A Magyar Energia Hivatal évi munkaterve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyar Energia Hivatal 2012. évi munkaterve"

Átírás

1 A Magyar Energia Hivatal évi munkaterve

2 I. BEVEZETŐ A Magyar Energia Hivatalnak (MEH) szélesebb felhatalmazást kell kapnia, képessé kell válnia az Energiastratégia implementációját igénylő tervezési feladatok ellátására, valamint a minimális költségelvű energetika megvalósulását gátló tényezők felszámolására és mindezt a környezeti szempontok fokozott figyelembevételével. Forrás: Nemzeti Energiastratégia A Magyar Energia Hivatal a villamosenergia-, a földgáz-, a távhő-, valamint a víziközmű-szektor szabályozó hatósága. A Hivatal önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező kormányhivatal, melynek irányítását a Kormány, felügyeletét a nemzeti fejlesztési miniszter látja el. Az energetikai szektor nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ágazat, mely minden hazai háztartást, kb. 4,5 millió családot érint. A Nemzeti Energiastratégia céljaival összhangban kiemelt kormányzati cél az ellátásbiztonság garantálása, nem csak az energia-, hanem a víziközmű-szolgáltatás esetén is. Ezen stratégiai jelentőségű közszolgáltatások egységes és hatékony szabályozása érdekében a Hivatal hatásköre július 1-jétől kibővül a víziközmű-szektor felügyeletével. A Hivatal kiemelt feladatának tekinti a biztonságos energia- és vízellátás, valamint a szolgáltatások megfelelő színvonalát biztosító szabályozás megvalósítását, a fogyasztóvédelem erősítését. A fogyasztóvédelem erősítése egyfelől a Hivatal markánsabb fogyasztóvédelmi tevékenységét jelenti, másfelől azonban megkívánja a felhasználói tudatosság egy magasabb fokát is, melynek ösztönzése szintén kiemelt célként jelenik meg munkatervünkben. A Széll Kálmán Tervben rögzített kormányzati cél, hogy megakadályozza a rezsiköltségek indokolatlan emelését. Ennek érdekében a villamosenergia-, földgáz-, és a távhő-árak mellett a Hivatal hatósági árszabályozása alá került az ivóvíz-ellátás és szennyvíz-elvezetés díja is. Ezen kívül a tervek szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjának megállapítása is a Hivatal feladatává válik. A Hivatal célja, hogy az általa felügyelt közszolgáltatások esetében csak a ténylegesen indokolt költségek kerüljenek elismerésre az árban. 2

3 Az új területek helyes szabályozási gyakorlatának kialakítása mellett az uniós szabályozás és a piaci folyamatok változására tekintettel a Hivatal tovább kívánja erősíteni piacfelügyeleti tevékenységét az energiaszektorban is. Az elkövetkező időszakban különösen hangsúlyos szerepet kap a nagykereskedelmi energiapiacok átlátható, piaci manipulációktól mentes működésének biztosítása. Ennek érdekében a Hivatal új piacfigyelési és ellenőrzési mechanizmust alakít ki. A Hivatal évi munkatervét a fenti célokkal összhangban alakította ki. A kitűzött akciók egyben a Hivatal küldetésének megvalósításához, a kiszámítható szabályozási keretrendszer megteremtéséhez is hozzájárulnak, ami garantálja a felügyelt ágazatok fenntartható működését, ezen keresztül biztosítva a fogyasztók megfelelő színvonalon és megfizethető áron történő folyamatos ellátását. Horváth Péter elnök 3

4 II. A ÉV ÁTTEKINTÉSE II.1 Hazai jogszabályváltozások A 3. energia csomag 1 magyar jogba történő teljes körű átültetése és végrehajtásának biztosítása, másrészt az e törvények hatálybalépése óta felhalmozódott szabályozási tapasztalatok beépítése érdekében 2011-ben módosult a földgázellátásról szóló évi XL. törvény (Get.) és a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény (Vet.). A módosítások közül kiemelendő, hogy a földgáz- és a villamosenergia hálózat csatlakozási és hálózathasználati díjainak megállapítása évtől a Hivatal hatáskörébe került ben módosult a távhőszolgáltatásról szóló évi XVIII. törvény (Tszt.). A módosítás értelmében Hivatal adja ki a hőenergiát nem kapcsoltan előállító távhőtermelők létesítési és működési, valamint a távhőszolgáltatók működési engedélyét. Hatósági árszabályozás alá került a távhőszolgáltatóknak értékesített hő ára, továbbá a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díja is. A hatósági árakat a települési önkormányzat képviselő testülete helyett az energiapolitikáért felelős miniszter állapítja meg a Hivatal javaslatának figyelembevételével. Az Országgyűlés december 30-án elfogadta a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvényt (Vkszt.). Ennek értelmében a Hivatal látja el a víziközmű-szektor hatósági felügyeletét, valamint a közműves ivóvízellátás és közműves szennyvízelvezetés és tisztítás díjának és a víziközműves kapcsolódó szolgáltatás díjainak árelőkészítő, továbbá a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás ármegállapítási feladatait. 1 A 3. energia csomag részét képezi 1. az Európai Parlament és a Tanács 2009/72/EK irányelve (2009. július 13.) a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/54/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről, 2. az Európai Parlament és a Tanács 2009/73/EK irányelve (2009. július 13.) a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről, 3. az Európai Parlament és a Tanács 713/2009/EK rendelete (2009. július 13.) az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége létrehozásáról, 4. az Európai Parlament és a Tanács 714/2009/EK rendelete (2009. július 13.) a villamos energia határokon keresztül történő kereskedelme esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési feltételekről és az 1228/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, 5. az Európai Parlament és a Tanács 715/2009/EK rendelete (2009. július 13.) a földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről és az 1775/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről. 4

5 II.2. Uniós szabályozás változásai A 3. energia csomag A 2009/72/EK irányelv előírja a tagállamok számára, hogy az egységes európai piac megteremtése érdekében villamosenergia-piacaikat 2014-ig kapcsolják össze. Ennek érdekében 2011-ben elindult a cseh, a szlovák és a magyar villamosenergiapiac összekapcsolási projekt, melynek célja, hogy 2012 második negyedévére az említett három piac összekapcsolódása megvalósuljon. Ebben kiemelt szerepük van az érintett szervezett villamosenergia-piacok mellett az átviteli rendszerirányítóknak is. A projekt az előzetesen elfogadott ütemtervnek megfelelően halad. Az év során számos technikai, pénzügyi és adminisztratív részlet kidolgozásra került. Az erősödő integráció megkívánja, hogy a tagállamok szabályozóhatóságai napi szinten együttműködjenek. Ennek érdekében jött létre (a 713/2009/EK rendelet alapján) az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (Agency for the Cooperation of Energy Regulators ACER), mely az EU hivatalos szerve. Feladata többek között a nemzeti szabályozó hatóságok szoros együttműködésének koordinálásával a 2014-re megcélzott egységes európai belső energiapiac kialakítását elősegítő szabályrendszer létrehozása. A nemzeti szabályozóhatóságok együttműködését hivatott előmozdítani az Európai Energiaszabályozók Tanácsa (Council of European Energy Regulators CEER) is, mely önkéntes alapon szerveződött és energetikai kérdésekben lehetőséget biztosít a regulátori tapasztalatok cseréjére és a közös európai regulátori álláspont kialakítására. A Hivatal mindkét szervezet munkájában aktívan részt vesz. A 2009/72 EK irányelv rendelkezéseinek megfelelően a Hivatal az átviteli rendszerirányító (MAVIR Zrt.) tanúsítását megkezdte, ami szükséges ahhoz, hogy a MAVIR Zrt. rendszerirányítói tevékenységét a jövőben is folytathassa. A 2009/72/EK és a 2009/73/EK irányelvek rendelkeznek az intelligens mérési rendszerek tagállami bevezetéséről. Az ún. okos mérési rendszerek bevezetéséhez előzetesen vizsgálni kell a piaci szereplőknél felmerülő valamennyi költséget és hasznot, az egyes modellek költséghatékonyságát, valamint a bevezetés ütemezésének megvalósíthatóságát. Az értékelés alapján a Kormány a Bizottság tájékoztatása mellett dönt az okos mérés bevezetésének ütemezéséről. 5

