/3. oldal Statisztikai számjel. Cg Cégjegyzék száma. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "23045741-5819-572-10 1/3. oldal Statisztikai számjel. Cg.10-09-031348 Cégjegyzék száma. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)"

Átírás

1 /3. oldal Statisztikai számjel Cg Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezése december 31. adatok E Ft-ban Előző Előző év év(ek) Tárgyév módosításai a b c d e 1 A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen Keltezés: Hatvan, P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

2 /3. oldal Statisztikai számjel Cg Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Források (passzívák) Sorszám december 31. adatok E Ft-ban Előző Előző év év(ek) Tárgyév A tétel megnevezése módosításai a b c d e 12 D. Saját tőke I. JEGYZETT TŐKE II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások Források összesen Keltezés: Hatvan, P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

3 /3. oldal Statisztikai számjel Cg Cégjegyzék száma "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) december 31. adatok E Ft-ban Előző Tárgyév Sorszám módosí- Előző év év(ek) A tétel megnevezése tásai a b c d e 1 I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III- IV-V-VI-VII) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek 14 XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Keltezés: Hatvan, P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

4 Statisztikai számjel Cg Cégjegyzék száma Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú KFT Hatvan Madách u évi Kiegészítő Melléklete és Közhasznúsági Melléklete Keltezés: Hatvan, a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H.

5 A Társaság bemutatása Cég elnevezése: A cég rövidített elnevezése: Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. Székhelye, címe: 3000 Hatvan, Madách u címe: http//: Az alakulás időpontja: október 28. Cég forma: Jogállás: Tulajdoni arány: A vállalkozás főtevékenysége: Egyéb tevékenységek: Korlátolt Felelősségű Társaság Közhasznú Hatvan Város Önkormányzata 100% tulajdoni hányad Egyéb kiadói tevékenység Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Rádióműsor szolgáltatás Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Egyéb postai, futárpostai tevékenység PR, kommunikáció Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Reklámügynöki tevékenység Médiareklám Piac-, közvélemény-kutatás Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás Oktatást kiegészítő tevékenység

6 A vállalkozás képviseletére a beszámoló aláírására jogosult Jagodics Milán ügyvezető, személy neve, beosztása, címe: Hatvan, Székely u. 2. Könyvvizsgáló neve, címe: SZAKÉRT Adószaktanácsadó és Könyvvizsgáló Kft. képviseletében Baranyi Józsefné látja el Jászberény, Álmos u. 9. kamarai száma: Felügyelő Bizottsági tagok Tompa Z. Mihály, Hatvan, Kertész u neve, címe: Hényel Istvánné, Hatvan, Tizeshonvéd u. 9. Tóth Zsolt Ágoston, Hatvan, Pázsit u. 3. 4/11. A beszámoló összeállításáért Tóthné Decsi Andrea, Hatvan, Iskola u. 19. felelős személy: Regisztrálási szám:

7 Számviteli politika általános előírásainak bemutatása A Társaság számviteli politikájának legfőbb célja, hogy a cég számviteli rendszere megbízható, valós, a törvényi előírásoknak megfelelő legyen, szolgálva ezzel, hogy a vállalkozásról reális és hű képet lehessen nyerni. A Számvitelről szóló, többször módosított 2000.évi C törvény (továbbiakban Szvt.) alapján a 2012-es évről egyszerűsített éves beszámolót készít és kettős könyvvitelt vezet. A Társaság eredménykimutatását összköltség eljárással ( A változatú eredménykimutatással) állapítja meg. Mérlegét A típusú formában állítja össze. A Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú KFT. üzleti éve megegyezik a naptári évvel, azaz január december 31-ig tart évre vonatkozóan a mérlegkészítés időpontja a tárgyévet követő év március 31. A befektetett eszközök bekerülése a könyvekbe a létesítésük vagy beszerzésük érdekében felmerült költségek Szvt. szerint aktiválható összegében történik. A követelések könyv szerinti értéken kerülnek megállapításra. A kötelezettségek értékelése könyv szerinti értéken történik. Az amortizációs politika kialakításakor alapvető szempont volt az eszközök egyenletes elhasználódásának figyelembe vétele. Az immateriális javak és tárgyi eszközök esetében lineáris leírást alkalmaz a Kft. Társaságunk maradványértékkel nem számol, tárgyi eszközeinket 0-ig leírjuk. Az 100 eft alatti egyedi bekerülési értékkel rendelkező tárgyi eszközöket a Társaság használatba vételkor egy összegben leírja. Az értékvesztés elszámolásának feltételrendszere Kötelező értékvesztést elszámolni a gazdasági társaságokban lévő befektetéseknél, melyek egyben tulajdonrészesedést is jelentenek, mérleg fordulónapon fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követekéseknél, valamint az egy évnél hosszabb lejáratú értékpapíroknál. Minden olyan esetben, ha a mérlegkészítéskor azok piaci értéke alacsonyabb, mint a nyilvántartás szerinti érték (óvatosság elve Amennyiben a befektetés könyv szerinti értéke - a mérlegkészítéskor - tartósan és jelentős összegben meghaladja a befektetés piaci értékét, akkor a befektetés könyv szerinti értékét értékvesztés címén csökkenteni kell.

8 Mérleghez kapcsolódó kiegészítések Mérleg főösszeg: eft, a tárgyévhez képest 12,85%-al, eft-al csökkent. Befektetett eszközök A befektetett eszközök között immateriális javakat és tárgyi eszközöket tartunk nyilván. Befektetett pénzügyi eszközökkel nem rendelkezik a társaság. A társaságnál a terv szerinti amortizáció elszámolásakor a lineáris módszer került kizárólagosan alkalmazásra. A tárgyévben a Társaság terven felüli leírást nem számolt el. Év közben a társaság értékelési eljárást nem változtatott. Forgóeszközök Készletek beszerzése nem volt, zárókészlet nincs. Követelések mérlegértéke tartalmazza a vevői követeléseket és az egyéb követeléseket. IOSZIA Kft. fizetési meghagyásban ellentmondott, polgári per várható. Egyéb követelések között a következő időszakra átvitt áfa követelést, a következő időszakban levonható áfá-t, és az elszámolásra kiadott összeget valamint az adott előleget tartjuk nyilván. Értékpapírokkal a cég nem rendelkezik Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása között az Adventi rendezvénysorozathoz kapcsolódó bevételeket határoltuk el. Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolásai között mutatjuk ki azokat a tételeket amelyek csak a mérleg fordulónapját követő időszakban esedékesek, számolhatók el. Saját tőke A jegyzett tőke és a tőketartalék nem változott. Eredménytartalék mely az előző évi mérleg szerinti eredmény összegével változott, vagyis a évben realizált eft veszteség miatt jelentős mértékben növekedett a negatív eredménytartalék. Eredménytartalék alakulása Év Nyitó Növekedés Csökkenés Egyenleg Mérleg szerinti eredmény a 2012-es évben jelentősen javult a bázis évhez képest. Céltartalék képzés nem volt.

9 Környezetvédelmi garanciális kötelezettség a Társaságot nem terheli, így erre vonatkozó céltartalék képzéssel sem élt. Kötelezettségek A társaságnak nincs hátrasorolt és hosszú lejáratú kötelezettségei. Rövid lejáratú kötelezettségek között szállítókkal szembeni kötelezettséget tartunk nyilván. Itt szerepelnek a decemberi bérek, a járulékaik, munkavállalókkal kapcsolatos egyéb kötelezettségek. Passzív időbeli elhatárolások Itt van kimutatva az üzleti év mérlegének forduló napja előtti időszakot terhelő olyan várható költségeket, ráfordításokat, amelyek csak a mérleg fordulónapja után követő időszakban kerülnek kiszámlázásra. A Társaságnak nincs veszélyes hulladék a birtokában. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Az értékesítés nettó árbevétele növekedett az előző évhez képest. Valamint növekedett a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó árbevétel is. Egyéb bevételek is növekedtek. Elsősorban a visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás összege növekedett a tavalyihoz képest. Ez munkabér támogatást jelentet 1.152eFt-ot. Itt tartjuk nyilván a Mátra Cukor Zrt-től kapott 50eFt-os támogatást is. Ezt a támogatást az ősszel rendezett 19.Heves Megyei Diákduatlon döntő költségeire kaptuk. Anyagjellegű ráfordítások Anyagjellegű ráfordítások növekedtek. Itt jelentős a szerzői jogvédői díjak növekedése. Személyi jellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások 13,66%-al csökkentek. A csökkenésekben szerepet játszik, hogy az újonnan belépő munkavállalókkal a cég szempontjából kedvezőbb munkaszerződéseket kötöttünk, valamint jobban ki tudtuk használni a különböző bér- és járuléktámogatásokat. Értékcsökkenési leírás 79,73%-al csökkent. Nem volt jelentős ebben a gazdasági évben a kis értékű tárgyi eszközök beszerzése. Egyéb ráfordítás Itt jelentős a le nem vonható ÁFA. Itt tartjuk nyilván a behajthatatlan követelés leírt összegét és az Önkormányzattal elszámolt adót is. Rendkívüli ráfordításként a Hatvan város együttműködő partnerének nyújtott térítés nélkül

10 nyújtott szolgáltatások bekerülési értékét számoltuk el. Közhasznú és vállalkozási tevékenységből származó eredmény elkülönített bemutatása A tétel megnevezése Közhasznú tevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen eft Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai 1 1 PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY A Társaság vagyoni, helyzetének alakulása A Társaság Saját tőke aránya (Tőkeerősség) az alábbiak szerint alakult: Saját tõke évben: 23% Összes forrás Saját tõke évben: 29,82% Összes forrás Kötelezettségek részaránya: Kötelezettségek évben: 113,72% Összes forrás Kötelezettségek évben: 69,94% Összes forrás Forgóeszközök aránya: Forgóeszközök évben: 42,16 % Összes eszköz

11 Forgóeszközök évben: 78,59% Összes eszköz A Társaság pénzügyi helyzetének alakulása évi likviditási mutató: Forgóeszközök = 0,37 Rövid lejáratú kötelezettségek évi likviditási mutató: Forgóeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek = 1, A Társaság jövedelmezőségi helyzetének alakulása évi árbevétel arányos üzleti eredmény: Vállalkozás üzemi tev. eredménye x 100 Értékes.nettó árb. egyéb bev x 100 = = -9,73 % évi árbevétel arányos üzleti eredmény: Vállalkozás üzemi tev. eredménye x 100 Értékes.nettó árb. egyéb bev. = x 100 = 6,94 % évi tőke arányos üzleti eredmény: Vállalkozás üzemi tev. eredménye x 100 Saját t. = x = 256,78 % évi tőke arányos üzleti eredmény: Vállalkozás üzemi tev. eredménye x 100 Saját t. = x = 194,16 % Adózott eredmény évi eszközarányos jövedelmezőség = 59,08% Összes eszköz Adózott eredmény évi eszközarányos jövedelmezőség = 56,22% Összes eszköz A Társaság bevételei az alábbiak szerint alakultak: Megnevezés 2012.év 2011.év Változás (eft) Nettó árbevétel Saját el.áll.eszk.akt.ért Egyéb bevételek Pénzügyi bev. 4 4 Mindösszesen

12 A Társaság költségei és ráfordításai az alábbiak szerint alakultak: Megnevezés 2012.év 2011.év Változás (eft) Anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi ráfordítások Rendkívüli ráfordítások Ráfordítások összesen Tájékoztató jellegű kiegészítések Átlagos statisztikai létszám, bér adatai: Megnevezés Létszám Bérköltség Szellemi állomány eFt Egyéb személyi jellegű kifizetések adatai: Megnevezés Létszám Személyi jellegű egyéb kifizetések Szellemi állomány eFt A társaságnál felügyelő bizottság működik. A társaságnál könyvvizsgáló működik, először a év került auditálásra. A vezető tisztségviselőnek nem volt előleg vagy kölcsön folyósítás gazdasági évre vonatkozó több jogszabály is módosult (2011.évi CLXXV. tv., 224/200.(XII.19.) Korm.rend.), ezért a kiegészítő melléklet tartalma a évihez képest változott. A szervezet által az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok Hatvan TV: A Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. Hatvan Város Önkormányzata megbízásából készíti a Hatvan Tv televíziós műsorait. A Hatvan TV a városban meghatározó elektronikus média. Hír- és magazinműsorainkkal folyamatosan tájékoztatjuk a hatvaniakat a városban és körzetében történő jelentős eseményekről és információkról. Kiemelt célunk, a megfelelő tájékoztatás, hogy a lakosok időben értesüljenek saját helyzetükkel és lehetőségeikkel kapcsolatos döntésekről. A hangsúlyt a gyors hírellátásra, ezen belül is a hírtelevíziózásra helyezzük, kiemelve az aktuális eseményekről szóló információszolgáltatást. Hatvan Város Önkormányzata lehetővé tette, hogy korszerűsítsük a televízió technikai felszereltségét. Egy HD képes rendszert állítottunk fel, amely a kor követelményeinek megfelel. Jobban felszerelt

13 lett az adáslebonyolító, a stúdió, és kitelepüléshez szükséges eszközöket is kaptunk. Az elmúlt félévben ezt a rendszert teszteltük. A technikai fejlesztés lehetővé tette, hogy egy új műsorstruktúrát dolgozzunk ki, amelynek a megvalósítása még előttünk áll. Az elmúlt fél évben, számos, a várost érintő eseményről beszámoltunk és egy kiszámítható és széleskörű hírszolgáltatással igyekeztünk nyújtani. A városi nagyrendezvényeken több kamerás felvételek készültek, így ezeket részletesen be tudtuk mutatni a hatvani nézőknek. Hatvani Hírlap: A Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. Hatvan Város Önkormányzata megbízásából adja ki a Hatvani Hírlapot. A lap, minden hónapban A3 méretben 12 oldalon jelenik meg 9500 példányban. Ingyenes kiadványként juttatjuk el minden hatvani háztartásba. A Hatvani Hírlap tartalmát az igényeknek megfelelően alakítjuk, így egyre színesebb újsággal jelentkezünk hónapról hónapra, például az elmúlt hónapokban a recept rovatunkat is elindítottuk. Rendezvényszervezés: januárjától a hivatal munkatársaival szoros együttműködésben részt veszünk az önkormányzat és intézményeinek rendezvényszervezésében is. Társaságunk készíti többek között a meghívókat, kommunikációs anyagokat, plakátokat továbbá a rendezvények előkészítésében is és lebonyolításában is részt vesznek munkatársaink. A Média-Hatvan Kft közreműködésével jött létre a Tavaszi Fesztivál, Nyári Fesztivál, Őszi Fesztivál és az Adventi Rendezvénysorozat. A Tavaszi Fesztiválon, márciustól május végéig számos program várta a hatvaniakat és a környékbelieket, kivételes sikere volt a Hatvani Csata tiszteletére szervezett rendezvénynek. A felnőttek körében kedvelt program a majális, a gyerekek pedig a gyereknapi rendezvényt részesítik előnyben A Nyári Fesztivál keretében több új, nem tervezett programra is volt igény a fenntartó és a közönség részéről a 2012-es évben, ahol egy újabb célcsoportot sikerült megtalálnunk és kicsábítani a rendezvényeinkre, ilyen például a Jam Garden ( ahol a hétfő kivételével minden nap koncert zajlik), illetve a foci rajongók Led falon kísérhették végig az egész Futball Európa Bajnokságot. Megrendezésre került a II. Retro Strand Fesztivál ahol a közönség szépségkirálynőt is választott. Ezt követte a Mosoly GO napok és a Szent István napi ünnepség. Őszi Fesztivál alkalmából rendeztünk Duatlont, Határtalan Zenei Fesztivált és Sörfesztivált. Az Adventi Rendezvénysorozaton városunk minden óvodája, iskolája egy rövid előadással kedveskedet a nézőknek, de fellépet több sztár előadóművész is. Színes és változatos programok várták a hatvaniakat, cégünk a szervezésen túl hatékony kommunikációs és PR tevékenységgel segítette a programok sikerességét. Cikkeken és televíziós tudósításokon keresztül folyamatosan beszámoltunk a városi rendezvényekről. A rendezvénysorozatokhoz kapcsoltunk egy-egy programfüzetet amely egyedülálló módon összefoglalja az aktuális időszakra eső rendezvényeket. Weboldalak működtetése: Az új hatvan.hu weboldal megtervezése a Média-Hatvan Kft. feladata volt. Az oldalt továbbra is társaságunk működteti, de Hatvan Város Önkormányzata szerkeszti. A hantvakartya.hu weboldalt a Hatvan Kártya program lényeges kommunikációs és reklámfelületeként hoztuk létre és folyamatosan működtetjük. A mediahatvan.hu oldalt feltöltöttük a hatvantv.hu még fejlesztés alatt van.

14 Állandó együttműködések: A minél nagyobb és hatékonyabb hírközlés érdekében tartalomszolgáltatási-együttműködési megállapodást kötöttünk egy térségi hírportállal (Hatvanonline Kft) és két térségi lappal (Tüske, Megyehatár). A Média-Hatvan Kft szerződés szerint vállalta, hogy tevékenységével segíti az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit közhasznú Kft. működését. Rendszeresen foglalkozunk médiafelületeinken a kórházat érintő fejlesztésekkel, történésekkel illetve hirdetési felületet biztosítunk az intézménynek. A Széchenyi Zsigmond Könyvtárral, folyamatos egyre átfogóbb üzleti és szakmai kapcsolatban vagyunk. Az intézmény nyertes pályázatainak kommunikációját végezzük. A fent említett együttműködések kedvezően alakultak, így ezeket a jövőben a folytatni kívánjuk. Hatvan Kártya: A Média-Hatvan Kft végzi a Hatvan Kártya népszerűsítését célzó marketing és reklámtevékenységet. Ennek érdekében létrehoztuk a hatvankartya.hu weboldalt ahol minden hasznos információ megtalálható a Hatvan Kártyáról a kedvezményt biztosító cégeknek folyamatos reklámlehetőséget biztosítunk médiafelületeinken. Marketing tevékenység: Cégünk új marketing referenst alkalmazott. A reklámbevételeink a komplex és átgondolt rendszernek köszönhetően a vártnál kedvezőbben alakultak. Társaságunk anyagi helyzete jelentősen javult az év végére. Közhasznúsági melléklet 1. Közhasznú szervezet azonosító adatai név: Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12. bejegyző határozat száma: nyilvántartási szám: Cg képviselő neve: Jagodics Milán 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása Helyi közszolgálati műsorszolgáltatás nyújtása, (Hatvan TV) Hivatalos városi újság (Hatvani Hírlap) szerkesztése, kiadása A város rendezvényeinek szervezése, lebonyolítása Közreműködünk a település marketing alakításában és a hivatalos önkormányzati internetes megjelenések alakításában is. Hatvan Kártyához kapcsolódó PR tevékenység ellátása. Önkormányzati célok megvalósítása érdekében szervezési és PR feladatok ellátása 3.1. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása

15 közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: a közhasznú tevékenység célcsoportja: a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: a közhasznú tevékenység főbb eredményei: kulturális tevékenység, 1990.évi LXV.tv.a helyi önkormányzatokról Hatvan város lakosságának egy része fő Minden hétköznap 19 órakor kezdődik a műsor a Hatvani Híradóval, melyet negyed nyolctól a Hatvani Hírháttér követ. Szombaton délután öt órakor a Hatvani Heti Krónikát láthatják a nézők. A műsorainkat meghatározott rend szerint ismételjük.hír- és magazinműsorainkkal folyamatosan tájékoztatjuk a hatvaniakat a városban és körzetében történő jelentős eseményekről és információkról Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: Városi rendezvények szervezése, lebonyolítása közhasznú tevékenységhez kulturális tevékenység, 1990.évi LXV.tv.a helyi önkormányzatokról kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: a közhasznú tevékenység Hatvan város lakossága célcsoportja: a közhasznú tevékenységből fő részesülők létszáma: a közhasznú tevékenység főbb eredményei: Az Önkormányzat munkatársaival szoros együttműködésben részt veszünk az önkormányzat és intézményeinek rendezvényszervezésében is. Társaságunk készíti többek között a meghívókat, kommunikációs anyagokat, plakátokat továbbá a rendezvények előkészítésében is és lebonyolításában is részt vesznek munkatársaink Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: Hivatalos városi újság (Hatvani Hírlap) szerkesztése, kiadása közhasznú tevékenységhez kulturális tevékenység, 1990.évi LXV.tv.a helyi önkormányzatokról kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: a közhasznú tevékenység Hatvan város lakossága célcsoportja: a közhasznú tevékenységből fő részesülők létszáma: a közhasznú tevékenység főbb A lap, minden hónapban A3 méretben 12 oldalon jelenik meg 9500

16 eredményei: példányban. Ingyenes kiadványként juttatjuk el minden hatvani háztartásba. A Hatvani Hírlap tartalmát az igényeknek megfelelően alakítjuk, így egyre színesebb újsággal jelentkezünk hónapról hónapra Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: Hatvan város hivatalos honlapjának üzemeltetése közhasznú tevékenységhez kulturális tevékenység, 1990.évi LXV.tv.a helyi önkormányzatokról kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: a közhasznú tevékenység Hatvan város lakossága célcsoportja: a közhasznú tevékenységből fő részesülők létszáma: a közhasznú tevékenység főbb eredményei: Az új hatvan.hu weboldal megtervezése a Média-Hatvan Kft. feladata volt. Az oldalt továbbra is társaságunk működteti, de Hatvan Város Önkormányzata szerkeszti Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: Hatvan Kártya PR tevékenység közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: a közhasznú tevékenység célcsoportja: a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: a közhasznú tevékenység főbb eredményei: kulturális tevékenység, 1990.évi LXV.tv.a helyi önkormányzatokról Hatvan város lakossága fő A Média-Hatvan Kft végzi a Hatvan Kártya népszerűsítését célzó marketing és reklámtevékenységet. Ennek érdekében létrehoztuk a hatvankartya.hu weboldalt ahol minden hasznos információ megtalálható a Hatvan Kártyáról a kedvezményt biztosító cégeknek folyamatos megjelenési lehetőséget biztosítunk médiafelületeinken. 4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

17 5. Cél szerinti juttatások kimutatása Előző év Tárgyév Cél szerinti juttatás megnevezése 6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás Előző év (1) Tárgyév (2) Tisztség A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók Előző év (1) Tárgyév (2) Alapadatok B. Éves összes bevétel ebből: C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg D. közszolgáltatási bevétel E. normatív támogatás F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] H. Összes ráfordítás (kiadás) I. ebből személyi jellegű ráfordítás J. Közhasznú tevékenység ráfordításai K. Adózott eredmény L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

18 Erőforrás-ellátottság mutatói Ectv. 32. (4) a) [(B1+B2)/2> ,- Ft] Mutató teljesítése Ectv. 32. (4) b) [K1+K2 0] Nem Igen Ectv. 32. (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) 0,25] Igen Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése Ectv. 32. (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) 0,02] Nem Ectv. 32. (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) 0,5] Igen Ectv. 32. (5) c) [(L1+L2)/2 10 fő] Nem Hatvan, április 19. Jagodics Milán ügyvezető Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.

19 Független könyvvizsgálói jelentés A Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. tulajdonosának Elvégeztem a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. mellékelt évi egyszerősített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerősített éves beszámoló a december 31-i fordulónapra elkészített mérlegbıl melyben az eszközök és források egyezı végösszege E Ft, a mérleg szerinti eredmény E Ft nyereség, és az ezen idıponttal végzıdı évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítı mellékletbıl áll. A vezetés felelıssége az egyszerősített éves beszámolóért A vezetés felelıs az egyszerősített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történı elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belsı kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetıvé váljon az akár csalásból, akár hibából eredı lényeges hibás állításoktól mentes egyszerősített éves beszámoló elkészítése. A könyvvizsgáló felelıssége Az én felelısségem az egyszerősített éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatom alapján. Könyvvizsgálatomat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzem meg és hajtsam végre, hogy kellı bizonyosságot szerezzek arról, hogy az egyszerősített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerősített éves beszámolóban szereplı összegekrıl és közzétételekrıl. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerősített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredı, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétıl függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerősített éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belsı kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelıek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belsı kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelıségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerőségének, valamint az egyszerősített éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

20 Meggyızıdésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendı és megfelelı alapot nyújt könyvvizsgálói véleményem megadásához. Vélemény Véleményem szerint az egyszerősített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a gazdálkodó a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetérıl, valamint az ezen idıponttal végzıdı évre vonatkozó jövedelmi helyzetérıl a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban. Jászberény, Baranyi Józsefné kamarai tag könyvvizsgáló, ügyvezetı igazgató kamarai tagsági szám: Baranyi Józsefné SZAKÉRT Kft 5100 Jászberény, Álmos u. 9. nyilvántartásba-vételi szám:

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Független Könyvvizsgálói Jelentés A Határidıs Tızsdeipar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tulajdonosainak Elvégeztem a Határidıs Tızsdeipar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: a Társaság )

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.01 16:07:06 Szervezet neve: Magyar

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 08 Győri Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési név:

Részletesebben

J A V A S L A T a Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Kft. 2013. évi mérlegbeszámolójának jóváhagyásához

J A V A S L A T a Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Kft. 2013. évi mérlegbeszámolójának jóváhagyásához J A V A S L A T a Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Kft. 2013. évi mérlegbeszámolójának jóváhagyásához Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i ülésére. Előterjesztők:

Részletesebben

MESEKERT ALAPÍTVÁNY 2014. évi

MESEKERT ALAPÍTVÁNY 2014. évi MESEKERT ALAPÍTVÁNY 2014. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2015. április 20. I. AZ ALAPÍTVÁNY FONTOSABB ADATAI a.) Általános adatok A közhasznú szervezet neve: Mesekert Alapítvány Székhely: 1119 Budapest,

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft tulajdonosainak Elvégeztem a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege A változat Adószám: 14419250-2-09 Cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 09-09-015413 ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Kft 4030 Debrecen, Fokos utca 12 Egyszerűsített

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Morál-Audit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART-Szabadkikötő Zrt.

Részletesebben

MISKOLC-TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT Közhasznú Nonprofit KFT.

MISKOLC-TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT Közhasznú Nonprofit KFT. MISKOLC-TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT Közhasznú Nonprofit KFT. 2013. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 3530 Miskolc, Soltész Nagy

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2011. Keltezés: Balassagyarmat, 2012. március 15.

Részletesebben

A Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége 2014. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége 2014. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége 1126 Budapest, Böszörményi út 21. : 1531 Bp., Pf. 28 : 355-1182, 224-5151 Fax: 224-5157 (Tel: 432-92-51 Fax: 432-9-17) Email: boldizsar.gabor@uni-nke.hu Adószám:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/464-1/2012/I. Üi.: Vékonyné Bakó Alíz Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Makó Városi Kulturális-Közművelődési

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 22945033-3530-572-02 Cégjegyzékszám : 02-09-076277 Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft 7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 7. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. év Szigetvár, 2014

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT... http://e-beszamolo.kim.gov.hu/kereses-balanceform.aspx?b=rbghep... 1 / 3 2013.09.12. 11:01 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ

Részletesebben

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010. Statisztikai számjel: 14635306-8610-599-05 Cégjegyzék száma: CG. 05-09-017049 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 14 Kaposvári Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Balla György Születési név: Balla György Anyja neve: Vajas Éva Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

VÁROSGAZDA XVIII. KERÜLET NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. DECEMBER 31-I BESZÁMOLÓHOZ. ...

VÁROSGAZDA XVIII. KERÜLET NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. DECEMBER 31-I BESZÁMOLÓHOZ. ... 1 2 2 3 8 0 5 1-6 8 1 0-5 7 3-0 1 statisztikai számjel Cg. 0 1-1 0-0 4 3 3 2 4 cégjegyzékszám VÁROSGAZDA XVIII. KERÜLET NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. DECEMBER

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Gábor Családi név Első utónév További utónevek Miklós Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 07 Székesfehérvári Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: 001

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 07 Székesfehérvári Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 001 Dr. Füller Mária Születési név: Anyja neve: Születési ország

Részletesebben

A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA

A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA A KAPOS HOLDING Zrt. (7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2. képviseli Gombos Attila elnökvezérigazgató), mint a KAPOSVÁR

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Mihóky Családi név Első utónév További utónevek Erika Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

2010. évi végi zárás dokumentumai

2010. évi végi zárás dokumentumai 2010. évi végi zárás dokumentumai Statisztikai számjel:14598643-8130-113-03 03-09-117366 Cégjegyzék száma Bátmonostori Körny.véd.és Sport Nonprofit KFt 6528 Bátmonostor, Hunyadi u.3. Egyszerűsített éves

Részletesebben

Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2014.

Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2014. 23141823-2-20 STATISZTIKAI SZÁMJEL VAGY ADÓSZÁM A beszámolót mérlegképes könyvelő készítette. 20-09-071334 CÉGJEGYZÉKSZÁM Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 2014. TÉTEL

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 2 2016.03.24 17:43:49 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 0 6 3 Település: Budapest Közterület neve: Szív Közterület jellege: utca Házszám: 44. Lépcsőház:

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ (a 224 /2000 Kormány rendelet szerint)

KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ (a 224 /2000 Kormány rendelet szerint) HU-1193 Budapest, Leiningen u. 4. 9 PK 65618/1/1517 19664761 9499 569 01 nyilvánt.szám statisztikai szám KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ (a 224 /2000 Kormány rendelet szerint) A beszámolási idıszak

Részletesebben

Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló 5 1. Humánerőforrás gazdálkodás 6 2. Bevételek 7 Egyéb bevételek

Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló 5 1. Humánerőforrás gazdálkodás 6 2. Bevételek 7 Egyéb bevételek Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló 5 1. Humánerőforrás gazdálkodás 6 2. Bevételek 7 Jegy-és bérletértékesítés bevétele 8 Bérleti Díjak 8 Reklámbevétel 9 Egyéb értékesítés bevétele 9 Egyéb bevételek 9

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 13 Budapest Környéki Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 13 Budapest Környéki Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 09 Debreceni Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága. CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság. 1065 Budapest, Révay u. 18.

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága. CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság. 1065 Budapest, Révay u. 18. Adószám: 20198950-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-917900 CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1065 Budapest, Révay u. 18. Közhasznúsági

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 16 Szolnoki Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Ádám Családi név Első utónév További utónevek Aurél Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 09 i Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési név: Anyja

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 20 Zalaegerszegi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: 001 Dr. Sólyom

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 5 Miskolci Törvényszék 2 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési név:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 08 Győri Törvényszék 2 0 1 5 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési név:

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2015. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2015. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2014 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 04 Gyulai Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési név:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 02 Pécsi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Lőrincz Családi név Első utónév További utónevek Marcell Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Somogyi Családi név Első utónév További utónevek Józsefné Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 20 Zalaegerszegi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Szijjné Szabó Katalin Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 14 Kaposvári Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Vizvári

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 18 Szombathelyi Törvényszék Tárgyév: 2 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Simon Zoltán Péter Simon Zoltán Péter Anyja neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Kató Henriett Születési név: Kató Henriett Anyja neve: Halmi Klára Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek SZÜCSNÉ ÁGH ANIKÓ ÉVA ÁGH ANIKÓ ÉVA Anyja neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 15 Nyíregyházi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Közhasznú szervezet neve: MŰHELY PRODUKCIÓ Adószáma: 22631792-1-42 Cégjegyzék száma: 01-09-936654 Statisztikai számjele: 22631792-9001-113-01 Címe: 1117. Budapest, Galambóc u. 34.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 1 2 0 7 6 3 9 4 9 9 5 6 9 0 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 egyéb szervezet megnevezése

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELTEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Cégjegyzékszám: 15-09-072924 Statisztikai számjel: 14380549-8532-599-15 2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Részletesebben

23497241-6820-572-02 02-09-077830. 7629 Pécs Komjáth A. u. 5. 2015.december 31. A társaság a mérlegét a../ 2016. számú határozatával jóváhagyta!

23497241-6820-572-02 02-09-077830. 7629 Pécs Komjáth A. u. 5. 2015.december 31. A társaság a mérlegét a../ 2016. számú határozatával jóváhagyta! Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: 23497241-6820-572-02 02-09-077830 Vállalkozás megnevezése: Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. Vállalkozás címe: 7629 Pécs Komjáth A. u. 5. 2015.december 31.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 09 Debreceni Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

TADASHII Harcművészeti Sportegyesület 6723 Szeged, Tápai u. 26 I/2. 2012. évi Közhasznúsági jelentés

TADASHII Harcművészeti Sportegyesület 6723 Szeged, Tápai u. 26 I/2. 2012. évi Közhasznúsági jelentés TADASHII Harcművészeti Sportegyesület 6723 Szeged, Tápai u. 26 I/2 2012. évi Közhasznúsági jelentés A TADASHII Harcművészeti Sportegyesület Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről Bevezető rész:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 11 Tatabányai Törvényszék 2 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 06 i Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Szügyi Családi név Első utónév További utónevek György Születési név: Szügyi György Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A PÉCS-BARANYAI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2015. ÉVRE

A PÉCS-BARANYAI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2015. ÉVRE A PÉCS-BARANYAI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2015. ÉVRE A PBKIK, mint köztestület és közhasznú szervezet Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Megszerzésének időpontja: 2015.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Heizler Családi név Első utónév További utónevek Norbert Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

PATAQUA KFT Sárospatak

PATAQUA KFT Sárospatak PATAQUA KFT Sárospatak Beszámoló a társaság működéséről 2011. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Fürdő... 4 Szálláshelyek... 6 Termál Kemping... 6 Üdülőházak... 7 Mobilház... 7 Tájház... 7 Újhutai Ifjúsági

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ NYÍRVIDÉK KÉPZŐ KÖZPONT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. Cégjegyzékszám: 15-09-073868 Statisztikai számjel: 14644610-8532-572-15 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kelt: Nyíregyháza, 2015. május 22..... Gaszperné

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldött Közgyőlésének

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldött Közgyőlésének FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldött Közgyőlésének Elvégeztem a BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár (1146 Budapest Borostyán u. 1/b., Törzsszám: 18061457 ) mellékelt

Részletesebben

POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL

POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL Készült: Budapest, 2011. április 27. Papp György IT elnök 1 I. Általános rész I.1. Alapadatok A pénztár neve: POSTÁS Egészségpénztár

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2014

Kiegészítő melléklet 2014 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 2 0 2 2 1 9 7 1 9 1 0 2 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 1 4 -- 0 0 0 1 8 1 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Magyar Fotográfusok Háza Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065

Részletesebben

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT.

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT. ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT. E LŐTE RJ ESZT ÉS a Képviselő-testület 216. május 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 215. évi - számviteli törvény szerintibeszámolójának

Részletesebben

{ I f. Eves beszámoló 2012. év. Kft. NYÍRTÁVHŐ. aválljlkoi,4s ve~etője (képviselője) 4400 NYÍREGYHÁZA, NÉPKERT U.12. T.

{ I f. Eves beszámoló 2012. év. Kft. NYÍRTÁVHŐ. aválljlkoi,4s ve~etője (képviselője) 4400 NYÍREGYHÁZA, NÉPKERT U.12. T. 11241256-3530-113-15 Statisztikai számjel Cg.15-09-061685 Cégjegyzék száma NYÍRTÁVHŐ Kft. 4400 NYÍREGYHÁZA, NÉPKERT U.12. T.: 42/314-433, Eves beszámoló 2012. év A beszámoló készítésének időpontja: 2013,

Részletesebben

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2013.01.01. 2013.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

E L N Ö K S É G I E L Ő T E R J E S Z T É S

E L N Ö K S É G I E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁMA: 4/ELŐT./2009. - T Á R G Y: A PBKIK Oktatási Központ Kft. 2008. évi beszámolója és 2009. évi üzleti terve E L N Ö K S É G I E L Ő T E R J E S Z T É S A PÉCS-BARANYAI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ELNÖKSÉGÉNEK

Részletesebben

MOZDONYVEZETŐK A BIZTONSÁGOS ÉS EGÉSZSÉGES ÉLETÉRT ALAPÍTVÁNY 1145 Budapest, Bácskai utca 11.

MOZDONYVEZETŐK A BIZTONSÁGOS ÉS EGÉSZSÉGES ÉLETÉRT ALAPÍTVÁNY 1145 Budapest, Bácskai utca 11. Adószám: 18174432-1-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Nyilvántartási szám: 01/03/8273 MOZDONYVEZETŐK A BIZTONSÁGOS ÉS EGÉSZSÉGES ÉLETÉRT ALAPÍTVÁNY 1145 Budapest, Bácskai utca 11. 2013 -1-1. A számviteli

Részletesebben

OpenMaps Alapítv{ny Közhasznús{gi jelentés 2014.05.17

OpenMaps Alapítv{ny Közhasznús{gi jelentés 2014.05.17 OpenMaps Alapítv{ny Közhasznús{gi jelentés 2014.05.17 OpenMaps Alapítv{ny Közhasznús{gi jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZ[MVITELI BESZ[MOLÓ A OpenMaps Alapítv{ny 2013. évben gazd{lkod{s{ról a sz{mviteli

Részletesebben

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft Adószám: 20999476 2 19 Cégbíróság: Veszprém Megyei Törvényszék Cégjegyzékszám: 19-09-511588 Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft 8200. Veszprém, Rákóczi u. 1. 1.em. 1. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b. Kiegészítő melléklet 2008.

Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b. Kiegészítő melléklet 2008. 0 Adószám: 18633849-2-12 Cégbíróság: Nógrád Megyei Bíróság mint cégbíróság Cégjegyzék szám: 12-09-005723 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b Kiegészítő melléklet 2008. Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. (www.millenaris.hu)

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 14009411-8622-599-09 Statisztikai számjel 09-09-013717 Cégjegyzék száma Püspökladányi Egészségügyi Nonprofit Kft. 4150 Püspökladány, Kossuth u. 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2011. december 31. Keltezés:

Részletesebben

A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi Közhasznúsági melléklete

A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi Közhasznúsági melléklete A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi Közhasznúsági melléklete 1. A szervezet azonosító adatai név: székhely: bejegyző határozat száma: nyilvántartási szám: adószám: képviselő neve: KÖR 2004

Részletesebben

Várszínház és Kultúrmozgó Esztergom Nonprofit Kft. 2500 Esztergom, Imaház u. 2/A.

Várszínház és Kultúrmozgó Esztergom Nonprofit Kft. 2500 Esztergom, Imaház u. 2/A. Adószám: 21893335-2-11 Cégbíróság: Tatabányai Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 11-09-013060 Várszínház és Kultúrmozgó Esztergom Nonprofit Kft. 2500 Esztergom, Imaház u. 2/A. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. ÉV Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11 Cégjegyzék szám: 11-09-014301 Telefon: 06-33/361-180 Lábatlan, 2014. május 28. Sujbert-Kádár Klára ügyvezető

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 17 Szekszárdi Törvényszék 2 1 5 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága. CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság. 1065 Budapest, Révay u. 18.

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága. CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság. 1065 Budapest, Révay u. 18. Adószám: 20198950-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-917900 CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1065 Budapest, Révay u. 18. Közhasznúsági

Részletesebben

Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására és az eredménykimutatás jóváhagyására

Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására és az eredménykimutatás jóváhagyására Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására és az eredménykimutatás jóváhagyására Előterjesztő: Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezetője

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Moravcsik Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2010 Budapest, 2011. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. A Moravcsik Alapítvány számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV Alapadatok Alapítvány neve: NÓGRÁD MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY Székhelye: 3100 Salgótarján, Mártírok út 1. Alapítás időpontja: 1994. június Módja:

Részletesebben

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55.

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. december 31. Érd, 2016. február 27. L a n k u I l d i k ó ügyvezető igazgató Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. Cg.: 12-02-000365 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK,

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 05 i Törvényszék 2 0 1 3 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési név: Anyja

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 19 Veszprémi Törvényszék 2 0 1 2 Beküldő adatai Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Riz Balázs Születési név: Riz Balázs Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Gyógyfürdő Nonprofit Közhasznú Kft Cégjegyzék száma: 16-09-009776 5420 Túrkeve, Kuthen király u. 11. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014.01.01. 2014.12.31. időszakról egyszerűsített éves beszámolóhoz I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) december 31. adatok E Ft-ban. Tárgyév Sorszám

A EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) december 31. adatok E Ft-ban. Tárgyév Sorszám 23045741-5819-572-10 3/3. oldal Statisztikai számjel Cg.10-09-031348 Cégjegyzék száma "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző Tárgyév Sorszám 2011.12.31.

Részletesebben

A társaság alapadatai

A társaság alapadatai A társaság alapadatai Megnevezése: Működési formája. ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Korlátolt felelősségű társaság Cégjegyzék száma: 17-09-005330 Adószáma: 13490315-2-17

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Kft. tulajdonosainak Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztük a Bartók Béla Megyei Művelődési

Részletesebben

l_[jej. számú előterjesztés

l_[jej. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere l_[jej. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2015. évi szakmai és számviteli

Részletesebben

Lebek Aranka, Béres Katalin, Bakai Henriett, Kovács Zoltán

Lebek Aranka, Béres Katalin, Bakai Henriett, Kovács Zoltán QUAESTOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Tevékenységi engedély jogerőre emelkedés napja: 2004. december 17. Az Igazgatótanács tagjai: Az Ellenőrző Bizottság tagjai: Dr.Ferencz Beatrix elnök Dr. Ferencz

Részletesebben