2009. ÉVES BESZÁMOLÓJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2009. ÉVES BESZÁMOLÓJA"

Átírás

1 AZ ÉVGYŰRŰK MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR ÉVES BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE

2 1. A számviteli politika meghatározó elemei, a beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások3 1.1 A számviteli politika meghatározó elemei A Beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások A évtől hatályos jogszabály változások beszámolóra gyakorolt hatása Az elenőrzés, önelenőrzések során feltárt jelentős öszegű hibák beszámolóra gyakorolt hatása A pénztári taglétszám alakulása Bevételek-kiadások alakulása, befizetések tartalékmegosztása Működési tevékenység eredménye Céltartalékok, tartalékok közötti átcsoportosítás A fedezeti céltartalék alakulása A likviditási céltartalék alakulása Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka Téves utalások rendezése Függő befizetések álományának változása Teljesítet szolgáltatások és egyéb tagsági viszony megszűnésével kapcsolatos kifizetések Cash-flow kimutatás értékelése Tárgyi eszközök, immateriális javak, befektetett pénzügyi eszközök, értékpapírok értékváltozása, értékelési különbözet állományváltozásának bemutatása Alkalmazoti álomány, tisztségviselők díjazása A pénztár tisztségviselői és szolgáltatói 2009-ben Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár részesedés változása Költségvetési hiány és fizetési mérleg A befektetési arányok alakulása A pénztári vagyon piaci értékének, nyilvántartási értékének, értékelési különbözetének alakulása Hozamráta, nettó eszközérték alakulása Le nem zárt határidős ügyletek, egyéb függő és jövőbeni kötelezetségek Elenőrzés A működést jelemző mutatók

3 1. A számviteli politika meghatározó elemei, a beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások 1.1 A számviteli politika meghatározó elemei Az Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár (továbbiakban: pénztár) működését és számviteli politikáját meghatározó jogszabályok: A számvitelről szóló évi C. törvény A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló többször módosított évi LXXXII. törvény A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló többször módosítot évi LXXX. törvény (a továbbiakban Tbj.) A magánnyugdíjpénztárak beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 222/2000. (XII.19) kormányrendelet A magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló többször módosított 282/2001. (XII.26.) kormányrendelet Az éves beszámolóra vonatkozólag: Jelentős öszegű hiba: ha a hiba feltárásának évében, a különböző elenőrzések során, egy adot üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások értékének együtes (előjeltől független) öszege meghaladja a számviteli politikában meghatározott értékhatárt. Minden esetben jelentős öszegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében az elenőrzések során - ugyanazon évet érintően - megálapítot hibák, hibahatások működési eredményt, nyugdíjszolgáltatási, illetve likviditási és kockázati célú tartalékokat növelőcsökkentő értékének együtes (előjeltől független) öszege meghaladja az elenőrzöt üzleti év mérlegfőöszegének 2 százalékát, iletve ha a mérlegfőöszeg 2 százaléka meghaladja a 30 millió forintot, akkor a 30 millió forint. Nem jelentős öszegű hiba: ha a feltárt hibák és hibahatások együtes (előjeltől független) öszege nem éri el a jelentős öszegű hiba értékhatárát. Megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba: ha a jelentős öszegű hibák és hibahatások összevont értéke a nyugdíjszolgáltatási, illetve likviditási és kockázati célú tartalékok értékét lényegesen megváltoztatja. Ez akkor áll fenn, ha a megállapítások következtében a hiba feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatot nyugdíjszolgáltatási, illetve likviditási és kockázati célú tartalékok összege 3 százalékkal változik (nő vagy csökken). A pénztár az éves pénztári beszámolót az üzleti évről december 31-i fordulónappal készíti el. A pénztár a könyvvizsgáló által is auditált éves pénztári beszámolót és üzleti jelentést legkésőbb a tárgyévet követő év május 31-ig juttatja el a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére. 3

4 Az éves pénztári beszámoló részei: 1. Mérleg 2. Eredménykimutatás 3. Kiegészítő meléklet Az Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár évi beszámolója kiegészítő melékletének szöveges része A pénztár az éves pénztári beszámolóval egyidejűleg üzleti jelentést is készít, de az nem része az éves beszámolónak. Az éves pénztári beszámoló részét képező mérleget, eredménykimutatást és kiegészítő mellékletet a hely és a kelet feltüntetésével az igazgatótanács elnöke írja alá. A mérlegkészítés időpontja a tárgyévet követő második hónap utolsó napja. A pénztár től alkalmazza az elszámolóegységekre épülő nyilvántartási rendszert a fedezeti tartalék választható portfoliói és a függő portfolió tekintetében, ugyanakkor 2009-ben nem alkalmazza a működési, iletve a likviditási és kockázati céltartalék tekintetében. A mérlegben eszközként a befektetet eszközöket, a forgóeszközöket és az aktív időbeli elhatárolásokat kell kimutatni. A pénztár valamennyi eszközét a következő fő csoportokba sorolja és analitikus nyilvántartásaiban is az alábbiak szerint bontja: a pénztár működését és válalkozási tevékenységét szolgáló (működési célú) eszközök a nyugdíjszolgáltatás fedezetéül szolgáló eszközök a likviditási és kockázati fedezetet szolgáló eszközök A mérlegben forásként a saját tőkét, a céltartalékokat, a kötelezetségeket és a paszív időbeli elhatárolásokat kell kimutatni. A pénztár eredménykimutatása a következő fő részekből ál: a pénztár működési és kiegészítő válalkozási tevékenysége a pénztári szolgáltatások fedezete a likviditási és kockázati fedezet Függő befizetések befektetési hozamának fedezete A pénztár működési tevékenységének mérleg szerinti eredményeként kel kimutatni a pénztár működésével kapcsolatban az üzleti évben elszámolt bevételek és költségek, ráfordítások (ideértve a működési célú befektetési portfólió értékelési különbözetében bevételként elszámolt várható hozamot is, valamint az értékelési különbözet összegében ráfordításként elszámolt céltartalékképzést is) különbözetének összegét. A pénztári szolgáltatások fedezetét kell a nyugdíjszolgáltatásokkal összefüggésben céltartalékként képezni az üzleti évben felmerült bevételek és ráfordítások különbözetének, valamint a fedezeti célú befektetési portfólió értékelési különbözetében bevételként elszámolt várható hozam összegében. A likviditási és kockázati fedezet esetében a likviditás (a pénztár fizetőképesége) biztosításával, a demográfiai kockázatok, a saját tevékenységi kockázatok, valamint az egyéb kockázatok fedezetével összefüggésben, az üzleti évben felmerült bevételek és ráfordítások különbözetéből, iletve a likviditási és kockázaticélú befektetési portfólió értékelési különbözetében bevételként elszámolt várható hozam öszegéből kel céltartalékot képezni. 4

5 A függő befizetések befektetési hozamának fedezetével öszefüggésben az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláirólátutalt, bevalási adatokhoz még nem rendelhető, átmenetileg függő befizetésként nyilvántartot tagdíjak, késedelmi pótlékok, önelenőrzési pótlékok, valamint az egyéb azonosítatlan (függő) befizetések azonosításakor a pénztári tartalékokon jóváírt tagdíjcélú bevételek időarányos hozamának pótlása céljából, a függő befizetésként nyilvántartot pénzeszközök befektetéséből származó, realizált hozambevételekből, iletve a függő befektetési portfólió értékelési különbözetében bevételként elszámolt várható hozam öszegéből kel céltartalékot képezni. A kiegészítő meléklet tartalmazza azokat a részletes információkat, amelyek a tulajdonosok (tagság), a pénztár vezetése, a munkáltatói tagok, a szolgáltatók, és a pénztárfelügyelet részére a pénztár vagyonáról, pénzügyi helyzetéről, működésének eredményeségérőlés a pénztár befektetési tevékenységének hatékonyságáról megbízható, valós összképet tükrözik. A pénztár az üzleti jelentésben az éves beszámoló adatainak értékelésével úgy mutatja be a pénztár vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét, a céltartalékok alakulását és a befektetéseket, hogy a pénztár jövőbeni helyzetének megítéléséhez, valamint a pénztár előrelátható fejlődésére vonatkozóan a pénztár tagjai a tényleges körülményeknek megfelelő képet kapjanak. Az üzleti jelentés tartalmazza még a mérleg fordulónapja után a mérlegkészítésig bekövetkezet lényeges események, a különösen jelentős folyamatok bemutatását és ezek várható hatását is, valamint a pénztár taglétszámának várható alakulását. 1.2 A Beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások A pénztár az értékpapírok értékelésénél nem alkalmazza a számviteli törvény 54. -a (8) és (9) bekezdésében foglalt előírásokat. A pénztár befektetet vagyonának piaci értékelését január december 31. közöti időszakban az MKB Bank Nyrt. végezte. 1.3 A évtől hatályos jogszabály változások beszámolóra gyakorolt hatása A tárgyévre vonatkozólag nem volt olyan jelentősebb jogszabályváltozás, ami a beszámolóra lényeges hatást gyakorolt volna. 1.4 Az elenőrzés, önelenőrzések során feltárt jelentős öszegű hibák beszámolóra gyakorolt hatása A beszámoló elkészítéséig az elenőrzések, önelenőrzések nem tártak fel jelentős öszegű hibát. 5

