Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf / Fax: 63/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510 384 Fax: 63/510 332"

Átírás

1 Szentes Város Önkormányzata i Hivatal Jegyzőjétől 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf / Fax: 63/ Ikt. sz.:u /2012 Tárgy: A határozatainak végrehajtásáról készült beszámoló Mell: Kimutatás Szentes Város Önkormányzatának e SZENTES Tisztelt! Szentes Város Önkormányzata ének Szervezeti és Működési Szabályzata 21. -a szerint a ciklusában hozott határozatok végrehajtásáról beszámoló készül. A jelen képviselő-testületi ülésre áttekintettük a március 30. napján tartott testületi ülés óta eltelelt időszakban hozott határozatokat, valamint a korábbi időszakban meghozott, de határidő szempontjából a jelen időszakban lejáró határidejű határozatok. A a március 30-a óta eltelt időszakban 88 határozatot hozott. Egyes feladatokkal kapcsolatosan az alábbiakban tájékoztatjuk a et: A 100/2011. (V.20.) határozat kapcsán a felhalmozódott lakbérhátralékok ügyében munkabizottság alakult, amelynek elnökévé dr. Chomiak Waldemart választották, tagjai pedig képviselők, illetve szakemberek a szociális intézményekből és a polgármesteri hivatalból. A bizottság tagjai a lakbérhátralékot felhalmozott bérlőknél helyszíni szemlét tartanak, majd a szakemberek véleményét is figyelembe véve javaslatot tesznek a lakásbérleti jog felmondására; kisebb lakás biztosítására, részletfizetési megállapodás megkötésére vagy a lakásbérleti szerződés meghosszabbítására. Eddig a hátralékos listán lévők közül felszólítás vagy írásbeli felmondás után nyolc bérlakás került leadásra, hét ügy folyamatban van, többnyire bírósági eljárást kezdeményeztünk; egy bérlő részletfizetési kedvezményt kapott, egy család bérleti jogát pedig a Szociális Bizottság meghosszabbította. A felhalmozódott lakbérhátralék azonban nem csökkent. A leadott lakásokat megpróbáljuk fizetőképes bérlőknek biztosítani.

2 2 A 113/2011. (V.20.) határozat a város közlekedési hálózatának helyzetéről és fejlesztésének lehetőségeiről határoz meg tennivalókat, mellyel kapcsolatban beszámolunk a Képviselőtestületnek arról, hogy a Kiss Zs. u. tanulmányterve a Kurca-híd tanulmánytervével és a Batthyányi utcai csomópont tervével együtt a Városfejlesztési Bizottság előtt bemutatásra került. Szentes Város Önkormányzata ének Városfejlesztési Bizottság május 15. napján a 2. rendkívüli kibővített nyílt ülésen tárgyalta, ahol a tervet a tervezők ismertették A következő 74/2012.(V.15.) VB. határozat született: A Városfejlesztési Bizottság a Szentes, Kiss Zsigmond utca Kurca-híd környezete és a Batthyány utca környezetalakítása és közlekedésfejlesztése tanulmányterv bemutatását megtárgyalásra alkalmasnak találta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek, azzal a kiegészítéssel, hogy támogatja a tanulmánytervben megfogalmazott elképzelést és javasolja a nek, hogy készüljenek el az engedélyes tervek. Erre a a évi költségvetésében biztosítson forrást. Az engedélyes terveknek az elkészítési határideje március 31. legyen és a téma felelőse: Wittek Krisztina. A Tóth J. utca tervezői programja elkészült, azt a Városfejlesztési Bizottság jóváhagyta. Geodéziai felmérés a Tóth József u. teljes hosszára június végéig elkészül, a tervezésre az Arany János utca és a Batthyány utca közötti szakaszra ajánlatadás folyamatban van. Az Új utca kinyitásához a lakótelkek új kiosztására vonatkozóan még tervet kell készíteni. 115/2011.(V.20.) határozat vonatkozásában a Főépítész tájékoztatása alapján a következők szerint tájékoztatom a et: A Településrendezési terv és a helyi építési szabályzat módosítása jóváhagyásra került az 50/2012.(III.30.) határozattal és 5/2012. (IV.14.) rendelettel. Az önálló településfejlesztési döntések Szentes város településrendezési terveinek módosításához kapcsolódó és a Tanyás térséget érintő szabályozásának módosítása kapcsán a szükséges rendezési terv módosításhoz nincs fedezet a évi költségvetésben, de várhatóan lesz pályázat tanyás térségek komplex tanulmányának elkészíttetésére az év második felében, ez lehet alapja majd a rendezési terv módosításnak. A településrendezési szerződés - a Kossuth tér 5. szám alatti épület fejlesztéséhez - létrejött a Fejlesztővel. Szabályozási terv módosítása jóváhagyva 5/2012. (IV.14.) rendelettel. Az említett időszakban, valamint a határidő szempontjából a jelen beszámolási időszakban lejáró határozatok végrehajtásáról, az intézkedésekről a mellékelt táblázat nyújt összefoglalást.

3 3../2012. (VI. 22. ) Tárgy: Szentes Város Önkormányzata ének a március 30. napjától eltelt időszak alatt valamint a megalakulás óta eltelt időszakban meghozott, de határidő szempontjából a jelen beszámolási időszakban lejáró határozatainak végrehajtása HATÁROZATI JAVASLAT Szentes Város Önkormányzata e megtárgyalta a március 30. napja óta eltelt időszak alatt hozott, valamint az előző beszámoló óta eltelt időszak alatt lejárt határozatainak végrehajtására vonatkozó előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: Szentes Város Önkormányzata e a jelen előterjesztés és annak mellékletét képező táblázat alapján elfogadja a képviselő-testület március 30. napjától eltelt időszak alatt hozott, valamint az előző beszámoló óta eltelt időszak alatt lejárt határozatainak végrehajtásáról szóló előterjesztést. A határozatról értesítést kap: 1./ Szentes Város e 2./ Szentes Város Alpolgármestere 3./ Szentes Város Jegyzője 4./ Szentes Város Főépítésze 5./ i Hivatal i Irodája 6./ i Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája 7./ i Hivatal Jegyzői Irodája 8./ i Hivatal Közigazgatási Osztálya 9./ i Hivatal Műszaki Osztálya 10./ i Hivatal Szociálpolitikai Osztálya 11./ i Hivatal Művelődési Irodája 12./ i Hivatal Adóirodája 13./ Szentes Kistérségi Társulás Szentes, június 11. Dr. Sztantics Csaba jegyző

4 Határozat száma A határozat tárgya Határidő Felelős/ök Teljesítésre vonatkozó információk december Szociálpolitikai Határidő: dec. 262/2010.(XII.17.) Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Osztály 30/2011.(I.21.) Új építési telkek kialakítása Folyamatos Jegyző 115/2011.(V.20.) hat. önálló településfejlesztési döntésekről 9. pont Kertváros bővítés kgv-i koncepció készítésénél kell figy.venni 57/2011.(III.25.) A környezetvédelem helyzete, kiemelten: - a szennyvízkezelés, a hulladékgyűjtésés kezelés - a köztisztasági helyzetelemzés - a Kurca és vízrendszere vízminőség biztosítási programja 62/2011.(III.25.) A Szentesi Művelődési Központ átszervezése 100/2011.(V.20.) Helyi rendeletek felülvizsgálata a hátralékok kezelése érdekében 113/2011.(V.20.) A város közlekedési hálózatának helyzete, fejlesztésének lehetőségei koncepcióinak áttekintése, fejlesztések meghatározása Folyamatos Műszaki Osztály A szennyvíztelep korszerűsítésére a pályázat sikeres volt, folyik az előkészítés (terveztetés, engedélyeztetés stb.). Fák pótlását figyelemmel kísérik. Folyamatos Alpolgármester Kapcsolódó törvények megalkotásáig felfüggesztve Komplex tanulmánytervek kidolgozása: folyamatos Tóth J. u. fejlesztésének előkész. tervezési díja: október 30. Tervezési folyamatok figy.kísérése: Közigazgatási Osztály Főépítész Városfejlesztési Bizottság Az előterjesztésben részletezve Előterjesztésben részletezve

5 115/2011.(V.20.) Önálló településfejlesztési döntések Szentes város településrendezési terveinek módosításához folyamatos Közlekedésfejlesztési feladatok figyelembevétele: november Településrendezési terv és a helyi építési szab.mód.: folyamatos Tervezési díj: október 30. Kossuth tér 5. településrendezési szerződés: október 30. Településrendezési terv koncepcionális mód.szükséges tervezési díj: október 30. Tervezési és egyeztetési folyamatok figy.kísérése: folyamatos Főépítész Számviteli és Tervezési Iroda Műszaki Osztály Városfejlesztési Bizottság Előterjesztésben részletezve 133/2011.(V.30.) Sportintézmények tevékenységének áttekintése Dózsa ház működtetésének lehetőségei Alpolgármester Intézményvezető Megtörtént, a 145/2011 (VI. 24.) határozat döntött arról, hogy a Dózsa ház továbbra is a Sportközpont telephelyeként működik, kiírás hiányában a Sportszálló felújításával kapcsolatban még nem volt mód pályázat

6 149/2011. (VI.24.) A Hajléktalan Segítő Központtal kapcsolatos feladatok, valamint feladatátadás 198/2011. (IX.27.) A város közlekedési hálózatának helyzete, fejlesztésének lehetőségei, és a parkolási rendszer felülvizsgálata IV. rész A mobiltelefonnal történő parkolás megteremtésének lehetősége, üzemeltetői feltétele 219/2011. (X.28.) Önálló településfejlesztési döntés Szentes Város településrendezési terveinek módosításához a Kórház területére vonatkozóan 1./ A Dr. Bugyi István Kórház és Rendelőintézet területére vonatkozó szabályozás módosuljon az esetleges fejlesztések megvalósítása érdekében 2./ A a szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosításaihoz szükséges tervezési díjat a év költségvetésében figyelembe veszi 220/2011. (X.28.) Helyi termékbemutató hely kialakítására vonatkozó LEADER pályázat benyújtása Felújításhoz szükséges költségek felmérésére évi költv. konc. készítéséig Tárgyi feltételek pótlása dec. 31- ig szeptember havi képviselőtestületi ülés időpontja Szociálpolitikai Osztály Műszaki Osztály Városellátó Intézmény benyújtására, a turisztikai koncepcióban újra tárgyalásra került. A feladatok végrehajtásának gyakorlati megvalósítása a szeptemberi ülésen kinevezett intézményvezető irányításával történik Határidő: dec szeptember Előzetes véleménykérés megtörtént, szerződéskötés folyamatban Folyamatos Főépítész A Kórház átadása folyamatban van, az érintett ingatlanok az átadandó ingatlanok között Folyamatos Folyamatos Főépítész Közgazdasági Osztály i Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda szerepelnek Szükség szerint A pályázat elutasítva

7 230/2011. (XI.28.) Tömegközlekedési közszolgáltatás pályázati feltétel rendszerének kidolgozása 258/2011. (XII.16.) Szentes, Kossuth u szám alatti ingatlan homlokzat felújítási munkálatainak felülvizsgálata 260/2011. (XII.16.) Szentes Üdülőközpont Nonprofit Kft. műszaki fejlesztési koncepciója 2./ Üdülőházak berendezéseinek, bútorainak cseréje, a kemping aszfaltozott útjának befejezése, 25 m- es medence fejlesztése élményelemekkel, kempingbejárat és recepció átköltöztetése, verseny előírásoknak megfelelő teniszpálya felújítása, kempingterület parcellázása, 25 m-es és 33 m-es medence közötti közműalagút feltárási, kijavítási munkáinak tervezése 3./ Az 50 m-es medence tervezett rekonstrukciójának megvalósítása HURO pályázati lehetőség igénybevételével 4./ Az öltözőépület vizesblokk részénél adódó átnedvesedési problémák megoldása és a nyílászárók cseréje, valamint az épület felújításával egyidejűleg a két szint funkciójának megcserélése HURO pályázati évi költségvetés előterjesztése Pályázat benyújtásának határideje Pályázat benyújtásának határideje vezetője Városfejlesztési Bizottság elnöke júniusi testületi ülésen előterjesztés a tömegközlekedési közbeszerzési kiírásával kapcsolatos előzetes döntésekről A et a Városrendezési Bizottság elnöke a április 26-i testületi ülésen tájékoztatta Valamennyi feladat megvalósult szezonkezdésre. A pályázat benyújtása határidőben megtörtént, jelenleg elbírálási szakaszban van A pályázat benyújtása határidőben megtörtént, jelenleg elbírálási szakaszban van

8 lehetőség igénybevételével 5./ A 33 m-es medence burkolásának, szintezésének befejezése, a medence körüli burkolat cseréje, új burkolattal történő helyreállítása, valamint a termálmedencék teljes burkolatcseréje HURO pályázati lehetőség igénybevételével 6./ A 33 m-es medence körüli világító kandeláberek szerkezeti javítása a Szentes Vízisportért Alapítvány által benyújtott sikeres Sportfejlesztési Program keretében 7./ Amennyiben az 1. sz. melléklet 1-5. pontjában felsorolt feladatok a HURO pályázat sikertelensége miatt nem valósulnak meg, úgy ismételten napirendre tűzi a téma tárgyalását 8./ Gázkazán termálvízzel történő kiváltása Pályázat benyújtásának határideje évi költségvetés előterjesztése HU-RO pályázat elbírálásának időpontja évi költségvetés előterjesztése Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője A pályázat benyújtása határidőben megtörtént, jelenleg elbírálási szakaszban van A pályázatot a Szentes Vízisportért Alapítvány nyújtotta be. A befejezési határidő: június 30. A benyújtott HU-RO pályázat elbírálási szakaszban van A HU-RO pályázat tartalmazza ezt a feladatot, a pályázat elbírálási szakaszban van 261/2011. (XII.16.) Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft évi Üzleti terve 1./ A évi tervszámok az május 25. Szűcs Szabolcs A Országgyűlés illetve a Képviselőtestület ügyvezető májusi ülésén tárgyalta az által elfogadott költségvetés Üdülőközpont függvényében módosulhatnak. A beszámolóját évi Üzleti terv fentiekkel összefüggő módosítását a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft évi Üzleti jelentését és ügyvezetői beszámolóját tárgyaló i ülésen elő kell terjeszteni 2./ Amennyiben az Üdülőközpont folyamatos Szűcs Szabolcs Határidő: feladat alapján

9 részére az Önkormányzat egyszeri ügyvezető szükség szerint jellegű feladatra támogatást nyújt, a fedezettel és az abból megvalósítandó feladat költségtartalmával a évi üzleti terv módosítása szükséges 10/2012. (I.27.) Turisztikai akcióterv elfogadása 3./ A Dr. Papp László Sportcsarnok vonatkozásában a játéktér burkolatának rekonstrukciója és a játéktér határoló vonalak, mezők aktualizálása, szellőző rendszer kiépítése 4./ Pusztai László Sporttelep pályáit körbevevő kerítés rekonstrukciója, öntözőrendszer rekonstrukciója 5./ A Sportszálló vonatkozásában a szakaszolható tervezői program és részletes költségvetés előkészítését 2013-ra irányozza elő, melyet áprilisban meg kell, hogy előzzön a Sporttelep fejlesztési koncepció, valamint októberben az erre épülő akcióterv elkészítése 6./ A Termál Gyógyfürdő vonatkozásában a részletesen kidolgozott, szakaszolható tervezési program elkészítését a Képviselőtestület elnapolja, az üzemeltető személyében történt változások követelményeinek ismeretében kívánja újratárgyalni. Az épület újrahasznosítására a továbbra is szorgalmazza pályázati források felkutatását, melyhez az önerő Folyamatos Alpolgármester Pályázat függvényében Folyamatos Alpolgármester Pályázat benyújtásra került április és október Alpolgármester Intézményvezető A Művelődési Bizottság már tárgyalta a koncepciót. Következő lépésként a Városfejlesztési Bizottsággal együttes ülésen fogalmazódnak meg a további teendők. Folyamatos Alpolgármester Pályázati források függvényében (A Gyógyfürdő a Kórház átadásában szereplő ingatlanok között van)

10 megítélését támogatja 7./ Szálláshelyfejlesztés és az önálló turisztikai portál létrehozása. A Petőfi Szálló valamint a Széchenyiligetben lévő volt Úttörőház újrahasznosítása befektető bevonásával. Az aktív túraútvonalak kialakítása és a Terney Béla Kollégium szállás tevékenység színvonalának javítása 13/2012. (I.27.) Hajléktalan Segítő Központtal kapcsolatos pályázathoz támogatás kérése 15/2012. (I.27.) Szentes Ipari Park infrastrukturális fejlesztése II. című pályázathoz kapcsolódó műszaki tartalom változás jóváhagyása Folyamatos Pályázati források függvényében A pályázat beadásának határideje 19/2012. (I.27.) Strandfejlesztési koncepció A pályázatok benyújtási határideje 2./ A csúszdaérkezős medence átalakítása 3./ A központi öltözőépület ÁNTSZ előírásainak megfelelő felújítása 4./ 50 m-es medence ÁNTSZ előírásainak megfelelő felújítása évi költségvetés előterjesztése évi költségvetés előterjesztése évi költségvetés előterjesztése Tedás Zoltán intézményvezető TIOP pályázat befogadva Önerő biztosítva a módosított műszaki tartalom megvalósításához. A támogatott pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás folyamatban A DAOP pályázat kiírása megtörtént, az Üdülőközpont nyújthatja be a pályázatot, melynek határideje: augusztus 31. A TAO-s pályázatot a Szentesi Üdülőközpont Nkft. benyújtotta Megtörtént Előkészítése folyamatban van A költségvetési rendelet a februári Képviselő-

11 31/2012. (II.24.) A Szentesi Média NKKft. további működése testületi ülésen elfogadva március 31. Ügyvezető Beolvadással kapcsolatos előterjesztés a júniusi testületi ülésen Felülvizsgálat a Alpolgármester Határidő: évi 3. évi 3. soros ülésen soros ülés 33/2012. (II.24.) Ifjúsági Cselekvési Terv felülvizsgálata 44/2012. (III.30.) Szentes Város Önkormányzata e évi munkatervének módosítása 45/2012. (III.30.) Napirend 46/2012. (III.30.) Beszámoló a Szentesi Rendőrkapitányság munkájáról 47/2012. (III.30.) Beszámoló az Üdülőközpont munkájáról 1./ A az ügyvezető május 25-i Szűcs Szabolcs munkába állásától napjainkig eltelt testületi ülés ügyvezető időszak munkájáról szóló beszámolót anyagának leadási elfogadja. Megállapítja, hogy Szentesi határideje Üdülőközpont Nkft. vezetése és dolgozói sokat tesznek annak érdekében, hogy minden területen pozitív változás következzen be. Az Önkormányzat anyagi segítségével lényeges előbbre lépés történt a létesítmények műszaki állapotának javításában, a biztonságos fürdőzési körülmények megteremtésében. A javasolja, hogy a konkrét eredmények értékelésére a évi Üzleti jelentés térjen ki. 2./ A támogatja a közműalagútban lévő elektromos szerelvények és az ezekhez kapcsolódó villamos elosztó szekrény részcseréjét, karbantartását, valamint a 25 méteres Soron következő évi költségvetési rendelet módosítása A májusi testületi ülésen az Üdülőközpont beszámolója elfogadásra került Az elektromos szerelvények cseréje megtörtént

12 medence töltővezetékének komplett cseréjét, a hozzá tartozó bekötésekkel. Javasolt megoldás forrását, bruttó eft-ot évben a strandfejlesztés kiemelt beruházásához elkülönített MFB-s hitel terhére biztosítja, az egyes tervezett strandfejlesztési pályázatok feladat átcsoportosításával felszabaduló önerő igénybevételével. 3./ A tudomásul veszi az előterjesztésben kidolgozott Sportolói diák idénybérlet 150 alkalom és a Sportolói felnőtt idénybérlet 150 alkalom bérletfajták használatára vonatkozó feltételrendszert, és utasítja az Üdülőközpont ügyvezetőjét a szabályozásban foglaltak betartására. 4./ A támogatja, hogy az Önkormányzat a TÁMOP-6.1.2/11.1. Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok pályázaton részt vegyen. A képviselő-testület felkéri polgármester urat, hogy intézkedjen a pályázat elkészítéséről és a testület elé terjesztéséről. 5./ A a Szentesi Üdülőközpont Nkft. medencehasználati díjat az utánpótlás csapatok részére bruttó 20 eft/óra, a felnőtt csapatok részére bruttó Ft/órára módosítja. 48/2012. (III.30.) A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft évi szolgáltatási díjai közül a Sportolói felnőtt- és sportolói diák idénybérlet 150 alkalom megnevezésű kategória és a Korkedvezményes Folyamatos, a szükséges tájékoztatás megtételére május 31. Pályázat benyújtási határideje előtti i ülés időpontja Szűcs Szabolcs ügyvezető, közreműködőként Szűcs Szabolcs ügyvezető és Szántai Szilvia pályázati referens Az új jegy- és bérletkategóriák június 15-től augusztus 31-ig érvényesek A pályázat határidő módosulása miatt várhatóan júliusban kerül benyújtásra Az elfogadott medencehasználati díj július 01-től, az új bajnoki szezontól érvényes. A ezen határozatában nem módosította a korábbi 232/2011. (XI.28.) határozatát, az

13 regisztrációs kártya 7 éves kor alattiak részére vonatkozó feltételrendszer módosítása 49/2012. (III.30.) A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízása a strandfejlesztés TAO pályázathoz szükséges építésügyi hatósági ügyek intézésére 50/2012. (III.30.) Szentes Város településrendezési terveinek módosításához 51/2012. (III.30.) A fiatalok városunkban tartását szolgáló intézkedések, lakáshoz jutásuk könnyítését segítő önkormányzati teendők 52/2012. (III.30.) Az Ipari Park működtetésének értékelése és a benépesítése érdekében tett intézkedések 2./ A az önkormányzat gazdaságfejlesztési pályázati támogatási rendszerét kiterjeszti a mezőgazdasági kisvállalkozók földvásárlásának segítségére, valamint a támogatás visszafizetésére képes, munkavállalókat foglalkoztató nonprofit szervezetekre is. 3./ A a folyamatos adatgyűjtés és értékelést határoz meg az Ipari parki beruházásokról, foglalkoztatásról, eredményekről. Az adatinformáció értékeléséről a Városfejlesztési Bizottság a Képviselőtestület évente tájékoztatja. 53/2012. (III.30.) A helyi felsőoktatás megteremtésének aktuális feltételei Folyamatos Szentesi Üdülőközpont Nkft. ügyvezetője Folyamatos Főépítész Jóváhagyva Üdülőközpont szolgáltatási díjai nem kerültek megváltoztatásra A pályázat benyújtásra került április 30. A tájékoztató elfogadva, a javaslatok begyűjtése folyamatos Tudomásul véve Folyamatos Ipari Park referens A gazdaságélénkítésről szóló 1/2010. (II.15.) rendelet a áprilisi és májusi testületi ülésen módosítva Folyamatos Városfejlesztési Bizottság Adatgyűjtés folyamatos június 29. Alpolgármester A szeptemberi testületi ülésre készül előterjesztés 54/2012. (III.30.) Közbeszerzési Szabályzat, hatályos 2012.

14 55/2012. (III.30.) Szentes város helyi tömegközlekedési díjainak és azok alkalmazási feltételeinek a szabályozása és a Tisza Volán Zrt-vel kötött közszolgáltatói szerződés módosítása 56/2012. (III.30.) A Szentesi Kistérség Önkormányzatainak Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézményi Társulási megállapodásának módosítása 57/2012. (III.30.) Többcélú Társulási Megállapodás módosítása 58/2012. (III.30.) Szentes Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása társulási megállapodás módosítása 59/2012. (III.30.) Szentes Város Önkormányzata részvétele projektpartnerként az URBACT pályázatban 60/2012. (III.30.) Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok évi támogatásának igénylése 61/2012. (III.30.) Általános iskolai körzethatárok felülvizsgálata 62/2012. (III.30.) A Központi Óvoda alapító okiratának módosítása 2./ A kötelezi a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a jóváhagyott alapító okirat bejegyzése iránti kérelem 8 napon belüli benyújtásáról a Magyar Államkincstárhoz. 3./ A felkéri a Központi Óvoda vezetőjét, hogy az alapító okiratban történő módosítást a április 1. napjától április 1. Műszaki Osztály Szerződés módosítva Folyamatos Módosítás megtörtént Folyamatos Módosítás megtörtént Módosítás megtörtént Pályázati határidő A pályázat benyújtásra került április 20. i Hivatal Jegyzője A határozat meghozatalától számított 8 napon belül Jegyző április 16. Központi Óvoda vezetője Támogatási igény benyújtva Megtörtént Megtörtént Módosítva Megtörtént

15 Közoktatási Információs Rendszerben vezesse át. 63/2012. (III.30.) Szentes Város Önkormányzata ének a december 16. napjától eltelt időszak alatt valamint a megalakulás óta eltelt időszakban meghozott, de határidő szempontjából a jelen beszámolási időszakban lejáró határozatainak végrehajtása 64/2012. (III.30.) Az iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid kibocsátás csökkenést és energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása 65/2012. (III.30.) 4/2012. (III.01.) BM rendelet alapján pályázat benyújtása 1./ A egyetért azzal, hogy a 4/2012. (III.01.) BM rendelet alapján kiírt pályázaton az önkormányzat részt vegyen. A pályázaton elnyert összegből Szentes Város Sportközpontjának sportpályák és öltözők felújítása valósul meg. 2./ A a Szentes Város Sportközpontja infrasturkturális fejlesztésére vonatkozó pályázathoz szükséges Ft-os önerőt Szentes Város Önkormányzata évi költségvetésében az MFB hitelkeret terhére biztosítja, amennyiben a beruházáshoz augusztus 31-ig számla áll rendelkezésre. Azonnal illetve folyamatos Szerződéskötések folyamatban április 02. Művelődési Iroda Benyújtva a pályázat, eredmény még nincs Elbírálás függvényében 3./ Eredményes pályázat esetén a A pályázati döntést i Elbírálás függvényében

16 pályázati összeggel az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosításáról gondoskodni kell. 66/2012. (III.30.) A Civil Közösségi Ház visszacsatolásának kezdeményezése a Szentes Városi Szolgáltató Kft-hez 67/2012. (III.30.) Az Olimpiai tölgy országos védettség alá helyezésének kezdeményezése követő költségvetési rendelet módosításakor Hivatal Művelődési Iroda i Hivatal Közgazdasági Osztály Számviteli és Tervezési Iroda április 30. i Hivatal Műszaki Osztály szükséges lehet a költségvetési rendelet módosítása Továbbra is a Művelődési Központ telephelye marad Az előkészítési munkák elkezdődtek 68/2012. (III.30.) Lakatos Rozália és Ürmös Gyula Elbírálva kamatmentes kölcsön ügye 69/2012. (III.30.) 223/2012. (I.27.) számú képviselőtestületi Módosítva határozat módosítása 70/2012. (III.30.) Tonomár Ker. Kft. vételi ajánlata a Folyamatos Műszaki Osztály Elbírálva Szentes, belterület 3967/9 hrsz-ú ingatlanra 71/2012. (III.30.) Janó Zoltán vételi ajánlata a Szentes, Folyamatos Elbírálva belterület 1913/11/A hrsz-ú üzletházban levő épületrészre 72/2012. (IV.16.) Napirend 73/2012. (IV.16.) Szentesi Művelődési Központ TÁMOP április 30. Varróné Szabó A pályázatot befogadták /1 pályázati felhívás alapján Ildikó igazgató tanórán kívüli nevelési feladatok; programok, fejlesztések 74/2012. (IV.16.) Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. TÁMOP A-11/1 pályázati felhívás alapján programok, fejlesztések 75/2012. (IV.16.) Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. TÁMOP /1 pályázati felhívás alapján programok, április 30. G. Szabó Lenke ügyvezető igazgató április 30. G. Szabó Lenke ügyvezető igazgató A pályázatot befogadták A pályázatot befogadták

17 fejlesztések 76/2012. (IV.16.) Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. TÁMOP /2 pályázati felhívás alapján programok, fejlesztések 77/2012. (IV.16.) Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. TÁMOP TÁMOP /B-11/2 pályázati felhívás alapján programok, fejlesztések 78/2012. (IV.16.) Szentesi Termál- és Strandfürdő komplex fejlesztése II. Városi Uszoda című pályázat benyújtása 1./ A egyetért egy új, fedett, 50 m-es medence építésével és a megvalósítása érdekében a TAO-s pályázat előterjesztés szerinti benyújtásával. A a pályázathoz szükséges eft önerőt a pályázatban szereplő ütemezéssel a strandfejlesztés kiemelt beruházáshoz elkülönített, augusztus 31-ig rendelkezésre álló MFB-s hitel terhére, a későbbiekben piaci kamatozású, illetve lehetőség esetén újabb MFB hitel terhére biztosítja. 2./ A felhatalmazza a 100 %-ban önkormányzati tulajdonú, Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft április 30. G. Szabó Lenke ügyvezető igazgató április 30. G. Szabó Lenke ügyvezető igazgató A pályázatban szereplő ütemezés időpontjai A pályázat benyújtási határideje Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. A pályázat kiírója elhalasztotta a pályázat benyújtási lehetőségét (technikai okok miatt nem tölthető ki a pályázat). A pályázat benyújtása folyamatban A pályázat kiírója elhalasztotta a pályázat benyújtási lehetőségét (technikai okok miatt nem tölthető ki a pályázat). A pályázat benyújtása folyamatban Benyújtva, hiánypótlás folyamatban

18 ügyvezetőjét a pályázat benyújtására, a mellékelt Nyilatkozatban foglaltak alapján. A projektmenedzsernek Szűcs Szabolcs, a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. ügyvezetőjét nevezi ki. 3./ A tudomásul veszi, hogy nyertes pályázat esetén a pályázatból megvalósuló objektumot 15 évig a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. köteles üzemeltetni. 4./ A hozzájárul, hogy nyertes pályázat esetén a pályázatból megvalósuló objektumra 15 éves jelzálogjog bejegyzés történik, a fejlesztés befejezését követő 30 napos határidővel, a mellékelt Nyilatkozat alapján. 5./ A a 7502/1. hrsz. számú ingatlant az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonából kiemeli és a forgalomképes üzleti vagyoni körbe sorolja. 79/2012. (IV.16.) Szentes-Víz Kft évi gazdálkodásáról szóló beszámolója 80/2012. (IV.16.) Szentes-Víz Kft. átalakulása többszemélyes társasággá 81/2012. (IV.16.) Szentes Város részvétele a regionális vízszolgáltató létrehozásában A fejlesztés befejezését követő 15 év A fejlesztés befejezését követő 30 nap Folyamatos Folyamatos ügyvezetője Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője Műszaki Osztály Szentes Víz- és Csatornamű ügyvezetője Szentes Víz- és Csatornamű A fejlesztés befejezését követő 15 évig fenn kell tartani a megvalósult objektumot Megtörtént ügyvezetője 82/2012. (IV.26.) Napirend 83/2012. (IV.26.) Munkaterv módosítás Gyakorlati végrehajtás folyamatban Gyakorlati végrehajtás folyamatban

19 84/2012. (IV:26.) Költségvetési egyensúly Pénzügyi és Megtörtént megtartásában közreműködők Tulajdonosi munkájának elismerése Bizottság 85/2012. (IV.26.) Szentes város helyi közösségi közlekedésének önkormányzati támogatása 1./ A a helyi Soron következő Műszaki Osztály közösségi közlekedés támogatásához költségvetési Közgazdasági a évi költségvetésben e Ft rendelet-módosítás Osztály többletet biztosít a működési forráshiány terhére. A szükséges módosítást a soron következő rendelet módosításkor figyelembe venni. 2./ A jóváhagyja a Megtörtént határozat mellékletét képező, a Tisza Volán Zrt.-vel kötendő, december 31-ig szóló személyszállítási megállapodás módosítás-tervezetet. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 3./ A jóváhagyja a Megtörtént határozat mellékletét képező, a Tisza Volán Zrt.-vel, mint közszolgáltatóval kötendő, december 31-ig szóló pénzügyi megállapodás tervezetet. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 4./ A jóváhagyja a Megtörtént határozat mellékletét képező, a Tisza Volán Zrt.-vel kötendő, a Parkerdő Otthon kiszolgálását biztosító megállapodás módosítás-tervezetet. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 86/2012. (IV.26.) évre vonatkozó ellenőrzési

20 jelentés és összefoglaló ellenőrzési jelentés 87/2012. (IV.26.) Közbeszerzési terv 88/2012. (IV.26.) Beszámoló a Sportközpont évi munkájáról 89/2012. (IV.26.) Szentes város települési szilárdhulladék-gyűjtési, -kezelési tevékenységének köztisztasági helyzetének értékelése 90/2012. (IV.26.) Képviselői tájékoztató májusi testületi Számviteli és ülés Tervezési Iroda 91/2012. (IV.26.) Szentes város geotermikus energiafelhasználásának fejlesztése, megvalósíthatósági tanulmány elkészítése 92/2012. (IV.26.) Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdoni érdekeltségében levő társaságai ügyvezetőinek és felügyelő bizottsági tagjainak évi díjazása 93/2012. (IV.26.) Önálló képviselői előterjesztés: Javaslat a Közbeszerzési Szabályzat módosítására 93/2012. (IV.26.) Szentes és Csongrád városok közötti közigazgatási határ módosítása 94/2012. (IV.26.) Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdonban levő társaságai ügyvezetőinek és felügyelő bizottsági tagjainak évi díjazása 94/2012. (IV.26.) Tájékoztatás a Vitala projekt lehetséges önkormányzati tulajdonú helyszíneiről 95/2012. (IV.26.) Hungerit Zrt. vételi ajánlata hrsz. ingatlan 80 m 2 nagyságú területére 96/2012. (IV.26.) Szentes, Deák Ferenc utca 108. számú ingatlan megvásárlása szociális Folyamatos Folyamatos Nem fogadta el, a májusi testületi ülésre elhalasztva Levéve a napirendről Nem támogatja Nem fogadta el, a májusi testületi ülésre elhalasztva, ahol döntés született Tudomásul véve Műszaki Osztály Jegyzői Iroda Műszaki Osztály Jegyzői Iroda Elbírálva Elbírálva

21 bérlakás céljára 97/2012. (V.24.) Napirend 98/2012. (V.24.) Szentes Város Önkormányzata e évi munkatervének módosítása 99/2012. (V.24.) Beszámoló Szentes Kistérség Többcélú Társulása tevékenységéről 100/2012. (V.24.) Szentes Városi Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének évi beszámolója 101/2012. (V.24.) Szentes Városi Szolgáltató Kft évi beszámolója 102/2012. (V.24.) Szentes Városi Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottságának évi beszámolója 103/2012. (V.24.) A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft évi beszámolója 2./ A beszámolási időszakban augusztus 21. Szentesi képződött 584 eft mérleg szerinti nyereséget a évben keletkezett eft veszteség miatti tőkepótlás Üdülőközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője visszafizetésére kell fordítani. A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. a tulajdonos felé az 584 eft-ot 90 napon belül köteles rendezni 3./ A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. részére előírt, évi tőkefeltöltésből fennmaradó eft visszafizetésének határidejét módosítja, legkésőbb május 31- re. A a korábbi 265/2010. (XII.17.) határozatát egyebekben fenntartja, amely szerint a társaság a pótbefizetés visszafizetésére akkor kötelezett, amikor a Kft. képes azt saját erőből Minden évben az Egyszerűsített éves beszámoló elkészítésének határideje Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője Határidő: augusztus 21. Folyamatban

22 teljesíteni. 104/2012. (V.24.) Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft évi beszámolója 105/2012. (V.24.) Szentesi Média Nonprofit Közhasznú Kft évi beszámolója 106/2012. (V.24.) Felhívás a Szentesi Média Nonprofit Közhasznú Kft évi beszámolójának szöveges kiegészítésére 107/2012. (V.24.) Pendola-Szentes Kft évi gazdálkodásáról szóló beszámolója 108/2012. (V.24.) SZENTESTERV Műszaki Tervező és Szolgáltató Kft évi beszámolója 109/2012. (V.24.) Szentes Város Közműfejlesztéseinek Támogatásáért Közalapítvány évi beszámolója 110/2012. (V.24.) Szentes Városért Közalapítvány évi beszámolója 111/2012. (V.24.) Szentes SPA Medical Ingatlanberuházó, Üzemeltető és Szolgáltató Kft évi gazdálkodásáról szól beszámolója 112/2012. (V.24.) Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdoni érdekeltségében lévő társaságai ügyvezetőinek évi díjazása 2./ A társaságok ügyvezetőinek személyi alapbére január 01. napjától 3./ A Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. és a Szentes Városi Szolgáltató Kft. kinevezett vezető helyettesei részére ügyvezetőjük személyi alapbérének %-a közötti személyi alapbér megállapítása június havi képviselő-testületi ülés G. Szabó Lenke Besenyei Gábor Határidő: június havi testületi ülés Az elfogadáshoz nem járult hozzá Díjazás mértéke meghatározva június 10. Díjazás mértéke meghatározva június 10. A Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. és a Szentes Városi Szolgáltató Kft. ügyvezetői Díjazás mértéke meghatározva

23 4./ A Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdoni érdekeltségében lévő társaságai ügyvezetőinek évi prémium összegeit, prémium célfeladatait és azok teljesítésének értékelési szabályait az előterjesztés 1. sz. 5. sz. mellékleteiben foglaltak szerint állapítja meg 5./ A Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. és a Szentes Városi Szolgáltató Kft. kinevezett vezető helyettesei részére évre személyi alapbérük 20%- ának megfelelő összegű prémium kitűzése 6./ A célfeladat kitűzéseket év közben felül kell vizsgálni és korrigálni kell, amennyiben a társaságot érintő olyan feltételváltozások következnek be, melyek évközi üzleti terv változtatást indokolnak. 113/2012. (V.24.) A költségvetési egyensúly megtartásában közreműködők elismerése 114/2012. (V.24.) Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 115/2012. (V.24.) Tájékoztató a gyámhivatal évi intézkedéseiről és feladatairól 116/2012. (V.24.) Szentes város bel- és csapadékvíz elvezetési helyzete 1./ évben kerüljenek elvégzésre a mírhók szintezési szintjei 2./ Szentes Város Önkormányzati Vízkárelhárítási Tervének kiegészítése. A tervek elkészítéséhez a Képviselő június 10. Díjazás mértéke meghatározva június 10. A Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. és a Szentes Városi Szolgáltató Kft. ügyvezetői Díjazás mértéke meghatározva Folyamatos Felülvizsgálat függvényében május október 31. Városellátó Intézmény Intézkedések folyamatban december 31. Műszaki Osztály Határidő: december 31.

24 testület 500 ezer Ft ot biztosít a évi költségvetése III. fejezetében a beruházásokhoz kapcsolódó eljárási, szakértői, tervezési díjak megnevezésű feladat terhére. 3./ A évi költségvetési koncepció készítésekor a a lehetőségek szerint figyelembe veszi a év végén felmérésre került elvégzendő bel- és csapadékvíz hálózatfejlesztési feladatok tervezési költségeit 4./ A szerződéssel átadott csatornák fenntartása, rekonstrukciója érdekében az Önkormányzat a vízgazdálkodási társulatnak tagi támogatást nyújt a Vízgazdálkodási Társulat rendkívüli küldöttgyűlése által megállapított mértékben 117/2012. (V.24.) Tájékoztató az önkormányzati feladatokról 118/2012. (V.24.) A Szentesi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság vagyon átadása 119/2012. (V.24.) Méltányossági kérelem a MÁV Lakásszövetkezet Köztársaság u számú és Drahos u. 6. számú házak 120/2012. (V.24.) A 2012/2013. nevelési ill. tanévben indítható óvodai csoportok, iskolai osztályok számának meghatározása. Pedagógus, technikai létszám meghatározása és egyéb intézkedések megtétele 121/2012. (V.24.) HUSRB/1203 Határmenti Együttműködési IPA Programra évi költségvetési koncepció készítése Műszaki Osztály Határidő: évi költségvetési koncepció készítésekor Azonnal Czirok Jánosné osztályvezető Azonnal Jóváhagyva

25 pályázat benyújtása 1./ Klauzál Gábor Általános Iskola a HUSRB/1203 Határmenti Együttműködési IPA Programra az óbecsei Samu Mihály Általános Iskola partnereként pályázatot nyújt be 2./ A eredményes pályázat esetén a szükséges Ft önerőt a beszámolóban jóváhagyott évi pénzmaradvány intézményi zárolás mérséklése iskolát érintő részének keret terhére a Klauzál Gábor Általános Iskola évi költségvetésében biztosítja, melyről az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosításakor gondoskodik 122/2012. (V.24.) Helyi közösségi közlekedés támogatásának igénylése 123/2012. (V.24.) A Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. részéről a TÁMOP /1 pályázati felhívás alapján kulturális szakemberek továbbképzése szolgáltatásfejlesztés érdekében című pályázat benyújtása 124/2012. (V.24.) A Szentesi Művelődési Központ részéről a TÁMOP /1 pályázati felhívás alapján kulturális szakemberek továbbképzése szolgáltatásfejlesztés érdekében című pályázat benyújtása május 30. A Klauzál Gábor Általános Iskola igazgatója A pályázati döntést követő költségvetési rendelet módosításakor A Klauzál Gábor Általános Iskola igazgatója Művelődési Iroda Közgazdasági Osztály Számviteli és Tervezési Irodája június 08. Műszaki Osztály Közgazdasági Osztály május 30. G. Szabó Lenke ügyvezető május 30. Varróné Szabó Ildikó igazgató Benyújtva Költségvetési rendelet módosítása júniusi testületi ülésen Megállapodás megkötve A pályázat elkészült a Somogyi Könyvtár nyújtja be. A pályázat kiírója elhalasztotta a pályázat benyújtásának lehetőségét (technikai okok miatt). A benyújtás későbbi időpontban történik. A pályázat kiírója elhalasztotta a pályázat benyújtásának lehetőségét (technikai okok miatt). A benyújtás későbbi időpontban történik. 125/2012. (V.24.) Szentesi Szent Anna templom, a Támogatási

26 orgonájáért Alapítvány támogatása 126/2012. (V.24.) TÁMOP /2 kódszámú Óvodafejlesztés című pályázat benyújtása 127/2012. (V.24.) Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdoni érdekeltségében lévő társaságai felügyelő bizottsági tagjainak évi díjazása Folyamatos, a pályázat benyújtásának határideje: június 29. Alpolgármester Szerződés megkötése folyamatban A pályázat benyújtásának határideje módosítva, a pályázat benyújtása folyamatban június 10. Ügyvezetők Díjazás mértéke meghatározva 128/2012. (V.24.) Halmai Angéla helyi támogatása Elbírálva 129/2012. (V.24.) Pataki Pál helyi támogatása Elbírálva 130/2012. (V.24.) Takács Endréné Boda Éva helyi Elbírálva támogatása 131/2012. (V.24.) Elektroglob Kft. vételi ajánlata a Folyamatos Műszaki Osztály Elbírálva Szentes, Mágocsi út 2. számú és a Jegyzői Iroda 4388/6 hrsz-ú ingatlanok m 2 nagyságú telekrészére

Mell: 2 db Nyilatkozat Beruházás költségvetése

Mell: 2 db Nyilatkozat Beruházás költségvetése Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. Üi.: V- 449/ 2012. Témafelelős: Szűcs Szabolcs Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z e n t e s Tárgy: A Szentesi Strandfürdő élményfürdővel és wellness

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Iksz: F-2096-12/2013. Témafelelős: Cseuz András Tárgy: Szentes Város autóbusszal végzett

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal - Műszaki Iroda - 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal - Műszaki Iroda - 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal - Műszaki Iroda - 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ügyiratszám: U-10357/2015 Témafelelős: Tóth Ágnes Tárgy: Szentes belterület 3881/22, 3881/23 és 3881/24 hrsz-ú

Részletesebben

Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v

Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 1998. április 28-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán

Részletesebben

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. Iktatószám: U-13968-3/2011.

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. Iktatószám: U-13968-3/2011. SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. Iktatószám: U-13968-3/2011. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Csongrád Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevétele Mell

Részletesebben

207/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat

207/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat könyvéből: 207/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekszületési támogatás költségeinek fedezésére 7,5 mft-ot különít el, az önkormányzat

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Iksz: F- 866-8/2015. Témafelelős: Cseuz András Tárgy: Szentes helyi tömegközlekedés menetrend módosítása, közösségi

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2012. május 2. VIII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...16. oldal

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2012. május 2. VIII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...16. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2012. május 2. VIII. évfolyam 7. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...16. oldal 18/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. június 11-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. június 11-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: TI-163/2009. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére Tárgy: Rendelőintézet alapító okirat módosítása Sorszám: IV/5 Előkészítette: Sápi András intézményi referens Döntéshozatal módja: Minősített többség az Mötv. 50. -a alapján Véleményező bizottság: Ügyrendi,

Részletesebben

2015. ÉVI HATÁROZATOK. Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta:

2015. ÉVI HATÁROZATOK. Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 2015. ÉVI HATÁROZATOK Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 1/2015. (I. 22.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza házasságkötő terme. Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 879-4/2011. 3. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez a lejárt

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XX ÉVFOLYAM 2 SZÁM 2010 MÁJUS MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 2 szám ÖNKORMÁNYZATI KÖZLÖNY 2 TARTALOMJEGYZÉK I MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 14-33oldal II

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Babarczi

Részletesebben

Melléklet: 3 db. A részletes leírás, illetve a melléklet szerinti számadatok alapján az alábbiak figyelembe vételét kérem a döntés meghozatala során:

Melléklet: 3 db. A részletes leírás, illetve a melléklet szerinti számadatok alapján az alábbiak figyelembe vételét kérem a döntés meghozatala során: Szentes Város Polgármesterétől 66 Szentes, Kossuth tér 6. U 1839-3/29. Tárgy: Az Önkormányzat 29. fejlesztési feladatainak meghatározása Melléklet: 3 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodájától 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/ 510 304 Fax: 63/510-332

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodájától 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/ 510 304 Fax: 63/510-332 Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodájától 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/ 510 304 Fax: 63/510-332 Ikt. sz.:27712-2/2010 Tárgy: A reklámhordozókról és a reklámokról Mell.:

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. december 17. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. december 17. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. december 17. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 476/2015. (XII.17.) Kt. határozat Tárgy: 2015. december 17. napján megtartott soros

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 153. MELLÉKLET: - db. TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről E L Ő T E R J E S

Részletesebben

2007. évi határozatok

2007. évi határozatok 1/2007. (I. 23.) Kt. sz. határozat 2007. évi határozatok döntés a napirendekről 2/2007. (I. 23.) Kt. sz. határozat a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a hozott döntésekről, jelentés a lejárt határidejű

Részletesebben

2009. év október hó Tolna Megyei Közlöny XIX. évfolyam 4. szám KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ

2009. év október hó Tolna Megyei Közlöny XIX. évfolyam 4. szám KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ Szám: 812-3/2009. TOLNA MEGYEI KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 105/2009. (XII. 11.) határozat Létszámcsökkentés elrendeléséről. 114/2009. (XII. 11.) határozat A Közgyűlés Területfejlesztési Tanácsnoka

Részletesebben

2009. évi határozatok

2009. évi határozatok 2009. évi határozatok 1/2009. (I.27.) Kt. sz. határozat Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. január 27-ei ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: Nyílt ülés: 1. Tájékoztató

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2011. szeptember 28-án 14.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2011. szeptember 28-án 14.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 637-226/2011. szám 226/2011. számú Képviselő-testületi határozat: Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - felveszi a napirendek közé a,,bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2012., a,,gépkocsi lízing

Részletesebben

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: U-4989-17/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 3/2013.(III.11.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. november 15-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. november 15-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. november 15-i ülésének jegyzőkönyvéből 178/2012. (XI. 15.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére

Részletesebben

Törzsbetét: A tag a törzsbetétjét, 3.000.000.- Ft készpénzt legkésőbb 2015. november 30. napjáig fizeti be a társaság pénzforgalmi számlájára.

Törzsbetét: A tag a törzsbetétjét, 3.000.000.- Ft készpénzt legkésőbb 2015. november 30. napjáig fizeti be a társaság pénzforgalmi számlájára. DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL -------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 6404/2015. ELŐTERJESZTÉS -

Részletesebben

Lukácsné Kiss Márta képviselő

Lukácsné Kiss Márta képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 11-én 18.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

1. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 159/2015

1. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 159/2015 ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 159/2015 Tárgy: A Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft és az Önkormányzat által kötött vagyonkezelési szerződés, együttműködési megállapodás és vállalkozási

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete. Helyben. Tisztelt Képviselő-testület!

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete. Helyben. Tisztelt Képviselő-testület! Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda Vagyongazdálkodási csoport 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tel.: 63/510-300 Ügyiratszám: H-4228/2015 Témafelelős: Tóth Ágnes Tárgy: Szentes, Ipari Park Északi

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2012.(VIII.31.) önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. január 28-án tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. január 28-án tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról Füzesgyarmat Város Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTŐL 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: polgarmesterihivatal@fuzesgyarmat.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Szám: 18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Katona Imre polgármester Gróf Zoltán

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Egyszerű többség Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának háromnegyedéves

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-7/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Eplény, Veszprémi

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 162. MELLÉKLET: - db. TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről E L Ő T E R J E S

Részletesebben

Bizottsági vélemények 2015. november 27. Kt. ülés. 3.) Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon intézményvezetőjének megbízása

Bizottsági vélemények 2015. november 27. Kt. ülés. 3.) Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon intézményvezetőjének megbízása Bizottsági vélemények 2015. november 27. Kt. ülés 3.) Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon intézményvezetőjének megbízása egyik jelölt sem kapta meg a többséget ( Bolyánné Szamosközi Gabriella 1 igen, 4 tartózkodás

Részletesebben

2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK

2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzati piacok működéséről szóló 37/2007. (IX.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2013.december 17-én

Részletesebben

Tárgy: Szentes 4133/10 hrsz-ú ingatlan elővásárlási joga Melléklet: 1. kérelem 2. tulajdoni lap 3. térképmásolat

Tárgy: Szentes 4133/10 hrsz-ú ingatlan elővásárlási joga Melléklet: 1. kérelem 2. tulajdoni lap 3. térképmásolat Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda - Vagyongazdálkodási csoport 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ügyiratszám: U-21028/2015 Témafelelős: Tóth Ágnes Tárgy: Szentes 4133/10 hrsz-ú ingatlan

Részletesebben

2012. évi határozatok

2012. évi határozatok 2012. évi határozatok 1/2012. (I.20.) Kt. határozata sürgősségi indítvány napirendre vételéről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. január 12-ei ülésén 4. napirendi pontként tárgyalja

Részletesebben

Városi Önkormányzat. Telefon/Fax: (53) 360-010

Városi Önkormányzat. Telefon/Fax: (53) 360-010 Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony, Kossuth tér 1. Előterjesztés előkészítésében részt vett: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztés megtárgyalja: Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. január 14. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE MIK: 3072-39/A10/2007. Melléklet: 6 db Javaslat a Gyermekvédelmi Központ elhelyezéséhez szükséges ingatlanfejlesztésről és a SciencePark program elindításáról

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2011. szeptember 12. VII. évfolyam 10. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...26. oldal. Szerződések...72.

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2011. szeptember 12. VII. évfolyam 10. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...26. oldal. Szerződések...72. DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2011. szeptember 12. VII. évfolyam 10. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...26. oldal 36/2011. (IX. 12.) rendelet a temetőkről és temetkezés rendjéről szóló 25/2001. (VI.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének K I V O N A T 2014. február 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 2/2014.(II.27.) önkormányzati rendelete Tata Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II. 01.) önkormányzati

Részletesebben

Tárgy: A város kulturális és közművelődési intézményei működésének áttekintése, a feltételek racionálisabb hasznosításának programja Melléklet: 7 db

Tárgy: A város kulturális és közművelődési intézményei működésének áttekintése, a feltételek racionálisabb hasznosításának programja Melléklet: 7 db Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ügyintéző: Mihály Béláné Ikt.szám: P-3206 /2011. Tárgy: A város kulturális és közművelődési intézményei működésének áttekintése, a feltételek

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ DÖNTÉSEINEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ DÖNTÉSEINEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 143. J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ DÖNTÉSEINEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester

Részletesebben

4. SZÁM 2012. ÁPRILIS HÓ TARTALOMJEGYZÉK

4. SZÁM 2012. ÁPRILIS HÓ TARTALOMJEGYZÉK 1 4. SZÁM 2012. ÁPRILIS HÓ TARTALOMJEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ... 3 115/2012. (04.19.) számú zárt ülési határozat... 3 az Év Tűzoltója kitüntető cím adományozásáról... 3 116/2012. (04.19.) számú zárt ülési határozat...

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 7. szám 2009. április 16. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 35/2009. (III. 19.) Ö.h.

Részletesebben

2015. március 26. Kt. ülés határozatai

2015. március 26. Kt. ülés határozatai Napirend előtt: 2015. március 26. Kt. ülés határozatai 115/2015. (III.26.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Szenteczky János ügyrendi javaslatára úgy

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évi beszámolójához I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1.) A cég: Jogi formája: Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító okirat

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. március 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. március 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. március 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Beszámoló Békéscsaba város 1999. évi közrend, közbiztonságának helyzetéről A közgyűlés

Részletesebben

Tárgy: Döntés a Török Sándor Strandfürdő és Gyarmati Dezső Sportuszoda parkolójának üzemeltetéséről

Tárgy: Döntés a Török Sándor Strandfürdő és Gyarmati Dezső Sportuszoda parkolójának üzemeltetéséről I/C kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. szeptember 5-i elnapolt rendes ülésének folytatására, 2014. szeptember 17-ére beterjesztett anyagok I./C kötet Döntés a Török Sándor

Részletesebben

Bizottsági vélemények A 2014. június 30. Kt. ülés előterjesztéseiről

Bizottsági vélemények A 2014. június 30. Kt. ülés előterjesztéseiről Bizottsági vélemények A 2014. június 30. Kt. ülés előterjesztéseiről 2./ Beszámoló a Szentesi Központi Óvoda munkájáról 3./ A köztemetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló rendelet megalkotása -

Részletesebben

A képviselő-testület 2012.november 29-i zárt ülésén hozott döntések:

A képviselő-testület 2012.november 29-i zárt ülésén hozott döntések: A képviselő-testület 2012.november 29-i zárt ülésén hozott döntések: 238/2012. Kth. 1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 29. napjától határozatlan időre megválasztja

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 10-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 10-i rendkívüli ülésére 22. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Önkormányzati bérlemények értékesítésre való kijelölése

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2015. június

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. április 28-i ÜLÉSÉRE. 1. Napirendi pont

E L Ő T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. április 28-i ÜLÉSÉRE. 1. Napirendi pont Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról, beszámoló a két testületi ülés között eltelt időszakról Melléklet: - E L Ő T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. április

Részletesebben

J(u. ~. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere

J(u. ~. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere ~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a lejárt határidejű végrehajtott, a határozat visszavonására javasolt és

Részletesebben

az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. megalapítására

az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. megalapítására J a v a s l a t az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. megalapítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: P.H. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály Ózd, 2015. március 26. Jelenlegi

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én,

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-3, 30/933-5414 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E-12692/2015. Tárgy: Pályázat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én (csütörtökön) 9.00 órai kezdettel tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én (csütörtökön) 9.00 órai kezdettel tartott üléséről Szám: 3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én (csütörtökön) 9.00 órai kezdettel tartott üléséről Jelen lévő képviselők: dr. Dietz Ferenc polgármester,

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Napirend megállapítása 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA 1.1.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának vagyonáról és vagyongazdálkodás

Részletesebben

K I V O N A T. 1/2014. számú Képviselő-testületi határozat:

K I V O N A T. 1/2014. számú Képviselő-testületi határozat: i Közös Önkormányzati Hivatal 475-1/2014. szám 1/2014. számú Képviselő-testületi határozat: Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi a nyílt napirendek közé a A SZEOB Tótágas Bölcsőde felújításával

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2011. május 31. VII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...19. oldal

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2011. május 31. VII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...19. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2011. május 31. VII. évfolyam 7. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...19. oldal 25/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet a közterületek, ingatlanok rendjéről és a település

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Helyben. Tisztelt Képviselő-testület!

Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Helyben. Tisztelt Képviselő-testület! Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda - Vagyongazdálkodási csoport 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ügyiratszám: U-327/2015 Témafelelős: Czirok Jánosné / Tóth Ágnes Tárgy: Szentes Nagyhegy

Részletesebben

Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009 I. félévi költségvetési gazdálkodásáról

Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009 I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 41038-3/2009. CÍM: Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009 I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztő:

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Szentes Város Önkormányzata Főépítész 6600Szentes, Kossuth tér

Részletesebben

POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó. a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó. a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról Készítette: Ábrahámné Turner Rita Szervezési Irodavezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések. 7 határozati javaslat mellékletekkel

Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések. 7 határozati javaslat mellékletekkel Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 23433-50/2013. Tárgy: Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések Melléklet: 7 határozati javaslat mellékletekkel

Részletesebben

347/2013. (IX. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat

347/2013. (IX. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 347/2013. (IX. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Kállai Sándor 4080 Hajdúnánás, Korponai utca 51. szám alatti egykori lakos,

Részletesebben

1289-7/2014. 1. sz. példány

1289-7/2014. 1. sz. példány Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 2 példányban 1289-7/2014. 1. sz. példány JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR

Részletesebben

2015. június 25. Kt. ülés határozatai

2015. június 25. Kt. ülés határozatai Napirend előtt: 2015. június 25. Kt. ülés 325/2015. (VI.25.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Borbély Lénárd indítványára úgy dönt, hogy mai ülésén az

Részletesebben

KIVONAT. Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete 2016. március 21-i ülésének jegyzőkönyvéből. 81/A/2016. (III.21.

KIVONAT. Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete 2016. március 21-i ülésének jegyzőkönyvéből. 81/A/2016. (III.21. 81/A/2016. (III.21.) KT határozat: megtárgyalta, és elfogadja Zamárdi Város Önkormányzatának 2016. évre vonatkozó, aktualizált, cafeteria szabályzatát. Tárgy: Svert kupa reklámozása 81/B/2016. (III.21.)

Részletesebben

2015. évi 5. szám 2015. február 27. TARTALOMJEGYZÉK

2015. évi 5. szám 2015. február 27. TARTALOMJEGYZÉK 2015. évi 5. szám 2015. február 27. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI.

Részletesebben

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.:U-4989-8/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 3/2013.(III.11.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

K I V O N A T. A rendelet hatálya 1..

K I V O N A T. A rendelet hatálya 1.. Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 6561/2006. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006.

Részletesebben

be/sfphpm01-00108/2015/mvlsz

be/sfphpm01-00108/2015/mvlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Oázis Sport Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve Oázis Sport Nonprofit Kft. A sportszervezet jogállása:

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Hajdúhadház Városi Önkormányzat Városgondnoksága alapító okiratának módosítása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 14-i rendkívüli üléséről a mellékelt jelenléti ív szerint Polics József polgármester köszöntötte

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére 112/2011.(III.24.)Kt.sz. Előterjesztés Kollégium működtetésével kapcsolatos elképzelésekről Jánoshalma Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület. Képviselő Voks Frakció

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület A jegyzőkönyv file: 09máj25a.jkv J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület Dátum: 2009.máj.25 13.45 Ülés

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 259. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú Szekszárd, Sport u. 1.C. alatti sporttelep ingatlan hasznosításáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 30765/2014. Tárgy: Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Polgármesterétől U-3472-17/2008. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 2/2008.(III.7.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE S z e n t e s Tisztelt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére 30. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztés sorszáma: 13 MELLÉKLET: 1 db E L Ő T E R J E S Z T É S A Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2014. április 24-i ülésére TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/19/2008. K I V O N A T Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008.

Részletesebben

Hk-2010-04-29. Változat: 1. Sorszám: 6. HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület 2010. április 29-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Hk-2010-04-29. Változat: 1. Sorszám: 6. HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület 2010. április 29-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület 2010. április 29-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből 715/2010.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. szeptember 23 -i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. szeptember 23 -i ülésére Ikt.sz: V-537/2004. Előkészítő: Oktatási, Közművelődési és Sportiroda Véleményező: Oktatási Bizottság NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA A döntés egyszerű többséget igényel Tárgy: a Trefort Ágoston Villamos- és Fémipari

Részletesebben

2004. évi testületi határozatok:

2004. évi testületi határozatok: 2004. évi testületi határozatok: 1/2004./01.19./ sz. önkormányzati határozat: döntött arról, hogy a Gyömrő és Térsége Vízi-közmű Szolgáltató Kft. által a 2004. évi víz- és csatornadíj lakossági kiegészítő

Részletesebben

A Szentes Városi Szolgáltató Kft a 2014. évi üzleti tervét benyújtotta, melyet változatlan tartalommal terjesztek a T. Képviselő-testület elé.

A Szentes Városi Szolgáltató Kft a 2014. évi üzleti tervét benyújtotta, melyet változatlan tartalommal terjesztek a T. Képviselő-testület elé. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Döbrőssy Iván Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: SzVSz Kft. 2014. évi üzleti terve Mell: Üzleti

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata. 1 db határozati javaslat és melléklete

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata. 1 db határozati javaslat és melléklete Előterjesztő: Dr. Solymos László várospolitikai alpolgármester Iktatószám: 01/19264-5/2015. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata Melléklet:

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. március 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. március 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. március 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben