XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. a június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz"

Átírás

1 XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára Kiegészítő melléklet a június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz szeptember 12. Jogutód nyugdíjpénztár részéről: Beolvadó nyugdíjpénztár részéről: Vokony János Igazgatótanács Elnöke Pannónia Nyugdíjpénztár Győrffyné Molnár Ilona Igazgatótanács Elnöke XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára ( áig) Kiegészítő melléklet /29

2 I. A nyugdíjpénztár bemutatása A nyugdíjpénztár alapismérvei Pénztár neve: XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára Székhelye: 1113 Budapest,Bocskai út Adószáma: A pénztár az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló törvény hatálya alá tartozó területi alapon szerveződő országos kiegészítő nyugdíjpénztár. Jogi személy. A pénztár határozatlan időre alakult. Alakulás időpontja: január 25. Nyugdíjpénztár engedélyszáma: E/51/95. Bejegyzés helye: Fővárosi Bíróság Felügyelete: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete A pénztár szolgáltatásai: A pénztár fő szolgáltatása az egyösszegű és járadék formájában nyújtott nyugdíjszolgáltatás. Emellett és ennek érdekében a pénztár gondoskodik a befizetések gyűjtéséről, a pénztár vagyonának a pénztártagok érdekében történő befektetéséről, a tagok egyéni számláján lévő összeg nyilvántartásáról és megállapításáról, valamint egyéb szolgáltatások teljesítéséről. A nyugdíjpénztár szervezeti felépítése A pénztár 2 alkalmazottat foglalkoztat. Az adminisztrációs tevékenységet vállalkozási szerződés keretében végzik. A pénztár közgyűlése 3 fős Igazgatótanácsot és 3 fős Ellenőrző Bizottságot választott. Az Igazgatótanács elnöke: tagjai: Győrffyné Molnár Ilona Pápai Magdolna Dr. Anga Anikó Kiegészítő melléklet /29

3 Az Ellenőrző Bizottság elnöke: tagjai: Hörich Szilvia Szabó Hajnalka Vargáné Dr. Kremzner Zsuzsanna A pénztár szolgáltatói: Bankszámla vezető: Vagyonkezelő: Letétkezelő: Adminisztráló szervezet: Könyvvizsgáló: UniCredit Bank Zrt. Pioneer Befektetési Alapkezelő Rt. UniCredit Bank Zrt. AON Tanácsadó és Pénztárszolgáltató Zrt. RobKat Expert Bt Fehér Katalin Ildikó A pénztár számviteli politikájának ismertetése I../ A tevékenységet lezáró mérlegkészítés napja: július 25. fordulónapja: június 30. II./ Amortizációs politika: A tartós, de kis értékű eszközök értékbeni nyilvántartásában a Ft alatti egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközök teljes értékét a használatba vételkor értékcsökkenésként kell elszámolni. A Ft feletti egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása a 223/2000. (XII.19.) korm. rendeletben meghatározott leírási kulcsok alkalmazásával történik, negyedévente. III./ Értékelési szabályok: Az értékelési különbözet az eszközcsoportok mérleg fordulónapjára, illetve a negyedév utolsó napjára vonatkozóan meghatározott, a felhalmozott kamatot is tartalmazó piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti különbözet. A források között a működési, a fedezeti és a likviditási tartalékon belül értékelési különbözetből képzett céltartalékként jelenik meg. Az értékelési különbözetből képzett céltartalékon belül külön kerül kimutatásra az időarányos kamat, a járó osztalék, a devizaárfolyamváltozás, valamint az egyéb piaci értékítéletből adódó értékelési különbözet összege. A módosított 223/2000.(XII.19.) korm. rend. előírásai alapján az eszközöket és forrásokat leltározással, egyeztetéssel ellenőrizni, és egyedenként értékelni kell. Kiegészítő melléklet /29

4 IV./ A pénztár szabályzatai: Alapszabály Számviteli politika Számlarend, számlatükör Pénzkezelési szabályzat Leltározási és selejtezési szabályzat Céltartalékképzési szabályzat Szabályzat a pénzmosás megelőzésére és megakadályozására Befektetési politika Az Alapszabály függelékeként, illetve től önálló szabályzatként Szolgáltatási és kifizetési szabályzat Elszámolási szabályzat Hozamfelosztási szabályzat A pénztár tartalékképzési elvei A "tevékenységet lezáró beszámoló" elkészítésére azért került sor, mert a Pénztár tagsága a május 21-ei közgyűlés 10/NYPt(2013.V.21.) határozatával és a június 21-ei közgyűlés 13/NYP(2013.VI.21.) határozatával úgy döntött, hogy június 30-ával megszűnteti tevékenységét és július 1-jével beolvad a Pannónia Nyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazatába. II. A pénztár mérlegének bemutatása A pénztár feladatainak megvalósítása érdekében vagyonát működési célú, fedezeti célú, szolgáltatási célú és likviditási célú vagyonrészre, ún. tartalékokra bontja. A pénztár a jogszabályoknak megfelelően az egyes tevékenységek megvalósítása érdekében bevételeit és kiadásait is megbontja a fentiek szerint, és az egyes tartalékokban felhalmozódó vagyonról elkülönített nyilvántartásokat vezet. Ez a megbontás a pénztár által készítendő összes kimutatásban jelentkezik. A pénztár mérlegének fő sorai eszköz oldalon az egyéb gazdálkodó szervezet által készített kimutatással megegyeznek, eltérés mindössze a vagyonrészek tartalmában található. A mérleg forrás oldalán jelentkeznek azok a különbségek, amelyek a pénztár speciális szabályozásából fakadnak. A pénztár június 30-i vagyona mérlegfőösszege ezer Ft, mely az előző évi mérlegfőösszegnél 14,1 %-kal alacsonyabb. Kiegészítő melléklet /29

5 Eszközök A pénztár mérlegében eszközként mutatja ki a pénztár rendelkezésére álló, használatára bocsátott, a pénztár működését szolgáló, valamint a nyugdíjszolgáltatás, a likviditás és kockázat fedezetéül szolgáló befektetett eszközöket és forgóeszközöket, továbbá az aktív időbeli elhatárolásokat. Megoszlása: Megnevezés Összeg (ezer forint) A mérlegfőösszeg %-ában A) Befektetett eszközök 0 0,00% B) Forgóeszközök ,00% C) Aktív időbeli elhatárolások 0 0,00% Eszközök összesen ,00% A) Befektetett eszközök A pénztár immateriális javakkal nem rendelkezik, tárgyi eszközeinek beszerzési értéke teljes egészében leírásra került, így azok nyilvántartási értéke 0 ezer forint. A pénztár a számviteli politikájának január 1-i módosítása alapján a befektetett pénzügyi eszközeit teljes egészében a forgó eszközök között tartja nyilván, tekintettel arra, hogy az értékpapírokat forgatási céllal szerzi be és éven túli megkülönböztetésük nem indokolt. B) Forgóeszközök Forgóeszközként kerülnek kimutatásra a tagdíjkövetelések (1 501 ezer forint), az egyéb követelések (641 ezer forint) összegben, A forgóeszközökön belül az értékpapírok állománya ezer forint. Az értékpapírok forgatási céllal történő vásárlásával a pénztár kamat, hozam illetve árfolyamnyereség elérésére törekszik. A pénzeszközök (elszámolási betét, elkülönített betétszámlák) a forgóeszközök között ezer forinttal szerepelnek. C) Aktív időbeli elhatárolások (0 ezer forint) Aktív időbeli elhatárolást a pénztár nem tart nyilván. Kiegészítő melléklet /29

6 Források A pénztár a mérleg forrás oldalán mutatja ki a saját tőkét, a céltartalékokat, a kötelezettségeket és a passzív időbeli elhatárolásokat. Megoszlása: Megnevezés Összeg A mérlegfőösszeg %-ában (ezer forint) D) Saját tőke ,53% E) Céltartalékok ,22% F) Kötelezettségek ,25% G) Passzív időbeli elhatárolások 0 0,00% Összes forrás: ,00% D) Saját tőke A pénztár saját tőkéje az elmúlt évek működési tevékenységből származó eredményét tartalmazó tartaléktőkéből ( ezer forint), valamint a működés tárgyévi eredményéből ( ezer forint) tevődik össze. E) Céltartalékok A pénztár várható jövőbeni kötelezettségeire működési céltartalékot nem képez. Működési céltartalékként mutatja ki a pénztár a működési célú befektetési portfólió értékelési különbözetéből (a mérleg fordulónapjára vonatkozóan meghatározott, felhalmozott kamatot is tartalmazó piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti különbözet összegében) 0 ezer forint összegben megképzett tartalékot. A fedezeti céltartalék ezer forint, mely mögött a tagok egyéni és szolgáltatási számlákon vezetett követelései állnak, ami felett kizárólag a pénztártagok rendelkeznek. A céltartalék alakulása a későbbiekben kerül részletezésre. Likviditási céltartalék 198 ezer forint. A pénztár a likvidtási portfólió értékelési különbözete 0 ezer forint. A pénztár folyamatos fizetőképességének biztosítására 198 ezer forint egyéb likviditási céltartalékot különít el. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának fedezetére a pénztár nem rendelkezik tartalékkal. Meg nem fizetett tagdíjak tartalékát ezer forint összegben a pénztár azon tagdíjkövetelései után képzett, amelyek a mérlegkészítés időpontjáig nem kerültek pénzügyileg rendezésre. Kiegészítő melléklet /29

7 Céltartalékok alakulása évben Fedezeti céltartalék: Megnevezés I. Egyéni számlákon Adatok ezer forintban Előző év Tárgyév Nyitó állomány Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+) Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+) Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+) Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-) Likviditási tartalékokből átcsoportosítás (+) 0 0 Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+) 0 0 Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-) Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-) Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-) Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-) Egyéb változás (+/-) 0 0 Egyéni számlák záróállománya II. Szolgáltatási tartalékon Nyitó állomány 0 0 Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+) Más pénztárból átlépő tagok által hozott tagi követelés (+) 0 0 Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+) 0 0 Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-) 0 0 Szolgáltatási tatalékot megillető hozambevételek (+) 0 0 Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+) 0 0 Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+) 0 0 Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-) Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-) 0 0 Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-) 0 0 Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-) 0 0 Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-) 0 0 Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos kiadások (-) 0 0 Egyéb változás (+/-) 0 0 Szolgáltatási tartalék záró állománya 0 0 Kiegészítő melléklet /29

8 Likviditási és kockázati céltartalék: Megnevezés I. Likviditási portfolió értékelési különbözetére Adatok ezer forintban Előző év Tárgyév Nyitó állomány Tárgyévben likviditási portfolió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+) 18-6 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+) 0 0 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+) 0 0 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás működési célra (-) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának záró állománya 6 0 II. Azonosítatalan befizetések befektetési hozamára Nyitó állomány 0 0 Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának gyéb bevételei (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya III. Egyéb likviditási célokra Kiegészítő melléklet /29

9 Megnevezés Előző év Tárgyév Nyitó állomány Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+) 0 0 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+) 0 90 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-) 0 0 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) 0 0 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás működési célra (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-) 0 0 Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya Céltartalékok összesen: Adatok ezer forintban Megnevezés Nyitó állomány Tárgyévi változások Záró állomány Működési céltartalék jövőbeni kötelezettségekre működési portfolió értékelési különbözetére Fedezeti céltartalék egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt) szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt) Likviditási és kockázati céltartalék értékelési különbözetre egyéb likviditási célokra azonosítatlan befizetések befektetési hozamára Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka működési célú fedezeti célú likviditási és kockázati célú Összesen: Kiegészítő melléklet /29

10 F) Kötelezettségek A pénztár hosszú lejáratú kötelezettséggel nem rendelkezik. Rövid lejáratú kötelezettségként ezer forint van kimutatva. A pénztár kötelezettségeinek állománya (ezer forintban): Pénztártagokkal, kedvezményezettekkel szemben fennálló kötelezettségek 1 Más pénztárba átlépő tagokkal szembeni kötelezettségek 0 Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból 500 Személyi jövedelemadó elszámolás 0 Költségvetési befizetési kötelezettségek 0 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség 16 Más pénztárral szembeni követelés negatív egyenlege 0 Jövedelem elszámolás 0 Társadalombiztosítási kötelezettség 0 Pénztári alkalmazottak magánnyugdíjpénztári kötelezettsége 0 Vagyonkezelő szervezetekkel kapcsolatos kötelezettségek 500 Letétkezelővel kapcsolatos kötelezettségek 444 Felügyelettel szembeni kötelezettségek 35 Azonosítatlan függő befizetések 0 Az azonosítatlan tételek alakulását az alábbi táblázat mutatja (ezer forintban): Megnevezés Nyitóérték I. név II. név Záróérték Záróállományból negyedéven túli Munkáltatóhoz rendelhető azonosítatlan befizetések Munkáltatóhoz nem rendelhető azonosítatlan befizetések Pénztártaghoz nem rendelhető azonosítatlan befizetések Azonosítatlan befizetések összesen G) Passzív időbeli elhatárolások Passzív időbeli elhatárolásként a pénztár a mérlegében nem szerepeltet tételeket. Kiegészítő melléklet /29

11 Cash-flow kimutatás: Adatok ezer forintban Megnevezés Előző év Tárgyév Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-) Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) 0 0 Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-) 0 0 Tárgyi eszközök (beruházások és beeruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) Beruházások, beeruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/- ) Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-) Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-) 0 0 Tartaléktőke állomány változása (+/-) Követelésállomány változása (+/-) Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-) Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-) 0 0 Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-) Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-) 0 0 Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-) Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-) 26 9 Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+) 0 0 Hitel, kölcsön visszafizetés (-) 0 0 Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-) 5-95 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-) Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-) 0 0 Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+) 0 0 Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-) 0 0 Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-) Fedezeti céltartalékképzés (+) Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+) 0 0 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) 0 0 Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+) Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (+) 0 0 Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-) Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-) Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-) Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-) 0 0 Kiegészítő melléklet /29

12 Megnevezés Előző év Tárgyév Likviditási céltartalékképzés (+) Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+) 0 0 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) 0 0 Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-) 0 0 Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-) Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-) 0 90 Pénzeszköz változás Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár) 0 0 Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása III. A pénztár eredményeinek bemutatása A pénztár bevétele alapvetően a tagdíjbevételekből, tagok többletbefizetéseiből, valamint a pénzügyi műveletek bevételeiből tevődik össze, míg költsége jellemzően működési jellegű kiadásokból és a befektetésekkel kapcsolatos ráfordításokból keletkezik. A pénztár a jogszabályoknak megfelelően elkülönített eredménykimutatást készít az egyes tevékenységi célok alapján megbontott bevételeiből, költségeiből, illetve ráfordításaiból. Működési tevékenység A működés fedezetét a pénztár tagdíjbevételeinek, a tagok egyéb befizetéseinek a közgyűlés által meghatározott hányada, működési célra juttatott eseti adomány, támogatás illetve a fel nem használt működési célú vagyon befektetéséből származó hozam szolgáltatja. A pénztár kiegészítő vállalkozási tevékenységet nem folytat. Nyugdíjcélú tevékenység A nyugdíjcélú tevékenység fedezetét döntően a tagdíjbefizetések fedezeti tartalékra jutó hányadából, szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adományból, támogatásból és a pénzügyi műveletek eredményéből negyedévente képzett céltartalék adja. Likviditás biztosítása A pénztár működőképességének és a szolgáltatások nyújtásának zökkenőmentes biztosítása érdekében bevételeinek meghatározott részét likviditási célra számolja el. A likviditási tevékenységre elszámolt ráfordításokkal csökkentett bevételből különböző célokra tartalékokat képez a pénztár. Kiegészítő melléklet /29

13 A bevételek százalékos megoszlása az egyes tartalékok között január 01-től: Megnevezés Fedezeti Működési Likviditási Egységes tagdíj 95,0 4,9 0,1 Többlettagdíj, eseti befizetés 95,0 4,9 0,1 Támogatóktól befolyt összeg szerződéstől függő Befektetések hozama 100,0 100,0 100,0 Belépő tagok egyéni fedezete 100,0 0,0 0,0 Egyéb bevételek 100,0 100,0 100,0 Egységes tagdíj Ft Működési tevékenység eredményének bemutatása A pénztár működési tevékenységének eredménye egyrészt a szokásos működési tevékenység eredményéből ami a pénztár működésével kapcsolatban az üzleti évben elszámolt bevételek és költségek, ráfordítások különbözete, másrészt a befektetési tevékenység eredményéből ami a befektetésekből származó bevételek illetve ráfordítások különbözete - tevődik össze. Tárgyévi működési eredmény megoszlása: Megnevezés Összeg (ezer Aránya forint) Szokásos működési tevékenység eredménye ,74% Befektetési tevékenység eredménye 59-0,74% Rendkívüli eredmény 0 0,00% Működési eredmény ,00% A pénztár előző évi működési eredménye ezer forint volt. A tárgyévben a működési kiadások 12,3 %-kal alacsonyabb értéket mutatnak az előző évihez képest, ugyanakkor a tagdíjbevételek jelentős csökkenése a szokásos működési tevékenység eredményét ezer forintra változtatta. A befektetési tevékenység 59 ezer forintos eredményével a működés vesztesége ezer forintot mutat június 30-án. A korábbi évek tartaléktőkében kimutatott működési eredménye ezer forint volt, ezért a likviditási tartalékból a tárgyévben forint átcsoportosítást hajtott végre a Pénztár. A működési tartalékot érintő tagdíjbevételek összege az előző évben összesen 624 ezer forint volt, tárgyévben 195 ezer forint évben a XI. kerület Úbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal támogatói adományként ezer Ft-ot utalt át a Pénztár részére, amely a működési kiadásokat hivatott fedezni. Kiegészítő melléklet /29

14 A pénztár működési bevételének megoszlását az alábbi táblázat mutatja (ezer forintban): Bevételek jogcímei évben Változás évben (2013/2012) Tagok által fizetett tagdíj ,03% 216 Munkáltatói hozzájárulás 48 22,92% 11 Támogatás, adomány ,00% Tagok egyéb befizetései 0 0,00% 0 Utólag befolyt tagdíjak 48 14,58% 7 Meg nem fizetett tagdíjak (-) ,95% 39 Pénzügyi műveletek bevételei ,47% 566 Egyéb bevételek ,76% 183 Rendkívüli bevételek 0 0,00% 0 Működési összes bevétel ,63% A meg nem fizetett tagdíjak tartalékképzése csökkenti, az utólag befolyt tagdíjak növelik a tagdíjbevételek összegét. A működési célú eszközök befektetéséből származó bevétel 566 ezer forint, amely egyrészt a pénzügyileg realizált, kapott kamatokból, osztalékokból, árfolyamnyereségekből, másrészt az értékelési különbözetben elszámolt, várható hozamot jelentő időarányosan járó kamatból, valamint piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből adódott. A működési tartalék költségeit, ráfordításait az alábbi összefoglaló táblázat mutatja (ezer forintban): Kiadások, ráfordítások jogcímei évben Változás évben (2013/2012) Folyó működési költségek ,81% Egyéb ill. rendkivüli ráf ,81% 178 Működéssel kapcsolatos ráfordítások összesen ,66% Pénzügyi műveletek ráf ,10% 507 Működési összes költség, ráfordítás ,72% Kiegészítő melléklet /29

15 Működési költségek, ráfordítások megoszlása (ezer forintban): Megnevezés Megoszlás Megoszlás évben évben Anyagköltség személyi jellegű kifizetések ,99% ,22% Adminisztrációs díj ,35% ,54% tagszervezési díj számla alapján 0 0,00% 0 0,00% könyvvizsgálati díj 933 7,49% 500 4,58% aktuárius díj 0 0,00% 0 0,00% szaktanácsadás díja 0 0,00% 0 0,00% marketing-, hirdetés-, prop.- reklám 141 1,13% 0 0,00% Pénztárfelügyeleti díj 271 2,18% 176 1,61% Egyéb igénybevett szolgáltatás költsége 6 0,05% 3 0,03% Egyéb ráfordítás 226 1,81% 2 0,02% Rendkívüli ráfordítás 0 0,00% 0 0,00% Működési összes költség, ráfordítás ,00% ,00% A nyugdíjcélú tevékenység eredményének bemutatása A pénztár fedezeti tartalék bevételének megoszlását az alábbi táblázat mutatja (ezer forintban): Bevételek jogcímei évben Változás évben (2013/2012) Tagok által fizetett tagdíj ,96% Munkáltatói hozzájárulás ,50% 209 Támogatás, adomány 0 0,00% 0 Tagok egyéb befizetései ,65% 622 Utólag befolyt tagdíjak ,07% 140 Meg nem fizetett tagdíjak (-) ,84% 753 Pénzügyi műveletek bevételei ,13% Egyéb bevételek ,00% 0 Fedezeti összes bevétel ,77% Szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások egyenlege A meg nem fizetett tagdíjak tartalékképzése csökkenti, az utólag befolyt tagdíjak növelik a tagdíjbevétel összegét. Meg nem fizetett és utólag befolyt tagdíjként a Pénztár június 30-áig a tárgyéviben keletkezett hátralékot mutatja ki, ugyanis a Kiegészítő melléklet /29

16 tárgyévi nyitó állomány csökkentve az utólag befolyt tagdíjakkal - a számviteli politika előírásai alapján leírásra került évben a tagok egyéb befizetései soron a tagok nyilatkozata alapján az adóhivatal által utalt, egyéni számlán jóváírt összegek vannak kimutatva. A szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások egyenlege ezer forint. A befektetési tevékenység eredménye A fedezeti célú befektetéssel kapcsolatos bevétel ezer forint, ami egyrészt a pénzügyileg realizált, kapott kamatokból, osztalékokból, az értékpapírok forgatásával elért árfolyamnyereségből, a befektetési jegyek realizált hozamából, másrészt az értékelési különbözetben elszámolt várható hozamot jelentő időarányosan járó kamatból, valamint piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből származik. A fedezeti célú befektetési tevékenység ráfordításai - azaz az árfolyamveszteségek, vagyonkezelői és letétkezelői díjak, továbbá a befektetési tevékenység egyéb ráfordításai ezer forintot tettek ki. A fedezeti célú befektetési tevékenység eredménye ezer forint. A szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások ezer forint egyenlegének ezer forint hozammal módosított összege, azaz a nyugdíjcélú tevékenység eredménye ezer forint, melyből a pénztár céltartalékot képzett. Likviditási célú eredmény bemutatása A pénztár likviditási tartaléka bevételeinek megoszlását az alábbi táblázat mutatja (ezer forintban): Bevételek jogcímei évben Változás évben (2013/2012) Tagok által fizetett tagdíj 13 38,46% 5 Munkáltatói hozzájárulás 1 0,00% 0 Támogatás, adomány 0 0,00% 0 Tagok egyéb befizetései 0 0,00% 0 Utólag befolyt tagdíjak 1 0,00% 0 Meg nem fizetett tagdíjak (-) 2 50,00% 1 Pénzügyi műveletek bevételei 551 9,26% 51 Egyéb bevételek 0 0,00% 0 Likviditási összes bevétel 564 9,75% 55 Likviditási célú bevételek és ráfordítások egyenlege A meg nem fizetett tagdíjakra képzett tartalék csökkenti, az utólag befolyt tagdíjak növelik a tagdíjbevétel összegét. A bevételek és kiadások egyenlege 4 ezer forint. Kiegészítő melléklet /29

17 A befektetési tevékenység eredménye A likviditási célú befektetéssel kapcsolatos bevétel 51 ezer forint, ami egyrészt a pénzügyileg realizált, kapott kamatokból, osztalékokból, az értékpapírok forgatásával elért árfolyamnyereségből, másrészt az értékelési különbözetben elszámolt várható hozamot jelentő időarányosan járó kamatból, valamint piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből származik. A likviditási célú befektetési tevékenység ráfordításai - azaz az árfolyamveszteségek, vagyonkezelői és letétkezelői díjak, továbbá a befektetési tevékenység egyéb ráfordításai 23 ezer forintot tettek ki. Likviditási célú befektetési tevékenység eredménye 28 ezer forint. A szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások 4 ezer forint egyenlegének 28 ezer forint hozammal növelt összege, azaz a likviditási eredmény 32 ezer forint, melyből a pénztár likviditási tartalékot képzett. Likviditási céltartalékképzés Összeg (ezer forint) Megoszlás Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék -6-18,75% Egyéb likviditási célra ,75% Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára 0 0% Összesen ,00% IV. A pénztár céltartalékainak bemutatása Működési céltartalék A pénztár működési céltartalékot a működési portfolió értékelési különbözetéből képez, melynek -10 ezer forint összegű nyitó állománya az üzleti év végéig 10 ezer forinttal növekedett, így záró értéke 0 ezer forint. Fedezeti céltartalék I. Egyéni számlák tartalékának alakulása Az egyéni számlák alakulását a 4. számú melléklet mutatja be. A pénztár nem élt a jogszabály és az alapszabály nyújtotta lehetőségekkel, miszerint a tagdíjat nem fizető tagjaival szemben érvényesíti a tagdíj nem fizetés kezdő időpontjától a tagok egyéni számlájának befektetéséből származó hozamának csökkentését a mindenkori egységes tagdíj működési és likviditási tartalékra jutó összegével, legfeljebb a hozam erejéig. II. Szolgáltatási tartalék alakulása A szolgáltatási tartalék nyitó állomány az üzleti év első napján 0 ezer forint. Kiegészítő melléklet /29

18 A pénztár nyugdíjszolgáltatásként évben egyösszegű szolgáltatásokat nyújtott 5 fő részére. A pénztár a tagokkal történő elszámolások alkalmával a ténylegesen felmerült banki, postai költségeket érvényesíti. A teljesített szolgáltatás típusa Bankköltség (ezer forint) Postaköltség (ezer forint) Egyéb költség (ezer forint) Egyösszegű Járadék Kombinált szolgáltatás A szolgáltatási tartalék záró állománya 0 ezer forint. A tartalékok között az év során átcsoportosítás nem történt. A céltartalékok alakulását bemutató táblázatot a 4. számú melléklet képezi. V. A gazdálkodást befolyásoló egyéb tényezők A taglétszám alakulása A pénztár évi nyitó taglétszáma 359 fő, a záró taglétszám június 30-án 342 fő volt. A pénztárban az év folyamán 1 fő létesített új tagsági viszonyt, más pénztárból átlépő tag nem volt. A pénztártól az üzleti év folyamán szolgáltatás teljesítését követően 5 fő lépett ki, 8 fő tagsági jogviszonyát a 10 éves várakozási idő miatt szüntette meg és 5 fő tagsága más pénztárba átlépés miatt szünt meg. A pénztár éves átlagos taglétszáma 351 fő, míg az átlagos tagdíjfizető létszám 222 fő. A taglétszám alakulása negyedéves bontásban: Megnevezés I. negyedév II. negyedév Időszak elején Időszak alatti változás Új belépő 1 0 Átlépő más pénztárból 0 0 Szolgáltatásban részesült 5 0 Átlépő más pénztárba 5 0 Kiegészítő melléklet /29

19 Megnevezés I. negyedév II. negyedév Elhalálozott 0 0 Kilépés (10éves) 8 0 Egyéb megszűnés 0 0 Időszak végén Ebből: szüneteltető 0 0 járadékot igénybe vevő 0 0 tagdíj nem fizető Alkalmazottak és választott tisztségviselők Az alkalmazotti állománnyal összefüggő személyi költségek bemutatása: év Megnevezés Éves béradatok (ezer forint) Létszámadatok (fő) Bér és egyéb Járulékok kifizetések Munkaviszonyban foglalkoztatottak Tisztségviselők év Megnevezés Éves béradatok (ezer forint) Létszámadatok (fő) Bér és egyéb Járulékok kifizetések Munkaviszonyban foglalkoztatottak Tisztségviselők A Pénztár két részmunkaidős munkavállalót foglalkoztat, egy ügyvezetőt és egy fő adminisztrátort. Az alkalmazottak mindegyike rendelkezik a munkakör betöltéséhez előírt végzettséggel. A pénztárnál 3 fős Igazgatótanács és 3 fős Ellenőrző Bizottság működik. Az éves tiszteletdíjakat a tárgyévi éves beszámolót elfogadó közgyűlésén szavazzák meg, ezért a évi tiszteletdíjak májusban kerültek kifizetésre. A közgyűlésen elhatározott beolvadásra való tekintettel, a tisztségviselők a év első felére időarányosan megkapták tiszteletdíjaikat. Az IT és EB elnökeinek éves díjazása 450 ezer forint, az IT és EB tagok éves díjazása 350 ezer forint. A tisztségviselők évre ezer forint, első Kiegészítő melléklet /29

20 félévére ezer forint tiszteletdíjban részesültek. Az IT elnöke részére továbbá kifizetésre került a évre ki nem fizetett 450 ezer forint éves tiszteletdíj is. A Pénztár ügyvezetője részére első félévére kifizetett munkabér és jutalom összege 600 ezer forint. A pénztár bevételeinek és kiadásainak alakulása a pénzügyi terv tükrében Az üzleti év során elért tényleges pénzügyi eredmény 41,1% százalékkal nagyobb mértékben teljesült a tervezettnél ( ezer forint a tervezett ezer forinttal szemben), a befektetések 2,32%-os bruttó éves hozamrátája jelentősen eltér tervezett 3,24%-tól. A bevételek alakulására további jelentős hatást a tagdíjjellegű bevételek nagysága tesz. A táblázat a tervezett és tényleges, különböző jogcímeken teljesített befizetések tervtől való eltérését mutatja. Megnevezés Tervezett Tényleges Index (ezer forint) (ezer forint) (tény/terv) Tagi befizetések (tagdíj, egyéb) ,34% Munkáltatói hozzájárulás Támogatás ,00% Adomány A tartalékok tényleges záró állománya a tervezett feltételezett jövőbeni várható események (taglétszám-változás, átlagtagdíjak növekedése, tagdíjfizetési fegyelem javulása, befektetési hozamok) alapján meghatározott záró állományhoz képest az alábbiak szerint alakult: A rövid távú pénzügyi terv tükrében: Tartalékok záró állománya Tervezett záróállomány (ezer forint) Tényleges záróállomány (ezer forint) Index (tény/terv) Tartaléktőke + Tárgyévi eredmény ,56% Fedezeti tartalék ,17% Likviditási tartalék ,26% A pénztár pénzmozgásának jogcímeit tükröző cash-flow A pénztár eszköz és forrás állományában bekövetkezett, jogcímek szerinti változásait a tevékenységet lezáró beszámoló 73OD táblája mutatja be. Kiegészítő melléklet /29

21 A pénztár gazdálkodására jelentős hatást kifejtő események, tényezők A pénztár az év folyamán 2 határozatképes közgyűlést tartott. Első közgyűlés időpontja: május 21. Határozatai: Az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság beszámolójának az elfogadása A évi éves beszámoló és könyvvizsgálói jelentés elfogadása Alapszabály módosításának elfogadása Tisztségviselő választás évi tiszteletdíj összegének elfogadása évre szóló rövid és hosszú távú pénzügyi terv elfogadása Második közgyűlés időpontja: június 21. Határozatai: Beolvadás elhatározása a Pannónia Önkéntes Nyugdíjpénztárba A beolvadás napjának kijelölése A i fordulónapra vonatkozó vagyonmérleg tervezetek és vagyonleltár tervezetek elfogadása A beolvadást vizsgáló független könyvvizsgáló könyvvizsgálói jelentésének, valamint az Ellenőrző bizottság beszámolójának elfogadása A jogutód Pannónia Nyugdíjpénztár Alapszabályának elfogadása. A pénztárnál a mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés napja között jelentős pénzügyi esemény nem történt. Munkáltatói kötelezettségvállalások teljesítése A munkáltató, a Főpolgármesteri Hivatal a szerződésben vállalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesítette. A pénztár tényszerű megítéléséhez szükséges egyéb mutatószámok Egyéb mutatók év év Változás Egy tagra jutó tényleges működési költség, ráfordítás (Ft) ,03% Egy tagdíjfizető tagra jutó tényleges működési költség (Ft) ,68% Folyó költségek aránya a működési és likviditási tartalékokba történő összbefizetésekhez (%) 162,22 306,9 189,19% Személyi jellegű ráfordítások aránya a tényleges müködési költségekhez, ráfordításokhoz (%) 41,65 66,3 159,18% Kiegészítő melléklet /29

22 Egyéb mutatók év év Változás Igénybe vett szolgáltatások aránya a müködési költségekhez (%) 58,3 33,67 57,75% Átlagos egyéni számla az év végén (eft/fő) ,34% Átlagos havi befizetés (Ft/fő) ,57% A pénztár hozamai 2013-ben (%): Negyedév I. negyedév II. negyedév Éves hozam (láncszorzat) Nettó hozam Bruttó hozam Referenciahozam 2,16 2,29 2,37-0,15 0,04-0,24 2,00 2,32 2,12 A tárgyidőszak alatt termelődött hozam felosztása a pénztártagok egyéni számláinak idővel súlyozott átlagegyenlege alapján történik. VI. Biztosításmatematikai jelentés A pénztár járadékszolgáltatást nem nyújt. A csatolt 12. és 13. számú melléklet a következő biztosításmatematikai mellékleteket tartalmazza: Taglétszám korévenként Szolgáltatást igénybevevők létszáma korévenként VII. A pénztár befektetései, teljesítmény, gazdasági környezet A Pénztár befektetési tevékenységének fő célja, hogy a tagjaitól begyűjtött összegeket befektesse annak érdekében, hogy a tagoknak a törvényi szabályozás figyelembevételével a tagok kérése alapján a pénztár folyamatos likviditásának fenntartása mellett nyugdíjszolgáltatásokat tudjon eszközölni. A fő cél a tőke és a bevételek reálértékének gyarapítása, a befektetési eszközök közötti, a hatályos magyar jogszabályok alapján megvalósított kockázatmegosztás, diverzifikáció segítségével. A tárgyévben a pénztár befektetési tevékenységében opciós ügylet, kockázatitőkealap-jegy vásárlás, értékpapír kölcsönzés nem volt évben is végeztek határidős ügyleteket a pénztár befektetései között, a lezárt ügyletek ezer Ft veszteséggel csökkentették az eredményt. Az év végével nyitott pozíció nem volt. A tárgyévi ügyleteknek részletes bemutatása a kiegészítő melléklet 16. oldalán található. Kiegészítő melléklet /29

23 Értékelési különbözet június 30-án Az értékelési különbözet állományában bekövetkezett változásokat bankszámlák és készpénz, értékpapírok megosztásban a 10. számú mellékletként csatolt táblázat mutatja. Befektetések eszközcsoportonként június 30-án A pénztár befektetéseinek eszközcsoportonkénti megbontását tartalmazó táblázat (10. számú csatolt melléklet) a bankszámlák és készpénzállomány, az értékpapír állomány a származtatott termékek, könyvszerinti értékében, értékelési különbözetében történt változások miatti piaci érték alakulását mutatja. Befektetési politika A évre vonatkozó, befektetési politikában meghatározott eszközcsoportonként megengedett minimális és maximális százalékos megoszlás és a referencia index: Eszközcsoportok Hazai állampapírok vagy ilyen eszközöket tartalmazó alapok befektetési jegyei Hazai tőzsdén jegyzett részvény, kötvénybe fektetett befektetési jegybe, nyíltvégű befektetési alap jegyeibe vagy egyéb, a II. vagy III. portfolió osztályba sorolt magyarországi értékpapírba fektetett pénzeszközök Külföldi állampapírba, ilyen eszközöket tartalmazó befektetési alapba vagy egyéb külföldi értékpapírba illetve ilyen eszközöket tartalmazó befektetési alap jegyei Minimális megoszlás Maximális megoszlás 80% 100% Referencia index MAX Composite Index Referencia indexsúly 80% 0% 20% BUX Index 5,5% 0% 20% FTSE Eurotop 100 Index S & P 500 Index PX 50 Index WIG 20 14,5% A XI. Kerület Nyugdíjpénztára vagyonkezelési tevékenységét alapítás óta a Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. (Alapkezelő) látja el. A portfólió és az Alapkezelő teljesítménye évben A Pénztár vagyonkezelését 2013-ban a korábbi évekkel megegyezően kizárólag az Alakezelő végezte, a Pénztár saját vagyonkezelési tevkenységet nem folytatott, a Pénztár tagi kölcsön nyújtást nem végzett. APénztár számára az Alapkezelőa a félév során időarányosan 2% nettó hozamot ért el. A 2,12%-os bruttó referencia hozamot az elért 2,32%-os bruttó hozam 0,2 százalékponttal múlta felül. A befektetési tevékenység vagyon- és letétkezelési díjakal számolt díjterhelése 0,32%. Kiegészítő melléklet /29

24 Az Alapkezelő az I. negyedév során a benchmarktól 0,08% százalékponttal elmaradó bruttó hozamot ért el, a II. negyedév során a benchmarkot 0,19% százalékponttal túlteljesítette. Hozamráták % Referencia Bruttó Nettó I. negyedév 2,37 2,29 2,16 II. negyedév -0,24 0,04-0,15 I. félév 2,12 2,32 2,00 A hozamráták az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/201. (XII.26.) Korm. rendelet 4. számú melléklete szerint negyedévre és a tárgyévi féléves tevékenység időtartamára kerültek kiszámításra. Tekintettel a tevékenyséf féléves időtartamára az éves teljesítmény 2013-ban nem mérhető, féléves törtidőszaki hozamráta alapján éves hozamráta jogszabály szerint nem számítható. Fontosabb magyar gazdasági események Az év első két hónapjában minden szakmai és fél-szakmai fórum azt találgatta, hogy vajon ki lesz a következő jegybankelnök a március legelején mandátumát befejező Simor András helyett. Bejött az a számítás, hogy a legnagyobb esélyes nyer: Matolcsy György lett az MNB vezetője. A piac eléggé óvatosan várta a kinevezés napját, mely jól látszott a forint mozgásából, illetve a kötvényhozamok mozgásából. A bizonytalanság oka az az eszköztár, amit az új vezetés hajlandó bevetni annak érdekében, hogy a gazdasági növekedést stimulálja. A második negyedév során folytatódott az alapkamat havonkénti (havi 25 bázispontos) csökkentése, melyet jelenlegi környezetben az infláció és a külső környezet viszonylag kedvező állapota is lehetővé tesz. Az irányadó kamatráta június végén 4,25 százalék volt. A magyar kormány kommunikációjában a negyedév sikertörténete egyértelműen a túlzott-deficit eljárás megszüntetése volt. A Brüsszeli kétségek miatt, melyek a 3 százalékos költségvetési hiány tarthatóságáról szóltak, Varga Mihály májusban újabb költségvetési kiigazító intézkedéseket helyezett kilátásba, melyek három lépése: az állami kiadáscsökkentés, a folyamatban lévő beruházások forrásainak zárolása és újabb adók bevezetése, illetve a bankadó és tranzakciós adó megemelése volt. Bár az Európai Tanács hivatalosan is beszüntette Magyarország ellen a túlzottdeficiteljárást, az állami bevételek tervektől való elmaradása miatt júniusban újabb hiánycsökkentő kormányintézkedés bejelentésére került sor, melynek elemei a tranzakciós illeték, a bányajáradék és a távközlési adó megemelése, valamint az EHO kiterjesztése a kamatjövedelmekre is. Fontosabb világgazdasági események Az év első negyedévében a követett részvénypiacok közül a fejlett piacok tudtak pozitív eredményt elérni, míg a kockázatosabb régiók (feltörekvő piacok, KKE régió Kiegészítő melléklet /29

25 és a magyar részvénypiac) negatív teljesítményt mutattak az időszak során. Leginkább alulteljesítő a KKE régió volt, mely több, mint 10%-ot esett. Ez az esés elsősorban annak köszönhető, hogy a felzárkózó Közép-kelet európai államok növekedési kilátásai tovább romlottak. Pozitív példaként megemlítendő a japán piac, mely majdnem 20%-ot emelkedett az első negyedévben. Ebben az emelkedésben a Bank of Japan döntése játszik szerepet, mely meghirdette a gyenge jen politikáját. A részvénypiacok emelkedésével párhuzamosan a jen minden devizával szemben veszített értékéből, az USA dollárral szemben az első negyedévben 15%-ot, de tavaly szeptember óta már 27%-kal gyengült. Az USA piacain 2012 utolsó napjaiban és az idei év első napjaiban annak örült a piac és reagált kiemelkedő vételi kedvvel hogy az automatikus költségvetési megszorításokat, melyek a hitelplafon elérésekor életbe kellett volna, hogy lépjenek, két hónappal eltolták. Március elejére sikerült egy olyan, méretében eléggé korlátozott megoldást találni, mely a politikai élet mindkét oldalának elfogadható megszavazható de nem okoz recessziót az amerikai gazdaságban. Az első negyedév legjelentősebb európai eseménye Ciprus csődközelbe jutása volt. Az alkalmazott költségviselési megoldás a EUR feletti betéteseket terheli, őket viszont nagyon: a pénzük 40-50%-át veszítik el. A Beszámoló összeállításakor megjelenő hírek, miszerint az előző hónapban kalkulált 16 milliárd EUR összegű pénzügyi segély és kiigazítás kevés lesz, valahol hiba csúszott a számításba, a pontos összeg 23 milliárd EUR. A különbözetet jelen állás szerint a ciprusi kormánynak kell kigazdálkodnia. Az év második negyedéve igencsak vegyes képet mutatott. Az áprilisi oldalazás után májusban megdőlni látszott a régi wall street-i mondás, miszerint a befektetőknek ekkor érdemes megválniuk részvénybefektetéseiktől ( sell in May and go away ). Mind a fejlett, mind a fejlődő részvénypiacokon jelentős emelkedést láthattunk, az S&P 500 és a DAX indexek új csúcsot értek el. Majd jött a június és a piacok szinte kivétel nélkül szabadesésbe kezdtek. A nagy kivétel a magyar részvényindex volt, mely elszakadva a régiótól a globális piacokat is felülteljesítve pozitív eredménnyel tudta zárni a negyedévet. Az időszak legfontosabb világgazdasági kérdése a Fed eszközvásárlási programjának további alakulása volt. Bernanke május végi nyilatkozatában először beszélt a QE3 volumenének csökkentéséről, illetve leállításáról. Beszédeiben arra utalt, hogy a gazdaság állapota eléggé stabil ahhoz, hogy év vége felé elkezdjék csökkenteni a havi 85 milliárd dolláros mennyiségi lazítást. Bár megnyugtatásul elmondta, hogy amennyiben a jelenlegi megítélés a gazdaság állapotáról túlságosan optimistának bizonyul, akkor folytatni fogják a likviditásnövelő intézkedéseket és kijelentette, hogy várhatóan 2015 előtt nem fog a Federal Reserve kamatot emelni. A bejelentés hatására az S&P 500 index esni kezdett, a dollár erősödött, az arany ára 1300 dollár alá csökkent, valamint az amerikai 10 éves kötvényhozam tovább emelkedett, 2,5% közelébe. Májusban az Európai Központi Bank a várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal 0,5 százalékos történelmi mélypontra csökkentette az irányadó refinanszírozási ráta minimumszintjét, miközben az egynapos kamat maradt 0 százalék. Bár júniusban nem csökkentették tovább az alapkamatot, Mario Draghi kijelentette, hogy mindenképpen kamatcsökkentés következik, ha a konjunktúra rosszabbra fordulna, Kiegészítő melléklet /29

26 ugyanakkor valószínűbbnek tartotta, hogy javulás várható az elkövetkező hónapokban. Emellett a költségvetési szigor is enyhülni látszik, az Európai Bizottság két év haladékot adott Franciaországnak és Spanyolországnak a 3 százalék alatti deficit elérésére, ráadásul Görögország, Spanyolország, Olaszország és Portugália rövid idő alatt jelentőset javított folyó fizetési mérleg egyenlegén. A nemzetközi befektetői hangulatot a kínai bankrendszerrel és növekedési kilátásokkal kapcsolatos aggodalmak is befolyásolták. Kínából olyat hírek érkeztek, miszerint a hitelbuborék, a rossz hitelportfolió, valamint az árnyékbankolás egyre komolyabb gondokat okoz a bankrendszer likviditásában és ez veszélyezteti, de legalábbis más alapokra helyezheti a kínai növekedési modellt. A feltörekvő piacokat jelentős tőkekiáramlás jellemezte. Az MSCI EM index 10%-ot esett, a bizalomingás a részvénypiacokat és a kötvénypiacokat egyaránt elérte a félév utolsó hónapjában A részvénypiacok alakulása alapvetően jól indult a részvénypiacokon és a lendület azóta is kitart a kisebbnagyobb korrekcióktól eltekintve. A pozitív trend alól azonban vannak kivételek, úgy mint a fejlődő piacok, kisebb mértékben pedig a fejlett európai piac, mely szintén emelkedett a félév során, azonban nem tudta tartani a tempót az amerikai és japán piacokkal. Az európai piac teljesítményét némileg visszafogta a globális viszonylatban kisebbnek számító monetáris lazító csomag, a gyenge növekedési kilátások, illetve a ciprusi válság is borzolta a kedélyeket. A második negyedév alapvetően kivárással kezdődött. A piaci szereplők hangulatát leginkább a japán jegybank eszközvásárlási programjának elindulása, a FED kötvényvásárlási programjának várható lassulása/kivezetése, valamint a kínai gazdaság lassulása és a kínai bankrendszer likviditási problémái határozták meg. A fejlődő piacok között is az egyik leginkább lemaradó régiónak a hazánkat is magába tömörítő KKE régió számít, melyet a befektetők leginkább a romló növekedési kilátások, illetve a sok esetben kiszámíthatatlan szabályozói és gazdaságpolitikai környezet miatt büntetnek. Ennek következtében a régiót nagyrészt leképező Cetop 20 Index forintban mérve több mint, 15%-ot veszített értékéből. Ezzel a negatív teljesítménnyel az Index jelentősen visszaadott a 2012-es év kiugró eredményéből. Kiegészítő melléklet /29

27 A részvénypiacok teljesítménye forintban 2013 első félévében Forrás: Bloomberg A hazai piac a félévet 4,7%-os pluszban zárta, ezzel felülteljesítve a lengyel és cseh piacokat. A felülteljesítő részvények között leginkább az OTP és az Egis jeleskedett. A magyar indexben lévő vállalatok számára továbbra is két nagy kérdés határozza meg az árazást: az egyik Magyarország, illetve a fenti cégek piacainak növekedési kilátása, a másik pedig a hazai unortodox gazdaságpolitika folytatásának kérdése. Mindkét kockázati faktor folyamatosan tetten érhető az árazásban, azonban bármelyik kockázat enyhülése lökést adhat a hazai piacnak. A magyar piac félév során tapasztalt felülteljesítése a feltörekvő piacokkal szemben a következőkkel magyarázható: relatív alulárazottság a többi fejlődő, illetve régiós piachoz képest; a piaci szereplők valamivel kiszámíthatóbb gazdaságpolitikai érát vártak Varga Mihály, nemzetgazdasági miniszter beiktatása után; az MNB által meghirdetett növekedési hitelprogrammal kapcsolatos pozitív növekedési várakozások. Az idei első félév sem volt mentes a magyar kis és közepes papírok körüli negatív eseményektől: az E-star után, a geotermikus energiaszolgáltató cég, a Pannergy árfolyama kezdett el meredeken zuhanni a folyamatosan csúszó projekteknek, a cég részvényire kötött határidős kontraktusoknak, illetve a nem megfelelő befektetőkkel folytatott kommunikációnak köszönhetően. Kiegészítő melléklet /29

28 A kötvénypiacok alakulása Az idei év első negyedévében a magyar kötvénypiac már nem tudta megismételni azt a lendületet, amit a tavalyi évben láttunk, de továbbra is jó befektetésnek bizonyult. Az Államadósság Kezelő Központ által meghirdetett aukciókon továbbra is nagy kereslet volt tapasztalható a meghirdetett papírok iránt és bár a külföldiek magyar állampapír állománya közel 300 milliárd forinttal csökkent, a hozamgörbe minden pontja tovább tudott csökkenni az év első három hónapjában is. A márciusban már az új jegybank elnökkel ülésező Monetáris Tanács, a korábban megszokott 25 bázispontos csökkentéssel, a történelmi mélypontnak számító 5 százalékos szintig vágta le az irányadó kamatlábat, mely tovább támogatta a hozamcsökkenést. A magyar állampapír- és ingatlanpiac teljesítménye 2013 első félévében Forrás: Bloomberg A világpiaci kitekintő részben említettük az USA jegybank-elnökének, Ben Bernankenak a bejelentését, mely a likviditás-nyújtás esetleges csökkentéséhez vezet. Ennek hatása erősen éreztette hatását a feltörekvő kötvénypiacokon is, mely alól Magyarország sem vonhatta ki magát. A félév utolsó hónapjában az egy évnél hosszabb kötvény hozamok bázispontot (1,5-2%) gyengültek. Érdekesség, hogy a külföldiek kezében lévő kötvényállomány nem csökkent jelentős mértékben a gyengüléssel párhuzamosan, ami egyrészt arra utal, hogy jelentős szereplők nem kezdték piacra dobni a készleteiket, másrészt óvatosságra int minket, mivel a piac igazán nagy eladói nyomás nélkül is tud jelentősen gyengülni. A kötvénypiac rövid oldala is gyengült bázispontot, de ezen szegmensben a gyengülésnek korlátot szabtak a Monetáris Tanács belső és külső tagjainak nyilatkozatai az elkövetkezendő további kamatcsökkentésekről. Ennek hatására a hozamgörbe meredeksége megnőtt, azaz magasabb likviditási prémiumot várnak el a befektetők a hosszabb távú finanszírozás nyújtásáért, mint az előző negyedévben. Kiegészítő melléklet /29

Hunalpa Nyugdíjpénztár

Hunalpa Nyugdíjpénztár Hunalpa Nyugdíjpénztár 2013. évi üzleti év Éves beszámoló Kiegészítő melléklete 1 I. A nyugdíjpénztár bemutatása A nyugdíjpénztár alapismérvei NÉV: Hunalpa (Magyar Közforgalmi Pilóták) Önkéntes Nyugdíjpénztára

Részletesebben

Aon Pénztárszolgáltató Zrt 2/29

Aon Pénztárszolgáltató Zrt 2/29 Chinoin Nyugdíjpénztár CHINOIN Nyugdíjpénztár KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. DECEMBER 31. Az Éves beszámolót elfogadó közgyűlés időpontja: 2013. május 13. 1/29 A pénztár alap adatai és vezetése: CHINOIN Nyugdíjpénztár

Részletesebben

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke 1. A Rába Nyugdíjpénztár Alapadatai A Rába Nyugdíjpénztár 1995. június 20.-án alakult.

Részletesebben

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR 2700 Cegléd, Bede 575. Éves beszámoló kiegészítő melléklete 2014. december 31. Cegléd, 2015. május 27. Dr Vargáné Barna Judit IT elnök CÁT Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár

Részletesebben

73OME Mérleg - Eszközök

73OME Mérleg - Eszközök Táblakód: 73OME Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi 73OME Mérleg - Eszközök Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló záró Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

UniCredit Bank Zrt. Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. ITAG Könyvvizsgáló Kft. Dr. Szabóné Dr.

UniCredit Bank Zrt. Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. ITAG Könyvvizsgáló Kft. Dr. Szabóné Dr. HALADÁS REGIONÁLIS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOMBATHELY KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET 1. A Nyugdíjpénztár bemutatása Név: "HALADÁS" Regionális Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapítás: 1995. március 10. Taglétszám: 2012.

Részletesebben

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Ü Z L E T I J E L E N T É S 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. 2015-BEN BŐVÜLŐ TAGSÁG, BŐVÜLŐ EGYÉNI BEFIZETÉSEK AZ ÚJ PILLÉRBEN... 3 2. AZ

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint

73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint 73OME MÉRLEG-Eszközök Mód c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 21 906 174-21 906 174 23 749 693 0 23 749 693 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 13 765 859-13 765 859 15 547 422 0 15 547

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2013. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2013. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 213. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 213. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. évben mind vagyon, mind taglétszám tekintetében megőrizte

Részletesebben

K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T. Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár ÖNKÉNTES PÉNZTÁR. Készült: 2015. május 13.

K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T. Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár ÖNKÉNTES PÉNZTÁR. Készült: 2015. május 13. K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár ÖNKÉNTES PÉNZTÁR Készült: 2015. május 13. 1 I. Általános rész I./1. Pénztár adatok A Pénztár neve: Richter Gedeon

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2014.05. 27.

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2014.05. 27. 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2014.05. 27. 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE Tartalom 1. A számviteli politika meghatározó elemei, a beszámoló összeállításánál

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 918 0 918 1 313 0 1 313 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 1 234 0 1 234

Részletesebben

ADOSZT Egészségpénztár Kiegészítő melléklet 2006. év

ADOSZT Egészségpénztár Kiegészítő melléklet 2006. év ADOSZT Egészségpénztár Kiegészítő melléklet 2006. év 2007. április 02. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1., Bevezető Az ADOSZT Adó- és Pénzügyi Dolgozók Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztára (rövidített neve: ADOSZT Egészségpénztár)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Debrecen, 2015. március 6. Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Fodorné Szabó Judit elnök-ügyvezető ig. Pinczésiné Ludman Viktória ügyvezető ig.

Részletesebben

TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete

TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete I. Pénztár jellemző adatai Pénztár megalakulásának időpontja: 1995. június 02. Tevékenységi engedély száma

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. január végi helyzetéről 2015. február * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2014. május 29. 1 (1) A TEMPO Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár pénzügyi és jövedelmi helyzetére ható eseményekről

Részletesebben

12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. TARTALOM

12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. TARTALOM 12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 17/2008. (V. 2. MÁV Ért. 12.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Értékelési

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL

POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL Készült: Budapest, 2011. április 27. Papp György IT elnök 1 I. Általános rész I.1. Alapadatok A pénztár neve: POSTÁS Egészségpénztár

Részletesebben

Honvéd Önkéntes nyilvántartási szám :11/Pk. 60362/96/7 Egészségbiztosító Pénztár törzsszám :18080306. A 2006. évi beszámoló Kiegészítő melléklete

Honvéd Önkéntes nyilvántartási szám :11/Pk. 60362/96/7 Egészségbiztosító Pénztár törzsszám :18080306. A 2006. évi beszámoló Kiegészítő melléklete Honvéd Önkéntes nyilvántartási szám :11/Pk. 60362/96/7 Egészségbiztosító Pénztár törzsszám :18080306 A 2006. évi beszámoló Kiegészítő melléklete 1. Általános információk A Honvéd Önkéntes Egészségbiztosító

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2012. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2012. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 212. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 212. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2013.01.01. 2013.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár

TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS... 3 2. A TEMPO NYUGDÍJPÉNZTÁR BEVÉTELEINEK

Részletesebben

NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE

NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE NÉMET-MAGYAR IPARI-ÉS KERESKEDELMI KAMARA MÉRLEG A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE (Az összes

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS Szöveges beszámoló Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2011. évi zárszámadásához Tisztelt Igazgatóság!

Részletesebben

XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. Üzleti jelentés. a június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz

XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. Üzleti jelentés. a június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára Üzleti jelentés a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz Budapest, 2013. szeptember 12. Jogutód nyugdíjpénztár részéről: Beolvadó

Részletesebben

FŐKÖNYVELŐK LAPJA Megrendelhető számviteli és adózási szaklap

FŐKÖNYVELŐK LAPJA Megrendelhető számviteli és adózási szaklap A Főkönyvelők lapjának előfizetésével 3 mérlegképes könyvelő kaphat 2-2 kreditpontot! A Főkönyvelők klubjának mérlegképes tagjai évente 2 kreditpontot kapnak tagságuk után! Kiadó: Vállalkozásbarát Könyvelő,

Részletesebben

2009. ÉVES BESZÁMOLÓJA

2009. ÉVES BESZÁMOLÓJA AZ ÉVGYŰRŰK MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR 2009. ÉVES BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE 1. A számviteli politika meghatározó elemei, a beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások3

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára Üzleti jelentés 2014. év

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára Üzleti jelentés 2014. év DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára Üzleti jelentés 2014. év Általános rész A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szólótörvény hatálya alá tartozó egészségpénztár. A Pénztár

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Konszolidált eredménykimutatás 1. Konszolidált mérleg 2. Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3

TARTALOMJEGYZÉK. Konszolidált eredménykimutatás 1. Konszolidált mérleg 2. Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3 TARTALOMJEGYZÉK Konszolidált eredménykimutatás 1 Konszolidált mérleg 2 Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3 Konszolidált cash-flow kimutatás 4 Kiegészítő melléklet a konszolidált beszámolóhoz

Részletesebben

Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT 1094 Budapest, Liliom u.41.

Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT 1094 Budapest, Liliom u.41. Kiegészítő melléklet a 2010. december 31-i fordulónappal elkészített egyszerűsített éves beszámolóhoz, a Trafó KMH Nonprofit KFT 2010. január 01-től 2010. december 31-ig folytatott tevékenységéről A Társaság

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2006. évi éves pénztári beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2006. évi éves pénztári beszámolóhoz TEMPO EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1025-Budapest, Nagybányai út 92. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2006. évi éves pénztári beszámolóhoz Budapest, 2007. március 16.... cégszerű aláírás I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A pénztár

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a költségvetés teljesítéséről Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

2012. évi Éves beszámoló

2012. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6 1 0 0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

CIMBORA NYPT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNY- KIMUTATÁS 2011.01.01.-2011.12.31.

CIMBORA NYPT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNY- KIMUTATÁS 2011.01.01.-2011.12.31. CIMBORA NYPT 2011.01.01.-2011.12.31. ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNY- KIMUTATÁS 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége eltéré sek felülvizsgá lt eltéré sek (+/- ) felülvizsgá lt 1 2 3 4 5 6 7 c

Részletesebben

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK A 2013. JÚNIUS 30-ÁVAL ZÁRULT FÉLÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám Az Európai Unió

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70. -a alapján a jegyző által elkészített, a következő

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Gyógyfürdő Nonprofit Közhasznú Kft Cégjegyzék száma: 16-09-009776 5420 Túrkeve, Kuthen király u. 11. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014.01.01. 2014.12.31. időszakról egyszerűsített éves beszámolóhoz I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához Kiegészítő meléklet a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához I. Általános rész 1.A vállalkozás bemutatása A Társaság 1996. április 30-án alakult. A Társaság 100%-os

Részletesebben

GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓJA 2011. BEVEZETŐ RÉSZ... 5 TÁRSASÁGI BESZÁMOLÓ... 8 1. MÉRLEG (ezer Ft)... 10 2. EREDMÉNYKIMUTATÁS (ezer Ft)... 12 3. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 13 Számviteli

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL 2. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY

Részletesebben

AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1 AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. I. BEVEZETİ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK Az AXA Egészségpénztár mőködési formáját tekintve területi elven mőködı

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés Jól teljesített az Állami Nyomda az év első felében Iparági átlag felett teljesített az első félévben az Állami Nyomda, és export árbevételét jelentősen növelni tudta. Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY,

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása 1.1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Argenta Kereskedelmi Szolgáltató Rt (rövidített neve:

Részletesebben

Adatok: ezer Ft.ban. El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi beszámoló záró adatai MÉRLEG-FORRÁSOK

Adatok: ezer Ft.ban. El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi beszámoló záró adatai MÉRLEG-FORRÁSOK A 200.06.0-ai nappal átalakuló jogutód AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes ágazatának 200. évi gazdálkodásáról közzétett adatok MÉRLEG-ESZKÖZÖK Adatok: ezer Ft.ban MÉRLEG-FORRÁSOK

Részletesebben

A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés

A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A/ Általános cégadatok A PANNON-VÁLTÓ Rt. 1994. november 1-én átalakulás útján jött létre a Váltó Kft. jogutódjaként. A részvénytársaságot

Részletesebben

Vitamin Egészségpénztár 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Vitamin Egészségpénztár 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE BEVEZETŐ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK A VITAMIN Egészségpénztár (továbbiakban: Pénztár) működési formáját tekintve nyitott kiegészítő

Részletesebben

A QUAESTOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2006. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A QUAESTOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2006. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A QUAESTOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2006. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2007.május 1. Általános rész A Quaestor Országos Önkéntes Egészségpénztár 2004.05.05-én alakult az Önkéntes Kölcsönös Biztosító

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2015. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2015. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2014 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról 3. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! Tolmács község önállóan működő kistelepülés, az állandó lakosok száma 778 fő. Az elmúlt évben a

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 Szervezet neve: Egyenlő Esélyért Egyesület 2007 Címe: 2840 Oroszlány, Táncsics Mihály út 39. Adószáma: 18616909-1-11 Képviseletre jogosult személyneve: Kiss Csilla Klára Jelen

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék

Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék I. Általános rész...2 I. 1. Alapításra vonatkozó adatok...2 I. 2. Általános adatok...2

Részletesebben

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27.

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. ÉVES JELENTÉS 2004 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. VEZÉRIGAZGATÓ ÜZENETE Társaságunk a 2004. évben jelentősen növelte eredményét, miközben árbevételében jelentős változás nem történt.

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgarmester@nagykallo.hu Ügyiratszám: 3316-3/2011.közp. Ügyintéző:

Részletesebben

I/1. Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. rövid bemutatása Cégjogi forma: Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapítási időpont: 1986. december 16. Cégbejegyzés időpontja: 1988. április 12. (utolsó változásbejegyzés:

Részletesebben

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójához BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

LOGO CLIENT. Befektetési alapok könyvvizsgálata. 2012. október 16.

LOGO CLIENT. Befektetési alapok könyvvizsgálata. 2012. október 16. LOGO CLIENT Befektetési alapok könyvvizsgálata 2012. október 16.. Befektetési alapok és alapkezelők legfontosabb adatai Megnevezés 2009. 12. 31. 2010. 12. 31. 2011. 12. 31. 2012. 03. 31. 2012. 06. 30.

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 1700 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 4 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 4 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

Növényvédőszer-Gyártók és Importőrök. Szövetsége Egyesület. Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete 2011. 12. 31.

Növényvédőszer-Gyártók és Importőrök. Szövetsége Egyesület. Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete 2011. 12. 31. Növényvédőszer-Gyártók és Importőrök Szövetsége Egyesület Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete 2011. 12. 31. - 1-1./ Az Egyesület főbb adatai Az egyesület teljes magyar neve: Növényvédőszer

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet Kiegészítő Melléklet a BISZ Zrt. 2012. évi beszámolójához Tartalomjegyzék 1. Általános kiegészítések... 2 1.1. A BISZ Zrt. bemutatása... 2 1.2. A BISZ Zrt. irányításának rendszere... 3 1.3. BISZ Zrt. számviteli

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 297/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Részletesebben

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok...

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok... Tartalomjegyzék 1. Általános rész... 5 1.1. A társaságra vonatkozó legfontosabb információk bemutatása... 5 1.2. A számviteli politika rövid ismertetése... 6 1.2.1. Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási id : 2 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 7 0 4 1

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

2013. 01. 01 2013. 12. 31. KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE

2013. 01. 01 2013. 12. 31. KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE Statisztikai számjel: 20685276 6920 117 04 Cégjegyzék száma: 04-06-006156 Vállalkozás megnevezése: Vállalkozás címe, telefonszáma: OROS-KONTO Számviteli és Könyvelő Betéti Társaság 5900 Orosháza, Huba

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az ACCESS Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap 2011. évi Éves beszámolójához Az Access Ingatlan Befektetési Alap 2011. december 31-i mérleg szerinti Saját tőkéje (nettó eszközértéke)

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Jelentés a 2004. december 31-én végzõdõ gazdasági évrõl A társaság szervezetéhez, mûködéséhez kapcsolódó adatok Tevékenység és gazdálkodás Rövid történeti leírás A magyar

Részletesebben

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 21814097-8512-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010. évi Éves beszámoló Kiegészítő melléklet Budapest, 2011. április 8. P.H...

Részletesebben

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG 1 1 2 2 6 5 8 3 0 3 1 2 1 1 4 1 4 Statisztikai számjel 1 4 _ 1 0 3 0 0 0 5 4 Cégjegyzék szám Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgy

Részletesebben

A Rába Rt. 2002. I-III. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint

A Rába Rt. 2002. I-III. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint A Rába Rt. 2002. I-III. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint Adatlap A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Részvénytársaság

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. Cg.: 12-02-000365 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK,

Részletesebben

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Döntés a Társaság számviteli törvénynek megfelelıen elkészített 2012. évi egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelı Bizottság,

Részletesebben

A Rába Rt. 2003. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint

A Rába Rt. 2003. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint A Rába Rt. 2003. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint Adatlap A társaság neve: Rába Járműipari Holding Részvénytársaság

Részletesebben

Konszolidált Éves Beszámoló

Konszolidált Éves Beszámoló Budapest Bank Rt. és leányvállalatai Konszolidált Éves Beszámoló 2003. december 31. Budapest, 2004. március 16. Richard Pelly a vállalkozás vezetoje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához Budapest, 2016. február 29. A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor

Részletesebben

Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény. Közvetett támogatások. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014.

Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény. Közvetett támogatások. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014 (E Ft) Megnevezés Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény Civil szervezetek működési támogatása 0 Közvetlen támogatások összesen 0 0 Közvetett

Részletesebben

Ellenőrző kérdések és feladatok... 53

Ellenőrző kérdések és feladatok... 53 Tartalomjegyzék 6. A kötelezettségekkel kapcsolatos elszámolások............................. 9 6.1 A kötelezettségek fogalma............................................ 9 6.1.1 Hosszú lejáratú kötelezettségek.................................

Részletesebben

Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2014.

Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2014. 23141823-2-20 STATISZTIKAI SZÁMJEL VAGY ADÓSZÁM A beszámolót mérlegképes könyvelő készítette. 20-09-071334 CÉGJEGYZÉKSZÁM Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 2014. TÉTEL

Részletesebben

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása I. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetése egyenlegének alakulása, feltételrendszerének értékelése A Magyar Köztársaság

Részletesebben

Összeállította: Seres Sándorné főiskolai docens

Összeállította: Seres Sándorné főiskolai docens Segédlet a szakspecifikus számvitel oktatásához a levelező tagozat Pénzügy számvitel szak IV. évfolyamos hallgatóinak Összeállította: Seres Sándorné főiskolai docens I. A követelések és a pénzeszközök

Részletesebben

1. A PÉNZTÁR BEMUTATÁSA

1. A PÉNZTÁR BEMUTATÁSA 1. A PÉNZTÁR BEMUTATÁSA A Pannónia Nyugdíjpénztár VIT Nyugdíjpénztár néven 1994. decemberében alakult a villamosenergia-ipari nagy munkáltatók és az érdekképviseletek kezdeményezésére, és támogatásával.

Részletesebben

A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése

A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése 2004. II. 2004. augusztus 16. A Pannonplast Rt. 2004. II. i gyorsjelentése A gyorsjelentés a Pannonplast Csoport konszolidált, a Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek emelt szint 1322 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Érd, 2015. december 9. Lanku Ildikó ügyvezető Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2031 Érd,

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Székhelye: MAGYAR

Részletesebben