6 REMIT rendelet 2011 decemberében jelent meg a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló 1227/2011/EU (REMIT) rendelet. A REMIT célja a bennfentes kereskedelem és a piaci manipulációk megakadályozása. Ennek érdekében a szabályozó hatóságoktól szélesebb körű piacfigyelést és szigorúbb piacfelügyeleti tevékenységet kíván a nagykereskedelmi energiapiaci tranzakciók vonatkozásában. II.3 Főbb energiapiaci változások Villamosenergia-piac 2011-ben a nettó villamosenergia-felhasználás mintegy 1,5%-kal nőtt az előző évihez képest. A hazai villamosenergia-termelés ugyanakkor 3%-kal csökkent, ami elsősorban a kiserőművek termelésének visszaesésével magyarázható. A felhasználói igények növekedését és a hazai termelés csökkenését az import ellensúlyozta. Az importszaldó az előző évihez képest 1,5 TWh-val nőtt, és a hazai bruttó villamosenergia-felhasználás 17%-át tette ki. 1. ábra - A hazai villamosenergia-termelés felhasznált energiahordozók szerinti megoszlása ( ) A villamosenergia-import növekedése a hazai erőműpark gyenge versenyképességével magyarázható. A regionális összehasonlításban magas hazai gázárak, valamint a kapcsolt termelők kötelező átvétel keretében történő értékesítési jogosultságának július 1-jétől megszűnése miatt mind a földgáz tüzelésű gázmotoros kiserőművek, mind a kombinált ciklusú nagyerőművek termelése csökkent ben új, illetve átalakított nagyerőművek, nagyerőművi blokkok kezdték meg kereskedelmi működésüket. Az E.ON Gönyűi Erőműve 433 MW bruttó villamos teljesítménnyel rendelkezik, a kombinált ciklusú erőmű 59%-os nettó villamos hatásfok elérésére képes. A Dunamenti Erőmű egyik blokkját kombinált ciklusúvá alakították át, így villamos teljesítménye 407 MW-ra, míg nettó hatásfoka pedig 57%-ra növekedett. A BVMT Bakonyi Villamos Művek Termelő Zrt. Ajkai Gázturbinás Erőműve is 2011-ben kezdete működését. Az új nyílt ciklusú gázturbinás erőmű 120 MW villa- 6

7 mos teljesítménnyel és 40%-os nettó hatásfokkal rendelkezik. A villamosenergiarendszer rendelkezésre álló teljesítményét ugyanakkor negatívan befolyásolta, hogy az AES Borsod Energetikai Kft. két erőműve, a Borsodi Hőerőmű és a Tiszapalkonyai Hőerőmű villamosenergia-termelését év második felében szüneteltette. 2. ábra - A villamosenergia-termelés, a villamosenergia-import, valamint a villamosenergiafelhasználás alakulása ( ) A kapcsolt energiatermelők július 1-jétől kikerültek a kötelező átvételi rendszerből a villamos energia szabadpiacra. A kis kapcsolt termelők számára azonban a kereskedőknek történő közvetlen értékesítés mellett biztosított a rendszerirányító által létrehozott és működtetett KÁT mérlegkörön keresztüli szervezett piaci értékesítés lehetősége is. A hazai villamosenergia-kereskedelem egyre nagyobb hányada valósul meg a szervezett piacokon, így például a HUPX-en. A korábbi évben tapasztalt forgalomnövekedés 2011-ben is folytatódott. A teljes azonnali piacon kereskedett mennyiség GWh volt, ami a hazai bruttó villamosenergia-felhasználás 9 %-ának felel meg július 19-étől a HUPX-en lehetővé vált a hosszú távú fizikai leszállítású villamosenergia-kereskedés (HUPX Physical Futures) is. A hosszú távú piacon kereskedett mennyiség elérte az GWh-t. A hosszú távú ügyletek döntő többsége azonban szervezett piacon kívüli ügylet tól a hatósági áras egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználók kizárólag a versenypiacon, kereskedőktől szerezhetik be a villamos energiát. Az egyetemes szolgáltatásra jogosult (lakossági és közintézményi) felhasználók amennyiben nem kívántak szabadpiacra kilépni 2011-ben is hatóságilag megállapított áron vételezhették a villamos energiát. A villamos energiára (mint termékre) vonatkozó ún. 7

8 egyetemes szolgáltatási árak február 1-jén, július 1-jén és január 1-jén változtak ben 180 ezer fogyasztó vásárolt áramot a szabadpiacról. Ez az előző évhez képest 66 ezer új fogyasztót jelent. A szabadpiacon megjelenő új kereskedőt választók többsége az egyetemes szolgáltatásra jogosultak köréből került ki. A fenti tendencia eredményeként 2011-ben a teljes kiskereskedelmi piacon belül az egyetemes szolgáltatás részaránya 37%-ra esett vissza, ami a tavalyi évhez képest már figyelemreméltó csökkenés. Továbbra is igaz ugyanakkor, hogy a lakossági fogyasztók döntő hányada még mindig az egyetemes szolgáltatójától vásárolja a villamos energiát. 3. ábra - Befektetői csoportok részesedésének változása a kiskereskedelmi piacon ( ) 2011-ben az előző évhez viszonyítva a három nagy vállalatcsoport (E.ON, EdF, RWE társaságok) piaci részesedése stagnált. A három nagy piaci pozíciója továbbra is rendkívül erős, mivel az egyetemes szolgáltatás nyújtása mellett, a nem egyetemes szolgáltatás keretében vételező 180 ezer felhasználó 80%-át is ők látták el. A fennmaradó szabadpiaci felhasználók ellátását kb. 30 db kereskedő végezte. 8

9 Földgázpiac 2011-ben a hazai földgáz-felhasználást fedező belföldi termelés és import 1:4 arányban oszlott meg. Az import földgázforrások túlnyomó részben orosz eredetűek, továbbá az ausztriai Baumgartenből érkező HAG vezetéken a Gaz de France-tól és az E.ON Ruhrgas-tól vásárolt földgáz nagy része is molekulárisan orosz eredetű. A HAG vezetéken a nyugati irányú import volumene most először meghaladta a keleti irányból importált mennyiséget, a korábban említett, az orosz gáznál olcsóbb nyugati spot-piaci LNG-eredetű földgáz nagyobb tömegű vásárlása miatt. 4. ábra A hazai földgáz felhasználás alakulása és a hazai földgáz-termelés és import aránya január elején a Hivatal (a szállító irányában fennálló jelentős tartozások miatt) felfüggesztette az EMFESZ Kft. földgázkereskedelmi engedélyét, és az általa korábban kiszolgált több mint felhasználó ellátására egyetemes szolgáltatót, illetve kereskedőt jelölt ki. A kijelölési eljárás során az egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztók egy részéért két szolgáltató (Tigáz Zrt. és Főgáz Zrt.) között éles árverseny alakult ki, ami a korábban kedvezményesnek tekinthető EMFESZ-es árnál is kedvezőbb árak kialakulásához vezetett. A földgáz szervezett piac még nem működik, a HUPX Zrt. leányvállalata, a CEEGEX Zrt. várhatóan csak 2013-ban kezdi meg a működését. A júliustól érvényes ármoratórium a áprilisi egyetemes szolgáltatási árakat rögzítette, jelentős árnyomást képezve ezzel a következő negyedévekre január 1-jén a felhasználás függvényében átlagosan 4,9 %-kal emelkedett az egyetemes szolgáltatás átlagára m 3 éves fogyasztásig az alapdíj, valamint a gázdíj nem emelkedett, m 3 éves fogyasztás felett az átlagos gázdíj növekedése 15 % volt. 9

10 Távhőszolgáltatás Hazánkban összesen 94 településen 100 távhőszolgáltató működik.a távfűtött lakások száma a teljes lakásállomány 15%-át teszi ki. A távhőszolgáltatók a hőenergiát egészben vagy részben maguk állítják elő illetőleg távhőtermelőtől vásárolják. A hőenergiát kazánban vagy kapcsolt hő- és villamosenergia-termelő berendezésekben állítják elő. A távhőtermelés egyre nagyobb mértékben használta ki a kapcsolt energiatermelésből származó gazdasági előnyöket, amit még tovább növelt a kötelező villamosenergia-átvétel és a hozzá kapcsolódó, a piacinál magasabb villamosenergia-ár is. Ennek is köszönhető, hogy mára több mint 60 településen a szolgáltatott hőenergia részben kapcsolt erőműből származik július 1-jétől megszűnt a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvétele és az ezzel járó hatósági átvételi ár. A Kormány a kapcsolt termelés társadalmi hasznaira tekintettel egy új, a villamosenergia-termelés helyett a hasznos hő előállítását ösztönző támogatási rendszert vezetett be. Az új szabályozás részeként hatósági árassá vált a távhőszolgáltatóknak értékesített hő ára, továbbá a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díja is. A hatósági árakat a települési önkormányzat képviselő testülete helyett az energiapolitikáért felelős miniszter állapítja meg a Hivatal javaslatának figyelembevételével. A villamos energia piaci áron történő értékesítése a hőoldali költségeket (távhőtermelői árat) megemeli. A távhőszolgáltatók a magasabb termelői hőár következtében kialakuló veszteségeik kompenzálására támogatást igényelhetnek. 5. ábra A 2011-ben bevezetett új távhő támogatási rendszer működési sémája 10

11 Fogyasztói tudatosság és a szolgáltatás minősége 2011-ben a Hivatal tizenhatodik alkalommal készíttette el a szolgáltatásminőségszabályozással elért eredmények megismerése érdekében az elosztói engedélyesek és az egyetemes szolgáltatói engedélyesek felhasználóinak elégedettségét felmérő tanulmányt. Az adatok felvétele során országos szinten lakossági fogyasztó és ipari felhasználó véleménye került felmérésre. Az összesített eredmények alapján megállapítható, hogy az elmúlt évekhez képest lényeges változás nem történt. Bizonyos területek elégedettségi mutatói ugyanakkor szignifikánsan emelkedtek, miközben elégedettség-csökkenés egyetlen területen sem következett be. A növekvő fogyasztói tudatosságra utal, hogy a villamosenergia-kereskedő váltás lehetőségét a lakossági fogyasztók 72%-a, a nem lakossági felhasználók 82%-a ismeri. Kereskedőváltási terveket azonban csak a lakossági fogyasztók 3,3%-a, a nem lakossági felhasználók 7,6%-a valószínűsített, ami egyértelmű csökkenés a tavalyi szándékokhoz képest. A zöldebb energiáért való fizetési hajlandóság a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan továbbra is csekély. 6. ábra A villamosenergia-kereskedő váltás lehetőségének ismerete a lakossági és a nem lakossági felhasználók körében 11

12 A földgázt illetően a szabad kereskedőválasztás lehetőségéről a háztartási fogyasztók 87 százaléka értesült, ez az arány lényegében megegyezett az egy évvel korábban mérttel. Váltási szándékot a lakossági válaszadók 3 százaléka (2010-ben még 9 százaléka) jelzett. A nem háztartási felhasználók 92 százaléka ismerte a váltás lehetőségét. Kereskedőváltási szándékot a lehetőséget ismerőknek 8 százaléka (2010- ben 12 százaléka) valószínűsített, ebből 2 százalék határozott váltási tervekről nyilatkozott. 7. ábra A földgázkereskedő váltás lehetőségének ismerete a lakossági és a nem lakossági felhasználók körében 12

13 III. A ÉVI MUNKATERVI FELADATOK A Hivatal a évi munkatervi feladatait a hazai kormányzati célok, az új uniós jogszabályok és a piaci folyamatok változásainak figyelembe vételével határozta meg. A munkaterv tartalmaz a Hivatal napi működésével összefüggő, ebben az évben kiemelkedő jelentőségű hatósági, valamint a napi működésen túlmutató, hosszú távú célok megvalósítását szolgáló átfogó stratégiai feladatokat is. A Nemzeti Energiastratégiában rögzített célok elérése, az erős Hivatal, az eredményes és hatékony hatósági munka érdekében három fő irányvonal került kijelölésre: az új területként jelentkező víziközmű-ágazat helyes szabályozási gyakorlatának kialakítása, a rezsiköltségek indokolatlan emelésének megakadályozása a Széll Kálmán Tervben foglaltaknak megfelelően, a fogyasztóvédelem és a piacfelügyeleti tevékenység megerősítése. A fenitek alapján a Hivatal évre vonatkozó stratégiai céljai az alábbiak: VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁS SZABÁLYOZÁSÁNAK ÉS FELÜGYELETÉNEK HATÓSÁGI KIALAKÍTÁSA ENGEDÉLYEZÉS, HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK HAZAI ELVÁRÁSOK ÉS UNIÓS KÖVETELMÉNYEK SZERINTI TOVÁBBFEJLESZTÉSE A HIVATAL PIACFELÜGYELETI TEVÉKENYSÉGÉNEK MEGERŐSÍTÉSE AZ UNIÓS JOGSZA- BÁLY-VÁLTOZÁSOKNAK, VALAMINT A PIACI FOLYAMATOKNAK MEGFELELŐEN A FOGYASZTÓI TUDATOSSÁG ERŐSÍTÉSE, MINT A FOGYASZTÓVÉDELEM ÚJ FORMÁJA, PREVENTÍV INTÉZKEDÉSEK ALKALMAZÁSA STATISZTIKAI ÉS ADATKEZELÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE HAZAI ÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ELMÉLYÍTÉSE ÉS FEJLESZTÉSE A Hivatal a stratégiai feladatokat részcélokra bontotta. A részcélokhoz köthető konkrét akciók végrehajtása a főosztályok feladata. A főosztályok külön munkatervükben rögzítik az egyes akciókhoz kapcsolódó konkrét feladataikat és azok ütemezését. 13

14 STRATÉGIAI CÉLOK RÉSZCÉLOK 8. ábra A Magyar Energia Hivatal stratégiai céljai és azok kapcsolata a részcélokkal és az akciókkal 14

15 ENERGETIKA VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁS ÁGAZAT STRATÉGIAI CÉLTERÜLETEK RÉSZCÉLOK A víziközművel kapcsolatos feladatok ellátáshoz szükséges személyi, tárgyi és működési feltételek kialakítása. VÍZIKÖZMŰ- SZOLGÁLTATÁS SZABÁLYOZÁSA ÉS FELÜGYELETE A Hivatal jelenlegi struktúrájához illeszkedő hatósági ágazat kialakítása, valamint az új szabályozásnak megfelelő hatósági tevékenység megkezdése. A víziközmű-szolgáltatók és ellátásért felelősök adatszolgáltatásai alapján feltöltött adatbázis készítése a felügyeleti tevékenységhez. ENGEDÉLYEZÉS ÉS FELÜGYELET Piacfelügyelet megerősítése, piacelemzési eljárások lefolytatása. Hatósági eljárások hatékonyságának javítása. A szabályozási eszközök felülvizsgálata, bővítése, fejlesztése. SZABÁLYOZÁS Árszabályozás és árelőkészítés módszertanának felülvizsgálata, továbbfejlesztése. A Hivatal felügyelete alá tartozó támogatási rendszerek értékelése, továbbfejlesztése. FOGYASZTÓVÉDELEM STATISZTIKA ÉS ADATKEZELÉS HAZAI ÉS NEMZET- KÖZI KAPCSOLATOK A fogyasztói érdekek képviseletének megerősítése. Az energia-ellátáshoz kapcsolódó felhasználói tudatosság növelése. Nemzeti Energiastatisztikai Rendszer kiépítése. A Hivatal információs rendszereinek bővítése, megújítása. Regionális piacépítés. A MEH hazai és nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése. 1. táblázat A Magyar Energia Hivatal 2012-re vonatkozó stratégiai célterületei és a célok elérése érdekében szükséges részcélok 15

16 1) VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁS SZABÁLYOZÁSA ÉS FELÜGYELETE A víziközmű törvényben meghatározott hatósági feladatok ellátásához kapcsolódó hivatali akciók végrehajtásának előfeltétele a Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatási jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat Hivatal létszámára vonatkozó módosítása. 1.1 A víziközművel kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges személyi, tárgyi és működési feltételek kialakítása A víziközmű törvényben meghatározott hatósági feladatok ellátásához szükséges hivatali struktúra kialakítása, az ehhez kapcsolódó tárgyi eszközállomány beszerzése, valamint a feladat ellátásához szükséges kormánytisztviselők felvétele és képzése. A Hivatal alapító okiratának, a szervezeti és működési szabályzatának, valamint a belső szabályzatainak módosítása. A feladatok ellátásához szükséges kormánytisztviselők felvétele, elhelyezésük biztosítása, valamint a hatósági munkavégzésükhöz szükséges ismeretek elsajátításának biztosítása. Az elhelyezéshez szükséges ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök biztosítása, a Hivatal gazdálkodási rendszerének módosítása. 1.2 A Hivatal jelenlegi struktúrájához illeszkedő hatósági ágazat kialakítása, valamint az új szabályozásnak megfelelő hatósági tevékenység megkezdése A víziközmű törvényben meghatározott hatósági feladatok eredményes és hatékony ellátásához nélkülözhetetlen az ágazatra vonatkozó hivatali eljárásrend kialakítása, valamint az érintett engedélyesekkel és hatóságokkal történő kapcsolatfelvétel. A víziközmű törvénynek megfelelő belső hivatali eljárásrend kialakítása. A hatósági eljárásokat lezáró döntési sablonok kialakítása (határozat, végzés, hatósági bizonyítvány). A víziközmű-szektor érintettjeinek megfelelő tájékoztatása az új jogszabályi környezetről (az új állami feladatkörrel kapcsolatos ismeretek, a legfontosabb tudnivalók, valamint a kötelezettségek bemutatása). Együttműködési megállapodás kezdeményezése a VM-mel, illetve a környezetvédelmi hatóságokkal. 16

17 1.3 A víziközmű-szolgáltatók és ellátásért felelősök adatszolgáltatásai alapján feltöltött adatbázis készítése a felügyeleti tevékenységhez A víziközmű-szolgáltatás felügyeletéhez szükséges, az ágazatra vonatkozó adatszolgáltatási rendszer és adatbázis kialakítása. A víziközmű ágazat integrálása az informatikai rendszerekbe (iktatórendszer, adattár). A víziközmű törvénynek megfelelő nyilvántartás és adatbázis kialakítása. A víziközmű-szolgáltatók és ellátási felelősök közhiteles nyilvántartásának kialakítása, vezetése. Víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó adathatározatok kidolgozása. 2) ENGEDÉLYEZÉS ÉS FELÜGYELET 2.1 Piacfelügyelet megerősítése, piacelemzési eljárások lefolytatása Az energiapiacok fejlődése, a szervezett piacok és egyéb piacplatformok megjelenése szükségessé teszi a kereskedelem felügyeletének megerősítését és kiterjesztését. A kereskedelem tisztasága, a piaci verseny hatásossága, a piaci árak piaci fundamentumoknak való megfeleltethetőségének érdekében a Hivatalnak új vizsgálati jogköröket kell kapnia, illetve a jelenlegi eljárásait kell hatékonyabbá tennie, hogy az előbbi célok maradéktalan teljesülését a Hivatal megerősített piacfelügyeleti tevékenysége szavatolja. Kiemelt feladatként jelentkezik az energiapiacok átláthatóságáról és integritásáról szóló uniós rendelet (REMIT) előírásainak való megfelelés biztosítása. A Hivatal REMIT-tel és a kereskedelmi árak vizsgálatával összefüggő piacfelügyeleti koncepciójának kidolgozása, szervezeti átalakítása, piacfigyelési és ellenőrzési rendszerének kibővítése. A Hivatal piacfelügyeleti hatáskörének kiterjesztése a villamosenergia- és földgáz-kereskedelmi árak vizsgálatára. Jelentős piaci erő jogintézményének felülvizsgálata, javaslat új koncepcióra. A REMIT-tel összefüggő bennfentes információk Hivatal honlapján történő közzétételének kialakítása. A REMIT hazai átültetésére vonatkozó jogszabály-tervezet előkészítése. 17

18 2.2 Hatósági eljárások hatékonyságának javítása A Hivatal a hatósági eljárások során egységes szempontrendszer érvényesítésére törekszik, mely megvalósulása érdekében egységesíti az eljárásokhoz használt iratmintákat, sablonokat, valamint folyamatosan értékeli az eljárások tapasztalatait. A Hivatal hatáskörébe tartozó tevékenységek, folyamatok fejlesztése, hatékonyságának növelése keretében a Hivatal kialakítását, sablonok egységesítését, valamint a belső információáramlás fejlesztése érdekében a Hivatal peres ügyeiről nyilvántartás készítését és a peres ügyek tapasztalatainak megosztását tűzi ki célul. KET iratminta-tár kialakítása. Sablonok formai és tartalmi szempontú felülvizsgálata, egységesítése. Peres ügyek nyilvántartása, az egyes esetek tapasztalatainak összefoglalása. 3) SZABÁLYOZÁS 3.1 A szabályozási eszközök felülvizsgálata, bővítése, fejlesztése A hatékony és eredményes szabályozási tevékenység alapvető feltétele az új környezet kihívásaihoz történő alkalmazkodás. Az uniós és hazai szabályozási környezet változása és az energiapiacok fejlődése megkívánja új szabályozási eszközök alkalmazását, valamint a jelenlegi szabályozási eszköztár folyamatos felülvizsgálatát. Új szabályozási területek, új szabályozási eszközök: Szektorális jövedelmezőség vizsgálat. Okos mérésre és okos hálózatra vonatkozó szabályozás. Részvétel az új földgázpiaci modell kialakításában. Felülvizsgálandó területek: A Hivatal ellenőrzési feladatainak felülvizsgálata, kiterjesztése a Hivatal hatáskörébe került új területekre. Ellátásbiztonsági kérdések (módszertan-felülvizsgálat, jogszabály-módosítás előkészítése), szolgáltatásminőség. Jogszabályi ellentmondások feltárása, koherenciazavar megszüntetése. 18

19 3.2 Árszabályozás és árelőkészítés módszertanának felülvizsgálata, továbbfejlesztése A Széll Kálmán Tervben foglaltaknak megfelelően a Hivatal a rezsiköltségek indokolatlan emelésének megakadályozását fontos feladatának tekinti. Az árelőkészítés és az ármegállapítás folyamata során a Hivatal szigorúan vizsgálja a felmerült költségek indokoltságát annak érdekében, hogy kizárólag csak az energiaellátáshoz kapcsolódó költségek terheljék a fogyasztókat, továbbá folyamatosan fejleszti a rövid és középtávú árszabályozási módszertant. Felkészülés a villamosenergia-rendszerhasználat új árszabályozási ciklusára. Földgáz egyetemes szolgáltatás árrendszerének átalakítási javaslatának kidolgozása. Árszabályozási módszertan felülvizsgálata, fejlesztése (villamos energia, földgáz, távhő). 3.3 A Hivatal felügyelete alá tartozó támogatási rendszerek felülvizsgálata, továbbfejlesztése Az energetikai szektorban az uniós és hazai célkitűzésekkel összhangban támogatás nyújtható. A Hivatal a fogyasztói érdekeket szem előtt tartva kiemelt figyelmet fordít az általa felügyelt támogatási rendszerek hatékony működésére. Ennek keretében felülvizsgálja a felügyelete alá tartozó támogatási rendszerekre vonatkozó jelenlegi szabályozást és javaslatot tesz azok fejlesztésére. A KÁT rendszer elszámolási mechanizmusának felülvizsgálata, javaslat költséghatékonyabb működési modellre. Közreműködés a METÁR rendszer kidolgozásában. A távhő támogatási rendszer felülvizsgálata, javaslat a támogatási rendszer hatékonyabbá tételére. 19

20 4) FOGYASZTÓVÉDELEM 4.1 A fogyasztói érdekek képviseletének megerősítése A Hivatal továbbra is kiemelt feladatának tekinti a fogyasztói érdekek képviseletét, mely tevékenységét azonban hangsúlyosabbá kívánja tenni. A fogyasztói érdekek megfelelő érvényesülésének biztosítása azonban nem képzelhető el a felhasználói tudatosság fokozása nélkül. Szolgáltatás minőséggel kapcsolatos adatok elemzése és értékelése A szerződésszegések felderítési és vizsgálati eljárására vonatkozó szakmai ajánlás készítése. 4.2 Az energia-ellátáshoz kapcsolódó felhasználói tudatosság növelése Az utóbbi években a Hivatalhoz beérkező panaszok száma jelentősen nőtt. A Hivatal az eddig alkalmazott eljárások (ellenőrzés, üzletszabályzat jóváhagyás, bírság) hatékonyságát tovább kívánja fokozni, a jövőben viszont a fő hangsúlyt a megelőzésre helyezi. A felhasználói tudatosság növelése révén a Hivatal célja a panaszügyek elkerülése, illetve azok számának csökkentése. A felhasználói tájékoztatás rendszeressé tétele (sajtófigyelés, honlap megjelenés). Okos mérés projektek figyelemmel kísérése, tapasztalatok folyamatos értékelése. 20

21 5) STATISZTIKA ÉS ADATKEZELÉS 5.1 Nemzeti Energiastatisztikai Rendszer kiépítése A Nemzeti Energiastratégia megvalósulásának monitoringja megköveteli az eddiginél gyorsabb, pontosabb, megbízhatóbb, mindenki számára szabadon hozzáférhető statisztikai és informatikai adatrendszer működtetését. A Nemzeti Energiastatisztikai Rendszer kialakítása során a Hivatal bővíti információs rendszereit, valamint teljes körű adatbázis kialakítását tűzte ki célul. A Nemzeti Energiastatisztikai Rendszer adatkörének bővítése, hozzáférhetőség javítása. Az adatminőség javítása, adatszolgáltatási rendszer folyamatos karbantartása és fejlesztése. 5.2 A Hivatal információs rendszereinek bővítése, megújítása A Hivatal információs rendszereinek bővítése és megújítása az Energiastratégiában meghatározott célok teljesülése érdekében szükséges. 21

22 6) HAZAI ÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK 6.1 Regionális piacépítés Az EU kiemelt figyelemmel kezeli a belső, egységes európai földgáz- és villamosenergia-piac létrehozását, ennek köztes állomásaként pedig Európán belüli földrajzi területekre regionális piacok kialakítását. Fontos, hogy a piacösszekapcsolás úgy valósuljon meg, hogy annak hasznait a magyar villamosenergiafogyasztók is élvezhessék. A hazai érdekek minél sikeresebb érvényesítéséhez a Hivatal aktív részvétele szükséges, szoros együttműködésben a szomszédos országok szabályozó hatóságaival. Aktív részvétel a cseh-szlovák-magyar piac-összekapcsolási projekt munkájában. A gáz- és villamosenergia-kiegyensúlyozás témájában az uniós szabályozás magyar rendszerre gyakorolt hatásának bemutatása, piaci szereplők tájékoztatása. 6.2 A MEH hazai és nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése A hazai érdekek érvényesítése céljából a Hivatal aktívan vesz részt a különböző nemzetközi fórumokon, az európai szabályozó hatóság (ACER), valamint az európai regulátorok szövetségének (CEER) munkájában, ahol szakértői feladatokat és az ország érdekének megfelelő lobbi-tevékenységet fejt ki. Az eredményes és hatékony felügyeleti tevékenység megkívánja a nemzetközi szintű érdekérvényesítés mellett a hazai társhatóságokkal történő szorosabb együttműködést is. Ennek érdekében a Hivatal együttműködési megállapodásokat köt a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletével, a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, valamint a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósággal. A cseh-szlovák-magyar piac-összekapcsolással összefüggő háttérszerződések előkészítése. A Hivatal hatékony és eredményes felügyeletét szolgáló megállapodások megkötése a társhatóságokkal. 22

Kötelező átvétel mennyiségének és időtartamának megállapítása

Kötelező átvétel mennyiségének és időtartamának megállapítása 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-361/ /2010 ÜGYINTÉZŐ: Bagi Attila TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7712 TELEFAX: 06-1-459-7764; 06-1-459-7767 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; bagia@eh.gov.hu TÁRGY:

Részletesebben

Miért összeegyeztethetetlenek a magyar hosszú távú villamosenergia-vásárlási megállapodások a közösségi vívmányokkal?

Miért összeegyeztethetetlenek a magyar hosszú távú villamosenergia-vásárlási megállapodások a közösségi vívmányokkal? Közgazdasági Szemle, LVIII. évf., 2011. július augusztus (653 665. o.) Sztankó Éva Miért összeegyeztethetetlenek a magyar hosszú távú villamosenergia-vásárlási megállapodások a közösségi vívmányokkal?

Részletesebben

liberalizált lt villamos energia piacon

liberalizált lt villamos energia piacon Önkormányzatok nyzatok lehetőségei a liberalizált lt villamos energia piacon BKIK 2008. július 2. Dombi Szabolcs Témáink Az új (2007. évi LXXXVI. törvény szerinti) villamos energia piaci modell Az önkormányzatok,

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 37. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 37. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 37. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. július 25., csütörtök Tartalomjegyzék I. Utasítások 1/2013. (VII. 25.) MEKH utasítás a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Szervezeti

Részletesebben

HUNGARO ENERGY KFT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA 2015.

HUNGARO ENERGY KFT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA 2015. HUNGARO ENERGY KFT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK Preambulum:... 6 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA:... 6 1.1. Az üzletszabályzat tárgya... 6 1.2. Az üzletszabályzat

Részletesebben

SN 2966/12 ac/lg/agh 1 DG E

SN 2966/12 ac/lg/agh 1 DG E AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2012. június 26. (06.07) (OR. en) SN 2966/12 Intézményközi referenciaszám: 2011/0172 (COD) ENER FELJEGYZÉS Tárgy: Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az

Részletesebben

1 MVM PÉNZÜGYI JELENTÉS 2009

1 MVM PÉNZÜGYI JELENTÉS 2009 1 CSOPORT PÉNZÜGYI TÁJÉKOZTATÓ 2 1 T A R T A L O M A. A társaságcsoport bemutatása 9 A.1. A társaságcsoport főbb jellemzői, tevékenysége 10 A.1.1. A társaságcsoport kialakulása, célja és főbb tevékenységei

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2.000.000.000 forint keretösszegű ALTEO 2014-2015. évi Kötvényprogram kötvényprogramjának keretében kibocsátásra kerülő

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2.000.000.000 forint keretösszegű ALTEO 2014-2015. évi Kötvényprogram kötvényprogramjának keretében kibocsátásra kerülő VÉGLEGES FELTÉTELEK Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2.000.000.000 forint keretösszegű ALTEO 2014-2015. évi Kötvényprogram kötvényprogramjának keretében kibocsátásra kerülő

Részletesebben

"Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta." (Woody Allen)

Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta. (Woody Allen) "Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta." (Woody Allen) Átalakuló Energiapiac Konferencia, 2011. szeptember 22.; 1/17 Milyen tapasztalatokat hozott a kötelező

Részletesebben

az energiapiacokról 2009 III. NEGYEDÉV

az energiapiacokról 2009 III. NEGYEDÉV Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont az energiapiacokról 29 III. NEGYEDÉV TARTALOM BEVEZETŐ 1 ÁRAMPIACI FOLYAMATOK Nemzetközi ártrendek 2 Hazai helyzetkép 3 A jövő évi villamosenergia- 5 árak alakulása

Részletesebben

Megújuló energia piac hazai kilátásai

Megújuló energia piac hazai kilátásai Megújuló energia piac hazai kilátásai Slenker Endre vezető főtanácsos Magyar Energia Hivatal 1 Tartalom Az energiapolitika releváns célkitűzései EU direktívák a támogatásról Hazai támogatási rendszer Biomassza

Részletesebben

5-3 melléklet: Vízenergia termelés előrejelzése

5-3 melléklet: Vízenergia termelés előrejelzése Vízgyűjtőgazdálkodási Terv 2015 53 melléklet: Vízenergia termelés előrejelzése Vízgyűjtőgazdálkodási Terv 2015 TARTALOM 1 VÍZENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK ELŐREJELZÉSE... 3 2 GEOTERMIKUS ENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK

Részletesebben

gascon 2016 június 14-15-16., Budapest, Gundel Étterem

gascon 2016 június 14-15-16., Budapest, Gundel Étterem gascon 2016 június 14-15-16., Budapest, Gundel Étterem A rendezvény főbb témái Az állami energiapolitika: a kormányzat energiastratégiája 2020-ig ENKSZ: Első Nemzeti Közműszolgáltató működése és jövőbeni

Részletesebben

Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő. Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA VERSENYPIACI KERESKEDŐI. engedélyesi tevékenység ellátására

Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő. Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA VERSENYPIACI KERESKEDŐI. engedélyesi tevékenység ellátására Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA VERSENYPIACI KERESKEDŐI engedélyesi tevékenység ellátására Budapest, 2006. október Tartalomjegyzék: Előszó 4 Üzletszabályzat

Részletesebben

A Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) meghozta a következő

A Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) meghozta a következő Ügyszám: FVO- 1735- (2010) Ügyintéző: Úz Györgyné vezető főtanácsos Telefon: 06-1-459-7738 Telefax: 06-1-459-7739 E-mail: uza@eh.gov.hu HATÁROZAT SZÁMA: 694/2010. Tárgy: E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati

Részletesebben

BRZÓZKA ÁGNES 1. A magyar villamosenergia-piac és a liberalizációs folyamat anomáliái

BRZÓZKA ÁGNES 1. A magyar villamosenergia-piac és a liberalizációs folyamat anomáliái BRZÓZKA ÁGNES 1 A magyar villamosenergia-piac és a liberalizációs folyamat anomáliái Az utóbbi években egyre többet hallunk a villamos energia liberalizációjáról. Mit is jelent ez? Az Európai Unió még

Részletesebben

az energiapiacokról 2011. I. SZÁM

az energiapiacokról 2011. I. SZÁM az energiapiacokról 211. I. SZÁM A Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont (REKK) célja az üzleti és környezeti szempontból is fenntartható energiapiacok kialakításához való szakértői hozzájárulás. Széles

Részletesebben

4. sz. módosítás 2 0 0 7.

4. sz. módosítás 2 0 0 7. A MÁTRAI ERŐMŰ ZRt VILLAMOS ENERGIA TERMELŐI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA 4. sz. módosítás 2 0 0 7. Módosítva: 2007.október 20. 2 Tartalomjegyzék 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA... 5 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

Felhasználói hőközpontok kialakítása

Felhasználói hőközpontok kialakítása Szolgáltatói hőközpontok szétválasztása a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben Felhasználói hőközpontok kialakítása Projektazonosító: KEOP-5.4.0/12-2013-0026 Új Széchenyi Terv Környezet és energia operatív program

Részletesebben

MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA

MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA REV.0. Munkaszám: 7795 Budapest, 2002 július Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...4 Bevezetés...11 Néhány szó a városról...12 A város energetikája számokban: energiamérleg...13

Részletesebben

61/2002. (XII. 29.) GKM rendelet

61/2002. (XII. 29.) GKM rendelet 61/2002. (XII. 29.) GKM rendelet a közüzemi villamosenergia-ellátás, a villamosenergia-elosztás, -átvitel, rendszerirányítás és rendszerszintű szolgáltatások, valamint a villamosenergia-termelői engedéllyel

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 21.5.2007 COM(2007) 253 végleges - A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

V. Ügyfélszolgálat. V.1. Kereskedőváltás

V. Ügyfélszolgálat. V.1. Kereskedőváltás V. Ügyfélszolgálat V.1. Kereskedőváltás Milyen előnyt jelent a vállalkozók számára a villamosenergia-versenypiac ismerete és a kereskedőváltás ajánlása? Bár 2008. január 1-jétől az egyetemes szolgáltatásra

Részletesebben

Tartalomjegyzék - 2 -

Tartalomjegyzék - 2 - ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ Nyrt. ÉVES JELENTÉS 2006 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS CÉGADATOK... 5 1.1. TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 5 1.2. TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE... 6 2. ÉMÁSZ NYRT. RÉSZVÉNYSTRUKTÚRÁJA...

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Állami támogatás SA.38454 (2015/C) (ex 2015/N) Magyarország A Paksi Atomerőműnek nyújtott lehetséges támogatás

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Állami támogatás SA.38454 (2015/C) (ex 2015/N) Magyarország A Paksi Atomerőműnek nyújtott lehetséges támogatás EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.11.23 C(2015) 8227 final E határozat közétett változatában az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. március

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2016. évi üzleti tervének e l f o g a d á s á r a

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2016. évi üzleti tervének e l f o g a d á s á r a J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2016. évi üzleti tervének e l f o g a d á s á r a Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetője Ózd, 2016. február 25. Tisztelt

Részletesebben

PIACI VERSENY ÉS PIACSZERKEZET A FÖLDGÁZSZEKTORBAN

PIACI VERSENY ÉS PIACSZERKEZET A FÖLDGÁZSZEKTORBAN Vince Péter PIACI VERSENY ÉS PIACSZERKEZET A FÖLDGÁZSZEKTORBAN A földgázszektorban a teljes piacnyitás Magyarországon 2009 júliusában indult meg. Ennek következtében megszűnt az az állapot, hogy az értékesítés

Részletesebben

EnKon 2015. Átrendeződő villamosenergia-piac!? 2015. december 1 2., The Aquincum Hotel Budapest. Idei fókusztémáink

EnKon 2015. Átrendeződő villamosenergia-piac!? 2015. december 1 2., The Aquincum Hotel Budapest. Idei fókusztémáink 2015. december 1 2., The Aquincum Hotel Budapest EnKon 2015 Átrendeződő villamosenergia-piac!? Idei fókusztémáink Az európai energetika várható fejlődési irányai Változó környezet Rendszerirányítói kihívások

Részletesebben

az energiapiacokról 2012. IV. SZÁM

az energiapiacokról 2012. IV. SZÁM az energiapiacokról 212. IV. SZÁM BEVEZETŐ 2 TARTALOM BEVEZETŐ 2 ENERGIAPIACI FOLYAMATOK Nemzetközi ártrendek 3 Hazai árampiaci helyzetkép 4 Hazai gázpiaci helyzetkép 6 ENERGIAPIACI ELEMZÉSEK Félig üres

Részletesebben

Szakigazgatások rendszere

Szakigazgatások rendszere Szakigazgatások rendszere Humán igazgatás Gazdasági élet Igazgatása (MGJ) Közrend, közbiztonság védelme, rendészet (BJ) Környezet Védelme (MGJ+BJ) Gazdasági igazgatás - áttekintés Főbb gazdasági szakigazgatási

Részletesebben

Időközi vezetőségi beszámoló 2016. I. negyedév 2016. május 13.

Időközi vezetőségi beszámoló 2016. I. negyedév 2016. május 13. ALTEO Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2016. I. negyedév 2016. május 13. 1 Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság ) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX.

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzata Hatályos: 2008.

Délmagyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzata Hatályos: 2008. Délmagyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzata Hatályos: 2008. január 1-től TARTALOMJEGYZÉK Bekezdés Oldal 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA

Részletesebben

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sorsz. 1 2 5 5 0 7 5 3-3 5 1 2-1 1 4-0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 4 7 0 Cégjegyzék száma 2014. december 31. MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari MÉRLEG Eszközök (aktívák) Átviteli Rendszerirányító

Részletesebben

Aktuális kérdések a gázipar helyzetéről

Aktuális kérdések a gázipar helyzetéről Aktuális kérdések a gázipar helyzetéről DUNAGÁZ SZAKMAI NAPOK 2011. április 13. Dr. Laczó Sándor MGE A magyar gázipar helyzete A gázipari helyzete természetesen nem függetleníthető Európa és ezen belül

Részletesebben

.ltvatat a. Na34c rs ^O3 I 3. sii iilány. Érkezett :

.ltvatat a. Na34c rs ^O3 I 3. sii iilány. Érkezett : sii iilány Érkezett :.ltvatat a 3: Na34c rs ^O3 I 3....12013. (...) OGY határozat a Nemzeti Energiastratégiáról szóló 77/2011. (X. 14.) OGY határozatban foglaltak teljesülésének id őszakos értékeléséről

Részletesebben

Földgázpiaci aktualitások és prioritások a Hivatal szemszögéből

Földgázpiaci aktualitások és prioritások a Hivatal szemszögéből Földgázpiaci aktualitások és prioritások a Hivatal szemszögéből Dr. Grabner Péter energetikáért felelős elnökhelyettes 47. Nemzetközi Gázkonferencia és Szakkiállítás Siófok, 2015. november 10. I. IV. VII.

Részletesebben

A Magyar Mérnöki Kamara javaslata. a 2014-2020 közötti európai pénzügyi kerethez tartozó energetikai fejlesztésekre

A Magyar Mérnöki Kamara javaslata. a 2014-2020 közötti európai pénzügyi kerethez tartozó energetikai fejlesztésekre a 2014-2020 közötti európai pénzügyi kerethez tartozó energetikai fejlesztésekre 2012. november Zarándy Pál MMK alelnök Az MMK Energetikai Tagozat szakértőinek egyetértésével TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Pénzügy és Számvitel Tanszék A doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. KEREKES SÁNDOR DSc egyetemi tanár Témavezető: Gáspár Bencéné Dr.Vér

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata. 4. módosítással egységes szerkezetbe foglalva

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata. 4. módosítással egységes szerkezetbe foglalva EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata 4. módosítással egységes szerkezetbe foglalva Elosztói üzletszabályzat 2/135. oldal Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat

Részletesebben

Fenntarthatósági Jelentés

Fenntarthatósági Jelentés 2004 M V M T Á R S A S Á G C S O P O R T Fenntarthatósági Jelentés CSOPORT CSOPORT FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2 0 0 4 Az MVM Csoport Fenntarthatósági Jelentése 2004 Tartalom Köszöntõ A társaságcsoport A

Részletesebben

Magyarország időarányosan 2010 óta minden évben teljesítette az NCsT-ben foglalt teljes megújuló energia részarányra vonatkozó célkitűzéseket.

Magyarország időarányosan 2010 óta minden évben teljesítette az NCsT-ben foglalt teljes megújuló energia részarányra vonatkozó célkitűzéseket. 1 2 3 Magyarország Megújuló Hasznosítási Cselekvési Terve (NCST) Eurostat Részarány-kötelezettségünk van (nem energiamennyiség)!!! A statisztikai adatok igazolják, hogy hazánk a 2010-ben meghatározott

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS RWE HUNGÁRIA ENERGIA A FENNTARTHATÓ JÖVŐÉRT

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS RWE HUNGÁRIA ENERGIA A FENNTARTHATÓ JÖVŐÉRT FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS RWE HUNGÁRIA ENERGIA A FENNTARTHATÓ JÖVŐÉRT FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS TÖBBET SZERETNE MEGTUDNI RÓLUNK? Akkor látogasson el az alábbi honlapokra: www.mert.hu www.elmu.hu www.emasz.hu

Részletesebben

NEMZETI FEJLESZTÉS I MINISZTÉRIUM. FELLEGI TAMÁ S miniszter

NEMZETI FEJLESZTÉS I MINISZTÉRIUM. FELLEGI TAMÁ S miniszter ás Hivatal a NEMZETI FEJLESZTÉS I MINISZTÉRIUM a Qrnény'zám: A94/1 AA O Érkezett : 2011!b 16. DR. FELLEGI TAMÁ S miniszter Zárószavazás előtti módosító iavasla t Dr. Kövér László ú r az Országgy űlés Elnöke

Részletesebben

PRIMER. A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 2014. ÉVI ÜZLETI TERVE

PRIMER. A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 2014. ÉVI ÜZLETI TERVE PRIMER A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 2014. ÉVI ÜZLETI TERVE 2 TARTALOMJEGYZÉK Pont oldal 1. Bevezető 3. 2. Városunk távhőszolgáltatása 4. 3. A távhőszolgáltató rendszer fejlesztésének feladatai

Részletesebben

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 1 2 TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló.5 Nemzeti energiapolitika....6 Jogszabályi környezet...8 Cégismertető...9 Távhő fejlesztési koncepció.10 Fogyasztói kör bővítése...11 Pályázatok.. 12 2016. évi

Részletesebben

MVM CSOPORT ÉVES JElEnTÉS 2010

MVM CSOPORT ÉVES JElEnTÉS 2010 MVM CSOPORT ÉVES Jelentés 2010 TARTALOMJEGYZÉK 1. Elnök-vezérigazgatói köszöntô 4 2. Az MVM Zrt. és a cégcsoport 6 2.1. A cégcsoport felépítése, a társaságok tevékenysége 6 2.2. Az elismert vállalatcsoport

Részletesebben

Bobula András WATT-ERŐSÁRAMÚ Tervező, Szerelő és Szolgáltató Kft. ügyvezető

Bobula András WATT-ERŐSÁRAMÚ Tervező, Szerelő és Szolgáltató Kft. ügyvezető Bobula András WATT-ERŐSÁRAMÚ Tervező, Szerelő és Szolgáltató Kft. ügyvezető Energiapiac-nyit nyitás s főf fázisai 96/92EK irányelv (1996) 54/2003EK irányelv módosítása EU 100%-os piacnyitás 2000 2001 2002

Részletesebben

4M MC és az európai villamosenergia piacintegrációs törekvések

4M MC és az európai villamosenergia piacintegrációs törekvések 4M MC és az európai villamosenergia piacintegrációs törekvések Bevezetés A felhasznált villamosenergiát jelentős mennyiségben az erőművekben állítják elő. Az energia a nagy távolságok áthidalására szolgáló

Részletesebben

H/17395. számú. országgyűlési határozati javaslat

H/17395. számú. országgyűlési határozati javaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA H/17395. számú országgyűlési határozati javaslat a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok tárolójának létesítését előkészítő tevékenység megkezdéséhez szükséges előzetes,

Részletesebben

Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2013. ÉMÁSZ Nyrt. 1

Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2013. ÉMÁSZ Nyrt. 1 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2013. ÉMÁSZ Nyrt. 1 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2013. ÉMÁSZ Nyrt. 2 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2013. ÉMÁSZ Nyrt. 3 Mérlegbeszámoló kiegészítő

Részletesebben

Állami támogatások Magyarországon az energia- és a vízgazdálkodás területén

Állami támogatások Magyarországon az energia- és a vízgazdálkodás területén 11. Melléklet 11. melléklet Állami támogatások Magyarországon az energia- és a vízgazdálkodás területén A támogatás fogalma és típusai sokról is említést tennünk az energiaszektor vizsgálata kapcsán, mert

Részletesebben

A hatékony távfűtés és távhűtés és megvalósíthatósági potenciálja az Energiahatékonysági Irányelv alapján

A hatékony távfűtés és távhűtés és megvalósíthatósági potenciálja az Energiahatékonysági Irányelv alapján A hatékony távfűtés és távhűtés és megvalósíthatósági potenciálja az Energiahatékonysági Irányelv alapján Sigmond György Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége Orbán Tibor és Metzing József vizsgálatainak

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2011.12.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 326/1 I (Jogalkotási aktusok) RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1227/2011/EU RENDELETE (2011. október 25.) a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról

Részletesebben

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA JÓVÁHAGYÁSRA BENYÚJTVA: 2013. NOVEMBER 13. HATÁLYOS: 2014. JANUÁR 1. 1 TARTALOM I. A KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA,

Részletesebben

GERSE KÁROLY VILLAMOSENERGIA-PIACOK

GERSE KÁROLY VILLAMOSENERGIA-PIACOK GERSE KÁROLY VILLAMOSENERGIA-PIACOK Gerse Károly Villamosenergia-piacok Gerse Károly: Villamosenergia-piacok Első kiadás Szerzői jog Gerse Károly, 2014 Tartalomjegyzék Oldalszám Előszó 3 1. Villamosenergia-szolgáltatás

Részletesebben

KOZJAVAK.HU. Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja ENERGIAUNIÓ MEGSZILÁRDÍTÁSÁHOZ VEZETŐ ÚT. Lovas Dóra

KOZJAVAK.HU. Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja ENERGIAUNIÓ MEGSZILÁRDÍTÁSÁHOZ VEZETŐ ÚT. Lovas Dóra ENERGIAUNIÓ MEGSZILÁRDÍTÁSÁHOZ VEZETŐ ÚT Lovas Dóra Az energia területén túl sokáig nem érvényesültek az Unió alapvető szabadságai. A jelenlegi események rávilágítottak ennek magas tétjére: az európaiak

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a villamosenergia-, földgáz-, víziközmő-, távhı- és hulladékgazdálkodási közszolgáltatás átfogó ellenırzésérıl a beérkezett fogyasztói beadványok alapján Budapest, 2014. február NEMZETI

Részletesebben

FESZÜLTSÉG MINŐSÉG ÉRTÉKELÉSE. a 2013. évi elosztói engedélyesi beszámolók alapján

FESZÜLTSÉG MINŐSÉG ÉRTÉKELÉSE. a 2013. évi elosztói engedélyesi beszámolók alapján FESZÜLTSÉG MINŐSÉG ÉRTÉKELÉSE a 2013. évi elosztói engedélyesi beszámolók alapján 2014. november 1 Előzmények Az Európai Energia Szabályozók Tanácsa (angol rövidítése: CEER) által kiadott, a szolgáltatásminőség

Részletesebben

A villamosenergia-rendszer irányításának szabályozó hatósági aspektusai

A villamosenergia-rendszer irányításának szabályozó hatósági aspektusai Magyar Elektrotechnikai Egyesület 56. Vándorgyűlés A villamosenergia-rendszer irányításának szabályozó hatósági aspektusai főosztályvezető Magyar Energia Hivatal Balatonalmádi 2009. szeptember 9. Néhány

Részletesebben

AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS A MEGÚJULÓ ENERGIÁK MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE MAGYARORSZÁGON. Célok és valóság. Podolák György

AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS A MEGÚJULÓ ENERGIÁK MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE MAGYARORSZÁGON. Célok és valóság. Podolák György AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS A MEGÚJULÓ ENERGIÁK MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE MAGYARORSZÁGON Célok és valóság Podolák György AZ ELŐADÁS CÉLJA ÉS TÁRGYA A jövő az energiahatékonyság növelésében, a megújuló energiaforrások

Részletesebben

Földgáz nagykereskedelmi modell alternatívák 2015 után Magyarországon

Földgáz nagykereskedelmi modell alternatívák 2015 után Magyarországon Földgáz nagykereskedelmi modell alternatívák 2015 után Magyarországon A FŐGÁZ Zrt. észrevételei a Nemzetei Fejlesztési Minisztérium által kezdeményezett vitaindító anyaghoz 2012. november 30. Jelen dokumentum

Részletesebben

Barnaszénalapú villamosenergia-előállítás a keletnémet területen

Barnaszénalapú villamosenergia-előállítás a keletnémet területen ENERGIATERMELÉS, -ÁTALAKÍTÁS, -SZÁLLÍTÁS ÉS -SZOLGÁLTATÁS 2.5 2.1 Barnaszénalapú villamosenergia-előállítás a keletnémet területen Tárgyszavak: barnaszén; erőmű; emissziók; versenyképesség. 2001 februárjában

Részletesebben

Az államok és kormányok vezetőinek címzett megállapítások Brussels, 2011. február 4.

Az államok és kormányok vezetőinek címzett megállapítások Brussels, 2011. február 4. EURELECTRIC AZ EURÓPAI ENERGETIKA DÖNTŐ JELENTŐSÉGŰ ÚTELÁGAZÁSNÁL Az államok és kormányok vezetőinek címzett megállapítások Brussels, 2011. február 4. Az EURELECTRIC üdvözli a megnövekedett figyelmet mely

Részletesebben

Időközi vezetőségi beszámoló 2014. I. negyedév 2014. május 19.

Időközi vezetőségi beszámoló 2014. I. negyedév 2014. május 19. ALTEO Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. I. negyedév 2014. május 19. ALTEO NYRT 2014. I. negyedévre vonatkozó időközi vezetőségi beszámoló 1 Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100)

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100) I. A KORMÁNY GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI A 2008. ÉVBEN 2008-ban miközben az államháztartás ESA hiánya a 2007. évi jelentős csökkenés után, a kijelölt célnak megfelelő mértékben tovább zsugorodott

Részletesebben

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet. a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet. a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (1) bekezdésének

Részletesebben

Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság

Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság A VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA Budapest, 2012. január 31. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

Részletesebben

- - lold JUL. TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLA AJáírás: ::::::::: ~::,... i::~~i~~í.~ ÁSI SZERZŐDÉS. A jelen Szerződés létrejött

- - lold JUL. TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLA AJáírás: ::::::::: ~::,... i::~~i~~í.~ ÁSI SZERZŐDÉS. A jelen Szerződés létrejött lold JUL. VéJeméu)'t:Zle: Béké M '," _. Jo. ~ egy~j VIZIDIlveI( Zif.. Dátum:,k:;1,gJ '[,BebfJtási Osztály TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLA AJáírás: ::::::::: ~::,... i::~~i~~í.~ ÁSI SZERZŐDÉS A jelen Szerződés

Részletesebben

Az új energiapolitikai koncepció alapkérdései Az állam szerepe a liberalizált energiapiacon

Az új energiapolitikai koncepció alapkérdései Az állam szerepe a liberalizált energiapiacon - 1- Az új energiapolitikai koncepció alapkérdései Az állam szerepe a liberalizált energiapiacon A Magyar Mérnöki Kamara Hő- és Villamosenergetikai Tagozata elnökségének véleménye a fenti című GKI tanulmánnyal

Részletesebben

Szakirodalmi összefoglaló az energia- és alternatív energiafogyasztás Magyarországon témakörében

Szakirodalmi összefoglaló az energia- és alternatív energiafogyasztás Magyarországon témakörében TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0058 Energiatermelési, energiafelhasználási és hulladékgazdálkodási technológiák vállalati versenyképességi, városi és regionális hatásainak komplex vizsgálata és modellezése

Részletesebben

az energiapiacokról 2011. IV. SZÁM

az energiapiacokról 2011. IV. SZÁM az energiapiacokról 211. IV. SZÁM A Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont (REKK) célja az üzleti és környezeti szempontból is fenntartható energiapiacok kialakításához való szakért i hozzájárulás.

Részletesebben

Európai energiaipari célok, trendek és ezek technológiai, innovációs kihatásai

Európai energiaipari célok, trendek és ezek technológiai, innovációs kihatásai Európai energiaipari célok, trendek és ezek technológiai, innovációs kihatásai 2014. február 13-án rendezte meg az Energetikai Szakkollégium, MEE Energetikai Informatika Szakosztálya és a MEE Mechwart

Részletesebben

ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓ A KELER ZRT. REMIT JELENTÉSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK BEMUTATÁSA

ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓ A KELER ZRT. REMIT JELENTÉSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK BEMUTATÁSA ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓ A KELER ZRT. REMIT JELENTÉSI SZOLGÁLTATÁSÁNAK BEMUTATÁSA 2016 REMIT JOGSZABÁLYI ÁTTEKINTÉS A 2008-as válságot követően számos területen merült fel a meglévő szabályok, szabályozás felülvizsgálatának

Részletesebben

Nagykereskedelmi villamosenergia-ár prognózis 2009

Nagykereskedelmi villamosenergia-ár prognózis 2009 Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont Budapesti Corvinus Egytem Nagykereskedelmi villamosenergia-ár prognózis 2009 Kaderják Péter és Paizs László Műhelytanulmány, 2008-7 Megrendelő: ELMŰ Készítette:

Részletesebben

Piacnyitás, verseny, befagyott költségek, fogyasztói árak

Piacnyitás, verseny, befagyott költségek, fogyasztói árak 5 Piacnyitás, verseny, befagyott költségek, fogyasztói árak A kormány jóváhagyta a Villamos Energia Törvény (VET) tervezetét, amelyet a Parlament várhatóan ez év elsô félévében elfogad. Ütemterv készült

Részletesebben

A VILLAMOSENERGIA-KRÍZIS KEZELÉS SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON

A VILLAMOSENERGIA-KRÍZIS KEZELÉS SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON III. Évfolyam 2. szám - 2008. június Körmendi Krisztina Protan ZRt. kormendi@dcs.vein.hu Solymosi József Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, egyetemi tanár solymosi.jozsef@zmne.hu A VILLAMOSENERGIA-KRÍZIS

Részletesebben

HATÁROZATOT: a ENER-G Zrt. (a továbbiakban: Engedélyes) Veszprém Landfill kiserőmű

HATÁROZATOT: a ENER-G Zrt. (a továbbiakban: Engedélyes) Veszprém Landfill kiserőmű 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-427/ /09 ÜGYINTÉZŐ: Horváth Károly TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE

MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE Összeállította: GKM EK Kht. Budapest, 2008. február 13. 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. Cselekvési

Részletesebben

VPP ERŐMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

VPP ERŐMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A VPP ERŐMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzata 2013. október 30. 1 / 68 oldal TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 AZ

Részletesebben

Az energetikai megoldások illeszkedése az okos városfejlesztésekbe. Huber Krisztián 2016. április 13.

Az energetikai megoldások illeszkedése az okos városfejlesztésekbe. Huber Krisztián 2016. április 13. Az energetikai megoldások illeszkedése az okos városfejlesztésekbe Huber Krisztián 2016. április 13. A jövő városainak két egymással összefüggő kihívására a smart city a válasz 2050-re a világ lakosságának

Részletesebben

M E G H Í V Ó és R É S Z L E T E S P RO G R A M

M E G H Í V Ó és R É S Z L E T E S P RO G R A M XIX. KAPCSOLT HŐ- ÉS VILLAMOSENERGIA-TERMELÉSI KONFERENCIA M E G H Í V Ó és R É S Z L E T E S P RO G R A M Hajdúszoboszló 2016. március 2 3. MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG COGEN HUNGARY A COGEN EUROPE

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VI. évfolyam 7. szám 2007. augusztus 9. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség 1055 Budapest, Honvéd u. 13 15. Telefon: 374-2890/Fax: 331-2753 E-mail: gazdasagikozlony@gkm.hu

Részletesebben

Zsiborács Henrik 1 - Dr. Pályi Béla 2 Dr. Demeter Győző 3 Napelemes rendszerek energetikai hasznosítása Magyarországon kiserőművi méretekben

Zsiborács Henrik 1 - Dr. Pályi Béla 2 Dr. Demeter Győző 3 Napelemes rendszerek energetikai hasznosítása Magyarországon kiserőművi méretekben Zsiborács Henrik 1 - Dr. Pályi Béla 2 Dr. Demeter Győző 3 Napelemes rendszerek energetikai hasznosítása Magyarországon kiserőművi méretekben ifj.zsiboracs.henrik@gmail.com 1 PE Georgikon Kar, Vidékfejlesztési

Részletesebben

Az okos hálózatok és az okos mérés jogi környezete út egy okosabb szabályozás felé?

Az okos hálózatok és az okos mérés jogi környezete út egy okosabb szabályozás felé? Az okos hálózatok és az okos mérés jogi környezete út egy okosabb szabályozás felé? Dr. Ferenczi Kristóf Dr. Klacsmann Dávid 2014. április 24. Közép-Kelet-Európa és Közép-Ázsia egyik vezető független ügyvédi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ( TERVEZET )

ELŐTERJESZTÉS ( TERVEZET ) GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM Iktatószám: GKM /22550/2/ 2007. ELŐTERJESZTÉS ( TERVEZET ) a magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére vonatkozó 2007-2020 közötti stratégiáról

Részletesebben

Szerződéses ajánlat A(z) KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére

Szerződéses ajánlat A(z) KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére Szerződéses ajánlat A(z) KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére Szeged, 2015.03.20. EDF DÉMÁSZ Zrt. A jelen szerződéses ajánlat létrejött egyrészről a Felhasználó

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2013. éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2013. éves beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft 2013 éves beszámolóhoz A kiegészítő melléklet szerepe a számviteli törvény 88 -a értelmében, hogy számszerű és szöveges magyarázatot adjon

Részletesebben

HATÁROZATOT: a Pannon Kogen Energetikai Termelő Kft. (a továbbiakban: Engedélyes) Szekszárdi gázmotoros kiserőmű

HATÁROZATOT: a Pannon Kogen Energetikai Termelő Kft. (a továbbiakban: Engedélyes) Szekszárdi gázmotoros kiserőmű 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-521/ /2010 ÜGYINTÉZŐ: Slenker Endre; dr. Magyar Attila TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu;

Részletesebben

FŐGÁZ Zrt. szervezeti ábra

FŐGÁZ Zrt. szervezeti ábra FŐGÁZ Zrt. szervezeti ábra Szakszervezet Üzemi Tanács Vezérigazgató Közvetlen VIG/FB irányítás alatt Belső Ellenőrzési Vezérigazgatói Tanácsadók 1. sz. függelék Gazdasági Vezérigazgatóhelyettes Kereskedelmi

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-20/ /09 ÜGYINTÉZŐ: Slenker Endre TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Smart City Jövőkép és Koncepció

Szeged Megyei Jogú Város Smart City Jövőkép és Koncepció Szeged Megyei Jogú Város Smart City Jövőkép és Koncepció Verzió: 2.0 Készítette: Clarity Consulting Kft. Készült: 2016. február 17. 1/172 Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1. BEVEZETÉS... 7 1.1.

Részletesebben

A társadalom mint energia felhasználó célja:

A társadalom mint energia felhasználó célja: A társadalom viszonya az energiatermelőkhöz Dr. Botos Katalin PPKE egyetemi tanár A társadalom mint energia felhasználó célja: - Elegendő - Olcsó - Környezetkímélő energia Európa kettős szorításban, versenyképesség

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július Jelentés az építőipar 2013. évi teljesítményéről Tartalom STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés (Az építőipar helye a nemzetközi gazdasági

Részletesebben

BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. JELENTÉS ÉS ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. DECEMBER 31.

BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. JELENTÉS ÉS ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. DECEMBER 31. BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. JELENTÉS ÉS ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. DECEMBER 31. Éves beszámoló kiegészítő melléklete 2015. ELMŰ Nyrt. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Az energiaszektor jövedelmezőségének alakulása

Az energiaszektor jövedelmezőségének alakulása Az energiaszektor jövedelmezőségének alakulása Tóth Tamás főosztályvezető Közgazdasági Főosztály totht@eh.gov.hu Magyar Energia Hivatal VIII. Energia Műhely: Pénzügyi körkép az energetikáról Magyar Energetikai

Részletesebben

A szabályozási energia piacáról. 2. rész

A szabályozási energia piacáról. 2. rész 168 elektrotechnika A szabályozási energia piacáról. 2. rész Dr. STRÓBL ALAJOS okl. gépészmérnök, erômû-energetikus szakmérnök Az 1. rész a 2004/5. számban jelent meg. A fejezet-, ábra-, táblázat- és irodalomszámozás

Részletesebben

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA 2013. március 1. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA MEH 46/2013. számú határozatának kötelezéseivel egységes szerkezetbe foglaltan. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA 2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 9 1.1 Az Üzletszabályzat alapját képezı

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. december végi helyzetéről 2016. január * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

4/2011. (I. 31.) NFM rendelet. a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről. 1. A rendelet alkalmazási köre. 2. Értelmező rendelkezések

4/2011. (I. 31.) NFM rendelet. a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről. 1. A rendelet alkalmazási köre. 2. Értelmező rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (2) bekezdés 1.

Részletesebben