JELENTÉS. Kunszentmiklós Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) április

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. Kunszentmiklós Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1241 2012. április"

Átírás

1 JELENTÉS Kunszentmiklós Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) április

2 Állami Számvevőszék Iktatószám: V /2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V Az ellenőrzést felügyelte: Dr. Varga Sándor számvevő igazgatóhelyettes Az ellenőrzést vezette: Renkó Zsuzsanna számvevő tanácsos Ellenőrzési csoportvezető: Puchy Márta számvevő tanácsos Az ellenőrzést végezték: Bus András Péter számvevő Renner Andrea számvevő Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatóak.

3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 9 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 13 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai, a feladatellátás szervezeti keretei és annak változásai Az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyi helyzetét befolyásoló tényezők A működési és a felhalmozási egyensúly változása Az Önkormányzat bevételeinek változása Az Önkormányzat folyó és felhalmozási célú kiadásainak változása Az Önkormányzat kötelezettségei Az Önkormányzat pénzintézeti kötelezettségeinek változása Szállítói kötelezettségek változása Egyéb kötelezettségek változása A pénzügyi egyensúly megteremtése érdekében hozott intézkedések eredménye Az ÁSZ által a korábbi években a pénzügyi egyensúly javítására tett szabályszerűségi és célszerűségi javaslatok hasznosulása 53 1

4 MELLÉKLETEK 1. számú Működési és felhalmozási célú hiány/többlet a közötti időszakban az Önkormányzat zárszámadási rendeleteiben (1 oldal) 2. számú Az Önkormányzat bevételei és kiadásai, valamint adósságszolgálata között (1 oldal) 3/a. számú 3/b. számú 3/c. számú 3/d. számú Az Önkormányzat években megvalósított, december 31-ig befejezett fejlesztései és azok forrásösszetétele (1 oldal) Az Önkormányzat december 31-én folyamatban lévő fejlesztési feladataira december 31-ig teljesített kifizetések és azok forrásösszetétele (1 oldal) Az Önkormányzat december 31-én folyamatban lévő fejlesztési feladataira december 31-én fennálló kötelezettségek és azok forrásösszetétele (1 oldal) Az Önkormányzat által beadott, elbírálás alatti pályázati forrásból megvalósítani tervezett fejlesztéseihez kapcsolódó kötelezettségvállalásai és azok forrásösszetétele (1 oldal) 4. számú Az önkormányzati feladatok ellátásában résztvevő gazdasági társaságok (1 oldal) 2

5 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE Törvények Adósságrendezési tv. Áht. Gt. Ötv. Ptk. Stabilitási törvény Számv. tv. Rendeletek Áhsz évi költségvetési rendelet a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló évi XXV. törvény az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény a számvitelről szóló évi C. törvény az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet Kunszentmiklós Város Önkormányzatának 6/2008. (II. 20.) számú rendelete Kunszentmiklós Város Önkormányzatának évi költségvetéséről SzMSz Kunszentmiklós Város Önkormányzata 12/2011. (III. 31.) számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról (a többször módosított 7/2007. (III. 21.) számú rendeletet május 1-jétől hatályon kívül helyezte) Szórövidítések áfa általános forgalmi adó ÁMK Varga Domokos Általános Művelődési Központ ÁSZ Állami Számvevőszék Bakér Kft. BAKÉR Kunszentmiklósi Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Bácsvíz Zrt. Bácsvíz Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EU Európai Unió Ipari Park Kft. Kunszentmiklósi Ipari Park Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság jegyző Kunszentmiklós Város Önkormányzatának Jegyzője Képviselő-testület Kunszentmiklós Város Képviselő-testülete Kistérségi társulás Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kormány Magyarország Kormánya ÖNHIKI Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása OEP Országos Egészségbiztosítási Pénztár Önkormányzat Kunszentmiklós Város Önkormányzata polgármester Kunszentmiklós Város Önkormányzatának Polgármestere 3

6 Polgármesteri hivatal szja Kunszentmiklós Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala személyi jövedelemadó 4

7 ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR BUBOR CLF módszer EURIBOR GDP Bruttó hazai termék Budapesti Bankközi Forint Hitelkamatláb. Irányadó, referencia jellegű kamatláb. Mértékét az MNB naponta állapítja meg a banki kamatok figyelembevételével. Közzététele naponta történik. Az önkormányzatok költségvetése elemzésének eszköze. A módszer következetesen elkülöníti a folyó és a felhalmozási költségvetés bevételeit és kiadásait, azok költségvetési egyenlegeit. Bizonyos mértékig a vállalati gazdálkodás logikai elemeit érvényesíti az önkormányzatok pénzügyi, jövedelmi helyzetének vizsgálata során. Az értékelés a pénzügyi kapacitás fogalmát helyezi a középpontba. A frankfurti bankközi piacon jegyzett, az Európai Központi Bank szabályainak megfelelően megállapított kínálati kamatláb. Az EURIBOR értékét a legfontosabb európai bankok hitelkínálatának kamatlábai alapján a Reuters ügynökség számolja ki és teszi közzé naponta. A magyar pénzintézetek is ezt használják viszonyítási alapnak EUR hitelek esetén. A gazdaság által az adott időszakban előállított, végső felhasználásra szánt termékek és szolgáltatások piaci áron meghatározott értéke. használhatósági fok Az eszközgazdálkodás vizsgálatának elemzése során használt mutató. Számításakor a tárgyi eszköz könyv szerinti (nettó) értékét viszonyítják a tárgyi eszköz bruttó (beszerzési/létesítési) értékéhez. A %-ban kifejezett mutató csökkenése az eszköz állagának romlására, avulására utal, ami maga után vonja az üzemeltetési és fenntartási költségek növekedését is. kamatkockázat A változó kamatozású forint-, vagy a devizahitelek futamideje alatt a kamat emelkedése miatt fennálló kamatkockázat, melynek növekedése miatt nő a hitel törlesztő részlete. kötelező közszolgáltatás A helyi önkormányzati feladatkörbe tartozó, a köztisztasággal és a településtisztasággal, valamint az élet- és vagyonbiztonsággal összefüggő egyes közszolgáltatás útján megvalósuló közfeladatok ellátása, amelynek kötelező igénybevételét külön jogszabály (törvény, helyi önkormányzati rendelet) határoz meg. közfeladat Állami, helyi, illetve kisebbségi önkormányzati feladat, amelynek ellátásáról az államnak, illetve az önkormányzatoknak kell gondoskodni. A hatályos szabályozás szerint közfeladatot törvény és önkormányzati rendelet állapíthat meg. Az önkormányzatok által ellátandó feladatok keretszerű meghatározását az Ötv. tartalmazza. önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok Az önkormányzat a gazdasági társaságban a szavazatok több mint ötven százalékával vagy a Ptk. 685/B. (2)-(3) bekezdéseiben rögzített meghatározó befolyással rendel- 5

8 pénzügyi kapacitás pénzügyi kockázat SNA kezik. A befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személyben meghatározó befolyással, ha annak tagja, illetve részvényese és jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására, vagy a jogi személy más tagjaival, illetve részvényeseivel kötött megállapodás alapján egyedül rendelkezik a szavazatok több mint ötven százalékával (Ptk. 685/B. (2) bekezdés). A meghatározó befolyás akkor is fennáll, ha a befolyással rendelkező számára e jogosultságok közvetett módon (köztes vállalkozásain keresztül, a Ptk. 685/B. (3)-(4) bekezdései szerint) biztosítottak. A helyi önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv többségi tulajdonában, illetve többségi befolyása alatt álló gazdálkodó szervezet esetében hitelfelvétel, kölcsönfelvétel, garancia- vagy kezességvállalás, tartozásátvállalás, tartozás-elengedés, értékpapír kibocsátás, vásárlás, pénzügyi lízing, tartós bérleti szerződés, ingyenes vagyonjuttatás (így különösen: ajándékozás, ingyenes engedményezés), vagy követelésvásárlás, követelésengedményezés végrehajtására vonatkozóan az Áht. 100/M. (4) bekezdése alapján az önkormányzat rendelkezik döntési jogosultsággal. A pénzügyi kapacitás (financial capacity) az adósok hitelfelvételi képességének azon mértéke, ahol még anélkül tudják növelni az adósságot, hogy csökkenteniük kellene akár a jelenbeli, akár a jövőben esedékes kiadásaikat a fizetésképtelenség elkerülése érdekében. (Forrás: Az önkormányzati rendszer pénzügyi helyzete, ÁSZKUT tanulmány 2010.) A működési kockázat egyik eleme. Megmutatkozhat a költségvetés nagyságrendjének, szerkezetének nem megalapozott módosításaiban, a bevételi, és a kiadási előirányzatoktól lényegesen eltérő teljesítésekben, a nem megfelelő belső kontrollrendszer működésében, a tudatos károkozásokban, a biztosítások elmaradásában, a hibás fejlesztési döntésekben, a nem a terveknek megfelelő forrásfelhasználásokban. Jelentkezhet továbbá a bevételek és kiadások ütemkülönbsége miatt felvett folyószámla- és likvidhitelek költségvetési év végén fennálló egyenlege miatt, amely az önkormányzat költségvetésébe akár tartósan beépülő forráshiányt jelzi. System of National Account, azaz a Nemzeti Számlák Rendszere, amely a gazdasági szektorok által létrehozott valamennyi terméket és szolgáltatást figyelembe veszi. 6

9 szállítói kitettség törlesztési kockázat Az önkormányzat pénzügyi helyzete olyan külső körülmények hatására is módosulhat, amelyekre az önkormányzatnak nincs hatása, emiatt szállítói kitettsége keletkezik. Pl. a lejárt szállítói tartozások rendezése függhet attól, hogy a szállító milyen intézkedéseket foganatosít az önkormányzattal szemben. Annak a kockázata, hogy a megfelelő időben és mértékben a hitelt felvevőnél rendelkezésre állnak-e a pénzintézetek és egyéb szervek felé fennálló kötelezettségek visszafizetéséhez, a hitelek és kölcsönök törlesztéséhez szükséges pénzügyi források. A törlesztési kockázatot növeli a kamat- és árfolyam növekedése, mivel ezekben az esetekben az adósságszolgálat nőhet. Törlesztési kockázatot okozhat a visszafizetésre tervezett forrás elérésének, teljesítésének bizonytalansága (pl. a visszafizetéshez tervezett tartalékolás elmaradt, a tervezettnél alacsonyabb a saját bevétel, a helyi adóból származó bevétel az adóalanyok, adóalapok csökkenése miatt nem teljesül). 7

10

11 JELENTÉS Kunszentmiklós Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről BEVEZETÉS Az Állami Számvevőszék évtől érvényes stratégiája új irányt szabott a helyi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzésében is. Az ÁSZ küldetése és jövőképe szerint szilárd szakmai alapokra támaszkodva értékteremtő ellenőrzéseivel és helyzetelemzéseivel az államháztartás egészében, így a helyi önkormányzati alrendszerben is elő kívánja segíteni a közpénzek és a közvagyon szabályos, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. E folyamat részeként az államháztartási hiány alakulásának összetevőire is figyelemmel végezzük az önkormányzati alrendszer pénzügyi helyzetelemzését. Az államháztartás helyi szintjén a 304 városnak 1 az általuk ellátott közszolgáltatások volumenére is tekintettel a közfeladatok ellátásában kiemelt szerepe van. E települések január 1-jei népessége 3169 ezer fő volt. Feladataik és hatásköreik az Ötv. mellett különböző ágazati törvények által meghatározottak, miközben a feladatellátás szervezeti kereteit ezen belül a gazdasági társaságok közszolgáltatások ellátásában betöltött szerepét saját maguk határozzák meg. A gazdasági társaságok által ellátott feladatok esetén a gazdálkodás, továbbá az önkormányzatok pénzügyi egyensúlyi helyzetére ható közvetlen kockázatok egy része kikerült az önkormányzati alrendszerből. A többségi önkormányzati tulajdonban lévő társaságok gazdálkodásának körülményei befolyásolhatják a városok pénzügyi egyensúlyi helyzetének megítélésében rejlő kockázatokat. Az áttekintett időszakban az önkormányzati forrásszabályozás elvei lényegesen nem változtak. Az önkormányzatok gazdasági mozgásterét a központi költségvetéstől való függőség mellett jelentősen befolyásolja a helyi adókivetési jog gyakorlása. A városok gazdálkodási szabadságának lényeges eleme, hogy anyagi lehetőségeik függvényében dönthettek arról, hogy feladataik közül azokat, amelyek megoldására az Ötv. szerint a települési önkormányzat nem kötelezhető, a megyei önkormányzat fenntartásába adhatták. E döntések differenciáltan érintették a városok pénzügyi helyzetét. 1 A megyei jogú városok nélkül figyelembe vett városok száma 304 városi önkormányzatot jelent. 9

12 BEVEZETÉS A városi önkormányzatok között teljesített bevételeit és összetételét az alábbi ábra szemlélteti: A városi önkormányzatok bevételei (milliárd Ft) évi teljesítés évi teljesítés évi teljesítés évi teljesítés Saját folyó bevételek Átengedett bevételek Állami hozzájárulások és támogatások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Államháztartáson belüli átutalások Egyéb Az önkormányzati alrendszer pénzügyi helyzetértékelése során új elemzési módszereket alkalmazott az ellenőrzés. A költségvetési beszámoló adatok elemzése helyett az önkormányzat pénzügyi helyzetét a CLF módszerrel értékeljük, amelynek lényegét és számításának módszerét a jelentés 2. pontjában, és a jelentés 2. számú mellékletében ismertetjük részletesen. Az új módszereken alapuló helyzetértékelés fontosságát az adja, hogy a helyi önkormányzatok bruttó adósságállománya 2 a évi költségvetési beszámolók alapján 1248 milliárd Ft-ot tett ki. Ezen belül a 304 város adóssága 383 milliárd Ft volt, amely az önkormányzati alrendszer teljes adósságállományának 30,7%-át jelentette 3. A mérlegben kimutatott bruttó adósságállomány mellett az önkormányzatok számára az eszközállomány műszaki állapotának megőrzése is előbb-utóbb pénzügyi kötelezettséget jelent. Az elhasználódott eszközök pótlására forrást biztosító amortizációs (felújítási) alap képzésének 4 elmaradása maga után vonhatja a feladatellátást kiszolgáló tárgyi eszközök állagának erőteljes romlását. Emellett a as időszakra meghirdetett, vissza nem térítendő EU-s fejlesztési forrásokhoz való hozzájutás lehetősége felerősítette az önkormányzati 2 Az önkormányzati mérlegbeszámolókból számított bruttó adósságállomány év végi összege magában foglalja a fejlesztési és a működési célú kötvénykibocsátások, a beruházási és fejlesztési hitelek, a működési célú hosszú lejáratú hitelek, a rövid lejáratú hitelek, váltótartozások miatti kötelezettségek teljes (2011-ben, illetve az azt követő években esedékes) állományát. Az önkormányzatok év végi mérleg szerinti adósságállománya 692 milliárd Ft volt. 3 A fővárosi és a kerületi önkormányzatok adósságának figyelmen kívül hagyásával számított 977 milliárd Ft összegű bruttó adósságállományból a városok 39,2%-kal részesedtek. 4 Erre a jelenlegi szabályozási környezetben nem kötelezi előírás az önkormányzatokat. 10

13 BEVEZETÉS alrendszer fejlesztési igényeit, amelyek a felhalmozási költségvetési hiány folyamatos emelkedésén túl az előírt jövőbeni fenntartási kötelezettség miatt tovább terhelhetik az önkormányzatok költségvetését 5. Az ÁSZ a évi ellenőrzési tervében 43. számú, az Önkormányzatok gazdálkodási rendszerének ellenőrzése részeként áttekinti és elemzi az önkormányzatok pénzügyi helyzetét. A gazdálkodás szabályszerűségét az ÁSZ az előző évek során ebben az önkormányzati körben is ellenőrizte. Jelen vizsgálatunk a tett javaslataink pénzügyi helyzetet érintő pontjainak hasznosítására utóellenőrzés jelleggel tér ki. Az ellenőrzés megállapításait az Önkormányzat által kitöltött teljességi nyilatkozattal megerősített 27 tanúsítványon szolgáltatott adatokra alapoztuk. Ellenőrzési bizonyítékként használtuk fel továbbá: a képviselő-testületi és bizottsági előterjesztéseket, a döntés-előkészítés során készített dokumentumokat; a kötelezettségvállalások dokumentumait; a pénzügyi-számviteli nyilvántartásokat; az éves költségvetési beszámolókat; a költségvetési és zárszámadási rendeleteket. Az ellenőrzés a január június 30. közötti időszakot öleli fel. A pénzintézeti kötelezettségek állományának vizsgálatakor az ellenőrzött időszak december június 30. közötti időszakra terjedt ki. Az ellenőrzés során vizsgáltunk minden olyan körülményt és adatot, amely a program végrehajtásához kapcsolódott és a pénzügyi helyzet alakulására hatást gyakorló releváns tények és folyamatok feltárásához szükségessé vált. Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy: a vizsgált időszakban a kötelező- és önként vállalt feladatok ellátását biztosító szervezeti keretekben, a feladatellátás módjában bekövetkezett változások milyen hatást gyakoroltak az Önkormányzat pénzügyi helyzetének alakulására; az Önkormányzat pénzügyi ezen belül működési és felhalmozási egyensúlya mely tényezők hatására miként változott, és az Önkormányzat milyen intézkedéseket tett a pénzügyi egyensúly javítása érdekében; 5 Az Állami Számvevőszék 2011 júniusában közzétett számú, a helyi önkormányzatok fejlesztési célú támogatási rendszerének ellenőrzéséről szóló jelentésében feltárta a fejlesztési folyamatok problémáit. A helyi önkormányzatok elsősorban azokat a fejlesztéseket valósították meg, amelyekhez támogatást lehetett igényelni. A fejlesztési célok közül a magasabb támogatási intenzitású pályázatokat részesítették előnyben. A fejlesztéssel megvalósuló létesítmények jövőbeli üzemeltetésének várható ráfordításait az önkormányzatok 71,9%-a nem mérte fel. 11

14 BEVEZETÉS a költségvetési kiadások finanszírozása érdekében vállalt pénzintézeti kötelezettségek hogyan alakultak, továbbá milyen kötelezettségek fennállása befolyásolja az Önkormányzat jövőbeli pénzügyi helyzetét; hasznosultak-e a gazdálkodási rendszer korábbi ellenőrzése során a pénzügyi egyensúly javítására az ÁSZ által tett szabályszerűségi és célszerűségi javaslatok. Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi vizsgálat. A vizsgálat jogszabályi alapját az Állami Számvevőszékről szóló évi LXVI. törvény 1.. (3), 5. (2)-(6) bekezdései, továbbá az Áht. 120/A. (1) bekezdése előírásai képezik. Kunszentmiklós város lakosainak száma január 1-jén 8680 fő volt. A évi választásokat követően az Önkormányzat kilenc tagú képviselőtestületének munkáját három állandó bizottság segítette. A helyi Önkormányzat mellett egy kisebbségi önkormányzat működött. A évi választásokat követően a polgármester személye nem változott. A jegyző január 16-ától tölti be a tisztségét. Az Önkormányzat a évi költségvetési beszámolója szerint a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal, valamint a pénzmaradvánnyal együtt 2104,4 millió Ft költségvetési bevételt ért el és 2096,8 millió Ft költségvetési kiadást teljesített. Az Önkormányzat vagyona a évi 4316,3 millió Ft-ról a évre 5000,8 millió Ft-ra, 15,9%-kal növekedett. Az Önkormányzat kötelező feladatait az Ötv. és az ágazati törvények szerint meghatározottnak tekintette. A kötelező feladatai mellett az Önkormányzat SzMSz-ének besorolása alapján önként vállalt feladatai az általános középfokú és szakmai középfokú oktatáshoz, a korai fejlesztéshez, a pályaválasztási tanácsadáshoz, a fejlesztő felkészítéshez, a gyógytestneveléshez és az alapfokú művészeti oktatáshoz kapcsolódtak. 12

15 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK Az Önkormányzat adatszolgáltatása szerint a kötelező feladatok ellátására a években átlagosan az összes működési kiadás 75,7%-át (1049,7 millió Ft-ot 6 ), a évben 71,8%-át (947,5 millió Ft-ot) fordította. Az önként vállalt feladatok kiadása a években átlagosan az összes működési kiadás 24,3%-át (337,5 millió Ft-ot), a évben 28,2%-át (371,5 millió Ft-ot) jelentette. A kötelező feladatok ellátása mellett az Önkormányzat SzMSz-ének besorolása 7 alapján önként vállalt feladatai az általános középfokú és szakmai középfokú oktatáshoz, a korai fejlesztéshez, a pályaválasztási tanácsadáshoz, a fejlesztő felkészítéshez, a gyógytestneveléshez, az alapfokú művészeti oktatáshoz, valamint társadalmi szervezeteinek támogatásához kapcsolódtak. Az önként vállalt feladatok terjedelmét az éves költségvetési rendeletekben az adott évi költségvetés forrásainak ismeretében határozták meg. Az Önkormányzat feladatellátásának június 30-i szervezeti struktúráját az alábbi ábra mutatja be: Az Önkormányzat feladatellátásának szervezeti struktúrája ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ FELADATOK ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK INTÉZMÉNY GAZDASÁGI TÁRSASÁG INTÉZMÉNY közoktatás 1 városüzemeltetés 1 középfokú oktatás 1 egészségügy 1 víz- és csatorna szolgáltatás 1 sport 1 igazgatás 1 Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait június 30- án öt költségvetési szervvel, valamint egy kizárólagos és egy 50% alatti önkormányzati tulajdonú gazdasági társasággal biztosította. 6 Az Önkormányzat adatszolgáltatása szerinti működési kiadások (1319,0 millió Ft) eltérést mutattak a jelentés 2. számú mellékletének működési kiadások kamatkiadások nélkül (1168,2 millió Ft) összegétől, mivel a működési kiadások tartalmazták a feladatellátáshoz kapcsolódó transzferkiadásokat (pénzbeli szociális juttatások, nonprofit szervezetek támogatása), és nem tartalmazták a kötvénykibocsátás működési kiadásait. 7 A kötelező, illetve önként vállalt feladatok besorolásáról a jogszabályi előírások betartása mellett az Önkormányzat döntött. 13

16 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK Az Önkormányzat feladatellátásában részt vett a Kistérségi társulás által fenntartott intézmény is. A gazdasági társaságok a víz- és szennyvízkezelés, valamint a városüzemeltetés területén kaptak szerepet a feladatellátásában. Az Önkormányzat többségi (90%-os) tulajdonában lévő Ipari Park Kft. a feladatellátásban nem vett részt, saját tőke/jegyzett tőke aránya 0,2, ami rossz vagyoni helyzetet mutat. Az Önkormányzatnak tulajdonosi kötelezettsége a Gt (3) bekezdésében foglaltak alapján a gazdasági társaság vagyoni helyzetének rendezése. Az Önkormányzat a évben a zeneiskola részben önállóan működő költségvetési intézményt az ÁMK-ba integrálta. A szociális és gyermekjóléti feladatokat a két intézmény működtetésével együtt január 1- jétől a Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás intézményének átadta. A települési hulladékgyűjtési és hulladékkezelési feladatok ellátását január 1-jétől, az orvosi ügyeleti feladatok ellátását június 2- ától nem önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságnak adta át. Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonú gazdasági társasága a években összesen 271,2 millió Ft működési célú és 5,4 millió Ft felhalmozási célú átadott pénzeszközben részesült. Az egyes közfeladatok ellátása működési kiadásainak finanszírozási öszszetételét az alábbi ábra szemlélteti: millió Ft 900,0 800,0 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 A működési kiadások finanszírozásának forrásai ágazatonként 100,8 68,9 379,2 155,4 80,2 301,5 9,5 92,5 128,3 52,0 429,4 242,0 54,7 456,6 277, év év év év év év Közoktatás Szociális és gyermekjóléti Közművelődés, Sport, Polgármesteri hivatal igazgatási és egyéb feladatai 0,7 18,4 Társulástól átvett támogatás Önkormányzati támogatás Intézményi saját bevétel Állami támogatás Az Önkormányzat összes működési bevétele a évben 1344,5 millió Ft volt. A kiadások finanszírozásának a évben 43,1%-a (579,2 millió Ft) állami támogatás, 39,9%-a (536,8 millió Ft) intézményi saját bevétel, 15,6%-a (210,1 millió Ft) önkormányzati támogatás és 1,4%-a (18,4 millió Ft) társulástól átvett támogatás volt. A közoktatásban az állami támogatások részarányának mérséklődését az ellátotti létszám és a közoktatási normatívák rendszerének változásából eredő csökkenés okozta. Az állami támogatások mérséklődését az önkormányzati támogatás emelésével hozták egyensúlyba. Az Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatait január 1-jétől a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény látja el. Az Önkormányzat közművelődési, sport, pedagógiai szakszolgálati, a Polgármesteri hivatal igazga- 14

17 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK tási és egyéb feladatai kiadásainak emelkedését a közhasznú foglalkoztatottak számának és juttatásának, valamint a szociális juttatások és az átadott pénzeszközök kiadásainak emelkedése eredményezte. A kiadások forrásösszetételében az állami támogatás és az intézményi saját bevételek részaránya egyenletesen alakult, a Kistérségi társulástól átvett támogatás emelkedett. Az Önkormányzatnál a vizsgált időszakban a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását biztosító szervezeti keretekben, a feladatellátás módjában bekövetkezett változások összességében 684,3 millió Ft kiadási megtakarítást és 630,2 millió Ft bevételkiesést okoztak, amely a pénzügyi egyensúlyi helyzet alakulását jelentősen nem befolyásolta. Az Önkormányzat folyó költségvetési egyenlege (működési jövedelem) a és a években működési forrástöbbletet, a és a években működési forráshiányt mutatott, amelyet az alábbi grafikon szemléltet: millió Ft Működési jövedelem, tőketörlesztés, pénzügyi kapacitás 97,3 97, ,6 25,3 0,3 1,4 1,0-12,2-3,7-23,4-24,8-13, év év év év pénzügyi kapacitás tőketörlesztés működési jövedelem A működési jövedelem a évről a évre 75,7 millió Ft-tal emelkedett, a évről a évre 120,7 millió Ft-tal csökkent, a évről a évre 11,2 millió Ft-tal növekedett. A évi emelkedést a folyó évi 993,3 millió Ft értékű kötvénykibocsátásból eredő kamatbevétel (66,6 millió Ft) és kamatkiadás (28,8 millió Ft), valamint a költségvetési támogatás és az átengedett bevételek együttes értékének 50,7 millió Ft-os emelkedése határozták meg. A működési jövedelem évi változását a szociális és gyermekjóléti intézmények Kistérségi társulásnak történő átadása befolyásolta. A folyó bevételeken belül a évről a évre a költségvetési támogatás és az átengedett bevételek együttes értéke csökkent legnagyobb mértékben, 204,2 millió Fttal (17,9%-kal). A folyó kiadások mérséklődése nem követte a bevételekét, mert a dologi kiadások (áfával együtt) a feladatátadás ellenére 38,5 millió Ft-tal (10,9%-kal) növekedtek az EU-s pályázatok és a hozzájuk kapcsoló közbeszerzési eljárások költségei miatt. Az Önkormányzat nettó működési jövedelme a évet kivéve minden évben negatív értéket mutatott. A évi pozitív értéket a évi 993,3 millió Ft értékű kötvénykibocsátás kamatbevételei és kamatkiadásai, valamint az szja és a költségvetési támogatás emelkedése okozta. A nettó műkö- 15

18 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK dési jövedelem a évben rövid lejáratú hitel tőketörlesztése miatt vett fel negatív értéket a pozitív működési jövedelem ellenére. A évek között a nettó működési jövedelem alakulását a működési költségvetés egyenlege határozta meg, mert a hiteltörlesztések egyik évben sem érték el az 1,5 millió Ft-ot. Az Önkormányzat a évben 993,3 millió Ft értékben kibocsátott kötvény törlesztését a évben kezdi meg. Az Önkormányzat a évek negatív működési jövedelmének fedezetét folyószámlahitel felvételével biztosította. A években a finanszírozásba bevonható eszközök értékét (3122,3 millió Ft) a kötelezettségek értéke (4250,1 millió Ft) meghaladta. Az Önkormányzatnál a években összesen 220,5 millió Ft felhalmozási forráshiány keletkezett. A forráshiány fedezetét a években a pozitív működési jövedelem, a években hitelfelvétel biztosította. Az Önkormányzatnál a években finanszírozási többlet keletkezett, amely azt jelzi, hogy az éves költségvetések végrehajtása során szükség volt az előző években keletkezett pénzmaradvány igénybevételén túl külső finanszírozás igénybevételére is. Az Önkormányzat a évben hosszú lejáratú fejlesztési hitelt vett fel a mentőállomás építésére. Az Önkormányzat a évben 993,3 millió Ft értékben kötvényt bocsátott ki, amelynek bevételét december 31-ig nem használta fel. Az Önkormányzat a kötvénykibocsátásból származó bevételét befektette, a évben 879,9 millió Ft értékben vásárolt és 503,6 millió Ft értékben értékesített, a évben 418,7 millió Ft értékben értékesített értékpapírokat. Az Önkormányzat a időszak minden évében folyószámla- és munkabér-megelőlegezési hitelt vett igénybe. Az Önkormányzat folyó bevétele a években átlagosan 1595,4 millió Ft volt, a évre 1457,8 millió Ft-ra csökkent. A év I. félévében 785,4 millió Ft-ra teljesült. A mérséklődés oka egyrészt a szociális és gyermekjóléti intézmények Kistérségi társulásnak történő évi átadása, a központi forráskivonás és az ellátottak létszámának csökkenése, másrészt a kötvénykibocsátás hozamainak a évre történő mérséklődése, valamint a helyi adóbevételek visszaesése volt. Az államháztartáson belülről kapott támogatások a évről a évre 33,4 millió Ft-tal (38,3%-kal) emelkedtek az előző évi költségvetési visszatérülések és az EU-s pályázatok bevételeinek növekedése miatt. Az Önkormányzat a év III. negyedévében 61,1 millió Ft ÖNHIKI támogatásban részesült, melyből 1,1 millió Ft-ot 60 napon túli közüzemi díjtartozás rendezésére, 15,0 millió Ft-ot alapfokú oktatási intézmények fenntartására, 45,0 millió Ft-ot egyéb kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési forráshiány rendezésére használt fel. Az Önkormányzat felhalmozási bevételei az áttekintett időszakban 45,6 millió Ft és 83,0 millió Ft között voltak. A felhalmozási bevételekből a év I. féléve között 68,8 millió Ft az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok értékesítéséből származott. A felhalmozási célra átvett pénzeszközök a év I. féléve között öszszesen 246,6 millió Ft volt az EU-s és hazai, valamint a szakközépiskolai oktatás felhalmozási támogatásait tartalmazták. Az Önkormányzat folyó kiadása a években átlagosan 1563,6 millió Ft, a évben 1470,0 millió Ft volt, 6,0%-kal csökkent. A működési célú pénzeszközátadások folyó kiadáson belüli részaránya a vizsgált időszakban folyamatosan emelkedett, amelyet a szociális rászorultak szá- 16

19 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK mának növekedése és új ellátási formák bevezetése okozott. A évről a évre a személyi juttatások és munkaadói járulék kiadások együttesen 221,4 millió Ft-tal (22,7%-kal) csökkentek, mert az Önkormányzat a szociális és gyermekjóléti ellátás feladatait a Kistérségi társulásnak átadta, valamint megszűnt a 13. havi illetmény. A évi szinthez képest a munkaadói járulékok a személyi juttatások emelkedése mellett a évre 15,3 millió Ft-tal (8,7%- kal) estek vissza, amelyet a járulékok mértékének csökkenése okozott. A dologi kiadások a évről a évre 352,1 millió Ft-ról 390,6 millió Ft-ra annak ellenére emelkedtek, hogy a szociális és gyermekjóléti intézményeket az Önkormányzat a Kistérségi társulásnak átadta (a szociális és gyermekjóléti intézmények dologi kiadása a évben 76,6 millió Ft-ot jelentett). Az Önkormányzatnál között megvalósult felújítási és beruházási munkálatok együttes bekerülési értéke 388,8 millió Ft volt, amelynek 57,0%-a (221,6 millió Ft) 10,0 millió Ft alatti fejlesztésekhez kapcsolódott. A fejlesztések közül hat haladta meg a 10,0 millió Ft-os értéket. Az Önkormányzatnak között megvalósult, a 100,0 millió Ft-os értéket meghaladó beruházása nem volt. A fejlesztések teljes bekerülési költségének a 6,3%-át hitelfelvételből, 6,7%-át EU-s támogatásból, 14,0%-át hazai támogatásból és 73,0%- át saját bevételből finanszírozták. Az Önkormányzatnál december 31-én két 10,0 millió Ft-ot meghaladó értékű, valamint több 10,0 millió Ft alatti fejlesztés volt folyamatban, amelyekre december 31-ig fizettek ki. A beruházásokra december 31-ig 0,5 millió Ft, a évek között összesen 71,8 millió Ft kifizetést teljesített az Önkormányzat. A kiadások fedezetét 51,3%-ban (37,1 millió Ft összegben) saját bevételből, 48,7%-át (35,2 millió Ftot) EU-s támogatásból biztosították. A 10,0 millió Ft alatti fejlesztések a jövőbeni beruházások terveinek kiadásait tartalmazták. Az Önkormányzatnak december 31-én hat, összesen 610,5 millió Ft értékű olyan fejlesztése volt folyamatban, amelyekre december 31-e utáni kötelezettségvállalása állt fenn. Ezen fejlesztésekre 41,3 millió Ft kifizetés történt december 31-ig. A évben a Szabadság u. felújítása, a szervezetfejlesztés, az ÁMK informatikai fejlesztése, a csatornázás tervezése és a Vásár téri szociális épület felújítása megvalósult, a bölcsőde építése várhatóan 2012-ben fejeződik be. A fejlesztések évet követő évekre vállalt kötelezettségeinek (569,2 millió Ft) forrása 497,7 millió Ft (87,5%-ban) EU-s, 5,3 millió Ft (0,9%-ban) hazai támogatás és 66,2 millió Ft (11,6%-ban) saját bevétel. Az Önkormányzat december 31-e utáni felhalmozási kötelezettségvállalásainak forrásösszetételét a következő ábra mutatja be: 17

20 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK Felhalmozási kötelezettség-vállalások forrásösszetétele 5,3 MFt; 0,9% 66,2 MFt; 11,6% Saját bevétel EU-s támogatás Hazai támogatás 497,7 MFt; 87,5% Az Önkormányzatnak június 30-án hat fejlesztési célra beadott, elbírálás alatt lévő pályázata volt, amelyek tervezett teljes bekerülési költsége 4476,6 millió Ft. Az elbírálás alatt lévő pályázatok forrásösszetétele az Önkormányzat tervei szerint a következőképpen alakul: 19,4 millió Ft (0,4%) saját bevétel, 967,2 millió Ft (21,6%) kötvényből származó bevétel, 3425,0 millió Ft (76,5%) EU-s és 65,0 millió Ft (1,5%) hazai támogatás. Az Önkormányzat könyvviteli mérleg szerinti pénzintézetekkel szembeni kötelezettségeinek állománya a év végi 25,3 millió Ft-ról 1592,9 millió Ft-tal a év I. félév végére 1618,2 millió Ft-ra nőtt. A június 30- án pénzintézetekkel szemben fennálló kötelezettségek állományát a 2007-ben felvett 24,4 millió Ft, valamint a 2008-ban igénybe vett 1,4 millió Ft hosszú lejáratú hitel, a június 5-én kibocsátott 6643,0 ezer CHF alapú önkormányzati kötvény, a 84,3 millió Ft folyószámla-, valamint a 33,7 millió Ft munkabér-megelőlegezési hitel tette ki. Az Önkormányzat pénzintézetekkel szemben fennálló kötelezettségvállalásaira képviselő-testületi döntés alapján került sor. A videokamerás térfigyelő rendszer kiépítésére és a mentőállomás építésére felvett hosszú lejáratú hitelek esetében az Önkormányzat a versenyeztetést mellőzte, az ügyeleti gépjármű vásárlásakor három árajánlat bekérését követően döntött. A kötvénykibocsátás nem közbeszerzés-köteles, de az Önkormányzat hat pénzintézetnek küldte meg kötelező érvényű ajánlatkérő levelét a tervezett, 1000,0 millió Ftnak megfelelő CHF alapú kibocsátásra kerülő kötvény tárgyában. A Képviselő-testület döntéseit megalapozó előterjesztésekben meghatározták a kötelezettségvállalásból származó források felhasználási céljait, bemutatták a kötelezettségvállalás visszafizetési forrását, a teljes futamidő alatt várható tőkeés kamatfizetési kötelezettségeket, az árfolyam- és kamatkockázatokat, az adósságszolgálati korlátot. A kötvény kibocsátásával az Önkormányzat a évben nem lépte túl az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásának felső határát. Az Önkormányzat fejlesztési céljainak megfelelő pályázati lehetőségek hiányában a kötvény kibocsátásából származó tőkebevételt június 30-ig 18

21 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK nem használta fel. A fel nem használt kötvényforrás elkülönített betétszámlán amelyből 500 millió Ft óvadéki betétként került elhelyezésre. A kötvénybevételéből az Önkormányzat a Főtér rehabilitációt, a geotermikus és a csatorna beruházást tervezi finanszírozni. A kötvény visszavásárlása (tőketörlesztése) április 30-án kezdődik 134 ezer CHF összeggel. Az Önkormányzat a év I. félév között 85,0 millió Ft kamatkiadást teljesített. A kötvény befektetéséből a év I. félévéig 184,2 millió Ft árfolyamveszteséget és 177,3 millió Ft árfolyamnyereséget, valamint 272,1 millió Ft kamatbevételt realizált. Az Önkormányzat a hosszú lejáratú fejlesztési hitelből származó forrást a mentőállomás építéséhez vette igénybe, amelyet március 30-án 24,4 millió Ft (100%) összegben hívta le és használta fel. A hitel törlesztése 2008 decemberében megkezdődött. A június 30-ig kifizetett tőke 3,9 millió Ft, a kamat 4,2 millió Ft volt. Az Önkormányzat február 4-én gépjárművásárlási hitelszerződést kötött egy pénzintézettel az orvosi ügyeleti feladatok ellátására személyautó vásárlására, amelynek vételára 2,9 millió Ft, a biztosított önerő 1,5 millió Ft, a kölcsön összege 1,4 millió Ft volt. A kölcsön deviza alapú, változó kamatozású, azonban a kölcsön összegét és a törlesztéssel kapcsolatos információkat a finanszírozó pénzintézet nem CHF-ben, hanem csak Ft-ban közölte az Önkormányzattal. Az Önkormányzat június 30-ig a felvett kölcsönből tőketörlesztésre 0,9 millió Ft-ot, kamatra 0,3 millió Ft-ot teljesített. Az Önkormányzat a év I. félév közötti időszakban működőképességét, pénzügyi egyensúlyát csak folyószámla- és munkabérmegelőlegezési hitel igénybevételével tudta biztosítani. A folyószámlaés a munkabér-megelőlegezési hitel jellemző adatait az alábbi táblázat mutatja be: Megnevezés év év év év év I. félév Folyószámlahitel Keretösszeg január 1-jén (millió Ft-ban) 60,0 60,0 60,0 60,0 80,0 Átlagos napi állomány (millió Ft-ban) 30,9 39,5 44,9 48,9 7,3 Folyószámla hitellel zárt napok száma (nap) Egyenleg (állomány december 31.) 0,0 0,0 35,0 66,0 84,3 Munkabér-megelőlegezési hitel Keretösszeg január 1-jén (millió Ft-ban) 25,6 39,5 27,1 34,1 32,6 Átlagos napi állomány (millió Ft-ban) 1,1 1,0 0,9 0,9 1,0 Munkabér-megelőlegezési hitellel zárt napok száma (nap) Egyenleg (állomány december 31.) 0,0 0,0 0,0 29,7 33,7 A likviditás biztosítása a folyószámlahitel- és a munkabér-megelőlegezési hitel az Önkormányzatnak 25,7 millió Ft kamatkiadást okozott a és a év I. félév között. A Polgármesteri hivatal részére szervergép és az önkormányzati képviselők részére laptopok beszerzésére február 22-én nyílt végű pénzügyi lízingszerződést kötött az Önkormányzat 3,1 millió Ft összegben. A lízing CHF ala- 19

22 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK pú, futamideje 36 hónap, lejárata március 5-e volt. Az Önkormányzat március 13-án lízingszerződést kötött egy pénzügyi vállalkozással gépjármű vásárlására, melynek lízingdíja 7,4 millió Ft volt, amelyből az Önkormányzat által biztosított önerő 1,4 millió Ft volt. A lízing CHF alapú, futamideje 60 hónap, lejárata március 5. Az Önkormányzat június 30-ig tőketörlesztésre 3,6 millió Ft-ot, kamatra 1,0 millió Ft-ot, egyéb költségre 1,9 millió Ft-ot teljesített. Az Egészségügyi Központ részére 4D ultrahang beszerzésre április 18-án kötött nyíltvégű pénzügyi lízingszerződést az Önkormányzat 10,6 millió Ft összegben. A lízing EUR alapú, futamideje 60 hónap, lejárata május 2. Az Önkormányzat június 30-ig tőketörlesztésre 1,0 millió Ft-ot, kamatra 0,1 millió Ft-ot teljesített. Az Önkormányzat január 1-je és június 30-a között követelést nem engedett el intézménynek, más önkormányzatnak, civil szervezetnek, egyéb államháztartáson belüli és kívüli szervezetnek, valamint gazdasági társaságoknak tagi és egyéb kölcsönt nem nyújtott. Az Önkormányzat kötelezettségeinek december 31-i és június 30-i állományát és várható összegeit a kötelezettségek lejáratáig felmerülő kamatokat és díjakat is figyelembe véve az alábbi táblázat szemlélteti: Megnevezés Állomány december 31-én HUF-ban (millió Ftban) Devizában (összege, Devizanem ezer CHFben) Állomány június 30-án HUF-ban (millió Ftban) Devizában (összege, Devizanem ezer CHFben) Várható kötelezettség a években HUF-ban (millió Ftban) Devizában (összege, ezer CHFben) Várható kötelezettség a évtől HUF-ban (millió Ftban) Devizában (összege, ezer CHFben) Pénzintézeti kötelezettségek Folyószámlahitel 66, , , Munkabér-megelőlegezési hitel 29, , , Sikeres Magyarországért ÖKIF hitel 21, , ,2-21,1 - Gépjármű vásárlási kölcsönszerződés 0, , , Pénzintézeti kötelezettségek összesen HUF-ban: 117, , ,8-21,1 - Kunszentmiklós fejlesztéséért kötvény ,0 CHF ,0 CHF - 795,8-7190,4 Pénzintézeti kötelezettségek összesen CHF-ben: ,0 CHF ,0 CHF - 795,8-7190,4 Lízing kötelezettségek 1, , ,5-6,0 - Szállítói tartozás 60, , , Az Önkormányzatnak pénzintézetekkel szemben fennálló kötelezettsége a év I. félév végén 139,0 millió Ft, valamint 6643,0 ezer CHF volt. Ezek várható kötelezettsége (tőke-, kamat- és egyéb költsége) a legutóbbi kamatfizetés feltételei alapján a években 123,8 millió Ft, valamint 795,8 ezer CHF. Az Önkormányzatnak a év I. félévében lízing kötelezettség és szállítói tartozás címén 47,5 millió Ft fizetési kötelezettsége keletkezett. A évek kötelezettségeinek teljesítésére figyelembe vehető a kötvényforrás fel nem használt része, a jelzáloggal nem terhelt forgalomképes ingatlanvagyon. A június 30-án ismert, a évet követően esedékes pénzintézetekkel szemben fennálló kötelezettségei (tőke-, kamat- és egyéb költség): 7190,4 ezer CHF és 21,1 millió Ft. Az Önkormányzat lejárt szállítói tartozásállománya évenként változott. A és a év végén, valamint június 30-án kiugróan magas volt, a évhez viszonyítva június 30-ra 111,4%-kal (19,5 millió Ft-tal) növekedett. A december 31-i 17,5 millió Ft lejárt szállítói tartozás- 20

23 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK állományból 8,8 millió Ft (50,4%) a 30 nap alatti, 8,7 millió Ft (49,6%) a nap közötti lejárt tartozásállomány. A június 30-i 37,0 millió Ft-os szállítói kötelezettségből 18,4 millió Ft (49,8%) a 30 nap alatti, 5,5 millió Ft (14,7%) a nap közötti, 9,7 millió Ft (26,2%) a nap közötti, és 3,4 millió Ft (9,3%) a nap közötti lejárt tartozásállomány. Az önkormányzati kötelezettségek növekedése mellett a kizárólagos és többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok kötelezettségei is befolyásolhatják az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyát. A gazdasági társaságok szállítói tartozásainak állománya június 30-án 8,2 millió Ft volt. A Bakér Kft. a évek között veszteségesen gazdálkodott, de a saját tőke értéke az ellenőrzött időszakban nem csökkent a jegyzett tőke értéke alá. Esetleges csőd vagy felszámolási eljárás esetén a bíróság korlátlan és teljes felelősséget állapíthat meg az Önkormányzat terhére. A években az eszközök használhatósága is hatást gyakorolt az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyi helyzetére. Az Önkormányzat a tárgyi eszközök után 527,3 millió Ft összegű értékcsökkenést számolt el. Az elhasználódott eszközök pótlására az Önkormányzat tartalékot nem képzett, külön alapot nem hozott létre, azt saját bevételből, pénzintézeti kötelezettségvállalásból származó forrásból, EU-s és hazai támogatásból végezte. A években megvalósított fejlesztésekből (felújítás és beruházás) 440,4 millió Ft az eszközök korszerűsítését eredményezte. Az Önkormányzat eszközállományának átlagos használhatósági foka között 9,0 százalékponttal (82,9%-ról 73,9%- ra) csökkent. Az Önkormányzat kimutatása szerint a év I. féléve között hozott kiadási megtakarítást eredményező és bevételt növelő intézkedések hatására 83,2 millió Ft bevételi többletet, továbbá 456,0 millió Ft kiadási megtakarítást mutatott ki, amelyek pénzügyi egyensúlyát javították. A kiadási megtakarítás teljes egészében a feladatok Kistérségi társulásnak, illetve gazdasági társaság részére történő átadás miatti létszámcsökkentések eredménye volt. Az Önkormányzatnál kimutatása szerint a közötti időszakban 122 álláshely szűnt meg és 26 álláshely létesült. Az álláshelyek csökkenését a feladatátadások, növekedését a közhasznú foglalkoztatás bővülése okozta. Az engedélyezett álláshelyek száma január 1-jén 362 fő, december 31-én 266 fő volt. A bevételnövelő intézkedések az Önkormányzat kimutatása szerint a helyi adókhoz kapcsolódó kedvezmények megszűnéséhez és az eszközök értékesítéséhez kapcsolódtak. Az ÁSZ az Önkormányzat gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzése során a pénzügyi egyensúly javításával kapcsolatban egy szabályszerűségi és egy célszerűségi javaslatot tett. Az Önkormányzatnál a szabályszerűségi javaslat részben teljesült, mert a többéves kihatással járó feladatok között az Önkormányzat csak a hitelekkel kapcsolatos kötelezettségeit mutatta be évenkénti bontásban, a több évre vonatkozó fejlesztési döntéseinek előirányzatait azonban nem. A célszerűségi javaslat is részben hasznosult, mert a költségvetés tervezése során az előző évi feladattal terhelt és szabad pénzmaradványok előirányzatainak számbavétele a és a években csak részben valósult meg, mivel a következő évre áthúzódó szállítói tartozásokat betervezték, de azok pénzmaradványból származó fedezetét nem. 21

24 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK Az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyi helyzete középtávon veszélyeztetett. A pénzügyi egyensúly középtávú biztosítására és hosszú távú fenntarthatóságára az Önkormányzatnak fel kell készülnie. A folyó bevételek a év kivételével nem nyújtottak fedezetet a folyó kiadásokra és az adósságszolgálatra. Működését az állandósult és növekvő összegű folyószámla-, valamint munkabér-megelőlegezési hitel igénybevételével biztosította. Az önként vállalt feladatokra fordított kiadások aránya és mértéke magas, amely kismértékben emelkedik. Fejlesztési feladatai megvalósítására hosszú lejáratú hitelt és kötvényforrást vett igénybe. A jövőbeni kötelezettségek kifizethetőségének kockázatát csökkenti, hogy a kötvény kibocsátásából származó tőkebevételt június 30-ig nem használta fel. A szállítói kötelezettségek emelkedtek. Az Önkormányzat többségi tulajdonú gazdasági társaságának vagyoni helyzete folyamatosan romlik, amely az Önkormányzat számára a jövőben helytállási kötelezettséget jelenthet. Az Állami Számvevőszékről szóló évi LXVI. törvény 33. (1) bekezdésében foglaltak értelmében a jelentésben foglalt megállapításokhoz kapcsolódó intézkedési tervet köteles az ellenőrzött szervezet vezetője összeállítani és azt a jelentés kézhezvételétől számított harminc napon belül az ÁSZ részére megküldeni. Amennyiben az intézkedési tervet határidőben nem küldi meg a szervezet, vagy az továbbra sem elfogadható, az ÁSZ elnöke a hivatkozott törvény 33. (3) bekezdés a)-b) pontjaiban foglaltakat érvényesítheti. A június 30-i pénzügyi egyensúlyi helyzet alapján az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a következők: a Polgármesternek 1. Az Önkormányzat nettó működési jövedelme a év kivételével negatív volt. Az Önkormányzat által vállalt jövőbeni fejlesztési kiadások forrásának fedezete rövid és középtávon biztosított. Az Önkormányzat a év I. félév közötti időszakban működőképességét, pénzügyi egyensúlyát csak folyószámla- és munkabérmegelőlegezési hitel igénybevételével tudta biztosítani. A vállalt pénzintézetekkel szembeni és egyéb kötelezettségek fedezete a kötvénybevétel évi felhalmozási célra történő felhasználása esetén nem biztosított. Javaslat: Az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyának középtávú biztosítása és hosszú távú fenntarthatósága érdekében kezdeményezze felelősök és határidők megjelölésével az alábbi intézkedések megtételét: a) Tárja fel a bevételszerző és kiadáscsökkentő lehetőségeket. Ütemezze a bevételek beszedését a jövőben jelentkező fizetési kötelezettségeihez; 22

25 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK b) Terjesszen a Képviselő-testület elé kibontakozási programot a pénzügyi egyensúlyi helyzet javítása és hosszú távú megőrzése érdekében; c) Képezzen egyensúlyi (elkülönített) tartalékot az adósságszolgálat teljesítése érdekében; d) Mutassa be a Képviselő-testületnek félévente legalább három évre kitekintően a kötelezettségek teljes körére szóló finanszírozási tervet, a források számszerűsített megjelölésével; e) Vizsgálja meg az állandósult folyószámlahitel hosszú távú kötelezettséggé történő átalakításának jogi lehetőségét, és a Stabilitási törvény 10. -ában előírt jogszabályi feltételek fennállása esetén kezdeményezze a Kormánynál ennek engedélyezését. 2. Az Önkormányzat adatszolgáltatása szerint az önként vállalt feladatok kiadása a években átlagosan az összes működési kiadás 24,3%-át (337,5 millió Ftot), a évben 28,2%-át (371,5 millió Ft-ot) jelentette. Javaslat: Tekintse át az önként vállalt feladatok finanszírozhatóságát a kötelező feladatellátás elsődlegességének biztosítása érdekében, mutassa be a Képviselő-testületnek a megoldás lehetőségeit, és szükség esetén a gazdasági program módosításának igényét. 3. Az Önkormányzat június 30-ai 37,0 millió Ft-os szállítói kötelezettségből 5,5 millió Ft (14,7%) a nap közötti, 9,7 millió Ft (26,2%) a nap közötti, és 3,4 millió Ft (9,3%) a nap közötti lejárt tartozásállomány. Javaslat: Intézkedjen az Önkormányzat lejárt szállítói állományának pénzügyi rendezéséről, a szállítói kitettség és a jogszabályi következmények elkerülése érdekében. 4. A többségi önkormányzati tulajdonú Ipari Park Kft. saját tőke és jegyzett tőke aránya 0,2, ami rossz vagyoni helyzetet mutat. Az Önkormányzatnak tulajdonosi kötelezettsége a Gt (3) bekezdésében foglaltak alapján a gazdasági társaság vagyoni helyzetének rendezése. Javaslat: Mutassa be félévente a Képviselő-testületnek a minősített többségi tulajdonú gazdasági társasága aktuális pénzügyi egyensúlyi helyzetét. Tegye meg a szükséges és lehetséges intézkedéseket a tulajdonosi érdekek védelme érdekében. 23

JELENTÉS. Bátonyterenye Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1216 2012. április

JELENTÉS. Bátonyterenye Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1216 2012. április JELENTÉS Bátonyterenye Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1216 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3106-022/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560137

Részletesebben

JELENTÉS. Kisújszállás Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1237 2012. április

JELENTÉS. Kisújszállás Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1237 2012. április JELENTÉS Kisújszállás Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1237 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3099-026/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560130

Részletesebben

JELENTÉS. Mezőtúr Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1246 2012. április

JELENTÉS. Mezőtúr Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1246 2012. április JELENTÉS Mezőtúr Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1246 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3100-026/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560131 Az

Részletesebben

JELENTÉS. Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április

JELENTÉS. Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április JELENTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3093-025/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560124

Részletesebben

JELENTÉS. Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október

JELENTÉS. Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október JELENTÉS Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október Számvevői Iroda Iktatószám: V-3055-16/2011. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám:

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/2) 1163 2011.

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/2) 1163 2011. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/2) 1163 2011. december Számvevői Iroda lktatószám: V-3019-14/2011. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

JELENTÉS. Kisköre Város Önkormányzata pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályosságának ellenőrzéséről. 13057 2013. július

JELENTÉS. Kisköre Város Önkormányzata pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályosságának ellenőrzéséről. 13057 2013. július JELENTÉS Kisköre Város Önkormányzata pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályosságának ellenőrzéséről 13057 2013. július Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0030-341-017/2013. Témaszám: 1069 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármester. Szöveges beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról készített éves beszámolóhoz

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármester. Szöveges beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról készített éves beszámolóhoz Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármester Szöveges beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról készített éves beszámolóhoz BUDAPEST 2015 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

JELENTÉS. az államháztartás belföldi adóssága és központi költségvetés belföldi követelésállománya kezelésének ellenőrzéséről. 2001. július 0118.

JELENTÉS. az államháztartás belföldi adóssága és központi költségvetés belföldi követelésállománya kezelésének ellenőrzéséről. 2001. július 0118. JELENTÉS az államháztartás belföldi adóssága és központi költségvetés belföldi követelésállománya kezelésének ellenőrzéséről 2001. július 0118. Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Bihary Zsigmond számvevő

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat-ellátásának ellenőrzéséről Várszínház és Kultúrmozgó Esztergom Nonprofit Kft. 14068 2014. április

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzéséről Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 15161 Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0747-086/2015.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Új napirendi pont 28. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék

Részletesebben

JELENTÉS. a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0734 2007. szeptember

JELENTÉS. a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0734 2007. szeptember JELENTÉS a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről 0734 2007. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzések Főcsoport

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. január végi helyzetéről 2015. február * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei évi gazdálkodásáról A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv., az államháztartásról szóló módosított

Részletesebben

I. Kamat és kezelési költség kondíciók... 2 A) A 2003. június 13. napjáig benyújtott támogatott lakáscélú jelzáloghitel-kérelmekre

I. Kamat és kezelési költség kondíciók... 2 A) A 2003. június 13. napjáig benyújtott támogatott lakáscélú jelzáloghitel-kérelmekre Tartalomjegyzék I. Kamat és kezelési költség kondíciók... 2 A) A 2003. június 13. napjáig benyújtott támogatott lakáscélú jelzáloghitel-kérelmekre.... 2 B) A 2003. június 16. napját követően 2003. december

Részletesebben

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. évben mind vagyon, mind taglétszám tekintetében megőrizte

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL 2. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY

Részletesebben

JELENTÉS a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0414 2004. április 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az ACCESS Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap 2011. évi Éves beszámolójához Az Access Ingatlan Befektetési Alap 2011. december 31-i mérleg szerinti Saját tőkéje (nettó eszközértéke)

Részletesebben

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS Az önkormányzatok gazdasági társaságai - Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége szabályszerűségének

Részletesebben

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése A Nógrád Megye Önkormányzata honlapjának gondozásával összefüggő feladatokról szóló, 2/2003. számú Rendelkezés

Részletesebben

I/1. Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. rövid bemutatása Cégjogi forma: Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapítási időpont: 1986. december 16. Cégbejegyzés időpontja: 1988. április 12. (utolsó változásbejegyzés:

Részletesebben

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Az önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

ALLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Kereszténydemokrata Néppárt 2010-2011. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 13023 2013.

ALLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Kereszténydemokrata Néppárt 2010-2011. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 13023 2013. , ALLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Kereszténydemokrata Néppárt 2010-2011. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 13023 2013. március Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0037-052/2013. Témaszám: 1076

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Nógrád megye bemutatása

Nógrád megye bemutatása Nógrád megye bemutatása Nógrád megye Magyarország legkisebb megyéi közé tartozik, az ország területének mindössze 2,7 százalékát (2.546 km 2 ) foglalja el. A 201.919 fős lakosság az ország népességének

Részletesebben

Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról. A költségvetés politikai céljai és keretei

Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról. A költségvetés politikai céljai és keretei Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Az Önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv., a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA TARTALOMJEGYZÉK Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának meghatározása... 2. oldal Mellékletek 1. Budaörs

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a költségvetés teljesítéséről Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. ... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. február végi helyzetéről 2015. március * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás)

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás) Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás) 1. Feladatellátás A helyi önkormányzatok által a 2011. évben ellátandó feladatok

Részletesebben

A Társadalombiztosítási Alapok bevételeinek és kiadásainak alakulásáról 2010. december hó. Készítette: Alapok és Közalapítványok Főosztálya

A Társadalombiztosítási Alapok bevételeinek és kiadásainak alakulásáról 2010. december hó. Készítette: Alapok és Közalapítványok Főosztálya Magyar Államkincstár A Társadalombiztosítási Alapok bevételeinek és kiadásainak alakulásáról 2010. december hó Készítette: Alapok és Közalapítványok Főosztálya Budapest, 2011. január 2 Társadalombiztosítási

Részletesebben

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról /2006. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról Nádudvar, 2006. április 2 Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatoktól szóló módosított 1990.

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a., S.W.I.F.T. kódja: TAKBHUHB, cégjegyzékszáma: 03-02-000232,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Cg : 02-02-050059 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés Üzleti jelentés 1.

Részletesebben

Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium II/1. számú melléklet Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Alap megnevezése: Munkaerőpiaci Alap Alap

Részletesebben

I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA A 2014. ÉVBEN 1. A kormányzat gazdaságpolitikája A Kormány 2014-ben

I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA A 2014. ÉVBEN 1. A kormányzat gazdaságpolitikája A Kormány 2014-ben I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA A 2014. ÉVBEN 1. A kormányzat gazdaságpolitikája A Kormány 2014-ben folytatta a kormányzati ciklus elején meghirdetett gazdaságpolitikai

Részletesebben

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az intézkedési terv Állami Számvevőszék részére történő megküldésre.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az intézkedési terv Állami Számvevőszék részére történő megküldésre. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. június 18. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: dr Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető Tisztelt

Részletesebben

A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. évi gyorsjelentése

A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. évi gyorsjelentése A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. évi gyorsjelentése Beszámolónk a PANNONPLAST Csoport konszolidált, a Nemzetközi Számviteli Szabályok (IFRS) szerint készített, nem auditált adatait tartalmazza.

Részletesebben

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100)

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100) I. A KORMÁNY GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI A 2008. ÉVBEN 2008-ban miközben az államháztartás ESA hiánya a 2007. évi jelentős csökkenés után, a kijelölt célnak megfelelő mértékben tovább zsugorodott

Részletesebben

JELENTÉS. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0953 2009. december

JELENTÉS. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0953 2009. december JELENTÉS Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 0953 2009. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. február 13-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Betkó József sk. Bizottsági elnök

M E G H Í V Ó. 2012. február 13-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Betkó József sk. Bizottsági elnök Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Fundamenta- Lakáskassza Zrt.

Fundamenta- Lakáskassza Zrt. Fundamenta- Lakáskassza Zrt. Konszolidált éves jelentés 2014 www.fundamenta.hu Tartalomjegyzék Fôbb mutatószámok 3 Az elnök-vezérigazgató elôszava 4 Társadalmi szerepvállalás 5 A lakás-takarékpénztár mûködését

Részletesebben

Időközi vezetőségi beszámoló 2014. I. negyedév 2014. május 19.

Időközi vezetőségi beszámoló 2014. I. negyedév 2014. május 19. ALTEO Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. I. negyedév 2014. május 19. ALTEO NYRT 2014. I. negyedévre vonatkozó időközi vezetőségi beszámoló 1 Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgarmester@nagykallo.hu Ügyiratszám: 3316-3/2011.közp. Ügyintéző:

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2010. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2010. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-29/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 110. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének./2009. (.) rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

Iktatószám: 271/2009. Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Kht. 2510 Dorog, Kossuth L. u. 6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. év Melléklet: Egyszerűsített éves beszámoló Dorog, 2008. március

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról

Részletesebben

A NAV az általános forgalmi adó alanya, pénzügyi igazgatási tevékenysége adómentes, vállalkozási tevékenységet nem folytat.

A NAV az általános forgalmi adó alanya, pénzügyi igazgatási tevékenysége adómentes, vállalkozási tevékenységet nem folytat. XVI. Fejezet: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Államháztartási egyedi azonosító száma: 295868 Államháztartási szakágazati besorolása: 841112 Pénzügyi, költségvetési igazgatás Adószáma: 15789934-2-51 Székhelye:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére Szám: 02/65-13/2012. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. március 31. az üzleti év első féléve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október 1-től

Részletesebben

Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. II. negyedévi tőzsdei gyorsjelentése

Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. II. negyedévi tőzsdei gyorsjelentése Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. II. negyedévi tőzsdei gyorsjelentése Budapest, 2005. augusztus 8. Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. II. negyedévi tőzsdei

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben

Csepreg város 2009. évi költségvetési beszámolója

Csepreg város 2009. évi költségvetési beszámolója 1 Csepreg város 2009. évi költségvetési beszámolója Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Csepreg Város Önkormányzata 2009. évben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott

Részletesebben

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadása (szöveges beszámoló) I. Az önkormányzati feladat általános értékelése

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadása (szöveges beszámoló) I. Az önkormányzati feladat általános értékelése I. Az önkormányzati feladat általános értékelése A kötelezően ellátandó feladatait az Önkormányzat 2011. évben is az előző évekhez hasonlóan az egyre szűkölő forrás lehetőségek kiaknázása révén a minimális

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év 1) A GAZDASÁGI KÖRNYEZET 2015. ÉVI ALAKULÁSA, VÁRHATÓ 2016. ÉVI HATÁSOK Az egészségpénztárak működésére igen érzékenyen hatnak az egyes jogszabályváltozások, a

Részletesebben

A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA

A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA A KAPOS HOLDING Zrt. (7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2. képviseli Gombos Attila elnökvezérigazgató), mint a KAPOSVÁR

Részletesebben

A Gazdasági, Informatikai és Idegenforgalmi Bizottság előterjesztése

A Gazdasági, Informatikai és Idegenforgalmi Bizottság előterjesztése napirendi pont A Gazdasági, Informatikai és Idegenforgalmi Bizottság előterjesztése A helyi járatú autóbusz-közlekedés díjszabásának alkalmazási feltételeiről szóló 61/2003. (XII.19.) Ök. rendelet módosításáról

Részletesebben

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjeszti: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. Az. Országos Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodásának. ellenőrzéséről. Orszagos Roma Onkormanyzat /..

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. Az. Országos Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodásának. ellenőrzéséről. Orszagos Roma Onkormanyzat /.. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS Az. Országos Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodásának 15152 ellenőrzéséről /.. Orszagos Roma Onkormanyzat / Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0690-138/2015. Témaszám: 1724

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 720004/2015. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 6 db Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2015. május 21. napján tartandó

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó A határozat melléklete T Á J É K O Z T A T Ó az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről 1. ábra Az Önkormányzat 2013. I-IX. havi bevételeinek teljesítése a módosított előirányzathoz

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉSKEZELÉS KÖLTSÉGEI

XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉSKEZELÉS KÖLTSÉGEI XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉSKEZELÉS KÖLTSÉGEI A fejezet a központi költségvetés devizában és a forintban fennálló adóssága kamat- és egyéb

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Egyszerű többség Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának háromnegyedéves

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETI JELENTÉSE

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETI JELENTÉSE BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETI JELENTÉSE 2013. Cg.: 05-02-000282 2 Bevezetés Már hagyomány nálunk, hogy egyes idén is esedékes tisztújítás előtti beszámoló nemcsak az elmúlt esztendőt, hanem

Részletesebben

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 9926 Jelentés az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 1998. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások,

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet A 2009. évi költségvetés I. félévi teljesüléséről szóló tájékoztató...2

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2006 1

ÉVES JELENTÉS 2006 1 ÉVES JELENTÉS 2006 1 TARTALOM Az Inter-Európa Bank Nyrt. magyar számviteli szabályok szerint összeállított 2006. évi éves beszámolója Az Inter-Európa Bank Nyrt. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

Részletesebben

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 0031 Jelentés az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság tevékenységének, a hozzárendelt vagyon alakulásának, privatizációjának és működtetésének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. december végi helyzetéről 2016. január * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 27661/2013. Tárgy: Önkormányzat 2012. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről

Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről TÁJÉKOZTATÓ A TVK-CSOPORT 2013. ÉVI EREDMÉNYEIRŐL A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu)

Részletesebben

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR 2700 Cegléd, Bede 575. Éves beszámoló kiegészítő melléklete 2014. december 31. Cegléd, 2015. május 27. Dr Vargáné Barna Judit IT elnök CÁT Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

JELENTÉS. a 2008. március 9-én megtartott országos ügydöntő népszavazás lebonyolításához felhasznált pénzeszközök elszámolásának ellenőrzéséről

JELENTÉS. a 2008. március 9-én megtartott országos ügydöntő népszavazás lebonyolításához felhasznált pénzeszközök elszámolásának ellenőrzéséről JELENTÉS a 2008. március 9-én megtartott országos ügydöntő népszavazás lebonyolításához felhasznált pénzeszközök elszámolásának ellenőrzéséről 0925 2009. augusztus 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7./2011 (IV.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje A B A 20. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 3 2. melléklet 4 3. melléklet 5 4. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS Az állami tulajdonban álló erdőgazdasági társaságok vagyongazdálkodási tevékenységének ellenőrzése KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. 15198 2015. Állami Számvevőszék

Részletesebben

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Éves beszámoló K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2015. január 1. - 2015. december 31. Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2016. első negyedév

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2016. első negyedév FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2016. első negyedév Budapest, 2016. május 12. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2015.03.31 2015.12.31 2016.03.31 2016.03.31/ 2015.12.31

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2008. (II.11.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

BEVEZETÉS 7 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 11

BEVEZETÉS 7 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 11 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 7 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 11 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 18 1. Az Önkormányzat költségvetési és pénzügyi helyzete 18 1.1. A tervezett költségvetési

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ FORINT HITELEK

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ FORINT HITELEK Érvényes: 2016. március 21-től visszavonásig A Bank CHF hitelre 2008. október 15-től, EUR hitelre 2010. július 8-tól új kérelmet nem fogad be. A megkötött EUR, illetve CHF szabad felhasználású hitelszerződések

Részletesebben

Az új házastársak együttes adóalap kedvezménye jogosultsági hónaponként 31.250 forintról 33.335 forintra nőtt, az adómegtakarítás nem változik.

Az új házastársak együttes adóalap kedvezménye jogosultsági hónaponként 31.250 forintról 33.335 forintra nőtt, az adómegtakarítás nem változik. Módosuló adótörvények 2016 (összefoglalás) 2015. év során kilenc hírlevélben tájékoztattuk ügyfeleinket az adótörvények 2016.01.01-től hatályos változásairól. Jelen hírlevelünkben összefoglaljuk, és némileg

Részletesebben

éves JeLenTés 2011 J/6890.

éves JeLenTés 2011 J/6890. éves JeLenTés 2011 J/6890. éves JeLenTés A Magyar nemzeti Bank 2011. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója Kiadja: Magyar Nemzeti Bank Fe le lõs ki adó: dr. Simon András 1850 Budapest, Szabadság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70. -a alapján a jegyző által elkészített, a következő

Részletesebben

Fundamenta-Lakáskassza Zrt. Konszolidált éves jelentés

Fundamenta-Lakáskassza Zrt. Konszolidált éves jelentés Fundamenta-Lakáskassza Zrt. Konszolidált éves jelentés 09 A Lakás-takarékpénztár bemutatása A Fundamenta-Lakáskassza Zrt-t 2003. június 30-ig hatályos cégnéven Fundamenta Magyar- Német Lakás-takarékpénztár

Részletesebben

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzéséről Nemzeti Innovációs Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzéséről Nemzeti Innovációs Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzéséről Nemzeti Innovációs Hivatal 15073 2015. június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0722-304/2015.

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről

Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-i ülésére Előterjesztő: Stayer

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzat

Letenye Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság - 1 - Letenye Város Önkormányzat önállóan működő

Részletesebben