KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE"

Átírás

1 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) Fax: (28) Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület április 23-i ülésére Tárgy: Kistarcsa Város Önkormányzat évi zárszámadása Érintett bizottság: Pénzügyi, Jogi, Településfejlesztési, Pályázatkezelő, valamint Vagyonnyilatkozatokat és Összeférhetetlenségeket Kezelő Bizottság Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. -a alapján, a évi zárszámadási rendelet előkészítése során az előzetes hatásvizsgálat a szabályozás várható következményeiről megtörtént. A tervezett jogszabály hatásai: a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: költségvetési hatása jelentős, mivel a rendelet rögzíti/számba veszi a 2013.év során ellátott feladatokhoz szükséges források felhasználását, az ellátott feladatokhoz mérten rögzíti az állami finanszírozás évre vonatkozó végleges összegét, rendelkezik a pénzmaradvány felosztásáról, közvetetten hatással van a társadalomra, a közszolgáltatások színvonalára, a zárszámadásban megjelenített, pénzügyileg teljesített források felhasználásán keresztül. b) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodájának el kell látnia az éves beszámoló készítésével kapcsolatos beszámolási, könyvvezetési, nyilvántartási feladatokat, melyhez szükséges személyi állomány rendelkezésre áll. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: a rendelet megalkotása kötelező, a rendeletalkotás elmaradásának következménye a törvényességi észrevétel és az állami támogatás felfüggesztése lehet. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban:áht.) 91. (1) alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. Az Áht. meghatározza, hogy a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul mely mérlegeket és kimutatásokat kell megjeleníteni, ezek a következők: 1

2 az Áht 24. (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni, a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Stabilitási tv. 3. -a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban, a vagyonkimutatást, a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását. a pénzmaradvány elszámolása során az Áht. 86. (5) bekezdésére tekintettel kell eljárni, a közvetett támogatások bemutatását az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr.) 28. -a szerint kell részletezni. Kistarcsa Város Önkormányzata (továbbiakban az Önkormányzat) Képviselő-testülete 9/2013. (II. 21.) rendeletével hagyta jóvá az Önkormányzat évi költségvetését. A rendelet módosítására 7 alkalommal került sor. Az költségvetésben jóváhagyott kiadási bevételi főösszegéhez képest, a módosítások eredményeként a költségvetés főösszege eft főösszegről, eft -ra növekedett. Az éves beszámolóban megjelenő korrigált pénzforgalmi a bevételek vonatkozásában eft összegű, mely a hoz képest 88,8 % t mutat. A éves korrigált kiadási a hoz képest eft összegben, 78 %-on teljesült. 1. Költségvetés végrehajtása során ellátott feladatok bemutatása Kistarcsa Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek az alábbiak: Városi Óvoda Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár Alapszolgáltatási Központ Polgármesteri Hivatal. A évi költségvetés végrehajtása során az alábbi feladatok ellátásához biztosított fedezetet a Képviselő-testület: évben az Önkormányzat törvényben rögzített kötelező feladatai közül a zöldterület gazdálkodás, településüzemeltetés (takarítás, karbantartás), hulladékszállítás feladatai a 100 %-ban saját tulajdonú gazdasági társaság, a KIVÜ Kft. által kerültek ellátásra. Az alapfeladatok ellátásához az Önkormányzat a tulajdonában álló gazdasági társaságnak működési támogatást biztosít. A működési célra történő pénzeszköz átadás év végi teljesített összege eft, mely a 12 havi működési támogatás tervezett és teljesített összege. A KIVÜ Kft. által ellátott feladatok köre októbertől bővült a Simándy Általános Iskola karbantartási feladatainak ellátásával. A Művelődési Ház, Sportközpont és Könyvtár költségvetésén belül a sport létesítmények fenntartásával kapcsolatban felmerült kiadások éves e eft. A bölcsődei feladatellátás - Kistarcsa lélekszámára való tekintettel- a település kötelező feladata. A feladatellátás a pályázat alapján kiválasztott családi napközik részére, az 2

3 ellátott gyermeklétszámhoz igazodó, fix összegű támogatáson keresztül megoldott. A feladatellátás évi kiadási tényadatai eft összegben alakultak. A gyermekjóléti, családsegítési és szociális törvényben rögzített kötelező feladatok ellátása az Alapszolgáltatási Központon keresztül valósult meg. Az Alapszolgáltatási Központ feladatai között szerepelt évben a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, mint önként vállalt feladat. Feladatellátás teljesített éves kiadásai eft. Az Alapszolgáltatási Központon keresztül ellátott védőnői feladatok kiadás-bevételének év végi e eft. Önként vállalt feladatként működtette az önkormányzat a mezei őrszolgálatot, melynek éves teljesített kiadása eft. Az Önkormányzat Képviselő-testülete döntése alapján a évi költségvetés biztosította - a törvény alapján nyújtandó pénzbeli-, és természetbeni szociális ellátásokon felül- első negyedévében a méltányossági ápolási díj finanszírozásának forrásait, illetve egész évben a temetési segély, átmeneti segély kiadásait is. Az Önkormányzat által folyósított ellátások összesített éves kiadásának e eft, mely a jóváhagyott 100 %-a. Feladat megnevezése Módosított Teljesítés ig Utak, hidak, járdák karbantartása, felújítása Közvilágítás Közfoglalkoztatás Önkormányzati egyéb feladatok (zöldterület, köztemető, területfejlesztés stb) KIVÜ Kft. általános feladatai támogatása Civil szervezetek támogatása Iskola működtetés feladata Iskola egészségügyi feladatellátás Bérleménygazdálkodás, feladatai Szociálpolitikai ellátások Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Mezei őrszolgálat Uszoda fenntartás Közművelődés, könyvtár,rendezvény ebből kulturális rendezvények kiadásai Sportlétesítmények fenntartása Családsegítés, gyermekjólét,nappali ellátás, szoc

4 étkezés Óvodai nevelés Gyermekétkezetés (óvoda és iskola) Polgármesteri Hivatal működtetése Védőnői feladatellátás kiadásai Tartalékok ÖSSZESEN Létszámgazdálkodás alakulása Az engedélyezett létszámadatok önkormányzati intézményenkénti alakulása a következő: Költségvetési szerv megnevezése Előirányzat l. Előirányzat éves átlagos foglalkoztatotti létszám Városi Óvoda 82 fő 83 fő 80 Alapszolgáltatási Központ Városi Művelődési Sportközpont és Könyvtár 14,5 fő 16,6 fő fő 13,5 fő 13,3 Polgármesteri Hivatal 32 fő 32 fő 32 fő Összesen: 141,5 fő 145,1 fő 140,3 fő A közfoglalkoztatásban évben részt vevő foglalkoztatottak átlagos létszáma 15 fő. 3. A költségvetési ok időarányos alakulásának bemutatása Bevételi ok alakulása 3.1. Önkormányzati működési bevételek Intézményi működési bevételek között az Önkormányzat költségvetési szervek nélküli - költségvetésében az önkormányzati tulajdonú ingatlan vagyon hasznosításából, bérleti díjakból származó bevételek összege jelentős. A bérbeadásból származó saját bevétel az időarányos várakozáson felül, 115 %-kal teljesült, eft összegben. Ezen belül a Simándy Általános Iskola helyiségeinek bérbeadása eft összeg gyarapította a költségvetést az év végéig ban az átengedett adóbevételek között az önkormányzati adóhatóság által beszedett gépjárműadó 40 %-a maradhat a helyi költségvetés saját felhasználásában, 60% az állami büdzsét illeti. A gépjárműadó mértéke nem változott 2013-ban, a bevételek beszedése a eft bevételi elvárással szemben eft t mutat (99 %). 4

5 A telekadó bevétel ig eft összeggel, kiemelkedő t mutat (109 %), ennek oka jellemzően - a évben bevezetett adónem vonatkozásában- az adózás alá vonható ingatlanok következetes feltárása és a végrehajtási cselekmények gyors foganatosítása. Az adóhatóság a telekadó bevételek beszedése érdekében valamennyi alkalmazható végrehajtási cselekményt időben foganatosít/ott, mely tükröződik a beszedett bevételek kedvező alakulásában. A saját bevételek között legjelentősebb önkormányzati forrás az iparűzési adó bevételekből származik. Az év közben megemelt tervszámok e 121 % -os, eft összeggel, mely az adóhatóság behajtási tevékenységének és az adó alapjára vonatkozó jogszabályi változásoknak és a december 20-ig teljesítenő un. feltöltési kötelezettség alakulásának tudható be. Az Önkormányzat költségvetésében az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök e több, mint 100%-os t mutat. A hivatkozott bevételek a működésben a mezőőri feladatok támogatásához kapcsolódnak 450 eft összegben, 850 eft összegben járdaépítés kiadásaihoz teljesített a Gödöllő Coop Zrt. felajánlást. Többletbevétel mutatkozik a Szilasvíz Kft. től átvett közműfejlesztési hozzájárulás összegében, mely a tervezett eft összeggel szemben eft összegben realizálódott. A közműfejlesztési hozzájárulás kötött felhasználású, melyből a felhasználási kötöttségnek megfelelő célra, a Szabadság út meghatározott szakaszán szükségessé vált szennyvízhálózat fejlesztésre vonatkozó kiadások az utolsó negyedévben kerültek kifizetésre. A fel nem használt összeg a évi pénzmaradvány elszámolásával kerül rendezésre. A kamatbevételek a várakozásokat meghaladva teljesültek, az alacsony kamat lehetőségek ellenére is eft éves tervvel szemben eft összegben realizálódtak (102%). Az állami támogatások rendszere 2013-ban jelentős változáson esett át. Az állami támogatás logikája szerint az állam a kötelező önkormányzati feladatok finanszírozását az elismert kiadási szintig finanszírozza. Az alábbi táblázat szemlélteti az állami támogatások rendelkezésre bocsátását ig. adatok eft Állami támogatás feladatonként Eredeti Módosított Teljesítés ig Települési önk. általános működése támogatása Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása Óvoda működés kiadásainak támogatása Gyermekétkeztetés feladatainak támogatása pénzbeli szoc. ellátások Szoc. és gyermekjóléti ellátások Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Könyvtár, közművelődés Egyéb működési célú központi támogatás Működőképesség megőrzését szolgáló támogatás Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás

6 Működési célú támogatás központi elir. ÖSSZESEN A támogatások eft összegű tételei egyszeri jellegűek, az Önkormányzatot részben az országos költségvetés szerkezetátalakítási tartalékából az iparűzési adóerőképessége szintjéhez viszonyított mértékben illetik meg a 22/2013.(VI.11.) BM rendelet alapján, másrészt pályázat alapján került támogatás jóváhagyásra eft összegben, a működőképesség megőrzése érdekében. A kiutalt támogatás a céljának megfelelően, településüzemeltetési feladatok finanszírozására került felhasználásra, évben eft összegben. A fel nem használt összeg a évi költségvetésben tervezésre került, mint működési célú maradvány felhasználás. A nyári gyermekétkeztetés kiadásainak fedezetére és a könyvtári állomány növelésére vonatkozó összegek 726 eft, pályázati igénylés alapján kerültek átutalásra. A felhalmozási célú bevételek jelentős része a KMOP számú, Tölgyfa Óvoda felújítása projekthez kapcsolódik. A projekt költségvetésben tervezett kiadásainak összege eft. A év végéig a megvalósításához kapcsolódóan eft összegű hitel lehívása történt meg, melynek állami átvállalása a évi költségvetésről szóló törvénynek köszönhetően napjainkra megtörtént. Az év végéig a eft összegű támogatási összegből, a benyújtott kifizetési kérelmek és előleg igénylés alapján eft összeg került kifizetésre, részben szállítói finanszírozással, közvetlenül a kivitelezést végző vállalkozónak Költségvetési szervek működési bevételei Az egyes költségvetési szervek elemi költségvetésén belül, viszonylag kis mértékű saját bevétellel gazdálkodnak. Az önkormányzati fenntartású intézmények bevételeinek meghatározó része az önkormányzat által - a felmerülő kiadásoknak megfelelő ütembenbiztosított támogatásból származik. Bár az intézmények saját bevétele a fenntartói támogatás töredéke csupán, hangsúlyozandó, hogy a 2013.évi szűkre szabott elemi költségvetések zökkenőmentes végrehajtása érdekében az intézményi saját bevételek beszedése kiemelten fontos volt. A Polgármesteri Hivatal saját tervezett bevételei csekély összegűek (anyakönyvi események, igazgatási szolgáltatások díja), éves szinten e Ft, melyek e az év végén 83,2 %. Az Önkormányzat által a hivatali elemi költségvetés végrehajtásához biztosított fenntartói támogatás december 31-ig a 97,4 %-a. A Városi Óvoda január elsejétől végzi a gyermekétkeztetési feladatok ellátását az óvodás és iskolás gyermekekre vonatkozóan egyaránt. A feladatellátás az év elején csökkentett konyhai létszám ellenére megfelelő minőségben biztosított, az intézmény étkeztetési feladatellátásból származó bevételei az év végéig eft összegben alakultak, az óvodai étkeztetéshez kapcsolódó bevételek vonatkozásában 107 %-kal, az iskolai étkeztetés vonatkozásában 101 %-kal teljesültek, év közben változott az étkezést igénybe vevők aránya az iskola és óvoda vonatkozásában. A gyermekétkeztetésben kedvezményesen részt vevő ellátottak száma az óvodában 116 fő, az iskolában 228 fő. A szabad kapacitás terhére ellátott étkeztetés bevételei csak kis mértékben maradtak el a tervezettől az önkormányzati fenntartású konyha által biztosított szociális étkeztetés Alapszolgáltatási 6

7 Központ részére történő értékesítése vonatkozásában. A gyermekétkeztetési feladatok bevételei annak ellenére teljesültek, hogy év végén - december hónapban- elmaradt a számlázás annak érdekében, hogy az óvodás gyermekek vonatkozásában átálljunk az utólagos, tényleges igénybevételnek megfelelő számlakiállításra. A Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár irányítása alá év elejétől visszakerült az Uszoda működtetése, annak teljes költségvetésével. A feladatátvétel a mindennapokban nem okozott fennakadást, az intézményen keresztül biztosított szolgáltatás bevételei ig 96,54%-kal, ezer Ft összegben teljesültek. A saját bevételek e kis mértékben elmaradt az elvárásoktól, ezzel összefüggésben a kiadásai is, tehát a tervezett fenntartói finanszírozás teljes összege sem került felhasználásra. A Művelődési Központ által szervezett rendezvények sorában a legjelentősebb rendezvények a Kistarcsai Napok, böllér fesztivál, kakasfőző fesztivál. A rendezvényekhez kapcsolódó nevezési díjak és kóstoló jegyek bevétele összesen 412 eft. Az Alapszolgáltatási Központ intézményi bevételei az általa biztosított szociális étkeztetés térítési díjaiból és gondozási díjakból származnak. A tervezett összeghez képest nem jelentős mértékben, de alulteljesültek a évi beszedett bevételek, mivel - a térítési díjak kis mértékű csökkentése ellenére is - csökkent az ellátást igénybe vevő személyek száma (ellátottak létszáma év végén 65 fő). A bevételek beszedése 98,61 %-kal e Ft összeggel realizálódott. Az Alapszolgáltatási Központ által biztosított, védőnői feladatok ellátásához kapcsolódó TB alapoktól származó finanszírozás közvetlenül az intézményi számlán teljesül márciusától. Az átadott működési támogatás összege e Ft (107 %). A fenntartói támogatás a bevételek kis mértékű elmaradásával párhuzamosan - a kiadások alulének köszönhetően- csupán 88,64%-ban került felhasználásra, eft összegben. 4. Kiadási ok teljesülése A pénzforgalmi kiadások önkormányzati szinten összességében 81,27 %-on, eft összegben alakultak, a függő/átfutó kiadásokkal korrigált : eft. Az év folyamán folyamatosan teljesült a gazdálkodás végrehajtásában a takarékosság és fegyelmezettség, a bevételek elmaradása minden esetben a tervezett kiadások csökkentésével járt együtt. Az alábbi összefoglaló táblázat szemlélteti a tervezett kiemelt ok év végi ének alakulását. adatok eft Kiemelt megnevezése Eredetei Módosított Teljesítés %-os ig Személyi juttatások összesen ,66 % Járulékok összesen: ,45% Dologi kiadások összesen: ,41% Beruházások,felújítások ,77 % Felhalmozási pénzeszköz átadás (Ivóvízminőség-javító Társulásnak) % 7

8 Támogatások, működési célú ,85% pénzeszköz átadás Társadalom - és szociálpolitikai % ellátások Költségvetési tartalékok % Költségvetési kiadások összesen ,27% Függő/átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN ,24% A i adatok alakulását kiemelt onként és költségvetési szervenként ig a rendelet tervezet 2. számú melléklete mutatja be. A személyi juttatások ére meghatározott keretösszegekkel valamennyi intézmény jól gazdálkodott, minden esetben elmaradtak a jóváhagyott keretösszegekhez viszonyított kifizetések. Az Alapszolgáltatási Központnál és a Városi Óvodánál az év közben biztosított álláshelyek be nem töltésével, a Polgármesteri Hivatalnál és a Művelődési Ház, Sportközpont és Könyvtárnál az évközi személyi változásokkal összefüggésben. A dologi kiadások között kedvező pénzügyi t mutatnak a készletbeszerzések, karbantartási, egyéb üzemeltetési kiadások. Az energia szolgáltatási díjak e a tervezett kereteken belül realizálódott. A évben tervezett beruházások, felújítások pénzügyi e jellemzően az utolsó negyedévre koncentrálódott ig a tervezett felhalmozási kiadások 63,3 %-a, ezer Ft összeg került re. A viszonylag jelentős kiadási alul a rendőrőrs tervezett kivitelezésének elmaradásából adódik. A teljesített beruházásokat, felújításokat célonként a zárszámadási rendelet tervezet 5. számú melléklete mutatja be. Az Önkormányzat a évben is támogatta a sport, kulturális és egyéb civil szervezeteket, részben az költségvetési rendeletében nevesített szervezeteket az ott meghatározott összegben, ill. a költségvetésben biztosított keretösszeg erejéig pályáztatás útján. A támogatások éves teljesített összege eft az alábbi szervezeteknek: Polgármesteri hatáskörben támogatottak: Támogatás teljesített összege 2013.évben (Ft) Pannónia Néptánc Együttes Közösen Értük Alapítvány Sentinel Olimpiai Taekwondo Egyesület Kistarcsa Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár Dömötör Alapítvány Kistarcsa Vízisport és Rekreációs Club Költségvetési rendeletben, Képviselő-testületi hatáskörben támogatottak Közösen Értük Alapítvány

9 Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat Római Katolikus Egyházközség Kistarcsa Református Egyházközség Kutyamentsvár Alapítvány KIKE Pannónia Néptáncegyüttes Kistarcsai Rendőrőrs működése támogatása Polgárőrség-Kistarcsa Kistarcsai Városi Sport Club TAO KIKE-Szent Imre tér mozaik Pályázati eljárás keretében Bizottsági javaslatra támogatottak Kistarcsai Kerékpáros Egyesület Kistarcsa Vízisport és Rekreációs Club Dömötör Alapítvány Kistarcsai Városi Sport Club Kistarcsai Kézilabda Egyesület Fenyvesliget Egyesület Kispályás labdarúgás Bajvívó Magyarok V.U.K.Vízilabda Úszó SE Sentinel Olimpiai Taekwondo Egyesület Vér Gábor ÖSSZESEN KLIK fel nem használt évi állami támogatás átadása Költségvetési tartalék felhasználása A évi költségvetés - ként ezer Ft összegben tervezett általános tartalékot és eft összegben fejlesztésre szánt tartalékot képzett. Az év végéig az általános tartalékot érintő döntések hatására a felosztható általános tartalék eft összegre változott, annak ellenére, hogy év közben 223 eft összegű is volt. Fontos kiemelni, hogy az alapvetően működési célra létrehozott tartalék felhasználása a Képviselő-testület döntése szerint több esetben értéknövelő felújítás megvalósítását eredményezte. Az általános tartalék összegét befolyásoló döntésékről a zárszámadási rendelet részletes tájékoztatást nyújt. A felhalmozási tartalék eft összegre növekedett az év végén, köszönhetően az év végi többlet bevételeknek és a meghiúsult beruházásra tervezett összegeknek. 9

10 6. Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek Az Önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjeinek főbb jellemzői: Tölgyfa Óvoda bővítéséhez kapcsolódóan (KMOP projekt) a 2013.évben költségvetésben tervezett támogatás összege eft, melyből ig eft kifizetése teljesült, utófinanszírozás keretében. A realizált támogatás eft összegben szállítói finanszírozással került átadásra, mely pénzforgalom nélküli kiadás és bevételként került elszámolásra év végi mérlegben eft összegben került előírásra a projekthez kapcsolódó, az év végéig előlegként kiutalt, elszámolásra nem került támogatási összeg. Az Óvoda bővítés és felújítás évi teljesített kiadása eft. A záró elszámolás benyújtása évben megtörtént. KMOP Megújuló energia felhasználás elnevezésű projekt előkészítés évi teljesített kiadásai eft. Nem az Önkormányzat saját beruházásában valósul meg, hanem a Kerepes és Kistarcsa települések által létrehozott Társulás projektjeként a KEOP-1.3.0/ számú, Kerepes és Kistarcsa Ivóvízminőség-javító programja elnevezésű projekt, melynek megvalósításához évben került átadásra a Szilas-menti Ivóvízminőségjavító Társulás részére a decemberében Kistarcsa Város Önkormányzatának - mint a Társulás gesztorának- kiutalt, eft összegű BM önerő támogatás előleg összege. 7. Pénzmaradvány változása Az Áht. 86. (5) bekezdése és az Ávr. vonatkozó szabályai alapján az önkormányzati alrendszerhez tartozó költségvetési szerv esetében az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv pénzmaradványának elvonandó és felhasználható összegéről. A évi beszámoló adatai szerint a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összege eft. Ezt korrigálja a központi költségvetéssel történő elszámolás eredményeként felmerülő elvonás, visszafizetendő támogatás, évre vonatkozóan 664 eft évben keletkezett, és évben fel nem használt maradvány összege eft. Kötelezettségvállalással terhelt évi pénzmaradvány összege eft, mely a évre vonatkozóan előzetesen vállalt kötelezettségek összege, elsősorban beruházásokhoz, felújításokhoz. A évi és előző évben keletkezett pénzmaradvány felhasználása a évi költségvetésben eft összegben tervezésre került. A eft összeg felhasználásáról a Képviselőtestület a zárszámadással egyidejűleg dönt. A rendelettervezetben javasolt felhasználás a évben fel nem használt közműfejlesztésre átvett és környezetvédelmi alapból fennmaradó pénzeszközökhöz kapcsolódó felhalmozási kiadások összegét eft összegben javasolja, a Polgármesteri Hivatalnál felmerült választási többletköltségek fedezetére (szavazófülkék stb.) 400 eft összeget kiadást engedélyez, továbbá biztosítja a főépítészi feladatoknak jétől, számlázott szolgáltatásként való ét eft összegben és a fennmaradó összeg (746 eft) tartalékba helyezését. 10

11 8. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása, hitel- és kötvényállomány A évi költségvetés végrehajtása során a Tölgyfa Óvoda bővítéséhez kapcsolódóan került sor hitelfelvételre, eft összegben, melynek állam általi átvállalása dokumentáltan a mérlegkészítést követően történt meg. A évben a rendőrőrs építéséhez tervezett eft összegű hitelfelvétel nem valósult meg, mivel a Kormány elé terjesztett hitelkérelem nem került az év végéig elbírálásra és ezzel összefüggésben a beruházás megvalósítására vonatkozó Képviselő-testületi koncepció is módosult. 9. Vagyon Az Önkormányzat összevont mérlegértéke a évi záró adatokkal összevetve eft növekedést mutat. Az értékváltozás elemei eft-ban a következőek: Megnevezés ELŐZŐ ÉV TÁRGYÉV Változás ESZKÖZÖK A.) Befektetett eszközök összesen I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B.) Forgóeszközök összesen I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK D.) Saját tőke összesen Tartós tőke Tőkeváltozások Értékelési tartalék E.) Tartalékok összesen I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F.) Kötelezettségek összesen I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN Az Önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet (továbbiakban: kataszter rendelet) 1. -a szerint az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyonról 11

12 ingatlanvagyon-katasztert kell felfektetni és folyamatosan vezetni és arról minden évben statisztikai adatszolgáltatást nyújtani. A vagyonkataszter - mely elkülönítetten tartalmazza törzsvagyon és egyéb vagyon szerinti bontásban az ingatlanra vonatkozó főbb adatokat-, bruttó érték egyezősége biztosított i állapot szerint az ingatlan számviteli nyilvántartás szerinti bruttó érték adataival. A mérleg főösszegét jelentősen nem befolyásolja, azonban az egyes mérlegtételek összegében jelentős változást eredményezett az üzemeltetésre átadott víziközmű vagyon év végi leltárnak megfelelő értékváltozása, mely az ingatlankataszter adataival összhangban van és az analitikus nyilvántartásokon átvezetésre került. Az ingatlan kataszterben és a számviteli nyilvántartásokban eddig az adott önkormányzati terület (hrsz. szerint nyilvántartva) értékét növelték a külön lapon nyilvántartott közmű vagyon elemek értékadatai, melyek helyrajzi szám szerint, tételes kigyűjtésre és az üzemeltető általi leltározásra kerültek, ezáltal az üzemeltetésre átadott víziközmű eszközök (ivóvíz, szennyvíz, ingatlanok) bruttó értéke én eft összegre emelkedett, Előbbiekkel párhuzamosan csökkent az ingatlanok mérlegsoron megjelenő vagyon bruttó értéke. Az üzemeltetésre átadott eszközök halmozott értékcsökkenése összege én eft. A befektetett pénzügyi eszközök között nyilvántartott tartós részesedések állománya december 31-i fordulónappal eft, a következő gazdasági társaságokban fennálló önkormányzati részesedések alapján: Szilasvíz Kft eft Kistarcsa Városüzemeltető Nonprofit Kft eft Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt eft. Az ugyancsak befektetett pénzügyi eszközként mérlegben megjelenő, tartósan adott kölcsönök állománya én eft, mely a 100 % -ban önkormányzati tulajdonú KIVÜ Kft-nek nyújtott tagi kölcsön összege. A zárszámadási rendelettel egyidejűleg a Képviselő-testület részére bemutatásra kerül az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet (továbbiakban: Áhsz.) 44/A. (2) bekezdése szerinti vagyonkimutatás, mely az előterjesztés 1.számú mellékletét képezi. Az Önkormányzat vagyonrendeletében meghatározott besorolásnak megfelelően, a számviteli nyilvántartás szerinti értékadatok és az ingatlanvagyon kataszterben felfektetett vagyontárgyak értékegyezősége i állapot szerint megvalósult. A 36/2013.(IX.13.) NGM rendelet értelmében a rendező mérleg előkészítését megelőző feladatként felülvizsgálatra kerültek a nyilvántartásban lévő szellemi termékek. A felülvizsgálat alapján Ft bruttó értékben indokolttá vált szellemi termékek szellemi termékként történő nyilvántartása, mivel azok olyan beruházáshoz kapcsolódtak, melyek megvalósulása nem realizálódik. Az Önkormányzat évi éves beszámolója könyvvizsgálattal nem alátámasztott. Az előterjesztésben megjelenő részletes adatokra tekintettel, kérem a Tisztelt Bizottságot/Képviselő-testületet, hogy Kistarcsa Város Önkormányzata évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámolót, a zárszámadási rendelet megalkotásával elfogadni szíveskedjék! 12

13 Rendeletalkotás! Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az Önkormányzat évi zárszámadásáról szóló../2014. (..) számú önkormányzati rendeletét. A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges. Kistarcsa, Solymosi Sándor polgármester 13

14 1. számú melléklet a évi zárszámadásról szóló előterjesztéshez Megnevezés ESZKÖZÖK 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 0 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 0 3. Vagyoni értékű jogok 0 4. Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek ebből "0"-ra leírt Immateriális javakra adott előlegek 0 6. Immateriális javak értékhelyesbítése 0 I. Immateriális javak összesen Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok ebből: - forgalomképtelen forgalomképes korlátozottan forgalomképes ebből "0"-ra leírt Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések "0"-ra leírt Forgalomképes járművek "0"-ra leírt Tenyészállatok 0 5. Beruházások,felújítások 0 6. Beruházásra adott előlegek 0 7. Állami készletek, tartalékok 0 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 II. Tárgyi eszközök összesen Korlátozottan forgalomképes tartós részesedés ebből - tartós társulási részesedés 0 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 3. Tartósan adott kölcsön Hosszú lejáratú betétek 0 ebből: - 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke 0-4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése 0 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 0 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök Tárgyévi állományi érték (eft) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN I. Készletek összesen 0 II. Követelések összesen III. Értékpapírok összesen 0 IV. Pénzeszközök összesen V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK I. Tartós tőke II. Tőkeváltozások III. Értékelési tartalék 0 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN I. Költségvetési tartalékok összesen II. Vállalkozási tartalékok összesen 0 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen 797 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN

15 Kistarcsa Város Önkormányzat.../2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva- az államháztartásról szóló évi CXCV. 91. (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel-, az Önkormányzat évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadás tárgyában az alábbi rendeletet alkotja: 1. Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Kistarcsa Város Önkormányzat (a továbbiakban az Önkormányzat) összevont évi költségvetése bevételei ainak ét, az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően e Ft főösszeggel hagyja jóvá. 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont évi költségvetése kiadásai ainak ét, a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően eft főösszeggel hagyja jóvá. 3. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont évi költségvetési pénzmaradványát, a rendelet 7. sz. mellékletében szereplő pénzmaradvány kimutatás szerint eft összegben hagyja jóvá. (2) A évi költségvetésben tervezett belső finanszírozás korábbi évek pénzmaradványából eft, ebből a) évi maradvány felhasználás felhalmozási célra eft, b) 2013.évi maradvány felhasználás eft, ebből működési célra eft. felhalmozási célra eft. (3) A Képviselő-testület a évi költségvetésben rögzített maradvány felhasználáson felül évi költségvetési pénzmaradvány szabad felhasználású összegét eft összegben állapítja meg az alábbiak szerint: a) eft közműfejlesztési célra évi költségvetésben tervezett szennyvízhálózat tervezése és kivitelezése kiadásai a növelésére, b) eft összeget Önkormányzat dologi kiadások/szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás kiadásai a növelésére, c) 400 eft összeget a Polgármesteri Hivatal évi országgyűlési választások dologi kiadásai/egyéb szolgáltatási kiadások a növelésére, d) 746 eft általános működési célú tartalék képzésére.

16 4. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont évi költségvetési bevételeinek éves ét -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban jelen rendelet 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat (költségvetési szervek nélküli) évi költségvetési bevételeinek éves ét -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban jelen rendelet 1.1 számú melléklete szerint hagyja jóvá. (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeinek éves ét - -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban -, jelen rendelet 1.2 számú melléklete szerint állapítja meg. (4) A Képviselő-testület e rendelet 2. számú melléklete szerint hagyja jóvá az Önkormányzat összevont kiadásainak éves ét, költségvetési szervenként csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban. (5) A Képviselő-testület jelen rendelet 2.1 számú melléklete szerint fogadja el az Önkormányzat-költségvetési szervek nélküli- kiadásainak ét, feladatonként kiemelt onként. (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek évi kiadásainak feladatonkénti, kiemelt onkénti ét a rendelet 2.2. számú melléklete szerint állapítja meg. (7) A Képviselő-testület az Önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek évi engedélyezett létszámát a 2.3. számú melléklete szerint állapítja meg. (8) A Képviselő-testület az általános tartalék évi felhasználását e rendelet 2.4. számú melléklete szerint fogadja el. (9) A Képviselő-testület az Önkormányzat évi összevont kiadásai és bevételei át és azok ét mérlegszerűen bemutatva, kiemelt onként a 3. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 5. A Képviselő-testület az Önkormányzat által évben biztosított közvetett támogatásokat a 4. sz. melléklet szerinti részletezésben és tartalommal fogadja el. 6. A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási, felújítási kiadásainak ét az 5. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 7. A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott támogatásainak ét kedvezményezettenként, a rendelet 6. sz. melléklete szerint állapítja meg. 8. A Képviselő-testület az Önkormányzat könyvviteli mérlegét december 31-i állományi értékekkel - a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 16

17 9. A Képviselő-testület a 9. számú melléklet szerint fogadja el az Önkormányzat évi pénzeszközei változásának alakulását. 10. A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekkel kapcsolatos részesedések alakulását a rendelet 10. számú melléklete szerint rögzített tartalommal fogadja el. 11. A Képviselő-testület 2013.évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek alakulását a rendelet 11. számú melléklete szerint hagyja jóvá. 12. A Képviselő-testület az Európai Unió által finanszírozott projektek kiadásainak és bevételeinek évi ét az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) KEOP-1.3.0/ számú, Kerepes és Kistarcsa Ivóvízminőség-javító programja elnevezésű projekt megvalósításához évben kiutalt előleg terhére évben Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére teljesített pénzeszközátadás összege eft. b) KMOP projekt Tölgyfa Óvoda bővítéséhez kapcsolódóan ig teljesített támogatási bevétel összege eft. c) KMOP projekt Tölgyfa Óvoda bővítéséhez kapcsolódóan ig teljesített kiadás összege eft. d) KMOP Megújuló energia felhasználás elnevezésű projekt előkészítés évi teljesített kiadásai eft. 13. Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Solymosi Sándor polgármester Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző Záradék! Kihirdetés napja: április 24. Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző 17

18 1. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata../2014.(.) önkormányzati rendeletéhez Kistarcsa Város Önkormányzat évi összevont költségvetési bevételei kiemelt onkénti bontásban Kiemelt megnevezése 2013.évi 7. adatok eftban Helyi adók Iparűzési adó Telekadó Átengedett központi adók Gépjárműadó (40%) Talajterhelési díj Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Bírságok,egyéb sajátos bevételek Késedelmi pótlékok I. Közhatalmi bevétel összesen: II. Intézményi működési bevétel összesen III. Támogatás Állami támogatás Központosított ok (bérkompenzáció, gyermekétkeztetés) IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele Pénzügyi befektetések bevétele IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel összesen: V. Működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel(kmop sz. projekt támogatása) V. Működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel összesen: VI. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz Működési célú átvett pénzeszköz az államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzátvétel vállalkozástól Felhalmozási célú átvett pénzeszköz az államháztartáson kívülről VI. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen: VII. Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele összesen: 0 0 VIII. Kölcsön 0 0 Kölcsön működésre 0 0 Kölcsön felhalmozásra 0 0 VIII. Kölcsön összesen: 0 0 Önkormányzati bevétel finanszírozási bevétel nélkül összesen (I.-VIII.): IX. Finanszírozási bevételek Belső finanszírozási művelet Önkormányzat évi pénzmaradványa felhasználása - működési célra felhalmozási célra Külső finanszírozási művelet Fejlesztési hitel igénybevétel IX. Finanszírozási bevételek összesen: Bevételek mindösszesen (I-IX.): Költségvetési függő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN

19 1.1. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata../2014.(.) önkormányzati rendeletéhez Kistarcsa Önkormányzat évi elemi költségvetési bevételei kiemelt onkénti bontásban Kiemelt megnevezése 2013.évi 7. adatok eft-ban Helyi adók Iparűzési adó Telekadó Átengedett központi adók Gépjárműadó (40%) Talajterhelési díj Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Bírságok,egyéb sajátos bevételek Késedelmi pótlékok I. Közhatalmi bevétel összesen: II. Intézményi működési bevétel összesen III. Támogatás Állami támogatás Központosított ok (bérkompenzáció, gyermekétkeztetés) IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele Pénzügyi befektetések bevétele IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel összesen: V. Működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel(kmop sz. projekt támogatása eft) V. Működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel összesen: VI. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz Működési célú átvett pénzeszköz az államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzátvétel vállalkozástól Felhalmozási célú átvett pénzeszköz az államháztartáson kívülről VI. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen: VII. Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele összesen: 0 0 VIII. Kölcsön 0 0 Kölcsön működésre Kölcsön felhalmozásra VIII. Kölcsön összesen: Önkormányzati bevétel finanszírozási bevétel nélkül összesen (I.-VIII.): IX. Finanszírozási bevételek Belső finanszírozási művelet Önkormányzat évi pénzmaradványa és tartaléka ebből - működési célra Egyéb felhalmozási feladattal kötött pénzmaradvány Külső finanszírozási művelet Fejlesztési hitel igénybevétel IX. Finanszírozási bevételek összesen: Bevételek mindösszesen (I-IX.): Költségvetési függő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN

20 1.2. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata../2014. (..) önkormányzati rendeletéhez Kistarcsa Város Önkormányzat évi bevétel főösszegén belül a költségvetési szervek bevételei kiemelt onkénti bontásban Költségvetési szerv megnevezése Intézményi működési bevétel évi a Eredeti előirányz at Módosított Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Eredeti/ Módosított ei. támogatásértékű bevétel ei. Módos í-tott ei Működési Felhalmozási Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz Működési Felhalmozási Kölcsön Működési Felhalmozási Eredeti Önkormányzati fenntartói támogatás adatok: eft Költségvetési szervenként bevétel összesen Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosí tott Városi Óvoda Alapszolgáltatási Központ Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár Polgármesteri Hivatal Költségvetési szervek összesen:

21 2. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata../2014.(.) önkormányzati rendeletéhez Kistarcsa Város Önkormányzat évi költségvetési kiadás főösszege -csoportonként és kiemelt onként adatok eft-ban ÖSSZESEN Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások 2013.évi évi évi évi 7. Városi Óvoda Alapszolgáltatási Központ Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár Polgármesteri Hivatal Költségvetési szervek kiadásai Önkormányzat kiadása költségvetési szervek támogatása nélkül Fejlesztési tartalék, felhalmozási célú pénzeszk.átadás KMOP sz. projekt Tögyfa óvoda felújítás egykori Internáló tábor területén fejlesztés hitel felvétellel Összesen:

22 2. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata../2014.(.) önkormányzati rendeletéhez Kistarcsa Város Önkormányzat évi költségvetési kiadás főösszege -csoportonként és kiemelt onként adatok eft-ban Egyéb működési kiadás Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalék Beruházás, felújítás 2013.évi évi évi évi évi 7. Városi Óvoda Alapszolgáltatási Központ Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár Polgármesteri Hivatal Költségvetési szervek kiadásai Önkormányzat kiadása költségvetési szervek támogatása nélkül Fejlesztési tartalék, felhalmozási célú pénzeszk.átadás KMOP sz. projekt Tölgyfa óvoda felújítás egykori Internáló tábor területén fejlesztés hitel felvétellel Összesen:

23 Kistarcsa Város Önkormányzata évi kiemelt ai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti csoportosításban 2.1 sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata../2013.(.) önkormányzati rendeletéhez adatok eft-ban Kiemelt kiadási ok Kötelező önkormányzati feladat önkormányzat működés egyéb kötelező feladati közvilágítás utak, hidak fenntartása bérlemény-gazdálkodás közfoglalkoztatás Működési ok Személyi juttatás Dologi Járulékok és szociális hozzájárulási adó Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési kiadás Működési ok összesen: Felhalmozási ok Beruházás Tölgyfa Óvoda bővítése Felhalmozási pénzeszk. átadás Volt internáló tábor felújítása (rendőrőrs) Felhalmozási ok összesen: Kiadási összesen: Bevételek forrásonként Önkormányzati saját forrás Állami támogatás OEP és egyéb működési támogatás Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel(kmop sz. projekt támogatása) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel önkormányzati tul.vállalkozástól Fejlesztési célú Hitel felvétel Bevételi összesen:

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. szeptember 18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. április 24-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. november 25-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi éves beszámolójáról

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi éves beszámolójáról Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/201 (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 201 évi éves beszámolójáról Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1./ 2016. évi költségvetés

1./ 2016. évi költségvetés 1./ 2016. évi költségvetés Diósjenő Község Önkormányzat képviselő-testületének.../2016. (......) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről (előterjesztés) A település polgármestereként:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 6/377-1/2012/I. Üi.: Simonné Fazekas Erika Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Beszámoló Makó

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-61/2014. Tárgy: Beszámoló a 2013. évi költségvetési gazdálkodásról,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére Nádudvar Város Önkormányzat Polgármesterétől 4181. Nádudvar, Fő út 119. Tel.: 54/529-010 Fax.: 54/480-256, e-mail: nadudvar@nadudvar.hu Iktató szám: 16-21/2016. ELŐTERJESZTÉS Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 2011 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék A 2011. évi gazdálkodásról szóló beszámoló általános

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete

Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Önkormányzatának költségvetési beszámolójáról Kistarcsa Város Képvisel-testülete az államháztartásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-i ülésére 1. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-i ülésére Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Előterjesztő: Lehota

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgarmester@nagykallo.hu Ügyiratszám: 3316-3/2011.közp. Ügyintéző:

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2011 (IV. 27.) ÖKT sz. rendelettel elfogadott BESZÁMOLÓJA a 2010 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére

ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE : 1041 Bu da pest, Istvá n út 14. /Fa x: 231-3141 /231-315 1 e-ma il: msza bolcs@u jpest.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 ELŐTERJESZTÉS a Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 25-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS Szöveges beszámoló Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2011. évi zárszámadásához Tisztelt Igazgatóság!

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Békés Város Polgármesteri Hivatala Gazdasági Ügyrendjének elfogadása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági Osztály Véleményező Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi

Részletesebben

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. ... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyására Könyvvizsgálói jelentés Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjeszti: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 30.-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 30.-án tartandó ülésére. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u 2. Ügyiratszám: 496-7/2014 E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 30.-án tartandó

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZOKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Közoktatási,

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2008. (II.11.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 28-i ülésére Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

Könyvvizsgálói vélemény. Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2008. évi zárszámadási rendelettervezetéről

Könyvvizsgálói vélemény. Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2008. évi zárszámadási rendelettervezetéről Könyvvizsgálói vélemény Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2008. évi zárszámadási rendelettervezetéről Készült: az Önkormányzat megbízása alapján a Képviselő-testület részére szerződéses kötelezettségem

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének indokolása)

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének indokolása) Város Polgármestere 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 6 23 31-174/112, 113, 142 Fax: 6 23 31-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

Z ÁR S Z Á M A D Á S

Z ÁR S Z Á M A D Á S Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Stán Györgyné Gazdálkodási Osztály vezetője Z ÁR S Z Á M A D Á S Kazincbarcika Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Kazincbarcika,

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2009. évi többször módosított 1/2009 (II.13.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor. 1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotására

M E G H Í V Ó. 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor. 1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotására Szám: 2067/2016. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Gyáli Polgármesteri

Részletesebben

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás)

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás) Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás) 1. Feladatellátás A helyi önkormányzatok által a 2011. évben ellátandó feladatok

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzat

Letenye Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság - 1 - Letenye Város Önkormányzat önállóan működő

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2013. évi költségvetés

Részletesebben

1. sz. melléklet 1/a. sz. melléklet 1/b. sz. melléklet 1/c. sz. melléklet 1/d. sz. melléklet 2. sz. melléklet 2/a. sz. melléklet 2/b. sz.

1. sz. melléklet 1/a. sz. melléklet 1/b. sz. melléklet 1/c. sz. melléklet 1/d. sz. melléklet 2. sz. melléklet 2/a. sz. melléklet 2/b. sz. SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Készült: Szentes Város Önkormányzata Közgazdasági Osztályán 2010. január-február TARTALOMJJEGYZÉK SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE /2010.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/141-1/2015/I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Rendelet-tervezet

Részletesebben

Bizottsága Szakbizottság

Bizottsága Szakbizottság Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 14916-3/2012. Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi költségvetése Melléklet: Határozatok 1 db rendelet-tervezet Készítette: Közgazdasági Iroda

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármester. Szöveges beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról készített éves beszámolóhoz

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármester. Szöveges beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról készített éves beszámolóhoz Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármester Szöveges beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról készített éves beszámolóhoz BUDAPEST 2015 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítéséről Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető és a Gazdasági Osztály munkatársai Véleményező bizottság: Valamennyi bizottság

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére Szám: 02/65-13/2012. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

TEREMTI DÍJAKAT 53 HERCEGHALOM, GESS ÚT 13. Tisztelt Képviselő-testület!

TEREMTI DÍJAKAT 53 HERCEGHALOM, GESS ÚT 13. Tisztelt Képviselő-testület! TEREMTI DÍJAKAT 53 HERCEGHALOM, GESS ÚT 13. Tisztelt Képviselő-testület! Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXX. törvényt. A törvény alapján megterveztük

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2016. február 11-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2016. február 11-i nyilvános ülésére Nyirád Község Önkormányzata Alpolgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; tel.: 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu 6. napirendi pont Ügyszám: 24-18/2016. Előterjesztő: Nagy Gábor

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére 30. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának

Részletesebben

A Közgyűlés 2016. február 18-ai ülésén hozott határozatok...10

A Közgyűlés 2016. február 18-ai ülésén hozott határozatok...10 Érdi VI. évfolyam. 3. 201. Február 19. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. RENDELETEK 5/201. (II.19.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 201. évi költségvetéséről...2

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA TARTALOMJEGYZÉK Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának meghatározása... 2. oldal Mellékletek 1. Budaörs

Részletesebben

KÖNYVVIZSGÁLÓI ÉRTÉKELÉS, JELENTÉS

KÖNYVVIZSGÁLÓI ÉRTÉKELÉS, JELENTÉS Győrffi Dezső kamarai tag könyvvizsgáló 3800 Szikszó Hunyadi u. 40. Tel: (46) 596-271 KÖNYVVIZSGÁLÓI ÉRTÉKELÉS, JELENTÉS i rendelettervezetének és egyszerűsített beszámolójának felülvizsgálatáról 2012.

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. Pf. 78. Fax.: 95/320-230, Tel.:95/ 523-100 M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. április 23-án /csütörtökön/ 16.00 órai

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete a költségvetésről szóló 3/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet áról Budapest XXI. Kerület Csepel

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 720004/2015. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 6 db Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2015. május 21. napján tartandó

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 74. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 74. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 74. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. május 17-i ülésére Tárgy: I./ Pápa Város

Részletesebben

III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet

III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. ÁPRILIS 28-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 827-4/2016/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat

Részletesebben

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010. Statisztikai számjel: 14635306-8610-599-05 Cégjegyzék száma: CG. 05-09-017049 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz ELŐTERJESZTÉS Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 79. (1) bekezdése

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről A rendelet 2015. február 17-én kihirdetésre került. dr. Menyhárt

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a költségvetés teljesítéséről Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Audit Network Hungary Kft. 1036 Budapest, Galagonya u. 5. Könyvvizsgáló kamarai tagsági száma: 002158 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2014. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Klepeisz Péter alpolgármester Bácsi Bernadett. Henn Sándor képviselő távol indok: lemondott képviselői mandátumáról-

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Klepeisz Péter alpolgármester Bácsi Bernadett. Henn Sándor képviselő távol indok: lemondott képviselői mandátumáról- Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám: 101/.. -../2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 15-én, 15:00 órai

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT.

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. Háromnegyedéves beszámoló 2011. év 1. oldal I. Összefoglaló a 2011. év I-III. negyedéves beszámolójáról Társaság neve: Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Székhelye:

Részletesebben

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012.

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. ÖR. száma Tárgya Módosítás Hatályon kívül helyezve 1/2012. (II. 20.) 2012. évi költségvetési rendelet 2/2012. (III. 08.) 2/2012. (III. 08.) 2012. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK XXII. ÉVFOLYAM 11.sz. 2012. DECEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI... 10-88. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról. A költségvetés politikai céljai és keretei

Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról. A költségvetés politikai céljai és keretei Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Az Önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv., a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

2009. évi költségvetése

2009. évi költségvetése 3. napirendi pont Megtárgyalják: - első fordulóban Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság 01/42-2/2009. - második fordulóban közgyűlés bizottságai Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnökének e l ő t e r j

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Egyszerű többség Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának háromnegyedéves

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet A 2009. évi költségvetés I. félévi teljesüléséről szóló tájékoztató...2

Részletesebben

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.)

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.) Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.)

Részletesebben

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2013.01.01. 2013.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 1 A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás:

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. november 20-i ülésére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. augusztus 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló 14/2015. (V. 04.) rendeletének módosítása Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági Osztály Ügyrendi, Lakásügyi,

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

I. RÉSZ. 1.. *3 *5*6 (1) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek Önkormányzat 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

I. RÉSZ. 1.. *3 *5*6 (1) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek Önkormányzat 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2014.(II.03.) önkormányzati rendelet Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről *1 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25 -i ülésének 3. számú napirendi pontjához.

E L Ő T E R J E S Z T É S. Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25 -i ülésének 3. számú napirendi pontjához. E L Ő T E R J E S Z T É S Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25 -i ülésének 3. számú napirendi pontjához. Tárgy: Előadó: Beszámoló Hőgyész Nagyközség Önkormányzat 2012.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Berekfürdő Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítéséről és a 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról (adatok ezer forintban) Berekfürdő Községi Önkormányzat a

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (I.29.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete TERVEZET a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás

Részletesebben

CSENGELE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS CSENGELEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK ÜGYRENDJE Hatályos: 2015.

CSENGELE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS CSENGELEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK ÜGYRENDJE Hatályos: 2015. CSENGELE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS CSENGELEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK ÜGYRENDJE Hatályos: 2015. január 1-től 1 Csengele Községi Önkormányzat és Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (előterjesztés)

Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (előterjesztés) Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (előterjesztés) A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Ózd város 2010. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről

TÁJÉKOZTATÓ Ózd város 2010. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről TÁJÉKOZTATÓ Ózd város 2010. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2010. december 14. 2 Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tárgy: 2010. évi beszámoló szöveges értékelése

Tárgy: 2010. évi beszámoló szöveges értékelése T é t V á r o s Polgármesteri Hivatala Tét, Fő u. 88. 9100-H Levelezési cím: Tét, Pf.: 24 9100-H Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093 e-mail cím: titkarsag@tet.hu Tárgy: 2010. évi beszámoló szöveges

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/134-21/2016. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.14) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.14) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.14) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Gölle Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007. február 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007. február 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 756/2007. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az éves beszámolóhoz 2015. évről

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az éves beszámolóhoz 2015. évről Adószám: 10588549-2-09 1-50 oldal Cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégjegyzék száma: 09-09-001011 Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft 4100 Berettyóújfalu, József A. u. 35. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben