Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról. A költségvetés politikai céljai és keretei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról. A költségvetés politikai céljai és keretei"

Átírás

1 Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról Az Önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított XXXVIII. tv., a helyi önkormányzatokról szóló évi CXV. Törvény, a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXIX. tv., valamint a többször módosított 2/2010.(II.11.) számú önkormányzati rendelet alapján végezte. Alsózsolca város Önkormányzatának évi költségvetésének végrehajtásáról a következők szerint tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet. A költségvetés politikai céljai és keretei Az önkormányzat a évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét e Ft-ban határozta meg. Év közben a változások figyelembe vételével módosította rendeletét és a kiadási és bevételi főösszeget e Ft-ban állapította meg. Az önkormányzat évben is fő célként határozta meg az önkormányzati törvényben és más ágazati jogszabályban meghatározott kötelezően ellátandó feladatok ellátását biztosító intézmények zavartalan működtetését a képviselő-testület által korábban önként vállalt feladatok teljesítéséhez a pénzügyi fedezet biztosítását, illetve az idén első alkalommal jelentkező kötvény tőke törlesztéséhez szükséges fedezet biztosítását. A évi költségvetési tervezet fentiek biztosítása mellett e Ft-ot felhalmozási és felújítási kiadásokra biztosított szoftverbeszerzésre. A évi zárszámadás elfogadásával döntött a képviselő-testület a pénzmaradvány terhére az év során elvégzendő felújítási, felhalmozási feladatokról. BEVÉTELEK évben önkormányzatunk bevételének jelentős része az állami támogatásból származik. Ezt követi az önkormányzat működési bevétele. Bevételi jogcím Megoszlás %-ban Eredeti ei. Mód. ei. Teljesítés Működési bevételek , , ,00 Felhalmozási és tőkejellegű 300,00 300,00 bevételek Támogatások, kiegészítések , , ,00 Véglegesen átvett pénzeszközök 20886, , ,00 Finanszírozási bevételek ,00 Előző évi pénzmaradvány , ,00 igénybevétele Összesen: , , ,00 Az önkormányzat működési bevételeiből e Ft egy része e Ft, mint intézményi működési bevétel realizálódik költségvetésünkben. Ez magába foglalja az intézményi étkeztetés után fizetendő térítési díjat, a művészetoktatásért fizetendő térítési és tandíjat, a

2 2 szociális gondoskodás után fizetendő díjat, a bérbe adott eszközök bérleti díját, kamatbevételt és ÁFA visszatérítést és temetői sírhely értékesítést. Az elmúlt évben szabad pénzeszköz lekötéséből e Ft kamatbevétele származott önkormányzatunknak, e Ft árfolyam nyereség lett könyvelve a december 31-én fennálló deviza számla egyenleg alapján, a számla év végi egyenlege ,38 CHF. A helyi adóbevételek közül az iparűzési adó teljesülése e Ft, míg az építményadó teljesülése e Ft. Különösen az iparűzési adó összegében érződik a gazdasági válság hatása, mivel a termelés és a piac csökkenése miatt, csökken a vállalkozások árbevétele. Érzékenyen érinti a vállalkozókat, hogy az árbevétel csökkenése mellett is az építményadóra kötelezettek fizetési kötelezettsége azonos mértékben fennáll. A részletfizetés, a fizetési halasztás, inkasszó a számtalan letiltás és az önálló bírósági végrehajtó közreműködése mellett is jelentős hátralék keletkezett. Helyi adóbevételek befizetésének, hátralékának, túlfizetésének alakulása Bevételi jogcím Magánszemélyek kommunális adója Vállalkozások kommunális adója december 31-én évi kvben módosított előirányzat (E Ft) Befizetés (E Ft) Hátralék (E Ft) Túlfizetés (E Ft) Iparűzési adó Idegenforgalmi adó Építményadó Talajterhelési dij Ö S S Z E S E N Pótlék birság befizetés 978 e Ft, egyéb sajátos bevétel 1741 e Ft mely földterület bérbeadása, terv dokumentáció értékesítés, igazgatási szolgáltatási díj, közterület használati díjból stb. tevődik össze. Az átengedett központi adók címén e Ft került jóváírásra önkormányzatunk számláján, szemben a e Ft módosított előirányzattal. A gépjárműadóból származó bevétel e FT, Az iparűzési adó csökkenésének következtében a e Ft helyett e Ft jövedelemkülönbség mérsékléséből származó bevételre lettünk jogosultak. Az SZJA helyben maradó része e Ft összegben került jóváírásra. A különbség a gépjárműadóban fennálló hátralék összege, melynek behajtása folyamatban van Támogatások kiegészítések: A városban a csökkenő gyermeklétszám az iskolai, óvodai normatív finanszírozás csökkenését vonta maga után. Ezt év közben folyamatosan figyelve éltünk a lemondás lehetőségével. Viszont a gyermeklétszám csökkenése nem, vagy csak kis mértékben csökkenti az oktatással összefüggő egyéb költségeket. A normatív hozzájárulásokból adódó bevételcsökkenés évi tényhez képest e Ft.

3 3 Normatív finanszírozás alakulása évben Intézmény megnevezése Saját bevétel Állami támogatás Kiadás Eltérés (hiány) Int.műk.bev. Átvett pénzeszközök Normatív támog. Központ. támog. Fekete István Óvoda 2. Sz. Óvoda Herman Ottó Ált. Isk. Közösségi Ház Gondozási Központ *ebből Gyermekjóléti Szolgálat *5.192 Összesen A központosított támogatás jelentős csökkenése e Ft csak részben csökkenti a működési bevétel összegét, mivel e Ft-tal csökkent az előző évhez a lakossági vízszennyvíz, állami támogatás és 917 e Ft-tal kevesebbet költhettünk a nyári gyermekétkeztetésre. Az idén is gesztor önkormányzatként igényeltük a lakossági szennyvíz állami támogatását, melynek megérkezését követően utaltuk a GW Borsodvíz felé, összege e Ft. Közalkalmazottak és köztisztviselők kereset kiegészítése e Ft. óvodáztatási támogatás 380 e Ft. Pályázatok útján az alábbi támogatásokra lett jogosult önkormányzatunk: - nyári gyermekétkeztetés keretében nyert pályázati összeg Ft, mely lehetőséget biztosított 44 napra, 221 gyermek félkész étellel történő ellátására - könyvtári támogatás e Ft, - 2. óvoda felújítására e Ft, - közművelődési érdekeltségnövelés 125 e Ft, - gyógypedagógiai és osztályfőnöki pótlék e Ft, - alapfokú művészetoktatás támogatása, eszközbeszerzés 601 e Ft, - informatikai eszközök beszerzése e Ft. Törekedtünk arra, hogy a pályázati eljárás keretében igényelhető állami támogatásokat maximálisan kihasználjuk. Önkormányzatunk e Ft normatív kötött felhasználású támogatásra jogosult, mely magába foglalja e Ft egyes jövedelempótló juttatásokat, valamint a szociális továbbképzés címén kapott 56 e Ft-ra. Elmúlt évben fejlesztési célú támogatás címén e Ft összeg került elszámolásra, ami a májusi és júniusi árvízzel összefüggő vis maior pályázat e Ft-ját és a Polgármesteri Hivatal tetőtér felújítási pályázatának évre áthúzódó e Ft összegét tartalmazza. A képviselő-testület döntése alapján értékesítésre került a Városgondnokság Hunday gépkocsija, az ebből származó bevétel 300 e Ft.

