1 MVM PÉNZÜGYI JELENTÉS 2009

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1 MVM PÉNZÜGYI JELENTÉS 2009"

Átírás

1 1 CSOPORT PÉNZÜGYI TÁJÉKOZTATÓ

2 2

3 1

4 T A R T A L O M A. A társaságcsoport bemutatása 9 A.1. A társaságcsoport főbb jellemzői, tevékenysége 10 A.1.1. A társaságcsoport kialakulása, célja és főbb tevékenységei 10 A.1.2. A társaságcsoport konszolidációs körének kialakítása, tagjainak bemutatása 11 B. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 13 B. 1. Befektetett eszközök 14 B Immateriális javak 15 B Tárgyi eszközök 15 B Befektetett pénzügyi eszközök 17 B. 2. Forgóeszközök 18 B Készletek 18 B Követelések 20 B Értékpapírok 21 B Pénzeszközök 21 B. 3. Aktív időbeli elhatárolások 21 B. 4. Saját tőke alakulása 22 B. 5. Céltartalék 23 B. 6. Kötelezettségek 25 B. 7. Passzív időbeli elhatárolások 27 C. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 29 C. 1. A társaságcsoport adózás előtti eredményének értékelése 30 C Üzemi eredmény alakulása 31 C Értékesítés nettó árbevételének alakulása 31 C Aktivált saját teljesítmények 31 C Költségek részletezése 32 C Egyéb bevételek és ráfordítások alakulása 32 C Pénzügyi műveletek eredményének értékelése 34 C A rendkívüli eredmény értékelése 35 C. 2. A társaságcsoport konszolidált adófizetési kötelezettsége 35 D. Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet alakulását bemutató mutatószámok 36 D. 1. A társaságcsoport vagyoni helyzetének alakulása 37 D. 2. A társaságcsoport pénzügyi helyzetének alakulása 38 D. 3. A társaságcsoport jövedelmezőségének alakulása 39 D. 4. Cash-flow kimutatás 40 D. 5. Hitelszerződéshez kapcsolódó mutatók 42 E. Tájékoztató rész 43 E. 1. Kapcsolt vállalkozások és egyéb részesedési viszonyok 44 E. 2. A részvénytársaság tisztségviselőinek járandósága 44 E. 3. Kutatás-kísérleti fejlesztési tevékenység 44 E. 4. A könyvviteli szolgáltatás körébe tarto zó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy nyilvántartásban szereplő adatai 45 E. 5. Az éves beszámoló aláírására jogosult személyek 45 E. 6. Könyvvizsgálat 45 E. 7. Egyéb kiegészítő információk 46

5 3 MÉRLEG ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK). DECEMBER 31. adatok -ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző évek Tárgyév módosításai a b c d e 01. A. Befektetett eszközök ( ) I. Immateriális javak ( ) Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök ( ) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök ( ) Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállakozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete Aktív tőkekonszolidációs különbözet (28+29) leányvállalkozásokból társult vállalkozásokból 0 0

6 4 adatok -ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző évek Tárgyév módosításai a b c d e 30. B. Forgóeszközök ( ) I. Készletek ( ) Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek II. Követelések ( ) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Váltókövetelések Egyéb követelések Követelések értékelési különbözete Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete Konszolidálásból eredő társasági adó követelés III. Értékpapírok ( ) Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete IV. Pénzeszközök (54+55) Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások ( ) Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( )

7 5 MÉRLEG ESZKÖZÖK (PASSZÍVÁK). DECEMBER 31. adatok -ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző évek Tárgyév módosításai a b c d e 61. D. Saját tőke ( ) I. Jegyzett tőke Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék (69+70) Értékhelyesbítés értékelési tartaléka Valós értékelés értékelési tartaléka VII. Mérleg szerinti eredmény VIII. Leányvállalati saját tőke változás IX. Konszolidáció miatti változások ( ) Adósság konszolidálás különbözetből Közbenső eredmény különbözetből Aktív tőkekonszolidációs különbözet amortizációja Társult vállalkozások részesedés értékének vátozása Látens adó X. Külső tulajdonosok részesedése E. Céltartalékok ( ) Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek ( ) I. Hátrasorolt kötelezettségek ( ) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben Passzív tőkekonszolidációs különbözet

8 6 adatok -ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző évek Tárgyév módosításai a b c d e 90. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek ( ) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek ( ) Rövid lejáratú kölcsönök Ebből: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek értékelési különbözete Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete Konszolidálásból adódó társasági adó kötelezettség G. Passzív időbeli elhatárolások ( ) Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK ÖSSZESEN ( )

9 7 A EREDMÉNYKIMUTATÁS (ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL) adatok -ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző évek Tárgyév módosításai a b c d e 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke (04+05) III. Egyéb bevételek Ebből: visszaírt értékvesztés III/A. Adósságkonszolidálás miatt keletkező - eredményt növelő - konszolidációs különbözet Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások Ebből: értékvesztés VII/A. Adósságkonszolidálás miatt keletkező - eredményt csökkentő - konszolidációs különbözet A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye ( ) Kapott osztalékok társult vállalkozástól Kapott osztalékok egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

10 8 adatok -ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző évek Tárgyév módosításai a b c d e 33. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Ebből: értékelési különbözet VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Ebből: értékelési különbözet IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) B. Pénzügyi műveletek eredménye (35-43) C. Szokásos vállalkozási eredmény (24+44) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (46-47) E. Adózás előtti eredmény (45+48) XII. Adófizetési kötelezettség XII/A. Konszolidálásból adódó (számított) társasági adókülönbözet (+ - ) F. Adózott eredmény ( ) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés Kisebbségi tulajdonosok részesedése G. Mérleg szerinti eredmény ( )

11 9 A A TÁRSASÁGCSOPORT BEMUTATÁSA

12 10 A.1. A társaságcsoport főbb jellemzői, tevékenysége A.1.1. A TÁRSASÁGCSOPORT KIALAKULÁSA, CÉLJA ÉS FŐBB TEVÉKENYSÉGEI A társaságcsoport a gazdálkodó szervezetek és a gazdasági társaságok átalakulásáról szóló évi XIII. törvény 16. -a szerint, a Kormány 3165/1991. sz. április 25-én kelt határozatának megfelelően, a Magyar Villamos Művek Tröszt átalakulásával jött létre a Tröszt Központ jogutódaként működő Rt-ből, valamint a Tröszt tagvállalataiból kialakított részvénytársaságokból, korlátolt felelősségű társaságokból. A társaságcsoport a magyar villa mos - energia-rendszeren belül meghatározó: a villamosenergia-termelés vonatko zásában a Paksi Atomerőmű Zrt. kiemelkedő jelentőségű, az ország teljes villamos energia termelésének mintegy 40%-át adja, a Vértesi Erőmű ZRt. termelése ennél lényegesen kisebb volumenű. A tár saságcsoport tulajdonolja az átviteli hálózatot, melyen a teljes hazai nagyfe szültségű villamosenergia-forgalom bonyolódik, valamint nagykereskedelmi tevékenységével kiszolgálja a hazai közüzemi fogyasztás döntő részét, továbbá biztosít ja a rendszerirányításhoz szükséges eszközállomány döntő részét, közte a szekunder tartalék erőművi kapacitást is. A társaságcsoporthoz 2005-ben visszakerült MAVIR ZRt.-vel a magyar villa mosenergiarendszert irányító tevé kenység, a rendszerirányítási engedélyes tevékenység is vissza került a társaságcsoporthoz, lényegesen emelve ezzel eddigi jelentőségét. A társaságcsoport célja a villamos energia rendszerben betöltött funkciójá nak megfelelni, s ezáltal lehetővé tenni az ország biztonságos és minden igényt kielégítő áramellátását. A Villamos Energia Törvény (VET) tevékenységi kategóriáit alkalmazva a társaságcsoport tevékenységi struktúrájában csaknem minden villamosenergiaipari tevékenység képviselve van (termelés, rendszerirányítás, átvitel, kereskedelem). A Paksi Atomerőmű Zrt., a Vértesi Erőmű ZRt., az GTER Zrt., a Tata bánya Erőmű Kft., a MIFŰ Kft., az Észak-Budai Fûtôerômû Kft. és a Hun ga ro wind Kft. termelői engedélyesként működnek. A közüzemi nagykereskedel mi tevékenységet augusztus 1-jé től az anyavállalattól átvette a év végén alapított, 100%-ban Zrt. tulajdonában lévő Trade ZRt., és továbbra is kereskedelmi engedélyesként tevékenykedik az Partner ZRt.. A MAVIR ZRt évi bevonásával a rendszerirányítói engedélyes tevékeny ség is a társaságcsoporthoz került. A szol gáltató típusú rendszerirányítás (TSO) létrehozásával az anyavállalat 2006-ban átadta az átviteli engedélyes tevékenységét a MAVIR ZRt.-nek, így az Zrt. holdingközpontként a társaság cso port irányítói szerepét tölti be. Az -csoport 2006-ban stratégiai holdinggá alakult, amely az Zrt júliusában elfogadott középtávú üzleti stratégiájában rögzített cél elérése érdekében történt. A Holding június 1-től ún. elismert vállalatcsoportként működik. Az irányítási rendszer átalakításának jogi keretrendszerét a július 1-jével hatályba lépett, a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény biztosítja, amely az elismert vállalatcsoport intézményének bevezetésével lehetőséget ad arra, hogy az elkülönült anyavállalat-leányvállalat jellegű viszonyban álló, de üzleti értelemben mégis közös irányítású cégek egységes üzletpolitikai koncepció alapján működhessenek. Ennek során az elismert vállalatcsoport uralkodó tagja a csoport stratégiai céljainak elérése érdekében egységes eszközrendszer alkalmazásával irányítja a társaságcsoport vállalatait. Az elismert vállalatcsoporttá alakulás során létrejöttek az anyavállalat és az irányított társaságok közötti együttműködést szabályozó szerződések, illetve a társaságok vezető testületei módosították az érintett cégek alapszabályait. Az új irányítási rendszer nem cél, hanem egy korszerű eszköz a cégcsoport versenyképességének javítása, értékének növelése érdekében. Ugyanakkor semmiféle módon nem érinti az egyes leányvállalatok engedélyes tevékenységét, elsődleges célja a csoportszinten hatékony üzleti működés biztosítása. A Gazdasági Társaságokról szóló évi IV. törvényben bevezetett jogintézmény révén az anyavállalat Zrt. immár egységes, hatékony irányítási esz közrendszer birtokában koordinálja a cégcsoport leányvállalatainak üzleti te vékenységét.

13 11 Az elismert vállalat csoportba az alábbi leányvállalatok tartoznak: Paksi Atomerőmű Zrt. Országos Villamostávvezeték ZRt. (OVIT ZRt.) Trade Villamosenergia Kereskedelmi ZRt. ( Trade ZRt.) Partner Energiakereskedelmi ZRt. ( Partner ZRt.) GTER Gázturbinás Erőmű Zrt. ( GTER Zrt.) Tatabánya Erőmű Kft. (Tatabánya Kft.) MIFŰ Miskolci Fűtőerőmű Kft. (MIFŰ Kft.) Észak-Budai Fűtőerőmű Kft. ERBE ENERGETIKA Mérnökiroda Zrt. ( ERBE Zrt.) VILLKESZ Villamosipari Kereskedelmi és Szolgáltató kft. (VILLKESZ kft.) I Informatika ZRt. (I ZRt.) KONTÓ Pénzügyi és Számviteli Szolgáltató Központ ZRt. ( KONTÓ ZRt.) Vértesi Erőmű ZRt. A.1.2. A társaságcsoport konszolidációs körének kialakítása, tagjainak bemutatása A társaságcsoportban kölcsönös részesedés az Zrt. és a Paksi Atomerőmű Zrt. között áll fenn, de ennek mértéke elhanyagolható, így a teljes körbe bevont vállalkozások egyszintű társaságcsoportot képeznek. A konszolidációs kör kialakítása során az Zrt., mint anyavállalkozás a Szám - viteli törvényben meghatározott szabályok szerint járt el. A kapcsolattípusok meghatározásánál egyrészt a szavazati jogokra, másrészt a tisztségviselők választási és visszahívási lehetőségére, illetve az irányítást biztosító megállapodás létére támaszkodott. A konszolidációba teljes körűen bevont vállalkozások esetében a teljes kör kialakításánál a következő szempontokat vette figyelembe: a teljes körbe bekerült társaságok több sége közvetve vagy közvetlenül funkcionáló része a lényegében vett villamos energia-rendszernek, ezek vagyoneszközei és tevékenységei jelentősek a rendszeren belül; ezek a társaságok felkészültek a konszolidációs információszolgáltatás vonatkozásában, adatfeldolgozási, technikai lehetőségeik ismertek, az eddigi együttműködési tapasztalatok alapján feltételezni lehetett, hogy képesek a kon szolidációs követelményeket teljesíteni; a hitelező bankok információs igénye is alapvetően az Zrt. irányítása alatt lévő ezen társaságokra terjed ki. A társaságcsoportot. december 31- én, a tulajdoni jogokat tekintve, 1 anya, 30 leány, 2 közös vezetésű, 7 társult és 9 egyéb részesedési viszonyú vállalkozás azaz összesen 49 társaság alkot ta. A évi 28 vállalkozáshoz viszonyítva a. évben a konszolidációba teljes körűen bevont vállalkozások köre három társasággal bővült, egy társaság pedig teljes körűen bevontból közös vezetésű státuszba került, így az anyavállalaton kívül 30 leányvállalatot foglal magába. A konszolidációba teljes körűen bevont leányvállalkozások: Paksi Atomerőmű Zrt.: villamosenergia-termelést végez nukleáris üzemanyag ból; OVIT ZRt.: hálózati létesítmények kivitelezője; Vértesi Erőmű ZRt.: villamosenergiatermelő, -kereskedő, szénbányászati tevékenységet folytat; MAVIR ZRt.: az átviteli hálózatot működteti és rendszerirányítási tevékenységet folytat; Trade ZRt.: villamosenergia-kereskedelmi tevékenységet végez; Partner ZRt.: villamosenergia-kereskedelmi tevékenységet végez; GTER Zrt.: fő tevékenysége az Zrt. tulajdonú gyorsindítású tartalék gázturbinás erőművek kezelése, üzemeltetése; ERBE Zrt.: energetikai létesítmények tervezését, beruházások bonyolítását végzi; Tatabánya Erőmű Kft.: Tatabánya hőel látása, illetve kapcsolt tevékenységként villamosenergia-előállítás a felad ata; MIFŰ Kft.: Miskolc város távhőellátását biztosítja; Észak-Budai Fűtőerőmű Kft.: gáz turbinás kogenerációs fűtőerőmű létesítése és üzemeltetése; VILLKESZ kft.: főleg létesítmények üzemeltetésével, őrzésével, karbantartásával foglalkozik; ENERGO-MERKUR Kft.: elsősorban villamos szerelvények, kábelek kereskedelmét végzi; I ZRt.: a társaságcsoport tagjainak informatikai szolgáltatást nyújt;

14 12 Kontó ZRt.: a társaságcsoport tagjainak számviteli és pénzügyi szolgáltatásokat nyújt; Atomix Kft.: a Paksi Atomerőmű Zrt. leányvállalata, a Paksi Atomerőmű Zrt. te rületén végez szolgáltatásokat; Adwest GmbH: ausztriai bejegyzésű, bécsi székhelyű társaság, az Zrt. első külföldi befektetése, elsősorban villamosenergia-kereskedelemmel foglalkozik; Hotel Vértes Kft.: fő tevékenysége az üdültetés; Hotel Aranyhíd Panoráma Kft.: fő tevékenysége az üdültetés, a Vértesi Erő - mű ZRt. leányvállalata; Bánhida Erőmű Kft.: fő tevékenysé ge a villamosenergia-termelés, ami jelenleg szünetel, a Vértesi Erő mű ZRt. leányvállalata; Kárpát Energo Zrt.: fő tevékenysége erőmű beruházás; Investment Ukrajna Beruházási Kft: fő tevékenysége gép és nagyberendezés-nagykereskedelem; HUPX Magyar Szervezett Villamosenergia-piac ZRt.: az áramtőzsde működtetése a feladata; Niker d.o.o.: Horvátországban bejegyzett, üdültetéssel foglalkozó leányvállalat; ER-EF Erőmű Kft.: gépek, szállítóeszközök nagykereskedelmével foglalkozó vállalkozás; Bakonyi Kombiciklus Kft.: fő tevékenysége egyéb speciális szaképítés (erőmű beruházás); System Investment Ukraine LV: fő tevékenysége egy Ukrajnában található söntfojtó bérbeadása az Trade ZRt-nek. Az Investment Ukrajna Beruházási Kft. leányvállalata; Mátrai Villamos Művek Termelő Zrt.: fő tevékenysége erőmű-beruházás egy új széntüzeléses, 500 MW blokk-kategóriájú villamosenergia-termelő egység létesítésére és működtetésére Visontán, a Mátrai Erőmű ZRt. üzemi területéből bérelt területen; Római Irodaház Kft.: fő tevékenysége a társaságcsoport székhelyéül szolgáló Budapest, Szentendrei úti irodaépületnek az üzemeltetése és bérbeadása a társaságcsoport tagjai részére; Hungarowind Kft.: fő tevékenysége villamosenergia-termelés szélenergiából. A konszolidációba társultként bevont vállalkozások: Közös vezetésű vállalkozás: EKS Service Kft.: döntően távvezeték-korrózióvédelemmel foglalkozó társaság; Powerforum Zrt.: fő tevékenysége villamosenergia-kereskedési informá ciós felület üzemeltetése. Társult vállalkozások: Dunamenti Erőmű zrt.: szénhid rogénfelhasználáson alapuló villamos ener - gia termelést végző vállal kozás, amely - ben az Zrt-nek jelentős részesedése van; Mátrai Erőmű ZRt.: alapvető en villamos energia-termelést és ehhez kapcsolódó szénbányászati tevékenységet foly tató jelentős részesedés; Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfür dőkórház Kht.: üdültetéssel foglalkozó vállalkozás; MM Energy Corporate Finance Beratungs GmbH; Biomassza Erőművek Egyesülése; Dél-Dunántúli Humán Erőforrás Kht.; Technopark Ukraine LV.

15 13 B MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

16 14 Az eszköz- és forrástételek mérlegfőcsoportonkénti alakulása évhez viszonyítva az alábbi: Megnevezés Megoszlás Megoszlás. Eltérés Változás % Befektetett eszközök ,02 75, ,11 Forgóeszközök ,09 23, ,68 Aktív időbeli elhatárolások ,89 1, ,84 ESZKÖZÖK ,00 100, ,76 Saját tőke ,47 60, ,54 Céltartalékok ,77 8, ,10 Kötelezettségek ,22 23, ,44 Passzív időbeli elhatárolások ,54 7, ,06 FORRÁSOK ,00 100, ,76 B. 1. Befektetett eszközök A befektetett eszközök mérlegsorainak bázisévhez viszonyított alakulása az alábbi: Megnevezés Eltérés Változás % Immateriális javak ,35 Tárgyi eszközök ,82 Befektetett pénzügyi eszközök ,11 Befektetett eszközök ,11 A befektetett eszközök bázishoz viszonyított jelentős növekedését egyrészt két -ben bevont új leányvállalat tárgyi eszközei (Hungarowind Kft.: millió Ft; Római Irodaház Kft.: millió Ft) eredményezték, melyek kapcsán gyakorlatilag az új szentendrei úti irodaházzal, valamint szélerőműparkkal növekedett az eszközállomány. A befektetett eszközök (és ezen belül a tárgyi eszközök) állományát millió Ft-tal csökkentette a Kárpát Energo Zrt. tárgyi eszközeinek 100%-os leírása egy külső tanulmány alapján. Ugyancsak millió Ft-tal növelte a befektetett eszközök állományát a társult vállalkozásokban való részesedések értékének növekedése, melyből a legjelentősebb tétel a Mátrai Erőmű ZRtben levő részesedés értékének növekedése volt (6 038 millió Ft). Az Zrt. továbbá millió Ft értékben vásárolt ELMŰ Nyrt., millió Ft értékben pedig ÉMÁSZ Nyrt. részvényeket. Tárgyévben teljes körűen bevonásra került 3 új társaság: Mátrai Villamos Művek Termelő Zrt. Római Irodaház Kft. Hungarowind Kft. A Powerforum Zrt.-ben az Trade ZRt.-n keresztül a csoportnak december 31-én 100%-os részesedése volt. -ben az Trade ZRt. eladta részesedésének 50%-át az E.ON Földgáz Trade Zrt.-nek, így a Powerforum Zrt. közös vezetésű vállalkozássá vált.

17 15 B Immateriális javak Az egyes mérlegsorok változása a bázisévhez viszonyítva: Megnevezés Eltérés Változás % Alapítás-átszervezés aktivált értéke ,41 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke ,43 Vagyoni értékű jogok ,31 Szellemi termékek ,78 Immateriális javak értékhelyesbítése ,78 Immateriális javak összesen ,35 A társaságcsoport immateriális javainak nettó értéke 3,35 %-kal, az előző évi millió Ft-ról millió Ftra növekedett.. évben 35,41 %-kal, 135 millió Ftra csökkent az alapítás-átszervezés akti vált értéke, ami főként az Zrt. egyedi könyveiben elszámolt amortizáció növekedését tükrözi. Jelentősnek mondható a kísérleti fejlesztés aktivált értékének 27,43 %-os csökkenése is, ami a Paksi Atomerőmű Zrt.- nél és a Vértesi Erőmű ZRt.-nél megvalósult növekedés, illetve Paksi Atomerőmű Zrt.-nél megvalósult tárgyi eszközök közé történt átsorolás eredménye. A tárgyévben a vagyoni értékű jogokra elszámolt értékhelyesbítés összege 0,4 millió Ft-tal nőtt, a. év végén a vagyoni jogokra elszámolt értékhelyesbítés összege 4 millió Ft. A tárgyévben a szellemi termékek értékhelyesbítése az alábbi módon alakult: szellemi termékek nyitó 235 millió Ft változás MAVIR ZRt.-nél 0 millió Ft konszolidáció során elszámolt értékhelyesbítés -64 millió Ft szellemi termékek záró 171 millió Ft A konszolidáció során pótlólagosan feladott értékhelyesbítés a 2006-ban az Zrt. által a MAVIR ZRt-nek átadott TSO eszközök értékéből az átadás során keletkezett eszközérték-növekedés kiszűrése miatti csoportszintű eszközcsökkenés ellentételezésére szolgál. Ezen felértékelt eszközök értéke a konszolidációs módosítások elvégzése után is összességében az egyedi társaságok nyilvántartásaiban szereplő értéken szerepel, de a nettó értékük és a hoz zájuk kapcsolódó értékhelyesbítés aránya eltér a társaságoknál szereplőétől. A társaságcsoport így megtartja az eszközök értékelése során alkalmazott módszerrel becsült eszközértéket. B Tárgyi eszközök A mérlegsorok bázisévhez viszonyított alakulása az alábbi: Megnevezés Eltérés Változás % Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok ,59 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése ,37 Műszaki berendezések, gépek, járművek ,41 Műszaki berendezések, gépek, járművek értékhelyesbítése ,60 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek ,33 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek értékhelyesbítése ,84 Beruházások, felújítások ,58 Beruházásokra adott előlegek ,34 Tárgyi eszközök összesen ,82

18 16 A társaságcsoport tárgyi eszközeinek nettó értéke 7,82 %-kal, az előző évi millió Ft-ról millió Ftra nőtt. A legnagyobb részt továbbra is a Paksi Atomerômû Zrt. ingatlanjai, műszaki és egyéb berendezései, valamint a MAVIR ZRt. átviteli tevékenységet kiszolgáló eszközei, továbbá az ezekre elszámolt értékhelyesbítés teszik ki. Tárgyévi üzembe helyezés millió Ft Tárgyi eszközök utáni elszámolt terv szerinti értékcsökkenés millió Ft Új társaságok bevonása millió Ft Értékhelyesbítés változása millió Ft Beruházásra adott előleg változása millió Ft Tárgyi eszközök utáni elszámolt terven felüli értékcsökkenés millió Ft Selejtezés miatti tárgyi eszköz csökkenés (kivéve beruházás selejtezése) millió Ft Értékesített tárgyi eszköz nettó értéke (kivéve beruházás értékesítése) millió Ft Beruházás változása (kivéve új bevonások) millió Ft Egyéb változás millió Ft A beruházások nettó millió Ft-os csökkenése tartalmazza a Kárpát Energo Zrt. beruházásainak millió Ftos leírását, a beruházásra adott előlegek nettó millió Ft-os növekedése pedig tartalmazza a Kárpát Energo Zrt. beruházásra adott előlegeinek millió Ft-os leírását. A számviteli törvény 53. (1) a. pontja értelmében a folyamatban lévő beruházásra nem számolható el terven felüli értékcsökkenés. A független külső szakértő által készített értékelés alapján a Csoport a számviteli törvény 4. (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelő en a könyvvizsgáló egyetértése és ilyen tartalmú nyilatkozata mellett eltért a törvény előírásaitól a megbízható és valós összkép fenntartása érde kében. Így a Kárpát Energo Zrt. által a. évi konszolidált beszámolóba hozott befektetett eszközök értékét (8 429 millió Ft) nullára írta, melynek túlnyomó többségét az előző bekezdésben említett millió Ft-os beruházás-leírás, illetve millió Ft-os beruházási előleg leírás eredményezte. A millió Ft-os leírás ezeken kívül még az ingatlanok 41 millió Ft-os, illetve egyéb berendezések 9 millió Ft-os leírását tartalmazta. Értékhelyesbítés a könyvekbe először 2003-ban került felvételre az Zrt.- nél az átviteli hálózat és a távközlés eszközeire. Az átviteli hálózat ban átkerült a MAVIR ZRt. tulajdonába. Az átviteli eszközök értékét az Zrt. és a MAVIR ZRt., független vagyonértékelő értékelése alapján, év végén a mérlegkészítéskori piaci értékre módosította, amely különbözet értéke. évben a MAVIR ZRt.-nél millió Ft. Az immateriális javaknál leírt módon az Zrt. által a MAVIR Zrt.-nek átadott TSO eszközök értékéből az átadás során keletkezett eszközérték-növekedés kiszűrése miatti csoportszintű eszközcsökkenés ellentételezésére az átviteli tárgyi eszközök esetében is pótlólagos értékhelyesbítés feladása szükséges a konszolidált beszámolóban. A tárgyév végéig felmerült belső nyereség kiszűrések miatti értékhelyesbítés halmozott értéke millió Ft. A távközlési eszközök továbbra is az anya vállalat tulajdonában vannak,. évben millió Ft az értékhelyesbítés halmozott összege. Így a. évi konszolidált mérlegben megjelenő tárgyi eszköz értékhelyesbítés összege millió Ft lett.

19 17 B Befektetett pénzügyi eszközök A befektetett pénzügyi eszközök mérlegsoronkénti alakulását az alábbi táblázat mutatja: Megnevezés Eltérés Változás % Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban ,87 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban ,00 Egyéb tartós részesedés ,10 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban ,00 Egyéb tartósan adott kölcsön ,80 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír ,00 Aktív tőkekonszolidációs különbözet ,18 Befektetett pénzügyi eszközök összesen ,11 A kapcsolt vállalkozásokban lévő részesedések értékének növekedése főként a társult és közös vezetésű vállalkozások értékeléséből adódik, melyből a legje- lentősebb tétel a Mátrai Erőmű ZRt-ben levő részesedés értékének növekedése volt (6 038 millió Ft). Az egyéb tartós részesedés nagyarányú növekedése a. évben vásárolt ELMŰ Nyrt. (3 075 millió Ft) és ÉMÁSZ Nyrt. (1 527 millió Ft) részvények vásárlásából adódik. Tartós hitelviszonyt meg - testesítő érték papír a tárgyidőszak ban nincs a társaságcsoportban. Az egyéb tartósan adott kölcsön csökkené sét főleg a Paksi Atomerőmű Zrt millió Ft értékű vagyon-, fele lősség-, és üzemszüneti biztosításból adódó követelésének rövid lejáratú követelésekbe való átsorolása okozta. A. évi konszolidációba történt leányvállalati bevonások főbb adatait az alábbi táblázat szemlélteti: Bevont leányvállalat Bevont nettó eszközérték Kivont részesedés Tőkekonszolidációs különbözet (aktív (+) / passzív (-) Külső tulajdonosi részesedés Mátrai Villamos Művek Termelő Zrt Római Irodaház Kft Hungarowind Kft

20 18 B. 2. Forgóeszközök A forgóeszközök mérlegsorainak bázisévhez viszonyított alakulása az alábbi: Megnevezés Eltérés Változás % Készletek ,97 Követelések ,67 Értékpapírok ,09 Pénzeszközök ,33 Forgóeszközök ,68 B Készletek A készletek mérlegsorainak bázisévhez viszonyított alakulása az alábbi: Megnevezés Eltérés Változás % Anyagok ,19 Befejezetlen termelés és félkész termékek ,08 Késztermékek ,00 Áruk ,88 Készletekre adott előlegek ,01 Készletek összesen ,97 Az anyagok között a legjelentősebb a nukleáris üzemanyagkészlet, mely millió Ft-tal növekedett az alábbi tárgyévi készletmozgások hatására: Megnevezés Eltérés Változás % Nyitó készlet (+) ,09 Beszerzés (+) ,39 Felhasználás (-) ,47 Értékvesztés (selejtezés) (-) ,06 Értékvesztés visszaírása (+) ,00 Záró készlet (+) ,02

21 19 A beszerzés a bázisévhez képest millió Ft-tal nőtt. A növekedés millió Ft összegben mennyiségi-, összetétel (típus) és árváltozás miatti növekedés, millió Ft-os növekedés az árfolyam (EUR, USD) hatására következett be. A tárgyévi felhasználás (költség) a évhez képest millió Ft-tal nőtt az alábbiak hatására: a termelés- és a teljesítménynövelés miatt (4 helyett 3 éves üzemeltetés után kikerülő kazetta-csoportok elszámolása 4 évesről 3 évesre változott) millió Ft; millió Ft a töltetérték és a töltetösszetétel fajlagos költség-változás következménye, + 35 millió Ft az elszámolási módszer módosításának hatása. A tárgyévben csak 1 db inhermetikussá vált nukleáris üzemanyag-kazetta (19 millió Ft-os) értéke került elszámolásra értékvesztésként (selejtezésként), szem ben az előző évben az 52 db alacsony dúsítású friss üzemanyag-kazetta (836 millió Ft-os) és a 156 db értékkel nyilvántartott részben kiégett kazetta (1 180 millió Ft-os) értékvesztésként elszámolt értékével. A. évi nukleáris üzemanyagkészlet értékét 17 millió Ft-tal növelte a felhasználásra került, előző évben értékvesztéssel elszámolt kazetta értékének visszaírása. A nukleáris üzemanyagkészlet értéke a felhasználás módszerének változása mellett. évben az alábbi módon alakult: Megnevezés Kiégésarányos módszer Termelésarányos módszer Eltérés Változás % Nyitó készlet (+) ,19 Beszerzés (+) ,00 I-XII. havi ktg. (-) ,30 Értékvesztés (-) ,00 Értékvesztés visszaírása (+) ,00 Záró készlet ,98 Az elszámolási módszer változásának termelésarányos (GJ) módszer bevezetése a kiégésarányos módszer helyett hatása. évre vonatkozóan 35 millió Ft-os átmeneti költségnövekedés, illetve blokki készletcsökkenés. A két módszer közötti eltérés csak átmeneti, mert a használati idő (üzemidő) a nukleáris üzemanyag-kazetta típusától függően 3 vagy 4 év alatt kiegyenlítődik, és ezt követően megszűnik. Az 1., 3., 4. blokknál az előző évben, a 2. blokk esetében a tárgyévben leállt kampányok költségeinek elszámolásával a kiégésarányos és a termelésarányos módszer közötti eltérés megszűnt.

22 20 B Követelések A követelések mérlegsorainak bázisévhez viszonyított alakulása az alábbi: Megnevezés Eltérés Változás % Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) ,96 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben ,69 Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben ,33 Egyéb követelések ,79 Konszolidálásból eredő társasági adó követelés ,18 Összesen ,67 A kapcsolt vállalkozásokkal szembeni jelentősebb követelések az alábbiak sze - rint alakultak: Dunamenti Erőmű zrt. Powerforum Zrt. Mátrai Erőmű ZRt. 82 millió Ft 26 millió Ft millió Ft Az egyéb követelések részleteiben az alábbiak szerint alakultak: Megnevezés Eltérés Változás % Költségvetéssel szembeni követelések ,18 Társasági adó ,07 Különadó ,44 VPOP ,00 Energiaellátók jövedelemadója ,00 Egyéb ,52 Helyi adó ,25 KÁT ,10 Munkavállalókkal szembeni követelés ,35 Adott előlegek ,88 Rövid lejáratú kölcsön ,06 Egyéb követelés értékvesztése ,42 Részesedéssel kapcs. követelés ,08 Különféle egyéb követelés ,45 Összesen ,79 Az egyéb követeléseken belül a legnagyobb növekedést a MAVIR ZRt. által a kötelező átvételi rendszer (KÁT) működtetése érdekében folytatott tevékenység során keletkezett követelések növekedése okozta.. júniusában az Aquiflex Ltd. az Zrt. vele szemben fennálló 1,8 milliárd Ft összegű követeléséből EUR-t kifizetett.

23 21 B Értékpapírok A forgóeszközök állományán belül az értékpapírok értéke a tárgyidőszak vé - gén 302 millió Ft, amely az alábbi tételekből tevődik össze: Eladásra vásárolt egyéb részesedés 7 millió Ft, Saját részvények 295 millió Ft, Az eladásra vásárolt egyéb részesedés az Zrt. tulajdonában lévő MOL rész - vény, a saját részvény a Paksi A tomerômû Zrt-nél az Zrt. részvénye (205 millió Ft), valamint az Zrt. tulajdonában lévő saját részvény (90 millió Ft). B Pénzeszközök A pénzeszközök változása a bázisévhez viszonyítva az alábbi: Megnevezés Eltérés Változás % Pénztár, csekkek ,76 Bankbetétek ,35 Összesen ,33 B. 3. Aktív időbeli elhatárolások Az aktív időbeli elhatárolások mérlegsorainak bázishoz viszonyított alakulása az alábbi: Megnevezés Eltérés Változás % Bevételek aktív időbeli elhatárolása ,21 KÁT ,00 Kamat ,68 Árbevétel ,29 Egyéb ,90 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása ,77 Bérleti díj ,40 Egyéb költségek ,95 Halaszott ráfordítások ,33 Összesen ,84 A bevételek aktív időbeli elhatárolása jogcím legjelentősebb tétele (3 997 millió Ft) a. évi tarifakorrekció elszámolásának hatása, millió Ft a. évre járó ITC elszámolásokból adódó árbevétel elhatárolása, millió Ft pedig a. évre utólag ki- számlázott határkeresztező kapacitás lekötési díj értéke. A költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásai között meghatározó az optikai szálak hosszú távú bérletének következő időszakokat érintő része.

24 22 B. 4. Saját tőke alakulása A saját tőke értékét meghatározó mérlegsorok bázisévhez viszonyított alakulása az alábbi: Megnevezés Eltérés Változás % Jegyzett tőke ,00 Jegyzett, be nem fizetett tőke (-) ,00 Tőketartalék ,00 Eredménytartalék ,01 Lekötött tartalék ,04 Értékelési tartalék ,89 Mérleg szerinti eredmény ,55 Leányvállalati saját tőke változása ,22 Konszolidáció miatti változások ,20 Külső tulajdonosok részesedése ,72 Saját tőke összesen ,54 A társaságcsoport saját tőkéje a bázishoz viszonyítva 8,54 %-kal, abszolút összegben millió Ft-tal növekedett. Ez a változás főként a tárgyévi eredményből, a konszolidáció miatti tételekből és az eszközök piaci értékeléséből adódik. A konszolidáció során évben lekötött tartalék képzésére került sor a Paksi Atomerőmű Zrt. által vásárolt Zrt. részvényekre. Az értékelési tartalék. december 31-i záró állománya millió Ft, melynek összetétele a következő: Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése millió Ft Műszaki berendezések, gépek értékhelyesbítése millió Ft Szellemi termékek értékhelyesbítése 171 millió Ft Egyéb berendezések, felszerelések értékhelyesbítése 47 millió Ft Vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése 4 millió Ft

25 23 B. 5. Céltartalék A céltartalékok mérlegsorainak, valamint tételeinek alakulása a bázisévhez viszonyítva az alábbi: Jogcím Nyitó egyenleg Tárgyévi felhasználás Tárgyévi képzés Záró egyenleg t Céltartalék a várható kötelezettségekre Kollektív szerződés szerint jövőbeni kifizetésekre Dunamenti számlavita AES Tisza számlavita Környezetvédelem, rekultiváció Rendszerszintű tartalékteljesítmények beszerzési költségeinek változására Rendszerszintű szolgáltatások 5% felüli Csepeli Áramtermelő Kft. Take or pay kötelezettség Hosszú távú alapítványi támogatásra AES Tisza függő kötelezettség Bányabezárás Végkielégítésre Korengedményes nyugdíj MIP- közötti opciós szerződés EMS elszámolási vita Vill. en. ker. szerződés miatti kötelezettség fedezetére CO 2 -kvóta hiány fedezetére Adókockázatra Egyéb Összesen: Céltartalék a jövőbeni költségekre Tokozott üzemanyag hosszú távú kezelésének megoldására, II. blokki munkák költségeire Karbantartási munkálatok Folyékony radioaktív hulladék feldolgozásra Korkedvezmény-biztosítási járulék Várható környezetvédelmi költségek Biztosítási költségekre és járulékaira Egyéb Összesen: Egyéb céltartalék BEDE-COOP kártérítési igény Összesen: Összes céltartalék:

26 24 Az aktuáriusi számítás becslése szerint a társaságcsoportnak. december 31-én millió Ft értékű halmozott kötelezettsége merül fel, melynek kifizetése a jövőben, a Kollektív Szerződés szerint, a munkavállalók nyugdíjba vonulásakor, jutalmazásakor válna esedékessé. A Dunamenti Erőmű zrt.-vel fennálló számlavitákra képzett céltartalékban nem volt változás -ben. Ez az öszszeg a augusztus évek során keletkezett kötelezettségre vonatkozó legjobb vezetőségi becslés, mely a kapacitástöbbletek le nem köté sét, a mérés alapú és a menetrendes elszámolás különbségét, valamint a G 1 hőtartaléktartást foglalja magában. A rendszerszintű tartalékteljesítmények beszerzési költségeinek változására képzett céltartalék a rendszerszintű tartalékok árazásához vagyis a tartalékok Trade ZRt. általi beszerzéseinek szerződés szerinti illetve hatóságilag szabályozott árai közötti különbségének fedezésére megképzett összeg kapcsolódik, mely millió Ft-tal nőtt -ben. A Csepeli Áramtermelő Kft.-vel kötött villamosenergia-beszerzési szerződés alapján az Trade ZRt. köteles megtéríteni minden, a tüzelőanyag beszerzéssel közvetlenül összefüggő, el nem kerülhető költséget. A Csepeli Áramtermelő Kft. a. évi alacsony terhelésének következtében, a. július június 30. közötti időszakra szóló gázszerződésében szereplő úgynevezett take or pay kötelezettség miatt, az Trade ZRt.-nek. év második félévében időarányosan millió Ft, pénzügyileg csak a gázszerződés lejártát követően rendezendő-kötelezettsége áll fenn, melyre az teljes egészében céltartalékot képzett. A Paksi Atomerőmű Zrt. által létrehozott két alapítvány (Duna-Mecsek Terü - letfejlesztési Alapítvány, ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány) jövőbeni támogatására hosszú távú megállapodást írt alá, melynek kifizetési kötelezettségére ig összesen millió Ft céltartalékot képzett. Mindkét alapítvány vonatkozásában millió Ft céltartalék feloldására került sor a tárgyévben. A Tiszai Erőmű privatizációs szerződéséből adódó, környezetvédelmi kárelhárítási munkákkal kapcsolatos potenciális AES veszteség megtérítésére irányuló kötelezettségre az Zrt.-nél a tárgyidőszakban is visszatérően sor került céltartalék képzésre, a beszámolási időszak végén ennek összege millió Ft. A paksi 2. blokki I. aknában történt üzem - zavar helyreállítása során tokokba helyezett sérült üzemanyag tartós elhelyezésének megoldására 344 millió Ft felhasználása mellett további 589 millió Ft céltartalékot képzett a Paksi Atomerőmű Zrt. A Paksi Atomerőmű Zrt. a termelés során keletkező kis- és közepes aktivitású folyékony hulladék kezelésének és tárolásának jövőbeni költségeire további millió Ft céltartalékot képzett tárgyévben. Az Zrt. Igazgatósága január 27-i ülésén a 6/2010 (I. 27.) számú határozata szerint tudomásul vette A munkavállalók nyugdíj korkedvezményt biztosító besorolásának rendezése tár gy - ban készült tájékoztatót. Hozzájárulását adta, hogy az ezen a jogcímen felmerülő költségnövekedés az Csoport évre vonatkozó üzleti tervébe beépítésre kerüljön. Az Zrt. Igazgatóságának határozata alapján a Paksi Atomerőmű Zrt. a helyi szakszervezetekkel I. 28-án aláírta a Megállapodás a korkedvezményes nyugdíjazás kérdésében című dokumentumot. A megállapodásból eredő évi járulékkülönbözetre céltartalékot képeztek millió Ft értékben. A Vértesi Erőmű ZRt.-nél a villamosenergia-kereskedelmi szerződés miatti kötelezettségeknél évben képzett céltartalékokból (8 261 millió Ft) tárgyévi felhasználásra visszaírt 931 mil lió Ft összeg részletezése az alábbi (lezárt ügyletek): EZPADA Hungary Kft ezer Ft ATEL Energia Kft ezer Ft RE Magyarország Kft ezer Ft A. évi millió Ft összegű céltartalék-képzés (villamosenergia-kereskedelmi szerződések miatt) részletezése: CEZ Magyarország Kft ezer Ft (árfolyamkülönbözet és további költségek) Energy Capital Zrt ezer Ft (árfolyamkülönbözet) HSE Hungary Kft ezer Ft (árfolyamkülönbözet) EFT Budapest Zrt ban képzett kötelezettségre ezer Ft ( EUR) árfolyamkülönbözet további követelésre képzés ezer Ft ( EUR) Környezetvédelmi kötelezettségre megelőző években képzett céltartalékok. évi felhasználásának főbb tételei: Oroszlányi Erőmű Megvalósult zagytéri függönyfal 412 millió Ft Zagytér-rekultivációs kötelezettség csökkenés 229 millió Ft Egységes környezethasználati engedély (megvalósult) 105 millió Ft Erőmű bezárás-visszaírás (mert nincs törvényi előírás) 268 millió Ft Bánhidai Erőmű Zagytér-rekultivációs terv felülvizs - gálata miatti visszaírás (Me csekérc Környezetvédelmi Zrt. terve alapján) 530 millió Ft Tatabányai Erőmű Zagytér- (volt V/C külfejtés) rekultivációs terv felülvizsgálata miatti visszaírás 185 millió Ft

27 25 Az Zrt millió Ft értékben, a Deloitte értékelése alapján céltartalékot képzett a Meinl International Power Limited és az Zrt. között létrejött opciós szerződésben foglaltakra. Ennek értelmében az Zrt. jogot biztosít a MIP részére, ami bizonyos körülmények esetén megköveteli az Zrt.-tőt az eladási opciós részvények megvételét. Ez a kötelezettség a Deloitte i értékelése alapján mil lió Ftra nőtt. Az Zrt. jogelődje, az Tröszt és a JUGEL között én kötött tranzitmegállapodás rendezése kapcsán az Zrt. és az EMS képviselői között egyeztetésre került sor. Az egyeztetés nem vezetett eredményre, a szerb fél keresetet nyújtott be a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Választottbíróságnál. Az EMS keresetében EUR összeg megtérítését kéri, melyre a. december 31-i MNB árfolyammal számolva az Zrt millió Ft céltartalékot képzett. B. 6. Kötelezettségek A kötelezettségek összegét meghatározó mérlegsorok bázishoz viszonyított alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: Megnevezés Eltérés Változás % Hátrasorolt kötelezettségek ,49 Passzív tőkekonszolidációs különbözet ,49 Hosszú lejáratú kötelezettségek ,08 Beruházási és fejlesztési hitelek ,82 Egyéb hosszú lejáratú hitelek ,29 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek ,98 Rövid lejáratú kötelezettségek ,99 Rövid lejáratú kölcsönök ,61 Rövid lejáratú hitelek ,20 Vevőtől kapott előlegek ,82 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész. visz. lévô vállalkozással szemben , , ,00 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,35 Kötelezettségek összesen ,44 A hosszú lejáratú kötelezettségek növekedését főként 2 új leányvállalat a Római Irodaház Kft. ( millió Ft), és a Hungarowind Kft. (8 049 millió Ft). évi akvizíciója miatti beruházási hitel növekedés eredményezte.

28 26 A rövid lejáratú kötelezettségek nettó 17 %-os csökkenésének főbb összetevői az alábbiak voltak: Növekedések: Hungarowind Kft.. évi akvizíciója miatti rövid lejáratú hitel növekedés MAVIR Zrt. által az MKB Banktól felvett folyószámlahitel KÁT finanszírozáshoz MAVIR Zrt. által vevőktől kapott előlegek növekedése. évre elfogadott osztalék kifizetett osztalékelőleggel csökkentett része 150 millió Ft millió Ft millió Ft millió Ft Csökkenések: Zrt. anyavállalata felé fizetendő évi osztalék kifizetése millió Ft A kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségek az alábbiak szerint alakultak: Dunamenti Erőmű zrt. 138 millió Ft Powerforum Zrt. 1 millió Ft Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. 1 millió Ft Mátrai Erőmű ZRt millió Ft Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek alakulását az alábbi táblázat mutatja: Megnevezés Eltérés Változás % Költségvetéssel kapcsolatos ,23 ÁFA ,40 Társadalombiztosítási köt ,03 Személyi jövedelemadó ,88 Vízkészlet-használati díj ,96 VPOP ,56 Egyéb ,76 Munkavállalókkal szemben ,61 VET által előírt kötelezettségek ,86. évi KÁT elszámolásból eredő kötelezettség ,00 Egyéb ,07 Összesen ,35

MVM CSOPORT ÉVES JElEnTÉS 2010

MVM CSOPORT ÉVES JElEnTÉS 2010 MVM CSOPORT ÉVES Jelentés 2010 TARTALOMJEGYZÉK 1. Elnök-vezérigazgatói köszöntô 4 2. Az MVM Zrt. és a cégcsoport 6 2.1. A cégcsoport felépítése, a társaságok tevékenysége 6 2.2. Az elismert vállalatcsoport

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2005. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

Az MVM Csoport. Konszolidált Pénzügyi Kimutatása. 2012. év

Az MVM Csoport. Konszolidált Pénzügyi Kimutatása. 2012. év MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság Az MVM Csoport EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített Konszolidált Pénzügyi Kimutatása 2012. év Budapest,

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Érd, 2015. december 9. Lanku Ildikó ügyvezető Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2031 Érd,

Részletesebben

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője)

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 03. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. 2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 05. 3. Vagyoni értékű jogok

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5

Részletesebben

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. vagyoni értékű jogok 4.

Részletesebben

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55.

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. december 31. Érd, 2016. február 27. L a n k u I l d i k ó ügyvezető igazgató Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Tőzsdei éves jelentés 2002 Az éves jelentés tartalma Mérleg, Eredménykimutatás 3. oldal Kiegészítő melléklet 8. oldal Üzleti jelentés... 51. oldal Budapesti

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2013. éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2013. éves beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft 2013 éves beszámolóhoz A kiegészítő melléklet szerepe a számviteli törvény 88 -a értelmében, hogy számszerű és szöveges magyarázatot adjon

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés Jól teljesített az Állami Nyomda az év első felében Iparági átlag felett teljesített az első félévben az Állami Nyomda, és export árbevételét jelentősen növelni tudta. Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY,

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI ÉVES BESZÁMOLÓJA A 2002. DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZŐDŐ ÉVRE

MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI ÉVES BESZÁMOLÓJA A 2002. DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZŐDŐ ÉVRE A TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI ÉVES BESZÁMOLÓJA A 2002. DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZŐDŐ ÉVRE A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSSEL EGYÜTT

Részletesebben

Számviteli képeskönyv. A mérleg előírt tagolása. a Számviteli törvény alapján

Számviteli képeskönyv. A mérleg előírt tagolása. a Számviteli törvény alapján Számviteli képeskönyv I. melléklet A mérleg előírt tagolása a Számviteli törvény alapján Mérleg A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 2004. április 29. Gazdasági Igazgatóság / Economic Directorate Az éves jelentés tartalma: Tartalom. 1. oldal Független Könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

ország 29. 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet

ország 29. 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt.

Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Konszolidált éves beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés 2003. december 31. KONSZOLIDÁLT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2003. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Konszolidált eredménykimutatás 1. Konszolidált mérleg 2. Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3

TARTALOMJEGYZÉK. Konszolidált eredménykimutatás 1. Konszolidált mérleg 2. Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3 TARTALOMJEGYZÉK Konszolidált eredménykimutatás 1 Konszolidált mérleg 2 Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3 Konszolidált cash-flow kimutatás 4 Kiegészítő melléklet a konszolidált beszámolóhoz

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2006. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. JELENTÉS ÉS ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. DECEMBER 31.

BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. JELENTÉS ÉS ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. DECEMBER 31. BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. JELENTÉS ÉS ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. DECEMBER 31. Éves beszámoló kiegészítő melléklete 2015. ELMŰ Nyrt. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

A Forrás Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság 2004. évi gyorsjelentése

A Forrás Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság 2004. évi gyorsjelentése A Forrás Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság 2004. évi gyorsjelentése A Forrás Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság az alábbiakban ismerteti tisztelt Részvényeseivel a Társaság magyar

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2011. évi mérlegéhez és eredménykimutatásához. 1. Általános rész

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2011. évi mérlegéhez és eredménykimutatásához. 1. Általános rész KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft 2011 évi mérlegéhez és eredménykimutatásához 11 A társaság bemutatása, főbb adatai: 1 Általános rész A társaság neve : KECSKEMÉTI TERMOSTAR

Részletesebben

Trader-Holding Zrt. Éves beszámoló. 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4. a vállalkozás megnevezése

Trader-Holding Zrt. Éves beszámoló. 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4. a vállalkozás megnevezése 1 4 3 5 8 5 4 0 4 1 1 0 1 1 4 1 3 Statisztikai számjel 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 2013 Éves beszámoló A

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2016. évi üzleti tervének e l f o g a d á s á r a

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2016. évi üzleti tervének e l f o g a d á s á r a J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2016. évi üzleti tervének e l f o g a d á s á r a Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetője Ózd, 2016. február 25. Tisztelt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére 1 2 E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2015. ÉVI I. FÉLÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA Tisztelt Gazdasági és

Részletesebben

Fenntarthatósági Jelentés

Fenntarthatósági Jelentés 2004 M V M T Á R S A S Á G C S O P O R T Fenntarthatósági Jelentés CSOPORT CSOPORT FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2 0 0 4 Az MVM Csoport Fenntarthatósági Jelentése 2004 Tartalom Köszöntõ A társaságcsoport A

Részletesebben

A tétel megnevezése Előző év

A tétel megnevezése Előző év 2 Statisztikai számjel: 11306805-9213-113-18 Cégjegyzék szám: 18-09-101659 Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2006. június 30. MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző

Részletesebben

Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2007. ÉMÁSZ Nyrt. 1

Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2007. ÉMÁSZ Nyrt. 1 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2007. ÉMÁSZ Nyrt. 1 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2007. ÉMÁSZ Nyrt. 2 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2007. ÉMÁSZ Nyrt. 3 Mérlegbeszámoló kiegészítő

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. március 31. az üzleti év első féléve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október 1-től

Részletesebben

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi Pénzügyi

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 12EB-01 12EB 12EB/A 12EB/M/A1 12EB/M/A2 12EB/M/A3 12EB/M/A4 12EB/E-O/A1 12EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010. Statisztikai számjel: 14635306-8610-599-05 Cégjegyzék száma: CG. 05-09-017049 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Részletesebben

Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2013. ÉMÁSZ Nyrt. 1

Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2013. ÉMÁSZ Nyrt. 1 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2013. ÉMÁSZ Nyrt. 1 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2013. ÉMÁSZ Nyrt. 2 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2013. ÉMÁSZ Nyrt. 3 Mérlegbeszámoló kiegészítő

Részletesebben

Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről

Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről TÁJÉKOZTATÓ A TVK-CSOPORT 2013. ÉVI EREDMÉNYEIRŐL A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu)

Részletesebben

Szöveges kiegészítés a 2015.01.01-06.30. időszakra vonatkozó közbenső mérleghez MÉRLEG

Szöveges kiegészítés a 2015.01.01-06.30. időszakra vonatkozó közbenső mérleghez MÉRLEG MÉRLEG 1. Vagyoni értékű jogok 2015. 01.01-06.30. időszakban e vagyonelemek körében a terepi leolvasó rendszer (bruttó értéken 300 ), a számviteli ügyviteli rendszer (bruttó értéken 288 ), a bérszámfejtő

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Székhelye: MAGYAR

Részletesebben

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sorsz. 1 2 5 5 0 7 5 3-3 5 1 2-1 1 4-0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 4 7 0 Cégjegyzék száma 2014. december 31. MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari MÉRLEG Eszközök (aktívák) Átviteli Rendszerirányító

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

A SYNERGON INFORMATIKA NYRT. 2008. DECEMBER 31-i ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2009. február 13. I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: Synergon Informatikai Rendszereket

Részletesebben

2012. évi Éves beszámoló

2012. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6 1 0 0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÜZLETI JELENTÉS AZ M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL Veszprém, 2013. február 14. Dr. Markovszky György ügyvezető igazgató 1 Üzleti Jelentés az M-Spirit Kft. 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről 1 2 0 4 1 7 8 1 7 0 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 8 1 3 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése BUDAPESTI INGATLAN RT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.

Részletesebben

ország Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet NEM

ország Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet NEM IM IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 15EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének

Részletesebben

ELOTERJESZTÉS. A Társaság Igazgatósága 2005. április 29-re hívta össze az éves rendes közgyulést az alábbi napirenddel:

ELOTERJESZTÉS. A Társaság Igazgatósága 2005. április 29-re hívta össze az éves rendes közgyulést az alábbi napirenddel: ELOTERJESZTÉS az econet.hu Informatikai Részvénytársaság (1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3., Cg. 01-10-043483) 2005. április 29-én 10 órakor a Társaság székhelyén tartandó Közgyulésére. A Társaság

Részletesebben

VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2011

VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2011 VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2011 Üzleti jelentés A Társaság rövid bemutatása Cégnév: NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Rövidített cégnév: NUTEX Nyrt Székhely: 1147. Budapest, Telepes u. 53.

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2006. október 1. 2006. december 31. első negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

~ ~2O4 ~;. C~ A típusú mérleg

~ ~2O4 ~;. C~ A típusú mérleg miklós Térségi Ép-Szer és Szolg Kft (11274139-2-16) Listaazonositó: 4248068577 Cég: Tmiklós Térségi Ép-Szer és Szolg Kft 2015.0-14 hó Adószám: 11274139-2-16 Sorszám Mégnevezés. Előző Tárgyév 01. A. Befektetett

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről Statisztikai számjel: 13546636360011315 Cégjegyzék száma: 15-09 - 070074 Vállalkozás megnevezése: Szalka-Víz Mátészalka Térségi Víz- és Csatornaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Vállalkozás címe:

Részletesebben

Az Egyéb követelések összege 10.489 ezer Ft-ot tesz ki.

Az Egyéb követelések összege 10.489 ezer Ft-ot tesz ki. 1 A HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Rt 2002. harmadik negyedévi gyorsjelentése A Bevezetési és Forgalombantartási Szabályzat szerint indokolnunk kell a tavalyi adatokhoz képest jelentős eltéréseket.

Részletesebben

OTT-ONE Nyrt. 2014. éves. auditált. jelentése

OTT-ONE Nyrt. 2014. éves. auditált. jelentése OTT-ONE Nyrt. 2014. éves auditált jelentése Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Cégadatok... 3 Üzleti jelentés... 4 1. Összefoglaló... 4 2. A Társaság rövid- és középtávú feladatai... 4 3.1. Konszolidációs

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Statisztikai számjel: 1073441-4010-114-06 Cégjegyzék szám: 06-10-00056 'Mérleg eszközök (aktívák)

Részletesebben

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai

A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai Budapest, 2010. március 31. 1 TARTALOM Közgyűlési meghívó... 3 1. SZÁMÚ NAPIRENDI

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. ÉVES MÉRLEG "A" típus

15EB 01 15EB 01/A. ÉVES MÉRLEG A típus 2016. 06. 08. Elektronikus Beszámoló Portál Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01

Részletesebben

PANNERGY NYRT. 2008. december 31. 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe. Keltezés: Budapest, 2009.február 14.

PANNERGY NYRT. 2008. december 31. 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe. Keltezés: Budapest, 2009.február 14. 1 0 5 5 8 3 7 7 7 0 1 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8 Cégjegyzék száma PANNERGY NYRT. a vállalkozás megnevezése 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe 2008. december

Részletesebben

Időközi vezetőségi beszámoló 2014. I. negyedév 2014. május 19.

Időközi vezetőségi beszámoló 2014. I. negyedév 2014. május 19. ALTEO Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. I. negyedév 2014. május 19. ALTEO NYRT 2014. I. negyedévre vonatkozó időközi vezetőségi beszámoló 1 Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

2014. Első negyedéves jelentése

2014. Első negyedéves jelentése 2 3 4 8 6 9 5 9 6 1 9 0 1 1 4 0 3 Statisztikai számjel 0 3-1 0-1 0 0 4 4 8 Cégjegyzék száma A Business Telecom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. Első negyedéves jelentése Takács Krisztián

Részletesebben

PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2014. évi gazdálkodásról. 2015. február 19.

PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2014. évi gazdálkodásról. 2015. február 19. PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2014. évi gazdálkodásról 2015. február 19. Vezetői összefoglaló 2014. utolsó negyedéve újabb mérföldkő a Társaság életében, hiszen a Miskolci Projekt szeptemberben

Részletesebben

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt.

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. 2014. I. féléves nem auditált módosított vezetőségi jelentése /3.3.10.-es pont került módosításra, mely aláhúzással jelzett, valamint a PK3. és

Részletesebben

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG 1 1 2 2 6 5 8 3 0 3 1 2 1 1 4 1 4 Statisztikai számjel 1 4 _ 1 0 3 0 0 0 5 4 Cégjegyzék szám Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgy

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FÉLÉVES JELENTÉS. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FÉLÉVES JELENTÉS Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félév A Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1147 Budapest, Telepes u. 53., cégjegyzékszáma: 01-10-043104,

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. évi tevékenységéről

ÜZLETI JELENTÉS Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. évi tevékenységéről ÜZLETI JELENTÉS Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. évi tevékenységéről A Társaság tevékenységét befolyásoló gazdasági és piaci folyamatok ismertetése A Társaság tevékenységein

Részletesebben

6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3.

6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3. GYORSJELENTÉS - DÉMÁSZ Csoport - 2003. I-III. negyedév 6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3. DÉMÁSZ Rt. 2003. I-III negyedéves gyorsjelentés TARTALOM Előszó...1 I. Az időszak leglényegesebb adatai...2

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2011. Keltezés: Balassagyarmat, 2012. március 15.

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet Kiegészítő Melléklet a BISZ Zrt. 2012. évi beszámolójához Tartalomjegyzék 1. Általános kiegészítések... 2 1.1. A BISZ Zrt. bemutatása... 2 1.2. A BISZ Zrt. irányításának rendszere... 3 1.3. BISZ Zrt. számviteli

Részletesebben

MÉRLEG " A " változat Eszközök ( aktívák )

MÉRLEG  A  változat Eszközök ( aktívák ) Statisztikai számjel: 1 0 7 3 2 3 4 6 2 9 3 2 1 1 4 0 4 Cégjegyzék száma: 0 4-1 0-0 0 1 3 8 4 Linamar Hungary RT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2003. december 31. ( év / hó / nap ) MÉRLEG " A " változat

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE Tartalom: Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 1 Konszolidált beszámolók A és december 31-i konszolidált mérlegek

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL 2. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Közhasznú szervezet neve: MŰHELY PRODUKCIÓ Adószáma: 22631792-1-42 Cégjegyzék száma: 01-09-936654 Statisztikai számjele: 22631792-9001-113-01 Címe: 1117. Budapest, Galambóc u. 34.

Részletesebben

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2013.01.01. 2013.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

73OME Mérleg - Eszközök

73OME Mérleg - Eszközök Táblakód: 73OME Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi 73OME Mérleg - Eszközök Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló záró Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h

Részletesebben

II. Az átalakulás előzményei és a létrejövő társaságokra vonatkozó adatok

II. Az átalakulás előzményei és a létrejövő társaságokra vonatkozó adatok Független könyvvizsgálói jelentés átalakulási vagyonmérleg vizsgálatáról a jogutód -ről és a kiválással létrejövő Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaságról a jogelőd részvényesei részére. I. Bevezető

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 08. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓJA 2011. BEVEZETŐ RÉSZ... 5 TÁRSASÁGI BESZÁMOLÓ... 8 1. MÉRLEG (ezer Ft)... 10 2. EREDMÉNYKIMUTATÁS (ezer Ft)... 12 3. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 13 Számviteli

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 27. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 16., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 27. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 16., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 27. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 16., szerda Tartalomjegyzék 28/2011. (III. 16.) Korm. rendelet 29/2011. (III. 16.) Korm. rendelet 4/2011. (III. 16.) PSZÁF rendelet

Részletesebben

I/1. Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. rövid bemutatása Cégjogi forma: Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapítási időpont: 1986. december 16. Cégbejegyzés időpontja: 1988. április 12. (utolsó változásbejegyzés:

Részletesebben

Iktatószám: 271/2009. Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Kht. 2510 Dorog, Kossuth L. u. 6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. év Melléklet: Egyszerűsített éves beszámoló Dorog, 2008. március

Részletesebben

Időközi vezetőségi beszámoló 2016. I. negyedév 2016. május 13.

Időközi vezetőségi beszámoló 2016. I. negyedév 2016. május 13. ALTEO Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2016. I. negyedév 2016. május 13. 1 Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság ) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX.

Részletesebben

TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. MÉRLEGEK 2003. ÉS 2002. DECEMBER 31.

TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. MÉRLEGEK 2003. ÉS 2002. DECEMBER 31. MÉRLEGEK 2003. ÉS 2002. DECEMBER 31. ESZKÖZÖK Befektetett eszközök Jegyzet 2003.12.31. 2002.12.31. millió forint millió forint Immateriális javak 4 4.151 3.660 Tárgyi eszközök 5 109.416 62.639 Pénzügyi

Részletesebben

A Magyar Energia Hivatal 2012. évi munkaterve

A Magyar Energia Hivatal 2012. évi munkaterve A Magyar Energia Hivatal 2012. évi munkaterve I. BEVEZETŐ A Magyar Energia Hivatalnak (MEH) szélesebb felhatalmazást kell kapnia, képessé kell válnia az Energiastratégia implementációját igénylő tervezési

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint

73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint 73OME MÉRLEG-Eszközök Mód c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 21 906 174-21 906 174 23 749 693 0 23 749 693 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 13 765 859-13 765 859 15 547 422 0 15 547

Részletesebben

A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése

A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése Gazdálkodási adatok 1. A magyar számviteli szabályok szerint 2004. január 1. 2004. december 31-ig elkészített konszolidált,

Részletesebben

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolója. 2015. március 30.

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolója. 2015. március 30. A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolója 2015. március 30. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ÜZLETI JELENTÉS MÉRLEG EREDMÉNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Radioaktív

Részletesebben

tartalomjegyzék 2 éves beszámoló 2009 éves beszámoló 2009

tartalomjegyzék 2 éves beszámoló 2009 éves beszámoló 2009 14 www.miskolcholding.hu 34 36 4 6 8 10 14 16 32 34 36 38 40 42 44 46 Polgármesteri köszöntő Azoknak, akik hozzám hasonlóan a protokoll beköszöntőknek csak az első mondatát olvassák el: a Miskolc Holding

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Morál-Audit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART-Szabadkikötő Zrt.

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszáma: 08 09 003769

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszáma: 08 09 003769 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 08 09 003769 Székhelye: Sopronkőhidai

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához Budapest, 2016. február 29. A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor

Részletesebben

Működhet-e Paks-2 állami támogatások nélkül? Az erőműtársaság vállalatgazdasági közelítésben

Működhet-e Paks-2 állami támogatások nélkül? Az erőműtársaság vállalatgazdasági közelítésben Működhet-e Paks-2 állami támogatások nélkül? Az erőműtársaság vállalatgazdasági közelítésben Felsmann Balázs Budapesti Corvinus Egyetem balazs.felsmann@uni-corvinus.hu Budapest, 2015. június 23. Miért

Részletesebben

SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. 6600 Szentes, Csongrádi út 3. Pf: 269 Telefon: (63) 311-433 Fax: (63) 311-433 Erste Bank Rt. 11652003-06914500-52000000 Ikt.szám:

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27.

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. ÉVES JELENTÉS 2004 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. VEZÉRIGAZGATÓ ÜZENETE Társaságunk a 2004. évben jelentősen növelte eredményét, miközben árbevételében jelentős változás nem történt.

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

Globus Konzervipari Rt. Éves Jelentés 2002. GLOBUS KONZERVIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2002. ÉVES JELENTÉS

Globus Konzervipari Rt. Éves Jelentés 2002. GLOBUS KONZERVIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2002. ÉVES JELENTÉS GLOBUS KONZERVIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2002. ÉVES JELENTÉS TARTALOM Bevezetés 3. A Globus Rt. tulajdonosi szerkezete 4. Felelősségvállaló nyilatkozat, Általános információk 5. A Globus csoport vállalatainak

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Tárgy: Szentes Városi Szolgáltató Kft 2013. évi beszámolója Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben