9915 Jelentés a FOGYATÉKOS GYERMEKEK, TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁÉRT ORSZÁGOS KÖZALAPÍTVÁNY működésének pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "9915 Jelentés a FOGYATÉKOS GYERMEKEK, TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁÉRT ORSZÁGOS KÖZALAPÍTVÁNY működésének pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről"

Átírás

1 9915 Jelentés a FOGYATÉKOS GYERMEKEK, TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁÉRT ORSZÁGOS KÖZALAPÍTVÁNY működésének pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. Az FGYKA működése, jogi, pénzügyi és szervezeti feltételeinek a megteremtése 2. Az FGYKA működése 3. Az FGYKA gazdálkodása 4. Az FGYKA-nak nyújtott központi költségvetési támogatás rendeltetésszerű, törvényes és célszerű felhasználása Melléklet Az Alkotmány 67. -ának (1) bekezdése alapján a Magyar Köztársaságban minden gyermeknek joga van a családja, az állam és a társadalom részéről arra a védelemre és gondoskodásra, amely a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges. A Gyermekek jogairól szóló, New Yorkban, november 20-án kelt Egyezményt az Országgyűlés az évi LXIV. törvénnyel hirdette ki. A 23. cikk 2. pontja szerint az Egyezményben részes államok elismerik a fogyatékos gyermek különleges gondozáshoz való jogát, és a rendelkezésükre álló forrásoktól függő mértékben, az előírt feltételeknek megfelelő fogyatékos gyermeknek és eltartóinak, kérelemre, a gyermek állapotához és szülei vagy gondviselői helyzetéhez alkalmazkodó segítséget biztosítanak. Fent megjelölt feladatok ellátásának törvényekben rögzített feltételeit az Országgyűlés fokozatosan teremtette meg. Az Ötv. - mely az önkormányzati képviselő-testületek tagjainak évi választásának napján lépett hatályba - még nem nevezte meg konkrétan a fogyatékos gyermekek oktatásával, nevelésével kapcsolatos önkormányzati feladatokat. Az Ötv december 11-től hatályos 70. -a a megyei

2 önkormányzatok kötelező feladatává tette, hogy gondoskodjanak - többek között - az egészségügyi intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek oktatásáról, a többi tanulóval együtt nem foglalkoztatható fogyatékos gyermekek oktatásáról, neveléséről és gondozásáról. A Köot szeptember 1-jétől hatályos 86. (2) bekezdése szerint a községi, a városi, a fővárosi, kerületi és a megyei jogú városi önkormányzat köteles a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható testi, érzékszervi, enyhe értelmi, beszéd - és más fogyatékos gyermekek, tanulók ellátásáról gondoskodni. A közalapítványt a Kormány a Köot szeptember 1- jétől hatályos 119. (2) bekezdése alapján - az július 24-i ülésén elfogadott - 164/1997. (IX. 30.) Korm. rendelettel hozta létre, a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- és más fogyatékos gyermekek nevelésével és oktatásával, a pedagógiai szakszolgálatok biztosításával, a korai fejlesztéssel és gondozással, illetve a fejlesztő felkészítéssel kapcsolatos közoktatási feladatok segítése, a feladatellátásban közreműködő intézményrendszer működtetése és fejlesztése, az érintett gyermekek, tanulók részére a különleges gondozás igénybevételéhez szükséges eszközök, járművek beszerzésének támogatása, a szülői gondozói tanfolyam megszervezésének segítése céljából. A Fővárosi Bíróság a közalapítványt a 12 Pk /1997/3. számú végzésével szeptember 23-án, sorszám alatt vette nyilvántartásba. (A Korm. rendeletet és az ennek mellékleteként jóváhagyott alapító okiratot ezt követően hirdették ki.) A fogyatékos gyermekek, tanulók nevelése és oktatása nemcsak az oktatási ágazatot, hanem a szociális ellátást és az egészségügyi ellátást is érinti. A fogyatékos gyermek az óvodai, iskolai neveléssel és oktatással egyidejűleg szociális ellátásra, rehabilitációra és egészségügyi ellátásra is jogosult. Mindez indokolta, hogy a feladatok finanszírozásában részt vegyen az Egészségbiztosítási Alap is. Ennek megfelelően a Köot. az FGYKA bevételei között mind a központi költségvetés, mind az Egészségbiztosítási Alap hozzájárulását megjelölte. Az ÁSZ a Ptk. 74/G. -ának (8) bekezdése alapján a közalapítványok gazdálkodásának törvényességét és célszerűségét jogosult ellenőrizni.

3 Ennek keretében arra kerestünk választ, hogy ˇ az FGYKA működése hogyan segítette elő a közoktatási törvényben, valamint az alapító okiratban meghatározott közfeladatok megvalósítását; ˇ a kuratórium szabályosan és eredményesen gazdálkodott-e az átadott vagyonnal és a támogatással. Az ellenőrzés az FGYKA megalakulásától március 31-ig tartó időszakra terjedt ki, összefoglaló és részletes megállapításainkat a jelentés, a kapcsolódó adatokat a mellékletek, a szakmai programok értékelését a Függelék tartalmazza. I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok Az FGYKA alapító okirata a közoktatásról szóló törvényben rögzített célokkal és feladatokkal összhangban határozta meg a közalapítvány céljait. A Fővárosi Bíróság az FGYKA-t kiemelkedően közhasznú szervezetként nyilvántartásba vette. Az FGYKA - a létrehozását előíró törvényi rendelkezés hatálybalépéséhez képest - csaknem másfél éves késéssel kezdte meg működését. Az évi költségvetési törvény nem hagyott jóvá elkülönített előirányzatot az FGYKA induló vagyona céljára. Az induló vagyont a Kormány olyan előirányzat terhére jelölte meg (Belügyminisztérium fejezet, Körzeti, térségi feladatok támogatása), melyre az évi költségvetési törvény szerint nem volt felhatalmazása, ebből következően az induló vagyont illetően ellentmondásos intézkedéseket tárt fel az ellenőrzés. Az FGYKA az induló vagyonként számításba vett 200 M Ft összeget nem az alapítótól (a Kormánytól) és nem induló vagyonként, hanem központi költségvetési támogatásként, megállapodás alapján az MKM-től kapta, felhasználási céljait az MKM írta elő. Az évi központi költségvetési támogatás felhasználására az MKM által meghatározott feladatsor bővebb volt, mint amit az alapító okirat évre az induló vagyon terhére a kuratóriumnak előírt. A Ptk. 74/B.

4 (1) bekezdése szerint az alapítvány céljára rendelt vagyont (induló vagyont) és annak felhasználási módját az alapító okiratban meg kell jelölni. Az FGYKA-t az ellentmondásos intézkedések miatt nem érte anyagi hátrány, mivel időben hozzájutott a működésének és a közalapítványi célok teljesítésének megkezdéséhez szükséges forrásokhoz. Az alapítványok gazdálkodási rendjéről szóló 115/1992. (VII. 23.) Korm. rendelet 8. (1) bekezdésével ellentétes azonban, hogy az évi mérlegében 200 M Ft induló tőkét mutatott ki, mivel nem ezen jogcímen kapta a fenti összeget. Az Egészségbiztosítási Alap hozzájárulásából, az állampolgárok által az SZJA-ból felajánlott 1 %-ból, a természetes személyek és jogi személyek önkéntes befizetéseiből és a vállalkozási tevékenység eredményéből sem 1997-ben, sem 1998-ban az FGYKA-nak nem volt bevétele, a kuratórium érdemben nem kezdeményezte, hogy e forrásokból is bevételekhez jusson. Az ellenőrzött időszak alatt a bevételi forrásokat 90 %-ban az éves költségvetési törvényekben jóváhagyott központi költségvetési támogatás tette ki, egyéb bevételei az átmenetileg szabad pénzeszközeinek államilag garantált értékpapírba való befektetésből származtak. Az FGYKA létrehozása óta eltelt idő alatt sem az alapító nevében eljáró MKM, sem az FGYKA kuratóriuma nem tudta bevonni az Egészségbiztosítási Alap forrásait a közalapítvány támogatásába, mivel az Alap éves költségvetését meghatározó törvények nem jelölték meg az FGYKA-t, mint támogatandó szervezetet. Az Alap hozzájárulását az FGYKA a fogyatékosok mozgását elősegítő eszközök, járművek beszerzéséhez nyújtott támogatásnál használhatná fel. Az FGYKA kuratóriuma - működésének alig másfél éve alatt - összességében eredményesen látta el vagyonkezelői feladatait, az alapító okiratban megjelölt közcélok túlnyomó többségének támogatására pályázatokat írt ki. A szakmai programokat a kuratóriumi tagok delegálásában részt vevő szervezetek és a kuratóriumi tagok javaslataira, valamint a megyei, fővárosi közoktatás-fejlesztési koncepciókra alapozta. Ezek elbírálására, az odaítélt támogatások felhasználásának ellenőrzésére célszerűen funkcionáló rendszert és