4 4 Véglegesen átvett pénzeszköz címén e Ft OEP-től átvett összeg fedezi a védőnők és az iskolaeü. finanszírozását. Az Európai Uniós pályázaton nyert a Gyermekjóléti Szolgálat infrastrukturális fejlesztésére e Ft, valamint a szolgálat működéséhez e Ft kistérségi támogatás illette meg önkormányzatunkat. Tartalmazza továbbá e Ft összegben útravaló pályázat összegét, mely ösztöndíjként a hátrányos helyzetű tanulók felkészítését, valamint a mentortanár díjazását tartalmazza. A Munkaügyi Központtól külön pályázaton nyert közhasznú foglalkoztatás támogatása és rehabilitációs foglalkoztatásra benyújtott pályázatra összesen e Ft érkezett számlánkra. A bevételi és kiadási oldalon /1.sz. melléklet 1.4 sor/ mind pénzforgalom nélküli könyvelési tétel jelenik meg a e.ft mely árfolyam veszteségként könyvelt összeg A évben felvett kötvény után árfolyamveszteség elszámolása vált szükségessé, mivel a december 31-én a CHF árfolyama 222,68 Ft, míg a vásárláskori CHF árfolyama 163,13Ft, 2010 december 31-én önkormányzatunk hitelállománya CHF, a fordulónap árfolyamán számolva Ft Ft támogatást kaptunk különböző nonprofit szervezetektől és magánszemélyektől az alábbi célokra, rendőr gyerekek táboroztatására, óvodai játékokra, karácsonyi műsortámogatásra. Függő átfutó bevételeink állománya eFt. K I A D Á S O K Kiadási jogcím Megoszlás %-ban Eredeti ei. Mód. ei. Teljesítés Folyó működési kiadások , , ,00 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 1226, , ,00 Tartalékok 18341, ,00 Hitelek kamatai Egyéb kiadások ,00 Finanszírozási kiadások 47000, , ,00 Összesen: , , ,00 A működési kiadások 43%-a bérjellegű kiadás mely magába foglalja a közalkalmazottak, köztisztviselők munkabérét, annak járulékait. December 31-én a közalkalmazottak létszáma 192 fő/főállású, míg a köztisztviselők létszáma 20 fő/főállású munkatárs. Az elmúlt év folyamán a Közfoglalkoztatási terv alapján a közcélú és a kistérség által szervetett közfoglalkoztatás keretében e Ft összegben 270 fő vett részt a foglalkoztatásban. Dologi és folyó kiadásokra összesen e Ft-ot fordítottunk. Ez magába foglalja városunk intézményeinek működtetését, valamint a városüzemeltetéssel összefüggő kiadásokat.

5 5 Dologi kiadások e Ft, amely az intézmények készletbeszerzését, kommunális és egyéb szolgáltatások díjait, a közüzemi díjakat, vásárolt közszolgáltatás ellenértékét - tervek díjai, orvosi ügyelet, foglalkoztatás eü, iskola eü, újságkiadás stb dijait foglalja magába.. Egyéb folyó kiadás e Ft, mely tartalmazza a munkáltató által fizetendő SZJA, rehabilitációs hozzájárulás költségét, valamint itt szerepel kiadási oldalon pénzforgalom nélkül könyvelt árfolyam veszteség e Ft összegben, biztosítási díjak, tagsági díjak, stb. Támogatás értékű működés kiadás e Ft, mely a házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres riasztás költségét fedezi, amit Onga önkormányzat részére utalunk. Működési célú kiadás tartalmazza az államháztartáson kívülre eső kiadásokat: a e Ft a GW-Borsodvíz lakossági szennyvíz állami támogatását, a képviselő-testület döntése alapján a nonprofit szervezetek támogatását e Ft (11. sz. melléklet tartalmazza a támogatott szervezetekre bontva), közlekedési támogatást. A beszámolási időszakban 258 e Ft-tal támogattuk a felsőzsolcai Rendőrőrs működését azzal, hogy a II. félévre eső támogatást már nem fizettük meg, mivel településünkön működik ideiglenesen a Rendőrőrs e Ft-al járultunk hozzá az orvosi ügyelet működéséhez. A következő táblázat részletes tájékoztatást ad az önkormányzat által biztosított társadalmi és szociális juttatásokról, ami tartalmazza az időskorúak karácsonyi támogatását és a Bursa Hungarica támogatás összegét is. Megnevezés Támogatásban Előirányzat Felhasználás részesülők száma (E Ft) (E Ft) (fő) Rendszeres szociális segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, tartalmazza a nyári gyermek étkeztetést eFt Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás Ebből rermészetben nyújtott támog Eseti segély* Ápolási díj Temetési segély Rendelkezésre állási támogatás Óvodáztatási támogatás Köztemetés Közgyógyellátás Étkeztetés Összesen *Az eseti segély összegéből időskorúak karácsonyi támogatása * Bursa Hungarica Fejlesztésre, felújításra összességében évben e Ft-tal fordított többet az önkormányzat, mint évben. A 2010 élvben teljesített beruházási és felújítási kiadásokat a mellékelt táblázat tartalmazza.

6 6 Beruházás megnevezése Beruházás értéke (E Ft) Gyermekjóléti szolg.épületének beruh Konyha egyéb gép vásárlás 219 Gondnokság vagyoni ért.jog vásárlás 72 Gépjármű üzemeltetés gépkocsi vásárlás Fekete István Óvoda beruházás Gondnokság számítógépek beszerz. 329 Petőfi úti ingatlan bontása 425 Egyéb épület új autóbusz forduló Közösségi Ház TIOP pály. vagyoni ért.jog vásárlás Közösségi Ház TIOP pály. ügyviteli eszk.vásárlás Fekete István úti tűzi vízcsap Fekete István Ó. Konyha sütő vásárlás 392 Fizikoterápia magneter készülék vás. 160 Műhely szám.tech.eszk. vásárlás 197 Műhely vagyoni ért.jog vásárlás 105 Polg.Hiv.tetőtér kiépítése CÉDE pály Összesen: Felújítás megnevezése Felújítás értéke (E Ft) Gondozási Központ épület felújítása Gondnokság ügyv.eszk.felújítás 137 Tájház felújítás Sporttelep épület felújítása 774 Út felújítás Konyha szám.tech.eszk. felújítása 39 Sportcsarnok felújítás Sportcsarnok ügyviteli eszk.felújítás 30 Városgondnokság onf.norm.szám.tech PH számítógép vásárlás ÁROP infrastruktúra pály Összesen: évben első alkalommal került sor a kötvény tőke törlesztésére e Ft összegben. A kötvény után fizetendő kamat éves mértéke e Ft. A függő átfutó kiadások mértéke e Ft. Az önkormányzat évi nyitó és záró pénzeszközének alakulását a 18. sz. melléklet tükrözi. A nyitóegyenleg tartalmazza a évi kötvényértékesítésből származó pénzösszeget, mely egy része a beszámolási időszakban a képviselő-testület döntése alapján az előbb említett beruházások fedezetéül felhasználásra került, egy része pedig tartalékba helyeződött. A záró pénzkészlet tartalmazza a bankszámlák (forint-deviza) egyenlegét, valamint a pénztárak egyenlegét e Ft összegben. Az év végén jelentkező bevétel elmaradás miatt a tartalék terhére került elszámolásra e Ft összegű kiadás.

7 7 Az alsózsolcai Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzügyi mérlegét a 3/a melléklet mutatja be, bevételük részben a központi támogatásból 566 e Ft, részben feladattípusú támogatásból 211 e Ft és az előző évi 10 e Ft pénzmaradványból tevődik össze. Kiadásaik teljes egészében dologi kiadásként teljesültek, önálló vagyonnal nem rendelkeznek. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetését, az arról szóló I. félévi és III. negyedévi és a zárszámadást az önkormányzat megtárgyalta, határozattal jóváhagyta. Külföldi hitelezővel szemben kötelezettségünk nincs. A 9. sz. melléklet tartalmazza az önkormányzat adósságállományának alakulását e Ft. - szállítói tartozás e Ft, ebből 15 e Ft tárgyévi, a többi tárgyévet követő tartozás. - egyéb adósság e Ft a) helyi adó túlfizetés e Ft (iparűzési adó feltöltés és eltérő üzletévet választó adózó befizetése) b) kötvény kibocsátásból származó éves törl. részlet e Ft c) egyéb különféle kötelezettség (APEH felé fiz.köt., nem helyi adónemnél jelentkező túlfizetés) e Ft A kötvény kibocsátásakor a Közösségi Ház épületére keretbiztosítéki jelzálogjog került bejegyezésre e Ft összegben. A 16. sz. melléklet tartalmazza az önkormányzati vagyonban történt változásokat. Az immateriális javak növekedése a Polgármesteri Hivatal ÁROP pályázat szervezetkorszerűsítés kapcsán beszerzett, iktató program, szociális program, valamint az önkormányzat intézményeinél történt számítógéppark bővítése kapcsán történt szoftverbeszerzést eredményezte. A tárgyi eszközökben történő jelentős növekedést az évben aktivált ingatlan beruházás az önkormányzat intézményeknél, gépjárművásárlás, konyhai sütő, számítógép beszerzés főként pályázati úton - tűzivízcsap kiépítés eredményezte évben lett kivezetve a mérlegből a befektetett pénzügyi eszközök soraiból az 500 M Ftos kötvény összege, a mérlegtétel e Ft Borsodvíz részvény összegét és egy 50 e Ft-os részvényt tartalmaz. Forgóeszközök csökkenése a pénzeszközök év végi állományainak változását mutatja. A mérleg eszköz oldalán való csökkenést a már fent említett tényezők eredményezték, év végi egyenlege e Ft. A mérlegben kimutatott tételekhez minden esetben analitikus nyilvántartás tartozik. A forrás oldalon való változás a saját tőke e Ft-os csökkenése (kötvény) eredményezte, valamint az árfolyamveszteség elszámolási összege e Ft. Növelte az aktivált beruházások értéke és csökkentette a értékcsökkenés különbözetéből adódó növekedés e Ft évben több mint e Ft-tal kevesebb a költségvetési tartalék, összege e Ft melyből, tárgyévi pénzmaradvány e Ft. Ezt csökkenti a normatív finanszírozás keretében kiutalt többlettámogatás e Ft-os visszafizetési kötelezettség, növeli a évről 684 e Ft önkormányzatunkat megillető normatív hozzájárulás. Összességében a évi módosított pénzmaradvány e Ft, ebből feladattal terhelt e Ft, szabad pénzmaradvány e Ft. Az előző évhez képest annak ellenére, hogy már első alkalommal történt a kötvény tőketörlesztése, e Ft-tal nőtt a hosszú lejáratú kötelezettség összege, ami az értékelés

8 8 forduló napjainak CHF árfolyam növekedésének következménye. Így hosszú lejáratú (5 évnél hosszabb futamidejű) kötelezettségként e Ft, az egy éven belül visszafizetendő törlesztés mértéke e Ft, összesen e Ft év végén a Városgondnokság megszűnése miatt kiegyenlítettük az áruszállításból (konyha) eredő kötelezettségeinket, így a tavalyi mértékhez képest ez jelentősen csökkent szállító tartozás. Ez a tényező befolyásolta a rövid lejáratú kötelezettség alakulását. Egyéb passzív pénzügyi elszámolás e Ft, ami több tételt tartalmaz, így a megelőlegezett pályázati támogatást, étkezési-térítési díj túlfizetést, lakásfenntartási támogatás utolsó negyedévére eső természetben nyújtott összegét, MÁK bérinkasszót, bank garanciát, decemberben utalt normatíva nettósított különbözetét. A vagyoni helyzet alakulása M e g n e v e z é s Előző évi Tárgyévi Változás E Ft E Ft %-a I. Immateriális javak ,91 II. Tárgyi eszközök ,64 III. Befektetett pénzügyi eszközök ,13 IV. Üzemeltetésre átadott eszközök - A. Befektetett eszközök ,25 I. Készletek ,41 II. Követelések ,89 III. Értékpapírok - IV. Pénzeszközök ,11 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ,44 B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,66 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+B) ,54 1. Tartós tőke ,91 2. Tőkeváltozások ,02 3. Értékelési tartalék - D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ,88 I. Költségvetési tartalék ,17 II. Eredménytartalék - E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN ,17 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek ,05 II. Rövid lejáratú kötelezettségek ,53 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások ,63 F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ,64 FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F) ,54 A befektetett pénzügyi eszközök számszaki csökkenése mutatkozik, melynek oka az e Ft összegű kötvény kivezetés, ezt leszámítva e Ft-tal nőne az összege. Azzal, hogy az év folyamán a Metodista Egyház részére ajándékozta önkormányzatunk a régi autóbusz forduló területét, ezzel vagyonunk csökkent, valamint az éves értékcsökkenés is el lett számolva. Előzőekben már részletezve lett a előző és tárgyévi pénzmaradvány összege, ami szintén befolyásolja a mérleg adatait.

9 9 Az önkormányzat az év folyamán hitelt működéséhez nem vett fel, se év közben, se év végén, kifizetetlen számla nem volt, az intézmények működtetéséhez a szükséges pénzeszköz - a finanszírozás biztosítva volt e Ft a kis értékű tárgyi eszközök állománya december 31-én, mely magába foglalja a 100 e Ft alatti tárgyi eszköz beszerzések összegét, pl: számítógép, bútor, irodaszer. Az önkormányzatnak pénzügyi befektetése nincs. A 12. sz. melléklet az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektekről ad tájékoztatást évben az ÉMOP Gyermekjóléti Szolgálat felújítása és az AROP Alsózsolca város közigazgatási rendszerének fejlesztése, Közösségi Ház TIOP pályázat elektronikus könyvtári szolgáltatás kiépítése pályázat lezárult, utóbbi esetben a megelőlegezett e Ft megtérült. ÉMOP pályázat e Ft támogatás és e Ft önrész ÁROP pályázat e Ft támogatás és e Ft önrész, TIOP pályázat e Ft támogatás megtérülése, Összesen: e Ft támogatás, e Ft önrész. Behajthatatlan és kivezetésre került követelések Vevő megnevezése Leírt Összesen %-os E Ft megoszlása Vízdíj ,27 UNIVERZUM Vasas Bt ,47 Étkezési díj 2 2 0,01 Fémszerkezet Kft ,25 Követelések összesen: ,00 Fenti tájékoztatás alapján kérem a képviselő-testületet a évi zárszámadás megtárgyalására és elfogadására. Alsózsolca, április 20. Zsiros Sándorné polgármester

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Az önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (I.29.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II.27) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgarmester@nagykallo.hu Ügyiratszám: 3316-3/2011.közp. Ügyintéző:

Részletesebben

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS Szöveges beszámoló Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2011. évi zárszámadásához Tisztelt Igazgatóság!

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról 3. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! Tolmács község önállóan működő kistelepülés, az állandó lakosok száma 778 fő. Az elmúlt évben a

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Feledi Jánosné Gazdálkodási Osztály vezetője Dolniczky Lászlóné csoportvezető T Á J É K O Z T A T Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2013. I - III.

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2011 (IV. 27.) ÖKT sz. rendelettel elfogadott BESZÁMOLÓJA a 2010 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó A határozat melléklete T Á J É K O Z T A T Ó az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről 1. ábra Az Önkormányzat 2013. I-IX. havi bevételeinek teljesítése a módosított előirányzathoz

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyására Könyvvizsgálói jelentés Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet tervezete. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü.

Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet tervezete. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü. 1105-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Kelebia Község Polgármesterétől INDOKLÁS A 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezethez I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Kelebia Községi Önkormányzat 2009. év

Részletesebben

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. ... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzat

Letenye Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság - 1 - Letenye Város Önkormányzat önállóan működő

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Ózd város 2010. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről

TÁJÉKOZTATÓ Ózd város 2010. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről TÁJÉKOZTATÓ Ózd város 2010. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2010. december 14. 2 Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Gyógyfürdő Nonprofit Közhasznú Kft Cégjegyzék száma: 16-09-009776 5420 Túrkeve, Kuthen király u. 11. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014.01.01. 2014.12.31. időszakról egyszerűsített éves beszámolóhoz I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei évi gazdálkodásáról A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv., az államháztartásról szóló módosított

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet A 2009. évi költségvetés I. félévi teljesüléséről szóló tájékoztató...2

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Csepreg város 2009. évi költségvetési beszámolója

Csepreg város 2009. évi költségvetési beszámolója 1 Csepreg város 2009. évi költségvetési beszámolója Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Csepreg Város Önkormányzata 2009. évben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Dokumentumazonosító információk

Dokumentumazonosító információk Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2008.(VIII.22.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat költségvetéséről Módosított rendelet azonosítója: 2/2008.(II.29.) Rendelet tárgykódja:

Részletesebben

Szöveges beszámoló. 2015.I. félévi beszámolójáról

Szöveges beszámoló. 2015.I. félévi beszámolójáról Körösladány Város Önkormányzata 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/474-012 Fax:06/66/475-155 Web: www.korosladany.hu / E-mail: hivatal@korosladany.hu Szöveges beszámoló Körösladány Város Önkormányzat

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.12.)

Részletesebben

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához.

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Tisztelt Képviselőtestület! A 249/200.(XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei részére beszámolási

Részletesebben

8/2011. számú. 2011. április 27.-i rendes ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 63-82/2011. (IV.27.sz. Kth.) 5-9/2011. (IV.28.) sz.

8/2011. számú. 2011. április 27.-i rendes ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 63-82/2011. (IV.27.sz. Kth.) 5-9/2011. (IV.28.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 3607-2/2011. 8/2011. számú 2011. április 27.-i rendes ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 63-82/2011. (IV.27.sz. Kth.)

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2009. évi többször módosított 1/2009 (II.13.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E. az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E. az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E az Önkormányzat

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

JELENTÉS. Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október

JELENTÉS. Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október JELENTÉS Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október Számvevői Iroda Iktatószám: V-3055-16/2011. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100. Kertészsziget Község Önkormányzat

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100. Kertészsziget Község Önkormányzat Bucsa Község Önkormányzat Ecsegfalva Község Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R E P O L G Á R M E S T E R E 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100.

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K 1. melléklet a 5/2013. (IV.29.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1.

Részletesebben

Marcali Város Képviselőtestületének 24/2006.(VII. 07.) számú rendelete

Marcali Város Képviselőtestületének 24/2006.(VII. 07.) számú rendelete Marcali Város Képviselőtestületének 24/2006.(VII. 07.) számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetését megállapító 6/2006.(II.10.) számú rendelet módosításáról. Marcali Város Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

2009. ÉVES BESZÁMOLÓJA

2009. ÉVES BESZÁMOLÓJA AZ ÉVGYŰRŰK MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR 2009. ÉVES BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE 1. A számviteli politika meghatározó elemei, a beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások3

Részletesebben

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG 1 1 2 2 6 5 8 3 0 3 1 2 1 1 4 1 4 Statisztikai számjel 1 4 _ 1 0 3 0 0 0 5 4 Cégjegyzék szám Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

RENDELET - TERVEZET 1..

RENDELET - TERVEZET 1.. RENDELET - TERVEZET Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének../ 2010 (. ) sz. rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

JELENTÉS. Kunszentmiklós Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1241 2012. április

JELENTÉS. Kunszentmiklós Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1241 2012. április JELENTÉS Kunszentmiklós Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1241 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3072-024/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560103

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére Szám: 02/65-13/2012. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 30JICC6 Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2008. évi zárszámadására Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros XVI.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét

3. /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2011.(XII. 29.) önkormányzati rendelete a 22/2011.(XI. 30) Önkormányzati rendelettel, a 19/2011.(IX.30.) rendelettel, a 18/2011.(IX.9.) rendelettel, a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról.

B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról. Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Feledi Jánosné osztályvezető Dolniczky Lászlóné költségvetési csoportvezető B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló)

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) 1 1 1. számú melléklet MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) adatok ezer Ftban 2006. 2007. ESZKÖZÖK A.) A.) Befektetett eszközök összesen 71.786 69.704 I. Immateriális javak 1.467 506 II. Tárgyi eszközök 68.714 67.543

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ü l é s é r e

ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E /2012 ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi beszámolóhoz Az Önkormányzat fő feladata 2011. évben is a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben meghatározott feladatok ellátásának biztosítása volt.

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása 1. sz. melléklet Az Országgyűlés 2010. december 23-án fogadta el a Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetéséről szóló 2010.

Részletesebben

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 21814097-8512-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010. évi Éves beszámoló Kiegészítő melléklet Budapest, 2011. április 8. P.H...

Részletesebben

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjeszti: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 12/2010. (V.03.) ÖKT számú rendelettel elfogadott a 2009 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

Költségvetési beszámoló / 2009. év /

Költségvetési beszámoló / 2009. év / Költségvetési beszámoló / 2009. év / Nagyecsed Város Önkormányzata a 2009. évi költségvetését a 2/2009. (II.13.) Ör. rendeletében fogadta el. 2009. év során nyolc alkalommal módosítottuk a költségvetésünket

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 23-i ülésére

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/141-1/2015/I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Rendelet-tervezet

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete a költségvetésről szóló 3/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet áról Budapest XXI. Kerület Csepel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-7/2011. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 28-án tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

2009. évi költségvetése

2009. évi költségvetése 3. napirendi pont Megtárgyalják: - első fordulóban Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság 01/42-2/2009. - második fordulóban közgyűlés bizottságai Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnökének e l ő t e r j

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA TARTALOMJEGYZÉK Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának meghatározása... 2. oldal Mellékletek 1. Budaörs

Részletesebben

- 1 - El adó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képvisel -testület!

- 1 - El adó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képvisel -testület! - 1 - A 2008. augusztus 27-ei képvisel -testületi ülés II. számú napirendi pontja: Tájékoztató a Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének els félévi végrehajtásáról. El adó: Ribányi József polgármester

Részletesebben

Tárgy: 2010. évi beszámoló szöveges értékelése

Tárgy: 2010. évi beszámoló szöveges értékelése T é t V á r o s Polgármesteri Hivatala Tét, Fő u. 88. 9100-H Levelezési cím: Tét, Pf.: 24 9100-H Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093 e-mail cím: titkarsag@tet.hu Tárgy: 2010. évi beszámoló szöveges

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása (4. sz. függelék)

- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása (4. sz. függelék) TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2008. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat 2008. III. negyedéves gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Működési

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 193/2007. (VI. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2007.09.30) Tárgy: Corvo Bianco

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

Előterjesztés. Előadó: Gömze Sándor polgármester Előkészítette: Hagymási József pénzügyi vezető Véleményezte: Valamennyi bizottság

Előterjesztés. Előadó: Gömze Sándor polgármester Előkészítette: Hagymási József pénzügyi vezető Véleményezte: Valamennyi bizottság Előterjesztés A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 28-i ülésének 1. számú - Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról - tárgyú napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor

Részletesebben

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról /2006. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról Nádudvar, 2006. április 2 Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatoktól szóló módosított 1990.

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 2011 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék A 2011. évi gazdálkodásról szóló beszámoló általános

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete 1 1 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetésről az 5/2009. (IV.1.) 1, a 8/2009. (IV.24.) 2, a 12/2009. (V.27.) 3, a 13/2009. (VI.3.) 4, a 14/2009.

Részletesebben

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: U-4989-17/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 3/2013.(III.11.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármester. Szöveges beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról készített éves beszámolóhoz

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármester. Szöveges beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról készített éves beszámolóhoz Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármester Szöveges beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról készített éves beszámolóhoz BUDAPEST 2015 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. december 22-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. december 22-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciója

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciója Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciója Összeállította: Pénzügyi Osztály Tartalomjegyzék I. Gazdasági kilátások és az önkormányzatok várható helyzete

Részletesebben

23497241-6820-572-02 02-09-077830. 7629 Pécs Komjáth A. u. 5. 2015.december 31. A társaság a mérlegét a../ 2016. számú határozatával jóváhagyta!

23497241-6820-572-02 02-09-077830. 7629 Pécs Komjáth A. u. 5. 2015.december 31. A társaság a mérlegét a../ 2016. számú határozatával jóváhagyta! Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: 23497241-6820-572-02 02-09-077830 Vállalkozás megnevezése: Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. Vállalkozás címe: 7629 Pécs Komjáth A. u. 5. 2015.december 31.

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról El terjeszt : Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék A 2008. évi gazdálkodásról szóló beszámoló általános

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 720004/2015. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 6 db Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2015. május 21. napján tartandó

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben