UniCredit Bank Zrt. Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. ITAG Könyvvizsgáló Kft. Dr. Szabóné Dr.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "UniCredit Bank Zrt. Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. ITAG Könyvvizsgáló Kft. Dr. Szabóné Dr."

Átírás

1 HALADÁS REGIONÁLIS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOMBATHELY KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET 1. A Nyugdíjpénztár bemutatása Név: "HALADÁS" Regionális Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapítás: március 10. Taglétszám: december 31-én 189 fő. A Pénztár a nyugdíjcélú megtakarítások gyűjtésére, a vagyonnak a tagok érdekében történő befektetésére jött létre. Feladatait a vonatkozó jogszabályok, az Alapszabály és az egyéb szabályzatokban foglaltak szerint végzi. A Pénztár egyösszegű kiegészítő nyugdíjat fizet tagjainak, amelyhez 10 év várakozási idő után, vagy a nyugdíjkorhatár elérésekor juthat hozzá a tag. A tagdíj egységesen a tag havi alapbérének 4,5 %-a, minimum Ft. A Pénztár tagsága területi alapon szerveződik. Tagok a Vas, Győr-Moson-Sopron, Veszprém és Zala megye területén lakó, illetve dolgozó természetes személyek lehetnek. A Pénztár munkáltatói tagja: - MÁV VASJÁRMŰ Járműjavító és Gyártó KFT A Pénztár IT tagjai: - Biró Etelka Elnök - Nagy Csabáné tag - Mándli László tag A Pénzár Ellenőrző Bizottságának tagjai: - Nagy Ferencné Elnök - Németh Gábor tag - Horváth Tamás tag A pénztár szolgáltatói: Bankszámla vezető: Vagyonkezelő: Letétkezelő: Könyvvizsgáló: UniCredit Bank Zrt. Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. ITAG Könyvvizsgáló Kft. Dr. Szabóné Dr. Pente Ilona 2. A könyvvezetés rendszere és a számviteli politika A Pénztár a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére ható eseményekről a kettős könyvvitel rendszerében folyamatosan, üzemgazdasági szemléletű nyilvántartást vezet a 223/2000. számú Kormányrendelet, illetve a Számviteli Törvény előírásai szerint. Az elszámolás belső szabályait a Számviteli politika tartalmazza. 1

2 A számlarend a bruttó elszámolás elvén alapszik. A könyvvitel számszaki helyességének biztosítása, valamint a rendszeres beszámolási kötelezettség teljesítése érdekében negyedévenként könyvviteli zárlat és főkönyvi kivonat készül Mérlegkészítés időpontja: március Amortizációs politika A Pénztár döntésétől függően a kis értékű 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési, előállítási költsége a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolható Értékelési szabályok A hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok, tulajdoni részesedést jelentő befektetések, diszkont értékpapírok esetében a számviteli törvény szerinti beszerzési érték, tartós befektetési célú ingatlanok esetében az értékcsökkenéssel csökkentett beszerzési érték képezi a könyv szerinti értéket. A meghatározott befektetési formákba eszközölt működési, fedezeti, valamint a likviditási célú befektetések mérleg fordulónapjára, illetve negyedév utolsó napjára vonatkozóan meghatározott piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti különbözet összegét a befektetési tevékenység bevételei között az értékelési különbözet várható hozamaként kell elszámolni az egyes eszközcsoportokon belül elkülönítetten megnyitott és vezetett értékelési különbözet számlákkal szemben. Az értékelési különbözet várható hozambevételei között elkülönítetten kell kimutatni az időarányosan járó kamatot, a járó osztalékot, a devizaárfolyam-változásból adódó különbözeteket, valamint az egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözeteket A Pénztárnál folytatott ellenőrzések Az üzleti év folyamán a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete ellenőrzést nem folytatott a pénztárnál. Állami adóhatóság által végzett ellenőrzés az üzleti évben nem történt. 3. A mérleghez és az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 3.1. Mérleg bemutatása A mérlegben szereplő összes eszköz a következő fő csoportokba van sorolva: - működést szolgáló (működési célú) eszközök - a nyugdíjszolgáltatás fedezetéül szolgáló eszközök - likviditási fedezetet szolgáló (biztonsági célú) eszközök A működéshez szükséges eszközök többségét az előző évekhez hasonlóan a Pénztár munkáltatói tagja (MÁV Vasjármű Kft) bocsátotta rendelkezésre. A székhelyül szolgáló helyiséget bérleti díj ellenében használja a Pénztár. A pénztárnak nincsenek tárgyi eszközei. A befektetett pénzügyi eszközök között található értékpapírok 1 éven túli lejáratú államkötvények és jelzáloglevelek e Ft értékben. Az értékpapírok befektetési formák szerinti megoszlása megfelel a 281/2001. (XII. 26.) számú 2

3 kormányrendelet, illetve a Befektetési politika által előírt arányoknak, azaz a következőképpen alakult (a befektetett pénztári eszközök %-ában): Befektetés Nyilvántartási Piaci érték eft érték eft Befektetett eszközök Kötvény Államkötvény Jelzáloglevél Összesen: Az értékpapírok fajták szerinti megoszlása: - részvények 3,79 % - befektetési jegyek 13,53 % - állampapírok 82,68 % A fenti arányokból is látszik, hogy a Pénztár a vagyonkezelőn keresztül óvatos befektetési politikát folytat, a biztonságra való törekvés elsődlegességét figyelembe véve. A forgóeszközök értéke e Ft. Ennek az összegnek jelentős részét az értékpapírok teszik ki ( e Ft), a bankszámlán és a házipénztárban csak a működéshez, mindennapi kifizetésekhez szükséges összeg maradt. A tárgyévben tagi kölcsönt 5 fő részére nyújtott a Nyugdíjpénztár. A korábban kihelyezett kölcsönökből eredő és 2012-ben lejárt tartozásokat határidőre visszafizették december 31-én a tagi kölcsön állomány összege 489 e Ft. Az értékpapírok között kimutatott értékelési különbözet e Ft. Ebből az összegből e Ft a hosszú lejáratú állampapírok értékelési különbözete, a részvények és egyéb értékpapíroké e Ft. Befektetés Nyilvántartási Piaci érték eft érték eft Forgó eszközök Diszkont kincstárjegy Kötvény 0 0 Részvény Befektetési jegyek Jelzáloglevél 0 0 Külföldön bej.bef.j Összesen Az alábbi nyitott határidős opciós ügyletei voltak december 31-én a Pénztárnak: FX forward eladási pozíció nyitása HUF/EUR KK HALADÁS-ING lejárat kötési érték Ft év végén ÉK Ft HALADÁS-ING lejárat kötési érték Ft év végén ÉK Ft HALADÁS-ING lejárat kötési érték Ft év végén ÉK Ft Összesen: Ft 3

4 A mérlegkészítés időszakában az alábbi előző évi határidős opciós ügylet zárult le: HALADÁS ING lejárat az ügylet kötési értéke Ft volt, lejáratkori értéke Ft. A Pénztár Ft veszteséget realizált. Aktív időbeli elhatárolásként a Pénztár a tagi kölcsönök után időarányosan járó, még nem realizált kamatot, mutat ki. Ennek az összege: 18 e Ft. Az elmúlt évben a Pénztár vagyona csökkent. A évi vagyon eft, ami az elmúlt évhez képest 7 %-os csökkenést jelent. Forrás oldalon kerül kimutatásra a saját tőke, melynek értéke e Ft. A Pénztár alapításkor induló vagyonnal nem rendelkezett. A Tartaléktőke és a Működési tevékenység mérleg szerinti eredményének az összege a működéssel kapcsolatos kiadások fedezetére rendelkezésre álló vagyont tartalmazza. A Tartaléktőke állományváltozása a tagdíjak nem fizetése miatt az egyéni számláról átvezetett összeget (57 e Ft) és a korábbi évek eredményét tartalmazza. A céltartalékok értéke e Ft, melyből működési céltartalékkal nem rendelkezik a Pénztár. A fedezeti céltartalék e Ft, amely mögött a tagok befizetései, egyéni számlájukon jóváírt hozamok és értékelési különbözetek szerepelnek. A likviditási céltartalék 43 e Ft. A Pénztár meg nem fizetett tagdíjak tartalékának záró értéke e Ft, melyből a működési alap 154 e Ft, a fedezeti alap e Ft, a likviditási alap 4 e Ft. Ezen tartalék értékének nagyobb részét a munkáltatói tag által IV. negyedévben meg nem fizetett tagdíjak után képzett tartalék összege teszi ki. (3.811 e Ft) A kötelezettségek között kerül kimutatásra a 196 e Ft szállítói tartozás, az egyéb rövid lejáratú kötelezettség 106 e Ft, mindösszesen 302 e Ft. A Pénztár hosszú lejáratú kötelezettséggel nem rendelkezik. A kötelezettségek megbontása az alábbi: Megnevezés Összeg Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból 196 Személyi jövedelemadó elszámolás 31 Költségvetési befizetési kötelezettségek 50 Bankszámla 8 Felügyelettel szembeni kötelezettségek 17 Azonosítatlan függő befizetések 0 A passzív időbeli elhatárolás értéke 452 e Ft, mely a szerződés alapján a tárgyévet illető könyvvizsgálói díj, mely 2013-ben kerül számlázásra (229 e Ft), valamint a 221 e Ft vagyonkezelő díjat és 2 e Ft irodabérleti díjat tartalmaz Eredménykimutatás bemutatása A tagdíjbevételek 95,9-4-0,1 %-ban oszlottak meg a fedezeti, működési és likviditási tartalékok között. A tagdíjbevételek összetétele az előző évekhez képest nem változott. Legnagyobb részt (95,9 %-ot) ez évben is a munkáltatói hozzájárulás tette ki, de e mellett voltak egyéni tagdíjfizetők, illetve olyan tagok, akik kiegészítő tagdíjat fizettek, de ez az év végére lecsökkent. A munkáltatói tag a vállalt kötelezettségeit csak részben teljesítette IV. negyedévben a tagdíjak nem kerültek 4

5 átutalásra. A megfizetett tagdíjakat az Alapszabályban előírt határidőig átutalta, és az adatszolgáltatást is rendszeresen, időben teljesítette. Az egyéni tagdíjfizetők közül néhányan nem, illetve kevesebb összeggel teljesítették a fizetést, így feléjük tagdíjhátralékot írtunk elő és felszólítottuk a fizetésre. Azonosítatlan függő befizetés felosztásra került a tagok között. A képződő vagyont, valamint az időközben lejárt befektetésekből felszabaduló összeget a Pénztár vagyonkezelője a Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt fekteti be. A vagyonkezelő a küldöttközgyűlés által jóváhagyott iránymutatások, illetve a Befektetési politika alapján saját hatáskörben végzi a befektetéseket. A befektetési tevékenység eredményeként realizálódott hozam annak a tartaléknak a bevételeként került elszámolásra, amelyiknek a befektetéséből származott. A Pénztár nem működtet választható portfoliónkénti elszámoló egységeket, nem ad kölcsönbe értékpapírt és nincs kockázati tőkealapjegye. Cash-Flow kimutatás Megnevezés Előző év Tárgyév 1 2 c d Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-) Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) 0 0 Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-) 0 0 Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) 0 0 Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-) 0 0 Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-) Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-) 0 0 Tartaléktőke állomány változása (+/-) Követelésállomány változása (+/-) Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-) Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-) 0 0 Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-) Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-) 0 0 Tagokkal szembeni kötelezttségek állomány változása (+/-) 0 0 Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-) Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+) 0 0 Hitel, kölcsön visszafizetés (-) 0 0 Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-) -9-9

6 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-) Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-) 0 0 Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+) 0 0 Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-) 3-16 Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-) Fedezeti céltartalékképzés (+) Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+) 0 0 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) 0 0 Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+) 0 0 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-) 0 0 Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-) Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-) Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-) Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-) Likviditási céltartalékképzés (+) 4 15 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+) 0 0 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) 0 0 Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-) 0 0 Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-) 0 0 Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-) 0 0 Pénzeszköz változás Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár) 0 0 Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása Tartalékok bevételeinek alakulása Bevétel Fedezeti tartalék Likviditási tartalék Ezer Ft % Ezer Ft % Tagdíj , ,00 Tagok egyéb befizetései , Hitelezési veszt. Tagdíj Azonosítatlan befiz. hozama Nettó hozam , Összesen , ,00 A fedezeti tartalék évi bevételének 19,92%-át tette ki a tagdíjbevétel. Ebből a munkáltatói hozzájárulás aránya 18,35 %. A pénzügyi műveletek eredményeként realizálódó nettó hozambevétel (kamat, árfolyam-különbözet, osztalék) a bevételek 75,94 %-a a fedezeti tartalékon belül. A fedezeti alap tagdíjbevételei a hosszú távú pénzügyi terv tükrében 1,19 százalékkal maradt el a tervezettől, mely elsősorban a munkáltatói tag által elmaradt tagdíj-befizetésből adódik. A fedezeti tartalék kiadásai között a pénzügyi műveletek ráfordításain kívül csak a tagok részére folyósított kifizetések, illetve az átlépők tagdíja és hozama voltak. Ezek az alábbiak szerint tevődtek 6

7 össze: - egyösszegű nyugdíjszolgáltatás (20 fő) e Ft - egyéni számla kifizetés a kedvezményezettek részére (1 fő) e Ft átlépő (5 fő) e Ft tagdíj nem fizetése miatt hozamcsökkenés átv. 59 e Ft - tőke és hozamkifizetés (8 fő) e Ft - hozamkifizetés (24 fő) e Ft - kilépő (6 fő) e Ft A nyugdíjszolgáltatásban részesülők, a tőke és hozam fizetése, valamint az átlépő és kilépő tagoknál a kifizetés miatt felmerült dologi kiadások összege 99 eft. Ennek megbontása a következő: - nyugdíjszolgáltatás, tőke és hozam fizetése, kilépés miatt felszámolt költségek 79 e Ft - átlépés miatt felmerült költségek 20 e Ft Az egy főre jutó nyugdíjszolgáltatás átlagos értéke: e Ft = 2.047,05 e Ft 20 fő Az egy főre jutó átlépés miatt fizetett szolgáltatás átlagos értéke: e Ft = 2.190,8 e Ft 5 fő Az egy főre jutó nyugdíjszolgáltatás, illetve tőke és hozamkifizetés és kilépés miatt felmerült költségek átlagos értéke: 79 e Ft = Ft 59 fő Az egy főre jutó átlépés miatt felmerült költségek átlagos értéke: 20 e Ft = Ft 5 fő A Pénztárban évben 110 fő válik jogosulttá kifizetés igénybevételére a várakozási idő letelte után. Az egyéni számlájuk év végi átlagos összege egyénenként: e Ft. Továbbá 3 fő válik jogosulttá nyugdíjszolgáltatásra. Az egyéni számlájuk év végi összege: e Ft. Az egyéni számlák állományának éves átlagos értéke: e Ft. A fedezeti tartalék tárgyévi eredménye (céltartalék képzés) e Ft, záró állománya e Ft. A hosszú távú tervhez viszonyítva 5,6 %-kal kevesebb lett a Pénztár záró állománya a tervezetthez képest, mely a évi kevesebb tagdíj-befizetésekből, valamint a nagyobb arányú hozam- és szolgáltatás-kifizetésekből adódik. 7

8 A likviditási tartalék bevételei csak tagdíj és hozambevételek voltak. A hosszú távú pénzügyi tervhez viszonyítva a likviditási tartalék tagdíjbevétele nem maradt el a tervezettől. Hozamot ezen a tartalékon nem számoltunk el. Likviditási tartalék megoszlása Megnevezés Ezer Ft % Likviditási tartalék ÉK 0 0 Egyéb likviditási célra ,00 Összesen ,00 A működési tevékenység fedezetéül a befizetett tagdíj, a munkáltatói hozzájárulás 4 %-a és a kiegészítő tagdíj 2 %-a maximum Ft, valamint az egyéb bevétel és a pénzügyi műveletek bevétele szolgált. Működési tevékenység bevételeinek alakulása Megnevezés Ezer Ft Nyitó egyenleg Tagdíjbevétel 518 Hozam 5 Egyéb bevétel 156 Rendszeres támogatás Átvezetés likviditási alapról 0 Működési alap összesen Működési tevékenység kiadásainak alakulása Megnevezés Költség, ráfordítás Ezer Ft-ban Megoszlás % Személyi jellegű ráfordítások ,31 Anyagköltség 25 1,37 Igénybe vett szolgáltatások ,18 Egyéb szolgáltatások költsége ,81 Felügyeleti díj 170 9,33 Értékcsökkenési leírás 0 0 Befekt.tevékenységgel kapcs.ráfordítás - - Egyéb ráfordítás 0 0,00 Összesen: ,00 A működési kiadások jelentős részét 2012-ben is a személyi jellegű ráfordítások tették ki. Ez az igazgatótanács, valamint az ellenőrző bizottság tagjainak tiszteletdíjából, a pénztári alkalmazottak részére fizetett megbízási díjból, és ezek járulékaiból tevődik össze. Az igénybe vett szolgáltatások között a marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltségek, valamint a könyvvizsgálónak számla alapján fizetett díjazás szerepel. Az igazgatótanács 3 főből áll, díjazásuk az előző évhez képest nem változott. Az ellenőrző bizottság 3 főből áll. A Pénztár 2 főt foglalkoztat megbízási díj ellenében, melynek összege nem változott. 8

9 A felügyeleti díj a évhez képes 7 eft-tal csökkent. A korábbi években elszámolt befektetési tevékenységgel kapcsolatos ráfordításokat évben a pénztár nem számolt el, mivel nem volt működési alapra jutó befektetése. A pénztár a munkáltatói tagdíjat fizető MÁV Vasjármű Kft-től rendszeres támogatásként e Ft-ot kapott működési költségeinek finanszírozására. Személyi jellegű kiadások részletezése: Megnevezés Ezer Ft-ban Tiszteletdíj, megbízási díj 766 Könyvvizsgáló díja - TB járulék, egészségügyi hozzájárulás 187 Tagtoborzás díja 0 Összesen 953 Jelentősebb költségelem volt 2012-ben az igénybe vett szolgáltatások közül a könyvvizsgálónak számla alapján fizetett díj költsége (385 eft). A működési tevékenység eredménye 300 e Ft, záró vagyona e Ft. Pénztári céltartalékok alakulása Fedezeti tartalék Egyéni számlák Megnevezés Előző év Tárgyév Nyitó állomány Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek Más pénztárból átlépő tagok által hozott tagi követelés 0 0 Egyéni számlákat megillető hozambevételek Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások Egyéb változás Egyéni számlák záró állománya Szolgáltatási tartalékon Megnevezés Előző év Tárgyév Nyitó állomány 0 0 Egyéni számlákról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete Más pénztárból átlépő tagok által hozott tagi követelés 0 0 Likviditási tartalékokból átcsoportosítás 0 0 Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés Szolgáltatási tartalék záró állománya 0 0 9

10 Likviditási tartalékok Megnevezés Előző év Tárgyév Nyitó állomány Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett céltartalék Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról 0 2 Egyéb likviditási célra képzett tartalékból átcsop. működési célra 12 0 Egyéb likviditási célokra képzett céltartalék záró állománya Céltartalékok állománya összesen Megnevezés Nyitó állomány Tárgyévi változások Záró állomány Működési céltartalék jövőbeni kötelezettségekre működési portfolió értékelési különbözetére Fedezeti céltartalék egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt) szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt) Likviditási és kockázati céltartalék értékelési különbözetre egyéb likviditási célokra azonosítatlan befizetések befektetési hozamára Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka működési célú fedezeti célú likviditási és kockázati célú 4 4 Összesen: Tájékoztató adatok A taglétszám alakulása Időszak I. negyedév II. negyedév 10 III. negyedév IV. negyedév Nyitó létszám Új belépő Átlépő más pénztárból Elhalálozott Szolgáltatásban részesült Egyéb megszűnés Átlépő más pénztárba Kilépett Záró létszám Ebből: szüneteltető Éves átlagos taglétszám: 205 fő

11 A évi pénzügyi tervben létszámnövekedés nem lett előirányozva, mivel feltételeztük, hogy az új belépők miatti létszámnövekedés nem haladja meg a kilépők számát. Az év során nem volt új belépő a Pénztárba. A kifizetések száma az előző évhez képest növekedett A taglétszám az év során csökkent, mivel a szolgáltatásban részesülők és a kilépők száma meghaladta az új tagok számát. Az azonosítatlan függő befizetések a Pénztárba évben nem történtek. A taglétszám alakulása korévenként a következő: Megnevezés Tagsági viszony évközi megszűnése Év elejé n Belépő Át(Ki)lépés Elhalálozás 11 Szolgáltatás igénybevétele Egyéb megszűnés** Év végén a b c d e f g Összesen: Az átlaglétszám tervezetthez képest csökkent, így az átlagos tagdíj (7.870 Ft) tervhez viszonyított aránya is kissé csökkent.

12 Mivel a Nyugdíjpénztár az évi XCVI. Törvény 40. (3) alapján nem végez járadékszolgáltatás, ezért nem készít biztosításmatematikai mérleget. Szolgáltatást igénybevevők létszáma korévenként az alábbi: Megnevezés Szolgáltatás megnevezése Év elején Új igénybevevők Lejárt Elhalálozás Egyéb ok Év végén a b c d e f g Mindösszesen Szolgált atás évközi megszűn ése Összesen A várakozási idő figyelembevételével megállapított kifizetés igénybevételére jogosult vagy 1 éven belül jogosulttá váló pénztártagok létszáma 110 fő és az egyéni számlájuk összesített tárgyév végi egyenlege e Ft. Befektetések alakulása A Pénztár teljes vagyonának kezelését az előző évhez hasonlóan 2012-ben is a Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. végezte. Ebben az évben a Pénztár nettó hozama a negyedéves részhozamok mértani láncszorzatából számítva 17,77 %. A tízéves átlaghozam pedig 8,15 %. A befektetési formák közül az állampapíroknak, valamint a befektetési jegyeknek volt a legkedvezőbb hozama az előző évben. A részvényeknek és a nemzetközi részvényeknek a II. negyedévben negatív hozama volt, de még így is éves szinten 17,27 %, illetve 5,20 %-os hozamot értek el. Az állampapírok és a kötvények 20,17 %-os eredményt értek el. A törvényben előírt módon számított referencia hozam értéke az összes portfóliót tekintve 18,64 %-os volt. Az eszközcsoportok átlagos éves súlya az alábbiak szerint alakult: hazai állampapírokban a vagyon átlagosan 82,84 %-os része volt, hazai részvényekben 3,79 %, befektetési jegyek 11,49 % és külföldi részvényekben hozzávetőlegesen 1,88 %. 12

13 A befektetések a következőképpen alakultak december 31-én: A befektetések portfólió osztályonkénti megoszlása Befektetés Nyilvántartási érték eft Piaci érték eft Értékelési különbözet eft I. portfólió osztály Diszkont kincstárjegy Államkötvény II. portfólió osztály Részvény III. portfólió osztály Befektetési jegyek IV. portfólió osztály Külföldön bej.bef.j V. portfólió osztály Jelzáloglevél VI. portfólió osztály Határidős ügyletek Összesen A pénztár a befektetésre szánt vagyon portfolió-összetételét a Befektetési politikában határozta meg az alábbiak szerint: Megnevezés Minimum Maximum házipénztár 0 % 0,05 % de maximum 500 eft pénzforgalmi számla és befektetési számla 0 % 100 % OECD országok állampapírjai, bankbetétek, jelzáloglevelek, vállalati 70 % 100 % kötvények, repó megállapodások, vagy ilyen eszközöket tartalmazó alapok befektetési jegyei hazai állampapírok, kötvények, jelzáloglevelek, vagy ilyen eszközöket tartalmazó befektetési alapok jegyei Hazai részvények, valamint ilyen eszközöket tartalmazó befektetési 0 % 10 % alapok jegyei hazai részvények, vagy ilyen eszközöket tartalmazó befektetési alapok jegyei közép-kelet európai tőzsdei részvények vagy ilyen eszközöket tartalmazó 0 % 15 % befektetési alapok jegyei nyugat-európai és amerikai tőzsdei részvények vagy ilyen eszközöket 0 % 15 % tartalmazó befektetési alapok jegyei befektetési jegyei 0 % 6 % 13

14 Az értékpapírok értékének alakulása a Pénztár alakulásától Év Nyilvántartási érték Piaci érték (kamattal) A Pénztár portfólió állománya év végén az alábbi: Magyar állampapír Könyv szerinti érték Piaci érték DKJ D D D Összsen: Kötvény 2013/D MÁK /E MÁK /C MÁK /A MÁK /C MÁK /C MÁK /A MÁK /B MÁK /A MÁK /A MÁK /A MÁK /A MÁK REPHUN 6,75 07/28/ Összesen: Változó kamatozású kötvény Kötvény PEMÁK 2015/X Összesen: Összesen:

15 BÉT-re vagy más elismert ép.piacra bevezetett, Mo-n nyilv.forgalomba hozott részvény Részvény Összesen: Bef.jegy Pioneer Selecta Eu.Rv Pioneer USA Dev.rv.befj Összesen: Vásárolható hazai bef.jegy Bef.jegy Pioneer Közép-Eu.Rv Összesen: Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye Bef.jegy FTSE CHINA MSCI Hong Kong Vanguard Emerging Markets Vanguard Pacific ETF Összesen: Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye Bef.jegy Lyxor ETF Turkey Összesen: Mo-n bejegyzett jelzálogintézet által kibocsátott jelzáloglevél Jelzáloglevél HVBF2020/A Összesen: Határidős ügylet: Haladás-ING Haladás-ING Haladás-ING Összesen: Tagi kölcsön Bankszámlák Pénztár Portfólió összesen:

16 A befektetések földrajzi eloszlása az alábbi: Megnevezés Befektetések időszak végi értéke könyv szerinti értéken Befektetések időszak végi értéke - piaci értéken Befektetésekből a részvények és egyéb változó hozamú értékpapírok - piaci értéken a b c Összesen Európai Gazdasági Térség összesen EU tagországok összesen Franciaország Magyarország Egyéb ország összesen Amerikai Egyesült Államok A befektetések devizanemenkénti záró állománya: Megnevezés Befektetések időszak végi értéke - könyv szerinti értéken Befektetések időszak végi értéke - piaci értéken 1 2 a b HUF EUR GBP USD CHF JPY Egyéb Összesen A felosztott hozam és a hozamráta alakulása A hozamok év közben a Hozamfelosztási szabályzatnak megfelelően negyedévente kerültek felosztásra, az értékelési különbözet szintén negyedévente. A Pénztár egészére jutó hozam összege e Ft. A fedezeti tartalék nettó hozama e Ft, amelynek felosztása az egyéni számlákon a hozamjóváíráskor fennálló egyenleg arányában történik. A jogszabály által előírt módon számított hozamráta értéke: 18,46 % 16

17 A pénztár egészére számított hozamráták negyedévenkénti bemutatása: Negyedév Nominális nettó Nominális bruttó Referenciahozam hozam hozam I. negyedév 4,61% 4,76% 4,75% II. negyedév 3,34% 3,48% 3,57% III. negyedév 4,58% 4,75% 4,73% IV. negyedév 4,17% 4,32% 4,42% Éves hozam (láncszorzat) 17,77% 18,46% 18,64% Az értékelési különbözet alakulása és megoszlása Időarányos kamat Deviza árfolyamv. Egyébi piaci árhat. I. negyedév eft 949 eft eft II. negyedév eft 291 eft eft III. negyedév eft 205 eft eft IV. negyedév eft 585 eft eft A gazdálkodást közvetlenül jellemző mutatók tartalékok t. évi tagdíjbevétele / tartalékok t. évi összes bevétele: 32,39 % tartalékok t. évi hozambevétele / tartalékok t. évi összes bevétele: 57,07 % Egyéb tájékoztató adat A Nyugdíjpénztár a 2012-es év folyamán kiegészítő tevékenységet nem folytatott, rendkívüli esemény nem történt. A Pioneer Befektetési Alapkezelő 2012 évi beszámolója a Haladás Önkéntes Nyugdíjpénztár számára I. A Pénztár teljesítménye évben Az elmúlt év során napi lánc módszerrel kalkulálva 113 (havi láncolással számolva 123) bázisponttal meghaladtuk a referencia index teljesítményét. Az elmúlt évben a Pénztár teljesítménye 18,64 %-ot ért el. 17

18 A Pénztár teljesítménye a évben Kategória I. né II. né III. né IV. né Total Alultelj. Felültelj Eszközarány Portfólió nominális teljesítmény (záró) Hazai kötvény 82,68% 3,98% 5,66% 4,36% 4,81% 20,17% Ingatlan 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% CEE részvény 9,57% 10,01% -6,29% 8,91% 4,44% 17,27% Nemzetközi részvény 7,75% 3,86% -2,66% 1,26% 2,76% 5,20% Portfólió 100,00% 4,75% 3,57% 4,73% 4,42% 18,64% Eszközarány Benchmark nominális teljesítmény (záró) Hazai kötvény (MAXComp.) 80,00% 4,05% 5,22% 4,46% 4,70% 19,74% Ingatlan (BIX) 3,00% 0,58% 1,09% 1,13% -0,91% 1,89% CEE részvény (BUX+CETOP20) 10,00% 9,00% -7,51% 7,25% 3,78% 12,21% Nemz. Részvény (MSCI World) 7,00% 2,46% -3,18% 1,62% 3,29% 4,13% Benchmark (napi lánc) 100,00% 4,40% 3,22% 4,48% 4,37% 17,50% 1,13% Benchmark (havi lánc) 17,40% 1,23% A második negyedév során vittük fel a portfólió durációját az év első hónapjában jellemző neutrálisról kb. 15%-os túlsúlyra. Ez javította a relatív teljesítményt, mivel az időszak egészében főleg a hozamgörbe középső- és hosszú szegmensén látványosan mérséklődtek a kamatszintek. A portfólió kötvény részének felülteljesítése döntően ebből az időszakból származik. A harmadik negyedév elejére a hozamok az áprilisi brüsszeli kiegyezés és az Európai Bizottságot valamint az EKB-t irritáló jegybanktörvény megfelelő irányú módosítása idején látott szintek alá csökkentek. Ráadásul július elején a tranzakciós adó MNB-re történő kiterjesztésével, amely gyakorlatilag 2,5 százalékpontos kamatcsökkentést jelentett volna a teljes áthárítása esetén a kormány újfent olyan intézkedéseket javasolt, amelyek komoly akadályai lehettek volna az IMFmegállapodás létrejöttének. Így egy átmeneti hozamemelkedésre számítva neutrálisra mérsékeltük a kamatkockázatot. További eladásokkal július végére fokozatosan 10% körüli duration alulsúlyt alakítottunk ki. Arra számítottunk, hogy a kormány folyamatosan a török forgatókönyvet fogja játszani, és csak az időt fogja húzni a tárgyalások során, végül pedig nem fogunk megegyezni a hitelezőinkkel (EU, IMF). Egy ilyen szcenárió, kedvezőtlen nemzetközi hangulattal párosulva jó eséllyel hozamemelkedéshez vezetett volna. A globális kockázatkerülési étvágy azonban a főbb jegybankok mennyiségi lazításának is köszönhetően annyira erős volt az elmúlt hónapokban, hogy a forint kötvényhozamok tovább estek minden lejáraton. Így a befektetők nem foglalkoztak egy esetleges török forgatókönyvvel, hanem mindent megvettek, ami kicsit is magasabb hozamot kínált. Ennek az erősödésnek egy részéről lemaradtunk a referencia indexénél alacsonyabb duration tartásával. Október elején Matolcsy György meghirdette 10 pontját a 2013-as költségvetéssel kapcsolatban. Ezek nélkülözték a nemzetgazdasági minisztertől már megszokott nem ortodox elemeket, és teljesen EU/IMF-kompatibilisnek tűntek. A kormány részéről érkező nyilatkozatok is inkább egy IMF-fel történő megegyezés irányába mutattak. Ekkor döntöttünk úgy, hogy visszazárjuk a duration alulsúlyt, és tízéves kötvény vásárlásával neutrálisra állítottuk be a portfóliók átlagos hátralevő futamidejét. A mind nemzetközi, mind hazai porondról érkező pozitív hírek nem tették indokolttá a rövidebb pozíció fenntartását. A negyedik negyedév során enyhén meghaladtuk a referencia index teljesítményét. Az év utolsó 18

19 három hónapjában a pénztár neutrális közeli durationt tartott. Kiegyensúlyozottnak ítéltük meg a további hozamcsökkenés, és egy hozamemelkedés esélyét. A kamatok fittyet hányva a hazai gazdaságpolitikai kockázatokra erősödtek tovább a többi feltörekvő piaci kötvénnyel. A portfóliók relatív teljesítményének kismértékű javulását az ún. barbell pozíció kialakítása segítette, ahol a 10 év körüli lejáratokat relatíve túlsúlyoztuk az 5 év körüli szegmens rovására. Az utolsó hetekben lezajlott flattening a hosszabb papírok felülteljesítését hozta. A portfólió teljesítményéhez kedvezően járult hozzá a devizás magyar államkötvények tartása, és forintra fedezése. Összességében a fenti tényezők a referenciaindexhez képest számottevő felülteljesítést eredményeztek. A részvénypiaci szegmens döntései az év során A piacok az év elején komoly esést mutattak, különösen a közép európai régióban és különösen a magyar piacon. A vagyonkezelő az esés idején folyamatosan a vételi oldalt erősítette és igyekezett a mélypontokon vásárolni. Az első negyedév végére a piacok jelentősen emelkedtek, innentől a vagyonkezelő igyekezett az egyedi eszközök kiválasztásával hozamelőnyre szert tenni. A portfólióban referenciaindexen kívüli tételként jelentősebb török kitettséget tartottunk, ami az év során komoly felülteljesítést hozott. Összefoglalva a közép-európai szegmens teljesítményét az év elején jókor időzített felülsúlyozás és a török kitettség tartása segítette a legnagyobb mértékben. A nemzetközi részvény szegmensben az év során szinte folyamatosan a felülsúlyozás mellett döntöttünk, a fő irány a fejlett piacok azon belül a német piac felülsúlyozása volt. A fejlett piacok összességében erős évet zártak (még akkor is ha a forint erősödése sokat levesz a teljesítményből) és a német piac pedig kiemelkedően teljesített, vagyis a fejlett piacokon a német piac felülsúlyozása és az általános felülsúlyozás eredményezte a felülteljesítést. a fejlődő piaci részvény szegmensben a közép európai piac felülsúlyozása egész évben jellemző volt, az év második felében pedig a török és a kínai piacok is felülsúlyozásra kerültek. E döntések eredményezték a portfólió kedvező teljesítményét a referenciaindexhez képest. II. A portfólió kockázati mutatói Az alábbiakban bemutatjuk a nyugdíjpénztár általánosan használatos kockázati mutatóit. Haladás Önkéntes Nyugdíjpénztár Időszak kezdete: Időszak vége: Évesített port.hozam-szórás (volatilitás) 5,10% Béta: 0,9796 Alfa (Jensen mutató): 1,3319 Sharpe-mutató: 2,18 Treynor-mutató: 11,34 R-négyzet 0,9640 Információs hányados: 1,16 Követési hiba 0,97% VaR (záró dátumra, 1 napos, 99%-os 0,57% konfidencia szint) 19

20 A év során fedezeti céllal deviza forward pozíciókat alkalmaztunk a Pénztárnál. Szombathely, május 10. Biró Etelka sk. IT Elnök 20

Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék

Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék I. Általános rész...2 I. 1. Alapításra vonatkozó adatok...2 I. 2. Általános adatok...2

Részletesebben

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke 1. A Rába Nyugdíjpénztár Alapadatai A Rába Nyugdíjpénztár 1995. június 20.-án alakult.

Részletesebben

Aon Pénztárszolgáltató Zrt 2/29

Aon Pénztárszolgáltató Zrt 2/29 Chinoin Nyugdíjpénztár CHINOIN Nyugdíjpénztár KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. DECEMBER 31. Az Éves beszámolót elfogadó közgyűlés időpontja: 2013. május 13. 1/29 A pénztár alap adatai és vezetése: CHINOIN Nyugdíjpénztár

Részletesebben

Hunalpa Nyugdíjpénztár

Hunalpa Nyugdíjpénztár Hunalpa Nyugdíjpénztár 2013. évi üzleti év Éves beszámoló Kiegészítő melléklete 1 I. A nyugdíjpénztár bemutatása A nyugdíjpénztár alapismérvei NÉV: Hunalpa (Magyar Közforgalmi Pilóták) Önkéntes Nyugdíjpénztára

Részletesebben

XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz

XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára Kiegészítő melléklet a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz 2013. szeptember 12. Jogutód nyugdíjpénztár részéről: Beolvadó

Részletesebben

TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete

TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete I. Pénztár jellemző adatai Pénztár megalakulásának időpontja: 1995. június 02. Tevékenységi engedély száma

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2014. május 29. 1 (1) A TEMPO Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár pénzügyi és jövedelmi helyzetére ható eseményekről

Részletesebben

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR 2700 Cegléd, Bede 575. Éves beszámoló kiegészítő melléklete 2014. december 31. Cegléd, 2015. május 27. Dr Vargáné Barna Judit IT elnök CÁT Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár

Részletesebben

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. évben mind vagyon, mind taglétszám tekintetében megőrizte

Részletesebben

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika. Módosítás dátuma

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika. Módosítás dátuma PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT Befektetési Politika Sorszám 1.0 1.1 MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosítás leírása Módosítás dátuma Módosította Jóváhagyó Pénztári ágazatok szétválasztása, ezáltal új

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2015.04.30 ISIN kód: HU0000701693 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): 25,878,094,922

Részletesebben

73OME Mérleg - Eszközök

73OME Mérleg - Eszközök Táblakód: 73OME Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi 73OME Mérleg - Eszközök Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló záró Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2014.05. 27.

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2014.05. 27. 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2014.05. 27. 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE Tartalom 1. A számviteli politika meghatározó elemei, a beszámoló összeállításánál

Részletesebben

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár. Választható portfolió szabályzata

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár. Választható portfolió szabályzata Választható portfolió szabályzata A rendszer ötödik módosítását elfogadta a 2015. május 19-én megtartott küldöttközgyűlése a 9/2015. (V.19.) küldöttközgyűlési határozattal valamint a 2015. augusztus 11-én

Részletesebben

OTP REÁL ALFA TŐKEVÉDETT ALAP 2015.05.21.-2015.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS

OTP REÁL ALFA TŐKEVÉDETT ALAP 2015.05.21.-2015.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS OTP REÁL ALFA TŐKEVÉDETT ALAP 2015.05.21.-2015.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS 2015. augusztus 10. I. Az OTP REÁL ALFA Tőkevédett Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve: OTP Reál Alfa Tőkevédett

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához Budapest, 2016. február 29. A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL 2. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY

Részletesebben

Általános kitöltési előírások

Általános kitöltési előírások 1. melléklet a 37/2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 1. melléklet a 37/2013. (XII. 29.) MNB rendelethez Általános kitöltési előírások 1. Kapcsolódó jogszabályok 1.1. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÁMSZAKI RÉSZE a 2015. évi pénztári beszámolóhoz Pénztár neve: ELMŰ Nyugdíjpénztár Adószám: 18068849-1-41 Cím: 1132 Budapest, Váci út 72-74 Az Éves beszámolót elfogadó küldöttközgyűlés

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények Oldal 3/39 CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2015.10.30 ISIN kód: HU0000701693 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF):

Részletesebben

EZÜST HÍD NYUGDÍJPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2007. ÉVI ÉVES PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓHOZ

EZÜST HÍD NYUGDÍJPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2007. ÉVI ÉVES PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓHOZ EZÜST HÍD NYUGDÍJPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2007. ÉVI ÉVES PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓHOZ 2 Az Ezüst Híd Önkéntes Nyugdíjpénztár 1995. évben alakult és mint alakulása óta minden évben a 2007-es évben is gazdálkodása

Részletesebben

HNK-2015/304. A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója

HNK-2015/304. A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója HNK-2015/304 A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója -1- Tartalomjegyzék: 1. Általános információk a beszámolóhoz 1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1 AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. I. BEVEZETİ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK Az AXA Egészségpénztár mőködési formáját tekintve területi elven mőködı

Részletesebben

Vitamin Egészségpénztár 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Vitamin Egészségpénztár 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE BEVEZETŐ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK A VITAMIN Egészségpénztár (továbbiakban: Pénztár) működési formáját tekintve nyitott kiegészítő

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T. Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár ÖNKÉNTES PÉNZTÁR. Készült: 2015. május 13.

K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T. Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár ÖNKÉNTES PÉNZTÁR. Készült: 2015. május 13. K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár ÖNKÉNTES PÉNZTÁR Készült: 2015. május 13. 1 I. Általános rész I./1. Pénztár adatok A Pénztár neve: Richter Gedeon

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év 1) A GAZDASÁGI KÖRNYEZET 2015. ÉVI ALAKULÁSA, VÁRHATÓ 2016. ÉVI HATÁSOK Az egészségpénztárak működésére igen érzékenyen hatnak az egyes jogszabályváltozások, a

Részletesebben

A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés

A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A/ Általános cégadatok A PANNON-VÁLTÓ Rt. 1994. november 1-én átalakulás útján jött létre a Váltó Kft. jogutódjaként. A részvénytársaságot

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az ACCESS Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap 2011. évi Éves beszámolójához Az Access Ingatlan Befektetési Alap 2011. december 31-i mérleg szerinti Saját tőkéje (nettó eszközértéke)

Részletesebben

2009. ÉVES BESZÁMOLÓJA

2009. ÉVES BESZÁMOLÓJA AZ ÉVGYŰRŰK MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR 2009. ÉVES BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE 1. A számviteli politika meghatározó elemei, a beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások3

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Debrecen, 2015. március 6. Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Fodorné Szabó Judit elnök-ügyvezető ig. Pinczésiné Ludman Viktória ügyvezető ig.

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Befektetési Politika Szabályzat 2016. Table of Contents CIB ÖNKÉNTES ÉS KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR... 2 BEFEKTETÉSI POLITIKA... 2 Bevezető... 2 I. Általános célok és

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Győr, 2010. április 27. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Győr, 2010. április 27. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 29. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Győr, 21. április 27. T A R T A L O M MÉRLEGKIMUTATÁS... 3 EREDMÉNYKIMUTATÁS... 7 KIEGÉSZÍT MELLÉKLET...

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2014.06.30 ISIN kód: HU0000701693 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): 20,266,667,965

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14.

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14. Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Bizalom Nyugdíjpénztár Budapest, 2009. március 14. 2 Bevezetı A Bizalom Önkéntes Kölcsönös Kiegészítı Nyugdíjpénztár az 1994. május 16-i alakuló közgyőlésén

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest US95 Plusz Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest US95 Plusz Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest US95 Plusz Alap Alapadatok Rövid neve Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest US95 Plusz Alap Alternatív befektetési

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint

73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint 73OME MÉRLEG-Eszközök Mód c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 21 906 174-21 906 174 23 749 693 0 23 749 693 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 13 765 859-13 765 859 15 547 422 0 15 547

Részletesebben

A QUAESTOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2006. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A QUAESTOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2006. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A QUAESTOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2006. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2007.május 1. Általános rész A Quaestor Országos Önkéntes Egészségpénztár 2004.05.05-én alakult az Önkéntes Kölcsönös Biztosító

Részletesebben

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27.

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. ÉVES JELENTÉS 2004 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. VEZÉRIGAZGATÓ ÜZENETE Társaságunk a 2004. évben jelentősen növelte eredményét, miközben árbevételében jelentős változás nem történt.

Részletesebben

AZ OTP INGATLANALAP 2007. ÉVES JELENTÉS

AZ OTP INGATLANALAP 2007. ÉVES JELENTÉS AZ OTP INGATLANALAP 2007. ÉVES JELENTÉS 2008. április 28. OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt OTP INGATLANALAP Éves jelentés 1/25 I. Piaci folyamatok, a befektetési politikára ható tényezők alakulása A tavalyi

Részletesebben

AZ OTP REÁL GLOBÁLIS IV. NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP 2014.01.01-2014.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS

AZ OTP REÁL GLOBÁLIS IV. NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP 2014.01.01-2014.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS AZ OTP REÁL GLOBÁLIS IV. NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP 2014.01.01-2014.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS 2014. augusztus 12. I. Az OTP REÁL GLOBÁLIS IV. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2013. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2013. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 213. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 213. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Székhelye: MAGYAR

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. Cg.: 12-02-000365 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK,

Részletesebben

ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA

ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.) Forgalmazó: Concorde Értékpapír Zrt. (Székhely: 1123

Részletesebben

Kiegészítı melléklet. A Nyugdíjpénztár 1995. szeptember 07-én alakult, a tevékenységi engedélyét 1995. november 15-én kapta meg.

Kiegészítı melléklet. A Nyugdíjpénztár 1995. szeptember 07-én alakult, a tevékenységi engedélyét 1995. november 15-én kapta meg. OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi F. u. 12. Kiegészítı melléklet A pénztár 2010. évi mőködésének általános jellemzıi A Nyugdíjpénztár 1995. szeptember 07-én alakult, a tevékenységi

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Cg : 02-02-050059 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés Üzleti jelentés 1.

Részletesebben

I/1. Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. rövid bemutatása Cégjogi forma: Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapítási időpont: 1986. december 16. Cégbejegyzés időpontja: 1988. április 12. (utolsó változásbejegyzés:

Részletesebben

OTP Ingatlanbefektetési Alap Éves jelentés 2006. december 31. I. Piaci folyamatok, a befektetési politikára ható tényezők alakulása

OTP Ingatlanbefektetési Alap Éves jelentés 2006. december 31. I. Piaci folyamatok, a befektetési politikára ható tényezők alakulása OTP Ingatlanbefektetési Alap Éves jelentés 2006. december 31. I. Piaci folyamatok, a befektetési politikára ható tényezők alakulása A magyar gazdaság 4 százalékkal nőtt 2006-ban, amely az ingatlanpiac

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

2012. évi Éves beszámoló

2012. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6 1 0 0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához Általános rész 1. Bevezetı Az UNIQA és Heller Farkas Elsı Magyar Közszolgálati Önkéntes Kölcsönös és Magán-nyugdíjpénztár

Részletesebben

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Magánpénztári Ágazat

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Magánpénztári Ágazat AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Magánpénztári Ágazat 2008. éves beszámolójának KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE Cégnév: AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Székhelye: 1091 Budapest

Részletesebben

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Ü Z L E T I J E L E N T É S 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. 2015-BEN BŐVÜLŐ TAGSÁG, BŐVÜLŐ EGYÉNI BEFIZETÉSEK AZ ÚJ PILLÉRBEN... 3 2. AZ

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások

ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások Ny.sz.:09V05 A választható eszközalapok listája, összetétele és befektetési elvei (Eszközalap leírás) a Smart Child, a Smart Senior, a Smart Life, a

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.) FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ

Részletesebben

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójához BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1.

ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. kezelési szabályzata Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó: Erste Alapkezelő Zrt. ERSTE Bank Hungary NyRT. Erste Befektetési Zrt. Hatályba

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet Kiegészítő Melléklet a BISZ Zrt. 2012. évi beszámolójához Tartalomjegyzék 1. Általános kiegészítések... 2 1.1. A BISZ Zrt. bemutatása... 2 1.2. A BISZ Zrt. irányításának rendszere... 3 1.3. BISZ Zrt. számviteli

Részletesebben

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITM-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika MAGÁN ÁGAZAT. Módosítás dátuma

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITM-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika MAGÁN ÁGAZAT. Módosítás dátuma PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITM-51 SZABÁLYZAT Befektetési Politika MAGÁN ÁGAZAT Sorszám 1.0 1.1 1.2 MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosítás leírása Módosítás dátuma Módosította Jóváhagyó Pénztári ágazatok szétválasztása,

Részletesebben

Az alap típusa, fajtája nyilvános, nyíltvégű alapokba befektető értékpapír befektetési alap

Az alap típusa, fajtája nyilvános, nyíltvégű alapokba befektető értékpapír befektetési alap ÉVES JELENTÉS 2010 Alapadatok Neve Budapest Ingatlan Alapok Alapja Az alap típusa, fajtája nyilvános, nyíltvégű alapokba befektető értékpapír befektetési alap Futamideje határozatlan Indulás dátuma 2003.

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Pannónia Nyugdíjpénztár Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata Magán Ágazat

Pannónia Nyugdíjpénztár Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata Magán Ágazat Pannónia Nyugdíjpénztár Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata Magán Ágazat Elfogadta a Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség tagja végelszámolója. Hatályos: 2014.04 01.-től. 1. Bevezetés... 1

Részletesebben

XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉSKEZELÉS KÖLTSÉGEI

XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉSKEZELÉS KÖLTSÉGEI XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉSKEZELÉS KÖLTSÉGEI A fejezet a központi költségvetés devizában és a forintban fennálló adóssága kamat- és egyéb

Részletesebben

Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2014.

Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2014. 23141823-2-20 STATISZTIKAI SZÁMJEL VAGY ADÓSZÁM A beszámolót mérlegképes könyvelő készítette. 20-09-071334 CÉGJEGYZÉKSZÁM Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 2014. TÉTEL

Részletesebben

Választható alapok a képviselt befektetési kockázat szerint:

Választható alapok a képviselt befektetési kockázat szerint: 1. melléklet Választható alapok a képviselt befektetési kockázat szerint: 1. Alacsony kockázatú alapok 2. Mérsékelt kockázatú alapok 3. Közepes kockázatú alapok 4. Magas kockázatú alapok 5. Kiemelkedő

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2006 1

ÉVES JELENTÉS 2006 1 ÉVES JELENTÉS 2006 1 TARTALOM Az Inter-Európa Bank Nyrt. magyar számviteli szabályok szerint összeállított 2006. évi éves beszámolója Az Inter-Európa Bank Nyrt. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

Részletesebben

EZÜST HÍD NYUGDÍJPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2005. ÉVI ÉVES PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓHOZ

EZÜST HÍD NYUGDÍJPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2005. ÉVI ÉVES PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓHOZ EZÜST HÍD NYUGDÍJPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2005. ÉVI ÉVES PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓHOZ 2 Az Ezüst Híd Önkéntes Nyugdíjpénztár 1995. évben alakult, és mint alakulása óta minden évben a 2005-es évben is gazdálkodása

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2012. november 28. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 3 A BEFEKTETÉSI ALAPRA

Részletesebben

TAKARÉK F(B NÉMZÉTKÖZ) RÉSZVÉNY BÉFÉKTÉTÉS) ALAP

TAKARÉK F(B NÉMZÉTKÖZ) RÉSZVÉNY BÉFÉKTÉTÉS) ALAP TAKARÉK F(B NÉMZÉTKÖZ) RÉSZVÉNY BÉFÉKTÉTÉS) ALAP Megszunesi jelentes november 1 Diófa Alapkezelő Zrt Tel: 888-412 Fax: 888-4171 wwwdiofaalapkezelohu Tartalom I Általá os i for á iók 3 II Az éves jele tés

Részletesebben

MKB BRIC Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap

MKB BRIC Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB BRIC Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap ÁTALAKULÁSI TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056

Részletesebben

Volksbank Ingatlan Alapok Alapja Éves jelentés 2007.

Volksbank Ingatlan Alapok Alapja Éves jelentés 2007. Volksbank Ingatlan Alapok Alapja Éves jelentés 2007. VOLKSBANK INGATLAN ALAPOK ALAPJA ÉVES JELENTÉS 2007. I. A Volksbank Ingatlan Alapok Alapja (VIALA) bemutatása 1. Alapadatok Alap neve: Volksbank Ingatlan

Részletesebben

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2013.01.01. 2013.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Bonitas Plus Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Bonitas Plus Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Bonitas Plus Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711. Gyula, Széchenyi u. 53. Üzleti jelentés 2014. Cg.:04-02-000217 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 5 3.

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2.

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés Jól teljesített az Állami Nyomda az év első felében Iparági átlag felett teljesített az első félévben az Állami Nyomda, és export árbevételét jelentősen növelni tudta. Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY,

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

Budapest Euró Rövid Kötvény Alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA

Budapest Euró Rövid Kötvény Alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Budapest Euró Rövid Kötvény Alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Forgalmazó: Budapest Bank Zrt. (Székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

Raiffeisen PRIVATE BANKING CORVINUS Alapok Alapja. Éves jelentés 2007.

Raiffeisen PRIVATE BANKING CORVINUS Alapok Alapja. Éves jelentés 2007. Raiffeisen PRIVATE BANKING CORVINUS Alapok Alapja Éves jelentés 2007. RAIFFEISEN PB CORVINUS ALAPOK ALAPJA ÉVES JELENTÉS 2007. I. A Raiffeisen PRIVATE BANKING CORVINUS Alapok Alapja bemutatása 1. Alapadatok

Részletesebben

POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL

POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL Készült: Budapest, 2011. április 27. Papp György IT elnök 1 I. Általános rész I.1. Alapadatok A pénztár neve: POSTÁS Egészségpénztár

Részletesebben

AREAL NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP

AREAL NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZAT AREAL NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.1 Hatályos: 2016. 05. 13. MNB határozat száma: H-KE-III-469/2016.

Részletesebben

ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA. 2011. féléves jelentése

ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA. 2011. féléves jelentése Az ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA 1. Az Erste Tőkevédett Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Tőkevédett Alapok Alapja Az Alap rövidített elnevezése Erste Tőkevédett Alapok

Részletesebben

ADOSZT Egészségpénztár Kiegészítő melléklet 2006. év

ADOSZT Egészségpénztár Kiegészítő melléklet 2006. év ADOSZT Egészségpénztár Kiegészítő melléklet 2006. év 2007. április 02. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1., Bevezető Az ADOSZT Adó- és Pénzügyi Dolgozók Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztára (rövidített neve: ADOSZT Egészségpénztár)

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Statisztikai számjel: 1073441-4010-114-06 Cégjegyzék szám: 06-10-00056 'Mérleg eszközök (aktívák)

Részletesebben

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2013

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2013 Dr. Kardos Barbara Dr. Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Dr. Sztanó Imréné Dr. Veress Attila A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2013 PR-017/13 Tartalomjegyzék 1. A számviteli törvény változásai....................

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma:

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 918 0 918 1 313 0 1 313 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 1 234 0 1 234

Részletesebben

Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT 1094 Budapest, Liliom u.41.

Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT 1094 Budapest, Liliom u.41. Kiegészítő melléklet a 2010. december 31-i fordulónappal elkészített egyszerűsített éves beszámolóhoz, a Trafó KMH Nonprofit KFT 2010. január 01-től 2010. december 31-ig folytatott tevékenységéről A Társaság

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az OÁZIS 77 Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2011. évi Éves beszámolójához Az OÁZIS 77 Befektetési Alap 2011. december 31-i mérleg szerinti Saját tőkéje (nettó eszközértéke)

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2 0 1 3. D E C E M B E R MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Pagoda Tôkevédett Likviditási Alap MKB Pagoda 5. Tôkevédett Likviditási MKB Dollár Tôkevédett

Részletesebben

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi Pénzügyi

Részletesebben

Dialóg. 2012. - Május

Dialóg. 2012. - Május www.dialoginvestment.hu Dialóg Likviditási Befektetési Alap Ingatlanfejlesztő Részvény Alap Konvergencia Részvény Alap Octopus Származtatott Alap Maracana Alap Származtatott Deviza Alap EURO Származtatott

Részletesebben