JELENTÉS. az Agrárszövetség évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről január 232.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. az Agrárszövetség 1992-1993. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1995. január 232."

Átírás

1 JELENTÉS az Agrárszövetség évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről január 232.

2 A vizsgálatot vezette: dr. Elek János A vizsgálatot végezték: osztályvezető főtanácsos Écsy Lajosné Tóth István számvevő számvevő tanácsos

3 ALLAMI SZAMVEVOSZÉK V /1994. JELENTÉS az Agrárszövetség évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséról I. A vizsgálat célja, módszere, időszaka, körülményei A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló - többször módosított évi XXXIII. tv. (továbbiakban: párttörvén:,') 10.. (l) bekezdése, valamint az Allami Számvevőszékről szóló - többször módosított évi XXXVIII. tv. 5. -a alapján a pártok gazdálkodása törvényességének ellenőrzésére az Allami Számvevőszék jogosult. A törvényi felhatalmazás alapján az ellenőrzési tervben rögzitett ütemezésnek megfelelően került sor az Agrárszövetség (továbbiakban: Párt) gazdálkodása törvényességének ellenőrzésére. Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a Párt működéséhez szabályszerűen igénybevehető forrásokat használt-e fel, a párttörvényben előirt gazdálkodó tevékenységet folytatott-e, valamint betartotta-e a gazdálkodással összefüggő pénzügyi-számviteli szabályokat.

4 - 2 - A jelentés a. Párt Országos Központjába.n, va.la.mint a. Heves és Zala megyei irodákban lefolytatott vizsgálatok a képviseletr-e jogosult vezetőknek áta.dott és általuk nem észrevételezett - jelentései a.la.pj án készül t. Az ellenőrzött időszak az január május 30-ig terjedt. A helyszíni ellenérzések augusztus szeptember 23. között történtek. Az ellenőrzés módszere szúrópróbaszerű vizsgálat volt, a helyszíneken rendelkezésre bocsátott iratok, dokumentumok alapján, figyelemmel a Magyar Közlöny évi 28. számában közzétett vizsgálati programra. II. Az ellenőrzés megállapításai A gazdasági beszámolók pontossága és teljeskörűsége l. Altalános megállapítások A párt az évi pénzügyí zárómérlegét (továbbiakban: beszámoló) június 16-án, a Magyar Közlöny 78. számában, az évi beszámolóját május 20-án a Magyar Közlöny 55. számában jelentette meg (l. és sz. melléklet). A beszámolói::at a párttörvény 1. sz. mellékletében előírt formában és tartalommal, de a 9.. (l) bekezdésében megjelölt határidőn túl hozták n;;' i l vánoeságra.

5 - 3 - A közzétett beszámolók a Központ és az önálló jogi személyiséggel rendelkező megyei irodák gazdálkodásának összesített adatait tartalmazzák. Az éves beszámolók elkészítéséhez kidolgozott összesítő kimutatások áttekinthetően tükrözik a Központ és a megyei irodák részletes és összesített adatait. A Központ évi beszámolójában azonban néhány esetben nem megfelelő könyvelés miatt - pontatlanság tapasztalható. Az ellenőrzés megállapította, hogy az éves beszámolók tarta..'. mát illetően a párt a azámvitelről azóló évi XVIII. törvény (a tg>vábbiakban: Szt) legfontosabb - a 15. -ban megfogalmazott - elveinek egységes érvényesülését - a kifogásolt eseteket kivéve - biztosította. 2. Az és évi beszámolókhoz kapcsolódó részletea megállapítások 2.1. Az évi beszámoló ellenőrzése során észrevétel nem merült fel. A beszámoló összesített adatai részleteiben és főösszegeiben pontosak és teljeakörűek, megfelelően tükrözik a Központ és a megyei irodák tényleges pénzügyi helyzetét Az évi beszámoló egyes sorain azonban helytelen adatokat tüntettek fel. A beszámoló bevételi részében a Magyarországi Szövetkezeti és Agrárpárttól származó hozzájárulásként Ft szerepel. Ez az összeg azonban nem felel meg az Agrárszövetaégnek a párttól származó összes bevételének, mivel ez csak a pártnak a könyvelés lezárásának időpontjában a folyószámlán lévő pénzállománya. A Heves Me-

6 - 4 - gyei Iroda könyvelési adatai szerint az Agrárszövetségnek a Magyarországi Szövetkezeti és Agrárpárttól származó bevétele ténylegesen ,63 Ft volt. Fentiek miatt ugyancsak nem pontos a beszámoló bevételi részének 6. Egyéb bevétel sora. Tévesen ugyanis itt szerepel a fenti sorból hiányzó bevétel. Az évi beszámolóban kimutatott kiadások rész- és föösszege - a jelentés /b. pontjában részletezett helytelen könyvelések miatt Ft-tal több a tényleges kiadásoknál. III. Az Párt könyvvitelének és gazdálkodásának szabályszerűsége 1. Könyvvezetés L L Alt;:, 1 ''t:os megállapítások A Párt központja és megyei irodái a vizsgált idöszakban az Szt. elölrásainak megfelelóen- az egyszeres könyvvitel rend~:zerében, naplófökönyv vezetésével tettek eleget könyvviteli n~'ilvántartási kötelezettségüknek. Az Irodák elszámolási rendjét az Országos Központ körlevélben szabályozta és ennel~: megfelelóen a megyei irodák elszámolási kötelezettségülmek maradéktalanul eleget tettek.

