JELENTÉS a Vám- és Pénzügyőrség működésének ellenőrzéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS a Vám- és Pénzügyőrség működésének ellenőrzéséről"

Átírás

1 JELENTÉS a Vám- és Pénzügyőrség működésének ellenőrzéséről április

2 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-13-70/ Témaszám: 717 Vizsgálat-azonosító szám: V0145 Az ellenőrzést felügyelte: Bihary Zsigmond főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Kemény Emil főcsoportfőnök Az ellenőrzést vezette: Vörös Mária osztályvezető főtanácsos Az ellenőrzést végezték: Dr. Földvári Gábor számvevő Temesváry Miklós számvevő Józsa Ferencné számvevő Uram Ferenc számvevő tanácsos Kapronczai Gabriella számvevő tanácsos A témához kapcsolódó eddig készített számvevőszéki jelentések: címe A Vám- és Pénzügyőrség működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről (1995. október) A központi költségvetés Vám- és egyes adóbevételei realizálásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzése (1999. június) A Magyar Köztársaság évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzése (2001. augusztus) A Magyar Köztársaság évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzése (2002. augusztus) A Magyar Köztársaság évi költségvetési törvényjavaslata (2002. november) A központi költségvetést megillető évi jövedéki adóbevételek realizálása hatékonyságának és eredményességének ellenőrzése (2003. december) A Magyar Köztársaság évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzése (2004. augusztus) sorszáma Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatók.

3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 7 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 11 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A VP szervezete A VP szervezeti struktúrája A VP feladatainak és szervezeti struktúrájának összhangja A VP létszáma A VP feladatellátást támogató gazdálkodása Kiadási előirányzatok tervezése és felhasználása A pénzügyi teljesítések szabályossága Eszközgazdálkodás Szerződések Ingatlangazdálkodás Informatikai eszközökkel való gazdálkodás Vám-informatikai rendszer Jövedéki informatikai rendszer Nyomozati informatikai rendszer Ügyviteli feladatok ellátását támogató informatikai rendszerek Járművekkel való gazdálkodás Készletekkel és egyéb eszközökkel való gazdálkodás Nyilvántartások, vagyonvédelem A VP működésének és gazdálkodásának ellenőrzése PM felügyeleti ellenőrzése A VP folyamatba épített és belső ellenőrzése 47 MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet Észrevételek 2. sz. melléklet Tanúsítványok 3. sz. melléklet Győr-Moson Sopron Megyei Nyomozó Hivatal elhelyezésére szolgáló ingatlan beszerzése 4. sz. melléklet Dologi kiadások csökkentésére bevezetett takarékossági intézkedések és azok hatása a regionális parancsnokságokon és a vámhivataloknál 1

4

5 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE AFIS Áht. ÁNTSz ÁSZ CIS HSzt Kbt. KEHI KVI MÁK NYOSZAD OLAF PM SZMSZ Szja Sztv. VP VPI VPOP VPPSZK Csaláselleni Információs Rendszer évi XXXVIII. törvény az államháztartásról Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Állami Számvevőszék Váminformációs Rendszer évi XLIII. törvény a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról évi XL. törvény a közbeszerzésről Kormányzati Ellenőrzési Hivatal Kincstári Vagyonkezelő Igazgatóság Magyar Államkincstár Nyomozati Informatikai Rendszer Európai Csalásellenes Hivatal Pénzügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzat évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról évi C. törvény a számvitelről Vám- és Pénzügyőrség Vám- és Pénzügyőri Iskola Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága Vám- és Pénzügyőrség Pénzügyi- és Számviteli Központ 3

6

7 ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR Előirányzatfelhasználási terv Felügyeleti szerv Intézményi beruházás Központi beruházás Részjogkörű költségvetési egység Tartósan üres álláshely A költségvetési szerv, az előirányzatok várható bevételeinek (támogatás, saját bevétel, átvett pénzeszköz), valamint az időszak elején rendelkezésre álló forrásainak (készpénz és bankszámlaállomány együttes összege) figyelembevételével legalább havi ütemezéssel tartalmazza a teljesíthető kiadásokat (a korábbi időszakról áthúzódó fizetési kötelezettségekkel együtt). A költségvetési fejezet meghatározott előirányzatainak tervezéséért, végrehajtásáért, a felhasználásról való elszámolásért, felügyeletéért, pénzellátásáért és ellenőrzéséért, illetve mindezek szabályozásáért felelős szerv. Azok a beruházások és az azokhoz kapcsolódó egyéb felhalmozási kiadások (ideértve az immateriális javakkal kapcsolatos kiadásokat is) amelyek célját a költségvetési szerv vezetője határozza meg, a megvalósítás fedezetére szolgáló előirányzat a költségvetési szerv költségvetésében szerepel. A központi beruházások előkészítésére és megvalósítására, valamint az azokhoz kapcsolódó egyéb felhalmozási kiadásokra (ideértve az immateriális javakkal kapcsolatos kiadásokat is) szolgáló, a központi költségvetésben a fejezeti kezelésű előirányzatok között Beruházás alcímen megtervezett előirányzat. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a felügyeleti szerv által meghatározott jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egysége, amely egyes előirányzatok felett rendelkezési jogosultsággal bír. Ha az engedélyezett költségvetési létszámkeret (álláshely) 4 hónapot meghaladóan betöltetlen. 5

8

9 JELENTÉS a Vám- és Pénzügyőrség működésének ellenőrzéséről BEVEZETÉS A Vám- és Pénzügyőrség (továbbiakban: VP) alapfeladatait, szervezeti felépítését a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló évi C. törvény és a végrehajtását szabályozó 45/1996. (III. 5.) Korm. rendelet határozták meg a vizsgált időszakban. Az EU csatlakozás időpontjától a VP jogállását és feladatait a Vám- és Pénzügyőrségről szóló évi XIX. törvény és az annak végrehajtásáról szóló 24/2004. (IV. 23.) PM rendelet szabályozza. A VP az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörű, önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv. A működéséhez szükséges előirányzatokat a Magyar Köztársaság éves költségvetéséről szóló törvények a Pénzügyminisztérium (továbbiakban: PM) fejezetben önálló címként tartalmazzák, szakmai és gazdálkodási felügyeletét a PM látja el. A VP a központi költségvetés bevételeinek 2002-ben a 49,6%-át (2164 Mrd Ft), 2003-ban a 48%-át (2383 Mrd Ft) szedte be 1. Ez 2004-ben 26,3%-ra (1411,7 Mrd Ft-ra 2 ) csökkent. Ennek legfőbb oka, hogy az EU csatlakozással az import forgalom jelentős része belföldivé vált, illetve az import utáni általános forgalmi adó (továbbiakban: áfa) beszedésével kapcsolatos feladatokat május 1-jét követően az APEH látja el. A VP jóváhagyott működési költségvetését 2002-ben 28,3 Mrd Ft-ban, 2003-ban 34,9 Mrd Ft-ban, 2004-ben pedig 33,0 Mrd Ft-ban határozták meg, engedélyezett létszáma 2002-re 7810 fő, 2003-ra 7850 fő, 2004 októberében 7043 fő volt. Az ÁSZ 1998-ban végzett utoljára átfogó ellenőrzést a VP-nél. Hazánk EU csatlakozásával megváltoztak a VP feladatai. A hazai és az EU költségvetés vám- és adóbevételeinek folyamatos biztosítása mellett a VP-nek a feladatváltozással összhangban kellett megvalósítania szervezeti struktúrájának átalakítását, illetve az átszervezéssel egyidőben 808 fő leépítését. 1 A bevételek alakulásával kapcsolatos megállapításokat az Állami Számvevőszék A Magyar Köztársaság évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről (2004. augusztus) készített jelentése tartalmazza. A feltüntetett adatok bruttó összegek, ezt csökkentik a vámés áfa visszatérítések összegei. 2 Előzetes adat 7

10 BEVEZETÉS Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy a VP rendelkezésére álló személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek, valamint a szervezet felépítése és működése összhangban álltak-e a jogszabályokban előírtakkal, különös tekintettel az EU csatlakozás követelményeire; feladatai ellátásában érvényesültek-e a törvényességi, célszerűségi és eredményességi követelmények, továbbá hogyan hasznosultak a korábbi ellenőrzések során tett ÁSZ javaslatok. Ennek során értékeltük, hogy a VP: szabályszerűen és az EU csatlakozás követelményeinek figyelembevételével hajtotta-e végre a szervezeti struktúra átalakítását, valamint a humán erőforrás átcsoportosítását, továbbá az átszervezést követően biztosított-e a szakmai feladatok eredményes végrehajtása; a pénzügyi, eszköz- és humán erőforrás elosztása, illetve felhasználása során figyelembe vette-e a feladat- és szervezeti változásokat, valamint hogyan érvényesítette a célszerűség, gazdaságosság és költségtakarékosság elveit; működése és gazdálkodása során betartotta-e a jogszabályok és a belső szabályzatok előírásait, illetve gazdálkodása során a pénzügyi-számviteli fegyelmet; a folyamatba épített és belső ellenőrzéseivel feltárta-e az esetleges hibákat és hiányosságokat, továbbá tett-e intézkedéseket azok megszüntetésére. A VP működése és gazdálkodása értékelésének alapját képező tanúsítványokat a 2. sz. melléklet tartalmazza. A VP feladatellátásához kapcsolódóan vizsgáltuk az EU csatlakozásra való felkészülését és a szervezet-átalakítás folyamatát, továbbá a gazdálkodását abból a szempontból, hogy az mennyiben segíti a megváltozott szakmai (vámigazgatási, jövedéki, nyomozati) feladatok eredményes ellátását. Ennek keretében a pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés módszerével vizsgáltuk a VP gazdálkodásának és elszámolási rendjének szabályozottságát, számviteli és bizonylati rendjét. A teljesítmény-ellenőrzés módszerével értékeltük a VP létszámgazdálkodását és eszközgazdálkodását, ezen belül az ingatlan- és készletgazdálkodást, a gépekkel, berendezésekkel, járművekkel, informatikai és adatátviteli (kommunikációs eszközök kivételével) eszközökkel való gazdálkodását, valamint belső ellenőrzési rendszerét. Értékeltük, hogy a pénzügyminiszter eleget tett-e fejezeti felügyeleti jogköréből eredő feladatainak, ezen belül azt is, hogy ellenőrizte-e a VP gazdálkodását, illetve hogy vizsgálatai a VP működésének és gazdálkodásának mely területeire terjedtek ki. Az ÁSZ évi, a VP működésére és gazdálkodására irányuló átfogó ellenőrzése számos hiányosságot állapított meg. Az azóta eltelt időszakban a PM és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (továbbiakban: KEHI) a VP gazdálkodását érintően átfogó ellenőrzést nem, csak az egyes részterületeire kiterjedő célellenőrzést végzett. Vizsgálataik számos szabálytalanságot 3 tártak fel. 3 A PM 2002-ben felügyeleti jellegű pénzügyi-gazdasági ellenőrzést végzett a VP-nél, amelynek során 10 pontban foglalta össze a feltárt szabálytalanságokat. A KEHI 2002-ben vizsgál- 8

11 BEVEZETÉS Ezeket a konkrét eseteket nem vizsgáltuk, ugyanakkor figyelembe véve, hogy a PM csak részben tett eleget felügyeleti jogköréből eredő ellenőrzési feladatának indokolttá vált szabályszerűségi ellenőrzésünk kiterjesztése a VP feladatellátása eredményességét meghatározó eszközgazdálkodására. Az ÁSZ évet követő éves ellenőrzései a VP szakmai feladat ellátására, valamint az általa realizált költségvetési bevételek vizsgálatára irányultak. A PM a vizsgált időszakban nem auditálta a VP éves beszámolóját. Értékeltük továbbá a korábbi számvevőszéki ellenőrzések megállapításainak, javaslatainak hasznosulását. Az ellenőrzés szempontrendszerét előtanulmánynyal alapoztuk meg. Az ellenőrzésre az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény (továbbiakban ÁSZ tv.) 2. (4) bekezdése alapján került sor. Az ellenőrzés a január december 31. közötti időszakot foglalta magában, figyelemmel kísérve az EU csatlakozás időpontjáig (2004. május 1.), illetve a helyszíni ellenőrzés lezárásáig (2004. III. negyedév) bekövetkezett változásokat. A helyszíni ellenőrzésbe bevont szervezetek: PM, Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága (továbbiakban: VPOP), Pénzügyi és Számviteli Központja (továbbiakban VPPSZK), valamennyi regionális parancsnoksága (7 db), Szociális, Kulturális és Sportközpont, Központi Bűnüldözési Parancsnokság, Nyugat- Dunántúli Regionális Nyomozó Hivatal, Dél-Dunántúli Regionális Nyomozó Hivatal, Regionális Jövedéki Központ Eger, Fővámhivatal Kecskemét, Vámhivatal Drávaszabolcs, Eger, Esztergom, Gyöngyös, Komárom, Nyírábrány, Salgótarján, Székesfehérvár, Tompa. A évi költségvetés végrehajtásának ellenőrzése keretében a pénzügyi ellenőrzés módszerével vizsgáltuk a vám- és adóbevételek, a VP által nyilvántartott kintlévőségi állomány alakulását, valamint az adó- és vámbeszedés végrehajtásának szabályszerűségét. A jelentés megállapítása szerint az adó-és vámbeszedés végrehajtásának törvényességét a vámbiztosíték-elszámolás területét kivéve a beépített kontrollok biztosították. Az általános forgalmi adóból, a fogyasztási és jövedéki adóból befolyt bevételek meghaladták a tervezettet, a vám- és importbefizetések elmaradtak az előirányzattól 4. A évi költségvetés véleményezés során értékeltük a vám- és adóbevételi előirányzatok megalapozottságát. A jelentés a bevételek realizálását magas kockázatúnak ítéli 5. A helyszíni ellenőrzés során a vizsgálat a VP ingatlangazdálkodása terén jogsértő cselekmények elkövetését tárta fel. Ezek közül egy esetben az ÁSZ Jogi és ta a VP közbeszerzési gyakorlatát. Az ellenőrzés során a VP ingatlan beszerzéseinél tárt fel törvénysértéseket, ezért bűncselekmény alapos gyanújával feljelentést tett. 4 Az ellenőrzés részletes megállapításait A Magyar Köztársaság évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről (2004. augusztus) készített jelentés tartalmazza. 5 Az ellenőrzés részletes megállapításait Vélemény a Magyar Köztársaság évi költségvetési javaslatáról című jelentés tartalmazza. 9

12 BEVEZETÉS Igazgatási Osztálya ismeretlen tettes ellen büntető feljelentést tett. 6 A jelentést megküldtük észrevételezésre a pénzügyminiszternek. Levelének másolatát az 1. sz. melléklet tartalmazza. Ugyancsak mellékeljük a jelentéstervezet utolsó körös egyeztetésével kapcsolatos, a VP országos parancsnokával történt, levélváltásunk másolatát. 6 A Fővárosi Ügyészségi Nyomozó Hivatal Nyom. 1516/2004. szám alatt február 3-án kelt és február 8-án kézbesített határozatával a nyomozást megszüntette. Az Állami Számvevőszék Jogi és Igazgatási Osztálya a határozat ellen panasszal élt a Legfőbb Ügyészségnél. 10

13 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A Vám- és Pénzügyőrség működésének feltételeiben az elmúlt években jelentős változások következtek be. Hazánk EU tagsága új törvényi környezetet jelentett a VP számára. Az Országgyűlés elfogadta a VP jogállására, a vámjogra, vámeljárásokra és vámigazgatásra, valamint a jövedéki adóra és jövedéki termékekre vonatkozó jogszabályokat, amelyek alapján a PM elkészítette a kapcsolódó végrehajtási rendeleteket. A VP a vizsgált időszakban ellátta a jogszabályokban meghatározott feladatait, biztosította a költségvetés tervezett bevételeinek beszedését. Az EU csatlakozás követelményeinek figyelembevételével hajtotta végre szervezeti struktúrája átalakítását, valamint a humán erőforrás átcsoportosítását, ezáltal biztosította a szakmai feladatok eredményes végrehajtását. A csatlakozást követően a vámellenőrzések súlypontja a nyugati és az északi határszakaszról a keletire és a délire helyeződött át, az EU belső határain és a belterületen lényegesen csökkentek a vámfeladatok. Ezzel összhangban megtartva szervezeti szintjeinél a korábbi hármas tagozódást (felső, közép- és alsó fokú szervek) a VP új szervezeti rendszert alakított ki (fővámhivatalok, regionális jövedéki központok, regionális nyomozó hivatalok), határ- és belterületi vámhivatalokat szüntetett meg, valamint új szervezeti egységeket hozott létre. A VP a megváltozott feladat- és hatáskörök, valamint az átalakított szervezeti struktúra figyelembevételével elkészítette a hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatának (továbbiakban: SZMSZ) módosítását, amelyet áprilisában benyújtott a PM-nek. A tervezetet a folyamatos egyeztetések ellenére a pénzügyminiszter a helyszíni vizsgálat befejezéséig nem hagyta jóvá. A VP nem szabályozta, hogy a jóváhagyásig az egyes szervezeti egységek hogyan működjenek. A VP főigazgatói nem rendelkeznek munkaköri leírással, ezek elkészítése a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény (HSzt.) alapján a pénzügyminiszter feladata. Ez a vizsgálat lezárásáig nem történt meg. A VP az egyes szakterületek létszámváltozását, továbbá a létszám területi megoszlását a jogszabályokban meghatározott feladatok arányváltozásának megfelelően alakította ki. A vámszakmai feladatok csökkenésével közel 24%-os arányban csökkent a vámigazgatási szakterületen alkalmazottak száma, továbbá határátkelőhelyek megszűnése a határszolgálati feladatokat ellátók 25%-os létszámcsökkenését eredményezte. A jövedéki szakterületen alkalmazottak közel 3%-os létszámnövekedését a költségvetés jövedéki adóbevételeit biztosító ellenőrzések fokozásának szükségessége indokolja. A nem hatósági feladatokat ellátók létszáma 16%-kal csökkent, a VP összlétszámához viszonyított arányuk nem változott. 11

14 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A VP a szervezeti struktúrájának átalakításával egyidőben humán erőforrás átcsoportosítást, ezen belül kormányhatározat alapján 808 fős létszámleépítést hajtott végre. A megváltozott feladatok alapján elemzéseket készített a munkafolyamat egyes fázisaira, a végrehajtáshoz szükséges munkamennyiségre (technológiai rend), amely alapján elkészítette a szervezet állománytábláját és ennek alapján meghatározta az egyes szervezeti szintek, valamint az egyes szakterületek humánerőforrás szükségletét. A folyamatos átszervezés miatt a regionális parancsnokságok nem aktualizálták állománytábláikat. Az újonnan kialakított Inter-operabilitási Központot és a Nemzeti Jövedéki Központot amelyek országos hatáskörű feladatokat látnak el nem a VPOP szintjén hozta létre. Ellentmondás van e két újonnan kialakított szervezeti egység esetében a struktúrában elfoglalt helyük, illetve a feladataik által meghatározott hatás- és felelősségi köreik között. A VP az átszervezést, beleértve a létszámleépítést összesen 1543 fő távozásával és 304 fő felvételével valósította meg. A munkaerőmozgásnak e mértékét az is indokolta, hogy a szervezetnél az ország más területén volt szükség az átszervezés utáni munkaerőre és ilyen mértékű mobilitást a VP munkatársainak egy része nem vállalt. A létszámleépítés kimutatott költsége 1776,7 M Ft volt. Ebből 1217,7 M Ft a költségvetés céltartalékát, 558,9 M Ft pedig a VP költségvetését terhelte. További, közel 1900 M Ft-os kiadást jelent majd a VP számára az újonnan felvett, illetve az üres álláshelyekre (442 státusz) a jövőben felveendő munkatársak felszerelése és képzése. A VP-től minden negyedik távozó, illetve minden harmadik elbocsátott (összesen 381 fő) korengedményes nyugdíjba ment, akik a nagy szakmai ismerettel és tapasztalattal rendelkező 40. év feletti korosztályúak. A felvett munkatársak mintegy 10 hónapos képzést követően válhatnak alkalmassá szakmai feladat végzésére. A szakképzett munkaerőnek ez a minőségi változása magas kockázatot jelent a feladat-végrehajtás eredményessége terén. A VP szakmai (vám, jövedéki, nyomozati), hatósági feladatainak ellátását az informatikai rendszerei támogatják és azok üzemeltetéséhez szükséges hálózati feltételek rendelkezésre állnak. A VP nem alakította ki az informatikai szakterületet átfogó, aktualizált fejlesztési stratégiáját, nem készített projektvezetési és minőségbiztosítási módszertant. Ez akadályozta az informatikai rendszerek tervezett minőségű, szerződéses költségkereten és határidőn belüli megvalósításának ellenőrzését. A VP nem tudta a fejlesztő cégekkel a szerződésekben meghatározott teljesítési határidőket betartatni. Az EU csatlakozást megelőzően a VP a jogszabályoknak megfelelően aktualizálta a vám-adatfeldolgozási és információs rendszerét és kialakította az EU-s követelményeknek megfelelő új informatikai rendszerét. Az EU csatlakozástól kezdődően biztosított az EU közösségi bevételek és a magyar költségvetés bevételeinek elkülönítése, továbbá 2004 májusától a vámkezelések során kiszámított áfa összegek tételes listájának APEH részére történő átadása. Az informatikai rendszeren belül jelenleg nincs adatkapcsolat a vámregisztráció és a vámeljárást támogató rendszerek között, így nincs lehetőség a Vámkódexben előírt határidők (pl. átmeneti megőrzésre átvett vámáru vámkezelése) automatikus figyelésére. A vámkezelések számának növelését korlátozza, hogy a váminformatikai rendszer nem alkalmas elektronikus árunyilatkozat-adásra. 12

15 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A jövedéki informatikai rendszer és az EU Bizottsága közötti adatkapcsolatot határidőre és az EU előírásainak megfelelően alakították ki. Nem valósult meg a jövedéki informatikai rendszerben végrehajtott műveletek teljes körű (történelmi) naplózása. Ennek következtében nem követhető nyomon, hogy az egyes adatokon ki és milyen módosítást hajtott végre, illetve ehhez rendelkezett-e a megfelelő jogosultsággal. A személyi számítógépek műszaki színvonala végéig korszerűtlen és heterogén volt, a telepített operációs rendszerek nem voltak egységesek. Az egységesség hiánya az üzemeltetési költségek szempontjából előnytelen és informatikai biztonsági szempontból is nagyobb kockázati tényezőt jelent. A számítógéppark egységesítése és korszerűsítése érdekében a VP a helyszíni vizsgálat befejezését követően végén PHARE támogatásból 2000 db munkaállomást és 120 db szervert szerzett be, ezáltal lehetővé válik a hatósági feladatok ellátása során azonos eszközpark és szoftverállomány használata. A VP, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a költségvetési törvényekben meghatározott éves előirányzatait figyelembe véve gazdálkodott, azokat a jogszabályok betartásával módosította. Gazdálkodása során a kiadásait havi ütemezésben teljesítette annak ellenére, hogy 2003-ra nem készített a kormányrendeletben előírt előirányzat-felhasználási ütemtervet. Az előirányzatok elosztásánál a VPOP elsődleges szempontként vette figyelembe a felső fokú szerv igényeit, ennek alapján határozta meg a saját éves költségvetési keretszámait. A közép- és alsó fokú szervek a VPOP által hozott takarékossági és megszorító intézkedések figyelembevételével gazdálkodtak, pénzügyi és eszközgazdálkodásuk terén szabályszerűen jártak el. A végrehajtói szinten a rendelkezésre álló szűkös erőforrásokat elsősorban a jogszabályokban előírt, kötelezően elvégzendő vám- és jövedéki ellenőrzések végrehajtásához használták fel, a váratlan és célellenőrzések arányának növelésére nem nyílt lehetőség. Mindez jelentősen korlátozta a feladatellátás eredményességének növelését. A VP kidolgozta a gazdálkodásához kapcsolódó belső szabályzatait. Két területen a szabályzatok (készpénzes kifizetések, reprezentációs kiadások elszámolása) nem felelnek meg a jogszabályoknak, ezenkívül a VP gazdálkodásának egészét érintően a pénzügyi főigazgató részére a költségvetési szerv vezetőjének jogaival azonos jogköröket biztosítanak. A VP általában betartotta a jogszabályokban, illetve a belső szabályzataiban előírtakat. A vizsgálat során azonban néhány, a részletes megállapítások között ismertetett esetben a jogszabályok és a belső szabályzatok megsértését is feltártuk. Megsértette a közbeszerzésekről szóló törvény (Kbt.) előírásait a Győr-Moson- Sopron Megyei Nyomozó Hivatal győri épületének megvásárlásakor, mivel egyrészt olyan ajánlatot fogadott el, amely nem felelt meg a pályázati kiírásban megfogalmazott feltételeknek, másrészt a felújítások elvégzését közbeszerzési eljárás megkerülésével az adásvételi szerződés keretében rendelte meg. Az épület beruházásával kapcsolatosan bűncselekmény alapos gyanúja miatt az ÁSZ feljelentést tett. 13

16 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A VP a Kbt. előírásait figyelmen kívül hagyva újított fel és jogszabálysértő módon utalt ki egy budapesti ingatlant. A jogszabályok megsértésével kötött bérleti szerződést, majd ezt követően jogszabálysértő módon de a PM engedélyével értékesített egy budapesti lakást. Közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül kötött szerződést a Daewoo és Suzuki típusú gépjárműveinek műszaki kiszolgálására. A leselejtezett gépjárművek értékesítését megelőző értékbecslés elkészíttetéséhez elmulasztotta a központi költségvetési szervek szabadkézi vétellel történő beszerzéseinek szabályairól szóló kormányrendelet szerinti három árajánlat bekérését, továbbá nem tett eleget e kormányrendeletben előírt referenciák alapján történő tájékozódási kötelezettségének, valamint a belső utasításban meghatározott szakmai és pénzügyi referenciák bekérésének. Az átvizsgált eszközbeszerzési és informatikai fejlesztésre vonatkozó szerződések közül kilenc nem felel meg a szerződések alaki és tartalmi követelményeinek. A reprezentációs, az egyéb dologi, valamint a reklám és propaganda célú kiadások elszámolásakor a VP a vizsgált esetek 15%-ában nem tartotta be a belső szabályzataiban foglaltakat, valamint a reprezentációs kiadások bizonylatainak 2002-ben 56,7%-a, 2003-ban 35,6%-a tartalmilag és/vagy formailag nem felelt meg a jogszabályoknak, illetve a belső utasításoknak. Esetenként a számvitelről szóló törvény (Sztv.) előírásainak nem megfelelő bizonylatok alapján teljesített a VP készpénzes kifizetéseket. A VP nem rendelkezik hosszú, vagy középtávú eszköz-, illetve vagyongazdálkodási stratégiával, valamint a kormányrendeletben előírt részletezettségű vagyongazdálkodási tervvel és az előírásoktól eltérően nem készített a gépkocsiállomány korszerűsítésére éves tervet sem. Kidolgozott azonban rövidtávú és éves ingatlan-beruházási, -üzemeltetési és -felújítási koncepciókat. Nem határozta meg az egyes szakfeladatok, illetve a szervezeti szintek feladatainak ellátásához szükséges eszköz-normatívákat. Normatíva hiányában nem megalapozott a VP gépjárműparkjának mennyiségi és minőségi szempontok szerinti összetételének, valamint elosztásának indokoltsága. A VP nem tudja objektív mutatókkal alátámasztani az optimális, vagy a minimális feladatellátáshoz szükséges gépjármű szükségletét, így nem megalapozott a felügyeleti szerv által a gépkocsik számának csökkentésére szeptemberében utasításban előírt 10%-os mérték. A VP az előírt csökkentést mindhárom szervezeti szinttől arányos elvonással teljesítette. A VP a gazdálkodása során a szabályszerű működés mellett több esetben vagy figyelmen kívül hagyta a szakmai szempontokat, és/vagy nem érvényesítette a célszerűség, gazdaságosság és költségtakarékosság elvét. A VP nem rendelkezik központi nyilvántartással az eszközgazdálkodásához kapcsolódó szerződéseiről, bár ezt számára jogszabály nem írja elő. A szerződések központi kezelésének hiánya nehezíti a VP érdekérvényesítését és annak központi ellenőrizhetőségét. Ingatlan adásvételi szerződéseiben magára vállalta az ügyvédi és egyéb költségeket akár eladói, akár vevői pozícióban lépett fel, ezzel indokolatlan kifizetéseket is teljesített. A helyszíni ellenőrzésbe bevont szolgálati helyek negyedénél a felújításokra rendelkezésre álló pénzügyi forrásokat szakmai szempontból 14

17 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK nem célszerűen osztották meg a felújításra szoruló ingatlanok között. A fővárosi ingatlanokat a VPOP által megbízott külső cégek üzemeltették, a regionális parancsnokságok ezeket a feladatokat maguk látták el. Az ügyviteli informatikai fejlesztésekre kötött szerződéseiben a megbízott feladatainak meghatározása nem volt egyértelmű, kellő részletezettségű, illetve pontos. Ezért vagy formális volt a szerződés teljesítésének elfogadása és igazolása, vagy a VP a mulasztás miatt nem kifogásolhatta a szolgáltatás teljesítését, illetve nem állt módjában a szolgáltatás ellenértékének kifizetését megtagadni. Az ügyviteli feladatok ellátását támogató informatikai rendszerek fejlesztéseibe nem vonták be az Informatikai Főosztályt, ezért a VPOP Pénzügyi Főigazgatósága által kötött szerződések a nem kellő informatikai megalapozottságuk miatt korlátozták a szakmai igények maradéktalan érvényesítését. A VPOP Pénzügyi Főigazgatósága ugyanazon ügyvédi irodával decemberében 9 napos különbséggel két (egy eseti megbízási és egy átalánydíjas) szerződést kötött. A szerződésekben rögzített feladatok megfogalmazása nem egyértelmű, az eseti megbízási szerződésben nem írtak elő teljesítési határidőt. A megfogalmazás szerint a január 1-től hatályos átalánydíjas szerződés alapján az ügyvédi irodának az eseti megbízási szerződésben foglalt feladatokat is el kellett volna látnia. A VP létszámgazdálkodásával összefüggő nyilvántartásai hiányosak és nem napra készek. A dokumentumokat hiányosan, illetve a kért kimutatásokat többször és mindig eltérő adattartalommal adták át a vizsgálat részére. A pontatlan és késedelmes adatszolgáltatások akadályozták az ellenőrzés végrehajtását. A központilag beszerzett eszközöket az adott szervezeti egység nyilvántartásába átlagosan több éves késéssel vezetik át, így a leltár szervezeti egység szintjén nem ad pontos képet az eszközállományról, ami vagyonvédelmi szempontból aggályos. Az ingatlanok leltárkimutatása nem felel meg az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben és a VP Leltározási Szabályzatában foglaltaknak. A gazdálkodás terén a VP-nél a folyamatba épített, illetve a vezetői ellenőrzés hiányosan működött. Ezt támasztja alá, hogy a VP nem tárta fel azokat a hibákat és hiányosságokat, amelyeket az ÁSZ ellenőrzése megállapított. A belső ellenőrzés feladataira két szervezeti egységet hoztak létre. A Pénzügyi Főigazgatóság szervezetén belül működő Pénzügyi Belső Ellenőrzési Osztály a gazdálkodás részterületein, de csak a középfokú szerveknél végzett ellenőrzéseket. Az országos parancsnok irányításával működő Felügyeleti és Jogorvoslati Önálló Osztály feladata az SzMSz szerint a VP hatósági és egyéb tevékenységével összefüggő ellenőrzése végzése. Ennek következménye, hogy az ellenőrzések nem terjedtek ki a felső fokú szerv gazdálkodására. Az ellenőrzések eredményességének növelése érdekében mindkét szervezeti egységet 2003-ban megszüntették és kormányrendelet alapján június 1-jétől az országos parancsnok irányítása mellett Ellenőrzési Igazgatóság működik. A VP felügyeletét a pénzügyminiszter látja el, a vámszervezettel és vámigazgatással kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a VP-ről szóló törvény, valamint 15

18 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK kormányrendelet határozza meg. Ennek keretében a PM figyelemmel kísérte a VP által beszedett vám- és adóbevételek alakulását, valamint az EU csatlakozásra történő felkészülését, továbbá a VP bevonásával eleget tett jogalkotási kötelezettségének. Felügyeleti ellenőrzési tevékenysége keretében évente vizsgálta a VP előirányzat-maradványát, mérlegbeszámolója sorainak alátámasztottságát, valamint 2002-ben egy átfogó ellenőrzést végzett néhány regionális parancsnokság gazdálkodásának egyes részterületein. Nem vizsgálta a VP eszközgazdálkodását, ezen belül az ingatlangazdálkodást és informatikai rendszereket annak ellenére, hogy az előbbi területen a KEHI 2002-ben bűncselekmények elkövetésének alapos gyanújával feljelentést tett, az utóbbi területen pedig az ÁSZ éves zárszámadási vizsgálatai 7 tártak fel hiányosságokat. A fejezeti előirányzat-maradvány jóváhagyásának hiányában a PM a VP előirányzat-maradványát is a kormányrendeletben előírt május 15-i határidőt követően, a vizsgált évek mindegyikében csak december hónapban hagyta jóvá. A VP tulajdonában lévő feleslegessé vált szolgálati lakások értékesítésével kapcsolatos PM rendelet kedvezményeket biztosít a testületen kívüli tagok részére is az értékesített lakások eladási árának meghatározásakor. Már az ÁSZ évi átfogó ellenőrzése is megállapította, hogy a VP eszközgazdálkodása szabályozatlan, koordináltsága nem megfelelő, az eszközök nyilvántartásai hiányosak. Az ezt követő időszakban a PM és a KEHI által végzett ellenőrzések is olyan jogsértéseket, hibákat és hiányosságokat tártak fel a VP gazdálkodása terén, amelyek szükségessé tették ellenőrzésünk kiterjesztését. A vizsgált időszakban a VP elkészítette az eszközgazdálkodással összefüggő szabályzatait, de azokat az országos parancsnokságon nem teljes körűen tartják be, az eszközök nyilvántartásai továbbra is hiányosak. A VP közép- és alsó fokú szervei a belső szabályzatok betartása mellett látják el hatósági feladataikat. A helyszíni ellenőrzés megállapításainak hasznosítása mellett javasoljuk: a pénzügyminiszternek 1. Adja ki munkáltatói jogkörében eljárva a VP főigazgatóinak a jogszabályokban meghatározott kötelezettségeiket figyelembe vevő munkaköri leírásait. 2. Módosítsa a 10/2001. (III. 1.) PM rendeletben az értékesítendő lakások eladási árának meghatározását annak érdekében, hogy az megegyezzen a piaci árral. 3. Intézkedjen vizsgálat lefolytatásáról a VP gazdálkodásában feltárt szabálytalanságok és hiányosságok (ugyanazon ügyvédi irodával azonos feladatra kötött két szerződés, formai és tartalmi szempontból nem megfelelő bizonylatok alapján történő kifizetések, alaki és tartalmi követelményeknek nem megfelelő szerződések, a Kbt. és egyéb 7 A Magyar Köztársaság évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzése (2002. augusztus), valamint A Magyar Köztársaság évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzése augusztus) 16

19 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK jogszabályok előírásainak megsértése, nyilvántartások hiányosságai) okainak meghatározására és szükség esetén kezdeményezzen személyi felelősségre vonást; 4. Kérje fel a Vám- és Pénzügyőrség országos parancsnokát, hogy a) alakítsa át a VP szervezeti struktúráját annak érdekében, hogy az újonnan kialakított szervezeti egységek struktúrában elfoglalt helye összhangban legyen a feladataik által meghatározott hatás- és felelősségi köreikkel, valamint a VP informatikai szervezeti besorolása feleljen meg a 1054/2004.(VI. 3.) Korm. határozat 2. pontjában meghatározottnak; b) tegyen intézkedéseket a váminformatikai rendszer hiányosságainak megszüntetésére, az elektronikus árunyilatkozat-adás lehetőségének a megteremtésére, az eszközök nyilvántartási rendjének a vagyonvédelmi szempontoknak megfelelő kialakítására, valamint egy központosított jövedéki informatikai rendszer kialakítására, figyelembe véve a központi költségvetést megillető évi jövedéki adóbevételek realizálása hatékonyságának és eredményessége ellenőrzéséről szóló évi ÁSZ jelentésben megfogalmazott javaslatokat; c) szabályozza, hogy a hatósági tevékenységen kívüli feladatok informatikai támogatottságának kialakításához minden esetben vonják be az Informatikai Főosztály képviselőjét; d) készíttessen közép- és hosszú távú stratégiát az eszközgazdálkodás főbb területeire, valamint az informatikai fejlesztésekre, továbbá e fejlesztéseket támogató egységes projektvezetési és minőségbiztosítási módszertant; e) folyamatosan ellenőrizze a VP belső ellenőrzési rendszerének működését. 5. Kísérje figyelemmel a VP országos parancsnoka számára megfogalmazott feladatok végrehajtását és erről rendszeresen számoltassa be. 17

20 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 1. A VP SZERVEZETE A PM és a VP teljesítette hazánk jogharmonizációból adódó kötelezettségét mind a vám, mind a jövedéki szakterületen. Az Országgyűlés elfogadta a VP jogállására, a vámjogra, vámeljárásokra és vámigazgatásra, valamint a jövedéki adóra és jövedéki termékekre vonatkozó jogszabályokat, amelyek alapján a PM elkészítette a kapcsolódó végrehajtási rendeleteket. A VP vámszakterületének alaptevékenységét és működési rendjét az EU-hoz történő csatlakozásáig a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló évi C. törvény, a közösségi vámjog részletes végrehajtásáról szóló évi CXXVI., a Vám- és Pénzügyőrségről szóló évi XIX. törvény, valamint a vámtarifáról szóló évi CI. törvény és a hozzájuk kapcsolódó végrehajtási rendeletek szabályozták. A jövedéki szakterületen az EU-hoz történő csatlakozásig a jogi szabályozást a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló évi CIII. törvény írta elő. A jogalkotók a törvény preambulumában rögzítették az EU jogharmonizációs kötelezettséget és ennek megfelelően a közösségi jog több előírása már ekkor beépítésre került a jogszabályba. A csatlakozásból fakadó követelményekre tekintettel, az Országgyűlés megalkotta a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló évi CXXVII. törvényt. A törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról több kormány-, valamint miniszteri rendelet gondoskodik A VP szervezeti struktúrája A VP az EU-hoz való csatlakozással összefüggő feladatváltozásaival összhangban új szervezeti struktúrát alakított ki, megtartva korábbi hármas tagozódását (felső-, közép- és alsó fokú szervek). A vámellenőrzések súlypontja nyugatról és északról keletre és délre helyeződött át, az EU belső határain és a belterületen lényegesen csökkentek a vámfeladatok. Az EU-val való együttműködés biztosítására új szervezeti egységeket hoztak létre. A megváltozott feladatok ellátása érdekében az Országgyűlés megalkotta a Vám- és Pénzügyőrségről szóló évi XIX. törvényt, amely szabályozza a VP jogállását, feladatait, szervezeti felépítését, a hivatásos állományú tagjainak intézkedési és szolgálati fellépési jogait és kötelezettségeit. Az új szervezeti egységek illetékességi és hatáskörét a törvény végrehajtásáról szóló 24/2004. (IV. 23.) PM rendelet határozza meg. A szervezet átalakítása két szakaszban valósult meg. Először több vámhivatalt is megszüntettek tekintettel arra, hogy az eddigi határszakaszok belföldivé váltak a megmaradtakat csökkentették, illetve összevonták és megyeszékhelyi vámhivatalokat hoztak létre. Kialakították a hatósági jogkörrel rendelkező regionális, valamint az alsó fokú jövedéki központokat. 18

21 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A VP az átszervezés részeként a vámkezelőhelyek (határvámhivatalok, szolgálati helyek, állandó felügyeletek) számát 300-ról 122-re, a vámudvarok számát pedig 126-ról 56-ra csökkentette. A vámudvarok a vámhivatal hivatalos helyének minősülő, a vámigazgatási eljárások lefolytatására alkalmas létesítmények, amelyeket gazdálkodó szervezetek üzemeltetnek, a VP pedig szerződéses megállapodás alapján biztosítja az eljárások lefolytatásához szükséges humán-erőforrást. A Közép-Magyarországi Regionális Parancsnokság kiemelt szerepet kapott azáltal, hogy a szervezetébe integrálták önálló osztályonként a Nemzeti Jövedéki Központot, valamint az Inter-operabilitási Központot. Felügyeleti jogkört gyakorol a regionális jövedéki központok jövedéki folyószámlákat érintő tevékenysége felett, valamint másodfokon eljár a regionális jövedéki központok elsőfokú határozatai ellen benyújtott jogorvoslatok tekintetében. A szervezeti átalakításnak ezt a formáját a VP azért választotta, mert eleget kívánt tenni a PM azon elvárásának, hogy csökkenteni kell a középfokú szervek számát. Létrejött a Jövedéki Kapcsolattartó és Kockázatelemzési Központ, amelynek feladata az EU által meghatározott adatkezelési kötelezettségek teljesítése, az EU tagállamaiban működő adatkezelési és adattovábbítási, közvetett figyelőztetési rendszer nemzeti integrálása és az Unió adóügyi együttműködési szabályainak jövedéki adóval kapcsolatos alkalmazása. A szervezeti átalakítás második szakaszában a VP kialakította a fővámhivatali rendszert. A fővámhivatalok alsó fokú szervként működnek a megyeszékhelyeken és illetékességi területük az adott megyére terjed ki. Ugyanezen elv alapján hozta létre a regionális nyomozó hivatalokat is május 1-től a PM-től a VP szervezetébe integrálódott az OLAF (Európai Csalásellenes Hivatal) Koordinációs Iroda, amely az országos parancsnok közvetlen alárendeltségében, de feladatkörében függetlenül működik, sem hatósági jogkörrel, sem önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik. A VP a Vám- és Pénzügyőrségről szóló évi XIX. törvény 2. (4) bekezdésének d) pontja szerint mobil ellenőrzési csoportokat alakított ki, amelyeknek feladata az EU külső és belső határai mentén ún. mélységi ellenőrzések végzése. Az ellenőrzések jogszabályi felhatalmazását a Közösségi vámkódex és a hazai szabályozás együttesen teremtette meg. Ezek alapján a VP-nek lehetősége van a vámfelügyelet alatt lévő és egyéb árukat a Magyar Köztársaság területén bárhol ellenőrizni. Feladatai közé tartozik például: a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmának megakadályozása, ellenőrzések foganatosítása; fegyver, lőszer legális és illegális forgalmának ellenőrzése, felderítése; jövedéki termékek legális és illegális forgalmával kapcsolatos ellenőrzési feladatok végrehajtása; nemzetközi személyforgalom lebonyolításához szükséges okmányok ellenőrzése. A közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004 (IV. 5.) PM rendelet a csatlakozás időpontjához képest későn jelent meg, ami hátráltatta a VP EU csatlakozásra való felkészülését és gátolta a gazdálkodókat a vámárunyilatkozatok pontos kitöltésében, ezáltal többletmunkát jelentett szá- 19

22 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK mukra. Akadályozta továbbá a VP munkatársait a vámárunyilatkozatok feldolgozásában, ezáltal a vámáru felszabadításában. A PM közigazgatási államtitkárának január 14-én kelt levele szerint nem helytálló a megállapításunk. Véleményének alátámasztásaként a részletes vámeljárási szabályokat tartalmazó 10/1996. (III. 25.) PM rendeletet módosító 44/2003. (XII. 29.) PM rendeletre hivatkozott, továbbá arra, hogy kérte a VP-től a közösségi vámjogi rendelkezések szakmailag lektorált és az IM által jóváhagyott magyar szövegének internetes közzétételét. Az államtitkári levélben hivatkozott 44/2003. (XII. 29.) PM rendelet azonban nem fedi le a közösségi vámjog végrehajtásának rendelkezéseit, az csak a vámszabadterületek EU csatlakozásig fennálló jogviszonyát és az átmeneti intézkedéseket ugyancsak az EU csatlakozásig szabályozta. A közösségi vámjogi rendelkezések internetes közzétételét kérő március 18-i levél alapján a VP a kérésnek csak április 21-én tett eleget A VP feladatainak és szervezeti struktúrájának összhangja A VP átalakított szervezeti struktúrája és a helyszíni vizsgálat idején hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatában (továbbiakban: SZMSZ) rögzített feladat-, hatás- és felelősségi körök nincsenek összhangban. A VP hatályos SZMSZ-ét a pénzügyminiszter szeptember 24- én hagyta jóvá. Az EU csatlakozással összefüggésben megváltozott feladatok ellátása érdekében és a jogharmonizációból eredő jogszabályváltozások miatt a VP új szervezeti struktúrát alakított ki, és ennek megfelelően többször módosította a áprilisában a PM felé benyújtott SZMSZ-ét. A pénzügyminiszter a módosított SZMSZ tervezetét a folyamatos egyeztetések ellenére a helyszíni vizsgálat befejezéséig nem hagyta jóvá. A módosított ügyrendek tervezet formájában már elkészültek, de azokat az országos parancsnok csak az új SZMSZ pénzügyminiszteri elfogadását követően hagyhatja jóvá. A VP nem szabályozta, hogy a jóváhagyásig az egyes szervezeti egységek hogyan működjenek. Ellentmondás van az egyes újonnan kialakított szervezeti egységek esetében a struktúrában elfoglalt helyük, illetve a feladataik által meghatározott hatás- és felelősségi köreik között. A Nemzeti Jövedéki Központ országos hatáskörrel rendelkezik, de egy középfokú szerv, a Közép-Magyarországi Regionális Parancsnokság szervezeti egységeként működik. Az országos hatáskörű döntésekért a regionális parancsnok felelős. Az EU csatlakozási követelményeknek megfelelő informatikai fejlesztésre létrehozott Inter-operabilitási Központ ugyancsak országos feladatkörrel rendelkező szervezet, amely szintén egy középfokú szerv (a Közép-Magyarországi Regionális Parancsnokság) szervezeti egységeként működik, de a szakmai felügyeletét a VPOP Vámigazgatósága látja el. A 24/2004. (IV. 23.) PM rendelet 5. (2) bekezdése ugyan előírja, hogy a Közép-Magyarországi Regionális Parancsnokság végzi a vámigazgatási ügyekben az Európai Bizottsággal, valamint a tagállamok vámhatóságaival történő kapcsolattartást, de az SZMSZ hasonló feladatokat fogalmaz a VPOP Integrációs Hivatala részére is. 20

23 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A VP informatikai szervezetének az újonnan kialakított szervezeti struktúrában elfoglalt helye továbbra sem felel meg a 1066/1999. (VI. 11.) Korm. határozat 2. pontjában meghatározottaknak (2004-től 1054/2004. (VI. 3.) Korm. határozat). A VP Informatikai Főosztályának felügyeletét országos parancsnoki utasítás alapján a Nemzetközi, Koordinációs és Kommunikációs Főosztály vezetője látja el. Az SZMSZ ezt a felügyeletet ugyanakkor a bevételi főigazgató hatáskörébe utalja. Az Informatikai Főosztály szervezeti besorolásával nem biztosított az informatikai fejlesztési feladatok VP-n belüli a hivatkozott kormányhatározatnak megfelelő kiemelt kezelése. A kormányhatározat értelmében: a fejezeti jogkörű, illetve más központi közigazgatási szerveknél a szerv kormányzati informatikai stratégiájának kidolgozásával, aktualizálásával, annak éves lebontásával és végrehajtásának felügyeletével a vezető közvetlen alárendeltségébe tartozó informatikai vezetőt kell megbízni, és biztosítani kell ezen feladatok ellátásához szükséges erőforrásokat. A vizsgált időszakban hatályos SZMSZ szerint a beruházások megvalósítása központi szinten a Beruházási és Elhelyezési Hivatal, egyébként pedig az illetékes középfokú szervek feladata volt. A feladatnak ilyen megosztása célszerűtlen, mivel a középfokú szervek nem rendelkeznek a beruházások lebonyolításához szükséges szakmai ismeretekkel, tapasztalatokkal. A VP Pénzügyi Főigazgatóságán belül a Közbeszerzési Osztály évi létrehozásával sem oldotta fel ezt az ellentmondást, mivel az osztály feladata a VP központi beszerzéseinek a lebonyolítása. A Győr-Moson-Sopron Megyei Nyomozó Hivatal épületének megvásárlásáért VPOP utasítás alapján nem a Beruházási és Elhelyezési Hivatal, hanem a Központi Bűnüldözési Parancsnokság volt a felelős. Építészeti-műszaki, építés kivitelezési ismeretek hiányában az eljárás során szabálytalanságokat követtek el. Ennek részletes leírását a 3. sz. melléklet tartalmazza. 2. A VP LÉTSZÁMA Az EU-hoz történő csatlakozási folyamat feladataival összefüggésben a VP folyamatosan átalakította szervezeti struktúráját. A ban elkészített A VP átszervezése a tagállami működés tükrében című koncepciója alapján megkezdett átszervezéssel egyidőben humán erőforrás leépítést, illetve átcsoportosítást valósított meg. A VP az átszervezést, beleértve a 1106/2003. (X. 31.) Korm. határozatban előírt 808 fő leépítését (megállapított létszám csökkentése) összesen 1543 fő távozásával, 304 fő felvételével valósította meg. Az üres álláshelyek száma a december 31-i 3 főről augusztus 31-re 442 főre növekedett. A VP betöltött létszáma a január 1-jei 7842 főről augusztus 31-re 6603 főre csökkent. A létszámváltozásnak ezt a mértékét indokolja, hogy az átszervezés szervezeti egységek (belterületi és határvámhivatalok) megszüntetésével, illetve újak kialakításával járt együtt. Az új státuszokat a megerősített határszakaszokon és az újonnan kialakított szerveknél hozták létre. A létszámcsökkenésnek ez a 21

24 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK mértéke bár indokolt azzal járt együtt, hogy az átszervezéssel érintett középés alsó fokú szerveknél a szakmai feladatellátást csak a jogszabályban és a belső szabályzatokban előírt minimális szinten hajtották végre (kötelező ellenőrzések), ezzel együtt megnövekedett a vezénylések száma és átlagos ideje. A vezénylések száma a évi 191 főről 2004 júliusáig (félév) 247 főre emelkedett, átlagos ideje ugyanezen időszakban 1,8-2 hónapról 3,1 hónapra nőtt. Az egyes szakterületeken a létszámváltozás összhangban van a jogszabályokban meghatározott feladatok arányváltozásaival. A megváltozott feladatok alapján elemzéseket készített a munkafolyamat egyes fázisaira, a végrehajtáshoz szükséges munkamennyiségre (technológiai rend), amely alapján elkészítette a szervezet állománytábláját és ennek alapján meghatározta az egyes szervezeti szintek, valamint az egyes szakterületek humánerőforrás szükségletét. A folyamatos árszervezés miatt a regionális parancsnokságok a helyszíni ellenőrzés lezárásáig nem aktualizálták állománytábláikat. A vámszakmai feladatok csökkenésével közel 24%-os arányban csökkent a vámigazgatási szakterületen alkalmazottak száma, továbbá határátkelőhelyek megszűnése a határszolgálati feladatokat ellátók 25%-os létszámcsökkenését eredményezte. A jövedéki szakterületen alkalmazottak közel 3%-os létszámnövekedését a költségvetés jövedéki adóbevételeit biztosító ellenőrzések fokozásának szükségessége indokolja. A 30 fős létszámnövekedést a vámszakmai területről történő átcsoportosítással, valamint új munkatársak felvételével valósították meg. A nem hatósági, valamint a funkcionális feladatokat ellátók létszáma 16%-kal csökkent, a VP összlétszámához viszonyított arányuk nem változott, továbbra is megközelíti a 26%-ot. Az átszervezés során két országos hatáskörű szervet is (Inter-Operabilitási Központ, Nemzeti Jövedéki Központ) középfokú szerv vezetőjének irányítása alá soroltak be (lásd. 1.2 fejezet) éppen a kormányhatározatban a VPOP részére előírt létszámkorlát figyelembevétele miatt. Amennyiben a VP ezeket a szerveket indokoltan a VPOP szintjére emelné, az ott alkalmazott létszám növelné a VPOP meglévő létszámát. A VP átszervezéssel és leépítéssel összefüggő létszámcsökkentésének költsége összesen 1776,7 M Ft-ot tett ki. Ebből a kormányhatározatban előírt 808 fő leépítésének költsége összesen 1562,6 M Ft volt, amelyből 1217,7 M Ft a céltartalékot, 344,9 M Ft a VP költségvetését terheli. A további 735 fő távozására a VP 214,1 M Ft-ot fordított. Magas kockázatot jelent a feladat-végrehajtás eredményessége terén, hogy egyrészt a létszámleépítés során a VP-től minden negyedik távozó, illetve minden harmadik elbocsátott korengedményes nyugdíjba (összesen 381 fő) ment, ezek 70%-a a nagy szakmai ismerettel és tapasztalattal rendelkező év közötti korosztályú. Másrészt az átszervezés során újonnan felvett, illetve az üres álláshelyekre a jövőben felveendő munkatársak a mintegy 10 hónapos képzési időszakot követően válhatnak alkalmassá szakmai feladatellátásra. Ennek következtében elsősorban az alsó fokú szerveknél nőtt a távolléti idő és a vezénylések száma is. 22

9914 Jelentés a központi költségvetés vám- és egyes adóbevételei realizálásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

9914 Jelentés a központi költségvetés vám- és egyes adóbevételei realizálásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 9914 Jelentés a központi költségvetés vám- és egyes adóbevételei realizálásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások

Részletesebben

JELENTÉS. a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0734 2007. szeptember

JELENTÉS. a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0734 2007. szeptember JELENTÉS a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről 0734 2007. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzések Főcsoport

Részletesebben

ALLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Kereszténydemokrata Néppárt 2010-2011. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 13023 2013.

ALLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Kereszténydemokrata Néppárt 2010-2011. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 13023 2013. , ALLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Kereszténydemokrata Néppárt 2010-2011. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 13023 2013. március Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0037-052/2013. Témaszám: 1076

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Televízió Közalapítvány és az MTV Rt. működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Televízió Közalapítvány és az MTV Rt. működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Televízió Közalapítvány és az MTV Rt. működésének ellenőrzéséről 0315 2003. június 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-19-101/2002-2003.

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Szocialista Párt 2005-2006. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0747 2008. január

JELENTÉS. a Magyar Szocialista Párt 2005-2006. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0747 2008. január JELENTÉS a Magyar Szocialista Párt 2005-2006. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0747 2008. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS. a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0643 2006.

JELENTÉS. a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0643 2006. JELENTÉS a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről 0643 2006. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

JELENTÉS a Miniszterelnökség fejezet működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Miniszterelnökség fejezet működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Miniszterelnökség fejezet működésének ellenőrzéséről 2002. május 0216 Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-17-141/2001-2002. Témaszám: 572 Az

Részletesebben

JELENTÉS. a 2008. március 9-én megtartott országos ügydöntő népszavazás lebonyolításához felhasznált pénzeszközök elszámolásának ellenőrzéséről

JELENTÉS. a 2008. március 9-én megtartott országos ügydöntő népszavazás lebonyolításához felhasznált pénzeszközök elszámolásának ellenőrzéséről JELENTÉS a 2008. március 9-én megtartott országos ügydöntő népszavazás lebonyolításához felhasznált pénzeszközök elszámolásának ellenőrzéséről 0925 2009. augusztus 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési

Részletesebben

A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet)

A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet) A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet) TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A zárszámadási adatok számszaki és tartalmi valódisága 2. A fejezetek és az intézmények szervezeti,

Részletesebben

364 Jelentés a Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyigazdasági ellenőrzésének tapasztalatairól

364 Jelentés a Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyigazdasági ellenőrzésének tapasztalatairól 364 Jelentés a Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyigazdasági ellenőrzésének tapasztalatairól TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. részletes megállapítások 1. A

Részletesebben

9825 Jelentés a Nemzeti Kulturális Alap pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

9825 Jelentés a Nemzeti Kulturális Alap pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 9825 Jelentés a Nemzeti Kulturális Alap pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. Az alap kezelésének és

Részletesebben

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 9926 Jelentés az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 1998. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások,

Részletesebben

JELENTÉS a Munkáspárt 2000-2001. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Munkáspárt 2000-2001. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Munkáspárt 2000-2001. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0303 2003. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

Jelentés. A forrásmegosztás ellenőrzése

Jelentés. A forrásmegosztás ellenőrzése Jelentés A forrásmegosztás ellenőrzése A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2015. évi megosztásáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata 15216

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat-ellátásának ellenőrzéséről Várszínház és Kultúrmozgó Esztergom Nonprofit Kft. 14068 2014. április

Részletesebben

JELENTÉS. az államháztartás belföldi adóssága és központi költségvetés belföldi követelésállománya kezelésének ellenőrzéséről. 2001. július 0118.

JELENTÉS. az államháztartás belföldi adóssága és központi költségvetés belföldi követelésállománya kezelésének ellenőrzéséről. 2001. július 0118. JELENTÉS az államháztartás belföldi adóssága és központi költségvetés belföldi követelésállománya kezelésének ellenőrzéséről 2001. július 0118. Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Bihary Zsigmond számvevő

Részletesebben

JELENTÉS. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0953 2009. december

JELENTÉS. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0953 2009. december JELENTÉS Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 0953 2009. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Távirati Iroda Rt. 2001. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Távirati Iroda Rt. 2001. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Távirati Iroda Rt. 2001. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről 0236 J/17/1. 2002. szeptember 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-06-21/2002.

Részletesebben

JELENTÉS Budapest Főváros Önkormányzata gazdálkodásának utóvizsgálatáról

JELENTÉS Budapest Főváros Önkormányzata gazdálkodásának utóvizsgálatáról JELENTÉS Budapest Főváros Önkormányzata gazdálkodásának utóvizsgálatáról 0246 2002. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám: V-1017-65/2001-2002.

Részletesebben

JELENTÉS. 0444 J/11021. 2004. augusztus

JELENTÉS. 0444 J/11021. 2004. augusztus JELENTÉS az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 2003. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről 0444 J/11021. 2004. augusztus 2. Államháztartás

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 14147 2014. október

JELENTÉS. az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 14147 2014. október ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzéséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 14147 2014. október Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0234-247/2014.

Részletesebben

9806 Jelentés a Magyar Rádió Közalapítvány és - kapcsolódó ellenőrzésként - a Magyar Rádió Részvénytársaság gazdálkodásának ellenőrzéséről

9806 Jelentés a Magyar Rádió Közalapítvány és - kapcsolódó ellenőrzésként - a Magyar Rádió Részvénytársaság gazdálkodásának ellenőrzéséről 9806 Jelentés a Magyar Rádió Közalapítvány és - kapcsolódó ellenőrzésként - a Magyar Rádió Részvénytársaság gazdálkodásának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok

Részletesebben

BEVEZETÉS 7 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 11

BEVEZETÉS 7 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 11 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 7 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 11 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 18 1. Az Önkormányzat költségvetési és pénzügyi helyzete 18 1.1. A tervezett költségvetési

Részletesebben

A központi beruházások kiadási előirányzata 100 millió forint, mely a Vám- és Pénzügyőrség lakástámogatás előirányzatát jelenti.

A központi beruházások kiadási előirányzata 100 millió forint, mely a Vám- és Pénzügyőrség lakástámogatás előirányzatát jelenti. A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet 2007. évi tervezett kiadási-bevételi főösszege 151440,0 millió forint, a költségvetési támogatás összege 130490,2 millió forint, a bevételi előirányzat pedig 20949,8

Részletesebben

SEGÉDLET A PÁRTOK GAZDÁLKODÁSA TÖRVÉNYESSÉGÉNEK PÉNZÜGYI SZABÁLYSZERŰSÉGI ELLENŐRZÉSÉHEZ

SEGÉDLET A PÁRTOK GAZDÁLKODÁSA TÖRVÉNYESSÉGÉNEK PÉNZÜGYI SZABÁLYSZERŰSÉGI ELLENŐRZÉSÉHEZ SEGÉDLET A PÁRTOK GAZDÁLKODÁSA TÖRVÉNYESSÉGÉNEK PÉNZÜGYI SZABÁLYSZERŰSÉGI ELLENŐRZÉSÉHEZ 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport 1311. Pártok és

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 2009. évi tevékenységének ellenőrzéséről. 1013 J/1056 2010. augusztus

JELENTÉS. a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 2009. évi tevékenységének ellenőrzéséről. 1013 J/1056 2010. augusztus JELENTÉS a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 2009. évi tevékenységének ellenőrzéséről 1013 J/1056 2010. augusztus 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzéséről Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 15161 Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0747-086/2015.

Részletesebben

JELENTÉS a felsőoktatás normatív finanszírozási rendszere működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a felsőoktatás normatív finanszírozási rendszere működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a felsőoktatás normatív finanszírozási rendszere működésének ellenőrzéséről 0433 2004. július 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3 Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS a Belügyminisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Belügyminisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Belügyminisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről 2002. május 0215 Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-16-144/2001-2002. Témaszám: 571 Az

Részletesebben

JELENTÉS a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0414 2004. április 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

Budapest, 2015. november

Budapest, 2015. november Magyarország Kormánya T/7918. számú törvényjavaslat egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal átalakításával, valamint a költségvetési tervezéssel és gazdálkodással kapcsolatos módosításáról Előadó:

Részletesebben

JELENTÉS. Kunszentmiklós Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1241 2012. április

JELENTÉS. Kunszentmiklós Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1241 2012. április JELENTÉS Kunszentmiklós Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1241 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3072-024/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560103

Részletesebben

Az Állami Számvevőszék 2009. évi ellenőrzési terve

Az Állami Számvevőszék 2009. évi ellenőrzési terve Az Állami Számvevőszék 2009. évi ellenőrzési terve BEVEZETÉS I. Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a vonatkozó törvényi előírások, országgyűlési határozatok figyelembevételével és a tervezőmunkát támogató saját

Részletesebben

9829 Jelentés a Magyar Távirati Iroda költségvetési fejezet és a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

9829 Jelentés a Magyar Távirati Iroda költségvetési fejezet és a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 9829 Jelentés a Magyar Távirati Iroda költségvetési fejezet és a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok

Részletesebben

343 Jelentés a FIDESZ - Magyar Polgári Párt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

343 Jelentés a FIDESZ - Magyar Polgári Párt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 343 Jelentés a FIDESZ - Magyar Polgári Párt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A párt gazdálkodásáról szóló éves beszámolók ellenőrzésének

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az európai uniós támogatások 2005. évi felhasználásának ellenőrzéséről. 0630 J/879 2006. augusztus

TÁJÉKOZTATÓ. az európai uniós támogatások 2005. évi felhasználásának ellenőrzéséről. 0630 J/879 2006. augusztus TÁJÉKOZTATÓ az európai uniós támogatások 2005. évi felhasználásának ellenőrzéséről 0630 J/879 2006. augusztus 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.4. Koordinációs Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Nemzeti Banknál alkalmazott teljesítményértékelési rendszer működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Nemzeti Banknál alkalmazott teljesítményértékelési rendszer működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Nemzeti Banknál alkalmazott teljesítményértékelési rendszer működésének ellenőrzéséről 0438 2004. július 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség működésének ellenőrzése. 0812 2008. Június

JELENTÉS. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség működésének ellenőrzése. 0812 2008. Június JELENTÉS A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség működésének ellenőrzése 0812 2008. Június 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-13-094/2007-2008.

Részletesebben

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom:... Bánóczy Lajos Oktatási és Kulturális Minisztérium főigazgató mint az Alapító képviselője átruházott

Részletesebben

JELENTÉS. Mezőtúr Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1246 2012. április

JELENTÉS. Mezőtúr Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1246 2012. április JELENTÉS Mezőtúr Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1246 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3100-026/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560131 Az

Részletesebben

V. Állami Számvevőszék. fejezet. 2009. évi költségvetésének. végrehajtása

V. Állami Számvevőszék. fejezet. 2009. évi költségvetésének. végrehajtása Az V. Állami Számvevőszék fejezet költségvetésének végrehajtása Budapest, 2010. május hó 2 Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) 2009- ben is a jóváhagyott az Országgyűlés Költségvetési, Pénzügyi és Számvevőszéki

Részletesebben

JELENTÉS a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0412 2004. április 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport

Részletesebben

A NAV az általános forgalmi adó alanya, pénzügyi igazgatási tevékenysége adómentes, vállalkozási tevékenységet nem folytat.

A NAV az általános forgalmi adó alanya, pénzügyi igazgatási tevékenysége adómentes, vállalkozási tevékenységet nem folytat. XVI. Fejezet: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Államháztartási egyedi azonosító száma: 295868 Államháztartási szakágazati besorolása: 841112 Pénzügyi, költségvetési igazgatás Adószáma: 15789934-2-51 Székhelye:

Részletesebben

9904 Jelentés a társadalombiztosítás informatikai rendszereinek ellenőrzéséről

9904 Jelentés a társadalombiztosítás informatikai rendszereinek ellenőrzéséről 9904 Jelentés a társadalombiztosítás informatikai rendszereinek ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGÁLLAPÍTÁSOK ÖSSZEGZÉSE II. FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK 1. Az informatika alkalmazás fejlődése

Részletesebben

HELYZETJELENTÉS AZ ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL ÁLLAPOTÁRÓL

HELYZETJELENTÉS AZ ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL ÁLLAPOTÁRÓL HELYZETJELENTÉS AZ ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL ÁLLAPOTÁRÓL (a Pénzügyminisztérium átadás-átvételi dokumentumának melléklete) 2010. május Tartalomjegyzék Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal átadás-átvételi

Részletesebben

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS Az önkormányzatok gazdasági társaságai - Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége szabályszerűségének

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Összegző megállapítások, következtetések. Javaslatok. II. Részletes megállapítások

TARTALOMJEGYZÉK. I. Összegző megállapítások, következtetések. Javaslatok. II. Részletes megállapítások 9905 Jelentés az önkormányzati egészségügyi intézmények gép-műszer ellátottságának valamint egyes diagnosztikai részlegek teljesítményének vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések

Részletesebben

JELENTÉS. az Agrárszövetség 1992-1993. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1995. január 232.

JELENTÉS. az Agrárszövetség 1992-1993. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1995. január 232. JELENTÉS az Agrárszövetség 1992-1993. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 1995. január 232. A vizsgálatot vezette: dr. Elek János A vizsgálatot végezték: osztályvezető főtanácsos Écsy Lajosné

Részletesebben

Somberek. 20. célterület. I.em.

Somberek. 20. célterület. I.em. Somberek Körjegyzőség szervezetfejlesztése ÁROP 1.A.2/A 2008 0228 20. célterület Pénzügyi és költségvetéss végrehajtási ellenőrzéss javítása Folyamatleírás Készítette: SKC Consulting Kft. H 1031 Budapest

Részletesebben

JELENTÉS. a MIÉP - Jobbik a Harmadik Út Párt 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0912 2009. május

JELENTÉS. a MIÉP - Jobbik a Harmadik Út Párt 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0912 2009. május JELENTÉS a MIÉP - Jobbik a Harmadik Út Párt 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0912 2009. május 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI POLITIKA SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola szenátusa 17-2006./2007. sz. határozatával 2006.12.12-énelfogadta Módosítás: 27-2008/2009. sz. 2009. 03. 03-án módosította. 2006 Dunaújváros 1. kiadás 1. módosítás

Részletesebben

JELENTÉS. az Állami Számvevőszék 2008. évi tevékenységéről. 0907 J/9364 2009. április. Dr. Kovács Árpád elnök

JELENTÉS. az Állami Számvevőszék 2008. évi tevékenységéről. 0907 J/9364 2009. április. Dr. Kovács Árpád elnök JELENTÉS az Állami Számvevőszék 2008. évi tevékenységéről 0907 J/9364 2009. április Dr. Kovács Árpád elnök ISSN 1789-8773 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 3 ÖSSZEGZÉS 4 1. AZ ÁSZ 2008. ÉVI FELADATAI 7 1.1. Az

Részletesebben

375 Jelentés az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzügyi-gazdasági tevékenysége ellenőrzésének megállapításairól

375 Jelentés az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzügyi-gazdasági tevékenysége ellenőrzésének megállapításairól 375 Jelentés az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzügyi-gazdasági tevékenysége ellenőrzésének megállapításairól TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A feladatellátás szervezettsége,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Jegyzője 8693 Lengyeltóti, Zrinyi u.2. Ügyiratszám: 3095- /2011. E l ő t e r j e s z t é s Hács Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 21-én tartandó ülésére Napirend:

Részletesebben

2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu BESZÁMOLÓ

2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu BESZÁMOLÓ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu Szám: 3028/2012.ált. BESZÁMOLÓ A közrend és

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS Az állami tulajdonban álló erdőgazdasági társaságok vagyongazdálkodási tevékenységének ellenőrzése KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. 15198 2015. Állami Számvevőszék

Részletesebben

JELENTÉS. Kisújszállás Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1237 2012. április

JELENTÉS. Kisújszállás Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1237 2012. április JELENTÉS Kisújszállás Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1237 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3099-026/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560130

Részletesebben

JELENTÉS. Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október

JELENTÉS. Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október JELENTÉS Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október Számvevői Iroda Iktatószám: V-3055-16/2011. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám:

Részletesebben

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. ... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

JELENTÉS. a települési önkormányzatok vízrendezési és csapadékvíz elvezetési feladatai ellátásának ellenőrzéséről. 0708 2007.

JELENTÉS. a települési önkormányzatok vízrendezési és csapadékvíz elvezetési feladatai ellátásának ellenőrzéséről. 0708 2007. JELENTÉS a települési önkormányzatok vízrendezési és csapadékvíz elvezetési feladatai ellátásának ellenőrzéséről 0708 2007. április 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.2 Szabályszerűségi

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA TARTALOMJEGYZÉK Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának meghatározása... 2. oldal Mellékletek 1. Budaörs

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei évi gazdálkodásáról A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv., az államháztartásról szóló módosított

Részletesebben

A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2006. évi költségvetésének végrehajtása

A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2006. évi költségvetésének végrehajtása Ikt. szám: 8817-13/2007-0006 KTF A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium költségvetésének végrehajtása Budapest, 2007. május Jóváhagyom: Dr. Horváth Ágnes Egészségügyi Miniszter PH. 2 T A R T A L O M

Részletesebben

2. Irányadó jogszabályok

2. Irányadó jogszabályok A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3010/2014. útmutató a vámigazgatási bírságok kiszabásáról, a korrekciós pótlékról és az azokhoz kapcsolódó méltányossági eljárások gyakorlatáról 1. Bevezető A

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS Az MTA egyes kutatóintézeteinek ellenőrzése- A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézeti hálózatának átalakítása, egyes kiemeit kutatóintézetek gazdálkodása és feladatellátása

Részletesebben

9810 Jelentés Az Egészségbiztosítási Önkormányzat 1997. évi vagyongazdálkodásának ellenőrzéséről

9810 Jelentés Az Egészségbiztosítási Önkormányzat 1997. évi vagyongazdálkodásának ellenőrzéséről 9810 Jelentés Az Egészségbiztosítási Önkormányzat 1997. évi vagyongazdálkodásának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok 1. Összegző megállapítások, következtetések

Részletesebben

VII-B-004/761-4 /2013

VII-B-004/761-4 /2013 VII-B-004/761-4 /2013 Beszámoló A Fejér Megyei Kormányhivatal 2012. évi tevékenységéről FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... - 3-2. A kormányhivatalt érintő feladat- és

Részletesebben

Iktatószám: 3708470298/2013. Ügyszám: 3708476652/2013.

Iktatószám: 3708470298/2013. Ügyszám: 3708476652/2013. Iktatószám: 3708470298/2013. Ügyszám: 3708476652/2013. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL SZÖVEGES INDOKLÁS A 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSHOZ XVI. Fejezet: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Államháztartási egyedi azonosító

Részletesebben

331 Jelentés a Magyar Vöröskereszt pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

331 Jelentés a Magyar Vöröskereszt pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 331 Jelentés a Magyar Vöröskereszt pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összefoglaló megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások A) Az alapfeladatok, a szervezet

Részletesebben

JELENTÉS. 0235 2002. szeptember

JELENTÉS. 0235 2002. szeptember JELENTÉS a Kormány által a miniszterelnök részére állandó szálláshelyként kijelölt ingatlan személyi védelemmel összefüggő átalakítási költségeinek ellenőrzéséről 0235 2002. szeptember 2. Államháztartás

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Audit Network Hungary Kft. 1036 Budapest, Galagonya u. 5. Könyvvizsgáló kamarai tagsági száma: 002158 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Részletesebben

JELENTÉS. a Pécsi Tudományegyetem ellenőrzéséről - Az. állami ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, működésének

JELENTÉS. a Pécsi Tudományegyetem ellenőrzéséről - Az. állami ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, működésének ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Pécsi Tudományegyetem ellenőrzéséről - Az. állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, működésének ellenőrzése 15063 2015. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0590-343/2015.

Részletesebben

Vének Község Önkormányzata a 2010. évi költségvetését 31.159.000,- Forint bevétellel és ugyanennyi kiadással fogadta el.

Vének Község Önkormányzata a 2010. évi költségvetését 31.159.000,- Forint bevétellel és ugyanennyi kiadással fogadta el. Tisztelt Képviselők! Az Államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv., valamint a 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet alapján az államháztartás szervezetei, ideértve az önkormányzatokat

Részletesebben

2. Irányadó jogszabályok

2. Irányadó jogszabályok A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3003/2015. útmutató a vámigazgatási bírságok kiszabásáról, a korrekciós pótlékról és az azokhoz kapcsolódó méltányossági eljárások, valamint a vámigazgatási eljárásban

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 2. módosítás 1 (35). oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 31-2010/2011. (2011.06.07). sz. határozatával 2011.06.07-én módosította, hatályos 2011.06.08-tól A szabályzat

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI. belső ellenőrzésről

ÉVES ELLENŐRZÉSI. belső ellenőrzésről ÉVES ELLENŐRZÉSI Sülysáp Nagyközség Önkormányzatnál belső ellenőrzésről JELENTÉS 2010. évben végzett 1. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása A Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás

Részletesebben

1. CÍM: VÁLLALKOZÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEI

1. CÍM: VÁLLALKOZÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEI 1. CÍM: VÁLLALKOZÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEI 1/1. ALCÍM: TÁRSASÁGI ADÓ A 2008. évi költségvetési előirányzat a társasági adó címén 530,6 milliárd forint bevétellel számolt. Az előirányzattal szemben

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. Új változat at/18803 törvényjavaslat helyett

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. Új változat at/18803 törvényjavaslat helyett MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Új változat at/18803 törvényjavaslat helyett T/18814. számú törvényjavaslat az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint

Részletesebben

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése A Nógrád Megye Önkormányzata honlapjának gondozásával összefüggő feladatokról szóló, 2/2003. számú Rendelkezés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. április 24 -i ülésére. Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli:

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. április 24 -i ülésére. Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli: ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. április 24 -i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról Készítette: Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. Az állami tulajdonban álló erdőgazdasági társaságok vagyongazdálkodási tevékenységének ellenőrzése. Mecsekerdő Zrt.

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. Az állami tulajdonban álló erdőgazdasági társaságok vagyongazdálkodási tevékenységének ellenőrzése. Mecsekerdő Zrt. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS Az állami tulajdonban álló erdőgazdasági társaságok vagyongazdálkodási tevékenységének ellenőrzése Mecsekerdő Zrt. 15190 2015. Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0751-133/2015.

Részletesebben

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról /2006. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról Nádudvar, 2006. április 2 Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatoktól szóló módosított 1990.

Részletesebben

JELENTÉS. Bátonyterenye Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1216 2012. április

JELENTÉS. Bátonyterenye Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1216 2012. április JELENTÉS Bátonyterenye Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1216 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3106-022/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560137

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. DECEMBER 2-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1461-6/2010.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. DECEMBER 2-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1461-6/2010. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. DECEMBER 2-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1461-6/2010. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

391 Jelentés a helyi önkormányzatok 1996. évi normatív állami hozzájárulása igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól

391 Jelentés a helyi önkormányzatok 1996. évi normatív állami hozzájárulása igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól 391 Jelentés a helyi önkormányzatok 1996. évi normatív állami hozzájárulása igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések,

Részletesebben

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége. fejezet. 2009. évi költségvetésének. végrehajtása

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége. fejezet. 2009. évi költségvetésének. végrehajtása A VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége fejezet 2009. évi költségvetésének végrehajtása Budapest, 2010. május hó 1 A Legfőbb Ügyészség irányítása alá az 5 fellebbviteli főügyészség mellett 21 főügyészség

Részletesebben

Hunalpa Nyugdíjpénztár

Hunalpa Nyugdíjpénztár Hunalpa Nyugdíjpénztár 2013. évi üzleti év Éves beszámoló Kiegészítő melléklete 1 I. A nyugdíjpénztár bemutatása A nyugdíjpénztár alapismérvei NÉV: Hunalpa (Magyar Közforgalmi Pilóták) Önkéntes Nyugdíjpénztára

Részletesebben

9932 Vélemény a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről A helyi önkormányzatok szabályozott forrásai tervezésének megalapozottsága (3.sz.

9932 Vélemény a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről A helyi önkormányzatok szabályozott forrásai tervezésének megalapozottsága (3.sz. 9932 Vélemény a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről A helyi önkormányzatok szabályozott forrásai tervezésének megalapozottsága (3.sz. füzet) TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések,

Részletesebben

Biatorbágy Város Képviselő-testületének 5/2010. (04.30.)Ör.sz. rendelete

Biatorbágy Város Képviselő-testületének 5/2010. (04.30.)Ör.sz. rendelete Biatorbágy Város Képviselő-testületének 5/2010. (04.30.)Ör.sz. rendelete Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Biatorbágy Város Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

2009. ÉVES BESZÁMOLÓJA

2009. ÉVES BESZÁMOLÓJA AZ ÉVGYŰRŰK MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR 2009. ÉVES BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE 1. A számviteli politika meghatározó elemei, a beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások3

Részletesebben

Az év során végrehajtásra kerültek az alábbi feladatok:

Az év során végrehajtásra kerültek az alábbi feladatok: A Pénzügyminisztérium alapvető feladata a kormány pénzügypolitikai döntéseinek előkészítése, a költségvetési, a jövedelmi, az ár- az árfolyam- és a devizapolitika összehangolása, a gazdaságstratégia pénzügypolitikai

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Összefoglaló jelentés a 2011. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról Előkészítette: Juhos Józsefné belső ellenőr Békési Kistérségi Iroda Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság Sorszám: III/4. Döntéshozatal

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Pécs Szám: 51-1-24/2/2010. J ó v á h a g y o m : Dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy bv. főtanácsos Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoka A BARANYA MEGYEI

Részletesebben

JELENTÉS a felsőoktatás feladatfinanszírozási rendszere működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a felsőoktatás feladatfinanszírozási rendszere működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a felsőoktatás feladatfinanszírozási rendszere működésének ellenőrzéséről 0503 2005. február 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1 Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

SZÁMVEVİI JELENTÉS. Tompa Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenırzésérıl. 2008. július

SZÁMVEVİI JELENTÉS. Tompa Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenırzésérıl. 2008. július BÁCS-KISKUN MEGYEI ELLENİRZÉSI IRODA - KECSKEMÉT SZÁMVEVİI JELENTÉS Tompa Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenırzésérıl 2008. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság

Részletesebben

I. FÜGGELÉK EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÜGYRENDJE

I. FÜGGELÉK EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÜGYRENDJE I. FÜGGELÉK EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÜGYRENDJE 1 ADÓ IRODA Általános feladatok 1./ Eger Megyei Jogú Város Jegyzője (a továbbiakban: önkormányzati adóhatóság) hatáskörébe tartozó

Részletesebben

357 Jelentés a Duna Televízió működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről

357 Jelentés a Duna Televízió működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről 357 Jelentés a Duna Televízió működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összefoglaló megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. DTV Rt működésének

Részletesebben

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke 1. A Rába Nyugdíjpénztár Alapadatai A Rába Nyugdíjpénztár 1995. június 20.-án alakult.

Részletesebben