AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Magánpénztári Ágazat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Magánpénztári Ágazat"

Átírás

1 AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Magánpénztári Ágazat éves beszámolójának KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE Cégnév: AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Székhelye: 1091 Budapest Üll i út 1. Pénztári Azonosító: 0008 Tevékenységi engedély szám: PF/1681/5/1997 Tevékenységi engedély kelte: szeptember 12. Adószám: Igazgatótanács Elnöke, a Pénztári Éves Beszámoló aláírására jogosult: Bánfalvi István 1133, Budapest, Kárpát utca 35. Budapest, április 25. Bánfalvi István IT elnök

2 I. A Pénztári éves beszámoló Mérlege és Eredmény-kimutatása 1. A évre érvényes számviteli politika ismertetése Az éves beszámolót alátámasztó könyvvezetés során a Pénztár a évi C. Törvény és a 222/2000. évi Kormányrendelet el írásai szerint járt el, a felsorolt jogszabályokban foglalt számviteli el írásoktól és értékelési eljárásoktól a pénztári vagyon egyik elemének értékelésekor sem térnek el a pénztári nyilvántartások. A mérleg a Pénztár vagyonát befektetett eszközök, forgóeszközök és aktív id beli elhatárolások f csoportosításban mutatja. Az eszközök befektetett ill. forgóeszközzé való min sítését az eszköz bekerülésekor kell elvégezni. Az eszközök min sítése annak figyelembevételével történik, hogy az a Pénztár tevékenységéhez tartósan legalább egy éven túl vagy egy éven belül kapcsolódik. A Pénztár a tevékenységet egy éven belül szolgáló eszközöket forgóeszköznek min síti. A Pénztár a mérlegében szerepl összvagyont a következ a Pénztár m ködését szolgáló (m ködési célú) vagyonrész, a nyugdíjszolgáltatás fedezetét jelent vagyonrész, f csoportokba sorolja: likviditási és kockázati fedezetet szolgáló (biztonsági célú) vagyonelemek. A Pénztár befektetési tevékenysége során vásárolt értékpapírok besorolását mindig a vásárlástól a lejáratig számított id tartam, valamint a vásárláskor érvényesített szándék alapján kell eldönteni. Az értékpapírokat negyedévente újra kell értékelni és min síteni. Azt a befektetett eszközök között szerepl értékpapírt, amely az adott fordulónapon a lejáratig hátralév napok száma alapján már forgóeszköznek számít, át kell sorolni a forgóeszközök közé. A pénztár befektetési portfoliója (fedezeti és likviditású célú értékpapírjai) piaci értéken történ értékelése negyedévente történik. Az értékpapírok könyv szerinti értékei és piaci árfolyamai közötti különbözet a könyvviteli nyilvántartásokban az eszközöknél értékelési különbözetként, a forrásoknál értékelési különbözetb l képzett tartalékként jelenik meg. A bevételek (befizetések) között kell kimutatni az azonosított, egyéni számlán jóváírt tagdíj-, illetve az egyéb - nem tagdíj jelleg - bevételeket, továbbá az azonosított, m ködési célra, valamint a likviditási és kockázati célra jóváírt bevételeket. Az azonosítatlan (függ ) befizetések azonosításakor annak összegét jóváírt tagdíjként kell elszámolni az egyéb rövid lejáratú kötelezettség csökkentésével egyidej leg. Az azonosítatlan (függ ) befizetések azonosításának id pontjára vonatkozóan, azok befektetéséb l származó nettó hozam likviditási és kockázati tartalékban kimutatott, egyéni számlákat megillet összegét az egyéni számlán belül a hozambevételekb l képzett céltartalékra kell átvezetni. A fedezeti, valamint a likviditási céltartalékokat az ilyen címen nevesített ráfordításokkal szemben kell képezni. A céltartalékok közötti átcsoportosítást a céltartalékok között közvetlenül kell elszámolni. A fedezeti tartalékon belül elkülönítetten kell kimutatni az egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekb l, valamint az egyéni számlák fedezetét képez eszközök befektetéséb l származó hozambevételekb l képzett céltartalékot, továbbá az egyéni számlákról a nyugdíjszolgáltatások finanszírozására a szolgáltatási tartalékba átvezetett összeget, valamint a fedezeti tartalék befektetéseinek értékelési különbözetét.

3 Analitikus nyilvántartás keretében biztosítani kell, hogy az egyéni számlák egyenlege, valamint a tárgyid szaki forgalma pénztártagonkénti bontásban megállapítható legyen. A felhalmozási id szakban a taggal szembeni kötelezettséget az egyéni számla kötelezettség alszámláján kell elszámolni. Az önkéntes ágazatban a tagdíjkövetelések negyedévet követ hónap 25-éig, magán ágazatban a tárgynegyedévben pénzügyileg nem rendezett összegét meg nem fizetett tagdíjak tartalékaként kell megképezni a ráfordításokkal szemben. A befolyt tagdíjhátralék összegét utólag befolyt tagdíjak bevételeként kell elszámolni a meg nem fizetett tagdíjak tartalékának felhasználásával. A pénztártag tagsági viszonyának megsz nésekor a taggal szembeni kötelezettségeket kell növelni az egyéni számla, illetve a szolgáltatási számla kötelezettségek teljesítése alszámlájával szemben. A tagsági viszony megsz nésekor az alapszabályban meghatározott, a pénztártag egyéni számláján nyilvántartott összegb l levont szolgáltatási költséget a m ködési tevékenység egyéb bevételeként kell elszámolni. A más pénztárból átlép tagok által áthozott fedezeti céltartalékot az egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekb l, valamint az egyéni számlák fedezetét képez eszközök befektetéséb l származó hozambevételekb l képzett céltartalék megbontásban kell kimutatni. Más pénztártól átlép pénztártagok egyéni számlájának, illetve járadékfedezetének (szolgáltatási számlájának) átvételekor, az azok fedezetéül kapott befektetések és pénzeszközök összegével növelni kell a megfelel eszközszámlák értékét a fedezeti tartalékban lév egyéni, illetve szolgáltatási számlákkal szemben. A pénztártag más pénztárba történ átlépésekor, vagy tagsági viszonyának egyéb módon történ megsz nésekor a pénztárnál kimutatott tagdíjhátralékának összegét az egyéb ráfordítások között hitelezési veszteségként kell elszámolni a tagdíjkövetelések csökkentésével egyidej leg, valamint a meg nem fizetett tagdíjak tartalékát felhasználásként kell elszámolni az egyéb bevételekkel szemben. A tartalékt ke és a fedezeti, illetve a likviditási céltartalékok közötti átcsoportosítást a tartalékt ke és a céltartalékok között közvetlenül kell elszámolni. 2. A beszámoló tételei Befektetések értékelése Az értékpapírok piaci értékelése július 1-t l a letétkezel napi eszközértékelése alapján történik. Az értékpapírok értékelési különbözete a f könyvben negyedévente elszámolásra kerül. Befektetések alakulása A Pénztár portfolióját a befektetési politika szerinti vagyonelemek: diszkont kincstárjegyek, rövid- és hosszú lejáratú államkötvények, részvények, jelzáloglevelek, befektetési jegyek, önkormányzati, vállalati kötvények, határid s ügyletek, és repók alkotják. A Pénztár befektetett eszközeinek értékpapír típusonkénti megoszlását a kiegészít melléklet számszaki része tartalmazza második felét l az értékpapír kölcsönzést is beindította a Pénztár. A befolyt tagdíjakat a Pénztár felosztja a m ködési, likviditási és fedezeti tartalékok között. Befektetésre a fedezeti tartalék és a likviditási tartalék pénzeszközei kerülnek.

4 Meg nem fizetett tagdíjak A meg nem fizetett tagdíjak céltartalékának képzését a vonatkozó kormányrendelet el írásainak megfelel en végeztük. Pénzeszközök A Pénztár részére átutalt tagdíjak folyamatosan befektetésre kerülnek. Saját t ke alakulása évben a saját t ke alakulására a m ködési bevételek, valamint költségek, ráfordítások különbözeteként adódó tárgyévi eredmény (129,9 mft), és az UNIQA Nyugdíjpénztár június 30-i beolvadásával annak saját t kéje (415,7 mft) gyakorolt hatást. Céltartalékok alakulása évben a fedezeti tartalék állománya, a pénztártagok egyéni és szolgáltatási számláinak összessége 51,528 milliárd forinttal növekedett. Az állományváltozás összetev it a kiegészít melléklet számszaki része tartalmazza. A likviditási és kockázati céltartalékok állománya 89,5 millió forinttal növekedett. Az UNIQA Nyugdíjpénztár június 30-i beolvadásával 33,346 MrdFt-al, a likviditási és kockázati céltartalékok állománya 24,1 mft-al növekedett. A céltartalékok képzése a pénztári bevételek pénzügyi tervben rögzített megoszlási aránya szerint történt. A céltartalékok alakulása a kiegészít melléklet számszaki részében bemutatatásra került. M ködési tevékenység alakulása A Pénztár m ködéséhez szükséges költségek fedezetére a pénzügyileg ténylegesen realizálódott bevételek m ködési célú része fedezetet nyújtott. Értékelési különbözet változása A Pénztár befektetett pénzügyi eszközeinek és forgóeszközök között kimutatott értékpapírjainak értékelési különbözete változását a számszaki rész tartalmazza. Egyéb eszközzel az értékelési különbözet szempontjából a Pénztár a pénzeszközök között rendelkezik pénzeszközök átértékelésével. Átcsoportosítás céltartalékok között 2008-ban nem történt átcsoportosítás céltartalékok között. Fedezeti céltartalék portfoliójának befektetési teljesítménye A fedezeti céltartalék befektetései adják a Pénztár befektetéseinek dönt hányadát. A Pénztár egészére vetítve a éves realizált nettó hozamrátája -17,18 %, referencia hozamrátája -15,44 %.

5 3. A beszámolók ellen rzése Jelent s összeg hiba: ha a hiba feltárásának évében, a különböz ellen rzések során, egy adott üzleti évet érint en (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások értékének együttes (el jelt l független) összege meghaladja a 30 millió forintot. Nem jelent s összeg hiba: ha a hiba feltárásának évében, a különböz ellen rzések során, egy adott üzleti évet érint en (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - m ködési eredményt, nyugdíj-szolgáltatási, illetve likviditási célú tartalékokat növel -csökkent - értékének együttes (el jelt l független) összege nem haladja meg a jelent s összeg hiba szerinti értékhatárt. Megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba: ha a jelent s összeg hibák és hibahatások összevont értéke a nyugdíj-szolgáltatási, illetve likviditási célú tartalékok értékét lényegesen, a hiba feltárásának évét megel z üzleti év mérlegében kimutatott nyugdíjszolgáltatási, illetve likviditási célú tartalékok együttes összegét 3 százalékkal megváltoztatja, és ezért a már közzétett - a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetre vonatkozó - adatok megtéveszt k. Amennyiben az ellen rzés, az önellen rzés az el z év(ek) éves beszámolójában elkövetett jelent s összeg hibát(kat) állapított meg, akkor az el z év(ek)re vonatkozó a mérlegkészítés napjáig megismert és nem vitatott, nem fellebbezett, joger ssé vált megállapítások miatti módosításokat a mérleg és az eredménykimutatás minden tételénél az el z év adatai mellett be kell mutatni. Azok nem képezik részét a mérleg és az eredménykimutatás tárgyévi adatainak. Ez esetben a mérlegben is, az eredénykimutatásban is külön-külön oszlopban szerepelnek az el z évi adatok, a lezárt év(ek)re vonatkozó módosítások, valamint a tárgyévi adatok. A Pénztár jelent snek min sít az éves pénztári beszámolóra vonatkozóan a megbízható és valós összkép kialakítását befolyásoló minden olyan információt, amely a hiba feltárásának évét megel z üzleti év mérlegében kimutatott nyugdíj-szolgáltatási, illetve likviditási célú tartalékok együttes összegét 3 százalékkal megváltoztatja. Nem jelent s információ, amely hatása nem haladja meg a hiba feltárásának évét megel z üzleti év mérlegében kimutatott nyugdíjszolgáltatási, illetve likviditási célú tartalékok együttes összegének 3 százalékát. II. A évre érvényes befektetési politika értékelése A Pénztár befektetését a lehet minimális kockázat mellett elérhet legnagyobb vagyongyarapodás érdekében fekteti be. A befektetések során: maximális biztonság, folyamatos likviditás, maximális hozam teljesülése a döntéshozatal alapja. A Pénztár vagyonkezel je, a jogszabályokban foglalt befektetési és likviditási szabályok valamint a gazdasági környezet figyelembevételével a tárgyévi befektetési irányelvek és piaci értéken vett portfolió arányok szerint kezeli a Pénztár portfolióját: Az egyéni fedezeti portfolióban a mindenkori éves befektetési politikában foglalt irányelveknek megfelel, hitelviszonyt és tulajdonviszonyt megtestesít értékpapírok szerepelhetnek.

6 A stratégiai eszközallokáció és referenciaindex összetétel 2008-ban: Kötvények Magyar Részvények Nemzetközi Részvények 58 % MAX 8,5 % BUX 17 % MSCI World 9 % CETOP20 Ingatlan Alapok 2,5 % BIX Kockázati T ke 2,5 % (ZMAX + 3 %) Származékos Alap 2,5 % (ZMAX + 3 %) 2008-ban a Magánnyugdíjpénztár hozama benchmark alatti volt (114bp-tal), de a 16,87%-os teljesítmény nem mondható rossznak a versenytársakhoz képest, ami a nyugdíjpénztári átállás halasztásával magyarázható. A nyugdíjpénztári portfolió alulteljesítése 2008 egészében részben a részvény alulsúlyozás pozitív hatásából és részben a kötvényportfolióban elszenvedett veszteségb l adódott össze (utóbbinak részét képezik a vállalati kötvények és total return portfoliók is). Duration túlsúlyunk hátrányt jelentett az eladási hullámok folyamán, amit némileg ellensúlyozott a kamatemelés ellen véd, a hozamgörbe közepét alulsúlyozó barbell pozíció. Az év elején kamatswapokkal rövidítettünk, de veszteséget szenvedtünk el, amikor a swap szpredek felrobbantak. Negatívan hatott a teljesítményre a MOL, OTP és Gazprom kitettségünk is (hosszú lejáratú, fix kamatozású, euróban denominált kötvények) és az összességében 1 százalékpontos alulteljesítést az off-benchmark 2016/C, 2017/B, 2020/A, OTP 5,27% 09/19/2016 és MOL 10/5/2015 papírokkal magyarázhatjuk. A total return kitettségek is meglehet sen rosszul szerepeltek relatív értelemben, részben az ambiciózus benchmark miatt (ZMAX+3%). Devizastratégiánk jól m ködött az év els három negyedében, ám azután veszteséget szenvedtünk el a forint long pozíción az októberi válság miatt. Az alulteljesítés felbontása Kötvény -105 KKE részvény (magyar is) 77 Globális részvény 87 Total Return -74 Ingatlan -3 Stratégiai allokáció -86 és deviza Forrás: AEGON Mo. Alapkezel Zrt. Az allokációt illet en, részvény short pozíciónk jól szerepelt 2008 folyamán, amit a kelet-középeurópai (KKE) és globális részvényportfoliók teljesítménye mutat habár az ország- és részvényválasztások gyakran tompították ezt a pozitív hatást.

7 A vagyonkezelt befektetések megoszlása a negyedévek fordulónapjain: Id pont Duration Kötvények aránya (%) Hazai részvények aránya (%) Nemzetközi (%) részvények aránya Középkelet európai részvények (%) Total Return eszközök (%) ,95 71,9% 11,4% 12,1% 1,7% 2,9% ,20 64,4% 8,6% 18,0% 7,7% 1,4% ,40 68,3% 8,2% 15,5% 6,6% 1,4% ,06 56,8% 11,0% 21,0% 7,3% 3,9% ,07 63,9% 9,2% 14,8% 8,7% 3,4% Eszközallokáció (+): Az els negyedévi magasabb részvénysúly nem segített, de a harmadik negyedévbeli alacsonyabb már jól jött, amikor a piacokon hatalmas esések következtek. Régióválasztás (+): Az év folyamán el nyben részesítettük a fejlett piacokat (-34%, forintban) a KKE országokkal és a BUX-szal szemben (-50% illetve 53% forintban). Egyedi részvényválasztás ( ): Részben küls ok (OTP eladási tilalma) de f képp nem teljesít eszközeink (amerikai és nyugat-európai biztosítók, orosz részvények, magas OTP arány a harmadik negyedévben, Ablon kitettség) festették sötétre ezt a képet. Pozitívumként stop-loss rendszerünket említhetjük, ami megóvott minket további jelent s veszteségekt l (mint az AIG, Gazprom, Immoeast). Egyébként az év során még a legnagyobb nevek is pánikszer eladás alá kerültek, így az egyedi részvénykiválasztás általánosságban nem m ködött a piacon. Kockázatvállalás október óta: A Lehman Brothers sokkszer összeomlását követ en (amikor a globális piacokon megn tt a vállalati- és partnerkockázat) egy +/ 10%-os referenciaindexekhez képesti alul- és túlsúly limitet vezettünk be az egyedi részvényválasztásra és regionális allokációra vonatkozóan. Ez segítette a teljesítményt az elmúlt két hónapban, az egyre gyengébb részvényindexek ellenére is. Befektetési Politika 2009-re A magánpénztári ágazat befektetési politikája január 1-én változott, amelynek legjelent sebb változása, hogy a jogszabályok alapján megalakításra és beindításra került 3 választható portfolió befektetési stratégiai allokációját, attól való eltérés mértékét, az alkalmazható instrumentumok fajtáit szabályozza. A Klasszikus portfolió a leginkább kockázatkerül, a Kiegyensúlyozott portfolió valamivel nagyobb kockázatot vállal. Ez felel meg leginkább a évi Fedezet portfolió allokációjának. E két portfoliót az önkéntes ágazat ugyanezen portfolióihoz harmonizálta a Pénztár befektetési szempontból. A Növekedési portfolió a legkockázatosabb, itt található legmagasabb arányban a részvények és más magas kockázat mellett várhatóan magas hozamot ígér befektetések. Ebbe a portfolióba várja a Pénztár azoknak a tagoknak a vagyonát, akiknek legalább 15 évük van a nyugdíjba menetel id pontjáig. Az alapvet en kockázatkerül bb befektetési elvárás hatására a Klasszikus portfolióban az RMAX benchmark 50%, míg a MAX szintén 50 %. A Kiegyensúlyozott portfolióba nem kikerültek olyan alternatív eszközök, mint a kockázati t ke alapok, és a származtatott alapok re további változtatást a befektetési politikában nem tervezett a Pénztár. A befektetési portfoliók stratégiai eszközallokációja körül megengedett sávban a Vagyonkezel hozhat befektetési taktikai döntéseket. Ez a mozgástér jelenleg megfelel a jelenlegi pénz és t kepiaci viszonyok között.

8 III. Általános kiegészítések az Éves pénztári beszámolóhoz 1. A mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés id pontja között lényeges, az éves beszámolót befolyásoló esemény nem történt. 2. A beszámoló készítésekor az ellen rzések megállapításaiból adódóan jelent s hatás nem került kimutatásra. 3. A tárgyévi cash-flow kimutatást a kiegészít melléklet számszaki része tartalmazza. 4. A gazdálkodási körülményekben továbbra is jelent s tényez a Központi Beszedési Rendszer folyamata, azonban ez nem jelentett rendkívüli eseményt a Pénztár m ködési eredményében. A Központi Beszedési Rendszer a tartalékok alakulását a pénzügyi tervhez képest lényegesen befolyásolta. A évi pénzügyi terv befektetési teljesítését akadályozó tényez volt az egész világot érint az USA-ból indult jelzálog hitelezési piaci problémákból kialakult reálgazdaságra átterjedt gazdasági válság, amely kedvez tlenül hatott a hozamokra. A Pénztárnak nincsen függ, a beszámolóban nem szerepl, illetve származékos ügyletekb l ered kötelezettsége. 5. A befektetési szabályok érvényesülésére, a hozamok alakulására, a befektetések összetételének változására jelent s hatást gyakoroltak a gazdasági válság hatására kialakult nagymérv t zsdei ingadozások, a forint jelent s esése más devizákhoz képest, valamint a felkészülés a választható portfoliós rendszer bevezetésére. 6. A céltartalékok képzése tagdíjak felosztása tekintetében a pénzügyi tervben meghatározottak alapján történt. A céltartalékok között a jöv beni kockázatokra képzett m ködési tartalék terhére nem történt átvezetés a likviditási tartalék javára. A fedezeti céltartalék változása a pénzügyi tervt l lényegesen eltér a Központi Beszedési Rendszer, valamint a mérlegtagolás változása következtében. A Központi Beszedési Rendszer teljes kiépítésének az elhúzódása miatt 2007-ben csak kb. 7 havi bevallás került feldolgozásra és beazonosításra a tagdíj fizetményekkel évben is csúszott a bevallások feldolgozása a bevallás file szerkezet pénztárak részére történ kései átadás miatt, azonban a évi maradvánnyal együtt kb. egy évnyi adat a mérleg forduló napjáig feldolgozásra került. A magánnyugdíj-pénztárak beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségeit meghatározó kormányrendelet változás következtében két új elemmel b vült a fedezeti céltartalékok meghatározása: A mérlegkészítés id pontjáig beérkezett bevallási adatok alapján el írt, pénzügyileg rendezett, a mérlegfordulónapon függ portfolióban nyilvántartott szolgáltatási célú bevételekb l képzett céltartalék, valamint A mérlegkészítés id pontjáig beérkezett bevallási adatok alapján el írt, de a mérlegfordulónapot követ en esedékes szolgáltatási célú bevételekb l képzett céltartalék. A fentiek hatására a fedezeti céltartalék kb havi bevallással beazonosodott tagdíj fizetménnyel b vült évre vonatkozóan 7. A tartalékok megoszlása a jogszabályi el írásoknak megfelel. A fedezeti céltartalék hiánya miatt tartalékátcsoportosítás nem történt. 8. A m ködési tevékenység alakulásában rendkívüli tényez volt az UNIQA Nyugdíjpénztár beolvadása, de emiatt külön, nevesítetten m ködési céltartalékot nem kellett képezni. 9. A m ködési tevékenység eredménye összegében m ködési céltartalék nem képz dött. A megképzett m ködési céltartalék a mérleg-fordulónapot követ en történt beazonosodások

9 eredményhatását ellensúlyozzák ki. A Pénztár m ködéséhez szükséges költségek fedezetét a tagoktól illetve a munkáltatóktól befolyt tagdíjak, valamint az egyéb bevételek képezték. Az anyagjelleg ráfordítások jelentik a m ködési ráfordítások lényegi részét. 10. A pénztár bér- illetve létszámváltozása bár az el z évhez képest jelent sen, több mint a duplájára növekedett a m ködési kiadásokra jelent s hatást nem gyakorolt. A jelent s növekedés oka az UNIQA Nyugdíjpénztár június 30-i beolvadása, amikor 14 dolgozó került az AEGON Nyugdíjpénztárba, de munkaviszonyuk év folyamán megsz nt. A Pénztárnál foglalkoztatottak közül 4 f munkáját az AEGON Pénztárszolgáltatónál folytatja tovább. IV. A Központi Beszedés Rendszere évben január 1-t l érvényes 1997/LXXX. törvény 50. -a alapján a tagdíjat az adóbevallásban kell az adóhatósághoz a járulékkal egyidej leg bevallani és befizetni (korábban a magánnyugdíjpénztár volt a tagdíj bevallásának és befizetésének a címzettje.) évi bevallások ennek megfelel en már a Központi Beszedési Rendszerrel az APEH-en keresztül teljesít dtek. A bevallások tekintetében sajnos továbbra is fennmaradt az az állapot, hogy a bevallási adatszerkezet évi megváltoztatásának eredményeképpen a pénztárnál a függ számla egyenlege rendkívül magas volt. A bevallási adatszerkezet véglegesítésére júniusában került sor, így az Uniqa Nyugdíjpénztár beolvadása és a Központi Beszedési Rendszer feladatianak egymásra tolulása eredményeképpen a fejlesztésre csak negyedik negyedévében kerülhetett sor. A teljes függ számla egyenlege december 31-ig 63,6 Mrd Ft volt, mely a decemberben megindult bevallás feldolgozás következtében 27,7 Mrd Ft-al csökkent. A további bevallás feldolgozások januárban zajlottak, mely további 32,7 Mrd Ft-al csökkentette a függ állományt évi vonatkozási id szakra összesen db bevallás érkezett az APEH-tól, melyb l db min sült hibátlannak, azaz a beérkezett bevallások 97,3%-a feldolgozható volt. A évi bevallások összértéke 60.4 Mrd Ft volt, melyb l 57,3, Mrd Ft kerül tagi egyéni számlára a mérlegkészítésig. A bevallási állományok késve történ átadása, azok szerkezetének kés i meghatározása ban valamennyi pénztárat érint probléma volt. A bevallási adatszerkezet év elején ismét átalakításra került, ami újabb fejlesztéssel jár együtt. A Központi Beszedési Rendszer m ködési elvéb l következ en az eddigi 1 havi helyett - átlagosan 2 havi tagdíj mindig a Nyugdíjpénztár függ számláin lesz, mert a pénzátutalások 2 hónappal megel zik a bevallások érkezését. A Központi Beszedési Rendszer miatt kialakult helyzet a teljes magánnyugdíjpénztári piacot érinti, aminek oka, hogy az adóhatóság év folyamán késve építette ki az IT rendszerét a bevallások fogadása és továbbítása érdekében, valamint az évenkénti módosítások átvezetése is egyel re nehézkesebben folynak. Pénztárunk a helyzet normalizálása érdekében mindent megtett az adóhatósági egyeztetések, és informatikai fejlesztések folyamán a tagjaink tagdíjainak minél gyorsabb beazonosítása érdekében. A Központi Beszedési Rendszer miatt késve történt tagdíj beazonosítás a tagokat nem érinti hátrányosan, mert az adóhatóságtól átutalt tagdíjakat Pénztárunk a függ portfoliójában befektette hozamképzés érdekében. A miel bbi és zökken mentes adatátadások, valamint hibás adatok javítása érdekében az APEHel folyamatosan egyeztetünk.

10 V évi gazdálkodás UNIQA Nyugdíjpénztár beolvadása A év m ködését jelent sen befolyásolta az UNIQA Nyugdíjpénztár a Pénztárak közgy lései által eldöntött június 30-i fordulónappal történt beolvadása az AEGON Nyugdíjpénztárba. A magánpénztári ágazat ezzel kb. 10 %-al növekedett létszám és vagyon szempontjából is. Az UNIQA Nyugdíjpénztár magánpénztári ágazatának mérlegadatai a következ k: Mérleg - Eszközök Megnevezés Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi beszámoló i záró adatai Mérleg - Forrás Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi beszámoló Megnevezés i záró adatai FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN Eszközök (akítvák) összesen Befektetett eszközök D. Saját t ke I. Immateriális javak I. Induló t ke 0 II. Tárgyi eszközök 209 II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-) 0 III. Befektetett pénzügyi eszközök III. Tartalék t ke Forgóeszközök IV. M ködés mérleg szerinti eredménye I. Készletek 0 V. Értékelési tartalék 0 II. Követelések E. Céltartalékok III. Értékpapírok I. M ködési céltartalék IV. Pénzeszközök II. Fedezeti céltartalék Aktív id beli elhatárolások Egyéni számlákon Szolgáltatási tartalékon 0 III. Likviditási és kockázati céltartalék IV. Függ befizetések befektetési hozamának céltartaléka V. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka F. Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 II. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív id beli elhatárolások Az UNIQA Nyugdíjpénztár Magánpénztári ágazatának eredmény-kimutatás adatai a következ : Eredménykimutatás - Pénztár m ködési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Megnevezés Tárgyévi beszámoló i záró adatai M ködési célú bevételek összesen M ködéssel kapcsolatos ráfordítások Szokásos m ködési tevékenység eredménye Befektetési tevékenység bevételei összesen 9 195

11 Befektetési tevékenység ráfordítási összesen 648 Befektetési tevékenység eredménye Rendkívüli bevételek 0 Rendkívüli ráfordítások 0 Rendkívüli eredmény 0 M ködés mérleg szerinti eredménye Az UNIQA Nyugdíjpénztár Magánpénztári ágazatának mérleg adatait a választott könyvvizsgálója auditálta, amely alapján a beolvadás napjára vonatkozóan végleges vagyonmérleg készült, amelyet végleges vagyonleltár támasztott alá. A beolvadás pénzügyi adatait tartalmazó beolvadó pénztár, a befogadó (beolvasztó pénztár, és jogutód pénztár vagyonmérlegeit, és vagyonleltárait a PriceWaterhauseCoopers KFT. képviseletében Balázs Árpád könyvvizsgáló auditálta. A beolvadó pénztári eszközöket és forrásokat a beolvasztó pénztár megfelel eszközei és forrásai közé sorolta, könyvelte be. A beolvadó pénztár eszközeinek és forrásainak leltáranalitikáját a beolvasztó pénztár megfelel eszközeinek és forrásainak analitikái közé emelte be. Pénztárunk a beolvadó pénztár kezdetekt l képz dött analitikus forgalmi adatainak áttöltését saját rendszerünkbe a beolvadást követ en azonnal megkezdte. Taglétszám A Pénztár létszámának alakulását a számszaki rész tartalmazza december 31-én f olyan tag van, akik az önkéntes és a magánnyugdíjpénztárnak is tagjai. Szolgáltatások igénybevétele évben f vett igénybe rokkant egyösszeg szolgáltatást, 966 f öregségi nyugdíjszolgáltatást. A nyugdíjszolgáltatási kötelezettségek fedezete teljes mértékben biztosított. A szolgáltatási kifizetés tárgyévi összege ezer forint. Az el z id szakhoz viszonyítva összességében ez ezer Ft-os növekedést jelent a szolgáltatási kifizetésekben. A szolgáltatások folyósításával kapcsolatban felmerült dologi kiadások összege az adminisztratív szolgáltató szervezetnél jelentkezik. Az elért eredmények, a m ködést jellemz mutatók elemzése: A pénztár m ködési tevékenységének eredménye eft tárgyévben, amelynek kialakulására a következ tényez k gyakoroltak jelent s hatást: A tagdíjbevételek összege ezer Ft-tal növekedett ezer Ft záró értéket mutatott. Azonban az azonosítatlan tagdíjcélú m ködési bevételek záró értéke ezer Ft évben ezen a címen ezer Ft volt kimutatva, miután 2007.évt l a Központi Beszedési Rendszeréb l adódóan volt szükséges ezt az értéket kimutatni. Tehát összességben ezer Ft-tal n tt a tagdíjcélú m ködési bevétel. A növekedésnek oka a taglétszám

12 f s b vülése. A m ködési célú bevételek évhez képest összesen ezer Ftos növekedést mutattak, melynek záró értéke ezer Ft. A m ködéssel kapcsolatos ráfordítások ezer Ft-os növekedéssel ezer Ft-ra emelkedett. Ezen tétel leglényegesebb eleme az adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj, amely ezer Ft-tal csökkent az el z évhez képest ezer Ft-ra, azonban 2007-ben az adminisztrációs tevékenység részeként volt kimutatva a tagszervezési tevékenység. Tagszervezésért fizetett díjak 2008-ban már külön kimutatva eft volt. M ködéssel kapcsolatos a befektetési tevékenység eredménye ezer Ft-tal n tt, záró értéke ezer Ft. Rendkívüli eredmény ezer Ft. A pénztár likviditási és kockázati céltartalékának változása az el z évi e Ft növekedését a biztosításmatematikai jelentés tartalmazza. Tartalékok tárgyévi tagdíjbevétele = = 73,33% Tartalékok tárgyévi összes bevétele A tagdíjbevétel aránya 73,33%. A tartalékok bevételeinek nagyobbik részét a tagok és foglalkoztatók rendszeres befizetései alkotják. A tárgyévre bekövetkezett változás (28,98 %-os a mutató növekedése) jelent s. A mutató növekedésének magyarázata, hogy évben indult a Központi Beszedési Rendszere, aminek eredményeképp a bevallások feldolgozása nem volt akadálymentes. A évi bevallások feldolgozása december végén indult, melynek következtében a tárgyévi bevallások tagokra beazonosodása 50,89%-os volt, így a tagdíjbevétel is arányosan alacsony volt évi beszámoló azonban tartalmazza a teljes évre vonatkozó, valamint kiegészülve az el z beszámolóban még be nem mutatott hányad feldolgozott, tagdíjakkal beazonosítható bevallásokból származó bevételekkel. Tartalékok tárgyévi befektetési hozam és kamatbevétele = = 26,00% Tartalékok tárgyévi összes bevétele A befolyt tagdíjak befektetéséb l és egyéb kamatokból származó bevételek az összes bevételnek a 26,00 %-át teszik ki. A tárgyévre bekövetkezett változás (27,39 %-os mutató csökkenés) jelent s. A mutató ilyen mérték csökkenése két tényez re vezethet vissza. Az USA-ból 2007-ben kiindult jelzálogpiaci válság 2008-ra világméret gazdasági válsággá n tt, aminek hatására a pénz,- és t kepiacok indexei jelent sen zuhantak. E hatás alól Pénztárunk sem tudta kivonni magát, a befektetések hozamai jelent sen estek A mutató csökkenése azzal is magyarázható, hogy a befizetett tagdíjak beazonosodása évre vonatkozóan a Központi Beszedés Rendszere sajátosságai, valamint a mérlegstruktúra változása miatt a bevételek havi értéket mutatnak, így a bázis magas, amihez a hozamokat viszonyítjuk. Bér és személyi jelleg kiadások = = 1,53% M ködéssel kapcsolatos tárgyévi költségek és ráfordítások A bér és személyi jelleg kiadások az összes m ködéssel kapcsolatos költségnek mindössze 1,53 %-át teszik ki, mely több (54,190mFt-al), mint a pénzügyi tervben meghatározottak. Ennek oka a III./10. pontban részletezett UNIQA Nyugdíjpénztár beolvadás dolgozói létszámhatása.

13 Igénybe vett szolgáltatások kiadásai = = 56,36% M ködéssel kapcsolatos tárgyévi költségek és ráfordítások Az igénybe vett szolgáltatások kiadásai alkotják a tárgyévi költségek 56,36 %-át. Ezen költségek tartalmazzák a szolgáltatóknak fizetett díjakat is. A mutató változása az igénybevett szolgáltatások volumenének 30,47 %-os csökkenését jelzi. A évi átlagos infláció feletti igénybe vett szolgáltatások értékének növekedése jelent s, aminek az oka az UNIQA Nyugdíjpénztár beolvadásából fakadó migrációs költségek, mint például IT, auditálási, kiértesítési (postai, nyomdai) költségek merültek fel. Torzítja a mutató érétkét a nevez re vonatkozóan a Központi Beszedési Rendszer sajátossága miatti beazonosodás id beli elcsúszásából és a mérleg adatstruktúra változásából adódó megnövekedett m ködési költségek és ráfordítások. Likviditási tartalék egyes tartalékai / Likviditási tartalék záró állománya A Pénztár a likviditási tartalékon lév pénzeszközeit egyéb likviditási célokra képezte meg. A likviditási tartalék záró állománya 316,809 millió Ft, amely az el z évi 227,260 millió Ft záró állományhoz képest 39,40 %-al n tt. Függ befizetések befektetési hozamának céltartaléka/ Függ befizetések záró állománya A függ befizetések befektetési hozama 172,4 millió Ft-tal növekedtek az el z évhez képest, így a záró állománya 14,6 millió Ft. A f gg befizetések záró állománya a mérleg-fordulónapon: Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhet befizetések értéke millió Ft. Egyéb azonosítatlan (függ ) befizetések értéke millió Ft. Negyedéven túl azonosítatlan (függ ) befizetések értéke millió Ft. Éves átlagos taglétszám A Pénztár tárgyévi éves átlagos taglétszáma f, amely átlagban 10,16%-os növekedést jelent. A növekedés els sorban az UNIQA Nyugdíjpénztár beolvadásának volt köszönhet. Taglétszám életkor szerinti megoszlása A tagdíjfizet k életkor szerinti alakulását a számszaki rész tartalmazza. Egy f re jutó nyugdíjszolgáltatás átlagos értéke járadéktípusonként évben járadéktípusú nyugdíjszolgáltatás folyósítására nem került sor. Egy f re jutó átlagos havi befizetés értéke Az 1 f re jutó havi átlagos befizetés évben forint, míg 2007-ben Ft volt. A mutató rendkívüli növekedésének az oka: A Központi Beszedési Rendszer teljes kiépítésének az elhúzódása miatt 2007-ben csak kb. 7 havi bevallás került feldolgozásra és beazonosításra a tagdíj fizetményekkel évben is csúszott a bevallások feldolgozása a bevallás file szerkezet pénztárak részére történ kései átadás miatt, azonban a évi maradvánnyal együtt kb. egy évnyi adat a mérleg forduló napjáig feldolgozásra került. A magánnyugdíj-pénztárak beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségeit meghatározó kormányrendelet változás következtében két új elemmel b vült a fedezeti céltartalékok meghatározása:

14 A mérlegkészítés id pontjáig beérkezett bevallási adatok alapján el írt, pénzügyileg rendezett, a mérlegfordulónapon függ portfolióban nyilvántartott szolgáltatási célú bevételekb l képzett céltartalék, valamint A mérlegkészítés id pontjáig beérkezett bevallási adatok alapján el írt, de a mérlegfordulónapot követ en esedékes szolgáltatási célú bevételekb l képzett céltartalék. A fentiek hatására a fedezeti céltartalék kb havi bevallással beazonosodott tagdíj fizetménnyel b vült évre vonatkozóan. Ha a figyelembe vett hónapok torzítását kisz rjük, akkor 2008-ban *12/14,5= Ft/hó, 2007-ben 6.362*12/7= Ft/hó az átlagos befizetés. A növekedés 2008-ban 6,03 %-os, ami a járulékköteles jövedelem növekedését mutatja évhez képest. Befektetések lejárat szerinti megoszlása A befektetések megoszlását a számszaki rész tartalmazza. A részvényeket a Pénztár rövidlejáratú értékpapírként tartja nyilván. Szolgáltatási szerz dések A Pénztár 1997-ben megkötött szerz dése az AEGON Magyarország Pénztárszolgáltató Zrt-vel meghatározza bels gazdálkodását. A Pénztár m ködéséhez szükséges tárgyi feltételeket az AEGON Magyarország Pénztárszolgáltató Zrt biztosítja, melynek következtében a Pénztár immateriális javakkal, tárgyi eszközökkel nem rendelkezik, így ezekkel kapcsolatban költsége nem merül fel. Az AEGON Magyarország Pénztárszolgáltató Zrt. biztosítja a szakmai, személyi feltételeket is. A Pénztár bér- és személyi jelleg kiadása évben eft volt. Az ügyvezet igazgató, az igazgató tanács tagjai, valamint az ellen rz bizottság tagjai részére az üzleti évre vonatkozóan a tevékenységükért nem került járandóság kifizetésre. Összevont pénztári állományi létszám alakulása: Állományi létszám(f ) Nyitó 22 Növekedés 18 Csökkenés 20 Záró 20 A feltüntetett létszám értékek a teljes pénztári állományi adatokat tartalmazzák.

15 Kiegészít melléklet számszaki része a évi pénztári beszámolóhoz AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Magán ágazat Adószám: Cím: 1091 Budapest, Üll i út 1. Budapest, Cégszer aláírás: Bánfalvi István IT elnök

16 Cash-Flow kimutatás év Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Nagyságrend: ezer forint El z év Tárgyév M ód MD01 M ködés mérleg szerinti eredménye (+/-) MD02 Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) MD03 Immateriális javakra adott el legek állományváltozása (+/-) MD04 Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra és felújításra adott el legek kivételével) nettó értékben bekövetkezett állományváltozás (+/-) MD05 Beruházások és beruházásra, felújításra adott el legek állományváltozása (+/-) MD06 Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állományváltozása (+/ ) MD07 Készletek (készletekre adott el legek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) MD08 Készletekre adott el legek állományváltozása (+/-) MD09 Követelésállomány változása (+/-) MD10 Tartalékt ke állomány változása (+/-) MD11 Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-) MD12 M ködési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-) MD13 Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka állományának változása (+/-) MD14 Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-) MD15 Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-) MD16 Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-) MD17 Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+) MD18 Hitel, kölcsön visszafizetés (-) MD19 Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhet befizetések állományának változása (+/-) MD20 Egyéb azonosítatlan (függ ) befizetések állományváltozása (+/-) MD21 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-) MD22 Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-) MD23 Hossuú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+) MD24 Aktív id beli elhatárolások állomány változása (+/-) MD25 Passzív id beli elhatárolások állomány változása (+/-) MD26 Fedezeti céltartalékképzés (+) c d

17 Sorszám PSZÁF kód MD MD MD MD MD MD MD MD MD35 Megnevezés El z év Tárgyév M ód c d Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási és kockázati céltartalékból (+) Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartalékt kéb l (+) Más pénztártól átlép pénztártagok áthozott tagi követelése (+) Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékb l (-) Más pénztárba átlép pénztáragok átvitt tagi követelése (-) Társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalép pénztártag miatt fedezeti céltartalék felhasználása (-) Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-) Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-) Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozása (+/-) MD36 Likviditási és kockázati céltartalékképzés (+) MD37 Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+) MD38 Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás tartalékt kéb l (+) MD39 Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-) MD40 Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás tartalékt kébe (-) MD41 Egyéb likviditási és kockázati céltartalék állományváltozás (+/-) MD42 Függ befizetések befektetési hozamára céltartalék képzés (+) MD43 Függ befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás fedezeti céltartalékon belül az egyéni számlákon a hozambevételekb l képzett céltartalékra MD44 Függ befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás a likviditási és kockázati céltartalékon belül az egyéb kockázatokra képzett céltartalékba MD45 Függ befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás tartalékt kébe MD46 Függ befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék egyéb állományváltozása MD47 Pénzeszköz változás MD471 Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár) MD472 Számlapénzt (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása

18 Sorszám PSZÁF kód Fedezeti céltartalék év Megnevezés Nagyságrend: ezer forint El z év Tárgyév M ó d MEA1 I. Egyéni számlákon MEA101 Nyitó állomány Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási 73MEA102 célú bevételek (+) Más pénztárból átlép tagok által áthozott tagi 73MEA103 követelés egyéni számlákon (+) MEA104 Egyéni számlákat megillet hozambevételek (+) Egyéni számlákat megillet értékelési különbözet 73MEA105 (+/-) Likviditási, kockázati tartalékokb l átcsoportosítás 73MEA106 (+) MEA107 Tartalékt kéb l átcsoportosítás (+) 009 Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás 73MEA108 szolgáltatási tartalékba (-) Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak 73MEA109 visszatérítés (-) Nyugdíjbiztosítási Alapba egyéni számláról átutalás 73MEA110 (-) Likviditási és kockázati tartalék feltöltés egyéni 73MEA111 számlákról (-) MEA112 Más pénztárba átlép tag követelésének átadása (-) Egyéni számlákat terhel szolgáltatási célú egyéb 73MEA113 ráfordítások (-) Egyéni számlákat terhel befektetésekkel 73MEA114 kapcsolatos ráfordítások (-) MEA115 Egyéb változás (+/-) MEA116 Egyéni számlák záróállománya MEA2 II. Szolgáltatási tartalékon MEA201 Nyitó állomány Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított 73MEA202 szolgáltatások fedezete (+) Más pénztárból átlép tagok által hozott tagi 73MEA203 követelés (+) 022 Szolgáltatási tartalékot megillet hozambevételek 73MEA204 (+) 023 Szolgáltatási tartalékot megillet értékelési 73MEA205 különbözet (+/-) 024 Likviditási és kockázati tartalékokból átcsoportosítás 73MEA206 (+) MEA207 Tartalékt kéb l átcsoportosítás (+) 026 Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári 73MEA208 szolgáltatások (-) Biztosítóintézett l vásárolt szolgáltatás fedezetének 73MEA209 átadása (-) MEA210 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-) 029 Likviditási és kockázati tartalék feltöltés szolgáltatási 73MEA211 tartalékból (-) 030 Más pénztárba átlép tag szolgáltatási fedezetének 73MEA212 átadása (-) 031 Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások 73MEA213 (-) c d

19 Sorszám PSZÁF kód MEA214 Megnevezés El z év Tárgyév M ó d c d Szolgáltatási számlákat terhel befektetéssel kapcsolatos kiadások (-) MEA215 Egyéb változás (+/-) MEA216 Szolgáltatási tartalék záró állománya Likviditási, kockázati céltartalékok év Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Nagyságrend: ezer forint El z év Tárgyév M ó d MEB1 I. Demográfiai kockázatokra MEB101 Nyitó állomány MEB102 Tárgyévben demográfiai kockázatra képzett céltartalék (+) MEB103 Demográfiai kockázati tartalék feltöltése egyéni számláról (+) MEB104 Demográfiai kockázati tartalék feltöltése szolgáltatási tartalékból (+) MEB105 Tartalékt kéb l átcsoportosítás (+) MEB106 Demográfiai kockázati tartalék egyéb bevételei (+) MEB107 Demográfiai kockázati tartalék átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) MEB108 Demográfiai kockázati tartalék felhasználás egyéb célra (-) MEB109 Demográfiai kockázati tartalék záróállománya MEB21 II. Saját tevékenységi kockázatra MEB2101 Nyitó állomány 013 Tárgyévben saját tevékenységi kockázatra képzett 73MEB2102 céltartalék (+) 014 Saját tevékenységi kockázat tartalékába 73MEB2103 átcsoportosítás egyéni számláról (+) 015 Saját tevékenységi kockázat tartalékába 73MEB2104 átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) 016 Saját tevékenységi kockázat tartalékába 73MEB2105 átcsoportosítás m ködési céltartalékból (+) 017 Saját tevékenységi kockázat tartalékának egyéb 73MEB2106 bevételei (+) 018 Saját tevékenységi kockázat tartalékából 73MEB2107 átcsoportosítás egyéni számlára (-) 019 Saját tevékenységi kockázat tartalékából 73MEB2108 átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) 020 Saját tevékenységi kockázat tartalékából m ködési 73MEB2109 célra (-) 021 Saját tevékenységi kockázat tartalékának 73MEB2110 felhasználása egyéb célra (-) 022 Saját tevékenységi kockázat tartalékának záró 73MEB2111 állománya MEB22 III. Egyéb kockázatokra MEB2201 Nyitó állomány c d

20 Sorszám PSZÁF kód Megnevezés M El z Tárgyév ó év d c d MEB2202 Tárgyévben egyéb kockázatra képzett céltartalék (+) Egyéb kockázati tartalékba átcsoportosítás egyéni 73MEB2203 számláról (+) 015 Egyéb kockázati tartalékba átcsoportosítás 73MEB2204 szolgáltatási tartalékból (+) 016 Egyéb kockázati tartalékba átcsoportosítás m ködési 73MEB2205 céltartalékból (+) MEB2206 Egyéb kockázati tartalék egyéb bevételei (+) Egyéb kockázati tartalékból átcsoportosítás egyéni 73MEB2207 számlára (-) 019 Egyéb kockázati tartalékból átcsoportosítás 73MEB2208 szolgáltatási tartalékba (-) 020 Egyéb kockázati tartalékból átcsoportosítás m ködési 73MEB2209 célra (-) MEB2210 Egyéb kockázati tartalék felhasználás egyéb célra (-) MEB2211 Egyéb kockázati tartalék záró állománya MEB23 IV. Likviditási portfolió értékelési különbözetére MEB2301 Nyitó állomány Tárgyévben likviditási portfolió értékelési 73MEB2302 különbözetére képzett céltartalék (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába 73MEB2303 átcsoportosítás egyéni számláról (+) 027 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába 73MEB2304 átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) 028 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába 73MEB2305 átcsoportosítás m ködési céltartalékból (+) 029 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának 73MEB2306 egyéb bevételei (+) 030 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából 73MEB2307 átcsoportosítás egyéni számlára (-) 031 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából 73MEB2308 átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) 032 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából 73MEB2309 átcsoportosítás m ködési célra (-) 033 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának 73MEB2310 felhasználása egyéb célra (-) 034 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának 73MEB2311 záró állománya Céltartalék állománya összesen év Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Nyitó állomány Tárgyévi változások Nagyságrend: ezer forint Záró állomány Mó d c d e MED01 M ködési céltartalék MED011 jöv beni kötelezettségekre MED012 m ködési portfolió értékelési különbözetére 0

21 Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Nyitó Tárgyévi Záró Mó állomány változások állomány d c d e MED02 Fedezeti céltartalék MED021 egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt) MED022 szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt) MED03 Likviditási és kockázati céltartalék MED031 demográfiai kockázatokra MED032 saját tevékenységi kockázatra MED033 egyéb kockázatokra MED034 értékelési különbözetre MED04 Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka MED041 m ködési célú MED042 fedezeti célú MED043 likviditási és kockázati célú MED05 Függ befizetések befektetési hozamának céltartaléka MED051 bevallási adatokhoz nem rendelhet befizetések befektetési hozamára MED052 egyéb azonosítatlan (függ ) befizetések befektetési hozamára MED053 függ befektetési portfolió értékelési különbözetére MED06 Összesen:

22 Függ tételek korosított táblázata Sávok (nap) Összeg (Ft) negyedéven belüli függ negyedéven túli függ Total Total Függ mozgás 2008 negyedéves bontásban 2008q1 2008q2 2008q3 2008q4 nyitó bejöv pénz beazonosítás záró

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika ÖNKÉNTES ÁGAZAT. Módosítás dátuma

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika ÖNKÉNTES ÁGAZAT. Módosítás dátuma PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT Befektetési Politika ÖNKÉNTES ÁGAZAT Sorszám 1.0 1.1 MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosítás leírása Módosítás dátuma Módosította Jóváhagyó Pénztári ágazatok szétválasztása,

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben

VÁLASZTHATÓ PORTFÓLIÓS RENDSZER SZABÁLYZATA

VÁLASZTHATÓ PORTFÓLIÓS RENDSZER SZABÁLYZATA ÉVGYŰRŰK MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR VÁLASZTHATÓ PORTFÓLIÓS RENDSZER SZABÁLYZATA Jóváhagyta a 2007. október 31-i Közgyűlés Hatályos: 2008. január 1-jétől Módosította: 43./2007.12.13. számú IT határozat, hatályos

Részletesebben

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR Adószám: 18066830-2-51 Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM 269-77, 268-79, 269-37 ÜZLETI JELENTÉS A 2014. ÉVRŐL Budapest, 2015. február

Részletesebben

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE 1. Általános rész A Certus Önkéntes Nyugdíjpénztár 1996. évben alakult az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Részletesebben

Befektetési politika kivonat

Befektetési politika kivonat Befektetési politika kivonat A PÉNZTÁRI BEFEKTETÉSEK IRÁNYELVEI A Pénztár elsődleges célja a befektetett vagyon biztonságos gyarapítása. A Pénztár lehetővé teszi tagjai számára, hogy megtakarításukat koruk,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet A pénztár adatai Név: Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára Székhely:

Részletesebben

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása I. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetése egyenlegének alakulása, feltételrendszerének értékelése A Magyar Köztársaság

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár kiegészítő melléklete

A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár kiegészítő melléklete A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár kiegészítő melléklete 2014 1 Bevezető: Alapadatok: A Pénztár a jogszabályok alapján könyvvizsgálatra kötelezett. A Pénztár könyvvizsgálói feladatainak ellátásáért felelős

Részletesebben

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉVES JELENTÉS 2015. december 31. K&H BANK ZRT. ÉVES JELENTÉS 2015. DECEMBER 31. TARTALOMJEGYZÉK Kibocsátói nyilatkozat Éves Beszámoló Független

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék

Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék I. Általános rész...2 I. 1. Alapításra vonatkozó adatok...2 I. 2. Általános adatok...2

Részletesebben

Böcskei Elvira* AZ ÚJRAKODIFIKÁLT SZÁMVITELI TÖRVÉNY, - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MÉRLEGKIMUTATÁSRA

Böcskei Elvira* AZ ÚJRAKODIFIKÁLT SZÁMVITELI TÖRVÉNY, - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MÉRLEGKIMUTATÁSRA Böcskei Elvira* AZ ÚJRAKODIFIKÁLT SZÁMVITELI TÖRVÉNY, - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MÉRLEGKIMUTATÁSRA 2001. január elsejével hatályba lépett az újrakodifikált számviteli törvény. A törvény szabályszerű alkalmazása

Részletesebben

Általános értékelés. A világgazdaság helyzete

Általános értékelés. A világgazdaság helyzete Általános értékelés I/1. A világgazdaság helyzete Legújabb World Economic Outlook elemzésében a januárinál is pesszimistább képet fest a világgazdaságról az IMF. A 216-ra vonatkozó növekedési előrejelzését

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

Az OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2013. december Hatályos:2013.12.23.. 1 TÁJÉKOZTATÓ TARTALOM TÁJÉKOZTATÓ 1. A BEFEKTETÉSI ALAP ALAPADATAI...

Részletesebben

Kiemelt pénzügyi adatok

Kiemelt pénzügyi adatok Tisztelt Részvényeseink! A Társaság a 2007-es év harmadik negyedévét az első két negyedévhez hasonló üzletmenettel és eredményekkel zárta. Kiemelt pénzügyi adatok Szept. 30- cal végződő Szept. 30- cal

Részletesebben

BEFEKTETÉSI POLITIKA

BEFEKTETÉSI POLITIKA BEFEKTETÉSI POLITIKA A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár részére Hatályos: 2016. 06.02-től Tartalom... 1 I. II. III. IV. V. VI. Bevezető... 2 A Befektetési Politikával kapcsolatos hatáskörök és eljárás...

Részletesebben

Adatok: ezer Ft.ban. El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi beszámoló záró adatai MÉRLEG-FORRÁSOK

Adatok: ezer Ft.ban. El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi beszámoló záró adatai MÉRLEG-FORRÁSOK A 200.06.0-ai nappal átalakuló jogutód AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes ágazatának 200. évi gazdálkodásáról közzétett adatok MÉRLEG-ESZKÖZÖK Adatok: ezer Ft.ban MÉRLEG-FORRÁSOK

Részletesebben

A számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó konszolidált kiegészítő mellékletek

A számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó konszolidált kiegészítő mellékletek és az egyéb magyarázó A számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó konszolidált kiegészítő mellékletek 2015. december 31. 1. ÁLTALÁNOS A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 12/2010. (V.03.) ÖKT számú rendelettel elfogadott a 2009 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának. 2009. évi Üzleti jelentése

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának. 2009. évi Üzleti jelentése A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának 2009. évi Üzleti jelentése Budapest, 2010. március 31. Török László sk. IT elnök Alapítás, működési feltételek A Bizalom Országos Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. Általános kiegészítések I.1 A Diákhitel Központ Rt. rövid bemutatása I.2 A Diákhitel Központ Rt. számviteli politikájának főbb vonásai I.2.1 I.2.2. I.2.3. I.2.4. I.2.5.

Részletesebben

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP. fejezet. 2010. évi költségvetésének végrehajtása

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP. fejezet. 2010. évi költségvetésének végrehajtása A LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezet 2010. évi költségvetésének végrehajtása 2011. június hó Az Egészségbiztosítási Alap 2010. évi költségvetésének végrehajtása Az Egészségbiztosítási Alap 2010. évi

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. év január hó 1.

Részletesebben

tájékoztatója Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-169 2012. december 4.

tájékoztatója Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-169 2012. december 4. Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Ingatlanértékelő: Colliers Magayarország

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST Kft. 215. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 215. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31.

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31. Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló www.bookline.hu Bookline.hu Nyrt. 1097 Budapest, Ecseri út 14-16. Telefon: (36-1) 505-9800, Fax: (36-1)

Részletesebben

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV Nyíregyháza, 2009. február 28. I.) Az intézmény feladatkörének, 2008. évi tevékenységének rövid ismertetése a./alapítványok,

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I/A. A Társaság és a számviteli politika bemutatása... 3 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 3 2. A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 6 I/B. A társaság

Részletesebben

1) Régiós átalakulás regionális szervezeti felállásban

1) Régiós átalakulás regionális szervezeti felállásban 1) Régiós átalakulás 2007. január 01-jei hatállyal az állami adóhatóság már nem megyei, hanem regionális szervezeti felállásban működik. Ez azt jelenti, hogy térségünkben létrejött az APEH Észak-magyarországi

Részletesebben

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-8010-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Budapest, 2012. május 16. P.H. --------------------------------------------------

Részletesebben

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. IGAZGATÓSÁGI JELENTÉS

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. IGAZGATÓSÁGI JELENTÉS ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. IGAZGATÓSÁGI JELENTÉS Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról 1 1. A 2013. év ügyvezetésének jelentősebb gazdasági eseményei Csődeljárás

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2016. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2016. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2016. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK... 4 I/A. BEVEZETÉS...

Részletesebben

Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2014. december Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: III/110.533/2007.. Kelte: 2007.06.26.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. a HUMET Nyrt. 2009. évi IFRS szerint összeállított. konszolidált beszámolójához

Kiegészítő melléklet. a HUMET Nyrt. 2009. évi IFRS szerint összeállított. konszolidált beszámolójához Kiegészítő melléklet a HUMET Nyrt. 2009. évi IFRS szerint összeállított konszolidált beszámolójához 1 A HUMET Nyrt., mint tőzsdére bevezetett társaság a számvitelről szóló törvény 10. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

T/4852. számú törvényjavaslat. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

T/4852. számú törvényjavaslat. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4852. számú törvényjavaslat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest,

Részletesebben

AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1 AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. I. BEVEZETİ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK Az AXA Egészségpénztár mőködési formáját tekintve területi elven mőködı

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. harmadik negyedév

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. harmadik negyedév FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. harmadik negyedév Budapest, 2015. november 16. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2014.09.30 2015.06.30 2015.09.30 2015.09.30/

Részletesebben

A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM.

A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM. A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM. RENDELET SZERINTI NYILVÁNOS ADATAI A dokumentum célja a Merkantil Bank Zrt., mint hitelintézet - 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 235. -a (1) bekezdésének k)

Részletesebben

73MA Eredménykimutatás - Pénztár mőködési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró

73MA Eredménykimutatás - Pénztár mőködési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró 73MA Eredménykimutatás - Pénztár mőködési tevékenysége Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró Elızı évi beszámoló záró Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi beszámoló

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Érsekvadkert és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Érsekvadkert 2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 122. Cg.: 12 02 000360 KSH.: 10044977 6419 122 12 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg... KSH: 10044977 6419 122 12 Cg.: 12 02

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. március végi helyzetéről 2014. április * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14.

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14. Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Bizalom Nyugdíjpénztár Budapest, 2009. március 14. 2 Bevezetı A Bizalom Önkéntes Kölcsönös Kiegészítı Nyugdíjpénztár az 1994. május 16-i alakuló közgyőlésén

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása 2015. december A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok

Részletesebben

TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete

TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete I. Pénztár jellemző adatai Pénztár megalakulásának időpontja: 1995. június 02. Tevékenységi engedély száma

Részletesebben

Aranyszárny Euró. rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G62/2009) Hatályos: 2009.

Aranyszárny Euró. rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G62/2009) Hatályos: 2009. Aranyszárny Euró rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G62/2009) Hatályos: 2009. április 1-jétől Módosítás időpontja: 2011. július 1. Nysz.: 14707 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016.03.04.

AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016.03.04. AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016.03.04. TARTALOM FOGALMAK... 2 I. A befektetési alapra vonatkozó alapinformációk... 4 II. A befektetési jegyre vonatkozó

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Ingatlanértékelő: ESTON International Ingatlantanácsadó

Részletesebben

Az OTP EMDA Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP EMDA Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP EMDA Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2014. május Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: E-III/110.653/2008 Kelte: 2008 május 07. Hatályos:2014.05.08.

Részletesebben

Hunalpa Nyugdíjpénztár

Hunalpa Nyugdíjpénztár Hunalpa Nyugdíjpénztár 2013. évi üzleti év Éves beszámoló Kiegészítő melléklete 1 I. A nyugdíjpénztár bemutatása A nyugdíjpénztár alapismérvei NÉV: Hunalpa (Magyar Közforgalmi Pilóták) Önkéntes Nyugdíjpénztára

Részletesebben

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár. Választható portfolió szabályzata

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár. Választható portfolió szabályzata Választható portfolió szabályzata A rendszer ötödik módosítását elfogadta a 2015. május 19-én megtartott küldöttközgyűlése a 9/2015. (V.19.) küldöttközgyűlési határozattal valamint a 2015. augusztus 11-én

Részletesebben

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015.

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015. VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma: Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015. 8200 Veszprém, Jutasi út10. Pf. 54. Tel. 00-36-88-591-510

Részletesebben

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Eszközök és Források Értékelési Szabályzata Dunaújvárosi Főiskola szenátusa 18-2006/2007. sz. határozatával 2006. 12.12. napjával elfogadta. 2006. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás

Részletesebben

CIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP

CIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP CIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP Éves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Zrt. 2005 1/10 1. Alapadatok 1.1. A CIB Indexkövető Részvény Alap

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet MNÁMK Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány Kuratóriumának Elnöke Kiegészítő melléklet a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány 2015.

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

OTP Bank Rt. 2003. évi Éves Jelentése. Budapest, 2004. április 29.

OTP Bank Rt. 2003. évi Éves Jelentése. Budapest, 2004. április 29. OTP Bank Rt. 2003. évi Éves Jelentése Budapest, 2004. április 29. 2 TARTALOM AZ OTP BANK RT. 2003. ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE 4 A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓ BESZÁMOLÓJA A 2003. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ VIZSGÁLATÁNAK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 24-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 24-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 24-én tartandó ülésére Tárgy: 2011. évi költségvetés tervezetének megtárgyalása, és a költségvetés elfogadása, valamint a

Részletesebben

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31.

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31. 1 3 2 3 5 2 9 5 3 7 0 0 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-1 7 7 2 9 3 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Pilisvörösvári Vízművek Kft. v.a. A vállalkozás címe, telefonszáma: 1134 Budapest,

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ Zrt. és leányvállalatai ( EDF DÉMÁSZ Csoport )

EDF DÉMÁSZ Zrt. és leányvállalatai ( EDF DÉMÁSZ Csoport ) és leányvállalatai ( EDF DÉMÁSZ Csoport ) A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások a 2009. december 31-ével végződő évre KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. július végi helyzetéről 2014. augusztus * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/134-21/2016. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

ERSTE EXCLUSIVE - 28 MAGYAR KÖTVÉNY FORINT ESZKÖZALAP BEFEKTETÉSI POLITIKA

ERSTE EXCLUSIVE - 28 MAGYAR KÖTVÉNY FORINT ESZKÖZALAP BEFEKTETÉSI POLITIKA ERSTE EXCLUSIVE - 28 MAGYAR KÖTVÉNY FORINT ESZKÖZALAP BEFEKTETÉSI POLITIKA 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ A biztosító a hozamszint stabilizálása, növelése és a befektetésre kerülı tıke maximális biztonságának megteremtése

Részletesebben

A CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

A CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA A CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Hatályos: 2008. február 1. 1. Bevezetés A végrehajtási politika az ügyfelek pénzügyi eszközökre vonatkozó vételi vagy eladási megbízásainak, az ügyfél

Részletesebben

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Döntés a Társaság számviteli törvénynek megfelelıen elkészített 2012. évi egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelı Bizottság,

Részletesebben

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2014. év Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató I.1 A vállalkozás bemutatása A. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelemi Korlátolt

Részletesebben

UniCredit Bank Zrt. Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. ITAG Könyvvizsgáló Kft. Dr. Szabóné Dr.

UniCredit Bank Zrt. Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. ITAG Könyvvizsgáló Kft. Dr. Szabóné Dr. HALADÁS REGIONÁLIS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOMBATHELY KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET 1. A Nyugdíjpénztár bemutatása Név: "HALADÁS" Regionális Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapítás: 1995. március 10. Taglétszám: 2012.

Részletesebben

Üzleti jelentés a Pénztár 2014. évi tevékenységéről és vagyoni helyzetéről

Üzleti jelentés a Pénztár 2014. évi tevékenységéről és vagyoni helyzetéről Üzleti jelentés a Pénztár 2014. évi tevékenységéről és vagyoni helyzetéről A pénztár működését meghatározó jogszabályi változások 2014. évben jelentős módosításokat, már meglévő folyamatok áttervezését,

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelı: Raiffeisen

Részletesebben

2013. december 31. Éves beszámoló

2013. december 31. Éves beszámoló 2013. december 31. Éves beszámoló I. Általános kiegészítések 1./ A vállalkozás bemutatása KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. december 31-i beszámolóhoz A társaság az Állami Vagyonkezelő Részvénytársaság 1993.

Részletesebben

XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI FEJEZET 2007

XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI FEJEZET 2007 XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI FEJEZET 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA A fejezet a központi költségvetés devizában

Részletesebben

1. Befektetési alapok 1

1. Befektetési alapok 1 1. Befektetési alapok 1 A befektetési alap egy jogi személyiséggel rendelkező vagyontömeg, amelyet a befektetési alapkezelő a befektetők érdekében a meghirdetett befektetési elveknek megfelelően kezel.

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu

CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu Szám: 28008-22/2008. Tárgy: 2007. évi szöveges beszámoló Elıadó: Bozsóné Hiv.sz.:

Részletesebben

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015.

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. Független Könyvvizsgálói jelentéssel együtt Konszolidált pénzügyi kimutatások 2015.12.31.

Részletesebben

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely:1146 Budapest, Borostyán u. 1/b. Adószám: 18061457-1-42 Bankszámlaszám: K&H Bank 10200964-20221713 Tel./Fax: (06) 1-351-4843 Tel.: (06) 1-351-0372 Honlap: www.bizalompenztar.hu

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016.(III. 04.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyakfeletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról /egységes

Részletesebben

Projektazonosító: TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program Pályázati azonosító: A2-ELMH-13-0048

Projektazonosító: TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program Pályázati azonosító: A2-ELMH-13-0048 Projektazonosító: TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program Pályázati azonosító: A2-ELMH-13-0048 A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program Hazai

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

jelentés a magánnyugdíjpénztárak működéséről, jogi hátteréről, gazdálkodásuk jogcélszerűségéről

jelentés a magánnyugdíjpénztárak működéséről, jogi hátteréről, gazdálkodásuk jogcélszerűségéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÁTiKTATVA: B/32 _' ' g r r o m T O tm tt jelentés a magánnyugdíjpénztárak működéséről, jogi hátteréről, gazdálkodásuk jogcélszerűségéről Előadó: Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu 2008. évi éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

Üzleti Jelentés Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2014. év

Üzleti Jelentés Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2014. év Teréz krt 42-44 Üzleti Jelentés Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2014. év 1. A pénztár általános jellemzői A Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár (rövidített nevén: Generali Egészségpénztár)

Részletesebben

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi Éves beszámolója 2007. március 20. Tartalomjegyzék I. Összefoglaló II. Általános ismertető 1. Cégadatok 2. Részvényinformációk 3. Cégvezetés 4. Általános adatok a társaságról

Részletesebben

Kockázatkezelési elvek, módszerek

Kockázatkezelési elvek, módszerek AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2012 A 234/2007. (IX. 4.) Korm. Rendelet szabályozza a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítését A jelentés

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Befektetési Politika Szabályzat 2016. Table of Contents CIB ÖNKÉNTES ÉS KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR... 2 BEFEKTETÉSI POLITIKA... 2 Bevezető... 2 I. Általános célok és

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2013. február havi helyzetéről 2013. március * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA

NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA Az ERSTE ALPOK NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-143 Hatály:

Részletesebben

ACCORDE PRÉMIUM ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA

ACCORDE PRÉMIUM ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA ACCORDE PRÉMIUM ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.) Forgalmazó: Concorde Értékpapír Zrt. (Székhely: 1123

Részletesebben

Aranyszárny CLaVis. Nysz.: 17386

Aranyszárny CLaVis. Nysz.: 17386 Aranyszárny CLaVis rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött, élethosszig tartó életbiztosítás különös feltételei (G75/014) Hatályos: 014. március 15. Módosítva: 014. november 1. Nysz.: 1786 Tartalomjegyzék

Részletesebben

MKB MÉRLEG Tőkevédett Származtatott Alap

MKB MÉRLEG Tőkevédett Származtatott Alap MKB MÉRLEG Tőkevédett Származtatott Alap elnevezésű nyilvános, zárt végű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056

Részletesebben

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail:

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail: Statisztikai számjel: 21814097-8621-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Kft. Kiegészítő melléklet Budapest, 2012. április 24. P.H... dr. Kóti Tamás ügyvezető igazgató

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-159 Hatály:

Részletesebben

Tájékoztató a 2015. évben lejáró Tartós Befektetési Számlák hosszabbításával kapcsolatos lehetőségekről

Tájékoztató a 2015. évben lejáró Tartós Befektetési Számlák hosszabbításával kapcsolatos lehetőségekről Tájékoztató a 2015. évben lejáró Tartós Befektetési Számlák hosszabbításával kapcsolatos lehetőségekről Tisztelt Ügyfelünk! Az EQUILOR Befektetési Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 2/C; ) képviseletében

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a vagyonelemek feletti

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete H e l y b e n Tárgy: Szentes-Víz

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. Ügyféltájékoztató az MKB Ingatlan Alapok Alapja Befektetési Alapról

MKB Alapkezelı zrt. Ügyféltájékoztató az MKB Ingatlan Alapok Alapja Befektetési Alapról MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu Ügyféltájékoztató az MKB Ingatlan

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2015. évi eredményről

FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2015. évi eredményről FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2015. évi eredményről Budapest, 2016. március 17. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2014.12.31 2015.09.30 2015.12.31 2015.12.31/ 2015.09.30 2015.12.31/

Részletesebben

2009. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2009. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2009. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE BEVEZETŐ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK A VITAMIN Egészségpénztár (továbbiakban: Pénztár) működési formáját tekintve nyitott kiegészítő Egészségpénztár.

Részletesebben