozott forrásai tervezésének megalapozottsága (3.sz. füzet) TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések,

Részletesebben

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 9822 Jelentés a Nemzetközi Pető András Közalapítvány és - kapcsolódó ellenőrzésként - a Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézet pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző

Részletesebben

Az SZMSZ célja: hogy a KFT gazdasági-jogi helyzetét az ügyviteli irányításának módját egységes, áttekinthető rendszerben foglalja össze.

Az SZMSZ célja: hogy a KFT gazdasági-jogi helyzetét az ügyviteli irányításának módját egységes, áttekinthető rendszerben foglalja össze. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1./ Az SZMSZ meghatározza a KFT jellemző adatait, a KFT jogállását és irányítási rendszerét, megszabja szervezeti felépítését, függelmi és együttműködési kapcsolatokat, előírja a szervezeti

Részletesebben

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27.

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27. Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár Alapszabálya 2014. május 27. Tartalomjegyzék I. fejezet... 3 A pénztárra vonatkozó általános rendelkezések... 3 II. fejezet... 4 A pénztár szolgáltatásai...

Részletesebben

Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 10. számú napirendi pontja

Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 10. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 10. számú napirendi pontja Javaslat a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. szervezeti és működési szabályzatának

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló az adóhatósági tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület! Az alábbiakban szeretnék számot adni és beszámolni

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 Többsincs Ó voda és Bölcs őde 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2 Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 E - m ai l : t obbsi n csov i @tura.hu OM azonosító: 201261 S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. Az állami tulajdonban álló erdőgazdasági társaságok vagyongazdálkodási tevékenységének ellenőrzése. Mecsekerdő Zrt.

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. Az állami tulajdonban álló erdőgazdasági társaságok vagyongazdálkodási tevékenységének ellenőrzése. Mecsekerdő Zrt. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS Az állami tulajdonban álló erdőgazdasági társaságok vagyongazdálkodási tevékenységének ellenőrzése Mecsekerdő Zrt. 15190 2015. Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0751-133/2015.

Részletesebben

Nefelejcs Óvoda 2118 Dány, Tavasz u.4. Telefon: (28)464 006 Mobil: 06-30-328-26 E-mail:ovoda@dany.hu OM: 032837

Nefelejcs Óvoda 2118 Dány, Tavasz u.4. Telefon: (28)464 006 Mobil: 06-30-328-26 E-mail:ovoda@dany.hu OM: 032837 Nefelejcs Óvoda 2118 Dány, Tavasz u.4. Telefon: (28)464 006 Mobil: 06-30-328-26 E-mail:ovoda@dany.hu OM: 032837 2013 Kötelező tatalmi elemek jogforrásai Alaptevékenység száma neve Az alaptevékenységen

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 14509/2015. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára Tisztelt Közgyűlés! 2014. március 15-én hatályba lépett

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA TARTALOMJEGYZÉK Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának meghatározása... 2. oldal Mellékletek 1. Budaörs

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Összegző megállapítások, következtetések. Javaslatok. II. Részletes megállapítások

TARTALOMJEGYZÉK. I. Összegző megállapítások, következtetések. Javaslatok. II. Részletes megállapítások 9905 Jelentés az önkormányzati egészségügyi intézmények gép-műszer ellátottságának valamint egyes diagnosztikai részlegek teljesítményének vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László, Dr.

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2015. február

Részletesebben

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 17/2002. (VII. 4.), A 12/2003. (VI. 5.), A 7/2004. (II. 23.),

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I H A T Á R O Z A T OK

K Ö Z G Y Ű L É S I H A T Á R O Z A T OK K Ö Z G Y Ű L É S I H A T Á R O Z A T OK A GrEnergie Corporation Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1137 Budapest, Újpesti alsórakpart /Carl Lutz rakpart/ 29., Klaris Irodahajó, Cg. 01-10-046598,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kertész Attila főépítész, Bényei Gyula köztisztviselő, Boros Csaba NTG-Nonprofit Kft. főkönyvelő

JEGYZŐKÖNYV. Kertész Attila főépítész, Bényei Gyula köztisztviselő, Boros Csaba NTG-Nonprofit Kft. főkönyvelő JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. december 03-án du. 14,00 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

Iktatószám: 3708470298/2013. Ügyszám: 3708476652/2013.

Iktatószám: 3708470298/2013. Ügyszám: 3708476652/2013. Iktatószám: 3708470298/2013. Ügyszám: 3708476652/2013. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL SZÖVEGES INDOKLÁS A 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSHOZ XVI. Fejezet: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Államháztartási egyedi azonosító

Részletesebben

K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2008.01.15-től

K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2008.01.15-től K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2008.01.15-től A K&H felelősségbiztosítás különös és kiegészítő feltételei, valamint záradékai vonatkoznak a jelen feltételek alapján

Részletesebben

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az intézkedési terv Állami Számvevőszék részére történő megküldésre.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az intézkedési terv Állami Számvevőszék részére történő megküldésre. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. június 18. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: dr Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető Tisztelt

Részletesebben

T/18901. számú. törvényjavaslat. a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról

T/18901. számú. törvényjavaslat. a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/18901. számú törvényjavaslat a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról Előadó: Dr. Bozóki András nemzeti kulturális örökség minisztere Budapest, 2005. december

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2008. OKTÓBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS

XVIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2008. OKTÓBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS XVIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2008. OKTÓBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 6.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETE

Részletesebben

JELENTÉS. a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0643 2006.

JELENTÉS. a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0643 2006. JELENTÉS a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről 0643 2006. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

VÖLGYHÍD ALAPÍTVÁNY a fiatalokért

VÖLGYHÍD ALAPÍTVÁNY a fiatalokért VÖLGYHÍD ALAPÍTVÁNY a fiatalokért EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A- 74/F. -ai alapján jogi személyként

Részletesebben