5 módszereket dolgozott ki. Az FGYKA által kiírt pályázati feltételek alapján az ellenőrzött időszak alatt összesen 1608 db pályázatot nyújtottak be. A pályázatok alaki és tartalmi feltételei meglétének vizsgálata után 346 db pályázatot elfogadott, 759 db pályázatot elutasított a kuratórium, 503 db értékelése az ellenőrzés befejezésekor még folyamatban volt. A pályázatokra igényelt összeg 14 %-át teljesítette a kuratórium, egy pályázatra átlagosan 0,5 M Ft támogatás jutott. A FGYKA a rendelkezésre álló pénzeszközeinek - az ellenőrzés befejezéséig - közel felét használta fel a pályázati programok pénzügyi teljesítésére. Forráshiányra hivatkozva - melyet csak részben tartunk megalapozottnak - nem adott eddig támogatást a kuratórium járművek beszerzéséhez, illetve az alapító okiratban egyértelműen megjelölt támogatási cél hiányában a felsőoktatásban tanulmányokat végző fogyatékos hallgatók számára. Az ellenőrzött időszakban a kuratórium összességében törvényesen működött év végére szabályozottsága teljes körűvé vált, de egyes szabályzatai az utalványozási jog gyakorlását illetően nem voltak összhangban. Az alapítványi célú tevékenység számbavételére az FGYKA-nál kialakított számviteli rendszer csak részben alkalmas. A könyvvezetésben az alapítványi célú kiadások egyértelmű, elkülönített kimutatása nem biztosított, azok nem válnak el a működési költségektől. Az alapító okirat az FGYKA éves működési költségét az éves tervezett költségvetés bevételi oldalának 8 %-ában határozta meg, nem pedig a működési költségek mértékét elsősorban befolyásoló alapítványi célú kiadások arányában. Az FB tagok részére a kuratórium állapította meg a tiszteletdíjat. Az FB nincs függelmi viszonyban a kuratóriummal, megbízását az alapítótól kapta a kuratórium tevékenységének ellenőrzésére, beszámolási kötelezettséggel is az alapítónak tartozik. A kuratórium az alapító okirat felhatalmazása nélkül határozta meg az FB tagoknak a tiszteletdíj összegét. A közalapítvány székhelyének akadálymentes megközelítéséhez tervezett beruházás indokolatlanul elhúzódik, jóllehet a közalapítvány kedvezményezettjei egy részének a tervezett átalakítás nélkülözhetetlen.

6 Az ellenőrzött időszak alatt az FGYKA folyamatosan rendelkezett szabad pénzeszközzel, pénzügyi helyzete és likviditása kiegyensúlyozott volt. Szabad pénzeszközeinek egy részét - az alapító okiratban és a vagyonkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően - államilag garantált értékpapírba fektette. Az FGYKA FB évben az alapító okiratban megfogalmazott feladatai közül a közalapítvány működése törvényességének és vagyona kezelésének, ezen belül a pénzügyi terveknek és a beszámolóknak az ellenőrzését elvégezte. Az ellenőrzés megállapításai alapján javasoljuk a Kormánynak 1. Kezdeményezze - a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 119. (2) bekezdésével összhangban - hogy az Országgyűlés az Egészségbiztosítási Alap éves költségvetését meghatározó törvényekben állapítsa meg az Alap hozzájárulását a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány közalapítványi céljainak támogatásához. 2. Intézkedjen mint alapító, hogy a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány az alapító okiratban megjelölt induló vagyonát megkapja. (Ennek célszerű megoldási módja lehet pl., ha a Magyar Köztársaság évi költségvetésében 200 millió Ft költségvetési előirányzatot induló vagyonként szerepeltetnek.) 3. Tekintse át a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány alapító okiratát és annak módosítása keretében a) állapítsa meg az FB tagok tiszteletdíját, vagy hatalmazza fel erre az alapító nevében eljáró oktatási minisztert; b) a közalapítvány működési költségeit a tárgyévben teljesített alapítványi célú kiadások arányában határozza meg. a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány kuratóriumának

7 1. Intézkedjen, hogy a közalapítvány számvitele legyen alkalmas a közalapítványi célú tevékenység alapító okiratnak megfelelő számbavételére, a közalapítványi és működési célú kiadások szabályos elkülönítésére. A belső szabályzatokban meghatározott kötelezettségvállalási és utalványozási jogkörökkel ellentétes gyakorlatot haladéktalanul számolja fel, és gondoskodjon arról, hogy a tisztségviselők és a titkárság maradéktalanul tartsa be a közalapítvány szabályzatainak előírásait. 2. Dolgozza ki és alkalmazza azokat a módszereket, amelyek segítségével a közalapítvány nagyobb mértékben hozzájut az alapító okiratában megjelölt valamennyi bevételi forráshoz, így pl. a természetes és jogi személyek önkéntes befizetéseihez, az állampolgárok által felajánlott SZJA-hoz, vállalkozási bevételekhez. 3. Gondoskodjon - az alapító intézkedését követően - az induló tőke és tőkeváltozás számviteli rendezéséről. II. Részletes megállapítások 1. Az FGYKA működése, jogi, pénzügyi és szervezeti feltételeinek a megteremtése 1.1. Az FGYKA működése megkezdéséhez tett intézkedések Az FGYKA célja, hogy támogatást nyújtson a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- és más fogyatékos gyermekek és tanulók személyiségének kibontakoztatása, szellemi és fizikai tehetségük és képességük kifejlesztése, esélyegyenlőségük növelése érdekében, valamint hogy kialakítson egy olyan ellátó rendszert, amely lehetővé teszi, hogy az érintett gyermekek lakóhelyükhöz közel, bejárással tudják igénybe venni a fogyatékosság típusának megfelelően létrehozott óvodát, iskolát, valamint részt vegyen az ép gyermekekkel együtt történő nevelés, oktatás feltételeinek megteremtésében. E célok megvalósítása érdekében az FGYKA pedagógiai szakmai és szakszolgáltatásokat nyújt, pályázat útján támogatja a fogyatékos gyermekek ellátásában közreműködő

8 intézményrendszer fejlesztését, pedagógiai programok fejlesztését, eszközök, járművek beszerzését, szabadidős tevékenységek megszervezését, az érintett tanulók középfokú iskolai tanulmányainak folytatását és a felsőfokú tanulmányainak megkezdését, továbbá munkába állását, valamint megtéríti a szülők részére szervezett tanfolyamok költségét. Az alapító okiratban megfogalmazott célok és feladatok a közoktatásról szóló törvényben rögzített célokkal és feladatokkal összhangban vannak. A közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény megjelenését követően az FGYKA kuratóriuma kidolgozta a kiemelkedően közhasznú szervezetként történő működéshez szükséges alapító okirat módosítását, amit a Kormány, mint alapító elfogadott, majd felhatalmazta a művelődési és közoktatási minisztert, hogy az alapító nevében gondoskodjon az FGYKA kiemelten közhasznú szervezetként történő bírósági nyilvántartásba vételéről. Ezen intézkedés május 29-én - az előírt határidőn belül - megtörtént. A Fővárosi Bíróság - a kért hiánypótlások teljesítése után január 27-én a 12. Pk /1997/9. számú végzésével kiemelkedően közhasznú szervezetként nyilvántartásba vette az FGYKAt. Az alapító okirat módosítását a 24/1999. (II. 12.) Korm. rendelet tartalmazza. A módosított alapító okirat megfelel a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 4. (1) és 7. - ban megfogalmazott előírásoknak. Az FGYKA megalapításához és működéséhez szükséges adóés TB igazgatási, eljárási intézkedéseket a bírósági bejegyzést követő egy hónapon belül teljes körűen és szabályszerűen megtették. Az FGYKA a Magyar Államkincstárnál október 6-án nyitott folyószámlát és kötött határozatlan időre szóló megállapodást - az Áht. 18/C. (6) bekezdésben foglaltak alapján - pénzeszközeinek nyilvántartására és fizetési forgalmának lebonyolítására. A folyószámla felett rendelkezni jogosult személyek - az alapító okirat szerint a kuratórium elnöke és képviseleti joggal felruházott két kuratóriumi tag - aláírásukkal a pénzforgalmi szabályoknak megfelelően bejelentkeztek.

9 Az FGYKA alapító okirat szerinti székhelye 1055 Budapest, Báthory u. 10. Az irodahelyiségeket az MKM-től bérli, évenként megkötött bérleti szerződés alapján Az FGYKA induló vagyona Az évi költségvetési törvény nem hagyott jóvá elkülönített előirányzatot az FGYKA induló vagyona céljára. Az FGYKA induló vagyonának forrását a létrehozást követően a Kormány olyan előirányzat terhére jelölte meg, melyre a hatályos törvények szerint nem volt felhatalmazása, ebből következően az induló vagyont illetően a következő ellentmondásos intézkedéseket tárta fel az ellenőrzés: Az FGYKA létrehozásáról szóló 164/1997. (IX. 30.) Korm. rendelet 3. -a szerint a közalapítvány induló vagyona 200 M Ft, melyet az évi központi költségvetés XI. Belügyminisztérium fejezet, 23. cím, 4. alcím, 14. kiemelt előirányzat "Körzeti, térségi feladatok támogatása" célra jóváhagyott M Ft terhére kell biztosítani. Az évi költségvetési törvény nem hatalmazta fel a Kormányt arra, hogy az általa alapított közalapítvány induló vagyonát fenti előirányzat terhére biztosítsa. A megjelölt előirányzat felhasználását az évi költségvetési törvény 5. sz. melléklete szabályozta, melynek a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok 14. pontja a következőket tartalmazza: Körzeti, térségi feladatok támogatása Igényelhetik a megyei (fővárosi) önkormányzatok a Kormány által létrehozott, továbbá a fővárosi és a megyei közalapítványok működtetéséhez, a pedagógiai szakszolgálatok, valamint pedagógiai szakmai szolgáltatások szervezéséhez. A támogatás részletes feltételeit az MKM - a MüM, a PM és a BM véleményének kikérésével március 31-ig jelenteti meg. A támogatás összegét az önkormányzat köteles a megyei, fővárosi, országos közalapítvány részére átutalni."

10 Az évi költségvetési törvény 43. (3) bekezdése szerint a Kormány a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzat (XI. Belügyminisztérium fejezet, 23. cím, 4. alcím) jogcímei között, a működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (XI. Belügyminisztérium fejezet, 23. cím, 5. alcím) jogcímei között, továbbá a 4. és 5. alcím között - a felhasználás iránti igény figyelembevételével - átcsoportosításokat hajthat végre. E felhatalmazás a meghatározott jogcímek közötti átcsoportosítást engedélyezte, nem pedig azt, hogy e jogcímeken túl, az államháztartáson kívülre, a Kormány által alapított közalapítvány induló vagyona céljára vonjon el a Kormány forrást. Az FGYKA 1997-ben 200 M Ft támogatást nem az alapítótól és nem induló vagyonként, hanem költségvetési támogatásként, megállapodás alapján kapta az MKM-től (1. sz. melléklet). Az MKM a Művelődési Közlöny április 17- i számában jelentette meg az évi közoktatási célú támogatási előirányzatok igénybevételi feltételeiről szóló közleményt, melynek 3.1 pontja 200 M Ft-ot irányzott elő a fogyatékos gyermekek nevelésével, oktatásával kapcsolatos országos feladatok ellátásához. A támogatás célja a közlemény szerint a Köot (2) bekezdése alapján a Kormány által létrehozott országos közalapítvány működéséhez, feladatainak ellátásához szükséges forrás egy részének biztosítása. A közlemény a Kormány által később létrehozott közalapítvány számára az MKM-mel megkötendő megállapodást jelölte meg az előirányzat rendelkezésre bocsátása feltételeként, jóllehet az évi költségvetési törvény 5. sz. melléklete szerint a Kormány által létrehozott közalapítvány működtetéséhez is a megyei (fővárosi) önkormányzat igényelhette volna az előirányzatot. Az szeptember 29-én kötött megállapodás többek között meghatározta a támogatás céljait,

11 összegét, forrását, valamint azt, hogy a támogatás december 31-ig fel nem használt összege az FGYKA vagyonát gyarapítja, alapító okiratának megfelelően. Az MKM helyettes államtitkára szeptemberében írásban tájékoztatta a főpolgármestert az FGYKA számára meghatározott 200 M Ft-tal kapcsolatos teendőkről (2. sz. melléklet). E levél szerint az évi költségvetési törvény fent megjelölt előirányzata az FGYKA induló vagyonát tartalmazza. A támogatást a megállapodás megkötése után az MKM kezdeményezésére a BM a Fővárosi Önkormányzathoz utaltatta, majd a Fővárosi Önkormányzat továbbutalta az FGYKA számlájára, ahova október 22-én érkezett meg. Az FGYKA-t az ellentmondásos intézkedések miatt anyagi hátrány nem érte, hozzájutott a működésének és a közalapítványi célok teljesítésének megkezdéséhez szükséges forrásokhoz. Az FGYKA - az alapítványok gazdálkodási rendjéről szóló 115/1992. (VII. 23.) Korm. rendelet 8. (1) és (3) bekezdésével ellentétesen - az évi mérlegében 200 M Ft induló tőkét mutatott ki, jóllehet nem ilyen jogcímen kapta fenti összeget (3. sz. melléklet). A jelzett jogszabály szerint az alapítvány az alapító által az alapítvány céljára rendelt pénzeszközöket és eszközöket induló tőkeként, az alapítványi célú tevékenység eredményét - a bevételek és kiadások egyenlegét - tőkeváltozásként köteles kimutatni A kuratórium és az FB létrehozása, a közalapítványi iroda megalakítása Az FGYKA kurátorait és az FB tagjait az alapító okiratban megjelölt szervezetek javaslata alapján a Kormány szeptember 22-én kérte fel, 3 éves időtartamra. Az FGYKA döntéshozó és kezelő szerve az alapító okirat szerinti 11 tagú, illetve a módosított alapító okirat szerinti 12 tagú kuratórium. A kuratórium személyi összetétele megfelel a Ptk. 74/C. (3) bekezdésében foglalt előírásoknak, mivel az alapító a kuratóriumban a vagyon felhasználására meghatározó befolyást nem gyakorol.

12 2. Az FGYKA működése 2.1. A kuratórium működése Az alapító okirat 1. sz. melléklete név szerint felsorolja a kuratórium és az FB tagjait. A kuratóriumba 4 tagot delegáltak a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos gyermekek, tanulók, illetve szüleik érdekképviseletét ellátó országos szervezetek, 3 tagot az ellátásban érdekelt országos szakmai szervezetek és 1-1 tagot a művelődési és közoktatási miniszter, az Egészségbiztosítási Önkormányzat, a helyi önkormányzatok országos érdekképviseleti szervei és a BGGYTF. A módosított alapító okirat szerint 2 tagot delegál az oktatási miniszter, 1-1 tagot a szociális és családügyi miniszter, a helyi önkormányzat országos érdekképviseleti szervei és a BGGYTF. Az FGYKA-nál működő FB szabályosan - az alapító okirat előírásainak megfelelően - öt taggal alakult meg. A 164/1997. (IX. 30.) Korm. rendelet mellékleteként jóváhagyott eredeti alapító okirat szerint az FB-be 1-1 tagot delegált a PM, az MKM, az NM, a BM és a MüM. A 24/1999. (II. 12.) Korm. rendelet mellékletében foglaltak szerint módosított alapító okirat szerint 1-1 tagot delegált az FB-be a BM, az EÜM, az OM, az SZCSM és a PM. Az FGYKA titkársága - mint operatív előkészítő és végrehajtó szerv november 1-jén kezdte meg működését. Az FGYKA a kuratórium által meghatározott és elfogadott éves szakmai program szerint működik. A szakmai programokat a kuratóriumi tagok delegálásában részt vevő szervezetek és a kuratóriumi tagok javaslataira, valamint a megyei, fővárosi közoktatás-fejlesztési koncepciókra alapozták. A kuratórium feladat- és munkatervet csak évre készített.

13 A kuratórium feladatai ellátása érdekében üléseit - az alapító okiratban előirt évente legalább négyszeri alkalmat meghaladóan - átlag havonként egyszer tartotta. A kuratóriumi üléseken a határozatok meghozatalakor minden esetben betartották a határozatképességre vonatkozó előírásokat. Az alapító okirat rendelkezése szerint az ülésekről jegyzőkönyvet készítettek a jelenlévők felszólalása lényegének rögzítésével és a meghozott határozatok szó szerinti közlésével. A jegyzőkönyvet a kuratórium ülésének vezetője és a megválasztott jegyzőkönyv hitelesítő minden esetben aláírta. A kuratórium határozatairól a titkárság - a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. tv. III. fejezet 7. (2) bekezdés a. pontja, valamint az ennek megfelelően módosított alapító okirat szerint - vezeti a határozatok gyűjteményét, gondoskodik azok nyilvánosságra hozataláról. Az FGYKA SZMSZ-e - összhangban a módosított alapító okirattal - részletesen meghatározta a kuratórium döntéseinek nyilvántartását és nyilvánosságra hozatalát. Az eredeti alapító okirat nem rendelkezett az FGYKA kuratóriumi tagjainak összeférhetetlenségéről, de a kuratórium tagjai a közalapítvány nyilvántartásba vétele előtt nyilatkoztak arról, hogy megfelelnek a Ptk. 74/C. (3) bekezdés előírásainak. A kurátorok döntéshozatali összeférhetetlenségét a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. tv. 8. (1) bekezdés b. pontja írja elő kötelező jelleggel, amelyet az FGYKA módosított alapító okirata és SZMSZ-e rögzített. A kuratóriumi tagok nyilatkozatban kijelentették, hogy a fenti törvényben meghatározott kizárási okok nem állnak fenn. Az összeférhetetlenségi szabályokat a kuratóriumi döntések meghozatalakor betartották, a döntésekben érintett kuratóriumi tagok az adott határozat meghozatalában nem vettek részt. Pl. a kuratórium jegyzőkönyve szerint a szabadidős tevékenységek program keretében beérkezett pályázatok értékelésében, a 27/1998. (VI. 11.) számú kuratóriumi határozat

14 meghozatalában az érintett kurátorok nem vettek részt A belső szabályzatok teljessége, törvényessége, a könyvvezetés szabályossága Az FGYKA a gazdálkodási kereteit meghatározó szabályzatait a működés megkezdésétől folyamatosan készítette, de csak a működés megkezdését követő egy év letelte után, év végére vált szabályozottsága teljes körűvé. Az FGYKA SZMSZ-ének elkészítése elhúzódott, teljes terjedelemben október 29-től hatályos. A kuratórium megalakulásakor elkészítette és jóváhagyta a szavazás rendjéről szóló szabályzatot. Az SZMSZ - összhangban az eredeti és a módosított alapító okirattal - tartalmazza az FGYKA vagyoni viszonyait, gazdálkodását, rögzíti szervezeti felépítését, az egyes szervezeti egységek feladatait, működését, az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályokat, valamint a kártérítési felelősséget. A kuratórium a jogszabályokban kötelezően előírt valamennyi szabályzatot elkészítette és jóváhagyta. Önálló szabályzat formájában április 15-től rendelkezik számviteli politikával, számlarenddel, értékelési, leltározási, pénzkezelési szabályzattal. Az alapító okiratban előírt vagyonkezelési és befektetési szabályzatot, valamint a felesleges vagyontárgyak hasznosításáról és selejtezéséről szóló szabályzatot december 11-én hagyta jóvá a kuratórium. A szabályzatok többsége megfelel a jogszabályok előírásainak, a helyszíni ellenőrzés a pénzkezelési szabályzatot és a vagyonkezelési szabályzatot az utalványozási jogkör nem egyértelmű szabályozása, a számlarendet a működési kiadásoknak (költségeknek) a 115/1992. (VII. 23.) Korm. rendelet 5. (2) bekezdésének nem megfelelő elkülönítése miatt kifogásolta. ˇ A bankszámla feletti rendelkezésről és utalványozásról szóló jog - az alapító okirat szerint - a kuratórium elnökét és a képviseleti joggal felruházott két kuratóriumi tagot illeti meg. A pénzkezelési szabályzat ezzel összhangban áll. Az SZMSZ és a vagyonkezelési szabályzat utalványozási jogot biztosított a kuratórium

15 elnökének, a képviseleti joggal felruházott két kuratóriumi tagnak és 100 E Ft összeghatárig a titkárság vezetőjének. Ezzel ellentétben a pénzkezelési szabályzat szerint utalványozási jog a titkárság vezetőjét nem illeti meg. Az ellenőrzés megállapította, hogy és évben az utalványozási joggal csak a kuratórium elnöke élt. A kuratóriumi elnök április 15-i levelében azt a tájékoztatást adta, hogy az utalványozási joggal kapcsolatos ellentmondást a kuratórium február 4-én tartott ülésén az érintett szabályzatok pontosításával helyreigazította. ˇ Az alapítványi célú kiadások közül a pályázatokkal kapcsolatos rezsi költségek keverednek a működési költségekkel, ezek elkülönítése csak az analitikában biztosított. Fent hivatkozott jogszabály szerint az alapítvány költségeit (kiadásait) ˇ vállalkozási tevékenység közvetlen költségei; ˇ alapítványi célú tevékenység közvetlen költségei; ˇ az alapítvány kezelő szervének költségei (kiadásai) és az egyéb közvetett költségek (kiadások) szerinti részletezésben elkülönítetten, a számviteli előírások szerint kell nyilvántartani. A jelenleg hatályos számviteli politika már megfelel a közalapítvány sajátosságainak. Az eredeti, április 15-én elfogadott számviteli politikában céltartalék képzés szerepelt, valamint az egyszerűsített éves beszámolóhoz kiegészítő melléklet elkészítését írta elő. Az Szt. szerinti egyéb szervezetek éves beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságáról szóló 8/1996. (I. 24.) Korm. rendelet - mely az ellenőrzött időszakban még hatályos volt - a közalapítványok számára nem írta elő kiegészítő melléklet készítését, céltartalék képzést pedig csak a vállalkozási tevékenységet folytató

16 közalapítványok számára tette lehetővé. Az december 11-én elfogadott új számviteli politikában rögzítették, hogy céltartalékot az FGYKA nem képez, mivel vállalkozási tevékenységet nem folytat. Az alapítványi célú tevékenység számbavételére az FGYKAnál kialakított számviteli rendszer csak részben alkalmas. A könyvvezetésben az alapítványi célú tevékenységhez kapcsolódó kiadások nem tükrözik az alapító okiratban meghatározott támogatási célokat. Az alapítványi célú tevékenységek bevételei az alapító okiratnak megfelelő bontásban kerülnek kimutatásra Az FGYKA titkárságának működése Az ellenőrzött időszakban a titkárság tevékenységét, valamint a titkárság vezetőjének feladatait - az alapító okirattal összhangban, azt kiegészítve - az SZMSZ szabályozta. Az SZMSZ - az alapító okiratban leírtakon túlmenően - a titkárság feladatai közé sorolta a kuratórium döntéseiről nyilvántartás vezetését, a döntések nyilvánosságra hozatalát, az érintettekkel való közlését, a közalapítvány irataiba való betekintés feltételeinek biztosítását, a kiírásra kerülő pályázatok előkészítésének, értékelésének szervezését, a kuratórium által jóváhagyott pályázati felhívások közzétételét. A titkárság élén a kuratórium által kinevezett vezető áll. A titkárságvezető - az alapító okiratnak megfelelően - gyakorolja a munkáltatói jogokat a titkárság alkalmazottai felett, irányítja a titkárságot, gondoskodik a működéshez szükséges feltételek biztosításáról, kidolgozza a munkaköri leírásokat, a megbízás alapján közreműködő személyekkel tartja a kapcsolatot. Az ellenőrzött időszak alatt az FGYKA-nál alkalmazott dolgozók szabályos munkaszerződéssel és részletes - az SZMSZ-el összhangban lévő - munkaköri leírással rendelkeztek. A titkárság létszámának meghatározására az alapító okirat szerint a kuratórium jogosult évben teljes munkaidőben 2 fő végezte a titkárság feladatait (a titkárság vezetője és a

17 pályázati manager), évben 2 fő teljes, és 2 fő részfoglalkozású alkalmazott volt. A könyvelési feladatokat megbízási szerződés alapján külső könyvelő cég végezte. A közalapítványi titkárság az alapító okiratban és az SZMSZben előírt feladatait megfelelő szakmai színvonalon végezte, de egyes - a közalapítvány működésére meghatározó - kötelezettségvállalások aláírásakor a titkárság vezetője feladat- és hatáskörét túllépte. Az SZMSZ szerint az FGYKA működéséhez szükséges, külső személyekkel kötött szerződések aláírására a kuratórium elnöke jogosult, ennek ellenére a gazdasági vezetővel, a könyvvizsgáló céggel, a jogi szakértővel a megbízási szerződéseket a titkárság vezetője írta alá, mint megbízó Az FB működése Az FGYKA kuratóriumának és titkárságának tevékenységét 5 tagú FB ellenőrzi. Az FB tagjai az ellenőrzött időszakban a kuratórium ülésein rendszeresen részt vettek. Az FB a működését november 4-én kezdte meg, évben azonban érdemi ellenőrző tevékenységet nem folytatott, évi tevékenységéről az alapítónak nem számolt be. Az FB saját ügyrendjét február 24-én fogadta el, tartalma megfelel az alapító okiratban foglaltaknak évben öt alkalommal tartott ülést, megvizsgálta az FGYKA évi beszámolóját, az évi pénzügyi tervét, a gazdálkodással kapcsolatos szabályzatokat. Az ellenőrzött időszak alatt az FB egy alkalommal végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzést, az induló év három hónapjának tevékenységét tekintette át. Az ellenőrzés tapasztalatai alapján a gazdálkodással és működéssel kapcsolatos belső szabályzatok mielőbbi kidolgozására és elfogadására hívta fel a kuratórium figyelmét. Az FB az ellenőrzési munka alapját szolgáló ellenőrzési munkatervet - ellentétben az november 4-én megtartott ülésen elfogadott II/1997. (X. 4.) sz. határozatával évre nem, csak az évre készített. A munkaterv tartalmazza az FGYKA évi pénzügyi tervének, az évi - az

18 alapítónak elkészítendő - szakmai jelentés és a közhasznúsági jelentés ellenőrzését, valamint az évi gazdálkodás, a titkárság működése és a pályáztatási rendszer vizsgálatát. Az FB évben az alapító okiratban megfogalmazott feladatai közül a közalapítvány működése törvényességének és vagyona kezelésének, ezen belül a pénzügyi tervek és a beszámolók ellenőrzését elvégezte. 3. Az FGYKA gazdálkodása 3.1. Az éves pénzügyi tervek elkészítése, jóváhagyása Az alapító okirat szerint az FGYKA éves pénzügyi terv alapján gazdálkodik, azzal a megkötéssel, hogy a törzsvagyona 20 millió Ft alá nem csökkenhet. Az alapító okirat tervezésre vonatkozó előírásait a kuratórium az ellenőrzött időszakban betartotta. Az FGYKA az ellenőrzött időszak mindhárom évében készített éves pénzügyi tervet. A pénzügyi tervezés kiterjedt az alapítványi célú és a működési célú kiadások, valamint a bevételi források tervezésére, figyelembe véve az alapító okiratban meghatározott felhasználási célokat. A pénzügyi tervek és a beszámolók tartalma nem volt összhangban. A kuratórium által elfogadott pénzügyi tervekben a bevételeket és kiadásokat, a beszámolókban pedig a bevételeket és költségeket mutatták ki. A pénzügyi tervben és a beszámolóban kiadások és költségek összege alapvetően az értékcsökkenés összege miatt különbözött, ebből is adódott, hogy pl évben a tényleges működési költségek (22 M Ft) meghaladták a tervezett szintet (21 M Ft). Az FGYKA bevétele a Köot (2) bekezdése szerint a központi költségvetés és az Egészségbiztosítási Alap hozzájárulása, a törvényben vagy kormányrendeletben előírt befizetések, természetes személyek, jogi személyek vagy ezek jogi személyiség nélküli társaságainak önkéntes befizetései, valamint az alapító okiratban meghatározott egyéb bevételek. Az alapító okirat az FGYKA bevételeinek jogcímeit konkretizálta, illetve kibővítette, így pl. az SZJA 1 %-os

19 részének felajánlásából, illetve a vállalkozásokból befolyó bevételekkel. Az Egészségbiztosítási Alap hozzájárulásából, az SZJA felajánlható 1 %-ból, a természetes és jogi személyek önkéntes befizetéseiből, valamint a vállalkozási tevékenység eredményéből sem 1997-ben, sem 1998-ban az FGYKA nem tervezett bevételt. Az FGYKA kuratóriuma a bevételeket nagy biztonsággal tudta tervezni, mivel az ellenőrzött időszak alatt a bevételi forrásokat 90 %-ban az éves költségvetési törvényekben jóváhagyott központi költségvetési támogatás tette ki, egyéb bevételei pedig az átmenetileg szabad pénzeszközeinek államilag garantált értékpapírba való befektetésből származtak. Az FGYKA éves működési költségeinek összege az alapító okirat szerint nem lehet nagyobb az éves tervezett költségvetés bevételi oldalának 8 %-ánál. Álláspontunk szerint a működési költségeket célszerűbb lett volna a teljesített alapítványi célú kiadások arányában meghatározni, mivel a kuratórium és a titkárság munkája elsősorban e kiadások törvényes és célszerű megszervezéséhez kapcsolódik. Az alapító okirat működési költségekre vonatkozó korlátozásából nem állapítható meg egyértelműen, hogy csak az adott év bevételét, vagy az előző évi maradványt is tartalmazó pénzügyi forrást kell alapul venni. Az FGYKA kuratóriuma a számára kedvezőbb, pénzmaradványt is tartalmazó pénzügyi forrás összegét vette alapul a működési költségek összegének tervezésekor. A tervezett kiadásokon belül a legnagyobb súllyal (80 %) a pályázat alapján folyósított támogatások szerepeltek, melyet a kuratórium szakmai programja szerint terveztek. A pályázatok meghirdetésével, szakértők bevonásával kapcsolatos költségeket - az ún. pályázati rezsi költségeket - a kuratórium a pénzügyi terv részeként határozta meg. Az alapító okirat szerint a pályázatok meghirdetésével, lebonyolításával, elbírálásának előkészítésével, szakértők bevonásával kapcsolatos költségeket a kuratórium külön, a pályázat kiírásakor határozza meg.

20 A kuratórium határozatai szerint a pályázatok rezsi költsége a pályázati úton elosztható támogatás maximum 5 %-a lehet. Ezt az előírást évben az FGYKA betartotta, mivel a pályázati úton felosztható 58 M Ft támogatás 2,9 M Ft-ot kitevő 5 %-ával szemben mindössze 0,7 M Ft pályázati rezsi költség merült fel évben a pályázatok rezsi költsége (5,6 M Ft) a pályázati úton történő feladat-finanszírozás (135 M Ft) 4 %-a volt, vagyis az előírt kereten belül maradt. A pénzügyi terveket a kuratórium mindhárom évben jóváhagyta. Az évi pénzügyi tervet a kuratórium a tényleges működés rövid időtartamának figyelembevételével készítette el. A tervezett bevétel 206 M Ft volt, amelyből 200 M Ft-ot terveztek induló vagyon jogcímen, 6 M Ft-ot egyéb bevételként. A tervezett 95 M Ft kiadáson belül az alapítványi célú támogatás és a pályázatokhoz kapcsolódó költségek együttesen 91 M Ft-ot, az összes kiadás 96 %-át tették ki. A működési költségek tervezésénél a működés három hónapjára eső arányos bevétel 8 %-át, 4,1 M Ft-ot vettek figyelembe, mely megfelelt az alapító okiratban meghatározott aránynak. Az évi pénzügyi tervben 421 M Ft pénzügyi forrással számoltak, ebből 200 M Ft volt a központi költségvetési támogatás, 191 M Ft az előző évi maradvány és 30 M Ft az értékpapírok tervezett hozama. A tervezett 392 M Ft kiadáson belül az alapítványi célú támogatás és a pályázatokhoz kapcsolódó költségek együttes összege 371 M Ft-ot, az összes kiadás 95 %-át tette ki. Működési költségekre 21 M Ft-ot terveztek, mely az éves pénzügyi terv bevételi oldalának 5 %-a volt, megfelelt az alapító okirat előírásának. Az évi tervet - ezen belül elsősorban a pályázati úton történő támogatások összegét - a kuratórium többször módosította, főleg a tapasztalat hiánya miatt. Az évi pénzügyi tervben 461 M Ft pénzügyi forrással számoltak, ebből az előző évi maradvány 218 M Ft, a központi költségvetési támogatás 200 M Ft, az értékpapírok tervezett hozama 40 M Ft, a pályázati díjakból származó tervezett bevétel 3 M Ft volt. A tervezett összes kiadás 431 M Ft,

21 amelyen belül az alapítványi célú támogatások és a pályázatokhoz kapcsolódó költségek együttes összege 412 M Ft (összes kiadás 96 %-a) volt. Az évi terv azzal számol, hogy az előző évek jelentős kiadási megtakarításából származó pénzmaradványt a tárgyévben alapítványi célokra felhasználják évben a működési költségekre 19 M Ft-ot terveztek, amely a pénzügyi terv bevételi oldalának (461 M Ft) 4 %-át, a tárgyévi folyóbevétel (243 M Ft) 8 %-át teszi ki Az FGYKA bevételei és kiadásai (költségei) Az FGYKA számára meghatározott bevételi források realizálása években az FGYKA évente 200 M Ft központi költségvetési támogatást kapott, az évi költségvetési törvény ugyancsak 200 M Ft támogatást irányzott elő. Az ellenőrzött időszakban a Köot. által meghatározott bevételi források egy részéből az FGYKA-nak nem származott bevétele. Az Egészségbiztosítási Alap hozzájárulásából, az állampolgárok által az SZJA-ból felajánlott 1 %-ból, a természetes személyek és jogi személyek önkéntes befizetéseiből és a vállalkozási tevékenység eredményéből sem 1997-ben, sem 1998-ban az FGYKA-nak nem volt bevétele. ˇ Az Egészségbiztosítási Alap támogatásával igénybe vehető szolgáltatási körébe illeszthető pl. a különleges gondozás igénybevételéhez szükséges eszközök és járművek beszerzése, a fogyatékos gyermekek oktatási, nevelési intézménybe járásához kapcsolódó útiköltségek megtérítése, az Egészségbiztosítási Alap támogatása tehát ezeknek az alapítványi céloknak a finanszírozásához járulhatott volna hozzá. Az FGYKA létrehozása óta eltelt idő alatt sem az alapító nevében eljáró MKM, sem az FGYKA kuratóriuma nem tudta bevonni az Egészségbiztosítási Alap forrásait a közalapítvány támogatásába. Az FGYKA létrehozását megelőzően, április 4-én a művelődési és közoktatási miniszter levélben fordult az Egészségbiztosítási Önkormányzat elnökéhez, melyben - hivatkozva a Köot ának (2) bekezdésére - kérte az Egészségbiztosítási Alap

22 hozzájárulását az FGYKA induló vagyonához (4. sz. melléklet). E jogszabályhely azonban nem az FGYKA induló vagyon kiegészítése, hanem bevételi forrásai bővítése céljából jelölte meg az Egészségbiztosítási Alapot. Az Egészségbiztosítási Önkormányzat elnöke elutasító válaszában arra hivatkozott, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, valamint az Egészségbiztosítási Önkormányzat költségvetése nem tartalmaz évre az FGYKA céljára elkülönített pénzeszközt (5. sz. melléklet). Az FGYKA létrejöttét követően, szeptember 30- án a művelődési és közoktatási miniszter ismételten írásban megkereste az Egészségbiztosítási Önkormányzat elnökét, és tájékoztatást kért az FGYKA támogatási lehetőségét illetően (6. sz. melléklet). Az MKM munkatársának szóbeli tájékoztatása alapján 1998-ban is írásban kérték az Egészségbiztosítási Önkormányzat támogatását, de nem kaptak kedvező választ. A helyszíni ellenőrzés ezeket a dokumentumokat nem kapta meg. ˇ A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. törvény 4. (1) bekezdésének c. pontja szerint az FGYKA kedvezményezettnek minősül, így az SZJA 1 %-ának fogadására jogosult. Ilyen jogcímen az FGYKA-nak az ellenőrzött időszakban nem volt bevétele. Az ellenőrzésünk tapasztalatai szerint a kuratórium eddig nem tett érdemi intézkedéseket annak érdekében, hogy az FGYKA-nak a központi költségvetési támogatáson túl más forrásból bevétele származzon. A civil szféra önkéntes befizetéseit és adományait részben ellensúlyozta, hogy a kuratórium a támogatást több pályázati célnál (pl. nyári táborok, szülői gondozói tanfolyamok) önrész meglétéhez kötötte, ezáltal bővült a támogatásban részesíthető kedvezményezettek köre, illetve közvetve az alapítványi célok finanszírozási lehetősége.

23 A bevételek és kiadások (költségek) alakulása években évben a tényleges bevételek összege 201,5 M Ft, a tényleges költségek összege 4,8 M Ft volt. A bevételek tervezettől való elmaradásának oka az volt, hogy az értékpapírok befektetéséből származó hozamot felültervezték. A tényleges költségek a tervezett összeg 5 %-át, a befolyt bevételek mintegy 2 %-át tették csak ki, mivel a pályázatokra megítélt támogatásokat az év végéig hátralévő rövid idő miatt nem utalták át az érintetteknek évben a befolyt bevételek összege 227,2 M Ft, a tényleges költségek összege 193,3 M Ft volt. A bevételeken belül a befektetésből származó bevétel 27 M Ft (az összes bevétel 12%-a) volt. Az alapítványi célú kiadások a tárgyévben befolyt bevételek 85 %-át tették ki. A pénzügyileg teljesített alapítványi célú támogatások (kiadások) jelentősen alatta maradtak az e célra tervezett kiadásoknak (költségeknek), mindössze 46 %-os mértékben realizálódtak. Ennek oka, hogy pályázati úton az FGYKA a tervezett 326,5 M Ft-tal szemben csak 135 M Ft támogatást utalt át, további 129,5 M Ft-ra kötelezettségvállalást adott, amelyek tényleges kifizetését évben tervezik. Az évben kiírásra került pályázatok - a ténylegesen kifizetett és a kötelezettségvállalásként kezelt támogatások együttesen - 264,5 M Ft-os összege a tervezett 326,5 M Ft 81 %-os teljesítését jelentette. Az ellenőrzött időszakban tervezett és teljesített bevételek, illetve kiadások adatait a 7-9. sz. mellékletek tartalmazzák Az FGYKA működéséhez szükséges feltételek megteremtése, a működési költségek alakulása Az FGYKA az alapító okirata szerint évben legfeljebb 15 M Ft-ot fordíthatott székhelyének kialakítására, az induláshoz szükséges eszközök, berendezések, felszerelések megvásárlására. A kuratórium a tárgyi feltételek megteremtésére 8 M Ft, a titkársági iroda felújítására és akadálymentesítésére 7 M Ft felhasználását engedélyezte. Az eszközök beszerzése évben megkezdődött 3,1 M Ft értékben, majd évben folytatódott 4,9 M Ft értékben. Az iroda felújítása december 15-én fejeződött be, 1,3 M Ft összegben. A beszerzett tárgyi eszközök valós szükségletet elégítettek ki, színvonalas, korszerű működési feltételeket biztosítottak. A beszerzési források kiválasztásánál a titkárság a

24 fogyatékos szakemberek, vagy az őket foglalkoztató szervezetek kínálatát is figyelembe vette. A kuratórium és a titkárság az eszközök beszerzésénél ésszerűen és takarékosan járt el év végén a mozgássérültek közlekedésének biztosítása érdekében megkezdték a székhely akadálymentesítéséhez szükséges előkészületeket, amely a mellékhelyiség, az épület bejárata, valamint egy mozgássérültek részére készült, speciális lépcsőlift kialakítását tartalmazta. A szükséges tervek elkészültek, az építési engedély május 8-án lett jogerős. Az évi pénzügyi tervben a beruházásra a kuratórium 5,3 M Ft-ot hagyott jóvá. A beruházás 1998-ban nem kezdődött el, így ezt az összeget változatlan nagyságban és célra a kuratórium az évi tervben is elfogadta. A kuratórium év folyamán úgy döntött, hogy a lépcsőlift beszerzése és felszerelése szükségtelen. A mellékhelyiség és a bejárati kapu átalakítására vonatkozó árajánlatok bekérése a helyszíni ellenőrzés márciusi befejezésekor még folyamatban volt. A beruházás - annak műszaki tartalmát illetően - nem volt kellően átgondolt, kivitelezése a titkárságnak felróhatóan indokolatlanul elhúzódik, jóllehet a közalapítvány kedvezményezettjei egy részének a tervezett átalakítás a közalapítvány székhelyének akadálymentes megközelítéséhez nélkülözhetetlen. A helyszíni ellenőrzés során nem kaptunk magyarázatot a beruházás elhúzódásának indokaira. Az FGYKA 1997-ben, az alapítás évében egy negyedévet működött, 4,1 M Ft összegű működési költsége a bevételek egy negyedévre jutó arányos részének 8,1 %-át tette ki. A működési költségeken belül a személyi jellegű ráfordítások 3,1 M Ft-ot ( 76% ), az egyéb költségek 1 M Ft-ot ( 24% ) tettek ki évben a működési költségek összege 22 M Ft volt, amely az éves pénzügyi terv bevételi oldalának (mely az előző évi pénzmaradványt is tartalmazta) 5,2 %-át tette ki. A működési költségeken belül a személyi jellegű ráfordítások összege 14,1 M Ft ( 64% ), az egyéb költségek összege 7,9 M Ft (36% ) volt.

25 A működési költségeket részletesen a 9. sz. melléklet tartalmazza. Az ellenőrzött időszakban a legnagyobb súllyal szereplő személyi jellegű ráfordítások a tisztségviselők tiszteletdíjából, költségtérítéséből, a titkárság alkalmazottainak bérköltségéből, a közterhekből és a megbízási szerződésekből tevődtek össze. A létszám, valamint a bérek, tiszteletdíjak, költségtérítések részletes adatait a 10. sz. melléklet tartalmazza. A kuratóriumi és FB tagok tiszteletdíja és költségtérítése évben 1,4 M Ft (a működési költségek 34%-a), évben 6 M Ft (a működési költségek 27%-a) volt. A kuratórium tagjai kizárólag útiköltség címen részesültek költségtérítésben, évben összesen Ft, évben Ft összegben, a benyújtott és igazolt számlák alapján. Az FB tagjai az ellenőrzött időszak alatt nem igényeltek költségtérítést. Az alapító az alapító okiratban lehetővé tette mind a kurátorok, mind az FB tagok részére havi tiszteletdíj kifizetését és a számlával igazolt költségek megtérítését, ugyanakkor nem határozta meg az FB tagok tiszteletdíjának összegét, a költségtérítésre kifizethető összeget és a számlával igazolt, indokolt költségek körét. A kuratórium az alapító okirat felhatalmazása alapján saját tagjai számára, az alapító okirat felhatalmazása nélkül pedig az FB tagoknak is meghatározta a tiszteletdíj összegét és évben a kuratóriumi és FB tagok Ft, évtől Ft; és évben a kuratórium és FB elnök Ft, től Ft havi tiszteletdíjban részesülnek. Álláspontunk szerint az FB kuratóriumot ellenőrző tevékenységével összeférhetetlen, ha a kuratórium állapítja meg az FB tagok számára a tiszteletdíjat. Az FB nincs függelmi viszonyban a kuratóriummal, megbízását az alapítótól kapta, beszámolásra is az alapító számára kötelezett. A költségtérítések összegét az SZMSZ havi Ft-ban maximálta és meghatározta a költségtérítésnél figyelembe vehető, indokolt költségeket. Az útiköltségek, az FGYKA céljaival összefüggő külföldi szakmai konferencián, hazai tanfolyamon való részvétel költségei, szakkönyvek,

26 számítástechnikai eszközök vásárlásával kapcsolatos költségek tartoznak az elszámolható költségek közé. A titkárság alkalmazottainak bérköltsége évben 0,6 M Ft, évben 3,3 M Ft ( mindkét évben a működési költségek 15 %-a ) volt. Az évi terv e célra 3,5 M Ft-ot irányzott elő, így a bérköltségek 5%-kal növekednek. A személyi jellegű költségek közterhe évben 0,8 M Ft ( a működési költségek 20 %-a ), évben 3,7 M Ft ( a működési költségek 17 %-a ) volt. Az FGYKA által kifizetett megbízási díjak évben 0,2 M Ft-ot (5 % ), évben 0,8 M Ft-ot ( 4 % ) tettek ki. A megbízások az FGYKA működését segítették elő. A közalapítvány szeptember 1-től megbízási szerződés alapján jogi szakértőt foglalkoztat jogi képviseletének ellátására, szerződések előkészítésére, jogi tanácsadásra. Jogi szakértő készítette el - eseti megbízás alapján - az SZMSZ-t a közhasznú szervezetekről szóló tv. előírásának figyelembevételével, és azzal összhangban. Az FGYKA november 1-én megbízási szerződést kötött egy céggel az FGYKA-ról szóló és az interneten olvasható információs anyag elkészítésére. A szerződésben vállalt feladatokat a megbízott teljesítette, így számára a megállapodás szerinti díj Ft + ÁFA - kifizetésre került. Az anyagjellegű ráfordítások évben 0,4 M Ft-ot, évben 2 M Ft-ot tettek ki (elsősorban az irodai tevékenység beindításához szükséges irodaszerek és egyéb anyagok beszerzése), az évi terv anyagjellegű ráfordításokra 1,4 M Ft-ot irányzott elő. Az iroda (78,6 m2 ) bérleti díját az MKM-mel évenként megkötött bérleti szerződés határozza meg (1997. évben 0,2 M Ft, évben 1,4 M Ft volt) A vagyonvédelem helyzete Az ellenőrzött időszakban a pénzkezeléssel kapcsolatos feladatok elvégzésére kijelölt munkaköröket (pénztáros,

373 Jelentés a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

373 Jelentés a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 373 Jelentés a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK

Részletesebben

JELENTÉS a Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről

JELENTÉS a Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről JELENTÉS a Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 0510 2005. március 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzések

Részletesebben

JELENTÉS. a Tempus Közalapítványnak juttatott központi költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről. 0811 2008. június

JELENTÉS. a Tempus Közalapítványnak juttatott központi költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről. 0811 2008. június JELENTÉS a Tempus Közalapítványnak juttatott központi költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről 0811 2008. június 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi

Részletesebben

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ...

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ... Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8...8 IV. AZ ISKOLA IRÁNYÍTÁSA, VEZETÉSE...8 V.

Részletesebben

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 Többsincs Ó voda és Bölcs őde 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2 Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 E - m ai l : t obbsi n csov i @tura.hu OM azonosító: 201261 S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

A komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM: 031821 A nevelőtestület elfogadta: 2013. március 11. Jóváhagyta:. TARTALOMJEGYZÉK INTÉZMÉNYÜNK SZERVEZETI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1193 Budapest Csokonai u. 5 Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 034703.. Benkőné Sipos Erika Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: P.H. 2014/2015.

Részletesebben

9829 Jelentés a Magyar Távirati Iroda költségvetési fejezet és a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

9829 Jelentés a Magyar Távirati Iroda költségvetési fejezet és a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 9829 Jelentés a Magyar Távirati Iroda költségvetési fejezet és a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013. Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013. 1 Apáczai Csere János Általános Iskola OM:036702 Intézménykód: 168003 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Bevezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE : 96/596-001, Fax: 96/596-005 E-mail: polgarmester@kapuvar.

KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE : 96/596-001, Fax: 96/596-005 E-mail: polgarmester@kapuvar. KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE : 96/596-001, Fax: 96/596-005 E-mail: polgarmester@kapuvar.hu. napirendi pont Tárgyalja: Gazdasági Bizottság Egészségügyi és

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Lábodi Csicsergő Óvoda 7551 Lábod, Vasút u. 7. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Intézmény OM - azonosítója: 202217 Készítette: Vida Tünde óvodavezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya... 4 I. rész Az alapító okiratban foglaltak

A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya... 4 I. rész Az alapító okiratban foglaltak T A R T A L O M J E G Y Z É K A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya... 4 I. rész Az alapító okiratban foglaltak részletezése és egyéb

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

9806 Jelentés a Magyar Rádió Közalapítvány és - kapcsolódó ellenőrzésként - a Magyar Rádió Részvénytársaság gazdálkodásának ellenőrzéséről

9806 Jelentés a Magyar Rádió Közalapítvány és - kapcsolódó ellenőrzésként - a Magyar Rádió Részvénytársaság gazdálkodásának ellenőrzéséről 9806 Jelentés a Magyar Rádió Közalapítvány és - kapcsolódó ellenőrzésként - a Magyar Rádió Részvénytársaság gazdálkodásának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok

Részletesebben

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph.

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph. JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033032 Bársonyné Pálinkás Éva intézményvezető Legitimációs eljárás Elfogadta: Játékország Óvoda nevelőtestülete

Részletesebben

Szervezeti és Működési szabályzata

Szervezeti és Működési szabályzata Intézmény neve: Bíró Utcai Óvoda és Bölcsőde Intézmény címe: Budapest 1122. Bíró u. 3. Szervezeti és Működési szabályzata Kelt: 2005. 01.01. készítette: Nagy Miklósné igazgató A közoktatásról szóló többször

Részletesebben

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ikt. sz.: 40/630/2015 Készítette: Horváth Mária intézményvezető Pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógus minősítő szakértő Hatálybalépés dátuma:

Részletesebben

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. október Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya II. III. IV. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti

Részletesebben

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA Székhely: 1185 Budapest, Barcika tér 8. OM azonosító: 034652 E-mail cím: ovoda@aprokfalva18.hu Honlap:www.aprokfalva.hu APRÓK FALVA ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: Határozatlan időre

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 Módosított és egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Micskiné Bodó Erzsébet

Részletesebben

A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium

A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015-2017 Elfogadás időpontja: 2015. 09.. Bevezetés időpontja: 2015. 10.01. Felülvizsgálat időpontja: 2017.

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐI KABINET BELSŐ ELLENŐR

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐI KABINET BELSŐ ELLENŐR 1041 Budapest, István út 14. 231-3260 szucsne@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐI KABINET BELSŐ ELLENŐR www.tuv.com ID 9105075801 Management System

Részletesebben

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8.

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Tel.: 92/510-591; 30/541-6406 www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu OM: 037660 Ny.sz.:E-000642/2014 2014 Szervezeti

Részletesebben

Közrendvédelmi Alapítvány Budafok-Tétény. Alapító Okirata

Közrendvédelmi Alapítvány Budafok-Tétény. Alapító Okirata Közrendvédelmi Alapítvány Budafok-Tétény módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata (a változások vastag dőlt betűvel szedve) Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

347 Jelentés a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről

347 Jelentés a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 347 Jelentés a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összefoglaló megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások A) A Közalapítvány

Részletesebben

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA 1191. Budapest Berzsenyi u. 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 08 / 2015. ( 12.14.) nevelőtestület

Részletesebben

JELENTÉS a Miniszterelnökség fejezet működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Miniszterelnökség fejezet működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Miniszterelnökség fejezet működésének ellenőrzéséről 2002. május 0216 Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-17-141/2001-2002. Témaszám: 572 Az

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA ZÖLD ÓVODA 2100, GÖDÖLLő,BATTHYÁNY L.U.34-36. TEL: 06 28 510-750 06 20 9 173 423 E-MAIL:ZOLDOVI@GMAIL.COM ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA KÉSZÍTETTE: TIBORCZNÉ GARAI KATALIN ÓVODAVEZETő

Részletesebben

Készítette: Pete Istvánné tagintézmény vezető

Készítette: Pete Istvánné tagintézmény vezető Göcsej Kapuja Bak Általános Művelődési Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Garamvölgyi György igazgató Oláh István igazgatóhelyettes Pete Istvánné tagintézmény vezető Gaálné Farkas Valéria

Részletesebben

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom:... Bánóczy Lajos Oktatási és Kulturális Minisztérium főigazgató mint az Alapító képviselője átruházott

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Huszárné Kovács Márta 1 S zerveze ti és működési szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés...3 II. Intézményi alapadatok...6 III. A működés rendje...8 IV.

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és működési szabályzata Újszász, 2013. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Az intézmény általános jellemzői és általános rendelkezései... 4 2.1.

Részletesebben

375 Jelentés az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzügyi-gazdasági tevékenysége ellenőrzésének megállapításairól

375 Jelentés az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzügyi-gazdasági tevékenysége ellenőrzésének megállapításairól 375 Jelentés az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzügyi-gazdasági tevékenysége ellenőrzésének megállapításairól TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A feladatellátás szervezettsége,

Részletesebben

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M 1 A VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 031096 2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

- 1 - Az egyesület 2013. április 11-i Közgyűlése a következő Alapszabályt fogadta el. I. Az egyesület adatai

- 1 - Az egyesület 2013. április 11-i Közgyűlése a következő Alapszabályt fogadta el. I. Az egyesület adatai - 1 - Az EZÜSTNET - Internetező Idősek Országos Egyesületének Alapszabálya Alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE 1032 Budapest, Szőlő u. 60. Telefon: (+36) (1) 368-9012, 388-7103 Fax: (+36) (1) 388-6540

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE 1032 Budapest, Szőlő u. 60. Telefon: (+36) (1) 368-9012, 388-7103 Fax: (+36) (1) 388-6540 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE 1032 Budapest, Szőlő u. 60. Telefon: (+36) (1) 368-9012, 388-7103 Fax: (+36) (1) 388-6540 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerülete 082064 Szilágyi Dániel Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA

AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA hatályos: 20134. december 9március 1-től Az AXA Prémium Önkéntes Nyugdíjpénztár (alapításkori korábbi nevén: Winterthur Országos AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár,

Részletesebben

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013.

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895 Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető 4. oldal II. Az intézmény általános jellemzői II./1. A közoktatási intézmény jellemzői

Részletesebben

Péceli Nagycsaládosok Madárfióka Egyesülete

Péceli Nagycsaládosok Madárfióka Egyesülete Péceli Nagycsaládosok Madárfióka Egyesülete ALAPSZABÁLY I.fejezet Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Péceli Nagycsaládosok Madárfióka Egyesülete 2.) Az egyesület székhelye: 2119 Pécel, Petőfi

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda 3044 Szirák Róth Johanna út 1. Tel.: 32/485-035 email: szirakovi @citromail.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szirák, 2013. március 4. Készítette: Bajnócziné Bognár Erika Óvodavezető

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet

Részletesebben

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13.

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13. Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13. Telefon, fax: (36) 310-275 Igazgatói közvetlen telefon: 36/411-072 E-mail: farkaszene@gmail.com Honlap: www.egerzene.hu;

Részletesebben

A módosított rész félkövér dőlt betűvel szedve.

A módosított rész félkövér dőlt betűvel szedve. B é k é s c s a b a i L a k á s s z ö v e t k e z e t 5600. Békéscsaba, Hunyadi tér 6. sz. A L A P S Z A B Á L Y A 2007. évi március hó 27. napján történt módosításával Egységes szerkezetben A módosított

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA KOMLÓ, TEMPLOM TÉR 2. TEL / FAX: 72/481-272 E-mail: komlo.kodaly@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...6

Részletesebben

A Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége

A Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége A Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A az Alapszabállyal összhangban a Szövetség működését az alábbiak szerint határozza meg: I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K R IMÓCI S ZE N T I S T VÁN Á LTALÁNOS I S KOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM A Z O N O S Í T Ó: 032248 TARTALOMJEGYZÉ K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA....

Részletesebben

JELENTÉS. 12101 2012. augusztus

JELENTÉS. 12101 2012. augusztus JELENTÉS a Szabó Miklós Tudományos, Ismeretterjesztő, Kutatási és Oktatási Szabadelvű Alapítvány 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 12101 2012. augusztus Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napsugár Óvoda OM 034658 1188 Budapest Eke u. 16. 295-0495 napsugar@napsugarovoda18.hu Iktató szám: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 45.598/2012. Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, valamint a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet átvételével kapcsolatos döntések

Részletesebben

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008 (IV. 25.) rendelete a közoktatási intézmény adatszolgáltatási rendjéről

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008 (IV. 25.) rendelete a közoktatási intézmény adatszolgáltatási rendjéről Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008 (IV. 25.) rendelete a közoktatási intézmény adatszolgáltatási rendjéről (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 26/2011.(IX.1.) rendelettel

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM: 201529 Cserhátsurány, Szabadság út 28. 2013. Készítette: Bóta Bernadett igazgató Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ INTÉZMÉNY ADATAI...4 1. A szabályzat

Részletesebben

Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi.

Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi. NEFELEJCS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi.hu Az intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. 51/2013.(III.28.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: az Erdős Alapszolgáltatási

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2 0 1 5 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014.

A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. i.sz.: 106-8/2014 A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM: 030796 Derecske 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. Az SZMSZ célja... 6 1.2. Az SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyására

a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyására E LŐTERJESZTÉS a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-i ülésére.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány Alapító Okiratának

Részletesebben

UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 AZ INTÉZMÉNY AZONOSÍTÓ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A BZSH Scheiber Sándor Általános Iskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kékes Mária Kovács Bernadett 2013. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya A BZSH Scheiber Sándor Gimnázium

Részletesebben

357 Jelentés a Duna Televízió működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről

357 Jelentés a Duna Televízió működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről 357 Jelentés a Duna Televízió működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összefoglaló megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. DTV Rt működésének

Részletesebben

9810 Jelentés Az Egészségbiztosítási Önkormányzat 1997. évi vagyongazdálkodásának ellenőrzéséről

9810 Jelentés Az Egészségbiztosítási Önkormányzat 1997. évi vagyongazdálkodásának ellenőrzéséről 9810 Jelentés Az Egészségbiztosítási Önkormányzat 1997. évi vagyongazdálkodásának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok 1. Összegző megállapítások, következtetések

Részletesebben

4.SZ. MELLÉKLET A NAGYKÁTAI IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK

4.SZ. MELLÉKLET A NAGYKÁTAI IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK 4.SZ. MELLÉKLET A NAGYKÁTAI IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK A nagykátai Ipari Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának melléklete 1 Az intézmény neve/címe:

Részletesebben

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:... 5 1.1. Eljárásjogi megfelelőség... 5 1.2. Az SZMSZ jogszabályi alapja... 6 2.AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK.. 7 2.1.Általános információk

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat A Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat SZMSZ-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

Veszprémi Civil Információs Centrum. Jogszabályi keretek

Veszprémi Civil Információs Centrum. Jogszabályi keretek Veszprémi Civil Információs Centrum Jogszabályi keretek A Partnerség Erősítése ÁROP-1.1.14-2012-2012-0011 azonosítóhoz tartozó projekt társadalmi fenntarthatósági vállalásának teljesítéséhez kapcsolódóan

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. szeptember 1 jétől* *Az intézmény 2012. szeptember 1-jén hatályba lépett SZMSZ-e helyébe lép az 2011. évi CXC. törvény 97. 14) bekezdésében foglaltak alapján

Részletesebben

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. SZ. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 8230 BALATONFÜRED NOSZLOPY LTP. SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 4 I. 1. AZ ALAPTEVÉKENYSÉGRE ÉS MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

A Magyar Nőorvos Társaság Alapszabálya

A Magyar Nőorvos Társaság Alapszabálya A Magyar Nőorvos Társaság Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. (1) A Társaság a. neve: Magyar Nőorvos Társaság (rövidített neve: MNT), (a továbbiakban Társaság), b. angol neve: Hungarian Society

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerület Dunaújvárosi Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések...3 2. Az

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: minden bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2012. december 13.-i ülésére Az

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011.

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. 1. I. Bevezetés A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

ALAPÍTÓ OKIRAT (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) ALAPÍTÓ OKIRAT (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Alapítók a Polgári Törvénykönyvről szóló, módosított 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 74. -a, valamint a Közhasznú szervezetekről

Részletesebben

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZMSZ/2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK..2 AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI...5 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

9923 Jelentés a Munkaerőpiaci Alap működésének pénzügyigazdasági

9923 Jelentés a Munkaerőpiaci Alap működésének pénzügyigazdasági 9923 Jelentés a Munkaerőpiaci Alap működésének pénzügyigazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. A Munkaerőpiaci Alap

Részletesebben

391 Jelentés a helyi önkormányzatok 1996. évi normatív állami hozzájárulása igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól

391 Jelentés a helyi önkormányzatok 1996. évi normatív állami hozzájárulása igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól 391 Jelentés a helyi önkormányzatok 1996. évi normatív állami hozzájárulása igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések,

Részletesebben

Hétszínvirág Baptista Óvoda

Hétszínvirág Baptista Óvoda Hétszínvirág Baptista Óvoda Seregélyes, Templom köz 1. Hétszínvirág Baptista Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Tartalom I. FEJEZET... 5 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 082019 EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. OM: 200020 Elkészítette: Elfogadta: Véleményezte: Intézményvezető

Részletesebben

A MEZŐSÉGI ŐRZŐKÖR KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A MEZŐSÉGI ŐRZŐKÖR KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MEZŐSÉGI ŐRZŐKÖR KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetbe foglalva az alapító okirat 2004. október 18-ai, valamint a 2008. szeptember 30-i, 2008. november 20-i és 2009. február 25. napján

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT HANGADÓK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT HANGADÓK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Az alapító az 1959. évi IV. törvény (Polgári Törvénykönyv) 74/A. -a alapján jelen alapító okirat készítésével jogi személyiséggel rendelkező alapítványt létesít (alapítványt rendel) az alábbiakban

Részletesebben

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012.

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. ÖR. száma Tárgya Módosítás Hatályon kívül helyezve 1/2012. (II. 20.) 2012. évi költségvetési rendelet 2/2012. (III. 08.) 2/2012. (III. 08.) 2012. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 17-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 17-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 17-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: - Határozatok száma:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM azonosító: 202143

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM azonosító: 202143 Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár 3842. Halmaj Táncsics út 8. Tel.: 06-46-574-226 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 202143 KÉSZÜLT: Halmaj, 2013. március 30.

Részletesebben

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya...

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... 3 2. Az intézményi dokumentumok; nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések... 4 2.1. Az alapító okirat... 4 2.2. Óvodai

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22. . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22. Készítette: Katona Gyuláné Intézmény OM - azonosítója: 202324 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZMSZ. Igazgató

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZMSZ. Igazgató PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kovács Árpádné Igazgató 1 Az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatot a Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános

Részletesebben

Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános Rendelkezések A költségvetési szerv 1. Neve: Fekete István Óvoda Székhelye: 7677

Részletesebben

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA (1149 Budapest, Pósa L. u. 61.) ÉS TELEPHELYEI: MEGGYESKERT ÓVODA (3530 Miskolc, Meggyesalja u. 31.) CSIPERKE ÓVODA (8000 Székesfehérvár, Gorkij utca 32.) KÉK PINGVIN

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Televízió Közalapítvány és az MTV Rt. működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Televízió Közalapítvány és az MTV Rt. működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Televízió Közalapítvány és az MTV Rt. működésének ellenőrzéséről 0315 2003. június 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-19-101/2002-2003.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY Csepreg, 2013. március 06. TARTALOM JEGYZÉK: I. Általános rendelkezések 1. Óvoda 2. Bölcsőde 3. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Fejér Megyei Gárdonyi Géza Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. szeptember 01. y belső és külső kapcsolataira

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 I.1. A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 6 I.1.1. A Szervezeti

Részletesebben

CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. 09. 01. Készítette: Mészáros Istvánné Óvodavezető Kelt: 2015. 08. 26. Jóváhagyta: Cecei Óvoda és Tagintézményének Nevelőtestülete

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6041 Kerekegyháza Szent István tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008. TARTALOMJEGYZÉK A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

Tárgy: A megyei alapfokú sportszakember-képzésről szóló 2005. évi együttműködési megállapodás módosítása

Tárgy: A megyei alapfokú sportszakember-képzésről szóló 2005. évi együttműködési megállapodás módosítása Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottság Elnöke Szám: 360-28/2007. Melléklet: 1 db E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési,

Részletesebben

A képviselő-testület 2009. november 30-i ülésén hozott döntések: ZÁRT ülésen hozott döntések:

A képviselő-testület 2009. november 30-i ülésén hozott döntések: ZÁRT ülésen hozott döntések: A képviselő-testület 2009. november 30-i ülésén hozott döntések: ZÁRT ülésen hozott döntések: 267/2009. Kth. A Vakáció Nonprofit Kft. ügyvezetőjének visszahívása. 268/2009. Kth. Ingyenes óvodai és bölcsődei

Részletesebben