6 2. A pénztári taglétszám alakulása Az Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár évi beszámolója kiegészítő melékletének szöveges része Taglétszám: Ebből: önkéntes Ebből: pályakezdő Létszám I. né II. né III. né IV. né. Nyitó létszám Önkéntes Pályakezdő Új belépő Önkéntes Pályakezdő Átlépő más pénztárba Önkéntes Pályakezdő Elhalálozott Önkéntes Pályakezdő Rokkant nyugdíjas Önkéntes Pályakezdő TB visszalépett Önkéntes Pályakezdő Egyéb megszűnés Önkéntes Pályakezdő Záró létszám Önkéntes Pályakezdő A pénztár taglétszáma év végére fő, amely 833 fős létszámnövekedést mutat az előző évhez képest. A pénztár saját tagszervezésének köszönhetőenaz új belépők száma I. negyedévtől jelentősen növekedet, mely 28%-os növekedést eredményezett a belépők számában az előző évihez képest (8.317 főről főre). A kilépők közül az egyéb megszűnés jogcímen lévők száma jelentősnövekedést mutat. A kilépők közül az egyéb megszűnés jogcímen lévők száma jelentős változást mutat az előző évi adathoz viszonyítva (113 főről 737 főre változot) tekintetel ara, hogy a törvény lehetőséget biztosítot az 52 év 6

7 feletti pénztártagok kilépésére. A további kilépési jogcímek közül, az elhunytak száma 13%-kal növekedett, a más pénztárba átlépett tagok száma 3,%-kal, a rokkant nyugdíjasok száma 7%-kal csökkent. 3. Bevételek-kiadások alakulása, befizetések tartalékmegosztása A évi bevételek és kiadások tervvel történő öszehasonlítását az alábbi táblázatok tartalmazzák (e Ft-ban). Pénztár Befektetési Terv tevékenysége tevékenység Terv Bevétel Ráfordítás Eredmény A pénztár bevételei összesen e Ft-ot (2008-ban e Ft-ot), kiadásai e Ft-ot (2008-ban e Ft-ot) tettek ki, így 2009-ben az eredmény összesen e Ft (2008-ban e Ft). Az eredményből e Ft a fedezeti céltartalékot, e Ft a likviditási céltartalékot, e Ft a függő befizetések befektetési hozamára képzett céltartalékot növelte, e Ft pedig a Pénztár működési eredményét csökkentette. A befektetési tevékenység eredményének számotevő növekedését a befektetési tevékenység bevételének, ami 2009-ben e Ft a tervhez viszonyított ( e Ft)jelentősen magasabb emelkedése okozta. Működési Befektetési Terv tevékenység tevékenység Terv Bevétel Ráfordítás Szokásos M.eredm Rendkívüli ráfordítás Mérleg sz.eredmény A pénztárnak IV. negyedévben az Erste Bank Hungary NYRT szerződés alapján e Ft támogatást nyújtot. A működési tartalék mérleg szerinti eredménye e Ft-tal maradt el atervezetől. Fedezeti tartalék Terv Befektetési tevékenység Terv Bevétel Ráfordítás Eredmény A fedezeti tartalék eredménye a tervadathoz képest e Ft, a fedezeti tartalék 7

8 befektetési tevékenység eredménye a tervadathoz képest e Ft csökkenést mutat. Likviditási tartalék Terv Befektetési tevékenység Terv Bevétel Ráfordítás Eredmény A likviditási tartalék eredménye a évi e Ft tervadathoz képest 104 e Ft-tal nőt, a befektetési tevékenység eredménye e Ft csökkent. A csökkenést befolyásolta, hogy a likviditási tartalékból év során 160 M Ft átmenetileg átcsoportosításra került a működési tartalékba. Függő tartalék Terv Befektetési tevékenység Terv Bevétel Ráfordítás Eredmény A függő befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek öszesen e Ft, ráfordítások e Ft. A függő befizetések befektetési hozamára képzet céltartalék e Ft. A tagdíjbevétel a tervezetthez képest 11,06%-kal maradt el, a 2008-as évhez viszonyítva 4,75 %-kal csökkent. A tagdíj-kiegészítésből származó bevételek a 2008-as évhez képest 11,58%- kal csökkentek. A munkáltatói kiegészítés e Ft (2008-ban e Ft), a munkavállalói kiegészítés e Ft (2008-ban e Ft). A meg nem fizetett tagdíjakra képzett céltartalék utólag befolyt tagdíjakkal csökkentett értéke 2009-ben e Ft-tal csökkentette a tagdíjbevételeket. Az egyéb bevételek e Ft öszegéből a hitelezési veszteségként leírt tagdíjkövetelésekre képzett céltartalék felhasználása e Ft-tal, aműködési célú egyéb bevételek (immateriális javak,tárgyi eszköz értékesítéséből származó,mulasztási,adóbírságból előírt, portfolióváltás tagra terhelt költsége miatti bevétel, egyéb költség levonásából) e Ft-tal, a kapot késedelmi, önelenőrzési pótlék és bírság öszege e Ft-tal részesül. A fedezeti tartalék eredmény-kimutatásban szereplő ráfordításai (befektetési tevékenység ráfordításai nélkül) között csak a meg nem fizetett tagdíjak tartalékának leírásából származó hitelezési veszteség szerepel ( e Ft összegben), a likviditási tartalékon (befektetési tevékenység ráfordításai nélkül) 216 e Ft hitelezési veszteség került kimutatásra. Ö szeségében a pénztár nem befektetési jelegű ráfordításai a 2008-as évhez viszonyítva 25,17 %-kal növekedtek ( Ft-ról e Ft-ra), így a pénztár bevételeinek és ráfordításainak eredménye (befektetési tevékenység eredménye nélkül) a 2008-as évhez viszonyítva e Ft-ról e Ft-ra csökkent, ami százalékban kifejezve 6,6 %-os csökkenést jelent. 8

9 A pénztár befektetési tevékenységének öszegszerű eredménye e Ft ban e Ft volt az eredmény, a terv évben e Ft-ot tartalmazott. A bevételek tartalékok közötti megosztása A bevételek tartalékok közötti megosztása a pénzügyi tervben, illetve az SZMSZ-ben feltüntetetnek megfelelően alakult január 1-től december 31-ig: Az új belépők első tagdíj befizetésének megoszlása: Fedezeti tartalék: 91,05 % Működési tartalék: 8,90 % Likviditási tartalék: 0,05 % További tagdíjak megoszlása: Fedezeti tartalék: 95,50 % Működési tartalék: 4,45 % Likviditási tartalék: 0,05 % 4. Működési tevékenység eredménye A működési tevékenység bevételei 2009-ben e Ft-ot (2008-ban e Ft-ot), ráfordításai e Ft-ot (2008-ban e Ft-ot) tetek ki, így a működési tevékenység eredménye e Ft (2008-ban e Ft). A működési tevékenység tervezett eredménye e Ft (működési tevékenység tervezet bevételének értéke e Ft, a kiadások nagysága e Ft), melynek összegénél a tárgyévi eredmény e Ft-tal maradt alul. Jelentős eredménycsökkenést befolyásoló tényező egyrészt, hogy a bevételek jelentősen elmaradtak a tervezetől, másrészt az elmaradás oka, hogy a pénztár évben saját tagszervezést indított, és az ezzel kapcsolatos költségek a 2009-es évet terhelik, míg az eredmény egy része 2010-ben fog realizálódni. A működési tevékenység szokásos bevételei (befektetési tevékenység bevételei nélkül) e Ft-ot (2008-ban e Ft), kiadásai (befektetési tevékenység kiadásai nélkül) e Ft-ot (2008-ban e Ft-ot) tetek ki. A szokásos működési tevékenység eredménye (befektetési tevékenység eredménye nélkül) e Ft (2008-ban e Ft), mely e Ft-tal marad alul a működési tevékenység tervezet szokásos eredményének ( e Ft). A működés mérlegszerinti eredménye e Ft. A működési tevékenység szokásos bevételeinek a tervszáma e Ft, a kiadások tervszáma e Ft. A működési célú befektetési tevékenység eredménye e Ft, amely az előző évhez ( e Ft) képest jelentősen megnőt, a pénzügyi tervben előirányzot ( e Ft) eredményhez képest e Ft növekedést mutat évhez képest a pénztár anyagköltsége e Ft-ról e Ft-ra emelkedett, ami 23,69 %-os növekedést jelent. A pénztár tárgyévi anyagköltségre a tervezetthez ( e Ft) képest 46,84 %-kal többet fordított e Ft-ot fizettünk ki közüzemi díjakra a Mezint Kft részére. Irodaszerekre, 9

10 nyomtatvány költségre e Ft-ot fordítottunk. Alkatrészre 24 e Ft-ot, üzemanyag költségre e Ft-ot, egyéb anyagköltségre e Ft-ot költöttünk a 2009-es évben. A működési tevékenység ráfordításai közül az igénybe vet szolgáltatások értéke a bázisévhez ( e Ft) képest 71,06 %-kal emelkedett, és a tervezett értékhez képest ( e Ft) 2009 évben ( e Ft) ténylegesen 40,59 %-kal nőt. A növekedés oka, hogy a pénztár 2009-ben saját tagszervezést indított el, mellyel kapcsolatos marketing költség (tény: e Ft) jelentősen megnövekedett a tervezetthez képest (terv: e Ft ). A marketing költségek között lett elszámolva a tagszervezéssel kapcsolatos értékesítés támogatás is, amely az értékesítési folyamat követéséből, adminisztrációs és kapcsolatartási munkákból ált. Az értékesítés támogatás magában foglalta a hálózat építési, valamint a munkáltatókkal és tagszervezőkkel való kapcsolatartást is. Az egyéb szolgáltatások költsége a bázisévhez képest 9,44 %-kal nőt, míg a pénzügyi tervben meghatározott értékhez viszonyítva 30,38 %-os csökkenés állapítható meg. (2008. év tényszáma e Ft, év tervszáma e Ft és tényszáma e Ft.) A bérköltség és járulékai az előző évhez viszonyítva e Ft-ról e Ft-ra változott, ez 5,61 %-os emelkedésnek felel meg. E ráfordítás esetében a tervszám e Ft, melynek 94,95 %-át a tárgyévi tényszám teszi ki. A személyi jelegű egyéb kifizetés 2009-ben a tervezett e Ft-ot jelentős mértékben, azaz e Ft-tal meghaladta. Reprezentációs költségre a tervezetthez képest e Fttal többet költött a pénztár. Ennek oka, hogy a pénztár saját tagszervezése keretében az új tagok taggá válás esetén vásárlási utalványt kaptak, így a e Ft-os reprezentációs költség jelentős része, e Ft utalványvásárlás volt, melyet belépő tag részére adtunk át 2009-ben. A tagok egy részének záradékolása 2010-ben fog pénztárunknál realizálódni. Az értékcsökkenési leírás 2009-ben ( e Ft) az előző évhez ( e Ft) képest 21,92 %-kal csökkent, ennek oka, hogy 2009 évben a pénztár tárgyi eszközök állományából értékesítés történt az EHP és Évgyűrűk Alapkezelő részére. A tervezetthez ( e Ft) képest 23,59 %-kal kevesebb értékcsökkenést számoltunk el. A pénztár egyéb ráfordításai 2009-ben e Ft öszegű volt a bázis évhez képest ( e Ft), ez 48,5%-os csökkenést jelent. A IV. negyedévi garanciadíj és az éves díj elszámolás évben kerül elszámolásra és kiszámlázásra, ez okozta, hogy a tervezetthez képest a tény kifizetés ( e Ft) 68,29 %-kal alul maradt az előző évhez képest. A felügyeleti alap és változódíj 2009-ben ( e Ft) a bázis évhez képest ( e Ft) 23,01 %-kal növekedett. A felügyeleti díj a tervezetthez mérve 4,8 %-kal (terv: e Ft) csökkent a gazdasági válság befektetési eredményre gyakorolt kedvezőtlen hatása miat. A különféle egyéb ráfordításból kiemelkedő öszegű az értékesítet immateriális javak és működésre szolgáló egyéb tárgyi eszköz könyvszerinti értéke, melynek öszege e Ft. A fennmaradó e Ft egyéb ráfordítás a meg nem fizetet tagdíj hitelezési veszteségéből, káreseményekkel kapcsolatos kifizetésekből, bírság, késedelmi kamat, kártérítések iletve önkormányzatal elszámolt adókból és iletékekből tevődik ösze. 10

11 Működésiköltségek, ráfordítások Megnevezés 2008.tény e Ft 2009.tény e Ft 2009 terv e Ft Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások Adminisztrációs és nyilvántartási díj Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj Könyvvizsgálat díja Aktuáriusi díj Szaktanácsadás díja Marketing, -hird.,-propaganda és rekl. ktg Bérleti díj Oktatás és továbbképzés költségei Egyéb igénybe vett szolgáltatás ebből: Posta, telefon, fax Bérmunka Karbantartás, takarítás Egyéb Egyéb szolgáltatás költsége Bérköltség Állományba tart. Alkalm. munkabére Állományba nem tartozók munkabére Tiszteletdíj Személyi jelegű egyéb kifizetések Utazási hozzájárulás Reprezentációs ktg Saját szgk.költség térítés Étkezési hozzájárulás Egyéb személyi jelegű ktg Bérjárulékok TB járulék Eü.-i hozzájárulás Munkaadói járulék Egyéb járulék (Start kártya, Rehab.hj.) Az értékcsökkenési leírás Immateriális javak terv sz. écs.leírása Gépek,berend.,járm.,terv.sz.écs.leírása Kisértékű tárgyi eszközök egyöszegű leírása A működésel kapcsolatos egyéb ráfordítás Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások Garancia Alappal kapcsolatos ráfordítás Egyéb ráfordítás

12 A tagszervezési ügynöki díj 2009 évben e Ft-tal maradt el a tervezetől. A pályakezdő és a hozzánk átlépő tagok száma a tervezet főhöz képest fővel magasabb (2009. évben fő), míg a tőlünk átlépő tagok száma fővel emelkedett (2009.évben fő) a fős tervhez képest. A bérleti díj a tárgyidőszakban e Ft, amely 13,32% emelkedést jelent a tervhez képest, ez a 2008-as évhez viszonyítva (27.926) 40,94 %-kal magasabb. Irodabérleti díj címen e Ft-ot, raktár bérleti díjként e Ft-ot, reklámtábla és parkoló díjra e Ft-ot fizettünk ki a Multicenter Kft. részére. Fénymásológép bérleti díjaként az Infocopy Kft. részére e Ft-ot utaltunk át 2009 évben. Terembérletre és safe bérletre az év folyamán 742 e Ft-ot költöttünk. Ennek oka, hogy december hótól a III. emeleti 300 m2-es ügyfélszolgálat és a Contact Center működtetésére használt irodabérletet 120 m²-relbővítetük. A szaktanácsadás díja a 2008-as évhez viszonyítva 5,66 %-kal csökkent, a tervezett e Ft-hoz képest pedig 18,14 %-kal emelkedett. A marketing költség a 2009-es évben ( e Ft) jelentősen felülmúlta a bázis költségét ( e Ft), a tervezett e Ft összeget 133,43 %-kal haladta meg, melynek oka, hogy a tagszervezésel kapcsolatos egyes marketing szolgáltatások a tervezés időpontjában még nem voltak ismeretesek. Az értékesítés támogatása során felmerülő marketingköltségek a következő tételekhez köthetőek: nyomdai anyagok grafikája, tervezése és gyártása, dosziék, szóróanyagok terveztetése és nyomtatása, belépési nyilatkozatok terveztetése, nyomtatása, PR tevékenység, értékesítési támogatás marketing költsége, melyre e Ft-ot fordított a pénztár. Egyéb igénybe vett szolgáltatás költségének a tervezetthez képest (tervben e Ft) e Ft-tal való jelentős növekedésének az oka, hogy évben a Contact Center Ügyfélmegtartó és Ügyfélszerző kampányokkalkapcsolatban felmerült telefon, fax és postai díjai emelték az igénybe vett szolgáltatások költségeit. A tervezett e Ft-hoz képest 19 %-kal emelkedett (2009-ben e Ft). Tagszervezéssel kapcsolatos adatbázis szolgáltatási díjra, adatbanki szolgáltatásra és egyéb szolgáltatásra e Ft-ot fordított. IT Business Consulting által Informatikai szabályozás elkészítésére, biztonsági keretrendszer és BCP DRP készítés díja, munkaerő kölcsönzésre e Ft-ot költöttünk. Weboldal frissítésre évi 549 e Ft-ot, éves szoftverkövetés díjra és DRS szolgáltatásra e Ft-ot fordítottunk. Az állományba tartozók munkabére a 2008-as évhez képest 12,36 %-os emelkedést mutat, míg a tervezetthez képest 1,18 %-kal marad el. Az állományba nem tartozók munkabére e Ft, mely (2008-ban e Ft) e Fttal azaz 13,15 %-kal csökkent, melyet a tagdíjbevétel csökkenése miatti tiszteletdíj csökkenés indokol. A pénztár működési bevétele a hoszú távú pénzügyi tervben szereplő e Ft-os bevételéhez képest 2009-ben 12,58 %-os csökkenést mutat. A működésel kapcsolatos ráfordítások e Ft, ami 20,78 %-kal meghaladta a hosszú távú pénzügyi tervben tervezett e Ft-ot. A működés mérleg szerinti eredménye (befektetések eredménye nélkül) e Ft, mely a hoszú távú pénzügyi tervben szereplő e Ft öszegű eredményt e Ft-tal haladta meg. 12

13 adatok e Ft-ban Megnevezés Előző évek halmozot eredménye (tartaléktőke) Adot év mérleg szerinti működési eredménye: Átcsoportosítás likviditási tartalékból Átcsoportosítás egyéb likviditási céltartalékba tart.-ból Egyéb változás Működési tevékenység halmozot eredménye: Céltartalékok, tartalékok közötti átcsoportosítás 5.1 A fedezeti céltartalék alakulása A fedezeti céltartalék egyéni számlákra számolt része a e Ft nyitó állományhoz képest e Ft-ra nőt 2009-ben. adatok e Ft-ban Az egyéni számlákon kimutatott növekedés bevételek és ráfordítások különbözete: Egyéni számlákra jutó befektetési tevékenység eredménye: Likviditási kockázati tartalékokból átcsoportosítás Szolgáltatási tartalékra Más pénztárból átlépő tagok által hozot fedezet: Visszatérítések, TB-be visszalépés, átlépések m. ig. vett összeg: Egyéb változás A fedezeti céltartalék bevétele befektetési tevékenység nélkül e Ft, csökkentve a e Ft fedezeti céltartalék egyéb ráfordításával (egyéb ráfordítást, teljes egészében a hitelezési veszteség teszi ki) az eredmény e Ft. A tagdíjbevételek kedvező alakulása miatt a befektetési tevékenység bevétele e Ft-al jelentősen meghaladja a tervezett e Ft-ot. 13

14 adatok e Ft-ban A befektetési tevékenység bevételea következő Kapot kamatok és kamat jelegű bevételek Tulajdoni részesedést j. bef. értékesítésének árfolyamnyeresége Befektetési jegyek realizált hozama Kapott osztalékok és részesedések Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Befektetési c.ingatlanok h.-ból,eladásából származó hozam A befektetési tevékenység ráfordításai a következőkből ál: Tulajdoni részesedést j. befektetések és hitelv.megt.értp árf.veszt Befektetési jegyek realizált vesztesége Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítás Befektetési tevékenységgel kapcsolatos ráfordítás A befektetési tevékenység eredménye: Az egyéni számlákra jutó befektetési tevékenység eredménye a bázisévhez képest e Ft-ról e Ft-ra növekedett. A fedezeti tartalékot terhelő befektetési költségek (vagyonkezelési és letétkezelési díj, befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítás) 2009-ben e Ft-ot tettek ki. adatok e Ft-ban Megnevezés Fedezeti céltartalék nyitó állomány Tágyévi céltartalék képzés Likviditási kockázati céltartalékból átcsop Szolgáltatási tartalékra Áthozott egyéni fedezet TB-be, átlépők, kilépetek részére Egyéb változás Rendelkezésre álló fedezeti céltartalék A 80,2 miliárd forint fedezeti céltartalék jelentősen elmarad az éves pénzügyi tervben és a hoszú távú pénzügyi tervben szereplő 92,2 miliárd forint öszegtől. 14

15 5.2 A likviditási céltartalék alakulása Az Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár évi beszámolója kiegészítő melékletének szöveges része A likviditási céltartalék bevételei 2009-ben e Ft-ot, kiadásai 934 e Ft-ot tettek ki, így 2009-ben a likviditási céltartalék eredménye e Ft, amely e Ft-tal kisebb, mint a tervezett eredmény. A likviditási céltartalékot 2009-ben e Ft értékben egyéb kockázatra, 43 e Ft értékben értékelési különbözetre képeztünk. A likviditási céltartalékok állománya a beszámolási időszakban e Ft-ról e Ft-ra csökkent. A csökkenést befolyásolta, hogy a likviditási tartalékból év során 160 M Ft átmenetileg átcsoportosításra került a működési tartalékba. A likviditási céltartalékokon belül a pénztár három céltartalékot különböztet meg, saját tevékenységi kockázatra, egyéb kockázatra és az értékelési különbözetre képzett likviditási céltartalékot. Az értékelési különbözetre képzett likviditási céltartalék Az értékelési különbözetre képzett likviditási céltartalék nyitó állománya e Ft, záró állománya 43 e Ft. A céltartalék állománya a pénztár befektetési tevékenységének likviditási tartalékra jutó nem realizált eredményét tartalmazza. Az egyéb kockázatokra képzett céltartalék Az egyéb kockázatokra képzett céltartalék nyitó állománya e Ft, záró állománya e Ft. Függő befizetések befektetési hozamának céltartaléka A függő befizetések befektetési hozamára képzet céltartalék ara szolgál, hogy a hozamfelosztás időpontjában még azonosítatlan befizetések jogosultjai a hozamfelosztás után is befizetésük azonosítottá válásakor részesüljenek a korábban azonosítatlan befizetésük befektetéseinek hozamaiból. Erre a célra a pénztár évben e Ft-ot képzett. A függő befizetések befektetésével kapcsolatos céltartalék bevételei 2009-ben Ft, mely a bázis évhez viszonyítva ( e Ft) e Ft csökkenést mutat. Ráfordításai e Ft-ot tetek ki, ami előző évhez képest ( e Ft) e Ft eltérést mutat, így 2009-ben a függő céltartalék eredménye e Ft, amely e Ft-tal nagyobb, mint a évi eredmény ( e Ft). Megnevezés Függő befizetések befektetési hozamának céltartaléka Bevallási adatokhoz nem rendelhető befizetések befektetési hozamára egyéb azonosítatlan (függő) befizetések befektetési hozamára Függő befektetési portfólió értékelési különbözetére

16 A pénzügyi tervben nem lett tervezve az azonosítatlan befizetések hozamával kapcsolatos céltartalék, valamint az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt, bevalási adatokhoz még nem rendelhető befizetések befektetési hozama. 5.3 Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka A meg nem fizetett tagdíjak tartalékának záró állománya 2009 év végén e Ft volt ban a pénztár e Ft céltartalékot képzett a meg nem fizetett tagdíjakra, hitelezési veszteségként e Ft került leírásra, utólag e Ft tagdíj folyt be től az APEH küldi a pénztáraknak a befizetések analitikáját, il. a hozzá beérkező, feldolgozott bevallások adatait. Az APEH titkosított, tömörített, elektronikusan aláírt állományokat ad át a pénztáraknak. APEH-tól érkező befizetések könyvelése egy összegben Mivel a forgalmi adatokat tartalmazó állományok akár több napos késedelemmel is érkezhetnek, ezért a bankszámla kivonat alapján az APEH által utalt tagdíjakat minden napra vonatkozóan egy öszegben, tagdíj, késedelmi pótlék, önelenőrzési pótlék bontásban lekönyveljük egy erre a célra létrehozott munkáltatóra. Ezzel a könyvelési tétellel a befizetések megjelennek a főkönyvben il. az analitikus nyilvántartásokban is, mint azonosítatlan tétel, a további feldolgozások már csak az azonosítást könyvelik, bankszámla forgalmat már nem könyvelnek. Befizetések munkáltatói folyószámlára könyvelése Az importált adatok munkáltatói folyószámlára könyvelését egy kötegelt feldolgozás végzi, amely az APEH által átadott munkáltatói azonosító adatok (adószám, adóazonosító jel) alapján megpróbálja azonosítani a befizetőt a munkáltatói álományban. Amennyiben a munkáltató nem azonosítható (pl. az APEH sem azonosította, az adószám alapján nem található a munkáltatói állományban), akkor a Munkáltatóra nem azonosítható MÁK befizetések nevű, ere a célra létrehozot munkáltatóra könyveli a befizetést. A könyvelés a munkáltató folyószámlákra ill. a főkönyvi könyvelésben is rögzíti az azonosított ill. a nem azonosított tételeket. Bevallás fájlok beolvasása A bevallások is xml struktúrájú állományokban érkeznek, amelyeket a befizetésekhez hasonlóan előbb egy feldolgozás előti adatálományba olvasunk be, majd innen kerül feldolgozásra, könyvelésre a tagi és munkáltatói folyószámlákra il. a főkönyvi könyvelésbe. Tagdíjak felosztása A tagdíjak felosztását egy automatikus tagdíj felosztó program végzi, amely a bevallások és befizetések párosításával jóváírja a bevallott és befizetett tagdíjakat a tagok egyéni számláin. A felosztás során kerülnek jóváírásra a tagi számlákon a tagdíjak, ill. a munkáltatói folyószámlákra és főkönyvi könyvelésbe is bekerülnek a felosztás adatok. 16

17 Téves utalások rendezése A munkáltató által tévesen átutalt összeget az APEH által kitöltött faxon megküldött formanyomtatványon, 8 napon belül a pénztár átutalja. A pénztár a rövidlejáratú kötelezettségek között az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt, bevalási adatokhoz még nem rendelhető befizetések közöt 2009-ben e Ft-ot mutatot ki, mely az előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatához viszonyítva e Ft növekedést mutat. Az egyéb azonosítatlan (függő) befizetések álománya e Ft csökkenést mutat 2008 évhez képest ( e Ft), évben összege e Ft. A mérlegkészítés időpontjában az APEH által megküldött évre vonatkozó, a pénztár rendelkezésére álló adatok feldolgozásra kerültek. APEH Elenőrzésre átadot munkáltatók, tagok száma Átadás éve Átadott munkáltatók száma Kérelemben szereplő pénztártagok száma A pénztár év folyamán 1 munkáltatóval szemben kért e lenőrzést 1 pénztártagra vonatkozóan, melyet az APEH kérésére módosítottuk. APEH végrehajtási eljárás kezdeményezése adatok Ft-ban Időszak Munkáltatók száma pótlék Késedelmi Tagdíj tartozás Összesen Tartozás Befizetve Változás 104,1% 105,0% 108,9% 105,4% 87,6% 106,6% 17

18 A pénztár a tagdíjtartozások behajtása érdekében január 1. és december 31. közöti időszakra vonatkozóan munkáltatóval szemben, Ft összegben kezdeményezett végrehajtási eljárást az illetékes adóhivatalnál. Az átadásra került munkáltatók száma kis mértékben emelkedett. A tavalyi évhez képest a végrehajtási eljárásra átadott foglalkoztatók száma al növekedett, ami 4,1%-os emelkedést jelent. Az APEH-nak végrehajtásra átadott összeg Ft-tal növekedett, ami 5,4 %-os változást eredményezett a 2008-as adatokhoz képest. A pénztár alakulásától kezdve évig, az adóhatóságnál kezdeményezett végrehajtási eljárások során öszesen Ft követelésből (késedelmi pótlékkal együt) az APEH Ft-ot hajtott be, ami 94 %-os behajtási eredményességet jelez. A évi eredményekhez hasonlóan a év is nagymértékű növekedést mutat. A évi végrehajtási eljárások során az Ft-ból az APEH összesen Ft-ot hajtott be, ami 95 %-os eredményt jelent. A végrehajtási és elenőrzési kérelmek az időszak elmaradásai alapján kerültek átadásra. A ét követő időszak hátralékával kapcsolatban már az APEH Regionális Igazgatósága illetékes eljárni. A várhatóan befolyó összegek az adóhatóságnak végrehajtásra átadott e Ft kintlévőségek esetén kb e Ft-ra, a felszámolóknak, végelszámolóknak benyújtott e Ft hitelezői igényből legfeljebb e Ft-ra becsülhetők. Elévült időszak vizsgálata munkáltatót érintet e Ft hátralékkal. Elévült követelés alapján munkáltatónál e Ft öszegben hitelezői veszteségként került leírásra. 719 foglalkoztatónál e Ft megtérülése még várható. Követelések felszámolás, végelszámolás alat lévő, adós céggel szemben Eljárás típusa Adósok (munkáltatók) száma Követelés összege (Ft) Felszámolás Végelszámolás Csődeljárás Összesen A pénztár 2009 év végéig összesen munkáltatóval szemben nyújtotta be Ft öszegű követelését a felszámoló, iletve az adós cég felé. A 2008-as évhez viszonyítva a követelések összege Ft-tal növekedett. 6. Függő befizetések álományának változása december 31-ig a munkáltatóhoz rendelhető, de egyéni számlára fel nem osztható függő befizetések állománya e Ft. Ebből céges befizetés e Ft, APEH számlára beérkezett utalás e Ft. A év végi állományhoz képest ( e Ft) e Ft állomány csökkenés mutatkozik. 18

19 A munkáltatóhoz nem rendelhető, azonosítatlanbefizetések állománya 2009-ben e Ft (2008-ban e Ft, 2007-ben e Ft, 2006-ban e Ft; 2005-ben e Ft). A Pénztár évre vonatkozóan 14 azonosítatlan tételről kért információt különböző pénzintézetektől, amelyre 57,2 %- ban kapott feldolgozható visszajelzést. Az Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár Azonosítatlan befizetések állománya c. táblázata tartalmazza az éven belül keletkezett, illetve megszűnt álományt is az azonosítatlan befizetések állománycsökkenése, állománynövekedése oszlopban. AZONOSÍTATLAN BEFIZETÉSEK ÁLLOMÁNYA évi nyitóállomány Azonosítatlan befizetések állománycsökkenése Azonosítatlan befizetések állománynövekedése évi záróállomány Azonosítatlan befizetések állománycsökkenésének havi bontása Időszakok Állománycsökkenés összege egyéni számlán való jóváírással Állománycsökkentés visszautalással (céges+apeh) Összesen 2009.január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen: Azonosítatlan befizetések évi záróállomány részletezése Negyedéven túl azonosítatlan összeg: Negyedéven belül azonosítatlan összeg: Összesen:

20 Az azonosítatlan befizetések állománya e Ft-tal csökkent a évi e Ft záró értékhez képest. A évi azonosítatlan befizetések záró értéke db APEH által küldött és 118 db cég által küldött pontatlan átutalásból, számszakilag vagy tartalmilag hibás ill. hiányzó bevallásból adódóan mutat eltérést. A munkáltatók a gyakorlat szerint a tagdíjtúlfizetést beszámítják a következő utalás során, vagy a viszaigényléséről nyilatkoznak, amit től a területileg iletékes APEH Igazgatósághoz benyújtot kérelem alapján rendeznek. 7. Teljesített szolgáltatások és egyéb tagsági viszony megszűnésével kapcsolatos kifizetések 2009-ben a pénztár tagjai közül 138 fő vált rokkant nyugelátotá. Öszesen 160 fő lépet vissza a TB rendszerbe. A Társadalombiztosítási rendszerbe történő visszalépésekkel kapcsolatban összesen e Ft-ot utalt át a pénztár a Nyugdíjbiztosítási Alapba. A pénztár 73 tag részére nyújtot egyöszegű szolgáltatást. Egyöszegű szolgáltatásokra e Ft került kifizetésre. A szolgáltatások folyósításával kapcsolatban a pénztár dologi kiadásokat nem számolt el. 113 fő pénztártag elhalálozot ben az örökösöknek és kedvezményezetteknek kifizetett öszeg e Ft öszegű volt fő más pénztárba lépet át. A más pénztárba átlépő tagok után e Ft-ot utalt át a pénztár. Az 52 év feleti kilépő pénztártagok száma 626 fő volt, részükre öszesen e Ft került kifizetésre az Álamadósság Kezelő Központ, valamint a Magyar Álamkincstár felé. 8. Cash-flow kimutatás értékelése A cash-flow kimutatás az 1. számú mellékletben található. A tárgyi eszközök álományának változása e Ft, mely az előző évvégi állományhoz viszonyítva (2008-ban e Ft) jelentős mértékű. Beruházások, felújítások állományváltozása a tárgyévben nem volt, az év közben felmerült beruházási költségek éven belül aktiválásra kerültek. A Pénztárnak ingatlanokkal kapcsolatban időszak felmerült beruházási költségei a évi üzleti évben aktiválásra kerültek. Az értékpapír álomány változásánál kiemelhető a befektetett eszközök állományának jelentős csökkenése e Ft. A forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állománynövekedése e Ft. Készletek értékében bekövetkezett állománycsökkenés e Ft. A teljes követelés állományváltozása e Ft, öszetevői a tagdíjkövetelés állománycsökkenése ( e Ft) és az egyéb követelés állománynövekedése ( e Ft). Követelések árszállításból és szolgáltatásból állománynövekedése e Ft. 20

21 Ebből a belföldi követelés álománynövekedése 679 e Ft, egyéb előlegkövetelés e Ft, amely tagszervezői jutalék előlegként let évben kifizetve. Amennyiben a tag záradékolásra kerül tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díjként lesz elszámolva, amennyiben valamilyen oknál fogva nem válik pénztártaggá, az előleg visszaírásra kerül. Jelentős mértékű az értékpapírokkal kapcsolatos követelések álománynövekedése e Ft. A meg nem fizetett tagdíjakra képzett tartalék állománya 2009-ben nem jelentős mértékben, azaz e Ft-tal nőt, mely a tárgyévi bevételek (befektetési tevékenység bevétele nélkül) 0,08 %-nak felel meg. Az előző évhez képest a meg nem fizetet tagdíjak álománya nem emelkedet jelentősen. (2004-ben a záró érték e Ft, 2005-ben e Ft, 2006-ban pedig e Ft, 2007-ben e Ft, 2008-ban e Ft). A meg nem fizetet tagdíjak nagy része a több száz csődeljárás, felszámolás alat lévő munkáltató, iletve az ezres nagyságrendű fizetés elmaradásal rendelkező munkáltató miat keletkezett. A hátralékos munkáltatókat a pénztár felszólítja és eredménytelenség esetén a területileg illetékes APEH Igazgatóságnak végrehajtás céljából átadja. A ét követő időszak hátralékával kapcsolatban már az APEH Regionális Igazgatósága iletékes eljárni. A pénztár szállítói kötelezettségek állománya a év végi szállítói állományhoz viszonyítva nagymértékben nőt, e Ft-tal évben a kötelezetség elsősorban a vagyonkezelési, letétkezelési díjak következő évben való kiegyenlítésére vezethető visza. Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhető befizetések álományának változása e Ft növekedést mutat. Az egyéb azonosítatlan (függő) befizetések álományában csökkenés következet be az előző évhez képest, az állománycsökkenés nagysága 2009-ban e Ft. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettség e Ft öszegű álománynövekedést mutat. Az aktív időbeli elhatárolás álományváltozása 2009-ben e Ft, mely a 2008-as évhez képest jelentős növekedést mutat (2008-ban e Ft). Az azonosítatlan tagdíjcélú működési bevétel elhatárolása e Ft. A költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása e Ft, mely a decemberi teljesítésű, 2010.év eleji esedékeségű számlákat tartalmazza. A paszív időbeli elhatárolások álományváltozása növekedést mutat, e Ft ben a költségek és ráfordítások paszív időbeli elhatárolásának öszege e Ft, melyből a nem befektetés jelegű költségek és ráfordítások e Ft, a befektetési tevékenységgel kapcsolatos költségek és ráfordítások paszív időbeli elhatárolás öszege e Ft. A pénzeszközök záró álományának változása jelentősen megnövekedet, e Ft. Kiemelkedő jelentőségű a pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák állomány változása e Ft. 21

22 9. Tárgyi eszközök, immateriális javak, befektetett pénzügyi eszközök, értékpapírok értékváltozása, értékelési különbözet állományváltozásának bemutatása A pénztár amortizációs politikája az értékcsökkenést üzembe helyezett immateriális és tárgyi eszközök után bruttó értékük mértékéig, a kormányrendeletben meghatározott leírási kulcsokkal számolja el. A vásárolt 100 ezer Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket a pénztár használatbavételkor egy összegben, értékcsökkenési leírásként számolja el. Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének, értékcsökkenésének és nettó értékének bemutatása Megnevezés Immateriális javak Vagyoni értékű jogok Bruttó érték Leírási kulcs (%) évi nyitó évi növekedés évi értékcsökkenés évi záró , Szellemi termékek , Tárgyi eszközök Tartós befekt.célú ingatlanok , Befejezetlen beruházás Gépek, ber., felsz., járművek Ügyvit. és számtech. gépek, ber., felsz. Egyéb gépek, ber., felsz. 0 0, , , Személygépkocsik , Beruházások, felújítások évi állomány növekedése e Ft, melybőla tárgyi eszközök növekedése e Ft. A Pénztárnak mind a tárgyi eszközökkel, mind az ingatlanokkal kapcsolatban évben felmerült beruházási költségei a évi üzleti évben aktiválásra kerültek. 22

23 10.Alkalmazoti álomány, tisztségviselők díjazása Az Igazgatótanács, Elenőrző Bizotság, Ingatlan Munkacsoport (működése ig tartott) évben összesen e Ft bruttó díjazásban részesült. Az állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére e Ft. A pénztár ügyvezető igazgató üzleti évben elszámolt járandósága bruttó e Ft. A kötelezően foglalkoztatotakkal együt - főkönyvelő, befektetési vezető, belső elenőr - a pénztárnál átlagosan 41 fő ált alkalmazásban. A 2008-as évhez viszonyítva 6 fővel nőt a pénztár alkalmazotti létszáma. A én bevezetésre került elszámolóegységes rendszer miat megnövekvő adminisztratív feladatok mennyisége indokolttá tette a számviteli terület bővítését.a Pénztár saját tagszervezésével és tagmegtartásával kapcsolatos feladatok miatt a Call Centerés az expedíciós csoport alkalmazoti létszáma is öszeségében 3 fővel növekedett évben a bérjelegű kifizetés a pénzügyi tervhez képest, (terv: ) 4,94 %-kal csökkent. 11. A pénztár tisztségviselői és szolgáltatói 2009-ben Tisztségviselők: IT elnök IT tagok EB elnök EB tagok Fórizs Sándor Kóder György Dr. Lantai Csaba Dr. Mesterházy György Dr. Monoki Árpád Rabi Ferenc Vizkelety Péter ig Jánosi Gergely től Piros László Lukács Miklós Dr. Oláh András Pollák Beáta Stefán István Szolgáltatók: Vagyonkezelők: Erste Alapkezelő Zrt. Generali Alapkezelő Zrt. Évgyűrűk Alapkezelő Zrt. (névváltozás bejegyezéséig, ig Évgyűrűk Ingatlan Alapkezelő Zrt.) Letétkezelő: MKB Bank Nyrt.. Nyilvántartás: Első Hazai Pénztárszervező Zrt. Könyvvizsgálat: KPMG Hungária Kft. Számlavezető: Erste Bank Hungary Nyrt. Értékesítő: Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár 23

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke 1. A Rába Nyugdíjpénztár Alapadatai A Rába Nyugdíjpénztár 1995. június 20.-án alakult.

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2014.05. 27.

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2014.05. 27. 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2014.05. 27. 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE Tartalom 1. A számviteli politika meghatározó elemei, a beszámoló összeállításánál

Részletesebben

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. évben mind vagyon, mind taglétszám tekintetében megőrizte

Részletesebben

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi Pénzügyi

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR 2700 Cegléd, Bede 575. Éves beszámoló kiegészítő melléklete 2014. december 31. Cegléd, 2015. május 27. Dr Vargáné Barna Judit IT elnök CÁT Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben

MKB EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1056 Budapest, Váci u. 38. Az MKB Egészségpénztár Igazgatótanácsának ÜZLETI JELENTÉSE

MKB EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1056 Budapest, Váci u. 38. Az MKB Egészségpénztár Igazgatótanácsának ÜZLETI JELENTÉSE MKB EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1056 Budapest, Váci u. 38. Az MKB Egészségpénztár Igazgatótanácsának ÜZLETI JELENTÉSE az MKB Egészségpénztár a 2006. évi gazdálkodásáról Budapest, 2007. március 7. 1 I. Általános bemutatás

Részletesebben

AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1 AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. I. BEVEZETİ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK Az AXA Egészségpénztár mőködési formáját tekintve területi elven mőködı

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL 2. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY

Részletesebben

A QUAESTOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2006. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A QUAESTOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2006. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A QUAESTOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2006. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2007.május 1. Általános rész A Quaestor Országos Önkéntes Egészségpénztár 2004.05.05-én alakult az Önkéntes Kölcsönös Biztosító

Részletesebben

Hunalpa Nyugdíjpénztár

Hunalpa Nyugdíjpénztár Hunalpa Nyugdíjpénztár 2013. évi üzleti év Éves beszámoló Kiegészítő melléklete 1 I. A nyugdíjpénztár bemutatása A nyugdíjpénztár alapismérvei NÉV: Hunalpa (Magyar Közforgalmi Pilóták) Önkéntes Nyugdíjpénztára

Részletesebben

TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete

TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete I. Pénztár jellemző adatai Pénztár megalakulásának időpontja: 1995. június 02. Tevékenységi engedély száma

Részletesebben

XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz

XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára Kiegészítő melléklet a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz 2013. szeptember 12. Jogutód nyugdíjpénztár részéről: Beolvadó

Részletesebben

A QUAESTOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2005. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE

A QUAESTOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2005. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE A QUAESTOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2005. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE 1. Általános rész A Quaestor Országos Önkéntes Egészségpénztár 2004.05.05-én alakult az Önkéntes

Részletesebben

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE 1. Általános rész A Certus Önkéntes Nyugdíjpénztár 1996. évben alakult az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Részletesebben

UniCredit Bank Zrt. Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. ITAG Könyvvizsgáló Kft. Dr. Szabóné Dr.

UniCredit Bank Zrt. Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. ITAG Könyvvizsgáló Kft. Dr. Szabóné Dr. HALADÁS REGIONÁLIS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOMBATHELY KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET 1. A Nyugdíjpénztár bemutatása Név: "HALADÁS" Regionális Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapítás: 1995. március 10. Taglétszám: 2012.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év 1) A GAZDASÁGI KÖRNYEZET 2015. ÉVI ALAKULÁSA, VÁRHATÓ 2016. ÉVI HATÁSOK Az egészségpénztárak működésére igen érzékenyen hatnak az egyes jogszabályváltozások, a

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2011 (IV. 27.) ÖKT sz. rendelettel elfogadott BESZÁMOLÓJA a 2010 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2013. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2013. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 213. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 213. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

Honvéd Önkéntes nyilvántartási szám :11/Pk. 60362/96/7 Egészségbiztosító Pénztár törzsszám :18080306. A 2006. évi beszámoló Kiegészítő melléklete

Honvéd Önkéntes nyilvántartási szám :11/Pk. 60362/96/7 Egészségbiztosító Pénztár törzsszám :18080306. A 2006. évi beszámoló Kiegészítő melléklete Honvéd Önkéntes nyilvántartási szám :11/Pk. 60362/96/7 Egészségbiztosító Pénztár törzsszám :18080306 A 2006. évi beszámoló Kiegészítő melléklete 1. Általános információk A Honvéd Önkéntes Egészségbiztosító

Részletesebben

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése A Nógrád Megye Önkormányzata honlapjának gondozásával összefüggő feladatokról szóló, 2/2003. számú Rendelkezés

Részletesebben

Aon Pénztárszolgáltató Zrt 2/29

Aon Pénztárszolgáltató Zrt 2/29 Chinoin Nyugdíjpénztár CHINOIN Nyugdíjpénztár KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. DECEMBER 31. Az Éves beszámolót elfogadó közgyűlés időpontja: 2013. május 13. 1/29 A pénztár alap adatai és vezetése: CHINOIN Nyugdíjpénztár

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához Budapest, 2016. február 29. A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor

Részletesebben

K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T. Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár ÖNKÉNTES PÉNZTÁR. Készült: 2015. május 13.

K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T. Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár ÖNKÉNTES PÉNZTÁR. Készült: 2015. május 13. K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár ÖNKÉNTES PÉNZTÁR Készült: 2015. május 13. 1 I. Általános rész I./1. Pénztár adatok A Pénztár neve: Richter Gedeon

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2006. október 1. 2006. december 31. első negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL

POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL Készült: Budapest, 2011. április 27. Papp György IT elnök 1 I. Általános rész I.1. Alapadatok A pénztár neve: POSTÁS Egészségpénztár

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés Jól teljesített az Állami Nyomda az év első felében Iparági átlag felett teljesített az első félévben az Állami Nyomda, és export árbevételét jelentősen növelni tudta. Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az ACCESS Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap 2011. évi Éves beszámolójához Az Access Ingatlan Befektetési Alap 2011. december 31-i mérleg szerinti Saját tőkéje (nettó eszközértéke)

Részletesebben

A Társadalombiztosítási Alapok bevételeinek és kiadásainak alakulásáról 2010. december hó. Készítette: Alapok és Közalapítványok Főosztálya

A Társadalombiztosítási Alapok bevételeinek és kiadásainak alakulásáról 2010. december hó. Készítette: Alapok és Közalapítványok Főosztálya Magyar Államkincstár A Társadalombiztosítási Alapok bevételeinek és kiadásainak alakulásáról 2010. december hó Készítette: Alapok és Közalapítványok Főosztálya Budapest, 2011. január 2 Társadalombiztosítási

Részletesebben

Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium II/1. számú melléklet Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Alap megnevezése: Munkaerőpiaci Alap Alap

Részletesebben

2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/13

2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/13 2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/13 A Danubius Hotels Nyrt. a mai napon nyilvánosságra hozta II. negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgarmester@nagykallo.hu Ügyiratszám: 3316-3/2011.közp. Ügyintéző:

Részletesebben

Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról. A költségvetés politikai céljai és keretei

Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról. A költségvetés politikai céljai és keretei Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Az Önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv., a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 0031 Jelentés az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság tevékenységének, a hozzárendelt vagyon alakulásának, privatizációjának és működtetésének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző

Részletesebben

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2013.01.01. 2013.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához Kiegészítő meléklet a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához I. Általános rész 1.A vállalkozás bemutatása A Társaság 1996. április 30-án alakult. A Társaság 100%-os

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról 3. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! Tolmács község önállóan működő kistelepülés, az állandó lakosok száma 778 fő. Az elmúlt évben a

Részletesebben

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27.

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. ÉVES JELENTÉS 2004 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. VEZÉRIGAZGATÓ ÜZENETE Társaságunk a 2004. évben jelentősen növelte eredményét, miközben árbevételében jelentős változás nem történt.

Részletesebben

Csepreg város 2009. évi költségvetési beszámolója

Csepreg város 2009. évi költségvetési beszámolója 1 Csepreg város 2009. évi költségvetési beszámolója Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Csepreg Város Önkormányzata 2009. évben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott

Részletesebben

I/1. Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. rövid bemutatása Cégjogi forma: Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapítási időpont: 1986. december 16. Cégbejegyzés időpontja: 1988. április 12. (utolsó változásbejegyzés:

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2100 Gödöllő, Szabadság út 3. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére Tárgy: A Piac Üzemeltető és Szolgáltató

Részletesebben

MÉRLEG " A " változat Eszközök ( aktívák )

MÉRLEG  A  változat Eszközök ( aktívák ) Statisztikai számjel: 1 0 7 3 2 3 4 6 2 9 3 2 1 1 4 0 4 Cégjegyzék száma: 0 4-1 0-0 0 1 3 8 4 Linamar Hungary RT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2003. december 31. ( év / hó / nap ) MÉRLEG " A " változat

Részletesebben

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT.

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. üzleti évre Jóváhagyta: közgyűlése 2016. április 25-én 1022 Budapest, Törökvész út 30/A. +36-1-336-5300 www.kulcs-soft.hu 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A társaság neve: A társaság

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2006 1

ÉVES JELENTÉS 2006 1 ÉVES JELENTÉS 2006 1 TARTALOM Az Inter-Európa Bank Nyrt. magyar számviteli szabályok szerint összeállított 2006. évi éves beszámolója Az Inter-Európa Bank Nyrt. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. január végi helyzetéről 2015. február * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

Nógrád megye bemutatása

Nógrád megye bemutatása Nógrád megye bemutatása Nógrád megye Magyarország legkisebb megyéi közé tartozik, az ország területének mindössze 2,7 százalékát (2.546 km 2 ) foglalja el. A 201.919 fős lakosság az ország népességének

Részletesebben

73OME Mérleg - Eszközök

73OME Mérleg - Eszközök Táblakód: 73OME Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi 73OME Mérleg - Eszközök Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló záró Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2012. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2012. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 212. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 212. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai

A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai Budapest, 2010. március 31. 1 TARTALOM Közgyűlési meghívó... 3 1. SZÁMÚ NAPIRENDI

Részletesebben

PATAQUA KFT Sárospatak

PATAQUA KFT Sárospatak PATAQUA KFT Sárospatak Beszámoló a társaság működéséről 2011. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Fürdő... 4 Szálláshelyek... 6 Termál Kemping... 6 Üdülőházak... 7 Mobilház... 7 Tájház... 7 Újhutai Ifjúsági

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Közhasznú szervezet neve: MŰHELY PRODUKCIÓ Adószáma: 22631792-1-42 Cégjegyzék száma: 01-09-936654 Statisztikai számjele: 22631792-9001-113-01 Címe: 1117. Budapest, Galambóc u. 34.

Részletesebben

Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról Magyar Tudományos Akadémia Főtitkára Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról Budapest, 2007. május T a r t a l o m j e g y z é k I. Az Akadémia rendelkezésére

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Magánpénztári Ágazat

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Magánpénztári Ágazat AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Magánpénztári Ágazat 2008. éves beszámolójának KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE Cégnév: AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Székhelye: 1091 Budapest

Részletesebben

TEREMTI DÍJAKAT 53 HERCEGHALOM, GESS ÚT 13. Tisztelt Képviselő-testület!

TEREMTI DÍJAKAT 53 HERCEGHALOM, GESS ÚT 13. Tisztelt Képviselő-testület! TEREMTI DÍJAKAT 53 HERCEGHALOM, GESS ÚT 13. Tisztelt Képviselő-testület! Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXX. törvényt. A törvény alapján megterveztük

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. ÉVI SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. ÉVI SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA: Működési forma:

Részletesebben

Az ÓNTE Kht. gazdálkodása 2006-ban. Bevezetés:

Az ÓNTE Kht. gazdálkodása 2006-ban. Bevezetés: Az ÓNTE Kht. gazdálkodása 2006-ban Bevezetés: Megalakulása óta az ONTE Kht. sikeresen teljesíti az alapító okiratban vállalt feladatait. Alakulása óta normatív támogatás nélkül gazdálkodik. Eredményeink

Részletesebben

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Az önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete 2012.

ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete 2012. BAKONYVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2870 Kisbér, Kossuth L. u. 14. Cg.: 11-02-000651 ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete 2012.... TARTALOMJEGYZÉK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 3 I. Általános rész... 3 1. A Takarékszövetkezet

Részletesebben

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójához BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat 2015. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatok főösszege intézményenként a következő:

Szatymaz Községi Önkormányzat 2015. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatok főösszege intézményenként a következő: Iktsz.: 10-2./2015. Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat i költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról Szatymaz Község Képviselő-testületének Szatymaz Tisztelt Képviselő-testület! Szatymaz Községi

Részletesebben

A 2009. évi mérlegbeszámoló szöveges kiegészítése

A 2009. évi mérlegbeszámoló szöveges kiegészítése Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Budapest Liszt Ferenc tér 8. 1061 Tárgyidőszakban felelős vezető: Rakonczay Éva ÁHT azonosító: 308955 1051 20 0200 854200 A 2009. évi mérlegbeszámoló szöveges kiegészítése

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. február végi helyzetéről 2015. március * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet A pénztár adatai Név: Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára Székhely:

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet A 2009. évi költségvetés I. félévi teljesüléséről szóló tájékoztató...2

Részletesebben

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS Szöveges beszámoló Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2011. évi zárszámadásához Tisztelt Igazgatóság!

Részletesebben

GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓJA 2011. BEVEZETŐ RÉSZ... 5 TÁRSASÁGI BESZÁMOLÓ... 8 1. MÉRLEG (ezer Ft)... 10 2. EREDMÉNYKIMUTATÁS (ezer Ft)... 12 3. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 13 Számviteli

Részletesebben

1. CÍM: VÁLLALKOZÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEI

1. CÍM: VÁLLALKOZÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEI 1. CÍM: VÁLLALKOZÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEI 1/1. ALCÍM: TÁRSASÁGI ADÓ A 2008. évi költségvetési előirányzat a társasági adó címén 530,6 milliárd forint bevétellel számolt. Az előirányzattal szemben

Részletesebben

A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés

A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A/ Általános cégadatok A PANNON-VÁLTÓ Rt. 1994. november 1-én átalakulás útján jött létre a Váltó Kft. jogutódjaként. A részvénytársaságot

Részletesebben

Erős első negyedéves profit az Állami Nyomdánál Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2008. I. negyedéves eredményeit (www.bet.hu,

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzat

Letenye Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság - 1 - Letenye Város Önkormányzat önállóan működő

Részletesebben

Általános kitöltési előírások

Általános kitöltési előírások 1. melléklet a 37/2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 1. melléklet a 37/2013. (XII. 29.) MNB rendelethez Általános kitöltési előírások 1. Kapcsolódó jogszabályok 1.1. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Részletesebben

Vitamin Egészségpénztár 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Vitamin Egészségpénztár 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE BEVEZETŐ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK A VITAMIN Egészségpénztár (továbbiakban: Pénztár) működési formáját tekintve nyitott kiegészítő

Részletesebben

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉSRE 2013-AS ÜZLETI ÉVRŐL

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉSRE 2013-AS ÜZLETI ÉVRŐL Csorvási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelösségü Társaság 5920 Csorvás, Rákóczi u. 37/a Tel./Fax: 66 258 042 Tel.: 66 258 077 E-mail:szolg.kht@freemail.hu A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 297/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2010. május 25.

ELŐTERJESZTÉS a HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2010. május 25. ELŐTERJESZTÉS a HOVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére 2010. május 25. M E G H Í V Ó Tisztelt Küldött! A "HOVÉD" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 2010. május 25-én 10 00 órakor tartandó

Részletesebben

S Z Á M V I T E L P O L I T I K A É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

S Z Á M V I T E L P O L I T I K A É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. S Z Á M V I T E L P O L I T I K A ÉS É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T S z ö v e g e s s z á m l a k e r e t t e

Részletesebben

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Éves beszámoló K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2015. január 1. - 2015. december 31. Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet Kiegészítő Melléklet a BISZ Zrt. 2012. évi beszámolójához Tartalomjegyzék 1. Általános kiegészítések... 2 1.1. A BISZ Zrt. bemutatása... 2 1.2. A BISZ Zrt. irányításának rendszere... 3 1.3. BISZ Zrt. számviteli

Részletesebben

2009. ÉVI BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉS. 2010. május 26.

2009. ÉVI BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉS. 2010. május 26. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉS 2010. május 26. 1 Általános Információk 1.1 A Pénztár bemutatása A Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár alapítási időpontja 1996. augusztus 21. Tevékenységét a pénztárfelügyelet

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 18. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár kiegészítő melléklete

A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár kiegészítő melléklete A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár kiegészítő melléklete 2014 1 Bevezető: Alapadatok: A Pénztár a jogszabályok alapján könyvvizsgálatra kötelezett. A Pénztár könyvvizsgálói feladatainak ellátásáért felelős

Részletesebben

A NAV az általános forgalmi adó alanya, pénzügyi igazgatási tevékenysége adómentes, vállalkozási tevékenységet nem folytat.

A NAV az általános forgalmi adó alanya, pénzügyi igazgatási tevékenysége adómentes, vállalkozási tevékenységet nem folytat. XVI. Fejezet: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Államháztartási egyedi azonosító száma: 295868 Államháztartási szakágazati besorolása: 841112 Pénzügyi, költségvetési igazgatás Adószáma: 15789934-2-51 Székhelye:

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. (www.millenaris.hu)

Részletesebben

A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA

A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA A KAPOS HOLDING Zrt. (7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2. képviseli Gombos Attila elnökvezérigazgató), mint a KAPOSVÁR

Részletesebben

. Kiegészítő melléklet a 2009. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóhoz . 1 Tartalomjegyzék 1. Peremfeltételek, üzletpolitikai célok (általános kiegészítések) 1. oldal 1.1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére

ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE : 1041 Bu da pest, Istvá n út 14. /Fa x: 231-3141 /231-315 1 e-ma il: msza bolcs@u jpest.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet)

A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet) A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet) TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A zárszámadási adatok számszaki és tartalmi valódisága 2. A fejezetek és az intézmények szervezeti,

Részletesebben

2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Cégjegyzékszám: 15-09-072924 Statisztikai számjel: 14380549-8532-599-15 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Részletesebben

ALLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Kereszténydemokrata Néppárt 2010-2011. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 13023 2013.

ALLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Kereszténydemokrata Néppárt 2010-2011. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 13023 2013. , ALLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Kereszténydemokrata Néppárt 2010-2011. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 13023 2013. március Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0037-052/2013. Témaszám: 1076

Részletesebben

HNK-2015/304. A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója

HNK-2015/304. A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója HNK-2015/304 A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója -1- Tartalomjegyzék: 1. Általános információk a beszámolóhoz 1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2006.évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság. 2118 Dány, Dózsa György u. 43.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2006.évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság. 2118 Dány, Dózsa György u. 43. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság 2118 Dány, Dózsa György u. 43. Cégjegyzékszám: 13-14-000066 Adószám: 20162892-2-13 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2006.évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Dány, 2007. május 14.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei évi gazdálkodásáról A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv., az államháztartásról szóló módosított

Részletesebben