347 Jelentés a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "347 Jelentés a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről"

Átírás

1 347 Jelentés a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összefoglaló megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások A) A Közalapítvány létrehozásának és működésének szabályozottsága, a feladat- és szervezeti rendszer összhangja B) A Közalapítványhoz rendelt állami vagyon szerkezete, vagyongazdálkodás C) Az Alapító Okiratban meghatározott célok teljesítése, az állami támogatás felhasználása Függelék A Magyar Alkotóművészeti Alapítványt (MAA) a Magyar Köztársaság Művészeti Alapja (Alap) jogutódjaként október 1-jei hatállyal létesítette a Kormány. Az Alapítvány tevékenységeként elsősorban a művészek társadalombiztosítási, jóléti és szociális biztonságával összefüggő feladatok ellátását jelölték meg, ehhez megkapta a jogelőd Alap kezelésében lévő vagyont. A Ptk. módosítását követően, január 1-jétől az alapítvány a Ptk. 74./G. -a szerint közalapítvány lett, gazdálkodásának törvényességét és célszerűségét az Állami Számvevőszék ellenőrzi. A Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány (MAK) feladatköre az alkotómunka támogatására és a művészek szociális biztonságának megteremtésére irányul. Ezen belül a magyar irodalom, képzőművészet, iparművészet, ipari tervezőművészet, fotóművészet és zenei alkotóművészet területén önálló biztosítási rendszer keretében biztosítási jellegű rendszeres és rendkívüli támogatás nyújtása, az alkotómunka jobb körülményeinek elősegítése, alkotóházak működtetése, műtermek, műterem lakások létrehozása, műalkotások megismertetése, értékesítése, ösztöndíjak, jutalmak, művészeti pályázati díjak, alkotói előlegek, kölcsönök nyújtása, művészeti kezdeményezések, fiatal művészek támogatása képezi feladatát. Feladatai ellátásához a MAA a Kormánytól az évi alapításkor 1,3 Mrd Ft vagyont kapott, között évente M Ft állami támogatásban részesült. A MAK saját tőkéje az évi mérleg szerint 427,7 M Ft-ra csökkent. (1,3 sz. tanúsítványok) Ellenőrzésünk során arra kerestünk választ, hogy

2 ˇ az Alapítvány létrehozásakor, illetve közalapítvánnyá történő átalakításakor megteremtették-e a működéshez szükséges feltételeket, ˇ az Alapítványnak átadott állami vagyon változása, a vagyonhasznosítási és átalakítási program végrehajtása, ezen belül a vállalkozási vagyonnal való gazdálkodás milyen hatást gyakorolt az Alapítvány pénzügyi helyzetére, ˇ az átadott állami vagyont és támogatást az alapítványi céloknak, illetve a közfeladat ellátásának megfelelően hasznosították-e, ˇ a Magyar Alkotóművészek Nyugdíjpénztárának megalakításához, működéséhez milyen pénzügyi feltételek álltak rendelkezésre. A vizsgálat július december 31. közötti időszakra terjedt ki. I. Összefoglaló megállapítások, következtetések, javaslatok Az Alapítvány létesítésekor a Kormányt az a szándék vezette, hogy hosszú távra biztosítsa az állam támogatását a magyar irodalom, képzőművészet, iparművészet, fotóművészet és zenei alkotóművészet, illetve művészek részére, s az alapítvány-rendeléssel is elismerje, hogy a vagyon jórészt a művészeti ágakat élethivatásszerűen művelő művészek négy évtizedes alkotómunkája révén gyarapodott. Az Alapítványhoz, illetve a Közalapítványhoz fűzött kormányzati elgondolások eddig nem teljesültek. A működés feltételei még rövid távon sem biztosítottak megnyugtatóan. Az alapítványi célokat csak vagyonfeléléssel és nem az elvárt vagyon-megőrzéssel, sőt vagyongyarapítással tudja a kuratórium teljesíteni. Az Alapítvány létrehozásakor a Kormány, illetve a Művelődési és Közoktatási Minisztérium (MKM) nem végeztetett vagyonfelmérést, vagyonértékelést és megalapozó gazdaságossági számításokat az alapítványi célok teljesíthetőségére, várható költségkihatására, valamint ezek fedezeteként a számításba vehető, valós források, bevételek alakulására. Alapvetően hibásnak bizonyult az az alapítói koncepció, hogy az Alapítványnak átadott állami vagyon hozama elegendő lesz a meghatározott célok teljesítéséhez. Az átadott vagyon összetétele miatt erre már az alapításkor jórészt alkalmatlan volt és az alapítványi működés során a kedvezőtlen folyamatok elmélyültek. A vállalkozói vagyon jövedelemtermelő képessége minimális lett, jelentős részét felszámolták, illetve a felszámolás folyamatban van, a törzsvagyon (alkotóházak) rentábilis működése megoldatlan, felújításuk és fenntartásuk az Alapítvány pénzügyi lehetőségeit meghaladó többletköltséggel jár. Az Alapítvány rendezetlen vagyont kapott. Több vagyonelem érték nélkül szerepelt az induló vagyonban, nem vették számításba a vagyon részét képező gazdasági társaságok kötelezettségeit és vagyoni hiányait. A működés megkezdését követő felmérés által kimutatott vagyonhiány egyes tételei nem bizonyultak tényleges hiánynak, de a bekövetkezett értékvesztés ezeket kiegyenlíti. Az

3 ingatlanok és vagyoni értékű jogok becsült piaci értéke többszöröse az induló vagyonban meghatározott értéknek, ezért valójában az alapítás hibáiból nem vagyonhiány, hanem vagyontöbblet mutatható ki. A pénzbeni kötelezettségek teljesítése és a várt hozam túlbecsülése miatt azonban az ellenőrzés elfogadhatónak tartja a pénzben teljesített pótlólagos vagyonjuttatást. A vagyonpótlásra vonatkozó kormányhatározatokban megszabott feladatokat a Pénzügyminisztérium (PM), az MKM, a Kincstári Vagyonkezelő Szervezet (KVSZ), a MAA kuratóriuma és munkaszervezete késedelmesen vagy egyáltalán nem hajtotta végre, a mulasztásokat a kormány újabb és újabb - két év alatt összesen hat - határozat meghozatalával hallgatólagosan tudomásul vette. Az Alapítvány, illetve a Közalapítvány kormány-rendeletekkel jóváhagyott Alapító Okiratai részben kellően át nem gondolt szabályozásokat, részben belső ellentmondásokat tartalmaztak, illetve tartalmaznak, amelyek a vagyon kezelésében és az alapítvány gazdálkodásában szabálytalanságok, belső érdekütközések sorozatát indították el, ezáltal hozzájárultak a vagyonvesztéshez. Alapvetően hibásnak bizonyult az első kuratórium személyi összetételének kialakítása. A jószándékú, művészeti kérdésekben járatos, a művészek egzisztenciális gondjait jól ismerő, de a gazdasági kérdésekben, főleg a válságkezelésben járatlan művész kurátorok irányításával csaknem törvényszerűen következett be a nagyarányú vagyonvesztés. A kuratórium összetétele azt az illúziót tükrözte, hogy piaci viszonyok között az üzleti vállalkozások tartósan és közvetlenül érvényesíthetnek eredményrontó, egyéni művészi érdekeket. Az ellenőrzés álláspontja szerint a Közalapítvány vállalkozói vagyonát gazdasági szempontok szerint szabad csak működtetni, és ennek hozamából kell a művészek alkotómunkáját támogatni, a szakmai érvényesülés feltételeit kialakítani, ezek megteremtéséhez hozzájárulni, illetve gondoskodni a rászorulók szociális jellegű megsegítéséről között az Alapítványon belül semmilyen ellenőrzési rendszer sem működött, továbbá a kuratórium nem végzett tulajdonosi ellenőrzést a vagyon részét képező 52 kft-nél, 5 leányvállalatnál és 3 rt-nél. Az ellenőrzés szerint a művészeti érdekeknek alárendelt gazdasági döntések bár számottevő, de kisebb kárt okoztak, mint a hibás és végrehajthatatlan koncepcióra - az ún. pénzintézeti koncepcióra - épített felelőtlen gazdasági döntések. A kuratórium nem volt képes ellenőrzés és korlátok között tartani a munkaszervezet vezetőinek hatáskört túllépő, pazarló, meggondolatlan intézkedéseit, kritikátlanul elfogadta a megalapozatlan javaslatokat, irreálisan, a feladat nagyságától és az Alapítvány anyagi lehetőségeitől elszakadva állapította meg személyi juttatásaikat. Az Alapítvány három és fél éves működése alatt induló vagyonának kétharmadát, több mint 850 milliót Ft értékben elvesztette. Az alapítással összefüggő vagyonvesztés miatt - leányvállalatok értékvesztése, késedelmi kamat, hitelezési veszteség M Ft, a gazdálkodással összefüggő vagyonvesztés miatt - kft-k értékvesztése, kft. üzletrészek, ingatlanok és vagyoni értékű jogok értékesítése, rendkívüli és egyéb ráfordítások M Ft vagyoncsökkenés következett be. A gazdálkodással összefüggő vagyonvesztésben jelentős része volt

4 a pazarló és célszerűtlen gazdálkodásnak és az alapítványi célok teljesítése érdekében bekövetkező vagyonfelélésnek. A megállapítások egy része hűtlen kezelés alapos gyanúját támasztja alá, ezért az Állami Számvevőszék bűnvádi eljárást kezdeményez. A vagyoncsökkentéssel járó intézkedések zöme kuratóriumi döntés nélkül történt, melyekről a kuratóriumot utólag is csak részben tájékoztatták. A Kormány nem intézkedett időben a vagyonkezelésre alkalmatlan kuratórium leváltására, sőt ellenőrzéséről is csak a közalapítvánnyá történt átalakításkor gondoskodott, a felügyelő bizottság létrehozásával. (Az alapítványoknál nem kötelező ellenőrzésre jogosult szerv létrehozása, a közalapítványnál azonban a Ptk. 74/G. (5) bekezdése ezt előírja.) Az márciustól működő három tagú válság-kuratórium, majd a kibővített létszámú új kuratórium, illetve a jelenlegi munkaszervezet alkalmas a feladatok megoldására, tervszerűen és dinamikusan kezdtek hozzá a felgyülemlett problémák megoldásához. Az általuk készített és a Kormány által jóváhagyott pénzügyi terv elvileg alkalmasnak látszik a Közalapítvány tartós stabilizálásához, a bizonytalansági tényezőt a jelenlegi vagyon-szerkezet pénztőkévé történő átkonvertálásának mielőbbi megvalósítása jelenti. A pénzügyi terv végrehajtásáig, eredményei realizálásáig továbbra is számottevő gazdálkodási bizonytalanság és likviditási zavar lesz a jellemző a Közalapítványra. Az eddigi intézkedések eredménytelensége miatt e folyamat elhúzódásával kell számolni, amely a Közalapítvány feladatainak finanszírozásában ismételten felvetheti az állami támogatás iránti folyamatos és növekvő igényt. Tekintettel arra, hogy a pénztőke majdani kialakítása után a vagyon és a kapott osztalék lesz a forrása a folyó kifizetéseknek, a vagyon hosszútávú, értékálló megőrzése, illetve gyarapítása - amelyet az Alapító Okirat célul tűzött ki - nem reális követelmény. Az Alapító Okiratban meghatározott alapítványi célok csak részlegesen, illetve az elvártnál szerényebb mértékben teljesültek. A saját nyugdíjpénztár megalakítása a kuratórium hibájából két év késedelmet szenvedett. Az e célra adott állami támogatást és hitelt részben elpazarolták, részben - objektív okok matt - a nyugdíjkifizetések fedezetéül használták fel. Az alkotómunka támogatására fordított összegek tendenciája csökkenő, az alkotóházak, művésztelepek, műtermek fenntartása veszteséges, indokolt felújításuk és karbantartásuk pénzhiány miatt elmaradt. Az alkotómunkához adható előlegek feltételrendszerét nem dolgozták ki, folyósítását likviditási okok miatt óta felfüggesztették. A Közalapítvány a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete (MAOE) működését támogatja, az átadott támogatások elszámoltatása, a cél szerinti felhasználás ellenőrzése azonban a vizsgált időszakban nem történt meg. A kuratórium és a MAOE közötti kapcsolat konfliktusokkal terhelt, melyben szerepe van a hatáskörök rendezetlenségének, a Közalapítvány által nyújtott szolgáltatások miatti jogos elégedetlenségnek és a pénzügyi lehetőségeket meghaladó, túlzott elvárásoknak. Indokolatlan késéseket tapasztalt az ellenőrzés a központi költségvetési

5 támogatások folyósításában 1995-ben és 1996-ban, jóllehet a finanszírozó PM, valamint MKM előtt jól ismert, hogy a havi rendszerességgel fizetett nyugdíjakhoz a támogatások időben történő beérkezése nélkülözhetetlen. Az ütemtelen átutalások miatt a Közalapítvány több alkalommal csak késve tudta a nyugdíjas művészek járandóságát kifizetni, az érintettek jogos felháborodására. Az állami garanciával vállalt nyugdíjak fedezetére biztosított központi költségvetési támogatás rendszeresen kevesebb a ténylegesen fizetendő nyugdíjaknál - a központi költségvetés adóssága év végén már meghaladta a 90 millió Ft-ot - elszámolása és pénzügyi rendezése érthetetlenül elhúzódik, s ez nagymértékben okozója a Közalapítvány likviditási zavarainak. Az ellenőrzés megállapításai alapján a következőket javasoljuk A Kormánynak 1) Valamennyi közalapítvánnyal kapcsolatban a) Teremtse meg a feltételeket ahhoz, hogy a közalapítványok kuratóriumai és felügyelő bizottságai által a Kormánynak készített éves beszámolók érdemi minősítést kapjanak, a kormányzati döntést igénylő ügyekben intézkedés történjék. b) A közalapítványok kuratóriumainak működésképtelenné, vagy alkalmatlanná válása esetén soronkívül döntsön új kuratóriumok felkéréséről a vagyonvesztés megakadályozása érdekében. c) Igényelje, hogy a felügyelő bizottságok a közalapítványok ellenőrzési rendszerének működését is értékeljék a Kormánynak készített beszámolóikban. 2) A Magyar Alkotóművészeti Közalapítvánnyal kapcsolatban a) Gondoskodjon arról, hogy a Közalapítvány és jogelődjei által kifizetett, állami garanciával fedezett nyugdíjak és az e célra adott központi költségvetési támogatás különbözetét a Közalapítvány haladéktalanul megkapja. A központilag elhatározott nyugdíj emelések fedezetét a folyósítás kezdő időpontjára a Közalapítvány számára is biztosítsa. b) A Közalapítvány Alapító Okiratának módosításával szüntesse meg a belső ellentmondásokat a szabad pénzeszközök befektetési lehetőségében, továbbá a realitásoknak megfelelően módosítsa a vagyon megőrzésére és gyarapítására vonatkozó célkitűzést. c) végéig számoltassa be a Közalapítvány kuratóriumát évi tevékenységéről, határozzon a stabilizációhoz szükséges kormányzati intézkedésekről. d) Vizsgáltassa meg a Magyar Alkotóművészeti Közalapítványnak jóváhagyott vagyonpótlás késedelmes finanszírozásának okát, indokolt esetben a mulasztást elkövetőket vonja felelősségre. Művelődési és közoktatási miniszternek Vizsgáltassa meg a Magyar Alkotóművészeti Közalapítványnak járó központi költségvetési támogatás késedelmes finanszírozásának okát, személyes mulasztás esetén gondoskodjon a felelősségrevonásról, intézkedjék a további finanszírozás zavartalanságáról.

6 A Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány kuratóriumának 1) A Közalapítvány Alapító Okiratban meghatározott céljai teljesítése érdekében ismételten és kritikusan vizsgálják át a vagyonrészeket, intézkedjenek a törzsvagyonon kívüli vagyonelemek hozamnövelése érdekében a szükséges és lehetséges kicserélés, a működésképtelen, veszteséges gazdasági társaságok haladéktalan felszámolása érdekében. 2) Haladéktalanul számolják fel a Közalapítvány és a tulajdonában álló gazdasági társaságok közötti költségterhelések - beleértve a személyi állomány kirendelés - helytelen gyakorlatát, biztosítsák, hogy mind a költségek, mind a bevételek ott kerüljenek elszámolásra, ahol azok ténylegesen keletkeztek. Ésszerű határokon belül csökkentsék az egy személy által ellátott ügyvezetői és felszámolási megbízatásokat. 3) A Közalapítvány számlarendjét úgy alakítsák ki, hogy az elsődlegesen az alapítványi célok, a kiemelt feladatok teljesítését mutassa be. 4) A Közalapítvány - a jelentés megállapításait figyelembevéve - pontosítsa az évi központi költségvetési támogatás elszámolását, a nyugdíj kifizetések forrásai között a segélyjárulék összegét is figyelembevéve. 5) A gazdálkodás stabilizálása, a megbízható vagyonkezelés, a kedvezőbb összetételű portfolió kialakítása érdekében átfogó ellenőrzési rendszert kell kialakítani és működtetni. Az eseti ellenőrzések mellett kapjon nagyobb hangsúlyt a folyamatos ellenőrzés, mind a Közalapítvány gazdálkodását, mind a Közalapítvány gazdasági társaságokban lévő tulajdonának működtetését illetően. Az ellenőrzést valamennyi vagyonelemre, illetve az ezekkel való gazdálkodásra ki kell terjeszteni. 6) A Szervezeti és Működési Szabályzatban részletesen határozzák meg a belső ellenőrzés rendszerét, szabályozzák az ellenőrzés egyes elemeinek (a kuratórium tulajdonosi ellenőrzése, külső /könyvvizsgálói/ ellenőrzés, vezetői ellenőrzés, munkafolyamatba épített ellenőrzés, belső ellenőrzés) működését. 7) Az ellenőrzés megállapításai alapján a Közalapítványnak és gazdasági társaságainak anyagi hátrányt okozó intézkedésekben vizsgálja meg a felelősség kérdését - beleértve az előző kuratórium tagjait is - és ez alapján járjon el a kár megtérítése érdekében. Kezdeményezze a FEB közreműködését a szükséges vizsgálatok lefolytatásában. II. Részletes megállapítások A) A Közalapítvány létrehozásának és működésének szabályozottsága, a feladat- és szervezeti rendszer összhangja

7 A MAA jogelődje, a Művészeti Alap, mint társadalmi szervezet, január 1-jén jött létre az Irodalmi Alap, a Képzőművészeti Alap és Zenei Alap összevonásával. A Minisztertanács 43/1983. (XI.20.) sz. rendelete január 1-jei hatállyal a Művészeti Alapot a művelődési miniszter közvetlen felügyelete alá tartozó önálló költségvetési szervvé alakította át, melynek feladata lett a művészeti alkotómunka támogatása, illetve társadalombiztosítási jellegű juttatások biztosítása az Alap tagjai számára. Az Alap költségvetési szervként való működésekor különleges jogi státuszt élvezett (pl. az Alap-tagság pótolta a munkaviszonyt, a leányvállalatai nem fizettek adót és egyes esetekben monopol helyzetben voltak). A tagok kedvezményes módon fizették a segélyezési járulékot, ezen felül egyéb támogatásokban, juttatásokban is részesültek. Mindemellett 1989-től az Alap bevételeit az állami költségvetésből kellett kiegészíteni (1989-ben 143 M Ft, ben 84 M Ft, 1991-ben 113 M Ft). Az Alap már a 80-as évek végén megkezdte vállalkozásai struktúrájának átalakítását, a nem túl hatékonyan működő leányvállalatokból és az Artunion közös vállalatból ötven, különböző társasági formában működő vállalkozást hozott létre. Az Alapot irányító vezetők között olyan spontán privatizációt hajtottak végre, amely mind a tulajdonosi érdekek, mind a gazdaságosság szempontjából vitatható után az általános gazdasági hanyatlás, a leányvállalatok csődje, a monopolhelyzet megszűnése és vezetési hibák következtében a vállalkozások jövedelemtermelő képessége drasztikusan csökkent. A művésztársadalom májusát követően belső demokratikus önigazgatása, gazdasági függetlensége reményében bejelentette igényét a közreműködésével létrehozott vagyon tulajdonjogára. Az előkészítő szakaszban a tárcaegyeztetések során az Alapítvány létrehozásával kapcsolatban egyetértő vélemények nyilvánultak meg. A Kormány 3315/1992. (VII.2.)sz. határozatában felhatalmazta a művelődésügyi minisztert a költségvetési törvényben a Művészeti Alap számára megállapított költségvetési támogatás 119 M Ft-nyi időarányos részének MAA részére való folyósítására, valamint 1992-ben további 31 M Ft-ot és a nyugdíjpénztár beindításához szintén 31 M Ft-ot biztosított. Előírta, hogy 10 év lejártával meg kell vizsgálni az Alapítvány pénzügyi helyzetét és a további költségvetési támogatás szükségességét. 1. Az alapítói (Kormány) döntések megalapozottsága A 117/1992. (VII.29.) Kormányrendelet döntött a Művészeti Alap megszüntetéséről és a Magyar Alkotóművészeti Alapítvány létesítéséről október 1-jei hatállyal. Az Alapítvány létrehozásakor a Kormány, mint alapító és az MKM, mint az alapítást előkészítő minisztérium nem végzett tényleges vagyonfelmérést, vagyonértékelést és megalapozó gazdaságossági számításokat az alapítványi célok teljesülésére, várható költségkihatására, valamint ezek fedezeteként számításba vehető, valós források, bevételek alakulására. Alapvetően hibásnak minősült az alapító koncepciója az alapítvány rendelkezésére bocsátott vagyon hozamtermelő

8 képessége tekintetében. Az Alapítvány rendezetlen vagyont kapott, melyet az alapításkor számításon kívül hagyott kötelezettségek és vagyoni hiányok terheltek. Az Alapítvány céljai megvalósításához a kormány és az MKM - 10 éven át tartó kizárólag nyugdíjcélú kifizetésre fordítható állami támogatás mellett - a rendelkezésre bocsátott vagyont és az azzal történő, jövedelem- és vagyongyarapítást biztosító gazdálkodást szánta. A művészek és a döntést hozó politikusok részleteiben nem voltak tisztában az Alap helyzetével, bár a Kormánynak szóló előterjesztés jelezte, hogy az ingatlanvagyon jórészt improduktív. A működőtőkerészt a vállalatok és az Alap által létrehozott társaságokban kihelyezett vagyon képviselte, amelynek hozadéka nem adott kellő fedezetet az alapítványi célokra. Az MKM előtt nem volt, nem lehetett ismeretlen, hogy az Alap gazdasági működőképessége vitatható, mégis csak az Alapítvány megalakítása után, dec. 11-én kezdeményezte az alapítvány vagyoni helyzetének rendezését, az ehhez szükséges kormány-előterjesztés elkészítését. Az előterjesztés előkészítése során a PM a vagyonhiány összegének megállapítását könyvvizsgálói hitelesítéshez kötötte. Ezt a feladattal megbízott kft. elvégezte február 26-ra, és a hiány összegét 501,2 M Ft-ban állapította meg. Az Alapítvány, illetve a Közalapítvány vagyonpótlására vonatkozó kormányhatározatokat az érintett kormányzati szervek - PM, MKM -, a KVSZ és az Alapítvány kuratóriuma késedelmesen vagy egyáltalán nem hajtotta végre, a mulasztásokat a Kormány újabb és újabb határozatok meghozatalával hallgatólagosan tudomásul vette június és augusztus között hat kormányhatározat foglalkozott a nyugdíj és vagyonpótlás kérdéseivel, végül a 2239/1995. (VIII.24.) kormányhatározat az összes megelőző kormányhatározatot hatályon kívül helyezve oldotta meg azoknak a feladatoknak egy részét, melyeket már az alapítást megelőzően el kellett volna végezni. Az áprilisában benyújtott előterjesztés alapján hozott 2015/1993. (HT.10.) Kormányhatározat elfogadta az október 1-jéig tagsági viszonyban álló és ez időpontig nyugdíjba vonult tagok részére 2002-ig évi 50 M Ft összegű támogatást, valamint a nyugdíjpénztár felállításához és működéséhez 210 M Ft összeg éves 70 M Ft részletben történő folyósítását, úgy, hogy 1996-tól kezdődően hat év alatt a kapott összeget a költségvetésnek évente egyenlő összegben visszatéríti az Alapítvány. Támogatta a fennálló köztartozások megállapodással történő rendezését. Vizsgálat körébe vonta a pótlólagos vagyonbiztosítás

9 lehetőségét, ha a művelődési és közoktatási miniszter vagyonhasznosítási és átalakítási programot készít, amelyet a PM-el és a KVSZ-el egyeztetetten augusztus 31-ig a Kormány elé terjeszt. (Fentiek szerint a Kormány a vagyonpótlást ebben a fázisban nem elfogadta, hanem azt feltételhez kötötte.) A megadott határidőre nem készült el a vagyonhasznosítási program. A művelődési és közoktatási miniszter a KVSZ-vel és a PM-mel előírt egyeztetések határidejének december 31-re történő módosításával fordult a Kormányhoz, amely azt a 2035/1993. (IX.9.) sz. határozatával elfogadta október hónapban az Alapítvány és a KVSZ megállapodása szerint a vagyoni hiány pótlására a 350 M Ft értékű Badacsonytomaj Club Tomaj üdülő és a 47,7 M Ft értékű Badacsonytördemic "Rodostó" ház ingatlanok kerültek volna átadásra, október 25-ig. Az 2044/1993. (XI.9.) Kormányhatározat vagyonpótlási célokra a KVSZ rendelkezésére álló vagyonból 400 M Ft értékben ingatlanokat tartott fenn az Alapítvány számára és elfogadta a program elkészítésének határidő módosítását. A vagyonhasznosítási és átalakítási program a megjelölt módosított időpontra sem készült el, így annak határidejét a 2062/1993. (XII.31.) Kormányhatározat március 15-ében határozta meg, kiegészítve azzal, hogy vagyonkezelési és befektetési szabályzat is készüljön, amely a vagyon megőrzését és megfelelő működtetését biztosítja. A KVSZ-t kötelezte a fenntartott ingatlanok elidegenítésére és az ellenérték Alapítvány részére történő átadására március 15-ig. Felhívta a művelődési és közoktatási miniszter figyelmét, hogy a MAA január 1-jétől Közalapítványnak minősül, az alapító okiratot a Kormány nevében módosítsa. Az Alapítvány miniszteri biztosa a kuratórium elnökének írt november 17-i levelében jelezte, hogy az igazgatóság megállapodásuk ellenére nem teljesíti vállalását, az átalakítási program tervezetét nem kapta meg, ez veszélyezteti a tárgyévi kormányelőterjesztés elkészítését és a vagyonpótlást. A művelődési és közoktatási miniszter a vagyonhasznosítási és átalakítási programról készített előterjesztést végül március 31-én terjesztette a Kormány elé. A 2038/1994. (IV.25.) Kormányhatározat elfogadta a

10 vagyonhasznosítási és átalakítási programot és elrendelte a KVSZ hasznosítási bevételeiből történő egyszeri 368 M Ft értékű vagyonpótlást a pénzügyminiszter felelősségével, azonnali határidővel. Kötelezte a MAKot, hogy a vagyonhasznosítási és átalakítási program részteljesítéséről évente, 1996-ban pedig összefoglalóan számoljon be. E beszámolóval párhuzamosan a Kormány ellenőrzésre kérte fel az Állami Számvevőszéket is. A határozatot a 2039/1995. (VIII.24.) Korm. határozat hatályon kívül helyezte. A kormányhatározat ellenére a vagyonpótlás rendezése húzódott, a KVSZ semmiféle elfogadható elképzeléssel nem rendelkezett a végrehajtás realizálását illetően. A Kormány február 28-ával határozott időre új kuratóriumot nevezett ki. A 2046/1995. (III.1.) határozatban a Kormány a vagyonpótlás részeként a folyó kiadások fedezetére 100 M Ft kereskedelmi kamatozású hitelért készfizetői kezességet vállalt. A vagyonpótlási kötelezettség teljesítésének idejét a MAK vagyoni és pénzügyi helyzetének megismeréséhez kötötte. Felkérte a MAK-ot a Nyugdíjbiztosító Pénztár megszervezésére, a vállalkozói vagyon felmérésére, a vagyonkezelés módjának és új vagyonkezelő szervezetnek a kialakítására. A Kormány 2239/1995. (VIII.24.) határozatában rendezte a vagyonpótlást. A költségvetés általános tartalékából 1995-ben 60 M Ft-ot biztosított a Nyugdíjpénztár céljaira és előírta, hogy az évi költségvetésben 268 M Ft-ot tervezzenek vagyonpótlásként. A nyugdíjpénztár beindításához szükséges 210 M Ft 1996-tól kezdődő visszatérítésének szabályait külön megállapodás tárgyává tette. Az évi költségvetési törvény 308 M Ft évben esedékes vagyonpótlást tartalmazott, amelyet azonban havi egyenlő részletekben teljesítették júniusáig, majd a fennmaradó részt június 4-én egy összegben átutalták. Az Alapítvány, illetve a Közalapítvány alapító okiratait jóváhagyó, illetve módosító kormányrendeletek részben belső ellentmondásokat, részben kellően át nem gondolt szabályozásokat is tartalmaztak, melyek a vagyon kezelésében és a gazdálkodásban szabálytalanságok sorozatát indították el, ezáltal hozzájárultak a vagyonvesztéshez. Alapvetően hibásnak bizonyult az első kuratórium személyi összetétele kialakítása. A jószándékú, művészeti kérdésekben járatos és a művészek egzisztenciális gondjait jól ismerő, de a gazdasági kérdésekben, főleg a válságkezelésben járatlan művészkurátorok irányításával csaknem törvényszerűen következett be a nagyarányú vagyonvesztés. A kuratórium összetétele azt az illúziót tükrözte, hogy piaci viszonyok között a üzleti vállalkozások tartósan és közvetlenül érvényesíthetnek eredményrontó, egyéni művészi érdekeket.

11 A munkaszervezet és annak vezetője hatáskör túllépésének alapját az alapítást elrendelő kormányrendeletek képezték, ugyanis a 117/1992. (VI.29) Korm.rendelet és az ezt módosító 58/1994. (IV.16.) Korm.rendelet képviseleti joggal ruházta fel a munkaszervezet igazgatóját. A 16/1995. (II.28.) Korm.rendelet - a megelőző időszak tanulságait alapulvéve - már nem biztosított képviseleti jogot az Igazgatóság vezetőjének, a kuratóriumra bízta a képviseleti joggal való felruházás lehetőségét. Az 58/1994. (IV.16.) Korm. rendelet és a 179/1995. (XII.29.) Korm. rendelet ellentmondásosan rendelkezett a szabad pénzeszközök befektetéséről. A rendeletek mellékletét képező Alapító Okirat szerint a Közalapítvány átmenetileg szabad készpénzvagyona csak állampapírban helyezhető el, viszont a jóváhagyott vagyonkezelési és befektetési szabályzatok szerint az Alapítvány szabad pénzeszközeinek elhelyezésére 4 kockázati osztályt és számos - állampapíron kívüli - befektetési formát határoztak meg. A 179/1995. (XII.29.) Korm. rendelettel jóváhagyott vagyonkezelési és befektetési szabályzat - helyesen - előírja, hogy a Közalapítvány rendelkezésére bocsátott állami támogatások - kivéve, ha az adományozó másként nem rendelkezik - csak állam által garantált értékpapírban helyezhetők el. Ellentmondásos a Közalapítvány és a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete (MAOE) közötti hatáskör a vagyoni kérdésekben. A Művészeti Alap átalakításának átmeneti időszakára a művelődési és közoktatási miniszter a segélyezési bizottságok kijelölésének az akkor még hatályos jogszabályokban (43/1983. (XI.20.) MT rendelet 6. (2) bek. és a 8/1995. (V.11.) MM rendelet 15. (1) bek.) foglalt jogkörét az alapítvány kuratóriumára és az egyesület elnökségére ruházta át, a két testület közötti feladat elhatárolása nélkül. A kuratórium a 117/1992. (VII.29.) Kormányrendelet hatályba lépéséig (1992. október 1-jéig) döntési jogkörrel nem rendelkezett. A segélyezési bizottságok az egyesület szakosztályainak keretén belül kezdték meg működésüket, a nyugdíjmegállapítást a helyszíni vizsgálat időpontjáig is a MAOE bizottságai végezték. Ezt az átmeneti állapotot hagyta jóvá a Kormány a 2038/1994. (IV.25.) határozattal elfogadott Vagyonhasznosítási és Átalakítási Programban (VHÁP), melyet azonban a 2239/1995. (VIII.24.) Korm. határozat hatályon kívül helyezett. A VHÁP 1. és 2. sz. melléklete rögzítette, hogy a MAOE tulajdonosi jogait a pénztár, állami támogatás, szerzett vagyon utáni járulék, míg a MAK az 1,3 Mrd Ft értékű teljes vagyon fölött gyakorolja (6. sz. melléklet), miközben a 117/1992. (VII.29.) Kormányrendelet a MAA-t jelölte meg az Alap jogutódjaként, illetve a kormányrendelettel jóváhagyott alapító okiratok

12 tulajdonosként a közalapítványt, kezelőként a kuratóriumot nevezték meg. A hatásköri rendezetlenség érdekellentétet eredményezett, mivel a kedvezményezettek állapították meg a nyugdíjfolyósítás szabályait és mértékét, viszont a Közalapítvány kuratóriumának kellett a fedezetről gondoskodni. A Kormány mint alapító elkésetten döntött az októberében lemondott kuratórium helyett új kuratórium megbízásáról (1995. február), ezzel mind a Kormány, mind az MKM hallgatólagosan hozzájárult ahhoz, hogy közel fél évig a Közalapítványt jogellenesen a kuratórium elnöksége vezesse, illetve döntsön vagyoni kérdésekben. Az évben jóváhagyott Alapító Okiratban a Kormány nem rendelkezett felügyelő bizottság megalakításáról és nem írta elő a belső ellenőrzés kialakítását sem. Bár a Ptk. alapítványokra vonatkozó szabályozása nem kötelezi az alapítókat az ellenőrzés feltételeinek megteremtésére, álláspontunk szerint a MAA esetében ez feltétlenül indokolt lett volna. E mulasztás döntően hozzájárult ahhoz, hogy időben nem derült fény a felületes, pazarló, gondatlan gazdálkodásra, az ebből származó vagyonvesztésre. Felügyelő Bizottság (FEB) alakításáról a Kormány csak áprilisában intézkedett, az 58/1994.(IV.16.) Korm. rendeletben, mivel a Ptk. 74/G. (5) bekezdése közalapítványoknál előírta a kezelő szerv ellenőrzésére jogosult szerv létrehozását. Kötelezte a FEB-et, hogy évente számoljon be, fenntartotta magának a jogot, hogy a FEB ügyrendjét jóváhagyja. E jogot a 179/1995. (XII.29.) sz. Korm. rendeletben a FEB-re ruházta át. Az ügyrend az MKM közreműködésével előterjesztésre került, de sem a jóváhagyásról, sem az elutasításról a FEB nem kapott visszajelzést. Az MKM az átalakítást megelőzően az Alap ellenőrzésében, illetve az átalakítást elrendelő kormány-határozat előkészítésében mulasztásokat követett el, melyek következménye a rendezetlen, hiányosan dokumentált vagyon és az alapításkor nem ismert kötelezettségek. Az MKM az Alapítványt létrehozó kormányrendelet elfogadását követően az átalakítás irányítására július május 31. közötti időtartamra (ez időtartam alatt 3-szor meghosszabbítva) részletes feladat- és hatáskör megjelölés nélkül miniszteri biztost nevezett ki. A kijelölés a megfelelő előkészítést tekintve késedelmes, de szükséges lépésnek minősíthető. Az évi felügyeleti ellenőrzés több szabálytalanságot tárt fel az Alapnál mind a költségvetési és vállalkozási vagyonnal való gazdálkodásban, mind a számvitelben. A feltárt hiányosságok megszüntetésére készített intézkedési terv végrehajtását az alapítvánnyá történő átalakítást megelőzően az MKM nem ellenőrizte és ezt a miniszteri biztos feladatai között sem határozta meg. A vagyonátadást megnehezítette és késleltette, hogy az Alap megbízott igazgatóját október 16-án

13 rendkívüli felmondással kellett elbocsátani, mivel kötelezettségeinek megszegése miatt büntető eljárást kezdeményeztek ellene. A miniszteri biztos intézkedésére az Alapító Okiratban meghatározott vagyon felülvizsgálata végén kezdődött el, megállapításai 1993-ban kerültek az MKM-hez, majd a Kormányhoz előterjesztésre. A miniszteri biztos elősegítette az Alapítvány működésének beindítását, a folyamatos tevékenységet akadályozó problémák egy részének feltárását és részleges megoldását, elsősorban a Kormánytól igényelt vagyonpótlást illetően. Az Alapítvány működési zavarainak jelentős része azonban az indulás zavaraira, a működés feltételeinek hiányára vezethető vissza, így a miniszteri biztos tevékenysége összességében nem tekinthető eredményesnek. 2. Az Alapítvány, illetve Közalapítvány Alapító Okiratai december 29-ével bezárólag három alkalommal került módosításra az Alapítvány, illetve a Közalapítvány Alapító Okirata, a változtatások a feladatokat és a személyi kérdéseket egyaránt érintették. A 117/1992. (VII.29.) sz. Korm.rendelet mellékletét képezte az első Alapító Okirat. Az Alapítványt a Fővárosi Bíróság a 9 PK /2. számon jegyezte be október 1-jén. Ez az Alapító Okirat az ellátandó feladatok sorában még nem jelölt meg prioritásokat, a célok felsorolásánál az alkotások, a művészeti alkotó munka szerepelt elsőként a szociális biztonság anyagi feltételeinek biztosítása előtt. Az Alapító Okirat a kuratóriumra bízta, hogy évente döntsön a felhasználás mértékéről és módjáról. A vagyon egy részét is felhasználhatták az alapítványi célokra, csak a 20%-on felüli csökkentéshez kellett az alapítóval egyeztetni. Az alapítványi vagyon felhasználása a MAOE elnökség véleményének meghallgatásával a kuratórium döntési kompetenciája lett. Az Alapító Okirat előírta, hogy az Alapítvány működtetésére a Kuratórium Igazgatóságot hozzon létre, felhatalmazta szervezetének, működésének meghatározására és ellenőrzésére. Az Alapítvány kezelője a három évre megbízott 21 fős kuratórium lett. Az alapító által delegált 1 fő kivételével gazdálkodási, vagyonkezelési kérdésekhez értő kurátor tag nem volt. A 19 művész tagot a MAOE választmánya delegálta, 2 főt - az MKM helyettes államtitkárait - az alapító képviseletére a művelődési és közoktatási miniszter kért fel. A második Alapító Okirat a 117/1992. (VII.29.) sz. Korm.rendeletet módosító 58/1994. (IV.16.) Korm.rendelet alapján jött létre.

14 A kormány-rendelet módosításának oka, hogy az Alapítvány január 1-jétől Közalapítványnak minősült, így a rendelet mellékleteként kihirdetésre került a MAK Alapító Okirata, a Ptk. 74. G. (6) bekezdésének megfelelően. A Közalapítvány bírósági bejegyzése csak augusztus 18-án a 9. PK 69384/10. számon történt meg. Az Alapító Okirat a vagyon és működés feltételeiben, valamint személyi és szervezeti ügyekben is tartalmazott változtatásokat. A módosított Alapító Okirat szerint a MAK feladata az állami közfeladat folyamatos biztosítása, amely a művészek alkotó munkája és szociális biztonsága anyagi feltételeit szolgálja. Az Alapító Okirat első helyre a szociális biztonságot szolgáló, biztosítás jellegű rendszeres és rendkívüli támogatás nyújtását sorolta és meghatározta a fontossági sorrendet. A szakmai érdekvédelemhez kapcsolódó szolgáltatásokhoz szükséges anyagi fedezet megteremtését is alapítványi feladatként jelölte meg. A vagyonon belül - érték nélkül - elkülönítette az el nem idegeníthető törzsvagyont. A vagyonfelhasználás módját az Alapító Okirat mellékletét képező vagyonkezelési és befektetési szabályzat határozta meg. Az Alapítvány képviseletével az elnököt, az alelnököket és az Igazgatóság igazgatóját bízta meg. Kiegészült az Alapító Okirat gazdasági tanácsadók bevonásával a döntés előkészítésben, valamint a határozatképesség meghatározásával. Az alapító három tagú felügyelő bizottságot hozott létre a Közalapítvány ellenőrzésére. Változások következtek be kuratóriumi tagok összetételében. A harmadik Alapító Okirat módosítást a kuratórium tagjainak lemondása, a munkaszervezet szétzilálódása következtében kialakult válsághelyzet megoldása indokolta. A 16/1995. (II.28.) sz. Korm.rendelet a Közalapítvány kezelőjévé és legfőbb döntéshozó szervévé 3 tagú kuratóriumot nevezett ki, amelynek megbízatása hat hónapra szólt. Döntései előkészítésére 4 fős művészeti szakmai tanácsadó testületet kért fel, amelyet MAOE Elnökség delegált. A 179/1995. (XII.29.) sz. Korm.rendelettel módosított negyedik - jelenleg is hatályos - Alapító Okirat a MAK vagyonkezelési és döntéshozó szerveként 7 tagú kuratóriumot bízott meg, amelynek 3 tagját a művelődési és közoktatási miniszter, 4 tagját a MAOE választmánya választása alapján bízott meg a Kormány. A kuratóriumot az elnök és az elnökhelyettes képviseli, az Igazgatóság vezetője képviseleti joggal ruházható fel.

15 A FEB feladatában és összetételében megerősítésre került. Módosult a vagyonkezelési és befektetési szabályzat és a törzsvagyon összetétele. 3. A kuratórium tevékenysége A kuratórium - mint az Alapítvány vagyonát kezelő és legfőbb döntéshozó szerv - tevékenységére a megalakulástól egészen márciusig a nagyfokú szervezetlenség, szervezeti, személyi problémák voltak jellemzőek. Már az alapításnál tisztázatlan helyzetek nyomasztották (vagyoni kérdések rendezetlensége, büntető eljárás beindulása, munkaszervezetben jelentkező problémák) februárjáig nem rendelkezett Szervezeti Működési Szabályzattal (SZMSZ). A kuratórium és a munkaszervezet között a kapcsolat, az együttműködés feszült, bizonyos időszakokban bizalmatlan volt. A kuratóriumon belül is megosztottság uralkodott év közepére a kuratóriumon belüli nézeteltérések oly mértékben felerősödtek, hogy a kuratórium testületileg felajánlotta lemondását, ha ezzel elősegíti a kibontakozást és a megegyezést. A kuratórium előtt szereplő döntéseket többnyire nem alapozták meg gazdasági számítások, sok esetben nem is készült írásos anyag. A gazdálkodás átszervezésére készített koncepció nem valósult meg, ennek révén kár, fölösleges kiadások keletkeztek, a belső összetűzések tovább mélyültek. A kuratórium eltűrte, hogy a munkaszervezettől nem kapott teljeskörű, súlyponti kérdéseket kiemelő és az elgondolások távlati kihatásait is tartalmazó információkat, amely döntéseihez biztonságos alapot adott volna. Kuratóriumi ülésterv nem volt, az ülések nem voltak összefogottak, a jegyzőkönyvek, a kuratóriumi határozatok megszövegezése pontatlan volt, a döntések lényegét, szabályosságát nem tükrözték. A lemondások következtében kialakult legitimitási probléma megoldására, a működőképesség érdekében az augusztus 9-i kuratóriumi ülés 5 fős operatív testület - Elnökség - létrehozását szavazta meg, amely két ülés között képviselte a kuratóriumot. A kuratórium augusztus 9-től február 28-ig működött ily módon. Az Elnökség olyan kuratóriumi hatáskörű döntéseket is hozott, amely az Alapító Okiratban rögzítettekkel ellentétes volt. A kuratórium működésének szervezetlenségéhez nagymértékben hozzájárult az SZMSZ kései megalkotása, illetve az abban foglaltak be nem tartása. A vagyonkezelő szervezet ügyrendje nem is került kidolgozásra. Az január 19-én elfogadott SZMSZ a közalapítvánnyá történt átalakulást követően - egyes kurátorok sürgetése ellenére - nem került átdolgozásra, annak ellenére, hogy ezt az Alapító Okirat is előírta. Nem készült költségvetés - erre évben került először sor -, a költségvetési beszámolók elfogadása elhúzódott. A kuratórium eljárási rendjének sorozatos megszegése következtében a jegyzőkönyvek nem tükrözték a tárgyalt témák lényegét, a határozathozatal szabályosságát, a határozatok pontos szövegét.

16 A kuratórium februárjáig gyakorlatilag nem gyakorolt számonkérést és ellenőrzést a munkaszervezet felett. Irreális mértékű fizetéseket, prémiumokat, jutalmakat, kölcsönöket, végkielégítéseket állapított meg a munkaszervezet vezetőinek, miközben kiderült, hogy azok az alapítványi célok teljesítésére alkalmas szervezetet nem képesek kialakítani és szabályosan működtetni. A kuratórium működését a gyakori döntésképtelenség, az operatív kérdések túlsúlyba kerülése, a munkaszervezeti hatásköri túllépések tömkelege jellemezte ebben az időszakban. Képtelen volt az Alapítvány tulajdonában lévő vállalkozásoknál valódi tulajdonosként viselkedni, a tulajdonosi érdekeket érvényesíteni. Előfordult, hogy egyes kurátorok, illetve a kuratórium által felkért művész szakértők az Alapítvány érdekeivel szemben saját egyéni művészi vagy tulajdonosi érdekeiket képviselték (Képcsarnok Rt. műtárgykészletének értékbecslése, alapítvánnyal való közös üzletrész megvásárlása). A kuratórium gazdasági ügyekhez értő egyik tagja, aki egyben az alapító képviselője is volt, azért mondott le, mert a kuratórium művész tagjaival szakmai véleményét nem tudta elfogadtatni, és a kuratórium gazdasági ügyekben kialakított álláspontjával nem értett egyet. A kuratórium a tulajdonában álló gazdasági társaságok ügyvezetésével az alapítvány alkalmazottait bízta meg, akik fizetésüket az Alapítványtól és nem az általuk irányított vállalkozástól kapták. Így pl. a Képcsarnok Rt. vezérigazgatója és az ART- HOLDING Vagyonkezelő Rt. vezérigazgatója volt az Alapítvány április július közötti időszakban kinevezett vagyonigazgatója. A Közalapítvány vagyonigazgatóságának ügyvezető igazgató helyettese a következő szervezetek vezetője volt, illetve jelenleg is az: ˇ Képcsarnok Rt. igazgató volt VII II.28. és XII V.31. között, ˇ ARTHOLDING Rt-nél (végelszámolás előtt) elnökvezérigazgató, jelenleg felszámoló, ˇ a Nyugdíjpénztár Kft-nél ügyvezető igazgató, jelenleg végelszámolója, ˇ HUNGART Kft. (végelszámolás előtt) ügyvezetője X. 1. óta, ˇ Képzőművészeti Kiadó Kft. ügyvezető igazgatója II. 1-től, ˇ Megbízást kapott továbbá az IDEA Korona Kft. és az IDEA Kolor Kft-k végelszámolására. Feladatainak ellátását az Alapítvány állományában végezte, illetményét az Alapítvány folyósítja. A

17 Képzőművészeti Kiadónál végzett munkájáért munkabérét a Kiadó folyósítja. Munkaviszonya a MAKnál - nyugdíjbavonulás miatt december 31-én megszűnik. Fenti megbízások nem jelentenek jogszabályban tételesen meghatározott összeférhetetlenséget, de esetenként okoztak érdek-ütközést (pl. Képcsarnok Rt.). A kuratórium feladat-ellátásának színvonala érzékelhetően javult márciusa óta. Kidolgozta a szervezett működéshez szükséges legfontosabb szabályzatokat, áttekintette a folyamatban lévő ügyeket és a Közalapítvány helyzetét. Szabályozottá és rendszeressé váltak a kuratóriumi ülések, melyeket munkaterv alapján tartanak. A kuratórium és a munkaszervezet tevékenysége összehangoltabbá vált. 4. Belső szabályzatok Az Alapítvány a következő szabályzatokkal rendelkezett a vizsgálat idején: Leltározási szabályzata december 30-tól hatályos, szakmailag megfelelő és a szabályozás teljeskörű. Pénzkezelési szabályzata november 1-jétől hatályos, néhány érdemi és technikai kérdés rendezése hiányzik belőle (idegen pénzeszközök kezelése, pénztárhelyiség kulcsainak tárolása). Számlarendje május 31-én került kiadásra. A számviteli törvényben bekövetkezett módosítások, az új számítógépes rendszer bevezetéséhez szükséges módosítás áprilisban megtörtént. A cégek közötti belső elszámolás ügyrendjének szabályzata, amely június 15-ével vált hatályossá, a holding-felépítésű gazdálkodási rendre épült. Eszerint a MAOE, a Hungart Kft., Képcsarnok Rt., az Alkotóművészeti Nyugdíjpénztár Kft., Artholding Rt. közös likviditással dolgozik, így az átmeneti likviditási gondokat a cégek egymásközti tagi kölcsön formájában tudják áthidalni. A szabályzat a megváltozott gazdálkodási rend miatt szükségességét vesztette, de ebből eredően pénzügyi rendezetlenségek még most is terhelik az Alapítványt. Premizálási szabályzat csak évre volt hatályos, aktualizálása szükséges. Nem rendelkezik az Alapítvány Iratkezelési Szabályzattal, ennek elkészítése a dokumentális szabályozottság, a belső és külső ellenőrzések feltételeinek megteremtése érdekében szükséges. Az új kuratórium kidolgozta az SZMSZ-t, amelyet az március 13-i kuratóriumi ülés fogadott el. (Ezt azóta több menetben aktualizáltak.) Az új SZMSZ a kuratórium feladatkörébe vonta a hitelfelvétel, hitelnyújtás, váltó kibocsátás, elfogadás, kezességvállalás, garancia nyújtás előzetes jóváhagyását. Működési rendjében határozott a kuratóriumi ülések gyakoriságáról, az írásbeli előterjesztés rendjéről, a képviseletről. Az Alapító Okirat módosítására javaslatot készítettek a Kormány elé, amely részeként új vagyonkezelési és befektetési szabályzatot dolgoztak ki évben a kuratórium négy elévült belső szabályzatot hatályon kívül helyezett, 2 szabályzatot átdolgozott, az Iratkezelési Szabályzat elkészítését megkezdték. Az SZMSZ módosítások kapcsán szabályozásra került a jegyzőkönyvek vezetésének, a határozatok nyilvántartásának, hitelesítésének, ellenjegyzésének

18 módja. 5. A munkaszervezet működése, hatásköri túllépések, gazdálkodási szabálytalanságok Az Alapítvány munkaszervezetére megalakulásától a nagyfokú változás volt a jellemző, október március között a vezetői posztokon négy váltás volt, amely a dolgozói állományban is fluktuációt eredményezett. A munkaszervezet vezetői október áprilisa, áprilisa júliusa, júliusa márciusa közötti időszakban, illetve márciusa óta töltötték, illetve töltik be az igazgatói funkciót. A munkaszervezet működésében hatásköri szabálytalanságok sora fordult elő. Az április július közötti időszakban funkcióban lévő munkaszervezeti igazgató hatásköri túllépését elősegítette, hogy ápr július 31. közötti időszakban a kuratórium elnökétől - szabálytalanul - olyan meghatalmazást kapott, mely szerint az igazgatói képviseleti jog teljes körű, korlátozás nélküli kötelezettségvállalásra is kiterjed. Az I. 19-én hatálybalépett ideiglenes SZMSZ az Alapítvány képviseletére és az aláírási jog gyakorlására csak a kuratórium elnökét és alelnökeit jogosította fel között a munkaszervezet jelentősen túllépte hatáskörét, olyan vagyon - és eszköz felhasználásokról döntött, melyek az alapításról szóló Korm.rendeletek szerint a kuratórium felelősségébe és hatáskörébe tartoztak. Ilyen volt többek között a dorogi Nyomda Kft. NOVOPRINT Rt-vé való átalakítása, mely folyamat végén az Alapítvány eredeti többségi tőkerészesedése 29,89%-os mértékűvé csökkent. Elidegenítettek 7 bérleti jogú helyiséget és 2 ingatlan tulajdont, 12 kft. üzletrészt. Több alkalommal, összesen 160 M Ft összegben hitel- és kölcsönszerződéseket kötöttek. A szerződéseket az esetek túlnyomó többségében okt febr. 27. között a munkaszervezet igazgatói írták alá, a Korm.rendeletekben megjelölt képviseleti jogosítvány alapulvételével. A MAK és a Képcsarnok Rt. között július 15-én kötött, a Pannoncolor Kft E Ft-os üzletrész átruházásáról szóló szerződést első helyen mind az eladó, mind a vevő nevében az akkori vagyonigazgató írta alá ban néhány esetben a szerződéseket a munkaszervezet más vezető beosztású munkatársai írták alá jogosulatlanul. A munkaszervezeten belüli képviseleti jogosultságokat az igazgató csak 1994-ben szabályozta és osztotta fel vezető munkatársai között, jogellenesen, mivel ez ellentétes volt az alapító kormányrendelettel és az ideiglenes SZMSZ-szel. Az április július közötti időszakban funkcióban lévő vagyonigazgató legsúlyosabb hatásköri túllépései

19 ˇ Az I. 26-án a NOVOTRADE Rt-vel részvény-eladási szerződést kötött, melyet az Alapítvány képviselőjeként az Alapítvány egyik munkatársával együtt írt alá, a kuratórium tudta és beleegyezése nélkül. Az adásvételi szerződés 52 millió Ft névértékű NOVOPRINT Rt. részvény megvásárlásáról szól a NOVOTRADE Rt-től az Alapítvány részére, 125%-os árfolyamon, 65 M Ft összegben. A 65 M Ft-os vagyoni befektetés, azaz a NOVOPRINT Rt-ben lévő alapítvány üzletrész 52 M Ft-os tőkeemelése a nyugdíjpénztár létesítésére nyújtott 70 M Ft-os állami hitelből valósult meg. A 117/1992. (VII.20.) Korm.rendelet előírásai szerint az Alapítvány átmenetileg szabad készpénz-vagyona csak az állam által garantált értékpapírokban helyezhető el. A kuratórium csak az február 9-i ülésén tárgyalt a NOVOPRINT Rt-ben lévő Alapítványi tőke emelésének kérdéséről. Itt a vagyonigazgató - a kuratóriumi jegyzőkönyv tanúsága szerint - ingatlanok eladásából kívánta megvalósítani ill. fedezni a tőkeemelést, a kuratórium utólagosan, ez utóbbi forrás biztosításának tudomásulvételével hagyta jóvá a tőkeemelés végrehajtását. Az 52 M Ft NOVOPRINT részvénycsomag 125%-os árfolyamú megvásárlása gazdasági szempontból is kizárólagosan előnytelen üzlet volt, mivel a vásárlást megelőző két évben az Rt. nem működött nyereségesen, és a jelentős összegű részvény vásárlás ellenére az Alapítvány nem szerzett többségi tulajdont, részesedési aránya 29,9%- ról 46,3%-ra nőtt. A részvények 65 M Ft-os vételárát a MAK késedelmesen utalta át a NOVOTRADE Rt. részére, emiatt nevezett cég E Ft késedelmi kamat követeléssel állt elő június 14-én. A követelés a jelentés készítésének időpontjában kamatokkal és perköltséggel együtt megközelítette a 7 M Ft-ot. A vagyonigazgató által, a kuratóriumi jóváhagyással ellentétesen, állami hitelből megvalósított tőkeemelés - a hivatkozott kormányrendelet előírása alapján - jogszabályellenesnek minősül. A volt vagyonigazgató felelős az elmaradt haszon okozta kárért: 65 M Ft éves kamathozama 30%-os kamattal, amely 19,5 M Ft, továbbá a részvények 125%-os árfolyamon történő vásárlásával az Alapítványt ért 13 M Ft-os kárért (többletköltség, 1, 2, 3 sz.mellékletek), illetve a vételár késedelmes átutalásával okozott mintegy 7 M Ft kárért. ˇ A volt vagyonigazgató október júliusa között egyidejűleg volt a MAA vagyonigazgatója és a Képcsarnok Rt. vezérigazgatója. E kettős funkciójában, jogilag és pénzügyileg megalapozatlanul a MAA vagyoni

20 igazgatóság munkatársait - a tervezett, de később meghiúsult holdingszerű gazdálkodási-irányítási modell részeként - átköltöztette a Képcsarnok Vörösmarty tér 1 sz. alatti irodáiba. Az ott végzett felújítási munkák - melyhez a tulajdonos nem járult hozzá - a beépített berendezések és felszerelések, illetve az ezzel összefüggően vásárolt tárgyi eszközök 24,6 millió Ft szükségtelen kiadást okoztak (4, 5, 6 számú mellékletek). A Vörösmarty téri Irodaházban az Rt. által használt irodák önkényes felújítása nemcsak tulajdonosi jogot sértett, de kizárta annak lehetőségét is, hogy a végzett felújításért esetleg költség-átvállalást vagy bérbeszámítást kérjenek. A volt vagyonigazgató nem vette figyelembe azt, hogy a Képcsarnok óta mint bérlő van jelen az épületben, ráadásul a bérleti szerződés nem felelt meg a 19/1984. (X.15.) MT sz. rendelet előírásainak. A Fővárosi Bíróság, majd fellebbezés után a Legfelsőbb Bíróság megerősítette a Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány tulajdonosi jogait. Ez többek között a szabad bérmegállapítás jogkövetkezményével is járt, melynek érvényesítése nyomán kényszerült a Képcsarnok Rt - költségkímélés miatt - a bérlet elhagyására. A volt vagyonigazgató és vezérigazgató az általa vezetett a Képcsarnok Rt-nek, valamint ennek egyszemélyi tulajdonosának, az Alapítványnak jogos gazdasági érdekeit szándékosan megsértette, személyes felelősség terheli az idegen tulajdonon engedély nélkül, így a visszatérülés esélye nélkül végzett munkálatokért, az ezáltal okozott kárért. Az április július közötti időszakban funkcióban lévő vagyonigazgató irányítása alatt az Alapítvány és az Alapítvány tulajdonában álló gazdasági társaságok pénzügyi elszámolásai összekeveredtek, jellemzővé vált, hogy a költségek egy részét nem az a gazdálkodó szervezet számolta el, amely tevékenysége érdekében felmerült. Ezzel a gyakorlattal megsértették a számviteli és az adótörvények előírásait. Az Alapítvány és gazdasági társaságai között a költségek keveredése akadályozta a tisztánlátást, lehetetlenné tette a valós eredményesség vagy eredménytelenség kimutatását, elemzését, ezáltal a racionális döntések meghozatalát. Az Alapítvány években költségein belül nem különítette el a munkaszervezet költségeit, és nem osztotta fel a vállalkozási és alapítványi célú bevételek arányában. Ezzel megsértették a 115/1992. (VII.23.) Korm. rendelet előírásait. Az Alapítvány évi főkönyvi kivonatában a munkaszervezet fenntartását és működését szolgáló költségek elkülönítésre kerültek az alapítványi és vállalkozási költségektől. Ez összességében 89,8 M Ft-ot tett ki, az összes költség 16%-át. A munkaszervezet működése nem volt megfelelő módon szabályozott, ez az Alapítványnál folyó döntés-előkészítő munkát nagymértékben befolyásolta.

373 Jelentés a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

373 Jelentés a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 373 Jelentés a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK

Részletesebben

9829 Jelentés a Magyar Távirati Iroda költségvetési fejezet és a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

9829 Jelentés a Magyar Távirati Iroda költségvetési fejezet és a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 9829 Jelentés a Magyar Távirati Iroda költségvetési fejezet és a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok

Részletesebben

~IIami ~ámbrbö5?ék JELENTÉS. 1992. január 80. a központi államigazgatási szervezetek létszám- és bérgazdálkodásának ellenőrzéséről

~IIami ~ámbrbö5?ék JELENTÉS. 1992. január 80. a központi államigazgatási szervezetek létszám- és bérgazdálkodásának ellenőrzéséről ~IIami ~ámbrbö5?ék ;; JELENTÉS a központi államigazgatási szervezetek létszám- és bérgazdálkodásának ellenőrzéséről 1992. január 80. A:z ellenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné tanácsos Éva Katalin tanácsos

Részletesebben

364 Jelentés a Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyigazdasági ellenőrzésének tapasztalatairól

364 Jelentés a Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyigazdasági ellenőrzésének tapasztalatairól 364 Jelentés a Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyigazdasági ellenőrzésének tapasztalatairól TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. részletes megállapítások 1. A

Részletesebben

9806 Jelentés a Magyar Rádió Közalapítvány és - kapcsolódó ellenőrzésként - a Magyar Rádió Részvénytársaság gazdálkodásának ellenőrzéséről

9806 Jelentés a Magyar Rádió Közalapítvány és - kapcsolódó ellenőrzésként - a Magyar Rádió Részvénytársaság gazdálkodásának ellenőrzéséről 9806 Jelentés a Magyar Rádió Közalapítvány és - kapcsolódó ellenőrzésként - a Magyar Rádió Részvénytársaság gazdálkodásának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok

Részletesebben

391 Jelentés a helyi önkormányzatok 1996. évi normatív állami hozzájárulása igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól

391 Jelentés a helyi önkormányzatok 1996. évi normatív állami hozzájárulása igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól 391 Jelentés a helyi önkormányzatok 1996. évi normatív állami hozzájárulása igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések,

Részletesebben

357 Jelentés a Duna Televízió működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről

357 Jelentés a Duna Televízió működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről 357 Jelentés a Duna Televízió működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összefoglaló megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. DTV Rt működésének

Részletesebben

JELENTÉS. az IKARUS és CSEPEL AUTÓGYÁR állami vállalatok együttes szanálása és privatizálása tárgyában végzett. 1994. január 188.

JELENTÉS. az IKARUS és CSEPEL AUTÓGYÁR állami vállalatok együttes szanálása és privatizálása tárgyában végzett. 1994. január 188. ' JELENTÉS az IKARUS és CSEPEL AUTÓGYÁR állami vállalatok együttes szanálása és privatizálása tárgyában végzett ellenőrzés ut6vizsgálatár61 1994. január 188. A vizsgálatot vezette: Harsányi Sándor osztályvezető

Részletesebben

VÉLEMÉNY ÉS JAVASLATOK. a Kormány takarékossági intézkedéseinek megalapozásához

VÉLEMÉNY ÉS JAVASLATOK. a Kormány takarékossági intézkedéseinek megalapozásához VÉLEMÉNY ÉS JAVASLATOK a Kormány takarékossági intézkedéseinek megalapozásához A Magyar Köztársaság Miniszterelnöke I-145/2004. számú levelében jelezte, hogy Az államháztartás elmúlt évi hiánya a vártnál

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Új napirendi pont 28. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék

Részletesebben

303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről

303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről 303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK Következtetések és javaslatok Részletes megállapítások

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.22.100/2011/5.

Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.22.100/2011/5. Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.22.100/2011/5. A Fővárosi ítélőtábla a dr. Éliás Sára ügyvéd (1068 Budapest, Rippl-Rónai utca 28. II/7.) által képviselt Multimédia Stúdió Művészeti Egyesület (1370 Budapest, Planetárium)

Részletesebben

9915 Jelentés a FOGYATÉKOS GYERMEKEK, TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁÉRT ORSZÁGOS KÖZALAPÍTVÁNY működésének pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

9915 Jelentés a FOGYATÉKOS GYERMEKEK, TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁÉRT ORSZÁGOS KÖZALAPÍTVÁNY működésének pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 9915 Jelentés a FOGYATÉKOS GYERMEKEK, TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁÉRT ORSZÁGOS KÖZALAPÍTVÁNY működésének pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok

Részletesebben

JELENTÉS. 12101 2012. augusztus

JELENTÉS. 12101 2012. augusztus JELENTÉS a Szabó Miklós Tudományos, Ismeretterjesztő, Kutatási és Oktatási Szabadelvű Alapítvány 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 12101 2012. augusztus Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Jelentése az OBH 2542/2009. számú ügyben

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Jelentése az OBH 2542/2009. számú ügyben Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Jelentése az OBH 2542/2009. számú ügyben Előadó: dr. Juhász Zoltán Az eljárás megindulása A panaszos beadvánnyal fordult az Országgyűlési Biztos Hivatalához,

Részletesebben

A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet)

A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet) A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet) TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A zárszámadási adatok számszaki és tartalmi valódisága 2. A fejezetek és az intézmények szervezeti,

Részletesebben

9923 Jelentés a Munkaerőpiaci Alap működésének pénzügyigazdasági

9923 Jelentés a Munkaerőpiaci Alap működésének pénzügyigazdasági 9923 Jelentés a Munkaerőpiaci Alap működésének pénzügyigazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. A Munkaerőpiaci Alap

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Televízió Közalapítvány és az MTV Rt. működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Televízió Közalapítvány és az MTV Rt. működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Televízió Közalapítvány és az MTV Rt. működésének ellenőrzéséről 0315 2003. június 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-19-101/2002-2003.

Részletesebben

ítéletet: A Fővárosi ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

ítéletet: A Fővárosi ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. Fővárosi ítélőtábla 14.GF. 40.267/2011/13. A Fővárosi Ítélőtábla a Bajzát Ügyvédi Iroda (3300 Eger, Törvényház u. 11.; ügyintéző: dr. Bajzát György ügyvéd) által képviselt COMPUTERV GM. Gazdaságfejlesztő

Részletesebben

Levélcím: Telefon: Fax: Ügyszám: Iktatószám: Axel Springer- Magyarország Kft. v é g z é s t. változtatja meg

Levélcím: Telefon: Fax: Ügyszám: Iktatószám: Axel Springer- Magyarország Kft. v é g z é s t. változtatja meg 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/23/2011. Iktatószám: Vj/23-211/2011. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

Részletesebben

Vagyonőr vállalkozások felelősségbiztosítási feltételei (VFF) Hatályos: 2015. szeptember 25. Nysz.: 17950

Vagyonőr vállalkozások felelősségbiztosítási feltételei (VFF) Hatályos: 2015. szeptember 25. Nysz.: 17950 Vagyonőr vállalkozások felelősségbiztosítási feltételei (VFF) Hatályos: 2015. szeptember 25. Nysz.: 17950 2 Tartalomjegyzék Általános felelősségbiztosítási szerződési feltételek (ÁFSZ)... 3 I. Biztosított....

Részletesebben

Alulírott Papp Gábor polgármester, Hévíz Város Önkormányzata képviseletében. büntető feljelentést teszek

Alulírott Papp Gábor polgármester, Hévíz Város Önkormányzata képviseletében. büntető feljelentést teszek 1 Zala Megyei Rendőr-főkapitányság részére ZALAEGERSZEG 8901 Pf.: 218. Tisztelt! Alulírott Papp Gábor polgármester, Hévíz Város Önkormányzata képviseletében büntető feljelentést teszek M. Sz. volt közalkalmazott,

Részletesebben

A gyermektartásdíj hazai megjelenése és. szabályozása napjainkig. Szerző: dr. Miju Anita

A gyermektartásdíj hazai megjelenése és. szabályozása napjainkig. Szerző: dr. Miju Anita A gyermektartásdíj hazai megjelenése és szabályozása napjainkig Szerző: dr. Miju Anita Nyíregyháza, 2016. január 19. Bevezetés Tanulmányomban azt szeretném bemutatni, hogy a gyermektartásdíj magyarországi

Részletesebben

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek)

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek) Hatályos: 2009. május hó 1. 2009. március hó 30-i küldöttközgyőlési módosítások..számú biztosítási feltétel Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási

Részletesebben

Nógrád és Diósjenő községek

Nógrád és Diósjenő községek 2012. április hó a diósjenői önkormányzati képviselőtestület tájékoztató havilapja A képviselő-testület a 2012. május 7-ei rendkívüli testületi ülésén úgy határozott, hogy az önkormányzatok ellen hozott

Részletesebben

JELENTÉS. az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 1993. évi kiegészítő támogatásának ellenőrzéséről. 1994. augusztus 216.

JELENTÉS. az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 1993. évi kiegészítő támogatásának ellenőrzéséről. 1994. augusztus 216. JELENTÉS az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 1993. évi kiegészítő támogatásának ellenőrzéséről 1994. augusztus 216. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK V-1023-42/199 3-94. Témaszám: 208 JELENTÉS

Részletesebben

0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról

0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról 0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések II. Részletes megállapítások 1.

Részletesebben

JELENTÉS a Munkáspárt 2000-2001. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Munkáspárt 2000-2001. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Munkáspárt 2000-2001. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0303 2003. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

375 Jelentés az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzügyi-gazdasági tevékenysége ellenőrzésének megállapításairól

375 Jelentés az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzügyi-gazdasági tevékenysége ellenőrzésének megállapításairól 375 Jelentés az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzügyi-gazdasági tevékenysége ellenőrzésének megállapításairól TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A feladatellátás szervezettsége,

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

320 Jelentés a Törökszentmiklósi Állami Gazdaság átalakulásáról és a részvénytársaság gazdálkodásáról az 1993-1995. években

320 Jelentés a Törökszentmiklósi Állami Gazdaság átalakulásáról és a részvénytársaság gazdálkodásáról az 1993-1995. években 320 Jelentés a Törökszentmiklósi Állami Gazdaság átalakulásáról és a részvénytársaság gazdálkodásáról az 1993-1995. években TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS II. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, AJÁNLÁSOK 1. Összefoglaló

Részletesebben

Szerkesztette: Horváthné Kemecsei Erika. Kádár Attila. módszertani munkatársak

Szerkesztette: Horváthné Kemecsei Erika. Kádár Attila. módszertani munkatársak É S Z A K - A L F Ö L D I R E G I O N Á L I S S Z O C I Á L I S F E J L E S Z T Ő, T A N Á C S A D Ó É S M Ó D S Z E R T A N I K Ö Z P O N T K O N Z O R C I U M P A R T N E R E 2 0 1 1. J A N U Á R NEMZETI

Részletesebben

J/3359. B E S Z Á M O L Ó

J/3359. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/3359. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2006. január

Részletesebben

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 21814097-8512-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010. évi Éves beszámoló Kiegészítő melléklet Budapest, 2011. április 8. P.H...

Részletesebben

336 Jelentés a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

336 Jelentés a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 336 Jelentés a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összefoglaló megállapítások, következtetések, javaslatok II. M e g á l l a p

Részletesebben

(a módosításokkal egységes szerkezetben)

(a módosításokkal egységes szerkezetben) M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 22/2014. (VI.20.) sz. rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól, valamint az önkormányzat vagyonának értékesítése, illetve

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS Az állami tulajdonban álló erdőgazdasági társaságok vagyongazdálkodási tevékenységének ellenőrzése KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. 15198 2015. Állami Számvevőszék

Részletesebben

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 0031 Jelentés az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság tevékenységének, a hozzárendelt vagyon alakulásának, privatizációjának és működtetésének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2011 június 29 - i testületi ülésére a 1. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

9914 Jelentés a központi költségvetés vám- és egyes adóbevételei realizálásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

9914 Jelentés a központi költségvetés vám- és egyes adóbevételei realizálásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 9914 Jelentés a központi költségvetés vám- és egyes adóbevételei realizálásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások

Részletesebben

B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 06.) Önkormányzati rendelete

B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 06.) Önkormányzati rendelete B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 06.) Önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

9810 Jelentés Az Egészségbiztosítási Önkormányzat 1997. évi vagyongazdálkodásának ellenőrzéséről

9810 Jelentés Az Egészségbiztosítási Önkormányzat 1997. évi vagyongazdálkodásának ellenőrzéséről 9810 Jelentés Az Egészségbiztosítási Önkormányzat 1997. évi vagyongazdálkodásának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok 1. Összegző megállapítások, következtetések

Részletesebben

9932 Vélemény a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről A helyi önkormányzatok szabályozott forrásai tervezésének megalapozottsága (3.sz.

9932 Vélemény a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről A helyi önkormányzatok szabályozott forrásai tervezésének megalapozottsága (3.sz. 9932 Vélemény a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről A helyi önkormányzatok szabályozott forrásai tervezésének megalapozottsága (3.sz. füzet) TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések,

Részletesebben

JELENTÉS a Miniszterelnökség fejezet működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Miniszterelnökség fejezet működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Miniszterelnökség fejezet működésének ellenőrzéséről 2002. május 0216 Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-17-141/2001-2002. Témaszám: 572 Az

Részletesebben

Juhász László A felszámolási eljárások egyes gyakorlati kérdései Tartalom 1. A gyakorlat és a felszámolási szabályozás

Juhász László A felszámolási eljárások egyes gyakorlati kérdései Tartalom 1. A gyakorlat és a felszámolási szabályozás Juhász László A felszámolási eljárások egyes gyakorlati kérdései Tartalom 1. A gyakorlat és a felszámolási szabályozás 1.1. Igazolási kérelem a bejelentkezési határidő elmulasztása miatt 1.2. A hitelezői

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzéséről Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 15161 Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0747-086/2015.

Részletesebben

A felek megállapodásán alapuló gyermektartásdíj megváltoztatásának. feltételrendszere. Szerző: dr. Sarkadi Mónika

A felek megállapodásán alapuló gyermektartásdíj megváltoztatásának. feltételrendszere. Szerző: dr. Sarkadi Mónika A felek megállapodásán alapuló gyermektartásdíj megváltoztatásának feltételrendszere Szerző: dr. Sarkadi Mónika Tatabánya 2015. november 21. I. Bevezetés A gyermektartásdíj tárgyában megkötött és a bíróság

Részletesebben

XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK FEJEZET

XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK FEJEZET XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK FEJEZET XLIV. A Nemzeti Földlappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet 2011. évi költségvetésének végrehajtása A Nemzeti Földalapról

Részletesebben

Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium II/1. számú melléklet Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Alap megnevezése: Munkaerőpiaci Alap Alap

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Ítélőtábla 5.Pf.21.364/2007/7. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla dr. Radnóti István ügyvéd (1055 Budapest, Bihari János u. 20.) által képviselt felperes neve (felperes címe)

Részletesebben

XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások

XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 2010. szeptember 1-jével létrehozta az önálló Nemzeti Földalapot. A kincstári

Részletesebben

Általános üzletszabályzat kivonat

Általános üzletszabályzat kivonat Általános üzletszabályzat kivonat a Magyar Telekom Nyrt. Nyilvánosan elérhető integrált GSM900/DCS1800/IMT-2000/UMTS mobil rádiótelefon szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Kivonat

Részletesebben

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. évben mind vagyon, mind taglétszám tekintetében megőrizte

Részletesebben

I. Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladékkezelési. Önkormányzati Társulás 2015. évi tevékenységéről

I. Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladékkezelési. Önkormányzati Társulás 2015. évi tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2015. évi tevékenységéről A Társulás 2015. évi tevékenységét az alábbi fő feladatok köré

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N!

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA Gf.I.30.307/2007/8.szám A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! A Szegedi Ítélőtábla a Dr. Kispál Sándor ügyvéd által képviselt (I.rendő felperes neve, címe) alatti székhelyű

Részletesebben

JELENTÉS a Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről

JELENTÉS a Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről JELENTÉS a Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 0510 2005. március 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzések

Részletesebben

XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások

XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet 2014. évi költségvetésének végrehajtása A Nemzeti Földalapról szóló

Részletesebben

útmutató az adóhatósági adómegállapítást választó adózók részére a 05530. számú bejelentés és nyilatkozat kitöltéséhez

útmutató az adóhatósági adómegállapítást választó adózók részére a 05530. számú bejelentés és nyilatkozat kitöltéséhez útmutató az adóhatósági adómegállapítást választó adózók részére a 05530. számú bejelentés és nyilatkozat kitöltéséhez Az adóhatósági adómegállapításra vonatkozó bejelentését és nyilatkozatát Ön 2006.

Részletesebben

9804 Jelentés az új Nemzeti Színház beruházásának vizsgálatáról 1. szakasz 1997. december 31-ig

9804 Jelentés az új Nemzeti Színház beruházásának vizsgálatáról 1. szakasz 1997. december 31-ig 9804 Jelentés az új Nemzeti Színház beruházásának vizsgálatáról 1. szakasz 1997. december 31-ig TARTALOMJEGYZÉK I. megállapítások, következtetések 1. Pénzügyi-gazdasági helyzet 2. A beruházás szervezése,

Részletesebben

J/9527. számú jelentés

J/9527. számú jelentés Magyarország Kormánya J/9527. számú jelentés az állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek 2011. évi működéséről, az állami vagyon állományának alakulásáról, az állami vagyonnal való gazdálkodás

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év 1) A GAZDASÁGI KÖRNYEZET 2015. ÉVI ALAKULÁSA, VÁRHATÓ 2016. ÉVI HATÁSOK Az egészségpénztárak működésére igen érzékenyen hatnak az egyes jogszabályváltozások, a

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a költségvetés teljesítéséről Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

JELENTÉS. Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október

JELENTÉS. Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október JELENTÉS Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október Számvevői Iroda Iktatószám: V-3055-16/2011. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám:

Részletesebben

a végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelettel egységes szerkezetben 2

a végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelettel egységes szerkezetben 2 1991. évi XXV. törvény a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról 1 a végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII.

Részletesebben

9820 Jelentés a Miniszterelnökség fejezet működésének pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

9820 Jelentés a Miniszterelnökség fejezet működésének pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 9820 Jelentés a Miniszterelnökség fejezet működésének pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összefoglaló megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. A szakmai

Részletesebben

Jelentés a 2009-2010. évek költségvetési folyamatait érintő gazdálkodási problémákról

Jelentés a 2009-2010. évek költségvetési folyamatait érintő gazdálkodási problémákról Jelentés a 2009-2010. évek költségvetési folyamatait érintő gazdálkodási problémákról A 2009. évi költségvetési törvény végrehajtásáról szóló 2010. évi XCVIII. törvény 30. -ának (2) bekezdése előírja a

Részletesebben

Polgári Szakág. Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2007. évben megjelent határozatok

Polgári Szakág. Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2007. évben megjelent határozatok POLGÁRI KOLLÉGIUM Polgári Szakág Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2007. évben megjelent határozatok ÍH 2007/1/21. Az eljáró bíróság részéről az eljárási határidők be nem tartása jellegénél

Részletesebben

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást Vagyongyarapodás bizonyítás, becslés, elévülés Békés Megyei Bíróság 7.K.23.351/2006/3.szám A megyei bíróság dr Bagdi László ügyvéd által képviselt I.rendű, II. rendű felpereseknek - APEH Hatósági Főosztály

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat-ellátásának ellenőrzéséről Várszínház és Kultúrmozgó Esztergom Nonprofit Kft. 14068 2014. április

Részletesebben

ERSTE Lakástakarék Zrt. 1 / 91 VG/2/9/2011. Hatálybalépés/módosítás dátuma: 2015.05.18.

ERSTE Lakástakarék Zrt. 1 / 91 VG/2/9/2011. Hatálybalépés/módosítás dátuma: 2015.05.18. Tartalomjegyzék 1. RÉSZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK... 3 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 1. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)... 3 II. LAKÁS-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZERZŐDÉS... 4 2. A lakás-előtakarékossági

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2015. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2015. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2014 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL 2. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszáma: 08 09 003769

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszáma: 08 09 003769 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 08 09 003769 Székhelye: Sopronkőhidai

Részletesebben

9818 Jelentés az alapfokú oktatásra fordított pénzeszközök felhasználásának vizsgálatáról

9818 Jelentés az alapfokú oktatásra fordított pénzeszközök felhasználásának vizsgálatáról 9818 Jelentés az alapfokú oktatásra fordított pénzeszközök felhasználásának vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. Társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 9/2011.(V.04.)

Részletesebben

Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról Magyar Tudományos Akadémia Főtitkára Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról Budapest, 2007. május T a r t a l o m j e g y z é k I. Az Akadémia rendelkezésére

Részletesebben

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 9822 Jelentés a Nemzetközi Pető András Közalapítvány és - kapcsolódó ellenőrzésként - a Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézet pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző

Részletesebben

325 Jelentés az öregségi nyugdíjmegállapítás folyamatának és az ügyintézés hatékonyságának ellenőrzéséről

325 Jelentés az öregségi nyugdíjmegállapítás folyamatának és az ügyintézés hatékonyságának ellenőrzéséről 325 Jelentés az öregségi nyugdíjmegállapítás folyamatának és az ügyintézés hatékonyságának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 2. Következtetések

Részletesebben

JELENTÉS. a Tempus Közalapítványnak juttatott központi költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről. 0811 2008. június

JELENTÉS. a Tempus Közalapítványnak juttatott központi költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről. 0811 2008. június JELENTÉS a Tempus Közalapítványnak juttatott központi költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről 0811 2008. június 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke 1. A Rába Nyugdíjpénztár Alapadatai A Rába Nyugdíjpénztár 1995. június 20.-án alakult.

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről

Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-i ülésére Előterjesztő: Stayer

Részletesebben

ERSTE Lakástakarék Zrt. 1 / 96

ERSTE Lakástakarék Zrt. 1 / 96 Az ERSTE Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Üzletszabályzata ERSTE Lakástakarék Zrt. 1 / 96 Tartalomjegyzék 1. RÉSZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK... 4 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Gyögyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal Mátraszentimrei Kirendeltsége : 3235 Mátraszentimre, Rákóczi u. 16. :37/376-410/20.

Gyögyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal Mátraszentimrei Kirendeltsége : 3235 Mátraszentimre, Rákóczi u. 16. :37/376-410/20. Gyögyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal Mátraszentimrei Kirendeltsége : 3235 Mátraszentimre, Rákóczi u. 16. :37/376-410/20. mellék www.matraszentimre.hu e-mail: ado@matraszentimre.t-online.hu A bevallási

Részletesebben

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 9926 Jelentés az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 1998. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások,

Részletesebben

343 Jelentés a FIDESZ - Magyar Polgári Párt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

343 Jelentés a FIDESZ - Magyar Polgári Párt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 343 Jelentés a FIDESZ - Magyar Polgári Párt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A párt gazdálkodásáról szóló éves beszámolók ellenőrzésének

Részletesebben

Vezető tisztségviselő felelőssége

Vezető tisztségviselő felelőssége Vezető tisztségviselő felelőssége az új Polgári Törvénykönyv alapján 2013. évi V. törvény Hatálybalépés: 2014. március 15. Szabályozási igény (1.) 1. Korlátlan felelősség: Aki egy vállalkozásban korlátlan

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2013. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2013. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 213. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 213. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

318 Jelentés a főiskolák és az egyetemek főiskolai karai állami támogatásának ellenőrzéséről

318 Jelentés a főiskolák és az egyetemek főiskolai karai állami támogatásának ellenőrzéséről 318 Jelentés a főiskolák és az egyetemek főiskolai karai állami támogatásának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összefoglaló megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások A)

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék

Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék I. Általános rész...2 I. 1. Alapításra vonatkozó adatok...2 I. 2. Általános adatok...2

Részletesebben

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolója. 2015. március 30.

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolója. 2015. március 30. A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolója 2015. március 30. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ÜZLETI JELENTÉS MÉRLEG EREDMÉNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Radioaktív

Részletesebben

MŰHIBA AZ IPARJOGVÉDELMI ÜGYFÉL-KÉPVISELETI GYAKORLATBAN 2

MŰHIBA AZ IPARJOGVÉDELMI ÜGYFÉL-KÉPVISELETI GYAKORLATBAN 2 Dr. Markó József: 1 MŰHIBA AZ IPARJOGVÉDELMI ÜGYFÉL-KÉPVISELETI GYAKORLATBAN 2 ( E G Y J O G E S E T T A N U L S Á G A I ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Részletesebben

I. AZ ÖNKO R M Á N Y Z A T KÖLTSÉG V E T É S É N E K ELŐIRÁN Y Z A T A I

I. AZ ÖNKO R M Á N Y Z A T KÖLTSÉG V E T É S É N E K ELŐIRÁN Y Z A T A I Paks Város Önkormányzata 10/2008. (III. 14.) számú rendeletének részletes indokolá s a Paks Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről és a költsé gveté s végrehajtá s á n a k rendjéről I. AZ ÖNKO

Részletesebben

VII. Soproni Pénzügyi Napok. Öngondoskodás Nyugdíj Egészség pénzügyi, adózási és számviteli szakmai konferencia

VII. Soproni Pénzügyi Napok. Öngondoskodás Nyugdíj Egészség pénzügyi, adózási és számviteli szakmai konferencia VII. Soproni Pénzügyi Napok Öngondoskodás Nyugdíj Egészség pénzügyi, adózási és számviteli szakmai konferencia Az agresszív adótervezés ellenőrzési esete 2013. szeptember 27. Freisleben Enikő NAV Központi

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! FŐVÁROSI BÍRÓSÁG A Magyar Köztársaság nevében! A Fővárosi Bíróság dr. Éliás Sára ügyvéd /1068. Budapest, Rippl Rónai u. 28./ által képviselt Multimédia Stúdió Művészeti Egyesület/1370. Budapest, Planetárium/

Részletesebben

A rendelet célja 1. 3. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. 5 A rendelet hatálya

A rendelet célja 1. 3. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. 5 A rendelet hatálya ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (II.29.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 9/2002.(VII.09.),4/2003.(IV.10.),

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA TARTALOMJEGYZÉK Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának meghatározása... 2. oldal Mellékletek 1. Budaörs

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/134-21/2016. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben