K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T. Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár ÖNKÉNTES PÉNZTÁR. Készült: május 13.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T. Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár ÖNKÉNTES PÉNZTÁR. Készült: 2015. május 13."

Átírás

1 K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár ÖNKÉNTES PÉNZTÁR Készült: május 13. 1

2 I. Általános rész I./1. Pénztár adatok A Pénztár neve: Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. mellett működő Munkahelyi Önkéntes Nyugdíjpénztár A Pénztár rövidített neve: Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár. A pénztár székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 8. A Pénztár jogállása és az alapítására vonatkozó adatok: A Pénztár önálló jogi személy, saját nevében jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat. A Pénztár határozatlan időre alakult. A Pénztár megalapítását a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. mellett működő Munkahelyi Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár alapító tagjai november 18. napján határozták el, s a Pénztár az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárak Felügyelete által kiadott tevékenységi engedély birtokában önkéntes kölcsönös biztosító nyugdíjpénztári feladatot lát el. Bírósági bejegyzés és tevékenységi engedély: A Pénztár tevékenységét csak az Állami Pénztárfelügyelet által kiadott jogerős tevékenységi engedély birtokában folytathatja. A Pénztárat a Fővárosi Bíróság 9. Pk.61407/1994/1. számú végzésével 44. sorszám alatt nyilvántartásba vette. A tevékenységi engedélyt E/50/ április 14-i keltű határozatban megkapta a Pénztár. Működés és pénztártagság: A Pénztár önkéntes nyugdíjpénztári tevékenységét munkahelyi pénztárként folytatja, abba tagként az Alapszabály I. számú mellékletében felsorolt olyan gazdasági társaságok alkalmazottai és azok közvetlen hozzátartozói léphetnek be, amelyekben a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. tulajdoni részesedéssel rendelkezik. A Pénztár önkéntes nyugdíjpénztári tevékenységet csak az Állami Pénztárfelügyelet által kiadott jogerős tevékenységi engedély birtokában folytathat. Üzleti év: Megegyezik a naptári évvel: Könyvvizsgáló: Könyvvizsgáló társaság neve: Mér-Tan 3 Kft.. (Tpt /04) A könyvvizsgálatot végző bejegyzett könyvvizsgáló: Jánossyné Both Márta (Ept /04) A pénztári minősítésű könyvvizsgálók névjegyzékében szerepel a társaság és a magánszemély is. 2

3 I./2. Számviteli politika rövid ismertetése Beszámoló készítés rendje Fordulónap: december 31. Mérlegkészítés időpontja: január 31. A Pénztár az éves pénztári beszámolót, az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámoló készítésének és könyvvezetésének sajátosságairól szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendeletben ill az önkéntes nyugdíjpénztárak adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 25/2011. (XI.17) PSZÁF rendeletben szabályozott tartalommal és formában a kitöltési útmutató segítségével készíti el. Az éves pénztári beszámoló részei: a) a mérleg, b) az eredmény-kimutatás, c) a kiegészítő melléklet, Eredmény-kimutatás formája Az eredmény-kimutatás formája nem választható. Kormányrendeletben meghatározott formában és adattartalommal készül. A pénztár eredmény-kimutatása a következő fő részekből áll: A) Pénztár működési és kiegészítő vállalkozási tevékenysége B) Pénztári szolgáltatások fedezete C) Likviditási fedezet A pénztár működési és kiegészítő vállalkozási tevékenységének mérleg szerinti eredményeként kell kimutatni a pénztár működésével és kiegészítő vállalkozási tevékenységével kapcsolatban a tárgyévben elszámolt bevételek és költségek, ráfordítások különbségének adófizetési kötelezettséggel csökkentett összegét. A pénztári szolgáltatások fedezetét kell a nyugdíjszolgáltatásokkal összefüggésben céltartalékként megképezni a tárgyévben felmerült bevételek és ráfordítások különbözetének összegében. A likviditás (a pénztár fizetőképességének) biztosításával, valamint az igénybe vett értékelési különbözet fedezetével összefüggésben a tárgyévben felmerült bevételek és ráfordítások különbözetéből kell céltartalékot képezni. Értékelési eljárások A Pénztár a mérlegtételek értékelésekor az Szt. értékelési szabályait a kormányrendeletben foglalt sajátosságok figyelembevételével köteles alkalmazni. Az értékpapírok értékelése fizetett kamatot nem tartalmazó beszerzési áron történik. A tartós (egy éven túli) céllal befektetett értékpapírok a befektetett pénzügyi eszközök között, az 1 évnél rövidebb lejáratú értékpapírok a forgóeszközök között szerepelnek. Év végén ennek megfelelően átsorolásra kerülnek. A befektetett pénzügyi eszközök és a forgóeszközök között kimutatott értékpapírok esetében a mérleg fordulónapjához kapcsolódó értékeléskor az eszközök a fordulónapra vonatkozóan meghatározott felhalmozott kamatot is tartalmazó piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti különbözetet értékelési különbözetként kell kimutatni - az adott eszközcsoporton belül elkülönítetten. A Pénztár alkalmazza az Szt. 54. (8) bekezdésében foglalt előírásokat: a befektetési célú, lejáratig tartott kamatozó értékpapírok után az értékelési különbözet csökkenés elszámolása csak a bekerülési érték azon részéig történik, amely a lejáratkor megtérül. Értékelési különbözet számítása A befektetett pénzügyi eszközök és a forgóeszközök között kimutatott tulajdoni részesedést jelentő befektetések, hitelviszonyt megtestesítő értékpapíroknál - az eszközök könyvekből történő kivezetésekor, - az osztalék vagy kamat realizálásakor, illetve - a következő értékelés során az értékelési különbözet csökkenésekor, az értékelési különbözetet a bevételek csökkentévével kell csökkenteni vagy megszüntetni az értékelési különbözet céltartalékának csökkentésével egyidejűleg. A céltartalék csökkentését jogcímek szerinti részletezésben ráfordítás csökkenésként kell elszámolni. Amennyiben az értékelés során az egyes eszközöknek a mérleg fordulónapjára vonatkozó értékelésekor érvényes 3

4 a) piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti pozitív különbözet kevesebb, mint az előző értékeléskor volt, a pozitív értékelési különbözet csökkenésével egyidejűleg az értékelési különbözet tartalékát is csökkenteni kell. Az értékelési különbözet és annak céltartaléka negatív előjelű is lehet; b) piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti különbözet több mint az előző értékeléskor volt, a korábbi értékelési különbözetet növelni kell az értékelési különbözet céltartalékának növelésével egyidejűleg. Az eszközök értékelési különbözetét az eszköz rendeltetésétől függően (működési, fedezeti, likviditási és kockázati) kell az eszközök analitikus nyilvántartásában, ill. a források között a működési, fedezeti, likviditási céltartalékon belül elkülöníteni és szükség szerint módosítani. Értékcsökkenés elszámolása Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásakor a következő amortizációs kulcsokat kell alkalmazni: Vagyoni értékű jogok 16% Szellemi termékek 33% Épületek 2% Építmények 3% Gépek, berendezések, felszerelések 14,5% Számítástechnikai és ügyviteltechnikai eszközök 33% Járművek 20% Az értékcsökkenési leírást a pénztárnak negyedévenként kell elszámolni a használatba vett (aktivált) immateriális javak és tárgyi eszközök után az üzembe helyezést, illetve a használatbavételt követő negyedév első napjától kezdődően. A tárgyi eszközök amortizálása során a Ft értékhatár alatti eszközök használatbavételkor teljes összegű értékcsökkenési leírásként kerültek elszámolásra. Céltartalék-képzés módszertana: Céltartalékot kell képezni - a pénztár működési- illetve kiegészítő vállalkozási tevékenységével kapcsolatos jövőbeni kötelezettségekre, - a pénztártagok részére nyújtandó nyugdíjszolgáltatások fedezetére, (Elkülönítetten kell kimutatni: = befizetésekből (tagdíjak, a tagok egyéb befizetései, a támogatások) egyéni/szolgáltatási számlán jóváírt összegei; = az egyéni/szolgáltatási számlákon kimutatott fedezeti céltartalék befektetéséből származó realizált nettó hozambevételekből az egyéni számlán jóváírt összegeket; = a fedezeti célú befektetett portfóliók értékelési különbözetére képzett céltartalékot.) - a pénztár fizetőképességének biztosítására, - a működési, a fedezeti (egyéni számlákhoz és a szolgáltatási tartalékokhoz tartozó), valamint a likviditási célú befektetési portfóliók értékelési különbözetére, továbbá (A céltartalékot a felhalmozott kamatot is tartalmazó piaci érték és könyv szerinti értéke közötti különbözet összegében kell megképezni. A céltartalékon belül külön kell kimutatni = az időarányos kamat, = a járó osztalék, = a devizaárfolyam-változás, valamint = az egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet összegét.) - a bevételként elszámolt és az egyéni számlán jóváírt, de pénzügyileg nem rendezett tagdíjakra (meg nem fizetett tagdíjak), valamint (A tagdíjkövetelések mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett összegét ráfordításként kell elszámolni a tagdíj rendeltetésétől függően = működési célú, meg nem fizetett tagdíjak tartalékaként, = fedezeti célú, meg nem fizetett tagdíjak tartalékaként = likviditási célú meg nem fizetett tagdíjak tartalékaként.) - az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára. 4

5 II. Éves tevékenység értékelése Taglétszám A taglétszám alakulásra jelentős befolyással van a Richter Gedeon Nyrt. tevékenysége, létszámgazdálkodása, korösszetétele. A pénztártagok 68%-a Richter Gedeon Nyrt. munkavállalója. A Pénztár "vonzáskörzetébe" tartozó létszám ugyan korlátos, de a magánpénztári rendszer változása miatt az öngondoskodás előtérbe került és többen léptek be az önkéntes pénztárba az új munkavállalókon kívül azok, is, akik régóta a Richter Nyrt. munkavállalói, de eddig nem voltak pénztártagok. A taglétszám 2014-ben (az előző évhez képest) 191 fővel nőtt, amely 2,8%-os növekedésnek felel meg. Megnevezés év tény adatok terv Eltérés Taglétszám (fő) fő fő + 8 fő -ebből RG tagok száma (fő) fő - - Belépők száma 349 fő 340 fő + 9 fő Kilépők száma 158 fő 157 fő - 1 fő Pénztártagok korosztályonkénti összetétele korosztály 2014.évi belépés (fő) 2014.évi kilépés (fő) évi záró (fő) megoszlás % , , , , , , , , , ,46 Össz: ,00 fô év Az átlagéletkor: 45 év, a legfiatalabb tag 18 éves, a legidősebb 83 éves. Az új belépők 46%-a 30 év alatti korosztályba tartozik. Megnevezés Létszám (fő) Pénztártagok nyitó létszáma én ben belépett tagok (+) 349 Örökösöknek, kedvezményezetteknek kifiz. (átvez.) (-) 12 Átlépés más pénztárba (-) 8 Szolgáltatási kifizetések (-) 72 Egyéb megszűnés kilépés, és egyéb (-) 66 Pénztártagok állománya én Ebből - szüneteltető pénztártag 72 - kifizetés igénybevételére jogosult vagy egy éven belül jogosulttá váló tag

6 A Pénztári vagyon alakulása A Pénztár gazdálkodásának alapjai A pénztár működése során a befizetésekből három tartalékot köteles képezni. A fedezeti tartalék szolgálja a szolgáltatások fedezetét, az a tagok - nyugdíjba vonulásakor a részükre járó nyugdíjszolgáltatás megállapításának alapjául szolgáló követelése. A működési alap pénztár működési költségeinek fedezésére szolgál. A likviditási tartalék az időlegesen fel nem használt eszközök gyűjtésére, a pénztár fizetőképességének biztosítására szolgál. Évek Alapok közötti felosztási % 1994.dec jún júl dec jan dec jan Az alapító tagok által elfogadott rövid és hosszú távú pénzügyi terv alapján kezdte el munkáját a Pénztár, majd a évi küldöttközgyűlésen elfogadott tervnek megfelelően tevékenykedett. adatok eft-ban Megnevezés Fedezeti tartalék (eft) Működési portfolió (eft) Likviditási tartalék (eft) év Összesen (eft) év terv (eft) Eltérés (eft) Eltérés. % Nyitó állomány Tárgyévben jóváírt tagdíj bevételek ,07 Egyéb tagi befizetések és egyéb bevételek ,75 Átlépő tagok által áthozott tagi követelés ,49 Pénzügyi műveletek tárgyévi eredménye ,77 Működési költségek, egyéb ráfordítások ,90 Szolgáltatás ,90 10 éves kifizetés ,78 Átlépés, öröklés ,37 Céltartalék záró állománya / Működési vagyon Céltartalékok állományvált. / Tárgyévi eredmény Céltartalékok/tárgyévi eredmény tervezett összege ebből - tagdíjbevételek tervadat ebből - hozambevételek tervadat Tartalékonkénti terv-tény eltérés ,97 A év a vagyon nagyságrendje tekintetében a tervhez képest 372 MFt többlettel zárt. Az eltérés: bevételi oldalon 62,5 MFt-os többlet, a kiadási oldalon 115,5 MFt-os megtakarítás, a pénzügyi eredményben 194 MFt-os a többlet. A tartalékok közötti felosztási arányok 2005-től változatlanok. Az eltelt évek igazolták, hogy ezen felosztási arányokkal biztosítható a Pénztár hosszú távú biztonságos működése. Tagdíj és kiegészítés A jogszabály lehetővé tette, hogy a tagok munkáltatói a tagok díjfizetési kötelezettségét részben vagy egészben átvállalják, ezzel lehetőség nyílt arra, hogy a tag a jövőbeni anyagi biztonságának megteremtésében a munkáltató hatékonyan közreműködjön. A Richter Gedeon Nyrt. ezt a jogszabályi lehetőséget ragadta meg, s az alkalmazásában álló tagok tagdíjfizetési kötelezettségének egy részét átvállalta. Ez induláskor 2% jelenleg 6%-os mértékű, a tagoknak (saját rész) 2%-ot kell vállalni. A Társaság a nyugdíj előtt állóknak kétévente emelt összegű hozzájárulást fizet ( Ft/fő). A megelőző években ez csak egyszeri juttatás volt, míg 2014-től az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig kétévente jár 55 éves kortól kezdődően. A munkáltató a kötelezettségvállalásának megfelelően teljesített 2014-ben. A külső tagok minimumtagdíja: Ft/hó. A tagság jelentős része (kb. 72%-a) a Richter Nyrt. ill. a vonzáskörzetébe tartozó olyan érdekeltségi vállalkozás munkavállalója, melyek közel azonos feltételekkel fizetik a munkavállaló pénztártagjaik részére a tagdíjat. Az így befolyt tagdíjak és kiegészítések a tagdíjjellegű bevételek közel 87,5%-át teszik ki. A bevételek az éves pénzügyi tervben meghatározottak szerint: 97 2,9 0,1%-ban kerültek felosztásra a fedezeti - működési - likviditási tartalék között. Megnevezés Előző év (eft) Tárgyév (eft) %-os változás Terv 2014 (eft) Munkáltatói tagdíj hozzájárulás ,34% Tagok által fizetett tagdíj ,71% Tagok kiegészítése ,30% Befizetések összesen ,18%

7 Az előző évhez képest a tagdíjbefizetések szerkezete, arányai jelentősen nem változtak. A tervben a kiegészítés mértékét némileg alábecsültük. Bár a munkáltatói átvállalás mértéke a tagok befizetési kötelezettségének háromszorosa, a tagok magasabb tagdíj vállalással ill. azonkívül és -felül történő befizetéssel a munkáltatói hozzájárulást megközelítő mértékű tagdíjat fizettek (A tagdíjbevételek 32%-a a tagok tagdíjfizetéseként teljesült) évi befizetések szerkezete 32% munkáltatói hj. egyéni tagdíj kiegészítés 7% 61% 2011-től az adókedvezmény mértéke 30%-ról 20%-ra csökkent. Ugyanazon kedvezmény igénybe-vételéhez magasabb összegű befizetés szükséges január 1-től életkortól függetlenül az adókedvezmény maximális mértéke Ft lett, mely évi Ft-os egyéni befizetéssel vehető igénybe. Ezzel magyarázható, hogy a tagoknak csak 1,4%-a egészítette ki a tagdíját a maximális adókedvezmény mértékéig ill. azt meghaladóan év IV. negyedévében a kiegészítések nagyságrendje meghaladta a : 84 M Ft. A tagdíj jellegű bevételek az előző évhez képest 8,18%-val nőttek. A Pénztár iránti bizalom ill. a banki kamatok csökkenése erősítette a tagok egyéni befizetési kedvét. Egyéb bevételek Megnevezés Előző év (eft) Tárgyév (eft) %-os változás Terv 2014 (eft) Adóhatóság által átutalt összeg (fedezeti) ,82% Tagi kifizetésekkel kapcsolatos költség (működési) ,48% Befektetések és hozamok A Pénztár konzervatív befektetési politikát folytat, pénzeszközeit többségében garantált vagy veszteségmaximalizált értékpapírokba fekteti be. A pénztári vagyon befektetését a Pénztár maga végzi, de a külföldi befektetések során külső tanácsadókat vesz igénybe. A pénzügyi tervnek megfelelően a fedezeti tartalék teljes mértékben befektetésre került, szükség esetén a működési-, likviditási tartalék szabad pénzeszközeivel kiegészítve. A hozamok arra a tartalékra kerültek elszámolásra, amelyik alap befektetéséből származott. A fedezeti tartalék befektetéseinek hozama a hozamok elszámolási szabályainak megfelelően történik, azaz minden egyes befektetésben a résztvevő "számlák" arányait (pénz és idő) vesszük figyelembe. Tárgyévi hozamok jogcímek szerint tartalékonkénti bontásban adatok eft-ban Megnevezés Fedezeti Működési Likviditási Hozamok tartalék portfolio tartalék összesen Kapott kamatok Nyereség jellegű különbözet Befektetési jegyek hozama Kapott osztalékok Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei Értékelési különbözetben elsz. várható hozam Veszteségjellegű különbözet különbözet Befektetési jegyek realizált vesztesége Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Befektetési tevékenységgel kapcs. egyéb ráfordítás Tárgyévi hozamok összesen Tervezett hozamok összesen A 2014-ben elért hozam a tervezett összeget 30%-val meghaladja. 7

8 Önkéntes pénztári befektetések befektetési formák szerinti megoszlása december 31. jelzáloglevelek 2% befektetési jegyek (ingatlan) 1% lekötött betét (diszpo, betét) 22% bankszámla 0% államkötvények 32% befektetési jegyek (külföldi rv. kötvény) 30% részvények 0% befektetési jegyek (pénzpiaci, egyéb) 10% kötvények (váll, banki) 3% A Pénztár befektetéseinek többségét magyar állampapírok, bel- és külföldi kötvények, illetve belföldi pénzintézet (OTP Bank, FHB) által kibocsátott jelzáloglevelek, lekötött betétek alkották az év során. Ugyanakkor kénytelenek voltunk megtartani a 2008-ban zártkörűvé alakított ingatlanalapot a jelenlegi nem biztató ingatlanpiaci környezetben is. A befektetési piac elmúlt évek alatt elérte a mélypontját, elindult a kilábalás, ugyanakkor a gazdaságok növekedése még nem markáns. A részvénypiacok a jegybankok által a piacra öntött többlet likviditás következtében egyre nagyobb csúcsokat értek el. A jegybankok intézkedései az inflációt nem növelték jelentősen, továbbra is fennáll a defláció veszélye. Az alacsony alapkamatok, a negatív betéti kamatok a befektetések területén hoztak lendületet, de amennyiben magasabb hozamot kívántunk elérni, magasabb kockázatot kellett vállalni. Az állampapírokon elérhető kamatok jelentősen csökkentek. A Pénztár megpróbál ehhez a külső-belső környezethez alkalmazkodni. A Pénztár befektetéseit a különböző fajta értékpapírok, eltérő régiók és különböző devizák között diverzifikálta, de a piacok volatilitását, az árfolyamok mozgását lehetetlen volt követni. A befektetési piacok bizonytalansága és az ezzel együtt mozgó kockázat is megmaradt, sőt növekedett. Ezt csak fokozta a devizák árfolyamainak alakulása, ami ban pozitívan hatott a hozamra. Miután a Pénztár a pénzügyi tervében fontos hangsúlyt helyezett a likviditásra, ezért az év során is jelentős volt a betéti állomány, könnyen likvidálható befektetési alap, így kívántuk biztosítani a szolgáltatási és tízéves kivétek veszteségmentes fedezetét. A korábbi évtől eltérően, az alapkamat folyamatos csökkenése és történelmi mélypontja következtében az állampapír befektetéseken jelentősebb hozamokat nem lehetett elérni. Kihasználtuk a magyar állam által kibocsátott, magas hozamú PEMÁK előnyeit. A befektetések során az elsődleges szempont a likviditás után továbbra is a biztonság maradt (ami az is jelentette, hogy nem hozamorientált befektetési politikát folytattunk). A befektetési politika eredményeként 2014-ben is sikerült pozitív hozamot produkálnunk, a kitűzött cél, hogy reálhozamot érjünk el, teljesült évi nettó pénztári hozamráta 4,76% évi infláció - 0,90% 10 éves ( ) nettó átlagos hozamráta 5,84% 10 éves ( ) átlagos infláció 3,93% Összességében: bár a Pénztár óvatos, biztonságra törekedő politikát folytatott; sikerült pozitív hozamot elérni, a hozam mértéke többszöröse az inflációnak. 10éves viszonylatban nézve is infláció feletti hozamot sikerült elérni. Az évek óta folytatott befektetési politika hatására a 10 éves mutatószámok is reálhozamot adnak. Költségek, ráfordítások A kiadások, költségek a Pénztár nyugdíjszolgáltatását és a befektetés vagyonarányos költségeit kivéve a működési alapot terhelik. A kiadások elszámolása ÁFÁ-t tartalmazó értékben történt. A költségek összességében az előző évhez képest 0,54%-val nőttek. A tervhez képest a költségek kicsivel kedvezőbben alakultak. 8

9 Megnevezés Működéssel kapcsolatos költségek, ráfordítások Előző év Összeg (e Ft) Tárgyév Összeg (e Ft) Költségek, ráfordítások arányai % %-os változás Terv 2014 Összeg (eft) Anyagjellegű ráfordítások ,95% -13,60% Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Személyi jellegű ráfordítások ,12% 2,93% Bérköltség Személyi jellegű egyéb ráfordítás Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás ,01% 63,71% 491 Pénztárfelügyelettel kapcsolatos ráf ,92% 0,44% Egyéb ráfordítások 3 2 0,00% -33,33% 0 Működéssel kapcsolatos ráfordítások ,00% 0,54% Anyagjellegű ráfordítások Anyagköltség A pénztárműködés tárgyi feltételeit (a számítástechnikai eszközök kivételével) a Richter Gedeon Nyrt. (mint munkáltatói tag) biztosítja. Ennek keretében a Pénztár számára irodahelyiséget adott, biztosítja a pénztárműködés során felmerülő sokszorosítási, telefon, telefax szolgáltatáshoz szükséges kapacitásokat az eszközök díjmentes használatba adásával, továbbá díjmentesen biztosítja a külső és belső postázást is. Ennek köszönhetően a Pénztár anyagköltsége nem jelentős. Igénybevett szolgáltatások Megnevezés Előző év (eft) Tárgyév (eft) Szaktanácsadás (jogi képviselet díja) Hirdetés, közzététel Könyvvizsgálat (előző év) Könyvvizsgálat (tárgyév) Igénybevett szolgáltatások összesen A Pénztár állandó jogi képviseletre a Pintér Aurél Ügyvédi Irodával kötött szerződést. A évtől a könyvvizsgálatot zártkörű pályázat eredményeként a Mér-tan 3 Kft végzi. Egyéb szolgáltatások Megnevezés Előző év (eft) Tárgyév (eft) Support, javítás, karbantartás* Továbbképzés, egyéb igénybevett szolg.* Tagsági díjak Pénzügyi szolgáltatások (tranzakciós díj) Pénzügyi szolgáltatások (egyéb bankktg-ek) Egyéb szolgáltatások összesen * igénybevett szolgáltatás, kimutatása éves beszámolóban az egyéb szolgáltatások között A évi beszámoló közzététele a felügyelet honlapján történt, az egyéb az egyéb nyilvánosságra hozandó adatokat a Pénztár a Nemzetgazdasági Közlönyben tette közzé. A nyilvántartó rendszer felügyeletét a Trend-X Kft. látja el. A évben bevezetett tranzakciós díj jelentős költségnövekedést eredményezett a Pénztár számára évben ez az összeg az egyéb szolgáltatási költségek 53,62%-át és az összköltség 5,57%-át tette ki. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség Megnevezés Előző év (eft) Tárgyév (eft) Állományba tartozó alkalmazottak munkabére Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja Egyéb állományba nem tartozók munkadíja (megbízás) Bérköltség összesen Az adminisztrációs tevékenységet középfokú, szakmai gyakorlattal rendelkező alkalmazott végzi munkaviszonyban. A Pénztár munkaviszonyban foglalkoztat: főkönyvelőt, befektetési felelőst. és informatikai munkatársat is. 9

10 3-3 fős Igazgatótanács és Ellenőrző bizottság működik a Pénztárnál. Az Igazgatótanácsi és Ellenőrző bizottsági tagok 2014-ben tiszteletdíjban részesültek. A tiszteletdíjak mértéke a pénzügyi tervben meghatározottak szerint eft / negyedév. Alkalmazotti állomány díjazása Megnevezés fő Előző év (eft) fő Tárgyév (eft) Gazdasági vezető Főállású alkalmazott Befektetési vezető Informatikai munkatárs Bér összesen Tisztségviselők díjazása Megnevezés Fő Előző év (eft) Fő Tárgyév (eft) IT elnök IT tagok EB elnök EB tagok Tiszteletdíj összesen Személyi jellegű egyéb kifizetések Megnevezés Előző év (eft) Tárgyév (eft) Alkalmazottakkal összefüggő Egyéb személyi jell. kifiz Személyi jell. egyéb kifiz. összesen: Az alkalmazottakkal összefüggő személyi jellegű kifizetések a betegszabadság, az étkezési hozzájárulás, a munkába járás térítése, a nyugdíjpénztári- (6%), valamint az egészségpénztári hozzájárulás ( Ft/fő/hó) összegét tartalmazza. Bérjárulékok Megnevezés Előző év (eft) Tárgyév (eft) Szociális hozzájárulási adó Béren kívüli juttatások utáni EHO, SZJA Bérjárulékok összesen A szociális hozzájárulási adó 27%. A béren kívüli juttatások után (munkáltatói hozzájárulás) EHO és SZJA kötelezettség terhelte a munkáltatót. Ráfordítások Megnevezés Előző év (eft) Tárgyév (eft) Pénztárfelügyelettel kapcsolatos ráf Egyéb ráfordítások 3 2 A felügyeletdíj fix díj része 100 eft, a változó díj mértéke a negyedév végi vagyon piaci értékének 0,025%-a. III. Mérlegtételek alakulása Immateriális javak és tárgyi eszközök Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének és értékcsökkenésének alakulása adatok eft-ban Megnevezés Bruttó érték változás Értékcsökkenés változása Nettó nyitó növekedés csökk. Záró nyitó növekedés csökk. záró érték Szellemi termékek Ügyvit gépek, berend Egyéb berendezések Összesen: ben a számítástechnikai eszközök (számítógép, monitor) egyrészét lecseréltük. Lecserélésre került a szerver is (avulás miatt). A szerver működéséhez szükséges szoftverek jelentős összeget jelentettek. 10

11 Követelések Tagdíjkövetelés A tagok tagdíjfizetési kötelezettségüknek jelentős részben munkabérből való levonással, munkáltató által történő átutalásával tesznek eleget. Azon tagok, akik már nem munkavállalói a Richter Gedeon Nyrt. ill. többségi részesedésű vállalkozásának (külső tagok) tagjai maradhatnak a Pénztárnak októbertől Richter Nyrt. (és érdekeltségi társaságainak) munkavállalók családtagjai (gyermek, házastárs, élettárs) is tagjai lehetnek a Pénztárnak. A követelés összegében a december havi és a már lejárt, de még meg nem fizetett tagdíjak összege szerepel. Megnevezés Előző év (eft) Tárgyév (eft) Pénztártagokkal szembeni tagdíjkövetelés Munkáltatói hozzájárulás Tagdíjkövetelés összesen Megnevezés Követelés ig Meg nem fizetett összege (eft) befolyt tagdíj (eft) tagdíj (eft) Pénztártagokkal szembeni tagdíjkövetelés Munkáltatói hozzájárulás Tagdíjkövetelés összesen Lejárt tagdíjkövetelés összetétele Egyéb követelések Összeghatár Fő Összeg eft 10 eft-ig eft-ig eft felett A Pénztár egyéb követelések között mutatja ki a pénztártagok írásban vállalt tagdíjon felüli befizetéseinek előírt összegét (6.103 eft). A követelés január 31-ig befolyt. Saját tőke Mérleg szerinti eredmény Megnevezés Előző év (eft) Tárgyév (eft) Terv 2014 (eft) Tárgyévben jóváírt tagdíjjellegű bevételek Tagok egyéb befizetései Egyéb bevételek Működési célú bevételek összesen Működési költségek, ráfordítások Szokásos működési tevékenység eredménye Befektetési tevékenység eredménye Rendkívüli eredmény Tárgyévi eredmény A jegybanki alapkamat csökkenése a befektetési eredmény jelentős csökkenését vonta maga után, ezáltal bár a működési bevételek nőttek és a költségek gyakorlatilag nem változtak a működési eredmény előző évhez képest csökkent. A tervben a működési költségeket magasabb összegben terveztük, ezáltal a tervezetthez képest 2,2MFt-val jobb eredményt sikerült elérnünk. Tartaléktőke A korábbi évek eredményeit a tartaléktőke tartalmazza. A Pénztár tartaléktőkéje hosszú távon biztosítja a Pénztár stabilitását. Megnevezés Tartaléktőke (eft) Nyitó állomány Előző évi eredmény Tartaléktőke záró állománya

12 Céltartalékok Megnevezés Előző év (eft) Tárgyév (eft) Változás (eft) Működési céltartalék jövőbeni kötelezettségekre működési portfolió értékelési különbözetére Fedezeti céltartalék egyéni számlákon szolgáltatási tartalékon Likviditási és kockázati céltartalék értékelési különbözetre egyéb likviditási célokra azonosítatlan befizetések befektetési hozamára Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka működési célú fedezeti célú likviditási és kockázati célú Összesen: Működési céltartalék A Pénztár a jövőbeni kötelezettségekre nem képzett céltartalékot. A Pénztár működési céltartalékot 2014-ben a működési portfolió értékelési különbözetére nem képzett. Fedezeti céltartalék alakulása A fedezeti tartalék a szolgáltatások fedezetének gyűjtésére és finanszírozására szolgál, amelyen belül a Pénztár elkülönítetten kezeli az egyéni számlákat és a szolgáltatások fedezetét nyújtó szolgáltatási számlákat. Tárgyév Létszám Átlag Terv 2014 Megnevezés eft Fő eft/fő* eft Egyéni számlák nyitó egyenlege én Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés Pénzügyi műveletek eredménye pénzügyileg realizált hozambevételek Pénzügyi műveletek eredménye értékelési különbözet (hozambevétel) Szolgáltatások átcsoportosítása szolgáltatási számlára egyösszegű kifizetés Kifizetés más pénztárba történő átlépés Kifizetés örökösnek, kedvezményezettnek Kifizetés 10 éves várakozási idő lejárta után tagsági jogviszony folytatásával Kifizetés 10 éves várakozási idő lejárta után tags. jogviszony megszüntetésével Egyéni /szolgáltatási számlák záró állománya én *az átlagos kifizetési összegek megállapítása a teljes követelés figyelembevételével történt Bevételek egyéni számlán: Az egyéni számlán a tagdíj- és támogatás-bevételek 97%-a került jóváírásra a tárgyévet követő hó 31-ig pénzügyileg teljesült bevételek figyelembevételével. Tárgyévben a tagok átlagos havi befizetése 22,4 eft/hó/fő volt. Az átlépéssel belépett tagok más pénztárból hozott fedezete Hozambevételek A saját tagdíj befizetés után járó adókedvezmény Pénztárba utalt összege. Ez eft bevételt jelentett fő, a tagság 51%-a (adókedvezményre jogosító befizetést teljesítők 58%-a) utaltatta a Pénztárba az adókedvezmény összegét. Magánpénztári tagok visszalépése miatt önkéntes pénztárba utalt reálhozam és tagdíj-kiegészítés (tárgyévben nem volt). Kifizetések egyéni számláról: A Pénztár az elfogadott igénybenyújtástól számított 15 napon belül teljesít kifizetést. A tagsági jogviszony megszűntetése esetén a követelés 97%-át, a fennmaradó követelést az elszámolt hozamokkal együtt a negyedéves zárást követően. (Az átlagos kifizetési összegek megállapítása a teljes követelés figyelembevételével történt). 12

13 Nyugdíjszolgáltatásban nemcsak az öregségi korhatárt elért tagok részesülhetnek, hanem azok is akik korhatár előtti ellátásban, nyugdíj előtti munkanélküli segélyben, rokkantsági nyugdíjban részesültek. Minden szolgáltatást igénybe vevő egyösszegű szolgáltatást igényelt. Megnevezés Előző év Tárgyév %-os vált. Terv 2014 Egyösszegű nyugdíjszolgáltatás összege (eft) ,82% Igénylők száma (fő) ,78% 83 Egy főre eső kifizetés (eft/fő)* ,64% ben egyösszegű szolgáltatást kérők közül 70 fő (95%) öregségi nyugdíjat igényelt, a maradék 4 fő korhatár előtti ellátás ill. rokkantsági nyugdíj alapján kért kifizetést. A kifizetést kérők száma és ezáltal a kifizetett összeg jelentős csökkenést mutat. A kifizetések a tervezetthez képest kedvezőbben alakultak (az igénybevevők száma kevesebb volt). A nyugdíjszolgáltatás folyósításával kapcsolatban nem merült fel dologi kiadás. Kifizetés haláleset miatt az örökösöknek, kedvezményezetteknek lehetséges Megnevezés Előző év Tárgyév %-os vált. Terv 2014 Öröklési kifizetés összege (eft) ,08% Igénylők száma (fő) ,33% 16 Egy főre eső kifizetés (eft/fő)* ,06% Más pénztárba történő átlépés Megnevezés Előző év Tárgyév %-os vált. Terv 2014 Átlépési kifizetés összege (eft) ,46% Igénylők száma (fő) ,11% 12 Egy főre eső kifizetés (eft/fő)* ,85% A 10éves várakozási idő leteltével lehetőségük nyílt a pénztártagoknak az egyéni számlájukból történő felvételre részben vagy egészben, a tagsági jogviszony megtartásával, vagy a tagsági jogviszony megszűntetésével. Kifizetések a tagsági jogviszony folytatása mellett: Kérelem típusa / Fő Kifizetési jogcím / Fő Összeg eft Teljes hozam 477 Hozam 509 Hozam Fix összeg 78 Tőke és hozam 162 Tőke Teljes kif. tag marad 116 Összesen 671 Összesen Összesen 671 Megnevezés Előző év Tárgyév %-os vált. Terv éves kifizetés összege (eft) ,92% Igénylők száma (fő) ,10% 668 Egy főre eső kifizetés (eft/fő)* ,34% 928 A 10éves kifizetések 2005-ben kezdődtek, annak 3évente megjelenő hulláma a évre esik. Az igénybevevők száma és a kifizetett összeg a megelőző évhez képest ezért több volt, de a tervezett összegnél kevesebb volt. Kifizetések a tagsági jogviszonyt megszűntetőknek (kilépők): Kérelem oka / Fő Összeg eft Csak a kilépést választhatta 35 Hozam Ki akart lépni (saját döntés) 15 Tőke éves kifizetés miatt kilépést választhatott 22 Összesen Összesen 72 Megnevezés Előző év Tárgyév %-os vált. Terv 2014 Kilépés összege (eft) ,37% Igénylők száma (fő) ,49% 60 Egy főre eső kifizetés (eft/fő)* ,95% A kilépők száma és összege csökkenést mutat. A kilépőknek csupán 49%-a, nemfizetés miatt csak kilépéssel szüntethette meg tagságát., 31%-ot ér el azok száma, aki 3 éven belül kértek újabb kifizetést, melyet csak kilépéssel tudtak felvenni. A Pénztár befektetési stratégiáját nagyban meghatározza, hogy az 1 éven belül kifizetésre jogosultak által felvehető összeg, mely a fedezeti céltartalék 84,5%-a, és a tagok 61,9%-át érinti. 13

14 Felhalmozási időszakban kifizetés igénybevételére jogosultak vagy egy éven belül jogosulttá váló tagok száma (fő) Felhalmozási időszakban kifizetés igénybevételére jogosultak vagy egy éven belül jogosulttá váló tagok egyéni számlaköveteléseinek összege (eft) Likviditási céltartalékok Megnevezés Előző év (eft) Tárgyév (eft) Terv 2014 (eft) Tárgyévben jóváírt tagdíjjellegű bevételek Tagok egyéb befizetései Befektetési tevékenység eredménye Céltartalék képzés egyéb célokra A jegybanki alapkamat csökkenése a befektetési eredmény jelentős csökkenését vonta maga után, ezáltal a tárgyévben képzett céltartalék csökkent. Egyéb Iikviditási célokra képzett céltartalék Megnevezés Előző év (eft) Tárgyév (eft) Nyitó egyenleg Céltartalék képzés Céltartalék záró egyenlege Ez a céltartalék szolgál a fel nem használt eszközök gyűjtésére, a Pénztár fizetőképességének biztosítása céljából. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka A céltartalék képzés a tárgyévet követő hó 31-ig meg nem fizetett tagdíjakra történt (lejárt tagdíjkövetelések). Megnevezés Előző év (eft) Tárgyév (eft) Működési Fedezeti Likviditási 2 2 Céltartalék záró egyenlege Értékelési különbözet alakulása Az eszközök értékelése napján ( ) érvényes időarányos hozamot is tartalmazó piaci érték és könyv szerinti érték közötti különbözet került értékelési különbözetként kimutatásra az adott eszközcsoporton belül elkülönítetten, a források között az egyes céltartalékokban. Az értékpapírok piaci értékének meghatározását a Pénztár letétkezelője a Unicredit Bank Zrt. végezte a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával. adatok eft-ban Megnevezés Nyitóérték Céltartalék-képzés fedezeti Záró érték Időarányosan járó kamat devizaárfolyam különbözet egyéb piaci értékítéletből adódó értékkül Értékelési különbözet céltartalék összesen Megnevezés Előző év (eft) Tárgyév (eft) Befektetett pénzügyi eszközök ért. kül Forgatási célú értékpapírok ért. kül Pénzeszközök értékelési különbözete Értékélési különbözet Kötelezettségek Megnevezés Előző év (eft) Tárgyév (eft) Pénztártagokkal szembeni kötelezettségek 0 0 Szállítókkal szembeni kötelezettségek 0 0 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

15 - dec. havi TB, adófizetési kötelezettség munkavállalókkal szembeni kötelezettség (bér) egészségpénztári tagdíj fizetési kötelezettség felügyeleti díj téves utalás visszafiz. kötelezettség letétkezelési díj A Pénztárnak azonosítatlan (függő befizetése) nem volt. Aktív, passzív időbeli elhatárolás Aktív és passzív időbeli elhatárolás nem volt. IV. Befektetési tevékenység hatékonyságának értékelése A pénztári vagyon befektetésének alapelvei: A Pénztár befektetési tevékenysége során a - pénztártagok megtakarításaként kezelésére bízott vagyon biztonságos megtartására törekszik - közepes színtű, a pénztártagok érdekeit leginkább szolgáló kockázatviselési hajlandóságot vállal - a vállalt kockázat mértékének megfelelő legmagasabb hozam elérésére törekszik úgy, hogy a Pénztár likviditása mindig fennmaradjon. A Pénztár a vagyon befektetését saját maga végzi. A Pénztár nem működtet választható portfoliós rendszert. A befektetési tevékenységgel összefüggő feladatok végzéséhez befektetési vezetőt alkalmaz és a tőkepiaci viszonyok alakulását szakértő módon követő befektetési tanácsadó társaság segítségét veszi igénybe. A Pénztár befektetett eszközei és a forgóeszközök között nyilvántartott értékpapírok értékének változása a tárgyidőszakban könyv szerinti és piaci értéken valamint az értékelési különbözet az 1. sz. mellékletben kerül bemutatásra. Az értékelés időtartama a tárgyév egész időszaka. Az értékelés időpontjai a negyedév utolsó napjai és az értékelés az akkor meglevő portfolióra vonatkozik. A beszerzési (nyilvántartási) érték az elkészített negyedéves jelentés kitöltését alátámasztó, a pénztári befektetések alakulását bemutató analitikus nyilvántartás felhasználásával történt. A piaci érték számítását a Felügyelet által megadott értékelési szabályoknak megfelelően a Pénztár letétkezelője végezte és azt aláírásával igazolta. Az értékelés az általános számviteli elvekre alapozva minden eszközcsoportra egyedi értékelést tartalmaz. A Pénztárnak a benchmark (referenciaindex) választásánál és annak százalékos megoszlásánál a befektetési portfolió összetétele és annak várható alakulása volt a fő szempont évi benchmark összetétele: Index neve % arány RMAX 63% MAX 12% BUX 3% Bloomberg/EFFAS Gov BD IND EU 1-5 Yr 10% Barclays Euro Aggregate 1-5 Yr Euro 8% MSCI AC World Index 2% DJ UBS Commodity Index 1% ENGL-EPRA/NAREIT Global 1% Benchmark 100% 15

16 A évi befektetési politikában meghatározott eszközcsoportonkénti megengedett minimális és maximális százalékos megoszlás és a referencia index: Eszközcsoport Bankszámlák és készpénz összesen Minimum maximum Házipénztár (forint és valuta) Pénzforgalmi számla és befektetési számla 0-50% Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) Referencia-index Magyar állampapír RMAX 63 % Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam 0-100% készfizető kezességet vállal MAX 12% Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 0-15% Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény Külföldi állampapír Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet vállal 0-25% Bloomberg/EFFAS Gov BD IND EU 1-5 Yr 10 % Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény Barclays Euro Aggregate 1-5 Yr Euro 8 % Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott 0-10% kötvény Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény Részvények A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény 0-10% Mo-on kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek BUX 3 % kibocsátója köt. vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bev-nek 0-5% nincs törvényi v. egyéb akadálya Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény 0-10% MSCI AC World Index 2% Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek DJ UBS Commodity Index 1% kibocsátója köt. vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely 0-5% tőzsdére v. elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot 0-40% RMAX 63 %, MAX 12% Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye 0-10% BUX 3% Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az Bloomberg/EFFAS Gov BD IND 0-25% ingatlan befektetési alapot EU 1-5 Yr 10 % Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye 0-10% MSCI AC World Index 2% Egyéb kollektív befektetési értékpapír 0-5% ENGL-EPRA/NAREIT Global 1% Jelzáloglevél Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél Alábbiakra a törvényi szabályozás betartása mellett fedezeti jelleggel kerülhet sor: - Határidős ügyletek - Opciós ügyletek - SWAP ügyletek - Repó ügyletek 0-10% RMAX 63 % 0-10% MAX 12% 16

17 A hozamráta és a referenciaindex alakulása: Megnevezés I.név II.név III.név IV.név Éves Referencia index 1,72% 2,19% 0,51% 0,86% 5,37% Pénztár egésze hozamráta B. hozamráta 1,10% 1,53% 0,54% 1,58% 4,82% N. hozamráta 1,08% 1,51% 0,53% 1,56% 4,76% Fedezeti tartalék N. hozamráta 1,10% 1,55% 0,53% 1,60% 4,87% A negyedéves ill. éves hozamráta napi hozamráták láncszorzatából van számítva (a referencia indxex a havi referencia hozamrátákból). A bruttó és nettó hozamráta közötti különbség az adott időszakra vonatkozó vagyonkezelési- és letétkezelési díj. A Pénztár a befektetései során a kifizetések biztonsága miatt, a kényszerlikvidálások elkerülése végett, a kifizetések biztonságára törekszik, azaz likviditást biztosít. Ennek megfelelően kihasználta az egyes befektetési eszközcsoportok esetében meghatározott min-max értékeket, az egyes befektetési osztályokban a minimum közelébe pozícionált, míg a likvidebb eszközöket növelte. A befektetések között a devizás befektetések aránya kismértékben nőtt, a vagyon 14,46%-a EUR befektetés. Ennek árfolyamkockázatát viseli a Pénztár. A devizaárfolyam-változás dátum EUR árfolyam ,91 Ft/Eur ,89 Ft/Eur 2014-ben is a jegybanki alapkamat folyamatosan csökkent. Az induló 3%-ról év végére 2,1%-ra csökkent. A likviditás biztosítása érdekében a Pénztár 2014-ben a rövid távú befektetéseket (döntően lekötött betétek) preferálta, bár ennek aránya 36%-ról 22%-ra csökkent. A diszpo számlán levő pénzeket is bevontuk egyéb befektetésekbe. A kamatcsökkenés a meglevő kötvények értékelésére, így a pénztári hozamra pozitívan hatott, ugyanakkor nehezítette a lejáró befektetések és az új pénzek befektetési lehetőségeit. A 2009-ben zártvégűvé alakított zártkörű Carion Ingatlan Alap értékbecslője a piaci folyamatok alapján évközben többször leértékelte az alapot, amely az előző év végi érték felére esett vissza, ezáltal jelentős hozamveszteséget okozott. dátum nettó eszközérték bruttó piaci érték (ef) , , évi nettó pénztári hozamráta 4,76% évi referenciahozam tőkepiaci indexeken alapul 5,37% 10 éves ( ) nettó átlagos hozamráta* 5,84% 10éves ( ) átlagos referenciahozam tőkepiaci indexeken alapul 7,11% 10 éves ( ) nettó vagyonnövekedési mutató** 5,84% *Átlagos hozamráta: 10 teljes naptári évre vonatkozó, pénztári szintű éves nettó hozamráta mértani átlaga (a vagyonkezelői teljesítményt jellemzi) **A vagyonnövekedési mutató az egy főre jutó vagyonnal súlyozott átlagos hozamráta. A mutató számításánál a Pénztár az átlagos 10-éves hozamráta kiszámításához használt pénztári szintű nettó hozamrátákat vette alapul. A vagyonnövekedési mutató a pénztártagok egyéni számlájának átlagos hozamát jellemzi. A Pénztár gazdálkodását jellemző mutatók a 2. sz. mellékletben találhatók. Budapest, május 13. Tóth Gábor IT elnök Forrás Éva gazdasági vezető 17

18 1/a.sz. melléklet Befektetések állománya könyv szerinti és piaci értéken évben (a negyedév záró napján) Megnevezés Könyv szerinti értéken Nyitó Piaci értéken Értékelési különb. Könyv szerinti értéken I. negyedév Piaci értéken Értékelési különb. Könyv szerinti értéken II. negyedév III. negyedév adatok eft-ban IV. negyedév Fedezeti tartalék Működési tevékenység Likviditási tartalék Befektetések összesen házipénztár pénzforg. és bef. számla lekötött betét magyar államkötvény vállalati kötvény hitelintézeti kötvény részvények befektetési jegy (ing.nélkül) Ingatlan bef. jegy jelzáloglevél Kötelezettségek ép.ügylet Befektetések összesen Piaci értéken Értékelési különb. Könyv szerinti értéken Piaci értéken Értékelési különb. Könyv szerinti értéken Piaci értéken Értékelési különb. 18

19 A Pénztár üzleti év végi portfolió állománya könyv szerinti és piaci értéken 1/b.sz. melléklet adatok eft-ban Likviditási és kockázati Fedezeti portfolió Működési portfolió Összesen portfolió Megnevezés Könyv Könyv Könyv Könyv Piaci érték Piaci érték Piaci érték Piaci érték szerinti érték szerinti érték szerinti érték szerinti érték Portfolió összesen Bankszámlák és készpénz összesen Házipénztár (forint és valuta) Pénzforgalmi számla és befektetési számla Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg Értékpapírok összesen Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) Magyar állampapír Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény Részvények A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot Jelzáloglevél Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél Határidős ügyletek Opciós ügyletek Repó ügyletek SWAP ügyletek Ingatlan Tagi kölcsön Kockázati tőke alap-jegy Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír Követelés értékpapír ügyletekből Kötelezettségek értékpapír ügyletekből

20 Befektetések év végi állományának devizanemenkénti megoszlása adatok eft-ban sorszám Megnevezés Befektetések időszak végi Befektetések időszak végi értéke - könyv szerinti értéken értéke - piaci értéken 001 HUF EUR GBP USD CHF JPY Egyéb Összesen /c.sz. melléklet sorszám Megnevezés Befektetések év végi állományának földrajzi megoszlása Befektetések időszak végi értéke - könyv szerinti értéken Befektetések időszak végi értéke - piaci értéken adatok eft-ban Befektetésekből a részvények és egyéb vált. hozamú ép.-ok piaci értéken 001 Összesen (2+35) Európai Gazdasági Térség összesen ( ) Izland Liechtenstein Norvégia EU tagországok összesen ( ) Ausztria Belgium Bulgária Ciprus Cseh Köztársaság Dánia Egyesült Királyság Észtország Finnország Franciaország Görögország Hollandia Horvátország 020 Írország Lengyelország Lettország Litvánia Luxemburg Magyarország Málta Németország Olaszország Portugália Románia Spanyolország Svédország Szlovákia Szlovénia Egyéb ország ( ) Amerikai Egyesült Államok Kanada Japán Svájc Egyéb más országok

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. évben mind vagyon, mind taglétszám tekintetében megőrizte

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

Vitamin Egészségpénztár 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Vitamin Egészségpénztár 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE BEVEZETŐ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK A VITAMIN Egészségpénztár (továbbiakban: Pénztár) működési formáját tekintve nyitott kiegészítő

Részletesebben

Hunalpa Nyugdíjpénztár

Hunalpa Nyugdíjpénztár Hunalpa Nyugdíjpénztár 2013. évi üzleti év Éves beszámoló Kiegészítő melléklete 1 I. A nyugdíjpénztár bemutatása A nyugdíjpénztár alapismérvei NÉV: Hunalpa (Magyar Közforgalmi Pilóták) Önkéntes Nyugdíjpénztára

Részletesebben

A QUAESTOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2006. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A QUAESTOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2006. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A QUAESTOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2006. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2007.május 1. Általános rész A Quaestor Országos Önkéntes Egészségpénztár 2004.05.05-én alakult az Önkéntes Kölcsönös Biztosító

Részletesebben

AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1 AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. I. BEVEZETİ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK Az AXA Egészségpénztár mőködési formáját tekintve területi elven mőködı

Részletesebben

XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz

XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára Kiegészítő melléklet a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz 2013. szeptember 12. Jogutód nyugdíjpénztár részéről: Beolvadó

Részletesebben

ADOSZT Egészségpénztár Kiegészítő melléklet 2006. év

ADOSZT Egészségpénztár Kiegészítő melléklet 2006. év ADOSZT Egészségpénztár Kiegészítő melléklet 2006. év 2007. április 02. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1., Bevezető Az ADOSZT Adó- és Pénzügyi Dolgozók Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztára (rövidített neve: ADOSZT Egészségpénztár)

Részletesebben

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR 2700 Cegléd, Bede 575. Éves beszámoló kiegészítő melléklete 2014. december 31. Cegléd, 2015. május 27. Dr Vargáné Barna Judit IT elnök CÁT Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2007. évi. éves beszámolóhoz. S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a. Adószám: 11884264-2-13

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2007. évi. éves beszámolóhoz. S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a. Adószám: 11884264-2-13 S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a Adószám: 11884264-2-13 Cégjegyzékszám: 13-10-040601 KSH: 11884264-7412-114-13 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2007. évi éves beszámolóhoz A beszámoló auditált adatokat

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL

POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL Készült: Budapest, 2011. április 27. Papp György IT elnök 1 I. Általános rész I.1. Alapadatok A pénztár neve: POSTÁS Egészségpénztár

Részletesebben

A QUAESTOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2005. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE

A QUAESTOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2005. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE A QUAESTOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2005. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE 1. Általános rész A Quaestor Országos Önkéntes Egészségpénztár 2004.05.05-én alakult az Önkéntes

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben

TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete

TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete I. Pénztár jellemző adatai Pénztár megalakulásának időpontja: 1995. június 02. Tevékenységi engedély száma

Részletesebben

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára Üzleti jelentés 2014. év

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára Üzleti jelentés 2014. év DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára Üzleti jelentés 2014. év Általános rész A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szólótörvény hatálya alá tartozó egészségpénztár. A Pénztár

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet A pénztár adatai Név: Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára Székhely:

Részletesebben

Aon Pénztárszolgáltató Zrt 2/29

Aon Pénztárszolgáltató Zrt 2/29 Chinoin Nyugdíjpénztár CHINOIN Nyugdíjpénztár KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. DECEMBER 31. Az Éves beszámolót elfogadó közgyűlés időpontja: 2013. május 13. 1/29 A pénztár alap adatai és vezetése: CHINOIN Nyugdíjpénztár

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Győr, 2010. április 27. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Győr, 2010. április 27. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 29. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Győr, 21. április 27. T A R T A L O M MÉRLEGKIMUTATÁS... 3 EREDMÉNYKIMUTATÁS... 7 KIEGÉSZÍT MELLÉKLET...

Részletesebben

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE 1. Általános rész A Certus Önkéntes Nyugdíjpénztár 1996. évben alakult az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Részletesebben

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉSRE 2013-AS ÜZLETI ÉVRŐL

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉSRE 2013-AS ÜZLETI ÉVRŐL Csorvási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelösségü Társaság 5920 Csorvás, Rákóczi u. 37/a Tel./Fax: 66 258 042 Tel.: 66 258 077 E-mail:szolg.kht@freemail.hu A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához Budapest, 2016. február 29. A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet Kiegészítő Melléklet a BISZ Zrt. 2012. évi beszámolójához Tartalomjegyzék 1. Általános kiegészítések... 2 1.1. A BISZ Zrt. bemutatása... 2 1.2. A BISZ Zrt. irányításának rendszere... 3 1.3. BISZ Zrt. számviteli

Részletesebben

A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés

A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A/ Általános cégadatok A PANNON-VÁLTÓ Rt. 1994. november 1-én átalakulás útján jött létre a Váltó Kft. jogutódjaként. A részvénytársaságot

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2014.05. 27.

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2014.05. 27. 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2014.05. 27. 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE Tartalom 1. A számviteli politika meghatározó elemei, a beszámoló összeállításánál

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2010. május 25.

ELŐTERJESZTÉS a HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2010. május 25. ELŐTERJESZTÉS a HOVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére 2010. május 25. M E G H Í V Ó Tisztelt Küldött! A "HOVÉD" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 2010. május 25-én 10 00 órakor tartandó

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év 1) A GAZDASÁGI KÖRNYEZET 2015. ÉVI ALAKULÁSA, VÁRHATÓ 2016. ÉVI HATÁSOK Az egészségpénztárak működésére igen érzékenyen hatnak az egyes jogszabályváltozások, a

Részletesebben

Honvéd Önkéntes nyilvántartási szám :11/Pk. 60362/96/7 Egészségbiztosító Pénztár törzsszám :18080306. A 2006. évi beszámoló Kiegészítő melléklete

Honvéd Önkéntes nyilvántartási szám :11/Pk. 60362/96/7 Egészségbiztosító Pénztár törzsszám :18080306. A 2006. évi beszámoló Kiegészítő melléklete Honvéd Önkéntes nyilvántartási szám :11/Pk. 60362/96/7 Egészségbiztosító Pénztár törzsszám :18080306 A 2006. évi beszámoló Kiegészítő melléklete 1. Általános információk A Honvéd Önkéntes Egészségbiztosító

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55.

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. december 31. Érd, 2016. február 27. L a n k u I l d i k ó ügyvezető igazgató Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

UniCredit Bank Zrt. Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. ITAG Könyvvizsgáló Kft. Dr. Szabóné Dr.

UniCredit Bank Zrt. Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. ITAG Könyvvizsgáló Kft. Dr. Szabóné Dr. HALADÁS REGIONÁLIS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOMBATHELY KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET 1. A Nyugdíjpénztár bemutatása Név: "HALADÁS" Regionális Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapítás: 1995. március 10. Taglétszám: 2012.

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2006 1

ÉVES JELENTÉS 2006 1 ÉVES JELENTÉS 2006 1 TARTALOM Az Inter-Európa Bank Nyrt. magyar számviteli szabályok szerint összeállított 2006. évi éves beszámolója Az Inter-Európa Bank Nyrt. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2013. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2013. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 213. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 213. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

73OME Mérleg - Eszközök

73OME Mérleg - Eszközök Táblakód: 73OME Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi 73OME Mérleg - Eszközök Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló záró Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h

Részletesebben

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Ü Z L E T I J E L E N T É S 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. 2015-BEN BŐVÜLŐ TAGSÁG, BŐVÜLŐ EGYÉNI BEFIZETÉSEK AZ ÚJ PILLÉRBEN... 3 2. AZ

Részletesebben

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke 1. A Rába Nyugdíjpénztár Alapadatai A Rába Nyugdíjpénztár 1995. június 20.-án alakult.

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA, SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI POLITIKA, SZÁMVITELI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 47192/2012. Ikt.k.: 2012.10.17. BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. SZÁMVITELI POLITIKA, SZÁMVITELI SZABÁLYZAT Készült:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék

Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék I. Általános rész...2 I. 1. Alapításra vonatkozó adatok...2 I. 2. Általános adatok...2

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÕ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTÕ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTÕ MELLÉKLET 1. Általános kiegészítések A pénztár neve: ÉLETERÕ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Székhelye: 4012 Debrecen, Nagyerdei Krt 98. A pénztár mûködési formája: kiegészítõ egészségpénztár. Alapítás idõpontja:

Részletesebben

EZÜST HÍD NYUGDÍJPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2005. ÉVI ÉVES PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓHOZ

EZÜST HÍD NYUGDÍJPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2005. ÉVI ÉVES PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓHOZ EZÜST HÍD NYUGDÍJPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2005. ÉVI ÉVES PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓHOZ 2 Az Ezüst Híd Önkéntes Nyugdíjpénztár 1995. évben alakult, és mint alakulása óta minden évben a 2005-es évben is gazdálkodása

Részletesebben

EZÜST HÍD NYUGDÍJPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2007. ÉVI ÉVES PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓHOZ

EZÜST HÍD NYUGDÍJPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2007. ÉVI ÉVES PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓHOZ EZÜST HÍD NYUGDÍJPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2007. ÉVI ÉVES PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓHOZ 2 Az Ezüst Híd Önkéntes Nyugdíjpénztár 1995. évben alakult és mint alakulása óta minden évben a 2007-es évben is gazdálkodása

Részletesebben

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.)

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.) VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (2009. február

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

2009. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2009. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2009. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE BEVEZETŐ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK A VITAMIN Egészségpénztár (továbbiakban: Pénztár) működési formáját tekintve nyitott kiegészítő Egészségpénztár.

Részletesebben

Növényvédőszer-Gyártók és Importőrök. Szövetsége Egyesület. Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete 2011. 12. 31.

Növényvédőszer-Gyártók és Importőrök. Szövetsége Egyesület. Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete 2011. 12. 31. Növényvédőszer-Gyártók és Importőrök Szövetsége Egyesület Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete 2011. 12. 31. - 1-1./ Az Egyesület főbb adatai Az egyesület teljes magyar neve: Növényvédőszer

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához ------------------------------------------------------ az Igazgatótanács elnöke Budapest,

Részletesebben

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG 1 1 2 2 6 5 8 3 0 3 1 2 1 1 4 1 4 Statisztikai számjel 1 4 _ 1 0 3 0 0 0 5 4 Cégjegyzék szám Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgy

Részletesebben

Nógrád megye bemutatása

Nógrád megye bemutatása Nógrád megye bemutatása Nógrád megye Magyarország legkisebb megyéi közé tartozik, az ország területének mindössze 2,7 százalékát (2.546 km 2 ) foglalja el. A 201.919 fős lakosság az ország népességének

Részletesebben

Nagykovácsi Víziközmű Kft KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Nagykovácsi, 2011. április 25. ügyvezető

Nagykovácsi Víziközmű Kft KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Nagykovácsi, 2011. április 25. ügyvezető 1 Nagykovácsi Víziközmű Kft KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Nagykovácsi, 2011. április 25. Oszoly Tamás ügyvezető 2 Kiegészítő melléklet Nagykovácsi Viziközmű Kft 2011. év 1998. december 16-án

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2006.évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság. 2118 Dány, Dózsa György u. 43.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2006.évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság. 2118 Dány, Dózsa György u. 43. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság 2118 Dány, Dózsa György u. 43. Cégjegyzékszám: 13-14-000066 Adószám: 20162892-2-13 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2006.évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Dány, 2007. május 14.

Részletesebben

2009. ÉVES BESZÁMOLÓJA

2009. ÉVES BESZÁMOLÓJA AZ ÉVGYŰRŰK MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR 2009. ÉVES BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE 1. A számviteli politika meghatározó elemei, a beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások3

Részletesebben

MKB EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1056 Budapest, Váci u. 38. Az MKB Egészségpénztár Igazgatótanácsának ÜZLETI JELENTÉSE

MKB EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1056 Budapest, Váci u. 38. Az MKB Egészségpénztár Igazgatótanácsának ÜZLETI JELENTÉSE MKB EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1056 Budapest, Váci u. 38. Az MKB Egészségpénztár Igazgatótanácsának ÜZLETI JELENTÉSE az MKB Egészségpénztár a 2006. évi gazdálkodásáról Budapest, 2007. március 7. 1 I. Általános bemutatás

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2015. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2015. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2014 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Az ÓNTE Kht. gazdálkodása 2006-ban. Bevezetés:

Az ÓNTE Kht. gazdálkodása 2006-ban. Bevezetés: Az ÓNTE Kht. gazdálkodása 2006-ban Bevezetés: Megalakulása óta az ONTE Kht. sikeresen teljesíti az alapító okiratban vállalt feladatait. Alakulása óta normatív támogatás nélkül gazdálkodik. Eredményeink

Részletesebben

A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA

A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA A KAPOS HOLDING Zrt. (7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2. képviseli Gombos Attila elnökvezérigazgató), mint a KAPOSVÁR

Részletesebben

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójához BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2006. évi éves pénztári beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2006. évi éves pénztári beszámolóhoz TEMPO EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1025-Budapest, Nagybányai út 92. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2006. évi éves pénztári beszámolóhoz Budapest, 2007. március 16.... cégszerű aláírás I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A pénztár

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2012. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2012. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 212. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 212. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása 1.1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Argenta Kereskedelmi Szolgáltató Rt (rövidített neve:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2100 Gödöllő, Szabadság út 3. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére Tárgy: A Piac Üzemeltető és Szolgáltató

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a Balzsam Egészségpénztár 2010. évi éves beszámolójához. Általános rész.

Kiegészítı melléklet a Balzsam Egészségpénztár 2010. évi éves beszámolójához. Általános rész. 1 Kiegészítı melléklet a Balzsam Egészségpénztár 2010. évi éves beszámolójához Általános rész. A Pénztár 2001. május 5-én alakult, tevékenységét a Magyar Köztársaság teljes területén a Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár

TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS... 3 2. A TEMPO NYUGDÍJPÉNZTÁR BEVÉTELEINEK

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Cg : 02-02-050059 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés Üzleti jelentés 1.

Részletesebben

FŐKÖNYVELŐK LAPJA Megrendelhető számviteli és adózási szaklap

FŐKÖNYVELŐK LAPJA Megrendelhető számviteli és adózási szaklap A Főkönyvelők lapjának előfizetésével 3 mérlegképes könyvelő kaphat 2-2 kreditpontot! A Főkönyvelők klubjának mérlegképes tagjai évente 2 kreditpontot kapnak tagságuk után! Kiadó: Vállalkozásbarát Könyvelő,

Részletesebben

2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELTEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Cégjegyzékszám: 15-09-072924 Statisztikai számjel: 14380549-8532-599-15 2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Részletesebben

Access Aranypillér Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008.

Access Aranypillér Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008. Access Aranypillér Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Alap megnevezése Access Aranypillér Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Access Aranypillér Nyíltvégű Befektetési Alap a tőkepiacról szóló 2001.

Részletesebben

OTP Ingatlanbefektetési Alap Éves jelentés 2006. december 31. I. Piaci folyamatok, a befektetési politikára ható tényezők alakulása

OTP Ingatlanbefektetési Alap Éves jelentés 2006. december 31. I. Piaci folyamatok, a befektetési politikára ható tényezők alakulása OTP Ingatlanbefektetési Alap Éves jelentés 2006. december 31. I. Piaci folyamatok, a befektetési politikára ható tényezők alakulása A magyar gazdaság 4 százalékkal nőtt 2006-ban, amely az ingatlanpiac

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Debrecen, 2015. március 6. Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Fodorné Szabó Judit elnök-ügyvezető ig. Pinczésiné Ludman Viktória ügyvezető ig.

Részletesebben

Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT 1094 Budapest, Liliom u.41.

Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT 1094 Budapest, Liliom u.41. Kiegészítő melléklet a 2010. december 31-i fordulónappal elkészített egyszerűsített éves beszámolóhoz, a Trafó KMH Nonprofit KFT 2010. január 01-től 2010. december 31-ig folytatott tevékenységéről A Társaság

Részletesebben

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához Kiegészítő meléklet a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához I. Általános rész 1.A vállalkozás bemutatása A Társaság 1996. április 30-án alakult. A Társaság 100%-os

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. Cg.: 12-02-000365 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK,

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. ÉV 2012. MÁJUS 26. Tartalom 1. Számviteli politika fı vonásai 3 2. Valós pénzügyi, jövedelmi helyzet értékelése 4 3. Taglétszám alakulás

Részletesebben

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT.

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. üzleti évre Jóváhagyta: közgyűlése 2016. április 25-én 1022 Budapest, Törökvész út 30/A. +36-1-336-5300 www.kulcs-soft.hu 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A társaság neve: A társaság

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

1.3.7. Feladat a cash flow-kimutatás összeállítására

1.3.7. Feladat a cash flow-kimutatás összeállítására 1.3.7. Feladat a cash flow-kimutatás összeállítására Készítse el a Cash Zrt. 20X1. évi cash flow-kimutatását a rendelkezésre álló mérleg és eredménykimutatás adatainak felhasználásával, figyelembe véve

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14.

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14. Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Bizalom Nyugdíjpénztár Budapest, 2009. március 14. 2 Bevezetı A Bizalom Önkéntes Kölcsönös Kiegészítı Nyugdíjpénztár az 1994. május 16-i alakuló közgyőlésén

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu 2008. évi éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az ACCESS Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap 2011. évi Éves beszámolójához Az Access Ingatlan Befektetési Alap 2011. december 31-i mérleg szerinti Saját tőkéje (nettó eszközértéke)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2005. évi éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2005. évi éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2005. évi éves beszámolójához Az 2000. évi C. sz. törvény (a továbbiakban: Szt.), alapján az Első Hazai Energia-portfolió

Részletesebben

A SYNERGON INFORMATIKA NYRT. 2008. DECEMBER 31-i ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2009. február 13. I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: Synergon Informatikai Rendszereket

Részletesebben

Az OTP Dupla Fix II. Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Dupla Fix II. Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Dupla Fix II. Nyíltvégű Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2013. november Hatályos:2013.12.11.. 1 TÁJÉKOZTATÓ TARTALOM TÁJÉKOZTATÓ 1. A BEFEKTETÉSI ALAP ALAPADATAI...

Részletesebben

Befektetési alapok működése, jogszabályi háttere. Erős Gergely Péter, szenior menedzser 2014.december.

Befektetési alapok működése, jogszabályi háttere. Erős Gergely Péter, szenior menedzser 2014.december. Befektetési alapok működése, jogszabályi háttere Erős Gergely Péter, szenior menedzser 2014.december. Tematika Jogszabályi háttér és annak változásai Alap definíciója, alapok típusai Alap működése, fontosabb

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához Az 2000. évi C. sz. törvény (a továbbiakban: Szt.), alapján az Első Hazai Energia-portfolió

Részletesebben

AZ OTP INGATLANALAP 2007. ÉVES JELENTÉS

AZ OTP INGATLANALAP 2007. ÉVES JELENTÉS AZ OTP INGATLANALAP 2007. ÉVES JELENTÉS 2008. április 28. OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt OTP INGATLANALAP Éves jelentés 1/25 I. Piaci folyamatok, a befektetési politikára ható tényezők alakulása A tavalyi

Részletesebben

. Kiegészítő melléklet a 2009. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóhoz . 1 Tartalomjegyzék 1. Peremfeltételek, üzletpolitikai célok (általános kiegészítések) 1. oldal 1.1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Viziközm Üzemeltetési Zártkören Mköd Részvénytársaság beszámolójának kiegészít melléklete 2013. 01. 01-2013. 12. 31. üzleti évrl ------------------------------- Sándor Zsolt

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

1. Fejezet. A SZÁMVITEL RÉSZEI: könyvvezetés (könyvvitel), beszámoló összeállítás, bizonylati rend és költségelszámolás, önköltségszámítás.

1. Fejezet. A SZÁMVITEL RÉSZEI: könyvvezetés (könyvvitel), beszámoló összeállítás, bizonylati rend és költségelszámolás, önköltségszámítás. 1. Fejezet VÁLLALKOZÁS Vállalkozásnak minősül minden olyan gazdálkodó, amely a saját nevében és kockázatára nyereség- és vagyonszerzés céljából üzletszerűen, ellenérték fejében termelő vagy szolgáltató

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011.

Közhasznúsági jelentés 2011. Adószám: 19000565-2-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: nyilvántartási szám: 536 1023 Budapest, Frankel Leó u. 88. II/8. 2011. Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 4 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 4 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Morál-Audit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART-Szabadkikötő Zrt.

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete 2012.

ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete 2012. BAKONYVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2870 Kisbér, Kossuth L. u. 14. Cg.: 11-02-000651 ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete 2012.... TARTALOMJEGYZÉK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 3 I. Általános rész... 3 1. A Takarékszövetkezet

Részletesebben

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT.

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. Háromnegyedéves beszámoló 2011. év 1. oldal I. Összefoglaló a 2011. év I-III. negyedéves beszámolójáról Társaság neve: Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Székhelye:

Részletesebben

Tápiószele és Térsége Közhasznú Mentésügyi Alapítvány Kiegészítő melléklet 2012.év

Tápiószele és Térsége Közhasznú Mentésügyi Alapítvány Kiegészítő melléklet 2012.év Statisztikai számjel: 18271584-8412-569-13 4.Pk.60.350/2011/4. Tápiószele és Térsége Közhasznú Mentésügyi Alapítvány Kiegészítő melléklet 2012.év A társaság tevékenységének bemutatása: A Tápiószele és

Részletesebben

Adatok: ezer Ft.ban. El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi beszámoló záró adatai MÉRLEG-FORRÁSOK

Adatok: ezer Ft.ban. El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi beszámoló záró adatai MÉRLEG-FORRÁSOK A 200.06.0-ai nappal átalakuló jogutód AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes ágazatának 200. évi gazdálkodásáról közzétett adatok MÉRLEG-ESZKÖZÖK Adatok: ezer Ft.ban MÉRLEG-FORRÁSOK

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére

ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE : 1041 Bu da pest, Istvá n út 14. /Fa x: 231-3141 /231-315 1 e-ma il: msza bolcs@u jpest.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április

Részletesebben