MISKOLC-TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT Közhasznú Nonprofit KFT.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MISKOLC-TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT Közhasznú Nonprofit KFT."

Átírás

1 MISKOLC-TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT Közhasznú Nonprofit KFT évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Tel.: (46) , (46) Fax: (46) Adószám:

2 Statisztikai számjel vagy adószám A számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámoló január 1.- december 31. Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 10. Miskolc, 2014.április 7. MITISZK Nonprofit Kft. vezetője 2

3 Statisztikai számjel vagy adószám Az egyéb szervezet megnevezése: Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft Az egyéb szervezet címe: 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 10. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ TÁRSASÁG EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉV Adatok E Ft-ban Sorszám Tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgy év a b c d e 1. A. Befektetett eszközök (2.-4.sorok) I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B. Forgóeszközök (6.-9.sorok) I. KÉSZLETEK 0 7. II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPIROK 0 9. IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (A.B.C.) D. Saját tőke ( sorok) I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE II.JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) III.. TŐKETATALÉK / TŐKEVÁLTOZÁS IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalék F. kötelezettségek ( sorok) I. Hátrasorolt kötelezettségek II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Miskolc, április 07. MITISZK Nonprofit Kft. vezetője 3

4 Statisztikai számjel vagy adószám: Az egyéb szervezet megnevezése: Miskolc Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. Az egyéb szervezet címe: 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 10. A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA A típús ( összköltség eljárással) ÉV Adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítése Tárgyév a b c d e 1. I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 3. III. Egyéb bevételek III. sorból: visszaírt értékvesztés IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+-II.+III.-IV.-V-VI.-VII.) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei VIII. sorból értékelési különbözet IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai IX. sorból értékelési különbözet B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII.-IX.) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+-A.+-B.) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X.-XI.) E. Adózás előtti eredmény (+-C.+-D.) XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény (+-E.-XII.) G. Mérleg szerinti eredmény Keltezés: Miskolc, április 7 MITISZK Nonprofit Kft vezetője 4

5 Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Adószám: Cégjegyzék szám: KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET évi egyszerűsített éves beszámolójához Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Tel.: (46) , (46) Fax: (46) Adószám:

6 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ A társaság bemutatása A Társaság teljes neve: Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. A Társaság rövid neve: MITISZK Nonprofit Kft A Társaság székhelye: Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 10. Cégbejegyzés száma: Cg A Kft. cégbírósági bejegyezésének időpontja: Jogelőd (2009. július 21 előtt) A Társaság rövid neve: Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Kht. A Társaság rövid neve: MITISZK Kht. Cégbejegyzés száma: Cégbejegyzés dátuma: augusztus 2. Alapító okirat kelte: június 30. Alapító: Társ tulajdonos: Jegyzett tőke Működési forma: Közhasznúsági fokozat: Törvényes képviselő: 97%- ban Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 3530 Miskolc, Városház tér 8. 3 %-ban Miskolc Holding Zrt Ft, azaz hárommillió-egyszázezer Ft készpénz önálló cég, közhasznú társaság közhasznú Szabó Dezső ügyvezető igazgató május 31-ig. Szalay Árpád Sándor ügyvezető igazgató június 1-től Társaság főtevékenysége (TEÁOR): Szakmai középfokú oktatás A vállalkozás melléktevékenységei: felnőttképzés máshová nem sorolt felnőtt és egyéb oktatás máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység rendezvényszervezés munkaerő-közvetítés Elérhetőségek: cím: 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. telefon: 46/ , , fax: 46/ internet cím: Mérleg fordulónapja: december 31. Mérlegkészítés időpontja: április

7 A MITISZK Nonprofit Kft. szervezeti felépítése: - A Kft. alapítója augusztus 2-től a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat, az alapítói jogokat Káli Sándor, majd Dr. Kriza Ákos polgármester gyakorolja. A Miskolc Holding Zrt társtulajdonos lett 3%-ban a án kelt Cégbírósági bejegyzéssel. - A Kft. tevékenységét 3 főből álló Felügyelő Bizottság ellenőrzi, amelybe a tagokat Miskolc MJ Város Önkormányzatának Közgyűlése delegálta. - A Kft. élén az ügyvezető igazgató áll, akit a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat bízott meg. - A Kft az önálló működés megkezdése után a társaság a közhasznú tevékenységek finanszírozása érdekében vállalkozási tevékenységet is folytathat az alapító okiratban meghatározott tevékenységi körök szerint, a társaság közhasznú céljait nem veszélyeztetve. 7

8 A Kft. feladatainak, tevékenységének általános bemutatása A projektek befejezése után továbbra is kizárólagos feladata a kft-nek a pályázatban szereplő célok megvalósítása a fenntartási időszak ötödik évében. A MITISZK Nonprofit Kft. elsősorban a partnerintézmények iskolarendszerű képzésének gyakorlati képzési igényeit hivatott kielégíteni a projekt ideje alatt és a fenntartási időszakban is. A Kft a partnerintézmények tanulói számára folyamatosan biztosítja a csúcstechnológiákat igénylő szakmai gyakorlatok tárgyi feltételeit. A Központi Képzőhely igénybevételére minden félév megkezdése előtt a gyakorlati oktatásvezetők aktív közreműködésével a Kft összeállítja a közös órarendet. A partnerintézmények eltérő intenzitással használják ki laboratóriumainkat. A közelebb lévő, és saját tanműhelyükben kevesebb munkahellyel rendelkezők több órát tartanak a laboratóriumokban, a vidéki intézmények kevesebbet. A tevékenységek, az egyes kollégák által elvégzendő feladatok felülvizsgálata, átcsoportosítása a drasztikusan lecsökkentett támogatás miatt megtörtént. A szolgáltató csoportunkat január 1. napjával megszüntettük (4 fő) az Önkormányzati Oktatási osztály javaslatára miszerint ezt a feladatot a pedagógia intézet ellátja, a szolgáltatás eft csökkentést eredményezett. A Kft. munkatársai csak egy jogcímen részesülnek díjazásban (munkabér vagy megbízási díj). Senki számára nincs jutalom, prémium, célprémium, gépjármű-használati általány vagy más rendszeres kifizetés. A Kft. működésére és gazdálkodására a pályázatban kötelezően vállalt minimális, de elégséges szolgáltatások nyújtása a jellemző. A Központi Képzőhely működtetésén, vagyon- és tűzvédelmén, állagmegóvása fő tevékenység. Emellett szabad kapacitásában a felnőttképzési piacon - a megszerzett tanúsítások segítségével - a kompetencia alapú, ismeretmegújító, ismeretbővítő képzések szervezése az elsődleges cél. A felnőttképzésben reményeink szerint előnyt fog jelenteni a konkurenciával szemben, hogy a MITISZK Nonprofit Kft. a partnerintézményeivel együtt olyan képzések megszervezésére is képes, amelynek a személyi és tárgyi feltételeit együttesen tudják kielégíteni. A beszállítóinkkal továbbra is fenntartjuk a jó szakmai kapcsolatot. A Központi képzőhely nyíltnapjain az általános iskolák gyakori látogatók lettek, évről évre több intézmény érdeklődik a MITISZK iránt. A MITISZK Nonprofit Kft működtetése minőségfejlesztési és minőségirányítási szempontok figyelembe vételével ISO 9001:2009 minőségirányítási rendszer segítségével történik. A MITISZK Nonprofit Kft. által üzemeltetett Központi Képzőhely a partnerintézmények számára egy külső gyakorlati képzőhelyként működik, amelyet a Kft. üzemeltet és a konzorcium vállalta a fenntartás költségeit. A Kft. egyéb tevékenységeiből származó bevételeiből igyekszik ezeket a költségeket részben ellentételezni. Sajnos a Konzorcium két tagja évek óta nem tesz eleget vállalt fenntartási kötelezettségének és nem folyósítja a rá eső támogatást. A tárgyalások nem vezettek eredményre, ezért félévében bírósági eljárást kezdeményeztünk a kintlévőségeink behajtására. A bíró javaslatára törekedtünk a peren kívüli megállapodásra, azonban az alperesek elutasító magatartása és fizetési hajlandóságának elmaradása miatt nem született megállapodás. A jogi eljárást februárjában folytatjuk. 8

9 A konzorciumi együttműködési megállapodás I. 2.) pontja kimondja, hogy: Az együttműködési megállapodás aláírása kifejezi a konzorciumi tagok azon szándékát is, hogy a projekt megvalósítása során a konzorcium tagjai a projektben kifejezett célok megvalósítása érdekében a jövőben is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják. A HEFOP P /1.0 azonosítószámú Támogatási szerződés I. 3)-5) pontja: 3) A projekt megvalósításának helyszíne: a Magyar Köztársaság területe. 4) A projekt megvalósításának kezdőnapja: A projekt befejezésének napja: (alprojekttel meghosszabbítva ig) A zárójelentés, egyben pénzügyi elszámolás benyújtásának határideje: június 30. 5) Jelen szerződés a projekt megvalósításának 4) pont szerinti befejező időpontját követő 5 (öt) év elteltével szűnik meg. Ezen időpontig áll fenn a Kedvezményezett kötelezettsége a projekt eredményeinek fenntartására, amely magában foglalja, hogy a projekt csak a pályázatban meghatározott cél eléréséhez működtethető, azon változtatni a Kedvezményezett a Támogató hozzájárulása nélkül nem jogosult. Ezen időszak alatt fennáll Főkedvezményezett IV. cikkely 2) pontja szerinti jelentéstételi kötelezettsége, valamint ezen időpontig gyakorolhatják jogaikat és teljesítik a szerződéses jogviszony fennállásából fakadó kötelezettségeiket szerződő felek. Kedvezményezettek a jelen szerződéssel összefüggésben keletkezett dokumentumok őrzésére, illetve a projekttel kapcsolatos ellenőrzések tűrésére december 31-éig kötelesek. Támogató konzorciumi partner Támogat ott időszak Kért működési támogatás összege Kapott működési támogatás összege Tiszaújváros Város Önkormányzata , , , , , , , , , , , ,- Miskolci Egyetem , , ,- 0, ,- 0, ,- 0, ,- 0, ,- 0,- Mezőkövesd Város Önkormányzata , ,-**, ,- 0, ,- 0, ,- 0, ,- 0, ,- 0,- Miskolc MJV Város Önkormányzata ,-* ,-* , , , , , , , , ,- * A HEFOP pályázatban kötelezően előírt önerő. 9

10 ** novemberben a bírósági eljárás eredményezte, hogy Mezőkövesd Önkormányzatától befolyt a 2008 évi támogatás. Előzetes költségvetés alapján kért támogatás e,-ft, az Önkormányzat által jóváhagyott költségvetési támogatás már csak ,-Ft, mely összeget a évi üzleti tervben már figyelembe vettük. Éves beszámoló és könyvvezetés A MITISZK Nonprofit Kft. könyvvezetése és az éves beszámoló a számvitelről szóló évi C. törvény alapján készült. A MITISZK Nonprofit Kft. kettős könyvvitelt vezet, magyar nyelven, a beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során a SZT ban meghatározott alapelveket érvényesíti. A Kft. az ÁFA tv. 4. -a alapján ÁFA alany, tárgyi adómentes tevékenységet végez így visszaigényléssel nem él. A Kft. a beszámolási kötelezettségének Egyszerűsített éves beszámoló elkészítésével tesz eleget. Az egyszerűsített éves beszámoló részei: - a mérleg (eszközök és források) - az eredmény kimutatás - kiegészítő melléklet Az egyszerűsített éves beszámoló fordulónapja: a tárgyév december 31-e. Ezen túl menően a Kft a közhasznúszervezetekről szóló törvény által előírt Közhasznúsági jelentést is készít. Értékelési elvek A számviteli politikában rögzített főbb értékelési elvek az egyes mérlegsorok részletezése során kerülnek ismertetésre. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK Befektetett eszközök A Kft. a befektetett eszközök között tartja nyilván azokat az eszközöket, amelyek tartósan, egy éven túl szolgálják a tevékenységet évben ilyen beszerzés nem történt. A befektetett eszközök között kimutatott immateriális javak és tárgyi eszközök - számviteli törvény szerint elszámolt - értékcsökkenési leírással csökkentett, nettó értéken szerepelnek az éves beszámoló mérlegében. Terv szerinti értékcsökkenést a Kft a Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996.évi LXXXI. tv. 2. sz. mellékletében előírt leírási kulcsok alapján, lineáris módszerrel számolja el az üzembe helyezést követően. 10

11 Alkalmazott leírási kulcsok: Épületek: 2% Szellemi termékek: 33 % Számítástechnikai eszközök: 33 % Egyéb gépek, berendezések 14,5 % Minden egyéb tárgyi eszköz: 14,5 % Kimutatás a bruttó érték alakulásáról Ezer Ft-ban S.sz.: Megnevezés 2013 évi nyitó 2013 évi záró Növekedés Csökkenés bruttó érték bruttó érték 1. Immateriális javak Ingatlanok Gépek berendezések Egyéb berendezések Befejezetlen beruházások Eszközök összesen: Kimutatás az elszámolt értékcsökkenés alakulásáról Ezer Ft-ban S.sz. Megnevezés Nyitó Écs Növekedés Csökkenés tervszerinti Záró Écs 1. Szellemi termékek Ingatlanok Gépek berendezések Egyéb berendezések Befektetett eszközök összesen A Kft a Ft egyedi beszerzési érték alatt az immateriális javakat és a tárgyi eszközöket a használatbavételkor egy összegben értékcsökkenési leírásként elszámolja, a számviteli törvényben és a számviteli politikában meghatározottak szerint. Ennek nagysága 0 e Ft. Kimutatás a nettó érték alakulásáról Ezer Ft-ban S.sz. Megnevezés: Nyitó nettó Záró nettó Növekedés Csökkenés érték érték 1. Immateriális javak Ingatlanok Gépek berendezések Egyéb berendezések Befejezetlen beruházások Eszközök összesen:

12 Forgóeszközök Követelések A mérlegben szereplő követelések között szerepel a vevő állomány eft. A követelés beszámoló készítésének idejéig befolyt. Pénzeszközök A mérlegben szereplő pénzeszközből 28 eft készpénzben, e Ft a Commerz Banknál vezetett bankszámlán megtalálható. Aktív időbeli elhatárolások A évi mérlegben nincs adat. Saját tőke A saját tőke a jegyzett tőkéből, a tőkeváltozásból és tárgyévi mérlegszerinti eredményből tevődik össze. A saját tőke nagyságrendje e Ft. Jegyzett tőke A Cégbíróságon bejegyzett tőke az alapszabályban, a társasági szerződésben meghatározott összeg, jelen esetben e Ft. Eredménytartalék A tőkeváltozás a 2011 évi és a 2012 évi negatív eredmény következtében 15 e Ft. Értékelési tartalék Lekötött tartalékot és értékelési tartalékot a Társaságunk nem képezett. A mérleg szerinti eredmény A Kft évi gazdálkodása (bevételek, költségek, ráfordítások különbözeteként) 205 e Ft nyereséget mutat. Kötelezettségek A kötelezettségek azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésből eredő, pénzformában teljesítendő elismert fizetések, amelyek a szállító, a vállalkozó, a szolgáltató, a hitelező, a kölcsönző által már teljesített, a vállalkozás által elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz, pénznyújtáshoz kapcsolódnak. Rövid lejárati kötelezettségek A Kft mérleg szerinti, elismert kötelezettsége: Ezer Ft-ban Egyéb kötelezettség 0 Szállítói kötelezettségek Vasutegészségügy Np.Zrt 5 Tordai György 25 XCopy Kft 8 Bogdán Erika 250 Juhász Attila 160 Clearwater Kft 12 Immediat Bt 51 Concord Lan Kft 102 Klebelsberg Intézményfenntaró Kp

13 Bujnóczki Tibor 30 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Munkabér, megbízási díj közterhei Társasági adó 5 Összesen Passzív időbeli elhatárolások Bevételeink nagy része támogatás formájában folyt be, ezért különösen a passzív időbeli elhatárolásoknak, azon belül is a halasztott bevételeknek nagy a jelentősége és a mérlegben döntő súlya van. Az aktivált, de még le nem írt beruházások összegének a passzív időbeli elhatárolások között kell szerepelni az összemérés elvének szem előtt tartása miatt. A felhalmozási célú támogatás feloldása még 1 év, a tárgyi eszközök esetében elhasználódásuk arányában, az épületnél arányosan 47 év. Ezen túlmenően itt mutatjuk ki a fejlesztési célra kapott szakképzési hozzájárulás összegét. A képzési bevétel, melynek pénzügyi rendezése megtörtént, de teljesítése át nyúlik 2014-re. Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Ezen a mérleg soron a 2013-at terhelő költségeket mutatjuk ki, összege 621 e Ft Passzív időbeli elhatárolás Támogatási bevételből és szakképzési hozzájárulásból elhatárolt összeg Bevételből elhatárolt összeg Költségekből elhatárolt összeg Ezer Ft-ban Passzív időbeli elhatárolás összesen HEFOP pályázat Szakképzési hozzájárulás Befolyt elszámolt bevétel elhatárolása Mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő költség Összesen: EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK A./ Közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célra kapott támogatás Alapítói támogatás Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Központi költségvetésből kapott támogatás Miskolci Egyetem: Önkormányzattól kapott támogatás Tiszaújváros Önkormányzata Mezőkövesd Önkormányzata e Ft e Ft e Ft 0 e Ft e Ft e Ft 13

14 Passzív időbeli elhatárolásból feloldott bevétel HEFOP pályázat Szakképzési hozzájárulás e Ft e Ft e Ft Pénzügyi műveletek eredménye 400 e Ft A meglévő pénzeszközeinkre a bank által adott folyószámla kamata 3 e Ft Kamatbevétel Mezőkövesd Önkormányzatától 397 e Ft B./ Kiegészítő tevékenység bevétele (vállalkozási tevékenység) e Ft Bérleti díj 537 e Ft Műszaki mérés, megmunkálás 410 e Ft 3 D mérőgépkezelő képzés e Ft Ismeret megújító kazánfűtő képzés e Ft Kazánkezelő e Ft CNC képzés e Ft Targonca e Ft Elsősegély, tűzvédelem 78 e Ft C./ Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítás Anyagjellegű költség Igénybe vett szolgáltatások Egyéb szolgáltatás Személyi jellegű ráfordítás Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetés Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás Az értékcsökkenési leírásként a tervszerinti értékcsökkenés összege az egy összegben elszámolt értékcsökkenés összege Egyéb ráfordítás Előzetesen felszámított levonásba nem vonható áfa Késedelmi kamat Pénzügyi művelet ráfordításai Eredmény-kimutatásunkban nem szerepel ilyen tétel. Rendkívüli ráfordítás Eredmény kimutatásunkban nem szerepel ilyen tétel e Ft e Ft 128 e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft 274 e Ft e Ft e Ft eft 0 eft e Ft eft 39 e Ft 0 e Ft 0 eft D. / Kiegészítő tevékenység ráfordításai (vállalkozási tevékenység) e Ft Anyagjellegű ráfordítás Anyagjellegű költség Igénybe vett szolgáltatások Egyéb szolgáltatás Személyi jellegű ráfordítás Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetés e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft 0 e Ft 14

15 Bérjárulékok Egyéb ráfordítás Iparűzési adó Előzetesen felszámított levonásba nem vonható áfa 640 e Ft 303 e Ft 61 e Ft 242 e Ft Adózás előtti eredmény Ebből adófizetési kötelezettség / árbevétel arányában/ Mérlegszerinti eredmény 210 e Ft 5 e Ft 205 e Ft 3. EGYÉB KIEGÉSZÍTÉSEK A Felügyelő Bizottság díjazása A Felügyelő Bizottságot 3 fő alkotja. Az év első 6 hónapjára az elnök 70 eft/hó, a tagok 2 fő x 50 e Ft/hó, a második félévben az elnök 63 eft/hó, a tagok 2 fő x 45 e Ft/hó, a megbízási díjban részesültek. Az éves beszámolót aláíró, a szervezet képviseletére jogosult személy adatai: Az éves beszámolót a MITISZK Kft. ügyvezetője, Szalay Árpád Sándor (Lakcíme: 3521 Miskolc, Szirmay A. út 4., születési helye, Tibolddaróc ideje: ) írta alá. A beszámolót összeállította: Simkóné Perjési Dóra mérlegképes könyvelő A könyvvizsgálatot végzi: Juhász Géza okleveles könyvvizsgáló, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara MKK szám alatt bejegyzett tagja. Éves díjazása: ,- Ft +Áfa Miskolc, április 7. Szalay Sándor ügyvezető igazgató 15

16 Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A ig terjedő időszakra Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Tel.: (46) , (46) Fax: (46) Adószám:

17 Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló A Társaság neve: Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. Röviden: MITISZK Nonprofit Kft. Székhelye: 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 10. Adószáma: Közhasznúsági besorolás: közhasznú Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az Oktatási Minisztérium HEFOP és kapcsolódó pályázatának elnyerése után megalapította a Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Társaságot. A pályázati feltételek teljesítése érdekében Miskolc Megyei Jogú Város 2004-ben konzorciumot hozott létre, melynek tagjai: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzati Testülete (5 partnerintézménnyel), mint főpályázó Mezőkövesd Város Önkormányzati Testülete (1 partnerintézménnyel) Miskolci Egyetem Tiszaújváros Város Önkormányzati Testülete (1 partnerintézménnyel), mint társpályázók, A MITISZK partnerintézményei: Andrássy Gyula Szakközépiskola, Miskolc Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola, Miskolc, Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola, Miskolc Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium, Tiszaújváros Kandó Kálmán Szakközépiskola, Miskolc Miskolci Egyetem, Miskolc- Egyetemváros Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola, Miskolc Széchenyi István Szakképző Iskola, Mezőkövesd A pályázati kiírásban feltételként szerepelt egy nonprofit szervezet létrehozása a projektek megvalósítására, ez volt a MITISZK Kht. Majd a gazdasági törvény által előírt átalakulási kötelezettség miatt létrejött a Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft (2009. július 21). A pályázatok pontos megnevezése: HEFOP P /1.0 Térségi Integrált Szakképző Központok infrastrukturális feltételeinek javítása HEFOP P /1.0 Miskolc Térségi Integrált Szakképző Központ kialakítása A pályázatok célja: Egy új képzőközpont/központi képzőhely létrehozása, ahol a szakképzésben résztvevő diákok, illetve felnőttek csúcstechnikát képviselő gépek, berendezések segítségével részesülnek korszerű képzésben. A gépészet és kereskedelem-marketing szakmacsoportokban országosan 16 TISZK (ún. első körös ) kialakítására kerül sor. A partnerintézmények közötti szakmai együttműködés kialakítása, a képző központban folyó szakmai munka összehangolása, közös képzési szerkezet kialakítása. 17

18 A pályázathoz szükséges min. 6,25% önerőt a Kht.-t egyedül alapító - Miskolc M. J. V. Önkormányzata biztosítja ,-Ft összegben. Ebből ,-Ft-ot a saját költségvetés terhére, ,- Ft-ot pedig a BM EU Önerő Alapra benyújtott pályázatból. Mindkét projekt december 31-én zárult le január december 31-ig a konzorciumi partnerek részére megkezdődött az 5 éves fenntartási időszak. A MITISZK Nonprofit Kft. által 2013-ban végzett fontosabb tevékenységek: 2013-es év a pályázat fenntartási szakaszának a ötödik egyben utolsó éve volt. A partnerintézmények tanulói számára a Kft folyamatosan biztosítja a csúcstechnológiákat igénylő szakmai gyakorlatok tárgyi feltételeit ( szakmai középfokú oktatás). A Központi Képzőhely igénybevételére minden félév megkezdése előtt a gyakorlati oktatásvezetők illetve szeptembertől az intézményvezetők aktív közreműködésével összeállításra került az órarend. A partnerintézmények eltérő intenzitással használják ki a Kft laboratóriumait. A közelebb lévők, és saját tanműhelyükben kevesebb munkahellyel rendelkezők több órát tartanak a laboratóriumokban, a vidéki intézmények kevesebbet. A partnerintézmények mindegyike saját tanműhelyében végzi a gyakorlati alapképzést (a Központi Képzőhelyen erre nincs is lehetőség) és csak a csúcstechnológiát igénylő gyakorlati képzés idejére delegálja tanulót a Központi Képzőhelyre. Megszűnt a Kft közösségi szolgáltatási tevékenysége. A közösségi szolgáltató csoport tagjaitól finanszírozás miatt a Kft-nek meg kellett válni. A partnerintézmények eltérő intenzitással vették igénybe a szolgáltatásaikat, annak ellenére, hogy tanulók szívesen jártak a foglalkozásokra. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A választott könyvvitel módja: kettős könyvvitel. A Kft. a projekt fenntartási ideje alatt megkezdte a felnőttképzési tevékenységet. Társasági adófizetési kötelezettség és iparűzési adófizetési kötelezettség is keletkezett ben is a Kft a projektekben vállat célok megvalósításán dolgozott. A főállású alkalmazottak száma az évvégére 2 főre csökkent, (felnőttképzés szervező, portás) június hónaptól ügyvezető váltás történt. A koordinátor adminisztrátor munkaköre nincs betöltve 2012 óta. A Kft. munkájában megbízási és vállalkozási szerződéssel vesz részt az ügyvezető, a pénzügyi vezető, a takarító, a rendszergazda,6 fő laborfelelős, 3 fő felügyelő bizottsági tag. Szervezet közhasznú tevékenysége során felmerült költségek: - Anyagköltségek: A Kft nyomtatvány, irodaszer beszerzésre fordított kiadásokat a minimálisra csökkentette. Az épület takarításához használt tisztítószerek közül csak a legalapvetőbb szerek kerültek megvásárlásra. A használat során meghibásodott, megrongálódott berendezések javításához különféle karbantartási anyagok kerültek beszerzésre (klf. csavar, izzó, zár egyéb alkatrész). - Igénybe vett szolgáltatások költségek: A rezsiköltségek melyek a Kft működéséhez nélkülözhetetlenek. Posta-, telefon-, hirdetés, oktatás és továbbképzés-, rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások költsége, vagyonvédelem, lift, működtetése, karbantartása, javítása. Az épületbiztosítás elengedhetetlen kiadás egy ilyen 18

19 nagy értékű géppark mellett. Ügyviteli szoftverkövetés, frissítés, jogi szolgáltatás. A nyilvánosság tájékoztatása inkább az internet segítségével saját honlapon történt, kis mértékben a médián keresztül (Inform-Média). A felnőttképzéssel kapcsolatos szolgáltatások. - Útiköltségek: Belföldi kiküldetés: TISZK ekkel, önkormányzattal és a partnerintézményekkel való kapcsolattartás céljából felmerülő költség. A felnőttképzéshez kapcsolódó utiköltség is itt jelentkezik. - Egyéb szolgáltatás igénybevétele: Bankszámla vezetéssel kapcsolatos költségek. A szolgáltató csoport, klf. szakmai szolgáltatások (munka és tűzvédelem, tűzjelző rendszer felülvizsgálata, könyvvizsgálat), közreműködés költsége. Hatósági díjak. - Bérköltség, bérjárulék A fő állású és megbízásos jogviszonyú munkatársak, a FEB tagok, a felnőttképzésben részt vevő óraadók járandósága és annak közterhei kerülnek kimutatásra. Bevételek alakulása 2013-ben: (az adatok e Ft-ban) Egyéb bevétel: Közhasznú célú működésre kapott működési támogatás: Miskolc MJV Önkormányzata Tiszaújváros Önkormányzata Miskolci Egyetem 0 Mezőkövesd Önkormányzata Pályázati úton elnyert támogatás ( értékcsökkenéssel egyező összeg) HEFOP HEFOP Szakképzési hozzájárulás Pénzügyi műveletek bevétele 400 Kamatbevétel, folyószámla 3 Kamatbevétel Mezőkövesd Önkormányzatától Kiegészítő tevékenység bevétele:(értékesítés nettó árbevétele) Bérleti díj 537 Műszaki mérés, megmunkálás D mérőgépkezelő képzés Ismeret megújító kazánfűtő képzés Kazánkezelő CNC képzés Targonca Elsősegély, tűzvédelem 78 Bevételek összesen:

20 Költségek, ráfordítások alakulása: Közhasznú tevékenység 1. Anyag jellegű ráfordítás: Személyi jellegű ráfordítás a. ebből munkabér b. egyszerű foglalkoztatás 0 c. megbízási díj d. egyéb személyi jellegű kifizetés 274 e. bérjárulék Értékcsökkenés Egyéb ráfordítás Pénzügyi művelet ráfordítása 0 6. Rendkívüli ráfordítás 0 7. Költségek, ráfordítások összesen: Vállalkozási tevékenység ráfordításai (kiegészítő tevékenység) 8.Anyag jellegű ráfordítás: Személyi jellegű ráfordítás a. megbízási díj b. megbízási díj járulék Értékcsökkenés Egyéb ráfordítás Pénzügyi művelet ráfordítása Rendkívüli ráfordítás Költségek, ráfordítások összesen: Költségek, ráfordítások összesen: EGYÉB KIEGÉSZÍTÉSEK Kimutatás a kapott támogatásról: Kapott támogatás időpontja Célja Összege eft Tárgyévi felhasználás felhalmozási adatok ezer Ft-ban Tárgyévi felhasználás működési Miskolc MJV Önkormányzati támogatás 2013 Működési költség Tiszaújváros Önkormányzata 2013 Működési költség Mezőkövesd Önkormányzata évi Működési költség Összesen:

21 Kimutatás a vagyon felhasználásáról Megnevezés Előző évi összeg Tárgyévi összeg adatok ezer Ft-ban Változás % eft megjegyzés növ. csök. növ. csök. Saját tőke Induló tőke Növekedésére ható tényezők Csökkenésére ható tényezők Tőkeváltozás Növekedésére ható tényezők Csökkenésére ható tényezők Tárgyévi eredmény Növekedésére ható tényezők Csökkenésére ható tényezők Kimutatás a célszerinti juttatásokról évben társaságunknál célszerinti juttatás nem történt. Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról Ügyvezető: 1 fő főállású 2013.május 31-ig Bruttó munkabér: e Ft Egyéb juttatás: 0 e Ft Társadalombiztosítási járulék: 706 e Ft Kimutatás a foglalkoztatottaknak nyújtott juttatásokról Szakmai vezetők: 2 fő Megbízási díj (vállalkozó): Megbízási díj: Társadalombiztosítási járulék: Foglalkoztatottak: 2 fő főállású Bruttó munkabér: Betegszabadság: Táppénz: Egyéb juttatás: Társadalombiztosítási járulék: 1 200e Ft 1 920e Ft 466e Ft 3 168e Ft 0 e Ft 0 e Ft 273e Ft 855e Ft Miskolc, április 7. Készítette: Simkóné Perjési Dóra Szalay Sándor ügyvezető igazgató 21

22 Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET A ig terjedő időszakra Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Tel.: (46) , (46) Fax: (46) Adószám:

23 Közhasznúsági melléklet 350/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet alapján 1. Közhasznú szervezet azonosító adatai név: Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft székhely: 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út bejegyző határozat száma: nyilvántartási szám: képviselő neve: Szalay Sándor Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása A képzőközpontban a szakképzésben résztvevő diákok, illetve felnőttek csúcstechnikát képviselő gépekkel, berendezésekkel felszerelt laboratóriumokban részesülnek korszerű képzésben a gépészet, az elektrotechnika-elektronika és a kereskedelemmarketing szakmacsoportokhoz tartozó szakmákban. A partnerintézmények közötti szakmai együttműködés kialakítása, a képző központban folyó szakmai munka összehangolása, közös képzési szerkezet kialakítása, szakmai továbbképzés, szakmai rendezvények szervezése. 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: A közhasznú tevékenység célcsoportja: a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma 2013-ben: a közhasznú tevékenység főbb eredményei: 4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása Szakmai gyakorlati oktatás A szakképzésben résztvevő szakközépiskolai és szakiskolai tanulók 1720 tanuló részesült képzésben a központi képzőhely laboratóriumaiban A tanulók megismerik a korszerű gépeket és technológiákat. Átlagban 54%-os kihasználtság. A partnerintézmények képzési profiljának népszerűsítése kiállításokon. Megfelelő számú felvételi jelentkezés. Általános iskolások pályaismeretének javítása. Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja Immateriális javak 0 oktatás Épület oktatás Gépek, berendezések, eszközök oktatás 5. Cél szerinti juttatások kimutatás: 2013-ben nem volt Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) Ügyvezető igazgató: munkabér Egyéb juttatás Munkabér járuléka Összesen: Szakmai vezetők 23

24 Megbízási díj /vállalkozói/ Megbízási díj Társadalombiztosítási járulék Összesen: A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) B. Éves összes bevétel ebből: C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 0 0 D. közszolgáltatási bevétel E. normatív támogatás 0 F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] H. Összes ráfordítás (kiadás) I. ebből személyi jellegű ráfordítás J. Közhasznú tevékenység ráfordításai K. Adózott eredmény (közhasznú eredmény) L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) Erőforrás-ellátottság mutatói 0 0 Mutató teljesítése Ectv. 32. (4) a) [(B1+B2)/2> ,- Ft] ( /2= Igen Nem Ectv. 32. (4) b) [K1+K2 0] ( = ) Igen Nem Ectv. 32. (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) 0,25] 16989/ = 6,83 Igen Nem Társadalmi támogatottság mutatói Ectv. 32. (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) 0,02] 0 Nem Mutató teljesítése Ectv. 32. (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) 0,5] / = 9,38 Ectv. 32. (5) c) [(L1+L2)/2 10 fő] Igen Nem Miskolc, április 7 Készítette: Simkóné Perjési Dóra Szalay Sándor ügyvezető igazgató 24

25 MISKOLC-TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT Közhasznú Nonprofit KFT évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Tel.: (46) , (46) Fax: (46) Adószám:

26 Statisztikai számjel vagy adószám A számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámoló január 1.- december 31. Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 10. Miskolc, 2014.április 7. MITISZK Nonprofit Kft. vezetője 2

27 Statisztikai számjel vagy adószám Az egyéb szervezet megnevezése: Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft Az egyéb szervezet címe: 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 10. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ TÁRSASÁG EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉV Adatok E Ft-ban Sorszám Tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgy év a b c d e 1. A. Befektetett eszközök (2.-4.sorok) I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B. Forgóeszközök (6.-9.sorok) I. KÉSZLETEK 0 7. II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPIROK 0 9. IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (A.B.C.) D. Saját tőke ( sorok) I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE II.JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) III.. TŐKETATALÉK / TŐKEVÁLTOZÁS IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalék F. kötelezettségek ( sorok) I. Hátrasorolt kötelezettségek II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Miskolc, április 07. MITISZK Nonprofit Kft. vezetője 3

28 Statisztikai számjel vagy adószám: Az egyéb szervezet megnevezése: Miskolc Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. Az egyéb szervezet címe: 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 10. A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA A típús ( összköltség eljárással) ÉV Adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítése Tárgyév a b c d e 1. I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 3. III. Egyéb bevételek III. sorból: visszaírt értékvesztés IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+-II.+III.-IV.-V-VI.-VII.) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei VIII. sorból értékelési különbözet IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai IX. sorból értékelési különbözet B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII.-IX.) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+-A.+-B.) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X.-XI.) E. Adózás előtti eredmény (+-C.+-D.) XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény (+-E.-XII.) G. Mérleg szerinti eredmény Keltezés: Miskolc, április 7 MITISZK Nonprofit Kft vezetője 4

29 Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Adószám: Cégjegyzék szám: KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET évi egyszerűsített éves beszámolójához Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Tel.: (46) , (46) Fax: (46) Adószám:

30 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ A társaság bemutatása A Társaság teljes neve: Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. A Társaság rövid neve: MITISZK Nonprofit Kft A Társaság székhelye: Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 10. Cégbejegyzés száma: Cg A Kft. cégbírósági bejegyezésének időpontja: Jogelőd (2009. július 21 előtt) A Társaság rövid neve: Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Kht. A Társaság rövid neve: MITISZK Kht. Cégbejegyzés száma: Cégbejegyzés dátuma: augusztus 2. Alapító okirat kelte: június 30. Alapító: Társ tulajdonos: Jegyzett tőke Működési forma: Közhasznúsági fokozat: Törvényes képviselő: 97%- ban Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 3530 Miskolc, Városház tér 8. 3 %-ban Miskolc Holding Zrt Ft, azaz hárommillió-egyszázezer Ft készpénz önálló cég, közhasznú társaság közhasznú Szabó Dezső ügyvezető igazgató május 31-ig. Szalay Árpád Sándor ügyvezető igazgató június 1-től Társaság főtevékenysége (TEÁOR): Szakmai középfokú oktatás A vállalkozás melléktevékenységei: felnőttképzés máshová nem sorolt felnőtt és egyéb oktatás máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység rendezvényszervezés munkaerő-közvetítés Elérhetőségek: cím: 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. telefon: 46/ , , fax: 46/ internet cím: Mérleg fordulónapja: december 31. Mérlegkészítés időpontja: április

31 A MITISZK Nonprofit Kft. szervezeti felépítése: - A Kft. alapítója augusztus 2-től a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat, az alapítói jogokat Káli Sándor, majd Dr. Kriza Ákos polgármester gyakorolja. A Miskolc Holding Zrt társtulajdonos lett 3%-ban a án kelt Cégbírósági bejegyzéssel. - A Kft. tevékenységét 3 főből álló Felügyelő Bizottság ellenőrzi, amelybe a tagokat Miskolc MJ Város Önkormányzatának Közgyűlése delegálta. - A Kft. élén az ügyvezető igazgató áll, akit a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat bízott meg. - A Kft az önálló működés megkezdése után a társaság a közhasznú tevékenységek finanszírozása érdekében vállalkozási tevékenységet is folytathat az alapító okiratban meghatározott tevékenységi körök szerint, a társaság közhasznú céljait nem veszélyeztetve. 7

32 A Kft. feladatainak, tevékenységének általános bemutatása A projektek befejezése után továbbra is kizárólagos feladata a kft-nek a pályázatban szereplő célok megvalósítása a fenntartási időszak ötödik évében. A MITISZK Nonprofit Kft. elsősorban a partnerintézmények iskolarendszerű képzésének gyakorlati képzési igényeit hivatott kielégíteni a projekt ideje alatt és a fenntartási időszakban is. A Kft a partnerintézmények tanulói számára folyamatosan biztosítja a csúcstechnológiákat igénylő szakmai gyakorlatok tárgyi feltételeit. A Központi Képzőhely igénybevételére minden félév megkezdése előtt a gyakorlati oktatásvezetők aktív közreműködésével a Kft összeállítja a közös órarendet. A partnerintézmények eltérő intenzitással használják ki laboratóriumainkat. A közelebb lévő, és saját tanműhelyükben kevesebb munkahellyel rendelkezők több órát tartanak a laboratóriumokban, a vidéki intézmények kevesebbet. A tevékenységek, az egyes kollégák által elvégzendő feladatok felülvizsgálata, átcsoportosítása a drasztikusan lecsökkentett támogatás miatt megtörtént. A szolgáltató csoportunkat január 1. napjával megszüntettük (4 fő) az Önkormányzati Oktatási osztály javaslatára miszerint ezt a feladatot a pedagógia intézet ellátja, a szolgáltatás eft csökkentést eredményezett. A Kft. munkatársai csak egy jogcímen részesülnek díjazásban (munkabér vagy megbízási díj). Senki számára nincs jutalom, prémium, célprémium, gépjármű-használati általány vagy más rendszeres kifizetés. A Kft. működésére és gazdálkodására a pályázatban kötelezően vállalt minimális, de elégséges szolgáltatások nyújtása a jellemző. A Központi Képzőhely működtetésén, vagyon- és tűzvédelmén, állagmegóvása fő tevékenység. Emellett szabad kapacitásában a felnőttképzési piacon - a megszerzett tanúsítások segítségével - a kompetencia alapú, ismeretmegújító, ismeretbővítő képzések szervezése az elsődleges cél. A felnőttképzésben reményeink szerint előnyt fog jelenteni a konkurenciával szemben, hogy a MITISZK Nonprofit Kft. a partnerintézményeivel együtt olyan képzések megszervezésére is képes, amelynek a személyi és tárgyi feltételeit együttesen tudják kielégíteni. A beszállítóinkkal továbbra is fenntartjuk a jó szakmai kapcsolatot. A Központi képzőhely nyíltnapjain az általános iskolák gyakori látogatók lettek, évről évre több intézmény érdeklődik a MITISZK iránt. A MITISZK Nonprofit Kft működtetése minőségfejlesztési és minőségirányítási szempontok figyelembe vételével ISO 9001:2009 minőségirányítási rendszer segítségével történik. A MITISZK Nonprofit Kft. által üzemeltetett Központi Képzőhely a partnerintézmények számára egy külső gyakorlati képzőhelyként működik, amelyet a Kft. üzemeltet és a konzorcium vállalta a fenntartás költségeit. A Kft. egyéb tevékenységeiből származó bevételeiből igyekszik ezeket a költségeket részben ellentételezni. Sajnos a Konzorcium két tagja évek óta nem tesz eleget vállalt fenntartási kötelezettségének és nem folyósítja a rá eső támogatást. A tárgyalások nem vezettek eredményre, ezért félévében bírósági eljárást kezdeményeztünk a kintlévőségeink behajtására. A bíró javaslatára törekedtünk a peren kívüli megállapodásra, azonban az alperesek elutasító magatartása és fizetési hajlandóságának elmaradása miatt nem született megállapodás. A jogi eljárást februárjában folytatjuk. 8

33 A konzorciumi együttműködési megállapodás I. 2.) pontja kimondja, hogy: Az együttműködési megállapodás aláírása kifejezi a konzorciumi tagok azon szándékát is, hogy a projekt megvalósítása során a konzorcium tagjai a projektben kifejezett célok megvalósítása érdekében a jövőben is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják. A HEFOP P /1.0 azonosítószámú Támogatási szerződés I. 3)-5) pontja: 3) A projekt megvalósításának helyszíne: a Magyar Köztársaság területe. 4) A projekt megvalósításának kezdőnapja: A projekt befejezésének napja: (alprojekttel meghosszabbítva ig) A zárójelentés, egyben pénzügyi elszámolás benyújtásának határideje: június 30. 5) Jelen szerződés a projekt megvalósításának 4) pont szerinti befejező időpontját követő 5 (öt) év elteltével szűnik meg. Ezen időpontig áll fenn a Kedvezményezett kötelezettsége a projekt eredményeinek fenntartására, amely magában foglalja, hogy a projekt csak a pályázatban meghatározott cél eléréséhez működtethető, azon változtatni a Kedvezményezett a Támogató hozzájárulása nélkül nem jogosult. Ezen időszak alatt fennáll Főkedvezményezett IV. cikkely 2) pontja szerinti jelentéstételi kötelezettsége, valamint ezen időpontig gyakorolhatják jogaikat és teljesítik a szerződéses jogviszony fennállásából fakadó kötelezettségeiket szerződő felek. Kedvezményezettek a jelen szerződéssel összefüggésben keletkezett dokumentumok őrzésére, illetve a projekttel kapcsolatos ellenőrzések tűrésére december 31-éig kötelesek. Támogató konzorciumi partner Támogat ott időszak Kért működési támogatás összege Kapott működési támogatás összege Tiszaújváros Város Önkormányzata , , , , , , , , , , , ,- Miskolci Egyetem , , ,- 0, ,- 0, ,- 0, ,- 0, ,- 0,- Mezőkövesd Város Önkormányzata , ,-**, ,- 0, ,- 0, ,- 0, ,- 0, ,- 0,- Miskolc MJV Város Önkormányzata ,-* ,-* , , , , , , , , ,- * A HEFOP pályázatban kötelezően előírt önerő. 9

34 ** novemberben a bírósági eljárás eredményezte, hogy Mezőkövesd Önkormányzatától befolyt a 2008 évi támogatás. Előzetes költségvetés alapján kért támogatás e,-ft, az Önkormányzat által jóváhagyott költségvetési támogatás már csak ,-Ft, mely összeget a évi üzleti tervben már figyelembe vettük. Éves beszámoló és könyvvezetés A MITISZK Nonprofit Kft. könyvvezetése és az éves beszámoló a számvitelről szóló évi C. törvény alapján készült. A MITISZK Nonprofit Kft. kettős könyvvitelt vezet, magyar nyelven, a beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során a SZT ban meghatározott alapelveket érvényesíti. A Kft. az ÁFA tv. 4. -a alapján ÁFA alany, tárgyi adómentes tevékenységet végez így visszaigényléssel nem él. A Kft. a beszámolási kötelezettségének Egyszerűsített éves beszámoló elkészítésével tesz eleget. Az egyszerűsített éves beszámoló részei: - a mérleg (eszközök és források) - az eredmény kimutatás - kiegészítő melléklet Az egyszerűsített éves beszámoló fordulónapja: a tárgyév december 31-e. Ezen túl menően a Kft a közhasznúszervezetekről szóló törvény által előírt Közhasznúsági jelentést is készít. Értékelési elvek A számviteli politikában rögzített főbb értékelési elvek az egyes mérlegsorok részletezése során kerülnek ismertetésre. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK Befektetett eszközök A Kft. a befektetett eszközök között tartja nyilván azokat az eszközöket, amelyek tartósan, egy éven túl szolgálják a tevékenységet évben ilyen beszerzés nem történt. A befektetett eszközök között kimutatott immateriális javak és tárgyi eszközök - számviteli törvény szerint elszámolt - értékcsökkenési leírással csökkentett, nettó értéken szerepelnek az éves beszámoló mérlegében. Terv szerinti értékcsökkenést a Kft a Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996.évi LXXXI. tv. 2. sz. mellékletében előírt leírási kulcsok alapján, lineáris módszerrel számolja el az üzembe helyezést követően. 10

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Baranya Ifjúságáért NKft. Cégjegyzékszáma: 02 09 072806

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Baranya Ifjúságáért NKft. Cégjegyzékszáma: 02 09 072806 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Baranya Ifjúságáért NKft. Cégjegyzékszáma: 02

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. ÉV Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11 Cégjegyzék szám: 11-09-014301 Telefon: 06-33/361-180 Lábatlan, 2014. május 28. Sujbert-Kádár Klára ügyvezető

Részletesebben

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010. Statisztikai számjel: 14635306-8610-599-05 Cégjegyzék száma: CG. 05-09-017049 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege A változat Adószám: 14419250-2-09 Cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 09-09-015413 ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Kft 4030 Debrecen, Fokos utca 12 Egyszerűsített

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2015. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2015. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2014 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELTEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Cégjegyzékszám: 15-09-072924 Statisztikai számjel: 14380549-8532-599-15 2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ NYÍRVIDÉK KÉPZŐ KÖZPONT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. Cégjegyzékszám: 15-09-073868 Statisztikai számjel: 14644610-8532-572-15 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kelt: Nyíregyháza, 2015. május 22..... Gaszperné

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről Statisztikai számjel: 13546636360011315 Cégjegyzék száma: 15-09 - 070074 Vállalkozás megnevezése: Szalka-Víz Mátészalka Térségi Víz- és Csatornaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Vállalkozás címe:

Részletesebben

H.D.Napfény Kft. 1 3 0 9 1 0 5 3 8 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

H.D.Napfény Kft. 1 3 0 9 1 0 5 3 8 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 3EB-02 /2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének teljesítéséhez

Részletesebben

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2013.01.01. 2013.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

MESEKERT ALAPÍTVÁNY 2014. évi

MESEKERT ALAPÍTVÁNY 2014. évi MESEKERT ALAPÍTVÁNY 2014. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2015. április 20. I. AZ ALAPÍTVÁNY FONTOSABB ADATAI a.) Általános adatok A közhasznú szervezet neve: Mesekert Alapítvány Székhely: 1119 Budapest,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 22945033-3530-572-02 Cégjegyzékszám : 02-09-076277 Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft 7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 7. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. év Szigetvár, 2014

Részletesebben

23045741-5819-572-10 1/3. oldal Statisztikai számjel. Cg.10-09-031348 Cégjegyzék száma. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

23045741-5819-572-10 1/3. oldal Statisztikai számjel. Cg.10-09-031348 Cégjegyzék száma. A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 23045741-5819-572-10 1/3. oldal Statisztikai számjel Cg.10-09-031348 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezése 2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző Előző év év(ek)

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés ÉSZAK-KAPOSI PARTNEREK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET. 7444 Osztopán, Fő u. 11. Telefon, fax.: 82/436-000 http://www.ek-p.

Közhasznúsági jelentés ÉSZAK-KAPOSI PARTNEREK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET. 7444 Osztopán, Fő u. 11. Telefon, fax.: 82/436-000 http://www.ek-p. Közhasznúsági jelentés 2008 ÉSZAK-KAPOSI PARTNEREK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 7444 Osztopán, Fő u. 11. Telefon, fax.: 82/436-000 http://www.ek-p.hu 1 Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló

Részletesebben

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője)

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 03. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. 2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 05. 3. Vagyoni értékű jogok

Részletesebben

ország 29. 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet

ország 29. 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

VÁROSGAZDA XVIII. KERÜLET NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. DECEMBER 31-I BESZÁMOLÓHOZ. ...

VÁROSGAZDA XVIII. KERÜLET NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. DECEMBER 31-I BESZÁMOLÓHOZ. ... 1 2 2 3 8 0 5 1-6 8 1 0-5 7 3-0 1 statisztikai számjel Cg. 0 1-1 0-0 4 3 3 2 4 cégjegyzékszám VÁROSGAZDA XVIII. KERÜLET NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. DECEMBER

Részletesebben

2012. évi Éves beszámoló

2012. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6 1 0 0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT... http://e-beszamolo.kim.gov.hu/kereses-balanceform.aspx?b=rbghep... 1 / 3 2013.09.12. 11:01 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ

Részletesebben

23497241-6820-572-02 02-09-077830. 7629 Pécs Komjáth A. u. 5. 2015.december 31. A társaság a mérlegét a../ 2016. számú határozatával jóváhagyta!

23497241-6820-572-02 02-09-077830. 7629 Pécs Komjáth A. u. 5. 2015.december 31. A társaság a mérlegét a../ 2016. számú határozatával jóváhagyta! Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: 23497241-6820-572-02 02-09-077830 Vállalkozás megnevezése: Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. Vállalkozás címe: 7629 Pécs Komjáth A. u. 5. 2015.december 31.

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KÖZHASZNŰ EREDMÉNYKIMUTATÁSA " " VÁLTOZAT

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KÖZHASZNŰ EREDMÉNYKIMUTATÁSA   VÁLTOZAT 2 3 7 0 2 0 3 3 9 0 0 1 5 7 2 0 2 Statisztikai számjel 0 2-0 9-0 7 8 2 1 3 Cégjegyzék száma A szervezet megnevezése: Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. A szervezet címe: 7621 Pécs, Színház tér 1. 2 0

Részletesebben

2007. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2007. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Nyíregyháza-Nagykálló-Tiszavasvári Nyírvidék Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Társaság NYÍRVIDÉK TISZK KHT. 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Cégjegyzékszám: 15-14-000169 Statisztikai számjel:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 21814097-8512-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010. évi Éves beszámoló Kiegészítő melléklet Budapest, 2011. április 8. P.H...

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.01 16:07:06 Szervezet neve: Magyar

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉSRE 2013-AS ÜZLETI ÉVRŐL

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉSRE 2013-AS ÜZLETI ÉVRŐL Csorvási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelösségü Társaság 5920 Csorvás, Rákóczi u. 37/a Tel./Fax: 66 258 042 Tel.: 66 258 077 E-mail:szolg.kht@freemail.hu A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

E L N Ö K S É G I E L Ő T E R J E S Z T É S

E L N Ö K S É G I E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁMA: 4/ELŐT./2009. - T Á R G Y: A PBKIK Oktatási Központ Kft. 2008. évi beszámolója és 2009. évi üzleti terve E L N Ö K S É G I E L Ő T E R J E S Z T É S A PÉCS-BARANYAI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ELNÖKSÉGÉNEK

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 07 Székesfehérvári Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: 001

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 07 Székesfehérvári Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 001 Dr. Füller Mária Születési név: Anyja neve: Születési ország

Részletesebben

ország Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet NEM

ország Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet NEM IM IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 15EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Érd, 2015. december 9. Lanku Ildikó ügyvezető Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2031 Érd,

Részletesebben

A Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége 2014. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége 2014. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége 1126 Budapest, Böszörményi út 21. : 1531 Bp., Pf. 28 : 355-1182, 224-5151 Fax: 224-5157 (Tel: 432-92-51 Fax: 432-9-17) Email: boldizsar.gabor@uni-nke.hu Adószám:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 08 Győri Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési név:

Részletesebben

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55.

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. december 31. Érd, 2016. február 27. L a n k u I l d i k ó ügyvezető igazgató Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2013. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2013. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2013. JANUÁR 1-től 2013. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2014. március 18. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2004. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2004. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE 1. számú melléklet NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2004. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Tartalma: 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás költségvetési támogatás felhasználásáról 3. Kimutatás

Részletesebben

Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására és az eredménykimutatás jóváhagyására

Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására és az eredménykimutatás jóváhagyására Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására és az eredménykimutatás jóváhagyására Előterjesztő: Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezetője

Részletesebben

SOLARCELL HUNGARY KFT 0 1 0 9 9 5 9 8 3 3. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

SOLARCELL HUNGARY KFT 0 1 0 9 9 5 9 8 3 3. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés IM IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 15EB-02 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ (a 224 /2000 Kormány rendelet szerint)

KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ (a 224 /2000 Kormány rendelet szerint) HU-1193 Budapest, Leiningen u. 4. 9 PK 65618/1/1517 19664761 9499 569 01 nyilvánt.szám statisztikai szám KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ (a 224 /2000 Kormány rendelet szerint) A beszámolási idıszak

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGÚ TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tartalma: I. A számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámoló a) egyszerűsített

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 14 Kaposvári Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Vizvári

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Tárgy: Szentes Városi Szolgáltató Kft 2013. évi beszámolója Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008.

Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 21177923-9499 - 599-02 Cégjegyzék száma: 02 09-072806 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Tartalma: a) Számviteli beszámoló (mérleg, eredménykimutatás,

Részletesebben

II. Az átalakulás előzményei és a létrejövő társaságokra vonatkozó adatok

II. Az átalakulás előzményei és a létrejövő társaságokra vonatkozó adatok Független könyvvizsgálói jelentés átalakulási vagyonmérleg vizsgálatáról a jogutód -ről és a kiválással létrejövő Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaságról a jogelőd részvényesei részére. I. Bevezető

Részletesebben

Az eszközök összetétele és értékének átalakulása

Az eszközök összetétele és értékének átalakulása 7. SZ. MELLÉKLET Az eszközök összetétele és értékének átalakulása Ssz. ESZKÖZÖK 82 értékek ezer Ft-ban Eltérés a 2005. 12. 31-i 2005. 12. 31 2006. 12. 31 értékektől érték megoszlás érték megoszlás érték

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évi beszámolójához I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1.) A cég: Jogi formája: Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító okirat

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához Budapest, 2016. február 29. A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 09 i Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési név: Anyja

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet Kiegészítő Melléklet a BISZ Zrt. 2012. évi beszámolójához Tartalomjegyzék 1. Általános kiegészítések... 2 1.1. A BISZ Zrt. bemutatása... 2 1.2. A BISZ Zrt. irányításának rendszere... 3 1.3. BISZ Zrt. számviteli

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 20 Zalaegerszegi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K MÉRLEG KSH: 10043165-6419-122-03 Cg.: 03-02-000189 Dunapataj és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 5 Miskolci Törvényszék 2 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési név:

Részletesebben

Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló 5 1. Humánerőforrás gazdálkodás 6 2. Bevételek 7 Egyéb bevételek

Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló 5 1. Humánerőforrás gazdálkodás 6 2. Bevételek 7 Egyéb bevételek Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló 5 1. Humánerőforrás gazdálkodás 6 2. Bevételek 7 Jegy-és bérletértékesítés bevétele 8 Bérleti Díjak 8 Reklámbevétel 9 Egyéb értékesítés bevétele 9 Egyéb bevételek 9

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

J A V A S L A T a Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Kft. 2013. évi mérlegbeszámolójának jóváhagyásához

J A V A S L A T a Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Kft. 2013. évi mérlegbeszámolójának jóváhagyásához J A V A S L A T a Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Kft. 2013. évi mérlegbeszámolójának jóváhagyásához Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i ülésére. Előterjesztők:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2006.évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság. 2118 Dány, Dózsa György u. 43.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2006.évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság. 2118 Dány, Dózsa György u. 43. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság 2118 Dány, Dózsa György u. 43. Cégjegyzékszám: 13-14-000066 Adószám: 20162892-2-13 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2006.évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Dány, 2007. május 14.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT

PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. Pécs, 2015. március 31. Rázga Miklós ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:...2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...3 A Társaság bemutatása...3 A Társaság

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Gábor Családi név Első utónév További utónevek Miklós Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Konszolidált Kiegészítő melléklet a 2012. évi konszolidált éves beszámolóhoz I. Általános rész 1. A Társaság bemutatása

Részletesebben

2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Cégjegyzékszám: 15-09-072924 Statisztikai számjel: 14380549-8532-599-15 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Mihóky Családi név Első utónév További utónevek Erika Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Morál-Audit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART-Szabadkikötő Zrt.

Részletesebben

A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA

A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA A KAPOS HOLDING Zrt. (7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2. képviseli Gombos Attila elnökvezérigazgató), mint a KAPOSVÁR

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. Cg.: 12-02-000365 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK,

Részletesebben

GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság CompLex Kiadó Kft. Céginfó Mérlegadatok A GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 04-09-007188)

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 2 2016.03.24 17:43:49 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 0 6 3 Település: Budapest Közterület neve: Szív Közterület jellege: utca Házszám: 44. Lépcsőház:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek SZÜCSNÉ ÁGH ANIKÓ ÉVA ÁGH ANIKÓ ÉVA Anyja neve:

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 12EB-01 12EB 12EB/A 12EB/M/A1 12EB/M/A2 12EB/M/A3 12EB/M/A4 12EB/E-O/A1 12EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 13 Budapest Környéki Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 13 Budapest Környéki Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 09 Debreceni Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 18 Szombathelyi Törvényszék Tárgyév: 2 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Simon Zoltán Péter Simon Zoltán Péter Anyja neve: Születési

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 1 2 0 7 6 3 9 4 9 9 5 6 9 0 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 egyéb szervezet megnevezése

Részletesebben

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG 1 1 2 2 6 5 8 3 0 3 1 2 1 1 4 1 4 Statisztikai számjel 1 4 _ 1 0 3 0 0 0 5 4 Cégjegyzék szám Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgy

Részletesebben

Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT 1094 Budapest, Liliom u.41.

Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT 1094 Budapest, Liliom u.41. Kiegészítő melléklet a 2010. december 31-i fordulónappal elkészített egyszerűsített éves beszámolóhoz, a Trafó KMH Nonprofit KFT 2010. január 01-től 2010. december 31-ig folytatott tevékenységéről A Társaság

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

2010. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

2010. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Közhasznú szervezet neve: MŰHELY PRODUKCIÓ Adószáma: 22631792-1-42 Cégjegyzék száma: 01-09-936654 Statisztikai számjele: 22631792-9001-113-01 Címe: 1117. Budapest, Galambóc u. 34.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2015. évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz PALLAS ATHÉNÉ DOMUS MENTIS ALAPÍTVÁNY. 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2015. évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz PALLAS ATHÉNÉ DOMUS MENTIS ALAPÍTVÁNY. 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. PALLAS ATHÉNÉ DOMUS MENTIS ALAPÍTVÁNY 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. Adószám: 18524992-1-03 KSH: 18524992-8542-569-03 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kecskemét, 2016. május

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Heizler Családi név Első utónév További utónevek Norbert Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

2013. évi közhasznúsági jelentése

2013. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2013. évi közhasznúsági jelentése 1 TARTALOM Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 3 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 4

Részletesebben

adatok eft-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV Eltérés 2012. 2011. Társaság neve:

adatok eft-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV Eltérés 2012. 2011. Társaság neve: adatok eft-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV Eltérés 2012. 2011. Társaság neve: Terv - Terv / Miskolci Turisztikai Kft. Terv Várható Várható Várható 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele (+011+012+013) 804

Részletesebben

OTT-ONE Nyrt. 2014. éves. auditált. jelentése

OTT-ONE Nyrt. 2014. éves. auditált. jelentése OTT-ONE Nyrt. 2014. éves auditált jelentése Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Cégadatok... 3 Üzleti jelentés... 4 1. Összefoglaló... 4 2. A Társaság rövid- és középtávú feladatai... 4 3.1. Konszolidációs

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER VÁROSFEJLESZTŐ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER VÁROSFEJLESZTŐ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft 1033 Budapest, Fő tér 3. Adószám: 22996888-2-41 KSH: 22996888-7490-572-01 Cg.j.: 01-09-948228 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER VÁROSFEJLESZTŐ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. 2012.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 14 Kaposvári Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Balla György Születési név: Balla György Anyja neve: Vajas Éva Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: 001 Dr. Sólyom

Részletesebben

A VIDÁM SZÍNPAD KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2006. évi Közhasznúsági jelentése

A VIDÁM SZÍNPAD KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2006. évi Közhasznúsági jelentése A VIDÁM SZÍNPAD KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2006. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2007. március 22. Puskás Tamás Ügyvezető Igazgató Bevezető A Vidám Színpad Színházművészeti Közhasznú Társaság 1998. október

Részletesebben

PATAQUA KFT Sárospatak

PATAQUA KFT Sárospatak PATAQUA KFT Sárospatak Beszámoló a társaság működéséről 2011. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Fürdő... 4 Szálláshelyek... 6 Termál Kemping... 6 Üdülőházak... 7 Mobilház... 7 Tájház... 7 Újhutai Ifjúsági

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 04 Gyulai Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési név:

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2011. Keltezés: Balassagyarmat, 2012. március 15.

Részletesebben

Alapitvány A Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért 1054 Budapest, Széchenyi rakpart 19. 2014.évi Beszámoló

Alapitvány A Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért 1054 Budapest, Széchenyi rakpart 19. 2014.évi Beszámoló Statisztikai számjel : 18133411-9499-569-01 Cégjegyzékszám :10.702 Alapitvány A Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért 1054 Budapest, Széchenyi rakpart 19. 2014.évi Beszámoló Időszak : 2014.01.01-2014.12.31

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011.

Közhasznúsági jelentés 2011. Adószám: 19000565-2-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: nyilvántartási szám: 536 1023 Budapest, Frankel Leó u. 88. II/8. 2011. Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.)

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.) VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (2009. február

Részletesebben