AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA"

Átírás

1 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, COM(2007) 253 végleges - A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A Bizottság jelentése a szénipar részére nyújtott állami támogatásról szóló 1407/2002/EK tanácsi rendelet alkalmazásáról (SEC(2007) 602) HU HU

2 A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A Bizottság jelentése a szénipar részére nyújtott állami támogatásról szóló 1407/2002/EK tanácsi rendelet alkalmazásáról 1. BEVEZETÉS 1.1. A szénipar részére nyújtott állami támogatás történeti fejlődése A lignittől a feketekőszénig számtalan formában előforduló szén napjainkban az Európai Unió egyik fontos energiaforrása. A teljes energiafelhasználás 17%-át, míg a villamosenergiatermelés közel 30%-át ebből az energiaforrásból biztosítjuk. Az Európai Unió szénfogyasztásának megközelítőleg egyharmada import útján érkezik. Az 1950-es évektől kezdve a közösségi széntermelés egyes szegmensei nem tudtak versenyben maradni a piacon főleg a harmadik országokból származó szén szállítási költségeinek csökkenése, a kedvező földrajzi adottságokkal rendelkező szénlelőhelyek kimerülése és a megnövekedett bérköltségek miatt. Az Európai Szén- és Acélközösség (a továbbiakban: ESZAK), majd az Európai Közösség (a továbbiakban: EK) lehetővé tette a tagállamok számára, hogy széniparaikat támogatásban részesítsék a szerkezetátalakítás és bányabezárások akadálytalan végrehajtása érdekében. Ehhez a szénipar részére nyújtott állami támogatásról szóló 1407/2002/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: a szénrendelet) 1 nyújtja a legújabb jogi alapot. A rendeletet az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének e) pontja alapján fogadták el, és kivételt állapít meg az állami támogatás általános tilalma alól. A rendelet lehetővé teszi támogatás nyújtását a bányabezárásokhoz (4. cikk), a működéshez (5. cikk (3) bekezdés) a beruházási költségek fedezéséhez (5. cikk (2) bekezdés) valamint az örökölt adósságok fedezéséhez (7. cikk) azzal a feltétellel, hogy a 4. és az 5. cikk értelmében nyújtott támogatások csökkenő tendenciát követnek (6. cikk), és hogy a tagállamok szerepeltetik a bányákat a Bizottság által jóváhagyandó, a széntartalékokhoz való hozzáférési terveikben (9. cikk). A rendelet alapján a Bizottság több tagállamban is engedélyezte állami támogatás nyújtását. 1.2 A jelentés tartalma E jelentés tartalmát a szénrendelet 11. cikke határozza meg. A 13. cikk rendelkezik arról, hogy szükség esetén a Bizottság jelentésének következtetéseit szem előtt tartva javaslatot készít a szénrendelet felülvizsgálatára vonatkozóan. A 14. cikk (3) bekezdése megszűnési záradékot tartalmaz, amelynek értelmében Ezt a rendeletet december 31-ig kell alkalmazni. 1 HL L 205., , 1-8. o., a évi és a évi csatlakozási szerződések II. melléklete 12. pontjával módosítva. HU 2 HU

3 E jelentés elkészítésének politikai hátterét a Bizottság Európai energiapolitika című közleménye 2, az Európai stratégia az energiaellátás fenntarthatóságáért, versenyképességéért és biztonságáért című zöld könyv 3, a megújult fenntartható fejlődési stratégia 4, a göteborgi stratégia 5 és a Fenntartható fejlődés Európában egy jobb világért - Az Európai Unió fenntartható fejlődési stratégiája című bizottsági közlemény 6 alkotják. 2. A SZÉNRENDELET ALKALMAZÁSÁNAK EREDMÉNYEI 2002 ÉS 2006 KÖZÖTT A szénrendelet július 24-én lépett hatályba. A rendelet 14. cikke ugyanakkor előrevetítette annak lehetőségét, hogy a július 24. és december 31. közötti időszakban a tagállamok a szénipar részére nyújtandó állami támogatásokra vonatkozó közösségi szabályok létrehozásáról szóló, december 28-i 3632/93/ESZAK bizottsági határozatban (a továbbiakban: szénhatározat) megállapított szabályok értelmében nyújthassanak támogatást. Ezen időszak alatt minden olyan tagállam, amely támogatás nyújtásáról döntött, élt az említett lehetőséggel 7. Ennélfogva a szénrendelet tényleges alkalmazására csupán január 1-jétől került sor. Az Európai Unióhoz május 1-jén és január 1-jén csatlakozott tagállamok esetében a Bizottság a szénrendeletet május 1-jétől, illetve január 1-jétől kezdte alkalmazni. E dátumot megelőzően az említett országok illetékes nemzeti versenyhivatalai az ún. Európa-megállapodásokban előírt elvek szerint alkalmazták a szénrendelet szövegét. Az előcsatlakozási időszakra vonatkozóan rendelkezésre álló adatokat a Bizottság lehetőség szerint beépítette e jelentés szövegébe. Miután Franciaországban 2004-ben leállt a szénkitermelés, ma 11 olyan tagállam van, amelyek területén folyik a szénrendelet hatálya alá tartozó szén kitermelése 8. A tagjelölt országok közül Törökország és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság végez a szénrendelet hatálya alá tartozó szénkitermelést COM(2007) 001 végleges COM(2006) 105 végleges 10117/06. számú tanácsi dokumentum, június 9-én fogadták el A Tanács által június 15-én és 16-án Göteborgban elfogadott dokumentum COM(2001) 264 végleges Ilyen tagállam Spanyolország (lásd a N 3/2002 és a C 17/2003 határozatot), Franciaország (lásd: N 551/2002 határozatot), Németország (lásd: N 550/2002 határozat), valamint az Egyesült Királyság (lásd: N 740/2002 határozatot). A szénrendelet hatálya alá az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága által a szén tekintetében megállapított nemzetközi kodifikációs rendszer értelmében kiváló minőségű, közepes minőségű és gyenge minőségű A. és B. csoportba sorolt szén tartozik (lásd a szénrendelet 2. cikkének a) pontját), a gyenge minőségű, C. csoportba sorolt szén nem tartozik a rendelet hatálya alá. A szénrendelet hatálya alá tartozó szenet termelő országok: Bulgária, a Cseh Köztársaság, Németország, Magyarország, Olaszország, Lengyelország, Románia, Szlovénia, Szlovákia, Spanyolország és az Egyesült Királyság. HU 3 HU

4 2.1. A széniparnak nyújtott állami támogatások felhasználásának áttekintése, valamint a szerkezetátalakítási folyamat eredményei A működéshez és a beruházási költségek fedezésére nyújtott támogatások (a szénrendelet 5. cikkének (2) és (3) bekezdése) A tagállamok e tekintetben három csoportba sorolhatók: amelyek megszüntették működő bányáik támogatását (Cseh Köztársaság, Franciaország, Olaszország), amelyek a beruházási költségek fedezésére nyújtanak támogatást (Lengyelország, Szlovákia és az Egyesült Királyság), illetve amelyek a működéshez nyújtanak támogatást (Bulgária, Németország, Magyarország, Románia, Szlovénia és Spanyolország). A széntermeléshez nyújtott támogatások teljes megszüntetése Franciaország 2004-ben zárta be utolsó szénbányáját ban Franciaország engedélyezte bányászati műveletek megkezdését a L arc vidékén (Gardanne megyében) található külfejtéses szénbányában egy magánkézben levő, és támogatásban nem részesülő vállalkozás számára. A Cseh Köztársaság privatizálta a korábban állami tulajdonban levő szénbányákat, és a támogatások megszüntetéséről határozott. Ennek következtében a bányászati termelés és a foglalkoztatottság is jelentősen visszaesett. Mára az OKD nevű, magánkézben levő bányavállalat a világpiac egyik sikeres szereplője. Olaszország egyetlen működő szénbányája Szardínia szigetén található, amelynek állami támogatásáról a Bizottság nem kapott értesítést 9. E három országban lezárult a szerkezetátalakítási folyamat. A beruházási költségek fedezéséhez nyújtott támogatás (a szénrendelet 5. cikkének (2) bekezdése) Az Egyesült Királyság, Lengyelország és Szlovákia támogatásaikat a szénrendelet 5. cikkének (2) bekezdése értelmében vett beruházási költségek fedezésére korlátozták. Az Egyesült Királyság és Szlovákia teljes egészében privatizálta a korábban állami tulajdonban levő bányákat. Lengyelországban jelenleg is tart a privatizáció folyamata. Az 1. táblázat (lásd SEC (2007) 602) ismerteti a Bizottság által engedélyezett, a beruházási költségek fedezéséhez nyújtott támogatások teljes összegét. Az említett országokban a szénbányászati ágazat szerkezetátalakítási folyamata lezárultnak tekinthető, ugyanis a nyereségességi küszöbtől messze elmaradó bányák eltűntek a piacról. Ezek a tagállamok ugyanakkor úgy határoztak, hogy átfogó energiastratégiájuk keretében továbbra is üzemeltetik azokat a szénbányákat, amelyek adott esetben a működéshez nyújtott támogatás nélkül is életképesek lehetnek. A működéshez nyújtott támogatás (a szénrendelet 5. cikkének (3) bekezdése) Bulgária, Németország, Magyarország, Románia és Spanyolország a működéshez nyújtott támogatási rendszer megtartása mellett döntött. E támogatás nélkül a bányászat ezekben az országokban aligha maradhatna fenn. A szerkezetátalakítási folyamat sikere azonban 9 A Bizottság ugyanakkor jelenleg is vizsgálja azt a panaszt, amely szerint Olaszország állítólag mégis nyújtott állami támogatást ennek a szénbányának. HU 4 HU

5 esetükben egyelőre korlátozottnak tűnik, mivel a termelési költségek csak kis mértékben csökkentek, sőt, esetenként emelkedtek is 10. A szénbányászat lehetséges hatékonyságnövekedése úgy tűnik, elérte korlátait. A szén világpiaci árával összehasonlítva a termelési költségek továbbra is rendkívül magasak (lásd a SEC (2007) 602-ben a 2006-os adatokon 11 alapuló 2. táblázatot) második felében az importszén átlagára szénegyenérték tonnánként 60 EUR volt, 12 ami Spanyolországban, Németországban és Magyarországon az átlagos termelési költségnek kevesebb mint a fele. Ilyen módon ezek a bányák a világpiacon strukturális értelemben nem versenyképesek. A 3. táblázat (lásd SEC (2007) 602) ismerteti a Bizottság által engedélyezett, a működéshez nyújtott támogatások teljes összegét. Spanyolországban a támogatott szénből előállított villamos energia a teljes villamosenergia-termelés 4%-át teszi ki, míg Németországban 10%-ot, Magyarországon pedig 0,1%-ot. Magyarország tervei között szerepel, hogy 2014-ben beszünteti a működéshez nyújtott támogatást, míg Németország ugyanezt a lépést 2018-ban készül megtenni A bányabezárásokhoz (a szénrendelet 4. cikke alapján), valamint az örökölt adósságok fedezéséhez (a szénrendelet 7. cikke alapján) nyújtott támogatás A világpiacon nem versenyképes bányák bezárásának zökkenőmentessé tételéhez a szénrendelet két eszközt határoz meg: az egyik a bezárásokhoz nyújtott támogatás, amely a bezárásig elszenvedett működési veszteségek fedezésére szolgál, a másik az örökölt adósságok fedezéséhez nyújtott támogatás, amelyből a szénbányászathoz kapcsolódó szociális és környezeti kiadások fedezhetők 13. A bezáráshoz nyújtott támogatás (4. cikk) Olaszország kivételével minden szénkitermelő tagállam bezárta veszteséges bányáit. A szénrendelet 4. cikke értelmében Németország, Spanyolország és Franciaország bezárási támogatást ítélt meg a bányabezárással járó társadalmi következmények enyhítése érdekében. A megítélt támogatás összegét a 4. táblázat tartalmazza (lásd SEC (2007) 602) és 2006 között Franciaország és Németország 2-2 bányáját zárta be, míg Spanyolország 8 termelési egységére tett lakatot, és 2007 végéig további 9 bánya bezárására vállalt kötelezettséget 14. Ugyanebben az időszakban más tagállamokban is került sor bányabezárásokra: Magyarország 2, Szlovákia 1, míg Lengyelország 3 bányát számolt fel. Ezekre a bányabezárásokra a vonatkozó támogatás kifizetése nélkül került sor Lásd az N 552/2005 határozatot a német szénipar számára 2006-ban nyújtott állami támogatásról. Bulgáriának és Romániának legkésőbb április 30-ig kell értesítenie a Bizottságot a széntartalékokhoz való hozzáférésre vonatkozó terveikről. Románia tervét a Bizottság a határidőn belül kézhez kapta, annak vizsgálata jelenleg folyik. Lásd: A harmadik országokból származó feketekőszén-behozatal közösségi ellenőrzéséről szóló, február 27-i 405/2003/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról készült bizottsági jelentést. ( 005_2_eur25.pdf) A szénrendelet melléklete. A Bizottság jelenleg azt ellenőrzi, hogy Spanyolország betartja-e ezt a kötelezettségvállalást. HU 5 HU

6 Az örökölt adósságok fedezéséhez nyújtott támogatás (a szénrendelet 7. cikke) A Cseh Köztársaságban és Franciaországban az állam továbbra is támogatást fizet az örökölt szociális és környezeti költségek fedezéséhez. Azonban úgy tűnik, a még működő bányászati vállalkozások nem részesülnek e kifizetésekből 15. A többi tagállam Magyarország és Olaszország kivételével nem csak a bezárt bányák, hanem a még működő bányák esetében is bizonyos mértékig magára vállalta az örökölt szociális és környezeti költségek fedezését 16. Az 5. táblázat (lásd SEC (2007) 602) mutatja be az örökölt adósságok fedezésére nyújtott állami támogatások teljes összegét A bányászati termelés és foglalkoztatottság alakulása 2003 és 2006 között az EU 25 tagállamában az általános bányászati termelés valamint a bányászatban való foglalkoztatottság csökkent. Az egyes országokban végbemenő változásokat a SEC (2007) 602-ben található 6. táblázat (Bányászati kitermelés 1998 és 2004 között) és a 7. táblázat (A bányászati ágazatban jellemző foglalkoztatottság 2004-ben) szemlélteti. 2.2 A helyben rendelkezésre álló energiaforrások aránya az EU összes energiafelhasználásában (energy mix), valamint a széniparnak nyújtott támogatások hatása a belső energiapiacon A helyben rendelkezésre álló energiaforrások szerepe az EU energiafelhasználásában A primer energiafogyasztás terén a felhasznált tüzelőanyagok rendkívül nagy változatossága jellemző. A legtöbb tagállam által leggyakrabban használt primer tüzelőanyag az olaj, ezt szorosan követi a földgáz. Ezt szemlélteti az 1. ábra (lásd SEC (2007) 602). A helyben rendelkezésre álló fosszilis tüzelőanyagok felhasználása a tagállamok földrajzi adottságaitól és a források kiaknázottságának fokától függően széles skálán mozog. A szén mellett jellemző még a földgáz (Dánia, Franciaország, Németország, Magyarország, Hollandia és az Egyesült Királyság), az olaj (Cseh Köztársaság, Németország, Magyarország és az Egyesült Királyság), az olajpala (Észtország) valamint a tőzeg (számos tagállamban, de elsősorban Írországban és Finnországban) használata. Ami a villamosenergia-előállítást illeti, villamosenergia-termeléshez a legtöbb tagállam a tüzelőanyagok széles skáláját használja. Noha az egyes tüzelőanyagok aránya országonként eltér, a szén, a gáz, illetve a nukleáris és a vízenergia jelenléte valamennyi országban jelentős (SEC (2007) 602, 2. ábra). Ez az ábra azt szemlélteti, hogy tüzelőanyagként a szén E támogatások kezelése az állami támogatásokra vonatkozó szabályok értelmében nem egyforma. A Cseh Köztársaság esetében a Bizottság jóváhagyta a környezeti károkozások fedezésére nyújtott állami támogatást (CZ 45/2004 és 110/2004 eset), az örökölt adósságok fedezésére nyújtott állami támogatások ügyében pedig hivatalból indított vizsgálatot kezdeményezett. Ez a vizsgálat jelenleg még tart. Ezek jóváhagyása az N 574/2004 (Lengyelország), N 27 és 53/2005, N 419/2005, N 168/2005, NN 9/2006 és N 387/2006 (Szlovákia), N 421/2003 és N 321/2004 (Franciaország), N 746 és N 474/2002, N 493/2003, N 320/2004, N 497/2004, N 552/2005 (Németország), N 20/2003 (Egyesült Királyság), C 14/2004 (Spanyolország), bizottsági határozatokkal, illetve a csatlakozás előtt a szlovén nemzeti versenyhivatal által történt. HU 6 HU

7 kiemelkedő arányban, 30%-al van jelen a villamosenergia-termelésben. E villamos energia egyharmadát 17 gyenge minőségű, C. csoportba sorolt szénből (lignit) állítják elő, amely a szénrendelet értelmében nem jogosult állami támogatásra. A villamos energia másik harmadát a szénrendelet értelmében állami támogatásra jogosult, helyben rendelkezésre álló szénből nyerik. A harmadik harmadot import szénből állítják elő. A szénrendelet értelmében államilag támogatható, helyben rendelkezésre álló szén közel 45%-a részesül vagy a működéshez nyújtott vagy a beruházási költségek fedezésére szánt támogatásból. Másképpen fogalmazva az Európai Unió villamosenergia-termelésének 4,5%-át támogatásban részesülő, helyben rendelkezésre álló szén tüzelésével állítják elő. Amint az a 3. ábráról (lásd SEC (2007) 602) leolvasható, az EU25-ökben az elmúlt években számottevően megnőtt a helyben rendelkezésre álló megújuló energiaforrások felhasználása. Napjainkban a megújuló energiaforrások a teljes energiafelhasználás közel 6%-át, a teljes villamosenergia-fogyasztásnak pedig kb. 16%-át adják. Ez az arány várhatóan tovább emelkedik majd, mivel a tagállamok elfogadták a belső villamosenergia-piacon a megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia támogatásáról szóló, 2001/77/EK irányelvben 18 megállapított, a megújuló energiaforrásokból előállított villamosenergia-termelésre vonatkozó célkitűzéseket. A Bizottság január 10-én elfogadta az ún. Megújulóenergia-útitervet 19, amelyben azt javasolja, hogy 2020-ra a megújuló erőforrások 20%-os arányban jelenjenek meg az EU teljes energiafogyasztásában. Ezt a célkitűzést az Európai Tanács március 8 9-i ülése is támogatta A széniparnak nyújtott támogatás hatása a belső piacra A széniparnak nyújtott állami támogatás alapvetően három különböző termék: a szén, az acél és a villamos energia piacát befolyásolja. Az ún. spill-over (áttételes) piaci hatások emellett a bányagépek, illetve az ökotechnológiák ágazatát is elérték. A szénpiacra gyakorolt hatás A szén minősége rendkívül változó. A minőségtől függően az árak és a felhasználási területek is eltérőek. Ennek megfelelően a szén esetében a verseny szempontjából egynél több termékpiac meghatározása indokolt 20. E termékpiacok földrajzi kiterjedése is nagyon változó, mivel a kiváló és a közepes minőségű szén könnyen szállítható, és az egész világpiacon keresett termék, míg a gyenge minőségű szén esetében a Bizottság megállapította, hogy a szállítási költségek korlátozzák a földrajzi értelemben vett termékpiac határait 21. A széniparnak nyújtott állami támogatások a szénpiacra is hatással vannak, mivel életben tart olyan vállalkozásokat és bányákat, amelyek egyébként az ágazat elhagyására kényszerülnének. Ennek ellenére az európai uniós piac torzulása mögött az áll, hogy a Ez a teljes villamosenergia-termelés 10%-a. HL L 283., , 33. o. COM(2006)848 végleges. Az IV M.402 PowerGen/NRG Energy/Morrison Knudsen/Mibrag esetben a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a barnaszén esetében több termékpiac létezik. Lásd: Az IV M.402 esetben a Bizottság megállapította, hogy a barnaszén földrajzi értelemben vett piaca regionális (jelen esetben Kelet-Németország). Az állami támogatásról szóló, N 597/2004 számú, Lignit Hodonín s.r.o. határozatban a Bizottság megállapította, hogy ugyan folyik a határokon átnyúló lignitkereskedelem, de csak szomszédos országok között és kis távolságokon. Ezért a földrajzi értelemben vett piac leginkább két vagy több ország területére kiterjedő régió. HU 7 HU

8 szénrendelet hatálya alá tartozó és támogatásban részesülő termelés nagy részét a belföldi piacokon értékesítik. Lengyelországon és kevésbé jelentős mértékben a Cseh Köztársaságon kívül más ország nem exportál szenet. Ez arra enged következtetni, hogy a különböző tagállamokban kitermelt szén tekintetében a közvetlen verseny kevéssé jellemző 22. Ezt a Bizottság által e jelentés elkészítéséhez folytatott konzultációk során kapott válaszok is alátámasztják. A gyenge minőségű szén esetében az állami támogatások hatását korlátozni látszik az a tény, hogy szállítási költsége magas, illetve hogy a bányák között kevéssé kiélezett a verseny, mivel a kitermelt szén java részét a közeli erőművek használják fel 23. A villamosenergia-piacra gyakorolt hatás Annak érdekében, hogy a széniparnak nyújtott állami támogatások által a villamosenergiapiacra gyakorolt áttételes piaci hatások elkerülhetők legyenek, a szénrendelet 4. cikkének e) pontja védzáradékról rendelkezik. A Bizottság által szervezett konzultációkra a környezetvédelem területén tevékenykedő három nem kormányzati szervezettől 24 érkezett válasz viszont arra enged következtetni, hogy a széntermelésnek nyújtott támogatások a villamosenergia-piacot a szén irányába torzították el. A válasz leszögezi: az energiaszektor továbbra is nagyon távol áll attól, hogy valamennyi ellátási forrás számára egyenlő feltételeket teremtsen. Az olyan szennyező energiahordozók, mint a szén vagy az atomenergia, évtizedeken keresztül részesültek állami támogatásban, gyakran nagyon erős védelem alatt álló, monopóliumoktól sem mentes piacokon. Ezt a kérdést részletesen elemzi a Bizottság megbízásából a Europe Economics által készített tanulmány, amely arra a következtetésre jut, hogy a széniparnak juttatott állami támogatás kizárólag a szén beszerzési forrását, azaz azt a döntést befolyásolja, hogy belföldön kitermelt szenet vagy importszenet vásároljon-e az ipar. A tanulmány megállapítása szerint semmi sem utal arra, hogy a széniparnak nyújtott állami támogatás torzítaná a használt tüzelőanyagok részesedését, azaz befolyásolná a szén arányát a villamosenergia-termelésben. Az EURELECTRIC által az érdekcsoporti konzultációkra adott válasz is ezt támasztja alá. A Bizottság úgy véli, hogy a szénrendelet 4. cikkének c) és e) pontja együttes alkalmazása elegendő annak kizárásához, hogy a szénipar támogatása hatással legyen a villamos energia piacára 25. A Bizottság ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy a széniparnak nyújtott állami támogatás mégis befolyásolhatja a belső villamosenergia-piacot, különösen az új, széntüzelésű erőművek létesítését érintő beruházási döntések tekintetében. Amennyiben ugyanis a befektető garanciát lát arra, hogy az állami támogatás segítségével a belföldi bányák a belátható jövőben is biztosítják a szénkitermelést, akkor a szállítási költségek csökkentése érdekében a bánya közelében létesíthet új erőművet. Amennyiben viszont a helyi, nem Versenyről mindössze Németország esetében lehet beszélni, ahol a hazai széntermelés egy részét lengyel illetve cseh eredetű importtal váltották ki. Lásd: IV M.402 és az N 597/2004 Lignit Hodonín s.r.o. esetet. Az Európai Környezetvédelmi Iroda (EEB), az Akcióhálózat az éghajlat védelmére (Climate Action Network) és a Greenpeace. Lásd még lentebb a pontot. HU 8 HU

9 versenyképes termelésnek nyújtott támogatás jövője bizonytalan, a befektető az importszén szállítási költségeinek minimalizálása érdekében az erőművet vélhetően egy belvízi út mellett építi fel. Az állami támogatás hatása a koksztermelés és az acélgyártás piacára A rendelet 4. cikkének e) pontjában található védzáradék a koksztermelés és az acélgyártás piacára is vonatkozik. Sem az érdekcsoportoktól, sem a tagállamoktól nem érkezett észrevétel arra vonatkozóan, hogy e piacokon torzulna a verseny. 2.3 A szénrendelet alkalmazása során a Bizottság által tapasztalt problémák A Bizottság a széniparnak nyújtható állami támogatásokra vonatkozó, jelenleg hatályos szabályok alkalmazása során a következő 5 fő problémával szembesült: gondot okoz ellenőrizni az ártorzulás kerülésének kitételét (a szénrendelet 4. cikkének c) pontja), a rendelet hatálya alá tartozó, illetve nem tartozó széntípus közötti megkülönböztetés, a termelési költségek csökkenése, a szénrendelet mellékletében meghatározott és az örökölt adósság fedezésére nyújtott támogatás kategóriáinak ellenőrzése, valamint a bányabezárások ellenőrzése A rendelet 4. cikkének c) pontjában szereplő rendelkezések betartásának ellenőrzése A szénrendelet 4. cikkének c) pontja előírja, hogy a tonnánkénti kőszénegyenérték szerinti támogatás mértéke nem okozhatja azt, hogy a közösségi szénért fizetett ár alacsonyabb legyen a harmadik országokból származó, azonos minőségű szén áránál. E cikk betartásának ellenőrzése elsősorban két helyzetben jelenthet nehézséget: Integrált bánya- és erőmű társaságok. Több tagállamban 26 jellemző, hogy a szénbányák és az erőművek egyetlen integrált vállalatba tömörülnek. Ebben az esetben a szén árát vállalaton belüli tranzakció keretében állapítják meg, amely kívülről értelemszerűen rendkívül nehezen ellenőrizhető. A Bizottság ezt a problémát az egyes érintett esetek lehető legalaposabb vizsgálatán keresztül próbálja kezelni. A világpiaci ár hiánya. A gyenge minőségű szénnek nincs világpiaci ára, ugyanis gyakorlatilag nem kereskednek vele. A magas szállítási költségek és az alacsony fűtőérték miatt azt csak a kitermelés helyéhez közel érdemes felhasználni. Ezekben az esetekben a Bizottság azt ellenőrizte, hogy az ár kiszámításához használt módszer helytálló volt-e, és nem vezetett-e a villamosenergia-termelés piacán zajló verseny torzulásához A rendelet hatálya alá tartozó, illetve nem tartozó szénfajták megkülönböztetése A szénrendelet 2. cikkének a) pontja értelmében a rendelet hatálya alá kizárólag az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága által a szén tekintetében megállapított nemzetközi kodifikációs rendszer értelmében kiváló minőségű, közepes minőségű és gyenge minőségű A. és B. csoportba sorolt szén tartozik, míg a gyenge minőségű, C. csoportba sorolt szénre és olyan egyéb, helyben rendelkezésre álló fosszilis tüzelőanyagokra, mint az olajpala, a Például Németországban, Lengyelországban, Spanyolországban és Magyarországon. Lásd a magyar széniparnak nyújtott állami támogatásról szóló N 92/2005 számú határozatot, és a német széniparnak nyújtott állami támogatásról szóló N 320/2004 számú határozatot. HU 9 HU

10 kátrányhomok és a tőzeg, a rendelet nem vonatkozik; viszont az állami támogatásra vonatkozó általános szabályok igen. Az ESZAK tagállamainak vonatkozásában a Bizottság az október 11-i ESZAKszerződés 28 I. mellékletében említett szén illetve lignit kifejezések értelmezéséről szóló közleményében meghatározta a szénre vonatkozó minőségi szempontokat; a szénrendelet esetében azt feltételezték, hogy a szén és a lignit megkülönböztetésére használható a gyenge minőségű, B. csoportba sorolt szén és a gyenge minőségű, C. csoportba sorolt szén új megkülönböztetési elve. Az ESZAK tagállamok közé nem tartozó EK-tagállamok esetében a Bizottság határozathozatali gyakorlatában elfogadta a tagállamok akkreditált laboratóriumai által elvégzett geológiai elemzéseket, és megállapította, hogy Magyarországon a márkushegyi bányában, Szlovákiában a bana dolinai bányában és a Hornonitrianské bane Prievidza (Felsőnyitravidéki bányászati Kft.) bányáiban gyenge minőségű, B. csoportba sorolt szenet, míg a cseh köztársasági Lignit Hodonín bányában gyenge minőségű, C. csoportba sorolt szenet termelnek ki A termelési költségek csökkentése A szénhatározat előírja, hogy a működési támogatásban részesülő bányáknak a termelési költségek csökkenésére utaló irányzatot kell megvalósítaniuk. Ezt a feltételt a szénrendelet nem vette át. A Bizottság A német széniparnak 2006-ban nyújtott állami támogatásról szóló N 552/2005 határozatában szembesült azzal a kérdéssel, hogy a rendelet értelmében a termelési költségek alakulásától függetlenül azaz például a termelési költségek emelkedésekor is engedélyeznie kell-e a működéshez nyújtott támogatást. A Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a szénrendelet 5. cikkének (3) bekezdése értelmében állami támogatásért folyamodó vállalatok elvileg kötelesek csökkenteni termelési költségeiket A mellékletben szereplő kategóriák alkalmazása A rendelet melléklete megállapítja az örökölt adósság fedezését célzó állami támogatás kategóriáit. A szénrendelet melléklete szerint támogatásban részesíthető költségek bizonyos esetekben nem, vagy csak közvetetten kapcsolódnak a szénipar szerkezetátalakításához. Emellett egyes kategóriák meghatározása meglehetősen pontatlan 30. Következésképp az érintett vállalatok költségeinek fedezéséhez anélkül is nyújtható támogatás, hogy e vállalatokat a szerkezetátalakítás folytatására ösztönöznék. Ebben a tekintetben azt is meg kell jegyezni, hogy a 4. és 5. cikkben szereplő támogatással szemben a 7. cikkben szereplő támogatásra nem vonatkozik sem felső határ, sem a támogatás fokozatos csökkentésének kötelezettsége A bányabezárások ellenőrzése A Bizottság azzal a problémával szembesült, hogy Spanyolország nem tartotta magát azon kötelezettségéhez, hogy a szénrendelet 4. cikke értelmében bezáráshoz nyújtott támogatásban HL L 254., , 2. o. Lásd: Magyarország: N 92/2005 határozat a magyar szénipar számára nyújtott állami támogatásról, Szlovákia: N 27 és N 53/2005 számú határozatot a szlovák szénipar számára nyújtott állami támogatásról, illetve NN 9/2006 számú határozat Bana Dolina szénbányának nyújtott állami támogatásról, valamint Cseh Köztársaság: az N 597/2004 számú, a Lignit Hodonín s.r.o. című határozatot. Például az 1. kategória f) pontja szerint az állam az igazgatási, jogi vagy adózási rendelkezésekből származó fennmaradó költségeket térítheti vissza. HU 10 HU

11 részesült bányáit bezárja. E problémákra C 14/04 számú, A spanyol szénipar szerkezetátalakítási terve és a között megítélt állami támogatások című határozatában a Bizottság részletes magyarázattal szolgált 31. A Bizottság folytatja e kérdés alapos megfigyelését. 3. A SZÉNRENDELET MÓDOSÍTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE A szénrendelet 13. cikkének (1) bekezdése valamint (9) és (23) preambulumbekezdése értelmében a Bizottságnak értékelnie kell azt, hogy a szénpiac helyzetének alakulása és/vagy a szénbányászat szociális és regionális vonatkozásai indokolttá teszik-e a szénrendelet módosítását január 1-jéi hatállyal. 3.1 A szénpiacon zajló események és az általános energiabiztonság A 2003 és 2006 közötti időszakban a szén világpiaci ára 32 jelentős ingadozást mutatott. A szén világpiaci ára ugyanakkor stabilabb volt, mint az olajé vagy a földgázé. A jelentős áringadozás hátterében a szén iránti kereslet jelentős növekedése áll, amelyhez a szénbányák korlátozott termelése és az ugyancsak korlátozott szállítási kapacitás társul. A keresletnövekedést elsősorban Kína és India megnövekedett szénigénye magyarázza. Emellett a magas földgázár miatt a széntüzelésű erőművek versenyképessége a korábbi időkhöz képest fokozódott, ami szintén hozzájárulhatott a kereslet növekedéséhez. A kitermelés volumene és a szállítási kapacitás korlátozottságát az okozza, hogy az új bányászati és szállítási beruházások hatásának jelentkezése egy vagy több évig is eltarthat. A kereslet változásaihoz való alkalmazkodás ezért viszonylag lassú. Emellett a 2006 eleji orosz-ukrán gázvita, illetve a 2007 eleji orosz-fehérorosz olajvita nyomán az Európai Unió energiaellátásának biztonsága az egyik legfontosabb kérdéssé lépett elő. Általánosságban elmondható tehát, hogy az energiabiztonság jelentőségét érintő tudatosság 2003-hoz képest 2007-ben fokozottabb. A problémák ugyanakkor elsősorban az olajat és a földgázt érintik. A szén esetében a világpiac látszólag hatékonyan működik, amit a fokozódó indiai és kínai kereslet nyomán megugrott széntermelés is jól mutatott. Napjainkban az európai szénimport ellátási biztonsága nem sokban tér el a 2003-as helyzettől. Az európai szénbányák gazdasági életképességének szempontjából a szén világpiacán zajló események meghatározóak. A 2005 óta megfigyelhető viszonylag magas szénárak mellett a csehországi, lengyel, egyesült királyságbeli és olasz bányák nyereségesnek számítanak, de ezek a bányák a század elején jellemző alacsonyabb szénárak mellett már nem tudnának fennmaradni. 3.2 A bányászat társadalmi és regionális vonatkozásai Az érdekcsoportoktól vagy a tagállamoktól beérkezett válaszok egyike sem utalt arra, hogy a szénbányászat társadalmi és regionális vonatkozásai jelentősen megváltoztak volna. Ugyanakkor Németország, Spanyolország és más, az érdekcsoportokkal folytatott Lásd: C 14/04 számú határozat a spanyol szénipar szerkezetátalakítási tervéről és a között megítélt állami támogatásokról. Világpiacról csak a kiváló és a közepes minőségű szén esetében lehet beszélni, a gyenge minőségű szén felhasználása minden esetben a kitermelés helyszínéhez közel történik. HU 11 HU

12 konzultációban résztvevő válaszadók egyaránt úgy vélik, hogy a rendelet 4. cikke értelmében a tevékenység csökkentésére nyújtható állami támogatást 2010-ig fenn kell tartani. A megkérdezett felek szerint másképpen nehezen tudnák csökkenteni termelési kapacitásaikat. Spanyolország és Románia kivételével (Románia esetében az értesítés vizsgálata jelenleg zajlik) a Bizottság már minden tagállam esetében jóváhagyta a 2010-ig a széntartalékokhoz való hozzáférésre, valamint a bányabezárásokra vonatkozó terveket 33 E tervek jóváhagyásakor nem jelentett különösebb problémát az a tény, hogy a 4. cikkben meghatározott támogatás 2008-tól megszűnik. Mi több, a fenti pontban szereplő bányabezárási időpontok mellett Németország 2010-ig további 2 bánya bezárását tervezi, míg Szlovákia 2007-ig további egy bányát zár be. A bányabezárásokra vonatkozó spanyol terveket a Bizottság jelenleg vizsgálja. A fent említett válaszokban szereplő javaslattal szemben e bányabezárások kivizsgálása során a Bizottság semmilyen olyan tényezőt nem azonosított, ami indokolná a 4. cikkben említett támogatás meghosszabbítását, hiszen a bezárások lebonyolításához szükséges állami támogatásokat a szénrendelet 5. és 7. cikke értelmében is jóvá lehet hagyni. Ezen túlmenően a közötti időszakot érintő minden hasonló módosítás csak korlátozott hatást tudna kifejteni a gyakorlatban. A Bizottság Németország, Magyarország, Lengyelország, az Egyesült Királyság és Szlovákia esetében már jóváhagyta a széntartalékokhoz való hozzáférésről szóló terveket, a spanyol és a román terv jelenleg áll értékelés alatt. A széniparnak juttatott állami támogatások nagy részét ezek az országok nyújtották. Az említett tervekben szereplő állami támogatások bárminemű változtatásához az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, március 22-i 659/1999/EK tanácsi rendelet és további cikkei értelmében a Bizottságnak ajánlást kellene készítenie az említett tagállamok számára a megfelelő intézkedésekről. Ez a Bizottság és az érintett tagállamok részéről egyaránt jelentős adminisztratív források igénybevételét tenné szükségessé. 3.3 Következtetés A fentiek fényében a Bizottság úgy ítéli meg, hogy nincs szükség a szénrendelet módosítására. A Bizottság felkéri a Parlamentet, a Tanácsot, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságot, a Régiók Bizottságát és valamennyi érdekcsoportot, hogy ismertessék e jelentésről alkotott álláspontjukat Bulgária nem küldött tájékoztatást a széntartalékokhoz való hozzáférésre és a bányabezárásokra vonatkozó tervről. HL L 83., , 1. o. HU 12 HU

Európai energiaipari célok, trendek és ezek technológiai, innovációs kihatásai

Európai energiaipari célok, trendek és ezek technológiai, innovációs kihatásai Európai energiaipari célok, trendek és ezek technológiai, innovációs kihatásai 2014. február 13-án rendezte meg az Energetikai Szakkollégium, MEE Energetikai Informatika Szakosztálya és a MEE Mechwart

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.10.30. COM(2013) 748 final 2013/0363 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE az Argentínából és Indonéziából származó biodízel behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.1.22. COM(2014) 21 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Energiaárak

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 20.4.2009 COM(2009) 178 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK, A RÉGIÓK

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE. Állami támogatási értesítő. Jelentés az uniós tagállamok által nyújtott állami támogatásokról. 2012.

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE. Állami támogatási értesítő. Jelentés az uniós tagállamok által nyújtott állami támogatásokról. 2012. EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.12.21. COM(2012) 778 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE Állami támogatási értesítő Jelentés az uniós tagállamok által nyújtott állami támogatásokról 2012. évi kiadás {SWD(2012)

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2011.3.3.

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2011.3.3. HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.3.3. C(2011) 1290 végleges A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2011.3.3. a Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása általános program keretében a 2008 2013-as időszakra

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK ÉS AZ EURÓCSOPORTNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK ÉS AZ EURÓCSOPORTNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.2.26. COM(2015) 85 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK ÉS AZ EURÓCSOPORTNAK 2015. évi európai szemeszter: A növekedési

Részletesebben

ENERGETIKAI TÖRVÉNYALKOTÁS AZ EU-BAN

ENERGETIKAI TÖRVÉNYALKOTÁS AZ EU-BAN ENERGETIKAI TÖRVÉNYALKOTÁS AZ EU-BAN n A II. VILÁGHÁBORÚ BEFEJEZÔDÉSE UTÁN A SZÖRNYÛ PUSZTULÁS ÉS MEGOSZTOTTSÁG FELSZÁ- MOLÁSA ÉRDEKÉBEN A KONTINENS LEGJOBBJAI ÖSSZEFOGTAK A KÖZÖS JÖVÔ ÉRDEKÉBEN, LÉTRE-

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS RENDELETE

Javaslat: A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.3.16. COM(2011) 126 végleges 2011/0059 (CNS) C7-0093/11 Javaslat: A TANÁCS RENDELETE a házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó

Részletesebben

Állami támogatások Magyarországon az energia- és a vízgazdálkodás területén

Állami támogatások Magyarországon az energia- és a vízgazdálkodás területén 11. Melléklet 11. melléklet Állami támogatások Magyarországon az energia- és a vízgazdálkodás területén A támogatás fogalma és típusai sokról is említést tennünk az energiaszektor vizsgálata kapcsán, mert

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság JELENTÉSTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 2007/2107(INI) 29.11.2007 JELENTÉSTERVEZET a fenntartható mezőgazdaságról és a biogázról: az uniós előírások felülvizsgálatának szükségessége

Részletesebben

Vélemény a BKV menetdíjainak 2008. évi tervezett emeléséről Bevezetés

Vélemény a BKV menetdíjainak 2008. évi tervezett emeléséről Bevezetés Vélemény a BKV menetdíjainak 2008. évi tervezett emeléséről Bevezetés A Fővárosi Önkormányzat ismét jelentősen, 13 százalékkal tervezi emelni a BKV menetdíjait. Amint az elmúlt évek tapasztalatai bebizonyították,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.8.16. COM(2013) 593 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az 1234/2007/EK tanácsi rendelet méhészeti ágazatra vonatkozó intézkedéseinek végrehajtásáról

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 28.1.2009 COM(2009) 20 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az elektronikus számlázás terén megvalósuló technológiai fejlesztésekről, valamint

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Svédország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról. és Svédország 2014. évi konvergenciaprogramjának tanácsi véleményezéséről

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Svédország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról. és Svédország 2014. évi konvergenciaprogramjának tanácsi véleményezéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.2. COM(2014) 428 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Svédország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról és Svédország 2014. évi konvergenciaprogramjának tanácsi véleményezéséről

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. amely a következő dokumentumot kíséri:

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. amely a következő dokumentumot kíséri: AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 19.12.2007 SEC(2007) 1724 BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM amely a következő dokumentumot kíséri: A BIZOTTSÁG JAVASLATA AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 7.2.2007 COM(2007) 22 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A 21. századi versenyképes autóipari szabályozási keret A Bizottság

Részletesebben

A Magyar Energia Hivatal 2012. évi munkaterve

A Magyar Energia Hivatal 2012. évi munkaterve A Magyar Energia Hivatal 2012. évi munkaterve I. BEVEZETŐ A Magyar Energia Hivatalnak (MEH) szélesebb felhatalmazást kell kapnia, képessé kell válnia az Energiastratégia implementációját igénylő tervezési

Részletesebben

Helyzetkép 2012. május - június

Helyzetkép 2012. május - június Helyzetkép 2012. május - június Gazdasági növekedés A világgazdaság kilátásait illetően megoszlik az elemzők véleménye. Változatlanul dominál a pesszimizmus, ennek fő oka ugyanakkor az eurózóna válságának

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE. a koncessziós szerződések odaítéléséről. (EGT-vonatkozású szöveg)

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE. a koncessziós szerződések odaítéléséről. (EGT-vonatkozású szöveg) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.20. COM(2011) 897 végleges 2011/0437 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a koncessziós szerződések odaítéléséről (EGT-vonatkozású szöveg) {SEC(2011)

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. Megújuló energia: A 2020-ra szóló célkitűzés teljesítése terén tett előrehaladás

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. Megújuló energia: A 2020-ra szóló célkitűzés teljesítése terén tett előrehaladás HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.1.31. COM(2011) 31 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Megújuló energia: A 2020-ra szóló célkitűzés teljesítése terén tett előrehaladás

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2007. március 15. (20.03) (OR. en) 7456/07

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2007. március 15. (20.03) (OR. en) 7456/07 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2007. március 15. (20.03) (OR. en) 7456/07 ECOFIN 118 UEM 80 SOC 102 AG 17 COMPET 75 RECH 77 ENER 96 MI 66 IND 27 EDUC 48 ENV 149 TRANS 91 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy:

Részletesebben

SN 2966/12 ac/lg/agh 1 DG E

SN 2966/12 ac/lg/agh 1 DG E AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2012. június 26. (06.07) (OR. en) SN 2966/12 Intézményközi referenciaszám: 2011/0172 (COD) ENER FELJEGYZÉS Tárgy: Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az

Részletesebben

KOZJAVAK.HU. Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja ENERGIAUNIÓ MEGSZILÁRDÍTÁSÁHOZ VEZETŐ ÚT. Lovas Dóra

KOZJAVAK.HU. Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja ENERGIAUNIÓ MEGSZILÁRDÍTÁSÁHOZ VEZETŐ ÚT. Lovas Dóra ENERGIAUNIÓ MEGSZILÁRDÍTÁSÁHOZ VEZETŐ ÚT Lovas Dóra Az energia területén túl sokáig nem érvényesültek az Unió alapvető szabadságai. A jelenlegi események rávilágítottak ennek magas tétjére: az európaiak

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.11.21. COM(2011) 775 végleges 2011/0355 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a Kínai Népköztársaságból származó, egyes varrat nélküli vas- és acélcsövek behozatalára vonatkozó

Részletesebben

Tájékoztatások és közlemények

Tájékoztatások és közlemények Az Európai Unió Hivatalos Lapja ISSN 1725-518X C 83 Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 53. évfolyam 2010. március 30. Közleményszám Tartalom Oldal 2010/C 83/01 Az Európai Unióról szóló

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.1.29. COM(2016) 32 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az élelmiszer-ellátási lánc vállalkozások közötti, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK. az egyes harmadik országok esetében érvényes vízummentesség viszonosságáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK. az egyes harmadik országok esetében érvényes vízummentesség viszonosságáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 10.1.2006 COM(2006) 3 végleges A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK az egyes harmadik országok esetében érvényes vízummentesség viszonosságáról a külső határok átlépésekor

Részletesebben

Energiatámogatások az EU-ban

Energiatámogatások az EU-ban 10. Melléklet 10. melléklet Energiatámogatások az EU-ban Az európai országok kormányai és maga az Európai Unió is nyújt pénzügyi támogatást különbözõ energiaforrások használatához, illetve az energiatermeléshez.

Részletesebben

A magyar közvélemény és az Európai Unió

A magyar közvélemény és az Európai Unió A magyar közvélemény és az Európai Unió A magyar közvélemény és az Európai Unió 2016. június Szerzők: Bíró-Nagy András Kadlót Tibor Köves Ádám Tartalom Vezetői összefoglaló 4 Bevezetés 8 1. Az európai

Részletesebben

A borpiac közös szervezése *

A borpiac közös szervezése * 2008.12.18. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 323 E/279 Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...3 2. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

Miért összeegyeztethetetlenek a magyar hosszú távú villamosenergia-vásárlási megállapodások a közösségi vívmányokkal?

Miért összeegyeztethetetlenek a magyar hosszú távú villamosenergia-vásárlási megállapodások a közösségi vívmányokkal? Közgazdasági Szemle, LVIII. évf., 2011. július augusztus (653 665. o.) Sztankó Éva Miért összeegyeztethetetlenek a magyar hosszú távú villamosenergia-vásárlási megállapodások a közösségi vívmányokkal?

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Franciaország 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Franciaország 2016. évi stabilitási programját

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Franciaország 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Franciaország 2016. évi stabilitási programját EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.18. COM(2016) 330 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Franciaország 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Franciaország 2016. évi stabilitási programját

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 24.7.2007 COM(2007) 442 végleges Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA a 2003/96/EK irányelv 19. cikkével összhangban Franciaország számára a Korzika megyéiben

Részletesebben

ZÖLD KÖNYV. az online szerencsejátékokról a belső piacon. SEC(2011) 321 végleges

ZÖLD KÖNYV. az online szerencsejátékokról a belső piacon. SEC(2011) 321 végleges HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.3.24. COM(2011) 128 végleges ZÖLD KÖNYV az online szerencsejátékokról a belső piacon SEC(2011) 321 végleges HU HU TARTALOMJEGYZÉK Zöld könyv az online szerencsejátékokról

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely az alábbi dokumentumot kíséri:

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely az alábbi dokumentumot kíséri: HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.3.8. SEC(2011) 289 végleges BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA amely az alábbi dokumentumot kíséri: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG ÖTÖDIK ÉVES JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG ÖTÖDIK ÉVES JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 4.7.2008 COM(2008) 406 végleges A BIZOTTSÁG ÖTÖDIK ÉVES JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK a harmadik országok Közösséggel szembeni kereskedelmi védelmi

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE

Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.10.6. COM(2014) 617 final 2014/0286 (NLE) Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről szóló 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.14. COM(2010) 790 végleges 2010/0384 (NLE) Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA az egységes szabadalmi oltalom létrehozásának területén megvalósítandó megerősített

Részletesebben

Az ENERGIAKLUB Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ észrevételei az Európai Bizottság határozatához

Az ENERGIAKLUB Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ észrevételei az Európai Bizottság határozatához Az ENERGIAKLUB Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ észrevételei az Európai Bizottság határozatához Budapest, 2016. 02. 11. Tárgy: Állami támogatás SA.38454 (2015/C) (ex 2015/N) Magyarország A

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 28.4.2005 COM(2005) 171 végleges 2005/0062 (CNS) 2005/0063 (CNS) Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE a madárinfluenza (klasszikus baromfipestis) elleni védekezésre

Részletesebben

BEVEZETÉS. EKB Havi jelentés 2011. jú nius 1

BEVEZETÉS. EKB Havi jelentés 2011. jú nius 1 BEVEZETÉS Az Kormányzótanácsa rendszeres közgazdasági és monetáris elemzése alapján 2011. június 9-i ülésén nem változtatott az irányadó kamatokon. A 2011. május 5-i ülés óta napvilágot látott információk

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG AZ ALAPTÖRVÉNY NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSÁHOZ

HÁTTÉRANYAG AZ ALAPTÖRVÉNY NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSÁHOZ HÁTTÉRANYAG AZ ALAPTÖRVÉNY NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSÁHOZ I. ELŐZMÉNYEK 1. A módosítás indoka Az Országgyűlés 2013. március 11-én elfogadta az Alaptörvény negyedik módosítását (a továbbiakban: Módosítás). A Módosítást

Részletesebben

Földgázpiaci aktualitások és prioritások a Hivatal szemszögéből

Földgázpiaci aktualitások és prioritások a Hivatal szemszögéből Földgázpiaci aktualitások és prioritások a Hivatal szemszögéből Dr. Grabner Péter energetikáért felelős elnökhelyettes 47. Nemzetközi Gázkonferencia és Szakkiállítás Siófok, 2015. november 10. I. IV. VII.

Részletesebben

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2013/2093(INI) 17.7.2013

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2013/2093(INI) 17.7.2013 EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 17.7.2013 2013/2093(INI) JELENTÉSTERVEZET az összes szereplő javát szolgáló európai kiskereskedelmi cselekvési tervről (2013/2093(INI))

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 12.12.2008 COM(2008) 843 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK, A RÉGIÓK

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSITERV-JAVASLATOK: ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSITERV-JAVASLATOK: ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 907 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSITERV-JAVASLATOK: ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS HU HU Összefoglaló Ez a közlemény összefoglalja a makrogazdasági

Részletesebben

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 1 2 TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló.5 Nemzeti energiapolitika....6 Jogszabályi környezet...8 Cégismertető...9 Távhő fejlesztési koncepció.10 Fogyasztói kör bővítése...11 Pályázatok.. 12 2016. évi

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.18. COM(2013) 916 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a lobogó szerinti állammal szembeni követelmények teljesítéséről szóló 2009/21/EK

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. a 2009/831/EK határozat alkalmazási ideje tekintetében történő módosításáról

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. a 2009/831/EK határozat alkalmazási ideje tekintetében történő módosításáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.19. COM(2013) 930 final 2013/0446 (CNS) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a 2009/831/EK határozat alkalmazási ideje tekintetében történő módosításáról HU HU INDOKOLÁS 1.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA. 2007. december 21. (2007/74/EK)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA. 2007. december 21. (2007/74/EK) 2007.2.6. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 32/183 A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2007. december 21. a 2004/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alkalmazásában a külön hő- és villamosenergiatermelésre

Részletesebben

Megújuló energia piac hazai kilátásai

Megújuló energia piac hazai kilátásai Megújuló energia piac hazai kilátásai Slenker Endre vezető főtanácsos Magyar Energia Hivatal 1 Tartalom Az energiapolitika releváns célkitűzései EU direktívák a támogatásról Hazai támogatási rendszer Biomassza

Részletesebben

Human Rights Implementation Centre

Human Rights Implementation Centre Human Rights Implementation Centre Jelentés a kínzás elleni ENSZ egyezmény Fakultatív Jegyzőkönyvének Magyarország általi ratifikációjáról, valamint a nemzeti megelőző mechanizmus kijelöléséről Készítette:

Részletesebben

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2011/0092(CNS) 7.2.2012 VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Részletesebben

A gyakorlati képzés a szakképzésben

A gyakorlati képzés a szakképzésben MIHUCZ Sándorné Bevezető A gyakorlati képzés a szakképzésben Az iskolai rendszerű szakképzés átalakítása az 1990-es évek elejétől folyamatosan napirenden lévő téma, minden oktatáspolitikához kapcsolódó

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 16.7.2008 COM(2008) 461 végleges A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK A 2003. évi csatlakozási szerződésben a mezőgazdasági földingatlanok szerzésére megállapított

Részletesebben

A foglalkoztatottság és a munkanélküliség szerkezetét befolyásoló társadalmi-területi tényezők

A foglalkoztatottság és a munkanélküliség szerkezetét befolyásoló társadalmi-területi tényezők Forray R. Katalin Híves Tamás A foglalkoztatottság és a munkanélküliség szerkezetét befolyásoló társadalmi-területi tényezők Az OFA/6341/26 sz. kutatási összefoglaló Budapest, 2008. március 31. Oktatáskutató

Részletesebben

357 Jelentés a Duna Televízió működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről

357 Jelentés a Duna Televízió működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről 357 Jelentés a Duna Televízió működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összefoglaló megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. DTV Rt működésének

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. A tejpiaci helyzet alakulása és a tejágazati csomag rendelkezéseinek alkalmazása

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. A tejpiaci helyzet alakulása és a tejágazati csomag rendelkezéseinek alkalmazása EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.13. COM(2014) 354 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A tejpiaci helyzet alakulása és a tejágazati csomag rendelkezéseinek alkalmazása

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 11.6.2013 COM(2013) 401 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A kollektív

Részletesebben

PRIMER. A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 2014. ÉVI ÜZLETI TERVE

PRIMER. A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 2014. ÉVI ÜZLETI TERVE PRIMER A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 2014. ÉVI ÜZLETI TERVE 2 TARTALOMJEGYZÉK Pont oldal 1. Bevezető 3. 2. Városunk távhőszolgáltatása 4. 3. A távhőszolgáltató rendszer fejlesztésének feladatai

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.3.9. COM(2012) 99 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok aktív

Részletesebben

Szakirodalmi összefoglaló az energia- és alternatív energiafogyasztás Magyarországon témakörében

Szakirodalmi összefoglaló az energia- és alternatív energiafogyasztás Magyarországon témakörében TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0058 Energiatermelési, energiafelhasználási és hulladékgazdálkodási technológiák vállalati versenyképességi, városi és regionális hatásainak komplex vizsgálata és modellezése

Részletesebben

AZ ALTMARK-ÍTÉLET NEGYEDIK FELTÉTELÉNEK TELJESÜLÉSE AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG GYAKORLATÁNAK TÜKRÉBEN

AZ ALTMARK-ÍTÉLET NEGYEDIK FELTÉTELÉNEK TELJESÜLÉSE AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG GYAKORLATÁNAK TÜKRÉBEN Állami Támogatások Joga 14 (2012/2) 25 34. AZ ALTMARK-ÍTÉLET NEGYEDIK FELTÉTELÉNEK TELJESÜLÉSE AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG GYAKORLATÁNAK TÜKRÉBEN STAVICZKY PÉTER 1 1.Bevezetés Az Európai Bíróság 2003-ban az Altmark

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2005.10.17 COM(2005) 497 végleges Javaslat A TANÁCS RENDELETE a Kínai Népköztársaságból, Indonéziából, Tajvanból, Thaiföldről és Vietnamból származó, rozsdamentes

Részletesebben

A FŐTITKÁR JELENTÉSE AZ ELNÖKSÉG TAGJAI RÉSZÉRE AZ EURÓPAI PARLAMENT. 2010-es PÉNZÜGYI ÉVRE VONATKOZÓ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT-TERVEZETÉRŐL

A FŐTITKÁR JELENTÉSE AZ ELNÖKSÉG TAGJAI RÉSZÉRE AZ EURÓPAI PARLAMENT. 2010-es PÉNZÜGYI ÉVRE VONATKOZÓ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT-TERVEZETÉRŐL A főtitkár 2009/03/05 Réf.: D(2009) 9352 A FŐTITKÁR JELENTÉSE AZ ELNÖKSÉG TAGJAI RÉSZÉRE AZ EURÓPAI PARLAMENT 2010-es PÉNZÜGYI ÉVRE VONATKOZÓ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT-TERVEZETÉRŐL (az Eljárási

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 12.11.2004 COM(2004) 716 végleges 2004/0249 (CNS) Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE a kiégett fűtőelemek és radioaktív hulladékok szállításának felügyeletéről és ellenőrzéséről

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Svédország 2013. évi nemzeti reformprogramjáról

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Svédország 2013. évi nemzeti reformprogramjáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.29. COM(2013) 377 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Svédország 2013. évi nemzeti reformprogramjáról és Svédország 2012 2016-os időszakra vonatkozó konvergenciaprogramjának

Részletesebben

Stratégiai Főosztály 3. sz. melléklet. A KAP 2014-2020 időszakot felölelő holland jövőképe

Stratégiai Főosztály 3. sz. melléklet. A KAP 2014-2020 időszakot felölelő holland jövőképe Stratégiai Főosztály 3. sz. melléklet A KAP 2014-2020 időszakot felölelő holland jövőképe A.) Vezetői összefoglaló Tájékoztatónk a holland kormányzat koalíciós egyezménye alapján összeállított angol nyelvű,

Részletesebben

SOMOGY MEGYE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

SOMOGY MEGYE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA SOMOGY MEGYE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Somogy megye környezetvédelmi programja TARTALOMJEGYZÉK PROGRAMPONTOK, ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS Bevezetés 2 Települési szilárd hulladék 3 Vízellátás, szennyezett

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TÁMOGATÁS AZ ÁLTALÁNOS CSOPORTMENTESSÉGI RENDELET ALAPJÁN HARGITA Eszter *

KÖRNYEZETVÉDELMI TÁMOGATÁS AZ ÁLTALÁNOS CSOPORTMENTESSÉGI RENDELET ALAPJÁN HARGITA Eszter * Állami Támogatások Joga 27 (2015/7) 3 17. KÖRNYEZETVÉDELMI TÁMOGATÁS AZ ÁLTALÁNOS CSOPORTMENTESSÉGI RENDELET ALAPJÁN HARGITA Eszter * Tárgyszavak: csoportmentességi rendelet, környezetvédelmi támogatás,

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. az Egyesült Királyság 2014. évi nemzeti reformprogramjáról

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. az Egyesült Királyság 2014. évi nemzeti reformprogramjáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.2. COM(2014) 429 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA az Egyesült Királyság 2014. évi nemzeti reformprogramjáról és az Egyesült Királyság 2014. évi konvergenciaprogramjának

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. A tagállamoknak a Számvevőszék 2012-es évről szóló éves jelentésére adott válaszai

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. A tagállamoknak a Számvevőszék 2012-es évről szóló éves jelentésére adott válaszai EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.28. COM(2014) 120 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK A tagállamoknak a Számvevőszék 2012-es évről szóló éves jelentésére adott válaszai

Részletesebben

6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3.

6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3. GYORSJELENTÉS - DÉMÁSZ Csoport - 2003. I-III. negyedév 6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3. DÉMÁSZ Rt. 2003. I-III negyedéves gyorsjelentés TARTALOM Előszó...1 I. Az időszak leglényegesebb adatai...2

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.11.30. COM(2012) 739 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK a Görögországnak a költségvetési felügyelet megerősítésére és elmélyítésére, valamint Görögországnak a túlzott

Részletesebben

2003R1788 HU 01.01.2007 003.001 1

2003R1788 HU 01.01.2007 003.001 1 2003R1788 HU 01.01.2007 003.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1788/2003/EK RENDELETE (2003. szeptember 29.)

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Szlovénia 2015. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Szlovénia 2015. évi stabilitási programját

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Szlovénia 2015. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Szlovénia 2015. évi stabilitási programját EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.13. COM(2015) 273 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Szlovénia 2015. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Szlovénia 2015. évi stabilitási programját HU HU

Részletesebben

Klíma- és vízenergia-politika Németországban

Klíma- és vízenergia-politika Németországban AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ALAPJAI 1.1 2.4 Klíma- és vízenergia-politika Németországban Tárgyszavak: megújuló energia; Németország; vízenergia-politika; víz keretirányelv. Klímapolitika A fenntartható klímapolitika

Részletesebben

A fővárosi nyelvi projekt értékelése (a 2008/2009. tanévben végzett tanulók eredményei alapján)

A fővárosi nyelvi projekt értékelése (a 2008/2009. tanévben végzett tanulók eredményei alapján) E L E M Z É S A fővárosi i projekt értékelése (a ben végzett tanulók eredményei alapján) Kérdőíves vizsgálat 2010. január Kákonyi Lucia és Kormos László elemzésének felhasználásával Összeállította Südi

Részletesebben

A TESZTÜZEMEK FŐBB ÁGAZATAINAK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE 2002-BEN

A TESZTÜZEMEK FŐBB ÁGAZATAINAK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE 2002-BEN Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet A TESZTÜZEMEK FŐBB ÁGAZATAINAK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE 2002-BEN A K I I Budapest 2003 Agrárgazdasági Tanulmányok 2003. 6. szám Kiadja: az Agrárgazdasági

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.6. COM(2013) 263 final 2013/0138 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a Kínai Népköztársaságból származó kerékpárok behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.13. COM(2015) 495 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK az európai fizetési meghagyásos

Részletesebben

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI Széchy Anna Zilahy Gyula Bevezetés Az innováció, mint versenyképességi tényező a közelmúltban mindinkább

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Magyarország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Magyarország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.2. COM(2014) 418 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Magyarország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról és Magyarország 2014. évi konvergenciaprogramjának tanácsi véleményezéséről

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA, amely a következő dokumentumot kíséri: Javaslat:

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA, amely a következő dokumentumot kíséri: Javaslat: HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.16. SEC(2010) 1583 végleges BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA, amely a következő dokumentumot kíséri: Javaslat: AZ EURÓPAI

Részletesebben

A 2009. január 1-jétől életbe lépő adó- és járulékváltozások szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazatra gyakorolt hatásának bemutatása

A 2009. január 1-jétől életbe lépő adó- és járulékváltozások szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazatra gyakorolt hatásának bemutatása A 2009. január 1-jétől életbe lépő adó- és járulékváltozások szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazatra gyakorolt hatásának készült a Turizmus és Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság megbízásából

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.5.)

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.5.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.5. C(2015) 2874 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.5.) a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a professzionális hűtőbútorok

Részletesebben

Hoffmann Mihály Kóczián Balázs Koroknai Péter: A magyar gazdaság külső egyensúlyának alakulása: eladósodás és alkalmazkodás*

Hoffmann Mihály Kóczián Balázs Koroknai Péter: A magyar gazdaság külső egyensúlyának alakulása: eladósodás és alkalmazkodás* Hoffmann Mihály Kóczián Balázs Koroknai Péter: A magyar gazdaság külső egyensúlyának alakulása: eladósodás és alkalmazkodás* A magyar gazdaság külső tartozásainak és követeléseinek alakulása kiemelten

Részletesebben

Kiss M. Norbert Mák István: Szuverén kötvénykibocsátások alakulása a kelet-középeurópai régióban a Lehman-csõd óta*

Kiss M. Norbert Mák István: Szuverén kötvénykibocsátások alakulása a kelet-középeurópai régióban a Lehman-csõd óta* Kiss M. Norbert Mák István: Szuverén kötvénykibocsátások alakulása a kelet-középeurópai régióban a Lehman-csõd óta* Cikkünk a 28 29-es pénzügyi és gazdasági válság magyar és más feltörekvõ piaci állampapír-kibocsátásokra

Részletesebben

Gázvezetékek övezik hamarosan Európát

Gázvezetékek övezik hamarosan Európát BME OMIKK ENERGIAELLÁTÁS, ENERGIATAKARÉKOSSÁG VILÁGSZERTE 45. k. 9. sz. 2006. p. 36 43. Az energiagazdálkodás alapjai Gázvezetékek övezik hamarosan Európát Az orosz állam tulajdonában lévő Gazprom új gázvezetékeket

Részletesebben

NÖVEKEDÉS, EGYENSÚLY, TÖBB MUNKAHELY, IGAZSÁGOSABB ELOSZTÁS

NÖVEKEDÉS, EGYENSÚLY, TÖBB MUNKAHELY, IGAZSÁGOSABB ELOSZTÁS NÖVEKEDÉS, EGYENSÚLY, TÖBB MUNKAHELY, IGAZSÁGOSABB ELOSZTÁS I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA 2005-2007-IG 1. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJA 1.1. Kiinduló feltételek

Részletesebben

2006.4.11. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 102/35

2006.4.11. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 102/35 2006.4.11. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 102/35 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006/22/EK IRÁNYELVE (2006. március 15.) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos

Részletesebben

A BIZOTTSÁG VÁLASZA AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK ALÁBBI KÜLÖNJELENTÉSÉRE:

A BIZOTTSÁG VÁLASZA AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK ALÁBBI KÜLÖNJELENTÉSÉRE: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.27. COM(2013) 321 final A BIZOTTSÁG VÁLASZA AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK ALÁBBI KÜLÖNJELENTÉSÉRE: "EREDMÉNYESEK VOLTAK-E A MARCO POLO PROGRAMOK A FORGALOM KÖZUTAKRÓL VALÓ

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. a 2006/112/EK tanácsi irányelv 395. cikkének megfelelően

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. a 2006/112/EK tanácsi irányelv 395. cikkének megfelelően EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.4.22. COM(2014) 229 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK a 2006/112/EK tanácsi irányelv 395. cikkének megfelelően HU HU A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK a 2006/112/EK

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.4.10. COM(2013) 192 final 2013/0103 (COD) C7-0097/13 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező

Részletesebben

Az MVM Csoport. Konszolidált Pénzügyi Kimutatása. 2012. év

Az MVM Csoport. Konszolidált Pénzügyi Kimutatása. 2012. év MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság Az MVM Csoport EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített Konszolidált Pénzügyi Kimutatása 2012. év Budapest,

Részletesebben

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100)

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100) I. A KORMÁNY GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI A 2008. ÉVBEN 2008-ban miközben az államháztartás ESA hiánya a 2007. évi jelentős csökkenés után, a kijelölt célnak megfelelő mértékben tovább zsugorodott

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE ELECTRA : egy versenyképes és fenntartható elektronikai iparért az Európai Unióban

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE ELECTRA : egy versenyképes és fenntartható elektronikai iparért az Európai Unióban HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.10.29. COM(2009)594 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE ELECTRA : egy versenyképes és fenntartható elektronikai iparért az Európai Unióban HU HU A BIZOTTSÁG

Részletesebben

15/2011. számú vélemény a hozzájárulás fogalommeghatározásáról

15/2011. számú vélemény a hozzájárulás fogalommeghatározásáról A 29. CIKK ALAPJÁN LÉTREHOZOTT ADATVÉDELMI MUNKACSOPORT 01197/11/HU WP187 15/2011. számú vélemény a hozzájárulás fogalommeghatározásáról Elfogadva 2011. július 13-án Ez a munkacsoport a 95/46/EK irányelv

Részletesebben