7 - 5 - A Központban azonban a naplófőkönyv mellett, az Szt. 80 -ában előírt kiegészítő és analitikus nyilvántartásokat nem vezetik a követelésekről, tartozásokról és a devizafelhasználásokról. A tárgyi eszközök, valamint a személyi jövedelemadó, társadalombiztosítási tartozások nyilvántartásai pedig hiányosak. Az ellenőrzött megyei Irodákban a szükséges analitikus nyilvántartásokat megfelelően vezetik. A Párt számviteli politikája kialakításának hiányában nem határozták meg a beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetésnél érvényesítendő számviteli alapelveket, a gazdasági műveletek időpontját, szabályait. rögzítésének és a könyvviteli zárlat elvégzésének az eszközök értékelésének és a leltározásnak a 1.2. Részletes megállapítások ban a követelések és tartozások esetenkénti helytelen könyvelése, valamint az analitikus nyilvántartások hiánya miatt a Központ naplófőkönyvének adataiból a tényleges követelések és tartozások forgalma és évvégi állománya nem állapítható meg. Az előfordult főbb könyvelési szabálytalanságok az alábbiak: Ft összegű munkabér előleg kifizetését a követelések helyett a tartozások között könyvelték el Ft üzemanyag elszámolási előleget és visszafizetését az egyéb költségekre könyvelték;

8 - 6 - Munkabérből levont február 9-én és április 13-án átutalt Ft személyi jövedelemadót és gyermektartásdíjat a tartozások csökkenése helyett az egyéb költségekre könyvelték. Emiatt a ténylegesnél összesen Ft-tal több kiadást mutattak ki a naplófőkönyvben, között is elszámolásra került. mivel a fenti összeg a munkabérek - Tévedésből kétszer átutalt Ft összegű társadalombiztosítási tartozást - amely 1994-ben került visszafizetésre -, nem a követelések növekedése eimén könyvelték el, hanem Ft-ot a közterhek költségei között, Ft-tal pedig a tartozásokat csökkentették Ft összegű - saját alapítású Kft-től felvett - hit.el t, a kötelezettségek növekedése helyett egyéb költség csökkenéseként könyvelték el. A fenti négy pontban részletezett szabálytalan könyvelés miatt év végén a naplófőkönyv összesített adatai Ft-tal több költséget, Ft-tal kevesebb követelést és Ft-tal kevesebb tartozást mutatnak. Az ellenőrzött megyei irodákban az adatok rögzítésének gycd;orlata megfelel a számviteli törvény előírásainak. A gazdasági eseményeket megtörténtük sorrendjében folyamatosan rögzítették a naplófőkönyvben. A naplófőkönyv bevételi és kiadási adatainak és a hozzá kapcsolódó analitikus nyilvántartásoknak a részletezettsége olyan, hogy az alapján az adatszolgáltatás ellenőrizhető.

9 A Párt az évenkénti költségvetési támogatásából devizaként igényelhető 8%-os keretből 1992-ben Ft és 1993-ban pedig Ft értékű valutát használt fel. A devizaforgalom nyilvántartásával, elszámolásával és bizonylatolásával kapcsolatban megsértették az Szt ában előírtakat, mert a naplófőkönyvben csak a valuták ellenértékének átutalását könyvelték el. A kiutazék részére kifizetett útielőlegeket és azok elszámolását sem a naplófőkönyvben, sem analitikus nyilvántartásban nem rögzítették. A kűlföldi utazások bizonylatai - a jelentés II./2.6. sz. pontjában megállapítottak ezerint - nem felelnek meg az Szt. előírásainak. l A pártnak személ:;ri j övedelemadá, társadalombiztosí tás i járulék, nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék, valamint munkaadói és munkáltatói járulék levonási, bevallási és befizetési kötelezettségei vannak. A naplófőkönyvben, illetve az analitikában vezetett havi összesített adatok - a havi és éves bevallásokkal egyezően - maradéktalanul kiegyenlítésre kerültek. A külföldi kiküldetésekkel kapcsolatosan kifizetett napidíjak után azonban 1993-ban nem tett eleget a Központ személy i jövedelemadó levonási, bevallási és be fizetési kötelezettségének. Ezzel jelentős adóbevétel kieséat okozott.

10 Az analitikus nyilvántartások, a bizonylati rend és az egyéb elszámolási szabályok ellenőrzése 2.1. Az Országos Központban hétféle analitikus nyilvántartást vezettek a vizsgált időszakban. Nem vezettek analitikus nyilvántartást az elszámolásra kiadott elólegekről, az adott kölcsönökről, munkabérelólegekról, valamint a személyijövedelem-adó köteles kifizetések teljes kör éről. A vezetett analitikus nyilvántartások többsége sem fogadható azonban el maradéktalanul. Csupán a szebaleltárak és a költségnem analitikák tekinthetők teljeskörűnek. A hiányosságok az alábbiak: - A bérelőjegyzési kartonok esetében gyakori a számviteli előírásoknak nem megfelelő, ceruzás bejegyzés. - A szállítói követelés nyilvántartásból nem állapitható meg nlinden esetben a kifizetés ténye és időpontja. - Az. llóeszközök egyedi nyilvántartása a hiányos adattaré é' l nm miatt nem minden esetben alkalmas az egyeztetésre, egyes eszközök pedig hiányoznak a nyilvántartásból. - A TB köteles kifizetések egyedi nyilvántartása a nem teljeskörű vezetés miatt nem alkalmas a kötelezettség megállapítására. - A szigorú számadású nyomt.atványok nyilvántartása a később részletezett oi::ok miatt nem alkalmas a szigorú számadásra.

11 - 9 - Az ellenőrzött vezetnek. megyei irodák analitikus nyilvántartásokat Az analitikus nyilvántartások tartalma a tényleges adatokkal megegyezik Az Agrárszövetség házipénztári pénzkezelési szabályzata a szigorú azámadású nyomtatványok körét az alábbiakban határozata meg: Készpénz felvételi utalvány Elszámolási utalvány Bevételi pénztárbizonylat Kiadási pénztárbizonylat Napi pénztárjelentés ' A Szabályzatbanmeghatározott, a Központban használt szigorú számadású nyomtatványokról a Központ pénztárcsa készít nyilvántartást. A nyilvántartás vezetésére a pénztáros egy hitelesítés nélküli, számozatlan lapokat tartalmazó spirálfüzetet használ. A!Wil vántartás csak a beszerzés időpontját, a nyilvántartott bizonylattömbök számozását és megnevezését tartalmazza. A nyilvántartásból nem állapitható meg az egyes bizon~'lattömbök használatbavételének és a használat b 3fejezésének időpontja. A használatba vevő aláírását is többnyire több bizonylattömbre vonatkozóan tartalmazza a nyilvántartás. összevontan!gy nem állapitható meg az esetleges párhuzamos felhasználás és az, hogy a bizonylatokat milyen sorrendben használták fel.

12 Mindezek miatt a nyilvántartás nem felel meg a szigorú számadás követelményeinek. Az ellenőrzött megyei irodák szigorú számadású bizonylatként keze1ik a kiadási és a bevételi pénztárbizonylatokat, valamint a készpénz-felvételi csekket. A szigorú számadású b~onylatok nyilvántartása formailag is megfelel a szigorú számadás követelményeinek A Párt házipénztárára vonatkozó rendelkezéseket a házipénztári pénzkezelési szabályzat tartalmazza. A Szabályzat a pénztári kifizetések nyilvántartására napi pénztárjelentés használatát írja elő. A zárlati pénzkészletet pedig 120 E Ft-ban határozza meg. A Központ pénztárcsa azonban a jelentést időszaki pénztárjelentésként kezelte és havonta zárta le. Az ellenőrzött megyei irodákban pénztárkönyvet naplófő nejll vezetnek a pénztári eseményeket közvetlenül a könyvben rögzítik. A szabályzat a pénztáros feladatként előírja az elszámolásra kiadott előlegek határidős nyilvántartásának kötele Z<tlaegét. Ennek ellenére a Központban az előlegekról nem készült a vizsgált időszakban analitikus nyilvántartás A pénztárbizonylatok kiállítását általában a bizonylati fegyelem betartásával végzik. A szúrópróbaszerű ellenőrzés során a Központban azonban előfordult olyan eset, amikor a kifizetésről utólag állítottak ki kiadási pénztárbizonylatot.

13 - ll - Ez az eset megkérdőjelezi a pénztári nyilvántartások hitelességét. Az ellenőrött megyei irodáknál általános hiba, hogy a kiadási pénztárbizonylatokon felvételre jogosultként nem a pénzt ténylegesen felvevő nevét tüntették fel, hanem a kifizetés alapjául szolgáló számlát kiállító szervezet vagy személy nevét A magántulajdonú gépjárművek hivataloe célú haeználatáért és a hi vatali gépkocsi használatáért ál talában a 6/1991. (V.16.) KHVM rendelet, illetve a 60/1992. (IV.l.) sz. Korm. rendelet, valamint az évi XC tv. előírásaiban tak szerint számoltak el költségtérítést. A Központ előír- néhány dolgozójának azonban az előírásoktól eltérően kilométer átalány kifizetésére is sor került, többségében olyan személyeknek, akik eseti kilométertérítésben is részesültek A hivatalos külföldi kiküldetéeek teljesítésével kapcsolatos költségek elszámelását az Agrárszövetség Szervezeti Működési Szabályzatának mellékletében a 30/1992. (II. 13.) Korm. rendelet, előirásainak megfelelően szabályozták. A megfelelő ezabályozáe ellenére a vizegált időszakban egyetlen egy.olyan esettel eem találkozott az ellenőrzée, amikor a kiküldetée elrendeléee, bizonylatolába ée elezámolába megfelelő lett volna. A vizsgált időszakban 12 kiutazás történt, de az ellenőrzés egyetlen esetben sem találkozott szabályosan elrendelt ki-

14 küldetési rendelvénnyel. Az esetek többségében egyáltalán nem ke1 ült sor kiküldetési rendelvény kiállítására. Kiküldetési rendelvény és az elszámolás alapjául szolgáló dokumentumo].; hián:l'ában a kifizetett napidíjak jogossága nem állapítható meg. A főbb hiányosságak a következők: - Az ellenőrzés egyetlen kiutazással kapcsolatban sem talált ol:l'an dokumentumot - meghívó, feljegyzés, jegyzőkönyv, program, beszámoló - amiből a külföldi utazások hivatalos jellege megállapitható lenne. - Bár a szabályzat előírja, hogy az ellátottság mértékétől függően változó.napidíjra jogosultak a kiutazók, a 12 utazás közül egyetlen esetben találkozott az ellenőrzés az ellátottság mértékére való utalással. Igy nem állapitható meg, hogy jogosan fizették-e ki a 11 esetben a maximális napidíjat és években a kiutazásokkal kapcsolatban közlekedéssel kapcsolatos üzeman:~,agköl tség elszámolásra val utában nem került sor. Ebben az időszakban repülőjegy vagy vonatjegy forintban történő megvásárlását sem tapasztalta az ellenőrzés. Fentiek miatt az esetek többségében az utazás módja, az igénybevett közlekedési eszköz nem állapitható meg. A 11 kiutazás közill egy esetben találkozott az ellenőrzés forintért rendelt autóbusz utaáltal záse:al, egy esetben pedig utazásszervező utazással. Az évi ukrajnai, az történt évi romániai

15 és ukrajnai utazásokkal összefüggésben gépkocsi használat és üzemanyag felhasználás került forintban elszámolásra belföldi kiküldetési rendelvény, illetve menetlevél alapján. - Egyetlen esetben sem állapítható meg pontosan a tartózkodás időtartama. Ugyanis még azokban az sem tartották be a 30/1992. (II. 13.) sz. Korm. külfőldi esetekben rendelet előirásait, amikor kiküldetési rendelvény részbeni kitőltése megtőrtént. Az indulást és érkezést ugyanis nem a rendelet 8. -a ezerint vették figyelembe. Fentiekre való tekintettel megállapítható, hogy a 30/1992. (II. 13.) Korm. rendelet elóirásait rendszeresen megszegték Egyéb megállapítások A naplófőkönyvi adatok alapján a pénztári kiadások és bevételek alapbizonylataí könnyen, gyorsan visszakereshetők. Ugyanez nem 1nondható el a Központnál a banki pénzmozgásokról, mivel a bankkivonatokhoz csak az átutalár>l meghízásokat csatolták, és az alapbizonylatokat külön gyűjtőtték, azokon utalás nincs a banki bizonylatokra ezért azok visszakeresése nehézkes. A bankszámlák nyitó- megegyezik a vonatkozó bankkívonattal. és záróegyenlegének könyvelt adata A bizonylatok tárolása biztonságosnak tekinthető.

16 IV. A Párt bevételeinek és gazdálkodó tevékenységének vizsgálata l. A Párt ben a párttörvény által engedélyezett gazdál~dó tevékenységek közül az alábbiakkal élt: május 24-én bérbeadta az AGROSPED Kft-nek az általa május 25-én megvásárolt CZK 701 forgalmi rendszárnú gépkocsi t szeptember 24-én a tulajdonában lévő irodahelyiségek egy részét a KERAVILL Rt-nek bérbe adta ban az Agrárszövetség emblémájával ellátott pólókat értékesített j,inius 15-én a tulajdonában lévő két ingatlant az OTP Rt-nek eladta ben a. Magyarországi Vidék címen propagandaanyagot. értékesített. Az ezekből származó bevételeket a könyvelésben megfelelően nyilvántartják. Az évi bevételeket az éves mérlegben is szerepeltetik. Az ellenőrzött időszakban a Párt nem folytatott. a párttörvény által tiltott gazdálkodó tevékenységet, értékpapirt nem vásárolt. A Párt a vizsgált időszakban tárgyi, illetve a

17 párttörvényben tiltott módon adományt nem kapott. Megtakarított pénzét elkülönített bankszámlára helyezte el. 3. Az Agrárszövetség augusztusában egyszemélyes Kft-t alapított. A Kft végelszámolással történő megszüntetése jelenleg folyamatban van. A Kft jövedelméből a Pártnak a vizsgált időszakban bevétele nem volt. A Párt Rt-t, vállalatot nem alapított, más társaságban részesedést nem szerzett. v. Oaazefoglaláa Javaalat a azükaégea intézkedések megtételére Az ellenőrzés a vizsgálat során a Párt központjában több esetben könyvvitel!, nyilvántartási, bizonylatolás! éa egyéb hiányosságazdá lk o- got állapított meg. Ezek a hiányosságak az évi dásról a beszámoló pontat.lanságát is eredményezték. A jelentés II/2.2; III/1.1; III/1.2; III/2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.6; 2.7. pontjaiban megállapított szabálytalanságokra való tekintettel a párttörvény 10.. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján felhívom a Párt elnökét, hogy: A Párt évi gazdálkodásáról a pénzügyi beszámolót ismételten készittesse el és a Magyar Közlönyben tegye közzé.

18 A Párt könyvviteli és számviteli gyakorlatát szabályazza úgy, hogy a.z feleljen meg a. számvitelről szóló évi XVIII. tör ény előírásaina.k. Intézkedjen a szükséges analitikus nyilvántartások előírásszerű vezetésére. - Az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítők költségtérítéséről szól6 30/1992. évi (II. 1-3.) Kor m. rendelet, valamint a Párt belső szabályzatának előírásait maradéktalanul tar tassa be. - Intézkedjen annak érdekében, hogy az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesitől napidíja után a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló évi XC törvény 4. -a előírásai szerinti adóbevallásnak a Párt január l-ig visszamenőleg tegyen eleget. Budapest, január Melléklet: 2 db

343 Jelentés a FIDESZ - Magyar Polgári Párt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

343 Jelentés a FIDESZ - Magyar Polgári Párt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 343 Jelentés a FIDESZ - Magyar Polgári Párt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A párt gazdálkodásáról szóló éves beszámolók ellenőrzésének

Részletesebben

370 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1995-1996. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

370 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1995-1996. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 370 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1995-1996. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A PÁRT GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ 1995-1996.

Részletesebben

JELENTÉS a Munkáspárt 2000-2001. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Munkáspárt 2000-2001. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Munkáspárt 2000-2001. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0303 2003. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS. a MIÉP - Jobbik a Harmadik Út Párt 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0912 2009. május

JELENTÉS. a MIÉP - Jobbik a Harmadik Út Párt 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0912 2009. május JELENTÉS a MIÉP - Jobbik a Harmadik Út Párt 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0912 2009. május 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Szocialista Párt 2005-2006. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0747 2008. január

JELENTÉS. a Magyar Szocialista Párt 2005-2006. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0747 2008. január JELENTÉS a Magyar Szocialista Párt 2005-2006. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0747 2008. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA, SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI POLITIKA, SZÁMVITELI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 47192/2012. Ikt.k.: 2012.10.17. BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. SZÁMVITELI POLITIKA, SZÁMVITELI SZABÁLYZAT Készült:

Részletesebben

S Z Á M V I T E L P O L I T I K A É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

S Z Á M V I T E L P O L I T I K A É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. S Z Á M V I T E L P O L I T I K A ÉS É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T S z ö v e g e s s z á m l a k e r e t t e

Részletesebben

Leltározási és leltárkészítési szabályzat

Leltározási és leltárkészítési szabályzat Leltározási és leltárkészítési szabályzat 2014 Beosztás Név Aláírás L E L T Á R O Z Á S I É S S z a b á l y z a t Oldal: 2/34 Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta mb. gazdasági Szenátus nevében: kancellár

Részletesebben

A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet)

A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet) A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet) TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A zárszámadási adatok számszaki és tartalmi valódisága 2. A fejezetek és az intézmények szervezeti,

Részletesebben

JELENTÉS. 12101 2012. augusztus

JELENTÉS. 12101 2012. augusztus JELENTÉS a Szabó Miklós Tudományos, Ismeretterjesztő, Kutatási és Oktatási Szabadelvű Alapítvány 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 12101 2012. augusztus Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 22945033-3530-572-02 Cégjegyzékszám : 02-09-076277 Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft 7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 7. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. év Szigetvár, 2014

Részletesebben

ALLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Kereszténydemokrata Néppárt 2010-2011. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 13023 2013.

ALLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Kereszténydemokrata Néppárt 2010-2011. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 13023 2013. , ALLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Kereszténydemokrata Néppárt 2010-2011. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 13023 2013. március Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0037-052/2013. Témaszám: 1076

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzkezelési szabályzat Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1 A SZABÁLYZAT KIADÁSÁNAK CÉLJA A szabályzat kiadásának

Részletesebben

KISLÉPTÉKŰ TERMÉKELŐÁLLÍTÓK ÉS SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS ÉRDEKKÉPVISELETÉNEK EGYESÜLET ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA

KISLÉPTÉKŰ TERMÉKELŐÁLLÍTÓK ÉS SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS ÉRDEKKÉPVISELETÉNEK EGYESÜLET ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA KISLÉPTÉKŰ TERMÉKELŐÁLLÍTÓK ÉS SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS ÉRDEKKÉPVISELETÉNEK EGYESÜLET ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA I. Általános rész A költségvetés év végi zárásához, a beszámoló elkészítéséhez

Részletesebben

9825 Jelentés a Nemzeti Kulturális Alap pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

9825 Jelentés a Nemzeti Kulturális Alap pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 9825 Jelentés a Nemzeti Kulturális Alap pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. Az alap kezelésének és

Részletesebben

I. Összegző megállapítások, következtetések és javaslatok II. Részletes megállapítások

I. Összegző megállapítások, következtetések és javaslatok II. Részletes megállapítások 365 Jelentés az önkormányzatoknak az ÁPV Rt-től járó - a belterületi föld értékének megfelelő - vagyonrészesedések átadási körülményeinek vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések

Részletesebben

---------------------- -. JELENTÉS. a Demokrata Koalíció 1991-1993. évi gazdálkodása törvényességének. ellenőrzéséről. 1993. december 181.

---------------------- -. JELENTÉS. a Demokrata Koalíció 1991-1993. évi gazdálkodása törvényességének. ellenőrzéséről. 1993. december 181. ---------------------- -. ' JELENTÉS a Demokrata Koalíció 1991-1993. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 1993. december 181. Vizsgálatot vezette: dr_elek János osztályvezető főtanácsos Vizsgálatot

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró Oktatási és Kulturális

Részletesebben

Magyar Evezős Szövetség. 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Pénzkezelési Szabályzat 1. Magyar Evezős Szövetség

Magyar Evezős Szövetség. 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Pénzkezelési Szabályzat 1. Magyar Evezős Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pénzkezelési Szabályzat 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Általános pénzkezelési szabályok 2 A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok 21 Pénztáros és helyettese

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:III-1577-14/2016.

Részletesebben

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2009. november 15. Jóváhagyta : Dr. Karsai Éva Jegyző Egyet értek: Petró Ferenc polgármester Ásotthalom Község Önkormányzata leltározásával összefüggő

Részletesebben

Teljesítménytúrázók Társasága. Számviteli politika

Teljesítménytúrázók Társasága. Számviteli politika Teljesítménytúrázók Társasága Számviteli politika Készítette: Mészáros Gabriella Hatályos: 2015. február 22. Jóváhagyta: az egyesület közgyűlése A Teljesítménytúrázók Társasága számviteli politikája a

Részletesebben

364 Jelentés a Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyigazdasági ellenőrzésének tapasztalatairól

364 Jelentés a Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyigazdasági ellenőrzésének tapasztalatairól 364 Jelentés a Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyigazdasági ellenőrzésének tapasztalatairól TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. részletes megállapítások 1. A

Részletesebben

KÖNYVVIZSGÁLÓI ÉRTÉKELÉS, JELENTÉS

KÖNYVVIZSGÁLÓI ÉRTÉKELÉS, JELENTÉS Győrffi Dezső kamarai tag könyvvizsgáló 3800 Szikszó Hunyadi u. 40. Tel: (46) 596-271 KÖNYVVIZSGÁLÓI ÉRTÉKELÉS, JELENTÉS i rendelettervezetének és egyszerűsített beszámolójának felülvizsgálatáról 2012.

Részletesebben

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 9926 Jelentés az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 1998. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások,

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT SOPRON BIZONYLATI REND 2012.

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT SOPRON BIZONYLATI REND 2012. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT SOPRON BIZONYLATI REND 2012. 1 Jogszabályi alap: Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesterétől * 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.,(32/312-250, Fax: 32/422-386 polgármester@salgótarján.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesterétől * 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.,(32/312-250, Fax: 32/422-386 polgármester@salgótarján. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesterétől * 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.,(32/312-250, Fax: 32/422-386 polgármester@salgótarján.hu Szám: 9193/2008. Éves összefoglaló jelentés a 2007- ben végzett

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Debrecen, 2015. március 6. Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Fodorné Szabó Judit elnök-ügyvezető ig. Pinczésiné Ludman Viktória ügyvezető ig.

Részletesebben

1. A Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetéséről szóló 1995. évi CXXI. törvény végrehajtása

1. A Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetéséről szóló 1995. évi CXXI. törvény végrehajtása 393 Jelentés a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről 2. sz. füzet A zárszámadási dokumentum törvényességi és számszaki ellenőrzése TARTALOMJEGYZÉK 1. A Magyar Köztársaság

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu

CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu Szám: 28033-21/2009. Tárgy: 2008. évi szöveges beszámoló Előadó: Bozsóné Hiv.sz.:

Részletesebben

JELENTÉS. a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0734 2007. szeptember

JELENTÉS. a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0734 2007. szeptember JELENTÉS a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről 0734 2007. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzések Főcsoport

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: TÁMOP-2.4.3/B-2-10/2-2010-0013 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A PÜSPÖKLADÁNYI ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A PÜSPÖKLADÁNYI ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A PÜSPÖKLADÁNYI ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL I. BEVEZETŐ RÉSZ Debrecen, 2007. március 14. A Püspökladányi Önkormányzat Képviselő Testülete

Részletesebben

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 0031 Jelentés az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság tevékenységének, a hozzárendelt vagyon alakulásának, privatizációjának és működtetésének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014.

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

JELENTÉS a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0414 2004. április 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

A Kerékpáros Miskolc Egyesület számviteli politikája, értékelési, pénzkezelési, leltározási és selejtezési szabályzata

A Kerékpáros Miskolc Egyesület számviteli politikája, értékelési, pénzkezelési, leltározási és selejtezési szabályzata A Kerékpáros Miskolc Egyesület számviteli politikája, értékelési, pénzkezelési, leltározási és selejtezési szabályzata Érvényes: 2015. január 1-jétől I. Azonosító adatok, általános rész Név: Kerékpáros

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI EGYETEM Dunaújváros 2016 3. kiadás 0. módosítás 2 (34). oldal A Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa által 105-2015/2016.(2016.04.26.) számú határozatával egységes szerkezetben elfogadva. Hatályos:

Részletesebben

Dunaújvárosi Főiskola

Dunaújvárosi Főiskola Dunaújvárosi Főiskola Bizonylati szabályzat Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 4-2010/2011. (2010.11.30.) számú határozatával 2010.11.30-án elfogadta, hatályos 2010. 12. 01. napjától 2010. Dunaújváros 1.

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 2016./1. Pénzkezelési Szabályzat MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2016. 1. Érvényes: 2016.01.18-tól Budapest A Magyar Műszaki és Közlekedési

Részletesebben

Ikt. sz.: SZÁMVITELI POLITIKA

Ikt. sz.: SZÁMVITELI POLITIKA Ikt. sz.: SZÁMVITELI POLITIKA 2014 SZÁMVITELI POLITIKA A számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvényben (továbbiakban Szt.)foglaltak, illetve a végrehajtására kiadott az államháztartás

Részletesebben

Ellenőrző kérdések és feladatok... 53

Ellenőrző kérdések és feladatok... 53 Tartalomjegyzék 6. A kötelezettségekkel kapcsolatos elszámolások............................. 9 6.1 A kötelezettségek fogalma............................................ 9 6.1.1 Hosszú lejáratú kötelezettségek.................................

Részletesebben

PÉNZÜGYI KALAUZ. a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásai elszámolásához. Készítette az

PÉNZÜGYI KALAUZ. a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásai elszámolásához. Készítette az PÉNZÜGYI KALAUZ a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásai elszámolásához Készítette az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi Minisztérium Civil Kapcsolatok Igazgatósága megbízásából a Perfekt

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

JELENTÉS. az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 1993. évi kiegészítő támogatásának ellenőrzéséről. 1994. augusztus 216.

JELENTÉS. az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 1993. évi kiegészítő támogatásának ellenőrzéséről. 1994. augusztus 216. JELENTÉS az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 1993. évi kiegészítő támogatásának ellenőrzéséről 1994. augusztus 216. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK V-1023-42/199 3-94. Témaszám: 208 JELENTÉS

Részletesebben

9826 Jelentés a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről 1. sz. füzet Összefoglaló és javaslatok. 1.

9826 Jelentés a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről 1. sz. füzet Összefoglaló és javaslatok. 1. 9826 Jelentés a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről 1. sz. füzet Összefoglaló és javaslatok TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2. Összefoglaló megállapítások 3. Javaslatok

Részletesebben

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. évben mind vagyon, mind taglétszám tekintetében megőrizte

Részletesebben

9806 Jelentés a Magyar Rádió Közalapítvány és - kapcsolódó ellenőrzésként - a Magyar Rádió Részvénytársaság gazdálkodásának ellenőrzéséről

9806 Jelentés a Magyar Rádió Közalapítvány és - kapcsolódó ellenőrzésként - a Magyar Rádió Részvénytársaság gazdálkodásának ellenőrzéséről 9806 Jelentés a Magyar Rádió Közalapítvány és - kapcsolódó ellenőrzésként - a Magyar Rádió Részvénytársaság gazdálkodásának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok

Részletesebben

Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium II/1. számú melléklet Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Alap megnevezése: Munkaerőpiaci Alap Alap

Részletesebben

Alapvető pénzügyi és számviteli ismeretek a gyakorlatban

Alapvető pénzügyi és számviteli ismeretek a gyakorlatban MUNKAERŐPIAC-ORIENTÁLT, VÁLLALKOZÓI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE Alapvető pénzügyi és számviteli ismeretek a gyakorlatban Szerkesztette: Fenyves Veronika A tananyag elkészítését a Munkaerő-piaci igényeknek

Részletesebben

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 21814097-8512-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010. évi Éves beszámoló Kiegészítő melléklet Budapest, 2011. április 8. P.H...

Részletesebben

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Kelt: 2013. október

Részletesebben

357 Jelentés a Duna Televízió működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről

357 Jelentés a Duna Televízió működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről 357 Jelentés a Duna Televízió működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összefoglaló megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. DTV Rt működésének

Részletesebben

Jelentés a 2009-2010. évek költségvetési folyamatait érintő gazdálkodási problémákról

Jelentés a 2009-2010. évek költségvetési folyamatait érintő gazdálkodási problémákról Jelentés a 2009-2010. évek költségvetési folyamatait érintő gazdálkodási problémákról A 2009. évi költségvetési törvény végrehajtásáról szóló 2010. évi XCVIII. törvény 30. -ának (2) bekezdése előírja a

Részletesebben

Előterjesztés az önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének módosítására

Előterjesztés az önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének módosítására Egyek Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől Előterjesztés az önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének módosítására Az önkormányzat a 2008. évi költségvetését a 6/2008 ( II.28.) számú rendeletével

Részletesebben

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 2016

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 2016 LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Magyar Kajak-Kenu Szövetség Címe: 1138 Budapest, Latorca utca 2. Adószáma: 18160037-2-41 Nyilvántartásba vevő: Fővárosi Törvényszék Nyilvántartási száma: 01-07-0000016

Részletesebben

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Dunaújváros, Bartók tér 1. LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014.01.01-től dr. Borsós Beáta igazgató LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 10/2013.(I. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Audit Network Hungary Kft. 1036 Budapest, Galagonya u. 5. Könyvvizsgáló kamarai tagsági száma: 002158 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Iktatószám: 2 459/2005. Előadó: Dr. Debrey Attila-Baranyi Lászlóné-Kiss Matild Tárgy: Melléklet: Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Tisztelt

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31.

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31. ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31. Dátum: Mohács, 2016. március 11.... Mohácsi Takarék Bank Zrt. Kultné Mátyás Rita Lovász Ildikó elnök-vezérigazgató gazdasági igazgató. 1. A vállalkozás főbb

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-án tartandó ülésére Éves ellenőrzési jelentés és az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés 2011. évről Tisztelt

Részletesebben

A Nyugdíjbiztosítási Alap 2012. évi költségvetésének teljesítése (munkaanyag)

A Nyugdíjbiztosítási Alap 2012. évi költségvetésének teljesítése (munkaanyag) MELLÉKLETEK III/2 A. számú melléklet A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének teljesítése (munkaanyag) ezer Ft-ban Cím Alcím cím csop. Jog- Jog- Előir. Kiemelt cím csop. előir. LXXI. FEJEZET Kiemelt

Részletesebben

JELENTÉS a Vám- és Pénzügyőrség működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Vám- és Pénzügyőrség működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Vám- és Pénzügyőrség működésének ellenőrzéséről 0511 2005. április 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-13-70/2004-2005.

Részletesebben

8 Étkezési térítési díjak felülvizsgálata. A Képviselő-testület 2015. szeptember 8-i ülésének határozatai

8 Étkezési térítési díjak felülvizsgálata. A Képviselő-testület 2015. szeptember 8-i ülésének határozatai A Képviselő-testület 2015. szeptember 8-i ülésének határozatai 230/2015.(IX.08.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének elfogadja

Részletesebben

Az iparűzési adó bevallásának aktualitásai

Az iparűzési adó bevallásának aktualitásai Az iparűzési adó bevallásának aktualitásai dr. Kovács Attila 2016. 04. 25. 11:37 Értesítő a rovat cikkeiről A következő írás az állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni 2015. adóévi adóbevallás elkészítéséhez

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Távirati Iroda Rt. 2001. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Távirati Iroda Rt. 2001. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Távirati Iroda Rt. 2001. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről 0236 J/17/1. 2002. szeptember 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-06-21/2002.

Részletesebben

Református Egyház. 19. szám. A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsa 2014. május 28-i ülésének határozatai. 2014. új folyam IV. (LXVI.) 2014. július 21.

Református Egyház. 19. szám. A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsa 2014. május 28-i ülésének határozatai. 2014. új folyam IV. (LXVI.) 2014. július 21. Református Egyház 2014. új folyam IV. (LXVI.) 19. szám A Magyarországi Református Egyház Hivatalos Közlönye 2014. július 21. Tartalomjegyzék A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsa 2014. május 28-i ülésének határozatai

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat-ellátásának ellenőrzéséről Várszínház és Kultúrmozgó Esztergom Nonprofit Kft. 14068 2014. április

Részletesebben

Könyvelői Klub 2013. március 26. Budapest TÖRTÉNŐ FIZETÉS ÉS AZ E-SZÁMLÁZÁS

Könyvelői Klub 2013. március 26. Budapest TÖRTÉNŐ FIZETÉS ÉS AZ E-SZÁMLÁZÁS Könyvelői Klub 2013. március 26. Budapest Konzultáns: Kisgyörgy Ilona közgazdász; okl. adószakértő; költségvetési minősítésű könyvvizsgáló HÁZIPÉNZTÁR, ZÁRÓÁLLOMÁNY SZABÁLYOZÁSÁNAK VÁLTOZÁSAI; AZ ELEKTRONIKUS

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2015 (2015. december 12. napjától hatályos változat)

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2015 (2015. december 12. napjától hatályos változat) A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015 (2015. december 12. napjától hatályos változat) Tartalom Bevezetés... 4 Általános rendelkezés... 4 Jogforrások... 4 A szabályozás

Részletesebben

JELENTÉS. a 2008. március 9-én megtartott országos ügydöntő népszavazás lebonyolításához felhasznált pénzeszközök elszámolásának ellenőrzéséről

JELENTÉS. a 2008. március 9-én megtartott országos ügydöntő népszavazás lebonyolításához felhasznált pénzeszközök elszámolásának ellenőrzéséről JELENTÉS a 2008. március 9-én megtartott országos ügydöntő népszavazás lebonyolításához felhasznált pénzeszközök elszámolásának ellenőrzéséről 0925 2009. augusztus 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési

Részletesebben

PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT (Elfogadva a Szenátus 156/2015. (XII.09.) sz. határozatával) 2015. 2 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RÉSZ... 5 1.... 5 2.... 12 II. A PÉNZKEZELÉS

Részletesebben

KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELETI HATÓSÁG. Beszámoló

KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELETI HATÓSÁG. Beszámoló KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELETI HATÓSÁG Beszámoló a könyvvizsgálói közfelügyeleti hatóság 2015. évi tevékenységéről NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELETI HATÓSÁG NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Döntés a helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

Döntés a helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Az előterjesztés száma: 221/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. december 22-én, 18 órakor megtartandó ülésére Döntés a helyi

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.490/ 12/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015. szeptember.. Dr. Túrós András

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 26/2011 (II.17.) HATÁROZATA

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 26/2011 (II.17.) HATÁROZATA KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 17-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 26/2011 (II.17.) HATÁROZATA

Részletesebben

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS Az önkormányzatok gazdasági társaságai - Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége szabályszerűségének

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a Társadalombiztosítási Alap kezelőjénél végzett szárnvevőszéki vizsgálatok hasznosulásának utóellenőrzéséről 1992. augusztus 110. - 2 - Az ellenőrzést vezette: Barnberger Mária (az

Részletesebben

I/1. Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. rövid bemutatása Cégjogi forma: Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapítási időpont: 1986. december 16. Cégbejegyzés időpontja: 1988. április 12. (utolsó változásbejegyzés:

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

(1) Az e rendelet 1. -ának (2) bekezdésében meghatározott mérlegek és kimutatások tartalma:

(1) Az e rendelet 1. -ának (2) bekezdésében meghatározott mérlegek és kimutatások tartalma: Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2009. (VI. 24.) számú rendelete az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei mérlegeinek és kimutatásainak tartalmáról Zalaapáti Község

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

BEVEZETÉS 7 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 11

BEVEZETÉS 7 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 11 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 7 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 11 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 18 1. Az Önkormányzat költségvetési és pénzügyi helyzete 18 1.1. A tervezett költségvetési

Részletesebben

Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009 I. félévi költségvetési gazdálkodásáról

Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009 I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 41038-3/2009. CÍM: Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009 I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztő:

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2009. évi többször módosított 1/2009 (II.13.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

Adóváltozások 2013-2014

Adóváltozások 2013-2014 Adóváltozások 2013-2014 2013, december 18-11:35 Tisztelt Ügyfelünk! Tárgy: 2014 évi adóváltozások Eddigi gyakorlatunknak megfelelően összefoglaljuk a legfontosabb 2014. évi adóváltozásokat. Előreláthatólag

Részletesebben

2014.05.01-től GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY

2014.05.01-től GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. Ü G Y R E N D 2014.05.01-től GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY Az osztály a Budapest Főváros

Részletesebben

,..r r, A támogatási összeget a K/8301/3/2014/II. számú szerződés költségekre lehet felhasználni: 6. pontja szerint a következő

,..r r, A támogatási összeget a K/8301/3/2014/II. számú szerződés költségekre lehet felhasználni: 6. pontja szerint a következő Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere,..r r,!:j,f~) számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetségével

Részletesebben

SZF/. /2015. Pénzkezelési Szabályzat

SZF/. /2015. Pénzkezelési Szabályzat SZF/. /2015. S z o l n o k i F ő i s k o l a Pénzkezelési Szabályzat Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Szt), az

Részletesebben

A XIV. ZSINAT ZSINATI TANÁCSÁNAK HATÁROZATAI 2016. MÁJUS 4.

A XIV. ZSINAT ZSINATI TANÁCSÁNAK HATÁROZATAI 2016. MÁJUS 4. A XIV. ZSINAT ZSINATI TANÁCSÁNAK HATÁROZATAI 2016. MÁJUS 4. A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A ZSINAT ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJÁRÓL ÉS A 2016. FEBRUÁR 17-I ZSINATI TANÁCS HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZS.T-

Részletesebben

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójához BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA BUDAPEST 2001. december TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1.HATÁSKÖRÖK... 5 1.1. A tudományos rektorhelyettesre átruházott hatáskörök

Részletesebben

JELENTÉS. a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0643 2006.

JELENTÉS. a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0643 2006. JELENTÉS a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről 0643 2006. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

Tisztelt Fovárosi Bíróság!

Tisztelt Fovárosi Bíróság! ~ ~noo~.~ If. Fovárosi BÍrósáu b Budapest I\1arkó u. 27. 1055 Tisztelt Fovárosi Bíróság! Alulírott dr. Lippai László ügyvéd, mint Borbély József feljelento jogi képviseloje, Borbély József által 2005.

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. (www.millenaris.hu)

Részletesebben