A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft évi beszámolója március 30.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolója. 2015. március 30."

Átírás

1 A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft évi beszámolója március 30.

2 KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ÜZLETI JELENTÉS MÉRLEG EREDMÉNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

3 KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

4 Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban RHK Kft. vagy Társaság) évi Üzleti Jelentése

5 AZ ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ BESZÁMOLÓJA... 2 I. AZ RHK KFT. VAGYONI HELYZETE... 4 I.1. ESZKÖZÖK... 5 I.2. FORRÁSOK... 6 II. AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA... 8 III. AZ RHK KFT. TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE III.1. KNPA-TÓL KAPOTT TÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSULT BERUHÁZÁSI FELADATOK III.1.1. Az atomerőművi eredetű kis és közepes aktivitású hulladéktároló (Nemzeti Radioaktívhulladéktároló továbbiakban NRHT ) létesítésének előkészítése III.1.2. A püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (továbbiakban RHFT) beruházási munkái III.1.3. Nagy aktivitású radioaktív hulladéktároló telephely kiválasztása III.1.4. Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának (KKÁT) bővítése, felújítása III.1.5. Nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése III.2. HULLADÉKKEZELÉS III.2.1. Radioaktív hulladékok beszállítása III.2.2. Tárolók (RHFT, NRHT, KKÁT) üzemeltetése III RHFT üzemeltetése III KKÁT üzemeltetése III NRHT üzemeltetése III.3. STRATÉGIAI ÉS MÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG III.4. KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG III.5. AZ URÁNBÁNYA KÖRNYEZETI KÁRELHÁRÍTÁSA III.6. PÉNZGAZDÁLKODÁS, LIKVIDITÁS III.7. HUMÁNPOLITIKA III.8. KAPCSOLATOK III.9. JAVASLAT A KFT. ÉVES EREDMÉNYÉNEK FELOSZTÁSÁRA III.10. A MÉRLEG FORDULÓNAPJÁT KÖVETŐ LÉNYEGESEBB ESEMÉNYEK... 32

6 Az ügyvezető igazgató beszámolója A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. (RHK Kft. vagy Társaság) tevékenységének célja a belföldön keletkezett radioaktív hulladékok végleges elhelyezése, a belföldön keletkezett kiégett üzemanyag átmeneti tárolása és végleges elhelyezése, továbbá a nukleáris létesítmények leszerelésével összefüggő közhasznú, környezetvédelmi feladatok hatékony és gazdaságos elvégzése, valamint II. negyedévétől az uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítási feladatainak az ellátása. Az RHK Kft. budaörsi központja (székhelye) és paksi kirendeltsége mellett négy létesítményt üzemeltet: - a püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT), melynek feladata az intézményi eredetű radioaktív hulladékok átvétele és elhelyezése, - a bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-Tároló (NRHT), amely az atomerőművi eredetű kis és közepes aktivitású radioaktív hulladék végleges elhelyezését oldja meg, - a paksi Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (KKÁT) az atomerőmű kiégett fűtőelemeinek biztonságos, a végleges elhelyezést megelőző átmeneti, 50 éves tárolására szolgál, míg - a kővágószőlősi Mecseki Környezetvédelmi és Kutató Bázis (MKKB) a Mecsek-hegységben folytatott uránércbányászat és ércfeldolgozás befejezését követően szükséges környezetvédelmi célú tevékenységeket végzi. A évi CCXXX. törvény Magyarország évi központi költségvetéséről határozta meg a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból (KNPA vagy Alap) finanszírozható fő előirányzatok csoportjait és az azokra fordítható összegeket, valamint az uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás fejezetének éves előirányzatát. A KNPA Szakbizottság ülésére benyújtott évi Munkaprogrammal egyidejűleg az abban megfogalmazott feladatok kiadási igényével összhangban az RHK Kft. kérte az éves előirányzatok módosítását. A KNPA Szakbizottság március 31-én tárgyalta meg a évi Munkaprogramot, amit jóváhagyásra javasolta az Alap felett rendelkező miniszternek, aki szeptember 29-én jóváhagyta azt. A Kormány az 1381/2014. (VII.17.) határozatával a évi hiánycél tartása érdekében a KNPA egyenlegének 100 M Ft-tal történő javulását rendelte el, valamint az Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás fejezeti előirányzata tekintetében 78,0 M Ft zárolásáról döntött. A Kormány az 1799/2014. (XII.19) határozatában visszavonta a hiánycél tartásához szükséges intézkedésekről szóló korábbi határozatát. A Társaság évi Üzleti Tervét a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) a 275/2014. (V.29.) sz. alapítói határozatában fogadta el. Az üzleti terv már tartalmazta a MECSEK-ÖKO Zrt-től átvett tevékenységek három negyedéves várható költségvetését is. 2

7 Végül a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága i dátummal jegyezte be a MECSEK-ÖKO Zrt. RHK Kft.-be történő beolvadását, így a Társaság jegyzett tőkéje E Ft-ra nőtt. A beolvadást követően az RHK Kft. tevékenységének finanszírozása két forrásból történik. Egyrészt a KNPA-ból, melynek kezelését től a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) látja el, másrészt az NFM fejezeti kezelésű előirányzata terhére főbb eredményei között tartja számon a Társaság, hogy: - Az év során Bátaapátiban elkészült a Nyugati feltáró vágat 70,5 m-es hoszszal. Ezen kívül szintén elkészültek a felszíni és felszín alatti látogatóterek, az IK-3-as és az IK-4-es tároló kamrák nyaktagjai és megkezdődött a kamrák kihajtása. - Püspökszilágyon befejeződött a diszpécser központ az őrség-, a porta- és a laborépület építése, átalakítása. - A KKÁT III. ütem 2. fázis megvalósításához szükséges talajstabilizációs munkák kivitelezése megtörtént és elkezdődtek a technológiai és építészeti munkák. - A nagy aktivitású és hosszú élettartamú radioaktív hulladékok, valamint a kiégett nukleáris üzemanyagok elhelyezését előkészítő program keretén belül 2014-ben megkezdődött a Bodai Agyagkő Formáció kutatásának I. felszíni fázis 2. szakasza. A terepi munka részeként három kutatófúrás létesült. - A püspökszilágyi telephelyen december 2-án radioaktív hulladékok feldolgozása közben a technológiai épületen belül az ellenőrzési szintet meghaladó felületi szennyezettség keletkezett. A technológiai épületben a szenynyezett területek dekontaminálása 2014 áprilisában befejeződött. A Kft. az Üzleti Tervben jóváhagyott keretek, valamint a számviteli törvény előírásainak maradéktalan betartásával gazdálkodott, a Társaság számvitelileg E Ft veszteséggel zárt, mivel a fejezeti kezelésű támogatás terhére nem számolható el az amortizáció. Az Állami Számvevőszék a én kelt levelében értesítette a Társaságot, hogy Az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése című évekre vonatkozó ellenőrzést megkezdi. A Beszámoló elkésztéséig a vizsgálatról szóló jelentést a Számvevőszék nem küldte meg. Az RHK Kft. működését és gazdálkodását a cég könyvvizsgálója és a Felügyelőbizottság rendszeresen ellenőrizte és rendben találta. Budaörs, Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató 3

8 I. AZ RHK KFT. VAGYONI HELYZETE A Kft. vagyoni helyzetét az összevont vagyonmérleg mutatja: Megnevezés évi tény évi terv évi tény E Ft E Ft E Ft Eszközök A Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen Források D Saját tőke I. Jegyzett tőke II. Tőketartalék III. Eredménytartalék IV. Mérleg szerinti eredmény E Céltartalék F Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettség II. Rövid lejáratú kötelezettség G Passzív időbeli elhatárolás Források összesen A Kft. vagyoni helyzete a működésének megkezdése óta jelentősen megváltozott. Növekedett egyrészt a fejlesztési forrásból megvalósított beruházások könyv szerinti értékével, másrészt a 2000 november hónapjától kezdődően évente a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőtől vagyonkezelésbe kapott, üzembe helyezett eszközeinek értékével és csökkent ezen eszközök elszámolt időarányos amortizációjával évben a ME- CSEK-ÖKO Zrt. beolvadása miatti további változás következett be. 4

9 A vagyonkezelői jog átadás-átvételét a november 23-án aláírt megállapodás, valamint eddig megkötött vagyonkezelési szerződések rögzítik. Bár 2005 óta nem került sor a vagyonkezelői szerződés újabb módosítására, az RHK Kft. elkülönítetten tartja nyílván a vagyonkezelt eszközöket, melyek i könyv szerinti értéke telephelyenként: Telephely könyv szerinti érték E Ft Paks Püspökszilágy Bátaapáti Nagy aktivitású tároló Kővágószőlős Összesen: NFA tulajdonosi joggyakorlásában lévő erdő Az RHK Kft. az állami vagyonnal való gazdálkodásáról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet értelmében az állami vagyon tárgyév december 31-ei állományáról, illetve a tételesen nyilvántartott vagyonelem állami vagyonba kerüléséről (beruházás, beszerzés), kikerüléséről (pl. selejtezés) a változást követően jelentést tesz az MNV Zrt. vagyonkataszteri rendszerén keresztül. I.1. ESZKÖZÖK A befektetett eszközök állománya E Ft-os immateriális javak értékéből és a E Ft-os tárgyi eszközök értékéből tevődik össze. A befektetett eszközök állománya tartalmazza a saját forrásból beszerzett eszközök nettó értékét ( E Ft), a vagyonkezelésbe átvett eszközök nettó értékét ( E Ft), az NFA tulajdonosi joggyakorlásában lévő erdő ( E Ft), a befejezetlen beruházás ( ) és a beruházásokra adott előleg i értékét ( E Ft). Befejezetlen beruházások alakulása: Befejezetlen beruházások nyitó értéke: Befejezetlen beruházások állományának év közbeni változása beolvadás miatt: évi beruházások KNPA fejlesztési támogatásból: évi beruházások saját forrásból: évi beruházások NFM fejezeti kezelésű előirányzat terhére: Beruházás bonyolítás értéke: évi aktiválások: Befejezetlen beruházások záró értéke:

10 A készletek között van elszámolva a tartalék alkatrészek összege E Ft értékben, a kővágószőlősi telephelyen tárolt a vízkezelés melléktermékeként képződött g fémurán E Ft-os, valamint a készletre adott előlegek 936 E Ft-os összege. A Társaság E Ft összegű egyéb követelést tart nyilván, melyből E Ft NAV-val szembeni követelés, mivel a beruházási szerződések alapján fizetett előlegek után megfizette az áfát. Az érvényes szabályok szerint az RHK Kft. értékpapír-állománnyal nem rendelkezik. A pénzeszköz-állomány ( E Ft) tartalmazza a bankszámlán, a céges kártya számlán, valamint a házi pénztárakban december 31-én meglévő összegeket, valamint a beruházási munkák biztosítékaként kapott E Ft-ot. Az aktív időbeli elhatárolások E Ft-os értékéből E Ft-ot tesznek ki a 2014-ben kifizetett, de évet terhelő költségek. Bevételek időbeli elhatárolása ( E Ft) között szerepel a Kormány által zárolt E Ft-ból majd a zárolás feloldását követően évben a mérlegkészítésig átutalt összegből E Ft, mely évi bevételként lett elszámolva. Az RHK Kft. kérte a támogatási szerződés hatályának meghosszabbítását mely alapján a maradék E Ft elszámolható évi kiadásokra. I.2. FORRÁSOK A források szerkezetében a következő változások történtek: A saját tőke E Ft-os nyitó értéke a MECSEK-ÖKO Zrt beolvadását követően E Ft-tal növekedett és csökkent a évi veszteséggel ( E Ft). A Társaság a évi eredmény terhére korhatár előtti nyugdíjazással összefüggő kifizetések költségeinek fedezetére E Ft összegű céltartalékot képzett. A hosszú lejáratú kötelezettségek nyitó értéke ( E Ft) növekedett a KNPA-ból finanszírozott vagyonkezelésbe vett eszközök bruttó értékével ( E Ft) és az MKKB telephely támogatásból megvalósult E Ft-os eszközeivel, valamint csökkent a vagyonkezelt eszközök amortizációjával ( E Ft). Így a december 31-i záró érték: E Ft. A rövid lejáratú kötelezettségek között jelennek meg a december 31-én fennálló szállítói tartozások ( E Ft) és az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ( E Ft), melyek tartalmazzák a Kbt ának (2) bekezdése alapján fizetett beruházási előlegek visszafizetésére nyújtott biztosítékok E Ft-os összegét, valamint a jótállási és az ajánlati biztosítékokat ( E Ft). A passzív időbeli elhatárolásokat ( E Ft) döntően a KNPA-tól a beruházások megvalósítására kapott vissza nem térítendő fejlesztési célú támogatások összege határozza meg, mely halasztott bevételként jelenik meg E Ft értékben. A halasztott bevételek nyitó értékét ( E Ft) növelte a: - a tárgyévben a KNPA-tól kapott fejlesztési támogatás: E Ft 6

11 - a beruházás bonyolítás: E Ft - MECSEK-ÖKO Zrt-től átvett elhatárolás: E Ft - MKKB beruházásainak támogatása: E Ft - a SANDIA-tól térítésmentesen kapott eszközök értéke E Ft és csökkentette: - az MNV Zrt. részére történő térítésmentes eszköz átadás: E Ft - MKKB eszközeinek átadása vagyonkezelésbe: E Ft - MKKB támogatásból megvalósult eszközeinek écs-je: E Ft - a Sandiától kapott bevétel befizetési kötelezettség a KNPA-ba: E Ft, A passzív időbeli elhatárolás tartalmazza továbbá bevételekkel szemben a tárgyévben költséggel nem ellentételezett összeget ( E Ft), a tartalék alkatrészek évi zárókészletét ( E Ft) a Sandiától kapott árbevételt ( E Ft), mely átutalásra kerül a KNPA-ba, valamint azokat a költségeket, ráfordításokat ( E Ft), melyek csak a mérleg fordulónapja után jelentkeznek kiadásként, illetve kerülnek számlázásra. 7

12 II. AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA Az 1. sz. táblázat mutatja be a évi terv és tényadatokat tartalmazó eredménykimutatást: TERV TÉNY KNPA KNPA KNPA KNPA NFM fejezeti NFM fejezeti terhére terhére terhére terhére kezlésű Összesen kezlésű Összesen Működési Nemzeti Működési Nemzeti (MKKB) (MKKB) költségek Program költségek Program E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek Ebből támogatás Anyagköltség Igénybevett szolgáltatás értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb költség Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás Ebből vagyonkezelt eszközök értékcsökkenése VII. Egyéb ráfordítás A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+III-IV-V-VI-VII) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+-A+-B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Redkívüli eredmény (X-XI) E. Adózás előtti eredmény (+-C+-D) XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény (+-E-XII) Eredménytartalék igénybev. osztalékra, részesedésre 23 Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés G. Mérleg szerinti eredmény (+-F+22-23) II.1. Értékesítés nettó árbevétele 1. sz. táblázat Az értékesítés nettó bevétele tartalmazza a regionális szeminárium szervezésből származó bevételt (439 E Ft), továbbszámlázott telefon költség bevételét (96 E Ft), valamint exportértékesítést E Ft értékben. Az RHK Kft. a püspökszilágyi RHFT diszpécser központjának korszerűsítése és a laborépület átalakítása céljából az Erando Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.-vel, valamint a Mecsekérc Környezetvédelmi Zrt.-vel kötött szerződést. A Vállalkozók által benyújtott számlákat a KNPA-ból igényelt fejlesztési forrásból egyenlítette ki az RHK Kft. 8

13 A projekthez a Sandia Laboratories és az RHK Kft. közötti szerződés alapján a fizikai védelmet fokozó projekt keretében a Társaság évben USD-t kiszámlázott az amerikai félnek, melynek összege export értékesítés bevételeként jelent meg. II.2 Aktivált saját teljesítmény értéke II.2.1. Saját előállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítményként jelenik a Beruházási Igazgatóság közvetlenül a beruházások lebonyolításában résztvevő munkavállalóinak személyi jellegű ráfordítása E Ft értékben. II.2.2. Saját termelésű készletek állományváltozása Itt jelenik meg a kővágószőlősi telephelyen keletkezett fémurán készlet E Ft-os értéke. II.3. Egyéb bevételek Az egyéb bevételek E Ft-os értéke tartalmazza egyrészt a támogatási szerződések alapján kapott működési célú támogatásokat ( E Ft), valamint az egyéb kisebb összegű bevételeket ( E Ft) évben a működéssel összefüggő kiadások fedezetére az alábbi támogatási szerződések alapján kapott támogatást a Társaság: 1. ISZF/223/2014-NFM_SZERZ a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap fejezet RHK Kft működése, radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT üzemeltetési kiadása alcím terhére A Kft évi működési forrását döntően a KNPA-ból ténylegesen folyósított működési célú támogatás E Ft-os összege határozta meg, melyet növelt a tartalék alkatrész készlet előző évi záró értékének visszavezetése ( E Ft), valamint csökkentette a tárgyévi bevételek terhére elhatárolt és csökkentő tételek összesített értéke E Ft-tal. Az elhatárolt és bevételt csökkentő tételek, az alábbiak voltak: - tartalék alkatrész december 31-i záró értéke E Ft, - beruházás bonyolítás évi értéke E Ft, mely fejlesztési célú forrássá minősült át a számviteli törvény előírásainak megfelelően, - költségekkel nem ellentételezett forrás E Ft. A költségekkel nem ellentételezett működési támogatást az RHK Kft a finanszírozási keret-megállapodásnak megfelelően visszautalja a KNPA-ba. 2. ISZF/507/2014-NFM_SZERZ a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap fejezet Nemzeti Program előkészítése és a nukleárisüzemanyag-ciklus lezárása alcím terhére A Nemzeti Program előkészítésére E Ft összegű támogatási szerződést kötött a KNPA az RHK Kft-vel. A ténylegesen átutalt összeg E Ft volt. 9

14 3. ISZF/507/2014-NFM_SZERZ a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás fejezeti kezelésű előirányzat terhére Az E Ft összegű támogatási szerződés nyújtott fedezetet a kővágószőlősi telephelyen végzett feladatok megvalósítására. Ebből ig E Ft-ot utalt át a minisztérium, mivel a évi hiánycél tartásához szükséges intézkedésekről szóló 1381/2014. (VII.17.) Korm. határozat alapján E Ft zárolva lett, melyet a Kormány a 1799/2014. (XII.19) határozatával visszavont. A visszatartott összeget az NFM február elején átutalta az RHK Kft-nek, melyből E Ft a bevételek aktív időbeli elhatárolása között jelenik meg. A fennmaradó e Ft a évi szerződés módosításának köszönhetően - melynek aláírására a mérleg készítéséig nem került sor - elszámolható évi kiadásokra is. A támogatás összegéből E Ft értékű beruházás valósult meg évben, mely összeg egyéb bevételből átvezetésre került a rendkívüli bevételek közé. Az egyéb kisösszegű bevételek az alábbiak voltak 2014-ben: - tárgyi eszköz értékesítés: E Ft - káreseményekkel kapcsolatos bevételek: E Ft (villámcsapás, gépjárműben keletkezett kár miatti biztosítói térítés) - bírság, kártérítés: 525 E Ft (volt munkavállaló kártérítési befizetése, valamint belépő kártya elvesztése miatti kártérítés) - céltartalék (könyvvizsgált, adótartozás): E Ft - dolgozói hozzájárulások (mobiltelefon használat, cégautó magáncélú használata miatti térítés): E Ft - központi költségvetésből kapott egyéb támogatás: E Ft - SZÉP kártya fel nem használt részének visszautalása a munkáltató részére: 578 E Ft - egyéb (pl. kerekítési különbözet): 199 E Ft 10

15 II.4. Anyag jellegű ráfordítások Költségek KNPA terhére RHK Kft. Működési kötségek TERV KNPA terhére Nemzeti Program előkészítésén ek költségei NFM fejezeti kezlésű Összesen KNPA terhére RHK Kft. Működési kötségek TÉNY KNPA terhére Nemzeti Program előkészítéséne k költségei NFM fejezeti kezlésű Összesen E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft 51 Anyagköltség Vásárolt anyagok költségei Igénybevett szolgáltatások költségei Szállítás, rakodás, raktározás Bérleti díjak Karbantartási költségek Hírdetés, reklám, propaganda Oktatás, továbbképzés, konferencia Utazás, kiküldetési költségek, szállás Kommunikációs költségek Egyéb igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások költségei Hatósági díjak, illetékek Bankköltség Biztosítások Összesen Eladott közvetített szolgáltatás Anyag jellegű ráfordítások összesen Az anyag és igénybevett szolgáltatások költségei a tárolók üzemeltetésével, karbantartásával és őrzés-védelmével, valamint a környezeti kárelhárítással kapcsolatos kifizetéseket tartalmazzák. Az anyagköltségek között számolja el a Társaság a kis- és közepes aktivitású hulladékok felszín alatti tárolásához használt vasbeton konténerek költségét évben 180 db konténer beszerzése történt meg E Ft értékben. A térkitöltő beton éves költsége E Ft volt. A tervhez viszonyítva jelentős a megtakarítás a karbantartási- és a segédanyagok, illetve a közüzemi és a munkaruha költségeinél. Az igénybevett szolgáltatások összességében Ft-tal maradtak el a éves tervtől. A KKÁT üzemeltetési szerződés tényleges teljesítése mintegy 300,0 M Ft-tal alacsonyabb volt a tervezettnél, mivel technológiai hulladékvíz alig keletkezett az év során, így annak kezelési költsége nem merült fel. A KKÁT irányítástechnikai, illetve villamos- és gépészeti karbantartás tényköltsége ( E Ft) E Ft-tal lett kevesebb a szerződés szerinti összegnél. Az üzemeltetési munkákkal összefüggő komplex tervezés éves összege E Ft, a kis- és közepes radioaktívhulladék-tárolók környezetében a nehezen mérhető radioizotópok mérésének költsége E Ft volt. A KNPA felhasználásának céljaival kapcsolatos kommunikációs tevékenység lebonyolításának költsége E Ft volt, melyből 218 E Ft személyi jellegű kifizetések között van elszámolva. Az egyéb szolgáltatások éves tervezett összege tartalmazza a Nemzeti Program E Ft-os tervét, mellyel szemben igénybevett szolgáltatásként 2014-ben E Ft költség merült fel. 11

16 A 2013 decemberében bekövetkezett üzemzavar elhárításával kapcsolatban évben E Ft költség keletkezett. Az egyéb szolgáltatások költségeit a hatósági díjak, a pénzintézeti jutalék, valamint a biztosítások összegei határozták meg. Az Országos Atomenergia Hivatal részére a KKÁT-ban én tárolt db kazetta után az RHK Kft E Ft felügyeleti díjat fizetett. A vagyon és felelősségbiztosítások éves összege összesen E Ft volt, a gépjárművek kötelező és CASCO biztosítására E Ft kifizetés történt. Bankköltségként E Ft merült fel. A Társaság eladott (közvetített) szolgáltatások értékeként mutatja ki a Sandia National Laboratories részére értékesített a Püspökszilágyi telephelyen megvalósuló őrzés-védelmi rendszer korszerűsítés keretében beszerzett eszközök szerződésben meghatározott értékét ( E Ft), valamint az év közben továbbszámlázott telefonköltségeket. II.5. Személyi jellegű ráfordítások Költségek KNPA terhére RHK Kft. Működési kötségek Terv NFM fejezeti kezlésű Összesen KNPA terhére RHK Kft. Működési kötségek Tény NFM fejezeti kezlésű Összesen E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft 54 Bérköltség Munkabér Megbízási díjak Választott 5413 tisztségviselők tiszteletdíja Személyi jellegű 55 egyéb kifizetések Munkavállalóknak 551 fizetett szem. jell kifizetések Jóléti és kultúrális 552 költségek Bérjárulékok Szociális hozzájárulási 561 adó Egészségügyi hozzájárulás Egyéb járulék Összesen: A személyi jellegű kifizetések évi értéke E Ft volt, mely az éves keret 98%-a. 12

17 A évi tényleges bérköltséget a munkabér E Ft-os, a megbízási díjak E Ft-os, valamint a választott tisztségviselők tiszteletdíjának E Ft-os tényértékei határozták meg. Az RHK Kft-nél 2014-ben az üzleti tervben meghatározottak szerint átlag 2,4%-os bérfejlesztés történt. A Társaság a bérmegtakarítás terhére 2014-ben jutalmat fizetett a munkavállalói részére. A Kormány december 11-i ülésén kiadottak szerint az RHK Kft. az Mt (1) és (2) bekezdése alá tartozó vezetők részére nem fizette ki a munkaszerződésekben, valamint a javadalmazási szabályzatban rögzített prémiumokat, így azt passzív időbeli elhatárolások között tartja nyilván. A Társaság az egyéb személyi jellegű költségek között döntően a III.7. Humánpolitikáról szóló fejezet b.) pontjában részletezett béren kívüli juttatások költségeit számolta el. Reprezentációra E Ft kifizetés történt. Az RHK Kft-t terhelő járulékok a törvényi előírásoknak megfelelően kerültek elszámolásra. A bérjárulékok tervtől való elmaradása elsősorban a szociális hozzájárulási adó különbözetéből adódik. Az alacsonyabb teljesítést elsősorban a tervben figyelembe nem vett munkaerőpiaci szempontból kedvezőtlen helyzetű társadalmi csoportok és a munkaerő-piacról tartósan távollevők, a szakképzettséget nem igénylő munkakörhöz kapcsolódó, a huszonöt év alatti és az ötvenöt év feletti foglalkoztatott munkavállalók, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók után fizetendő szociális hozzájárulási adóból érvényesített kedvezmények okozták. Az eltérést befolyásolta még a bérmegtakarítás járulék vonzata is. II.6. Értékcsökkenés Az elszámolt amortizáció tartalmazza a Kft. saját eszközeinek értékcsökkenését ( E Ft), valamint a vagyonkezelésre átvett tárgyi eszközök tárgyévi amortizációját ( E Ft). A térítésmentesen, valamint a vagyonkezelésre átvett eszközök amortizációjának elszámolására a rendkívüli bevétel nyújt fedezetet, a hosszú lejáratú kötelezettségek egyidejű csökkentésével. II.7. Egyéb ráfordítások Tény Terv Költségek KNPA terhére RHK Kft. Működési kötségek NFM fejezeti kezlésű (MKKB) Összesen KNPA terhére RHK Kft. Működési kötségek NFM fejezeti kezlésű (MKKB) Összesen E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft Egyéb ráfordítások

18 A tervezéskor egyéb ráfordításként a gépjármű- és cégautóadóval, valamint magánszemélyeknek fizetett kártérítéssel számolt az RHK Kft. A tényadatok ezeken felül az alábbi tételeket tartalmazzák: A Társaság a évi eredmény terhére korhatár előtti nyugdíjazással összefüggő kifizetések költségeinek fedezetére E Ft összegű céltartalékot képzett. A ráfordítások évi értéke tartalmazza az E.ON-nal kötött óvadéki szerződésből eredő kártérítés E Ft-os és a fizetett bírság E Ft-os összegét is, melyből E Ft a püspökszilágyon decemberében bekövetkezett üzemzavar miatt kiszabott egészségügyi bírság. A kővágószőlősi telephely építményadója E Ft volt. A tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenéseként 943 E Ft lett elszámolva. II.8. Pénzügyi műveletek eredménye A pénzügyi műveletek eredményét (259 E Ft) a nem forint alapú számlák teljesítés és kifizetés közötti árfolyam különbözetei határozzák meg. II.9. Rendkívüli eredmény A rendkívüli eredmény E Ft, mely a Számviteli Törvény szabályozása alapján rendkívüli bevételek között kimutatott vagyonkezelt eszközök értékcsökkenésének ( E Ft) a fejlesztési támogatásból beszerzett eszközök értékének ( E Ft), valamint a rendkívüli ráfordítások között elszámolt az MNV Zrt. részére átadott eszközök nyilvántartási értékének ( E Ft) egyenlegéből adódik. II.10 Adózás előtti eredmény A Társaság adózás előtti eredménye E Ft. II.11. Mérleg szerinti eredmény Az adózás előtti eredményt rontotta a MECSEK-ÖKO Zrt.-nél a és évekre vonatkozó ellenőrzés során fellelt társasági adóhiány, így az RHK Kft. mérleg szerinti eredménye E Ft, melyet a közhasznú tevékenység miatt adófizetési kötelezettség nem terhel. 14

19 III. AZ RHK KFT. TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE III.1. KNPA-TÓL KAPOTT TÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSULT BERU- HÁZÁSI FELADATOK A felhalmozási célú kiadások évi költségvetésről szóló törvényben meghatározott előirányzatát szeptember 29-én hagyta jóvá az Alap felett rendelkező Miniszter. A táblázat figyelembe veszi, hogy a évi hiánycél tartásához szükséges intézkedésekről szóló 1381/2014. (VII. 17.) Korm. határozatnak megfelelően 100 M Ft-tal csökkenteni kellett a kiadási előirányzatot, illetve, hogy a évi többlet bevétel viszont lehetővé tette a kiadási előirányzatok növelését. Az alábbi táblázat a évi tény kifizetéseket, valamint a keletkezett pénzügyi maradványokat tartalmazza: Előirányzatok megnevezése A bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladéktároló (NRHT) beruházása A püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) beruházási munkái és biztonságnövelő programja Nagy aktivitású hulladéktároló telephelyének kiválasztása Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának (KKÁT) bővítése, felújítása Nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése Összesen évi kiadási előirányzat költségvetési törvény szerint Módosított évi kiadási előirányzat a Szakbizottsági ülés anyaga szerint Módosított évi kiadási előirányzat az egyenlegjavító Kormányhatározat szerint Módosított évi kiadási előirányzat a plusz bevétellel való korrekció szerint évi tény kifizetés Felhasználás évi maradvány M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft % M Ft 2 418, , , , ,2 99,8% 5,4 300,0 313,3 313,3 375,3 374,4 99,8% 0,9 401,0 401,0 301,0 335,6 335,0 99,8% 0, , , , , ,3 99,9% 2,7 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 100,0% , , , , ,9 99,8% 9,6 2.sz. táblázat III.1.1. Az atomerőművi eredetű kis és közepes aktivitású hulladéktároló (Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló továbbiakban NRHT ) létesítésének előkészítése A Magyar Köztársaság Országgyűlése a 85/2005. (XI. 23.) OGY határozatban hozzájárult, hogy Bátaapáti közigazgatási területén megkezdődjenek a Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló létesítését előkészítő tevékenységek a paksi atomerőmű kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékainak elhelyezésére. Az előkészítő tevékenységeket követően, a tényleges beruházási tevékenységek során az RHK Kft. megteremtette a feltételeit az NRHT telephely megvalósítását szolgáló ideiglenes és a radioaktív hulladék betárolásának üzemi feltételeit biztosító végleges, technológiai létesítmények, eszközök kiépítéséhez, beszerzéséhez. A megvalósítás 15

20 ütemezetten több lépcsőben, közbeszerzési eljárások keretében megkötött vállalkozói, megbízási szerződések megkötésével zajlott. Első ütemben között a megvalósításhoz szükséges ideiglenes és kiszolgáló felszíni létesítmények, a felszín alatti tárolók megközelítését szolgáló alapvágatok (nyugati és Keleti lejtősakna), valamint az üzemi terület Központi és Technológiai épületeinek és az udvartéri kiszolgáló létesítmények tervezési és építési beruházásai valósultak meg. Második ütemben került megvalósításra a felszín alatti tároló tereket kiszolgáló Nagyhurok (Nyugati alapvágat, tárolói szállító és összekötő vágatok és tárolói építési szállító vágat, ellenőrzött és építési zsomp) és Kishurok (Keleti alapvágat, 8. öszszekötő vágat, építési zsomp), valamint 2 db tároló kamra (I-K1, I-K2) térkiképzési munkái. Ebben az ütemben valósult meg továbbá a felszín alatti és feletti létesítményeket kiszolgáló utak kiépítése, valamint a hulladékbetárolást kiszolgáló technológiai üzemi rendszerek kiépítése és beüzemelése. Az NRHT második ütemű beruházási munkáinak végeredményeként az RHK Kft. megszerezte a I-K1 kamrára vonatkozó telephelyi üzemeltetési engedélyt, 2012 szeptemberében. Az üzemeltetési engedély birtokában, több lépcsős próbaüzem lefolytatásával, a II. ütemben tervezett beruházási feladatokat februárban az RHK Kft. sikeresen lezárta. Az első tároló-kamra üzembe vételével párhuzamosan elindult az NRHT létesítése III. ütemének megalapozása. Mindez egy olyan új tároló koncepció és elhelyezési rendszer kidolgozását és a létesítési engedély módosítását jelentette, amely lehetővé teszi minél több növelt keresztmetszetű tároló-kamra kihajtását a rendelkezésre álló térrészben, valamint biztosítja a tároló-kamrák minél hatékonyabb helykihasználását. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. és az RHK Kft. által elkezdett közös munka a jelenlegi vasbeton konténeres elhelyezés helyett egy új típusú kompakt hulladékcsomagnak (fémkonténereknek) a tároló-kamrákban kialakított vasbeton medencében történő elhelyezését irányozta elő. Az RHK Kft.-nek 2013-ban, a szükséges biztonsági elemzéseknek megfelelően engedélyeztetni kellett a növelt keresztmetszetű kamrageometriát, hogy az engedély szerint megkezdhető legyen a további I-K3, I-K4 kamrák térkiképzése. A fentiekhez kapcsolódóan elkészített biztonsági értékelés rámutatott, hogy a torlasztó zónák lezárási technológiájának igazolására egy demonstrációs, és azt kiegészítő vizsgálati program végrehajtása mindenképpen indokolt. A létesítés következő ütemének részeként egy vizsgálati vágat (3. sz vizsgálati vágat), valamint az I. kamramező Nyugati térségét földtanilag feltérképező alapvágat térkiképzési munkáit is meg kell valósítani. A 3. vizsgálati vágat megvalósítása lehetőséget biztosít a tömedékelés technológiájának kipróbálására, demonstrálására. A III. ütemű bővítéshez kapcsolódó létesítési engedélyt az RHK Kft-nek kérelem alapján a hatóság március 8-án, XVII-R-084/ /2013. iktatószámon adta ki. A létesítési engedély módosításával párhuzamosan engedélyeztetni kell a fémkonténeres hulladék elhelyezést is. Az RHK Kft. elkészítette A Bátaapáti NRHT-ban al- 16

21 kalmazott hulladék elhelyezési technológia tervezett módosításának környezetvédelmi vonatkozásai című tanulmányt, mely alapján az NRHT környezetvédelmi engedélyének módosítását kérelmezte a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnél. A hatóság a beadvány alapján az NRHT környezetvédelmi engedélyét 82431/2013 iktatószámú határozatával 2013 szeptemberében módosította. A létesítési engedélymódosítás birtokában az RHK Kft. az NRHT III. ütemű bővítését több szakaszban kívánja megvalósítani. Az NRHT továbbépítésének, bővítésének következő, III. üteme három szakaszban valósul meg: 1. szakasz: a 3. sz. vizsgálati kamra kiépítése, amely a lezárási koncepció modellezéséhez szükséges, a nyugati feltáró vágat létesítése, amely a nyugati oldalon a jövőben létesítendő kamrák tervezését készíti elő, továbbá az I-K3 és I-K4 kamrák nyaktagjainak kialakítása. 2. szakasz: az I-K3 és I-K4 kamrák kivitelezése. 3. szakasz: a kihajtott tároló kamrákban a vasbeton medence és a technológiai rendszerek kivitelezése. A III. ütemű bővítés célja, hogy a létesítési engedélyben és azok módosításaiban foglaltak szerint lehetőség legyen év első felére az erőmű által kifejlesztett új hulladékcsomag (betonkonténer helyett fémkonténer) elhelyezésére az I-K2 kamrában. A III. ütemű bővítéshez jelenleg az 1. és 2. szakasz megvalósítására rendelkezik a Társaság megkötött szerződéssel, a 3. szakaszra vonatkozóan a közbeszerzés kiírására és a szerződéskötésre évben kerül sor ben a térkiképzési munkák részeként elkészült a Nyugati feltáró vágat 70,5 m- es hosszal. Elkészültek továbbá az I-K3 és az I-K4 tároló kamra nyaktagjai, így megkezdődhetett a kamrák kihajtása, ami a nagy szelvényméret miatt több lépcsőben, a szelvényt részekre osztva történik. A szakaszos előrehaladás során először mindig a felső rész (kalott) kerül kihajtásra 2014 végén: - az I-K3 tároló kamránál a kalott 74,1 m-ben állt, - az I-K4 tároló kamránál a kalott kihajtása befejeződött a 78,3 m-nél lévő záróhomloknál. A kivitelezési munkákkal párhuzamosan, azokat alátámasztva teljesültek a komplex tervezői, a műszaki ellenőrzési és tervellenőrzési feladatok. Elkészültek továbbá a felszíni és felszín alatti látogatói terek, a látogatói útvonal, kiépült az építési zónában a beléptető rendszer, és kialakították a biztonsági világítást a Nyugati és Keleti lejtősaknáknak az 1. Összekötő vágatig terjedő szakaszán és az 1. Összekötő vágatban. Társaságunk az előirányzatok közötti átcsoportosítást követően a évre módosított pénzügyi keret (2 551,6 M Ft) 99,8%-át használta fel, így a módosított kiadási előirányzatból 5,4 M Ft (1. sz. táblázat) nem került felhasználásra. 17

22 III.1.2. A püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (továbbiakban RHFT) beruházási munkái A püspökszilágyi telephelyen december 22-én kezdte meg működését az Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló. Feladata az intézményi (nem atomerőművi) eredetű, kis és közepes aktivitású hulladékok átvétele és tárolása, illetve végleges elhelyezése. Az RHK Kft ban hosszú távú koncepciótervet dolgozott ki az RHFT jövőjével kapcsolatban, így meghatározta azokat a feladatokat, melyek az 1970-es évek műszaki színvonalán kialakított hulladéktárolót a kor követelményeinek és hatósági előírásainak megfelelővé teszik. Az elvégzett teljes körű biztonsági elemzés alapján elkészült az RHFT biztonságnövelő programja, melynek I. üteme során ( ) megtörtént a telephely korszerűsítése, átmeneti tárolási lehetőség kialakítása a nagy aktivitású, illetve hosszú élettartamú hulladékok számára és a további biztonságnövelő intézkedések megalapozása. A püspökszilágyi RHFT biztonságnövelő programja, II. ütem ( ) című dokumentumot az Alappal rendelkező miniszter december 15-én hagyta jóvá re fejeződött be ennek az 1. fázisa, a demonstrációs program végrehajtása, melynek fő feladata volt, hogy négy tárolómedence felnyitásával, tartalmának átválogatásával, majd az átválogatott hulladék megfelelő visszahelyezésével információt szolgáltasson a teljes (a további tároló medencékre kiterjedő) biztonságnövelő program megvalósíthatóságáról. A 2010-ben elkészült összegző biztonsági értékelés alapján 2011-ben megkezdődött a jövőbeni, nagyobb mértékben zajló hulladék-visszanyerési munkák részleteinek kidolgozása. Ennek keretében megtörtént a tevékenység végrehajtásához szükséges infrastrukturális létesítmények műszaki specifikációinak véglegesítése. A 2012-es évben a hulladék visszanyerési munkák infrastrukturális munkáinak elvégzésére- csarnoképület létesítésére- a Budapest Város Kormányhivatala létesítési engedélyt és ezzel egy időben a területileg illetékes váci építési osztály építési engedély adott ki. A évben a technológiai folyamatokat támogató épületen belüli berendezések kivitelezési dokumentációja is elkészült. A 2014 év közepén elindult az építési engedély meghoszszabbításával kapcsolatos eljárás, amely eredményeképpen az év végén a váci építési osztály meghosszabbította a tárgyi engedélyt, eközben a radioaktív hulladékokat tároló létesítmények engedélyezési eljárásai az OAH felügyelete alá kerültek. A megváltozott jogszabályi felállást figyelembe véve egy OAH felé engedélyeztetésre beadandó dokumentáció előkészítése is megkezdődött év elején a diszpécser központ és a fizikai védelem korszerűsítésére és a laborépület átalakítására (DISZKÖ projekt) vonatkozó közbeszerzési pályázat befejeződött, és a vállalkozói szerződés aláírásra került. A kivitelezési munkák február elején elkezdődtek, az első félévben a szerződés szerinti ütemezésben haladtak. A második félévben lehetőség nyílt egyes építési feladatok korábbi elvégzésére, így a kivitelezési szerződés módosítva lett, amely lehetővé tette, hogy a 2013-ban elvégzett munkák kifizetése megtörténjen. A projekthez az USA Energetikai Minisztériuma megbízásából és támogatásával a Sandia Laboratories az RHK Kft-vel kötött szerződés keretében a fizikai védelmet fokozó berendezéseket szállít. A 2014-es évben a diszpécser központ 18

23 építési tevékenységei befejeződtek és épületek használatba vétele megtörtént. A fizikai védelmi rendszerbe épített a Sandia Laboratories által finanszírozott berendezések beépítése, illetve beüzemelése a 2014-es év végén megtörtént ezeket az amerikai fél a helyszínen megtekintette és műszakailag átvette így ez a szerződés lezárásra kerülhetett. A projekt során tervezett létesítmények őrségépület, portaépület, laborépületépítési illetve átalakítási munkái befejeződtek a projekt pénzügyi lezárása a szerződés szerint a 2015 év elején fog befejeződni. Elkészült a Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer (SER) átalakítása, ahol a meglévő mérőrendszerek egyes különálló elemei egy közös rendszerbe kerültek integrálásra. Év végi beruházási feladat volt a fizikai védelemi rendszer egyes eszközeinek szállítása, beépítése illetve beüzemelése ahol az elmúlt években felmerült hatóságilag előírt biztonsági intézkedések - légi behatolás védelem, fokozott vagyonbiztonság- betartásának tettünk eleget. A 2015-ös év elejére áthúzódó, de a évben indított beruházás a hulladékválogató boksz átalakítása, amely, során a berendezés hermetikusságát növelve fogjuk elérni az üzemeltetést végző személyzet esetleges sugárterhelésének csökkentését. A telephelyi bekötőút jogi helyzetének tisztázása évben megtörtént és az önkormányzati tulajdonú útra az RHK Kft. részére szolgalom került bejegyzésre. Az út felújításával kapcsolatos 2014 év elején elkészült a kiviteli tervekhez a Kisnémedi önkormányzat tulajdonosi hozzájárulást adott ki, amelyben hozzájárult a rekonstrukciós munkák tervekben rögzített végrehajtásához. Az RHK Kft. létesítési és üzemeltetési munkáival kapcsolatos komplex tervezői tevékenység közbeszerzési eljárásának lefolytatása után megkötésre került a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (Kbt.) 109. (1) bekezdés a) pontja szerint a keretmegállapodás. A részletesen elvégzendő tevékenységeket az RHFT tekintetében a 2. számú vállalkozási szerződés tartalmazza, mely a keretmegállapodás szerződés feltételei alapján került aláírásra. A 2014-es évben a 2. számú vállalkozási szerződésben részletezett feladatok ellátása történt meg. Társaságunk az előirányzatok közötti átcsoportosítást követően a évre módosított pénzügyi keret (375,3 M Ft) 99,8%-át használta fel, így a módosított kiadási előirányzatból 0,9 M Ft (2.sz. táblázat) nem került felhasználásra. III.1.3. Nagy aktivitású radioaktív hulladéktároló telephely kiválasztása A nagy aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére szolgáló mélységi geológiai tároló telephelyének kiválasztása és kutatása több évtizedes, fázisokra tagolódó feladat. A tároló potenciális befogadó képződményének kiválasztott Bodai Agyagkő Formáció (BAF) földtani kutatása már 2003-ban megindult, de finanszírozási problémák miatt egy év után félbeszakadt és csak tíz év elteltével folytatódott. A kutatás újraindításához az RHK Kft. elkészítette az I. felszíni fázis 2. szakaszára vonatkozó földtani kutatási tervet, amelyet a Pécsi Bányakapitányság 2013 májusában hagyott jóvá. A tervezett kutatási munkák kivitelezésére 2013 decemberében kötött szerződést. A szerződés két és fél éves intenzív terepi tevékenységgel számolt, de a munkát a pénzügyi források lehetőségeihez igazodva már a kutatás első évében át 19

24 kellett ütemezni. A 2014-ben rendelkezésre álló pénz a tervezettnél jelentősen visszafogottabb kivitelezési előrehaladásra adott lehetőséget: két kutató mélyfúrás kivitelezését és teljes körű vizsgálatát, valamint a B-3 kutatóárok geofizikai előkészítő munkáit tette lehetővé. A földtani kutatás létesítményei közül a mélyfúrások kialakítása külön engedélyezési eljárásokhoz kötött. Az RHK Kft. az év elején megszerezte a 2014-re eredetileg ütemezett három fúrás (BAF-2, BAF-1 és BAF-1A) létesítésének engedélyét. Ezen felül teljes körűen előkészítette az engedélykérelem beadásához további három mélyfúrás dokumentációját is. Beszerezte az előírt tulajdonosi és területkezelői hozzájárulásokat, elkészültek a szükséges környezetvédelmi és vízjogi engedélyezést megalapozó dokumentációk is. A jövőben mélyítendő kutatófúrások engedélyezési eljárásait az RHK Kft. a várható kivitelezésükhöz illeszkedve indítja csak meg. A fenti munkák eredményeként az RHK Kft. készen állt arra, hogy a kutatási terület déli blokkjában meginduljanak a BAF-kutatás terepi munkái. A BAF-2 kutatófúrás mélyítése áprilisban, a BAF-1 fúrásé nyár végén indult. A BAF-2 kutatófúrás a 913,6 m-es záró talpmélységet jelentős műszaki probléma nélkül érte el. A kutatási tervben meghatározott helyszíni vizsgálatokat teljes körűen és a fúrólyuk teljes mélységében sikerült megvalósítani. A BAF-1 és BAF-1A kutatófúrás egy tervezett lyukpár, amely lehetőséget ad arra, hogy párhuzamos munkaszervezési megoldással kisebb költségráfordítással a két egymástól 15 m-re lévő fúrásban szerezzük meg a földtani információt. A BAF-1 kutatófúrásban 130 méteres mélységtől lyukfal-állékonysági problémák jelentkeztek, ezért a fúrást felhagyták. A fúrás mélyítés folytatása a BAF-1A fúrásban történt, mely 474,6 m-ig mélyült. A fúrások dokumentációs és mintázási munkái folyamatosan követték a mélyítés ütemét. A kutatólétesítmények kivitelezésének műszaki ellenőrzését az RHK Kft. saját állományában lévő műszaki ellenőre végezte. Szakmailag ő irányította a 24 órás munkarendben történő fúrás-mélyítés folyamatos helyszíni műszaki felügyeletét, amely tevékenységre az RHK Kft januárjában szerződést kötött. A kutatási terepi tevékenység másik része a B-3 kutatóárok szakmai előkészítése volt, felszíni geofizikai mérésekkel. A munkák eredményeinek kiértékelése és a B-3 kutatóárok tervezési paraméterének meghatározása 2015 januárjában várható ben is folytatódott a kővágószőlősi magraktár üzemeltetése. Itt egy bérelt épületben tároljuk a BAF kutatása során korábban mélyített fúrásokból nyert kőzetmintákat, illetve fúrómag mintákat. A BAF-kutatás területén kialakított környezeti és geodinamikai megfigyelő rendszer üzemeltetése megkötött szerződések alapján történt. A környezeti monitoring adatgyűjtése folyamatos volt, míg a geodinamikai (szeizmotektonikai) monitoring tevékenység 2014 szeptemberétől indult újra egy évre szóló szerződés keretében. A szeizmotektonikai monitoring mérések folytatását az RHK Kft. a 2015 elején elkészü- 20

25 lő értékelő jelentés eredményei alapján, az abban található megállapítások és javaslatok ismeretében fogja meghatározni. A BAF-kutatási monitoringnak korábban ugyancsak része volt a nagypontosságú GPS mérések éves-kétéves rendszerességű mérési kampánya. Ilyet 2014-ben nem rendelt meg az RHK Kft. Készíttetett ugyanakkor az eddigi óta folyó- GPS mérésekről egy értékelést, melynek nyomán az RHK Kft re is betervezett egy kampányt. Az RHK Kft. francia testvérszervezetével, az ANDRA-val 2013 októberében kötött megállapodásban szereplő munkák tovább folytatódtak. A megállapodás tárgya szaktanácsadás és metodikai támogatás a nagy aktivitású radioaktív hulladékok végleges tárolójának üzembe helyezését célzó hosszú távú stratégiai programterv kidolgozásához. Társaságunk az előirányzatok közötti átcsoportosítást követően a évre módosított pénzügyi keret (335,6 M Ft) 99,8%-át használta fel, így a módosított kiadási előirányzatból 0,6 M Ft (2.sz. táblázat) nem került felhasználásra. III.1.4. Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának (KKÁT) bővítése, felújítása A KKÁT a paksi atomerőmű kiégett üzemanyagának átmeneti tárolására szolgál és szükség szerint modulárisan bővíthető. A létesítmény számú tároló kamráiban az érvényes üzemeltetési engedély alapján db fűtőelemköteg átmeneti tárolására van lehetőség. Ahhoz, hogy a kiégett üzemanyag kazetták átmeneti tárolásához szükséges tárolókapacitás folyamatosan rendelkezésre álljon - az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kiszállítási ütemtervéhez illeszkedve a jelenlegi 20 kamrás kiépítést második negyedév végéig újabb tároló modullal kell bővíteni. A bővítés előkészítésének első lépéseként 2013-ban megtörtént a bővítési területet keresztező nagyfeszültségű távvezeték szakasz új nyomvonalra történő kitérítése. A RHK Kft. és az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. között létrejött együttműködési szerződés értelmében a beruházás a könyv szerinti értéken, külön térítés nélkül került az elosztói engedélyes tulajdonába. A módosított üzemeltetési engedélyt az elosztói engedélyes kérelmére július 11-én adta ki a hatóság. A KKÁT III. ütem 2. fázis létesítését megelőző előkészítő munkák második lépése az érvényes létesítési engedély szerinti 33 kamrás kiépítésnek megfelelő talajstabilizációs munkák végrehajtása. Ennek keretében a talajstabilizációs munkák elvégzésén kívül- új nyomvonalra kellett helyezni a létesítményt kiszolgáló közműveket, járőr utat, valamint ki kellett terjeszteni a felügyelt zóna határát jelentő külső kerítés- és kapcsolódó fizikai védelmi rendszereket. A kerítés és kapcsolódó fizikai védelmi rendszerek technológiai szerelése és üzembe helyezése a 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet szerinti beszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződés alapján történik ban megvalósításra kerültek a KKÁT és a KKÁT Beléptető és Operatív Irányító Épület fizikai védelmi rendszereinek felújítási, illetve átalakítási munkái. A fizi- 21

LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Alap fejezet száma és megnevezése: Alap felett rendelkező megnevezése: Alapkezelő megnevezése: LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Nemzeti Fejlesztési Miniszter

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Érd, 2015. december 9. Lanku Ildikó ügyvezető Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2031 Érd,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege A változat Adószám: 14419250-2-09 Cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 09-09-015413 ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Kft 4030 Debrecen, Fokos utca 12 Egyszerűsített

Részletesebben

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője)

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 03. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. 2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 05. 3. Vagyoni értékű jogok

Részletesebben

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010. Statisztikai számjel: 14635306-8610-599-05 Cégjegyzék száma: CG. 05-09-017049 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2015. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2015. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2014 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 22945033-3530-572-02 Cégjegyzékszám : 02-09-076277 Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft 7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 7. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. év Szigetvár, 2014

Részletesebben

Szöveges kiegészítés a 2015.01.01-06.30. időszakra vonatkozó közbenső mérleghez MÉRLEG

Szöveges kiegészítés a 2015.01.01-06.30. időszakra vonatkozó közbenső mérleghez MÉRLEG MÉRLEG 1. Vagyoni értékű jogok 2015. 01.01-06.30. időszakban e vagyonelemek körében a terepi leolvasó rendszer (bruttó értéken 300 ), a számviteli ügyviteli rendszer (bruttó értéken 288 ), a bérszámfejtő

Részletesebben

ország 29. 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet

ország 29. 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGÚ TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tartalma: I. A számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámoló a) egyszerűsített

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Egyszerűsített éves beszámoló EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ a vállalkozás megnevezése 8630 Balatonboglár KLAPKA utca 9., 85/550-960 a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló 2010. üzleti évről Az adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Részletesebben

2012. évi Éves beszámoló

2012. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6 1 0 0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium A Külgazdasági és Külügyminisztérium költségvetésének végrehajtása (Bevezető rész) A világban végbemenő változások következményeként külpolitika és külgazdaság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2100 Gödöllő, Szabadság út 3. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére Tárgy: A Piac Üzemeltető és Szolgáltató

Részletesebben

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Konszolidált Kiegészítő melléklet a 2012. évi konszolidált éves beszámolóhoz I. Általános rész 1. A Társaság bemutatása

Részletesebben

GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓJA 2011. BEVEZETŐ RÉSZ... 5 TÁRSASÁGI BESZÁMOLÓ... 8 1. MÉRLEG (ezer Ft)... 10 2. EREDMÉNYKIMUTATÁS (ezer Ft)... 12 3. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 13 Számviteli

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Morál-Audit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART-Szabadkikötő Zrt.

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 12EB-01 12EB 12EB/A 12EB/M/A1 12EB/M/A2 12EB/M/A3 12EB/M/A4 12EB/E-O/A1 12EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. ÉV Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11 Cégjegyzék szám: 11-09-014301 Telefon: 06-33/361-180 Lábatlan, 2014. május 28. Sujbert-Kádár Klára ügyvezető

Részletesebben

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55.

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. december 31. Érd, 2016. február 27. L a n k u I l d i k ó ügyvezető igazgató Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. (www.millenaris.hu)

Részletesebben

2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELTEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Cégjegyzékszám: 15-09-072924 Statisztikai számjel: 14380549-8532-599-15 2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Részletesebben

ország Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet NEM

ország Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet NEM IM IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 15EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének

Részletesebben

Iktatószám: 271/2009. Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Kht. 2510 Dorog, Kossuth L. u. 6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. év Melléklet: Egyszerűsített éves beszámoló Dorog, 2008. március

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről Statisztikai számjel: 13546636360011315 Cégjegyzék száma: 15-09 - 070074 Vállalkozás megnevezése: Szalka-Víz Mátészalka Térségi Víz- és Csatornaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Vállalkozás címe:

Részletesebben

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi Pénzügyi

Részletesebben

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke 1. A Rába Nyugdíjpénztár Alapadatai A Rába Nyugdíjpénztár 1995. június 20.-án alakult.

Részletesebben

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG 1 1 2 2 6 5 8 3 0 3 1 2 1 1 4 1 4 Statisztikai számjel 1 4 _ 1 0 3 0 0 0 5 4 Cégjegyzék szám Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgy

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

73OME Mérleg - Eszközök

73OME Mérleg - Eszközök Táblakód: 73OME Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi 73OME Mérleg - Eszközök Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló záró Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h

Részletesebben

TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Viziközm Üzemeltetési Zártkören Mköd Részvénytársaság beszámolójának kiegészít melléklete 2013. 01. 01-2013. 12. 31. üzleti évrl ------------------------------- Sándor Zsolt

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Székhelye: MAGYAR

Részletesebben

Nagykovácsi Víziközmű Kft KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Nagykovácsi, 2011. április 25. ügyvezető

Nagykovácsi Víziközmű Kft KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Nagykovácsi, 2011. április 25. ügyvezető 1 Nagykovácsi Víziközmű Kft KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Nagykovácsi, 2011. április 25. Oszoly Tamás ügyvezető 2 Kiegészítő melléklet Nagykovácsi Viziközmű Kft 2011. év 1998. december 16-án

Részletesebben

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉSRE 2013-AS ÜZLETI ÉVRŐL

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉSRE 2013-AS ÜZLETI ÉVRŐL Csorvási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelösségü Társaság 5920 Csorvás, Rákóczi u. 37/a Tel./Fax: 66 258 042 Tel.: 66 258 077 E-mail:szolg.kht@freemail.hu A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

Magyarország nemzeti programja a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésére Stratégiai Környezeti Vizsgálatának felépítése

Magyarország nemzeti programja a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésére Stratégiai Környezeti Vizsgálatának felépítése Magyarország nemzeti programja a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésére Stratégiai Környezeti Vizsgálatának felépítése Egyeztetési anyag Véglegesített változat a hatósági vélemények figyelembe

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2014

Kiegészítő melléklet 2014 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

Fejezeti kezelésű előirányzat. Fejezet összesen

Fejezeti kezelésű előirányzat. Fejezet összesen 2 A gazdasági és közlekedési miniszter feladatát és hatáskörét a Kormány 163/2006. (VII. 28.) számú rendelete határozza meg, mely jogszabályt a miniszterek feladat- és hatásköréről szóló kormányrendeletek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére 1 2 E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2015. ÉVI I. FÉLÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA Tisztelt Gazdasági és

Részletesebben

1 MVM PÉNZÜGYI JELENTÉS 2009

1 MVM PÉNZÜGYI JELENTÉS 2009 1 CSOPORT PÉNZÜGYI TÁJÉKOZTATÓ 2 1 T A R T A L O M A. A társaságcsoport bemutatása 9 A.1. A társaságcsoport főbb jellemzői, tevékenysége 10 A.1.1. A társaságcsoport kialakulása, célja és főbb tevékenységei

Részletesebben

SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. 6600 Szentes, Csongrádi út 3. Pf: 269 Telefon: (63) 311-433 Fax: (63) 311-433 Erste Bank Rt. 11652003-06914500-52000000 Ikt.szám:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évi beszámolójához I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1.) A cég: Jogi formája: Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító okirat

Részletesebben

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójához BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Az ÓNTE Kht. gazdálkodása 2006-ban. Bevezetés:

Az ÓNTE Kht. gazdálkodása 2006-ban. Bevezetés: Az ÓNTE Kht. gazdálkodása 2006-ban Bevezetés: Megalakulása óta az ONTE Kht. sikeresen teljesíti az alapító okiratban vállalt feladatait. Alakulása óta normatív támogatás nélkül gazdálkodik. Eredményeink

Részletesebben

2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Cégjegyzékszám: 15-09-072924 Statisztikai számjel: 14380549-8532-599-15 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Részletesebben

A társaság alapadatai

A társaság alapadatai A társaság alapadatai Megnevezése: Működési formája. ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Korlátolt felelősségű társaság Cégjegyzék száma: 17-09-005330 Adószáma: 13490315-2-17

Részletesebben

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2013.01.01. 2013.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszáma: 08 09 003769

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszáma: 08 09 003769 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 08 09 003769 Székhelye: Sopronkőhidai

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Tőzsdei éves jelentés 2002 Az éves jelentés tartalma Mérleg, Eredménykimutatás 3. oldal Kiegészítő melléklet 8. oldal Üzleti jelentés... 51. oldal Budapesti

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Beszámoló a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség munkájáról 2015. szeptember 9. I. A

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ NYÍRVIDÉK KÉPZŐ KÖZPONT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. Cégjegyzékszám: 15-09-073868 Statisztikai számjel: 14644610-8532-572-15 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kelt: Nyíregyháza, 2015. május 22..... Gaszperné

Részletesebben

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS Szöveges beszámoló Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2011. évi zárszámadásához Tisztelt Igazgatóság!

Részletesebben

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről 1 2 0 4 1 7 8 1 7 0 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 8 1 3 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése BUDAPESTI INGATLAN RT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.

Részletesebben

Ferencvárosi Parkolási Kft. 2012. évi üzleti terve

Ferencvárosi Parkolási Kft. 2012. évi üzleti terve Ferencvárosi Parkolási Kft. évi üzleti terve Budapest, április 2. Fekete László ügyvezető Ferencvárosi Parkolási Kft. I. Vezetői összefoglaló Ferencvárosi Parkolási Kft. Üzleti terv 1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

H.D.Napfény Kft. 1 3 0 9 1 0 5 3 8 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

H.D.Napfény Kft. 1 3 0 9 1 0 5 3 8 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 3EB-02 /2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének teljesítéséhez

Részletesebben

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft Adószám: 20999476 2 19 Cégbíróság: Veszprém Megyei Törvényszék Cégjegyzékszám: 19-09-511588 Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft 8200. Veszprém, Rákóczi u. 1. 1.em. 1. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához Budapest, 2016. február 29. A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2013. éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2013. éves beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft 2013 éves beszámolóhoz A kiegészítő melléklet szerepe a számviteli törvény 88 -a értelmében, hogy számszerű és szöveges magyarázatot adjon

Részletesebben

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT.

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. Háromnegyedéves beszámoló 2014. év 1.oldal I. Összefoglaló a 2014. év I-III. negyedéves beszámolójáról Társaság neve: Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Székhelye:

Részletesebben

XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz

XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára Kiegészítő melléklet a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz 2013. szeptember 12. Jogutód nyugdíjpénztár részéről: Beolvadó

Részletesebben

Az eszközök összetétele és értékének átalakulása

Az eszközök összetétele és értékének átalakulása 7. SZ. MELLÉKLET Az eszközök összetétele és értékének átalakulása Ssz. ESZKÖZÖK 82 értékek ezer Ft-ban Eltérés a 2005. 12. 31-i 2005. 12. 31 2006. 12. 31 értékektől érték megoszlás érték megoszlás érték

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről

Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-i ülésére Előterjesztő: Stayer

Részletesebben

~ ~2O4 ~;. C~ A típusú mérleg

~ ~2O4 ~;. C~ A típusú mérleg miklós Térségi Ép-Szer és Szolg Kft (11274139-2-16) Listaazonositó: 4248068577 Cég: Tmiklós Térségi Ép-Szer és Szolg Kft 2015.0-14 hó Adószám: 11274139-2-16 Sorszám Mégnevezés. Előző Tárgyév 01. A. Befektetett

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Statisztikai számjel: 1073441-4010-114-06 Cégjegyzék szám: 06-10-00056 'Mérleg eszközök (aktívák)

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

2012. MÁJUS 25. NAPJÁN TARTOTT TAGGYŰLÉSI HATÁROZATOK

2012. MÁJUS 25. NAPJÁN TARTOTT TAGGYŰLÉSI HATÁROZATOK 2012. MÁJUS 25. NAPJÁN TARTOTT TAGGYŰLÉSI HATÁROZATOK 6/2012. (V. 25.) számú határozat A Vasútegészségügyi Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. Taggyűlése a Társaság 2011. évi beszámolóját az alábbi főbb

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2011. Keltezés: Balassagyarmat, 2012. március 15.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. I. félévi költségvetésének teljesítéséről Előterjesztő: Tóth József polgármester

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Új napirendi pont 28. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék

Részletesebben

Az MVM Csoport. Konszolidált Pénzügyi Kimutatása. 2012. év

Az MVM Csoport. Konszolidált Pénzügyi Kimutatása. 2012. év MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság Az MVM Csoport EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített Konszolidált Pénzügyi Kimutatása 2012. év Budapest,

Részletesebben

MISKOLC-TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT Közhasznú Nonprofit KFT.

MISKOLC-TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT Közhasznú Nonprofit KFT. MISKOLC-TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT Közhasznú Nonprofit KFT. 2013. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 3530 Miskolc, Soltész Nagy

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Tárgy: Szentes Városi Szolgáltató Kft 2013. évi beszámolója Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

JELENTÉS. Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október

JELENTÉS. Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október JELENTÉS Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október Számvevői Iroda Iktatószám: V-3055-16/2011. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám:

Részletesebben

J A V A S L A T a Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Kft. 2013. évi mérlegbeszámolójának jóváhagyásához

J A V A S L A T a Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Kft. 2013. évi mérlegbeszámolójának jóváhagyásához J A V A S L A T a Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Kft. 2013. évi mérlegbeszámolójának jóváhagyásához Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i ülésére. Előterjesztők:

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év 1) A GAZDASÁGI KÖRNYEZET 2015. ÉVI ALAKULÁSA, VÁRHATÓ 2016. ÉVI HATÁSOK Az egészségpénztárak működésére igen érzékenyen hatnak az egyes jogszabályváltozások, a

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL 2. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Gyógyfürdő Nonprofit Közhasznú Kft Cégjegyzék száma: 16-09-009776 5420 Túrkeve, Kuthen király u. 11. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014.01.01. 2014.12.31. időszakról egyszerűsített éves beszámolóhoz I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. ÉVES MÉRLEG "A" típus

15EB 01 15EB 01/A. ÉVES MÉRLEG A típus 2016. 06. 08. Elektronikus Beszámoló Portál Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01

Részletesebben

Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31.

Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31. 18084874-6920-599-01 Statisztikai számjel 01-09-920128 Cégjegyzék száma Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft 1071 Budapest Damjanich u 11-15. Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31. Keltezés:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. május 16-án 16 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. május 16-án 16 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 08. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyására Könyvvizsgálói jelentés Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

2014. Első negyedéves jelentése

2014. Első negyedéves jelentése 2 3 4 8 6 9 5 9 6 1 9 0 1 1 4 0 3 Statisztikai számjel 0 3-1 0-1 0 0 4 4 8 Cégjegyzék száma A Business Telecom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. Első negyedéves jelentése Takács Krisztián

Részletesebben

Vértes Volán Zrt. beszámolója a társaság Komárom Város 2013. évi helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan Tatabánya, 2014. március 31.

Vértes Volán Zrt. beszámolója a társaság Komárom Város 2013. évi helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan Tatabánya, 2014. március 31. Vértes Volán Zrt. beszámolója a társaság Komárom Város 2013. évi helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan Tatabánya, 2014. március 31. Németh Tamás vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló,

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

PATAQUA KFT Sárospatak

PATAQUA KFT Sárospatak PATAQUA KFT Sárospatak Beszámoló a társaság működéséről 2011. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Fürdő... 4 Szálláshelyek... 6 Termál Kemping... 6 Üdülőházak... 7 Mobilház... 7 Tájház... 7 Újhutai Ifjúsági

Részletesebben

HNK-2015/304. A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója

HNK-2015/304. A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója HNK-2015/304 A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója -1- Tartalomjegyzék: 1. Általános információk a beszámolóhoz 1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA

A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA A KAPOS HOLDING Zrt. (7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2. képviseli Gombos Attila elnökvezérigazgató), mint a KAPOSVÁR

Részletesebben

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Éves beszámoló K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2015. január 1. - 2015. december 31. Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint

73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint 73OME MÉRLEG-Eszközök Mód c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 21 906 174-21 906 174 23 749 693 0 23 749 693 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 13 765 859-13 765 859 15 547 422 0 15 547

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 2004. április 29. Gazdasági Igazgatóság / Economic Directorate Az éves jelentés tartalma: Tartalom. 1. oldal Független Könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben