KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához"

Átírás

1 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához az Igazgatótanács elnöke Budapest, /17

2 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1.1. A Pénztár bemutatása A Pénztár alapadatai A nyugdíjpénztár neve: MOBILITÁS Független Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhelye: 1111 Budapest, Bartók Béla út 54. Telefon: Telefax: Internet: Pénztár azonosító: 0046 Cégjegyzékszám: 11.Pk.61328/95/3 Adószám: Felügyeleti szerv: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Tevékenységi engedély napja: szeptember 26. Számlavezetı: UniCredit Bank Hungary Zrt. (HVB Bank Hungary Rt.) Letétkezelı: UniCredit Bank Hungary Zrt. (HVB Bank Hungary Rt.) Vagyonkezelık 2012-ben: Concorde Befektetési Alapkezelı Zrt. ING Befektetési Alapkezelı Zrt. MKB Bank Zrt. OTP Alapkezelı Zrt. Generali Alapkezelı Zrt Könyvvizsgáló 2012-ben: Audit-System Könyvvizsgáló Kft. (Nagyari Imréné) Aktuárius: Bán Rita Alkalmazottak én: 5 fı Egységes tagdíj: havi Ft Mérlegfıösszeg én: eft Taglétszám én: fı A Pénztár története A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság Önkéntes Kiegészítı Nyugdíjpénztárának alapítási idıpontja szeptember 29. Tevékenységét a Pénztárfelügyelet által december hóban kiadott engedély alapján folytatja. A Pénztár eredetileg munkáltatói alapon szervezıdött, zárt pénztár volt, amelyet a évi rendes közgyőlés megváltoztatott, és a Pénztárat mind a két ágazat tekintetében nyílttá tette. A Pénztár neve 2003-ban MOBILITÁS Nyugdíjpénztárra változott. A Pénztárba több más pénztár is beolvadt, 2002-ben a Zeneca Nyugdíjpénztár és a Bázis-Klub Nyugdíjpénztár (utóbbi irányított átlépéssel), 2007-ben a Kossuth Nyomda és Sajtó Önkéntes Nyugdíjpénztár. A Pénztár november 4.i Küldöttközgyőlése döntött a Pénztár Pannónia Nyugdíjpénztárba történı beolvadásáról, április 1. nappal. Így a Pénztár több, mint 16 éves független mőködése ugyan véget ér, de az egyesülés eredményeképpen egy hosszú távon is mőködıképes, jelentıs piaci súllyal rendelkezı pénztár tagjaivá válhatunk. 2/17

3 1.2. Befizetések tartalékok közötti felosztási arányszámai A Pénztár 2012-ben az alábbi felosztási arányszámokat alkalmazta a befizetések tartalékok közötti felosztása során: Fedezeti tartalék Mőködési tartalék Likviditási tartalék Új belépık elsı tagdíja 20,0 % 80,0 % 0,0 % Tagdíj 100,0 % 0,0 % 0,0 % A Pénztár november 4-i Küldöttközgyőlése úgy döntött, hogy a Pénztár hosszú évek során felhalmozott mőködési tartalékát nem kívánja átvinni a jogutód pénztárba. A fizetı tagok saját biztos jövıjéért tett erıfeszítéseit azzal a döntéssel kívánta elismerni a Küldöttközgyőlés, mely szerint a tagdíjakat 100 százalékban a fedezeti tartalék javára kell jóváírni A számviteli politika ismertetése A MOBILITÁS Nyugdíjpénztárban meghatározásra kerültek a számviteli törvény alapján a pénztári ágazat sajátosságainak megfelelı számviteli szabályok. A számviteli politika alapelve, hogy olyan számviteli rendszer funkcionáljon, amelynek alapján megbízható és valós információt tartalmazó negyedéves jelentés és éves pénztári beszámoló állítható össze, és amely számviteli rendszer egyidejőleg a vezetıi döntések számára is alkalmas információs bázisul szolgálhat. A beszámoló valódiságát az biztosítja, hogy a Pénztár könyvviteli rendszere a fıkönyvi és analitikus könyvelése és az azt alátámasztó bizonylati rendszere megfelel a számviteli alapelveknek, a számviteli törvénynek a számviteli bizonylatokra vonatkozó elıírásainak, továbbá a pénztár beszámoló készítésének és könyvvezetésének sajátosságairól szóló kormányrendelet elıírásainak. A fı szabályokat a Számviteli politika címő dokumentum tartalmazza. A beolvadásra tekintettel a mérlegkészítés napja április 30. A számviteli politika keretében, illetve önálló szabályzatként kerül elkészítésre: a számviteli politika az eszközök és a források értékelési szabályzata a leltárkészítési és leltározási, valamint selejtezési szabályzat, a pénzkezelési szabályzat, a szolgáltatási és elszámolási szabályzat, a tartalékok képzésére vonatkozó szabályzat, a hozamfelosztási szabályzat, a számlarend, a bizonylati rend és bizonylati album, az önköltségszámítási szabályzat A évi értékelés áttekintése Az eszközöket és a kötelezettségeket a könyvvezetés, a negyedéves jelentés és az éves pénztári beszámoló elkészítése során egyedileg rögzítette és értékelte. A Pénztár az értékpapírok értékelésénél egyedileg állapította meg az elszámolható értékelési különbözet összegét. 3/17

4 Amortizációs politika Az értékcsökkenést a használatba vett (aktivált) immateriális és tárgyi eszközök után az üzembe helyezést, illetve a használatba vételt követı negyedév elsı napjától kezdıdıen a kormányrendeletben meghatározott leírási kulcsokkal számolja el a Pénztár, az eszköz kivezetésének napjáig. A 100 ezer forint egyedi beszerzési, elıállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési, vagy elıállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként, egy összegben számolja el a Pénztár. 2. A PÉNZTÁR VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZETE A évi mérleg tartalma összehasonlítható a évi mérleggel A Pénztár eszközei és forrásai Adatok millió Ft-ban A Pénztár mérlegfıösszege/vagyona Ennek összetevıi: Befektetett eszközök Forgóeszközök Aktív idıbeli elhatárolások 1 1 A Pénztár forrásai: Saját tıke Céltartalékok Kötelezettségek Passzív idıbeli elhatárolások A Pénztár vagyonának növekedése az alakulástól: (Mrd Ft) 4/17

5 A tény záró vagyon jelentısen meghaladta a pénzügyi tervben szereplı mértéket. Az eltérés legfıbb oka a nyitó vagyon, valamint a befektetési bevételek alultervezése volt. Tervezett vagyon: Tény záró vagyon: eft eft 2.3. A céltartalékok alakulása 2012-ben Fedezeti céltartalék Mőködési céltartalék Likviditási céltartalék Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka Tartalékok összege Nyitó állomány (eft) Megoszlás % 98,38 0,00 0,48 1,14 100,00 Záró állomány (eft) Megoszlás % 99,16 0,00 0,49 0, A tartalékok közti arányokban 2012 folyamán nem történt jelentıs elmozdulás A kötelezettségek alakulása 2012-ben Adatok ezer Ft-ban Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból Rövid lejáratú hitelek 0 0 Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek Összesen Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek március 31.-i záró állományának tartalma: Adatok ezer forintban Concorde kötelezettség ajánlott portfólió 54 Concorde kötelezettség aktív portfólió 14 EHO 11 SZJA, különadó elszámolása Egészségbiztosítási járulék 884 Nyugdíjbiztosítási járulék 461 Szociális hozzájárulási adó Felügyelettel szembeni fizetési kötelezettség 705 Visszautalandó tagdíjak 10 Téves utalások Azonosítatlan függı befizetések Állomány Tárgyévi növekedés/csökkenés Állomány A pénztár 2002-tıl új politikát folytat az azonosítatlan függı befizetésekkel kapcsolatban: a nem azonosítható befizetéseket azonnali hatállyal visszautalta. Erre lehetıséget adott az ilyen 5/17

6 befizetések alacsony volumene, a pénztári tagság munkáltatók szerinti nagyon erıs koncentrációja, valamint a munkáltatók és a pénztár közötti jó kommunikáció. A fentieknek megfelelıen 30 napon, vagy negyedéven túli azonosítatlan befizetés év folyamán a pénztárnál nem keletkezett A befektetett eszközök állományának és arányának változása Megnevezés 2011.év Befektetett eszközök (eft) Összes eszköz (eft) A befektetett eszközök aránya 76, A befektetett eszközök arányában nem történt jelentıs változás Befektetett tárgyi eszközök és immateriális javak állományának változása Adatok ezer Ft-ban Bruttó érték alakulása Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Immateriális javak Számítástechnikai eszközök Ügyviteli eszközök Egyéb eszközök 0 0 Irodabútor Befektetési célú ingatlan 0 0 Összesen: Adatok ezer Ft-ban Értékcsökkenés alakulása Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Immateriális javak Számítástechnikai eszközök Ügyviteli eszközök Egyéb eszközök 0 0 Irodabútor Befektetési célú ingatlan 0 0 Összesen: Adatok ezer Ft-ban Nettó érték alakulása Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Immateriális javak Számítástechnikai eszközök Ügyviteli eszközök Egyéb eszközök Irodabútor Befektetési célú ingatlan Összesen: /17

7 2.7. Az értékpapírok állományának változása A Pénztár befektetett- és forgóeszközeinek (értékpapírok, részesedések) alakulása tartalékonként, azon belül választható portfóliónként A pénztár vagyonának alakulását tartalékonként, illetve választható portfóliónként az 1. sz. melléklet tartalmazza. A befektetések fıbb adatainak földrajzi és devizanemenkénti megoszlását az alábbi táblázatok tartalmazzák: Megnevezés Befektetések idıszak végi értéke - könyv szerinti értéken Befektetések idıszak végi értéke - piaci értéken 1 2 a b HUF EUR GBP USD CHF JPY 0 0 Egyéb 0 0 Összesen /17

8 Megnevezés Befektetések idıszak végi értéke könyv szerinti értéken Befektetések idıszak végi értéke - piaci értéken Befektetésekbıl a részvények és egyéb változó hozamú értékpapírok - piaci értéken a b c Összesen (2+34) Európai Gazdasági Térség összesen ( ) Izland Liechtenstein Norvégia EU tagországok összesen ( ) Ausztria Belgium Bulgária Ciprus Cseh Köztársaság Dánia Egyesült Királyság Észtország Finnország Franciaország Görögország Hollandia 0 0 Írország Lengyelország Lettország Litvánia Luxenburg Magyarország Málta Németország Olaszország Portugália Románia Spanyolország Svédország Szlovákia Szlovénia Egyéb ország ( ) Amerikai Egyesült Államok Kanada 0 0 Japán 0 0 Svájc Egyéb más országok /17

9 Egyéb kiegészítések Felügyeleti ellenırzések 2012-ben a Pénztárnál PSZÁF és egyéb hatósági ellenırzés nem történt Munkáltatói kötelezettségvállalások A munkáltatói kötelezettségvállalások év folyamán a megállapodásoknak megfelelıen teljesítésre kerültek. 3. A SZEMÉLYI JELLEGŐ RÁFORDÍTÁSOK, A FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA Az önkéntes pénztári ágazat alkalmazotti éves átlagos statisztikai állományi létszáma 5 fı volt. Az elszámolt személyi jellegő ráfordítások összege eft volt (ebben a tételben szerepelnek azonban a reprezentációs, természetbeni juttatások is). A személyi jellegő ráfordításokon belül eft bérköltség, eft bérjárulék ben az Igazgatótanács és az Ellenırzı Bizottság továbbra is tiszteletdíjban részesült. Az ügyvezetı, az igazgatótanács és az ellenırzı bizottság tagjai részére 2012-ben elszámolt járandóságot (közterhekkel együtt) az alábbi táblázat mutatja: Tiszteletdíj/bér (eft)* Bérjárulékok (eft)* Összes ráfordítás (eft)* Ügyvezetı Igazgatótanács Ellenırzı Bizottság Összesen A személyi jellegő ráfordítások összege a pénzügyi tervnek megfelelıen alakult (0,4 mft megtakarítással). A pénztári tisztségviselık részére kifizetett tiszteletdíj óta változatlan mértékét a december 29-i küldöttközgyőlés elsı negyedévére a duplájára emelte. 4. CÉLTARTALÉKOK KÉPZÉSE, MÉRTÉKÉNEK ALAKULÁSA, MŐKÖDÉSI EREDMÉNY ALAKULÁSA 4.1. Mőködési céltartalék A évi mérleg fordulónapján a Pénztár nem képzett mőködési céltartalékot. eft Nyitó állomány 0 Záró állomány 0 9/17

10 4.2. Fedezeti céltartalékok Egyéni számlákon Nyitó állomány Záró állomány Az évközi változás jelentıs tételei: - szolgáltatási célú bevételekbıl képzett céltartalék: eft - befektetési tevékenység eredményének változása: eft (realizált hozambevételek változása: eft, értékelési különbözet változása: eft) eft Szolgáltatási számlákon eft Nyitó állomány Záró állomány Fedezeti céltartalék összesen eft Nyitó állomány Záró állomány Terv A fedezeti céltartalék 1,6 milliárd forinttal meghaladta a tervezettet. Ezt nagyrészt a nyitó érték alultervezése (0,8 milliárd forinttal), illetve a befektetési bevételek (0,8 milliárd forinttal) tervezettnél kedvezıbb alakulása okozta Likviditási céltartalékok Egyéb likviditási célokra képzett céltartalék eft Nyitó állomány Záró állomány Likviditási portfolió értékelési különbözete Nyitó állomány 179 Záró állomány 0 eft 4.4. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka eft Nyitó állomány Záró állomány A tartalék 2012-ben harmadára csökkent. 10/17

11 4.5. Mőködési tevékenység halmozott eredménye eft Nyitó állomány Ebbıl: Tartalék tıke Mőködés évi eredménye Záró állomány Ebbıl: Tartalék tıke Mőködés évi eredménye A pénztár mőködési eredménye a tervezett 37,08 millió forintos veszteséggel szemben 40,63 millió Ft veszteséget mutatott, aminek az alábbi okai voltak: Általánosságban: A mőködési eredményre a legjelentısebb csökkentı hatást a tagi befizetések 100 százalékban a fedezeti tartalék javára történı jóváírása gyakorolta. A tény adatok összevetése a pénzügyi tervvel nehézkes, mivel a terv elsıdlegesen pénzforgalmi szemlélető. Emiatt nem terveztünk a negyedévet követı idıszakra jutó, szerzıdés szerinti díjakkal. Kiadási oldal: 2012 terv 2012 tény Mőködési célú ráfordítások Összehasonlításra alkalmas ráfordítás adatok Kiegészítı vállalkozási tevékenység ráfordításai 0 0 Összes ráfordítás (befektetések nélkül) A befektetési tevékenység nélkül számolt ráfordítások a tervezett 39,8 mft-ot 7,9 százalékkal múlták felül. A tervhez képest 3,2 mft többlet az alábbi megtakarítások és többlet ráfordítások egyenlegeként adódik: A 2012.évi terv és tény ráfordítások összehasonlítása (beleértve a kiegészítı vállalkozási tevékenység ráfordításait is) (mft) Tétel Megtakarítás (-) Többlet (+) Egyenleg a) Személyi jellegő ráfordítások 0,4-0,4 b) Értékcsökkenés 0,3-0,7 c) Anyagjellegő költségek 3,5 2,8 d) PSZÁF díj 0,1 2,9 e) Egyéb, kisösszegő többletek összege 0,3-3,2 Összesen -0,7 3,9 3,2 Magyarázatok a) A személyi jellegő ráfordításoknál a munkabér és tiszteletdíj, valamint a járulékok a terv szerint alakultak, a 0,4 milliós megtakarítás a reprezentációs költségek, telefon SZJA költségekben elért kisebb megtakarításoknak volt köszönhetı. b) A beolvadásról meghozott döntést követı eszközvásárlási stop hatása. c) A különbözet abból adódik, hogy a tervben nem számoltunk a negyedévet követı idıszakra jutó, szerzıdés szerinti díjakkal, melyekbıl a két legnagyobb tétel a fıkönyvelı, valamint a pénztári nyilvántartási rendszer. 11/17

12 d) A PSZÁF díj a vagyon tervezett csökkenése helyett bekövetkezett növekedése miatt lett magasabb a tervezettnél. e) A rezsi és a hirdetési díjak haladták meg összesen 300e Ft-tal a tervezettet terv 2012 tény Befektetési tevékenység ráfordításai 14 0 Összehasonlításra alkalmas bef. tev. ráfordítás adatok 14 0 Bevételi oldal: 2012 terv 2012 tény Mőködési célú bevétel Összehasonlításra alkalmas bevételi adatok A különbséget az eljárási díjak felültervezése okozta, azon belül is a tízéves, tagsági jogviszonyt megtartó kifizetésigénylık számának jelentıs túlbecslése terv 2012 tény Befektetési tevékenység bevétele Összehasonlításra alkalmas befektetési tevékenység bevétele adatok terv 2012 tény Mérleg szerinti eredmény /- korrekciók összesen 0 0 Összehasonlításra alkalmas eredmény adatok A fentiek eredıjeként a mőködési eredmény I. negyedévben a tervezett 37,1 mft-os veszteség helyett 40,6 millió forintos veszteséget mutatott. Az okokat fentebb már bemutattuk terv 2012 tény Mőködési tartalék nyitó értéke Mőködési céltartalék állományváltozása 0 0 Átcsoportosítás fedezeti tartalékból 0 0 Mérleg szerinti eredmény Mőködési tartalék záró állománya A pénztár mőködési tartaléka a évi 60,9 mft-ról 20,3 millió Ft-ra csökkent. A tervvel való összehasonlítás nehézségeit, a tervtıl való eltérés okait fentebb részleteztük. 12/17

13 5. KIEGÉSZÍTİ VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG Kiegészítı vállalkozási tevékenység bevételei (ÁFA nélkül) terv tény 0 0 Kiegészítı vállalkozási tevékenység ráfordításai 0 0 Kiegészítı vállalkozási tevékenység eredménye 0 0 A Pénztár 2004 év folyamán kiegészítı vállalkozási tevékenység folytatására kért és kapott engedélyt. E tevékenység keretében adminisztrációs szolgáltatást végzett a Mobilitás Plusz Önsegélyezı Pénztár számára. A MOBILITÁS Plusz Önsegélyezı Pénztár január 1-tıl végelszámolás alatt áll. A végelszámolás záró idıpontja szeptember 30. Az önsegélyezı pénztár bírósági nyilvántartásból történı törlése folyamatban van. A kiegészítı vállalkozási tevékenység ezzel lezárult. A Pénztár ellenérték fejében vállalta az önsegélyezı pénztár iratanyagának ırzését, a jogszabályok által elıírt ideig, valamint a végelszámolás elıre nem tervezhetı költségeit, maximum 1,5 millió Ft erejéig. 6. ÁTCSOPORTOSÍTÁS A pénztár a év folyamán az alábbi átcsoportosításokat hajtotta végre: A Pénztár egy tag esetében a munkáltatói befizetéseket adminisztrációs hibából kifolyólag egy másik tag egyéni számláján írta jóvá. A tag jelzését követıen a befizetéseket korrigálta az egyéni számlákon. Ennek következtében az érintett tag egyéni számlájára93 e Ft-ot csoportosított át a likviditási tartalékból az utólag jóváírt befizetésekre jutó hozam kompenzálásaként. 7. RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK 2012-ben a Pénztár gazdálkodását jelentısen befolyásoló rendkívüli esemény nem történt. 8. MUTATÓK 8.1. Mutatószámok: I. Tartalékok tárgyévi tagdíjbevétele/ 54,31% n.a. Tartalékok tárgyévi összes bevétele arányában II. Tartalékok elızı évi befektetési hozam és kamatbevételei/ 50,62% n.a. Tartalékok elızı évi összes bevétele arányában III. Tartalékok tárgyévi befektetési hozam és kamatbevételei/ 30,80% n.a. Tartalékok tárgyévi összes bevétele arányában IV. Bér és személyi jellegő kiadások/ 46,25% n.a. Mőködéssel kapcsolatos tárgyévi költségek és ráfordítások arányában V. Igénybe vett szolgáltatások kiadásai/ 27,69% n.a. Mőködéssel kapcsolatos tárgyévi költségek és ráfordítások arányában VI. Tartalékok befektetésével kapcsolatos igénybe vett szolgáltatások tárgyévi kiadásai/ 42,53% n.a. Mőködéssel kapcsolatos tárgyévi költségek és ráfordítások arányában VII. Egyéb likviditási célokra képzett likviditási céltartalék / 5,07% n.a. Likviditási tartalék záró állománya arányában VIII. Éves átlagos taglétszám fı n.a. IX. Egyéni számlák állományának egy fıre jutó átlagos értéke évvégén Ft n.a. X. A pénztár tárgyév végi taglétszámának életkor szerinti megoszlása n.a év között: 18 n.a. 13/17

14 25 29 év között: 91 n.a év között: n.a év között: n.a év között: n.a év között: 162 n.a A mutatószámok alakulásának értékelése A mutatószámok a Pénztár beolvadására, illetve a töredékévre tekintettel nem kiszámíthatók, illetve nem mutatnának valós képet a Pénztár mőködésérıl. A 2011-es mutatószámok magyarázatát a évi éves beszámoló Kiegészítı Melléklete tartalmazza. 9. A MOBILITÁS NYUGDÍJPÉNZTÁR TAGLÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA A Pénztár taglétszáma évben is csökkenı volt. A év elején fı, míg március 31-én fı volt tagja a Pénztárnak. Megnevezés tény terv tény Nyitó Növekedés Új belépı Ide átlépı Csökkenés Szolgáltatás Innen átlépı Elhalálozott Kilépı, egyéb Összes változás Záró A záró taglétszámból fı már várakozási idı leteltét követı kifizetésre jogosult, illetve egy éven belül jogosulttá váló. Ezen tagsági kör egyéni számla követelésének értéke március 31-én e Ft. 10. A SZOLGÁLTATÁSOK ALAKULÁSA A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012-ben mft bruttó összegben teljesített kifizetést tagjainak, kedvezményezettjeiknek, vagy átlépıknek. A fenti összeg tartalmazza a kifizetésekbıl levont és APEH felé elszámolt adóelıleg és a kilépési költség összegét is, amely szintén csökkentette a fedezeti tartalékot. 14/17

15 Kifizetések a fedezeti tartalék terhére ben Jogcím Összeg (mft) Összeg (mft) Átlépés* 57,65 28,65 Nyugdíjszolgáltatás*, ebbıl 1 114,49 477,30 Egyösszegő 1 112,48 475,70 Járadék 2,01 1,60 Elhunytak* 45,06 5,46 10 éves kifizetés*, ebbıl 625,58 226,18 Hozamkifizetés 387,01 121,35 Tıkekifizetés 238,57 104,83 Levont hitelfedezet* 0,00 0,00 Levont SZJA 29,69 12,14 Levont kilépési költség 5,33 1,87 * Az értékek a tagok részére történt nettó (az SZJA és a költség levonás utáni) kifizetéseket tartalmazzák A kifizetésekhez kapcsolódóan levont költségeket az alábbi táblázat tartalmazza jogcímenként: Kifizetés jogcíme Adminisztrációs költség Utalási költség Összesen Egyösszegő szolgáltatás 435,0 243,5 678,5 Járadék 0,0 0,4 0,4 Várakozási idı letelte utáni kifizetés 873,0 225, ,6 Átlépı 75,0 5,6 80,6 Elhunyt 8,2 4,9 13,1 Összesen 1 391,2 480, ,2 A Pénztár a nyugdíjszolgáltatások kifizetésével kapcsolatosan 480 e Ft tényleges utalási költséget és e Ft ügyviteli költséget (bér, posta, anyagköltség stb.) érvényesített a kifizetett összeggel szemben. 11. FÜGGİ KÖTELEZETTSÉGEK A Pénztár március 31-én nem rendelkezett függı és egyéb jövıbeni (biztos) kötelezettséggel. Ugyanakkor e Ft értékben tagi lekötést eszközölt 19 tag egyéni számláján a Hpt. Hatálya alá tartozó hitelintézettel kötött szerzıdésben meghatározott fedezetként Határidıs és opciós ügyletek Nyitott határidıs és opciós ügylet március 31-én nem volt. A év folyamán kötött és lezárt ügyletek eredményét a 2. és 3. sz melléklet részletezi. 15/17

16 11.2. Értékpapírkölcsönzés, kockázatitıkealap-jegy A Pénztár márciusr 31-én értékpapírkölcsönzési ügyletekkel, kockázatitıkealap-jegy befektetéssel nem rendelkezett. 12. A MOBILITÁS NYUGDÍJPÉNZTÁR BEFEKTETÉSEINEK ALAKULÁSA, A BEFEKTETÉSI POLITIKA ALAKULÁSA Befektetési politika A befektetési politika változásai A Pénztár befektetési politikájában 2012-ben nem történt változás A befektetési politika teljesülése A Pénztár befektetései a tárgyidıszakban a Befektetési Politikának megfelelıen alakultak. A Befektetési Politikában meghatározott korlátokat a Pénztár nem lépte át. A tárgyidıszak végén az alábbiak szerint alakult az egyes portfoliók összetétele: Likviditási portfolió Befektetési politika Pénztári benchmark Tényleges arány Fixed income jellegő befektetések 100% 100% 100% Külföldi részvények 0% 0% 0% Magyar részvények 0% 0% 0% Ingatlanalapok 0% 0% 0% Konzervatív portfolió Befektetési politika Pénztári benchmark Tényleges arány Fixed income jellegő befektetések 100% 100% 100% Külföldi részvények 0% 0% 0% Magyar részvények 0% 0% 0% Ingatlanalapok 0% 0% 0% Ajánlott portfolió Befektetési politika Pénztári benchmark Tényleges arány Fixed income jellegő befektetések 62-90% 76% 79,3% Külföldi részvények 5-15% 10% 10,3% Magyar részvények 5-15% 10% 10,4% Ingatlanalapok 0-8% 4% 0,0% Aktív portfolió Befektetési politika Pénztári benchmark Tényleges arány Fixed income jellegő befektetések 30-80% 52% 58,2% Külföldi részvények 10-30% 20% 19,9% Magyar részvények 10-30% 20% 21,9% Ingatlanalapok 0-10% 8% 0,0% A tárgyidıszak végén az egyes vagyonkezelık közti vagyoneloszlás a következık szerint alakult: Befektetési politika Tényleges hányad Concorde Alapkezelı maximum 40% 23,77% Generali Alapkezelı maximum 40% 5,15% ING Alapkezelı maximum 40% 14,50% MKB Bank maximum 40% 8,15% OTP Alapkezelı maximum 40% 39,99% Saját vagyonkezelésben - 8,44% 16/17

17 12.2. A Pénztár befektetéseinek alakulása a tárgyidıszakban A választható befektetési portfoliós rendszer A pénztár a Felügyelet engedélye alapján második félévétıl választható befektetési portfoliós rendszert mőködtet. A rendszer lényege, hogy a Pénztár felhalmozási idıszakban lévı Tagjai az egyéni számlájukon lévı összeget a saját választásuk szerint, a Pénztár által kialakított portfoliók valamelyikébe fektethetik. Ezzel a lehetıséggel élve minden Tag eldöntheti, hogy a saját kockázattőrı képességének, jövıképének a felajánlott portfoliók közül melyik felel meg a leginkább. A Tagok négy portfolió közül választhatnak. Portfolió neve Semleges összetétel LIKVIDITÁSI 100% rövid futamidejő, állampapír jellegő KONZERVATÍV 100% állampapír jellegő AJÁNLOTT 76% állampapír jellegő, 10% hazai részvény, 10% külföldi részvény, 4% ingatlanalap AKTÍV 52% állampapír jellegő, 20% hazai részvény, 20% külföldi részvény, 8% ingatlanalap A nem választó tagok befektetései az AJÁNLOTT portfolióba kerülnek A pénztár hozamadatai A vagyonkezelık teljesítménye A Pénztár vagyonkezelıi 2012-ben: Concorde Befektetési Alapkezelı Zrt. ING Befektetési Alapkezelı Zrt. MKB Bank Zrt. OTP Alapkezelı Zrt. Generali Alapkezelı Zrt ben a vagyonkezelık jó teljesítményt nyújtottak, így vagyonkezelési pályázat kiírására nem került sor. A vagyonkezelık évi, és elsı negyedéves teljesítményét az Igazgatótanács folyamatosan értékelte, de tekintettel a beolvadásra, vagyonkezelési pályázat kiírására nem került sor A pénztár nettó hozama Az egy évnél rövidebb idıszak hozamának nyilvánosságra hozatala a 281/2001. (XII. 26.) Kormányrendelet 25. (8) bekezdése értelmében tilos. 17/17

Kiegészítı melléklet. A Nyugdíjpénztár 1995. szeptember 07-én alakult, a tevékenységi engedélyét 1995. november 15-én kapta meg.

Kiegészítı melléklet. A Nyugdíjpénztár 1995. szeptember 07-én alakult, a tevékenységi engedélyét 1995. november 15-én kapta meg. OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi F. u. 12. Kiegészítı melléklet A pénztár 2010. évi mőködésének általános jellemzıi A Nyugdíjpénztár 1995. szeptember 07-én alakult, a tevékenységi

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14.

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14. Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Bizalom Nyugdíjpénztár Budapest, 2009. március 14. 2 Bevezetı A Bizalom Önkéntes Kölcsönös Kiegészítı Nyugdíjpénztár az 1994. május 16-i alakuló közgyőlésén

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához Általános rész 1. Bevezetı Az UNIQA és Heller Farkas Elsı Magyar Közszolgálati Önkéntes Kölcsönös és Magán-nyugdíjpénztár

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB GOLD Private Banking Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2010. november 4.- december 31.

MKB Alapkezelı zrt. MKB GOLD Private Banking Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2010. november 4.- december 31. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB GOLD Private Banking Tıkevédett

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB Szakura Tıkevédett Származtatott Alap. Féléves beszámoló. 2010. június 30. Budapest, 2010. július 30.

MKB Alapkezelı zrt. MKB Szakura Tıkevédett Származtatott Alap. Féléves beszámoló. 2010. június 30. Budapest, 2010. július 30. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Szakura Tıkevédett Származtatott

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB BONUS Nyíltvégő Részvény Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám:

Részletesebben

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2.

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény

Részletesebben

Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete

Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete Pannon Várszínház Nonprofit Kft Veszprém Rákóczi u 1. 2010. évi Egyszerősített éves beszámoló Kiegészítı melléklete Veszprém,2011.05.17. Vándorfi László ügyvezetı I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt.

Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt. 2 2 6 3 3 1 2 7 6 6 1 9 1 1 4 1 7 Statisztikai számjel 1 7-1 0-0 0 1 2 6 6 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: STATUS Capital Befektetési Zrt. A vállalkozás címe: 7100 Szekszárd, Arany János utca

Részletesebben

2008. I. félévi beszámoló

2008. I. félévi beszámoló 2008. I. félévi beszámoló 2 Statisztikai számjel: 13980335-6810-114-18 Cégjegyzék szám: 18-10-100680 Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2008. június 30. MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) Adatok eft-ban

Részletesebben

Tájékoztatás az Évgyőrők Magánnyugdíjpénztár és a Postás Magánnyugdíjpénztár beolvadásáról a Pannónia Nyugdíjpénztárba

Tájékoztatás az Évgyőrők Magánnyugdíjpénztár és a Postás Magánnyugdíjpénztár beolvadásáról a Pannónia Nyugdíjpénztárba Tájékoztatás az Évgyőrők Magánnyugdíjpénztár és a Postás Magánnyugdíjpénztár beolvadásáról a Pannónia Nyugdíjpénztárba Tisztelt Érdeklıdık, Pénztártagok! Az Évgyőrők Magánnyugdíjpénztár és a Postás Magánnyugdíjpénztár

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2012

Kiegészítı melléklet 2012 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLİI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2100 Gödöllı, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a Balzsam Egészségpénztár 2010. évi éves beszámolójához. Általános rész.

Kiegészítı melléklet a Balzsam Egészségpénztár 2010. évi éves beszámolójához. Általános rész. 1 Kiegészítı melléklet a Balzsam Egészségpénztár 2010. évi éves beszámolójához Általános rész. A Pénztár 2001. május 5-én alakult, tevékenységét a Magyar Köztársaság teljes területén a Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT.

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Continental Danubia Kft. Bejegyzett Könyvvizsgáló Társaság MKVK Tagsági Ig.szám: 001262 Független Könyvvizsgálói Jelentés A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Készült: Pécsett, 2007. március 19-én A könyvvizsgálói

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23987522-2-09 Debreceni Törvényszék Cégbírósága 09-09-023360 MIS-TEAM ÉPKER KFT 4254 Nyíradony, KÖLCSEY FERENC UTCA 35 2013 Fordulónap: Beszámolási idıszak: 2013.

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft tulajdonosainak Elvégeztem a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Váci út 99 H-1139 Budapest Hungary Kft. Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Az MKB Bank Zrt. részvényeseinek Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Egyesület 4026 Debrecen Garay utca 5. Adószám: 19117908-2-09 Cégjegyzékszám: - - KSH: 19117908-9240-331-09 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. évi egyszerősített éves beszámolóhoz Debrecen, 2012.04.18. A közzétett

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31.

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31. Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2008. december 31. A Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) kormányrendeletben

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

Tartalomjegyzék I ÁLTALÁNOS RÉSZ 6 I.1 A VÁLLALATCSOPORT BEMUTATÁSA 6 I.1.1 AZ ANYAVÁLLALAT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA 6 I.1.2 AZ ANYAVÁLLALAT BEMUTATÁSA 8 I.1.2.1 GYSEV Zrt. részére történı vonal átadás 9 I.1.2.2

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET az ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. 2008. évi Éves beszámolójához 1. Általános rész A társaság fıbb adatai: A cég elnevezése: ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. Székhelye: 1054 Budapest,

Részletesebben

Művészetek Palotája Kft.

Művészetek Palotája Kft. Statisztikai számjel: 12697715-9232-113-01 Cégjegyzék száma: 01-09-699056 Művészetek Palotája Kft. Éves beszámoló 2009. év. Budapest, 2010. május 10. Kiss Imre vezérigazgató Tartalomjegyzék 2009. évi mérleg

Részletesebben

Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez

Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítı melléklet a URÁNYI JÁNOS SPORT KFT 2010. január 1-tıl 2010. december 31-ig terjedı idıszak üzleti

Részletesebben

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése Tájékoztatásunk a Számviteli Törvény 10. (2) bekezdésével összhangban a nemzetközi számviteli (IFRS) standardoknak megfelelı szabályok

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB HOZAM EXPRESSZ Tıkegarantált Származtatott Alap. Megszőnési jelentés. 2010. május 25.

MKB Alapkezelı zrt. MKB HOZAM EXPRESSZ Tıkegarantált Származtatott Alap. Megszőnési jelentés. 2010. május 25. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB HOZAM EXPRESSZ Tıkegarantált

Részletesebben

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. 1108 Budapest, Kozma u. 13. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2010. évi gazdálkodásról Budapest, 2011. március 25. Bódis Sándor ügyvezetı igazgató Kiegészítı melléklet

Részletesebben

MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap

MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap elnevezéső nyilvános, zártvégő értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelı: MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı Rt. 1056

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. ÉV 2012. MÁJUS 26. Tartalom 1. Számviteli politika fı vonásai 3 2. Valós pénzügyi, jövedelmi helyzet értékelése 4 3. Taglétszám alakulás

Részletesebben

TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2014. május 29. 1 (1) A TEMPO Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár pénzügyi és jövedelmi helyzetére ható eseményekről

Részletesebben

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009.

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása A Bakonyi Erımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság az Állami Vagyonügynökség által 1992. január 1-vel alapított

Részletesebben

Manna Kulturális Egyesület. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerősített éves beszámolója

Manna Kulturális Egyesület. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerősített éves beszámolója 18196944 91 29 1 Manna Kulturális Egyesület 11 Budapest, Bulcsú u. 44 Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerősített éves beszámolója 21 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Kiegészítı melléklet A Budapest Fıváros Vagyonkezelı Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 2011. évi beszámolójához a Számvitelrıl szóló többször módosított 2000. évi C. törvény alapján A részvénytársaság

Részletesebben

J A V A S L A T 2009. ÉVI Ü Z L E T I T E R V É R E

J A V A S L A T 2009. ÉVI Ü Z L E T I T E R V É R E J A V A S L A T A TARJÁNHİ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI Ü Z L E T I T E R V É R E Salgótarján, 2009. március 20. Kiss József ügyvezetı igazgató - 1 - HATÁROZATI JAVASLAT Tisztelt Közgyőlés! Kérem

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Független Könyvvizsgálói Jelentés A Határidıs Tızsdeipar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tulajdonosainak Elvégeztem a Határidıs Tızsdeipar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: a Társaság )

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2008. évi önkormányzati adózás tapasztalatairól Elıkészítette: dr. Csarnai Judit osztályvezetı Babinszki Szilárd ügyintézı Benczéné Simcsik Ágnes ügyintézı Csapó Lászlóné ügyintézı Lászlóné

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. Általános rész I/1. A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Primor Audit Könyvelı és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelısségő Társaság

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. december 31. I. A társaság bemutatása Az alapító tagok a Magyar

Részletesebben

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008.

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása A Bakonyi Erımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság az Állami Vagyonügynökség által 1992. január 1-vel alapított

Részletesebben

K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T. Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár ÖNKÉNTES PÉNZTÁR. Készült: 2015. május 13.

K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T. Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár ÖNKÉNTES PÉNZTÁR. Készült: 2015. május 13. K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár ÖNKÉNTES PÉNZTÁR Készült: 2015. május 13. 1 I. Általános rész I./1. Pénztár adatok A Pénztár neve: Richter Gedeon

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldött Közgyőlésének

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldött Közgyőlésének FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldött Közgyőlésének Elvégeztem a BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár (1146 Budapest Borostyán u. 1/b., Törzsszám: 18061457 ) mellékelt

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett Származtatott Alap. Megszőnési jelentés. 2009. december 30.

MKB Alapkezelı zrt. MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett Származtatott Alap. Megszőnési jelentés. 2009. december 30. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett

Részletesebben

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu A 2006.02.10-én elfogadott SZÁMLAREND Módosításának

Részletesebben

6/K/2007. számú HATÁROZATA

6/K/2007. számú HATÁROZATA Tartalom: A Kép- 6/K/2007. számú HATÁROZATA 1 Az Egyesület közgyőlése az Egyesület 2006. évi közhasznúsági beszámolóját az alábbi tartalommal, egyhangú igen szavazatokkal elfogadja: A Kép- 2006. évre vonatkozó

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója 2013. november Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverı Szolgáltató

Részletesebben

Hunalpa Nyugdíjpénztár

Hunalpa Nyugdíjpénztár Hunalpa Nyugdíjpénztár 2013. évi üzleti év Éves beszámoló Kiegészítő melléklete 1 I. A nyugdíjpénztár bemutatása A nyugdíjpénztár alapismérvei NÉV: Hunalpa (Magyar Közforgalmi Pilóták) Önkéntes Nyugdíjpénztára

Részletesebben

Hatályos: 2016. január 1.-tıl 2015.12.01-jei hatállyal változik a forgalmi kivonat díja. 2016.01.01-jei hatállyal a kamatadó mértéke módosult.

Hatályos: 2016. január 1.-tıl 2015.12.01-jei hatállyal változik a forgalmi kivonat díja. 2016.01.01-jei hatállyal a kamatadó mértéke módosult. Devizában és valutában végzett mőveletek Devizakülföldi/devizabelföldi nem természetes személy részére vezetett devizaszámlák és deviza/valuta mőveletek kondíciói Hatályos: 2016. január 1.-tıl 2015.12.01-jei

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1218/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyének száma:

Részletesebben

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi. 2012. évi beszámolójához. Nonprofit Kft. Székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41.

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi. 2012. évi beszámolójához. Nonprofit Kft. Székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolójához 1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA A vállalkozás elnevezése: Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft.

Részletesebben

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Ü Z L E T I J E L E N T É S 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. 2015-BEN BŐVÜLŐ TAGSÁG, BŐVÜLŐ EGYÉNI BEFIZETÉSEK AZ ÚJ PILLÉRBEN... 3 2. AZ

Részletesebben

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 1 GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1 em 7. Telefon: 37/505-220, Fax: 37/505-225 email: kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság: Egri

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2014.05. 27.

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2014.05. 27. 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2014.05. 27. 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE Tartalom 1. A számviteli politika meghatározó elemei, a beszámoló összeállításánál

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ (a 224 /2000 Kormány rendelet szerint)

KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ (a 224 /2000 Kormány rendelet szerint) HU-1193 Budapest, Leiningen u. 4. 9 PK 65618/1/1517 19664761 9499 569 01 nyilvánt.szám statisztikai szám KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ (a 224 /2000 Kormány rendelet szerint) A beszámolási idıszak

Részletesebben

POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL

POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL Készült: Budapest, 2011. április 27. Papp György IT elnök 1 I. Általános rész I.1. Alapadatok A pénztár neve: POSTÁS Egészségpénztár

Részletesebben

Alapítvány a Szívbetegekért a Szívinfarktus Megelızésére 2007. évi közhasznúsági beszámolója. Székhelye: 6000 Kecskemét, Nyíri út 38.

Alapítvány a Szívbetegekért a Szívinfarktus Megelızésére 2007. évi közhasznúsági beszámolója. Székhelye: 6000 Kecskemét, Nyíri út 38. Alapítvány a Szívbetegekért a Szívinfarktus Megelızésére 2007. évi közhasznúsági beszámolója Székhelye: 6000 Kecskemét, Nyíri út 38. Kecskemét, 2008. május 30. Záradék: A közhasznúsági jelentést a kuratórium

Részletesebben

Ingatlanvagyon-értékelırtékel. és közvetítı szakképzés. Számviteli alapismeretek 1.

Ingatlanvagyon-értékelırtékel. és közvetítı szakképzés. Számviteli alapismeretek 1. Ingatlanvagyon-értékelırtékel és közvetítı szakképzés Számviteli alapismeretek 1. Számvitel feladatai 1) Tájékoztatás Belsı felhasználók tájékoztatása:» Menedzser tájékoztatása,» Dolgozók tájékoztatása,

Részletesebben

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó,

Részletesebben

Vitamin Egészségpénztár 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Vitamin Egészségpénztár 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE BEVEZETŐ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK A VITAMIN Egészségpénztár (továbbiakban: Pénztár) működési formáját tekintve nyitott kiegészítő

Részletesebben

Aon Pénztárszolgáltató Zrt 2/29

Aon Pénztárszolgáltató Zrt 2/29 Chinoin Nyugdíjpénztár CHINOIN Nyugdíjpénztár KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. DECEMBER 31. Az Éves beszámolót elfogadó közgyűlés időpontja: 2013. május 13. 1/29 A pénztár alap adatai és vezetése: CHINOIN Nyugdíjpénztár

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C.

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu SZÁMVITELI POLITIKA Készült: a Számvitelrıl szóló

Részletesebben

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata)

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata) ELFOGADOTT VÁLTOZAT! (2011.06.30.) 2011. ÉVBEN ELFOGADOTT VÁLTOZTATÁSOK: VASTAG BETŐVEL KIEMELVE! PILIS, 2011. JÚNIUS 30. DR. CSIKI GÁBOR JEGYZİ Pilis Város Önkormányzatának Számviteli Politikája és Számlarendje

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Indoklás: Központ címe, email címe: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22., Tel: 37/541-911, Fax: 37/541-910, kozpont@hatvan.tksz.

HIRDETMÉNY. Indoklás: Központ címe, email címe: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22., Tel: 37/541-911, Fax: 37/541-910, kozpont@hatvan.tksz. HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámlák és lekötött betétszámlák kondícióiról valamint a devizában végzett műveletek teljesítésének

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról.

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 36-22/2007. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 2007. április 17. Tisztelt Képviselıtestület! A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján)

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktızsde számára 2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-139-044/2009. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. G. Sz. J. ügyvéd (Dr. Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda) által képviselt Lyoness Hungary Kft. (Budapest) és Lyoness

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Egészségügyi és Szociális Intézménye. 2011. évi tevékenységérıl

BESZÁMOLÓ. Egészségügyi és Szociális Intézménye. 2011. évi tevékenységérıl 1238 Budapest, Táncsics M. u. 104. Telefon: 06-1- 286-0120, Fax: 06-1-286 0282 BESZÁMOLÓ Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Terjedelem: 75 oldal Készült 3 példányban. Kapják: 2011.

Részletesebben

Általános kitöltési előírások

Általános kitöltési előírások 1. melléklet a 37/2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 1. melléklet a 37/2013. (XII. 29.) MNB rendelethez Általános kitöltési előírások 1. Kapcsolódó jogszabályok 1.1. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Részletesebben

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános Hozamhajrá 2 Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó, engedélyezı

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 141. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 30., szerda. Tartalomjegyzék. 27/2011. (XI. 30.

MAGYAR KÖZLÖNY. 141. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 30., szerda. Tartalomjegyzék. 27/2011. (XI. 30. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 30., szerda 141. szám Tartalomjegyzék 27/2011. (XI. 30.) PSZÁF rendelet 42/2011. (XI. 30.) BM rendelet 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet

Részletesebben

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. évben mind vagyon, mind taglétszám tekintetében megőrizte

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 110. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének./2009. (.) rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA által kezelt PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA

Részletesebben

2014. El. XV. A. 1/8. Hiv.szám:2014.OBH.XXXIII.C.7. Tisztelt Fıosztályvezetı-helyettes Asszony!

2014. El. XV. A. 1/8. Hiv.szám:2014.OBH.XXXIII.C.7. Tisztelt Fıosztályvezetı-helyettes Asszony! ELNÖKE 8000 Székesfehérvár, Dózsa Gy. út 1. t. 06 22 330-577 f. 06 22 330-577 e. birosag@szekesfehervarit.birosag.hu http://szekesfehervaritorvenyszek.birosag.hu 2014. El. XV. A. 1/8. Hiv.szám:2014.OBH.XXXIII.C.7.

Részletesebben

UniCredit Bank Zrt. Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. ITAG Könyvvizsgáló Kft. Dr. Szabóné Dr.

UniCredit Bank Zrt. Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. ITAG Könyvvizsgáló Kft. Dr. Szabóné Dr. HALADÁS REGIONÁLIS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOMBATHELY KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET 1. A Nyugdíjpénztár bemutatása Név: "HALADÁS" Regionális Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapítás: 1995. március 10. Taglétszám: 2012.

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó ALAPTÁJÉKOZTATÓ QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó 50 milliárd forint keretösszegő 2008-2009. évi Kötvényprogramjáról Forgalmazó: QUAESTOR

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Összefoglaló jelentés

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Összefoglaló jelentés Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Összefoglaló jelentés az ÁKK Zrt. és partnerei által nyilvántartott hitelek, állampapírok, a kapcsolódó fedezeti és betétügyletek egyeztetéséről

Részletesebben

A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008. I-III. havi gyorsjelentése

A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008. I-III. havi gyorsjelentése A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008. I-III. havi gyorsjelentése A Fotex Csoport 2008. I-III. havi tevékenységét bemutató gyorsjelentését az IFRS elıírásainak

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS

REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS 2009. REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰINGATLANBEFEKTETÉSI ALAP Éves jelentés a 2009-es üzleti évről I. Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 271 MELLÉKLET : - db TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÁMSZAKI RÉSZE a 2015. évi pénztári beszámolóhoz Pénztár neve: ELMŰ Nyugdíjpénztár Adószám: 18068849-1-41 Cím: 1132 Budapest, Váci út 72-74 Az Éves beszámolót elfogadó küldöttközgyűlés

Részletesebben

ARGENTIN TANGÓ TÁNCSZÍNHÁZ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. Közhasznúsági jelentés 2010.

ARGENTIN TANGÓ TÁNCSZÍNHÁZ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18706361-1-13 Cégbíróság: Pest Megyei Bíróság Bírósági határozat szám: Pk.60375/2004 Társadalmi szerv.nyilv.sz: 4045 Statisztikai szám: 18706361949952913 ARGENTIN TANGÓ TÁNCSZÍNHÁZ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Részletesebben

és közvetítı szakképzés Ingatlanvagyon-értékelırtékel

és közvetítı szakképzés Ingatlanvagyon-értékelırtékel Ingatlanvagyon-értékelırtékel és közvetítı szakképzés Számviteli alapismeretek 1. Harnos Lászlóné Számvitel feladatai 1) Tájékoztatás Belsı felhasználók tájékoztatása:» Menedzser tájékoztatása,» Dolgozók

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

GENERALI GREENERGY RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

GENERALI GREENERGY RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP GENERALI GREENERGY RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelı: Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Vezetı Forgalmazó: UniCredit Bank Hungary Zrt. vezetı forgalmazó (székhely: 1054 Budapest, Szabadság

Részletesebben

I/1. Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. rövid bemutatása Cégjogi forma: Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapítási időpont: 1986. december 16. Cégbejegyzés időpontja: 1988. április 12. (utolsó változásbejegyzés:

Részletesebben

egységes szerkezetbe foglalt RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı ZRt. 1132 Budapest, Váci út 30.

egységes szerkezetbe foglalt RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı ZRt. 1132 Budapest, Váci út 30. A Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap Borostyán Kötvény Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap Deviza Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap Kurázsi Pénzpiaci Nyíltvégő Értékpapír Befektetési

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2010. évi zárszámadására Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

2009. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2009. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2009. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE BEVEZETŐ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK A VITAMIN Egészségpénztár (továbbiakban: Pénztár) működési formáját tekintve nyitott kiegészítő Egészségpénztár.

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Magánpénztári Ágazat

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Magánpénztári Ágazat AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Magánpénztári Ágazat 2008. éves beszámolójának KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE Cégnév: AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Székhelye: 1091 Budapest

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu 2008. évi éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés I. Számviteli beszámoló Statisztikai számjel: 18831322-9133-529-09 Adószám: 18831322-1-09 Közhasznúsági jelentés Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége 4025 Debrecen, Török

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS - 2011.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS - 2011. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS - 2011. I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ EGYSZERŐSÍTETT MÉRLEG 2011. ÉV S.sz. Megnevezés 2010. év ezer Ft 2011. év ezer Ft 1. A. Befektetett eszközök 2.976 2.865 2. I. Immateriális javak

Részletesebben

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében Készítette: Szeged, 2010. december 20. Tartalomjegyzék I. AZ ELEMZÉS MÓDSZERTANA... 3 II. ÖSSZEFOGLALÓ... 3 III. A

Részletesebben