CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b Pf. 129 (62) Fax: (62) web:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu"

Átírás

1 CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b Pf. 129 (62) Fax: (62) web: Szám: /2009. Tárgy: évi szöveges beszámoló Előadó: Bozsóné Hiv.sz.: 31285/2009. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Költségvetési és Gazdálkodási Főosztály B u d a p e s t Intézményünk évi költségvetésének végrehajtásáról szóló szöveges beszámolóját a hivatkozott számú levélben megadott szempontok alapján - az alábbiak szerint terjesztjük fel jóváhagyásra: 1. Feladatkör, szakmai tevékenység 1.1. Intézményi adatok Az intézmény neve: Csongrád Megyei Földhivatal Törzskönyvi azonosító száma: Honlapjának címe: A szakmai tevékenység összefoglaló értékelése Intézményünk a földügyi szakigazgatási tevékenység minden szakmai feladatát teljesítette, a célfeladatként jelentkező parlagfű elleni védekezési feladatokat elláttuk, az osztatlan földtulajdon megszüntetés feladataiból időarányosan évre vállalt feladatrészt elvégeztük, költségvetési gazdálkodásunk kiegyensúlyozott volt, az intézmény vagyonát gyarapítottuk Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változások, jellemző mutatókkal a szakmai működés értékelése Az intézmény által ellátott tevékenységi kör a földügyi szakigazgatási tevékenység, ezen belül a földügyi szakigazgatási tevékenység körébe tartozó, külön jogszabályban meghatározott hatósági és egyéb állami feladatok ellátása (a földtulajdon, a földhasználat, a földvédelem, az ingatlan-nyilvántartás, földértékelés és földminősítés, a földmérés és térképészet hatósági feladatainak végrehajtása,

2 2 valamint a földügyi szakigazgatási feladatok megyei szinten történő összefogása és irányítása). Ingatlan-nyilvántartás A évi ügyiratforgalom az elmúlt évek tendenciájához hasonlóan növekedett: alapszámon és gyűjtős iktatószámon évben db ügyirat érkezett, amelyből db ingatlan-nyilvántartási ügy. Az összes érkezés darabbal volt több az előző évinél (ezen belül ingatlan-nyilvántartási tárgykörben db-bal több). A megyei földhivatalhoz 400 db (ebből 353 db ingatlan-nyilvántartási) fellebbezés érkezett. A fellebbezések másodfokú elbírálása során a megyei földhivatal a fellebbezéssel megtámadott elsőfokú határozatok 68 %-át helybenhagyta, 17 %-át megváltoztatta, 15 %-át megsemmisítette és új eljárást rendelt el. A másodfokú határozatok ellen 74 esetben került sor bírósági jogorvoslati kérelem benyújtására, melyből 61 db ingatlan-nyilvántartási határozat elleni kereset volt. Az ítélettel lezárult perek közül 25 esetben a bíróság a másodfokú határozatokat helybenhagyta, 4 esetben új eljárás lefolytatását rendelte el, 12 esetben a megyei földhivatali határozatot hatályon kívül helyezte és új eljárás lefolytatását rendelte el. Ügyészi óvásra nem került sor évben sem. Tárgyévben a kiadott hiteles és nem hiteles tulajdoni lapok száma az előző évi db-ról db-ra csökkent (döntően a gazdasági válság okozta ingatlanforgalom visszaesése miatt). A díjmentesen kiadott tulajdoni lapok száma az előző évi db-ról dbra csökkent, a díjkötelesen kiadott tulajdoni lapok száma ennél jelentősebb mértékben: az előző évi db-ról db-ra csökkent, ami azt eredményezte, hogy a díjmentes tulajdoni lapok aránya nőtt (2007. évben 25,1 %; évben 27,7 %). Földvédelem, földhasználat, földminősítés, részarány ügyek A földvédelmi beadványok száma meghaladta az 1100 db-ot, ebből az első fokú hatósági ügyintézést 12 esetben kifogásolták az ügyfelek. Más célú hasznosítás engedélyezésére 725 esetben került sor, elutasító döntés 10 esetben született. A művelési, hasznosítási kötelezettség vizsgálatát a parlagfű felderítéssel összekapcsoltan végeztük ha nagyságú területen. A hasznosítatlanul talált terület 162 ha volt, művelési ág eltérést 102 ha-on észleltünk, termőföld engedély nélküli más célú használatát pedig 18 ha területen tapasztaltuk. A parlagfű felderítési akció kapcsán a helyszínelés július 3-ától október 20-áig tartott, melynek során 70 ezer ha vizsgálatára került sor. Az ellenőrzés eredményeképpen 730 ha parlagfűvel fertőzött területet jegyzőkönyveztünk, ez alapján 403 esetben 414 ha-on került sor közérdekű védekezés elrendelésére. Engedéllyel véglegesen más célra igénybe vett termőföldterületek nagyságát az M43 autópálya építési munkálatainak megkezdése jelentősen befolyásolta, számottevő továbbá a gázvezeték fektetéssel ill. a stratégiai gáztároló építésével érintett termőföld nagysága.

3 3 A végleges és időleges más célú termőföld használat engedélyezése során 995 millió Ft földvédelmi járulék és 3,2 millió Ft földvédelmi bírság került kiszabásra évben folytatódott az általános mintatér felülvizsgálat, a járási mintaterek és a kapcsolódó községi mintaterek pótlására került sor Hódmezővásárhelyi becslőjárás osztályozási vidékeiben. Földhasználati nyilvántartást érintően db nyilvántartással kapcsolatos bejelentés érkezett. A nyilvántartásba vételre be nem jelentett termőföldekre vonatkozó adatgyűjtést a földhivatalok év végén megkezdték, hogy a minél szélesebb körű földhasználati nyilvántartás megteremtését hatósági eszközökkel is segítsük. Az elmúlt évről áthúzódó II-es kárpótlási földalappal kapcsolatban néhány esetben merült fel földhivatali feladat. Árverésre négy településen (Szeged, Röszke, Szentes, Hódmezővásárhely) került sor. A termelőszövetkezeti részarány tulajdonú földek kiadásával kapcsolatban a MGSZH megyei igazgatósága 1079 db kiadási határozatot adott át, amely AK értékű termőföldet érintett. A évről áthúzódó ügyekkel 1042 határozat került átvezetésre AK értékű termőföldet érintve. Az elmúlt év során 2101 db termelőszövetkezeti részarány-lap szűnt meg, AK értékben nyilvántartott termőföldet érintve. A földhivatalok év végén még 6145 élő részarányt (39920 AK) tartottak nyilván. Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésére e Ft költségvetési támogatást kaptunk, továbbá költségvetési forrás hiánya miatt az ügyfelek részéről e Ft összegben került sor költségmegelőlegezésre. A keretmérés, osztásirány és kezdőpont kijelölése, a sorsolás végrehajtása, a változási vázrajzok elkészítése, a földrészletek helyszíni bemutatása ütemezés szerint történt. Földmérés és térinformatika évben 4617 változási munkarész vizsgálatát és záradékolását végeztük el, az F.2 szabályzat előírásai szerint a térképi változásokat átvezettük. Földmérési alappontok helyszínelését és karbantartását évben 450 db felsőrendű magassági és kéregmozgási alappont, valamint 323 db felsőrendű vízszintes alappont (és ezek iránypontjai, OGPS alappontok) esetén végeztük el. Ezekből 104 db volt megrongált, továbbá 26 db elpusztult. Az ITR térképi állományok betöltését DATView adatbázisba a Szentesi, Hódmezővásárhelyi és a Makói Körzeti Földhivatalban elvégeztük. Licence file hiánya miatt a Csongrádi és Mórahalmi hivatalban betöltés nem volt. Adatbázis tartalmi hiba miatt a Szegedi Körzeti Földhivatal állományai vegyesen (DATView és ITR) kezeltek. A térképkezelő szoftverek beépített funkcióinak segítségével (DATView - TAKA- ROS számosság-összehasonlítás, ill. ITR terület-összehasonlító lista készítésével) rendszeresen ellenőriztük a digitális térképek és az ingatlan-nyilvántartás adatainak egyezőségét.

4 4 1/4. Az év folyamán a szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések bemutatása Szervezeti változást sem jogszabály, sem felügyeleti szervünk nem írt elő számunkra és saját hatáskörben sem hajtottunk végre, változatlan szervezeti struktúrában láttuk el feladatainkat. A feladatstruktúrát a földügyi szakigazgatás jogszabályi kötöttségei miatt - nem változtattuk meg, a körzeti hivatalok működési területükön a földügyi szakigazgatás minden tevékenységét ellátják, a megyei hivatal a gazdasági szervezetre rótt feladatokat, a másodfokú eljárási feladatokat és irányítási feladatokat lát el A évi gazdálkodási és pénzügyi helyzetének alakulására vonatkozó vezetői belső információs rendszer, évközi elemzések Az intézmény évi gazdálkodási és pénzügyi helyzetének alakulásáról havi rendszerességgel és igény szerint készültek kimutatások a vezetés tájékoztatására, ill. a vezetői döntések támogatására, az alábbi adatokkal: a./ intézményi szinten kimutatott adatok: - kiemelt előirányzatok eredeti előirányzata, - előirányzat-változások jogcímei, összegei, módosított előirányzatok, - teljesítések alakulása kiemelt előirányzatok szerint (e Ft-ban és %-ban) - saját bevételek előirányzata és teljesítése jogcímek szerinti megbontásban. b./ szervezeti egységekre (megyei hivatal és körzeti hivatalok) kimutatott adatok: - elintézett ügyiratok darabszáma - személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok kiadásai, valamint egy ügyiratra jutó fajlagos költség - dologi kiadások (ezen belül kiemelten irodaszer, posta, telefon, gépjárműköltség), valamint egy ügyiratra jutó fajlagos költség, - statisztikai létszám alakulása. A pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek, a vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés szabályszerűen és eredményesen működött, ennek eredményeképpen gazdálkodásunk mindkét évben megfelelő volt, működőképességünket, likviditásunkat megőriztük, indokolatlan és fedezetlen kötelezettségvállalást nem tettünk. 2. Az előirányzatok alakulása 2.1. Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők, az előző évi eredeti ill. tényadatokhoz képest bekövetkezett változások, eltérések bemutatása évben költségvetésünkben Kormányzati hatáskörben e Ft, felügyeleti szervi hatáskörben e Ft, saját hatáskörben e Ft összegű előirányzat-emelés történt (ebből e Ft működési célú támogatásértékű bevétel, e Ft intézményi működési többletbevétel, e Ft felhalmozási célú többletbevétel, e Ft előző évi előirányzat-maradvány). Az előirányzat-módosítások hatására az elemi költségvetésben jóváhagyott e Ft költségvetési főösszeg e Ft-ra emelkedett.

5 5 Költségvetési pótelőirányzatok jogcímei: a./ Kormány hatáskörben e Ft: - A január 1-től esedékes illetményemelés költségeire e Ft (személyi juttatás e Ft, munkaadókat terhelő járulékok e Ft), év után járó 13. havi illetmény ½-ed részére e Ft (személyi juttatás e Ft, munkaadókat terhelő járulékok e Ft), - korábbi évek létszámleépítése miatti többletelvonás visszatérítésére e Ft (személyi juttatás e Ft, munkaadókat terhelő járulékok e Ft), évi kereset-kiegészítés I. és II. ütemére e Ft (személyi juttatás e Ft, munkaadókat terhelő járulék e Ft). b./ Felügyeleti szervi hatáskörben e Ft: - az osztatlan földterület kimérésének támogatására e Ft (személyi juttatás e Ft, munkaadókat terhelő járulékok e Ft, dologi kiadásokra e Ft), - a parlagfű elleni védekezés támogatására e Ft (eszközök beszerzésére 660 e Ft-ot, dologi kiadásokra e Ft-ot). Pótelőirányzatok felhasználásával kapcsolatos elszámolás 1./ Intézményünk évben az illetményemelést az előírt mértékben mind a köztisztviselőkre, mind a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott létszámra január 1-étől végrehajtotta, a költségvetési támogatás teljes összegének felhasználásával. 2./ év után járó 13. havi illetmény ½-ed részére nyújtott támogatást a kapott célra teljes egészében felhasználtuk. 3./ A korábbi évek létszámleépítése miatti elvonás visszatérítésére kapott e Ft-ot a kiemelt előirányzatokon felhasználtuk. 4./ A évi kereset-kiegészítés I. ütemére kapott támogatást a célnak megfelelően felhasználtuk. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi eseti kereset-kiegészítése második ütemének támogatására a létszám előirányzat alapján kapott támogatásból mivel a kereset-kiegészítésben részesíthető statisztikai létszám a létszám előirányzatnál alacsonyabb volt - igénybe nem vett támogatás összege 398 e Ft, melyet a maradvány elszámolás keretében kell rendeznünk. 5./ Az osztatlan földterület kimérésének támogatására kapott pótelőirányzatból a kapott pótelőirányzatnak megfelelő kiadásokat finanszíroztunk, a pótelőirányzatot teljes egészében felhasználtuk. Ezzel kapcsolatos jelentéseket havonta továbbítottuk a Földügyi és Térinformatikai Főosztály felé. 6./ A parlagfű felderítési feladatok ellátásához szükséges eszközök beszerzésére biztosított keretből eszközöket vásároltunk, valamint a felderítéssel kapcsolatos dologi kiadásokat fedeztük. Elszámolásuk a Földügyi és Térinformatikai Főosztály által előírt határidőben megtörtént.

6 6 Intézményünk befizetési kötelezettségét felügyeleti szervünk e Ft-ban határozta meg, valamint év végén ezen összeget további e Ft-tal megemelte. A befizetési kötelezettségeinket az előírt határidőben teljesítettük. Eredeti előirányzatok és pénzügyi teljesítésük alakulása (e Ft-ban): Megnevezés évi évi évi évi eredeti előirányzat teljesítés Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő jár Dologi kiadások Beruházás Felújítás kiadások összesen Bevételek Költségvetési támogatások Előző évi műk. célú maradv.átv Előző évi felh.célú maradv.átv Műk. célú támogotásért.bevétel Intézményi működési bevétel Intézményi felhalm. bevétel Előző évi előirányzat-maradvány bevételek összesen évben előirányzat-maradványunk e Ft volt, amely e Ft kiadási megtakarításból és 194 e Ft bevételi többletből tevődött össze, a évi előirányzat-maradvány összege e Ft, amely e Ft kiadási megtakarításból és e Ft bevételi lemaradásból áll évben költségvetésünk szerkezete jelentősen nem változott évhez képest: - elemi költségvetésünkben költségvetési támogatás nem került jóváhagyásra egyik évben sem, évben e Ft költségvetési befizetési kötelezettség került előírásra, melyet év közben a felügyelet további e Ft-tal megnövelt (így az összes befizetési kötelezettség e Ft, az elért bevétel 8,9 %-a) évben e Ft költségvetési befizetési kötelezettség mellett további e Ft került előírásra, azaz összes befizetési kötelezettségünk e Ft volt (az elért bevétel 11,1 %-a) évben új bevételi jogcímként bevezetésre került a földhasználati és földvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díja, melyből összesen e Ft bevételünk származott (a bevételek 2,8 %-a).

7 A személyi juttatások előirányzatának alakulása, a létszámváltozások, ill. az ahhoz kapcsolódó személyi juttatási előirányzatok alakulása, az előző évhez viszonyított átlagilletmény (juttatás) változása A személyi juttatások eredeti előirányzata módosított előirányzata teljesítés adata e Ft e Ft e Ft. Intézményünk évi jóváhagyott létszámkerete az elemi költségvetésben 174 fő volt, létszám-leépítésre sem felügyeleti szervi elrendelésre, sem saját hatáskörben nem került sor. A betöltött éves átlagos statisztikai állományi létszám 161 fő volt, a december 31-i záró statisztikai létszámunk 162 fő, a munkajogi záró létszám pedig 174 fő (11 fő gyeden ill. gyesen, valamint 1 fő felmentés alatt állt). Az éves átlagos statisztikai létszám a tartósan keresőképtelen dolgozók, valamint a szülési szabadságot igénybe vevő dolgozók statisztikai létszámból történő kikerülése és későbbi pótlása miatt volt alacsonyabb az engedélyezett létszámnál, tartósan üres álláshely hivatalunknál nem volt. Az egy főre jutó kereset intézményünknél évben e Ft/fő/év volt, ami 19, 6 %-os növekedést jelent a év e Ft/fő/év adatához viszonyítva. Intézményünknél évben a bruttó átlagkereset Ft/fő/hó volt, ami a KSH által kiadott tájékoztató szerinti bruttó átlagkeresetnél ( Ft/fő/hó) 14,3 %-kal magasabb. A rendszeres személyi juttatások átlaga évben e Ft/fő volt, évben e Ft/fő, azaz előző évhez képest az éves átlagilletmény 237 e Ft-tal emelkedett. Ennek oka elsősorban az illetményalap január 1-étől történő 5 %-os növelése ( Ft-ról Ft-ra), továbbá ennél kisebb értékben befolyásolták a soros átsorolások és 3 köztisztviselő esetében felsőfokú végzettség megszerzése miatt I. kategóriába való átsorolás (illetményemelésük 266 e Ft/hó) A dologi kiadások előirányzata változásának bemutatása, takarékossági intézkedések hatása A dologi és egyéb folyó kiadások eredeti előirányzata módosított előirányzata teljesítési adata e Ft, e Ft, e Ft. A dologi kiadások egyes jogcímeinek összehasonlítása (e Ft-ban): Megnevezés különbözet Összes dologi és egyéb folyó kiadás ebből: költségvetési befizetési kötelezettség felügyelet által előírt befizetési kötelezettség térképtári bevételekből NKP Kht-nak átadva befizetési kötelezettség és bevétel átadás A dologi kiadások évhez képest bekövetkezett növekedéséből:

8 e Ft (a növekedés 64,2 %-a) a befizetési kötelezettségek és az NKP-nak átadandó bevétel növekedés e Ft (a növekedés 16,1 %) olyan kiadásokból áll, amelyek évben nem merültek fel (közigazgatási jogkörben okozott kártérítés miatt e Ft, irattári selejtezéshez igénybe vett szolgáltatás e Ft, épületek akadálymentesítésével kapcsolatos tervezési és pályázatírási költségek e Ft) e Ft egyéb költségek növekedéséből (pl. postaköltség növekedése e Ft, épület-karbantartási költség növekedése e Ft, gépek karbantartása miatti költségnövekedés e Ft, különféle adójellegű befizetéseknél e Ft, stb) A dologi kiadások terén a költségtakarékosság érvényesítésére, az üzemeltetési és adminisztrációs kiadások csökkentésére hozott intézkedések alapján a készletbeszerzésekkel takarékos módon gazdálkodtunk, szigorodott az üzemeltetési költségekkel való gazdálkodás. Összegében költségcsökkenés csak az irodaszerés nyomtatvány költségeknél (2.296 e Ft), valamint az egyéb készletbeszerzéseknél (5.867 e Ft) mutatható ki, de az egyéb dologi kiadások fajlagos költségeinek csökkentésére is törekedtünk ben db elintézett ügyirat fajlagos költsége (személyi juttatás és járulékai, valamint a dologi és egyéb folyó kiadások beszámításával, a beruházási és felújítási kiadások figyelmen kívül hagyásával) Ft/ügyirat volt, míg évben ugyanezen kiadás-nemek alapján a db elintézett ügyirat fajlagos költsége Ft/ügyirat A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása, az eredeti előirányzathoz képest a változások okai. A felújítások és beruházások tételes bemutatása, indoklása, összefoglalása Felújítás évi eredeti felújítási előirányzat költségvetésünkben nem volt, de az előző évi előirányzat-maradványból, valamint munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és dologi előirányzat átcsoportosításából összesen e Ft módosított előirányzat keletkezett. Az előirányzatból e Ft értékű felújítás valósult meg évi pénzügyi teljesítéssel: 1./ A Megyei hivatal épületében - tető- és homlokzat felújítást végeztettünk e Ft bekerülési költséggel, - a balesetveszélyes lengőajtókat cseréltük e Ft értékben, - elektromos hálózat részleges felújítását oldottuk meg e Ft költséggel, - beépített szekrények javítását végeztettük el e Ft-ért. 2./ A Makói Körzeti Földhivatal épületében festést-mázolást végeztettünk e Ft-ért. 3./ A Csongrádi Körzeti Földhivatalban az elektromos hálózatot újítottuk fel e Ft értékben.

9 9 4./ A Szegedi Központi irattárban nyílászáró cseréket végeztettünk és elektromos hálózatot újítottunk fel e Ft értékben, továbbá megkezdtük a vagyonvédelmi rendszer felújítását, melynek I. részszámláját pénzügyileg is rendeztük 606 e Ft értékben. Fentiek bekerülési költsége összesen e Ft, a felújítási előirányzatmaradvány e Ft, mely felújítási kötelezettségvállalással terhelt (a központi irattár vagyonvédelmi rendszerének befejezése, valamint a megyei földhivatal teljeskörű festése, mázolása, küszöbök, ajtók javítása évi kivitelezéssel). Beruházás évi elemi költségvetésben beruházási előirányzat nem szerepelt, év folyamán az előző évi előirányzat-maradványból, többletbevételből, költségvetési támogatásból és dologi előirányzatok átcsoportosításából e Ft előirányzatot képeztünk, melyből e Ft-ot fizettünk ki évben. Az előirányzatból az alábbiakat valósítottuk meg: 1./ Immateriális javak vásárlására 120 e Ft-ot költöttünk (Digiterra Explorer V5 program aktualizálása). 2./ Számítástechnikai beruházásokra e Ft-ot költöttünk. Ebből beszereztünk 52 db számítógépet, 6 db nyomtatót, 3 db szervert, 11 db szünetmentes tápegységet, valamint a megyei hivatalban új internet hálózatot építettünk ki. 3./ Egyéb gépeket, berendezéseket vásároltunk: - földmérési eszközöket e Ft-ért (1 db GPS kezelőegységgel MobilMapper6 típusú készüléket), - egyéb berendezéseket 501 e Ft-ért (bútorokat és iratkötőgépet), - Szentesi és Csongrádi Körzetben telefonközpontokat cseréltünk 475 e Ft-ért. 4./ 2 db gépjárművet szereztünk be e Ft-ért, 5./ Makói Körzeti Földhivatal garázsát a Makói Önkormányzat kezdeményezésére elcseréltük, a kapott garázs beruházási kiadásként való feltüntetése 690 e Ft. Fenti beruházási kiadások összege e Ft, az előirányzat-maradvány e Ft, amely kötelezettségvállalással terhelt (4 db notbookot, 1 db gépjárművet és néhány bútort rendeltünk belőle). Fenti felújítások és beruházások épületeink állagának megóvását, energiatakarékosság érdekében tett intézkedéseket, a biztonságos és a hatékony munkavégzés feltételeinek megteremtését ill. megtartását szolgálták Bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése: Bevételi tételek alakulása, ezen belül a működési bevételek elemzése, az egyéb bevételek főbb tételeinek bemutatása

10 10 Intézményünk eredeti költségvetése a bevételi tervet e Ft-ban határozta meg, ténylegesen elért bevételünk e Ft (a többletbevétel e Ft). Az elért többletbevételből: e Ft intézményi működési bevétel e Ft intézményi felhalmozási bevétel e Ft költségvetési támogatás (2.1. pontban részletezve) e Ft támogatásértékű bevétel e Ft előző évi előirányzat-maradvány ( pontban részletezve). Az intézményi működési bevételek jogcímei és nagyságrendjük előző évhez viszonyítva az alábbi: Jogcím bevétel összege/aránya változás arány arány 2008/2007. e Ft % e Ft % % Ingatlan-nyilvántartási eljárási díjak , ,1 127,0 Földhasználati eljárási díjak ,6 - Földvédelmi eljárási díjak ,5 - Tulajdoni lap szolgáltatás bevételei (saját adatbázisból) , ,7 79,9 Takarnet-ből származó bevételek , ,9 154,9 Térképes adatszolgált. saját bevételei , ,0 83,1 Térképes adatszolgáltatás NKP Kht-t megillető bevételei , ,2 154,9 Hatósági vizsgálat bevételei , ,9 139,0 Földhasználati bevételek , ,5 205,7 Bírságból származó bevételek ,5 - Egyéb szolgáltatások bevételei , ,5 129,8 Egyéb különféle bevételek , ,6 126,2 Összes intézményi működési bevétel , ,0 121,5 Előző évhez képest az intézményi működési bevételek nagyságrendje több mint 20 %-kal nőtt, ezen belül két kivétellel - minden jogcímnél növekedés volt. Viszszaestek a bevételek a saját adatbázisból szolgáltatott tulajdoni lapok esetében (ezt részben ellensúlyozta a TAKARNET hálózatból származó adatgazda minőségben kapott bevétel növekedése), továbbá csökkent a térképtári bevételekből intézményünknél maradó összeg (ez utóbbi oka részben az NKP Kht közvetlen értékesítéseiből intézményünket megillető rész csökkenése, másrészt az, hogy évben a digitális térképek teljeskörűsége miatt már nem élhettünk az %-os megosztással, csak a %-os megosztással). A bevétel növekedést az új jogcímek megjelenése is előidézte (földhasználati és földvédelmi eljárási díjbevétel évben még nem volt, valamint bírságból származó bevételünk sem volt évben). A két év között arányeltolódás is megfigyelhető az egyes jogcímek között, legjelentősebb az ingatlan-nyilvántartási eljárási díjak arányának növekedése, valamint a saját adatbázisból szolgáltatott tulajdoni lapokból származó bevételek arányának csökkenése.

11 11 Az egyéb bevételek: - felhalmozási bevételek összege e Ft, amely a Makói Körzeti Földhivatal garázsának önkormányzattal történő cseréjéből, 1 db gépkocsi értékesítéséből és selejtezett eszközök értékesítéséből keletkezett, - támogatásértékű működési bevétel összege e Ft, melyet a felügyeleti szerv utalt a parlagfű elleni védekezés költségeinek fedezetére (a költségvetési támogatásként folyósított e Ft mellett) A többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérések okai, azok egyszeri illetve tartós jellege, azokból finanszírozott kiadások A jóváhagyott elemi költségvetésben az intézményi működési bevételi előirányzat e Ft összegben került előírásra, teljesítése e Ft összegben valósult meg, ami jelentős mértékű túlteljesítést jelent. A bevétel növekedésből e Ft eljárási díjbevétel növekedés, de ezen belül a két új eljárási díjbevétel bevezetése kisebb mértékű növekedést jelentett ( e Ft), mint az ingatlan-nyilvántartási eljárási díjakból származó többletbevétel ( e Ft). A térképi adatszolgáltatási bevételek összességükben nőttek (a 30 és 70 % együttesen e Ft-tal), azonban e növekedés ellenére a felhasználható intézményi bevétel mégis csökkent, mivel a 30 %-os rész e Ft-tal csökkent, a 70 %-os NKP Kht-nek továbbadandó bevétel pedig e Ft-tal nőtt (emiatt ebből a jogcímből eredő bevétel-növekedés az intézmény működési feltételeit nem javította). Kiemelendő még a földhasználati bevételek e Ft-os növekedése, valamint az egyéb szolgáltatások e Ft-os növekedése, amely elsősorban az osztatlan földtulajdon kimérés költségeinek ügyfelek által megelőlegezett költségeiből származik (2008. évben e Ft befizetés történt, míg évben 815 e Ft). A ténylegesen elért e Ft működési többletbevételt az alábbi célokra fordítottuk: - személyi juttatásra e Ft-ot, - munkaadókat terhelő járulékokra e Ft-ot, - dologi és egyéb folyó kiadásokra e Ft-ot. (ideértve a felügyeleti szerv által elrendelt e Ft rendkívüli befizetést is.) Az elért többletbevétel nem tekinthető tartósnak, tekintettel arra, hogy IV. negyedévében már visszaesés volt az intézményi működési bevételeknél, amely tendencia I. negyedévében tovább folytatódott A bevételek tervezettől való elmaradásának okai Intézményünknél az eredeti előirányzathoz képest nem volt bevételi lemaradás, sőt 200 millió Ft-ot meghaladó többletbevétel keletkezett. Az év közben előirányzatosított bevételi tervet azonban e Ft-tal alulteljesítettük, amely abból

12 12 eredt, hogy az év végi napok bevételét a korábban elért átlaggal valószínűsítettük, de az ettől kismértékben elmaradt. Ez a bevételi lemaradás azonban gazdálkodásunk kiegyensúlyozottságát nem veszélyeztette Behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, behajthatatlan követelések állománya Intézményünknek behajtási problémái nem voltak évben, behajthatatlan követelésünk nem keletkezett Követelések változása a nyitó állományhoz viszonyítva a./ Vevőkövetelésünk december 31-én e Ft volt (2007. december 31-én e Ft). A évi vevőkövetelés teljes egészében a Délmagyarországi Áramszolgáltatóval kötött egyezség alapján a vezetékjog bejegyzések miatt december végén kiszámlázott, de csak januárjában befolyt díjakból áll. b./ Egyéb követelések összege a nyitó 129 e Ft-ról 39 e Ft-ra csökkent, az összeg az alábbi tételekből áll: - itt került kimutatásra a lakásépítési és vásárlási kölcsönökből fennálló tartozások éven belül esedékes törlesztő részlete, 36 e Ft, - OTP-vel szembeni követelésként került kimutatásra 3 e Ft, amely a lakásépítési kölcsönök IV. n. évi törlesztő részletéből az OTP által december 31-ig át nem utalt összeget jelenti Előirányzat-maradvány A évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei A évi előirányzat-maradvány összege e Ft volt, melynek felhasználása évben teljes egészében megtörtént, az alábbi jogcímeken: - személyi juttatásokra 504 e Ft - munkaadókat terhelő járulékokra 34 e Ft - dologi és egyéb folyó kiadásokra e Ft - beruházásokra e Ft - felújításra e Ft összesen e Ft A évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai (a tárca által elrendelt maradványtartási kötelezettség, feladatelmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek stb.) A felügyeleti szerv évben 30 millió Ft maradványtartási kötelezettséget írt elő, a évi gazdálkodás tényleges előirányzat-maradványa e Ft volt. A évi előirányzat-maradványok és a terhükre vállalt kötelezettségek:

13 13 - személyi juttatások maradványa e Ft decemberi hóközi számfejtésekből történt levonásokra - munkaadókat terhelő járulékokra (előző tételekhez kapcsolódva) 387 e Ft - dologi kiadásokra e Ft (visszaigazolt, de tárgyévben nem teljesített megrendelések, évben számlázott, de dec. 31-ig ki nem egyenlített tételek) - beruházásokra (eszközbeszerzések) e Ft - felújításokra (szerződéssel lekötve) e Ft. Fenti összegben szerepel a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi eseti kereset-kiegészítése második ütemének támogatásából igénybe nem vett összeg is. Intézményünk a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi eseti kereset-kiegészítése második ütemének támogatására a létszám előirányzat alapján e Ft támogatást kapott, de a kereset-kiegészítésben részesíthető statisztikai létszám a létszám előirányzatnál alacsonyabb volt, ezért a ténylegesen felhasznált támogatás e Ft, az igénybe nem vett támogatás összege 398 e Ft (ebből személyi juttatás 301 e Ft, munkaadókat terhelő járulék 97 e Ft) évben feladatelmaradása intézményünknek nem volt, áthúzódó kötelezettségeket csak az előirányzat-maradvány terhére vállaltunk. 3. Egyéb 3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, nagy értékű vagyontárgyak értékesítése Gazdálkodásunk során az intézményi vagyont növeltük, az általunk kezelt vagyon (immateriális javak és tárgyi eszközök) könyv szerinti nyilvántartási értéke évben az előző évhez képest e Ft-tal nőtt a beruházások és felújítások eredményeképpen. Az év folyamán nagy értékű vagyontárgy értékesítésére nem került sor, 1 db 0-s értéken nyilvántartott gépkocsit értékesítettünk, valamint bútorok, számítástechnikai és irodatechnikai eszközöket selejteztünk, azok hasznosítható részeinek értékesítésével. Sor került továbbá egy ingatlancserére (Makói körzeti földhivatal garázscseréje), melynek kapcsán bekerülési költségként 690 e Ft-ot, értékesítési bevételként 489 e Ft-ot kellett a könyveinkben megjeleníteni. Az intézményünk által kezelt épületek csak saját hivatalaink elhelyezését szolgálták, egyéb vagyontárgyaink szintén a hivatali feladatellátást segítették A évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítások (kincstári vagyon bérbeadása, elidegenítése), a befolyt bevétel és felhasználása évben kincstári vagyont nem idegenítettünk el és nem adtunk bérbe, így ilyen jogcímen bevételünk nem keletkezett Gazdasági társaságokban való részvétel és indokai Intézményünk gazdasági társaságnak nem tagja.

14 Közhasznú társaságoknak, (köz)alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek, köztestületeknek adott nem normatív támogatások Intézményünk közhasznú társaságoknak, alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek támogatást nem folyósított A lakásépítés munkáltatói támogatására fordított kiadások alakulása, a kölcsönben részesítettek száma évben lakásépítési és vásárlási támogatást nem folyósítottunk. Munkáltatói kölcsönökből december 31-én 185 e Ft követelésünk állt fenn, amelyből 36 e Ft törlesztése évben esedékes A humánszolgáltatások ellátására biztosított normatív állami hozzájárulások felhasználása Ilyen jogcímen állami hozzájárulást intézményünk nem kapott, humánszolgáltatási feladatot nem látott el A letéti számlák nyitó és záró állománya, valamint az évközi forgalom tartalmi értékelése Hivatalunk letéti számlákat évben nem kezelt A kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az előirányzat-gazdálkodási rendszer, a feladatfinanszírozás, a kincstári információ-szolgáltatás tapasztalatai Intézményünk elemi költségvetésében évben nem szerepelt költségvetési támogatás, így a kincstári finanszírozás gyakorlatilag előirányzat-gazdálkodást jelent számunkra. Az előirányzat-gazdálkodási rendszer gyakorlatát megfelelőnek ítéljük, ugyanígy a kincstári rendszeres információ-szolgáltatást is. Feladatfinanszírozásban nem részesültünk, így ezzel kapcsolatos tapasztalataink nincsenek. Kevésbé jelentősnek tűnő, de a gyakorlati munka során fontosnak látjuk az alábbiak megváltoztatását: - a kincstári könyvelésben a 310 Kincstári Tranzakciós Kóddal ellátott befizetési tételek minden esetben intézményi bevételként szerepeltetni (jelenleg ezeket sokszor nem azonosított bevételként szerepelteti a MÁK, ezáltal növeli a rendezést igénylő tételek számát), - csoportos utalás esetén egyidejűleg 3 db KTK-nál több legyen megjelölhető A KESZ-en kívül lebonyolított pénzforgalom és ügyletek alakulás (pl. lakásalap számla) Intézményünknek KESZ-en kívüli pénzforgalma az OTP-nél kezelt Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatása számla kivételével - nem volt. A lakásszámla

15 15

CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu

CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu Szám: 28008-22/2008. Tárgy: 2007. évi szöveges beszámoló Elıadó: Bozsóné Hiv.sz.:

Részletesebben

Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium II/1. számú melléklet Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Alap megnevezése: Munkaerőpiaci Alap Alap

Részletesebben

Fejezeti kezelésű előirányzat. Fejezet összesen

Fejezeti kezelésű előirányzat. Fejezet összesen 2 A gazdasági és közlekedési miniszter feladatát és hatáskörét a Kormány 163/2006. (VII. 28.) számú rendelete határozza meg, mely jogszabályt a miniszterek feladat- és hatásköréről szóló kormányrendeletek

Részletesebben

Az ÓNTE Kht. gazdálkodása 2006-ban. Bevezetés:

Az ÓNTE Kht. gazdálkodása 2006-ban. Bevezetés: Az ÓNTE Kht. gazdálkodása 2006-ban Bevezetés: Megalakulása óta az ONTE Kht. sikeresen teljesíti az alapító okiratban vállalt feladatait. Alakulása óta normatív támogatás nélkül gazdálkodik. Eredményeink

Részletesebben

A Nyugdíjbiztosítási Alap 2012. évi költségvetésének teljesítése (munkaanyag)

A Nyugdíjbiztosítási Alap 2012. évi költségvetésének teljesítése (munkaanyag) MELLÉKLETEK III/2 A. számú melléklet A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének teljesítése (munkaanyag) ezer Ft-ban Cím Alcím cím csop. Jog- Jog- Előir. Kiemelt cím csop. előir. LXXI. FEJEZET Kiemelt

Részletesebben

2.1. Összefoglaló táblázatok és azok tartalmának szöveges indoklása. Cím, alcím, intézmény megnevezése: 10/01 Magyar Szabadalmi Hivatal

2.1. Összefoglaló táblázatok és azok tartalmának szöveges indoklása. Cím, alcím, intézmény megnevezése: 10/01 Magyar Szabadalmi Hivatal 1. Feladatkör, tevékenység, szervezeti változás A Magyar Szabadalmi Hivatal gazdálkodási jogkörét tekintve fejezeti jogosítványokkal felhatalmazott, jogi személyiséggel rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó

Részletesebben

I G A Z S Á G Ü G Y I H I VA T A L 1145 Budapest, Róna u. 135. Tel.: 460-4700 Fax: 460-4728 www.kih.gov.hu; www.im.hu

I G A Z S Á G Ü G Y I H I VA T A L 1145 Budapest, Róna u. 135. Tel.: 460-4700 Fax: 460-4728 www.kih.gov.hu; www.im.hu I G A Z S Á G Ü G Y I H I VA T A L 1145 Budapest, Róna u. 135. Tel.: 460-4700 Fax: 460-4728 www.kih.gov.hu; www.im.hu 2006.Ig. Az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat

Részletesebben

Szöveges beszámoló a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről. 1.1. Az intézmény törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe

Szöveges beszámoló a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről. 1.1. Az intézmény törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe Szöveges beszámoló a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe Az intézmény neve: Szekszárdi Törvényszék

Részletesebben

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. évben mind vagyon, mind taglétszám tekintetében megőrizte

Részletesebben

Nógrád megye bemutatása

Nógrád megye bemutatása Nógrád megye bemutatása Nógrád megye Magyarország legkisebb megyéi közé tartozik, az ország területének mindössze 2,7 százalékát (2.546 km 2 ) foglalja el. A 201.919 fős lakosság az ország népességének

Részletesebben

A FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM MEZŐGAZDASÁGI GÉPESÍTÉSI INTÉZET ZÁRSZÁMADÁSA. Szöveges indoklás. Gödöllő 2006. április 25.

A FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM MEZŐGAZDASÁGI GÉPESÍTÉSI INTÉZET ZÁRSZÁMADÁSA. Szöveges indoklás. Gödöllő 2006. április 25. A FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM MEZŐGAZDASÁGI GÉPESÍTÉSI INTÉZET ZÁRSZÁMADÁSA 2005 Szöveges indoklás Gödöllő 2006. április 25. 2 1. Feladatkör, szakmai tevékenység 1.1 Intézmény neve:

Részletesebben

A fejezet fontosabb előirányzatai és azok változása 2008. évi 2008. évi. 2007. évi eredeti módosított tény előirányzat.

A fejezet fontosabb előirányzatai és azok változása 2008. évi 2008. évi. 2007. évi eredeti módosított tény előirányzat. A "Miniszterelnökség" fejezet a miniszterelnök munkáját, a kormány testületi működését szolgáló előirányzatokat, továbbá egyes, a kormányzati feladatok ellátását segítő szervezetek költségvetését tartalmazta.

Részletesebben

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése A Nógrád Megye Önkormányzata honlapjának gondozásával összefüggő feladatokról szóló, 2/2003. számú Rendelkezés

Részletesebben

Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról Magyar Tudományos Akadémia Főtitkára Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról Budapest, 2007. május T a r t a l o m j e g y z é k I. Az Akadémia rendelkezésére

Részletesebben

Az NKA Igazgatósága 2007. évi szöveges beszámoló jelentése

Az NKA Igazgatósága 2007. évi szöveges beszámoló jelentése Az NKA Igazgatósága 2007. évi szöveges beszámoló jelentése 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az Intézmény neve: Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága törzskönyvi (PIR) azonosító száma: 329309 Az NKA portáljának

Részletesebben

11. cím: Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok

11. cím: Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok 11. cím: Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok A X. Miniszterelnökség fejezet 11. Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok cím (mint önálló költségvetési fejezet) felügyeletét a Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatokat

Részletesebben

A központi beruházások kiadási előirányzata 100 millió forint, mely a Vám- és Pénzügyőrség lakástámogatás előirányzatát jelenti.

A központi beruházások kiadási előirányzata 100 millió forint, mely a Vám- és Pénzügyőrség lakástámogatás előirányzatát jelenti. A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet 2007. évi tervezett kiadási-bevételi főösszege 151440,0 millió forint, a költségvetési támogatás összege 130490,2 millió forint, a bevételi előirányzat pedig 20949,8

Részletesebben

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 0031 Jelentés az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság tevékenységének, a hozzárendelt vagyon alakulásának, privatizációjának és működtetésének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző

Részletesebben

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Az önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 2011 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék A 2011. évi gazdálkodásról szóló beszámoló általános

Részletesebben

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke 1. A Rába Nyugdíjpénztár Alapadatai A Rába Nyugdíjpénztár 1995. június 20.-án alakult.

Részletesebben

2010. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

2010. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete Darvastó 2010. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ s z é k h e l y : 8 4 7 4 C s a b r e n d e k - D a r v a s t ó 0 4 3 8 / 3 h r s z. l e v é l c í m : 8 3 3 1 S ü m e

Részletesebben

Iktatószám: 271/2009. Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Kht. 2510 Dorog, Kossuth L. u. 6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. év Melléklet: Egyszerűsített éves beszámoló Dorog, 2008. március

Részletesebben

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjeszti: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

~IIami ~ámbrbö5?ék JELENTÉS. 1992. január 80. a központi államigazgatási szervezetek létszám- és bérgazdálkodásának ellenőrzéséről

~IIami ~ámbrbö5?ék JELENTÉS. 1992. január 80. a központi államigazgatási szervezetek létszám- és bérgazdálkodásának ellenőrzéséről ~IIami ~ámbrbö5?ék ;; JELENTÉS a központi államigazgatási szervezetek létszám- és bérgazdálkodásának ellenőrzéséről 1992. január 80. A:z ellenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné tanácsos Éva Katalin tanácsos

Részletesebben

LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap

LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap Alap fejezet száma és megnevezése: Alap felett rendelkező megnevezése: Alapkezelő megnevezése: LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap Nemzetgazdasági Miniszter Nemzetgazdasági

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2009. évi többször módosított 1/2009 (II.13.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZENTES-VÍZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. 6600 Szentes, Csongrádi út 3. Pf: 269 Telefon: (63) 311-433 Fax: (63) 311-433 Erste Bank Rt. 11652003-06914500-52000000 Ikt.szám:

Részletesebben

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR 2700 Cegléd, Bede 575. Éves beszámoló kiegészítő melléklete 2014. december 31. Cegléd, 2015. május 27. Dr Vargáné Barna Judit IT elnök CÁT Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár

Részletesebben

MKB EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1056 Budapest, Váci u. 38. Az MKB Egészségpénztár Igazgatótanácsának ÜZLETI JELENTÉSE

MKB EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1056 Budapest, Váci u. 38. Az MKB Egészségpénztár Igazgatótanácsának ÜZLETI JELENTÉSE MKB EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1056 Budapest, Váci u. 38. Az MKB Egészségpénztár Igazgatótanácsának ÜZLETI JELENTÉSE az MKB Egészségpénztár a 2006. évi gazdálkodásáról Budapest, 2007. március 7. 1 I. Általános bemutatás

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola

Emberi Erőforrások Minisztériuma Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola Emberi Erőforrások Minisztériuma Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola 2014. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása Esztergom, 2015. április 24. Karlócai

Részletesebben

MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM

MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2012. 1 MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM Törzskönyvi szám: 308065 Honlap címe: www.mmkm.hu I. Általános indoklás (a feladatkör,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. április 24 -i ülésére. Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli:

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. április 24 -i ülésére. Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli: ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. április 24 -i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról Készítette: Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző

Részletesebben

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 2009. évi költségvetési beszámolójának szöveges indokiása

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 2009. évi költségvetési beszámolójának szöveges indokiása Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 2009. évi költségvetési beszámolójának szöveges indokiása - 1 - I. Általános indoklás Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalt (a továbbiakban:

Részletesebben

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70.

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70. Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70. Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Hajdúszoboszló város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével

Részletesebben

A NAV az általános forgalmi adó alanya, pénzügyi igazgatási tevékenysége adómentes, vállalkozási tevékenységet nem folytat.

A NAV az általános forgalmi adó alanya, pénzügyi igazgatási tevékenysége adómentes, vállalkozási tevékenységet nem folytat. XVI. Fejezet: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Államháztartási egyedi azonosító száma: 295868 Államháztartási szakágazati besorolása: 841112 Pénzügyi, költségvetési igazgatás Adószáma: 15789934-2-51 Székhelye:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei évi gazdálkodásáról A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv., az államháztartásról szóló módosított

Részletesebben

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége. fejezet. 2009. évi költségvetésének. végrehajtása

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége. fejezet. 2009. évi költségvetésének. végrehajtása A VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége fejezet 2009. évi költségvetésének végrehajtása Budapest, 2010. május hó 1 A Legfőbb Ügyészség irányítása alá az 5 fellebbviteli főügyészség mellett 21 főügyészség

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Polgármesterétől U-3472-17/2008. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 2/2008.(III.7.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE S z e n t e s Tisztelt

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról 3. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! Tolmács község önállóan működő kistelepülés, az állandó lakosok száma 778 fő. Az elmúlt évben a

Részletesebben

NÉPRAJZI MÚZEUM 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. A NÉPRAJI MÚZEUM 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

NÉPRAJZI MÚZEUM 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. A NÉPRAJI MÚZEUM 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA NÉPRAJZI MÚZEUM 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. A NÉPRAJI MÚZEUM 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Intézmény neve: Néprajzi Múzeum Intézmény PIR azonosító

Részletesebben

SZÖVEGES INDOKLÁS A 2004. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓHOZ

SZÖVEGES INDOKLÁS A 2004. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓHOZ SZÖVEGES INDOKLÁS A 2004. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓHOZ 1.) A felügyelőség 2004. évi szakmai tevékenységének és működésének összefoglalása Szakmai munkánkat az éves munkatervünk határozta meg, amely a

Részletesebben

MELLÉKLET 2011. ÉVI BESZÁMOLÓK KIVONATA

MELLÉKLET 2011. ÉVI BESZÁMOLÓK KIVONATA MELLÉKLET 2011. ÉVI BESZÁMOLÓK KIVONATA 1 1./ SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT. 1. Bevételek - Fontosabb sorok Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól 2009. év 2010. év terv terv 2010.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK B./A CIKLUS ALATT MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEKET MEGALAPOZÓ PÁLYÁZATOK ÉS AZOK REALIZÁLÁSA

TARTALOMJEGYZÉK B./A CIKLUS ALATT MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEKET MEGALAPOZÓ PÁLYÁZATOK ÉS AZOK REALIZÁLÁSA TARTALOMJEGYZÉK A./ KÖLTSÉGVETÉSI HELYZET I. Pénzügyi osztály beszámolója..1 II. Önkormányzati vagyonrészek alakulása 22 III. Adóosztály beszámolója..23 B./A CIKLUS ALATT MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEKET MEGALAPOZÓ

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. február 13-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Betkó József sk. Bizottsági elnök

M E G H Í V Ó. 2012. február 13-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Betkó József sk. Bizottsági elnök Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL 2. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY

Részletesebben

1. Bevételek alakulása (részletes kimutatása az 1. számú mellékletben)

1. Bevételek alakulása (részletes kimutatása az 1. számú mellékletben) Községi Önkormányzat Polgármestere 5054, Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. Tel/Fax: 06-57/556-025 E-mail: szarvak@jaszalsoszentgyorgy.hu Beszámoló a Jászalsószentgyörgyi Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

Részletesebben

1. A Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetéséről szóló 1995. évi CXXI. törvény végrehajtása

1. A Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetéséről szóló 1995. évi CXXI. törvény végrehajtása 393 Jelentés a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről 2. sz. füzet A zárszámadási dokumentum törvényességi és számszaki ellenőrzése TARTALOMJEGYZÉK 1. A Magyar Köztársaság

Részletesebben

Beszámoló. a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló. a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről Beszámoló a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről Készítette: Dr. Szuromi Krisztina jegyző Előterjesztő: Dr. Szuromi Krisztina jegyző Tisztelt Képviselő-testület! A Magyarország

Részletesebben

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT.

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. Háromnegyedéves beszámoló 2014. év 1.oldal I. Összefoglaló a 2014. év I-III. negyedéves beszámolójáról Társaság neve: Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Székhelye:

Részletesebben

2009. ÉVES BESZÁMOLÓJA

2009. ÉVES BESZÁMOLÓJA AZ ÉVGYŰRŰK MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR 2009. ÉVES BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE 1. A számviteli politika meghatározó elemei, a beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások3

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 2004. április 29. Gazdasági Igazgatóság / Economic Directorate Az éves jelentés tartalma: Tartalom. 1. oldal Független Könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó. a Győri Ítélőtábla. 2010. évi működéséről

T á j é k o z t a t ó. a Győri Ítélőtábla. 2010. évi működéséről GYŐRI ÍTÉLŐTÁBLA ELNÖKE 2011.El.II.B.35.szám T á j é k o z t a t ó a Győri Ítélőtábla 2010. évi működéséről 2 Tisztelt Kollégám! A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló, módosított 1997. évi LXVI.

Részletesebben

2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu BESZÁMOLÓ

2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu BESZÁMOLÓ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu Szám: 3028/2012.ált. BESZÁMOLÓ A közrend és

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgarmester@nagykallo.hu Ügyiratszám: 3316-3/2011.közp. Ügyintéző:

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben

TEREMTI DÍJAKAT 53 HERCEGHALOM, GESS ÚT 13. Tisztelt Képviselő-testület!

TEREMTI DÍJAKAT 53 HERCEGHALOM, GESS ÚT 13. Tisztelt Képviselő-testület! TEREMTI DÍJAKAT 53 HERCEGHALOM, GESS ÚT 13. Tisztelt Képviselő-testület! Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXX. törvényt. A törvény alapján megterveztük

Részletesebben

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. ... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Tőzsdei éves jelentés 2002 Az éves jelentés tartalma Mérleg, Eredménykimutatás 3. oldal Kiegészítő melléklet 8. oldal Üzleti jelentés... 51. oldal Budapesti

Részletesebben

A gyógyító-megelőző ellátások 2007. évi kiadási előirányzatainak teljesítése

A gyógyító-megelőző ellátások 2007. évi kiadási előirányzatainak teljesítése Sorszám Megnevezés A gyógyító-megelőző ellátások 2007. évi kiadási előirányzatainak teljesítése 2006. évi tény 2007. évi előirányzat Módosítások törvény alapján Módosítások Korm. hatáskörben Módosítások

Részletesebben

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Éves beszámoló K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2015. január 1. - 2015. december 31. Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár

Részletesebben

TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete

TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete I. Pénztár jellemző adatai Pénztár megalakulásának időpontja: 1995. június 02. Tevékenységi engedély száma

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

JELENTÉS. Kunszentmiklós Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1241 2012. április

JELENTÉS. Kunszentmiklós Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1241 2012. április JELENTÉS Kunszentmiklós Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1241 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3072-024/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560103

Részletesebben

A Társadalombiztosítási Alapok bevételeinek és kiadásainak alakulásáról 2010. december hó. Készítette: Alapok és Közalapítványok Főosztálya

A Társadalombiztosítási Alapok bevételeinek és kiadásainak alakulásáról 2010. december hó. Készítette: Alapok és Közalapítványok Főosztálya Magyar Államkincstár A Társadalombiztosítási Alapok bevételeinek és kiadásainak alakulásáról 2010. december hó Készítette: Alapok és Közalapítványok Főosztálya Budapest, 2011. január 2 Társadalombiztosítási

Részletesebben

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT.

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. Háromnegyedéves beszámoló 2011. év 1. oldal I. Összefoglaló a 2011. év I-III. negyedéves beszámolójáról Társaság neve: Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Székhelye:

Részletesebben

6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3.

6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3. GYORSJELENTÉS - DÉMÁSZ Csoport - 2003. I-III. negyedév 6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3. DÉMÁSZ Rt. 2003. I-III negyedéves gyorsjelentés TARTALOM Előszó...1 I. Az időszak leglényegesebb adatai...2

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. Pf. 78. Fax.: 95/320-230, Tel.:95/ 523-100 M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. április 23-án /csütörtökön/ 16.00 órai

Részletesebben

Tájékoztató. Füzesgyarmat Város Önkormányzat önkormányzat költségvetési szervének 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról,

Tájékoztató. Füzesgyarmat Város Önkormányzat önkormányzat költségvetési szervének 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról, Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058., 491-401. Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu. Tájékoztató Füzesgyarmat Város

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 27661/2013. Tárgy: Önkormányzat 2012. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2013. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2013. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 213. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 213. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

Vitamin Egészségpénztár 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Vitamin Egészségpénztár 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE BEVEZETŐ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK A VITAMIN Egészségpénztár (továbbiakban: Pénztár) működési formáját tekintve nyitott kiegészítő

Részletesebben

Bizottsága Szakbizottság

Bizottsága Szakbizottság Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 14916-3/2012. Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi költségvetése Melléklet: Határozatok 1 db rendelet-tervezet Készítette: Közgazdasági Iroda

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet A 2009. évi költségvetés I. félévi teljesüléséről szóló tájékoztató...2

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2016. február 11-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2016. február 11-i nyilvános ülésére Nyirád Község Önkormányzata Alpolgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; tel.: 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu 6. napirendi pont Ügyszám: 24-18/2016. Előterjesztő: Nagy Gábor

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete H e l y b e n Tárgy: Szentes-Víz

Részletesebben

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS Szöveges beszámoló Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2011. évi zárszámadásához Tisztelt Igazgatóság!

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében 1 Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási kötelezettség

Részletesebben

Tárgy: 2010. évi beszámoló szöveges értékelése

Tárgy: 2010. évi beszámoló szöveges értékelése T é t V á r o s Polgármesteri Hivatala Tét, Fő u. 88. 9100-H Levelezési cím: Tét, Pf.: 24 9100-H Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093 e-mail cím: titkarsag@tet.hu Tárgy: 2010. évi beszámoló szöveges

Részletesebben

Iktatószám: 3708470298/2013. Ügyszám: 3708476652/2013.

Iktatószám: 3708470298/2013. Ügyszám: 3708476652/2013. Iktatószám: 3708470298/2013. Ügyszám: 3708476652/2013. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL SZÖVEGES INDOKLÁS A 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSHOZ XVI. Fejezet: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Államháztartási egyedi azonosító

Részletesebben

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 9926 Jelentés az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 1998. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások,

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása 1. sz. melléklet Az Országgyűlés 2010. december 23-án fogadta el a Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetéséről szóló 2010.

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2012. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2012. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 212. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 212. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

JELENTÉS. az Agrárszövetség 1992-1993. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1995. január 232.

JELENTÉS. az Agrárszövetség 1992-1993. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1995. január 232. JELENTÉS az Agrárszövetség 1992-1993. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 1995. január 232. A vizsgálatot vezette: dr. Elek János A vizsgálatot végezték: osztályvezető főtanácsos Écsy Lajosné

Részletesebben

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójához BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Földhivatal. 2008. évi szöveges beszámolója

Bács-Kiskun Megyei Földhivatal. 2008. évi szöveges beszámolója 6000 Kecskemét, Nagykırösi u. 32 Tel: 76/481-045, Fax: 76/481-450 Szám: 28.088/20/2009 Bács-Kiskun Megyei Földhivatal 2008. évi szöveges beszámolója 1. FELADATKÖR, SZAKMAI TEVÉKENYSÉG Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31.

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31. ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31. Dátum: Mohács, 2016. március 11.... Mohácsi Takarék Bank Zrt. Kultné Mátyás Rita Lovász Ildikó elnök-vezérigazgató gazdasági igazgató. 1. A vállalkozás főbb

Részletesebben

9914 Jelentés a központi költségvetés vám- és egyes adóbevételei realizálásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

9914 Jelentés a központi költségvetés vám- és egyes adóbevételei realizálásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 9914 Jelentés a központi költségvetés vám- és egyes adóbevételei realizálásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Statisztikai számjel: 1073441-4010-114-06 Cégjegyzék szám: 06-10-00056 'Mérleg eszközök (aktívák)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. I. félévi költségvetésének teljesítéséről Előterjesztő: Tóth József polgármester

Részletesebben

2005. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

2005. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 2005. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 2005-ös év az első olyan beszámolási időszak, mikor kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványunk keletkezett, melyből 4.043 e Ft bérmaradvány, 1.182

Részletesebben

Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról. A költségvetés politikai céljai és keretei

Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról. A költségvetés politikai céljai és keretei Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Az Önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv., a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2006. évi költségvetésének végrehajtása

A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2006. évi költségvetésének végrehajtása Ikt. szám: 8817-13/2007-0006 KTF A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium költségvetésének végrehajtása Budapest, 2007. május Jóváhagyom: Dr. Horváth Ágnes Egészségügyi Miniszter PH. 2 T A R T A L O M

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 297/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Részletesebben

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010. Statisztikai számjel: 14635306-8610-599-05 Cégjegyzék száma: CG. 05-09-017049 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Pilis város

B E S Z Á M O L Ó. Pilis város PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MONORI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 2200 Monor, Kossuth L. utca 86., : 29/410-367, BM : 30-322 Levelezési cím : 2200 Monor, Pf. 5. E-mail: monorrk@pest.police.hu Szám:13050/453-10/2015.

Részletesebben

A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet)

A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet) A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet) TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A zárszámadási adatok számszaki és tartalmi valódisága 2. A fejezetek és az intézmények szervezeti,

Részletesebben